RAPORT Z REALIZACJI II WARSZAWSKIEJ GIEŁDY PROGRAMÓW EDUKACJI KULTURALNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z REALIZACJI II WARSZAWSKIEJ GIEŁDY PROGRAMÓW EDUKACJI KULTURALNEJ"

Transkrypt

1 RAPORT Z REALIZACJI II WARSZAWSKIEJ GIEŁDY PROGRAMÓW EDUKACJI KULTURALNEJ ALEKSANDRA JANKOWSKA PA DZIERNIK 2011

2 SPIS TRE CI UWAGI WST PNE 3 ORGANIZATORZY 4 ZESPÓŁ REALIZATORÓW 5 STRUKTURA PROJEKTU, TERMINY, MIEJSCA REALIZACJI 5 ZASADY ORGANIZACYJNE I REGULAMINOWE - 5 ZESPOŁY OCENIAJACE PROJEKTY 7 UCZESTNICY 8 PROJEKTY ZGŁOSZONE - 8 PROJEKTY WYŁONIONE PRZEZ KOORDYNATORÓW - 12 LAUREACI KONKURSU 14 PROGRAMY GALI GIEŁDY - 16 PROGRAM PIKNIKU EDUKACYJNEGO - 17 UWAGI KO COWE 19 PROJEKTY GRAFICZNE

3 UWAGI WST PNE II Warszawska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej była przegl dem i dokumentacj inicjatyw oraz programów edukacyjnych zrealizowanych w Warszawie w 2010 roku. W ramach projektu przeprowadzono drug edycj Konkursu m.st. Warszawy na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej. Projekt realizowany w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej jest powi zany merytoryczne i organizacyjne z sieci działaj cych w ramach WPEK koordynatorów dzielnicowych. Celem Giełdy jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokona w dziedzinie edukacji kulturalnej, a tak e rekomendowanie najlepszych, jako dobrych praktyk, które mog stanowi inspiracj dla realizatorów edukacji kulturalnej w Warszawie. Wa nym zadaniem jest te monitorowanie stanu edukacji kulturalnej, szczególnie w obr bie poszczególnych typów realizatorów tej edukacji: w placówkach o wiatowych i szkołach, instytucjach kultury ró nego typu: instytucjach artystycznych, domach kultury i bibliotekach, a tak e stale poszerzaj cych swoj działalno i niezwykle wyrazistych w rodowisku edukacyjnym i artystycznym stolicy organizacjach pozarz dowych, które wprowadzaj do praktyki edukacyjnej najwi cej nowych, oryginalnych i efektywnych działa. Wa nym zdaniem Giełdy jest te zach canie do współpracy realizatorów reprezentuj cych ró ne typy organizacji. Ł czenie zró nicowanych do wiadcze mo e doprowadzi do trwałych zmian w obszarze praktyki edukacyjno artystycznej stolicy. I edycja projektu wywołała du e zainteresowanie. Pojawiły si jednak postulaty, zgłaszane m.in. przez koordynatorów dzielnicowych, dotycz ce zmian regulaminowych, które zwi kszyłyby zainteresowanie projektem rodowisk o wiatowych. Organizatorzy uwzgl dnili te postulaty i Konkurs zrealizowany został na nowych zasadach. Wprowadzono zmiany w Regulaminie usankcjonowane Uchwał nr XVIII/377/2011 Rady m.st. Warszawy w sprawie Dorocznej Nagrody z zakresu Edukacji Kulturalnej. Natomiast struktura projektu nie uległa zmianie. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Projekty wyłonione w I etapie oceny merytorycznej przez koordynatorów dzielnicowych Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej zostały zaprezentowane podczas Gali Giełdy. Spo ród tych projektów Kapituła Nagrody powołana przez Prezydenta m.st. Warszawy wyłoniła laureatów nagród i wyró nie. 3

4 główny organizator ORGANIZATORZY Miasto Stołeczne Warszawa współorganizatorzy i realizowane przez nich zadania Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej obsługa finansowa, udost pnienie pomieszcze na organizacj Pikniku Edukacyjnego i pomoc organizacyjno techniczna w jego przygotowaniu, udział w promocji projektu, archiwizacja dokumentacji; Klub Kultury Falenica prowadzenie Biura Giełdy, organizacja i prowadzenie punktów recepcyjno informacyjnych, udział w rekrutacji uczestników; Stowarzyszenie Akademia Łucznica przygotowanie wystawy Podane na talerzu, udost pnienie materiałów, eksponatów i sprz tów, przygotowanie nagród rzeczowych dla laureatów Konkursu; O rodek Działa Artystycznych dla Dzieci i Młodzie y Doro karnia przygotowanie i prezentacja pokazu tanecznego podczas Gali Giełdy; Staromiejski Dom Kultury udział w rekrutacji uczestników, przygotowanie publikacji II Warszawska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej ; 4

5 ZESPÓŁ REALIZATORÓW Wanda Górska kierownik zespołu Aleksandra Jankowska koordynator Joanna Lisiecka Sekretarz Giełdy Zofia Bisiak kurator wystawy Podane na tacy Grzegorz Pohl projekty graficzne Aleksandra Herisz projekt i wykonanie statuetek (nagrody rzeczowe) Justyna Skowyrska projekt i wykonanie talerzy ceramicznych (narody rzeczowe) Jacek Wi nicki realizacja filmu nt. projektów wyłonionych w I etapie Konkursu, który został zaprezentowany podczas Gali Giełdy Tomasz Mitrowski współprowadzenie Gali Giełdy Agnieszka Budzy współpraca przy organizacji Pikniku Edukacyjnego Robert Grylak wystawa Podane na tacy współpraca Aleksandra Sarnowska - wystawa Podane na tacy współpraca, prowadzenie punktów recepcyjno - informacyjnych STRUKTURA PROJEKTU, TERMINY, MIEJSCA REALIZCAJI Konkurs m. st. Warszawy na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej ogłoszony 9 maja 2011 roku. Nabór wniosków do projektu trwał do 30 czerwca. Spotkanie Zespołu Koordynatorów Dzielnicowych w dniach wrze nia 2011 roku w O rodku Szkoleniowo Konferencyjnym Arkadia Kazimierzu Dolnym I etap oceny merytorycznej projektów; Posiedzenie Kapituły Nagrody 15 wrze nia 2011 roku w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej wyłonienie laureatów Konkursu; Gala Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej 3 pa dziernika, Sala Kongresowa; Piknik Edukacyjny 8 pa dziernika, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej; ZASADY REGULAMINOWE I ORGANIZACYJNE Zmianie uległ system gromadzenia i oceny formalnej wniosków zgłaszanych do Konkursu. Rozszerzono liczb punktów przyjmowania wniosków. Obok Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej wnioski mo na było składa u koordynatorów dzielnicowych. Tak e wnioski zło one w SCEK przekazano do dzielnic. Koordynatorzy dzielnicowi dokonywali oceny formalnej projektów 5

6 oraz prezentowali je podczas I etapu oceny merytorycznej. Realizatorów projektów podzielono na 8 grup: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki wychowania pozaszkolnego, instytucje kultury, organizacje pozarz dowe, inne. Ocena merytoryczna przebiegała w poszczególnych grupach i w ich obr bie wyłoniono 24 projekty do dalszego post powania konkursowego. Wyboru 24 projektów do dalszego post powania konkursowego dokonano kieruj c si nast puj cym systemem punktowym: istnienie warto ci dodanej 0 35 punktów wysoki poziom merytoryczny i artystyczny 0 30 punktów charakter innowacyjny i kulturotwórczy 0 25 punktów stanowienie dobrego wzorca 0 10 punktów Ju na tym etapie uznano, e nie jest mo liwy równomierny wybór laureatów I etapu w poszczególnych grupach ze wzgl du na wyraziste ró nice w poziomie zgłoszonych projektów, a tak e ich zró nicowan liczb w poszczególnych grupach np. organizacje zgłosiły 25 projektów, a w grupie inne znalazł si tylko jeden wniosek. Koordynatorzy podj li wi c decyzj o nierównomiernym wyborze laureatów projektów w obr bie poszczególnych grup. Spo ród 24 projektów wyłonionych przez koordynatorów dzielnicowych Kapituła Nagrody dokonała wyboru laureatów poszczególnych grup oraz laureata Grand Prix. Kapituła Nagrody nie wyłoniła laureatów grup: gimnazja i szkoły podstawowe z uwagi na najni szy w ród zgłoszonych projektów poziom wniosków. Pozostałe zasady organizacyjne i regulaminowe nie uległy zmianie. Projekty do Konkursu mogła zgłosi instytucja lub inna jednostka organizacyjna, której celem jest propagowanie i realizacja działa z zakresu edukacji kulturalnej na terenie m.st. Warszawy. Prawo do rekomendowania jednego projektu przysługiwało Koordynatorom Dzielnicowym Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Projekty rekomendowane przez Koordynatorów reprezentowały dzielnice, ale podlegały post powaniu konkursowemu w identyczny sposób, jak projekty pozyskane drog otwartego naboru. Zgłoszenia były przyjmowane w formie pisemnej na wzorze wniosku dost pnym na stronach internetowych oraz Zostały tak e zamieszczone w Gazecie Internetowej ogłaszaj cej nabór do Konkursu. Oceny w obu etapach Konkursu dokonano kieruj c si nast puj cymi kryteriami przyj tymi w Uchwale m.st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010 roku: istnienie warto ci dodanej w zakresie edukacji kulturalnej, wysoki poziom 6

7 merytoryczny; charakter innowacyjny i kulturotwórczy; stanowienie dobrego wzorca w zakresie edukacji kulturalnej. Ponadto organizatorzy na podstawie zapisów Uchwały okre lili nast puj ce zasady kwalifikowania projektów: projekty musz obejmowa działania edukacyjne i artystyczne, projekty mog by skoncentrowane na jednej dziedzinie sztuki lub mog mie charakter interdyscyplinarny, projekty mog by adresowane do jednej lub wielu kategorii wiekowych odbiorców, projekty musza ko czy si ewaluacj, projekty zostały zrealizowane w 2010 roku. ZESPOŁY OCENIAJACE PROJEKTY Skład Zespołu Koordynatorów Dzielnicowych, który zakwalifikował 24 projekty do dalszego post powania konkursowego oraz do zaprezentowania podczas Gali Giełdy: Tomasz Mitrowski (Białoł ka), Rafał Wojasi ski (Bielany), Marek Masłowski (Mokotów), Michał Witak (Ochota), Ewa Korulczyk (Praga Południe), Urszula Kolenda (Rembertów), Agnieszka Lepianka ( ródmie cie), Zbigniew Darda (Targówek), Aleksandra Magieracka (Ursus), Hanna Sadowska (Ursynów), Ewa Andrearczyk (Wawer), Karolina Baranowska (Włochy), Anna Proszowska (Wola), Anna Symonowicz ( oliborz). Skład Kapituły Nagrody: Wanda Górska (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej, przewodnicz ca zespołu), Wojciech Feliksiak (dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej), Joanna Gospodarczyk (z-ca dyrektora Biura Edukacji), Anna Hajek (Biuro Kultury), Aleksandra Jankowska (dyrektor Klubu Kultury Falenica ), Ewa Listkowska (Biuro Edukacji), Sebastian Lenart (dyrektor Staromiejskiego Domu Kultury), Anna Michalak (dyrektor O rodka Działa Artystycznych dla Dzieci i Młodzie y Dorozkarnia ), Małgorzata Naimska (z-ca dyrektora Biura Kultury), Aleksandra Sta czuk (Narodowe Centrum Kultury), Arkadiusz Walczak (dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkole ). Kapituła została powołana Zarz dzeniem Nr 5423/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 pa dziernika 2010; 7

8 UCZESTNICY Uczestnikami Giełdy byli koordynatorzy Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, uczestnicy Konkursu m.st. Warszawy na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej, przedstawiciele warszawskich instytucji kultury, placówek o wiatowych, szkól, organizacji pozarz dowych, uczestnicy projektów. Dane liczbowe liczba zgłoszonych projektów 78 organizacje pozarz dowe - 16 instytucje kultury 25 ( domy kultury 16, muzea 3, teatr 1, biblioteki 5) podstawowe 13 szkoły ponadgimnazjalne 7 gimnazja 3 razem szkoły 23 przedszkola 10 placówki wychowania pozaszkolnego 3 liczba wnioskodawców 68 organizacje pozarz dowe 16 instytucje kultury 18 ( domy kultury 11, muzea 3, teatr 1, biblioteki - 3) szkoły ponadgimnazjalne 6 gimnazja 2 szkoły podstawowe 12 przedszkola 10 placówki wychowania pozaszkolnego 3 inne 1 (Urz d Dzielnicy) uczestnicy I dnia Giełdy ok osób uczestnicy Pikniku Edukacyjnego ok.150 osób widzowie koncertu 54 osoby widzowie spektaklu ok. 90 osób PROJEKTY ZGŁOSZONE ORGANIZACJE POZARZ DOWE Wirtualne Inspiracje Twórcze Plastyka, Fundacja Akademia Młodych; Wola Kobiet, Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna; 8

9 Od Poloneza B-dur Chopin 2010, Fundacja ART; Rok Chopinowski w Wawerskim Uniwersytecie III Wieku, Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Genius Loci. Nasza Mała Ojczyzna Falenica, Towarzystwo Miło ników Falenicy; Audiostacja. Falenica, Stowarzyszenie Praktyków Kultury; Wawerska Parada Niepodległo ci, Falenickie Towarzystwo Kulturalne; Ursynów ma teatr II Festiwal, Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK; Ogród Sztuk Perspektywy 2010, Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY; Studio miniatur filmowych legendy warszawskie Fundacja Atelier ; Akcja Labirynt, Fundacja Ogrody Muzyczne; Duchy Starówki artystyczny wieczór na warszawskiej Starówce ; STOWARZYSZENIE TEATRALNA CHATA; Plac zabaw inny ni wszystkie, Fundacja na Rzecz Kultury i Sztuki dla Dzieci Plac Zabaw Teatr; Teatr GO Studio Inicjatyw Artystycznych, spektakle i warsztaty, Fundacja Proscenium; Dzieci ce Muzeum Sztuki, Fundacja Mama; Jak to si dzieje, e obraz si rusza?, Fundacja Twarda Sztuka; INSTYTUCJE KULTURY Bemowskie Zaburzenia Teatralne, Bemowskie Centrum Kultury; Mi dzynarodowe Lato Chopinowskie, Słu ewski Dom Kultury; Ogólnopolski Festiwal Skeczu i Małych Form Teatralnych Kadr, Dom Kultury KADR; Społeczne Warsztaty Parlamentarne Młodzi w Demokracji ; Centrum ŁOWICKA; The Soul of Hip-Hop, O rodek Kultury Ochoty; Od ziarna do arna. Do ynki na Ochocie, O rodek Kultury Ochoty Van Gogh. Grupa sztuk wizualnych przekraczaj c granice wieku, O rodek Kultury Ochoty; Strefa Otwarta, O rodek Kultury Ochoty; Kr g Sowa Bajkowa, O rodek Kultury Ochoty; ladami znikaj cych warto ci, Dom Kultury WYGODA ; Rudow glowiec Ibuprom, TR Warszawa (Teatr Rozmaito ci); Warszawa w Budowie II, Muzeum Sztuki Nowoczesnej; 9

10 Archeolog kto to?, Pa stwowe Muzeum Archeologiczne; Muzeum na wynos, Muzeum Narodowe; Projekt gier i zaj matematycznych Matematyczny bieg, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; Konkurs Słoneczna Zakładka Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus; Warsztaty rockowe im GRANIE, DK SMB Imielin; Podró e z ksi k, DK SMB Imielin; Stulecie Anina, Klub Kultury Anin ; Z Fortepianu Pana Fryderyka, Klub Kultury Zastów ; Kulturalna Akademia Seniora, Klub Kultury Rado ; IV Przegl d Twórczo ci Mieszka ców Włoch Włochowska szuflada, Dom Kultury Włochy ; Bliskie Spotkania ze Sztuk europejsk, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Włochy; Za górami za lasami, czyli spotkania z Bibliobajkami, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Włochy: W krainie ksi ek, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Włochy; PRZEDSZKOLA Dzie dobry, Panie Chopinie, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 226; Mali Dziennikarze du e sprawy, Przedszkole nr 295; Cały wiat czyta te same ba nie, Przedszkole nr 25; Twórcze przedszkole zdrowe dziecko, Przedszkole Nr 106; Z teatrem na pan brat Przedszkole nr 343; Ja na scenie ycia, Przedszkole Specjalne Nr 213; Ja czytam, Ty czytasz, My czytamy, Przedszkole Integracyjne Nr 86; II Przegl d Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli Rodzice dzieciom, Przedszkole nr 253; Dzie Europejczyka Edukacja Wielokulturowa, Przedszkole nr 197; I Multimedialny Ogólnopolski Przegl d Małych Form Parateatralnych SMYKOLANDIA WARSZAWA MOKOTÓW 2011 ; Przedszkole Nr 317; SZKOŁY PODSTAWOWE Dzie Ta ca w SP nr 82, Szkoła Podstawowa Nr 82 ; 10

11 Kocham, lubi, szanuj -młody Polak staje si patriot - obj cie opiek opuszczonych grobów Cmentarza Pow zkowskiego, Szkoła Podstawowa Nr 289; Chopin blisko nas ; Szkoła Podstawowa Nr 69; DZIE TEATRU W NASZEJ SZKOLE ; Szkoła Podstawowa Nr 146; Poznaj Polsk na nowo, Szkoła Podstawowa Nr 23; WARSZAWSKIE INSPIRACJE TEATRALNE, Szkoła Podstawowa Nr189; I Mazowiecki Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem Muzyczna Jesie, Szkoła Podstawowa Nr 11; Sentymenty, wzruszenia, serc uniesienia nutami malowane, Szkoła Podstawowa Nr 318; Europa wiatem Chopina, Szkoła Podstawowa Nr 303; KIDM, Szkoła Podstawowa Nr 218; Magiczny wiat teatru, Szkoła Podstawowa Nr 234; Ogólnopolski Konkurs Papieski ladami Papie a Jana Pawła II po Polsce, Szkoła Podstawowa Nr 25; Miejski Konkurs Polonistyczny Znam mitologi, Szkoła Podstawowa nr 25; GIMNAZJA Rok Chopinowski, Gimnazjum Nr 93; Warszawskie Judaica, Gimnazjum Nr 93; TE-ART. Teatr i sztuka jako narz dzie dialogu mi dzy lud mi i kulturami, Gimnazjum 104; Migawki ze stanu wojennego. Ludzie niezwykli ofiary, m czennicy, bohaterowie lat , Zespół Szkół nr 18; Biało-Czerwona Symbolem Narodowego Bytu, Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego; SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Szkolne Centrum Kultury I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego; Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny SOFA LXIV Liceum Ogólnokształc ce; Festiwal Piosenki Francuskiej, Zespół Szkół nr 37; Mutacja - Mi dzyszkolny Uczniowski Teatr Amatorski, Zespół Szkół nr 37; Mi dzyszkolne Dni Kultury, XIII Liceum Ogólnokształc ce; 11

12 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Ro nij razem z kwiatami, III Ogród Jordanowski; Dialog ze wiatem, cykl konkursów interdyscyplinarnych, Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej; Odkrywajmy Talenty Przyszło ci konkurs poetycki, Zespół Edukacyjny Pro Futuro ; INNE Edukacyjny program ekologiczny dla uczniów klas IV-VI pod nazw : Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w Dzielnicy Wola, Urz d Dzielnicy Wola; PROJEKTY WYŁONIONE PRZEZ KOORDYNATORÓW ORGANIZACJE POZARZ DOWE Akcja Labirynt, Fundacja Ogrody Muzyczne PRAGA PŁD Plac zabaw inny ni wszystkie, Fundacja na Rzecz Kultury i Sztuki dla Dzieci Plac Zabaw Teatr BIELANY Studio miniatur filmowych legendy warszawskie Fundacja Atelier RÓDMIE CIE Duchy Starówki artystyczny wieczór na warszawskiej Starówce, STOWARZYSZENIE TEATRALNA CHATA MOKOTÓW Audiostacja Falenica, Stowarzyszenie Praktyków Kultury WAWER Wola Kobiet, Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna WOLA Ursynów ma teatr II Festiwal, Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK URSYNÓW Jak to si dzieje, e obraz si rusza?, Fundacja Twarda Sztuka PRAGA PŁD INSTYTUCJE KULTURY Muzeum na wynos, Muzeum Narodowe RÓDMIE CIE Bemowskie Zaburzenia Teatralne, Bemowskie Centrum Kultury BEMOWO The Soul of Hip-Hop, O rodek Kultury Ochoty OCHOTA Warszawa w Budowie II, Muzeum Sztuki Nowoczesnej RÓDMIE CIE 12

13 Van Gogh. Grupa sztuk wizualnych przekraczaj c granice wieku, O rodek Kultury Ochoty OCHOTA PRZEDSZKOLA Mali Dziennikarze du e sprawy, Przedszkole nr 295 Kraina Bajek PRAGA PŁD Twórcze przedszkole zdrowe dziecko, Przedszkole Nr 106 TARGÓWEK Ja na scenie ycia, Przedszkole Specjalne Nr 213 URSYNÓW SZKOŁY PODSTAWOWE Kocham, lubi, szanuj -młody Polak staje si patriot - obj cie opiek opuszczonych grobów Cmentarza Pow zkowskiego, Szkoła Podstawowa Nr 289 im. Henryka Sienkiewicza BIELANY I Mazowiecki Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem Muzyczna Jesie, Szkoła Podstawowa Nr 119, im. I Dywizji Ko ciuszkowskiej URSUS Sentymenty, wzruszenia, serc uniesienia nutami malowane, Szkoła Podstawowa Nr 318 im. Jana Christiana Andersena URSYNÓW GIMNAZJA Warszawskie Judaica, Gimnazjum Nr 93 im. Ksi nej Izabeli Czartoryskiej URSYNÓW TE-ART. Teatr i sztuka jako narz dzie dialogu mi dzy lud mi i kulturami, Gimnazjum 104 WAWER SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Szkolne Centrum Kultury I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego OLIBORZ Migawki ze stanu wojennego. Ludzie niezwykli ofiary, m czennicy, bohaterowie lat , Zespół Szkół nr 18 BIELANY Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny SOFA LXIV Liceum Ogólnokształc ce im. S. I. Witkiewicza OLIBORZ Zespół Koordynatorów Dzielnicowych nie wyłonił do dalszego post powania konkursowego projektów z dwóch grup realizatorów: placówki wychowania pozaszkolnego oraz inne. 13

14 GRAND PRIX LAUREACI KONKURSU Muzeum na wynos statuetka wykonana przez Aleksandr Herisz Muzeum Narodowe w Warszawie, autorka: Katarzyna Rokosz ORGANIZACJE POZARZ DOWE I NAGRODA Akcja Labirynt Fundacja Ogrody Muzyczne, autorka: Violetta Łabanow-Jastrz b II NAGRODA Wola Kobiet Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, autorzy: Edyta Ganc, Ewa Ganc, Jolanta Chowaniec-So niak, Mateusz Sarełło, Rafał Jarnicki INSTYTUCJE KULTURY I NAGRODA Muzeum na wynos Muzeum Narodowe w Warszawie, autorka: Katarzyna Rokosz II NAGRODA Van Gogh. Grupa sztuk wizualnych przekraczaj c granice wieku. O rodek Kultury Ochoty, autorki: Joanna Sułek Malinowska, Katarzyna Skowron PRZEDSZKOLA I NAGRODA Mali dziennikarze du e sprawy Przedszkole nr 295 Kraina Bajek, autorka: Agnieszka Kozłowska 14

15 WYRÓ NIENIE Twórcze przedszkole zdrowe dziecko Przedszkole nr 106, autorki: Barbara Krupi ska, Maria Postek SZKOŁY PODSTAWOWE nie przyznano nagród i wyró nie GIMNAZJA nie przyznano nagród i wyró nie SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I NAGRODA Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny SOFA LXIV Liceum Ogólnokształc ce im. S. I. Witkiewicza, autorzy: uczniowie WYRÓ NIENIE Szkolne Centrum Kultury I Liceum Ogólnokształc ce z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego, autorzy: Joanna Sałasi ska, Maciej Witowski NAGRODA POZAREGULAMINOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Plac zabaw inny ni wszystkie Fundacja na Rzecz Kultury i Sztuki dla Dzieci Plac Zabaw Teatr, autorzy: Iwona Mirosław Dolecka, Waldemar Dolecki NAGRODA POZAREGULAMINOWA SEJMOWEJ PODKOMISJI DS. MŁODZIE Y Audiostacja. Falenica Stowarzyszenie Praktyków Kultury, autorka: Lena Rogowska 15

16 GALA GIEŁDY Sala Kongresowa PKiN, 3 paĩdziernika PROGRAM pokaz grup tanecznych OĞrodka DziałaĔ Artystycznych dla Dzieci i MłodzieĪy DoroĪkarnia, czċğü I Uroczyste otwarcie spotkania prezentacja nagrodzonych i wyróīnionych projektów, film Jacka WiĞnickiego przerwa ogłoszenie wyników Konkursu m.st. Warszawy na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej w 2010 roku i wrċczenie nagród pokaz grup tanecznych DoroĪkarni, czċğü II 16

17 PIKNIK EDUKACYJNY Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, 8 pa dziernika PODANE NA TACY - wystawa PROGRAM MUZEUM NA WYNOS warsztaty, prowadzenie Katarzyna Rokosz, Anna Knapek, Joanna Czarnocka SŁODKA ARCHITEKTURA warsztaty, prowadzenie Anna Wróbel JAK TO SI DZIEJE, E OBRAZ SI RUSZA? prezentacja projektu Fundacji Twarda Sztuka ZNOWU SAMI KREATYWNI LUDZIE NA WIDOWNI warsztaty teatralne z projektu EDUKACJA W TR, prowadzenie: Anna Rochowska MAM KILKA LAT JESTEM ZUCHEM ZAJ CIA DLA DZIECI I RODZICÓW prowadzenie Kinga Raty ka, Honorata Sekuła Catres 17

18 WARSZTAT STROICIELA z projektu Z FORTEPIANU PANA FRYDERYKA Klubu Kultury Zastów prowadzenie Bohdan B berski CAŁA W PIKSELACH koncert - piosenki ze spektaklu zrealizowanego przez Len Rogowsk ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury z udziałem młodzie y ze Schroniska dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy oraz z warszawskich gimnazjów; TEREN PRYWATNY (Stara Prochownia) spektakl Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Warsztaty i pokazy zrealizowane zostały m. in. przez laureatów I i II edycji Konkursu. Wystawa Podane na tacy zaprezentowana w sali konferencyjnej Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej podczas Pikniku Edukacyjnego powstała z materiałów dostarczonych przez instytucje i organizacje, w tym m.in. przez laureatów Konkursu. Tematem wystawy była promocja projektów edukacyjnych i artystycznych. Zaprezentowano wybrane, ciekawe i ró norodne przykłady działa promocyjnych, m.in. druki, gad ety reklamowe, prezentacje multimedialne, filmy. Pomysłodawc i kuratorem wystawy była Zofia Bisiak. 18

19 UWAGI KO COWE Warszawska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej zrealizowana w 2011 roku po raz drugi wiadczy o bogactwie działa edukacyjno artystycznych. Pojawiaj si nowe pomysły, skuteczne i efektywne metody pracy dostosowane do ró nych kategorii wiekowych. Obok kameralnych projektów realizowane s ogromne, długofalowe przedsi wzi cia adresowane do setek odbiorców. Rzeczywisto jest bogata i zró nicowana. Ale równocze nie wielu organizatorów nie radzi sobie z realizacj projektów. wiadczy o tym m.in. werdykt zespołów oceniaj cych o nie przyznaniu nagród w czterech konkursowych grupach. Warto wi c upowszechnia najlepsze projekty, jako dobre wzory. Szczególne znaczenie dla przyszłych edycji projektu jest zadbanie organizatorów o wła ciwe rozumienie kryteriów oceny przez uczestników Konkursu. Kryteria s nie tylko narz dziem pracy zespołów oceniaj cych, ale w istotny sposób wiadcz o jako ci prowadzonych działa edukacyjnych. W drugiej edycji projektu zweryfikowano zało enia regulaminowe. Preferencje stworzone dla projektów zwi zanych z o wiat miały pobudzi zainteresowanie szkół udziałem w Konkursie. Okazało si jednak, e liczba uczestnicz cych szkół i placówek o wiatowych zmniejszyła si, np. liczba szkół ponadgimnazjalnych zmniejszyła si z 19 w 2010 roku do 6 w 2011, w pierwszej edycji Konkursu udział wzi ło 14 przedszkoli, w drugiej Oznacza to, e zmiany w Regulaminie nie pobudziły zainteresowania Konkursem rodowisk zwi zanych z o wiat. Kwestia utrzymania lub rezygnacji z podziału realizatorów na grupy jest podstawow kwesti do rozstrzygni cia w przygotowywaniu nast pnej edycji Konkursu. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej tworzy od podstaw system informacji o programach edukacyjnych i ich autorach. Giełda w tym procesie odgrywa niezwykle wa n rol. Promuje najlepsze przedsi wzi cia, ale ujawnia te braki i niekompetencje. Dla znaczenia Programu wa ne jest podj cie działa w celu zapewnienia udziału wi kszej liczby instytucji i organizacji w Konkursie. Realizacja Gali Giełdy w Sali Kongresowej miała dla projektu szczególne znaczenie. wiadczyła o rosn cej randze Konkursu, a tak e o znaczeniu edukacji kulturalnej w polityce władz m.st. Warszawy. Pozwoliła te na zaprezentowanie najlepszych warszawskich projektów znacz cej liczbie osób przedstawicielom instytucji i organizacji oraz młodzie y. 19

20 PROJEKTY GRAFICZNE 20

21 21

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej ZA NAJLEPSZY PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W 2013 ROKU

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej ZA NAJLEPSZY PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W 2013 ROKU Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej ZA NAJLEPSZY PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ W 2013 ROKU Kapituła Nagrody m. st. Warszawy za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Elżbieta Świętek Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ. w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich

Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ. w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich 1 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Dlaczego edukacja kulturalna?

Dlaczego edukacja kulturalna? Dlaczego edukacja kulturalna? Współczesne wykształcenie - to często wiedza encyklopedyczna przy braku umiejętności twórczego korzystania z tej wiedzy Niska kreatywność człowieka uniemożliwia krytyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienia wygodnej sali dydaktycznej dla średnio 14 uczestników + 2 wykładowców, wyposażonej w

1. Zapewnienia wygodnej sali dydaktycznej dla średnio 14 uczestników + 2 wykładowców, wyposażonej w 16.08.2011 Gdańsk Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Szkoła Młodego Inżyniera- zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, numer umowy: UDAPOKL.09.01.02-22-217/11

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej przyznającej środki na rozwój przedsiębiorczości PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 2908 UCHWAŁA NR XV/126/2016 RADY GMINY RZEKUŃ. z dnia 9 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 2908 UCHWAŁA NR XV/126/2016 RADY GMINY RZEKUŃ. z dnia 9 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 2908 UCHWAŁA NR XV/126/2016 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa Przyjazna Seniorom

Warszawa Przyjazna Seniorom Katalog ofert Warszawa Przyjazna Seniorom W przyjętym przez Radę m.st. Warszawy Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 określono cele i działania Miasta, które mają na celu podniesienie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST.I. WITKIEWICZA - WITKACEGO W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 PODSTAWA PRAWNA

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST.I. WITKIEWICZA - WITKACEGO W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 PODSTAWA PRAWNA WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST.I. WITKIEWICZA - WITKACEGO W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja uczniów klas pierwszych XXI Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 2. 01.06.2016 r. godz. 9.30 10.15 3. 01.06.2016 r. godz. 14.00 17.00 4. 01.06.2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin Konkursu WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 1. Postanowienia wstępne Załącznik nr 1 do uchwały Nr /2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2012 r. Regulamin Konkursu WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin niniejszy określa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 dziedzina Forma opis szczegółowy Zajęcia międzyszkolne dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warsztaty organizowane

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRALNY MŁODYCH W STAREJ PROCHOWNI

WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRALNY MŁODYCH W STAREJ PROCHOWNI WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRALNY MŁODYCH W STAREJ PROCHOWNI 11-12 kwietnia 2014 W piątek i sobotę (11 i 12 kwietnia) odbyła się kolejna edycja Warszawskiego Festiwalu Teatralnego Młodych w Starej Prochowni.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r.

UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r. UCHWAŁA Nr IX/ 37 /2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe:

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: 1. Moduł badawczy 1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 28 września 2011 roku, godz. 16.00 Obecni na posiedzeniu członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRP):

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Iwona Wiśniewska koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego Odkryj Dzielnicę Zamkową z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Cel procedury. 2 Zakres procedury

Cel procedury. 2 Zakres procedury PROCEDURA REALIZACJI GODZIN WYNIKAJĄCYCH Z ART. 42 UST. 2 pkt 2a USTAWY Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. KARTA NAUCZYCIELA OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KROCZEWIE 1 Cel procedury Celem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście 2016 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście w Warszawie od 2004 r. Program

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Szkoła Kaskaderów 13 Marek Sołek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH

Szkoła Kaskaderów 13 Marek Sołek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH Szkoła Kaskaderów 13 Marek Sołek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szkoła Kaskaderów Filmowych, realizowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2010/2011, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i innych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/303/2010 Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr XLVI/303/2010 Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2010 r. Uchwała Nr XLVI/303/2010 Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o skierowanie pod obrady Rady m. st. Warszawy projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu to trzyletni projekt skierowany do społeczności gimnazjów z czterech województw: śląskiego małopolskiego opolskiego łódzkiego Celem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO. Gimnazjum Nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu. rok szkolny 2010/2011

REGULAMIN GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO. Gimnazjum Nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu. rok szkolny 2010/2011 REGULAMIN GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum Nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu rok szkolny 2010/2011 I Zapisy prawne dotyczące organizacji w szkole edukacyjnego, zgodne z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku W DNIU 17 MARCA 2014 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO W GDYNI ODBYŁA SIĘ POMORSKA GALA III EDYCJI KONKURSU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT. Organizatorem Gali była Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2014.AP Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie "Lepsza kadra- lepsza szkoła"

Regulamin uczestnictwa w projekcie Lepsza kadra- lepsza szkoła Regulamin uczestnictwa w projekcie "Lepsza kadra- lepsza szkoła" 1 Postanowienia ogólne: 1. Projekt jest realizowany przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. 2. Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. 2. Przedmiot zamówienia: Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy.

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. Regulamin VII Międzyszkolnego Konkursu Historycznego na najlepszą prezentację multimedialną lub film 70 rocznica zakończenia II wojny światowej rok szkolny 2015/2016 I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OGŁOSZENIE O KONKURSIE Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2012 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 2012 roku

UCHWAŁA NR.../.../2012 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 2012 roku (Projekt) DRUK NR 196 z dnia 20.01.2012 UCHWAŁA NR.../.../2012 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 2012 roku w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo