RAPORT Z REALIZACJI II WARSZAWSKIEJ GIEŁDY PROGRAMÓW EDUKACJI KULTURALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z REALIZACJI II WARSZAWSKIEJ GIEŁDY PROGRAMÓW EDUKACJI KULTURALNEJ"

Transkrypt

1 RAPORT Z REALIZACJI II WARSZAWSKIEJ GIEŁDY PROGRAMÓW EDUKACJI KULTURALNEJ ALEKSANDRA JANKOWSKA PA DZIERNIK 2011

2 SPIS TRE CI UWAGI WST PNE 3 ORGANIZATORZY 4 ZESPÓŁ REALIZATORÓW 5 STRUKTURA PROJEKTU, TERMINY, MIEJSCA REALIZACJI 5 ZASADY ORGANIZACYJNE I REGULAMINOWE - 5 ZESPOŁY OCENIAJACE PROJEKTY 7 UCZESTNICY 8 PROJEKTY ZGŁOSZONE - 8 PROJEKTY WYŁONIONE PRZEZ KOORDYNATORÓW - 12 LAUREACI KONKURSU 14 PROGRAMY GALI GIEŁDY - 16 PROGRAM PIKNIKU EDUKACYJNEGO - 17 UWAGI KO COWE 19 PROJEKTY GRAFICZNE

3 UWAGI WST PNE II Warszawska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej była przegl dem i dokumentacj inicjatyw oraz programów edukacyjnych zrealizowanych w Warszawie w 2010 roku. W ramach projektu przeprowadzono drug edycj Konkursu m.st. Warszawy na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej. Projekt realizowany w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej jest powi zany merytoryczne i organizacyjne z sieci działaj cych w ramach WPEK koordynatorów dzielnicowych. Celem Giełdy jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokona w dziedzinie edukacji kulturalnej, a tak e rekomendowanie najlepszych, jako dobrych praktyk, które mog stanowi inspiracj dla realizatorów edukacji kulturalnej w Warszawie. Wa nym zadaniem jest te monitorowanie stanu edukacji kulturalnej, szczególnie w obr bie poszczególnych typów realizatorów tej edukacji: w placówkach o wiatowych i szkołach, instytucjach kultury ró nego typu: instytucjach artystycznych, domach kultury i bibliotekach, a tak e stale poszerzaj cych swoj działalno i niezwykle wyrazistych w rodowisku edukacyjnym i artystycznym stolicy organizacjach pozarz dowych, które wprowadzaj do praktyki edukacyjnej najwi cej nowych, oryginalnych i efektywnych działa. Wa nym zdaniem Giełdy jest te zach canie do współpracy realizatorów reprezentuj cych ró ne typy organizacji. Ł czenie zró nicowanych do wiadcze mo e doprowadzi do trwałych zmian w obszarze praktyki edukacyjno artystycznej stolicy. I edycja projektu wywołała du e zainteresowanie. Pojawiły si jednak postulaty, zgłaszane m.in. przez koordynatorów dzielnicowych, dotycz ce zmian regulaminowych, które zwi kszyłyby zainteresowanie projektem rodowisk o wiatowych. Organizatorzy uwzgl dnili te postulaty i Konkurs zrealizowany został na nowych zasadach. Wprowadzono zmiany w Regulaminie usankcjonowane Uchwał nr XVIII/377/2011 Rady m.st. Warszawy w sprawie Dorocznej Nagrody z zakresu Edukacji Kulturalnej. Natomiast struktura projektu nie uległa zmianie. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Projekty wyłonione w I etapie oceny merytorycznej przez koordynatorów dzielnicowych Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej zostały zaprezentowane podczas Gali Giełdy. Spo ród tych projektów Kapituła Nagrody powołana przez Prezydenta m.st. Warszawy wyłoniła laureatów nagród i wyró nie. 3

4 główny organizator ORGANIZATORZY Miasto Stołeczne Warszawa współorganizatorzy i realizowane przez nich zadania Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej obsługa finansowa, udost pnienie pomieszcze na organizacj Pikniku Edukacyjnego i pomoc organizacyjno techniczna w jego przygotowaniu, udział w promocji projektu, archiwizacja dokumentacji; Klub Kultury Falenica prowadzenie Biura Giełdy, organizacja i prowadzenie punktów recepcyjno informacyjnych, udział w rekrutacji uczestników; Stowarzyszenie Akademia Łucznica przygotowanie wystawy Podane na talerzu, udost pnienie materiałów, eksponatów i sprz tów, przygotowanie nagród rzeczowych dla laureatów Konkursu; O rodek Działa Artystycznych dla Dzieci i Młodzie y Doro karnia przygotowanie i prezentacja pokazu tanecznego podczas Gali Giełdy; Staromiejski Dom Kultury udział w rekrutacji uczestników, przygotowanie publikacji II Warszawska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej ; 4

5 ZESPÓŁ REALIZATORÓW Wanda Górska kierownik zespołu Aleksandra Jankowska koordynator Joanna Lisiecka Sekretarz Giełdy Zofia Bisiak kurator wystawy Podane na tacy Grzegorz Pohl projekty graficzne Aleksandra Herisz projekt i wykonanie statuetek (nagrody rzeczowe) Justyna Skowyrska projekt i wykonanie talerzy ceramicznych (narody rzeczowe) Jacek Wi nicki realizacja filmu nt. projektów wyłonionych w I etapie Konkursu, który został zaprezentowany podczas Gali Giełdy Tomasz Mitrowski współprowadzenie Gali Giełdy Agnieszka Budzy współpraca przy organizacji Pikniku Edukacyjnego Robert Grylak wystawa Podane na tacy współpraca Aleksandra Sarnowska - wystawa Podane na tacy współpraca, prowadzenie punktów recepcyjno - informacyjnych STRUKTURA PROJEKTU, TERMINY, MIEJSCA REALIZCAJI Konkurs m. st. Warszawy na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej ogłoszony 9 maja 2011 roku. Nabór wniosków do projektu trwał do 30 czerwca. Spotkanie Zespołu Koordynatorów Dzielnicowych w dniach wrze nia 2011 roku w O rodku Szkoleniowo Konferencyjnym Arkadia Kazimierzu Dolnym I etap oceny merytorycznej projektów; Posiedzenie Kapituły Nagrody 15 wrze nia 2011 roku w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej wyłonienie laureatów Konkursu; Gala Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej 3 pa dziernika, Sala Kongresowa; Piknik Edukacyjny 8 pa dziernika, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej; ZASADY REGULAMINOWE I ORGANIZACYJNE Zmianie uległ system gromadzenia i oceny formalnej wniosków zgłaszanych do Konkursu. Rozszerzono liczb punktów przyjmowania wniosków. Obok Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej wnioski mo na było składa u koordynatorów dzielnicowych. Tak e wnioski zło one w SCEK przekazano do dzielnic. Koordynatorzy dzielnicowi dokonywali oceny formalnej projektów 5

6 oraz prezentowali je podczas I etapu oceny merytorycznej. Realizatorów projektów podzielono na 8 grup: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki wychowania pozaszkolnego, instytucje kultury, organizacje pozarz dowe, inne. Ocena merytoryczna przebiegała w poszczególnych grupach i w ich obr bie wyłoniono 24 projekty do dalszego post powania konkursowego. Wyboru 24 projektów do dalszego post powania konkursowego dokonano kieruj c si nast puj cym systemem punktowym: istnienie warto ci dodanej 0 35 punktów wysoki poziom merytoryczny i artystyczny 0 30 punktów charakter innowacyjny i kulturotwórczy 0 25 punktów stanowienie dobrego wzorca 0 10 punktów Ju na tym etapie uznano, e nie jest mo liwy równomierny wybór laureatów I etapu w poszczególnych grupach ze wzgl du na wyraziste ró nice w poziomie zgłoszonych projektów, a tak e ich zró nicowan liczb w poszczególnych grupach np. organizacje zgłosiły 25 projektów, a w grupie inne znalazł si tylko jeden wniosek. Koordynatorzy podj li wi c decyzj o nierównomiernym wyborze laureatów projektów w obr bie poszczególnych grup. Spo ród 24 projektów wyłonionych przez koordynatorów dzielnicowych Kapituła Nagrody dokonała wyboru laureatów poszczególnych grup oraz laureata Grand Prix. Kapituła Nagrody nie wyłoniła laureatów grup: gimnazja i szkoły podstawowe z uwagi na najni szy w ród zgłoszonych projektów poziom wniosków. Pozostałe zasady organizacyjne i regulaminowe nie uległy zmianie. Projekty do Konkursu mogła zgłosi instytucja lub inna jednostka organizacyjna, której celem jest propagowanie i realizacja działa z zakresu edukacji kulturalnej na terenie m.st. Warszawy. Prawo do rekomendowania jednego projektu przysługiwało Koordynatorom Dzielnicowym Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Projekty rekomendowane przez Koordynatorów reprezentowały dzielnice, ale podlegały post powaniu konkursowemu w identyczny sposób, jak projekty pozyskane drog otwartego naboru. Zgłoszenia były przyjmowane w formie pisemnej na wzorze wniosku dost pnym na stronach internetowych oraz Zostały tak e zamieszczone w Gazecie Internetowej ogłaszaj cej nabór do Konkursu. Oceny w obu etapach Konkursu dokonano kieruj c si nast puj cymi kryteriami przyj tymi w Uchwale m.st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010 roku: istnienie warto ci dodanej w zakresie edukacji kulturalnej, wysoki poziom 6

7 merytoryczny; charakter innowacyjny i kulturotwórczy; stanowienie dobrego wzorca w zakresie edukacji kulturalnej. Ponadto organizatorzy na podstawie zapisów Uchwały okre lili nast puj ce zasady kwalifikowania projektów: projekty musz obejmowa działania edukacyjne i artystyczne, projekty mog by skoncentrowane na jednej dziedzinie sztuki lub mog mie charakter interdyscyplinarny, projekty mog by adresowane do jednej lub wielu kategorii wiekowych odbiorców, projekty musza ko czy si ewaluacj, projekty zostały zrealizowane w 2010 roku. ZESPOŁY OCENIAJACE PROJEKTY Skład Zespołu Koordynatorów Dzielnicowych, który zakwalifikował 24 projekty do dalszego post powania konkursowego oraz do zaprezentowania podczas Gali Giełdy: Tomasz Mitrowski (Białoł ka), Rafał Wojasi ski (Bielany), Marek Masłowski (Mokotów), Michał Witak (Ochota), Ewa Korulczyk (Praga Południe), Urszula Kolenda (Rembertów), Agnieszka Lepianka ( ródmie cie), Zbigniew Darda (Targówek), Aleksandra Magieracka (Ursus), Hanna Sadowska (Ursynów), Ewa Andrearczyk (Wawer), Karolina Baranowska (Włochy), Anna Proszowska (Wola), Anna Symonowicz ( oliborz). Skład Kapituły Nagrody: Wanda Górska (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej, przewodnicz ca zespołu), Wojciech Feliksiak (dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej), Joanna Gospodarczyk (z-ca dyrektora Biura Edukacji), Anna Hajek (Biuro Kultury), Aleksandra Jankowska (dyrektor Klubu Kultury Falenica ), Ewa Listkowska (Biuro Edukacji), Sebastian Lenart (dyrektor Staromiejskiego Domu Kultury), Anna Michalak (dyrektor O rodka Działa Artystycznych dla Dzieci i Młodzie y Dorozkarnia ), Małgorzata Naimska (z-ca dyrektora Biura Kultury), Aleksandra Sta czuk (Narodowe Centrum Kultury), Arkadiusz Walczak (dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkole ). Kapituła została powołana Zarz dzeniem Nr 5423/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 pa dziernika 2010; 7

8 UCZESTNICY Uczestnikami Giełdy byli koordynatorzy Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, uczestnicy Konkursu m.st. Warszawy na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej, przedstawiciele warszawskich instytucji kultury, placówek o wiatowych, szkól, organizacji pozarz dowych, uczestnicy projektów. Dane liczbowe liczba zgłoszonych projektów 78 organizacje pozarz dowe - 16 instytucje kultury 25 ( domy kultury 16, muzea 3, teatr 1, biblioteki 5) podstawowe 13 szkoły ponadgimnazjalne 7 gimnazja 3 razem szkoły 23 przedszkola 10 placówki wychowania pozaszkolnego 3 liczba wnioskodawców 68 organizacje pozarz dowe 16 instytucje kultury 18 ( domy kultury 11, muzea 3, teatr 1, biblioteki - 3) szkoły ponadgimnazjalne 6 gimnazja 2 szkoły podstawowe 12 przedszkola 10 placówki wychowania pozaszkolnego 3 inne 1 (Urz d Dzielnicy) uczestnicy I dnia Giełdy ok osób uczestnicy Pikniku Edukacyjnego ok.150 osób widzowie koncertu 54 osoby widzowie spektaklu ok. 90 osób PROJEKTY ZGŁOSZONE ORGANIZACJE POZARZ DOWE Wirtualne Inspiracje Twórcze Plastyka, Fundacja Akademia Młodych; Wola Kobiet, Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna; 8

9 Od Poloneza B-dur Chopin 2010, Fundacja ART; Rok Chopinowski w Wawerskim Uniwersytecie III Wieku, Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Genius Loci. Nasza Mała Ojczyzna Falenica, Towarzystwo Miło ników Falenicy; Audiostacja. Falenica, Stowarzyszenie Praktyków Kultury; Wawerska Parada Niepodległo ci, Falenickie Towarzystwo Kulturalne; Ursynów ma teatr II Festiwal, Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK; Ogród Sztuk Perspektywy 2010, Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY; Studio miniatur filmowych legendy warszawskie Fundacja Atelier ; Akcja Labirynt, Fundacja Ogrody Muzyczne; Duchy Starówki artystyczny wieczór na warszawskiej Starówce ; STOWARZYSZENIE TEATRALNA CHATA; Plac zabaw inny ni wszystkie, Fundacja na Rzecz Kultury i Sztuki dla Dzieci Plac Zabaw Teatr; Teatr GO Studio Inicjatyw Artystycznych, spektakle i warsztaty, Fundacja Proscenium; Dzieci ce Muzeum Sztuki, Fundacja Mama; Jak to si dzieje, e obraz si rusza?, Fundacja Twarda Sztuka; INSTYTUCJE KULTURY Bemowskie Zaburzenia Teatralne, Bemowskie Centrum Kultury; Mi dzynarodowe Lato Chopinowskie, Słu ewski Dom Kultury; Ogólnopolski Festiwal Skeczu i Małych Form Teatralnych Kadr, Dom Kultury KADR; Społeczne Warsztaty Parlamentarne Młodzi w Demokracji ; Centrum ŁOWICKA; The Soul of Hip-Hop, O rodek Kultury Ochoty; Od ziarna do arna. Do ynki na Ochocie, O rodek Kultury Ochoty Van Gogh. Grupa sztuk wizualnych przekraczaj c granice wieku, O rodek Kultury Ochoty; Strefa Otwarta, O rodek Kultury Ochoty; Kr g Sowa Bajkowa, O rodek Kultury Ochoty; ladami znikaj cych warto ci, Dom Kultury WYGODA ; Rudow glowiec Ibuprom, TR Warszawa (Teatr Rozmaito ci); Warszawa w Budowie II, Muzeum Sztuki Nowoczesnej; 9

10 Archeolog kto to?, Pa stwowe Muzeum Archeologiczne; Muzeum na wynos, Muzeum Narodowe; Projekt gier i zaj matematycznych Matematyczny bieg, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; Konkurs Słoneczna Zakładka Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus; Warsztaty rockowe im GRANIE, DK SMB Imielin; Podró e z ksi k, DK SMB Imielin; Stulecie Anina, Klub Kultury Anin ; Z Fortepianu Pana Fryderyka, Klub Kultury Zastów ; Kulturalna Akademia Seniora, Klub Kultury Rado ; IV Przegl d Twórczo ci Mieszka ców Włoch Włochowska szuflada, Dom Kultury Włochy ; Bliskie Spotkania ze Sztuk europejsk, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Włochy; Za górami za lasami, czyli spotkania z Bibliobajkami, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Włochy: W krainie ksi ek, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Włochy; PRZEDSZKOLA Dzie dobry, Panie Chopinie, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 226; Mali Dziennikarze du e sprawy, Przedszkole nr 295; Cały wiat czyta te same ba nie, Przedszkole nr 25; Twórcze przedszkole zdrowe dziecko, Przedszkole Nr 106; Z teatrem na pan brat Przedszkole nr 343; Ja na scenie ycia, Przedszkole Specjalne Nr 213; Ja czytam, Ty czytasz, My czytamy, Przedszkole Integracyjne Nr 86; II Przegl d Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli Rodzice dzieciom, Przedszkole nr 253; Dzie Europejczyka Edukacja Wielokulturowa, Przedszkole nr 197; I Multimedialny Ogólnopolski Przegl d Małych Form Parateatralnych SMYKOLANDIA WARSZAWA MOKOTÓW 2011 ; Przedszkole Nr 317; SZKOŁY PODSTAWOWE Dzie Ta ca w SP nr 82, Szkoła Podstawowa Nr 82 ; 10

11 Kocham, lubi, szanuj -młody Polak staje si patriot - obj cie opiek opuszczonych grobów Cmentarza Pow zkowskiego, Szkoła Podstawowa Nr 289; Chopin blisko nas ; Szkoła Podstawowa Nr 69; DZIE TEATRU W NASZEJ SZKOLE ; Szkoła Podstawowa Nr 146; Poznaj Polsk na nowo, Szkoła Podstawowa Nr 23; WARSZAWSKIE INSPIRACJE TEATRALNE, Szkoła Podstawowa Nr189; I Mazowiecki Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem Muzyczna Jesie, Szkoła Podstawowa Nr 11; Sentymenty, wzruszenia, serc uniesienia nutami malowane, Szkoła Podstawowa Nr 318; Europa wiatem Chopina, Szkoła Podstawowa Nr 303; KIDM, Szkoła Podstawowa Nr 218; Magiczny wiat teatru, Szkoła Podstawowa Nr 234; Ogólnopolski Konkurs Papieski ladami Papie a Jana Pawła II po Polsce, Szkoła Podstawowa Nr 25; Miejski Konkurs Polonistyczny Znam mitologi, Szkoła Podstawowa nr 25; GIMNAZJA Rok Chopinowski, Gimnazjum Nr 93; Warszawskie Judaica, Gimnazjum Nr 93; TE-ART. Teatr i sztuka jako narz dzie dialogu mi dzy lud mi i kulturami, Gimnazjum 104; Migawki ze stanu wojennego. Ludzie niezwykli ofiary, m czennicy, bohaterowie lat , Zespół Szkół nr 18; Biało-Czerwona Symbolem Narodowego Bytu, Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego; SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Szkolne Centrum Kultury I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego; Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny SOFA LXIV Liceum Ogólnokształc ce; Festiwal Piosenki Francuskiej, Zespół Szkół nr 37; Mutacja - Mi dzyszkolny Uczniowski Teatr Amatorski, Zespół Szkół nr 37; Mi dzyszkolne Dni Kultury, XIII Liceum Ogólnokształc ce; 11

12 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Ro nij razem z kwiatami, III Ogród Jordanowski; Dialog ze wiatem, cykl konkursów interdyscyplinarnych, Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej; Odkrywajmy Talenty Przyszło ci konkurs poetycki, Zespół Edukacyjny Pro Futuro ; INNE Edukacyjny program ekologiczny dla uczniów klas IV-VI pod nazw : Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w Dzielnicy Wola, Urz d Dzielnicy Wola; PROJEKTY WYŁONIONE PRZEZ KOORDYNATORÓW ORGANIZACJE POZARZ DOWE Akcja Labirynt, Fundacja Ogrody Muzyczne PRAGA PŁD Plac zabaw inny ni wszystkie, Fundacja na Rzecz Kultury i Sztuki dla Dzieci Plac Zabaw Teatr BIELANY Studio miniatur filmowych legendy warszawskie Fundacja Atelier RÓDMIE CIE Duchy Starówki artystyczny wieczór na warszawskiej Starówce, STOWARZYSZENIE TEATRALNA CHATA MOKOTÓW Audiostacja Falenica, Stowarzyszenie Praktyków Kultury WAWER Wola Kobiet, Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna WOLA Ursynów ma teatr II Festiwal, Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK URSYNÓW Jak to si dzieje, e obraz si rusza?, Fundacja Twarda Sztuka PRAGA PŁD INSTYTUCJE KULTURY Muzeum na wynos, Muzeum Narodowe RÓDMIE CIE Bemowskie Zaburzenia Teatralne, Bemowskie Centrum Kultury BEMOWO The Soul of Hip-Hop, O rodek Kultury Ochoty OCHOTA Warszawa w Budowie II, Muzeum Sztuki Nowoczesnej RÓDMIE CIE 12

13 Van Gogh. Grupa sztuk wizualnych przekraczaj c granice wieku, O rodek Kultury Ochoty OCHOTA PRZEDSZKOLA Mali Dziennikarze du e sprawy, Przedszkole nr 295 Kraina Bajek PRAGA PŁD Twórcze przedszkole zdrowe dziecko, Przedszkole Nr 106 TARGÓWEK Ja na scenie ycia, Przedszkole Specjalne Nr 213 URSYNÓW SZKOŁY PODSTAWOWE Kocham, lubi, szanuj -młody Polak staje si patriot - obj cie opiek opuszczonych grobów Cmentarza Pow zkowskiego, Szkoła Podstawowa Nr 289 im. Henryka Sienkiewicza BIELANY I Mazowiecki Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem Muzyczna Jesie, Szkoła Podstawowa Nr 119, im. I Dywizji Ko ciuszkowskiej URSUS Sentymenty, wzruszenia, serc uniesienia nutami malowane, Szkoła Podstawowa Nr 318 im. Jana Christiana Andersena URSYNÓW GIMNAZJA Warszawskie Judaica, Gimnazjum Nr 93 im. Ksi nej Izabeli Czartoryskiej URSYNÓW TE-ART. Teatr i sztuka jako narz dzie dialogu mi dzy lud mi i kulturami, Gimnazjum 104 WAWER SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Szkolne Centrum Kultury I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego OLIBORZ Migawki ze stanu wojennego. Ludzie niezwykli ofiary, m czennicy, bohaterowie lat , Zespół Szkół nr 18 BIELANY Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny SOFA LXIV Liceum Ogólnokształc ce im. S. I. Witkiewicza OLIBORZ Zespół Koordynatorów Dzielnicowych nie wyłonił do dalszego post powania konkursowego projektów z dwóch grup realizatorów: placówki wychowania pozaszkolnego oraz inne. 13

14 GRAND PRIX LAUREACI KONKURSU Muzeum na wynos statuetka wykonana przez Aleksandr Herisz Muzeum Narodowe w Warszawie, autorka: Katarzyna Rokosz ORGANIZACJE POZARZ DOWE I NAGRODA Akcja Labirynt Fundacja Ogrody Muzyczne, autorka: Violetta Łabanow-Jastrz b II NAGRODA Wola Kobiet Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, autorzy: Edyta Ganc, Ewa Ganc, Jolanta Chowaniec-So niak, Mateusz Sarełło, Rafał Jarnicki INSTYTUCJE KULTURY I NAGRODA Muzeum na wynos Muzeum Narodowe w Warszawie, autorka: Katarzyna Rokosz II NAGRODA Van Gogh. Grupa sztuk wizualnych przekraczaj c granice wieku. O rodek Kultury Ochoty, autorki: Joanna Sułek Malinowska, Katarzyna Skowron PRZEDSZKOLA I NAGRODA Mali dziennikarze du e sprawy Przedszkole nr 295 Kraina Bajek, autorka: Agnieszka Kozłowska 14

15 WYRÓ NIENIE Twórcze przedszkole zdrowe dziecko Przedszkole nr 106, autorki: Barbara Krupi ska, Maria Postek SZKOŁY PODSTAWOWE nie przyznano nagród i wyró nie GIMNAZJA nie przyznano nagród i wyró nie SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I NAGRODA Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny SOFA LXIV Liceum Ogólnokształc ce im. S. I. Witkiewicza, autorzy: uczniowie WYRÓ NIENIE Szkolne Centrum Kultury I Liceum Ogólnokształc ce z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego, autorzy: Joanna Sałasi ska, Maciej Witowski NAGRODA POZAREGULAMINOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Plac zabaw inny ni wszystkie Fundacja na Rzecz Kultury i Sztuki dla Dzieci Plac Zabaw Teatr, autorzy: Iwona Mirosław Dolecka, Waldemar Dolecki NAGRODA POZAREGULAMINOWA SEJMOWEJ PODKOMISJI DS. MŁODZIE Y Audiostacja. Falenica Stowarzyszenie Praktyków Kultury, autorka: Lena Rogowska 15

16 GALA GIEŁDY Sala Kongresowa PKiN, 3 paĩdziernika PROGRAM pokaz grup tanecznych OĞrodka DziałaĔ Artystycznych dla Dzieci i MłodzieĪy DoroĪkarnia, czċğü I Uroczyste otwarcie spotkania prezentacja nagrodzonych i wyróīnionych projektów, film Jacka WiĞnickiego przerwa ogłoszenie wyników Konkursu m.st. Warszawy na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej w 2010 roku i wrċczenie nagród pokaz grup tanecznych DoroĪkarni, czċğü II 16

17 PIKNIK EDUKACYJNY Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, 8 pa dziernika PODANE NA TACY - wystawa PROGRAM MUZEUM NA WYNOS warsztaty, prowadzenie Katarzyna Rokosz, Anna Knapek, Joanna Czarnocka SŁODKA ARCHITEKTURA warsztaty, prowadzenie Anna Wróbel JAK TO SI DZIEJE, E OBRAZ SI RUSZA? prezentacja projektu Fundacji Twarda Sztuka ZNOWU SAMI KREATYWNI LUDZIE NA WIDOWNI warsztaty teatralne z projektu EDUKACJA W TR, prowadzenie: Anna Rochowska MAM KILKA LAT JESTEM ZUCHEM ZAJ CIA DLA DZIECI I RODZICÓW prowadzenie Kinga Raty ka, Honorata Sekuła Catres 17

18 WARSZTAT STROICIELA z projektu Z FORTEPIANU PANA FRYDERYKA Klubu Kultury Zastów prowadzenie Bohdan B berski CAŁA W PIKSELACH koncert - piosenki ze spektaklu zrealizowanego przez Len Rogowsk ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury z udziałem młodzie y ze Schroniska dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy oraz z warszawskich gimnazjów; TEREN PRYWATNY (Stara Prochownia) spektakl Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Warsztaty i pokazy zrealizowane zostały m. in. przez laureatów I i II edycji Konkursu. Wystawa Podane na tacy zaprezentowana w sali konferencyjnej Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej podczas Pikniku Edukacyjnego powstała z materiałów dostarczonych przez instytucje i organizacje, w tym m.in. przez laureatów Konkursu. Tematem wystawy była promocja projektów edukacyjnych i artystycznych. Zaprezentowano wybrane, ciekawe i ró norodne przykłady działa promocyjnych, m.in. druki, gad ety reklamowe, prezentacje multimedialne, filmy. Pomysłodawc i kuratorem wystawy była Zofia Bisiak. 18

19 UWAGI KO COWE Warszawska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej zrealizowana w 2011 roku po raz drugi wiadczy o bogactwie działa edukacyjno artystycznych. Pojawiaj si nowe pomysły, skuteczne i efektywne metody pracy dostosowane do ró nych kategorii wiekowych. Obok kameralnych projektów realizowane s ogromne, długofalowe przedsi wzi cia adresowane do setek odbiorców. Rzeczywisto jest bogata i zró nicowana. Ale równocze nie wielu organizatorów nie radzi sobie z realizacj projektów. wiadczy o tym m.in. werdykt zespołów oceniaj cych o nie przyznaniu nagród w czterech konkursowych grupach. Warto wi c upowszechnia najlepsze projekty, jako dobre wzory. Szczególne znaczenie dla przyszłych edycji projektu jest zadbanie organizatorów o wła ciwe rozumienie kryteriów oceny przez uczestników Konkursu. Kryteria s nie tylko narz dziem pracy zespołów oceniaj cych, ale w istotny sposób wiadcz o jako ci prowadzonych działa edukacyjnych. W drugiej edycji projektu zweryfikowano zało enia regulaminowe. Preferencje stworzone dla projektów zwi zanych z o wiat miały pobudzi zainteresowanie szkół udziałem w Konkursie. Okazało si jednak, e liczba uczestnicz cych szkół i placówek o wiatowych zmniejszyła si, np. liczba szkół ponadgimnazjalnych zmniejszyła si z 19 w 2010 roku do 6 w 2011, w pierwszej edycji Konkursu udział wzi ło 14 przedszkoli, w drugiej Oznacza to, e zmiany w Regulaminie nie pobudziły zainteresowania Konkursem rodowisk zwi zanych z o wiat. Kwestia utrzymania lub rezygnacji z podziału realizatorów na grupy jest podstawow kwesti do rozstrzygni cia w przygotowywaniu nast pnej edycji Konkursu. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej tworzy od podstaw system informacji o programach edukacyjnych i ich autorach. Giełda w tym procesie odgrywa niezwykle wa n rol. Promuje najlepsze przedsi wzi cia, ale ujawnia te braki i niekompetencje. Dla znaczenia Programu wa ne jest podj cie działa w celu zapewnienia udziału wi kszej liczby instytucji i organizacji w Konkursie. Realizacja Gali Giełdy w Sali Kongresowej miała dla projektu szczególne znaczenie. wiadczyła o rosn cej randze Konkursu, a tak e o znaczeniu edukacji kulturalnej w polityce władz m.st. Warszawy. Pozwoliła te na zaprezentowanie najlepszych warszawskich projektów znacz cej liczbie osób przedstawicielom instytucji i organizacji oraz młodzie y. 19

20 PROJEKTY GRAFICZNE 20

21 21

Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej Warszawa Magiczna moja Dzielnica, moja Warszawa, moja Europa

Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej Warszawa Magiczna moja Dzielnica, moja Warszawa, moja Europa Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej Warszawa Magiczna moja Dzielnica, moja Warszawa, moja Europa Raport Warszawa, sierpień 2011 Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej 2011 Raport Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011 Piotrków

Bardziej szczegółowo

VI Forum Młodych Bibliotekarzy

VI Forum Młodych Bibliotekarzy Szymon Malczewski VI Forum Młodych Bibliotekarzy Kolejne Forum Młodych Bibliotekarzy odbywało si w tym roku w Poznaniu, tym razem pod hasłem OtwarciBibliotekarze.eu. Mo na było odnie wra enie, e w tytule

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY REJOWIEC FABRYCZNY CZERWIEC 2006 1 Strategia Rozwi zywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny Zespół Projektowy: Halina

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do lektury Raportu, jednocześnie czekamy na Państwa uwagi, opinie i komentarze.

Zachęcamy do lektury Raportu, jednocześnie czekamy na Państwa uwagi, opinie i komentarze. 0 1 Od autorów: Oddajemy w Państwa ręce raport pt.: Warszawa lokalna, który powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu: Obserwatorium Kultury, pt.:

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Tygrysów Rynku Pracy. Muszla koncertowa prawie gotowa. Metro II linia

Konferencja Tygrysów Rynku Pracy. Muszla koncertowa prawie gotowa. Metro II linia BIBLIOTEK@SKOROSZE Biblioteka Publiczna w Ursusie, dziêki yczliwoœci w³adz dzielnicy i miasta, otworzy wkrótce swoj¹ drug¹ filiê przy ul. Dzieci Warszawy 27A na osiedlu Skorosze. Pierwsza filia dzia³a

Bardziej szczegółowo

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego WYDAWCA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY

26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY ISSN 1425-2996 Dziennik Ursusa PISMO URZĘDU m. st. WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS 26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY BARFIE W dniach od 29 września do 1 października 2004 r. odbędzie się w Warszawie III

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI!

NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI! 1 oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek Prezes Zofia Korzeniecka-Podrucka Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro Prezes ks. Janusz Nowak FDP Numer 2/2011r. NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI! Ks. Janusz

Bardziej szczegółowo