Tematyka prac dyplomowych inŝynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematyka prac dyplomowych inŝynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych"

Transkrypt

1 dyplomowych inŝynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych Sem. 10Z (opieka od sem. 11L) Opiekun Zespół Technik Sterowania prof. P. Tatjewski 6 Algorytm regulacji predykcyjnej z wielomianową reprezentacją sterowania (implementacja, porównania środowisko Matlab) Regulator predykcyjny z czasem ciągłym, implementowany z małym okresem próbkowania (implementacja, porównania środowisko Matlab) Porównanie algorytmów regulacji predykcyjnej z modelami Hammersteina (środowisko Matlab) dr P. Domański 6 Wykorzystanie platform SOA język BPEL do realizacji procesów sterowania mgr J. Gustowski 6 Skryptowe funkcje dynamizacji obiektów graficznych (w języku C) w systemie wizualizacji procesów przemysłowych WinCC Skryptowe funkcje dynamizacji obiektów graficznych (w języku Visual Basic Script) w systemie wizualizacji procesów przemysłowych Wince Metody archiwizacji i wizualizacji zmiennych w systemie wizualizacji procesów przemysłowych Wince Metody archiwizacji i wizualizacji alarmów w systemie wizualizacji procesów przemysłowych Wince Sposoby modyfikacji środowiska narzędziowego systemu wizualizacji procesów przemysłowych Wince przy pomocy języka Visual Basic for Applications dr P. Marusak 6 Badanie wpływu kształtu funkcji przynaleŝności regulatora rozmytego na jakość regulacji w przykładowym układzie sterowania nieliniowego obiektu chemicznego Zastosowanie modelu o strukturze Hammersteina w identyfikacji i regulacji predykcyjnej nieliniowego obiektu dr M. Ławryńczuk 6 Badanie wiarygodności implementacji programowej algorytmu regulacji GPC mgr U. Kręglewska 6 Zespół ZłoŜonych Systemów prof. K. Malinowski 6 prof. E. Niewiadomska Programowanie genetyczne w identyfikacji modeli Nieliniowe algorytmy regulacji predykcyjnej z wielomianowymi modelami NARX Nieliniowe algorytmy regulacji predykcyjnej z aproksymacją neuronową 6 Algorytmy energooszczędne w sieciach teleinformatycznych Specjalizowane oprogramowanie dla czujników bezprzewodowych Energooszczędna transmisja w sieciach bezprzewodowych ad hoc dr T. Kruk 6 Wykorzystanie Fedora Repository Project do zarządzania cyfrową zawartością Przenoszalność aplikacji linuksowych do środowiska Android Wykorzystanie platformy do obliczeń w chmurze Windows Azure dla aplikacji w Javie doc. A. Woźniak 6 Porównanie zdecentralizowanych mechanizmów dostarczania dóbr publicznych dr M. Warchoł 4 Optymalizacja pracy tłoczni gazu dr A. Karbowski 6 Ocena przydatności SSE oraz GPU do rozwiązywania duŝych zadań optymalizacji 1 Liczba zaproponowanych tematów moŝe być róŝna od limitu; limit stanowi górne ograniczenie, tj. kaŝdy z pracowników moŝe przyjąć w tym naborze co najwyŝej tylu nowych podopiecznych, ile wynosi limit

2 Zrównoleglenie prymalno-dualnej wersji algorytmu sympleks Optymalizacja zdekomponowana metodą równoległego rozkładu zmiennych dr P. Arabas 4 Rozproszony generator ruchu sieciowego Praca polega na przygotowaniu aplikacji pozwalającej na jednoczesną generację ruchu z kilku maszyn. Przewiduje się implementację kilku zasobów generacji odstępu czasu między pakietami i ich wielkości (deterministyczny, rozkłady wydawniczy, Pareto itp.). Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na zachowanie parametrów generowanego ruchu poprzez dobór liczby generujących maszyn i natęŝenia generowanego przez nie ruchu. dr M. Kamola 4 Badanie efektywności energetycznej urządzeń sieciowych Praca polega na oszacowaniu, w jakim stopniu róŝne rodzaje ruchu w sieci IP oraz róŝne konfiguracje sprzętu sieciowego wpływają na zuŝycie energii przez ten sprzęt. Badanie symulacyjne algorytmów routingu minimalizującego zuŝycie energii w sieciach przewodowych IP Praca polega na zaimplementowaniu klasy symulującej działanie interfejsu sieciowego przewodowego oszczędzającego energię w symulatorze ns-2 lub ns-3. Mając zamodelowane zuŝycie energii w interfejsie, naleŝy zaimplementować algorytm optymalizujący ścieŝki transmisji danych minimalizujący zuŝycie energii w sieci. dr B. Kubica 6 Porównanie róŝnych algorytmów obliczania wartości wielomianów przedziałowych Porównanie róŝnych testów istnienia zera układu równań w zadanym obszarze testy Brokera, Mirandy, Borsuka itd. Obliczanie wartości własnych macierzy przedziałowych Implementacja struktur danych wydajnych w środowisku wielowątkowym np. drzewa przedziałów, pula danych itd. dr A. Kozakiewicz 4 Wizualizacja klasteryzacji ciągu znaków Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego Analiza odległości edycyjnej ciągów znaków z wykorzystaniem GPU Narzędzie do analizy i edycji struktury pliku PDF Narzędzie do zarządzania konfiguracją laboratorium sieciowego Moduł monitorujący klienckiego honeypota Capture-HPC dla systemu GNU/Linux prof. A. Pacut 6 Biometria (rozpoznawanie toŝsamości człowieka na podstawie jego cech biologicznych): Odległość, podobieństwo i niepodobieństwo obrazów na przykładzie odcisków palców Syntetyczna tęczówka moŝliwość istnienia dwóch tęczówek o identycznym kodzie Metody doboru cech przy tworzeniu kodu tęczówki Identyfikacja toŝsamości przy zastosowaniu kodowania Zaka-Gabora Szum zmarszczonego czasu i jego własności dla podpisów odręcznych Szumy zmarszczonego czasu i szybkość zmian atrybutów w czasie podpisywania wykorzystanie do weryfikacji toŝsamości Uczenie przez wzmacnianie koncepcja równoczesnych wzmocnień Wykorzystanie równoczesnych wzmocnień do analizy treningu reakcji unikania u kotów Identyfikacja parametrów modelu uczenia na podstawie danych eksperymentalnych dotyczących reakcji ucieczki i reakcji unikania u kotów dr A. Czajka 4 Testowanie Ŝywotności palca Praca polega na implementacji metody testowania Ŝywotności palca dla potrzeb biometrii odcisku. Testowanie Ŝywotności tęczówki prof. A. Pacut j/w Uczenie maszynowe: Praca polega na implementacji metody testowania Ŝywotności oka przy wykorzystaniu częstotliwościowej analizy obrazu pod kątem identyfikacji częstotliwości wynikających z moŝliwości urządzeń drukujących fałszywe tęczówki (wydruki papierowe, szkła kontaktowe, sztuczne gałki oczne itp.). Lokalizacja tęczówki dla potrzeb biometrii Praca polega na implementacji algorytmu lokalizacji tęczówki metodą aktywnych konturów, bez ograniczenia na kolistość i centryczność tęczówki i źrenicy

3 dr P. Wawrzyński 6 Efektywna implementacja Echo State Network w technologiach nvidia CUDA oraz SSE Zespół InŜynierii Oprogramowania Echo State Network to rekurencyjna sieć neuronowa znajdująca zastosowanie w prognozowaniu szeregów czasowych. nvidia CUDA pozwala wykonywać wysoce zrównoleglony program w C++ na karcie graficznej. Efektywna implementacja Liquid State Machine w technologii nvidia CUDA prof. K. Sacha 6 Narzędzia inŝynierii odwrotnej Liquid State Machine to impulsowa sieć neuronowa stanowiąca najlepszy znany obecnie model działania systemu nerwowego organizmów Ŝywych. Znajduje zastosowanie w klasyfikacji, np. sygnałów mowy. nvidia CUDA pozwala wykonywać wysoce zrównoleglony program w C++ na karcie graficznej. Metody i narzędzia testowania dr M. Szlenk 6 Generowanie kodu z modeli zapisanych w języku Alloy dr A. Zalewski 6 Projekt i implementacja silnika wielodostępnych gier scenariuszowych z obiegiem dokumentów Projekt i implementacja systemu modelowania decyzji architektonicznych Projekt i implementacja systemu wspierające ewidencję górnopoziomowej architektury systemu IT Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania prof. E. Toczyłowski 6 Rozwój narzędzi wspomagających symulację iterowanych procesów rynkowych w systemie AIMMS Implementacja generatorów danych testowych na potrzeby symulacji iterowanych procesów rynkowych doc. T. Traczyk 6 Zastosowanie rejestru/repozytorium ebxml do zarządzania archiwizacją zasobów cyfrowych Wizualizacja rozkładów zajęć w językach XHTML i SVG Analiza porównawcza metod wywoływania procedur składowanych w bazach danych Oracle przez protokół HTTP BliŜsze i najświeŝsze informacje o tematach i o warunkach współpracy moŝna znaleźć na stronie dr K. Pieńkosz 6 Metody i algorytmy rozwiązywania problemów transportowych dr G. Płoszajski 6 Algorytmy optymalizacji rozkroju materiału Metody rozwiązywania semiciągłych problemów alokacji zasobów Metody optymalizacji przydziału przepustowości w sieciach telekomunikacyjnych Algorytmy kolorowania grafów dr M. Kaleta 6 Obrót wielotowarowy w sieciach społecznościowych W ramach pracy naleŝy rozwaŝyć moŝliwości obrotu wielkotowarowego w środowiskach społecznościowych (facebook, myspace, itp.) NaleŜy zaprojektować i wykonać aplikację w jednym ze środowisk społecznościowych realizującą ideę obrotu wielkotowarowego. Wielotowarowy system aukcyjny Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu aukcyjnego umoŝliwiającego handel wielotowarowy (platforma B2B lub B2C/C2C). Choreografia procesów rynkowych Celem pracy jest zamodelowanie typowych mechanizmów aukcyjnych/giełdowych za pomocą BPMN (Business Processes Modeling Notation), dokonanie ich transformacji do BPEL-WS (Business Process Execution Language for Web Services) oraz uruchomieniu na silniku NetBeans. System workflow sterowany modelem procesów biznesowych Implementacja systemu typu workflow sterowanego modelem BPMN (Business Processes Modeling Notation) z wykorzystaniem środowiska Apache ODE - 3 -

4 Biblioteka teoriogrowych metod alokacji kosztów W ramach pracy powinna zostać przygotowana biblioteka algorytmów dokonujących podziału kosztów pomiędzy agentów realizujących wspólne cele. Środowisko implementacyjne to Java lub AIMMS. Metody alokacji towarów w rozproszonym systemie handlowym Zadanie jest związane z praktycznym problemem alokacji wolumenów towarów na miejsca sprzeda- Ŝy. W ramach alokacji muszą zostać spełnione pewne ograniczenia. RównieŜ jest brane pod uwagę kryterium sprawiedliwości, np. w przypadku przewidywanego wzrostu sprzedaŝy kaŝdy punkt sprzedaŝy otrzyma więcej towaru w sposób sprawiedliwy. Wynikowy model oparty o optymalizację wielokryterialną z wyrównującą relacją preferencji, moŝe być trudny do rozwiązania. W ramach pracy naleŝy zbadać potencjalne algorytmy rozwiązywania typu optymalizacja leksykograficzna, optymalizacja k-najgorszych, itp. Dodatkowy aspekt dotyczy projektu i budowy systemu wspomagania decydenta. Zastosowania modelu M 3 w systemie elektroenergetycznym W ramach pracy naleŝy przygotować modele systemu energetycznego przypominającego Krajowy System Elektroenergetyczny w notacji M3-XML (Multicommodity Market Model) oraz zastosować je do rozwiązania problemu bilansowania. Celem pracy jest weryfikacja, czy notacja M3-XML moŝe zostać zastosowana do rozwiązywania rzeczywistych problemów rynkowych. Metody pozyskiwania rezerw energii elektrycznej przez odbiorców Celem pracy jest zaproponowanie i zbadanie metody alokacji kosztów rezerw na odbiorców energii elektrycznej z wykorzystaniem teorii gier kooperatywnych. NaleŜy zaimplementować kilka prostych metod alokacji kosztów znanych z teorii gier i zbadać je w kontekście rozwaŝanego zastosowania. dr I. śółtowska dr P. Pałka 6 Wykorzystanie gadŝetów Google do handlu wielotowarowego Reprezentacja modelu handlu M3 w języku tworzenia formularzy XForms (formularz bez konieczności odwoływania się do serwera, pozwalający na tworzenie, odczyt, edycję i zapis danych M3-XML) Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających prof. C. Zieliński 6 Wszystkie poniŝsze tematy dotyczą robotyki, ale do ich zrealizowania stosuje się klasyczne narzędzia informatyki innymi słowy dotyczą zastosowań informatyki w robotyce, a więc głównie programowania. Ogólnym celem, jaki chcemy osiągnąć, jest zbudowanie robota usługowego, który będzie wspomagał ludzi w ich codziennych obowiązkach. Robot taki musi przejawiać inteligencję w swych zachowaniach oraz aktywnie reagować na zmiany zachodzące w środowisku. W związku z tym interesują nas: manipulacja dwuręczna, wzrok, dotyk, słuch, mowa, zdolność logicznego i przybliŝonego rozumowania oraz uczenie się. PoniŜsze tematy są elementami składowymi powyŝszej wizji. Nie stanowią one wyczerpującej listy mogą się pojawić nowe tematy w wyniku dyskusji z zainteresowanymi. NaleŜy tu podkreślić, Ŝe struktura ramowa MRROC++ (http://www.ia.pw.edu.pl/~zielinsk/ lub jest podstawowym narzędziem uŝywanym do prowadzenia badań przez doktorantów i pracowników Zespołu Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających, a więc Ci, którzy rozpatrują robienie doktoratu poprzez prowadzenie badań w dziedzinie robotyki są szczególnie zachęcani do zainteresowania się poniŝszymi tematami. KaŜdy z poniŝszych tematów moŝe być zrealizowany w wersji uproszczonej, jako praca inŝynierska, lub w wersji dwuetapowej moŝe doprowadzić do dyplomu magisterskiego. W tym pierwszym przypadku praca będzie się koncentrowała na stworzeniu narzędzi do realizacji zadania badawczego, czyli napisania odpowiednich programów umoŝliwiających prowadzenie dalszych prac badawczych. PoniŜsze tematy przedstawiają pewną wizję tego, co chcemy osiągnąć. W miarę ich realizacji mogą pojawić się nieoczekiwane trudności albo ciekawsze problemy, które mogą spowodować (przy akceptacji zainteresowanego, a czasem na jego wniosek) modyfikację zamierzenia pierwotnego. Zastosowanie krzywych NURBS w generatorach trajektorii robotów wyposaŝonych w czujniki Krzywe NURBS (Non-Uniform Rational Base Splines) definiowane są za pomocą węzłów i punktów kontrolnych. Odczyty z czujników mogą wpływać na te wielkości, a więc mogą lokalnie modyfikować przebieg trajektorii, a w konsekwencji, np. powodować omijanie przeszkód. Programowa struktura ramowa MRROC++, słuŝąca do tworzenia sterowników robotów, posiada procedury generatorów trajektorii korzystających z krzywych NURBS. NaleŜy dodać oprogramowanie (w C++), które umoŝliwi wykorzystanie czujników do modyfikacji tych trajektorii

5 Chwytanie obiektów przez robota NaleŜy napisać program, który na podstawie informacji uzyskanej z ruchomej kamery określi miejsce chwytu obserwowanego obiektu, a następnie tak przemieści chwytak, aby moŝliwe było uchwycenie obserwowanego przedmiotu. Kamera umieszczona jest na ramieniu robota. Sterownik robota musi być zrealizowany z wykorzystaniem programowej struktury ramowej MRROC++, a więc program musi być napisany w języku C++ i będzie wykonywany pod nadzorem systemu operacyjnego czasu rzeczywistego QNX 6.2. Przykładowym obiektem do uchwycenia moŝe być kubek. MRROC++ zawiera juŝ w sobie oprogramowaniu umoŝliwiające realizację serwomechanizmów wizyjnych. Zastosowanie oprogramowania wytworzonego przez grupę OROCOS do sterowania robotem wyposaŝonym w czujniki Sporządzenie dokumentacji opisującej ogólną strukturę tego oprogramowania oraz wykorzystanie tej programowej struktury ramowej, po jej odpowiedniej adaptacji, do stworzenia sterownika robota w Laboratorium Robotyki. Wymagana znajomość C++ oraz Linuksa. Sterowanie robotem z wykorzystaniem metody obliczanego momentu Stworzono oprogramowanie umoŝliwiające sterowanie robotem z wykorzystaniem metody obliczanego momentu siły. NaleŜy zidentyfikować niektóre parametry modelu dynamiki robota oraz przetestować róŝne warianty regulatorów stosowanych w tej metodzie. Stereowizja wykorzystana do sterowania ruchem robota Wykorzystanie dwóch kamer do wytworzenia obrazu stereowizyjnego (z głębią) do sterowania ruchem robota mobilnego lub manipulatora. prof. W. Kasprzak 6 Rozpoznawanie obiektów 3D na podstawie analizy obrazów Projekt i realizacja aplikacji przeznaczonej do analizy sekwencji obrazów przedstawiających róŝne widoki ruchomego obiektu. Automatyczne rozpoznawanie zdań języka naturalnego Projekt i implementacja aplikacji przeznaczonej do modelowania i rozpoznawania zdań języka naturalnego, w oparciu o wyniki segmentacji sygnału mowy. Lokalizacja mówców na podstawie analizy sygnałów z wielu mikrofonów Elementy systemu z bazą wiedzy na potrzeby percepcji autonomicznego agenta dr W. Szynkiewicz 6 Algorytmy chwytania obiektów elastycznych, o duŝej podatności za pomocą jednej i dwóch wielopalczastych rąk dr T. Winiarski 6 Zastosowanie algorytmów typu RRT (Rapidly Exploring Random Trees) w zintegrowanych systemach planowania chwytów i bezkolizyjnych ruchów Badania symulacyjne i weryfikacja doświadczalna algorytmów planowania ruchu dla zamkniętych łańcuchów kinematycznych Planowanie zadań manipulacji dwuręcznej/dwuramiennej z wykorzystaniem inteligentnych umiejętności sensomotorycznych Oprogramowanie dla systemu percepcji robota mobilnego. Przetwarzanie i scalanie danych pomiarowych z róŝnych czujników (czujniki zbliŝeniowe, skaner laserowy, kompasy, akcelerometry, inklinometry, systemy wizyjne) mgr T. Kornuta 4 Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji prof. W. Ogryczak 6 Wielokryterialny mechanizm aukcyjny Modelowanie preferencji za pomocą uporządkowanych średnich waŝonych dr A. Stachurski 6 Optymalizacja trasy autobusu szkolnego Problem optymalizacji zakupów w Internecie dr J. Granat 6 Routing wielokryterialny w Internecie Przyszłości Aukcje zasobów wirtualnych w Internecie Przyszłości - 5 -

6 mgr J. Sobczyk 4 Narzędzia do analizy i edycji plików binarnych mgr T.Rogowski 4 Komputerowe wspomaganie organizacji zajęć dydaktycznych Dokumentowanie i wizualizacja sieci w warstwach 1, 2 i 3 dr T. Śliwiński 6 Wspomaganie tworzenia sprawiedliwych harmonogramów czasu pracy dr A. Krzemienowski 6 Opracowanie, implementacja i analiza eksperymentalna modelu prognoz średnich stóp zwrotu w oparciu o model Blacka-Littermana z warunkową wartością zagroŝoną jako miarą ryzyka Opracowanie, implementacja i analiza eksperymentalna modelu optymalizacyjnego średniej warunkowej dla problemu wyboru portfela inwestycji z zabezpieczeniem (hedgingiem) ekstremalnych strat Opracowanie, implementacja i analiza eksperymentalna wieloetapowej strategii replikacji opcji put na potrzeby zabezpieczenia (hedgingu) ekstremalnych strat portfela inwestycji Opracowanie, implementacja i analiza eksperymentalna modelu optymalizacyjnego średniej warunkowej z kompensacją dla problemu wyboru sprawiedliwego, wielouŝytkownikowego systemu społecznego Inne instytuty dr W. Peryt Wydział Fizyki PW 1 System wizualizacji zderzeń w eksperymencie ALICE przy LHC w CERN Zadanie będzie zawierać m.in. następujące elementy: poznanie środowiska do analizy i rekonstrukcji zderzeń w eksperymencie ALICE; zapoznanie się z biblioteką OpenGL; sprawdzenie innych bibliotek graficznych pod kątem ich przydatności dla wizualizacji zderzeń (np. biblioteka QT, narzędzia JAVA); przeprowadzenie analizy części aktualnie dostępnego kodu i algorytmów pod kątem moŝliwości zastosowania obliczeń równoległych; rozwój środowiska programowego ALICE (tzw. AliRO- OT) o narzędzia do wizualizacji danych: płaszczyzny zderzenia, "jety", korelacje. Praca będzie wykonywana w ramach grupy Offline eksperymentu ALICE

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych

Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych Mariusz Kamola, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof Malinowski, Wojciech Stańczuk email: {Mariusz.Kamola, Ewa.Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof.Malinowski}@nask.pl,

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raportzrealizacjizadańw2009r.

Raportzrealizacjizadańw2009r. Projekt PBZ-MNiSW Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji- aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe Grupa Tematyczna GT-10 Modele wymiany handlowej na rynku zasobów transportowych sieci Raportzrealizacjizadańw2009r.

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Administracja publiczna to jeden z obszarów, gdzie odpowiednio zastosowane metody analizy danych mogą przynieść znaczne

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA. Karol Sot, Rafał Pajączek

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA. Karol Sot, Rafał Pajączek PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA Karol Sot, Rafał Pajączek Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu Abstract: It the article the representing

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII

OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII Łukasz Stasiak, Adam Czajka, Przemysław Strzelczyk, Marcin Chochowski, Andrzej Pacut Pracownia Biometrii, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Automatyki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Elektroenergetyki Autoreferat rozprawy doktorskiej Zastosowanie modeli populacyjnych w interfejsach mózg komputer Promotor:

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

Edward Bryniarski Uniwersytet Opolski, Instytut Matematyki i Informatyki, edlog@uni.opole.pl. Informatyczne innowacje edukacyjne

Edward Bryniarski Uniwersytet Opolski, Instytut Matematyki i Informatyki, edlog@uni.opole.pl. Informatyczne innowacje edukacyjne Edward Bryniarski Uniwersytet Opolski, Instytut Matematyki i Informatyki, edlog@uni.opole.pl Informatyczne innowacje edukacyjne Opole 2006 1 Wstęp... 2 I. Internetowe portale edukacyjne w kształceniu ustawicznym

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE 109-135 Krzysztof RÓŻANOWSKI 1 SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA Streszczenie Pojęcie sztucznej inteligencji, mimo powszechności używania tego terminu, nie jest łatwe do

Bardziej szczegółowo