Tematyka prac dyplomowych inŝynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematyka prac dyplomowych inŝynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych"

Transkrypt

1 dyplomowych inŝynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych Sem. 10Z (opieka od sem. 11L) Opiekun Zespół Technik Sterowania prof. P. Tatjewski 6 Algorytm regulacji predykcyjnej z wielomianową reprezentacją sterowania (implementacja, porównania środowisko Matlab) Regulator predykcyjny z czasem ciągłym, implementowany z małym okresem próbkowania (implementacja, porównania środowisko Matlab) Porównanie algorytmów regulacji predykcyjnej z modelami Hammersteina (środowisko Matlab) dr P. Domański 6 Wykorzystanie platform SOA język BPEL do realizacji procesów sterowania mgr J. Gustowski 6 Skryptowe funkcje dynamizacji obiektów graficznych (w języku C) w systemie wizualizacji procesów przemysłowych WinCC Skryptowe funkcje dynamizacji obiektów graficznych (w języku Visual Basic Script) w systemie wizualizacji procesów przemysłowych Wince Metody archiwizacji i wizualizacji zmiennych w systemie wizualizacji procesów przemysłowych Wince Metody archiwizacji i wizualizacji alarmów w systemie wizualizacji procesów przemysłowych Wince Sposoby modyfikacji środowiska narzędziowego systemu wizualizacji procesów przemysłowych Wince przy pomocy języka Visual Basic for Applications dr P. Marusak 6 Badanie wpływu kształtu funkcji przynaleŝności regulatora rozmytego na jakość regulacji w przykładowym układzie sterowania nieliniowego obiektu chemicznego Zastosowanie modelu o strukturze Hammersteina w identyfikacji i regulacji predykcyjnej nieliniowego obiektu dr M. Ławryńczuk 6 Badanie wiarygodności implementacji programowej algorytmu regulacji GPC mgr U. Kręglewska 6 Zespół ZłoŜonych Systemów prof. K. Malinowski 6 prof. E. Niewiadomska Programowanie genetyczne w identyfikacji modeli Nieliniowe algorytmy regulacji predykcyjnej z wielomianowymi modelami NARX Nieliniowe algorytmy regulacji predykcyjnej z aproksymacją neuronową 6 Algorytmy energooszczędne w sieciach teleinformatycznych Specjalizowane oprogramowanie dla czujników bezprzewodowych Energooszczędna transmisja w sieciach bezprzewodowych ad hoc dr T. Kruk 6 Wykorzystanie Fedora Repository Project do zarządzania cyfrową zawartością Przenoszalność aplikacji linuksowych do środowiska Android Wykorzystanie platformy do obliczeń w chmurze Windows Azure dla aplikacji w Javie doc. A. Woźniak 6 Porównanie zdecentralizowanych mechanizmów dostarczania dóbr publicznych dr M. Warchoł 4 Optymalizacja pracy tłoczni gazu dr A. Karbowski 6 Ocena przydatności SSE oraz GPU do rozwiązywania duŝych zadań optymalizacji 1 Liczba zaproponowanych tematów moŝe być róŝna od limitu; limit stanowi górne ograniczenie, tj. kaŝdy z pracowników moŝe przyjąć w tym naborze co najwyŝej tylu nowych podopiecznych, ile wynosi limit

2 Zrównoleglenie prymalno-dualnej wersji algorytmu sympleks Optymalizacja zdekomponowana metodą równoległego rozkładu zmiennych dr P. Arabas 4 Rozproszony generator ruchu sieciowego Praca polega na przygotowaniu aplikacji pozwalającej na jednoczesną generację ruchu z kilku maszyn. Przewiduje się implementację kilku zasobów generacji odstępu czasu między pakietami i ich wielkości (deterministyczny, rozkłady wydawniczy, Pareto itp.). Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na zachowanie parametrów generowanego ruchu poprzez dobór liczby generujących maszyn i natęŝenia generowanego przez nie ruchu. dr M. Kamola 4 Badanie efektywności energetycznej urządzeń sieciowych Praca polega na oszacowaniu, w jakim stopniu róŝne rodzaje ruchu w sieci IP oraz róŝne konfiguracje sprzętu sieciowego wpływają na zuŝycie energii przez ten sprzęt. Badanie symulacyjne algorytmów routingu minimalizującego zuŝycie energii w sieciach przewodowych IP Praca polega na zaimplementowaniu klasy symulującej działanie interfejsu sieciowego przewodowego oszczędzającego energię w symulatorze ns-2 lub ns-3. Mając zamodelowane zuŝycie energii w interfejsie, naleŝy zaimplementować algorytm optymalizujący ścieŝki transmisji danych minimalizujący zuŝycie energii w sieci. dr B. Kubica 6 Porównanie róŝnych algorytmów obliczania wartości wielomianów przedziałowych Porównanie róŝnych testów istnienia zera układu równań w zadanym obszarze testy Brokera, Mirandy, Borsuka itd. Obliczanie wartości własnych macierzy przedziałowych Implementacja struktur danych wydajnych w środowisku wielowątkowym np. drzewa przedziałów, pula danych itd. dr A. Kozakiewicz 4 Wizualizacja klasteryzacji ciągu znaków Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego Analiza odległości edycyjnej ciągów znaków z wykorzystaniem GPU Narzędzie do analizy i edycji struktury pliku PDF Narzędzie do zarządzania konfiguracją laboratorium sieciowego Moduł monitorujący klienckiego honeypota Capture-HPC dla systemu GNU/Linux prof. A. Pacut 6 Biometria (rozpoznawanie toŝsamości człowieka na podstawie jego cech biologicznych): Odległość, podobieństwo i niepodobieństwo obrazów na przykładzie odcisków palców Syntetyczna tęczówka moŝliwość istnienia dwóch tęczówek o identycznym kodzie Metody doboru cech przy tworzeniu kodu tęczówki Identyfikacja toŝsamości przy zastosowaniu kodowania Zaka-Gabora Szum zmarszczonego czasu i jego własności dla podpisów odręcznych Szumy zmarszczonego czasu i szybkość zmian atrybutów w czasie podpisywania wykorzystanie do weryfikacji toŝsamości Uczenie przez wzmacnianie koncepcja równoczesnych wzmocnień Wykorzystanie równoczesnych wzmocnień do analizy treningu reakcji unikania u kotów Identyfikacja parametrów modelu uczenia na podstawie danych eksperymentalnych dotyczących reakcji ucieczki i reakcji unikania u kotów dr A. Czajka 4 Testowanie Ŝywotności palca Praca polega na implementacji metody testowania Ŝywotności palca dla potrzeb biometrii odcisku. Testowanie Ŝywotności tęczówki prof. A. Pacut j/w Uczenie maszynowe: Praca polega na implementacji metody testowania Ŝywotności oka przy wykorzystaniu częstotliwościowej analizy obrazu pod kątem identyfikacji częstotliwości wynikających z moŝliwości urządzeń drukujących fałszywe tęczówki (wydruki papierowe, szkła kontaktowe, sztuczne gałki oczne itp.). Lokalizacja tęczówki dla potrzeb biometrii Praca polega na implementacji algorytmu lokalizacji tęczówki metodą aktywnych konturów, bez ograniczenia na kolistość i centryczność tęczówki i źrenicy

3 dr P. Wawrzyński 6 Efektywna implementacja Echo State Network w technologiach nvidia CUDA oraz SSE Zespół InŜynierii Oprogramowania Echo State Network to rekurencyjna sieć neuronowa znajdująca zastosowanie w prognozowaniu szeregów czasowych. nvidia CUDA pozwala wykonywać wysoce zrównoleglony program w C++ na karcie graficznej. Efektywna implementacja Liquid State Machine w technologii nvidia CUDA prof. K. Sacha 6 Narzędzia inŝynierii odwrotnej Liquid State Machine to impulsowa sieć neuronowa stanowiąca najlepszy znany obecnie model działania systemu nerwowego organizmów Ŝywych. Znajduje zastosowanie w klasyfikacji, np. sygnałów mowy. nvidia CUDA pozwala wykonywać wysoce zrównoleglony program w C++ na karcie graficznej. Metody i narzędzia testowania dr M. Szlenk 6 Generowanie kodu z modeli zapisanych w języku Alloy dr A. Zalewski 6 Projekt i implementacja silnika wielodostępnych gier scenariuszowych z obiegiem dokumentów Projekt i implementacja systemu modelowania decyzji architektonicznych Projekt i implementacja systemu wspierające ewidencję górnopoziomowej architektury systemu IT Zespół Badań Operacyjnych i Systemów Zarządzania prof. E. Toczyłowski 6 Rozwój narzędzi wspomagających symulację iterowanych procesów rynkowych w systemie AIMMS Implementacja generatorów danych testowych na potrzeby symulacji iterowanych procesów rynkowych doc. T. Traczyk 6 Zastosowanie rejestru/repozytorium ebxml do zarządzania archiwizacją zasobów cyfrowych Wizualizacja rozkładów zajęć w językach XHTML i SVG Analiza porównawcza metod wywoływania procedur składowanych w bazach danych Oracle przez protokół HTTP BliŜsze i najświeŝsze informacje o tematach i o warunkach współpracy moŝna znaleźć na stronie dr K. Pieńkosz 6 Metody i algorytmy rozwiązywania problemów transportowych dr G. Płoszajski 6 Algorytmy optymalizacji rozkroju materiału Metody rozwiązywania semiciągłych problemów alokacji zasobów Metody optymalizacji przydziału przepustowości w sieciach telekomunikacyjnych Algorytmy kolorowania grafów dr M. Kaleta 6 Obrót wielotowarowy w sieciach społecznościowych W ramach pracy naleŝy rozwaŝyć moŝliwości obrotu wielkotowarowego w środowiskach społecznościowych (facebook, myspace, itp.) NaleŜy zaprojektować i wykonać aplikację w jednym ze środowisk społecznościowych realizującą ideę obrotu wielkotowarowego. Wielotowarowy system aukcyjny Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja systemu aukcyjnego umoŝliwiającego handel wielotowarowy (platforma B2B lub B2C/C2C). Choreografia procesów rynkowych Celem pracy jest zamodelowanie typowych mechanizmów aukcyjnych/giełdowych za pomocą BPMN (Business Processes Modeling Notation), dokonanie ich transformacji do BPEL-WS (Business Process Execution Language for Web Services) oraz uruchomieniu na silniku NetBeans. System workflow sterowany modelem procesów biznesowych Implementacja systemu typu workflow sterowanego modelem BPMN (Business Processes Modeling Notation) z wykorzystaniem środowiska Apache ODE - 3 -

4 Biblioteka teoriogrowych metod alokacji kosztów W ramach pracy powinna zostać przygotowana biblioteka algorytmów dokonujących podziału kosztów pomiędzy agentów realizujących wspólne cele. Środowisko implementacyjne to Java lub AIMMS. Metody alokacji towarów w rozproszonym systemie handlowym Zadanie jest związane z praktycznym problemem alokacji wolumenów towarów na miejsca sprzeda- Ŝy. W ramach alokacji muszą zostać spełnione pewne ograniczenia. RównieŜ jest brane pod uwagę kryterium sprawiedliwości, np. w przypadku przewidywanego wzrostu sprzedaŝy kaŝdy punkt sprzedaŝy otrzyma więcej towaru w sposób sprawiedliwy. Wynikowy model oparty o optymalizację wielokryterialną z wyrównującą relacją preferencji, moŝe być trudny do rozwiązania. W ramach pracy naleŝy zbadać potencjalne algorytmy rozwiązywania typu optymalizacja leksykograficzna, optymalizacja k-najgorszych, itp. Dodatkowy aspekt dotyczy projektu i budowy systemu wspomagania decydenta. Zastosowania modelu M 3 w systemie elektroenergetycznym W ramach pracy naleŝy przygotować modele systemu energetycznego przypominającego Krajowy System Elektroenergetyczny w notacji M3-XML (Multicommodity Market Model) oraz zastosować je do rozwiązania problemu bilansowania. Celem pracy jest weryfikacja, czy notacja M3-XML moŝe zostać zastosowana do rozwiązywania rzeczywistych problemów rynkowych. Metody pozyskiwania rezerw energii elektrycznej przez odbiorców Celem pracy jest zaproponowanie i zbadanie metody alokacji kosztów rezerw na odbiorców energii elektrycznej z wykorzystaniem teorii gier kooperatywnych. NaleŜy zaimplementować kilka prostych metod alokacji kosztów znanych z teorii gier i zbadać je w kontekście rozwaŝanego zastosowania. dr I. śółtowska dr P. Pałka 6 Wykorzystanie gadŝetów Google do handlu wielotowarowego Reprezentacja modelu handlu M3 w języku tworzenia formularzy XForms (formularz bez konieczności odwoływania się do serwera, pozwalający na tworzenie, odczyt, edycję i zapis danych M3-XML) Zespół Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających prof. C. Zieliński 6 Wszystkie poniŝsze tematy dotyczą robotyki, ale do ich zrealizowania stosuje się klasyczne narzędzia informatyki innymi słowy dotyczą zastosowań informatyki w robotyce, a więc głównie programowania. Ogólnym celem, jaki chcemy osiągnąć, jest zbudowanie robota usługowego, który będzie wspomagał ludzi w ich codziennych obowiązkach. Robot taki musi przejawiać inteligencję w swych zachowaniach oraz aktywnie reagować na zmiany zachodzące w środowisku. W związku z tym interesują nas: manipulacja dwuręczna, wzrok, dotyk, słuch, mowa, zdolność logicznego i przybliŝonego rozumowania oraz uczenie się. PoniŜsze tematy są elementami składowymi powyŝszej wizji. Nie stanowią one wyczerpującej listy mogą się pojawić nowe tematy w wyniku dyskusji z zainteresowanymi. NaleŜy tu podkreślić, Ŝe struktura ramowa MRROC++ (http://www.ia.pw.edu.pl/~zielinsk/ lub jest podstawowym narzędziem uŝywanym do prowadzenia badań przez doktorantów i pracowników Zespołu Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających, a więc Ci, którzy rozpatrują robienie doktoratu poprzez prowadzenie badań w dziedzinie robotyki są szczególnie zachęcani do zainteresowania się poniŝszymi tematami. KaŜdy z poniŝszych tematów moŝe być zrealizowany w wersji uproszczonej, jako praca inŝynierska, lub w wersji dwuetapowej moŝe doprowadzić do dyplomu magisterskiego. W tym pierwszym przypadku praca będzie się koncentrowała na stworzeniu narzędzi do realizacji zadania badawczego, czyli napisania odpowiednich programów umoŝliwiających prowadzenie dalszych prac badawczych. PoniŜsze tematy przedstawiają pewną wizję tego, co chcemy osiągnąć. W miarę ich realizacji mogą pojawić się nieoczekiwane trudności albo ciekawsze problemy, które mogą spowodować (przy akceptacji zainteresowanego, a czasem na jego wniosek) modyfikację zamierzenia pierwotnego. Zastosowanie krzywych NURBS w generatorach trajektorii robotów wyposaŝonych w czujniki Krzywe NURBS (Non-Uniform Rational Base Splines) definiowane są za pomocą węzłów i punktów kontrolnych. Odczyty z czujników mogą wpływać na te wielkości, a więc mogą lokalnie modyfikować przebieg trajektorii, a w konsekwencji, np. powodować omijanie przeszkód. Programowa struktura ramowa MRROC++, słuŝąca do tworzenia sterowników robotów, posiada procedury generatorów trajektorii korzystających z krzywych NURBS. NaleŜy dodać oprogramowanie (w C++), które umoŝliwi wykorzystanie czujników do modyfikacji tych trajektorii

5 Chwytanie obiektów przez robota NaleŜy napisać program, który na podstawie informacji uzyskanej z ruchomej kamery określi miejsce chwytu obserwowanego obiektu, a następnie tak przemieści chwytak, aby moŝliwe było uchwycenie obserwowanego przedmiotu. Kamera umieszczona jest na ramieniu robota. Sterownik robota musi być zrealizowany z wykorzystaniem programowej struktury ramowej MRROC++, a więc program musi być napisany w języku C++ i będzie wykonywany pod nadzorem systemu operacyjnego czasu rzeczywistego QNX 6.2. Przykładowym obiektem do uchwycenia moŝe być kubek. MRROC++ zawiera juŝ w sobie oprogramowaniu umoŝliwiające realizację serwomechanizmów wizyjnych. Zastosowanie oprogramowania wytworzonego przez grupę OROCOS do sterowania robotem wyposaŝonym w czujniki Sporządzenie dokumentacji opisującej ogólną strukturę tego oprogramowania oraz wykorzystanie tej programowej struktury ramowej, po jej odpowiedniej adaptacji, do stworzenia sterownika robota w Laboratorium Robotyki. Wymagana znajomość C++ oraz Linuksa. Sterowanie robotem z wykorzystaniem metody obliczanego momentu Stworzono oprogramowanie umoŝliwiające sterowanie robotem z wykorzystaniem metody obliczanego momentu siły. NaleŜy zidentyfikować niektóre parametry modelu dynamiki robota oraz przetestować róŝne warianty regulatorów stosowanych w tej metodzie. Stereowizja wykorzystana do sterowania ruchem robota Wykorzystanie dwóch kamer do wytworzenia obrazu stereowizyjnego (z głębią) do sterowania ruchem robota mobilnego lub manipulatora. prof. W. Kasprzak 6 Rozpoznawanie obiektów 3D na podstawie analizy obrazów Projekt i realizacja aplikacji przeznaczonej do analizy sekwencji obrazów przedstawiających róŝne widoki ruchomego obiektu. Automatyczne rozpoznawanie zdań języka naturalnego Projekt i implementacja aplikacji przeznaczonej do modelowania i rozpoznawania zdań języka naturalnego, w oparciu o wyniki segmentacji sygnału mowy. Lokalizacja mówców na podstawie analizy sygnałów z wielu mikrofonów Elementy systemu z bazą wiedzy na potrzeby percepcji autonomicznego agenta dr W. Szynkiewicz 6 Algorytmy chwytania obiektów elastycznych, o duŝej podatności za pomocą jednej i dwóch wielopalczastych rąk dr T. Winiarski 6 Zastosowanie algorytmów typu RRT (Rapidly Exploring Random Trees) w zintegrowanych systemach planowania chwytów i bezkolizyjnych ruchów Badania symulacyjne i weryfikacja doświadczalna algorytmów planowania ruchu dla zamkniętych łańcuchów kinematycznych Planowanie zadań manipulacji dwuręcznej/dwuramiennej z wykorzystaniem inteligentnych umiejętności sensomotorycznych Oprogramowanie dla systemu percepcji robota mobilnego. Przetwarzanie i scalanie danych pomiarowych z róŝnych czujników (czujniki zbliŝeniowe, skaner laserowy, kompasy, akcelerometry, inklinometry, systemy wizyjne) mgr T. Kornuta 4 Zespół Optymalizacji i Wspomagania Decyzji prof. W. Ogryczak 6 Wielokryterialny mechanizm aukcyjny Modelowanie preferencji za pomocą uporządkowanych średnich waŝonych dr A. Stachurski 6 Optymalizacja trasy autobusu szkolnego Problem optymalizacji zakupów w Internecie dr J. Granat 6 Routing wielokryterialny w Internecie Przyszłości Aukcje zasobów wirtualnych w Internecie Przyszłości - 5 -

6 mgr J. Sobczyk 4 Narzędzia do analizy i edycji plików binarnych mgr T.Rogowski 4 Komputerowe wspomaganie organizacji zajęć dydaktycznych Dokumentowanie i wizualizacja sieci w warstwach 1, 2 i 3 dr T. Śliwiński 6 Wspomaganie tworzenia sprawiedliwych harmonogramów czasu pracy dr A. Krzemienowski 6 Opracowanie, implementacja i analiza eksperymentalna modelu prognoz średnich stóp zwrotu w oparciu o model Blacka-Littermana z warunkową wartością zagroŝoną jako miarą ryzyka Opracowanie, implementacja i analiza eksperymentalna modelu optymalizacyjnego średniej warunkowej dla problemu wyboru portfela inwestycji z zabezpieczeniem (hedgingiem) ekstremalnych strat Opracowanie, implementacja i analiza eksperymentalna wieloetapowej strategii replikacji opcji put na potrzeby zabezpieczenia (hedgingu) ekstremalnych strat portfela inwestycji Opracowanie, implementacja i analiza eksperymentalna modelu optymalizacyjnego średniej warunkowej z kompensacją dla problemu wyboru sprawiedliwego, wielouŝytkownikowego systemu społecznego Inne instytuty dr W. Peryt Wydział Fizyki PW 1 System wizualizacji zderzeń w eksperymencie ALICE przy LHC w CERN Zadanie będzie zawierać m.in. następujące elementy: poznanie środowiska do analizy i rekonstrukcji zderzeń w eksperymencie ALICE; zapoznanie się z biblioteką OpenGL; sprawdzenie innych bibliotek graficznych pod kątem ich przydatności dla wizualizacji zderzeń (np. biblioteka QT, narzędzia JAVA); przeprowadzenie analizy części aktualnie dostępnego kodu i algorytmów pod kątem moŝliwości zastosowania obliczeń równoległych; rozwój środowiska programowego ALICE (tzw. AliRO- OT) o narzędzia do wizualizacji danych: płaszczyzny zderzenia, "jety", korelacje. Praca będzie wykonywana w ramach grupy Offline eksperymentu ALICE

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych sem. 11L (opieka od sem. 11Z)

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych sem. 11L (opieka od sem. 11Z) dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych sem. 11L (opieka od sem. 11Z) Opiekun Zespół Technik Sterowania prof. P. Tatjewski 3 Symulacja układu regulacji z regulatorem predykcyjnym

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych Sem. 12Z (opieka od sem. 13L) Opiekun Zespół Technik Sterowania prof. P. Tatjewski 3 dr P. Domański 3 Przewidywanie katastrofy w oparciu

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych Sem. 11Z (opieka od sem. 12L) Opiekun Zespół Technik Sterowania prof. P. Tatjewski 3 Symulacja układu regulacji z regulatorem predykcyjnym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac dyplomowych inŝynierskich i magisterskich prowadzonych w IAiIS na studiach dwustopniowych

Tematyka prac dyplomowych inŝynierskich i magisterskich prowadzonych w IAiIS na studiach dwustopniowych Tematyka prac dyplomowych inŝynierskich i magisterskich prowadzonych w IAiIS na studiach dwustopniowych Lista opiekunów indywidualnych w IAiIS wraz z proponowaną przez nich tematyką prac dyplomowych na

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych Sem. 13L (opieka od sem. 13Z) Opiekun Zespół Technik Sterowania prof. P. Tatjewski 3 dr P. Domański 3 Przewidywanie katastrofy w oparciu

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA InŜynieria oprogramowania: 1. Wymień i krótko scharakteryzuj modele cyklu zycia oprogramowania. 2. Omów typy diagramów UML oraz ich zastosowania. 3. Podaj i krótko scharakteryzuj rodzaje testów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15 ........ (pieczątka adresowa Oferenta) Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica,33-300 Nowy Sącz. Strona: z 5 Arkusz kalkulacyjny określający minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych dyplomowych inżynierskich prowadzonych w IAiIS na studiach dziennych Sem. 12L (opieka od sem. 12Z) Opiekun Zespół Technik Sterowania prof. P. Tatjewski 3 dr P. Domański 3 Budowa symulatora walczaka oraz

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE KATEDRA SYSTEMÓW DECYZYJNYCH POLITECHNIKA GDA N SKA S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE prof. dr hab. inz. Zdzisław Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych Wydział Elektroniki Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACYJNO-DECYZYJNE Omówienie specjalności Dr hab. inż. Andrzej Zalewski

SYSTEMY INFORMACYJNO-DECYZYJNE Omówienie specjalności Dr hab. inż. Andrzej Zalewski SYSTEMY INFORMACYJNO-DECYZYJNE Omówienie specjalności Dr hab. inż. Andrzej Zalewski PLAN PREZENTACJI SID = Systemy Informacyjno-Decyzyjne Co to jest? Gdzie je można spotkać? Program studiów dla specjalności

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy Kierunek WETI Informatyka Strumienie Aplikacje i Systemy są blokami przedmiotów łącznie "wartych" 20 pkt ECTS w każdym semestrze, realizowanych w semestrach 5 i 6 obok przedmiotów kierunkowych w celu ukierunkowania

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

SI w procesach przepływu i porządkowania informacji. Paweł Buchwald Wyższa Szkoła Biznesu

SI w procesach przepływu i porządkowania informacji. Paweł Buchwald Wyższa Szkoła Biznesu SI w procesach przepływu i porządkowania informacji Paweł Buchwald Wyższa Szkoła Biznesu Początki SI John MC Carthy prekursor SI Alan Thuring pomysłodawca testu na określenie inteligencji maszyn Powolny

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Stanowisko do lokalizacji źródła dźwięku Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji

Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji Raport końcowy z realizacji projektu 1. Zakres przeprowadzonych badań. Celem projektu było opracowanie

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 Programowanie Gier Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania (QA) Grafika i multimedia Inteligentne systemy autonomiczne INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie Pracownia symulacyjna CNC umoŝliwia symulację typowych sterowników CNC, interaktywne programowanie procesu obróbki CZĘŚĆ nr4 Dostawa i instalacja wyposaŝenia stanowisk do symulacyjnego programowania obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Instytut Informatyki 14.05.14 r. Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Tematy prac magisterskich Zakład Modelowania Materiałów dr hab. Marian Stanisław Uba 1. System wspomagający pracę telemarketera

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Przedmiot: Programowanie aplikacji Rok: 4 Semestr: 7 Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 4 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób pełniących funkcję opiekunów Warsztatów

Wykaz osób pełniących funkcję opiekunów Warsztatów Znak : 2/ICT/2016/UE Załącznik nr 4a do SIWZ pieczęć firmowa Wykonawcy Wykaz osób pełniących funkcję opiekunów Warsztatów W branży Gry Komputerowe Imię Nazwisko Wymagania dotyczące opiekunów Warsztatów

Bardziej szczegółowo

K.Pieńkosz Badania Operacyjne Wprowadzenie 1. Badania Operacyjne. dr inż. Krzysztof Pieńkosz

K.Pieńkosz Badania Operacyjne Wprowadzenie 1. Badania Operacyjne. dr inż. Krzysztof Pieńkosz K.Pieńkosz Wprowadzenie 1 dr inż. Krzysztof Pieńkosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej pok. 560 A tel.: 234-78-64 e-mail: K.Pienkosz@ia.pw.edu.pl K.Pieńkosz Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Sieci komputerowe (SK)

Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki Prof. J. Woźniak kierownik

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 Wstęp... 11 Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 1. Modelowanie dynamiki natężenia przesyłów TCP/IP... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Model matematyczny aproksymacji fluid flow... 16 1.2.1. Model

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Stanisław Jerzy Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Systemy CMS (Content

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP Katedra Informatyki Ekonomicznej Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie Tematyka seminarium związana jest z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe i Algorytmy

Technologie Internetowe i Algorytmy Technologie Internetowe i Algorytmy Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów Cel Chcemy zapewnić absolwentom: dobre przygotowanie teoretyczne znajomość nowoczesnych technologii Profil absolwenta Przedmioty

Bardziej szczegółowo

T2A_W01 T2A_W01 T2A_W02 3 SI_W03 Posiada szeroką wiedzę w zakresie teorii grafów T2A_W01

T2A_W01 T2A_W01 T2A_W02 3 SI_W03 Posiada szeroką wiedzę w zakresie teorii grafów T2A_W01 Efekty dla studiów drugiego stopnia profil ogólnoakademicki, na kierunku Informatyka w języku polskim, na specjalnościach Metody sztucznej inteligencji oraz Projektowanie systemów CAD/CAM, na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Robotów Mobilnych

Zastosowania Robotów Mobilnych Zastosowania Robotów Mobilnych Temat: Zapoznanie ze środowiskiem Microsoft Robotics Developer Studio na przykładzie prostych problemów nawigacji. 1) Wstęp: Microsoft Robotics Developer Studio jest popularnym

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych.

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych. dr M. Kopernik Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych. Tematy inżynierskie mogą być podobne, ale realizowane w węższym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH 19

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 15 ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH 19 1.1. Pojęcie i rozwój systemów ekspertowych 19 1.1.1. Definiowanie systemu ekspertowego w literaturze przedmiotu 20

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji. Jerzy Proficz jerp@task.gda.pl

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji. Jerzy Proficz jerp@task.gda.pl Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji Jerzy Proficz jerp@task.gda.pl Platformy wytwarzania aplikacji Superkomputer TRYTON 2 Superkomputer TRYTON 1,37 PFLOPS ok. 2500 procesorów

Bardziej szczegółowo

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Prezentuje : Dorota Roman - Jurdzińska W arkuszu I na obu poziomach występują dwa zadania związane z algorytmiką: Arkusz I bez komputera analiza algorytmów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki obowiązuje w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Inteligentnych Systemów Obliczeniowych RMT4-3 Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Metod Numerycznych w Termomechanice

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej

Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Sposób oceny polityki eksploatacyjnej w przedsiębiorstwach branży spożywczej Dr inż. Andrzej Loska VII Konferencja Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 Cel wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działanie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 9 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu \ Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Atrybuty operacyjne projektów: lista zadań WBS (struktura podziału pracy)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż.

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż. Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski dr inż. Paweł Raczyński dr inż. Stefan Sieklicki dr inż. Krzysztof Cisowski mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo