RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Krakowie Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. 2/24

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Danuta Mroszczyk, Zofia Dziedzic. Badaniem objęto 92 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 77 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 19 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem Szkoły, grupowy z przedstawicielem organu prowadzącego i partnerami Szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły. 3/24

4 Obraz szkoły We wrześniu 2010 roku minęło 50 lat od powstania Zespołu Szkół Przyzakładowych PBP "Chemobudowa - Kraków" S.A. Funkcjonowanie Szkoły w sposób nierozerwalny związane jest ze znanym krakowskim zakładem pracy - "Chemobudowa - Kraków" S.A. oraz dzielnicą Krakowa - Nową Hutą. W skład Zespołu Szkół wchodzi zasadnicza szkoła zawodowa. Szkoła kształci w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach budowlanych, mechanicznych i usługowych: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, murarz - tynkarz, fryzjer. Wśród uczniów kształtuje się aktywną postawę w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu własnych umiejętności. Uczniowie są laureatami wielu konkursów ogólnopolskich - Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Motoryzacyjnej, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Budowlanej "Złota Kielnia" i Ogólnopolskiego Konkursu Instalatorskiego oraz konkursów wojewódzkich i międzyszkolnych. Realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych wspiera uczestnictwo Szkoły w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szkoła współpracuje z krakowskimi uczelniami technicznymi. Uczniowie w trakcie zajęć mają możliwość korzystania z bazy dydaktycznej Politechniki Krakowskiej, AGH i Uniwersytetu Rolniczego.Osiągnięcia i sukcesy uczniów to także efekt zaangażowania i pracy nauczycieli uczących w szkole. Większość z nich posiada uprawnienia egzaminatora OKE. Są także pośród nich osoby posiadające uprawnienia rzeczoznawcy i eksperta nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz osoby, które odbyły staże i szkolenia zagraniczne w Niemczech, Szwecji i Szkocji z nauczania przedmiotów zawodowych.uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach różnorodnych i licznych zajęć pozalekcyjnych. Młodzież uczestniczy na terenie Szkoły w dodatkowych zajęciach wyrównawczych.samorząd uczniowski jest organizatorem licznych akcji charytatywnych: Pomóż i Ty, Góra Grosza, Pola Nadziei, Gwiazdka dla zwierzaków, akcji krwiodawstwa i akcji ekologiczno - charytatywnej. W ramach zajęć praktycznej nauki zawodu uczniowie wykonali remonty w mieszkaniach osób będących podopiecznymi placówek pomocy społecznej oraz w świetlicy terapeutycznej Fundacji Nova. Od kilkunastu lat nauczyciele i uczniowie opiekują się dziećmi z domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie w Prusach w pobliżu Krakowa. W 2010 roku za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz Miasta Krakowa szkoła została uhonorowana przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaką Honoris Gratia.Na terenie Szkoły działa Uczniowski Klub Sportowy organizujący zajęcia sportowe z piłki nożnej, lekkoatletyki, piłki ręcznej, tenisa stołowego i szachów. Drużyna piłki nożnej w 2011 roku wywalczyła wicemistrzostwo Polski Szkół Budowlanych. Dwukrotnie - w latach 2010 i drużyna Szkoły uzyskała tytuł mistrza Polski Szkół Budowlanych w wieloboju budowlanym. Dzięki staraniom Dyrektora Szkoły wyposażono sale dydaktyczne i pracownie szkolne w nowoczesne środki dydaktyczne. Uruchomiono siłownię, pracownię fryzjerską dla uczniów jednej ze zlikwidowanych szkół i pracownię diagnostyki samochodowej. Szkoła uczestniczy w programach i projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szkoła współpracuje z Politechniką Krakowską w zakresie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań uczniowie uczestniczą w wykładach i realizują specjalistyczne zajęcia w pracowniach uczelni. Udział Szkoły w projekcie Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Małopolsce daje uczniom możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach zawodowych oraz w wyjazdach do Niemiec na miesięczne praktyki zawodowe. 4/24

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 13 Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Krakowie Zasadnicza szkoła zawodowa Kraków os. Urocze Kod pocztowy Urząd pocztowy Kraków Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 0 Oddziały 8 chemobudowa.szkola.pl publiczna Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 9.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 6.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 0 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy Dzieci lub młodzież brak specyfiki 0 MAŁOPOLSKIE Kraków Kraków gmina miejska 5/24

6 Poziom spełniania wymagań państwa Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D) W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki (D) Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D) W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia (B) A W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B) Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych (D) Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami (D) B Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy (B) Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy (B) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania (D) Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane (D) B W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B) W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów (B) Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków (D) Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu (D) A Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami (D) W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki (D) Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów (B) Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki (B) Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb (B) 6/24

7 Wnioski 1. Nauczyciele pracują w zespołach, które utworzono w celu planowania, analizowania i ewaluowania efektów pracy własnej, co przekłada się na wspólne rozwiązywanie problemów, a także doskonalenie metod i form pracy. 2. W Szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów, uwzględniając indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia. Sprzyja temu poszerzanie oferty edukacyjnej Szkoły oraz istotne działania wychowawcze, które wspierają uczniów i kształtują ich aspiracje edukacyjne. 3. W Szkole prowadzone są badania zewnętrzne z zakresu: kalibracji i standaryzacji zadań egzaminacyjnych, monitorowania i doskonalenia procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach, monitorowania i ewaluacji praktyk zawodowych w Niemczech. Ponadto przeprowadza się próbny egzamin zawodowy i badania ankietowe Mój zawód - moja przyszłość. Nauczyciele systematycznie analizują wyniki egzaminów oraz badań zewnętrznych, wdrażając formułowane wnioski, które ściśle korespondują z planowanymi i realizowanymi działaniami edukacyjnymi. 4. Wszyscy respondenci podkreślają, że uczniowie mają zapewnione bardzo dobre warunki do nauki oraz przyjazną atmosferę sprzyjającą twórczej pracy, co znacząco wpływa na pozytywne postrzeganie Szkoły w środowisku lokalnym. 5. Uczniowie są uwrażliwiani na potrzeby innych - dzieci i osób dorosłych. Wspierają je na miarę swoich możliwości. Uczestniczą w projekcie Kolorowy Dom. 6. Kreatywne zarządzanie Szkołą przez Dyrektora i zachęcanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań, przyczynia się do jej rozwoju oraz osiągania przez uczniów licznych i znaczących sukcesów. Realizowane projekty i programy są skierowane do wszystkich uczniów. 7. Współpraca Szkoły z licznymi pracodawcami i innymi podmiotami umożliwia realizację projektów edukacyjnych i właściwą organizację praktycznej nauki zawodu. Uczniowie biorą udział w kursach kwalifikacyjnych, uzyskują dodatkowe uprawnienia zawodowe i certyfikaty. Uczestniczą w szkoleniach i lekcjach z przedmiotów zawodowych prowadzonych poza Szkołą. 8. W Szkole systematycznie rozpoznaje się potrzeby rozwojowe uczniów i ich możliwości. Wyniki diagnozy określają specyfikę i zakres prowadzonych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i licznych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Młodzież tradycyjnie już uczestniczy w zajęciach i rozgrywkach sportowych, odnosząc w nich znaczące sukcesy. 7/24

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują nauczanie i wspierają uczniów. Poziom spełnienia wymagania: A W Szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się i sytuację społeczną ucznia. Prowadzona diagnoza jest celowa, ma ciągły charakter i obejmuje wszystkich uczniów. Nauczyciele prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne. Oferta zajęć jest spójna i odpowiednia do rozpoznanych potrzeb młodzieży. Podejmowane przez nauczycieli działania służą indywidualizacji procesu edukacyjnego i są powszechne. Indywidualizowanie pracy z uczniem jest związane z potrzebami i oczekiwaniami uczących się. Uwzględnia także ich aspiracje zawodowe i przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy. Szkoła w szerokim zakresie współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i wieloma podmiotami wspierającymi uczniów. Płaszczyzny współpracy są ściśle określone przez ich potrzeby, sytuację społeczną ucznia oraz specyfikę Szkoły. Nauczyciele wspierają młodzież w rozwijaniu zainteresowań i kształtują w niej przekonanie o własnych możliwościach.w Szkole nie występuje zjawisko dyskryminacji, niemniej nauczyciele podejmują znaczące działania profilaktyczne kształtujące świadomość młodzieży, uwzględniając istniejące uwarunkowania. Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia W Szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się i sytuację społeczną każdego ucznia. Nauczyciele analizują dokumentację dotyczącą rekrutacji oraz opinie PPP. Przeprowadzają ankiety, badają wyniki nauczania, systematycznie sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów. Prowadzą obserwacje. Rozmawiają z uczniami, rodzicami i pedagogami z gimnazjów. Z uczniami rozmawia także pedagog szkolny. W Szkole omawia się problemy wychowawcze. Nauczyciele otrzymują informacje od instruktora praktyk uczniowskich. Do najważniejszych potrzeb rozwojowych uczniów należą: poczucie bezpieczeństwa, akceptacja, poczucie przynależności do grupy, wiara we własne możliwości i poczucie wartości, potrzeba własnego działania i prowadzenie działań charytatywnych, realizacja zainteresowań, kontakt z kulturą, dostrzeżenie potrzeb okresu dojrzewania, sprawiedliwe ocenianie, nabycie rzetelnej wiedzy połączonej z praktyką, zindywidualizowanie 8/24

9 wymagań edukacyjnych i dostrzeżenie indywidualnych predyspozycji ucznia. Za istotne potrzeby uznać należy także potrzeby uczniów z rodzin dysfunkcyjnych. Wsparcia z różnych przyczyn wymaga liczna grupa uczniów. Uczniowie potrzebują pomocy ze względu na: zaburzenia zachowania i emocji, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, trudną sytuację materialną, niepełnosprawność i dysfunkcję rodziny. Ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne programem wsparcia objęto 2 uczniów. W opinii wszystkich rodziców nauczyciele rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach ich dzieci. Obszar badania: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia Oferta zajęć pozalekcyjnych Szkoły tworzona jest na podstawie: diagnozy potrzeb uczniów, propozycji uczniów i rodziców, wyników monitorowania zajęć i przygotowania nauczycieli do ich prowadzenia. Ponadto uwzględnia się także możliwości lokalowe i wyposażenie Szkoły. Istotnym kryterium jest również konieczność zapewnienia uczniom zróżnicowanej i ciekawej oferty zajęć sportowo - rekreacyjnych dostosowanych do ich potrzeb. Jako obowiązującą zasadę przyjęto zasadę dostępności zajęć dla każdego ucznia (zajęcia nieodpłatne). Wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła wspiera uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Formułują wymagania edukacyjne uwzględniające zalecenia zawarte w opiniach PPP. Dostosowują wymagania i metody pracy do potrzeb rozwojowych uczniów. Współpracują z przychodniami i instytucjami wspomagającymi uczniów i ich rodziny. Nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Zróżnicowanie oferty zajęć sprzyja rozwijaniu zainteresowań i pasji młodzieży. Szkoła promuje i nagradza sukcesy uczniów w różnych dziedzinach. Nauczyciele dostrzegają nawet drobne osiągnięcia i sukcesy młodzieży. W Szkole uczniowie otrzymują pomoc materialną (stypendia, dofinansowanie kursu prawa jazdy, bezskładkowe ubezpieczenia). W opinii rodziców zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb ich dzieci a zdaniem uczniów w Szkole nie ma zajęć, w których nie mogą uczestniczyć. Zajęcia te są według uczniów interesujące i potrzebne. W opinii rodziców nauczyciele uwzględniają potrzeby i możliwości dzieci: Szkoła wychodzi naprzeciw rodzica i ucznia. Uczniowie są motywowani i podtrzymywani przez nauczycieli, którzy mówią im: Potrafisz. Rodzice zwracają uwagę na: bardzo dobry kontakt nauczycieli z uczniem, wsparcie przez nauczycieli ucznia chorego, organizowanie konkursów i zajęć dodatkowych. Warto przytoczyć inne wypowiedzi rodziców obrazujące działania Szkoły : Panie wychodzą do ucznia. Pani wychodzi z inicjatywą jak uczeń ma problem. Panie nie tylko adorują lepszych ale pomagają słabszym. Uwzględniane są opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej. Mam bardzo dobry kontakt z wychowawcą. Wiem, że mogę liczyć na pomoc. Zawsze można zadzwonić. Jest obopólna współpraca z rodzicami. W oparciu o prowadzone rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów formułowane są wnioski do pracy z zespołem uczniów. Wnioski te przekładają się na organizowanie zajęć dodatkowych i zajęć wyrównawczych oraz konkursów. Nauczyciele motywują i przygotowują uczniów do udziału w konkursach, zawodach sportowych, rajdach rowerowych i spartakiadach. Modyfikują warsztat pracy (metody aktywizujące i interaktywne, wycieczki dydaktyczne, gry dydaktyczne, wyjścia do kina i teatru, korelacja międzyprzedmiotowa, dostosowanie ćwiczeń i kart pracy do do możliwości i potrzeb uczniów itp.). Zwiększono liczbę ćwiczeń i zadań utrwalających wiadomości oraz ćwiczeń z zakresu 9/24

10 wykorzystania wiedzy w praktyce. Uczniowie poznają zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych (wirtualna gra na giełdzie). W Szkole opracowano program poprawy frekwencji. Przygotowano atrakcyjną ofertę kursów doszkalających. Nauczyciele prowadzą dla uczniów konsultacje indywidualne. Uczniom zapewniono w Szkole dostęp do dodatkowych zestawów podręczników. Rodzice mają możliwość kontaktu telefonicznego z wychowawcą. Spostrzeżenia z obserwacji zajęć dowodzą, że działania nauczycieli wynikają z rozpoznanych potrzeb i możliwości uczniów. Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki Zdaniem respondentów, tj. uczniów, rodziców i nauczycieli w Szkole nie występuje zjawisko dyskryminacji. Według Dyrektora Szkoły: Nie stwierdzamy żadnych form dyskryminacji uczniów narodowości romskiej. Nauczyciele podejmowali działania antydyskryminacyjne uwzględniające status materialny, kolor skóry, pochodzenie narodowe, pochodzenie społeczne, wyznanie, wiek, niepełnosprawność, poglądy polityczne, płeć, sympatie sportowe "nie zwracamy uwagi na ciuchy, uczeń ma być schludnie ubrany, nosić kapcioszki, obuwie zamienne, nie patrzymy na markowe ciuchy, chodzimy wygodnie, bardziej zwracamy uwagę na charakter, a nie ciuchy". Rodzice wyrazili opinię: Wszystkie dzieci są dobrze traktowane. Uczniowie uczą się tolerancji dla wszystkich osób. Nie zdarza się w Szkole dokuczanie słabszym, nie ma sygnałów o gorszym traktowaniu dziewcząt lub chłopców, nie ma wyśmiewania. Uczniowie z różnych miejscowości czują się w Szkole dobrze "czujemy się dobrze i ze wsi i z miasta bez różnicy". Rodzice zwrócili uwagę na bardzo dobre relacje nauczycieli z uczniami i bardzo dobre kontakty z pedagogiem szkolnym. Wyrazili też opinię: "Tutaj nie ma dyskryminacji, nie spotkałam się w ogóle z takim problemem, syn przyjaźni się z różnymi kolegami i nie ma problemów, koledzy są z różnych rodzin, ale wszyscy traktują się na równi, syn jest zadowolony z podejścia nauczycieli i wyboru tej Szkoły". Uczniowie są szczerzy i chętnie rozmawiają o swoich problemach. Panuje tolerancja wśród kibiców czterech klubów i wzajemnie rozumiemy taką sytuację "Szkoła jest fajna dlatego do niej chodzimy, nie widzimy różnic bo nauczyciele są pomocni. Uczniowie wypowiedzieli się także na temat relacji z nauczycielami: "wystarczy porozmawiać z nauczycielem jak mamy problem lub pomagamy sobie wzajemnie w klasie z matematyki najczęściej, możemy z nauczycielami pracować po lekcjach". Szkoła daje nam pewne zawody budowlane. Wskazali też na inne ważne dla nich aspekty edukacji, tj.: dobre przygotowanie do egzaminów, możliwość odbywania praktyk zagranicznych, stypendia dla uczniów, kursy specjalistyczne, uprawianie w Szkole różnych dyscyplin sportowych. W celu zapobiegania ewentualnym przypadkom dyskryminacji w Szkole realizowane są zajęcia Dyskryminacja, ksenofobia i związane z nimi zjawisko nietolerancji - przykłady, obowiązujące przepisy prawne. Młodzież wyjeżdżająca na praktyki zawodowe uczestniczy w warsztatach z zakresu tej tematyki. Ponadto kwestie te są omawiane podczas rozmów z uczniami i rodzicami oraz w trakcie zajęć - Odpowiedzialność karna za popełnione czyny karalne - prowadzonych w związku z agresją i nietolerancją towarzyszącą rozgrywkom piłkarskim. Nauczyciele dbają o kulturalne zachowanie uczniów - kibiców podczas wspólnych wyjść na mecze piłki nożnej.przygotowują uczniów do udziału w konkursie dotyczącym praw człowieka. Prowadząc lekcje wychowawcze, zajęcia z geografii i wos, omawiają z uczniami kwestie tolerancji i dyskryminacji. W Szkole obowiązuje zakaz noszenia dresów podczas zajęć lekcyjnych.uczniowie uczestniczą w projekcie Uczeń - Obywatel. W Szkole eksponowane są szaliki wszystkich krakowskich klubów piłki nożnej. Młodzież angażuje się w działania wolontariackie na rzecz dzieci przebywających w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie w Prusach. Uczniowie remontowali mieszkanie dla podopiecznego opieki społecznej oraz świetlicę terapeutyczną Stowarzyszenia Nova. 10/24

11 Obszar badania: Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną Szkoła współpracuje z wieloma pracodawcami, z Centrum Kształcenia Praktycznego, KOWEZiU, z OHP, Młodzieżowym Biurem Pracy, PPP, MOPS, Hospicjum św. Łazarza, Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie w Prusach, CEO, CKE, OKE, Małopolskim Instytutem Kultury, PZI i TB, urzędami pracy, MOS, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Rolniczym, AGH, Instytutem Badań Edukacyjnych, Instytutem Goethego, Regionalnym Oddziałem EFS, Małopolską Fundacją Praesterno, Małopolską Izbą Budowlaną, Stowarzyszeniem Szersze Horyzonty, Fundacja Nova, ze ze służbami społecznymi, stowarzyszeniami, instytucjami kultury oraz z organem prowadzącym Szkołę, Radą Dzielnicy XVIII i z instytucjami działającym w najbliższym środowisku. Współpraca ta zdaniem respondentów pomaga prawidłowo realizować zadania edukacyjno - wychowawcze i opiekuńcze Szkoły. Stwarza uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju. Daje im możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Młodzież może spędzać w atrakcyjny sposób czas wolny. Uczniowie uczą się odpowiedzialności za pracę własną. Pomagając ludziom ubogim, uczą się empatii. Współpraca ta umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie młodzieży w działaniach i osiąganiu sukcesu. Współdziałanie z instytucjami i pracodawcami pozwala realizować projekty edukacyjne i właściwie monitorować wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz organizować praktyczną naukę zawodu. Dzięki tej współpracy uczniowie uczestniczą w konkursach oraz w zajęciach praktycznych. Biorą także udział w dodatkowych szkoleniach i zajęciach prowadzonych poza Szkołą. Angażują się w wolontariat i działania charytatywne, niosąc pomoc dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie i osobom potrzebującym. W ramach współpracy przeprowadzana jest symulacja egzaminu zawodowego. Korzyści ze współpracy to także wsparcie w realizacji projektów unijnych, prowadzenie lekcji z przedmiotów zawodowych w zakładach pracy, organizowanie targów pracy, prowadzenie prelekcji dla uczniów, pomoc dla UKS oraz organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, kształcenie kompetencji uczniów z języka obcego, kształtowanie ich świadomości prawnej i obywatelskiej oraz udzielanie uczniom pomocy materialnej i pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia Zdaniem uczniów wszyscy bądź większość nauczycieli wspiera ich, jeśli mają trudności w nauce. Podczas wszystkich lub większości lekcji nauczyciele omawiają zagadnienia z innych przedmiotów. W trakcie obserwowanych zajęć prowadzący je umiejętnie motywowali wszystkich uczniów do aktywnego uczenia się. Działania nauczycieli były skuteczne. Nauczyciele indywidualizowali proces edukacyjny w stosunku do wszystkich uczniów. Indywidualizacja procesu odbywa się poprzez: dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do możliwości uczniów, właściwy dobór środków dydaktycznych, różnicowanie poziomu trudności zadań, przygotowywanie zadań dodatkowych dla uczniów chętnych, analizowanie wspólnie z uczniami wyników nauczania i zachowania, prowadzenie zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania i prowadzenie konsultacji dla uczniów oraz organizację i przygotowywanie konkursów, wycieczek i imprez. 11/24

12 Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom Uczniowie mają poczucie, że nauczyciele wierzą w ich możliwości i dają im to do zrozumienia. Wspierają uczniów w rozwijaniu zainteresowań i kształtują w nich przekonanie, iż mogą się nauczyć nawet rzeczy trudnych. Wsparcie otrzymywane w Szkole odpowiada ich potrzebom. Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć, nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy, prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli. Poziom spełnienia wymagania: B Wszyscy nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. W wyniku ustaleń między nauczycielami wprowadzane są zmiany w przebiegu procesów edukacyjnych. Zmiany te dotyczą: planowania, organizacji, realizacji, analizy i doskonalenia przebiegu procesów edukacyjnych. Obszar badania: Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w pracę licznych zespołów działających na terenie Szkoły. Ponadto współpracują i współdziałają uzyskując dzięki temu lepsze efekty pracy. Bieżąca współpraca realizowana jest w ramach komisji przedmiotów zawodowych, komisji przedmiotów ogólnokształcących, komisji wychowawców klas. Projekty niektórych zmian przygotowują zespoły powołane przez Dyrektora Szkoły np. program promocji Szkoły, poprawy bezpieczeństwa w Szkole, projekt programu wychowawczego, programu profilaktyki, zmian w statucie Szkoły, zmian w ofercie edukacyjnej Szkoły. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych w sprawach pozyskania środków unijnych wymaga ścisłej współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących i dlatego możliwa jest realizacja projektów unijnych. Współpraca nauczycieli uczących w jednej klasie polega na: bieżącym monitorowaniu sytuacji wychowawczej w klasie na wszystkich zajęciach podczas przerw oraz wyjść klasowych pod kątem wzajemnego traktowania i odnoszenia się uczniów do siebie, ustalaniu programów nauczania, podręczników, realizacji zadań programu wychowawczego i zadań programu profilaktycznego, prowadzeniu lekcji otwartych, analizie informacji o uczniach, przekazywaniu materiałów, uwag i informacji nabytych podczas form doskonalenia zawodowego, omawianiu wspólnych planów pracy 12/24

13 z uwzględnieniem korelacji treści programowych, prowadzeniu projektów unijnych, spotkaniach doraźnych eliminujących problemy wychowawcze, omawianiu wspólnych planów pracy z uwzględnieniem korelacji treści programowych, rozpoznawaniu potrzeb uczniów pod kątem rozwoju zainteresowań oraz wsparcia mających trudności w nauce. Zdaniem nauczycieli wiele elementów lekcji wynika z ustaleń z innymi nauczycielami uczącymi w tym oddziale. Obszar badania: Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami Nauczyciele wskazali zmiany w procesie edukacyjnym, które zostały wprowadzone w wyniku wspólnych ustaleń z innymi nauczycielami. Ponadto rozszerzono ofertę edukacyjną o wprowadzenie do procesu dydaktycznego: zmiany dotyczącej korelacji międzyprzedmiotowej, korzystania z bezpłatnych lub promocyjnych warsztatów, zajęć organizowanych przez różne instytucje, urozmaicenie formy zajęć i materiałów dydaktycznych, wprowadzenie nowatorskich metod pracy na lekcji, organizację i realizację projektów unijnych, prowadzenie konkursów szkolnych np. " Czy znasz swoje prawa?', " Turnieju wiedzy technicznej", czy konkursów zewnętrznych: Turnieju "Złota kielnia", Olimpiady wiedzy i umiejętności budowlanych", ponadto w ramach projektu Kolorowy dom uczniowie odświeżają mieszkania podopiecznym MOPS. Realizacja Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" w ramach Szkoła w Ruchu, włączenie się do kampanii reklamowej "Stop zwolnieniom z wf-u". Nauczyciele wspólnie pracują nad wprowadzaniem zmian w procesach edukacyjnych, gdyż wymieniają między sobą doświadczenia, podejmują współpracę dotyczącą korelacji, wspólnie opracowują wymagania edukacyjne, prowadzą lekcje koleżeńskie i otwarte, przekazują sobie informacje o uczniach. Dokonując zmian w procesach edukacyjnych uwzględniają wyniki egzaminów zewnętrznych, wyniki nauczania i frekwencji, opinie i uwagi dotyczące oferty zajęć pozalekcyjnych. W oparciu o te wyniki nauczyciele wypracowują projekty zmian w procesach edukacyjnych. Wszystkie wprowadzane zmiany muszą być zgodne z realizowanymi w szkole podstawami programowymi. Nauczyciele ściśle ze sobą współpracują, wspierają i uzupełniają swoje propozycje, pomagają sobie w pracy, wychowawcy klas wypracowują projekty zmian we współpracy z pedagogiem, uczącymi w klasie nauczycielami oraz zasięgają opinii rodziców. Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych po szczegółowej analizie podstawy programowej zaproponował zmianę polegającą na propozycji zmiany kolejności w egzaminach na poszczególne kwalifikacje. Propozycja została poparta przez całą komisję przedmiotów zawodowych i zaakceptowana przez Dyrektora Szkoły. Obecnie jako pierwszy egzamin będą zdawać na kwalifikację montaż systemów suchej zabudowy. Kolejność pozostałych egzaminów nie ulegnie zmianie. Nauczyciele doskonalą proces edukacyjny w danej klasie poprzez: połączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi, wyjścia na zajęcia do pracodawców, do zakładów pracy, na wyższe uczelnie, zwiększenie ćwiczeń na lekcji, prezentacje, dyskusje, monitorowanie postępów w nauce, motywowanie uczniów do udziału w konkursach i projektach: Turnieju Wiedzy Technicznej. Prowadzona jest Spartakiada pierwszoklasisty - analiza poziomu predyspozycji sportowych uczniów w celu ukierunkowania na zajęcia ogólnorozwojowe, bada się poziom usportowienia młodzieży. Jako przykłady zmian wprowadzonych w efekcie wspólnych ustaleń nauczyciele podają: dostosowanie wymagań do poziomu klasy po diagnozie na wejściu, opracowanie programu poprawy frekwencji, kontrakty szkolne, zmiana programów nauczania polegająca na dostosowaniu wymagań niezbędnych do egzaminu zawodowego - zmiana treści programowych pod kwalifikacje, harmonogram pracy z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia. 13/24

14 Obszar badania: Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy Nauczyciele korzystają w swojej pracy z uczniami z pomocy innych nauczycieli przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych, rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wymianie pomocy dydaktycznych, testów, przekazywaniu informacji o uczniach, przekazywaniu zdobytej na kursach wiedzy. Prowadzą konsultacje, wymieniają doświadczenia, organizują konkursy, akcje charytatywne oraz wspólnie planują i opracowują materiały dydaktyczne. Zdaniem nauczycieli pomoc uzyskiwana od innych w pracy z uczniami polega na korelacji międzyprzedmiotowej, wspólnym prowadzeniu zajęć lekcyjnych, lekcjach koleżeńskich i otwartych, planowaniu i opracowywaniu materiałów. Jako przykłady wzajemnej pomocy nauczyciele podają: współpracę z nauczycielami w planowaniu i organizacji wyjazdów do warsztatów pracy, wycieczek dydaktycznych, wspólne spotkania z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze, wspólne opracowania kontraktów dla uczniów stwarzających trudności wychowawcze, wspieranie i pomoc uczniom podejmującym się działań na rzecz promocji Szkoły. Ponadto praca w zespołach, rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych, planowanie wspólnych przedsięwzięć, integracja międzyklasowa i wewnątrzklasowa, współpraca w projekcie "Kolorowy Dom" i projektach unijnych. Współpraca przy opracowaniu Programu Wychowawczego Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Programu Poprawy Frekwencji i Programu Profilaktyki. Systematyczne organizowanie przy współpracy z innymi nauczycielami konkursów szkolnych, Jasełek, tworzenie scenografii, oprawy muzycznej oraz kostiumów. Wymiana pomocy dydaktycznych, użyczanie filmów dydaktycznych wykorzystywanych podczas różnych przedmiotów i prezentacji multimedialnych. Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy Wszyscy ankietowani nauczyciele prowadzą regularnie ewaluację swojej pracy. W ciągu ostatniego roku nauczyciele poddawali ewaluacji: metody nauczania, kryteria oceniania i zasady współpracy z uczniami, stopień realizacji podstawy programowej, atrakcyjność zajęć, wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas zajęć, współpracę z rodzicami, indywidualizację pracy z uczniem, efekty nauczania przez śledzenie wyników uczniów na egzaminach zewnętrznych, efekty podejmowanych działań wychowawczych, efekty pracy z uczniami o indywidualnych potrzebach edukacyjnych, organizację lekcji, narzucane tempo, intensywność pracy na lekcjach, poziom jasności, zrozumiałości przekazu do uczniów, poziom własnej wiedzy z nauczanego przedmiotu, obecność Kultury Fizycznej w szkolnych mediach: gazetki ścienne, szkolna strona internetowa, obserwacje szkolnych wydarzeń, szkolna dokumentacja, sprawozdania nauczycieli organizujących imprezy, sprawozdania z działalności organizacji UKS i funkcjonowanie organizacji działających na terenie Szkoły na rzecz kultury fizycznej. Prowadząc ewaluację własnej pracy wszyscy nauczyciele wskazali, że współpracują z innymi nauczycielami. Współpraca ta polega na: wspólnym przygotowaniu i realizacji harmonogramu ewaluacji, wspólnym wdrażaniu wniosków, przygotowaniu narzędzi badawczych, przeprowadzeniu badań, opracowaniu i analizie wyników, opracowaniu raportu i sformułowaniu wniosków, wdrożeniu porównania stopnia realizacji podstawy programowej, wspólnej analizie osiągnięć uczniów, wspólnym wypracowywaniu wniosków i rekomendacji z własnych badań, wymianie lub wspólnym opracowywaniu narzędzi ewaluacyjnych (ankiet), wypracowywaniu wspólnych narzędzi oceniania postępów uczniów, wzajemnej obserwacji lekcji, wzajemnej pomocy w przeprowadzeniu ankiet, wywiadów, zbieraniu doświadczeń w zakresie prowadzenia własnych badań ewaluacyjnych innych nauczycieli, zbieraniu od nauczycieli opinii o swojej pracy. Wszyscy ankietowani nauczyciele ocenili tę współpracę jako zdecydowanie przydatną. 14/24

15 Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań. Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych źródeł. Poziom spełnienia wymagania: B Nauczyciele analizują wyniki egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej. W oparciu o przeprowadzaną analizę formułowane są wykorzystywane przez wszystkich nauczycieli wnioski - ściśle związane z planowanymi i realizowanymi działaniami. Podejmowane działania podlegają analizie i monitorowaniu, czego następstwem jest formułowanie wniosków oraz modyfikacja działań Szkoły. Wszyscy nauczyciele planując swoją pracę, wykorzystują wyniki badań zewnętrznych dotyczących procesów edukacyjnych. Są to badania: Instytutu Badań Edukacyjnych, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach), Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ankieta Mój zawód - moja przyszłość), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (realizacja i proces monitorowania oraz ewaluowania praktyk zawodowych w Niemczech. W Szkole prowadzi się badania osiągnięć uczniów i losów absolwentów. W zgodnej opinii Dyrektora i nauczycieli są one przydatne i odpowiednie do potrzeb Szkoły. Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania W Szkole dokonuje się analizy jakościowej i ilościowej wyników egzaminu zawodowego w części teoretycznej i praktycznej. Analiza obejmuje poszczególne klasy, zawody, pojedynczych uczniów, których wyniki porównuje się z innymi wynikami oraz określa mocne i słabe strony uczniów. Dokonuje się analizy indywidualnych wyników uczniów w rozbiciu na poszczególne zadania egzaminacyjne. W oparciu o wnioski określa się poziom wiedzy i umiejętności uczniów zdających oraz identyfikuje obszary najsłabiej opanowane. Dąży się do podniesienia efektów nauczania poprzez: udzielanie efektywnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce, wprowadzanie zmian w pracy nauczycieli, organizowanie próbnych egzaminów zawodowych, zachęcanie uczniów do udziału w konkursie wiedzy technicznej i budowlanej, konsultacje z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, praktyczne wdrażanie na większości przedmiotów zasady: znajomość matematyki jest niezbędna w życiu 15/24

16 codziennym, rozszerzenie zakresu zajęć edukacyjnych prowadzonych w zakładach i warsztatach specjalistycznych, uruchomienie nowej pracowni diagnostyki samochodowej, dostępność Internetu w Szkole. Zdaniem nauczycieli najważniejsze wnioski wynikające z prowadzonych badań to: ewaluacja wyników egzaminów zewnętrznych, wdrażanie podstawy programowej, analiza frekwencji uczniów, analiza skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych. Analiza wewnętrzna pozwala na korelację rozkładów materiału, pracę z uczniem wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dane z egzaminów próbnych pozwalają ustalić stopień przygotowania do egzaminu właściwego. Wspólne badania służą korelacji treści i umiejętności międzyprzedmiotowych. Zwiększono ilość zadań doskonalących umiejętności zawarte w podstawie programowej i umiejętność stosowania wiedzy w praktyce, poszerzono zakres wykorzystania wiedzy z innych przedmiotów, uczniowie wspólnie redagują podsumowania, wykonują ćwiczenia kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem. Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniami poprzez dostosowanie stopnia trudności zadań do możliwości uczniów. Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane Działania prowadzone przez Szkołę są monitorowane poprzez: badania przedmiotowe, analizę wyników nauczania, analizę wyników egzaminów zewnętrznych, obserwację zajęć lekcyjnych, konkursów i zajęć pozalekcyjnych. Podczas monitorowania poddano obserwacji m. in.: częstotliwość stosowania metod aktywizujących, indywidualizację pracy z uczniem, zakres udzielanego uczniom wsparcia, częstotliwość i formy oceniania, wykorzystanie poznanej wiedzy w praktyce, korelację między przedmiotami, wykorzystywanie nowoczesnych środków dydaktycznych. Wnioski z monitorowania służą do przygotowania konkretnych zadań, które następnie realizowane są w praktyce. Zadnia te uwzględniane są: w planie nadzoru pedagogicznego, w planach komisji, w ofercie zajęć pozalekcyjnych, w działaniach na rzecz pozyskiwania środków na rozwój bazy technicznej i dydaktycznej Szkoły oraz w działaniach mających na celu pozyskiwanie środków finansowych w ramach projektów unijnych. Zdecydowanie poprawiono stan techniczny sal lekcyjnych i pracowni, które wyposażono w nowoczesne środki dydaktyczne. Utworzono pracownię diagnostyki samochodowej, pracownię fryzjerską i siłownię. Opracowane zostały programy nauczania uwzględniające wymagania zawarte w nowych podstawach programowych kształcenia zawodowego i ogólnego. Zmodyfikowano metody pracy z uczniami, kładąc nacisk na zespołowość, innowacyjność i nowatorstwo. Poszerzono zakres stosowania w procesie edukacyjnym aktywizujących metod nauczania. Stworzono uczniom możliwość zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych w ramach kursów kwalifikacyjnych. Realizowane są projekty unijne poszerzające ofertę edukacyjną dostosowaną do zapotrzebowania rynku pracy i ukierunkowane na rozwój każdego ucznia. Nauczyciele wprowadzili istotne zmiany w swojej pracy, modyfikując jej metody i formy oraz opracowując programy nauczania do nowych zawodów. Zwiększono liczbę ćwiczeń praktycznych. Poszerzono zakres indywidualizacji nauczania. Prowadzone są zajęcia dodatkowe i wyrównawcze. Uczniowie są motywowani do podejmowania własnej aktywności. 16/24

17 Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy wyniki następujących badań i analiz zewnętrznych: Instytutu Badań Edukacyjnych, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach), CKE, OKE, Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ankieta Mój zawód - moja przyszłość), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (realizacja i proces monitorowania oraz ewaluowania praktyk zawodowych w Niemczech. Nauczyciele korzystają w swojej pracy z wymienionych powyżej badań a ponadto z danych z egzaminów zewnętrznych, mikrobadań i badań losów absolwentów. W oparciu o wyniki badań prowadzone są dodatkowe zajęcia z matematyki i z języka angielskiego. Nauczyciele w szerszym zakresie stosują nowoczesne środki dydaktyczne i aktywizujące metody nauczania. Wykazują większą dbałość o rozwój swoich kompetencji zawodowych. Systematycznie prowadzą ewaluację pracy własnej. W szerszym niż dotychczas zakresie wykorzystują w nauczaniu korelację międzyprzedmiotową i indywidualizują proces edukacyjny. Wspólnie rozwiązują problemy związane z jego realizacją. W wyniku wspólnych ustaleń dokonywane są zmiany w procesie edukacyjnym poszczególnych zawodów. W nauczaniu przedmiotów zawodowych częściej stosują metodę łączenia teorii z praktyką (liczne wycieczki do zakładów pracy i warsztatów). Szkolne konkursy służą do utrwalania poznanej wiedzy i nabytych umiejętności. Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów W Szkole prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb i jej specyfiki. Badaniami objęte są wszystkie sfery pracy Szkoły. W trakcie prowadzonych badań pozyskiwane są informacje i materiały badawcze z różnych źródeł. W oparciu o uzyskane wyniki i spostrzeżenia podejmuje się decyzje, co do doskonalenia umiejętności zawodowych, wprowadza zmiany i innowacje w codziennej pracy, monitoruje zachodzące zmiany, dzieli się osiągnięciami, problemami i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami. Uczący szeroko korzystają z nowoczesnych środków dydaktycznych i aktywizujących metod nauczania. Wyniki badań służą do: wspierania każdego ucznia w jego rozwoju, indywidualizacji procesu edukacyjnego, wspierania i udzielania pomocy uczniom i ich rodzicom, uzyskania obiektywnej informacji dotyczącej działalności Szkoły, poprawy jakości pracy, a tym samym zwiększenia atrakcyjności Szkoły, uzyskania obiektywnej informacji o efektach pracy poszczególnych nauczycieli, doskonalenia pracy w zespole, lepszego przygotowania absolwentów do realizacji swoich celów zawodowych i społecznych, wprowadzania nowatorskich rozwiązań, innowacji i eksperymentów, wdrażania nowoczesnych technologii w procesie nauczania poprzez wyposażenie sal i pracowni w środki dydaktyczne. W Szkole gromadzi się informacje dotyczące losów absolwentów. Pierwszym etapem badania losów absolwentów są badania ankietowe przeprowadzane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczące m. in.: planów na przyszłość, uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych, podejmowanej w trakcie nauki pracy. Dane z badań wykorzystywane są w trakcie spotkań z uczniami do motywowania ich do pracy oraz podczas dni otwartych Szkoły, do ewaluacji programów nauczania oraz metod pracy. Badania pozwalają także dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb uczniów i promować Szkołę w środowiskach, w których żyją lub pracują jej absolwenci. Ponadto ułatwiają Szkole organizację wycieczek dydaktycznych do zakładów pracy czy też warsztatów, w których absolwenci pracują lub są ich właścicielami. Badania służą także do prowadzenia prac modernizacyjno - remontowych przez firmy prowadzone przez absolwentów oraz do wsparcia finansowego Szkoły. 17/24

18 Wymaganie: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji jest zarządzanie, które służy jej rozwojowi. Skuteczne zarządzanie szkołą powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych warunków do nauczania i uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora powinny umożliwiać podejmowanie decyzji służących rozwojowi szkoły. Poziom spełnienia wymagania: A Zarządzanie Szkołą jest adekwatne do jej podstawowych celów, gdyż koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji tych zadań. Ponadto sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz udziałowi w doskonaleniu zawodowym zgodnie z potrzebami Szkoły. Prowadzi do podejmowania przez Dyrektora skutecznych przedsięwzięć i inicjowania nowatorskich działań, co sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji. Dyrektor podejmuje skuteczne działania w poszukiwaniu wsparcia zapewniającego Szkole odpowiednie do potrzeb wspomaganie zewnętrzne, co przynosi widoczne efekty w jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Ponadto dzięki staraniom Dyrektora Szkoły wyposażono sale i pracownie szkolne w nowoczesne środki dydaktyczne, uruchomiono siłownię, pracownię fryzjerską i pracownię diagnostyki samochodowej. Szkoła uczestniczy w programie "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo". Podjęto współpracę z Politechniką Krakowską opartą na nowatorskich, innowacyjnych rozwiązaniach uczniowie uczestniczą w wykładach, realizują specjalistyczne zajęcia w pracowniach uczelni. Ponadto udział Szkoły w Modernizacji szkolnictwa zawodowego w Małopolsce daje możliwość bezpłatnych kursów zawodowych z uprawnieniami i certyfikatami oraz wyjazdy uczniów do Niemiec na miesięczne praktyki zawodowe. Powyższe działania świadczą o nowatorskim podejściu Dyrektora do rozwojowego zarządzania Szkołą. 18/24

19 Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków W Szkole odbywają się spotkania nauczycieli dotyczące: nauczania i uczenia się uczniów, doskonalenia zawodowego, relacji z uczniami, rozwiązywania problemów wychowawczych, organizacji pracy oraz współpracy z nauczycielami raz w tygodniu i częściej, natomiast spraw administracyjnych kilka razy w półroczu. Zdaniem nauczycieli Szkoła w sposób zdecydowany zapewnia im możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych oraz stwarza warunki do pracy własnej. Z obserwacji zajęć wynika, iż przestrzeń w klasie jest zorganizowana adekwatnie do sposobu prowadzenia zajęć i wykorzystywanych metod. Nauczanie i uczenie się uczniów odbywa się w przestrzennych klasach z małą liczbą uczniów, warunki sprzyjają uczeniu się, sale urządzone funkcjonalnie, umieszczone są tablice i ilustracje - pomoce do nauczania przedmiotów. Ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się, gdyż zajęcia są rozłożone równomiernie dla poszczególnych klas na cały tydzień. Zdaniem Dyrektora nie było uwag rodziców, uczniów, czy też przedstawiciela sanepidu, co do rozkładu zajęć. Nauka odbywa się wyłącznie na jedną zmianę. Przedmioty zawodowe są blokowane ze względu na dochodzącą kadrę specjalistyczną, zajęcia pozalekcyjne zorganizowane są po lekcjach i młodzież chętnie korzysta z oferty szkoły. Pod względem warunków lokalowych i wyposażenia, zdaniem organu prowadzącego Szkołę jest skromnie, ale wystarczająco, nie ma perspektywy zmiany i rozbudowy budynku Szkoły. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w "Chemobudowie" w kraju i w Niemczech, są dobrze przygotowani do zawodu po ukończeniu Szkoły i mają różne możliwości zatrudnienia szczególnie zawody typowo budowlane. Ponadto liczba sal lekcyjnych pozwala na prowadzenie zajęć w systemie jednozmianowym. Na uwagę zasługuje sposób zarządzania i organizacja pracy oraz znacząca pozycja i popularność Szkoły w środowisku lokalnym. Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu Nauczyciele korzystali z różnych form doskonalenia zawodowego: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, wizyty obserwacyjne/studyjne w innych szkołach, konferencje i seminaria, szkolenia internetowe, praktyki zagraniczne z uczniami. Zdaniem wszystkich ankietowanych nauczycieli w Szkole zapewniony jest dostęp do odpowiednich zasobów, przydatnych dla rozwoju zawodowego nauczycieli. Ankietowani nauczyciele wskazują, że w Szkole mają miejsce, inspirowane przez dyrekcję, następujące sytuacje: zauważanie sukcesów i nagradzanie, zespołowa praca nauczycieli, dbanie o profesjonalną komunikację, przypominanie nauczycielom o założeniach koncepcji pracy Szkoły, upowszechnianie wiedzy na temat najlepszych praktyk i najnowszych teorii, przydatnych w pracy nauczyciela, dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. Zdaniem Dyrektora wszyscy nauczyciele pracujący w Szkole są bardzo otwarci na wszelkie sugestie i uwagi Dyrektora, pracują efektywnie. Chętnie angażują się w pracę zespołową, gdyż wtedy osiągają lepsze i widoczne efekty. Dyrektor zachęca do intensywnej pracy indywidualnej i zespołowej w trakcie: zebrań rady pedagogicznej, posiedzeń komisji, przeprowadzania obserwacji zajęć, indywidualnych rozmów z nauczycielami. Prosi również nauczycieli o przedstawienie, w trakcie rady pedagogicznej informacji o przebiegu szkoleń, w których brali udział z uwzględnieniem metod pracy. Nauczyciele mają świadomość, że efekt pracy Szkoły zależy od solidnej pracy każdego z nich. Jeżeli nie będzie efektów pracy, to przy obecnym niżu demograficznym Szkoła może mieć problemy z naborem. Dyrektor dba o dobrą, życzliwą atmosferę w pracy, o współpracę opartą na wzajemnym szacunku i pomocy koleżeńskiej. 19/24

20 Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami Nauczyciele wskazują, że ewaluacji wewnętrznej poddawane były różnorodne obszary pracy Szkoły: egzaminu z przygotowania zawodowego, badanie wyników nauczania uczniów klas I na początku każdego roku szkolnego diagnoza na wejściu", bezpieczeństwo w Szkole, realizacja podstawy programowej, szkolny program profilaktyczny, współpraca ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie pasji i zdolności uczniów, zajęcia pozalekcyjne, frekwencja uczniów, osiągnięcia w zawodach sportowych, konkursach, przygotowanie funkcjonowania uczniów na rynku pracy, losy absolwentów. Dyrektor stara się angażować wszystkich nauczycieli do udziału w ewaluacji wewnętrznej, przedstawiając informacje o jej zakresie i wskazując, że ewaluacja wewnętrzna poprawia jakość pracy Szkoły. Daje bowiem informację zwrotną o funkcjonowaniu Szkoły w poszczególnych obszarach, wskazując zarazem, co trzeba zmienić i w ten sposób pozwala planować nasze dalsze działania. Nauczyciele wzbogacają przez to własny warsztat pracy, badając swoje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Wszystko to przyczynia się do doskonalenia pracy zespołowej i odpowiedzialności za jej efekty. Wszyscy nauczyciele pracują w zespołach ewaluacyjnych i mają możliwość wzajemnie się wspierać i współpracować ze sobą przy opracowaniu poszczególnych zagadnień. Podstawowymi narzędziami, którymi posługują się nauczyciele to kwestionariusze ankiet, arkusze obserwacji, arkusze wywiadu, kwestionariusze analizy dokumentów. Wnioski z badań dotyczą wszystkich sfer pracy Szkoły. Wdrażanie wniosków następuje w trakcie ustaleń pomiędzy nauczycielami, na posiedzeniach zespołów nauczycieli lub komisji przedmiotowych, zarządzenia Dyrektora Szkoły, bieżące polecenia dyrekcji Szkoły, ustalenia podjęte na zebraniach rady pedagogicznej. Przyjęte wnioski wdrażane są również w porozumieniu z organem prowadzącym, radą rodziców, czy też samorządem uczniowskim. Wdrażane wnioski dotyczą: korelacji międzyprzedmiotowej, poprawy skuteczności nauczania, wyników egzaminów zawodowych, zmiany w planach nauczania, zmiany w statucie np. dotyczące rozszerzenia oferty edukacyjnej, rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych - obecnie w Szkole działają następujące kółka zainteresowań: czytelnicze, dekoratorskie, fotograficzne, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyczne, polonistyczne, historyczne, Szkolne Koło Europejskie, recytatorskie, koło miłośników teatru, koło wiedzy budowlanej, UKS. Ponadto działań na rzecz pozyskania środków w ramach projektów unijnych, bezpieczeństwa w Szkole, poprawy stanu technicznego i bazy materialnej Szkoły, oferty edukacyjnej Szkoły, współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Obszar badania: W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki Nauczyciele podali przykłady wdrożonych wniosków z nadzoru pedagogicznego wskazując działania dotyczące: dokonywania analizy wyników testów, zwiększenia ilości wyjść dydaktycznych w celu łączenia teorii z praktyką i realizacji zadań egzaminu zawodowego w części praktycznej, zwiększenia ilości zadań, testów, i ćwiczeń z wykorzystaniem zadań egzaminacyjnych, systematyczne kontrolowanie frekwencji uczniów. Podjęto działania w celu podwyższenia zdawalności egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu zawodowego - specjalność budowlana. Najważniejsze zmiany zachodzące w Szkole to: przejęcie uczniów z Budostalu - grupa fryzjerek oraz technologii robót wykończeniowych w budownictwie, remont większości sal i pracowni szkolnych, wyposażenie sal i pracowni szkolnych w nowoczesne środki dydaktyczne, uruchomienie pracowni diagnostyki samochodowej i fryzjerskiej, siłowni, realizacja projektów finansowanych ze środków UE, zacieśnienie współpracy z liczną grupą zakładów pracy, monitorowanie składania przez nauczycieli przedmiotów zawodowych wniosków aplikacyjnych na szkolenia, seminaria, warsztaty realizowane za granicą, podpisanie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w zakresie nowatorskiego kształcenia w zawodach instalacyjnych 20/24

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w ogdańczowicach; 46-233 ąków PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Młodzieżowe PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Kraków Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3 PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 Skład zespołu ewaluacyjnego : Tomasz Manderla Przemysław Grzybek Joanna Kowalska

Bardziej szczegółowo

Przebieg ewaluacji. RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie 76-009 Bonin 1

Przebieg ewaluacji. RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie 76-009 Bonin 1 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Łęce Łęka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Krakowska Medyczna Szkoła Policealna Nr 1 w Krakowie Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania na wszystkich przedmiotach;

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Policealna Leonardo 2 w Poznaniu Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania.

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE Wnioski Mocne strony: 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum dla Dorosłych Trzebinia Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013 Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Cel ewaluacji: Zbadanie, czy nauczyciele współpracują w realizacji

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/2016

Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/2016 Strona 1 z 6 Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/ Podstawowe kierunki pracy gimnazjum w roku szkolnym 2015/: Wzrost efektów kształcenia przejawiający się podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Przedmiot ewaluacji: SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI

RAPORT. Przedmiot ewaluacji: SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KLUKOWIE - SZKOŁA PODSTAWOWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przedmiot ewaluacji: SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum w Słowinie w Zespole Szkół Społecznych w Słowinie Słowino Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum nr 4 w Zebrzydowicach Zebrzydowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ RAPORT Z EWALUAJI AŁOŚIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ENTRUM KSZTAŁENIA ROLNIZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 YDGOSZZ PRZEIEG EWALUAJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, RODZICÓW i UCZNIÓW SZKOŁY Zespół ds. ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSZPITALNYMI NR 9 IM. KMDRA STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Nr 3 Stryszawa Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo