WYROK Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 R. III AUa 680/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 R. III AUa 680/10"

Transkrypt

1 WYROK Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 R. III AUa 680/10 Brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w czasie pracy na tzw. budowie eksportowej, a za który po zakończeniu pracy za granicą wypłacono ekwiwalent pieniężny stanowi okres składkowy w rozumieniu przepisów ustawy emerytalnorentowej. art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Sędzia SA Irena Mazurek (przewodniczący) Sędzia SA Janina Czyż (sprawozdawca) Sędzia SA Urszula Kocyłowska Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w sprawie z wniosku Jerzego M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Rz. o wysokość emerytury, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2010 r. apelacji organu rentowego od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 6 lipca 2010 r. z m i e n i ł częściowo pkt. I zaskarżonego wyroku w ten sposób, że oddalił odwołanie wnioskodawcy Jerzego M. w części dotyczącej uwzględnienia w wymiarze okresów składkowych 26 dni urlopu wypoczynkowego przypadających po dniu 29 sierpnia 1988 r., ustalenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury za rok 1988 w wysokości 138,43 %, podjęcia wypłaty zwiększonej emerytury o okresy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu działalności gospodarczej od r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., począwszy od dnia r. do r. U z a s a d n i e n i e Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N.S. decyzją z dnia r. przeliczył wnioskodawcy Jerzemu M. wysokość emerytury począwszy od dnia r. Organ rentowy wskazał, iż do ustalenia wysokości emerytury uwzględniono 38 lat, 6 miesięcy i 25 dni okresów składkowych oraz 10 miesięcy i 17 dni okresów nieskładkowych, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru przyjęto w wysokości 78,34% przy uwzględnieniu 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia od 1967 do 2008 r. W odwołaniu od powyższej decyzji wnioskodawca domagał się jej zmiany i zaliczenia okresów zatrudnienia w H. na budowie eksportowej na Węgrzech od dnia r. do 1

2 dnia r. oraz 26 dni urlopu wypoczynkowego po przyjeździe z budowy eksportowej w Libii w dniu r. i uwzględnienia ich przy naliczaniu świadczenia emerytalnego. Zarzucił także brak podstaw do obniżenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru świadczenia za rok 1988 z 138,43 % do 43,86 %, i nieuwzględnienie skorygowanych i dopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu działalności gospodarczej za szczegółowo wymienione dni przypadające na lata oraz wskazał na wątpliwości, co do zaliczenia zarobków z 20 lat, podczas gdy kapitał początkowy miał wyliczony z kolejnych 10 lat. Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie i podniósł, iż ze względu na brak wystarczających dowodów niemożliwe jest zaliczenie wnioskowanych okresów zatrudnienia na Węgrzech przy ustalaniu dla wnioskodawcy prawa do emerytury jak również okresu urlopu wypoczynkowego po powrocie z budowy eksportowej, który nie jest wymieniony w katalogu okresów składkowych i nieskładkowych. Odnośnie wskaźnika za rok 1988 Zakład wyjaśnił, że uwzględnione uprzednio wynagrodzenie zastępcze nie może być brane pod uwagę, ponieważ zostało wystawione za niewłaściwy okres. W dalszych pismach procesowych wyjaśniono, że przy ustalaniu kapitału początkowego wzięto pod uwagę okres od r. do r., który nie mieści się w przedziale określonym w art. 15 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który dotyczy ustalenia prawa do emerytury. Wskazano także, że istotnie wnioskodawca uiścił brakujące składki i skorygował dokumentację za okresy od r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r. i r., które to okresy nie były uwzględnione przy ustaleniu wysokości emerytury i podlegałyby uwzględnieniu przez sam organ rentowy. Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wyrokiem z dnia 6 lipca 2010 r. zmienił zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rz. z dnia r. w ten sposób, że zaliczył wnioskodawcy Jerzemu M. przy ustaleniu prawa do emerytury jako okresy składkowe okresy: zatrudnienia na budowie eksportowej od dnia r. do dnia r., oraz od dnia r. do dnia r., 26 dni urlopu wypoczynkowego przypadającego po dniu r., opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu działalności gospodarczej w dniach r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., r., jak również ustalił, iż wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury za rok 1988 r. wynosi 138,43% i oddalił odwołanie w pozostałej części. Rozpoznając odwołanie Sąd ustalił, że w dniu r. wnioskodawca Jerzy M. złożył w ZUS wniosek o przyznanie prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym i przy uwzględnieniu zatrudnienia w szczególnych warunkach. Do wniosku dołączył m.in. świadectwo pracy wydane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Hydrotechnicznych H w Rz. z dnia r. potwierdzające zatrudnienie wnioskodawcy od dnia r. do dnia r. W świadectwie tym wykazano także okresy urlopów bezpłatnych i okresy nieskładkowe, jak również wykazano 2

3 prace na budowach eksportowych od dnia r. do dnia r. na Węgrzech i od dnia r. do dnia r. w Libii. Okresy wyjazdów na budowy eksportowe nie były wykazywane przez zakład pracy jako okresy urlopów bezpłatnych. Sąd ustalił, że z zatrudnienia na budowie na Węgrzech w miejscowości Kaba wnioskodawca posiada jedynie umowę o pracę na czas od dnia r. do dnia r. zawartą z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Hydrotechnicznych H. w Rz. Natomiast okresy pracy na budowie w Libii potwierdza zaświadczenie z daty r. z którego wynika, że wnioskodawca świadczył pracę od dnia r. do dnia r. i po zakończeniu umowy przysługuje mu do wykorzystania w kraju 43 dni wolne w tym 26 dni urlopu wypoczynkowego tj. za 1987 r. 9 dni i za 1988 r. 17 dni. Wnioskodawca złożył także zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na drukach Rp-7. W przypadku przychodu za rok 1988 zakład wskazał kwotę zł jako kwotę wynagrodzenia wnioskodawcy oraz kwotę zł jako kwotę wynagrodzenia uzyskanego za okres od r r. przez pracownika Leona H. zatrudnionego przez przedsiębiorstwo na stanowisku równorzędnym z wnioskodawcą i wskaźnik przy uwzględnieniu wynagrodzenia zastępczego wynosił 138,43%, a po jego wyłączeniu 43,86%. W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego Sąd ustalił, że wnioskodawca w okresie od r. wykonywał pracę w ramach stosunku pracy oraz w 1988 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni. W okresie bowiem od dnia r r. wnioskodawca wykonywał pracę w Libii, a po powrocie do kraju korzystał z 26 dni urlopu wypoczynkowego, których nie wykorzystał w czasie pobytu na budowie eksportowej. Sąd wskazując na 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą wskazał na jakich zasadach wnioskodawcy przysługiwał urlop wypoczynkowy z tytułu pracy za granicą oraz, że z tytułu tego urlopu przysługiwało pracownikowi wynagrodzenie walutowe. Zgodnie zaś z 5 w/w rozporządzenia okras zatrudnienia za granicą więc i też okres urlopu wypoczynkowego udzielonego w związku z tym zatrudnieniem był traktowany jak okres zatrudnienia w zakresie uprawnień pracowniczych. W ocenie Sądu okres zatrudnienia wnioskodawcy przez macierzysty zakład pracy H. a w tym i okres urlopu wypoczynkowego udzielonego ze względów organizacyjnych dopiero po powrocie do kraju, za który ustalono wynagrodzenie walutowe jest okresem ubezpieczenia, za który zakład pracy obowiązany był uiścić składki. Jako podstawę prawną tych ustaleń Sąd wskazał na 1 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników ubezpieczonych zakładów pracy ( Dz. U. Nr 73, poz. 332). W ocenie Sądu sporny okres jest okresem składkowym o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalno-rentowej i jako taki winien być uwzględniony w stażu wnioskodawcy dla celów obliczenia wysokości emerytury. Jako okresy składkowe winne także być uwzględnione okresy prowadzonej działalności gospodarczej, za które wnioskodawca opłacił składki i dokonał korekty deklaracji i które to okresy nie były kwestionowane przez organ rentowy. Dalej Sąd uznał, że wnioskodawca w okresie od dnia r. do r. wykonywał pracę za granicą i z tego tytułu zasadne było przyjęcie za ten okres 3

4 wynagrodzenia zastępczego uzyskanego przez pracownika Leona H. w kwocie zł i za okres od r. do dnia r. wynagrodzenia uzyskanego w kraju w kwocie zł i ustalenia wskaźnika za rok 1998 wynoszącego 138,43%. Takie wyliczenie wskaźnika w ocenie Sądu znajduje uzasadnienie w 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent ( Dz. U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63). Sąd ustalił również, że organ rentowy w sposób prawidłowy ustalił wskaźnik wysokości emerytury tj. w najkorzystniejszy sposób wg art. 15 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i brak było podstaw aby w tym zakresie zmieniać zaskarżoną decyzję i w tym zakresie oddalił odwołanie. W podstawie prawnej rozstrzygnięcia Sąd wskazał również przepis art i 2 kpc. Wyrok Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia r. pozwany organ rentowy zaskarżył apelacją do Sądu II instancji w zakresie pkt 1 w związku z: 1. zaliczeniem jako okresu składkowego do stażu zatrudnienia 26 dni wolnych przysługujących wnioskodawcy po powrocie z budowy eksportowej w Libii w dniu r. z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, zarzucając wyrokowi naruszenie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz ze zm.) gdyż okres ten nie jest okresem zatrudnienia, za który wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie za pracę lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a o którym mowa w pkt 1 tego artykułu, jak też nie jest innym okresem składkowym wymienionym w art. 6 w/w ustawy, 2. ustaleniem, iż wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury za rok 1988 wynosi 138,43%, zarzucając naruszenie 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (Dz. U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63 ze zm.) w zw. z art. 15 ust. 4 i ust. 6 ustawy o emeryturach, gdyż wnioskodawca faktycznie pracował na kontrakcie eksportowym za granicą jedynie do r., 3. co do uwzględnienia okresów pozarolniczej działalności, za które wnioskodawca opłacił składki wymienionych w pkt. 1 wyroku tak jak gdyby wnioskodawca udowodnił opłacenie tych składek już w dniu złożenia wniosku o emeryturę, podczas, gdy składki za te okresy zastały faktycznie opłacone w lutym 2010 r. wobec czego okresy te powinny być uwzględnione w wysokości emerytury najwcześniej od r. stosownie do art. 133 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i wniósł o oddalenie odwołania w zaskarżonej części a także zmianę zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części co do pkt 3 poprzez uwzględnienie okresów opłacania składek z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności do wysokości emerytury począwszy od dnia r. W uzasadnieniu apelacji organ rentowy podniósł, że przedsiębiorstwa posiadające uprawnienia do kierowania pracowników za granicę, mogły wysyłać tych pracowników na warunkach określonych w rozporządzeniu RM z dn r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (t. jedn. Dz. U. z 1990 r. Nr 44, poz. 259). 4

5 Wg apelującego w związku z pracą zagraniczną pracownik uzyskiwał na czas tej pracy urlop bezpłatny nawet w sytuacji, kiedy macierzysty zakład pracy, wbrew treści wskazanego rozporządzenia nie dokumentował formalnie przerwy w krajowym zatrudnieniu jako urlopu bezpłatnego pracownika. Apelujący podniósł też, że w czasie pracy na kontrakcie do r. wnioskodawca nie świadczył pracy w ramach krajowego zatrudnienia i urlop, którego nie wykorzystał w czasie pracy za granicą w trakcie kontraktu podlegał rozliczeniu na zasadach określonych w w/w rozporządzeniu tj. jako wyliczone dni wolne po powrocie do kraju z wypłatą za ten czas ekwiwalentu pieniężnego w walucie obcej i nie jest to okres składkowy zaliczany do uprawnień emerytalnych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o emeryturach, gdyż okres pobierania ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego w walucie obcej nie został przewidziany tym przepisem. Niezależnie od powyższego organ rentowy wskazał, że przepisy dotyczące podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie, w tym powoływane przez Sąd przepisy rozporządzenia MPiPS z r. i uchwały Nr 33 Rady Ministrów z dnia r. o klasyfikacji wynagrodzeń nie przewidywały opłaty składek od świadczeń wypłaconych w walucie obcej. Co do wskaźnika wysokości podstawy wymiaru za 1988 r. organ rentowy zarzucił, że wynagrodzenie zastępcze może być tylko przyjęte za okres od r. do r. tj. za czas kontraktu i nie ma podstaw do przyjęcia tego wynagrodzenia za okres do r. i dlatego wskaźnik obecnie ustalony przez ZUS wynosi 43,86% i jest prawidłowy. Składki zaś z tytułu działalności gospodarczej w okresach wymienionych w pkt. I wyroku zostały opłacone dopiero w lutym 2010 r. i najwcześniej od tego miesiąca powinny zostać doliczone do wysokości emerytury. Powyższe uzasadnia wnioski apelacji. Sąd Apelacyjny wziął pod uwagę, co następuje: Apelacja pozwanego organu rentowego jest w pełni uzasadniona, co skutkuje wydaniem przez tut. Sąd orzeczenia reformatoryjnego. Wyrok bowiem Sądu Okręgowego z dnia 6 lipca 2010 r. w części zaskarżonej przez apelującego wydany został z naruszeniem prawa materialnego. Powyższa przesłanka zaskarżenia polega w okolicznościach przedmiotowej sprawy na: błędnym zastosowaniu prawa przez nieuzasadnione uznanie za okres składkowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227 ze zm.) okresu 26 dni urlopu wypoczynkowego, błędnej wykładni 10 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (Dz. U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63 ze zm.) przez nieuzasadnione przyjęcie, iż przewidziane w tym przepisie wynagrodzenie zastępcze obejmować może również okres po powrocie zatrudnionego za granicą w kraju, odmowie zastosowania art. 133 ust. 1 pkt. 1 ustawy emerytalnej, co skutkowało bezpodstawnym zobowiązaniem ZUS do podjęcia wypłaty zwiększonego świadczenia 5

6 przy uwzględnieniu okresów opłacenia przez wnioskodawcę składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej już od dnia r. tj. od dnia złożenia wniosku o przeliczenie świadczenia w sytuacji opłacenia tych składek dopiero w lutym 2010 r. Przystępując do bliższego uzasadnienia podniesionych wyżej zarzutów zaskarżenia należy w pierwszym rzędzie i z całą stanowczością stwierdzić, że w ocenie tut. Sądu Apelacyjnego w składzie orzekającym w przedmiotowej sprawie, tak jak wnosi skarżący, brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w czasie pracy na tzw. budowie eksportowej, a za który po zakończeniu pracy za granicą wypłacony został ekwiwalent pieniężny stanowi okres składkowy w rozumieniu przepisów ustawy emerytalno-rentowej. Tak określony okres nie został bowiem wymieniony w żadnym z punktów w/w ustawy emerytalnej, przy czym już w tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że przywołany przez Sąd I instancji art. 6 ust.1 pkt 1 odnoszący się do składkowych okresów ubezpieczenia jest okresem rozumianym zgodnie z art. 4 ust. 5 omawianej wyżej ustawy jako okres opłacania składek przewidziany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. czyli są to okresy przypadające po r. Jedynie więc w ustępie 2 art. 6 w pkt. 1 lit. b przewidziano, iż okresem składkowym jest okres zatrudnienia obywateli polskich za granicą co dotyczy również pracowników wykonujących pracę na tzw. budowach eksportowych niemniej jednak jest to tylko i wyłącznie okres świadczenia przez nich pracy poza granicami kraju w ramach terminowych umów o pracę, a więc okres ten nie może ulec przedłużeniu czy to o okresy niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo z tytułu pracy eksportowej czy to z tytułu różnic w czasie pracy z tytułu których zgodnie z 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (Dz. U ) pracownikowi przysługiwały od jednostki kierującej jedynie ekwiwalenty pieniężne, które ze swej natury nie mogły przecież stanowić o przedłużeniu tej terminowej umowy o pracę. Okresy te zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem skutkowały jedynie przedłużeniem urlopu bezpłatnego u macierzystego pracodawcy, co jednak nie zmieniało istoty tego okresu jako okresu, w którym zawieszone są podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy stanowiąc tym samym, że okresu tego nie można zaliczyć nawet do okresów nieskładkowych z art. 7 ustawy emerytalnej (takie też stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 20 marca 2007 r. III AUa 2537/05 jak i tut. Sąd w uzasadnieniu wyroku z dnia r. sygn. akt III AUa 53/09). Podkreślić też należy, że odróżnienia wymaga stosunek pracy od stosunku ubezpieczenia społecznego. W przypadku bowiem o ile powyższe okresy mogły być uwzględnione do uprawnień do świadczeń pracowniczych przy uwzględnieniu ciągłości pracy o tyle brak jest przełożenia na stosunek ubezpieczeniowy z uwagi na brak podstaw do wykładni rozszerzającej. W tym kontekście pozostaje więc bez znaczenia kwestia oskładkowania czy też nieoskładkowania omawianych ekwiwalentów pieniężnych, przy czym jedynie marginalnie należy zauważyć, że jakkolwiek zgodzić się należy ze stanowiskiem skarżącego co do zasady, iż od wynagrodzeń walutowych taki obowiązek nie istniał, o tyle 6

7 w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy gdy zważy się nadto na przedłożoną przez wnioskodawcę umowę o pracę w postępowaniu apelacyjnym (k. 49 a.s.) pobierał on wynagrodzenie w złotych polskich a więc stosownie do 14 ust. 8 i 9 rozporządzenia z 1974 r. ta część przypadająca w złotych mogła podlegać oskładkowaniu. Nawiązując też do ujawnionej w postępowaniu odwoławczym umowy o pracę należy stwierdzić, iż ustalenie Sądu I instancji jakoby macierzysty zakład pracy był jednocześnie jednostką kierującą było ustaleniem błędnym, nie mniej jednak w takim przypadku macierzysty zakład pracy pracownika, stosując zapisy rozporządzenia z 1974 r. zobligowany był do udzielania pracownikowi urlopu bezpłatnego za okres wykonywania pracy zagranicznej (uchwała SN z r., I PZP 44/93, OSNC 1994/ 7-8/140). Z tych wszystkich wyżej naprowadzonych względów należało uznać za nieuzasadnione żądanie wnioskodawcy uwzględnienia w rozmiarze okresów składkowych niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nabytego za pracę eksportową a za który wypłacono mu ekwiwalent pieniężny (nie jest to jak błędnie określił Sąd I instancji okres 26 dni urlopu wypoczynkowego). Konsekwencją powyższego poglądu o braku podstaw do swoistego przedłużania umowy o pracę za granicą o okresy, za które wypłacono ekwiwalenty pieniężne musi być także wyrażone stanowisko tut. Sądu Apelacyjnego, co do błędnej wykładni Sądu I instancji 10 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent. W świetle bowiem tego przepisu nie może budzić wątpliwości, że dla zatrudnionych za granicą do końca 1990 r. do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia przyjmuje się wynagrodzenie zastępcze (por. wyrok SN z dnia r. I UK 306/09 Lex Nr ), przy czym dotyczyć ono może wyłącznie okresu, w którym pracownik był zatrudniony za granicą, a więc okresu, w którym trwała terminowa umowa o pracę świadczoną poza granicami kraju. Tym samym w odniesieniu do odwołującego okres ten musiał tyczyć okresu od r. do r., co w konsekwencji, przy braku wykazania przez wnioskodawcę wynagrodzenia zastępczego z tego okresu skutkować musi ustaleniem cząstkowego wskaźnika za ten okres przyjętego przez ZUS w wysokości 43,86%. Przystępując z kolei do ostatniej z podniesionych na wstępie przesłanek zaskarżenia odniesionej do niezastosowania przez Sąd I instancji art. 133 ust. 1 pkt. 1 ustawy emerytalnej Sąd Apelacyjny chciałby stwierdzić, że zgodnie z tym przepisem zasadą jest, że świadczenie wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tego świadczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Takie rozstrzygnięcie Sądu I instancji nie mogło się ostać w świetle zaskarżonej decyzji, którą przeliczył emeryturę już od r., w sytuacji gdy składki zastały uiszczone w lutym 2010 r. Stąd też korekta tut. Sądu w zakresie oddalenia żądania co oznacza, iż organ rentowy winien podjąć wypłatę zwiększonej emerytury o okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu działalności gospodarczej od r. Z wyżej przytoczonych względów Sąd Apelacyjny na zasadzie art kpc orzekł jak w wyroku. 7

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 377/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 kwietnia 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 stycznia 2007 r. I UZP 6/06

Uchwała z dnia 8 stycznia 2007 r. I UZP 6/06 Uchwała z dnia 8 stycznia 2007 r. I UZP 6/06 Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza (sprawozdawca), Sędziowie SN Krystyna Bednarczyk, Józef Iwulski. Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Prokuratury

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt III CSK 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 296/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 marca 2011 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 225/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lutego 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. Projekt

z dnia... 2008 r. Projekt Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 kwietnia 2004 r. II UZP 1/04. Przewodniczący SSN Beata Gudowska (sprawozdawca), Sędziowie SN: Roman Kuczyński, Herbert Szurgacz.

Uchwała z dnia 8 kwietnia 2004 r. II UZP 1/04. Przewodniczący SSN Beata Gudowska (sprawozdawca), Sędziowie SN: Roman Kuczyński, Herbert Szurgacz. Uchwała z dnia 8 kwietnia 2004 r. II UZP 1/04 Przewodniczący SSN Beata Gudowska (sprawozdawca), Sędziowie SN: Roman Kuczyński, Herbert Szurgacz. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Protokolant Ewa Wolna

UCHWAŁA. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Protokolant Ewa Wolna Sygn. akt III UZP 18/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Protokolant Ewa Wolna

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R.

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. 1 Proces wydłużenia wieku emerytalnego Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Jeżeli fundator przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację od chwili jej ustanowienia, to w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 304/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 października 2014 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt I CSK 181/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 lutego 2010 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 272/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lutego 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Materiał Informacyjny

Materiał Informacyjny IV KWARTAŁ 2013 ZUS Oddział w Wałbrzychu Materiał Informacyjny W tym wydaniu: 1 Wstęp 1 Podstawa wymiaru zasiłków - zmiany 2 Zaległe składki od pracownika 3 Nowy formularz ZLA 4 Adresy w nowym Płatniku

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 264/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 3 stycznia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 3 stycznia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2793/12 WYROK z dnia 3 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Izabela Niedziałek - Bujak Lubomira Matczuk Mazuś Protokolant: Paulina Nowicka

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk

POSTANOWIENIE. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk Sygn. akt I CSK 263/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 stycznia 2009 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik.

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Radomiu Czachowskiego 21 A 26-600 Radom Znak pisma: 312014100012PR0001 Znak sprawy: 312014100012 Dane identyfikacyjne NIP: 7981013335

Bardziej szczegółowo

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt II Ns 3109/09 Przewodniczący: SSR Bożena Sztomber Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Sygn. akt III PK 7/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 września 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 209/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 lutego 2010 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 339/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 marca 2012 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2005 r. Arbitrzy: Tomasz Marcin Błuszkowski. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2005 r. Arbitrzy: Tomasz Marcin Błuszkowski. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1689/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Sławomir Mucha Arbitrzy: Tomasz Marcin Błuszkowski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 13 września 2005 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 13 września 2005 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-2504/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 13 września 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Natalia Skubiszak-Kalinowska Arbitrzy: Zbigniew Aleksander

Bardziej szczegółowo

Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ...... / pieczęć firmowa wnioskodawcy /miejscowość, data/ Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach... /pozycja rejestru zgłoszeń/ WNIOSEK o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 67/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 czerwca 2008 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Część I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wynagradzania Pracowników IFJ PAN, zwany

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz.

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz. Sygn. akt IV CZ 6/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2010 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 295/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 czerwca 2005 r. SSN Andrzej Kijowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Herbert Szurgacz SSN Jerzy Kwaśniewski

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 301/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 maja 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 lutego 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/138/11 WYROK z dnia 8 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Bogdan Artymowicz Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 7 kwietnia 2010 r. LKA-4100-04-05/2010/P/09/005 Pani Wiesława Polańska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych SPIS TREŚCI: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych str. 3 Obowiązek przedstawiania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r.

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1606/13 WYROK z dnia 17 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Protokolant: Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 16/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 lutego 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 lutego 2000 r. III RN 192/99

Wyrok z dnia 3 lutego 2000 r. III RN 192/99 Wyrok z dnia 3 lutego 2000 r. III RN 192/99 Od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych odlicza się kwoty wypłacone przez podatnika z tytułu umowy renty ustanowionej bez wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I ACa 908/12 Dnia 21 listopada 2012 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Piotr Górecki Sędziowie: SA Ewa Staniszewska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Arbitrzy: Stanisław Janusz Hejna. Protokolant Filip Orczykowski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Arbitrzy: Stanisław Janusz Hejna. Protokolant Filip Orczykowski Sygn. akt UZP/ZO/0-1479/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Rejman Arbitrzy: Stanisław Janusz Hejna Honorata Teresa Łopianowska

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2255/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko arbitrzy: Maria Urbańska Adam Edward

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 sierpnia 2012 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

Pytania i Odpowiedzi II

Pytania i Odpowiedzi II Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 lutego 2007 r. I PK 232/06. Czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę jest czasem pracy od momentu wyjazdu z miejsca stałego postoju.

Wyrok z dnia 19 lutego 2007 r. I PK 232/06. Czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę jest czasem pracy od momentu wyjazdu z miejsca stałego postoju. Wyrok z dnia 19 lutego 2007 r. I PK 232/06 Czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę jest czasem pracy od momentu wyjazdu z miejsca stałego postoju. Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 658/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 880/14 KIO 881/14

Sygn. akt: KIO 880/14 KIO 881/14 POSTANOWIENIE z dnia 15 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 15 maja

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 753/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 282/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2012 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III UK 35/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2007 r. SSN Krystyna Bednarczyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

OIGD 89/2013 Kraków, 8 lipca 2013 r. Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

OIGD 89/2013 Kraków, 8 lipca 2013 r. Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa 31-542 Kraków Biuro w Warszawie ul. Mogilska 25 03-302 Warszawa www.oigd.com.pl tel.: 12 413 80 83 ul. Instytutowa 1 tel./fax.: 22 811 92 74 e-mail: oigd@oigd.com.pl fax.:12 413 76 25 e-mail: oigdwars@atcom.net.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Pracowników sezonowych można zatrudniać na podstawie terminowych umów o pracę, a w szczególności:

Pracowników sezonowych można zatrudniać na podstawie terminowych umów o pracę, a w szczególności: Zatrudnianie pracowników sezonowych Pracą sezonową jest taki rodzaj pracy, na który jest zapotrzebowanie wyłącznie przez pewien krótki okres związany z określoną porą roku (w prawie pracy nie ma definicji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 135/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-2216/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Krzysztof Sadowy Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Piotr

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I UK 133/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 4/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 czerwca 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4.

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4. ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH I. Dane dotyczące pracodawcy: 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I UK 284/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Vademecum zmian w przepisach emerytalnych

Vademecum zmian w przepisach emerytalnych Vademecum zmian w przepisach emerytalnych Autor: Hanna Wiśniewska 01.02.2009. Portal finansowy IPO.pl Ostatnie miesiące 2008 r. obfitowały w doniesienia o nowelizacji obowiązujących przepisów emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo