Przedmowa Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmowa... 15 Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Przedmowa Rozdzia 1. Ogólne zasady post powania z chorymi z objawami ostrego brzucha Wojciech Nowak, Tomasz Kruszyna, Antoni M. Szczepanik Wst p Ogólne zasady post powania w razie podejrzenia ostrego brzucha Rozdzia 2. Wywiad i badanie fizykalne Antoni M. Szczepanik, Tomasz Kruszyna, Stanis aw K k, Jan Kulig Wst p Wywiad Aktualne dolegliwoêci Choroby wspó istniejàce i przebyte Przebyte zabiegi operacyjne Przyjmowane leki i nara enie na substancje toksyczne Wiek, wywiad rodzinny CzynnoÊci fizjologiczne Uczulenia Badanie fizykalne Badanie przez oglàdanie Badanie przez opukiwanie Badanie przez os uchiwanie Badanie przez dotyk (obmacywanie, badanie palpacyjne) Badanie per rectum

2 Rozdzia 3. Zespo y objawów w diagnostyce ostrego brzucha Wojciech Nowak, Czes aw Osuch, Antoni M. Szczepanik Wst p DolegliwoÊci bólowe Wybrane zespo y objawów Rozdzia 4. Diagnostyka obrazowa u chorych z ostrymi chorobami jamy brzusznej Andrzej Urbanik, Robert Chrzan, Jan Kulig, Aleksander Zajàc, Stanis aw K k Badanie radiograficzne Technika badania Symptomatologia Perforacja przewodu pokarmowego Niedro noêç jelit Cia a obce Ultrasonografia (USG) Technika badania Symptomatologia Ropnie wewnàtrzbrzuszne T tniak aorty Ostre choroby p cherzyka ó ciowego i dróg ó ciowych Ostre zapalenie trzustki (OZT) Zapalenie wyrostka robaczkowego Ostre stany narzàdu rodnego u kobiet Niedro noêç jelit Kolka nerkowa Tomografia komputerowa (TK) Niedro noêç jelit Perforacja przewodu pokarmowego Ostre niedokrwienie przewodu pokarmowego Krwawienie z przewodu pokarmowego Ropieƒ w jamie brzusznej Ostre zapalenie p cherzyka ó ciowego i dróg ó ciowych Ostre zapalenie trzustki Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego Zapalenie uchy ków Kolka nerkowa T tniak aorty Ostre stany narzàdu rodnego u kobiet Badania angiograficzne Niedokrwienie Krwawienie z przewodu pokarmowego Radiologia interwencyjna Udro nianie naczyƒ Embolizacja Opró nianie przestrzeni p ynowych Diagnostyka endoskopowa Krwawienie Choroby dróg ó ciowych Choroby trzustki Niedro noêç przewodu pokarmowego

3 Perforacje Laparoskopia Rozdzia 5. Post powanie przedoperacyjne Jerzy Wordliczek, Tomasz Cieniawa Wst p Wywiad i badanie fizykalne Badania i monitoring Wyrównywanie zaburzeƒ stwierdzanych w okresie przedzabiegowym Post powanie przeciwbólowe Wyrównywanie hipotermii Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej P ynoterapia Krwawienie z przewodu pokarmowego Zaburzenia krzepni cia Antybiotykoterapia BezpoÊrednie przygotowanie do zabiegu operacyjnego Rozdzia 6. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego Wojciech Nowak, Czes aw Osuch, Marek Sier ga Epidemiologia Anatomia Patogeneza Objawy i rozpoznanie Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego bez perforacji Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z perforacjà Nietypowe objawy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego Badania diagnostyczne Badania laboratoryjne Badania obrazowe Diagnostyka ró nicowa Leczenie Rokowanie Rozdzia 7. Ostre choroby p cherzyka ó ciowego i dróg ó ciowych Jan Kulig, Marek Sier ga Epidemiologia Ostre zapalenie p cherzyka ó ciowego Ostre kamicze zapalenie p cherzyka ó ciowego (OKZP) Ostre bezkamicze zapalenie p cherzyka ó ciowego (OBZP) ó ciowe zapalenie otrzewnej Ostre zapalenie dróg ó ciowych Rozdzia 8. Zapalenie otrzewnej Jan Kulig, Antoni M. Szczepanik, Wojciech Nowak Definicja i klasyfikacja Przyczyny wtórnego zapalenia otrzewnej Perforacja przewodu pokarmowego Ostre zaka enie narzàdów le àcych wewnàtrzotrzewnowo Translokacja bakterii przez nieuszkodzonà Êcian przewodu pokarmowego Martwica Êciany jelita Pourazowe zapalenie otrzewnej Pooperacyjne zapalenie otrzewnej

4 Przyczyny jatrogenne zapalenia Zapalenie otrzewnej miedniczej Zapalenie otrzewnej w przebiegu przewlek ej dializy otrzewnowej Patofizjologia Bakteryjne zapalenie otrzewnej Chemiczne zapalenie otrzewnej Obraz kliniczny zapalenia otrzewnej Leczenie Powik ania i rokowanie Wybrane choroby Perforacja wrzodu trawiennego Perforacja innych cz Êci przewodu pokarmowego Zapalenie uchy ków jelita grubego Zapalenie otrzewnej w przebiegu przewlek ych dializ otrzewnowych Rozdzia 9. Ostre zapalenie trzustki (OZT) Jan Kulig, Marek Sier ga Definicja Epidemiologia i patogeneza Objawy kliniczne Badanie fizykalne Diagnostyka ró nicowa Post powanie diagnostyczne Badania laboratoryjne Badania obrazowe Ocena stopnia ci koêci Ocena etiologii Przebieg choroby Strategia leczenia ostrego zapalenia trzustki Metody leczenia zachowawczego Poda p ynów ywienie Leki przeciwbólowe Antybiotykoterapia Inne metody Metody leczenia operacyjnego Powik ania Powik ania uk adowe Powik ania miejscowe Rokowanie Rozdzia 10. Niedro noêç mechaniczna przewodu pokarmowego Micha Drews, Konrad Matysiak, Rafa Solecki Epidemiologia Podzia Patofizjologia Rozpoznanie Objawy kliniczne Badania laboratoryjne Badania obrazowe Badania endoskopowe Diagnostyka ró nicowa Algorytm post powania diagnostycznego

5 10.7. Leczenie Wyniki leczenia Rozdzia 11. Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego Aleksander Zajàc, Miros aw Szura Epidemiologia Objawy kliniczne Wywiad i badanie fizykalne Badania laboratoryjne Zg bnikowanie o àdka Badania obrazowe Badanie endoskopowe Badania radiologiczne Leczenie Leczenie endoskopowe Leczenie radiologiczne Leczenie farmakologiczne Leczenie operacyjne Wyniki leczenia Krwawienie z ylaków prze yku Rozdzia 12. Krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego Adam Dziki, Przemys aw Galbfach, Miros aw Szura Epidemiologia Objawy Zmiany angiodysplastyczne Choroba uchy kowa Rak jelita grubego Polipy Nieswoiste choroby zapalne jelit Zmiany popromienne Zmiany niedokrwienne Uchy ek Meckla Przetoka aortalno-jelitowa Zmiana Dieulafoya Endometrioza Hemoroidy Szczelina odbytu Rozdzia 13. Obra enia jamy brzusznej w zespole mnogich obra eƒ cia a i obra enia przewodu pokarmowego Leszek Brongel Podstawowe definicje Epidemiologia Post powanie na miejscu wypadku i w czasie transportu Post powanie w izbie przyj ç szpitala Damage control Wywiad i badanie fizykalne Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna Diagnostyka ró nicowa Algorytm post powania diagnostycznego Post powame z chorym w czasie diagnostyki. Przygotowanie do zabiegu Diagnostyka i leczenie obra eƒ przewodu pokarmowego

6 Obra enia przewodu pokarmowego Obra enia o àdka Obra enia dwunastnicy Obra enia jelita cienkiego i krezki Obra enia okr nicy Obra enia odbytnicy i odbytu Post powanie pooperacyjne Powik ania pooperacyjne w obra eniach wielonarzàdowych i obra eniach przewodu pokarmowego Zapalenie otrzewnej Ropieƒ Êródbrzuszny Krwawienie pooperacyjne NieszczelnoÊç zespolenia Niedro noêç pooperacyjna Zespó zwi kszonego ciênienia Êródbrzusznego Rozdzia 14. Urazy wàtroby i innych narzàdów mià szowych jamy brzusznej Marek Krawczyk Obra enia wàtroby Uszkodzenia dróg ó ciowych i p cherzyka ó ciowego Obra enia Êledziony Urazy trzustki Rozdzia 15. Ostry brzuch w chorobach naczyƒ Jerzy Sadowski, Bogus aw Kapelak, Krzysztof Wróbel Wst p Ostre niedokrwienie jelit Ostra niedro noêç t tnicy krezkowej górnej Zakrzepica y krezkowych Niedokrwienie jelit w zakresie unaczynienia t tnicy krezkowej dolnej Przewlek e niedokrwienie jelit P kni ty t tniak aorty brzusznej T tniaki pozosta ych naczyƒ wewnàtrzbrzusznych T tnica Êledzionowa T tnica wàtrobowa Pieƒ trzewny Rozwarstwienie aorty Obra enia naczyƒ wewnàtrzbrzusznych Rozdzia 16. Ostry brzuch u ci arnych Antoni Basta, Józef Tomaszczyk Wst p Fizjologiczne zmiany w organizmie kobiet ci arnych Post powanie diagnostyczne Zapalenie wyrostka robaczkowego Kamica i zapalenie p cherzyka ó ciowego Niedro noêç jelit Ostre zapalenie trzustki Krwawienie z przewodu pokarmowego do jamy otrzewnej Odmiedniczkowe zapalenie nerek i kamica nerkowa P kni cie mi Êni prostych brzucha Ostre cià owe st uszczenie wàtroby Guzy jajników oraz mi Êniaki trzonu macicy

7 Skr t macicy ci arnej Operacje laparoskopowe u kobiet ci arnych Monitorowanie stanu p odu podczas zabiegów chirurgicznych Rozdzial 17. Choroby ginekologiczne przebiegajàce z objawami ostrego brzucha Antoni Basta, Andrzej Szczudrawa Wst p Ostre zapalenie przydatków Stany zapalne macicy i przymaciczy Cià a pozamaciczna Mi Êniaki macicy Guzy przydatków Rozdzia 18. Ostry brzuch w przebiegu chorób nowotworowych Jan Kulig, Piotr Ko odziejczyk, Wojciech Nowak, Marek Sier ga Wst p Cz stoêç wyst powania przyczyn ostrego brzucha u chorych z nowotworami Niedro noêç Niedro noêç jelita cienkiego Niedro noêç jelita grubego Krwawienie z przewodu pokarmowego Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego Perforacja przewodu pokarmowego Inne przyczyny ostrych objawów brzusznych w przebiegu choroby nowotworowej Ostre zapalenie trzustki Typhlitis Niedro noêç w przebiegu chemioterapii Popromienne zapalenie jelita grubego i odbytnicy Wodobrzusze Rzekomob oniaste zapalenie jelita grubego Biegunka Rozdzia 19. Ostry brzuch jako powik anie przebiegu pooperacyjnego Antoni M. Szczepanik, Stanis aw K k, Jan Kulig, Marek Sier ga Wst p Niedro noêç pooperacyjna Pooperacyjne pora enie perystaltyki Przed u ajàca si niedro noêç pora enna Wczesna pooperacyjna niedro noêç jelita cienkiego Wczesna pooperacyjna niedro noêç jelita grubego Zapalenie otrzewnej Przetrwa e zapalenie otrzewnej Zapalenie otrzewnej jako powik anie przebytego zabiegu operacyjnego Zapalenie otrzewnej z przyczyn niezale nych od zabiegu operacyjnego Pooperacyjne ostre zapalenie trzustki Krwawienie pooperacyjne Krwawienie z przewodu pokarmowego jako powik anie zabiegu operacyjnego Krwawienie do jamy otrzewnej

8 Rozdzia 20. Objawy ostrego brzucha w przebiegu innych chorób Wojciech Nowak, Antoni M. Szczepanik, Jan Kulig Wst p Skr t i martwica sieci Zapalenie przyczepka sieciowego zawa przyczepka sieciowego Powik ania rzadko spotykanych uchy ków jelit Uchy ki jelita grubego u osób m odych Uchy ki jelita cienkiego Uchy ek Meckla Krwiak pochewki mi Ênia prostego brzucha i zaka enia w obr bie pow ok brzucha Zespó Ogilviego Ostre porfirie Kwasica ketonowa Mocznica Zatrucie o owiem Hiperlipidemia typu I lub V Prze om hemolityczny w niedokrwistoêci sierpowatokrwinkowej Rozdzia 21. Chirurg jako konsultant oddzia u internistycznego Wojciech Nowak, Marek Sier ga, Antoni M. Szczepanik Wst p Przewód pokarmowy Nieswoiste zapalenia jelit Choroby uk adu sercowo-naczyniowego Choroby uk adu oddechowego Choroby uk adu dokrewnego Cukrzyca NadczynnoÊç przytarczyc NadczynnoÊç tarczycy Choroby uk adu ruchu i tkanki àcznej Choroby zakaêne Choroby nerek i uk adu moczowego Choroby uk adu nerwowego Objawy brzuszne u chorych w podesz ym wieku Objawy brzuszne u chorych z upoêledzonà odpornoêcià Rozdzia 22. Odr bnoêci zespo u ostrego brzucha u dzieci Jan Grochowski, El bieta Grochowska Wst p Nieprawid owa rotacja jelita Êrodkowego Niedro noêç smó kowa Choroba Hirschsprunga Martwicze zapalenie jelit Wg obienie jelitowe Przepuklina pachwinowa uwi êni ta Uchy ek Meckla Zapalenie wyrostka robaczkowego Skorowidz

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO Zajêcia odbywaj¹ siê w Zak³adzie Radiologii PAM, w formie seminariów, wyk³adów i æwiczeñ. Cele kszta³cenia Zapoznanie z nastêpuj¹cymi zagadnieniami:

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

Radiologia pediatryczna. Radiologia pediatryczna. Ośrodkowy układ nerwowy u dzieci. dr n. med. Jolanta Meller

Radiologia pediatryczna. Radiologia pediatryczna. Ośrodkowy układ nerwowy u dzieci. dr n. med. Jolanta Meller Radiologia pediatryczna dr n. med. Jolanta Meller Radiologia pediatryczna Odrębności radiologii pediatrycznej dotyczą przede wszystkim wskazań do badania, algorytmów procesu rozpoznawczego, a w niektórych

Bardziej szczegółowo

TABELA oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

TABELA oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Za³¹cznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nastêpstw Nieszczêœliwych Wypadków. TABELA oceny trwałego uszczerbku wskutek nieszczęśliwego wypadku SPIS TREŒCI Rozdzia³ Strony I. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy medycznej koniecznej do ratowania życia i zdrowia, szczególnie w razie wypadku, nagłych zachorowań,

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE Współczesne metody obrazowania chorób naczyń angiografia klasyczna metodą Seldingera cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) ultrasonografia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47 Spis treści Przedmowa... 9 1. Ustalanie zapotrzebowania energetycznego w róŝnych stanach chorobowych (Danuta Gajewska)... 11 Wiadomości ogólne... 11 Całkowita przemiana materii... 12 Wprowadzenie... 12

Bardziej szczegółowo

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu LabForum Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu Nr 5 LabForum grudzieƒ 2000 2001 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Warszawa, 1.12.2000 r. Szanowni Paƒstwo, spotykamy si po raz ostatni w tym tysiàcleciu.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

Zespó³ zwiêkszonych oporów w górnych drogach oddechowych (upper airway resistance syndrome, UARS)

Zespó³ zwiêkszonych oporów w górnych drogach oddechowych (upper airway resistance syndrome, UARS) Zespó³ zwiêkszonych oporów w górnych drogach oddechowych (upper airway resistance syndrome, UARS) Synonimy: zespó³ nasilonego chrapania, ang. heavy snorer. Definicja: Jest to zwê enie górnych dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Rozwój i zachowanie dziecka 71. Okres dojrzewania 117. Autorzy Przedmowa

Spis treści. 2. Rozwój i zachowanie dziecka 71. Okres dojrzewania 117. Autorzy Przedmowa Spis treści Autorzy Przedmowa XI XIX 1. Noworodek 1 Elizabeth H. Thilo, MD, Adam A. Rosenberg, MD Wywiad lekarski w neonatologii 1 Ocena rozwoju i stopnia dojrzałości noworodka 1 Badanie noworodka po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

Barbara B³aszczyk 1, 2, Remigiusz Czernecki 2

Barbara B³aszczyk 1, 2, Remigiusz Czernecki 2 Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 6 Kielce 2007 Barbara B³aszczyk 1, 2, Remigiusz Czernecki 2 1 Zak³ad Profilaktyki Chorób Uk³adu Nerwowego Instytut Zdrowia Publicznego Wydzia³ Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

Onkologia ginekologiczna

Onkologia ginekologiczna Podział nowotworów trzonu macicy Rak błony śluzowej trzonu macicy Nowotwory mezenchymalne mięśniaki nowotwory mezenchymalne potencjalnie złośliwe mięśniakomięsak gładkokomórkowy Nowotwory podścieliska

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

syllabus rynologiczny

syllabus rynologiczny www.magazynorl.pl ISSN 1643-0050 KWARTALNIK STYCZE MARZEC 2012 TOM XI ZESZYT 1 syllabus rynologiczny dodatek No 41 ANATOMIA I FIZJOLOGIA TRÑBKI S UCHOWEJ prof. dr hab. med. El bieta Hassmann-Poznaƒska

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ

ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ III Ogólnopolska Konferencja Naukowa CHIRURGIA DZIECIĘCA SESJA KONKURSOWA Poznań, 06-07 kwietnia 2013 ORGANIZATORZY SKN Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo