Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych"

Transkrypt

1 Ogłoszenie na stronę Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata ogłasza 30-dniowe konsultacje społeczne projektu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pn. Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS ubiegającego się o wpisanie na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (IWIPK) w zakresie: Osi priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Dnia 2 stycznia 205 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Komisja Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata pozytywnie oceniła niżej wymieniony projekt zgłoszony w ramach naboru przeprowadzonego w dniach od 0 do 24 grudnia 204 r. na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w zakresie Osi priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności: Lp. Beneficjent Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Tytuł projektu Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS Orientacyjny koszt całkowity projektu (PLN) Wartość planowanego dofinansowania z EFRR (PLN) , ,00 Termin realizacji projektu I 205 XII 205

2 OPIS PROJEKTU : Celem projektu jest wzrost innowacyjności regionu w obszarze medycyny poprzez unowocześnienie infrastruktury B+R jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS (CBI PLUS) Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Osiągnięcie celu ogólnego projektu nastąpi poprzez realizację następujących celów szczegółowych: zapewnienie specjalistycznej infrastruktury B+R 7 jednostkom CBI PLUS: Centrum Badań Klinicznych (Laboratorium Ludzkiego Genomu, Pracownia Epigenomiki Starzenia, Laboratorium Biomarkerów Chorób Cywilizacyjnych, Laboratorium nutraceutyczne i indywidualizowanej dietoterapii, Pracownia Badania Wysiłku Fizycznego), Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych, Zakład Fizjologii, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych), zwiększenie liczby badań naukowych dzięki wykorzystaniu aparatury badawczej zakupionej w ramach projektu, inspirowanie i rozwój współpracy środowiska naukowego i gospodarczego regionu. Celem badań prowadzonych przez Krajowe Centrum Badań Innowacyjnych PLUS jest poszukiwanie nowych biomarkerów wczesnego wykrywania oraz metod skutecznej indywidualizowanej terapii chorób cywilizacyjnych w oparciu o innowacyjne technologie wielkoskalowe. Kluczowymi obszarami badań naukowych, prowadzonych przez doposażone jednostki są choroby, które stanowią zagrożenie zdrowotne społeczeństwa: otyłość, cukrzyca, zaburzenia metaboliczne, choroby neurodegeneracyjne, przewlekłe choroby nerek i wątroby oraz choroby nowotworowe. Efektem prac prowadzonych na unowocześnionej bazie naukowej będzie współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie m.in. wczesnej diagnostyki i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, terapii wspomagających oraz zdrowej żywości. Realizacja projektu pozwoli na optymalne wykorzystanie obecnej infrastruktury jaką posiada UMB. Doposażenie istniejącej bazy badawczej pozwoli na znaczące zwiększenie konkurencyjności w obszarze europejskiej nauki, rozwinięcie doskonałości badań, stworzy warunki do współpracy z przedsiębiorcami. UMB posiada nowoczesną infrastrukturę do badań innowacyjnych w Polsce w obszarach medycyny, genomiki, transkryptomiki, epigenomiki, proteomiki i metabolomiki, jak również sieć uznanych obiektów przeznaczonych do badań klinicznych, co umożliwia wprowadzenie terapii celowanych (Centrum Badań Klinicznych). Jedną z największych zalet projektu jest to, że stanowi on w pełni innowacyjne podejście do prób przedklinicznych i klinicznych, w oparciu o techniki wielkoskalowe najnowszej generacji, w tym sekwencjonowanie genomu, metody spektrometrii masowej, technik mikromacierzowych, które pozwolą zdobyć wiedzę na temat złożoności mechanizmów patogenicznych oraz szlaków metabolicznych człowieka. Sporządzony na postawie szczegółowego formularza zgłoszeniowego projektu indywidualnego, który podlegał ocenie przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w dniu 2 stycznia 205 r. 2

3 Realizacja projektu podzielona została na II etapy: Etap I: Przygotowanie dokumentacji: a) przygotowanie studium wykonalności przez podmiot zewnętrzny. Wykonawca zostanie wybrany w drodze zapytania ofertowego do 30 tys. EUR; b) przygotowanie aplikacji i złożenie wniosku o dofinansowanie przez pracowników UMB. Etap II. Realizacja projektu: a) powołanie zespołu projektowego (wynagrodzenia zespołu jako koszty osobowe ponoszone w ramach projektu), b) przygotowanie i wszczęcie procedury przetargowej na zakup aparatury specjalistycznej wraz z jej instalacją we wskazanych jednostkach. Wnioskodawca planuje przygotowanie i przeprowadzenie 5 postępowań przetargowych z podziałem na części oraz dodatkowo kontrakt na przygotowanie studium wykonalności (jedno postępowanie do 30 tys. EUR) oraz na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (jedno postępowanie do 30 tys. EUR). c) podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, d) wyłonienie Wykonawców umów na dostawę specjalistycznej aparatury badawczej, e) realizacja umów na zakup aparatury (montaż, instalacje, szkolenia stanowiskowe), f) realizacja promocji projektu zgodnie z wytycznymi RPOWP (m.in. oznaczenie miejsca realizacji przedsięwzięcia, oznaczenie zakupionej aparatury). Wykonawca zostanie wybrany w drodze zapytania ofertowego do 30 tys. EUR, g) rozliczenie dofinansowania. Projekt realizowany będzie w budynkach należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W ramach projektu, w innowacyjną aparaturę badawczą, doposażone zostaną następujące jednostki UMB: Centrum Badań Klinicznych (Laboratorium Ludzkiego Genomu, Pracownia Epigenomiki Starzenia, Laboratorium Biomarkerów Chorób Cywilizacyjnych, Laboratorium nutraceutyczne i indywidualizowanej dietoterapii, Pracownia Badania Wysiłku Fizycznego), Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych, Zakład Fizjologii, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych. 3

4 Łącznie planowany jest zakup 32 szt. zestawów aparatury specjalistycznej, w tym: L.P. Zadanie/ jednostka Nazwa aparatury Centrum Badań Klinicznych 2 Laboratorium ludzkiego genomu Aparat do sekwencjonowania DNA nowej generacji o wysokiej przepustowości Kompleksowe wyposażenie pracowni biobanku materiału biologicznego w parach azotu Pracownia Epigenomiki Starzenia Laboratorium Biomarkerów Chorób Cywilizacyjnych Zautomatyzowany system izolacji, archiwizacji i przechowywania materiału genetycznego Wysokoprzepustowy skaner do genotypowania/mikromacierzy o szerokim zakresie aplikacji. System to bezpośredniego i multipleksowego oznaczenia docelowych sekwencji RNA i DNA bez etapu syntezy cdna i amplifikacji. System do trwienia i frakcjonowania białek on-line 7 Aparat do poszukiwania białkowych biomarkerów 8 Aparat do szybkiej walidacji poziomu białkowych i niebiałkowych metabolitów 9 Zestaw do badania proteomów na żelach 0 Mikroskop odwrócony z wyposażeniem Wirówka laboratoryjna Pracownia Badania Wysiłku Fizycznego Laboratorium nutraceutyczne i indywidualizowanej dietoterapii Komputer z oprogramowaniem do obliczeń proteomicznych Analizator parametrów krytycznych Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji 7 Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych Zestaw obejmujący bieżnię z oprzyrządowaniem do badań naukowych (w tym m.in. EKG) Przenośny system pomiarów parametrów metabolicznych Zestaw do analizy funkcji mitochondrów Zintegrowany system łączący cechy cytometru przepływowego (FC) oraz mikroskopu fluorescencyjnego z możliwością oceny parametrów fluorescencyjnych na poziomie pojedynczej komórki oraz cech morfotycznych analizowanych zdarzeń 8 Aparat do analizy najnowszych biomarkerów choroby Alzheimera w oparciu o technikę elektrochemiluminescencji 4

5 Nefelometr do oznaczania albumin i immunoglobulin w płynie mózgowo-rdzeniowym Aparat do elektroforezy i izoelektroogniskowania białek płynu mózgowo-rdzeniowego Urządzenie do inkubowania próbek badanych i pozwalające na zachowanie jednolitych warunków eksperymentu Zestaw do przechowywania oraz inkubowania materiału biologicznego Zakład Fizjologii 23 Zestaw do analiz proteomicznych i metabolomicznych w oparciu o wysokorozdzielczy, tandemowy spektrometr masowy typu Q-TOF lub typu Q-Orbitrap Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych Spektrofotometr UV-VIS Czytnik wielofunkcyjny wyposażony w układ 4 monochromatorów (2 wzbudzające i 2 emisyjne) z możliwością odczytu płytek od 6 do 536 dołkowych 26 Wirówka laboratoryjna z wymiennymi rotorami 27 komora laminarna II klasy bezpieczeństwa o szerokości blatu roboczego 50cm 28 Inkubator z wytrząsaniem 29 Chłodziarko-zamrażarka 30 Chłodziarka Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii 3 System do multipleksowej analizy biomolekuł w technologii zawiesiny macierzy z automatyczną płuczkę magnetyczno-próżniową II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii 32 Automatyczny system do wysokoczułej, multielementarnej, wieloparametrowej, wielosystemowej i wielopłaszczyznowej analizy komórkowej i biochemicznej próbek biologicznych W ramach zamówienia na zakup aparatury przewidziana będzie również jego instalacja i/lub montaż w jednostce docelowej. Zgłoszona do dofinansowania aparatura jest komplementarna do istniejącej w ww. jednostkach infrastruktury B+R Uniwersytetu Medycznego. Aparatura służyć będzie do prowadzenia badań o charakterze aplikacyjnym, wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i partnerów zarówno z grupy przedsiębiorców, jak i jednostek naukowo-badawczych. Planowane programy badawcze przyczynią się, w dłuższej perspektywie, do powstania nowych produktów i usług w zakresie diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych. 5

6 Wskaźniki realizacji projektu: Wskaźnik Produktu: Liczba zmodernizowanych laboratoriów Liczba projektów z zakresu B+R ( wskaźnik RPOWP) Rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze ( wskaźnik RPOWP) Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów Liczba instytucji korzystających z zakupionej aparatury badawczej Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny) ( wskaźnik RPOWP) Jednostka miary Wartość szt. 7 szt. szt. 3 szt. 2 szt. szt. 3 PLN ,00 * * * Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt zostanie rekomendowany Zarządowi Województwa Podlaskiego do umieszczenia na liście rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP. Uwagi do projektu prosimy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu: w terminie od 28 stycznia do 26 lutego 205 r. Pobierz formularz Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Poleska Białystok oraz w wersji elektronicznej (w formacie Word) na adres: 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED

REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r.

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r. Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 Wersja na dzień 26.04.2012r. Spis treści Wstęp... 2 Wskaźniki horyzontalne... 4 Przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE SOJUSZ MEDYCYNY, NAUKI I TECHNIKI Koordynator Programu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Zabrze 2013 GRUDZIEŃ 2013 Koordynator Programu: dr Jan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH STRATEGMED I. GRUPA TEMATYCZNA: KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo