PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!!"

Transkrypt

1 2010 Poznañ, marca Centrum Kongresowe Miêdzynarodowych Targów Poznañskich pawilon 15 PROGRAM SZCZEGÓ OWY UWAGA!!! Od pi¹tku 12 marca (od godz ) do niedzieli 14 marca (do godz ) wyk³ady z sali kongresowej transmitowane bêd¹ do sal C4 i C5 w paw. 15 poziom C.

2 pi¹tek, 12 marca 2010 r. pi¹tek, 12 marca 2010 r. SALA KONGRESOWA OTWARCIE KONGRESU:, prezes Janusz Michalak sala C2 sala C GINEKOLOGIA I PO O NICTWO prof. Tomasz Pertyñski, prof. Krzysztof Szaflik, prof. Mariusz Zimmer, dr n. med. Bartosz J. Sapilak prof. Tomasz Pertyñski Wspó³czesne pogl¹dy na opiekê menopauzaln¹ prof. Krzysztof Szaflik Postêpy w diagnostyce i terapii p³odu prof. Mariusz Zimmer Postêpy w endoskopii ginekologicznej w sali ALERGOLOGIA prof. Krzysztof Zeman, lek. Monika Melon-Sapilak prof. Krzysztof Zeman Lato blisko k¹sa, gryzie i truje wszystko wydanie trzecie, uzupe³nione i poprawione dr n. med. Agnieszka Cywiñska-Bernas Nie taka mija straszna, a kobra? dr n. med. Anna Hogendorf Nie jedzcie kwiatów dr n. med. Anna Stañczyk-Przy³uska B³onkoskrzyd³e dr n. med. Magdalena Wiszniewska Uwaga na nietoperze i je e ANESTEZJOLOGIA, OPIEKA PALIATYWNA prof. Krystyna de Walden-Ga³uszko, prof. Jan Dobrogowski, dr n. med. Anna Oroñska, prof. Jan Dobrogowski Leczenie bólu przewlek³ego prof. Krystyna de Walden-Ga³uszko mo liwoœci psychofarmakoterapii dr n. med. Anna Oroñska mo liwoœci farmakoterapii mgr Dorota Go³¹b mo liwoœci pomocy psychologicznej sala C ZABURZENIA UKRWIENIA SIATKÓWKI I NERWU WZROKOWEGO W PRZEBIEGU STARZENIA I CHORÓB OGÓLNOUSTROJOWYCH prof. Andrzej Stankiewicz, dr hab. Jaros³aw Kociêcki, lek. Dominika Siejka prof. Andrzej Stankiewicz Wspó³czesna terapia AMD dr n. med. Joanna Wierzbowska Niedokrwienie siatkówki i nerwu wzrokowego w przebiegu jaskry i AMD dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trz¹ska Diagnostyka i leczenie niedro noœci naczyñ ylnych i têtniczych siatkówki dr hab. Jaros³aw Kociêcki Gdzie i na jakie badania kierowaæ chorego podejrzanego o AMD dr n. med. Ma³gorzata Figurska Bariery internistyczne w leczeniu AMD sala C ZAGRO ENIA CYWILIZACYJNE JAKO PROBLEM ZDROWIA PUBLICZNEGO dr hab. Beata Karakiewicz, prof. Rafa³ Kurzawa, prof. Aleksandra ukrowska, dr n. med. Donata Kurpas prof. Rafa³ Kurzawa Niep³odnoœæ jako problem spo³eczny dr hab. Beata Karakiewicz Metody diagnostyki, terapii i realizacji programów spo³ecznych szkód zdrowotnych i spo³ecznych narkomanii w Polsce prof. Aleksandra ukrowska Samotnoœæ cz³owieka starego jako problem zdrowia psychicznego dr n. med. Maja Gañczak Zaka enia zawodowe patogenami krwiopochodnymi wœród personelu medycznego w kontekœcie zadañ dla zdrowia publicznego dr n. med. Bo ena Mroczek Kierunki w profilaktyce zaniedbania dziecka we wczesnych fazach rozwoju NEUROLOGIA I PSYCHIATRIA prof. Wojciech Kozubski, prof. Hubert Kwieciñski, prof. Stanis³aw Nowak, prof. Janusz Rybakowski, dr n. med. Bartosz J. Sapilak CHIRURGIA NACZYNIOWA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA prof. Pawe³ Chêciñski, prof. Jerzy Walecki, Sesja satelitarna firmy SERVIER Pytania do eksperta prof. Stefan Grajek, prof. Henryk Wysocki MO LIWOŒCI SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI I NAJCZÊSTSZE INFEKCJE W POZ, dr Agnieszka Muszyñska, dr Dagmara Pokorna-Ka³wak CHOROBY PRZEWLEK E KOSZTY W OPIECE PODSTAWOWEJ prof. Wojciech Drygas, dr n. med. Donata Kurpas, dr n. med. Patryk Piotrowski, dr hab. Piotr Tyszko prof. Wojciech Kozubski Patogeneza, obraz kliniczny oraz próby terapii udaru zatokowego mózgu prof. Hubert Kwieciñski Nowoœci w diagnostyce i terapii schorzeñ neurologicznych prof. Pawe³ Chêciñski Co nowego w chirurgii naczyniowej i angiologii? prof. Jerzy Walecki Postêpy w diagnostyce obrazowej zmian zwyrodnieniowych uk³adu kostno-stawowego prof. Danuta Czarnecka Blokada uk³adu RAA a zawa³ serca. Które leki umo liwiaj¹ najskuteczniejsz¹ prewencjê? prof. Andrzej Wykrêtowicz Cytoprotekcja w ChNS w œwietle najnowszych doniesieñ. Którzy pacjenci odnios¹ korzyœci z leczenia metabolicznego? dr Agnieszka Muszyñska Wczesne wykrywanie PChN w praktyce lekarza rodzinnego dr Dagmara Pokorna-Ka³wak Przydatnoœæ testów paskowych do badania ogólnego moczu u dzieci z gor¹czk¹ prof. Wojciech Drygas Koszty profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych w ramach opieki podstawowej dr n. med. Donata Kurpas Koszty opieki nad chorymi przewlekle w UE

3 sala C2 sala C prof. Stanis³aw Nowak Postêpy w diagnostyce i leczeniu guzów mózgu prof. Janusz Rybakowski Postêpy diagnostyczne i terapeutyczne w depresji i chorobie afektywnej dwubiegunowej dr hab. Leszek Czupryniak Jak skutecznie i bezpiecznie intensyfikowaæ leczenie cukrzycy typu 2? prof. Danuta Czarnecka Czego mo emy oczekiwaæ od leków z³o onych w terapii nadciœnienia têtniczego w œwietle medycy faktów? dr Agnieszka Muszyñska Szybkie testy CRP w praktyce lekarza rodzinnego sala C Leczenie przewlek³ych, trudnych terapeutycznie, nawracaj¹cych infekcji uk³adu moczowego sala C dr n. med. Patryk Piotrowski Koszty psychiatrycznej opieki stacjonarnej wnioski dla podstawowej opieki zdrowotnej dr hab. Piotr Tyszko Czynniki kosztotwórcze w opiece nad chorymi przewlekle w ramach podstawowej opieki zdrowotnej HIPERTENSJOLOGIA, DIABETOLOGIA, CHOROBY NACZYÑ prof. Wies³aw Bryl, dr hab. Leszek Czupryniak, prof. Zbigniew Gaciong, prof. Andrzej Januszewicz, prof. Grzegorz Oszkinis, dr Dominika Siejka ALERGOLOGIA DZIECIÊCA I PNEUMONOLOGIA prof. Anna Brêborowicz, dr n. med. Juliusz Bokiej, prof. Tadeusz P³usa, dr n. med. Marek Popielarz, Sesja satelitarna firmy ASTELLAS WSPÓ CZESNE WYTYCZNE W ANTYBIOTYKOTERAPII BAKTERYJNYCH INFEKCJI UK ADU ODDECHOWEGO prof. Zbigniew Gaciong Powik³ania mia d ycowe w cukrzycy prof. Wies³aw Bryl Strategia postêpowania u m³odych osób z nadciœnieniem têtniczym i innymi czynnikami ryzyka dr hab. Leszek Czupryniak Postêpy diagnostyki i terapii w diabetologii dr n. med. Juliusz Bokiej Poinfekcyjna nadreaktywnoœæ oskrzeli prof. Anna Brêborowicz Leczenie zaostrzeñ w astmie oskrzelowej u dzieci Wykorzystanie nowych technik w edukacji dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas Aktualne wytyczne postêpowania w pozaszpitalnych zapaleniach p³uc UROCZYSTA INAUGURACJA powitanie goœci przemówienie prezesa Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej prof. Andrzeja Steciwko przemówienia goœci prof. Zbigniew Gaciong Jak leczyæ lepiej nadciœnienie têtnicze prof. Andrzej Januszewicz Jak postêpowaæ z chorym w przypadku nieosi¹gniêcia docelowych wartoœci ciœnienia têtniczego prof. Grzegorz Oszkinis Profilaktyka ylnej choroby zakrzepowo- -zatorowej: wytyczne i praktyka kliniczna w poszukiwaniu optymalnych wyników profilaktyki przeciwzakrzepowej w sali dr n. med. Marek Popielarz Nebulizacje w chorobach górnych dróg oddechowych u dzieci prof. Tadeusz P³usa Wspó³czesne stany zagro enia ycia w pneumonologii prof. El bieta Hassman-Poznañska Ostre zapalenie ucha œrodkowego dr n. med. Piotr Albrecht Aktualne zalecenia diagnostyki i leczenia OZZP Prezentacja szkolenia infekcje.edu.pl wrêczenie medali okolicznoœciowych uroczyste otwarcie Kongresu wyk³ady inauguracyjne prof. Henryk Skar yñski Postêpy otolaryngologii w XXI wieku Choroby, które zmieni³y bieg historii prof. Jerzy Woy-Wojciechowski Misjonarze zdrowia WIECZÓR KABARETOWY UROCZYSTA INAUGURACJA KOKTAJL

4 sobota, 13 marca 2010 r. sobota, 13 marca 2010 r KARDIOLOGIA prof. Waldemar Banasiak, prof. Miros³aw D³u niewski, prof. Stefan Grajek, prof. Piotr Ponikowski, lek. Monika Melon-Sapilak grant naukowy prof. Jacek Wysocki Postêpy w wakcynologii dr hab. Leszek Szenborn Nowoczesne kierunki i standardy w diagnostyce chorób infekcyjnych dzieci prof. Waldemar Banasiak Stabilna choroba wieñcowa jak leczyæ optymalnie? prof. Miros³aw D³u niewski Migotanie przedsionków u kogo walczyæ o rytm zatokowy, u kogo o odpowiedni¹ czêstoœæ rytmu serca? prof. Stefan Grajek Rola czasu w ostrym zespole wieñcowym bez uniesienia odcinka ST prof. Piotr Ponikowski Przewlek³a niewydolnoœæ serca algorytm postêpowania diagnostycznego i terapeutycznego w codziennej praktyce w sali 403 w sali PEDIATRIA, ALERGOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, GENETYKA NOWOTWORÓW prof. Piotr Kuna, prof. Jan Lubiñski, prof. Gra yna Rydzewska, prof. Krystyna W¹sowska-Królikowska, lek. Dagmara Pokorna-Ka³wak prof. Krystyna W¹sowska-Królikowska Postêpy diagnostyki i terapii u dzieci prof. Piotr Kuna Postêpy w diagnostyce i leczeniu astmy oskrzelowej POSTÊPY W KARDIOSEKSUOLOGII prof. Zbigniew Lew-Starowicz grant naukowy prof. Gra yna Rydzewska Nowoœci w diagnostyce i terapii schorzeñ gastroenterologicznych prof. Jan Lubiñski Postêpy w genetyce klinicznej nowotworów dr n. med. Aleksander Prejbisz Dysfunkcje seksualne a nadciœnienie têtnicze prof. Artur Mamcarz Wp³yw leczenia kardiologicznego na ycie seksualne prof. Zbigniew Lew-Starowicz Pacjent kardiologiczny u seksuologa dyskusja w sali Bankiet (pawilon 7A) CHOROBY ZAKAŹNE, WAKCYNOLOGIA prof. Lidia B. Brydak, prof. Waleria Hryniewicz, dr hab. Leszek Szenborn, prof. Jacek Wysocki, lek. Dagmara Pokorna-Ka³wak prof. Waleria Hryniewicz Dlaczego skutecznoœæ antybiotyków jest zagro ona? prof. Lidia B. Brydak Zmiennoœæ zagro eñ grypy jako jednostki chorobowej w zale noœci od pojawienia siê nowej zmodyfikowanej struktury wirusa WARSZTATY (paw. 15C, sala 402; godz oraz ): Wyk³adowca: dr n. med. Pawe³ Piesiak Spirometria wyk³ad i æwiczenia praktyczne Zagadnienia tlenoterapii i bezdechu sennego Nowoczesny pomiar poziomu cukru we krwi Za udzia³ w warsztatach przyznawane bêd¹ certyfikaty.

5 niedziela, 14 marca 2010 r NEFROLOGIA I UROLOGIA prof. Stanis³aw Czekalski, prof. Ryszard Grenda, prof. Boles³aw Rutkowski, prof. Marek Sosnowski, prof. Andrzej Wiêcek, prof. Andrzej Wiêcek Blokada uk³adu renina angiotensyna czy zawsze skuteczna w hamowaniu progresji chorób nerek? prof. Stanis³aw Czekalski Infekcje uk³adu moczowego ostre, przewlek³e, nawracaj¹ce prof. Ryszard Grenda Postêpy nefrologii u dzieci prof. Boles³aw Rutkowski Postêpy w leczeniu nerkozastêpczym w Polsce i na œwiecie prof. Marek Sosnowski Postêpy w diagnostyce i terapii w urologii w sali REUMATOLOGIA, HEMATOLOGIA, DERMATOLOGIA prof. Wies³aw Wiktor Jêdrzejczak, prof. Eugeniusz J. Kucharz, prof. Jacek Szepietowski, prof. Witold T³ustochowicz, dr n. med. Bartosz J. Sapilak prof. Wies³aw Wiktor Jêdrzejczak Postêpy w hematologii i onkologii prof. Eugeniusz J. Kucharz Chorzy przewlekle gor¹czkuj¹cy poszukiwanie przyczyny i leczenie prof. Witold T³ustochowicz Co nowego w diagnostyce i terapii w schorzeniach reumatologicznych prof. Jacek Szepietowski Œwi¹d skóry co nowego? PODSUMOWANIE, UROCZYSTE ZAKOÑCZENIE KONGRESU

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090 bezp³atny NR 8 (247) SIERPIEÑ 2015 INFORMATOR ISSN 2083-2133 MEDYCZNY informacja medyczna Rok za³. 1995 rok za³. 1995 tel.194 34 89 534 94 42 www.medis.info.pl DARIUSZ KOCHANOWICZ Specjalista chorób kobiecych,

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ, 20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce, Warszawa 24-27 maja 2012 roku

XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ, 20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce, Warszawa 24-27 maja 2012 roku CZWARTEK, 24 MAJA 2012 UROCZYSTA SESJA OTWARCIA XII KONGRESU MEDYCYNY RODZINNEJ Prowadzenie: Michał Juszczakiewicz Gala 20-lecia In vino veritas Pan Marek Kondrat Polski aktor filmowy i teatralny, koneser

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (218) Luty 2012 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

FaktyUMPNr 3. Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce. Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora

FaktyUMPNr 3. Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce. Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora FaktyUMPNr 3 (81) maj czerwiec 2008 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce PRZEDMIOT NUMERU Lekoatletycznepuchary

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

KOMITET NAUKOWY. prof. dr hab. Maciej Paw³owski. Polskie Towarzystwo Badañ nad Mia d yc¹

KOMITET NAUKOWY. prof. dr hab. Maciej Paw³owski. Polskie Towarzystwo Badañ nad Mia d yc¹ KOMITET NAUKOWY prof. Ewa Chabielska prof. Barbara Filipek prof. Helena Makulska-Nowak KOMITET ORGANIZACYJNY mgr farm. Micha³ Grzegorczyk dr Marek Jêdrzejczak dr Jerzy azowski mgr farm. Janina Mañko lic.

Bardziej szczegółowo

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego

Aerozoloterapia chorób układu oddechowego Środa, 9 września 2015 r. 14.00 15.30 SPOTKANIE SEKCJI PIELĘGNIARSTWA ALERGOLOGICZNEGO SALA MANRU 14.00 14.30 Regulacje prawne NFZ w alergologii Prof. Bolesław Samoliński (Warszawa) 14.30 15.00 Rola pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie XLII Zjazd Psychiatrów Polskich Miejsce psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 27 29 wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015 XXI Konferencja Szkoleniowa i XVII Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE Program szczegółowy Środa, 04.03.2015 Sala A - Tatry 1 18:00-19:00 przewodniczy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO Zajêcia odbywaj¹ siê w Zak³adzie Radiologii PAM, w formie seminariów, wyk³adów i æwiczeñ. Cele kszta³cenia Zapoznanie z nastêpuj¹cymi zagadnieniami:

Bardziej szczegółowo

Nasza Rada Naukowa. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna. Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o.

Nasza Rada Naukowa. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna. Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. issn 1506-7378 nr 2 /19 rok V Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna Nasza Rada Naukowa Usługa medyczna zawsze kosztuje Przedruk wywiadu,

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 1 (229) Styczeñ 2013 4 punkty naukowe Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja interdyscyplinarna

Rehabilitacja interdyscyplinarna Rehabilitacja interdyscyplinarna Katedra Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Rehabilitacja interdyscyplinarna pod redakcją Sławomira Jarząba, Andrzeja Pozowskiego, Małgorzaty Paprockiej Borowicz ISBN

Bardziej szczegółowo

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R.

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. - wykaz porad, konsultacji i świadczeń medycznych zaproponowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa

Bardziej szczegółowo