Lek. spec. Piotr Mrówczyński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lek. spec. Piotr Mrówczyński"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OS-IiPI CHOROBY ENĘTRZNE Internal Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów Pielęgniarstwo Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia licencjackie Praktyczny Specjalność - Jednostka prowadząca przedmiot Osoba odpowiedzialna za przedmiot- koordynator przedmiotu Termin i miejsce odbywania zajęć Imię i nazwisko Lek. spec. Piotr Mrówczyński Forma zajęć ykłady Zajęcia bez udziału nauczyciela OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Instytut Nauk o Zdrowiu Miejsce realizacji Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych Instytutu Nauk o Zdrowiu PSZ w Płocku Kontakt Termin realizacji Rok I semestr letni Status przedmiotu/przynależność do modułu Język wykładowy Przedmiot obowiązkowy/nauki w zakresie opieki specjalistycznej Polski Semestry, na których realizowany jest przedmiot ymagania wstępne FORMY, SPOSOBY I METODY PROADZENIA ZAJĘĆ Formy zajęć Liczba godzin Sposób realizacji zajęć II ykład ćwiczenia lektorat Podstaw pielęgniarstwa, anatomii i patofizjologii człowieka na poziomie studiów licencjackich. Podstawy farmakologii, badania fizykalnego, nauk humanistycznych na poziomie studiów licencjackich. konwersatori um seminarium ZP PZ ZBUN rok s r s r s r s r s r S r s r s ykłady dla wszystkich studentów, wielkość jednostki zajęć 6 h lekcyjne tygodniowo. Zajęcia bez udziału nauczyciela realizowane indywidualnie przez studentów Sposób zaliczenia zajęć Metody dydaktyczne ykłady - Zaliczenie z oceną po II semestrze Zajęcia bez udziału nauczyciela - zaliczenie prac zleconych przez nauczyciela. ykłady: wykład informacyjny,

2 Przedmioty powiązane/moduł ykaz literatury Podstawowa Uzupełnia jąca wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, metoda programowana z użyciem komputera. Zajęcia bez udziału nauczyciela: studiowanie literatury, prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktyczna. Fizjologia, Patofizjologia, Anatomia CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe). Czech A., Tatoń J., Diabetologia kliniczna. PZL, arszawa 008. Czech A., Tatoń J., Intensywne leczenie cukrzycy typu. PZL, arszawa Czech A., Tatoń J., Diagnostyka internistyczna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. PZL, arszawa Daniluk J.,Jurkowska G.(red.), Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. ydawnictwo Czelej, Lublin Herold G., współautorzy, Medycyna wewnętrzna. Repetytorium dla studentów i lekarzy. PZL, arszawa Januszewicz., Kokot F.(red.), Interna. PZL, arszawa Kokot F. (red.), Choroby wewnętrzne. PZL, arszawa Kokot F., Hough R. (red.), Choroby wewnętrzne. PZL, arszawa Pączek I., Mucha K., Foroncewicz B.(red.), Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. PZL, arszawa Szczeklik A., Gajewski P., Choroby wewnętrzne. Medycyna praktyczna, Kraków 0. Tatoń J.: Intensywne leczenie cukrzycy typu. PZL, arszawa 004 Zimmermann- Górska I. (red.), Reumatologia kliniczna. PZL, arszawa 004. Chazan R.(red.), Pneumonologia i alergologia praktyczna. Ά-medica Press, Bielsko Biała 00. Doboszyńska. A., rotek K., Badania czynnościowe układu oddechowego. PZL, arszawa Droszcz., Astma. PZL, arszawa Kokot F. (red.), Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. PZL, arszawa Kokot F. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. PZL, arszawa Kokot F., Hyla-Klekot L., Kokot S., Badania laboratoryjne. Zakres norm i interpretacja. PZL, arszawa 0 7. Rowińska- Zakrzewska E.M., Kuś J., Choroby układu oddechowego. PZL, arszawa Sułek K., ąsak-szulkowska E.J., Hematologia w praktyce. PZL, arszawa Tatoń J. Czech A., Cukrzyca- podręcznik diagnostyki i terapii. _lamem, Katowice 009 będzie przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania stanu zdrowia oraz wdrażania planu kompleksowej opieki nad pacjentem hospitalizowanym z powodu chorób narządów wewnętrznych. C. określi etiopatogenezę chorób wewnętrznych, C. wyjaśni specyfikę pracy pielęgniarki internistycznej, C3. rozpozna, zdiagnozuje oraz oceni stan bio-psychospołecznego pacjenta hospitalizowanego z powodu chorób narządów wewnętrznych, C4. zaplanuje oraz wdroży plan opieki nad pacjentem hospitalizowanym w oddziale wewnętrznym/ kardiologicznym/ nefrologii, C5. przeprowadzi edukację zdrowotną pacjentów internistycznych, C6. opanuje określone umiejętności diagnostyczno-lecznicze niezbędne do sprawowania opieki nad pacjentem

3 chirurgicznym. C7. dokona krytycznej oceny własnych działań. Treści programowe Efekty kształcenia (kody) OS-IiPI_0 OS-IiPI_0 OS-IiPI_03 OS-IiPI_04 OS-IiPI_U0 OS-IiPI_U0 Forma zajęć Temat Liczba godzin Suma liczby godzin szystkie zajęcia szystkie zajęcia szystkie zajęcia szystkie zajęcia ykłady: Diagnostyka chorób układu krążenia. Choroba niedokrwienna serca / patogeneza, postacie, objawy, metody leczenia, NZK/. Nadciśnienie tętnicze. Niewydolność krążenia. Choroby mięśnia serca, wsierdzia i osierdzia. ady serca. Zaburzenia rytmu serca. Choroby naczyń obwodowych. Diagnostyka chorób układu oddechowego. Zapalenia płuc. Choroby oskrzeli. Przewlekła obturacyjna choroba płuc / niewydolność oddechowa, leczenie tlenem/. Astma oskrzelowa. Gruźlica /płuc i pozapłucna/. Nowotwory układu oddechowego. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Choroby trzustki. Choroby wątroby. Choroby jelit. Nowotwory przewodu pokarmowego. Diagnostyka chorób układu moczowego. Ostra i przewlekła niewydolność nerek. Kamica dróg moczowych. Stany zapalne układu moczowego. Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego. Diagnostyka chorób układu krwiotwórczego. Niedokrwistości i białaczki. Skazy krwotoczne. Zajęcia bez udziału nauczyciela: Pulmonologia : Gruźlica szeroko rozumiana prewencja i diagnostyka. Metody swoiste i nieswoiste zapobiegające rozwojowi gruźlicy. Nowotwory układu oddechowego patogeneza oraz szeroko rozumiana prewencja. Kardiologia/ choroby krwi i układu krwiotwórczego Program edukacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i otyłością. Niewydolność krążenia- klasyfikacja NYHA- zasady obserwacji i postępowania terapeutycznego z pacjentem. Gastrologia / choroby wątroby Zasady leczenia dietetycznego w chorobach przewodu pokarmowego oraz gruczołów dokrewnych. Nefrologia Pacjent z przewlekłą niewydolnością nerek/ dializowanyprogram kompleksowej edukacji pacjenta w zakresie samoobserwacji i samokontroli. ykłady: Diagnostyka chorób układu krążenia. Diagnostyka chorób układu oddechowego.,5,

4 Diagnostyka chorób układu moczowego. Diagnostyka chorób układu krwiotwórczego. ykłady: Diagnostyka chorób układu krążenia. Choroba niedokrwienna serca / patogeneza, postacie, objawy, metody leczenia, NZK/. Nadciśnienie tętnicze. Niewydolność krążenia. Choroby mięśnia serca, wsierdzia i osierdzia. ady serca. Zaburzenia rytmu serca. Choroby naczyń obwodowych. Diagnostyka chorób układu oddechowego. Zapalenia płuc. Choroby oskrzeli. Przewlekła obturacyjna choroba płuc / niewydolność oddechowa, leczenie tlenem/.,5 OS-IiPI_U03 Astma oskrzelowa. Gruźlica /płuc i pozapłucna/. Nowotwory,5 6 układu oddechowego. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Choroby trzustki. Choroby wątroby. Choroby jelit. Nowotwory przewodu pokarmowego. Diagnostyka chorób układu moczowego. Ostra i przewlekła niewydolność nerek. Kamica dróg moczowych. Stany zapalne układu moczowego. Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego. Diagnostyka chorób układu krwiotwórczego. Niedokrwistości i białaczki. Skazy krwotoczne. OS-IiPI_K0 szystkie zajęcia OS-IiPI_K0 szystkie zajęcia OS-IiPI_K03 szystkie zajęcia OS-IiPI_K04 szystkie zajęcia OS-IiPI_K05 szystkie zajęcia OS-IiPI_K06 szystkie zajęcia Szczegółowe efekty kształcenia i treści programowe Załącznik nr. kod OS-IiPI_0 Realizacja efektów kształcenia w poszczególnych formach Student, który zaliczył przedmiot w zakresie IEDZY wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie i rokowanie w schorzeniach narządów wewnętrznych Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku K_D.3. OS-IiPI_0 zna zasady oceny stanu zdrowia w zależności od wieku K_D.4. OS-IiPI_03 różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od wieku i stanu zdrowia K_D.. OS-IiPI_04 zna swoiste zasady organizacji opieki internistycznej K_D.4 OS-IiPI_U0 OS-IiPI_U0 OS-IiPI_U03 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI analizuje etiopatogenezę, leczenie chorób układów: krążenia, oddechowego, moczowego, endokrynnego, pokarmowego, czerwono- i białokrwinkowego oraz mięśniowo-stawowego analizuje metody i wyniki badań stosowane w wybranych chorobach narządów we nętrznych analizuje symptomatologię chorób układów: krążenia, K_A.U. dla obszaru Nie dotyczy Nie dotyczy

5 oddechowego, moczowego, endokrynnego, pokarmowego, czerwono- i białokrwinkowego oraz mięśniowo-stawowego w zakresie KOMPETENCJI OS-IiPI_K0 szanuje godność i autonomię pacjentów powierzonych opiece K_D.K. OS-IiPI_K0 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową, dążąc do profesjonalizmu K_D.K. OS-IiPI_K03 przestrzega praw pacjenta K_D.K5. OS-IiPI_K04 rzetelnie i dokładnie wykonuje owierzone obowiązki K_D.K6. OS-IiPI_K05 przestrzega tajemnicy zawodowej K_D. K7. OS-IiPI_K06 współdziała w zespole w rozwiązywaniu dylematów etycznych zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej K_D.K8. Szczegółowe efekty kształcenia i treści programowe Załącznik nr. Nie dotyczy Realizacja efektów kształcenia w poszczególnych formach kod Student, który zaliczył przedmiot w zakresie IEDZY w ćw Lek konwers sem ZP PZ ZBUN OS-IiPI_0 + + OS-IiPI_0 + + OS-IiPI_ OS-IiPI_ w zakresie UMIEJĘTNOŚCI w ćw Lek konwer sem ZP PZ ZBUN OS-IiPI_U0 + + OS-IiPI_U0 + OS-IiPI_U03 + w zakresie KOMPETENCJI w cw Lek konwer sem ZP PZ ZBUN OS-IiPI_K0 + + OS-IiPI_K0 + + OS-IiPI_K OS-IiPI_K OS-IiPI_K OS-IiPI_K Kryteria oceny osiągniętych efektów na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę % pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. Student opanował efekty kształcenia w stopniu dostatecznym 7-75% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. Student opanował efekty kształcenia w stopniu zadowalającym, ale nie używa stosownego słownictwa 76-85% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. Student opanował efekty kształcenia w stopniu dobrym, potrafi się prawidłowo wypowiadać 86-90% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. Student ma dużą wiedze i umiejętności, ale efekty kształcenia nie wykraczają poza zakres omawianego materiału 9-00% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. Student ma dużą wiedze i umiejętności, samodzielnie myśli i konstruuje problemy badawcze

6 KRYTERIA OCENY ODPOIEDZI USTNYCH STUDENTA NA ZAJĘCIACH TEORETYCZNYCH l.p. KRYTERIA LICZBA PUNKTÓ NAUCZYCIEL STUDENT I. ykazanie wiedzy i zrozumienia tematu II. Zgodność formułowanych wypowiedzi ze stanem aktualnej wiedzy III. Poprawność terminologiczna i językowa IV. Logiczny układ treści OGÓŁEM LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓ SKALA OCEN G ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej 0 - Niedostateczny Dostateczny 3 - Dostateczny plus 4-5 Dobry 6 - Dobry plus Bardzo dobry KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Z ZAKRESU SAMOKSZTAŁCENIA REALIZOANEGO PRZEZ STUDENTA RAMACH ZAJĘĆ BEZ UDZIAŁU NAUCZYCIELA L.p. KRYTERIA LICZBA PUNKTÓ NAUCZYCIEL STUDENT I. ykazanie wiedzy i zrozumienia tematu II. Zgodność formułowanych wypowiedzi ze stanem aktualnej wiedzy pielęgniarskiej i innej. III. Poprawność terminologiczna i językowa IV. Logiczny układ treści V. Dobór literatury. 0 0 OGÓŁEM LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓ SKALA OCEN G ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej 0 - Niedostateczny Dostateczny 3 - Dostateczny plus 4-5 Dobry 6 - Dobry plus Bardzo dobry Metody oceny (F- formułująca, P- podsumowująca) F - zaliczenie prac zleconych przez nauczyciela prowadzącego ćwiczenia; P zaliczenie z oceną po II semestrze P - ocena podsumowująca po zakończeniu wykonanej pracy przez studenta. Egzamin ustny Egzamin pisemny Projekt Kolokwium Zadania domowe Referat/ prezentacja Sprawozdanie Dyskusje F 00% P 60% 40% Egzamin ustny Metody weryfikacji efektów kształcenia Egzamin pisemny/ Sprawozda Projekt Kolokwium Zaliczenie nie Referat/ prezentacja Inne Efekty kształcenia (kody) OS-ChiPI_0 04 OS-ChiPI_U0 U03 OS-ChiPI_K0 K06 OS-ChiPI_U0

7 Forma aktywności Punkty ECTS Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym: ykłady Konsultacje przedmiotowe Obciążenie studenta Studia Studia stacjonarne niestacjonarne 0h Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: Przygotowanie się do egzaminu/zdawanie egzaminu - Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury - Przygotowanie prac w zakresie zajęć bez udziału nauczyciela - ZBUN (raport, projekt, prezentacja, dyskusja i inne) 0h Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy studenta 35h PUNKTY ECTS ZA PRZEDMIOT * * punkt ECTS = 5-30 godzin pracy przeciętnego studenta. Ilość punktów ECTS = 35 godz.:5 godz. =,4 ECTS i 35 godz.:30 godz. =,6 ECTS (średnio pkt. ECTS) 5h

8 Załącznik nr. Szczegółowe efekty kształcenia i treści programowe ykaz uzyskanych IEDZA ykaz uzyskanych UMIEJĘTNOŚCI ykaz uzyskanych KOMPETENCJE SPOLECZNE FORMA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA YKŁADY. zna nazewnictwo medyczne przyjęte w internie. zna zagadnienia z zakresu etiologii chorób wewnętrznych, 3. charakteryzuje etiologię zaburzeń hemodynamicznych zachodzących w organizmie w następstwie chorób, 4. charakteryzuje czynniki ryzyka rozwoju chorób poszczególnych narządów i układów, 5. charakteryzuje postacie kliniczne chorób poszczególnych narządów i układów, 6. przedstawia objawy kliniczne charakterystyczne dla chorób poszczególnych układów: krążenia, oddechowego, krwiotwórczego, moczowego, pokarmowego, gruczołów dokrewnych, narządu ruchu, 7. wymienia objawy świadczące o zaostrzeniu procesu chorobowego, 8. zna powikłania wczesne i późne chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, gruczołów dokrewnych, narządu ruchu, 9. wymienia kryteria jakie powinny być wzięte pod uwagę w procesie diagnozowania i leczenia chorych z dysfunkcją poszczególnych narządów i układów, 0. charakteryzuje rodzaje badań diagnostycznych stosowanych w diagnostyce chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, gruczołów dokrewnych, narządu ruchu, krwiotwórczego,. wyjaśnia metody leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego poszczególnych chorób,. przedstawia zasady leczenia dietetycznego w internie; 3. przedstawia zasady profilaktyki chorób, 4. przedstawia zasady postępowanie diagnostyczno-lecznicze w wybranych chorobach nowotworowych. U. posługuje się terminologią specjalistyczną obowiązującą w internie, U. identyfikuje objawy kliniczne charakterystyczne dla poszczególnych jednostek chorobowych z uwzględnieniem stanów nagłych w internie, U3. interpretuje wyniki badań (np.: zapis EKG, badania biochemiczne krwi), U4. dokonuje wyboru sposobów postępowania terapeutycznego u chorych z dysfunkcją narządów wewnętrznych, U5. ocenia stan bio-psychospołeczny pacjenta na podstawie opisu przypadku klinicznego. K. systematycznie wzbogaca wiedzę z zakresu opieki nad chorym internistycznym, K. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, K3. rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, K4. krytycznie ocenia swoją pracę. TREŚCI PROGRAMOE TEMAT LICZBA GODZ. YKŁADY. Diagnostyka chorób układu krążenia. Choroba niedokrwienna serca / patogeneza, postacie, objawy, metody leczenia, NZK/.. Nadciśnienie tętnicze. Niewydolność krążenia. 3. Choroby mięśnia serca, wsierdzia i osierdzia. ady serca. Zaburzenia rytmu serca. Choroby naczyń obwodowych. 4. Diagnostyka chorób układu oddechowego. Zapalenia płuc. Choroby oskrzeli. Przewlekła obturacyjna choroba płuc / niewydolność oddechowa, leczenie tlenem/. 5. Astma oskrzelowa. Gruźlica /płuc i pozapłucna/. Nowotwory układu.5 SUMA GODZ. 0

9 ykaz uzyskanych IEDZA ykaz uzyskanych UMIEJĘTNOŚCI ykaz uzyskanych KOMPETENCJE SPOŁECZNE FORMA ZAJĘĆ Zajęcia bez udziału nauczyciela oddechowego. 6. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Choroby trzustki. Choroby.5 wątroby. 7. Choroby jelit. Nowotwory przewodu pokarmowego. 8. Diagnostyka chorób układu moczowego. Ostra i przewlekła niewydolność nerek. Kamica dróg moczowych. Stany zapalne układu moczowego. 9. Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego. 0. Cukrzyca.. Reumatoidalne zapalenie stawów. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Osteoporoza.. Diagnostyka chorób układu krwiotwórczego. Niedokrwistości i białaczki. Skazy krwotoczne. EFEKTY KSZTAŁCENIA ZAJĘCIA BEZ UDZIAŁU NAUCZYCIELA. pogłębia i uzupełnia wiedzę zakresu przedmiotu - wykorzystując najnowsze publikacje. U. poszerza wiedzę w formie samodzielnej pracy. K. wykazuje postawę twórczą, poszukującą. K. wykazuje postawę aktywności i zaangażowania w samodzielnym poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, K3. reprezentuje twórczą postawę i dzieli się zdobytymi kompetencjami. TEMAT Pulmonologia :. Gruźlica szeroko rozumiana prewencja i diagnostyka.. Metody swoiste i nieswoiste zapobiegające rozwojowi gruźlicy. 3. Nowotwory układu oddechowego patogeneza oraz szeroko rozumiana prewencja. Kardiologia/ choroby krwi i układu krwiotwórczego. Program edukacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i otyłością.. Niewydolność krążenia- klasyfikacja NYHA- zasady obserwacji i postępowania terapeutycznego z pacjentem. LICZBA GODZ. SUMA GODZ Gastrologia / choroby wątroby. Zasady leczenia dietetycznego oraz _lamem_skopow w chorobach przewodu pokarmowego oraz gruczołów dokrewnych. Nefrologia. Pacjent z przewlekłą niewydolnością nerek/ dializowany- program kompleksowej edukacji pacjenta w zakresie samoobserwacji i samokontroli.

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA.

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo