Diagnostyka i leczenie zakażeń układu moczowego u dzieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnostyka i leczenie zakażeń układu moczowego u dzieci"

Transkrypt

1 Diagnostyka i leczenie zakażeń układu moczowego u dzieci Opracowane na podstawie artykułu: Diagnosis and management of urinary tract infection in children Gabrielle J. Williams, Elisabeth H. Hodson, David Isaacs, Jonathan C. Craig Journal of Paediatrics and Child Health, 2010;doi: /j x Tłumaczyła dr med Agnieszka Matkowska-Kocjan Konsultowała prof. dr hab. med. Danuta Zwolińska, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu Częstość występowania i obraz kliniczny Zakażenie układu moczowego (skrót: ZUM) występuje u około 8% dziewczynek i 2% chłopców do 7. roku życia.na podstawie przeglądu systematycznego 12 badań wykazano, że ZUM rozpoznaje się u około 5% niemowląt (0-2. mż.) zgłaszających się do szpitalnych oddziałów ratunkowych z powodu gorączki bez uchwytnej przyczyny. Wśród ZUM można wyróżnić: bezobjawowy bakteriomocz, zapalenie pęcherza moczowego i ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. U dzieci, u których zakażenie przebiega bez objawów klinicznych, można uzyskać izolowany dodatni wynik posiewu moczu (bezobjawowy bakteriomocz). W takim przypadku nie należy rozpoczynać leczenia, ponieważ antybiotykoterapia może sprzyjać rozwojowi zakażenia objawowego i antybiotykooporności, a ponadto nie przynosi żadnych odległych (długotrwałych) korzyści. Zapalenie pęcherza rozwija się, gdy zakażenie jest ograniczone jedynie do cewki moczowej oraz pęcherza moczowego. W takiej sytuacji u dzieci występują objawy miejscowe, takie jak: zwiększenie częstotliwości mikcji, parcie na mocz, bolesne oddawanie moczu, zmętnienie moczu oraz dyskomfort w dolnych partiach jamy brzusznej. Odmiedniczkowe zapalenie nerek jest niemal zawsze związane z wystąpieniem gorączki, z wyjątkiem niektórych najmłodszych niemowląt. Bardzo rzadko zdarza się, że u dzieci z ZUM wynik posiewu moczu jest ujemny. Zwykle ma to miejsce w przypadku wad układu moczowego (np. zakażenie w obrębie torbieli czy całkowita niedrożność dróg moczowych) lub w przypadku wykonywania posiewu w trakcie antybiotykoterapii. Pobranie moczu do badania Diagnostyka W warunkach domowych mocz do badania pobiera się po umyciu okolicy krocza i dopiero po oddaniu kilkunastu ml moczu bezpośrednio do pojemnika Wiarygodność wyniku badania moczu pobranego za pomocą specjalnych wkładek i pieluszek jest niepewna, ponieważ metodę tę oceniano w niewielu badaniach, a zanieczyszczenie moczu jest większe niż w przypadku innych sposobów. Jeśli jest to niemożliwe - zaleca się użycie wkładki pieluszkowej, cewnikowanie pęcherza moczowego lub nakłucie nadłonowe pod kontrolą USG. W praktyce czyste pobranie moczu jest zwykle metodą pierwszego wyboru, natomiast cewnikowanie lub nakłucie nadłonowe stosuje się dopiero wtedy, gdy pierwszy sposób zawiedzie lub gdy ze względów klinicznych konieczne jest jak najszybsze wykonanie badania.

2 U dzieci, które nie kontrolują jeszcze oddawania moczu, należy go pobrać metodą cewnikowania, nakłucia nadłonowego lub czystą techniką bezpośrednio do pojemnika w trakcie oddawania moczu. Testy przyłóżkowe Badanie moczu z zastosowaniem testów paskowych jest często wykorzystywane do wczesnego ustalania rozpoznawania i wskazań do terapii empirycznej. Największą wartość ma dodatni wynik testu paskowego definiowany jako obecność esterazy leukocytarnej lub azotynów. Zakładając, że częstość występowania (podstawowe ryzyko ZUM wynosi 5%, dodatni wynik jednego z tych testów zwiększa prawdopodobieństwo rozpoznania ZUM do 18%, a ujemny wynik obu testów zmniejsza to ryzyko do około 1%. Innym testem przesiewowym powszechnie stosowanym w diagnostyce ZUM jest badanie mikroskopowe moczu na obecność leukocytów i/lub bakterii. Niektórzy eksperci uważają, że do rozpoznania ZUM konieczne jest stwierdzenie dużej liczby leukocytów w moczu (ropomocz).jednak zgodnie z wytycznymi ropomocz nie jest konieczny do rozpoznania ZUM. Wyniki przeglądu systematycznego wskazują, że wartość diagnostyczna liczby leukocytów w moczu jest podobna do wartości testów paskowych na obecność esterazy leukocytarnej zarówno w przypadku wyników dodatnich, jak i ujemnych. Badanie mikroskopowe w kierunku obecności bakterii ma znacznie większą wartość różnicującą; wartość wyniku dodatniego jest podobna do wykrycia azotynów testem paskowym, natomiast wynik ujemny ma jeszcze nieco większą wartość - prawdopodobieństwo ZUM wynosi wtedy 1%, przy założeniu ryzyka podstawowego na poziomie 5% (jak powyżej).niewielka modyfikacja tej metody, polegająca na użyciu barwienia metodą Grama, daje jeszcze lepsze rezultaty - wynik dodatni oznacza 55% prawdopodobieństwo rozpoznania ZUM, natomiast ujemny zmniejsza to prawdopodobieństwo do 0,3% (przyjmując założenia jak powyżej). Mimo oczywistej większej wartości badania mikroskopowego na obecność bakterii, najnowsze wytyczne dotyczące postępowania w ZUM9 zalecają wykonanie badania mikroskopowego, a następnie podejmowanie decyzji na podstawie łącznej interpretacji liczby leukocytów i bakterii (bez użycia barwienia metodą Grama). Na rycinie 1. przedstawiono proponowany algorytm postępowania.

3

4 Testy paskowe na obecność azotynów i esterazy leukocytarnej są najbardziej przydatne, gdy wyniki obu testów są zgodne. Ze względu na duże ryzyko uzyskania wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych, w przypadku podejrzenia ZUM zawsze należy wykonać posiew moczu. Do rozpoznania ZUM nie jest konieczne stwierdzenie ropomoczu. Posiew moczu ZUM potwierdza się lub wyklucza na podstawie liczby kolonii bakteryjnych wyhodowanych w posiewie moczu. Tradycyjnie próg diagnostyczny różni się w zależności od metody pobrania moczu, a także w zależności od ośrodka mikrobiologicznego i obowiązujących w nim ustaleń klinicznych. W tabeli 1 przedstawiono interpretację wytycznych American Academy of Pediatrics (AAP). Tabela1. Wartości progowe liczby bakterii w posiewie moczu pobranego różnymi metodami dla rozpoznania ZUM Metoda pobrania Liczba bakterii Liczba gatunków Klasyfikacja moczu (CFU/l) bakterii mocz pobrany w trakcie mikcji (czyste 1 pewne ZUM pobranie, środkowy 1 strumień, woreczek) a 2 mocz pobrany 1 pewne ZUM cewnikiem nakłucie nadłonowe jakakolwiek ilość1 pewne ZUM jakakolwiek ilość 2 a wynik badania moczu pobranego do woreczka uważa się za niewiarygodny (p. komentarz) - przyp. red. ZUM - zakażenie układu moczowego Dzieci w wieku 0-3 miesięcy Leczenie ostrego ZUM W leczeniu ZUM u niemowląt do ukończenia 3. miesiąca życia zazwyczaj stosuje się antybiotyk dożylnie, ponieważ u około 10% pacjentów stwierdza się towarzyszące uogólnione zakażenie..ponadto w tej grupie wiekowej prawdopodobnie większe jest ryzyko współistnienia nieprawidłowości w zakresie układu moczowego (np. zastawki cewki tylnej, zwężenia dróg moczowych), Najczęstszą przyczyną ZUM w tej grupie wiekowej jest zakażenie bakteriami Escherichia coli oraz Enterococcus faecalis. Uzasadnia to empiryczne stosowanie antybiotyków β-laktamowych i aminoglikozydowych, na pr.ykład ampicyliny i gentamycyny, które u noworodków są zazwyczaj lekami pierwszego wyboru. Zgodnie z aktualną praktyką kliniczną, leczenie dożylne zazwyczaj kontynuuje się do momentu ustąpienia objawów ogólnych, a następnie zmienia się antybiotyk na doustny, tak aby całe leczenie trwało 7-14 dni. Dane przemawiające za takim czasem leczenia są słabe, a w praktyce klinicznej terapia przebiega w różny sposób. Dokładne zasady antybiotykoterapii przedstawiono w tabeli.

5 Antybiotykoterapię dożylną należy kontynuować do czasu obniżenia gorączki, a następnie zmienić antybiotyk na doustny. Łącznie leczenie powinno trwać 7-14 dni. Dzieci >3. miesiąca życia z odmiedniczkowym zapaleniem nerek Wiarygodnie potwierdzono dobrą skuteczność antybiotykoterapii doustnej w leczeniu odmiedniczkowego zapalenia nerek. Przyjęcie do szpitala w celu wdrożenia terapii dożylnej należy zarezerwować dla dzieci poważnie chorych (o septycznym przebiegu zakażenia) lub uporczywie wymiotujących. W praktyce klinicznej antybiotyki doustne stosuje się zwykle przez 7-10 dni; taki sam czas leczenia zalecają autorzy najnowszych wytycznych.zalecenia dotyczące leczenia empirycznego ZUM zależą od lekowrażliwości drobnoustrojów w lokalnej populacji. Nasze zalecenia szczegółowo opisano w tabeli 2. Tabela 2. Antybiotykoterapia empiryczna w ZUM (przed identyfikacją drobnoustroju) Obraz kliniczny Antybiotykoterapia cefaleksyna p.o. lub przebieg z gorączką kotrimoksazol p.o. (7-14 dni) cefaleksyna p.o. lub przebieg bez gorączki kotrimoksazol p.o. (3 dni) wiek <1. mż. lub dowolny wiek, ampicylina z gentamycyną i.v. (do gorączka i/lub ciężki przebieg, uzyskania poprawy klinicznej), jeżeli nie toleruje antybiotyku następnie antybiotykoterapia doustnie Ograniczone dane dotyczące domięśniowego podawania antybiotyków sugerują brak różnic pomiędzy terapią sekwencyjną (domięśniowo a następnie doustnie) i tylko doustną. Antybiotyki należy podawać doustnie przez 7-10 dni. Antybiotykoterapia dożylna jest wskazana, jeżeli choroba ma cięższy przebieg lub dziecko nie może przyjmować antybiotyków doustnie. Dzieci >3. miesiąca życia z zapaleniem pęcherza moczowego Krótkotrwała terapia (3-4 dni) jest równie skuteczna w usunięciu bakterii z moczu, jak terapia standardowa (7-14 dni). Raczej nie zaleca się jednorazowego podawania antybiotyku. Badania obrazowe układu moczowego Nieprawidłowości w obrębie układu moczowego zwiększają ryzyko nawracających ZUM lub uszkodzenia nerek. Poszukiwanie takich nieprawidłowości jest jednak uzasadnione tylko wówczas, gdy możliwe będzie wdrożenie postępowania zmniejszającego ryzyko kolejnych ZUM i ich odległych następstw. Wytyczne sugerują wykonywanie badań obrazowych u dzieci z największym ryzykiem uszkodzenia nerek i wad układu moczowego. Do tej grupy należą dzieci z nietypowym ZUM, a więc z ciężkim przebiegiem choroby, z utrudnionym wypływem moczu, z wyczuwalnym guzem/oporem w obrębie jamy brzusznej lub w pęcherzu moczowym, zwiększonym stężeniem kreatyniny, posocznicą, brakiem odpowiedzi na antybiotyk, z zakażeniami wywołanymi przez bakterie inne niż E. coli oraz u dzieci z nawracającymi ZUM. W praktyce pediatrzy zlecają badanie ultrasonograficzne (USG) nerek u większości dzieci po pierwszym epizodzie ZUM, natomiast cystouretrografię mikcyjną oraz scyntygrafię stosują bardziej wybiórczo.

6 USG : badanie jest niedrogie, nieinwazyjne i powszechnie dostępne. Cystouretrografię mikcyjną wykonuje się w poszukiwaniu odpływów pęcherzowomoczowodowych (OPM). Nasilone odpływy (stopień 3-5) stanowią czynnik ryzyka nawracających ZUM.Rutynowe wykonywanie cystouretrografii mikcyjnej u wszystkich dzieci po pierwszym epizodzie ZUM jest nieuzasadnione i nie jest zalecane przez najnowsze wytyczne, ponieważ rozpoznanie OPM nie wpływa na wybór metody leczenia. Jedynym bezsprzecznym wskazaniem do wykonania cystouretrografii mikcyjnej jest podejrzenie uropatii zaporowej w USG, ponieważ w takim przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo występowania wad, takich jak zastawki cewki tylnej. Od potwierdzenia lub wykluczenia OPM często zależy decyzja o konieczności dalszego stosowania leczenia profilaktycznego. Scyntygrafia z użyciem DMSA wykonana niezwłocznie po epizodzie ostrego ZUM, pozwala uwidocznić obszary nieprawidłowego miąższu nerek, który prawdopodobnie został uszkodzony w wyniku ZUM. Stwierdzenie przetrwałych nieprawidłowości jest często podstawą do powtórzenia scyntygrafii w ciągu roku lub kilku lat. Scyntygrafia pozwala z dużą czułością (czułość 86%, swoistość 91% w porównaniu z badaniem histologicznym wykryć ostre zmiany w miąższu nerek. Jednak w badaniach z krótkim okresem obserwacji wykazano, że wiele z tych nieprawidłowości ustępuje samoistnie, niezależnie od stosowania profilaktyki antybiotykowej. Wydaje się więc, że wykonanie scyntygrafii po pierwszym epizodzie ZUM przynosi niewielką korzyść. Podejmując decyzję o potrzebie wykonania badań obrazowych układu moczowego, należy również uwzględniać wartości i preferencje lekarza prowadzącego oraz rodziców dziecka. Uproszczone zalecenia obejmują: wykonanie USG jamy brzusznej u wszystkich dzieci wykonanie cystografii mikcyjnej i/lub scyntygrafii z użyciem DMSA u dzieci z nieprawidłowym wynikiem USG nerek. Zapobieganie nawrotom ZUM U około 20% dzieci po przebyciu ZUM dochodzi do nawrotu objawowego zakażenia. Leczenie profilaktyczne pozwala uniknąć kolejnych epizodów ZUM, a także zmniejszyć dyskomfort związany z chorobą i stres w rodzinie.nie wiadomo jednak, jakie jest prawdopodobieństwo, że zapobieganie ZUM pozwoli uniknąć też istotnego klinicznie uszkodzenia nerek. Przypuszczalnie jest ono bardzo małe, ponieważ ryzyko uszkodzenia nerek w następstwie ZUM jest znikome, a korzyść z postępowania profilaktycznego niewielka. Leki przeciwbakteryjne Tradycyjnie dzieciom z OPM lub nawracającymi ZUM podawano lek przeciwbakteryjny w małych dawkach, aby zapobiec kolejnym zakażeniom. Wyniki badań kohortowych obejmujących dzieci wyleczone z ZUM również kwestionują skuteczność tej metody. Mimo to nadal publikowano małe badania porównujące skuteczność profilaktyki przeciwbakteryjnej z niestosowaniem takiej interwencji, które nie wnosiły żadnych rozstrzygnięć, a dodatkowo zwiększały niepewność lekarzy. W 2009 roku opublikowano wyniki dużego badania obejmującego niemal 600 dzieci z OPM i bez OPM, z których wynika, że dzieci otrzymujące przez 12 miesięcy kotrimoksazol w małych dawkach odnoszą niewielką korzyść w porównaniu z grupą placebo. Podejmując decyzję o leczeniu, należy rozważyć korzyści w postaci niewielkiego zmniejszenia ryzyka nawracających objawowych ZUM (z 19 do 13%) i negatywne następstwa w postaci ryzyka rozwoju oporności bakterii przy kolejnym epizodzie

7 ZUM na lek stosowany profilaktycznie. Podejmując decyzję o rozpoczęciu profilaktycznej antybiotykoterapii, należy uwzględnić podstawowe ryzyko nawrotowego ZUM, uwarunkowania kliniczne i czynniki rodzicielskie. Nie należy jej zlecać rutynowo po niepowikłanym ZUM. Nie zaleca się rutynowo profilaktycznego stosowania leków przeciwbakteryjnych u dzieci po pierwszym epizodzie ZUM. Profilaktyczne podawanie leku przeciwbakteryjnego należy rozważyć u dzieci z grupy dużego ryzyka poważnych lub nawracających zakażeń - u najmłodszych niemowląt, u dzieci z wadami układu moczowego lub nawrotowym ZUM. Reimplantacja i endoskopowe ostrzykiwanie ujść moczowodów w leczeniu OPM U dzieci z OPM można rozważać interwencję chirurgiczną w przypadku nawrotowych ZUM z gorączką i nieskuteczności profilaktycznej antybiotykoterapii i/lub leczenia uzupełniającego. Obrzezanie Nie zaleca się obrzezania po pierwszym epizodzie ZUM. Należy rozważyć obrzezanie u chłopców z nawracającymi epizodami ZUM. Leczenie uzupełniające W niedawno przeprowadzonym przeglądzie wykazano, że w większości badań potwierdzono skuteczność uzupełniających metod leczenia, takich jak witamina A, probiotyki, żurawina, preparaty nasturcji i chrzanu, hipuran metenaminy i UroVaxom. Należy jednak podkreślić, że w większości tych badań uczestniczyły małe, często wyselekcjonowane grupy pacjentów, a jakość samych publikacji jest słaba. Najwięcej danych naukowych dotyczy stosowania produktów żurawiny w profilaktyce nawracających ZUM u kobiet, natomiast istnieje niewiele danych dotyczących ich stosowania u dzieci. Należy więc podkreślać, że nadal mogą wystąpić kolejne epizody ZUM. Koncentrat żurawinowy może nieznacznie zmniejszać ryzyko ZUM. Podsumowanie Rozpoznanie i leczenie ZUM u dzieci oraz ich obserwacja po chorobie stanowią ważne zagadnienia dla pediatrów ogólnych i wymagają podejmowania wielu decyzji. Aspekty dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia o ostrym przebiegu zostały dobrze poznane, dlatego możliwe było opracowanie zaleceń dotyczących pobierania moczu do badania, badań pomocniczych i stosowania antybiotyków. Najnowsze dane naukowe pozwalają sformułować wskazówki dotyczące postępowania profilaktycznego, jednak nadal brakuje wystarczających dowodów na długotrwałe korzyści z rutynowego wykonywania badań obrazowych układu moczowego. Zapamiętaj! Jednym z najważniejszych czynników zmniejszających prawdopodobieństwo wystapienia zakażenia układu moczowego jest wypijanie przez dziecko lub osobę

8 dorosłą odpowiedniej ilości wody - w ilości zależnej od aktywności ruchowej i temperatury otoczenia. Jest to znacznie ważniejsze niż "szklanka mleka" w szkole. Rozważ ZUM u każdego dziecka z gorączką nieznanego pochodzenia lub objawami ze strony układu moczowego. Ujemny wynik testu paskowego i/lub prawidłowa liczba leukocytów w badaniu ogólnym moczu znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo rozpoznania ZUM, ale go nie wykluczają. Rutynowe profilaktyczne stosowanie leku przeciwbakteryjnego po pierwszym epizodzie ZUM nie jest uzasadnione. Po pierwszym epizodzie ZUM należy wykonać USG nerek. Od jego wyników zależą dalsze decyzje dotyczące diagnostyki obrazowej.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 50 wrzesień 2009 aktualności biomérieux Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego 8 Identyfikacja mrna genów

Bardziej szczegółowo

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku!

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku! Uwagi diagnostyczne i zalecenia odnośnie leczenia boreliozy choroby z Lyme i koinfekcji autorstwa doktora Josepha Burrascano (wydanie XVI, październik 2008) Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń.

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo

zdrowia na HBV, HCV i HIV

zdrowia na HBV, HCV i HIV Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV Aktualne wytyczne Centers for Disease Control and Prevention wg Updated U.S. Public Health Service guidelines for the management

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

Leczenie wspomagające

Leczenie wspomagające Leczenie wspomagające Redakcja: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski, Renata Duchnowska, Iwona Głogowska, Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Andrzej Kawecki,

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii 1 Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii Pierre Singer 1, Mette M. Berger 2, Greet Van den Berghe 3, Gianni Biolo 4, Philip Calder 4, AlastairForbes 6, Richard Griffiths 7, Georg Kreyman

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Strategia postępowania terapeutycznego w depresji

Strategia postępowania terapeutycznego w depresji PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Strategia postępowania terapeutycznego w depresji Therapeutic strategy in depressive

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań Warszawa Rzeszów Jarosław Walkowiak, Andrzej Pogorzelski, Dorota Sands, Wojciech Skorupa, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Dorota Rogowska-Szadkowska

Dorota Rogowska-Szadkowska Dorota Rogowska-Szadkowska Książkę opracowano na zlecenie Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej Na okładce: 1 grudnia 2009 r., w Światowy Dzień AIDS, na Pałacu Kultury

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Peyona,20 mg/ml, roztwór do infuzji i roztwór doustny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 20 mg cytrynianu kofeiny

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Celem pracy Materiał :

Streszczenie Celem pracy Materiał : Streszczenie Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych (ż.p.d.) umożliwia długotrwałe i prawie normalne życie chorym którzy do niedawna ginęli śmiercią głodową. Najgroźniejszym powikłaniem jest odcewnikowe

Bardziej szczegółowo

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy?

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? ISSN 1734 5251 Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? Jacek J. Rożniecki Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi STRESZCZENIE Badania diagnostyczne w bólach głowy,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO Wersja 2.00 ************************ ************************ ************************

Bardziej szczegółowo

wydanie specjalne 1/2007

wydanie specjalne 1/2007 WYDANIE SPECJALNE 1/2007 wydanie specjalne 1/2007 Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy Aktualizacja 2006 Global strategy for asthma management and prevention. Revised 2006 Global

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Wydawnictwo sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn. Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kefrenex, 150 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Lekarz Rodzinny PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 Zrealizowano dzięki grantowi European

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN SPIS TREŚCI Strona Oświadczenie 1 1. Wstęp 2 2. Jak korzystać z tego dokumentu 3 3. Rozpoznanie 7 4. Opieka nerwowo-mięśniowa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1 Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC Jerry P. Nolan a, *, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent d, Leo L. Bossaert e, Charles Deakin f, Rudolph W. Koster g, Jonathan Wyllie h, Bernd Böttiger

Bardziej szczegółowo