WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE. Podstawowe telefony i faxy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE. Podstawowe telefony i faxy"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 Podstawowe telefony i faxy INFORMACJE OGÓLNE Centrala (0-46) Dyrektor (0-46) tel./fax (0-46) Sekretariat (0-46) Izba Przyjęć (0-46) Struktura Organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego W strukturze organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wyodrębnić moŝna m.in.: SZPITAL 1. Oddział chirurgii ogólnej 2. Oddział chirurgii onkologicznej 3. Oddział urologii 4. Oddział chorób wewnętrznych I 5. Oddział chorób wewnętrznych II 6. Oddział gastroenterologiczny 7. Oddział dziecięcy 8. Oddział intensywnej terapii i anestezjologii 9. Oddział kardiologii 10. Oddział laryngologiczny 11. Oddział noworodków 12. Oddział obserwacyjno-zakaźny 13. Oddział okulistyczny 14. Oddział ortopedyczno-urazowy 15. Oddział połoŝniczo-ginekologiczny 16. Oddział nefrologii 17. Stacja dializ 18. Izba Przyjęć 19. Apteka Ogólna liczba łóŝek w oddziałach szpitalnych wynosi hotelowych w Oddziale Dziecięcym oraz 26 łóŝek w Oddziale Noworodków oraz 12 stanowisk dializacyjnych. ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH 1. Poradnia dermatologiczna 2. Poradnia wenerologiczna 3. Poradnia gastroenterologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia alergologiczna 6. Poradnia audiologiczna 7. Poradnia neurologiczna 8. Poradnia neurologiczna dla dzieci i młodzieŝy 9. Poradnia onkologiczna 10. Poradnia okulistyczna 11. Poradnia wad wzroku 12. Poradnia leczenia jaskry 13. Poradnia ortpedyczno-urazowa 14. Poradnia preluksacyjna 15. Poradnia kardiologiczna 16. Poradnia zdrowia psychicznego 17. Poradnia nefrologiczna

2 18. Poradnia nefrologiczna dla dzieci i młodzieŝy (w 2006r. nie funkcjonuje, ze względu na nie podpisany kontrakt z NFZ) 19. Poradnia profilaktyki i leczenia uzaleŝnień od środków odurzających 20. Poradnia odwykowa 21. Poradnia chorób zakaźnych, pasoŝytniczych i hepatologicznych 22. Poradnia gruźlicy i chorób płuc 23. Poradnia chirurgiczna 24. Poradnia urologiczna 17. Poradnia endokrynologiczna 20. Poradnia protetyki stomatologicznej 21. Poradnia stomatologiczna 22. Poradnia K 23. Poradnia medycyny sportowej 24. Poradnia medycyny pracy ZAKŁAD REHABILITACJI 1. Oddział rehabilitacyjny 2. Ośrodek rehabilitacji dziennej 3. Poradnia rehabilitacji leczniczej 4. Poradnia wad postawy OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1. Szpitalny oddział ratunkowy DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Zakres udzielanych świadczeń Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Do zadań Zakładu naleŝy udzielanie świadczeń zdrowotnych słuŝących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub z odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania, realizowanych w formie: lecznictwa ambulatoryjnego, lecznictwa stacjonarnego, ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej, rehabilitacji, diagnostyki, programów zdrowotnych. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych ustawowo lub w umowach cywilno-prawnych. Zakład jest zobowiązany do świadczenia usług medycznych w stanach zagroŝenia Ŝycia lub zdrowia niezaleŝnie od miejsca zamieszkania. Wojewódzki Szpital Zespolony realizuje świadczenia diagnostyczne w zakresie badań: laboratoryjnych (analityka ogólna, bakteriologia, badania hormonalne, hematologia, serologia, biochemia, immunologia, diagnostyka infekcji, markery nowotworowe, badania cytologiczne, badania histopatologiczne) obrazowych (RTG; USG; USG serca; tomografia komputerowa; mammografia; badania endoskopowe: gastrofiberoskopia, kolonofiberoskopia, rektoskopia, cystoskopia, bronchoskopia) elektrofizjologicznych (EKG wysiłkowe, EKG Holter, EEG) Świadczenia udzielane są przy pomocy nowoczesnego sprzętu specjalistycznego posiadającego aktualne atesty. Aparatura uŝytkowana w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach podlega ciągłemu nadzorowi

3 technicznemu przez Pracownię Aparatury Medycznej, która na bieŝąco dokonuje napraw i konserwacji lub zleca je do serwisów specjalistycznych. Posiadane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w zakresie: stomatologii lecznictwa szpitalnego rehabilitacji (porady, zabiegi fizjoterapeutyczne, hospitalizacji dziennej, hospitalizacji całodobowej o profilu ogólnoustrojowym i neurologicznym wczesnym) ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego (porady) hemodializ ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych ratownictwa i transportu medycznego, poz - nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska, transport sanitarny ambulatoryjnego lecznictwa psychiatrycznego i uzaleŝnień zaopatrzenia w środki pomocnicze (aparaty słuchowe) programu terapeutycznego leczenie Erytropoetyną chemioterapii programu profilaktyki raka piersi etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka szyjki macicy etap podstawowy

4 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 HISTORIA Rok załoŝenia, waŝne historyczne zmiany w funkcjonowaniu placówki Historia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach obejmuje okres ponad stu lat. Za początek szpitalnictwa w naszym mieście naleŝy uznać rok 1867, w którym to roku Skierniewice zostały miastem powiatowym, stanowisko lekarza powiatowego objął doktor medycyny Stanisław Rybicki. Dzięki jego energii i zaangaŝowaniu powstał pierwszy 14-łóŜkowy Szpital usytuowany przy ul. św. Stanisława. Po kilku latach Szpital okazał się zbyt mały, został przeniesiony do domu przy ul. Mickiewicza, gdzie warunki lokalowe pozwoliły na zwiększenie liczby łóŝek do 24. Doktor Rybicki nie poprzestał jednak na tym, w 1895r. dzięki staraniom jego i Rady Dobroczynności działającej w Skierniewicach, mimo wielu oporów ze strony władz Guberni miasto otrzymało pozwolenie na budowę, nowoczesnego na owe czasy Szpitala. JuŜ po trzech latach tzn. w 1898 roku został oddany do uŝytku jednopiętrowy budynek, umieszczony przy ulicy noszącej obecnie imię St. Rybickiego. Tak powstał funkcjonalny obiekt o 39 łóŝkach, w pełni zaspokajający potrzeby mieszkańców miasta i okolic przez następne kilkadziesiąt lat. Jeszcze w latach 60-tych obecnego stulecia pełnił swoje funkcje. Informacje o rozwoju placówki Rozwój miasta i wzrost liczby mieszkańców sprawiły, Ŝe rozpoczęto budowę nowego Szpitala, który został oddany do uŝytku w 1967 roku. W okazałym budynku znalazło miejsce ponad 300 łóŝek, usytuowanych w oddziałach o róŝnych specjalnościach, a takŝe bogate zaplecze diagnostyczne. W latach 70-tych nastąpiła integracja lecznictwa otwartego i zamkniętego, a Skierniewice dzięki nowemu podziałowi terytorialnemu zostały stolicą województwa. Szpital zyskał rangę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, co było awansem, ale i wyzwaniem, wymagało duŝego wysiłku organizacyjnego. Oprócz oddziałów szpitalnych w strukturze Szpitala znalazły się równieŝ placówki lecznictwa otwartego zarówno podstawowej jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej, a takŝe wiejskie ośrodki zdrowia znajdujące się w rejonie profilaktyczno-leczniczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W ciągu kolejnych lat Szpital rozrastał się. Zwiększały się moŝliwości terapeutyczne i diagnostyczne. Przybywało nowych placówek wyposaŝonych w nowoczesną aparaturę medyczną. Powstała m.in. Stacja Dializ, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Mammografii i wiele innych. W lipcu 1996 roku, a więc po około stu latach, w ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego działały: Izba Przyjęć, 9 oddziałów szpitalnych, Stacja Dializ, Apteka, Dział Pomocy Doraźnej, Ośrodek Diagnostyki Medycznej, Zespół Przychodni i Poradni Specjalistycznych, w skład których wchodzi26 poradni, 2 przychodnie rejonowe, 11 ośrodków zdrowia, Wojewódzki Punkt Krwiodawstwa. W 1998 roku Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach został przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Rok 1999 przyniósł nowe zmiany, wprowadzone od 1 stycznia tego roku: reforma administracyjna i reforma słuŝby zdrowia, spowodowały konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz dokonania przekształceń w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Obecnie tj. w 2006 roku w ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego działają następujące placówki : Izba Przyjęć, Stacja Dializ, 16 oddziałów szpitalnych, Zespół Poradni Specjalistycznych, Zakład Rehabilitacji, Ośrodek Ratownictwa Medycznego ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR), karetka R i W, Dział Diagnostyki Obrazowej (pracownie: rtg,, TK, USG, mammografii, endoskopii przewodu pokarmowego, bronchoskopii), Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, Apteka.

5 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 ODDZIAŁY SZPITALNE ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ ODDZIAŁ UROLOGII ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY ODDZIAŁ DZIECIĘCY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII ODDZIAŁ KARDIOLOGII ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY ODDZIAŁ NOWORODKÓW ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY ODDZIAŁ OKULISTYCZNY ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-URAZOWY ODDZIAŁ POŁOśNICZO-GINEKOLOGICZNY ODDZIAŁ NEFROLOGII STACJA DIALIZ ODDZIAŁ REHABILITACYJNY I OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ - Liczba łóŝek 28 ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - Liczba łóŝek 10 ODDZIAŁ UROLOGII - Liczba łóŝek 20 p. o. Ordynatora lek. med. Maciej Rurarz, specjalizacja II 0 z chirurgii ogólnej oraz II 0 z urologii Oddziałowa piel. dypl. BoŜena Adamczyk W oddziałach prowadzona jest hospitalizacja pacjentów z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej i urologii. W oddziałach prowadzone jest leczenie zachowawcze i operacyjne. Wykonuje się zabiegi z zastosowaniem szerokich technik operacyjnych (laparoskopia, technika staplerowa, wideoendoskopowa). Oddziały udzielają świadczeń w zakresie : neurotraumatologii, układu wydzielania wewnętrznego, układu oddechowego, układu naczyniowego, Ŝołądka, dwunastnicy i śledziony, jelit, wyrostka robaczkowego, odbytu, wątroby, dróg Ŝółciowych, trzustki, zabiegi naprawcze w przepuklinach, układu moczowego, narządów płciowych, nietrzymania moczu u kobiet, gruczołu piersiowego i skóry, w tym z powodu nowotworów złośliwych, leczenie zachowawcze i operacyjne obraŝeń wielomiejscowych, urazów głowy ze wstrząśnieniem mózgu i ogólnych potłuczeń wymagających diagnostyki tomografii komputerowej. Oddziały zapewniają całodobowy, pełny zakres badań laboratoryjnych, obrazowych (łącznie z USG i CT) i endoskopowych przewodu pokarmowego, histopatologicznych z moŝliwością badań śródoperacyjnych oraz EEG. Leczenie moŝe być kontynuowane ambulatoryjnie w poradni chirurgicznej, onkologicznej, urologicznej gastrologicznej, neurologicznej.

6 ODDZIAŁ NEFROLOGII - Liczba łóŝek 10 STACJA DIALIZ - 12 stanowisk dializacyjnych Ordynator lek. med. Zdzisław Goździk specjalista II 0 z chorób wewnętrznych oraz II O z nefrologii Oddziałowa piel. dypl. Wiesława Rutkowska Oddział Nefrologii i Stacja Dializ prowadzi hospitalizację pacjentów od 15 roku Ŝycia. WyposaŜony jest w nowoczesną aparaturę do hemodializ liczba stanowisk 12. Dzięki przestrzennym warunkom lokalowym i estetycznemu wnętrzu oddziału, pacjenci mają zapewniony pełen komfort pobytu. W oddziale hospitalizowani są pacjenci, którym wykonuje się: diagnostykę i leczenie z zakresu ostrej i przewlekłej niewydolności nerek i innych schorzeń prowadzących do niewydolności nerek, diagnostykę układu moczowego, prowadzone jest leczenie immunosupresyjne, przygotowanie chorych do transplantacji nerek. Leczenie pacjentów moŝe być kontynuowane w Poradni Nefrologicznej. Przy oddziale działa Fundacja Nerka. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych. ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY - Liczba łóŝek 20 Ordynator lek. med. Anna Tokarzewska, specjalista II O z chorób zakaźnych Oddziałowa piel. dypl. Henryka RuŜańska Oddział mieści się w odrębnym pawilonie, w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału chorób wewnętrznych. Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów ze wszystkimi schorzeniami zakaźnymi, m. in. wątroby, opon mózgowo-rdzeniowych, chorób pasoŝytniczych, biegunek o nieustalonej etiologii, salmonellozy i innych. Oddział wykonuje kompleksową diagnostykę hepatologiczną, łącznie z biopsją wątroby. W oddziale oraz sąsiadującej z nim Poradni Chorób Zakaźnych, PasoŜytniczych i Hepatologicznych prowadzone są działania profilaktyczne przy podejrzeniu kontaktu ze wścieklizną, ukąszeń jadowitych zwierząt oraz kontaktu z HIV. W 2005r. przeprowadzono modernizację Oddziału, w wyniku której oprócz poprawy warunków sanitarnoepidemiologicznych i estetyki, stworzono komfort pobytu i leczenia pacjentów, dzięki utworzeniu mniejszych sal (2 i 3 osobowe). ODDZIAŁ POŁOśNICZO-GINEKOLOGICZNY - Liczba łóŝek 44 Ordynator dr n. med. Andrzej Michalski, specjalista II O połoŝnictwa i ginekologii PołoŜna Oddziałowa poł. dypl. Anna Kowalczyk W skład Oddziału PołoŜniczo Ginekologicznego wchodzą następujące odcinki: połoŝnictwo z blokiem porodowym, salą cięć cesarskich, salą dla cięŝarnych z ciąŝą powikłaną, ginekologia. Część połoŝnicza Oddziału zorganizowana jest w systemie rooming-in, który umoŝliwia przebywanie na 2 osobowych salach matek wraz noworodkami. Wszystkie porody mogą odbywać się z udziałem najbliŝszej rodziny. W oddziale przestrzega się zasad wynikających z programu 10 kroków do udanego karmienia piersią, związanego z wymogami stawianymi przy nadaniu przez UNICEF statusu Szpital przyjazny dziecku, który szpital uzyskał w 1996 r. Decyzją koordynatorów Regionalnego Programu Poprawy Opieki Perinatalnej w 1996 roku Oddział uzyskał status wyŝszego, tj. drugiego poziomu opieki perinatalnej, której zadaniem jest opieka nad pacjentkami z grupy wysokiego ryzyka w okresie przed-, śród i poporodowym, a takŝe nad noworodkiem po urodzeniu.

7 W odcinku ginekologicznym prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentek z zakresu ginekologii operacyjnej jak i zachowawczej, a takŝe schorzeń nowotworowych i schorzeń okresu menopauzy i innych schorzeń z zakresu endokrynologii ginekologicznej. W oddziale są wykonywane zabiegi operacyjne metodą laparoskopową. DąŜeniem Oddziału jest rozwój procedur z zakresu profilaktyki i leczenia nowotworów u kobiet oraz szersze zastosowanie technik endoskopowych (w tym laparoskopowych) w operacjach ginekologicznych. W 2005r. przeprowadzono modernizację tej części oddziału, w wyniku której oprócz poprawy warunków sanitarnoepidemiologicznych i estetyki, stworzono komfort pobytu i leczenia pacjentek, dzięki utworzeniu mniejszych sal (2 i 3 osobowe). Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy. Leczenie moŝe być kontynuowane w przyszpitalnej Poradni K. ODDZIAŁ NOWORODKÓW - Liczba łóŝek 26 Ordynator lek. med. Lidia Kuchta, specjalista II O z neonatologii Oddziałowej piel. dypl. Joanna Grotkowska Oddział zapewnia całodobową i kompleksową opiekę nad noworodkami zdrowymi, wcześniakami i noworodkami chorymi. Noworodki zdrowe dzięki dobrym warunkom lokalowym mają moŝliwość przebywania z matką w tzw. systemie roomig-in wyłącznie w dwuosobowych salach w Oddziale PołoŜniczym. Decyzją Ministra Zdrowia w 1996 roku Oddział uzyskał status wyŝszego, tj. drugiego poziomu leczniczego w zakresie opieki perinatalnej, której zadaniem jest opieka nad pacjentkami z grupy wysokiego ryzyka w okresie przed-, śród- i poporodowym, a takŝe nad noworodkiem po urodzeniu. W 1996 r. Szpital po bardzo szczegółowej ocenie ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia otrzymał miano Szpital Przyjazny Dziecku. obejmuje min.: kompleksową opiekę nad zdrowym noworodkiem, przesiewowe badania słuchu u wszystkich noworodków, postępowanie z noworodkami z ciąŝy wielopłodowej, intensywną opiekę medyczną nad wcześniakami i noworodkami z zaburzeniami patologicznymi. W Oddziale prowadzone są działania promujące wyłącznie karmienie piersią przez wszystkie matki. ODDZIAŁ DZIECIĘCY - Liczba łóŝek 25 Ordynator lek. med. Wiesława Adamowska, specjalista II O z pediatrii Oddziałowa piel. dypl. Jadwiga Lawenda Oddział Dziecięcy zapewnia diagnostykę i leczenie pełnego profilu chorób wieku dziecięcego. obejmuje diagnostykę i leczenie: biegunek ostrych i przewlekłych, chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, chorób o podłoŝu atopowym, chorób układu oddechowego, chorób układu moczowego, chorób układu krąŝenia, chorób układu nerwowego. W 1996 r. Szpital po bardzo szczegółowej ocenie ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia otrzymał miano Szpital Przyjazny Dziecku. W Oddziale prowadzone są działania promujące karmienie piersią przez wszystkie matki. Oddział posiada warunki (łóŝka hotelowe) umoŝliwiające przebywanie rodziców lub opiekunów z dzieckiem przez całą dobę. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy w dziedzinie pediatrii.

8 ODDZIAŁ KARDIOLOGII - Liczba łóŝek 30 (w tym 8 intensywnej opieki kardiologicznej) Ordynator dr n. med. Teresa Kawka-Urbanek, specjalista II O z chorób wewnętrznych i kardiologii Oddziałowa mgr Małgorzata Kołaczek W Oddziale Kardiologicznym leczy się pacjentów z chorobami układu krąŝenia. Oddział zapewnia diagnostykę nieinwazyjną. Hospitalizowani są w nim pacjenci powyŝej 16 roku Ŝycia. W oddziale funkcjonuje sala intensywnej opieki kardiologicznej z pełnym standardem wyposaŝenia przeznaczona dla chorych będących w stanie zagroŝenia Ŝycia. oddziału obejmuje m. in.: intensywną opiekę kardiologiczną w stanach zagroŝenia Ŝycia, diagnostykę i leczenie zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, niewydolności krąŝenia, zapalnych chorób serca, zaburzeń gospodarki lipidowej, zatorowości płucnej, niedokrwistości, skaz krwotocznych i innych, nieinwazyjną diagnostykę i leczenie choroby wieńcowej, nieinwazyjną diagnostykę wad wrodzonych i nabytych serca, wstępną diagnostykę chorób naczyń obwodowych. Oddział dysponuje własnymi pracowniami z nowoczesną aparaturą do diagnostyki chorób układu krąŝenia, m.in.: elektrokardiograf, 2 bieŝnie do badań wysiłkowych, cyfrowy zestaw Holtera-EKG do 24 godzinnego monitorowania ekg, cyfrowy zestaw Holtera-EKG do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia, 2 aparaty USG kardiologiczne z kolorowym Dopplerem, USG z moŝliwością badania przezprzełykowego oraz z opcją echo-stress do badań wysiłkowych z próbą dobutaminową. Oddział prowadzi szereg międzynarodowych programów klinicznych. Leczenie moŝe być kontynuowane w przyszpitalnej Poradni kardiologicznej. Przy Oddziale funkcjonuje Fundacja Rozwoju Kardiologii Skierniewickiej Serce, która finansuje wyposaŝenie i modernizację oddziału. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz kardiologii. ODDZIAŁ OKULISTYCZNY - Liczba łóŝek 20 Ordynator lek. med. Andrzej Witecki, specjalista II O z okulistyki Oddziałowa piel. dypl. Halina Wiosna-Ciąpała Oddział Okulistyczny świadczy usługi w pełnym zakresie leczenia zachowawczego schorzeń narządu wzroku (oczodołu, twardówki, rogówki, siatkówki, błony naczyniowej, nerwu wzrokowego) oraz urazów narządu wzroku. Ponadto oddział wykonuje szeroki zakres zabiegów operacyjnych schorzeń narządu wzroku. Oddział specjalizuje się w leczeniu operacyjnym zaćmy z zastosowaniem wszczepu sztucznej soczewki, jaskry, skrzydlików i operacji powiekowych przy uŝyciu nowoczesnego mikroskopu firmy TOPKON. Leczenie pacjentów moŝe być kontynuowane w poradniach przyszpitalnych: okulistycznej, jaskrowej. ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-URAZOWY - Liczba łóŝek 26 Ordynator lek. med. Marek Jaworski, specjalista II O z ortopedii i traumatologii Oddziałowa piel. dypl. Dorota Gotowicka Oddział Ortopedyczno-Urazowy zlokalizowany jest w odrębnym pawilonie połączonym z Oddziałem Rehabilitacyjnym. W Oddziale Ortopedyczno-Urazowym leczeni są pacjenci z chorobami i urazami narządu ruchu. Oddział moŝe kontynuować leczenie w poradniach pszyszpitalnych: ortopedyczno-urazowej i rehabilitacyjnej, bądź oddziale rehabilitacji dziennej i całodobowej.

9 obejmuje leczenie dorosłych i dzieci powyŝej 3 r.ŝ. Wykonywane są zabiegi operacyjne związane z leczeniem następstw urazów narządu ruchu, zapaleń kości i stawów oraz w ograniczonym zakresie zmian nowotworowych, łącznie z zabiegami endoprotezoplastyki połowiczej. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Oddział posiada zgodę Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii na leczenie pacjentów z urazami wielomiejscowymi narządu ruchu. ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - Łączna liczba łóŝek 67 Ordynator Ordynator Oddziałowa Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych I lek. med. Krystyna Skierkowska, specjalista II O z chorób wewnętrznych Oddziału Chorób Wewnętrznych II lek. med. Dariusz Jastrzębski, specjalista II O z chorób wewnętrznych oraz II O z gastroenterologii Oddziału Chorób Wewnętrznych I piel. dypl. Ewa Ołtarzewska Oddziału Chorób Wewnętrznych II piel. dypl. GraŜyna Muszyńska, mgr pielęgniarstwa Posiadamy 2 oddziały realizujące pełny profil świadczeń z zakresu chorób wewnętrznych. Oddziały posiadają moŝliwości zapewnienia pełnego całodobowego zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej łącznie z USG i tomografia komputerową, EEG. Ponadto dysponuje nowoczesną aparaturą wideoendoskopową i bronchoskopem. Oddziały posiadają akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy. ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY - Liczba łóŝek 14 Ordynator lek. med. Dariusz Jastrzebski, specjalista II O z chorób wewnętrznych oraz II O z gastroenterologii Oddziałowa piel. dypl. GraŜyna Muszyńska, mgr pielęgniarstwa W oddziale leczeni są pacjenci ze schorzeniami przełyku, Ŝołądka i dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego, a takŝe wątroby, pęcherzyka Ŝółciowego, przewodu Ŝółciowego i trzustki. obejmuje równieŝ nowotwory przełyku, Ŝołądka, jelita grubego, wątroby i dróg Ŝółciowych oraz trzustki. Wykonywane są interwencyjne zabiegi endoskopowe typu polipektomia, tamowanie krwawień. : - badania endoskopowe przewodu pokarmowego, - diagnostyka obrazowa (badania USG, kontrastowe, przeglądowe, tomografia komputerowa), - badania histopatologiczne pobranych materiałów, - badania laboratoryjne. Leczenie moŝe być kontynuowane w przyszpitalnej Poradni Gastroenterologicznej bądź w Poradni Onkologicznej. ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII - Liczba łóŝek 8 Ordynator lek. med. Ewa Matyjek, specjalizacja II O z anestezjologii Oddziałowa piel. dypl. ElŜbieta StroŜek Oddział posiada : 1 salę intensywnej terapii medycznej, 1 salę pooperacyjną ( wybudzeń ). Oddział zapewnia wykonywanie znieczuleń i leczenie pacjentów.

10 W oddziale leczeni są pacjenci w stanach zagroŝenia Ŝycia : z urazami czaszkowo-mózgowymi, będący w stanach śpiączki, nieprzytomni, z zatruciami chemicznymi i lekowymi, po poraŝeniu prądem elektrycznym z objawami neurologicznymi lub krąŝeniowymi. Oddział posiada wyposaŝenie zgodne z określonym standardem, m.in.: nowoczesne kardiomonitory, pompy infuzyjne, respiratory złoŝone do wspomagania oddechu zasilane powietrzem. Oddział posiada całodobowy dostęp do pełnego zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, w tym tomografii komputerowej i USG oraz EEG i dializoterapii. RównieŜ w trybie całodobowym istnieje moŝliwość interwencji chirurgicznej. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy. ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY - Liczba łóŝek 20 Ordynator lek. med. Anna Karasińska-Miszczak, specjalista II O z otolaryngologii Oddziałowa piel. dypl. Irena Iwańczyk Oddział znajduje się w odrębnym budynku. Dysponuje własną salą operacyjną oraz bardzo dobrymi warunkami hospitalizacji. W bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonuje Poradnia Laryngologiczna, Alergologiczna i Audiologiczna. Oddział świadczy usługi diagnostyczne i lecznicze z zakresu : przewlekłych i ostrych schorzeń górnych dróg oddechowych ( uszu, gardła, krtani, nosa ), leczenie operacyjne przerostu migdałka gardłowego, migdałków podniebiennych i przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego, usuwanie ciał obcych z krtani, gardła, nosa, ucha, krwawień z nosa, diagnostyka upośledzeń słuchu. Oddział dysponuje nowoczesną aparaturą diagnostyczną w zakresie upośledzenia słuchu. Leczenie moŝe być kontynuowane w przyszpitalnych poradniach: laryngologicznej, audiologicznej. ODDZIAŁ REHABILITACYJNY - Liczba łóŝek 12 OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ Liczba łóŝek 2 Kierownik lek. med. Aleksandra Zabost, specjalista II O z rehabilitacji Oddziałowa piel. dypl. Dorota Gotowicka, Do oddziału przyjmujemy pacjentów wymagających kompleksowej rehabilitacji we wczesnym okresie po zaistnieniu choroby czy urazie, którzy nie mogą korzystać z zabiegów udzielanych w trybie ambulatoryjnym, zwłaszcza pacjentów po przebytych urazach, po uszkodzeniach kręgosłupa i rdzenia kręgowego, po udarze mózgu. Oddział prowadzi kompleksową rehabilitację chorych m.in.: po złoŝonych urazach narządu ruchu, ze zmianami zwyrodnieniowo-zapalnymi narządu ruchu, z uszkodzeniami i schorzeniami obwodowego układu nerwowego, z poraŝeniami i niedowładami, po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego ( stany pooperacyjne, udary mózgu ), z chorobami zwyrodnieniowymi układu nerwowego, stwardnieniem rozsianym, z zespołami bólowymi kręgosłupa, po przebytych urazach z uszkodzeniem kręgosłupa i rdzenia kręgowego, po udarze mózgu (rehabilitacja neurologiczna wczesna). Oddział dysponuje bazą leczniczo-zabiegową stanowiącą zaplecze Poradni Rehabilitacji Leczniczej znajdującej się w tym samym budynku, gdzie wykonuje się m.in. : pełen zakres zabiegów kinezyterapii, pełen zakres zabiegów fizykoterapii ( elektro-, elektromagneto-, światło-, ultra-, parafinoterapia, pełen zakres zabiegów hydroterapii,

11 pełen zakres zabiegów mechanoterapii, krioterapię miejscową ciekłym azotem. Leczenie rehabilitacyjne moŝe być równieŝ prowadzone w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. Pacjenci korzystają wówczas z zabiegów w ciągu dnia przez pięć dni w tygodniu. Leczenie moŝe być kontynuowane w przyszpitalnej Poradni Rehabilitacyjnej oraz gabinetach fizjoterapeutycznych. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - Liczba łóŝek 4 Kierownik lek. med. Krzysztof Niedźwiedzki specjalizacja II 0 z medycyny ratunkowej Oddziałowa mgr GraŜyna Majkowska z chorób płuc, w trakcie specjalizacji Oddział dokonuje wstępnej diagnostyki i podejmuje leczenie w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji Ŝyciowych osób znajdujących w stanie nagłego zagroŝenia Ŝycia lub zdrowia, a w szczególności wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci. Udziela świadczeń zdrowotnych, takŝe poszkodowanym w katastrofach. Oddział posiada salę reanimacyjną oraz dostęp do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Konsultacji dokonują specjaliści róŝnych dziedzin dyŝurujący w oddziałach szpitalnych.

12 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 PORADNIE SPECJALISTYCZNE PORADNIA DERMATOLOGICZNA PORADNIA WENEROLOGICZNA PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA PORADNIA LARYNGOLOGICZNA PORADNIA ALERGOLOGICZNA PORADNIA AUDIOLOGICZNA PORADNIA NEUROLOGICZNA PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEśY PORADNIA ONKOLOGICZNA PORADNIA OKULISTYCZNA PORADNIA WAD WZROKU PORADNIA LECZENIA JASKRY PORADNIA KARDIOLOGICZNA PORADNIA ORTOPEDYCZNO-URAZOWA PORADNIA PRELUKSACYJNA PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO PORADNIA NEFROLOGICZNA PORADNIA PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEśNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH PORADNIA ODWYKOWA PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, PASOśYTNICZYCH I HEPATOLOGICZNYCH PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC PORADNIA CHIRURGICZNA PORADNIA UROLOGICZNA PORADNIA REHABILITACJI LECZNICZEJ PORADNIA WAD POSTAWY PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ PORADNIA STOMATOLOGICZNA PORADNIA DLA KOBIET PORADNIA MEDYCYNY PRACY PORADNIA DERMATOLOGICZNA PORADNIA WENEROLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, (0-46) zakaŝenia skóry i tkanki podskórnej, - stany zapalne skóry, - choroby skóry ( grudkowo-złuszczające, pokrzywka, rumienie, choroby związane z promieniowaniem ), - choroby przydatków skórnych, - choroby przenoszone drogą płciową, - zmiany nowotworowe skóry. - badania serologiczne w kierunku kiły, - badania bakteriologiczne i mykologiczne, - badania w kierunku rzeŝączki, rzęsistka, - badanie w lampie Wooda, - badanie w kierunku AIDS- przeciwciała.

13 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek i Piątek PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) choroby przełyku, Ŝołądka i dwunastnicy, - choroby jelita cienkiego i grubego, - choroby wątroby, - schorzenia pęcherzyka Ŝółciowego, przewodu Ŝółciowego i trzustki, - nowotwory przełyku, Ŝołądka, jelita grubego, wątroby i dróg Ŝółciowych, trzustki. - badania endoskopowe w pełnym zakresie, - diagnostyka obrazowa ( bad. USG, kontrastowe, przeglądowe, tomografia komputerowa ), - badania histopatologiczne pobranych materiałów, - badania laboratoryjne ( biochemiczne, hematologiczne, serologiczne, bakteriologiczne, immunologiczne ). Poniedziałek Środa PORADNIA LARYNGOLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) choroby ucha zewnętrznego, środkowego i wyrostka sutkowatego, ucha wewnętrznego i zatok obocznych nosa, - ostre zakaŝenia górnych dróg oddechowych, - choroby ślinianek i przewodów ślinowych, - krwawienie z dróg oddechowych, - zawroty głowy, - urazy głowy i szyi, - zaburzenia węchu i smaku. - badania audiometryczne, - badanie narządu równowagi, - diagnostyka obrazowa ( badanie Rtg w zakresie głowy i szyi, USG ), - badanie bakteriologiczne i mykologiczne, - badania cytologiczne błon śluzowych z moŝliwością badań histopatologicznych. Poniedziałek Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek PORADNIA ALERGOLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) niektóre choroby dot. mechanizmów immunologicznych, - alergiczne zapalenie spojówek, - nieropne zapalenie uch środkowego o podłoŝu alergicznym,

14 - anafilaksja w tym alergia na jady owadów, - choroby dróg oddechowych o podłoŝu alergicznym. - Rtg klatki piersiowej, zatok obocznych nosa i nosogardzieli, - poszukiwanie swoistych alergenów, - badania kału w kierunku jaja pasoŝytów, - badania biochemiczne, - próba Mtx Rt 23, - badania bakteriologiczne i mykologiczne. Wtorek, Czwartek PORADNIA AUDIOLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu. - badania audiometryczne, - tympanometria, - badanie narządu równowagi, - badania radiologiczne w zakresie głowy i szyi, - tomografia komputerowa. od Poniedziałku do Piątku PORADNIA NEUROLOGICZNA Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1, tel. (0-46) choroby układu nerwowego, - zespoły otępienne, - nowotwory ( w zakresie moŝliwości działania poradni ), - bóle głowy. - diagnostyka obrazowa w zakresie : tomografia komputerowa, Rtg, kontrastowy radiogram mózgu/czaszki, Rtg czaszki, USG oraz EEG, - badanie dna oka, - badanie mikroskopowe materiału, - badania laboratoryjne pełny zakres. Poniedziałek, Wtorek, Środa i Piątek Czwartek PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEśY Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1, tel. (0-46) choroby układu nerwowego, - zespoły otępienne, - nowotwory ( w zakresie moŝliwości działania poradni ),

15 - porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego, - zaburzenia mózgowe oraz zaburzenia napięcia mięśniowego noworodka, - wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego i mięśniowo-kostnego w zakresie moŝliwości i działania poradni, - drgawki, bóle głowy. - diagnostyka obrazowa w zakresie : tomografia komputerowa, Rtg, kontrastowy radiogram mózgu/czaszki, Rtg czaszki, USG oraz EEG, - badanie dna oka, - badanie mikroskopowe materiału, - badania laboratoryjne pełny zakres. Poniedziałek, Środa PORADNIA ONKOLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) wykrywanie i leczenie nowotworów, - wykonywanie specjalnych zabiegów i pielęgnacji ( w zakresie moŝliwości działania porani ), - chemioterapia. - diagnostyka obrazowa ( Rtg, tomografia komputerowa, USG ), - oznaczenie markerów nowotworowych, - badania laboratoryjne, - badanie histopatologiczne, - badania bakteriologiczne. Poradnia realizuje Program profilaktyki raka piersi etap pogłębionej diagnostyki. Pielęgniarka przyjmuje: Poniedziałek, Środa, Czwartek i Piątek , Wtorek Lekarze przyjmują: Wtorek , Środa , Czwartek PORADNIA OKULISTYCZNA PORADNIA WAD WZROKU PORADNIA LECZENIA JASKRY Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) choroby oka i przydatków oka, - nowotwory ( w zakresie moŝliwości działania poradni ), - wady wzroku u dzieci i młodzieŝy, - jaskra. - badania bakteriologiczne, - diagnostyka obrazowa ( badania Rtg, tomografia komputerowa ), - badanie dna oka, - planujemy wyposaŝyć gabinet zabiegowy w autorefraktometr komputerowy słuŝący do oceny wad wzroku i oceny potrzeb w zakresie korekcji okularowej. Godziny pracy Poniedziałek, Piątek Wtorek, Środa Czwartek

16 PORADNIA ORTOPEDYCZNO-URAZOWA Skierniewice, ul. Sobieskiego 4, tel. (0-46) choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego (z wyjątkiem wad postawy u dzieci i młodzieŝy), - nowotwory kości i chrząstki stawowej ( w zakresie moŝliwości poradni ), - urazy i ich następstwa, - wykonywanie specjalistycznych zabiegów i pielęgnacji w zakresie moŝliwości poradni. - diagnostyka obrazowa ( Rtg, tomografia komputerowa, USG ), - badania bakteriologiczne i mykologiczne, - badania histopatologiczne. od Poniedziałku do Piątku PORADNIA PRELUKSACYJNA Skierniewice, ul. Sobieskiego 4, tel. (0-46) dysplazja stawów biodrowych u dzieci. - diagnostyka obrazowa (USG ) Poradnia posiada moŝliwość współpracy z Pracownią USG oraz specjalistami w dziedzinie : rehabilitacji, neurologii. radiologii, od Poniedziałku do Piątku PORADNIA KARDIOLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) pełny zakres świadczeń z zakresu kardiologii. - ambulatoryjne monitorowanie czynności serca, - diagnostyka obrazowa ( USG serca, Rtg klatki piersiowej ), - badania wysiłkowe serca, - badania laboratoryjne, niezbędne do diagnostyki i leczenia. Wtorek, Środa, Piątek PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1, tel. (0-46) pełny zakres świadczeń z zakresu psychiatrii z wyjątkiem : o zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych uŝywaniem środków psychotropowych, o zaburzeń typu schizofrenii ( schizotypowych ) i urojeniowych. - diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna

17 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek, Piątek PORADNIA NEFROLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) choroby nerek, - dna moczanowa, - układowe choroby tkanki łącznej, - nadciśnienie nerkowe, - wady wrodzone układu moczowego, - przygotowywanie chorych z przewlekła niewydolnością nerek do leczenia nerkozastępczego, - leczenie przeddializacyjne niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek ( erytropoetyną ). - badania laboratoryjne pełny zakres, - diagnostyka obrazowa ( USG z Dopplerem, urografia, tomografia komputerowa ). Wtorek i Środa PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEśY Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1, tel. (0-46) brak kontraktu w 200 6roku PORADNIA PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEśNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH Skierniewice, ul. Nowobielańska 61, tel. (0-46) zaburzenia psychiczne i zburzenia zachowania spowodowane uŝywaniem środków ( substancji ) psychoaktywnych, - niektóre zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną ( osoby współuzaleŝnione ). - diagnostyka laboratoryjna pełny zakres. Lekarz przyjmuje: środa i piątek Instruktor terapii uzaleŝnień przyjmuje: poniedziałek i czwartek PORADNIA ODWYKOWA Skierniewice, ul. Nowobielańska 61, tel. (0-46) zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane uŝyciem alkoholu, - niektóre zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną ( osoby współuzaleŝnione ). - diagnostyka laboratoryjna pełny zakres.

18 Psycholog pracuje: od Poniedziałku do Piątku Pielęgniarka pracuje: od Poniedziałku do Piątku Lekarze przyjmują: Środa, Piątek PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, PASOśYTNICZYCH I HEPATOLOGICZNYCH Skierniewice, ul. Sobieskiego 4, tel. (0-46) choroby zakaźne przewodu pokarmowego, w tym takŝe wątroby i trzustki, - robaczyce i niektóre bakteryjne choroby odzwierzęce, - riketsjozy, choroby wywołane przez pierwotniaku. - badania bakteriologiczne i mykologiczne, - badania serologiczne, - diagnostyka obrazowa ( USG brzucha i przestrzeni pozaotrzewnowej, Rtg klatki piersiowej, tomografia komputerowa ), - biopsja wątroby. Wtorek i Czwartek PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1, tel. (0-46) przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych, w tym grzybice, - toksoplazmoza i pneumocystoza, - nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej, - sarkoidoza, - niektóre zespoły sercowo-płucne, - choroby naczyń płucnych, - choroby opłucnej, - wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego, - krwawienie z dróg oddechowych, - zaburzenia oddychania. - bronchoskopia, - diagnostyka obrazowa ( Rtg, USG, tomografia komputerowa, EKG ), - spirometria, - gazometria, - próba tuberkulinowa Rt 23, - badania bakteriologiczne. Pielęgniarka pracuje: Wtorek, Piątek Lekarz przyjmuje: Wtorek, Piątek PORADNIA CHIRURGICZNA Skierniewice, ul. Sobieskiego 4, tel. (0-46) nowotwory ( w zakresie moŝliwości działania poradni ), - choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych,

19 - choroby Ŝył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, - choroby układu trawiennego, - zakaŝenia skóry, tkanki podskórnej i przydatków skórnych, - choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (w zakresie moŝliwości działania poradni), - oparzenia ( w zakresie moŝliwości działania poradni ), - odmroŝenia ( w zakresie moŝliwości działania poradni ), - wykonywanie zabiegów i pielęgnacji w zakresie moŝliwości działania poradni. - badania laboratoryjne, - badania bakteriologiczne i mykologiczne, - badania histopatologiczne, - diagnostyka obrazowa (Rtg, kontrastowe badania przewodu pokarmowego, USG, tomografia komputerowa), - badania endoskopowe. od Poniedziałku do Piątku PORADNIA UROLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) choroby układu moczowego, w tym : kamica moczowa i nowotwory dróg moczowych, - choroby męskich narządów płciowych, w tym : nowotwory i choroby gruczołu krokowego, - ciało obce w układzie moczowo-płciowym, - wykonywanie zabiegów i pielęgnacji w zakresie moŝliwości działania poradni. - diagnostyka obrazowa ( urografia, cystografia, Rtg, USG, tomografia komputerowa ), - badania laboratoryjne, w tym oznaczenie markerów nowotworowych i badania bakteriologiczne, - biopsja gruczołu krokowego, - badania histopatologiczne. Poniedziałek i Czwartek PORADNIA REHABILITACJI LECZNICZEJ PORADNIA WAD POSTAWY Skierniewice, ul. Sobieskiego 4, tel. (0-46) choroby stawów i niektóre choroby tkanki łącznej, - choroby kręgosłupa, - osteoporoza bez patologicznego złamania, - stany poudarowe, - zaburzenia nerwu trójdzielnego, polineuropatie, - wady postawy u dzieci ( pogłębione kifoza, lordoza i skolioza ), - wrodzone bądź nabyte zniekształcenia kończyn dolnych, w tym stopy, - dziecięce poraŝenie mózgowe, - choroby mięśni. MoŜliwości leczniczo-zabiegowe - pełen zakres zabiegów kinezyterapii, - pełen zakres zabiegów fizykoterapii ( elektro-, elektromagneto-, światło-, ultra-, parafinoterapia, - pełen zakres zabiegów hydroterapii, - pełen zakres zabiegów mechanoterapii.

20 Poradnia Rehabilitacji Leczniczej od Poniedziałku do Piątku ( gabinety zabiegowe czynne do godz ) Poradnia Wad Postawy od Poniedziałku do Piątku PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ Skierniewice, ul. Sobieskiego 4, tel. (0-46) Poradnia dokonuje kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu oraz wykonuje szereg koniecznych badań lekarskich dzieciom i młodzieŝy do ukończenia 21 r.ŝ. ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu. - badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne, które obejmują (w zaleŝności od dyscypliny sportu): pomiary antropometryczne, ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne, próbę wysiłkową, przegląd stomatologiczny, badanie EKG, badanie ogólne moczu, OB, morfologia, konsultację laryngologiczną, okulistyczną, neurologiczną, psychologiczną, badanie EEG, oznaczenie poziomu glukozy w surowicy krwi, badanie rtg odc. szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa, badanie spirometryczne. - badania laboratoryjne pełny zakres, - diagnostyka obrazowa Rtg, - ambulatoryjne monitorowanie czynności serca, - badania wysiłkowe serca. Poniedziałek i Środa , Czwartek PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) choroby tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego, - wdraŝanie i kontrola hormonalnej estrogenowej terapii zastępczej i antykoncepcji, - niepłodność kobieca, - przedwczesne lub opóźniające się dojrzewanie płciowe. - badania laboratoryjne pełny zakres, - diagnostyka obrazowa USG. Wtorek, Czwartek

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą:

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą: PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013 pod nazwą: PROGRAM MEDYCZNY SZPITALA PŁOŃSKIEGO Program powstał pod kierunkiem Dyrektora

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

COMFORT, COMFORT PLUS, COMPLEX

COMFORT, COMFORT PLUS, COMPLEX Szczegółowe definicje usług dotyczące pakietów: COMFORT, COMFORT PLUS, COMPLEX Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań KaŜdy Pacjent moŝe zarezerwować wizytę w dowolnej placówce Grupy LUX MED oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie

Bardziej szczegółowo

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy medycznej koniecznej do ratowania życia i zdrowia, szczególnie w razie wypadku, nagłych zachorowań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Opieka zdrowotna według Allianz Dostęp do opieki medycznej w kilkuset prywatnych

Bardziej szczegółowo

oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o.

oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o. oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o. Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Zakres opieki medycznej

Zakres opieki medycznej Załącznik do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego LUX MED dla Firm Wykaz Świadczeń ambulatoryjnych Pakiet Twoja Opieka Kompleksowa F2U_J1_KOM Zakres opieki medycznej Dostęp do Placówek medycznych

Bardziej szczegółowo

Wariant VIP. diabetologia / lub lekarz medycyny rodzinnej) endokrynologia ginekologia i położnictwo. gastroenterologia chirurgia

Wariant VIP. diabetologia / lub lekarz medycyny rodzinnej) endokrynologia ginekologia i położnictwo. gastroenterologia chirurgia Wariant VIP Indywidualny Opiekun Pacjenta Każdemu posiadaczowi VIP pakietu zostaje przydzielony Indywidualny Opiekun Pacjenta. Opiekun organizuje badania, konsultacje lekarskie, oraz indywidualnie opiekuje

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM Informator CDT MEDICUS z Medicusem LUBIN JAWOR POLKOWICE LEGNICA GŁOGÓW BOLESŁAWIEC ZŁOTORYJA Temat numeru PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA s.8 NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2013-03-26

Warszawa dn. 2013-03-26 Warszawa dn. 2013-03-26 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy i dodatkowych świadczeń

Bardziej szczegółowo