WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE. Podstawowe telefony i faxy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE. Podstawowe telefony i faxy"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 Podstawowe telefony i faxy INFORMACJE OGÓLNE Centrala (0-46) Dyrektor (0-46) tel./fax (0-46) Sekretariat (0-46) Izba Przyjęć (0-46) Struktura Organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego W strukturze organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wyodrębnić moŝna m.in.: SZPITAL 1. Oddział chirurgii ogólnej 2. Oddział chirurgii onkologicznej 3. Oddział urologii 4. Oddział chorób wewnętrznych I 5. Oddział chorób wewnętrznych II 6. Oddział gastroenterologiczny 7. Oddział dziecięcy 8. Oddział intensywnej terapii i anestezjologii 9. Oddział kardiologii 10. Oddział laryngologiczny 11. Oddział noworodków 12. Oddział obserwacyjno-zakaźny 13. Oddział okulistyczny 14. Oddział ortopedyczno-urazowy 15. Oddział połoŝniczo-ginekologiczny 16. Oddział nefrologii 17. Stacja dializ 18. Izba Przyjęć 19. Apteka Ogólna liczba łóŝek w oddziałach szpitalnych wynosi hotelowych w Oddziale Dziecięcym oraz 26 łóŝek w Oddziale Noworodków oraz 12 stanowisk dializacyjnych. ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH 1. Poradnia dermatologiczna 2. Poradnia wenerologiczna 3. Poradnia gastroenterologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia alergologiczna 6. Poradnia audiologiczna 7. Poradnia neurologiczna 8. Poradnia neurologiczna dla dzieci i młodzieŝy 9. Poradnia onkologiczna 10. Poradnia okulistyczna 11. Poradnia wad wzroku 12. Poradnia leczenia jaskry 13. Poradnia ortpedyczno-urazowa 14. Poradnia preluksacyjna 15. Poradnia kardiologiczna 16. Poradnia zdrowia psychicznego 17. Poradnia nefrologiczna

2 18. Poradnia nefrologiczna dla dzieci i młodzieŝy (w 2006r. nie funkcjonuje, ze względu na nie podpisany kontrakt z NFZ) 19. Poradnia profilaktyki i leczenia uzaleŝnień od środków odurzających 20. Poradnia odwykowa 21. Poradnia chorób zakaźnych, pasoŝytniczych i hepatologicznych 22. Poradnia gruźlicy i chorób płuc 23. Poradnia chirurgiczna 24. Poradnia urologiczna 17. Poradnia endokrynologiczna 20. Poradnia protetyki stomatologicznej 21. Poradnia stomatologiczna 22. Poradnia K 23. Poradnia medycyny sportowej 24. Poradnia medycyny pracy ZAKŁAD REHABILITACJI 1. Oddział rehabilitacyjny 2. Ośrodek rehabilitacji dziennej 3. Poradnia rehabilitacji leczniczej 4. Poradnia wad postawy OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1. Szpitalny oddział ratunkowy DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Zakres udzielanych świadczeń Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Do zadań Zakładu naleŝy udzielanie świadczeń zdrowotnych słuŝących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub z odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania, realizowanych w formie: lecznictwa ambulatoryjnego, lecznictwa stacjonarnego, ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej, rehabilitacji, diagnostyki, programów zdrowotnych. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych ustawowo lub w umowach cywilno-prawnych. Zakład jest zobowiązany do świadczenia usług medycznych w stanach zagroŝenia Ŝycia lub zdrowia niezaleŝnie od miejsca zamieszkania. Wojewódzki Szpital Zespolony realizuje świadczenia diagnostyczne w zakresie badań: laboratoryjnych (analityka ogólna, bakteriologia, badania hormonalne, hematologia, serologia, biochemia, immunologia, diagnostyka infekcji, markery nowotworowe, badania cytologiczne, badania histopatologiczne) obrazowych (RTG; USG; USG serca; tomografia komputerowa; mammografia; badania endoskopowe: gastrofiberoskopia, kolonofiberoskopia, rektoskopia, cystoskopia, bronchoskopia) elektrofizjologicznych (EKG wysiłkowe, EKG Holter, EEG) Świadczenia udzielane są przy pomocy nowoczesnego sprzętu specjalistycznego posiadającego aktualne atesty. Aparatura uŝytkowana w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach podlega ciągłemu nadzorowi

3 technicznemu przez Pracownię Aparatury Medycznej, która na bieŝąco dokonuje napraw i konserwacji lub zleca je do serwisów specjalistycznych. Posiadane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w zakresie: stomatologii lecznictwa szpitalnego rehabilitacji (porady, zabiegi fizjoterapeutyczne, hospitalizacji dziennej, hospitalizacji całodobowej o profilu ogólnoustrojowym i neurologicznym wczesnym) ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego (porady) hemodializ ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych ratownictwa i transportu medycznego, poz - nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska, transport sanitarny ambulatoryjnego lecznictwa psychiatrycznego i uzaleŝnień zaopatrzenia w środki pomocnicze (aparaty słuchowe) programu terapeutycznego leczenie Erytropoetyną chemioterapii programu profilaktyki raka piersi etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka szyjki macicy etap podstawowy

4 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 HISTORIA Rok załoŝenia, waŝne historyczne zmiany w funkcjonowaniu placówki Historia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach obejmuje okres ponad stu lat. Za początek szpitalnictwa w naszym mieście naleŝy uznać rok 1867, w którym to roku Skierniewice zostały miastem powiatowym, stanowisko lekarza powiatowego objął doktor medycyny Stanisław Rybicki. Dzięki jego energii i zaangaŝowaniu powstał pierwszy 14-łóŜkowy Szpital usytuowany przy ul. św. Stanisława. Po kilku latach Szpital okazał się zbyt mały, został przeniesiony do domu przy ul. Mickiewicza, gdzie warunki lokalowe pozwoliły na zwiększenie liczby łóŝek do 24. Doktor Rybicki nie poprzestał jednak na tym, w 1895r. dzięki staraniom jego i Rady Dobroczynności działającej w Skierniewicach, mimo wielu oporów ze strony władz Guberni miasto otrzymało pozwolenie na budowę, nowoczesnego na owe czasy Szpitala. JuŜ po trzech latach tzn. w 1898 roku został oddany do uŝytku jednopiętrowy budynek, umieszczony przy ulicy noszącej obecnie imię St. Rybickiego. Tak powstał funkcjonalny obiekt o 39 łóŝkach, w pełni zaspokajający potrzeby mieszkańców miasta i okolic przez następne kilkadziesiąt lat. Jeszcze w latach 60-tych obecnego stulecia pełnił swoje funkcje. Informacje o rozwoju placówki Rozwój miasta i wzrost liczby mieszkańców sprawiły, Ŝe rozpoczęto budowę nowego Szpitala, który został oddany do uŝytku w 1967 roku. W okazałym budynku znalazło miejsce ponad 300 łóŝek, usytuowanych w oddziałach o róŝnych specjalnościach, a takŝe bogate zaplecze diagnostyczne. W latach 70-tych nastąpiła integracja lecznictwa otwartego i zamkniętego, a Skierniewice dzięki nowemu podziałowi terytorialnemu zostały stolicą województwa. Szpital zyskał rangę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, co było awansem, ale i wyzwaniem, wymagało duŝego wysiłku organizacyjnego. Oprócz oddziałów szpitalnych w strukturze Szpitala znalazły się równieŝ placówki lecznictwa otwartego zarówno podstawowej jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej, a takŝe wiejskie ośrodki zdrowia znajdujące się w rejonie profilaktyczno-leczniczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W ciągu kolejnych lat Szpital rozrastał się. Zwiększały się moŝliwości terapeutyczne i diagnostyczne. Przybywało nowych placówek wyposaŝonych w nowoczesną aparaturę medyczną. Powstała m.in. Stacja Dializ, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Mammografii i wiele innych. W lipcu 1996 roku, a więc po około stu latach, w ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego działały: Izba Przyjęć, 9 oddziałów szpitalnych, Stacja Dializ, Apteka, Dział Pomocy Doraźnej, Ośrodek Diagnostyki Medycznej, Zespół Przychodni i Poradni Specjalistycznych, w skład których wchodzi26 poradni, 2 przychodnie rejonowe, 11 ośrodków zdrowia, Wojewódzki Punkt Krwiodawstwa. W 1998 roku Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach został przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Rok 1999 przyniósł nowe zmiany, wprowadzone od 1 stycznia tego roku: reforma administracyjna i reforma słuŝby zdrowia, spowodowały konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz dokonania przekształceń w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Obecnie tj. w 2006 roku w ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego działają następujące placówki : Izba Przyjęć, Stacja Dializ, 16 oddziałów szpitalnych, Zespół Poradni Specjalistycznych, Zakład Rehabilitacji, Ośrodek Ratownictwa Medycznego ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR), karetka R i W, Dział Diagnostyki Obrazowej (pracownie: rtg,, TK, USG, mammografii, endoskopii przewodu pokarmowego, bronchoskopii), Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, Apteka.

5 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 ODDZIAŁY SZPITALNE ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ ODDZIAŁ UROLOGII ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY ODDZIAŁ DZIECIĘCY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII ODDZIAŁ KARDIOLOGII ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY ODDZIAŁ NOWORODKÓW ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY ODDZIAŁ OKULISTYCZNY ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-URAZOWY ODDZIAŁ POŁOśNICZO-GINEKOLOGICZNY ODDZIAŁ NEFROLOGII STACJA DIALIZ ODDZIAŁ REHABILITACYJNY I OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ - Liczba łóŝek 28 ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - Liczba łóŝek 10 ODDZIAŁ UROLOGII - Liczba łóŝek 20 p. o. Ordynatora lek. med. Maciej Rurarz, specjalizacja II 0 z chirurgii ogólnej oraz II 0 z urologii Oddziałowa piel. dypl. BoŜena Adamczyk W oddziałach prowadzona jest hospitalizacja pacjentów z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej i urologii. W oddziałach prowadzone jest leczenie zachowawcze i operacyjne. Wykonuje się zabiegi z zastosowaniem szerokich technik operacyjnych (laparoskopia, technika staplerowa, wideoendoskopowa). Oddziały udzielają świadczeń w zakresie : neurotraumatologii, układu wydzielania wewnętrznego, układu oddechowego, układu naczyniowego, Ŝołądka, dwunastnicy i śledziony, jelit, wyrostka robaczkowego, odbytu, wątroby, dróg Ŝółciowych, trzustki, zabiegi naprawcze w przepuklinach, układu moczowego, narządów płciowych, nietrzymania moczu u kobiet, gruczołu piersiowego i skóry, w tym z powodu nowotworów złośliwych, leczenie zachowawcze i operacyjne obraŝeń wielomiejscowych, urazów głowy ze wstrząśnieniem mózgu i ogólnych potłuczeń wymagających diagnostyki tomografii komputerowej. Oddziały zapewniają całodobowy, pełny zakres badań laboratoryjnych, obrazowych (łącznie z USG i CT) i endoskopowych przewodu pokarmowego, histopatologicznych z moŝliwością badań śródoperacyjnych oraz EEG. Leczenie moŝe być kontynuowane ambulatoryjnie w poradni chirurgicznej, onkologicznej, urologicznej gastrologicznej, neurologicznej.

6 ODDZIAŁ NEFROLOGII - Liczba łóŝek 10 STACJA DIALIZ - 12 stanowisk dializacyjnych Ordynator lek. med. Zdzisław Goździk specjalista II 0 z chorób wewnętrznych oraz II O z nefrologii Oddziałowa piel. dypl. Wiesława Rutkowska Oddział Nefrologii i Stacja Dializ prowadzi hospitalizację pacjentów od 15 roku Ŝycia. WyposaŜony jest w nowoczesną aparaturę do hemodializ liczba stanowisk 12. Dzięki przestrzennym warunkom lokalowym i estetycznemu wnętrzu oddziału, pacjenci mają zapewniony pełen komfort pobytu. W oddziale hospitalizowani są pacjenci, którym wykonuje się: diagnostykę i leczenie z zakresu ostrej i przewlekłej niewydolności nerek i innych schorzeń prowadzących do niewydolności nerek, diagnostykę układu moczowego, prowadzone jest leczenie immunosupresyjne, przygotowanie chorych do transplantacji nerek. Leczenie pacjentów moŝe być kontynuowane w Poradni Nefrologicznej. Przy oddziale działa Fundacja Nerka. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych. ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY - Liczba łóŝek 20 Ordynator lek. med. Anna Tokarzewska, specjalista II O z chorób zakaźnych Oddziałowa piel. dypl. Henryka RuŜańska Oddział mieści się w odrębnym pawilonie, w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału chorób wewnętrznych. Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów ze wszystkimi schorzeniami zakaźnymi, m. in. wątroby, opon mózgowo-rdzeniowych, chorób pasoŝytniczych, biegunek o nieustalonej etiologii, salmonellozy i innych. Oddział wykonuje kompleksową diagnostykę hepatologiczną, łącznie z biopsją wątroby. W oddziale oraz sąsiadującej z nim Poradni Chorób Zakaźnych, PasoŜytniczych i Hepatologicznych prowadzone są działania profilaktyczne przy podejrzeniu kontaktu ze wścieklizną, ukąszeń jadowitych zwierząt oraz kontaktu z HIV. W 2005r. przeprowadzono modernizację Oddziału, w wyniku której oprócz poprawy warunków sanitarnoepidemiologicznych i estetyki, stworzono komfort pobytu i leczenia pacjentów, dzięki utworzeniu mniejszych sal (2 i 3 osobowe). ODDZIAŁ POŁOśNICZO-GINEKOLOGICZNY - Liczba łóŝek 44 Ordynator dr n. med. Andrzej Michalski, specjalista II O połoŝnictwa i ginekologii PołoŜna Oddziałowa poł. dypl. Anna Kowalczyk W skład Oddziału PołoŜniczo Ginekologicznego wchodzą następujące odcinki: połoŝnictwo z blokiem porodowym, salą cięć cesarskich, salą dla cięŝarnych z ciąŝą powikłaną, ginekologia. Część połoŝnicza Oddziału zorganizowana jest w systemie rooming-in, który umoŝliwia przebywanie na 2 osobowych salach matek wraz noworodkami. Wszystkie porody mogą odbywać się z udziałem najbliŝszej rodziny. W oddziale przestrzega się zasad wynikających z programu 10 kroków do udanego karmienia piersią, związanego z wymogami stawianymi przy nadaniu przez UNICEF statusu Szpital przyjazny dziecku, który szpital uzyskał w 1996 r. Decyzją koordynatorów Regionalnego Programu Poprawy Opieki Perinatalnej w 1996 roku Oddział uzyskał status wyŝszego, tj. drugiego poziomu opieki perinatalnej, której zadaniem jest opieka nad pacjentkami z grupy wysokiego ryzyka w okresie przed-, śród i poporodowym, a takŝe nad noworodkiem po urodzeniu.

7 W odcinku ginekologicznym prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentek z zakresu ginekologii operacyjnej jak i zachowawczej, a takŝe schorzeń nowotworowych i schorzeń okresu menopauzy i innych schorzeń z zakresu endokrynologii ginekologicznej. W oddziale są wykonywane zabiegi operacyjne metodą laparoskopową. DąŜeniem Oddziału jest rozwój procedur z zakresu profilaktyki i leczenia nowotworów u kobiet oraz szersze zastosowanie technik endoskopowych (w tym laparoskopowych) w operacjach ginekologicznych. W 2005r. przeprowadzono modernizację tej części oddziału, w wyniku której oprócz poprawy warunków sanitarnoepidemiologicznych i estetyki, stworzono komfort pobytu i leczenia pacjentek, dzięki utworzeniu mniejszych sal (2 i 3 osobowe). Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy. Leczenie moŝe być kontynuowane w przyszpitalnej Poradni K. ODDZIAŁ NOWORODKÓW - Liczba łóŝek 26 Ordynator lek. med. Lidia Kuchta, specjalista II O z neonatologii Oddziałowej piel. dypl. Joanna Grotkowska Oddział zapewnia całodobową i kompleksową opiekę nad noworodkami zdrowymi, wcześniakami i noworodkami chorymi. Noworodki zdrowe dzięki dobrym warunkom lokalowym mają moŝliwość przebywania z matką w tzw. systemie roomig-in wyłącznie w dwuosobowych salach w Oddziale PołoŜniczym. Decyzją Ministra Zdrowia w 1996 roku Oddział uzyskał status wyŝszego, tj. drugiego poziomu leczniczego w zakresie opieki perinatalnej, której zadaniem jest opieka nad pacjentkami z grupy wysokiego ryzyka w okresie przed-, śród- i poporodowym, a takŝe nad noworodkiem po urodzeniu. W 1996 r. Szpital po bardzo szczegółowej ocenie ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia otrzymał miano Szpital Przyjazny Dziecku. obejmuje min.: kompleksową opiekę nad zdrowym noworodkiem, przesiewowe badania słuchu u wszystkich noworodków, postępowanie z noworodkami z ciąŝy wielopłodowej, intensywną opiekę medyczną nad wcześniakami i noworodkami z zaburzeniami patologicznymi. W Oddziale prowadzone są działania promujące wyłącznie karmienie piersią przez wszystkie matki. ODDZIAŁ DZIECIĘCY - Liczba łóŝek 25 Ordynator lek. med. Wiesława Adamowska, specjalista II O z pediatrii Oddziałowa piel. dypl. Jadwiga Lawenda Oddział Dziecięcy zapewnia diagnostykę i leczenie pełnego profilu chorób wieku dziecięcego. obejmuje diagnostykę i leczenie: biegunek ostrych i przewlekłych, chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, chorób o podłoŝu atopowym, chorób układu oddechowego, chorób układu moczowego, chorób układu krąŝenia, chorób układu nerwowego. W 1996 r. Szpital po bardzo szczegółowej ocenie ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia otrzymał miano Szpital Przyjazny Dziecku. W Oddziale prowadzone są działania promujące karmienie piersią przez wszystkie matki. Oddział posiada warunki (łóŝka hotelowe) umoŝliwiające przebywanie rodziców lub opiekunów z dzieckiem przez całą dobę. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy w dziedzinie pediatrii.

8 ODDZIAŁ KARDIOLOGII - Liczba łóŝek 30 (w tym 8 intensywnej opieki kardiologicznej) Ordynator dr n. med. Teresa Kawka-Urbanek, specjalista II O z chorób wewnętrznych i kardiologii Oddziałowa mgr Małgorzata Kołaczek W Oddziale Kardiologicznym leczy się pacjentów z chorobami układu krąŝenia. Oddział zapewnia diagnostykę nieinwazyjną. Hospitalizowani są w nim pacjenci powyŝej 16 roku Ŝycia. W oddziale funkcjonuje sala intensywnej opieki kardiologicznej z pełnym standardem wyposaŝenia przeznaczona dla chorych będących w stanie zagroŝenia Ŝycia. oddziału obejmuje m. in.: intensywną opiekę kardiologiczną w stanach zagroŝenia Ŝycia, diagnostykę i leczenie zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, niewydolności krąŝenia, zapalnych chorób serca, zaburzeń gospodarki lipidowej, zatorowości płucnej, niedokrwistości, skaz krwotocznych i innych, nieinwazyjną diagnostykę i leczenie choroby wieńcowej, nieinwazyjną diagnostykę wad wrodzonych i nabytych serca, wstępną diagnostykę chorób naczyń obwodowych. Oddział dysponuje własnymi pracowniami z nowoczesną aparaturą do diagnostyki chorób układu krąŝenia, m.in.: elektrokardiograf, 2 bieŝnie do badań wysiłkowych, cyfrowy zestaw Holtera-EKG do 24 godzinnego monitorowania ekg, cyfrowy zestaw Holtera-EKG do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia, 2 aparaty USG kardiologiczne z kolorowym Dopplerem, USG z moŝliwością badania przezprzełykowego oraz z opcją echo-stress do badań wysiłkowych z próbą dobutaminową. Oddział prowadzi szereg międzynarodowych programów klinicznych. Leczenie moŝe być kontynuowane w przyszpitalnej Poradni kardiologicznej. Przy Oddziale funkcjonuje Fundacja Rozwoju Kardiologii Skierniewickiej Serce, która finansuje wyposaŝenie i modernizację oddziału. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz kardiologii. ODDZIAŁ OKULISTYCZNY - Liczba łóŝek 20 Ordynator lek. med. Andrzej Witecki, specjalista II O z okulistyki Oddziałowa piel. dypl. Halina Wiosna-Ciąpała Oddział Okulistyczny świadczy usługi w pełnym zakresie leczenia zachowawczego schorzeń narządu wzroku (oczodołu, twardówki, rogówki, siatkówki, błony naczyniowej, nerwu wzrokowego) oraz urazów narządu wzroku. Ponadto oddział wykonuje szeroki zakres zabiegów operacyjnych schorzeń narządu wzroku. Oddział specjalizuje się w leczeniu operacyjnym zaćmy z zastosowaniem wszczepu sztucznej soczewki, jaskry, skrzydlików i operacji powiekowych przy uŝyciu nowoczesnego mikroskopu firmy TOPKON. Leczenie pacjentów moŝe być kontynuowane w poradniach przyszpitalnych: okulistycznej, jaskrowej. ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-URAZOWY - Liczba łóŝek 26 Ordynator lek. med. Marek Jaworski, specjalista II O z ortopedii i traumatologii Oddziałowa piel. dypl. Dorota Gotowicka Oddział Ortopedyczno-Urazowy zlokalizowany jest w odrębnym pawilonie połączonym z Oddziałem Rehabilitacyjnym. W Oddziale Ortopedyczno-Urazowym leczeni są pacjenci z chorobami i urazami narządu ruchu. Oddział moŝe kontynuować leczenie w poradniach pszyszpitalnych: ortopedyczno-urazowej i rehabilitacyjnej, bądź oddziale rehabilitacji dziennej i całodobowej.

9 obejmuje leczenie dorosłych i dzieci powyŝej 3 r.ŝ. Wykonywane są zabiegi operacyjne związane z leczeniem następstw urazów narządu ruchu, zapaleń kości i stawów oraz w ograniczonym zakresie zmian nowotworowych, łącznie z zabiegami endoprotezoplastyki połowiczej. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Oddział posiada zgodę Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii na leczenie pacjentów z urazami wielomiejscowymi narządu ruchu. ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - Łączna liczba łóŝek 67 Ordynator Ordynator Oddziałowa Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych I lek. med. Krystyna Skierkowska, specjalista II O z chorób wewnętrznych Oddziału Chorób Wewnętrznych II lek. med. Dariusz Jastrzębski, specjalista II O z chorób wewnętrznych oraz II O z gastroenterologii Oddziału Chorób Wewnętrznych I piel. dypl. Ewa Ołtarzewska Oddziału Chorób Wewnętrznych II piel. dypl. GraŜyna Muszyńska, mgr pielęgniarstwa Posiadamy 2 oddziały realizujące pełny profil świadczeń z zakresu chorób wewnętrznych. Oddziały posiadają moŝliwości zapewnienia pełnego całodobowego zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej łącznie z USG i tomografia komputerową, EEG. Ponadto dysponuje nowoczesną aparaturą wideoendoskopową i bronchoskopem. Oddziały posiadają akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy. ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY - Liczba łóŝek 14 Ordynator lek. med. Dariusz Jastrzebski, specjalista II O z chorób wewnętrznych oraz II O z gastroenterologii Oddziałowa piel. dypl. GraŜyna Muszyńska, mgr pielęgniarstwa W oddziale leczeni są pacjenci ze schorzeniami przełyku, Ŝołądka i dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego, a takŝe wątroby, pęcherzyka Ŝółciowego, przewodu Ŝółciowego i trzustki. obejmuje równieŝ nowotwory przełyku, Ŝołądka, jelita grubego, wątroby i dróg Ŝółciowych oraz trzustki. Wykonywane są interwencyjne zabiegi endoskopowe typu polipektomia, tamowanie krwawień. : - badania endoskopowe przewodu pokarmowego, - diagnostyka obrazowa (badania USG, kontrastowe, przeglądowe, tomografia komputerowa), - badania histopatologiczne pobranych materiałów, - badania laboratoryjne. Leczenie moŝe być kontynuowane w przyszpitalnej Poradni Gastroenterologicznej bądź w Poradni Onkologicznej. ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII - Liczba łóŝek 8 Ordynator lek. med. Ewa Matyjek, specjalizacja II O z anestezjologii Oddziałowa piel. dypl. ElŜbieta StroŜek Oddział posiada : 1 salę intensywnej terapii medycznej, 1 salę pooperacyjną ( wybudzeń ). Oddział zapewnia wykonywanie znieczuleń i leczenie pacjentów.

10 W oddziale leczeni są pacjenci w stanach zagroŝenia Ŝycia : z urazami czaszkowo-mózgowymi, będący w stanach śpiączki, nieprzytomni, z zatruciami chemicznymi i lekowymi, po poraŝeniu prądem elektrycznym z objawami neurologicznymi lub krąŝeniowymi. Oddział posiada wyposaŝenie zgodne z określonym standardem, m.in.: nowoczesne kardiomonitory, pompy infuzyjne, respiratory złoŝone do wspomagania oddechu zasilane powietrzem. Oddział posiada całodobowy dostęp do pełnego zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, w tym tomografii komputerowej i USG oraz EEG i dializoterapii. RównieŜ w trybie całodobowym istnieje moŝliwość interwencji chirurgicznej. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy. ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY - Liczba łóŝek 20 Ordynator lek. med. Anna Karasińska-Miszczak, specjalista II O z otolaryngologii Oddziałowa piel. dypl. Irena Iwańczyk Oddział znajduje się w odrębnym budynku. Dysponuje własną salą operacyjną oraz bardzo dobrymi warunkami hospitalizacji. W bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonuje Poradnia Laryngologiczna, Alergologiczna i Audiologiczna. Oddział świadczy usługi diagnostyczne i lecznicze z zakresu : przewlekłych i ostrych schorzeń górnych dróg oddechowych ( uszu, gardła, krtani, nosa ), leczenie operacyjne przerostu migdałka gardłowego, migdałków podniebiennych i przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego, usuwanie ciał obcych z krtani, gardła, nosa, ucha, krwawień z nosa, diagnostyka upośledzeń słuchu. Oddział dysponuje nowoczesną aparaturą diagnostyczną w zakresie upośledzenia słuchu. Leczenie moŝe być kontynuowane w przyszpitalnych poradniach: laryngologicznej, audiologicznej. ODDZIAŁ REHABILITACYJNY - Liczba łóŝek 12 OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ Liczba łóŝek 2 Kierownik lek. med. Aleksandra Zabost, specjalista II O z rehabilitacji Oddziałowa piel. dypl. Dorota Gotowicka, Do oddziału przyjmujemy pacjentów wymagających kompleksowej rehabilitacji we wczesnym okresie po zaistnieniu choroby czy urazie, którzy nie mogą korzystać z zabiegów udzielanych w trybie ambulatoryjnym, zwłaszcza pacjentów po przebytych urazach, po uszkodzeniach kręgosłupa i rdzenia kręgowego, po udarze mózgu. Oddział prowadzi kompleksową rehabilitację chorych m.in.: po złoŝonych urazach narządu ruchu, ze zmianami zwyrodnieniowo-zapalnymi narządu ruchu, z uszkodzeniami i schorzeniami obwodowego układu nerwowego, z poraŝeniami i niedowładami, po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego ( stany pooperacyjne, udary mózgu ), z chorobami zwyrodnieniowymi układu nerwowego, stwardnieniem rozsianym, z zespołami bólowymi kręgosłupa, po przebytych urazach z uszkodzeniem kręgosłupa i rdzenia kręgowego, po udarze mózgu (rehabilitacja neurologiczna wczesna). Oddział dysponuje bazą leczniczo-zabiegową stanowiącą zaplecze Poradni Rehabilitacji Leczniczej znajdującej się w tym samym budynku, gdzie wykonuje się m.in. : pełen zakres zabiegów kinezyterapii, pełen zakres zabiegów fizykoterapii ( elektro-, elektromagneto-, światło-, ultra-, parafinoterapia, pełen zakres zabiegów hydroterapii,

11 pełen zakres zabiegów mechanoterapii, krioterapię miejscową ciekłym azotem. Leczenie rehabilitacyjne moŝe być równieŝ prowadzone w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. Pacjenci korzystają wówczas z zabiegów w ciągu dnia przez pięć dni w tygodniu. Leczenie moŝe być kontynuowane w przyszpitalnej Poradni Rehabilitacyjnej oraz gabinetach fizjoterapeutycznych. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - Liczba łóŝek 4 Kierownik lek. med. Krzysztof Niedźwiedzki specjalizacja II 0 z medycyny ratunkowej Oddziałowa mgr GraŜyna Majkowska z chorób płuc, w trakcie specjalizacji Oddział dokonuje wstępnej diagnostyki i podejmuje leczenie w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji Ŝyciowych osób znajdujących w stanie nagłego zagroŝenia Ŝycia lub zdrowia, a w szczególności wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci. Udziela świadczeń zdrowotnych, takŝe poszkodowanym w katastrofach. Oddział posiada salę reanimacyjną oraz dostęp do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Konsultacji dokonują specjaliści róŝnych dziedzin dyŝurujący w oddziałach szpitalnych.

12 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 PORADNIE SPECJALISTYCZNE PORADNIA DERMATOLOGICZNA PORADNIA WENEROLOGICZNA PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA PORADNIA LARYNGOLOGICZNA PORADNIA ALERGOLOGICZNA PORADNIA AUDIOLOGICZNA PORADNIA NEUROLOGICZNA PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEśY PORADNIA ONKOLOGICZNA PORADNIA OKULISTYCZNA PORADNIA WAD WZROKU PORADNIA LECZENIA JASKRY PORADNIA KARDIOLOGICZNA PORADNIA ORTOPEDYCZNO-URAZOWA PORADNIA PRELUKSACYJNA PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO PORADNIA NEFROLOGICZNA PORADNIA PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEśNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH PORADNIA ODWYKOWA PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, PASOśYTNICZYCH I HEPATOLOGICZNYCH PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC PORADNIA CHIRURGICZNA PORADNIA UROLOGICZNA PORADNIA REHABILITACJI LECZNICZEJ PORADNIA WAD POSTAWY PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ PORADNIA STOMATOLOGICZNA PORADNIA DLA KOBIET PORADNIA MEDYCYNY PRACY PORADNIA DERMATOLOGICZNA PORADNIA WENEROLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, (0-46) zakaŝenia skóry i tkanki podskórnej, - stany zapalne skóry, - choroby skóry ( grudkowo-złuszczające, pokrzywka, rumienie, choroby związane z promieniowaniem ), - choroby przydatków skórnych, - choroby przenoszone drogą płciową, - zmiany nowotworowe skóry. - badania serologiczne w kierunku kiły, - badania bakteriologiczne i mykologiczne, - badania w kierunku rzeŝączki, rzęsistka, - badanie w lampie Wooda, - badanie w kierunku AIDS- przeciwciała.

13 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek i Piątek PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) choroby przełyku, Ŝołądka i dwunastnicy, - choroby jelita cienkiego i grubego, - choroby wątroby, - schorzenia pęcherzyka Ŝółciowego, przewodu Ŝółciowego i trzustki, - nowotwory przełyku, Ŝołądka, jelita grubego, wątroby i dróg Ŝółciowych, trzustki. - badania endoskopowe w pełnym zakresie, - diagnostyka obrazowa ( bad. USG, kontrastowe, przeglądowe, tomografia komputerowa ), - badania histopatologiczne pobranych materiałów, - badania laboratoryjne ( biochemiczne, hematologiczne, serologiczne, bakteriologiczne, immunologiczne ). Poniedziałek Środa PORADNIA LARYNGOLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) choroby ucha zewnętrznego, środkowego i wyrostka sutkowatego, ucha wewnętrznego i zatok obocznych nosa, - ostre zakaŝenia górnych dróg oddechowych, - choroby ślinianek i przewodów ślinowych, - krwawienie z dróg oddechowych, - zawroty głowy, - urazy głowy i szyi, - zaburzenia węchu i smaku. - badania audiometryczne, - badanie narządu równowagi, - diagnostyka obrazowa ( badanie Rtg w zakresie głowy i szyi, USG ), - badanie bakteriologiczne i mykologiczne, - badania cytologiczne błon śluzowych z moŝliwością badań histopatologicznych. Poniedziałek Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek PORADNIA ALERGOLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) niektóre choroby dot. mechanizmów immunologicznych, - alergiczne zapalenie spojówek, - nieropne zapalenie uch środkowego o podłoŝu alergicznym,

14 - anafilaksja w tym alergia na jady owadów, - choroby dróg oddechowych o podłoŝu alergicznym. - Rtg klatki piersiowej, zatok obocznych nosa i nosogardzieli, - poszukiwanie swoistych alergenów, - badania kału w kierunku jaja pasoŝytów, - badania biochemiczne, - próba Mtx Rt 23, - badania bakteriologiczne i mykologiczne. Wtorek, Czwartek PORADNIA AUDIOLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu. - badania audiometryczne, - tympanometria, - badanie narządu równowagi, - badania radiologiczne w zakresie głowy i szyi, - tomografia komputerowa. od Poniedziałku do Piątku PORADNIA NEUROLOGICZNA Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1, tel. (0-46) choroby układu nerwowego, - zespoły otępienne, - nowotwory ( w zakresie moŝliwości działania poradni ), - bóle głowy. - diagnostyka obrazowa w zakresie : tomografia komputerowa, Rtg, kontrastowy radiogram mózgu/czaszki, Rtg czaszki, USG oraz EEG, - badanie dna oka, - badanie mikroskopowe materiału, - badania laboratoryjne pełny zakres. Poniedziałek, Wtorek, Środa i Piątek Czwartek PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEśY Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1, tel. (0-46) choroby układu nerwowego, - zespoły otępienne, - nowotwory ( w zakresie moŝliwości działania poradni ),

15 - porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego, - zaburzenia mózgowe oraz zaburzenia napięcia mięśniowego noworodka, - wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego i mięśniowo-kostnego w zakresie moŝliwości i działania poradni, - drgawki, bóle głowy. - diagnostyka obrazowa w zakresie : tomografia komputerowa, Rtg, kontrastowy radiogram mózgu/czaszki, Rtg czaszki, USG oraz EEG, - badanie dna oka, - badanie mikroskopowe materiału, - badania laboratoryjne pełny zakres. Poniedziałek, Środa PORADNIA ONKOLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) wykrywanie i leczenie nowotworów, - wykonywanie specjalnych zabiegów i pielęgnacji ( w zakresie moŝliwości działania porani ), - chemioterapia. - diagnostyka obrazowa ( Rtg, tomografia komputerowa, USG ), - oznaczenie markerów nowotworowych, - badania laboratoryjne, - badanie histopatologiczne, - badania bakteriologiczne. Poradnia realizuje Program profilaktyki raka piersi etap pogłębionej diagnostyki. Pielęgniarka przyjmuje: Poniedziałek, Środa, Czwartek i Piątek , Wtorek Lekarze przyjmują: Wtorek , Środa , Czwartek PORADNIA OKULISTYCZNA PORADNIA WAD WZROKU PORADNIA LECZENIA JASKRY Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) choroby oka i przydatków oka, - nowotwory ( w zakresie moŝliwości działania poradni ), - wady wzroku u dzieci i młodzieŝy, - jaskra. - badania bakteriologiczne, - diagnostyka obrazowa ( badania Rtg, tomografia komputerowa ), - badanie dna oka, - planujemy wyposaŝyć gabinet zabiegowy w autorefraktometr komputerowy słuŝący do oceny wad wzroku i oceny potrzeb w zakresie korekcji okularowej. Godziny pracy Poniedziałek, Piątek Wtorek, Środa Czwartek

16 PORADNIA ORTOPEDYCZNO-URAZOWA Skierniewice, ul. Sobieskiego 4, tel. (0-46) choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego (z wyjątkiem wad postawy u dzieci i młodzieŝy), - nowotwory kości i chrząstki stawowej ( w zakresie moŝliwości poradni ), - urazy i ich następstwa, - wykonywanie specjalistycznych zabiegów i pielęgnacji w zakresie moŝliwości poradni. - diagnostyka obrazowa ( Rtg, tomografia komputerowa, USG ), - badania bakteriologiczne i mykologiczne, - badania histopatologiczne. od Poniedziałku do Piątku PORADNIA PRELUKSACYJNA Skierniewice, ul. Sobieskiego 4, tel. (0-46) dysplazja stawów biodrowych u dzieci. - diagnostyka obrazowa (USG ) Poradnia posiada moŝliwość współpracy z Pracownią USG oraz specjalistami w dziedzinie : rehabilitacji, neurologii. radiologii, od Poniedziałku do Piątku PORADNIA KARDIOLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) pełny zakres świadczeń z zakresu kardiologii. - ambulatoryjne monitorowanie czynności serca, - diagnostyka obrazowa ( USG serca, Rtg klatki piersiowej ), - badania wysiłkowe serca, - badania laboratoryjne, niezbędne do diagnostyki i leczenia. Wtorek, Środa, Piątek PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1, tel. (0-46) pełny zakres świadczeń z zakresu psychiatrii z wyjątkiem : o zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych uŝywaniem środków psychotropowych, o zaburzeń typu schizofrenii ( schizotypowych ) i urojeniowych. - diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna

17 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek, Piątek PORADNIA NEFROLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) choroby nerek, - dna moczanowa, - układowe choroby tkanki łącznej, - nadciśnienie nerkowe, - wady wrodzone układu moczowego, - przygotowywanie chorych z przewlekła niewydolnością nerek do leczenia nerkozastępczego, - leczenie przeddializacyjne niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek ( erytropoetyną ). - badania laboratoryjne pełny zakres, - diagnostyka obrazowa ( USG z Dopplerem, urografia, tomografia komputerowa ). Wtorek i Środa PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEśY Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1, tel. (0-46) brak kontraktu w 200 6roku PORADNIA PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEśNIEŃ OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH Skierniewice, ul. Nowobielańska 61, tel. (0-46) zaburzenia psychiczne i zburzenia zachowania spowodowane uŝywaniem środków ( substancji ) psychoaktywnych, - niektóre zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną ( osoby współuzaleŝnione ). - diagnostyka laboratoryjna pełny zakres. Lekarz przyjmuje: środa i piątek Instruktor terapii uzaleŝnień przyjmuje: poniedziałek i czwartek PORADNIA ODWYKOWA Skierniewice, ul. Nowobielańska 61, tel. (0-46) zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane uŝyciem alkoholu, - niektóre zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną ( osoby współuzaleŝnione ). - diagnostyka laboratoryjna pełny zakres.

18 Psycholog pracuje: od Poniedziałku do Piątku Pielęgniarka pracuje: od Poniedziałku do Piątku Lekarze przyjmują: Środa, Piątek PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, PASOśYTNICZYCH I HEPATOLOGICZNYCH Skierniewice, ul. Sobieskiego 4, tel. (0-46) choroby zakaźne przewodu pokarmowego, w tym takŝe wątroby i trzustki, - robaczyce i niektóre bakteryjne choroby odzwierzęce, - riketsjozy, choroby wywołane przez pierwotniaku. - badania bakteriologiczne i mykologiczne, - badania serologiczne, - diagnostyka obrazowa ( USG brzucha i przestrzeni pozaotrzewnowej, Rtg klatki piersiowej, tomografia komputerowa ), - biopsja wątroby. Wtorek i Czwartek PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1, tel. (0-46) przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych, w tym grzybice, - toksoplazmoza i pneumocystoza, - nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej, - sarkoidoza, - niektóre zespoły sercowo-płucne, - choroby naczyń płucnych, - choroby opłucnej, - wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego, - krwawienie z dróg oddechowych, - zaburzenia oddychania. - bronchoskopia, - diagnostyka obrazowa ( Rtg, USG, tomografia komputerowa, EKG ), - spirometria, - gazometria, - próba tuberkulinowa Rt 23, - badania bakteriologiczne. Pielęgniarka pracuje: Wtorek, Piątek Lekarz przyjmuje: Wtorek, Piątek PORADNIA CHIRURGICZNA Skierniewice, ul. Sobieskiego 4, tel. (0-46) nowotwory ( w zakresie moŝliwości działania poradni ), - choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych,

19 - choroby Ŝył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, - choroby układu trawiennego, - zakaŝenia skóry, tkanki podskórnej i przydatków skórnych, - choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (w zakresie moŝliwości działania poradni), - oparzenia ( w zakresie moŝliwości działania poradni ), - odmroŝenia ( w zakresie moŝliwości działania poradni ), - wykonywanie zabiegów i pielęgnacji w zakresie moŝliwości działania poradni. - badania laboratoryjne, - badania bakteriologiczne i mykologiczne, - badania histopatologiczne, - diagnostyka obrazowa (Rtg, kontrastowe badania przewodu pokarmowego, USG, tomografia komputerowa), - badania endoskopowe. od Poniedziałku do Piątku PORADNIA UROLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) choroby układu moczowego, w tym : kamica moczowa i nowotwory dróg moczowych, - choroby męskich narządów płciowych, w tym : nowotwory i choroby gruczołu krokowego, - ciało obce w układzie moczowo-płciowym, - wykonywanie zabiegów i pielęgnacji w zakresie moŝliwości działania poradni. - diagnostyka obrazowa ( urografia, cystografia, Rtg, USG, tomografia komputerowa ), - badania laboratoryjne, w tym oznaczenie markerów nowotworowych i badania bakteriologiczne, - biopsja gruczołu krokowego, - badania histopatologiczne. Poniedziałek i Czwartek PORADNIA REHABILITACJI LECZNICZEJ PORADNIA WAD POSTAWY Skierniewice, ul. Sobieskiego 4, tel. (0-46) choroby stawów i niektóre choroby tkanki łącznej, - choroby kręgosłupa, - osteoporoza bez patologicznego złamania, - stany poudarowe, - zaburzenia nerwu trójdzielnego, polineuropatie, - wady postawy u dzieci ( pogłębione kifoza, lordoza i skolioza ), - wrodzone bądź nabyte zniekształcenia kończyn dolnych, w tym stopy, - dziecięce poraŝenie mózgowe, - choroby mięśni. MoŜliwości leczniczo-zabiegowe - pełen zakres zabiegów kinezyterapii, - pełen zakres zabiegów fizykoterapii ( elektro-, elektromagneto-, światło-, ultra-, parafinoterapia, - pełen zakres zabiegów hydroterapii, - pełen zakres zabiegów mechanoterapii.

20 Poradnia Rehabilitacji Leczniczej od Poniedziałku do Piątku ( gabinety zabiegowe czynne do godz ) Poradnia Wad Postawy od Poniedziałku do Piątku PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ Skierniewice, ul. Sobieskiego 4, tel. (0-46) Poradnia dokonuje kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu oraz wykonuje szereg koniecznych badań lekarskich dzieciom i młodzieŝy do ukończenia 21 r.ŝ. ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu. - badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne, które obejmują (w zaleŝności od dyscypliny sportu): pomiary antropometryczne, ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne, próbę wysiłkową, przegląd stomatologiczny, badanie EKG, badanie ogólne moczu, OB, morfologia, konsultację laryngologiczną, okulistyczną, neurologiczną, psychologiczną, badanie EEG, oznaczenie poziomu glukozy w surowicy krwi, badanie rtg odc. szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa, badanie spirometryczne. - badania laboratoryjne pełny zakres, - diagnostyka obrazowa Rtg, - ambulatoryjne monitorowanie czynności serca, - badania wysiłkowe serca. Poniedziałek i Środa , Czwartek PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Skierniewice, ul. Rybickiego 1, tel. (0-46) choroby tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego, - wdraŝanie i kontrola hormonalnej estrogenowej terapii zastępczej i antykoncepcji, - niepłodność kobieca, - przedwczesne lub opóźniające się dojrzewanie płciowe. - badania laboratoryjne pełny zakres, - diagnostyka obrazowa USG. Wtorek, Czwartek

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. A. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: 1. alergologii, 2. alergologii dla

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ordynator. lek. Ewa Sahaj. Z-ca ordynatora. lek. Irena Rybczak. Pielęgniarka oddziałowa. Wojtyna Joanna. ordynator

Ordynator. lek. Ewa Sahaj. Z-ca ordynatora. lek. Irena Rybczak. Pielęgniarka oddziałowa. Wojtyna Joanna. ordynator Oddział Dziecięcy Ordynator lek. Ewa Sahaj Z-ca ordynatora lek. Irena Rybczak Pielęgniarka oddziałowa Wojtyna Joanna Telefony : ordynator 77 408 79 20 dyżurka lekarska 77 408 79 21 dyżurka pielęgniarska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące organizacji do BIP

Informacje dotyczące organizacji do BIP Informacje dotyczące organizacji do BIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, lecznictwa wielospecjalistycznego,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Lp.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 597 UCHWAŁA NR 152/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

czynności pomocnicze przy pacjencie ODDZIAŁY SZPITALNE

czynności pomocnicze przy pacjencie ODDZIAŁY SZPITALNE Załącznik nr 16 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty L.P. Nazwa komórki organizacyjnej Cena usługi Cena usługi Cena transport Symbol komórki organizacyjnej czynności pomocnicze przy pacjencie porządkowe

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szpital Czerniakowski Jesteśmy po to, aby pomagać chorym.

Szpital Czerniakowski Jesteśmy po to, aby pomagać chorym. Szpital Czerniakowski jest wielospecjalistycznym szpitalem miejskim z ponad 50-letnim stażem. Naszym nadrzędnym celem jest udzielanie usług medycznych na jak najwyższym poziomie i działanie zgodnie z misją

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UMÓW na 2009r. - kupno usług medycznych z kim umowa zakres umowy okres trwania umowy

WYKAZ UMÓW na 2009r. - kupno usług medycznych z kim umowa zakres umowy okres trwania umowy Lp. nr umowy data zawarcia umowy 1. 91/2005 01.07.2005 grupowa Praktyja Lekarska HISTAMEDICA Piotr Paleń i Partnerzy 41-200 Sosnowiec ul. Grota Roweckiego 179 2. 202/05 149/2006 3. 308/06 224/06 WYKAZ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 3179 UCHWAŁA NR 939/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr III/8/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Organy Szpitala

Rozdział 2 Organy Szpitala Załącznik do Uchwały Nr XIV/240/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI Kod Opis 0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI 0030 PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 06.05.2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 08 110

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na objęcie funkcji Koordynatora Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach oraz Kierownika Pracowni Endoskopii, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w: Szpitalu

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej Przedmiot zakresu świadczeń zdrowotnych Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 1 do Szczegółowych Materiałów Informacyjnych do Konkursu Ofert nr 1/2015 Wymagane kwalifikacje i szczegóły

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r.

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r. Medica Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 21 (City Arcade) 81-319 Gdynia tel. (+4858) 662 07 77 fax (+4858) 662 07 78 24h infolinia 801 600 999 e-mail: office@medicapolska.pl www.medicapolska.pl Warianty Opieki

Bardziej szczegółowo

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna Załącznik nr 2 Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna 0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

Dr Janusz Eugeniusz Nowak

Dr Janusz Eugeniusz Nowak Dr Janusz Eugeniusz Nowak UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 5 IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA SZARECKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI 91-647 Łódź, pl. Hallera 1 tel. (0 42) 639 30 90, 639 30 88 fax (0 42)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 3017 UCHWAŁA NR LXI/1296/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ 1. Indywidualna Praktyka Lekarska - Leszek Tarski Badania współfinansowane

Bardziej szczegółowo

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 tel. centr: (32) 265-16-44, 265-17-47, 265-15-86, 265-16-86, 265-14-36, 736-76-38, 763-76-39

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 873 UCHWAŁA NR VII/81/12 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/512/12 Pełniącej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne 1 05 Łódzki 02 świadczenia diagnostyczne kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ROZLICZENIOWY 475864 2

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo