Tematy Luty LP. Prowadzący Kierunek PD/PIN Temat polski Temat angielski. dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia PIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy Luty 2014. LP. Prowadzący Kierunek PD/PIN Temat polski Temat angielski. dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia PIN"

Transkrypt

1 Tematy Luty 2014 LP. Prowadzący Kierunek / Temat polski Temat angielski 1 dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia 2 dr hab. inż. Joanna Cabaj Biotechnologia 3 dr hab. inż. Joanna Cabaj Biotechnologia 4 dr hab. inż. Piotr Młynarz Biotechnologia 5 dr hab. inż. Piotr Młynarz Biotechnologia 6 dr hab. inż. Piotr Młynarz Biotechnologia 7 dr hab. inż. Piotr Młynarz Biotechnologia dr hab. inż. Piotr Dobryszycki Biotechnologia dr hab. inż. Piotr Dobryszycki Biotechnologia dr hab. inż. Piotr Dobryszycki Biotechnologia dr hab. inż. Piotr Dobryszycki Biotechnologia "Modyfikacja powierzchniowa materiałów naturalnych nanocząstkami" Zastosowanie immobilizacji białek w konstruowaniu detektorów biologicznych Metody detekcji związków fenolowych w produktach spożywczych Synteza inhibitora adhezji komórkowej zawierającego grupę boronową. Próba syntezy wielofunkcyjnego inhibitora adhezji komórkowej. Zastosowanie metod metabolomicznych w diagnostyce chorób nerek- przegląd literaturowy Zastosowanie metod metabolomicznych w diagnostyce nowotworów układu trawiennego, porównanie puli metabolitów przegląd literaturowy Modyfikacje posttranslacyjne białek IDP zaangażowanych w proces biomineralizacji. Białka IDP zaangażowane w proces biomineralizacji hydroksyapatytu. Białka IDP zaangażowane w powstawanie pereł Przegląd narzędzi informatycznych przewidywania struktury białek inherentnie nieuporządkowanych. "Surface modification of natural materials by nanoparticles" Application of immobilized proteins in construction of biosensors Methods of detection of phenolic compounds in foodstuffs Synthesis of the cell adhesion inhibitor containing a boronic group Attempt of a synthesis of multifunctional cell adhesion inhibitor The use of metabolomic methods in the diagnosis of kidney diseases - a literature review The use of metabolomic methods in the diagnosis of tumors of the digestive tract, the comparison of the metabolites pool - a literature review Posttranslational modifications of the IDP proteins involved in the biomineralization. IDP proteins involved in the hydroxyapatite biomineralization. Proteins involved in the nacre biomineralization. Bioinformatic tools for the structure prediction of the inherently unstructured proteins a review.

2 12 dr hab. inż. Piotr Dobryszycki Biotechnologia 13 dr inż. Dariusz Bieńko Biotechnologia 14 dr inż. Dariusz Bieńko Biotechnologia dr inż. Elżbieta Wojaczyńska Biotechnologia dr inż. Elżbieta Wojaczyńska Biotechnologia 17 dr inż. Ewa Chmielewska Biotechnologia 18 dr inż. Ewa Zboińska Biotechnologia Przygotowanie konstruktów cdna mutantów białka OMM-64 do badań fluorescencyjnych..kompleksy pochodnych talidomidu z metalami - przegl. literaturowy Teoretyczne przewidywania własności magnetycznych dla prostych kompleksow z metalami Asymetryczna synteza wielofunkcyjnej amino-oksazolidyny. Chiralne ciecze jonowe jako organokatalizatory - przegląd literaturowy. Aminokwasy jako substancje wyjściowe w syntezie biologicznie aktywnych bisfosfonianów Czynniki wpływające na mikrobiologiczną dekoloryzację i rozkład wybranych barwników azowych Preparation of cdna constructs of OMM-64 mutants for the fluorescence studies. Metals complexes derived from thalidomide - a liter. surley Theoretical prediction of magnetic properties for simple metals complexes Asymmetric synthesis of multifunctional aminooxazolidine. Chiral ionic liquids as organocatalysts - literature review. Amino acids as a starting material in the synthesis of biologically active bisphosphonates Factors influencing microbial decolorization and degradation of selected azo dyes dr inż. M.Klakocar- Ciepacz Biotechnologia Czynniki korozyjne dla stali w glebie. Corrosion factors for steel in the soil. Nowe pochodne alkaloidów drzewa dr inż. Mariola Zielińska- chinowego i ich zastosowanie w New derivatives of Cinchona alkaloids and their Błajet Biotechnologia organokatalizie application in organocatalysis 21 Dr inż. Marta Kaszowska Biotechnologia 22 dr Marta Świtalska Biotechnologia 23 dr Paweł Lipkowski Biotechnologia Badania immunochemiczne lipidów A Plesiomonas shigelloides Przeciwprzerzutowa aktywność soli pirydyniowej 1,4 DMP w skojarzeniu z klopidogrelem i wybranym cytostatykiem w modelu mysiego raka okrężnicy. Charakterystyka oddziaływań warstwowych w układach o znaczeniu biologicznym - praca literaturowa. Immunochemical studies of Plesiomonas shigelloides lipids A. Antimetastatic activity of pyridinium salt 1,4 DMP in combination with clopidogrel and cytostatic in mouse colon cancer model. Chracteristic of the stacking interactions in molecular systems of biological interest.

3 24 dr Paweł Lipkowski Biotechnologia Andrzej Sokalski Biotechnologia Józefa Hoffmanna Biotechnologia S.Lochyński Biotechnologia 28 dr inż. Agnieszka Świst Biotechnologia Prof. Dr hab. Jacek Otlewski Biotechnologia dr hab. inż. Marek Duczmal Biotechnologia dr hab. inż. Marek Duczmal Biotechnologia 32 dr hab. Inż. Paweł Pohl Biotechnologia 33 dr inż. Anna Zoglowek Biotechnologia 34 dr inż. Anna Zoglowek Biotechnologia 35 dr inż. Anna Zoglowek Biotechnologia 36 dr inż. Agata Rydzewska Biotechnologia Znaczenie oddziaływań niekowalencyjnych w procesie rozpoznawania molekularnego. Wyznaczenie nieempirycznych funkcji potencjalnych do opisu oddziaływań międzycząsteczkowych Badanie nad usuwaniem kadmu z kwasu fosforowego. Chemiczne i enzymatyczne modyfikacje laktamów dla przemysły farmaceutycznego Cienkie polimerowe filmy do zastosowań w urządzeniach diagnostycznych. Cytotoksyczne koniugaty wykorzystujące Affibody jako cząsteczkę kierującą w terapii przeciwnowotworowej. Obliczenie namagnesowania łańcucha Heisenberga (jony z S = 1) w niezerowym polu magnetycznym. Obliczenie namagnesowania łańcucha Heisenberga (jony z S = 3/2) w niezerowym polu magnetycznym. Oznaczanie związków fenolowych w naparach kawy Wektory ekspresyjne do produkcji białek w komórkach E. coli Białka zaangażowane w proces biomineralizacji Optymalizacja ekspresji rekombinowanej owokaliksyny 32 ze skorupy jaja kurzego w komórkach E. coli. Zastosowanie reakcji Petasisa w syntezie α- aminokwasów oraz związków β- The importance of the non-covalent interactions in a molecular recognition process. Derivation of nonempirical potential functions for intermolecular interaction studies Study on removal of cadmium from phosphoric acid. Chemical and enzimatic transformations of lactams for pharmaceutical industry Polymer thin films for applications in diagnostic devices. Cytotoxic conjugates exploiting Affibody as leading molecule as a targeting agent in cancer therapy. Calculation of field-dependent magnetization of the Heisenberg linear chain (S = 1 ions). Calculation of field-dependent magnetization of the Heisenberg linear chain (S = 3/2 ions). Determination of phenolic compounds in coffee brews Expression vectors for protein production in E. coli cells Proteins engaged in the biomineralization. Optimization of the expression procedure of the recombinant eggshell Ovocalyxin 32 in E.coli cells. Application of a Petasis reaction in the synthesis of α-amino acids and β-aminocarbonyl

4 aminokarbonylowych - przegląd literaturowy. compounds - literature review. 37 dr inż. Agata Rydzewska Biotechnologia Roman Gancarz Biotechnologia Prof. dr hab. Józef Oleksyszyn Biotechnologia Synteza kwasów α-aminoboronowych i ich pochodnych. Studia literaturowe. Metody oznaczania lotnych zwiazków siarki powstajacych w chorobie jamy ustnej - halitosis Przegląd dostępnych na rynku suplementów diety zalecanych dla sportowców wytrzymałościowych Paweł Kafarski Biotechnologia Meduzy parzące Stinging jellyfish dr hab. inż. Małgorzata Kotulska Biotechnologia (ANG) 42 dr hab. Inż. Paweł Pohl Chemia 43 dr hab. Inż. Paweł Pohl Chemia PN 44 dr hab. Inż. Paweł Pohl Chemia 45 dr hab. inż. Piotr Młynarz Chemia 46 dr hab. inż. Piotr Młynarz Chemia 47 dr hab. inż. Piotr Młynarz Chemia 48 dr hab. inż. Piotr Młynarz Chemia Bioinformatical analysis of surface shape and charge in amyloidogenic hexapeptides Analiza frakcjonowana wybranych pierwiastków w naparach kaw Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej naparów kawy Analiza frakcjonowana wybranych pierwiastków w naparach herbat Synteza inhibitora adhezji komórkowej zawierającego grupę boronową. Próba syntezy wielofunkcyjnego inhibitora adhezji komórkowej. Zastosowanie metod metabolomicznych w diagnostyce chorób nerek- przegląd literaturowy Zastosowanie metod metabolomicznych w diagnostyce nowotworów układu trawiennego, porównanie puli metabolitów przegląd literaturowy Synthesis of α-amino boronic acids and their derivatives. Literature studies. Detrmination of violatile sulphur compounds exposed in oral disease- halitosis. Overview of commercialy available dietary supplements are recommended for endurance athletes Bioinformatical analysis of surface shape and charge in amyloidogenic hexapeptides Fractionation analysis of selected elements in coffee infusions Determination of antioxidant activity of coffee brews Fractionation analysis of selected elements in tea infusions Synthesis of the cell adhesion inhibitor containing a boronic group Attempt of a synthesis of multifunctional cell adhesion inhibitor The use of metabolomic methods in the diagnosis of kidney diseases - a literature review The use of metabolomic methods in the diagnosis of tumors of the digestive tract, the comparison of the metabolites pool - a literature review

5 49 Dr hab. Rafał J. Wiglusz Chemia 50 dr inż. Borys Szefczyk Chemia 51 dr inż. Dariusz Bieńko Chemia 52 dr inż. Dariusz Bieńko CHEMIA Dr inż. Elżbieta Wojaczyńska Chemia dr inż. Katarzyna Sobianowska Chemia dr inż. Katarzyna Sobianowska Chemia dr inż. Mariola Zielińska- Błajet Chemia 57 dr Paweł Lipkowski Chemia 58 dr Paweł Lipkowski Chemia 59 dr inż. Wojciech Wieleba Chemia 60 dr inż. Wojciech Skrzypiński Chemia Synteza oraz badanie właściwości fizykochemicznych układów nanoperowskitów domieszkowanych jonami lantanowców. Badania oddziaływań międzycząsteczkowych w cieczach jonowych Teoretyczne przewidywania własności magnetycznych dla prostych kompleksow z metalami Kompleksy pochodnych talidomidu z metalami - przegl. literaturowy Asymetryczna synteza wielofunkcyjnej amino-oksazolidyny. Gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi w Europie. Analiza i ocena wpływu promieniowania jonizującego na ogół ludzkości. Nowe pochodne alkaloidów drzewa chinowego i ich zastosowanie w organokatalizie Opis układów z wiązaniem litowym - praca literaturowa. Opis oddziaływań niekowalencyjnych pomiędzy atomami z VI grupy głównej układu okresowego. Wpływ środowiska na właściwości tribologiczne par ślizgowych poliamid-stal Projekt absorbera do usuwania SO2 ze strumienia gazu, Synthesis and physicochemical characterization of nanoperovskites doped with lanthanides ions. Studies on intermolecular interactions in ionic liquids Theoretical prediction of magnetic properties for simple metals complexes Metals complexes derived from thalidomide - a liter. surley Asymmetric synthesis of multifunctional aminooxazolidine. The management of spent fuel and radioactive waste management in the EU. Analysis and evaluation of the impact of ionizing radiation on the whole of humanity. New derivatives of Cinchona alkaloids and their application in organocatalysis Description of molecular systems with lithium bond. Description of the non-covalent interactions between the atoms from the VI-th main group of the periodic table of elements. The effect of evironment on the tribological properties of sliding pairs polyamide-steel. Project od absorber for SO2 removing from gas stream

6 61 Józefa Hoffmanna Chemia 62 dr hab. inż. Jan Masalski Chemia 63 dr hab. inż. Jan Masalski Chemia 64 dr hab. inż. Jan Masalski Chemia 65 dr hab. inż. Jan Masalski Chemia Andrzej Trochimczuk Chemia Andrzej Trochimczuk Chemia Andrzej Trochimczuk Chemia Andrzej Trochimczuk Chemia Roman Gancarz Chemia Roman Gancarz Chemia 72 Dr inż. Marcin Nyk Chemia Badanie nad usuwaniem kadmu z kwasu fosforowego. Właściwości dielektryczne materiałów polimerowych Wykorzystanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej w badaniach materiałów metalicznych Badanie wykładzin gumowych po wieloletniej eksploatacji w instalacjach przemysłowych Korozja austenitycznych stali odpornych na korozję Synteza polimerowych analogów cieczy jonowych Synteza funkcjonalizowanych polimerowych analogów cieczy jonowych zawierających grupy sulfonowe Synteza funkcjonalizowanych polimerowych analogów cieczy jonowych zawierających grupy fosfonowe Synteza funkcjonalizowanych polimerowych analogów cieczy jonowych zawierających grupy nitrylowe Badania właściwości luminescencyjnych ciekłych kryształów domieszkowanych nanocząstkami Metody oznaczania lotnych zwiazków siarki powstajacych w chorobie jamy ustnej - halitosis Synteza, charakteryzacja oraz spektralno rozdzielcze zbadanie generacji drugiej harmonicznej polimerów koordynacyjnych opartych na tetrakis[4- Study on removal of cadmium from phosphoric acid. Dielectric properties of polymeric materials The use of electrochemical impedance spectroscopy in the study of metallic materials Study of rubber lining after many years of use in industrial installations Corrosion of austenitic stainless steels Synthesis of polymeric analogues of ionic liquids Synthesis of functionalized polymeric analogues of ionic liquids containing sulfonic groups Synthesis of functionalized polymeric analogues of ionic liquids containing phosphonic groups Synthesis of functionalized polymeric analogues of ionic liquids containing nitrile groups Luminescence properties of the liquid crystals doped with the nanoparticles Detrmination of violatile sulphur compounds exposed in oral disease- halitosis. Synthesis, characterization and spectrally resolved second harmonic generation of coordination polymers based on tetrakis[4- (dietoxyphosphoryl)phenyl]metane.

7 (dietoksyfosforylo)fenylo]metanie. 73 dr hab. inż. Jan Masalski 74 dr hab. inż. Jan Masalski Dr hab. Inż. Helena Teterycz prof. PWr (zew) Dr hab. Inż. Jacek Kaczmar prof. PWr 77 dr hab. inż. Jan Masalski 78 dr hab. inż. Jan Masalski 79 dr hab. inż. Jan Masalski Inzynieria Elektrochemiczna ocena wybranych stali odpornych na korozję w środowiskach symulujących środowiska przemysłowe Korozja ferrytycznych stali odpornych na korozję Synteza nanocząstek złota i srebra w dimetyloformamidzie pod kątem zastosowań do produkcji włókien poliakrylonitowych. Badania wytrzymałości mechanicznej i struktury połączeń adhezyjnych metalpolimer elementów przeznaczonych do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym. Właściwości dielektryczne materiałów polimerowych Wykorzystanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej w badaniach materiałów metalicznych Badanie wykładzin gumowych po wieloletniej eksploatacji w instalacjach przemysłowych Korozja austenitycznych stali odpornych na Electrochemical evaluation of selected stainless steels in simulated industrial environments Corrosion of ferritic stainless steels Synthesis of gold and silver nanoparticles in dimethyl formamide for production of polyacrylonitrile fibres. Investigations of mechanical strenght and structure of adhesion joins of metal-polymer type of elements for the application in the car industry. Dielectric properties of polymeric materials The use of electrochemical impedance spectroscopy in the study of metallic materials Study of rubber lining after many years of use in industrial installations 80 dr hab. inż. Jan Masalski korozję Corrosion of austenitic stainless steels Elektrochemiczna ocena wybranych stali odpornych na korozję w środowiskach Electrochemical evaluation of selected stainless 81 dr hab. inż. Jan Masalski symulujących środowiska przemysłowe steels in simulated industrial environments Korozja dupleksowych stali odpornych na 82 dr hab. inż. Jan Masalski materiałowa korozję Corrosion of duplex stainless steels 83 dr hab. inż. Jan Masalski Stałoprądowe badania stopów o wysokiej DC testing of high corrosion resistance alloys

8 84 dr inż. Elżbieta Wojaczyńska 85 dr hab. inż. Jan Masalski 86 dr hab. inż. Jan Masalski 87 dr hab. inż. Marek Kułazyński 88 dr hab. inż. Jan Masalski Dr hab. Inż. Jerzy Szczygieł Dr inż. Elżbieta Wojaczyńska Dr inż. Elżbieta Wojaczyńska Dr inż. Elżbieta Wojaczyńska dr inż. Ewa Lorenc- Grabowska dr inż. M.Klakocar- Ciepacz dr inż. Sylwia Olsztyńska- Janus Grażyna Gryglewicz materiałowa materiałowa odporności korozyjnej Chiralne połączenia zawierające fragment ferrocenowy-synteza i właściwości Korozja dupleksowych stali odpornych na korozję Stałoprądowe badania stopów o wysokiej odporności korozyjnej Układ zasilania ogniwa paliwowego gazem ziemnym Korozja ferrytycznych stali odpornych na korozję Projektowanie katalizatorów na poziomie molekularnym. Asymetryczna synteza wielofunkcyjnej amino-oksazolidyny. Chiralne połączenia zawierające fragment ferrocenowy-synteza i właściwości. Chiralne poliamfolity- pochodne fenyloalaniny i kwasu dimetylofosfonowego. Wpływ dystrybucji szerokości mikroporów na pojemność sorpcyjną węgla aktywnego otrzymanego z politereftalanu wobec fenolu Chiral compounds containing ferrocenyl group-synthesis and properties. Corrosion of duplex stainless steels DC testing of high corrosion resistance alloys Fuel cell power system with natural gas Corrosion of ferritic stainless steels Designe of catalyst on the molecular level. Asymmetric synthesis of multifunctional aminooxazolidine. Chiral compounds containing ferrocenyl group-synthesis and properties. Chiral poliamfolites-phenylalanine and dimethylphosphonic acid derivatives. Micropore size distribution influence on polyterephtalane based activated carbon adsorption capacity toward phenol Czynniki korozyjne dla stali w glebie. Corrosion factors for steel in the soil. Wpływ temperatury na skórę właściwabadania metodą ATR Otrzymywanie nanowłókien węglowych wzbogaconych w tlen metodą Temperature influence on derms -ATR studies Preparation of oxygen enriched carbon nanofibers by catalytic decomposition of

9 katalitycznego rozkładu izopropanolu isopropanol Józefa Hoffmanna dr hab. Marcin Drąg prof. Nadzw dr hab. inż. Marek Kułażyński 100 dr inż. Anna Leśniewicz dr inż. Katarzyna Ochromowicz dr inż. Katarzyna Ochromowicz prof. Dr hab. inż. Józef Oleksyszyn prof. Dr hab. inż. Józef Oleksyszyn dr inż. Urszula Bazylińska dr inż. Urszula Bazylińska dr inż. Urszula Bazylińska prof. dr hab. inż. Ryszard Steller Badanie nad usuwaniem kadmu z kwasu fosforowego. Wpływ długości łańcucha peptydowego na specyficzność substratową świńskiej elastazy trzustkowej Transestryfikacja oleju słonecznikowego metanolem z udziałem katalizatorów heterogenicznych. Spektofotometryczne zznaczanie żelaza. Wydzielanie związków magnezu z roztworów po ługowaniu surowców magnezonośnych Ługowanie magnezu z surowców mineralnych Proponowane mechanizmy spontanicznej remisji nowotworów. Przegląd dostępnych na rynku suplementów diety zalecanych dla sportowców wytrzymałościowych. Zastosowanie emulsji wielokrotnych w enkapsulacji związków bioaktywnych Zastosowanie nanożeli w enkapsulacji związków bioaktywnych. Nanonośniki lipidowe w kosmetyce i technologii farmaceutycznej Właściwości mieszanin polikaprolaktonu ze stopem Wooda Study on removal of cadmium from phosphoric acid. Peptide chain length influence on substrate specificity of porcine pancreas elastase The transesterification of sunflower oil with methanol by using heterogeneous catalysts Spectrophotometric determination of iron. Recovery of magnesium from leach liquors after leaching of magnesiferous raw materials Leaching of magnesium from raw materials Proposed mechanisms of the spontaneous remission of cancer Overview of commercially available supplements are recommended for endurance athlets. Application of double emulsions in bioactive compounds encapsulation Application of nanogels in bioactive compounds encapsulation Lipid nanocarriers for cosmetics and pharmaceutical technology Properties of polycaprolactone blends with Wood s alloy

10 prof. dr hab. inż. Ryszard Steller prof. dr hab. inż. Ryszard Steller prof. dr hab. inż. Ryszard Steller prof. dr hab. inż. Ryszard Steller dr inż. Konrad Szustakiewicz dr inż. Katarzyna Matczyszyn Właściwości mieszanin polilaktydu ze stopem Rosego Mieszaniny funkcjonalizowanego PLA z plastyfikowaną skrobią Mieszaniny funkcjonalizowanego PCL z plastyfikowanym glutenem Wpływ ścinania na gęstość stopionych polimerów Właściwości kompozytów PA6 / mikrosfery szklane Badania właściwości luminescencyjnych ciekłych kryształów domieszkowanych nanocząstkami Properties of polylactide blends with Rose s alloy Blends of functionalyzed PLA with plasticized starch Blends of functionalyzed PCL with plasticized gluten Effect of shear on density of polymer melts Properties of PA6/ glass microspheres composites Luminescence properties of the liquid crystals doped with the nanoparticles

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 7-11 września 2008 OPOLE PROGRAM ZJAZDU ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Chemiczne Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 34-2013 SPIS TREŚCI nr 1(191) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz

Bardziej szczegółowo

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2012 and 2013

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2012 and 2013 JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT General information for years 2012 and 2013 Contents Introduction 3 Research groups and laboratories

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Krakow Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 53-2012

ELEKTRONIKA R. 53-2012 ELEKTRONIKA R. 53-2012 SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013) How we used structural funds for science (2007-2013) spis treści table of

Bardziej szczegółowo

Number 121 Numer 121 Volume XVI Rok XVI OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 121 Numer 121 Volume XVI Rok XVI OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie

Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie Rzeszutek Hygeia Public J i wsp. Health Zastosowanie 2014, 49(3): nanocząstek 449-457 i nanomateriałów w medycynie 449 Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie Application of nanoparticles

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY ZIMOWEJ. dla doktorantów oraz pracowników naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora

SZKOŁY ZIMOWEJ. dla doktorantów oraz pracowników naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW SZKOŁY ZIMOWEJ dla doktorantów oraz pracowników naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora organizowanej w związku z realizacją projektu pn. Innowacyjne metody wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ANNEX II PUBLICATIONS BY AUTHORS FROM THE DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY (PROPOSED CEEAM), THE CHEMICAL FACULTY, TECHNICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

ANNEX II PUBLICATIONS BY AUTHORS FROM THE DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY (PROPOSED CEEAM), THE CHEMICAL FACULTY, TECHNICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK ANNEX II PUBLICATIONS BY AUTHORS FROM THE DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY (PROPOSED CEEAM), THE CHEMICAL FACULTY, TECHNICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK 1995-2001. In section I, listed are papers published

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach.

Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach. 23 październik 2014 07:58 w języku Modele wygładzania wykładniczego - opis przykładowych modeli i ich zastosowań Exponential smoothing prognostic models - examples of models and their applications dr Agata

Bardziej szczegółowo

Complete list of publications - Janusz W. Sobczak

Complete list of publications - Janusz W. Sobczak Complete list of publications - Janusz W. Sobczak 1. Semikolenov V.A., Mikhailova D.Kh., Sobczak J.W., Likholobov V.A., and Yermakov Yu.I. Effect of dentate number of anchored phosphine ligands on the

Bardziej szczegółowo

HITY 2011. Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych

HITY 2011. Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Fundacja Pro Kataliza Biuro Współpracy z Zagranicą PAN HITY 2011 Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych Kraków 18-20.05.2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Pochodne pirazolowe. Wyzwanie współczesnej chemii akademickiej i przemysłowej

Pochodne pirazolowe. Wyzwanie współczesnej chemii akademickiej i przemysłowej anna PoPielarska a, c, anna Myka a, c, Beata DraBińska a, aleksandra Gruszeczka a, Joanna kruk a, rafał kurczab b a, c, *, Jacek kujawski a Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań; b Instytut

Bardziej szczegółowo

PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH

PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH ISSN 1425-7343 Grażyna Zakrzewska-Trznadel pl0601833 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/2006 PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ WARSZAWA 2006 Grażyna Zakrzewska-Trznadel

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ W dniu 31 sierpnia 2007 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie przedstawicieli

Bardziej szczegółowo