Tematy Luty LP. Prowadzący Kierunek PD/PIN Temat polski Temat angielski. dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia PIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy Luty 2014. LP. Prowadzący Kierunek PD/PIN Temat polski Temat angielski. dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia PIN"

Transkrypt

1 Tematy Luty 2014 LP. Prowadzący Kierunek / Temat polski Temat angielski 1 dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia 2 dr hab. inż. Joanna Cabaj Biotechnologia 3 dr hab. inż. Joanna Cabaj Biotechnologia 4 dr hab. inż. Piotr Młynarz Biotechnologia 5 dr hab. inż. Piotr Młynarz Biotechnologia 6 dr hab. inż. Piotr Młynarz Biotechnologia 7 dr hab. inż. Piotr Młynarz Biotechnologia dr hab. inż. Piotr Dobryszycki Biotechnologia dr hab. inż. Piotr Dobryszycki Biotechnologia dr hab. inż. Piotr Dobryszycki Biotechnologia dr hab. inż. Piotr Dobryszycki Biotechnologia "Modyfikacja powierzchniowa materiałów naturalnych nanocząstkami" Zastosowanie immobilizacji białek w konstruowaniu detektorów biologicznych Metody detekcji związków fenolowych w produktach spożywczych Synteza inhibitora adhezji komórkowej zawierającego grupę boronową. Próba syntezy wielofunkcyjnego inhibitora adhezji komórkowej. Zastosowanie metod metabolomicznych w diagnostyce chorób nerek- przegląd literaturowy Zastosowanie metod metabolomicznych w diagnostyce nowotworów układu trawiennego, porównanie puli metabolitów przegląd literaturowy Modyfikacje posttranslacyjne białek IDP zaangażowanych w proces biomineralizacji. Białka IDP zaangażowane w proces biomineralizacji hydroksyapatytu. Białka IDP zaangażowane w powstawanie pereł Przegląd narzędzi informatycznych przewidywania struktury białek inherentnie nieuporządkowanych. "Surface modification of natural materials by nanoparticles" Application of immobilized proteins in construction of biosensors Methods of detection of phenolic compounds in foodstuffs Synthesis of the cell adhesion inhibitor containing a boronic group Attempt of a synthesis of multifunctional cell adhesion inhibitor The use of metabolomic methods in the diagnosis of kidney diseases - a literature review The use of metabolomic methods in the diagnosis of tumors of the digestive tract, the comparison of the metabolites pool - a literature review Posttranslational modifications of the IDP proteins involved in the biomineralization. IDP proteins involved in the hydroxyapatite biomineralization. Proteins involved in the nacre biomineralization. Bioinformatic tools for the structure prediction of the inherently unstructured proteins a review.

2 12 dr hab. inż. Piotr Dobryszycki Biotechnologia 13 dr inż. Dariusz Bieńko Biotechnologia 14 dr inż. Dariusz Bieńko Biotechnologia dr inż. Elżbieta Wojaczyńska Biotechnologia dr inż. Elżbieta Wojaczyńska Biotechnologia 17 dr inż. Ewa Chmielewska Biotechnologia 18 dr inż. Ewa Zboińska Biotechnologia Przygotowanie konstruktów cdna mutantów białka OMM-64 do badań fluorescencyjnych..kompleksy pochodnych talidomidu z metalami - przegl. literaturowy Teoretyczne przewidywania własności magnetycznych dla prostych kompleksow z metalami Asymetryczna synteza wielofunkcyjnej amino-oksazolidyny. Chiralne ciecze jonowe jako organokatalizatory - przegląd literaturowy. Aminokwasy jako substancje wyjściowe w syntezie biologicznie aktywnych bisfosfonianów Czynniki wpływające na mikrobiologiczną dekoloryzację i rozkład wybranych barwników azowych Preparation of cdna constructs of OMM-64 mutants for the fluorescence studies. Metals complexes derived from thalidomide - a liter. surley Theoretical prediction of magnetic properties for simple metals complexes Asymmetric synthesis of multifunctional aminooxazolidine. Chiral ionic liquids as organocatalysts - literature review. Amino acids as a starting material in the synthesis of biologically active bisphosphonates Factors influencing microbial decolorization and degradation of selected azo dyes dr inż. M.Klakocar- Ciepacz Biotechnologia Czynniki korozyjne dla stali w glebie. Corrosion factors for steel in the soil. Nowe pochodne alkaloidów drzewa dr inż. Mariola Zielińska- chinowego i ich zastosowanie w New derivatives of Cinchona alkaloids and their Błajet Biotechnologia organokatalizie application in organocatalysis 21 Dr inż. Marta Kaszowska Biotechnologia 22 dr Marta Świtalska Biotechnologia 23 dr Paweł Lipkowski Biotechnologia Badania immunochemiczne lipidów A Plesiomonas shigelloides Przeciwprzerzutowa aktywność soli pirydyniowej 1,4 DMP w skojarzeniu z klopidogrelem i wybranym cytostatykiem w modelu mysiego raka okrężnicy. Charakterystyka oddziaływań warstwowych w układach o znaczeniu biologicznym - praca literaturowa. Immunochemical studies of Plesiomonas shigelloides lipids A. Antimetastatic activity of pyridinium salt 1,4 DMP in combination with clopidogrel and cytostatic in mouse colon cancer model. Chracteristic of the stacking interactions in molecular systems of biological interest.

3 24 dr Paweł Lipkowski Biotechnologia Andrzej Sokalski Biotechnologia Józefa Hoffmanna Biotechnologia S.Lochyński Biotechnologia 28 dr inż. Agnieszka Świst Biotechnologia Prof. Dr hab. Jacek Otlewski Biotechnologia dr hab. inż. Marek Duczmal Biotechnologia dr hab. inż. Marek Duczmal Biotechnologia 32 dr hab. Inż. Paweł Pohl Biotechnologia 33 dr inż. Anna Zoglowek Biotechnologia 34 dr inż. Anna Zoglowek Biotechnologia 35 dr inż. Anna Zoglowek Biotechnologia 36 dr inż. Agata Rydzewska Biotechnologia Znaczenie oddziaływań niekowalencyjnych w procesie rozpoznawania molekularnego. Wyznaczenie nieempirycznych funkcji potencjalnych do opisu oddziaływań międzycząsteczkowych Badanie nad usuwaniem kadmu z kwasu fosforowego. Chemiczne i enzymatyczne modyfikacje laktamów dla przemysły farmaceutycznego Cienkie polimerowe filmy do zastosowań w urządzeniach diagnostycznych. Cytotoksyczne koniugaty wykorzystujące Affibody jako cząsteczkę kierującą w terapii przeciwnowotworowej. Obliczenie namagnesowania łańcucha Heisenberga (jony z S = 1) w niezerowym polu magnetycznym. Obliczenie namagnesowania łańcucha Heisenberga (jony z S = 3/2) w niezerowym polu magnetycznym. Oznaczanie związków fenolowych w naparach kawy Wektory ekspresyjne do produkcji białek w komórkach E. coli Białka zaangażowane w proces biomineralizacji Optymalizacja ekspresji rekombinowanej owokaliksyny 32 ze skorupy jaja kurzego w komórkach E. coli. Zastosowanie reakcji Petasisa w syntezie α- aminokwasów oraz związków β- The importance of the non-covalent interactions in a molecular recognition process. Derivation of nonempirical potential functions for intermolecular interaction studies Study on removal of cadmium from phosphoric acid. Chemical and enzimatic transformations of lactams for pharmaceutical industry Polymer thin films for applications in diagnostic devices. Cytotoxic conjugates exploiting Affibody as leading molecule as a targeting agent in cancer therapy. Calculation of field-dependent magnetization of the Heisenberg linear chain (S = 1 ions). Calculation of field-dependent magnetization of the Heisenberg linear chain (S = 3/2 ions). Determination of phenolic compounds in coffee brews Expression vectors for protein production in E. coli cells Proteins engaged in the biomineralization. Optimization of the expression procedure of the recombinant eggshell Ovocalyxin 32 in E.coli cells. Application of a Petasis reaction in the synthesis of α-amino acids and β-aminocarbonyl

4 aminokarbonylowych - przegląd literaturowy. compounds - literature review. 37 dr inż. Agata Rydzewska Biotechnologia Roman Gancarz Biotechnologia Prof. dr hab. Józef Oleksyszyn Biotechnologia Synteza kwasów α-aminoboronowych i ich pochodnych. Studia literaturowe. Metody oznaczania lotnych zwiazków siarki powstajacych w chorobie jamy ustnej - halitosis Przegląd dostępnych na rynku suplementów diety zalecanych dla sportowców wytrzymałościowych Paweł Kafarski Biotechnologia Meduzy parzące Stinging jellyfish dr hab. inż. Małgorzata Kotulska Biotechnologia (ANG) 42 dr hab. Inż. Paweł Pohl Chemia 43 dr hab. Inż. Paweł Pohl Chemia PN 44 dr hab. Inż. Paweł Pohl Chemia 45 dr hab. inż. Piotr Młynarz Chemia 46 dr hab. inż. Piotr Młynarz Chemia 47 dr hab. inż. Piotr Młynarz Chemia 48 dr hab. inż. Piotr Młynarz Chemia Bioinformatical analysis of surface shape and charge in amyloidogenic hexapeptides Analiza frakcjonowana wybranych pierwiastków w naparach kaw Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej naparów kawy Analiza frakcjonowana wybranych pierwiastków w naparach herbat Synteza inhibitora adhezji komórkowej zawierającego grupę boronową. Próba syntezy wielofunkcyjnego inhibitora adhezji komórkowej. Zastosowanie metod metabolomicznych w diagnostyce chorób nerek- przegląd literaturowy Zastosowanie metod metabolomicznych w diagnostyce nowotworów układu trawiennego, porównanie puli metabolitów przegląd literaturowy Synthesis of α-amino boronic acids and their derivatives. Literature studies. Detrmination of violatile sulphur compounds exposed in oral disease- halitosis. Overview of commercialy available dietary supplements are recommended for endurance athletes Bioinformatical analysis of surface shape and charge in amyloidogenic hexapeptides Fractionation analysis of selected elements in coffee infusions Determination of antioxidant activity of coffee brews Fractionation analysis of selected elements in tea infusions Synthesis of the cell adhesion inhibitor containing a boronic group Attempt of a synthesis of multifunctional cell adhesion inhibitor The use of metabolomic methods in the diagnosis of kidney diseases - a literature review The use of metabolomic methods in the diagnosis of tumors of the digestive tract, the comparison of the metabolites pool - a literature review

5 49 Dr hab. Rafał J. Wiglusz Chemia 50 dr inż. Borys Szefczyk Chemia 51 dr inż. Dariusz Bieńko Chemia 52 dr inż. Dariusz Bieńko CHEMIA Dr inż. Elżbieta Wojaczyńska Chemia dr inż. Katarzyna Sobianowska Chemia dr inż. Katarzyna Sobianowska Chemia dr inż. Mariola Zielińska- Błajet Chemia 57 dr Paweł Lipkowski Chemia 58 dr Paweł Lipkowski Chemia 59 dr inż. Wojciech Wieleba Chemia 60 dr inż. Wojciech Skrzypiński Chemia Synteza oraz badanie właściwości fizykochemicznych układów nanoperowskitów domieszkowanych jonami lantanowców. Badania oddziaływań międzycząsteczkowych w cieczach jonowych Teoretyczne przewidywania własności magnetycznych dla prostych kompleksow z metalami Kompleksy pochodnych talidomidu z metalami - przegl. literaturowy Asymetryczna synteza wielofunkcyjnej amino-oksazolidyny. Gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi w Europie. Analiza i ocena wpływu promieniowania jonizującego na ogół ludzkości. Nowe pochodne alkaloidów drzewa chinowego i ich zastosowanie w organokatalizie Opis układów z wiązaniem litowym - praca literaturowa. Opis oddziaływań niekowalencyjnych pomiędzy atomami z VI grupy głównej układu okresowego. Wpływ środowiska na właściwości tribologiczne par ślizgowych poliamid-stal Projekt absorbera do usuwania SO2 ze strumienia gazu, Synthesis and physicochemical characterization of nanoperovskites doped with lanthanides ions. Studies on intermolecular interactions in ionic liquids Theoretical prediction of magnetic properties for simple metals complexes Metals complexes derived from thalidomide - a liter. surley Asymmetric synthesis of multifunctional aminooxazolidine. The management of spent fuel and radioactive waste management in the EU. Analysis and evaluation of the impact of ionizing radiation on the whole of humanity. New derivatives of Cinchona alkaloids and their application in organocatalysis Description of molecular systems with lithium bond. Description of the non-covalent interactions between the atoms from the VI-th main group of the periodic table of elements. The effect of evironment on the tribological properties of sliding pairs polyamide-steel. Project od absorber for SO2 removing from gas stream

6 61 Józefa Hoffmanna Chemia 62 dr hab. inż. Jan Masalski Chemia 63 dr hab. inż. Jan Masalski Chemia 64 dr hab. inż. Jan Masalski Chemia 65 dr hab. inż. Jan Masalski Chemia Andrzej Trochimczuk Chemia Andrzej Trochimczuk Chemia Andrzej Trochimczuk Chemia Andrzej Trochimczuk Chemia Roman Gancarz Chemia Roman Gancarz Chemia 72 Dr inż. Marcin Nyk Chemia Badanie nad usuwaniem kadmu z kwasu fosforowego. Właściwości dielektryczne materiałów polimerowych Wykorzystanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej w badaniach materiałów metalicznych Badanie wykładzin gumowych po wieloletniej eksploatacji w instalacjach przemysłowych Korozja austenitycznych stali odpornych na korozję Synteza polimerowych analogów cieczy jonowych Synteza funkcjonalizowanych polimerowych analogów cieczy jonowych zawierających grupy sulfonowe Synteza funkcjonalizowanych polimerowych analogów cieczy jonowych zawierających grupy fosfonowe Synteza funkcjonalizowanych polimerowych analogów cieczy jonowych zawierających grupy nitrylowe Badania właściwości luminescencyjnych ciekłych kryształów domieszkowanych nanocząstkami Metody oznaczania lotnych zwiazków siarki powstajacych w chorobie jamy ustnej - halitosis Synteza, charakteryzacja oraz spektralno rozdzielcze zbadanie generacji drugiej harmonicznej polimerów koordynacyjnych opartych na tetrakis[4- Study on removal of cadmium from phosphoric acid. Dielectric properties of polymeric materials The use of electrochemical impedance spectroscopy in the study of metallic materials Study of rubber lining after many years of use in industrial installations Corrosion of austenitic stainless steels Synthesis of polymeric analogues of ionic liquids Synthesis of functionalized polymeric analogues of ionic liquids containing sulfonic groups Synthesis of functionalized polymeric analogues of ionic liquids containing phosphonic groups Synthesis of functionalized polymeric analogues of ionic liquids containing nitrile groups Luminescence properties of the liquid crystals doped with the nanoparticles Detrmination of violatile sulphur compounds exposed in oral disease- halitosis. Synthesis, characterization and spectrally resolved second harmonic generation of coordination polymers based on tetrakis[4- (dietoxyphosphoryl)phenyl]metane.

7 (dietoksyfosforylo)fenylo]metanie. 73 dr hab. inż. Jan Masalski 74 dr hab. inż. Jan Masalski Dr hab. Inż. Helena Teterycz prof. PWr (zew) Dr hab. Inż. Jacek Kaczmar prof. PWr 77 dr hab. inż. Jan Masalski 78 dr hab. inż. Jan Masalski 79 dr hab. inż. Jan Masalski Inzynieria Elektrochemiczna ocena wybranych stali odpornych na korozję w środowiskach symulujących środowiska przemysłowe Korozja ferrytycznych stali odpornych na korozję Synteza nanocząstek złota i srebra w dimetyloformamidzie pod kątem zastosowań do produkcji włókien poliakrylonitowych. Badania wytrzymałości mechanicznej i struktury połączeń adhezyjnych metalpolimer elementów przeznaczonych do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym. Właściwości dielektryczne materiałów polimerowych Wykorzystanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej w badaniach materiałów metalicznych Badanie wykładzin gumowych po wieloletniej eksploatacji w instalacjach przemysłowych Korozja austenitycznych stali odpornych na Electrochemical evaluation of selected stainless steels in simulated industrial environments Corrosion of ferritic stainless steels Synthesis of gold and silver nanoparticles in dimethyl formamide for production of polyacrylonitrile fibres. Investigations of mechanical strenght and structure of adhesion joins of metal-polymer type of elements for the application in the car industry. Dielectric properties of polymeric materials The use of electrochemical impedance spectroscopy in the study of metallic materials Study of rubber lining after many years of use in industrial installations 80 dr hab. inż. Jan Masalski korozję Corrosion of austenitic stainless steels Elektrochemiczna ocena wybranych stali odpornych na korozję w środowiskach Electrochemical evaluation of selected stainless 81 dr hab. inż. Jan Masalski symulujących środowiska przemysłowe steels in simulated industrial environments Korozja dupleksowych stali odpornych na 82 dr hab. inż. Jan Masalski materiałowa korozję Corrosion of duplex stainless steels 83 dr hab. inż. Jan Masalski Stałoprądowe badania stopów o wysokiej DC testing of high corrosion resistance alloys

8 84 dr inż. Elżbieta Wojaczyńska 85 dr hab. inż. Jan Masalski 86 dr hab. inż. Jan Masalski 87 dr hab. inż. Marek Kułazyński 88 dr hab. inż. Jan Masalski Dr hab. Inż. Jerzy Szczygieł Dr inż. Elżbieta Wojaczyńska Dr inż. Elżbieta Wojaczyńska Dr inż. Elżbieta Wojaczyńska dr inż. Ewa Lorenc- Grabowska dr inż. M.Klakocar- Ciepacz dr inż. Sylwia Olsztyńska- Janus Grażyna Gryglewicz materiałowa materiałowa odporności korozyjnej Chiralne połączenia zawierające fragment ferrocenowy-synteza i właściwości Korozja dupleksowych stali odpornych na korozję Stałoprądowe badania stopów o wysokiej odporności korozyjnej Układ zasilania ogniwa paliwowego gazem ziemnym Korozja ferrytycznych stali odpornych na korozję Projektowanie katalizatorów na poziomie molekularnym. Asymetryczna synteza wielofunkcyjnej amino-oksazolidyny. Chiralne połączenia zawierające fragment ferrocenowy-synteza i właściwości. Chiralne poliamfolity- pochodne fenyloalaniny i kwasu dimetylofosfonowego. Wpływ dystrybucji szerokości mikroporów na pojemność sorpcyjną węgla aktywnego otrzymanego z politereftalanu wobec fenolu Chiral compounds containing ferrocenyl group-synthesis and properties. Corrosion of duplex stainless steels DC testing of high corrosion resistance alloys Fuel cell power system with natural gas Corrosion of ferritic stainless steels Designe of catalyst on the molecular level. Asymmetric synthesis of multifunctional aminooxazolidine. Chiral compounds containing ferrocenyl group-synthesis and properties. Chiral poliamfolites-phenylalanine and dimethylphosphonic acid derivatives. Micropore size distribution influence on polyterephtalane based activated carbon adsorption capacity toward phenol Czynniki korozyjne dla stali w glebie. Corrosion factors for steel in the soil. Wpływ temperatury na skórę właściwabadania metodą ATR Otrzymywanie nanowłókien węglowych wzbogaconych w tlen metodą Temperature influence on derms -ATR studies Preparation of oxygen enriched carbon nanofibers by catalytic decomposition of

9 katalitycznego rozkładu izopropanolu isopropanol Józefa Hoffmanna dr hab. Marcin Drąg prof. Nadzw dr hab. inż. Marek Kułażyński 100 dr inż. Anna Leśniewicz dr inż. Katarzyna Ochromowicz dr inż. Katarzyna Ochromowicz prof. Dr hab. inż. Józef Oleksyszyn prof. Dr hab. inż. Józef Oleksyszyn dr inż. Urszula Bazylińska dr inż. Urszula Bazylińska dr inż. Urszula Bazylińska prof. dr hab. inż. Ryszard Steller Badanie nad usuwaniem kadmu z kwasu fosforowego. Wpływ długości łańcucha peptydowego na specyficzność substratową świńskiej elastazy trzustkowej Transestryfikacja oleju słonecznikowego metanolem z udziałem katalizatorów heterogenicznych. Spektofotometryczne zznaczanie żelaza. Wydzielanie związków magnezu z roztworów po ługowaniu surowców magnezonośnych Ługowanie magnezu z surowców mineralnych Proponowane mechanizmy spontanicznej remisji nowotworów. Przegląd dostępnych na rynku suplementów diety zalecanych dla sportowców wytrzymałościowych. Zastosowanie emulsji wielokrotnych w enkapsulacji związków bioaktywnych Zastosowanie nanożeli w enkapsulacji związków bioaktywnych. Nanonośniki lipidowe w kosmetyce i technologii farmaceutycznej Właściwości mieszanin polikaprolaktonu ze stopem Wooda Study on removal of cadmium from phosphoric acid. Peptide chain length influence on substrate specificity of porcine pancreas elastase The transesterification of sunflower oil with methanol by using heterogeneous catalysts Spectrophotometric determination of iron. Recovery of magnesium from leach liquors after leaching of magnesiferous raw materials Leaching of magnesium from raw materials Proposed mechanisms of the spontaneous remission of cancer Overview of commercially available supplements are recommended for endurance athlets. Application of double emulsions in bioactive compounds encapsulation Application of nanogels in bioactive compounds encapsulation Lipid nanocarriers for cosmetics and pharmaceutical technology Properties of polycaprolactone blends with Wood s alloy

10 prof. dr hab. inż. Ryszard Steller prof. dr hab. inż. Ryszard Steller prof. dr hab. inż. Ryszard Steller prof. dr hab. inż. Ryszard Steller dr inż. Konrad Szustakiewicz dr inż. Katarzyna Matczyszyn Właściwości mieszanin polilaktydu ze stopem Rosego Mieszaniny funkcjonalizowanego PLA z plastyfikowaną skrobią Mieszaniny funkcjonalizowanego PCL z plastyfikowanym glutenem Wpływ ścinania na gęstość stopionych polimerów Właściwości kompozytów PA6 / mikrosfery szklane Badania właściwości luminescencyjnych ciekłych kryształów domieszkowanych nanocząstkami Properties of polylactide blends with Rose s alloy Blends of functionalyzed PLA with plasticized starch Blends of functionalyzed PCL with plasticized gluten Effect of shear on density of polymer melts Properties of PA6/ glass microspheres composites Luminescence properties of the liquid crystals doped with the nanoparticles

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example

Bardziej szczegółowo

Analityka i fizykochemia. Kierunek Technologia Chemiczna Stopień II

Analityka i fizykochemia. Kierunek Technologia Chemiczna Stopień II Analityka i fizykochemia procesów w i materiałów Kierunek Technologia Chemiczna Stopień II Katedra Chemii Analitycznej Zakład Mikrobioanalityki Zakład Chemii Fizycznej Sylwetka absolwenta Interpretacja

Bardziej szczegółowo

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom 1. Anna Celebańska Ceramiczna elektroda węglowa modyfikowana oksydazą bilirubiny jako biokatoda w jednokomorowym ogniwie tlenowo-cynkowym

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

PT STUDENCIE! ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS PRACA DYPLOMOWA UWAŻNIE PRZECZYTAJ PONIŻSZĄ INFORMACJĘ

PT STUDENCIE! ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS PRACA DYPLOMOWA UWAŻNIE PRZECZYTAJ PONIŻSZĄ INFORMACJĘ PT STUDENCIE! ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS PRACA DYPLOMOWA UWAŻNIE PRZECZYTAJ PONIŻSZĄ INFORMACJĘ W czasie zapisów na semestr zimowy 2016z, po raz pierwszy będą Państwo samodzielnie zapisywać się na kursy

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLŃSKI, WYDZIAŁ CHEMII, ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ I ELEKTRCHEMII, ZESPÓŁ FIZYKCHEMII PWIERZCHNI MNWARSTWY LANGMUIRA JAK MDEL BŁN BILGICZNYCH Paweł Wydro Seminarium Zakładowe 25.I.28 PLAN

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac inżynierskich proponowane na rok 2016/2017 Zapisy 04-12.01.2016 r.

Tematy Prac inżynierskich proponowane na rok 2016/2017 Zapisy 04-12.01.2016 r. Strona z Tematy Prac inżynierskich proponowane na rok 06/07 Zapisy 0-.0.06 r. Lp Imię i nazwisko promotora. dr inż. Jakub Adamek. dr hab. inż. Sławomir Boncel Nr tem. Temat pracy inżynierskiej Tajemnice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Teoretyczne badania związków kompleksowych i metaloorganicznych,

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie tematów prac dyplomowych magisterskich na roku akademicki 20013/14 dla studiów stacjonarnych stopnia II na kierunku

Zgłoszenie tematów prac dyplomowych magisterskich na roku akademicki 20013/14 dla studiów stacjonarnych stopnia II na kierunku Załącznik nr 1 Formularz tematów prac Zgłoszenie tematów prac dyplomowych magisterskich na roku akademicki 20013/14 dla studiów stacjonarnych stopnia na kierunku specjalności Lp. Temat Cel pracy 1 Materiały

Bardziej szczegółowo

Dr inŝ. Ewa Chmielewska

Dr inŝ. Ewa Chmielewska Dr inŝ. Ewa Chmielewska Wydział Chemiczny Zakład ad Chemii Bioorganicznej Zakład ad Syntezy Organicznej sp. j. Roman Kozłowski, owski, Krzysztof Przygodzki Dobrzykowice Wrocławskie Zakres staŝu (18 miesięcy)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości nanowłókien polimerowych stosowanych jako rusztowania do hodowli komórek

Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości nanowłókien polimerowych stosowanych jako rusztowania do hodowli komórek Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Pracownia Fizyki Polimerów Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości nanowłókien polimerowych stosowanych jako rusztowania do hodowli komórek

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015 Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość, 3 5 listopada 2015, Tours, Francja XVI th International Science and Technology

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Zielona chemia (część 2)

Wykład 3. Zielona chemia (część 2) Wykład 3 Zielona chemia (część 2) Glicerol jako zielony rozpuszczalnik Nietoksyczny, tani, łatwo dostępny, odnawialny, wysoka temp. wrzenia (nie jest klasyfikowany jako LZO/VOC), polarny, może być stosowany

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: W: Aktywność biologiczna naturalnych związków organicznych Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim Lista przedmiotów Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii (Cz. 1) General chemistry (part

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI listopada 2011 r.

PROGRAM KONFERENCJI listopada 2011 r. PROGRAM KONFERENCJI 28-29 listopada 2011 r. 28. listopada (poniedziałek) 8.00-8.30 REJESTRACJA PROGRAM KONFERENCJI 8.30 OTWARCIE KONFERENCJI Prof. Bogdan Marciniec Sesja I Przewodniczący: Prof. Henryk

Bardziej szczegółowo

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 Spis treści Wstęp... 11 1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 1.1. Geneza organicznej substancji węglowej złóż... 13 1.2. Pozostałe składniki złóż węgli brunatnych,

Bardziej szczegółowo

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA Opracowanie monograficzne pod redakcją Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej Warszawa 2012 Monika Asztemborska Ewa Bulska Ewelina Chajduk Instytut

Bardziej szczegółowo

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność:

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE CHEMIA W MEDYCYNIE Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich obszarów, jak: Analityka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru

Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru Instrukcja System ogniw paliwowych typu PEM, opr. M. Michalski, J. Długosz; Wrocław 2014-12-03, str. 1 Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru System ogniw paliwowych typu PEM Instrukcja System

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Dyrekcja Instytutu Dyrektor Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej prof. dr. hab. inż. Jacek Rynkowski e-mail: jacek.rynkowski@p.lodz.pl tel. 42 631-31-31, 631-31-17

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się chemiaorganiczna (2) definiuje pojęcie węglowodory (2) wymienia naturalne

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

Projekt CHIP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna OPIS

Projekt CHIP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna OPIS OPIS WSTĘPNA PROPOZYCJA SZKOLEN /WARSZTATO W oferowanych w ramach Projektu CHIP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studio w I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna w roku

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH SMAROWYCH PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS TARCIA ZE STALĄ

WPŁYW WYBRANYCH SMAROWYCH PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS TARCIA ZE STALĄ 6-2010 T R I B O L O G I A 11 Dymitry CAPANIDIS *, Wojciech WIELEBA *, Piotr KOWALEWSKI * WPŁYW WYBRANYCH SMAROWYCH PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0.

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski S02W01 14.00-14.25 Piotr Pietrzyk Young Researcher Award Lecture Molekularne podstawy mechanizmu redukcji tlenków azotu i aktywacji

Bardziej szczegółowo

- dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl -

- dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl - - dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl - - ur. 24. 10. 1971 w Toruniu, - edu i dośw. zawodowe Wykształcenie 1986-1990 IV Liceum Ogólnokształcące w

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach 1 STECHIOMETRIA INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne bialko CBC dynamika wiazania konca 5 mrna

Wielofunkcyjne bialko CBC dynamika wiazania konca 5 mrna Wielofunkcyjne bialko CBC dynamika wiazania konca 5 mrna Ryszard Stolarski UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydzial Fizyki, Instytut Fizyki Doswiadczalnej, Zaklad Biofizyki ul. Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Technologia chemiczna

Technologia chemiczna Tematy projektów inŝynierskich oferowanych w roku akademickim 2009/2010 dla kierunku: Dr inŝ. Andrzej Albiniak Technologia chemiczna F-3, pok 232, środa 10-12.00, czwartek 12-14.00 1 Wpływ dodatku ZnCl2

Bardziej szczegółowo

STUDIA INŻYNIERSKIE NIESTACJONARNE. Semestr letni 2012/2013. Tytuł kursu/nauczyciel grupy

STUDIA INŻYNIERSKIE NIESTACJONARNE. Semestr letni 2012/2013. Tytuł kursu/nauczyciel grupy Semestr letni 202/203 Semestr I nr kursu sem Egz Liczba MAP009799w 27 Analiza matematyczna I E 5 MAP009799c 8 Analiza matematyczna I 3 MAP009797w 8 Algebra z geometrią analityczną 2 MAP009797c 8 Algebra

Bardziej szczegółowo

Tematy prac na semestr zimowy 2015/2016 ( niewykorzystane tematy z poprzednich semestrów są aktualne i do wykorzystania)

Tematy prac na semestr zimowy 2015/2016 ( niewykorzystane tematy z poprzednich semestrów są aktualne i do wykorzystania) Tematy prac na semestr zimowy 2015/2016 ( niewykorzystane tematy z poprzednich semestrów są aktualne i do wykorzystania) L.p Prowadzący Kierunek Temat polski Temat angielski 1 dr inż. Tomasz Koźlecki 2

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Chemia, technologia otrzymywania oraz materiałoznawstwo polimerów i tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Chemia, technologia otrzymywania oraz materiałoznawstwo polimerów i tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia Chemia, technologia otrzymywania oraz materiałoznawstwo polimerów i tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie at the - new materials modern technologies sustainable concepts - Jacek Młynarski Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński budŝet całkowity budŝet dla 20 projektów ok.

Bardziej szczegółowo

Część I: Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii... 11 Urszula Lelek-Borkowska

Część I: Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii... 11 Urszula Lelek-Borkowska Spis treści Część I: Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii... 11 Urszula Lelek-Borkowska 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne... 13 1.1. Historia... 13 1.2. Pierwiastek, związek chemiczny, mieszanina...

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Podstawy biotechnologii Chemia koloidów Fizykochemia emulsji Chemia surowców kosmetycznych Surowce naturalne stosowane w produktach kosmetycznych

Bardziej szczegółowo

SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH

SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH A/OCH/KOR/P Produkt przeznaczony do ochrony przemysłowych systemów chłodzących przed korozją i odkładaniem się kamienia. Odpowiednio dobrane związki

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO Kierunek studiów: Biotechnologia licencjat Rok akademicki 2009/2010

Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO Kierunek studiów: Biotechnologia licencjat Rok akademicki 2009/2010 Kierunek studiów: Biotechnologia licencjat 6.15 BCH2 II Typ studiów: stacjonarne Semestr: IV Liczba punktow ECTS: 5 Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot: Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii

Bardziej szczegółowo

Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych

Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych I Interdyscyplinarne seminarium JCET Dwór w Tomaszowicach 7-9 października, 2010 Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics 7 października 16.00-19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Zapisz za pomocą symboli i wzorów następujące ilości substancji :

Zapisz za pomocą symboli i wzorów następujące ilości substancji : ZESTAW I Zadanie 1. Zapisz za pomocą symboli i wzorów następujące ilości substancji : a) dwa atomy wapnia... b) cztery cząsteczki wodoru... c) trzy cząsteczki siarczku żelaza... d) atom magnezu... e) dwie

Bardziej szczegółowo

Substancje o Znaczeniu Biologicznym

Substancje o Znaczeniu Biologicznym Substancje o Znaczeniu Biologicznym Tłuszcze Jadalne są to tłuszcze, które może spożywać człowiek. Stanowią ważny, wysokoenergetyczny składnik diety. Z chemicznego punktu widzenia głównym składnikiem tłuszczów

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1 Projekt: Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (akronim: KomCerMet) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

protos (gr.) pierwszy protein/proteins (ang.)

protos (gr.) pierwszy protein/proteins (ang.) Białka 1 protos (gr.) pierwszy protein/proteins (ang.) cząsteczki życia materiał budulcowy materii ożywionej oraz wirusów wielkocząsteczkowe biopolimery o masie od kilku tysięcy do kilku milionów jednostek

Bardziej szczegółowo

XXI Regionalny Konkurs Młody Chemik FINAŁ część I

XXI Regionalny Konkurs Młody Chemik FINAŁ część I Katowice, 16.12.2009 XXI Regionalny Konkurs Młody Chemik FINAŁ część I ZADANIE 1. KRZYśÓWKA ZWIĄZKI WĘGLA I WODORU (9 punktów) RozwiąŜ krzyŝówkę. Litery z wyszczególnionych pól utworzą hasło nazwę węglowodoru:

Bardziej szczegółowo

Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych

Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych Teobald Kupka Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Opole e-mail: teobaldk@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH

NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH REFERATY /NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA R-48 NIENISZCZĄCE BADANIA ZAGROŻENIA KOROZJĄ ZBROJENIA Mariusz JAŚNIOK mariusz.jasniok@polsl.pl Tomasz JAŚNIOK tomasz.jasniok@polsl.pl Adam ZYBURA

Bardziej szczegółowo

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013 www.strabag-energy.com ENERGY TECHNOLOGIES () 2013 Marki koncernowe Na rodzinę w Polsce składa się kilka marek, które łącznie oferują całe spektrum usług budowlanych na najwyższym poziomie. Marki te mają

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI

WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI MAŁGORZATA FRANUS, LIDIA BANDURA KATEDRA GEOTECHNIKI, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY, POLITECHNIKA LUBELSKA KERAMZYT Kruszywo lekkie,

Bardziej szczegółowo

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH 1 REAKCJA CHEMICZNA: TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH REAKCJĄ CHEMICZNĄ NAZYWAMY PROCES, W WYNIKU KTÓREGO Z JEDNYCH SUBSTANCJI POWSTAJĄ NOWE (PRODUKTY) O INNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NIŻ SUBSTANCJE WYJŚCIOWE (SUBSTRATY)

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wrocław, 23.09.2015 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Edycja III, 2015-2016 opracowane zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Węgiel i jego związki. określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PALIWA RME W OLEJU NAPĘDOWYM NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE W SKOJARZENIU STAL ALUMINIUM

WPŁYW PALIWA RME W OLEJU NAPĘDOWYM NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE W SKOJARZENIU STAL ALUMINIUM 1-2006 PROBLEMY EKSPLOATACJI 257 Adam KONIUSZY, Bartłomiej BATKO Akademia Rolnicza, Szczecin WPŁYW PALIWA RME W OLEJU NAPĘDOWYM NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE W SKOJARZENIU STAL ALUMINIUM Słowa kluczowe Paliwo

Bardziej szczegółowo

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 Spis treści Przedmowa 11 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Biotechnologia żywności znaczenie gospodarcze i społeczne 13 1.3. Produkty modyfikowane

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6 12/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

Bardziej szczegółowo

ORZEL S.A. ORZEŁ S.A.

ORZEL S.A. ORZEŁ S.A. ORZEL S.A. ORZEL S.A. is engaged in the business of recycling waste tires since 2002. This activity relates to such areas as: - market of waste tires as a raw material used by the Tire Recycling Plant;

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun

Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia Komisji TAK / NIE. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 204/205 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału 05.03.205 Fizyka Techniczna - Optyka Okularowa - I stopień inż. Zbadanie charakterystyk czasowo-spektralnych

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera)

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) specjalności: Analityka środowiskowa i żywności Chemia metali w biologii i środowisku Chemia związków organicznych

Bardziej szczegółowo

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski CONTENTS Introduction - Tadeusz Sadowski..... 9 I. Innovative

Bardziej szczegółowo

Program sesji sprawozdawczej Warszawa, 27-29.10.2010 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 27.10.2010 środa.

Program sesji sprawozdawczej Warszawa, 27-29.10.2010 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 27.10.2010 środa. 27.10.2010 środa 09:00 otwarcie sesji sprawozdawczej Prowadzenie obrad: Prof. Wojciech Bal 09:10 10:30 Wielkoskalowe projekty naukowo-badawcze 1 10:30 10:50 przerwa na kawę 10:50 11:05 Laboratorium Medycyny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Grafenu do walki z nowotworami. Kacper Kołodziej, Jan Balcerak, Justyna Kończewska

Wykorzystanie Grafenu do walki z nowotworami. Kacper Kołodziej, Jan Balcerak, Justyna Kończewska Wykorzystanie Grafenu do walki z nowotworami Kacper Kołodziej, Jan Balcerak, Justyna Kończewska Spis treści: 1. Co to jest grafen? Budowa i właściwości. 2. Zastosowanie grafenu. 3. Dlaczego może być wykorzystany

Bardziej szczegółowo

Publikacje, konferencje

Publikacje, konferencje Publikacje, konferencje... 14.12.2010. Publikacje: - Ronowicz J., Kupcewicz B., Mydłowska J., Budzisz E. Impurity profile analysis of drug products containing acetylsalicylic acid: a chemometric approach.

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów inŝynierskich, przewidziane do realizacji w roku akademickim 2010/2011

Tematy projektów inŝynierskich, przewidziane do realizacji w roku akademickim 2010/2011 Tematy projektów inŝynierskich, przewidziane do realizacji w roku akademickim 2010/2011 kierunek: Biotechnologia Dr hab. Tadeusz Andruniów A3 p.18, Śr. 15.00-17.00, Pon. 8.30-10.30 Spektroskopia B12-ryboprzełączników

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przekazujemy wykaz publikacji pracowników naszej Katedry za rok 2004 r.

Niniejszym przekazujemy wykaz publikacji pracowników naszej Katedry za rok 2004 r. BIIBLIOTEKA GŁÓWNA Oddział Informacji Naukowej w m i e j s c u Niniejszym przekazujemy wykaz publikacji pracowników naszej Katedry za rok 2004 r. Artykuły w czasopismach polskich. 1. E. Rybicki, T. Święch,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Łukasz Słupik, dr inż. Ludwik Kosyrczyk 1/28

dr inż. Łukasz Słupik, dr inż. Ludwik Kosyrczyk 1/28 dr inż. Łukasz Słupik, dr inż. Ludwik Kosyrczyk 1/28 PLAN PREZENTACJI 1. Wstęp 2. Cele pracy 3. Struktura modelu 4. Eksperymenty i pomiary 5. Rezultaty wybranych symulacji 6. Wybrane zastosowania modelu:

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa

Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa 1.Podział materiałów elektrotechnicznych 2. Potencjał elektryczny, różnica potencjałów 3. Związek pomiędzy potencjałem i natężeniem pola elektrycznego 4. Przewodzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Katarzyna Leszczyńska-Sejda Katowice, grudzień 2013 pracownicy przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r.

II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r. II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r. Centrum Konferencyjne Mrówka Warszawa - Powsin Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

a) proces denaturacji białka następuje w probówce: b) proces zachodzący w probówce nr 1 nazywa się:

a) proces denaturacji białka następuje w probówce: b) proces zachodzący w probówce nr 1 nazywa się: Zadanie 1. (4 pkt) Zaprojektuj doświadczenie chemiczne, za pomocą którego można wykryć siarkę w związkach organicznych. a) opisz przebieg doświadczenia b) zapisz przewidywane spostrzeżenia c) napisz równanie

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Pierwiastki, nazewnictwo i symbole. Budowa atomu, izotopy. Przemiany promieniotwórcze, okres półtrwania. Układ okresowy. Właściwości pierwiastków a ich położenie w

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOWO-ENERGETYCZNE PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA CHARAKTERYSTYK TRIBOLOGICZNYCH UKŁADU METAL-POLIMER

MATERIAŁOWO-ENERGETYCZNE PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA CHARAKTERYSTYK TRIBOLOGICZNYCH UKŁADU METAL-POLIMER -9 T R I B O L O G I A 17 Jacek PRZEPIÓRKA *, Marian SZCZEREK ** MATERIAŁOWO-ENERGETYCZNE PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA CHARAKTERYSTYK TRIBOLOGICZNYCH UKŁADU METAL-POLIMER MATERIAL-ENERGY FORMING PRINCIPLES FOR

Bardziej szczegółowo

Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów

Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów Materiały naukowe z konferencji Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów Krosno,

Bardziej szczegółowo

12 wydziałów 59 kierunków studiów 196 specjalności (6 w języku angielskim) 13 studiów doktoranckich (w 21 dyscyplinach) ponad 28000 studentów i

12 wydziałów 59 kierunków studiów 196 specjalności (6 w języku angielskim) 13 studiów doktoranckich (w 21 dyscyplinach) ponad 28000 studentów i 12 wydziałów 59 kierunków studiów 196 specjalności (6 w języku angielskim) 13 studiów doktoranckich (w 21 dyscyplinach) ponad 28000 studentów i doktorantów 43 uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Bardziej szczegółowo

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski

Bardziej szczegółowo

TRIBOCHEMICZNA MODYFIKACJA WARSTWY WIERZCHNIEJ PRZECIWPRÓBKI ZE STOPU MAGNEZU AZ 31 WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z ELASTOMEREM ZAWIERAJĄCYM SIARKĘ I CHLOR

TRIBOCHEMICZNA MODYFIKACJA WARSTWY WIERZCHNIEJ PRZECIWPRÓBKI ZE STOPU MAGNEZU AZ 31 WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z ELASTOMEREM ZAWIERAJĄCYM SIARKĘ I CHLOR 2-2009 T R I B O L O G I A 225 Mariusz SICIŃSKI *, Dariusz BIELIŃSKI *, **, Jacek GRAMS *** TRIBOCHEMICZNA MODYFIKACJA WARSTWY WIERZCHNIEJ PRZECIWPRÓBKI ZE STOPU MAGNEZU AZ 31 WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z ELASTOMEREM

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne

Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne Scenariusz lekcji chemii w klasie III gimnazjum Temat lekcji: Białka skład pierwiastkowy, budowa, właściwości i reakcje charakterystyczne Czas trwania lekcji: 2x 45 minut Cele lekcji: 1. Ogólny zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

WARSTWY KATALITYCZNE W OGNIWACH TYPU DSSC CATALYTIC LAYER IN DSSC SOLAR CELLS

WARSTWY KATALITYCZNE W OGNIWACH TYPU DSSC CATALYTIC LAYER IN DSSC SOLAR CELLS JANUSZ WALTER WARSTWY KATALITYCZNE W OGNIWACH TYPU DSSC CATALYTIC LAYER IN DSSC SOLAR CELLS Streszczenie Abstract W artykule omówiono wytwarzanie katalitycznych warstw platynowych metodą poliol, które

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu przez Internet: 1-7 czerwca 2015 od godz. 9:00)

(termin zapisu przez Internet: 1-7 czerwca 2015 od godz. 9:00) Oferta tematyczna seminariów inżynierskich na rok akademicki 2015/2016 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego II roku studiów I stopnia inżynierskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Węgiel i jego związki z wodorem definiuje pojęcia: chemia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Właściwości fizykochemiczne i zastosowanie metali szlachetnych Rok akademicki: 2012/2013 Kod: NME-2-109-MS-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Metalurgia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Kompozyty Większość materiałów budowlanych to materiały złożone tzw. KOMPOZYTY składające się z co najmniej dwóch składników występujących

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC październik 2014. LP. Prowadzący Kierunek Nr alb. PD/PIN Temat polski Temat angielski

TEMATY PRAC październik 2014. LP. Prowadzący Kierunek Nr alb. PD/PIN Temat polski Temat angielski TEMATY PRAC październik 2014 LP. Prowadzący Kierunek Nr alb. / Temat polski Temat angielski 1 dr hab. Katarzyna Bogunia- Kubik Biotechnologia 184981 I 2 Andrzej Miniewicz, Prof. 3 dr AGNIESZKA KORZENIOWSKA-KOWAL

Bardziej szczegółowo