Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014"

Transkrypt

1 1 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014

2 2 1. Imię i Nazwisko: Wojciech Kosiak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. Dyplom lekarza - Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Gdańsku, 1980 r. Tytułu specjalisty I stopnia w dziedzinie pediatrii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Słupsku, 1985 r. Tytułu specjalisty II stopnia w dziedzinie pediatrii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Słupsku, 1990 r. Stopnień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, Akademia Medyczna w Gdańsku, Klinika Nefrologii Dziecięcej, 2002 r, promotor: prof. dr hab. Anna Balcerska. Rozprawa doktorska pt. Ocena przydatności badań ultrasonograficznych mózgowia i jamy brzusznej u noworodków i niemowląt z cytomegalią wrodzoną. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży, SPSK 1 AM Gdańsk - starszy asystent, rozpoczęcie badań z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży adiunkt, od Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii adiunkt, nadal Akademia Medyczna Gdańsk, obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny od 2009 stworzenie i kierowanie Pracownią Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej przy Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii 4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego, Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc w diagnostyce wybranych chorób płuc u dzieci.

3 3 b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa), Kosiak W.: Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc w diagnostyce wybranych chorób płuc u dzieci. (Chest ultrasound in the diagnosis of selected lung diseases in children). Gdańsk: Gdański Uniwersytet Medyczny, 2013, 165 s. c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc (PBUP) to ultrasonograficzna ocena płuc, opłucnej ściennej, opłucnej płucnej i przestrzeni pomiędzy tymi błonami. Jest częścią ultrasonograficznego badania klatki piersiowej, w którym dodatkowo oceniamy struktury powierzchowne ograniczające jamę klatki piersiowej, przeponę, śródpiersie i serce. Obrazowanie zmian w miąższu płuc za pomocą ultradźwięków nie znalazło jeszcze miejsca w algorytmach diagnostycznych chorób płuc i przez większość klinicystów nie jest powszechnie akceptowaną metodą diagnostyczną, na równi z oceną radiologiczną. Pomimo swobodnego dostępu do znacznej już liczby publikacji, w których udokumentowano przydatność oceny ultrasonograficznej płuc w codziennej praktyce klinicznej, nadal powszechne jest przekonanie o braku możliwości i przydatności badania tkanki płucnej za pomocą ultradźwięków. Dotyczy to nie tylko badań wykonywanych w populacji pediatrycznej, ale również osób dorosłych. W zakresie ultrasonografii klatki piersiowej powszechnie akceptowana jest ultrasonograficzna ocena płynu w jamie opłucnej i monitorowanie procedur inwazyjnych, takich jak: torakocenteza, punkcja diagnostyczna jamy opłucnej czy biopsja zmiany ogniskowej w lokalizacji podopłucnowej. W stanach tych PBUP uznawane jest jako metoda komplementarna do klasycznego badania radiologicznego klatki piersiowej (RTG) i badania płuc za pomocą tomografii komputerowej (TK). W diagnostyce zmian w miąższu płuc ultradźwięki stosuje się do wstępnej oceny zmian zapalnych, niedodmy czy guza płuca w lokalizacji podopłucnowej. Należy podkreślić, że ultrasonograficzna ocena narządów położonych wewnątrz klatki piersiowej u dzieci nie jest zagadnieniem nowym i wykonywana jest w codziennej praktyce w większości ośrodków pediatrycznych. Jednakże ocena śródpiersia, jamy opłucnowej i podopłucnowych obszarów konsolidacji tkanki płucnej to jedyne jak dotychczas elementy PBUP wykorzystywane w pediatrii. W tej grupie chorych brak jest dostępnych danych o możliwości wykorzystania PBUP w diagnostyce obrzęku płuc, odmy jamy opłucnowej, czy zatorowości płucnej. Celem pracy była prezentacja przezklatkowego badania ultrasonograficznego płuc jako metody diagnostycznej w populacji pediatrycznej i ocena możliwości jej wykorzystania w diagnostyce czterech wybranych jednostek chorobowych: odmy jamy opłucnej, obrzęku płuc, zatorowości płucnej i grzybiczego zapalenia płuc. Schorzenia te wybrano, gdyż dotychczas nie opracowano dla nich wzorca ultrasonograficznego w populacji pediatrycznej, a także dlatego, że mogą one stanowić stan bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, a to nakazuje poszukiwanie szybkiej i skutecznej metody diagnostycznej. Badania przeprowadzono wśród pacjentów leczonych na Oddziałach Hematologii i Onkologii Dziecięcej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od 10 listopada 2009 do 30 czerwca 2012 roku. Analizie poddano łącznie badania wykonane u 322 pacjentów w wieku od 1 do 18 roku życia.

4 4 Wykonano łącznie 1297 badań ultrasonograficznych klatki piersiowej na jednego pacjenta przypadało od 1 do 23 badań. Wskazaniem do badania ultrasonograficznego w większości przypadków była wstępna ocena stanu ogólnego pacjenta zawarta w programie kwalifikacji do rozpoczęcia leczenia hematoonkologicznego, a także wystąpienie w dalszym okresie hospitalizacji objawów klinicznych sugerujących proces chorobowy w obrębie płuc. W grupie pacjentów pediatrycznych z chorobą nowotworową lub jej podejrzeniem realizowano opracowany przez autora pracy algorytm diagnostyczny uwzględniający kompleksową ultrasonograficzną ocenę pacjenta, na którą składała się ocena jamy brzusznej, obwodowych węzłów chłonnych, tarczycy, jąder, serca i płuc. W pracy wykorzystano wyniki badań ultrasonograficznych płuc. Poza diagnostyką wstępną wskazaniem do badania była także ocena odpowiedzi na zastosowane leczenie. Doświadczenia własne omówiono z uwzględnieniem epidemiologii, podstaw diagnostycznych, techniki badania, oraz objawów i artefaktów ultrasonograficznych wykorzystywanych przy diagnozowaniu czterech analizowanych schorzeń. Ze względu na fakt, iż każde z omawianych schorzeń wymaga różnych kryteriów diagnostycznych przyjęto założenie, iż technika badania, ustalone kryteria diagnostyczne i dyskusje stanowią odrębną część pracy zamkniętą omówieniem dyskusyjnym. Dyskusja zawiera omówienie kryteriów różnicujących diagnozę schorzenia i odniesienie rozpoznania obrazowego do stanu klinicznego oraz wyników innych badań obrazowych płuc. Pisząc część dyskusyjną napotkano na pewne trudności, wynikające z tego, że wszystkie porównywalne badania publikowane w piśmiennictwie dotyczyły tylko populacji ludzi dorosłych. Ostatecznie u 322 pacjentów na różnych etapach leczenia choroby zasadniczej rozpoznano 51 stanów chorobowych. W badanej grupie aspergilozę płuc rozpoznano u 30 pacjentów. Najrzadszym rozpoznaniem była jatrogenna odma jamy opłucnej (4 pacjentów). Obrzęk płuc i zatorowość płucną rozpoznano odpowiednio u 10 i u 7 pacjentów. Zdając sobie sprawę ze specyfiki grupy badanej, jaką była grupa dzieci z chorobą nowotworową, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo metody, możliwość wykonania badania przyłóżkowo i wielokrotnego jego powtarzania uważam, że metoda ta jest godną polecenia na oddziałach o tym profilu terapeutycznym, a także na Oddziale Noworodkowym i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Podkreślić należy, że opracowań takich nie było dotychczas w dostępnym piśmiennictwie.

5 5 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). Głównym kierunkiem moich obecnych zainteresowań naukowych jest diagnostyka ultrasonograficzna określana jako ultrasonografia point of care, z możliwością jej wykorzystania zarówno w pediatrii jak i u pacjentów dorosłych. Ultrasonografia point of care jest ściśle związana z klinicznym zastosowaniem tej metody obrazowania. Opiera się na założeniu, że ultrasonograf wykorzystywany jest w podobny sposób, jak klasyczny stetoskop, a badanie ultrasonograficzne jest wykonywane i interpretowane przez lekarza nie będącego radiologiem Umożliwia to natychmiastowe wykorzystanie uzyskanych informacji w dalszym procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Zagadanie ultrasonografii point of care jest bardzo szerokie, obejmuje bowiem diagnostykę przedszpitalną w poradni dziecięcej i gabinecie lekarza rodzinnego, diagnostykę stanów nagłych w szpitalnych oddziałach ratunkowych, a także diagnostykę pacjentów oddziałów specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Ewolucja moich zainteresowań naukowych w kierunku diagnostyki typu point of care rozpoczęła się od diagnostyki ultrasonograficznej układu moczowego u dzieci, a następnie poprzez diagnostykę chorób infekcyjnych i nowotworowych do ultrasonograficznej oceny chorób płuc. Do momentu uzyskania stopnia doktora nauk medycznych jestem autorem i współautorem 16 publikacji (4 prace oryginalne, 4 kazuistyczne, 6 prac w suplementach czasopism, 1 rozdział w podręczniku i 1 praca popularnonaukowa), z punktacją KBN/MNSzW o łącznej wartości 25 punktów. Nieliczna liczba publikacji z tego okresu wynikała z konieczności ciągłej nauki i zdobywania doświadczenia w diagnostyce ultrasonograficznej. Dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych obejmuje 101 pozycji piśmiennictwa z łącznym IF-29,088 i punktacją KBN/MNSzW-651 punkty (indeks H wg. bazy Web of Science wynosi 5, a bazy Scopus -6). Prace te opublikowane były w latach Za trzy najważniejsze pozycje z punktacją IF, które wniosły nowe elementy do diagnostyki ultrasonograficznej uznaję dwie prace oryginalne i jedną poglądową: 1. Kosiak W., Świętoń D., Piskunowicz M.: Sonographic inferior vena cava/aorta diameter index, a new approach to the body fluid status assessment in children and young adults in emergency ultrasound : preliminary study. Am. J. Emerg. Med., 2008, vol. 26, nr 3, s (IF 1,188) 2. Kosiak M., Korbus-Kosiak A., Kosiak W., Potaż P.: Is chest sonography a breakthrough in diagnosis of pulmonary thromboembolism in children? Pediatr. Pulmonol., 2008, vol. 43, s (IF 1.883) 3. Piskunowicz M., Kosiak W., Batko T.: Intravenous application of second-generation ultrasound contrast agents in children: a review of the literature. Ultraschall Med., 2012, vol. 33, nr 2, s (IF 4,116)

6 6 W pierwszej wymienionej powyżej publikacji przedstawiono nowy sposób oceny stopnia nawodnienia pacjenta z wykorzystaniem ultrasonograficznego indeksu opartego o ocenę średnicy żyły głównej dolnej i aorty brzusznej. Indeks ten umożliwia ocenę stanu nawodnienia bez konieczności uwzględniania masy i powierzchni ciała pacjenta, dlatego też może być szczególnie przydatny u pacjentów w stanie zagrożenia życia. W dotychczas stosowanych metodach oceny stanu nawodnienia niezbędna była znajomość BMI pacjenta. Druga wymieniona powyżej publikacja jest pierwszą (i dotychczas jedyną), która omawia diagnostykę ultrasonograficzną zatorowości płucnej u dzieci. Prezentuje grupę pacjentów pediatrycznych, u których wstępne rozpoznanie zatorowości płucnej postawiono na podstawie wyniku badania ultrasonograficznego płuc, korzystając z kryteriów diagnostycznych opracowanych dla pacjentów dorosłych. Praca ta jest dla mnie ważna również z tego powodu, że wszystkie badania w prezentowanej grupie chorych wykonałem osobiści, co utwierdziło mnie w przekonaniu o konieczności dalszych badań płuc u dzieci. Trzecia praca jest pierwszą na świecie publikacją podejmującą próbę metaanalizy obecnych w literaturze doświadczeń różnych ośrodków z dożylnym zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących u dzieci. Pozostaje ona w ścisłym związku z moimi zainteresowaniami naukowymi, gdyż od 2010 w naszej pracowni ultrasonograficznej wykonywane są tego typu badania. Wraz z moim zespołem do chwili obecnej wykonaliśmy 160 badań z ultrasonograficznym środkiem kontrastującym w diagnostyce pacjentów pediatrycznych z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby nowotworowej. Jesteśmy obecnie jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce i jednym z kilku w Europie, w których te badania są wykonywane. Diagnostykę z ultrasonograficznym środkiem kontrastującym wykorzystujemy do oceny unaczynienia guzów litych, oceny zmian resztkowych oraz monitorowania procesu leczenia i powikłań. W porównaniu do innych technik obrazowych wykorzystujących środki kontrastujące, ultrasonograficzny środek kontrastujący jest jedynym w pełni naczyniowym środkiem pozwalającym na bardzo precyzyjną ocenę unaczynienia zmian ogniskowych. Wykonanie tego badania możliwe jest również w przypadku względnych lub bezwzględnych przeciwwskazań do badaniach za pomocą innych technik obrazowania. Publikacja wyżej wymienionej metaanalizy poprzedzona była publikacją listu do redakcji (IF 2,398) autorstwa zespołu: Piskunowicz M., Kosiak W., Irga N., którego koncepcja została przeze mnie opracowana ( Primum non nocere? Why can't we use second generation ultrasound contrast agents for the examination of children? Ultraschall Med., 2011, vol. 32, s ). Jako pierwszy na świecie wykorzystałem ultrasonograficzny środek kontrastujący w diagnostyce zmian w płucach u pacjenta z inwazyjnym zakażeniem grzybicznym. Własne doświadczenia z tą nową metodą diagnostyki ultrasonograficznej w pediatrii prezentowałem na trzech konferencjach naukowych: XI Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w Olsztynie w 2012, Kongresie Europejskich Towarzystw Naukowych EUROSON 2012 w Madrycie oraz Kongresie Naukowym radiologów pediatrycznych ESPR 2013 w Budapeszcie. Doświadczenia mojego zespołu w zakresie diagnostyki z ultrasonograficznym środkiem kontrastującym spotkały się z dużym zainteresowaniem innych ośrodków europejskich i amerykańskich. Efektem naszej pracy było powierzenie mi organizacji i kierownictwa naukowego pierwszego w Polsce kursu z zakresu ultrasonografii z ultrasonograficznymi środkami kontrastującymi w ramach Europejskiej Szkoły Ultrasonografii (Euroson School) pod auspicjami Europejskiej Federacji

7 7 Towarzystw Ultrasonograficznych w Medycynie i Biologii (EFSUMB). Kurs Contrast Enhanced Ultrasound prowadzony był w języku angielskim. Dodatkowo zainicjowało to dalszą współpracą, czego efektem było między innymi zaproszenie mojego zespołu do przedstawienia naszych doświadczeń na 50 Jubileuszowym Kongresie Niemieckiego Towarzystwa Radiologów Pediatrycznych w Jenie (wrzesień 2013 roku). Zostałem również zaproszony do grona wykładowców Euroson School na dwóch kolejnych kursach we Wiedniu i w Pradze. Kolejne prace oryginalne, które prezentują wyniki prac mojego zespołu i zostały opublikowane w czasopismach z IF, dotyczą badań ultrasonograficznych dzieci z rozpoznaną chorobą nowotworową. 1. Stefanowicz J., Kosiak M., Kosiak W., Korbus-Kosiak A., Sierota D., Owczuk R.: Cystatin C and parenchymal thickness/kidney lenght ratio in Wilms tumor survivors. Pediatr. Blood Cancer, 2010, vol. 54, s Bień E., Stachowicz-Stencel T., Sierota D., Połczyńska K., Szołkiewicz A., Stefanowicz J., Adamkiewicz-Drożyńska E., Czauderna P., Kosiak W., Dubaniewicz-Wybieralska M., Iżycka- Świeszewska E., Balcerska A.: Sarcomas in children with neurofibromatosis type 1-poor prognosis despite aggressive combined therapy in four patients treated in a single oncological institution. Childs Nerv. Syst., 2007, vol. 23, nr 10, s Kosiak W., Piskunowicz M., Świętoń D., Bień E., Batko T.: Sonographic diagnosis and monitoring of localized Langerhans cell histiocytosis of the skull. J. Clin. Ultrasound, 2013, vol. 41, nr 3, s (IF 0,697) 4. Irga N., Osak M., Jaworski R., Bronk M., Kosiak W., Adamkiewicz-Drożyńska E.: Pandemic (H1N1) 2009 influenza real threat or unjustified panic? The experience of one pediatric hematology-oncology center. Centr. Eur. J. Med., 2012, vol. 7, nr 3, s (IF- 0,262) Dwie pierwsze publikacje prezentują wyniki badań dotyczących oceny miąższu jedynej pozostawionej nerki u wyleczonych pacjentów z rozpoznaniem guza Wilmsa i zmian mięsakowatych u chorych z pierwotnym rozpoznaniem nerwiakowłókniakowatości. Dwie kolejne prace, jako pierwsze tego typu publikacje na świecie, prezentują możliwości wykorzystania ultrasonografii w diagnostyce wstępnej zmian w kościach w przebiegu histiocytozy z komórek Langerhansa oraz wykorzystania badania usg do oceny zmian w płucach u pacjentów z ciężkim przebiegiem zakażenia wirusem AH1N1, leczonych onkologicznie. Pierwsza publikacja dotyczy ultrasonograficznej oceny zmian w kościach w przebiegu histiocytozy z komórek Langerhansa. W pracy tej przedstawiłem charakterystyczny obraz ultrasonograficzny zmian w kościach, który sugerować może wstępne rozpoznanie tej choroby, jak również ewolucję zmian w trakcie terapii. Prezentując te dane oparłem się na własnych prawie 20 letnich doświadczeniach w diagnostyce ultrasonograficznej tej jednostki chorobowej. W dostępnym piśmiennictwie, poza prezentacją trzech przypadków, w których punktem wyjścia do analizy obrazu USG był wynik badania tomokomputerowego, brak jest takich opracowań. Ocena tych zmian zarówno w diagnostyce

8 8 wstępnej jaki i monitorowaniu terapii jest w populacji pediatrycznej niezwykle ważna, jeśli uwzględni się, nie tylko wczesne jej rozpoznanie, ale również potencjalną możliwość zmniejszenia liczby wykonywanych badań z promieniowanie rentgenowskim. Druga z prezentowanych prac wnosi nowy element do diagnostyki wstępnego rozpoznania i monitorowania za pomocą ultradźwięków zmian w płucach u pacjentów z ciężkim przebiegiem zakażenia wirusem AH 1 N 1. Nowe możliwości pozwalające na wczesną diagnostykę ciężkich powikłań płucnych w przebiegu zakażenia wirusem AH 1 N 1 nabierają szczególnego znaczenia u pacjentów z chorobą nowotworową i pacjentów wymagających reżimu sanitarnego. Prace oryginalne publikowane w czasopismach nie posiadających wskaźnika IF. Ilość 27. Wskaźnik punktacji KBN / MNiSzW 126 pkt. Prace te obejmują: diagnostykę ultrasonograficzną: układu moczowego, tarczycy i płuc. Za prace, które wniosły nowe elementy do diagnostyki ultrasonograficznej uważam: Kosiak W., Świętoń D., Czarniak P.: Diagnostyka ultrasonograficzna dwumufkowego cewnika Tenckhoffa u dzieci dializowanych otrzewnowo. Cz. 1. Obraz prawidłowy. Ultrasonografia, 2008, vol. 8, nr 32, s Kosiak W., Świętoń D., Czarniak P.: Diagnostyka ultrasonograficzna dwumufkowego cewnika Tenckhoffa u dzieci dializowanych otrzewnowo. Cz. 2. Powikłania infekcyjne. Ultrasonografia, 2008, vol. 8, nr 32, s Świętoń D., Kosiak W.: Diagnostyka ultrasonograficzna zespołu dziadka do orzechów u dzieci z białkomoczem. Ultrasonografia, 2010, vol. 10, nr 41, s Pierwsze dwie prace omawiają możliwość wykorzystania diagnostyki ultrasonograficznej cewnika Tenckhoffa u dzieci dializowanych otrzewnowo. Problem niezwykle trudny ze względu na konieczność określenia stopnia nasilenia zmian zapalnych w obrębie kanału cewnika, jak również przyczyn jego dysfunkcji, co ma istotne znaczenie w dalszym postępowaniu terapeutycznym. Ultrasonografia w wielu sytuacjach klinicznych jest jedyną metodą, która może pozwolić na rozwiązanie tego problemu. W polskim piśmiennictwie brak jest takich publikacji, a w piśmiennictwie zagranicznym dostępne są pojedyncze publikacje. Wyniki moich badań prezentowałem podczas zjazdu EUROSON-2008 w Timiszoarze. Obecnie ultrasonografia jest powszechnie stosowaną metoda do oceny cewnika Tenckhoffa w przypadku jego dysfunkcji oraz stanu zapalnego kanału cewnika. Warto podkreślić znaczenie kolejnej pracy prezentującej możliwości obrazowania lewej żyły nerkowej u pacjentów z podejrzeniem zespołu Dziadka do orzechów. Jest to pierwsza w Polsce praca omawiająca ten problem u dzieci i młodzieży w trakcie diagnostyki przyczyn białkomoczu. Obecnie ocena lewej żyły nerkowej stanowi jeden z elementów diagnostyki różnicowej przyczyn białkomoczu.

9 9 Znaczna liczba prac dotyczy diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu tarczowego. W tych publikacjach prezentowałem wyniki badań mojego zespołu dotyczące następujących zagadnień: diagnostyka ultrasonograficzna autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, wpływ leczenia jodem na objętość gruczołu tarczowego, prezentacja wartości referencyjnych grubości cieśni tarczycy u dzieci, obraz usg gruczołu tarczowego u pacjentów po 65 roku życia i częstości występowania guzków tarczycy. Łącznie 5 publikacji z lat : 1. Kosiak W., Świętoń D., Piskunowicz M., Kujawa M.: Thyroid isthmus thickness is prepubertal healthy children in an iodine-sufficient region. Pol. J. Radiol., 2010, vol. 75, nr 3, s Kosiak W., Goczewski M., Kujawa M., Bernad A., Świętoń D.: The ultrasound image of thyroid gland and subjective symptoms of hypothyroidism in patients older than 65 years. Fam. Med. Prim. Care Rev., 2009, vol. 11, nr 4, s Korpal-Szczyrska M., Kosiak W., Świętoń D., Szczyrski J., Kujawa M., Goczewski M., Balcerska A.: Częstość występowania zapalenia autoimmunologicznego tarczycy w populacji dziecięcej w wieku przedpokwitaniowym: ocena ultrasonograficzna. Ultrasonografia, 2008, vol. 8, nr 32, s Karaszewski B., Wilkowski M., Tomasiuk T., Szramkowska M., Klasa A., Obołończyk Ł., Wiśniewski P., Kosiak W., Lewczuk A., Berendt-Obołończyk M., Sworczak K.: Częstość występowania guzków incydentalnych w tarczycy w populacji mieszkańców Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia). Endokrynol. Pol., 2006, t. 57, nr 3, s Korpal-Szczyrska M., Dorant B., Kamińska H., Bitel L., Birkholz D., Kosiak W.: Wpływ trzyletniej obowiązkowej profilaktyki jodowej na częstość występowania wola u dzieci szkolnych w regionie nadmorskim Polski. Pol. Merk. Lek., 2004, t. 16, nr 91, s Najwięcej prac oryginalnych bez impact factor dotyczy pacjentów onkologicznych z rozpoznaniem histiocytozy, mięsaków, neuroblastoma i z guzami w miednicy małej, u których ocenie poddano zmiany w płucach oraz dokonywano oceny zmian narządowych jako powikłań chemioterapii i radioterapii. W pracach tych przedstawiono także możliwości diagnostyki różnicowej zmian w tkankach miękkich przy pomocy oceny ultrasonograficznej. Łącznie jest to 7 prac, które ukazały się na przestrzeni lat Znaczna liczba prac dotyczy diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu tarczowego, która obejmuje: diagnostykę autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, wpływu leczenia jodem na objętość gruczołu tarczowego, prezentację wartości referencyjnych grubości cieśni tarczycy u dzieci oraz obrazu usg gruczołu tarczowego u pacjentów po 65 roku życia jak i analizę częstości występowania guzków tarczycy. Łącznie jest to 5 publikacji z lat

10 10 Kolejna grupa publikacji prezentuje moje wyniki badań i doświadczenia mojego zespołu w diagnostyce ultrasonograficznej płuc. Zebrane w ciągu kilku ostatnich lat doświadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej schorzeń płuc u pacjentów pediatrycznych pozwoliło mi na sformułowanie tematyki podjętej w mojej rozprawie habilitacyjnej. Pierwszy cykl publikacji prezentujących wyniki naszych badań dotyczących oceny ultrasonograficzna płuc obejmuje ocenę zmian w płucach w przebiegu zakażenia grzybiczego, procesu włóknienia i zatorowości płucnej oraz możliwości wykorzystania ultrasonografii płuc w Klinice Chorób Płuc. Łącznie 5 publikacji z lat Prace kazuistyczne: 16 publikacji w tym 2 publikacje w czasopismach z IF: Irga N., Kosiak W., Jaworski R., Komarnicka J., Birkholz D.: Hyperthyroidism secondary to disseminated mucormycosis in a child with acute lymphoblastic leukemia: case report and a review of published reports. Mycopathologia, 2013, vol. 175, nr 1/2, s (IF 1,489) Kosiak W., Świętoń D., Fryze I., Aleszewicz-Baranowska J., Duklas M., Chojnicki M.: Gastric outlet obstruction due to an latrogenic cause in a neonatal period : report of two cases. Ultraschall Med., 2009, vol. 30, nr 4, s (IF 2,389) Obie prace opisują niepublikowane dotychczas powikłania, które w pierwszym przypadku dotyczą wtórnej nadczynności tarczycy, jako powikłania inwazyjnego zakażenia grzybiczego, u dziecka z pierwotnym rozpoznaniem ALL, a w drugim dwóch przypadków jatrogennej niedrożności przewodu pokarmowego u noworodków w przebiegu długotrwałej terapii prostaglandynowej. Wśród doniesień kazuistycznych przedstawiono przypadek 5 letniej pacjentki z rozpoznaniem ganglioneuroma klatki piersiowej, u której w diagnostyce wykorzystano ultrasonograficzny środek kontrastujący. Praca ta jest pierwszym doniesieniem obejmującym ocenę guza w klatce piersiowej u dziecka, w której wykorzystano diagnostykę ultrasonograficzną z dożylnym ultrasonograficznym środkiem kontrastującym: Batko T., Kosiak W., Tomaszewski M., Piskunowicz M.: Ganglioneuroma klatki piersiowej u 5- letniej dziewczynki: diagnostyka z wykorzystaniem ultrasonograficznego środka kontrastującego. Ultrasonografia, 2012, vol. 12, nr 48, s Publikacje kazuistyczne ukazały się w czasopismach na przestrzeni lat Prace poglądowe z lat , łącznie 29 publikacji w tym 3 prace w czasopismach z IF punktacja łączna 6,102, a KBN / MNSzW 187 pkt. Prace prezentują obraz kliniczny wybranych chorób i zespołów chorobowych poszerzony o ich diagnostykę i symptomatologię ultrasonograficzną. Spośród nich na wyróżnienie zasługują publikacje

11 11 dotyczące symptomatologii zespołu DRESS, ultrasonograficznej diagnostyki inwazyjnego zakażenia grzybiczego i ultrasonograficznej diagnostyki refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci. Irga N., Kosiak W., Jaworski R., Zieliński J., Adamkiewicz-Drożyńska E.: Pediatrician! Do you know the symptoms of DRESS syndrome? Pediatr. Emerg. Care, 2013, vol. 29, nr 4, s Irga N., Grabiec-Wiśniewska A., Kosiak W., Komarnicka J.: Zakażenia grzybicze u dzieci z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego: czy wczesna diagnostyka jest możliwa? Onkol. Pol., 2008, t. 11, nr 2, s Jaworski R., Kosiak W., Irga N.: Dlaczego nie wykorzystujemy badania ultrasonograficznego w diagnostyce refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci? Ultrasonograficzne cechy refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci. Ultrasonografia, 2006, nr 24, s W pracach tych starałem się wykazać udział badania ultrasonograficznego w postawieniu przez klinicystę rozpoznania określonej jednostki chorobowej. Będąc od wielu lat czynnie zaangażowanym w badania ultrasonograficzne chorych dzieci i dążąc do popularyzacji badań usg w środowisku lekarskim, jestem autorem prac skierowanych bezpośrednio do lekarzy rodzinnych, pediatrów oraz lekarzy medycyny ratunkowej i anestezjologów. W pracach tych prezentuję przydatność usg jako metody diagnostycznej przydatnej w codziennej praktyce lekarskiej, bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Ten punkt spojrzenia na ultrasonografię prezentowałem w następujących publikacjach: Kosiak W., Kryger M.: Ultrasonografia w gabinecie lekarza rodzinnego: za i przeciw. Fam. Med. Prim. Care Rev., 2012, vol. 14, nr 2, s Tomaszewski M., Kosiak W., Batko T., Szmygel Ł., Kwaśniewicz P.: Podstawy przyłóżkowej echokardiografii ukierunkowanej na szybką ocenę układu krążenia u dzieci z wykorzystaniem głowicy typu "convex" przez lekarzy nie-kardiologów. Ultrasonografia, 2012, vol. 12, nr 48, s Batko T., Kosiak W., Sierota D., Balcerska A.: O diagnostyce ultrasonograficznej guzów litych u dzieci i młodzieży: raz jeszcze. Forum Med. Rodz., 2011, t. 5, nr 1, s Kosiak W.: Ultrasonograf stetoskopem lekarza rodzinnego. Fam. Med. Prim. Care Rev., 2010, vol. 12, nr 2, s Piskunowicz M., Kosiak W., Świętoń D.: Nowe technologie w obrazowaniu ultrasonograficznym: ich przydatność w gabinecie ultrasonograficznym lekarza rodzinnego. Fam. Med. Prim. Care Rev., 2008, t. 10, nr 3, s Kosiak W., Świętoń D., Czarniak P., Goczewski M.: Pozasercowe, ultrasonograficzne objawy niewydolności krążenia. Ultrasonografia, 2008, vol. 8, nr 32, s

12 12 Prace poglądowe dotyczące schorzeń układu oddechowego stanowią pewien wstęp przygotowujący mnie do realizacji zamierzeń zawartych w pracy habilitacyjnej. Prace te opublikowane były w latach , łącznie 10 publikacji. Kosiak W.: Ultrasonografia klatki piersiowej u dzieci: dlaczego tak? Ultrasonografia, 2008, vol. 8, nr 32, s Kosiak W.: Postępy w diagnostyce usg płuc na koniec 2009 r. Ultrasonografia, 2009, vol. 9, nr 39, s Kosiak W.: Diagnostyka ultrasonograficzna chorób zapalnych płuc. Część 2: Obraz ultrasonograficzny zmian zapalnych w płucach. Ultrasonografia, 2009, vol. 9, nr 37, s Kosiak W.: Diagnostyka ultrasonograficzna chorób zapalnych płuc. Część 1: Obraz prawidłowy i podstawy diagnostyki ultrasonograficznej zmian zapalnych w płucach. Ultrasonografia, 2009, vol. 9, nr 37, s Kosiak W.: Diagnostyka ultrasonograficzna chorób zapalnych płuc. Część 2: Obraz ultrasonograficzny zmian zapalnych w płucach. Ultrasonografia, 2009, vol. 9, nr 37, s Kosiak W.: Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc: diagnostyka doplerowska. Ultrasonografia, 2010, vol. 10, nr 41, s Kosiak W.: Ultrasonograf stetoskopem w anestezjologii i medycynie ratunkowej : mit czy rzeczywistość? Cz. 1: Obraz prawidłowy i podstawy diagnostyki ultrasonograficznej płuc. Anestezjol. Rat., 2010, t. 4, nr 2, s Kosiak W.: Ultrasonograf stetoskopem w anestezjologii i medycynie ratunkowej : mit czy rzeczywistość? Cz. 2 : Możliwości wykorzystania przezklatkowego badania ultrasonograficznego płuc w diagnostyce odmy opłucnowej, obrzęku płuc, zatorowości płucnej i chorób zapalnych płuc w medycynie ratunkowej. Anestezjol. Rat., 2010, t. 4, nr 3, s Buda N., Kosiak W.: Przezklatkowa ultrasonografia płuc w diagnostyce śródmiąższowego włóknienia płuc: przegląd piśmiennictwa. Ultrasonografia, 2010, vol. 10, nr 43, s Igielska B., Buda N., Kosiak W.: Przezklatkowa ultrasonografia płuc w diagnostyce kardiogennego obrzęku płuc: przegląd piśmiennictwa. Ultrasonografia, 2011, vol. 11, nr 44, s

13 13 Charakterystyka dorobku dydaktycznego Wykłady: - V rok wydziału stomatologii: 1. Możliwość wykorzystania diagnostyki USG w ocenie struktur głowy i szyi u dziecka Seminaria: - V rok wydziału lekarskiego: 1. Podstawy diagnostyki USG w praktyce lekarza pediatry Zajęcia fakultatywne - III, IV, V i VI rok wydziału lekarskiego (zajęcia w języku polskim i angielskim) 1. Emergency Ultrasound in Paediatrics, 2. Podstawy ultrasonografii w pediatrii z uwzględnieniem możliwości jej wykorzystania w gabinecie lekarza rodzinnego, 3. Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia w wieku rozwojowym. Prowadzone przeze mnie zajęcia fakultatywne oparte są na autorskim programie. Podczas zajęć prowadzona jest praktyczna nauka wykonywania badania usg. Według mojej wiedzy są to pierwsze w Polsce zajęcia, które stwarzają studentom tak szeroką możliwość praktycznej nauki ultrasonografii. Jestem autorem 10 rozdziałów podręczników dla lekarzy szkolących się w dziedzinie diagnostyki ultrasonograficznej oraz dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Podręczniki dla lekarzy: Czarniak P., Kosiak W.: Usefulness of ultrasound examination of abdomen and cranial in neonates and infants with new recognized congenial heart disease. [W:] Congenital heart defects: etiology, diagnosis and treatment / Ed. H. Nakamura. New York : Nova Science Publishers, 2009; s Kosiak W.: Badanie ultrasonograficzne w urazach głowy. [W:] Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4 / pod red. W. Jakubowskiego. Warszawa ; Zamość: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2011, s Kosiak W.: Badanie usg płuc i opłucnej. [W:] Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4 / pod red. W. Jakubowskiego. Warszawa; Zamość: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2011, s

14 14 Kosiak W.: Badanie usg ściany klatki piersiowej. [W:] Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4 / pod red. W. Jakubowskiego. Warszawa; Zamość: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2011, s Zaleska-Dorobisz U., Sąsiadek M., Kosiak W.: Metody obrazowania w onkologii dziecięcej. [W:] Onkologia i hematologia dziecięca: T. 1 / red. Nauk. A. Chybicka, K. Sawicz-Birkowska. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2008, s Kosiak W.: Ultrasonograf stetoskopem XXI wieku? [W:] Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 10 : kardiologia, nefrologia, diabetologia, gastroenterologia, pediatria, psychiatria, okulistyka / pod red. A. Steciwko i A. Mastalerz-Migas. Wrocław: Wydawnictwo Continuo, 2007, s Zdrojewski Z., Kosiak W.: Biopsja nerki. [W:] Nefrologia / pod red. A. Książka i B. Rutkowskiego. Lublin, 2004, s Rozdziały w skryptach dla studentów: Kosiak M., Kosiak W.: Zaburzenia wodno-elektrolitowe u dzieci. [W:] Pediatria : stany zagrożenia i schorzenia wieku rozwojowego o ciężkim przebiegu klinicznym dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunek Ratownictwo Medyczne / pod red. A. Balcerskiej i M. Wlazłowskiego. Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2010, s Kosiak W., Stefanowicz J.: Choroby układu moczowego u dzieci z uwzględnieniem rehabilitacji w niektórych jednostkach chorobowych. [W:] Wybrane zagadnienia z pediatrii: skrypt dla studentów fizjoterapii / pod red. E. Adamowicz-Drożyńskiej i K. Połczyńskiej. Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2010, s Kosiak W.: Ultrasonografia w chorobach hematoonkologicznych u dzieci: zapomniana metoda czy stetoskop przyszłości? [W:] Wybrane zagadnienia z hematologii i onkologii wieku rozwojowego / pod red. A. Balcerskiej i N. Irgi. Gdańsk, 2004, s Od 2010 roku podczas Krajowych Zjazdów i Konferencji Naukowych wygłosiłem ponad 30 referatów na zaproszenie. Tematyka tych wykładów koncentrowała się na trzech głównych zagadnieniach: - diagnostyka ultrasonograficzna płuc - diagnostyka ultrasonograficzna zakażeń grzybiczych - diagnostyka ultrasonograficzna w gabinecie lekarza rodzinnego.

15 15 Dwukrotnie prowadziłem szkolenie i warsztaty z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej płuc na zaproszenie lekarzy z Finlandii. W 2010 roku w szpitalu w Jyväskylä, a w 2013 w szpitalu w Pori, podczas całodniowych zajęć prezentowałem możliwości diagnostyki ultrasonograficznej w diagnostyce chorób płuc, a następnie prowadziłem praktyczną naukę ultrasonograficznego badania płuc na oddziałach intensywnej terapii. Współpraca ta jest kontynuowana, a na prośbę lekarzy z Finlandii lekarze z mojego zespołu prowadzić będą dalsze szkolenia w diagnostyce chorób płuc na oddziale intensywnej terapii podczas cyklicznych tygodniowych pobytów w szpitalu w Pori. Od roku 2008 jestem kierownikiem naukowym i wykładowcą na autorskich kursach dla lekarzy w ramach Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w Zamościu, a od 2011 roku również w Szkole USG w Medycynie Rodzinnej dla lekarzy województwa wielkopolskiego. Tematyka kursów obejmuje diagnostykę ultrasonograficzną w pediatrii, ultrasonografię w chorobach płuc oraz w medycynie ratunkowej i medycynie rodzinnej. Od 2013 roku jestem wykładowcą EUROSON School, będącą szkołą ultrasonografii Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrsaonograficznych w Medycynie i Biologii (EFSUMB). Tematyka tych kursów koncentruje się na diagnostyce ultrasonograficznej z wykorzystaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Od 2003 roku jestem opiekunem Ultrasonograficznego Studenckiego Koła Naukowego działającego początkowo przy Klinice Nefrologii Dziecięcej, a od 2009 roku przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Działalność SKN cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku akademickim 2012/2013 w pracach Koła aktywnie uczestniczyło około 50 osób, a lista członków koła liczy prawie 150 studentów wydziału lekarskiego. Praca ta zaowocowała bardzo długą listą nagród i wyróżnień podczas krajowych i zagranicznych konferencji i zjazdów studenckich kół naukowych. Członkowie mojego Koła prezentowali swoje prace również podczas zjazdów i konferencji naukowych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Od 2006 roku studenckie prace prezentowane były podczas wszystkich zjazdów naukowych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, a od 2005 roku również podczas wszystkich zjazdów Europejskich Towarzystw Ultrasonograficznych w Medycynie i Biologii (EUROSON). Największym osiągnięciem członków mojego koła jest nagroda przyznana podczas kongresu EUROSON 2005, który odbył się w Genewie. Prezentowana wówczas praca pt. Why don t we use sonography by children with gastroesophageal refluks? zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Young Investigator Award. Praca ta wykonana była w ramach Ultrasonograficznego Studenckiego Kola Naukowego i jest to do tej pory jedyna taka nagroda przyznana polskim naukowcom.

16 16 Kolejnym osiągnięciem moich studentów była dwukrotna nominacja przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne do reprezentowania młodych polskich naukowców na kongresach EUROSON 2007 w roku w Lipsku i w 2010 roku w Kopenhadze. Ta działalność zaowocowała publikacją trzech prac studentów z mojego Koła w czasopismach z impact factor (łączny IF: 2,164): Paczkowski K., Czeczko K., Kosiak W., Haponiuk I.,Chojnicki M., Jaworski R., Steffek M.: Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc podczas monitorowania przebiegu pooperacyjnego u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Kardiochir. Torakochir. Pol., 2012, t. 9, nr 1, s Paczkowski K., Czeczko K., Kosiak W., Haponiuk I., Chojnicki M.: Operacja kardiochirurgiczna w krążeniu pozaustrojowym u dzieci : przyczyna obrzęku ściany pęcherzyka żółciowego? Kardiochir. Torakochir. Pol., 2010, t. 7, nr 4, s Kosiak M., Korbus-Kosiak A., Kosiak W., Potaż P.: Is chest sonography a breakthrough in diagnosis of pulmonary thromboembolism in children? Pediatr. Pulmonol., 2008, vol. 43, s Podczas dotychczasowej działalności Koła studenci wygłosili 101 referatów podczas zjazdów studenckich kół naukowych oraz podczas zjazdów polskich (60) i zagranicznych (41) towarzystw naukowych. W 2009 roku praca mojego Studenckiego Koła Naukowego została uhonorowana nagrodą Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za szczególne zaangażowanie w życie naukowe Uczelni oraz krajowe i zagraniczne osiągnięcia naukowe. Wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji ultrasonograficznej doprowadziło do stworzenia unikalnego w skali europejskiej projektu, którego celem jest praktyczna nauka ultrasonografii podczas studiów. W 2012 roku zorganizowałem i wdrożyłem oryginalny i innowacyjny projekt dydaktyczny. Przy współpracy z firmą Philips zorganizowałem Studencką Pracownię Edukacji Ultrasonograficznej. Jest to pierwsza i jak do tej pory jedyna tego typu pracownia w Polsce, w której przez kilkanaście godzin dziennie i przez 7 dni w tygodniu do dyspozycji studentów są trzy nowe aparaty ultrasonograficzne, na których studenci aktywnie uczą się wykonywania badania ultrasonograficznego.

17 17 Działalność organizacyjna 1. W 1992 r zorganizowałem od podstaw pracownię diagnostyki ultrasonograficznej przy Klinice Nefrologii Dziecięcej. W 2009 r zorganizowałem Pracownię Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Obecnie w pracowni tej wykonywanych jest w skali roku około badań. Dodatkowo prowadzone jest szkolenie lekarzy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej c) Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). Udział w projektach badawczych: Od 2012 roku jestem głównym wykonawcą uzyskanego grantu Narodowego Centrum Nauki Opus, na finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych: Ultrasonograficzne środki kontrastujące drugiej generacji jako dodatkowy element diagnostyczny, monitorujący odpowiedź na leczenie bądź obserwowane skutki uboczne terapii u dzieci ze schorzeniami onkologicznymi (dr n med. Maciej Piskunowicz, dr n. med. Wojciech Kosiak, prof. dr n. med. Elżbieta Drożyńska- Adamkiewicz) Jest to innowacyjny projekt z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej, którego celem jest określenie miejsca ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce dzieci z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby nowotworowej. Być może wprowadzenie tej metody przełoży się na zmniejszenie liczby badań wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie i obniży koszty diagnostyki obrazowej w tej grupie chorych dzieci. Nagrody za działalność naukową 1. W 2013 roku uhonorowany zostałem medalem nr 25 Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Za zasługi dla rozwoju polskiej ultrasonografii. 2. W 2012 roku otrzymałem Nagrodę im. Dr Andrzeja Małczaka Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego za cykl prac dotyczący ultrasonografii klatki piersiowej opublikowanych pomiędzy X a XI Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Olsztyn W 2010 roku otrzymałem Nagrodę im. Dr Andrzeja Małczaka Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego za cykl prac z zakresu ultrasonografii opublikowanych pomiędzy IX a X Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego - Kraków 2010.

18 18 4. W 2009 roku uhonorowany zostałem tytułem Amicus Studentis dla najlepszego Wykładowcy Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2008/ W 2008 roku otrzymałem Nagrodę im. Dr Andrzeja Małczaka Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego za cykl prac z zakresu ultrasonografii opublikowanych pomiędzy VIII-XI Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego - Toruń W 2006 roku uhonorowany zostałem Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Referaty wygłoszone na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych 1. Kosiak W., Batko T., Irga N.: Transthoracic lung ultrasound in the diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis in children with hematopoietic neoplastic diseases. EUROSON 2014, 26th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Tel-Aviv, Israel, May 26, May 28, Kosiak W., Piskunowicz M., Batko T., Piankowski A.: Do we really need intravenous ultrasound contrast agents for pediatric patients - from fascination to reality - a single center experience.. EUROSON 2014, 26th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Tel-Aviv, Israel, May 26, May 28, Kosiak W., Piskunowicz M., Batko T., Irga N., Piankowski A.: Contrast-enhanced ultrasound in children with hematological proliferative disorders - An initial experience. Euroson 2013, 25th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) Stuttgart, Germany, October 9 12, Kosiak W., Piskunowicz M., Batko T., Irga N., Piankowski A.: CEUS in children with hematological proliferative disorders: a preliminary report. Pediatr. Radiol., 2013, vol. 43, suppl. 3, s. S th Annual Meeting and 36th post Graduate Course of the European Society of Paediatric Radiology, Budapest, Hungary, June 3-7, Kosiak W., Batko T., Piskunowicz M., Irga N., Szczyrski J.: CEUS used in invasive fungal infection diagnostics in two children. [W:] EUROSON 2012 EFSUMB Annual Meeting ; XIII International Congress on Clinical Ultrasound of the Spanish Society of General Medicine ; XXIII Spanish National Conference on Digestive Ultrasound Update Course of the Vascular Diagnostic Section of SEACV, Madrid, Spain, 22nd-24th April Kosiak W., Batko T., Tomaszewski M., Irga N., Kryger M.: Ultrasound diagnostics of pneumothorax in children : one center's experience. [W:] EUROSON 2012 EFSUMB Annual Meeting ; XIII International Congress on Clinical Ultrasound of the Spanish Society of General Medicine ; XXIII Spanish National Conference on Digestive Ultrasound Update Course of the Vascular Diagnostic Section of SEACV, Madrid, Spain, 22nd-24th April Kosiak W.: Diagnostyka ultrasonograficzna. Ultrasonografia, 2010, vol. 10, supl. 1, s. 30. X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Kraków, czerwca 2010.

19 19 8. Kaniuka A., Stanowicka M., Kosiak W.: Ocena wymiarów osłonki nerwu wzrokowego w przezgałkowym badaniu ultrasonograficznym w grupie studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ultrasonografia, 2010, vol. 10, supl. 1, s. 84. X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Kraków, czerwca Kosiak W., Czarniak P., Świętoń D.: Ultrasound evaluation of double cuff Tenckhoff catheter in children on peritoneal dialysis : 12 years experience of a single center. Ultraschall Med., 2008, vol. 29, suppl. [1], s. S56-S57. Euroson 2008 : The XXth Congress of European Federation of Societes for Ultrasound in Medicine and Biology; The XIth Romanian Conference of Ultrasound in Medicine and Biology, Timisoara, Romania, 31 st May 3 rd of June Kosiak W., Świętoń D., Potaż P.: Chest ultrasound in children post cardiac catheterization: preliminary study. [W:] XIII Annual Meeting of the Polish-German Radiological Society, Kliczków Castle, October 9-11th, 2008, s Kosiak W., Świętoń D., Duklas-Drożyńska M., Niedźwiecki M., Kosiak M.: Pediatric pulmonary thromboembolism : ultrasound study of three cases. [W:] 3rd World Congress on Ultrasound in Emergency and Critical Care Medicine, Paris, 9-11 May 2007, s Kosiak W., Kujawa M., Świętoń D., Kujawa M., Świętoń J., Kożuchowska M.: The role of emergency ultrasound in pediatric nephrology department: 2 years experience. [W:] 3rd World Congress on Ultrasound in Emergency and Critical Care Medicine, Paris, 9-11 May 2007, s Świętoń D., Kosiak W., Piskunowicz M., Borna A., Sokołowska E., Bielewicz M.: Sonographic IVA/AO index : a new approach to the body fluid status assessment in emergency department. [W:] 3rd World Congress on Ultrasound in Emergency and Critical Care Medicine, Paris, 9-11 May 2007, s Kosiak W., Świętoń D., Piskunowicz M., Kujawa M.: A novel ultrasound sign of Hashimoto's thyroiditis (HT) in children. Horm. Res., 2007, vol. 68, suppl. 1, s th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June Szczyrski J., Kosiak W., Korpal-Szczyrska M., Piskunowicz M., Świętoń D., Grodecki Ł., Bautembach-Minkowska J.: Ultrasound image of thyroid gland in obese children : is there similarity with Hashimoto's thyroiditis? Horm. Res., 2007, vol. 68, suppl. 1, s th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June Kosiak W., Irga N., Świętoń D., Kapuścińska L.: The subcutaneous mycoses : ultrasound study of three cases. G. Ital. Ecografia, 2006, vol. 9, nr 3, s th European Congress of Ultrasound in conjunction with XVIII Congresso Nazionale SIUMB, Bologna, September Kosiak W., Świętoń D., Czarniak P.: Nefromegalia w okresie noworodkowym : obraz ultrasonograficzny. Przegl. Lek., 2006, t. 63, supl. 3, s IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Kraków, kwietnia 2006.

20 Kosiak W., Maternik M., Czarniak P., Świętoń D.: Niepowikłane jednostronne zdwojenie układu kielichowo-miedniczkowego. Przegl. Lek., 2006, t. 63, supl. 3, s IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Kraków, kwietnia Kosiak W., Świętoń D., Czarniak P.: Renal lobar dysmorphism: obraz ultrasonograficzny. Przegl. Lek., 2006, t. 63, supl. 3, s IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Kraków, kwietnia Kosiak W., Irga N., Świętoń D.: Obraz ultrasonograficzny zmian skórnych w inwazyjnych zakażeniach grzybiczych u dzieci : prezentacja 3 przypadków. Ultrasonografia, 2006, supl. 1, s. 37. VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Zamość, maja Kosiak W., Piskunowicz M., Świętoń D.: An additional (new) ultrasound sign of Hashimoto's lymphocytic thyroiditis. Ultraschall Med., 2005, Jg 26, suppl., s. S48. EUROSON 2005: XVII European Congress of Ultrasound in Medicine and Biology, Geneva, Switzerland, September Kosiak W., Maternik M., Czarniak P., Leśniewska I.: Obraz ultrasonograficzny "skrajnej" postaci autosomalnej recesywnej wielotorbielowatości nerek (ARPKD). Probl. Lek., 2004, supl. 2, s. 45. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Toruń, kwietnia Kosiak W., Wołyniec W., Maternik M., Czarniak P.: Rodzinna dziedziczna adysplazja nerek: obraz ultrasonograficzny. Probl. Lek., 2004, supl. 2, s. 45. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Toruń, kwietnia Chojnicki M., Czarniak P., Kosiak W.: Komputerowy system zbierania danych w pracowni ultrasonograficznej. [W:] V Zjazd Sekcji Ultrasonografii Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Toruń, : [streszczenia], s. 77. Gdańsk 29 września 2014 Wojciech Kosiak

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Praktyczne ćwiczenia z ultrasonografii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy)

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy) Centrum Pulmonologii i posiada w swojej strukturze 8 oddziałów szpitalnych w tym Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej ( zamiennie - torakochirurgii) Oddział został utworzony w latach 50 tych ubiegłego stulecia

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne choroby układu moczowego

Choroby wewnętrzne choroby układu moczowego Sylabus Wydział: Wojskowo Lekarski Kierunek studiów: Lekarski Rok Studiów: 4 Semestr: zimowy (07) Przedmiot: Choroby wewnętrzne choroby układu moczowego Forma zajęć: wykłady sala wykładowa, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Propedeutyka onkologii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Propedeutyka onkologii S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Propedeutyka onkologii Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi

SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi I. Przedmiot fakultatywny Badanie ultrasonograficzne szyi w praktyce endokrynologicznej Klinika Endokrynologii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nefrologia Kod modułu LK.3.E.008 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Specjalności:

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Wytyczne: POLANICA 1998 POZNAŃ 1999 KRAKÓW 2000 Wrocław 2006 Rozporządzenie ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Radiologia - opis przedmiotu

Radiologia - opis przedmiotu Radiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Radiologia Kod przedmiotu 12.8-WL-Lek-R Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Ultrasonografia płuc i opłucnej

Ultrasonografia płuc i opłucnej Ultrasonografia płuc i opłucnej Radosław Marciniak Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PULMONOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Tomasz Kluz

Dr n. med. Tomasz Kluz (1) Nazwa przedmiotu Nowoczesne Techniki Diagnostyczne () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu -

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 25 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej 1. Adres jednostki: Adres: ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : FAKULTET DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PRZY ŁÓŻKU CHOREGO 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np.

Bardziej szczegółowo

tomografia komputerowa informacje dla pacjentów

tomografia komputerowa informacje dla pacjentów tomografia komputerowa informacje dla pacjentów TK najważniejsze jest zdrowie We wszystkich placówkach Affidea stosujemy program Dose Excellence. Gromadzimy i analizujemy dane wszystkich badań, aby zawsze

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : FAKULTET DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PRZY ŁÓŻKU CHOREGO 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Intensywna Opieka Pulmonologiczna spojrzenie intensywisty

Intensywna Opieka Pulmonologiczna spojrzenie intensywisty Intensywna Opieka Pulmonologiczna spojrzenie intensywisty Wojciech Gaszyński Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński VERTIGOPROFIL VOL. 3/Nr 3(11)/2009 Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński Zastępca redaktora naczelnego: Dr n. med. Tomasz Berkowicz 2 XXXVI Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Neurootologicznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Rola laparoskopowa adrenalektomii w leczeniu pacjentów z neuroblastomadoświadczenia

Rola laparoskopowa adrenalektomii w leczeniu pacjentów z neuroblastomadoświadczenia Rola laparoskopowa adrenalektomii w leczeniu pacjentów z neuroblastomadoświadczenia trzech ośrodków. Marcin Łosin 1, Wojciech Korlacki 2, Przemysław Mańkowski 3, Maciej Murawski 1, Andrzej Grabowski 2,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP. Harmonogram pracy gabinetów zabiegowych PCCHP

Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP. Harmonogram pracy gabinetów zabiegowych PCCHP Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP Przychodnia jest czynna: poniedziałek 7.05 18.00 wtorek 7.05 15.00 środa 7.05 15.00 czwartek 7.05 15.00

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Radiologia ogólna i stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Piotr Malinowski,

Dr n. med. Piotr Malinowski, Plan ćwiczeń z chirurgii naczyniowej IV rok kierunek lekarski 2012 5 dni po 6 godzin ( Ćwiczą 2 grupy 5-osobowe ) Osoba odpowiedzialna za realizację programu ćwiczeń Dr n. med. Piotr Malinowski, Dr n.

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 czerwca 2015 r.

z dnia 26 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr 98/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł

Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł Joanna Anioł Wykształcenie: wyższe Studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medium UJ w Krakowie 1989 1995 Kształcenie podyplomowe: Specjalizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce 18-19 maja 2013, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne 1 Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

wykłady sala wykładowa ćwiczenia kliniczne Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, 90 549 Łódź, ul. Żeromskiego 113

wykłady sala wykładowa ćwiczenia kliniczne Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, 90 549 Łódź, ul. Żeromskiego 113 Sylabus Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: Ratownictwo Medyczne 3 letnie licencjackie studia zaoczne Rok Studiów: 2 Semestr: zimowy i letni (03 i 04) Przedmiot: Podstawy chorób wewnętrznych Liczba

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Przygotowanie do LEP z pediatrii 2. NAZWA JEDNOSTKI realizującej

Bardziej szczegółowo

Kurs dla studentów i absolwentów

Kurs dla studentów i absolwentów Kurs dla studentów i absolwentów Profilaktyka, rozpoznanie i leczenie raka piersi. Etapy postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentek po mastektomii Cel główny kursu: Przygotowanie do praktycznej pracy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy fizjoterapii klinicznej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Ropniak opłucnej czy gruźliczy wysięk opłucnowy? - Rola torakoskopii

Ropniak opłucnej czy gruźliczy wysięk opłucnowy? - Rola torakoskopii Michał Pasierbek, Andrzej Grabowski, Filip Achtelik, Wojciech Korlacki Ropniak opłucnej czy gruźliczy wysięk opłucnowy? - Rola torakoskopii Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło Prof. zw. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Katedry i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu

Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu Nazwa Placówki Oddział Niemowlęcy Oddział Ogólnopediatryczny Niemowlęcy o profilu P A II Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne. Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Zaawansowana opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie / Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Leczenie bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi 2.

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

HIPERTENSJOLOGIA Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz

HIPERTENSJOLOGIA Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz HIPERTENSJOLOGIA Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz 1. Potrzeby w zakresie hipertensjologii w skali poszczególnych województw i kraju w latach 2010-2015 w odniesieniu do sytuacji w latach 2005-2009. Hipertensjologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011

Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011 Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011 Zakres-kod Zakres-nazwa Cena 03.0000.103.02 teleradioterapia 03.0000.104.02 brachyterapia 03.0000.105.02 terapia izotopowa 03.3300.008.03 świadczenia w szpitalnym

Bardziej szczegółowo

Zrzut strony: http://www.usg.com.pl/ <--kliknij na adresie

Zrzut strony: http://www.usg.com.pl/ <--kliknij na adresie Start Kontakt KURSY Fantom KURSY NA ROZTOCZU SPOTKANIA Z MISTRZEM Certyfikaty PTU O NAS PARTNERZY WYDAWNICTWO Tak było... Kwartalnik PTU KONTAKT Zasady uzyskiwania i przedłużania ważności certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG Symbol cyfrowy [19] Spis treści Wprowadzenie I. Założenia programowo-organizacyjne stażu. 1. Charakterystyka zawodu - elektroradiolog..

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie procedur medycznych

Zaliczenie procedur medycznych Załącznik nr 2 do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych Zaliczenie procedur medycznych wykonanych przez lekarza w czasie staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. Kraków, dnia 8 grudnia 2015 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. w następujących zakresach: 1. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : NIETYPOWE TECHNIKI BADAŃ INTERNISTYCZNYCH 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

Walczymy z rakiem buuu rakiem! Pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka

Walczymy z rakiem buuu rakiem! Pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Walczymy z rakiem buuu rakiem! Pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Drodzy Rodzice! W ostatnich latach wyleczalność nowotworów u dzieci i młodzieży wzrosła aż do 70-80%, a w przypadku ostrej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : TORAKOCHIRURGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień Marcin Stępie pień Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Cele diagnostyki rozpoznanie choroby nowotworowej; ocena zaawansowania

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo