Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014"

Transkrypt

1 1 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014

2 2 1. Imię i Nazwisko: Wojciech Kosiak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. Dyplom lekarza - Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Gdańsku, 1980 r. Tytułu specjalisty I stopnia w dziedzinie pediatrii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Słupsku, 1985 r. Tytułu specjalisty II stopnia w dziedzinie pediatrii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Słupsku, 1990 r. Stopnień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, Akademia Medyczna w Gdańsku, Klinika Nefrologii Dziecięcej, 2002 r, promotor: prof. dr hab. Anna Balcerska. Rozprawa doktorska pt. Ocena przydatności badań ultrasonograficznych mózgowia i jamy brzusznej u noworodków i niemowląt z cytomegalią wrodzoną. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży, SPSK 1 AM Gdańsk - starszy asystent, rozpoczęcie badań z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży adiunkt, od Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii adiunkt, nadal Akademia Medyczna Gdańsk, obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny od 2009 stworzenie i kierowanie Pracownią Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej przy Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii 4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego, Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc w diagnostyce wybranych chorób płuc u dzieci.

3 3 b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa), Kosiak W.: Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc w diagnostyce wybranych chorób płuc u dzieci. (Chest ultrasound in the diagnosis of selected lung diseases in children). Gdańsk: Gdański Uniwersytet Medyczny, 2013, 165 s. c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc (PBUP) to ultrasonograficzna ocena płuc, opłucnej ściennej, opłucnej płucnej i przestrzeni pomiędzy tymi błonami. Jest częścią ultrasonograficznego badania klatki piersiowej, w którym dodatkowo oceniamy struktury powierzchowne ograniczające jamę klatki piersiowej, przeponę, śródpiersie i serce. Obrazowanie zmian w miąższu płuc za pomocą ultradźwięków nie znalazło jeszcze miejsca w algorytmach diagnostycznych chorób płuc i przez większość klinicystów nie jest powszechnie akceptowaną metodą diagnostyczną, na równi z oceną radiologiczną. Pomimo swobodnego dostępu do znacznej już liczby publikacji, w których udokumentowano przydatność oceny ultrasonograficznej płuc w codziennej praktyce klinicznej, nadal powszechne jest przekonanie o braku możliwości i przydatności badania tkanki płucnej za pomocą ultradźwięków. Dotyczy to nie tylko badań wykonywanych w populacji pediatrycznej, ale również osób dorosłych. W zakresie ultrasonografii klatki piersiowej powszechnie akceptowana jest ultrasonograficzna ocena płynu w jamie opłucnej i monitorowanie procedur inwazyjnych, takich jak: torakocenteza, punkcja diagnostyczna jamy opłucnej czy biopsja zmiany ogniskowej w lokalizacji podopłucnowej. W stanach tych PBUP uznawane jest jako metoda komplementarna do klasycznego badania radiologicznego klatki piersiowej (RTG) i badania płuc za pomocą tomografii komputerowej (TK). W diagnostyce zmian w miąższu płuc ultradźwięki stosuje się do wstępnej oceny zmian zapalnych, niedodmy czy guza płuca w lokalizacji podopłucnowej. Należy podkreślić, że ultrasonograficzna ocena narządów położonych wewnątrz klatki piersiowej u dzieci nie jest zagadnieniem nowym i wykonywana jest w codziennej praktyce w większości ośrodków pediatrycznych. Jednakże ocena śródpiersia, jamy opłucnowej i podopłucnowych obszarów konsolidacji tkanki płucnej to jedyne jak dotychczas elementy PBUP wykorzystywane w pediatrii. W tej grupie chorych brak jest dostępnych danych o możliwości wykorzystania PBUP w diagnostyce obrzęku płuc, odmy jamy opłucnowej, czy zatorowości płucnej. Celem pracy była prezentacja przezklatkowego badania ultrasonograficznego płuc jako metody diagnostycznej w populacji pediatrycznej i ocena możliwości jej wykorzystania w diagnostyce czterech wybranych jednostek chorobowych: odmy jamy opłucnej, obrzęku płuc, zatorowości płucnej i grzybiczego zapalenia płuc. Schorzenia te wybrano, gdyż dotychczas nie opracowano dla nich wzorca ultrasonograficznego w populacji pediatrycznej, a także dlatego, że mogą one stanowić stan bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, a to nakazuje poszukiwanie szybkiej i skutecznej metody diagnostycznej. Badania przeprowadzono wśród pacjentów leczonych na Oddziałach Hematologii i Onkologii Dziecięcej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od 10 listopada 2009 do 30 czerwca 2012 roku. Analizie poddano łącznie badania wykonane u 322 pacjentów w wieku od 1 do 18 roku życia.

4 4 Wykonano łącznie 1297 badań ultrasonograficznych klatki piersiowej na jednego pacjenta przypadało od 1 do 23 badań. Wskazaniem do badania ultrasonograficznego w większości przypadków była wstępna ocena stanu ogólnego pacjenta zawarta w programie kwalifikacji do rozpoczęcia leczenia hematoonkologicznego, a także wystąpienie w dalszym okresie hospitalizacji objawów klinicznych sugerujących proces chorobowy w obrębie płuc. W grupie pacjentów pediatrycznych z chorobą nowotworową lub jej podejrzeniem realizowano opracowany przez autora pracy algorytm diagnostyczny uwzględniający kompleksową ultrasonograficzną ocenę pacjenta, na którą składała się ocena jamy brzusznej, obwodowych węzłów chłonnych, tarczycy, jąder, serca i płuc. W pracy wykorzystano wyniki badań ultrasonograficznych płuc. Poza diagnostyką wstępną wskazaniem do badania była także ocena odpowiedzi na zastosowane leczenie. Doświadczenia własne omówiono z uwzględnieniem epidemiologii, podstaw diagnostycznych, techniki badania, oraz objawów i artefaktów ultrasonograficznych wykorzystywanych przy diagnozowaniu czterech analizowanych schorzeń. Ze względu na fakt, iż każde z omawianych schorzeń wymaga różnych kryteriów diagnostycznych przyjęto założenie, iż technika badania, ustalone kryteria diagnostyczne i dyskusje stanowią odrębną część pracy zamkniętą omówieniem dyskusyjnym. Dyskusja zawiera omówienie kryteriów różnicujących diagnozę schorzenia i odniesienie rozpoznania obrazowego do stanu klinicznego oraz wyników innych badań obrazowych płuc. Pisząc część dyskusyjną napotkano na pewne trudności, wynikające z tego, że wszystkie porównywalne badania publikowane w piśmiennictwie dotyczyły tylko populacji ludzi dorosłych. Ostatecznie u 322 pacjentów na różnych etapach leczenia choroby zasadniczej rozpoznano 51 stanów chorobowych. W badanej grupie aspergilozę płuc rozpoznano u 30 pacjentów. Najrzadszym rozpoznaniem była jatrogenna odma jamy opłucnej (4 pacjentów). Obrzęk płuc i zatorowość płucną rozpoznano odpowiednio u 10 i u 7 pacjentów. Zdając sobie sprawę ze specyfiki grupy badanej, jaką była grupa dzieci z chorobą nowotworową, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo metody, możliwość wykonania badania przyłóżkowo i wielokrotnego jego powtarzania uważam, że metoda ta jest godną polecenia na oddziałach o tym profilu terapeutycznym, a także na Oddziale Noworodkowym i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Podkreślić należy, że opracowań takich nie było dotychczas w dostępnym piśmiennictwie.

5 5 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). Głównym kierunkiem moich obecnych zainteresowań naukowych jest diagnostyka ultrasonograficzna określana jako ultrasonografia point of care, z możliwością jej wykorzystania zarówno w pediatrii jak i u pacjentów dorosłych. Ultrasonografia point of care jest ściśle związana z klinicznym zastosowaniem tej metody obrazowania. Opiera się na założeniu, że ultrasonograf wykorzystywany jest w podobny sposób, jak klasyczny stetoskop, a badanie ultrasonograficzne jest wykonywane i interpretowane przez lekarza nie będącego radiologiem Umożliwia to natychmiastowe wykorzystanie uzyskanych informacji w dalszym procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Zagadanie ultrasonografii point of care jest bardzo szerokie, obejmuje bowiem diagnostykę przedszpitalną w poradni dziecięcej i gabinecie lekarza rodzinnego, diagnostykę stanów nagłych w szpitalnych oddziałach ratunkowych, a także diagnostykę pacjentów oddziałów specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Ewolucja moich zainteresowań naukowych w kierunku diagnostyki typu point of care rozpoczęła się od diagnostyki ultrasonograficznej układu moczowego u dzieci, a następnie poprzez diagnostykę chorób infekcyjnych i nowotworowych do ultrasonograficznej oceny chorób płuc. Do momentu uzyskania stopnia doktora nauk medycznych jestem autorem i współautorem 16 publikacji (4 prace oryginalne, 4 kazuistyczne, 6 prac w suplementach czasopism, 1 rozdział w podręczniku i 1 praca popularnonaukowa), z punktacją KBN/MNSzW o łącznej wartości 25 punktów. Nieliczna liczba publikacji z tego okresu wynikała z konieczności ciągłej nauki i zdobywania doświadczenia w diagnostyce ultrasonograficznej. Dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych obejmuje 101 pozycji piśmiennictwa z łącznym IF-29,088 i punktacją KBN/MNSzW-651 punkty (indeks H wg. bazy Web of Science wynosi 5, a bazy Scopus -6). Prace te opublikowane były w latach Za trzy najważniejsze pozycje z punktacją IF, które wniosły nowe elementy do diagnostyki ultrasonograficznej uznaję dwie prace oryginalne i jedną poglądową: 1. Kosiak W., Świętoń D., Piskunowicz M.: Sonographic inferior vena cava/aorta diameter index, a new approach to the body fluid status assessment in children and young adults in emergency ultrasound : preliminary study. Am. J. Emerg. Med., 2008, vol. 26, nr 3, s (IF 1,188) 2. Kosiak M., Korbus-Kosiak A., Kosiak W., Potaż P.: Is chest sonography a breakthrough in diagnosis of pulmonary thromboembolism in children? Pediatr. Pulmonol., 2008, vol. 43, s (IF 1.883) 3. Piskunowicz M., Kosiak W., Batko T.: Intravenous application of second-generation ultrasound contrast agents in children: a review of the literature. Ultraschall Med., 2012, vol. 33, nr 2, s (IF 4,116)

6 6 W pierwszej wymienionej powyżej publikacji przedstawiono nowy sposób oceny stopnia nawodnienia pacjenta z wykorzystaniem ultrasonograficznego indeksu opartego o ocenę średnicy żyły głównej dolnej i aorty brzusznej. Indeks ten umożliwia ocenę stanu nawodnienia bez konieczności uwzględniania masy i powierzchni ciała pacjenta, dlatego też może być szczególnie przydatny u pacjentów w stanie zagrożenia życia. W dotychczas stosowanych metodach oceny stanu nawodnienia niezbędna była znajomość BMI pacjenta. Druga wymieniona powyżej publikacja jest pierwszą (i dotychczas jedyną), która omawia diagnostykę ultrasonograficzną zatorowości płucnej u dzieci. Prezentuje grupę pacjentów pediatrycznych, u których wstępne rozpoznanie zatorowości płucnej postawiono na podstawie wyniku badania ultrasonograficznego płuc, korzystając z kryteriów diagnostycznych opracowanych dla pacjentów dorosłych. Praca ta jest dla mnie ważna również z tego powodu, że wszystkie badania w prezentowanej grupie chorych wykonałem osobiści, co utwierdziło mnie w przekonaniu o konieczności dalszych badań płuc u dzieci. Trzecia praca jest pierwszą na świecie publikacją podejmującą próbę metaanalizy obecnych w literaturze doświadczeń różnych ośrodków z dożylnym zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących u dzieci. Pozostaje ona w ścisłym związku z moimi zainteresowaniami naukowymi, gdyż od 2010 w naszej pracowni ultrasonograficznej wykonywane są tego typu badania. Wraz z moim zespołem do chwili obecnej wykonaliśmy 160 badań z ultrasonograficznym środkiem kontrastującym w diagnostyce pacjentów pediatrycznych z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby nowotworowej. Jesteśmy obecnie jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce i jednym z kilku w Europie, w których te badania są wykonywane. Diagnostykę z ultrasonograficznym środkiem kontrastującym wykorzystujemy do oceny unaczynienia guzów litych, oceny zmian resztkowych oraz monitorowania procesu leczenia i powikłań. W porównaniu do innych technik obrazowych wykorzystujących środki kontrastujące, ultrasonograficzny środek kontrastujący jest jedynym w pełni naczyniowym środkiem pozwalającym na bardzo precyzyjną ocenę unaczynienia zmian ogniskowych. Wykonanie tego badania możliwe jest również w przypadku względnych lub bezwzględnych przeciwwskazań do badaniach za pomocą innych technik obrazowania. Publikacja wyżej wymienionej metaanalizy poprzedzona była publikacją listu do redakcji (IF 2,398) autorstwa zespołu: Piskunowicz M., Kosiak W., Irga N., którego koncepcja została przeze mnie opracowana ( Primum non nocere? Why can't we use second generation ultrasound contrast agents for the examination of children? Ultraschall Med., 2011, vol. 32, s ). Jako pierwszy na świecie wykorzystałem ultrasonograficzny środek kontrastujący w diagnostyce zmian w płucach u pacjenta z inwazyjnym zakażeniem grzybicznym. Własne doświadczenia z tą nową metodą diagnostyki ultrasonograficznej w pediatrii prezentowałem na trzech konferencjach naukowych: XI Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w Olsztynie w 2012, Kongresie Europejskich Towarzystw Naukowych EUROSON 2012 w Madrycie oraz Kongresie Naukowym radiologów pediatrycznych ESPR 2013 w Budapeszcie. Doświadczenia mojego zespołu w zakresie diagnostyki z ultrasonograficznym środkiem kontrastującym spotkały się z dużym zainteresowaniem innych ośrodków europejskich i amerykańskich. Efektem naszej pracy było powierzenie mi organizacji i kierownictwa naukowego pierwszego w Polsce kursu z zakresu ultrasonografii z ultrasonograficznymi środkami kontrastującymi w ramach Europejskiej Szkoły Ultrasonografii (Euroson School) pod auspicjami Europejskiej Federacji

7 7 Towarzystw Ultrasonograficznych w Medycynie i Biologii (EFSUMB). Kurs Contrast Enhanced Ultrasound prowadzony był w języku angielskim. Dodatkowo zainicjowało to dalszą współpracą, czego efektem było między innymi zaproszenie mojego zespołu do przedstawienia naszych doświadczeń na 50 Jubileuszowym Kongresie Niemieckiego Towarzystwa Radiologów Pediatrycznych w Jenie (wrzesień 2013 roku). Zostałem również zaproszony do grona wykładowców Euroson School na dwóch kolejnych kursach we Wiedniu i w Pradze. Kolejne prace oryginalne, które prezentują wyniki prac mojego zespołu i zostały opublikowane w czasopismach z IF, dotyczą badań ultrasonograficznych dzieci z rozpoznaną chorobą nowotworową. 1. Stefanowicz J., Kosiak M., Kosiak W., Korbus-Kosiak A., Sierota D., Owczuk R.: Cystatin C and parenchymal thickness/kidney lenght ratio in Wilms tumor survivors. Pediatr. Blood Cancer, 2010, vol. 54, s Bień E., Stachowicz-Stencel T., Sierota D., Połczyńska K., Szołkiewicz A., Stefanowicz J., Adamkiewicz-Drożyńska E., Czauderna P., Kosiak W., Dubaniewicz-Wybieralska M., Iżycka- Świeszewska E., Balcerska A.: Sarcomas in children with neurofibromatosis type 1-poor prognosis despite aggressive combined therapy in four patients treated in a single oncological institution. Childs Nerv. Syst., 2007, vol. 23, nr 10, s Kosiak W., Piskunowicz M., Świętoń D., Bień E., Batko T.: Sonographic diagnosis and monitoring of localized Langerhans cell histiocytosis of the skull. J. Clin. Ultrasound, 2013, vol. 41, nr 3, s (IF 0,697) 4. Irga N., Osak M., Jaworski R., Bronk M., Kosiak W., Adamkiewicz-Drożyńska E.: Pandemic (H1N1) 2009 influenza real threat or unjustified panic? The experience of one pediatric hematology-oncology center. Centr. Eur. J. Med., 2012, vol. 7, nr 3, s (IF- 0,262) Dwie pierwsze publikacje prezentują wyniki badań dotyczących oceny miąższu jedynej pozostawionej nerki u wyleczonych pacjentów z rozpoznaniem guza Wilmsa i zmian mięsakowatych u chorych z pierwotnym rozpoznaniem nerwiakowłókniakowatości. Dwie kolejne prace, jako pierwsze tego typu publikacje na świecie, prezentują możliwości wykorzystania ultrasonografii w diagnostyce wstępnej zmian w kościach w przebiegu histiocytozy z komórek Langerhansa oraz wykorzystania badania usg do oceny zmian w płucach u pacjentów z ciężkim przebiegiem zakażenia wirusem AH1N1, leczonych onkologicznie. Pierwsza publikacja dotyczy ultrasonograficznej oceny zmian w kościach w przebiegu histiocytozy z komórek Langerhansa. W pracy tej przedstawiłem charakterystyczny obraz ultrasonograficzny zmian w kościach, który sugerować może wstępne rozpoznanie tej choroby, jak również ewolucję zmian w trakcie terapii. Prezentując te dane oparłem się na własnych prawie 20 letnich doświadczeniach w diagnostyce ultrasonograficznej tej jednostki chorobowej. W dostępnym piśmiennictwie, poza prezentacją trzech przypadków, w których punktem wyjścia do analizy obrazu USG był wynik badania tomokomputerowego, brak jest takich opracowań. Ocena tych zmian zarówno w diagnostyce

8 8 wstępnej jaki i monitorowaniu terapii jest w populacji pediatrycznej niezwykle ważna, jeśli uwzględni się, nie tylko wczesne jej rozpoznanie, ale również potencjalną możliwość zmniejszenia liczby wykonywanych badań z promieniowanie rentgenowskim. Druga z prezentowanych prac wnosi nowy element do diagnostyki wstępnego rozpoznania i monitorowania za pomocą ultradźwięków zmian w płucach u pacjentów z ciężkim przebiegiem zakażenia wirusem AH 1 N 1. Nowe możliwości pozwalające na wczesną diagnostykę ciężkich powikłań płucnych w przebiegu zakażenia wirusem AH 1 N 1 nabierają szczególnego znaczenia u pacjentów z chorobą nowotworową i pacjentów wymagających reżimu sanitarnego. Prace oryginalne publikowane w czasopismach nie posiadających wskaźnika IF. Ilość 27. Wskaźnik punktacji KBN / MNiSzW 126 pkt. Prace te obejmują: diagnostykę ultrasonograficzną: układu moczowego, tarczycy i płuc. Za prace, które wniosły nowe elementy do diagnostyki ultrasonograficznej uważam: Kosiak W., Świętoń D., Czarniak P.: Diagnostyka ultrasonograficzna dwumufkowego cewnika Tenckhoffa u dzieci dializowanych otrzewnowo. Cz. 1. Obraz prawidłowy. Ultrasonografia, 2008, vol. 8, nr 32, s Kosiak W., Świętoń D., Czarniak P.: Diagnostyka ultrasonograficzna dwumufkowego cewnika Tenckhoffa u dzieci dializowanych otrzewnowo. Cz. 2. Powikłania infekcyjne. Ultrasonografia, 2008, vol. 8, nr 32, s Świętoń D., Kosiak W.: Diagnostyka ultrasonograficzna zespołu dziadka do orzechów u dzieci z białkomoczem. Ultrasonografia, 2010, vol. 10, nr 41, s Pierwsze dwie prace omawiają możliwość wykorzystania diagnostyki ultrasonograficznej cewnika Tenckhoffa u dzieci dializowanych otrzewnowo. Problem niezwykle trudny ze względu na konieczność określenia stopnia nasilenia zmian zapalnych w obrębie kanału cewnika, jak również przyczyn jego dysfunkcji, co ma istotne znaczenie w dalszym postępowaniu terapeutycznym. Ultrasonografia w wielu sytuacjach klinicznych jest jedyną metodą, która może pozwolić na rozwiązanie tego problemu. W polskim piśmiennictwie brak jest takich publikacji, a w piśmiennictwie zagranicznym dostępne są pojedyncze publikacje. Wyniki moich badań prezentowałem podczas zjazdu EUROSON-2008 w Timiszoarze. Obecnie ultrasonografia jest powszechnie stosowaną metoda do oceny cewnika Tenckhoffa w przypadku jego dysfunkcji oraz stanu zapalnego kanału cewnika. Warto podkreślić znaczenie kolejnej pracy prezentującej możliwości obrazowania lewej żyły nerkowej u pacjentów z podejrzeniem zespołu Dziadka do orzechów. Jest to pierwsza w Polsce praca omawiająca ten problem u dzieci i młodzieży w trakcie diagnostyki przyczyn białkomoczu. Obecnie ocena lewej żyły nerkowej stanowi jeden z elementów diagnostyki różnicowej przyczyn białkomoczu.

9 9 Znaczna liczba prac dotyczy diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu tarczowego. W tych publikacjach prezentowałem wyniki badań mojego zespołu dotyczące następujących zagadnień: diagnostyka ultrasonograficzna autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, wpływ leczenia jodem na objętość gruczołu tarczowego, prezentacja wartości referencyjnych grubości cieśni tarczycy u dzieci, obraz usg gruczołu tarczowego u pacjentów po 65 roku życia i częstości występowania guzków tarczycy. Łącznie 5 publikacji z lat : 1. Kosiak W., Świętoń D., Piskunowicz M., Kujawa M.: Thyroid isthmus thickness is prepubertal healthy children in an iodine-sufficient region. Pol. J. Radiol., 2010, vol. 75, nr 3, s Kosiak W., Goczewski M., Kujawa M., Bernad A., Świętoń D.: The ultrasound image of thyroid gland and subjective symptoms of hypothyroidism in patients older than 65 years. Fam. Med. Prim. Care Rev., 2009, vol. 11, nr 4, s Korpal-Szczyrska M., Kosiak W., Świętoń D., Szczyrski J., Kujawa M., Goczewski M., Balcerska A.: Częstość występowania zapalenia autoimmunologicznego tarczycy w populacji dziecięcej w wieku przedpokwitaniowym: ocena ultrasonograficzna. Ultrasonografia, 2008, vol. 8, nr 32, s Karaszewski B., Wilkowski M., Tomasiuk T., Szramkowska M., Klasa A., Obołończyk Ł., Wiśniewski P., Kosiak W., Lewczuk A., Berendt-Obołończyk M., Sworczak K.: Częstość występowania guzków incydentalnych w tarczycy w populacji mieszkańców Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia). Endokrynol. Pol., 2006, t. 57, nr 3, s Korpal-Szczyrska M., Dorant B., Kamińska H., Bitel L., Birkholz D., Kosiak W.: Wpływ trzyletniej obowiązkowej profilaktyki jodowej na częstość występowania wola u dzieci szkolnych w regionie nadmorskim Polski. Pol. Merk. Lek., 2004, t. 16, nr 91, s Najwięcej prac oryginalnych bez impact factor dotyczy pacjentów onkologicznych z rozpoznaniem histiocytozy, mięsaków, neuroblastoma i z guzami w miednicy małej, u których ocenie poddano zmiany w płucach oraz dokonywano oceny zmian narządowych jako powikłań chemioterapii i radioterapii. W pracach tych przedstawiono także możliwości diagnostyki różnicowej zmian w tkankach miękkich przy pomocy oceny ultrasonograficznej. Łącznie jest to 7 prac, które ukazały się na przestrzeni lat Znaczna liczba prac dotyczy diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu tarczowego, która obejmuje: diagnostykę autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, wpływu leczenia jodem na objętość gruczołu tarczowego, prezentację wartości referencyjnych grubości cieśni tarczycy u dzieci oraz obrazu usg gruczołu tarczowego u pacjentów po 65 roku życia jak i analizę częstości występowania guzków tarczycy. Łącznie jest to 5 publikacji z lat

10 10 Kolejna grupa publikacji prezentuje moje wyniki badań i doświadczenia mojego zespołu w diagnostyce ultrasonograficznej płuc. Zebrane w ciągu kilku ostatnich lat doświadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej schorzeń płuc u pacjentów pediatrycznych pozwoliło mi na sformułowanie tematyki podjętej w mojej rozprawie habilitacyjnej. Pierwszy cykl publikacji prezentujących wyniki naszych badań dotyczących oceny ultrasonograficzna płuc obejmuje ocenę zmian w płucach w przebiegu zakażenia grzybiczego, procesu włóknienia i zatorowości płucnej oraz możliwości wykorzystania ultrasonografii płuc w Klinice Chorób Płuc. Łącznie 5 publikacji z lat Prace kazuistyczne: 16 publikacji w tym 2 publikacje w czasopismach z IF: Irga N., Kosiak W., Jaworski R., Komarnicka J., Birkholz D.: Hyperthyroidism secondary to disseminated mucormycosis in a child with acute lymphoblastic leukemia: case report and a review of published reports. Mycopathologia, 2013, vol. 175, nr 1/2, s (IF 1,489) Kosiak W., Świętoń D., Fryze I., Aleszewicz-Baranowska J., Duklas M., Chojnicki M.: Gastric outlet obstruction due to an latrogenic cause in a neonatal period : report of two cases. Ultraschall Med., 2009, vol. 30, nr 4, s (IF 2,389) Obie prace opisują niepublikowane dotychczas powikłania, które w pierwszym przypadku dotyczą wtórnej nadczynności tarczycy, jako powikłania inwazyjnego zakażenia grzybiczego, u dziecka z pierwotnym rozpoznaniem ALL, a w drugim dwóch przypadków jatrogennej niedrożności przewodu pokarmowego u noworodków w przebiegu długotrwałej terapii prostaglandynowej. Wśród doniesień kazuistycznych przedstawiono przypadek 5 letniej pacjentki z rozpoznaniem ganglioneuroma klatki piersiowej, u której w diagnostyce wykorzystano ultrasonograficzny środek kontrastujący. Praca ta jest pierwszym doniesieniem obejmującym ocenę guza w klatce piersiowej u dziecka, w której wykorzystano diagnostykę ultrasonograficzną z dożylnym ultrasonograficznym środkiem kontrastującym: Batko T., Kosiak W., Tomaszewski M., Piskunowicz M.: Ganglioneuroma klatki piersiowej u 5- letniej dziewczynki: diagnostyka z wykorzystaniem ultrasonograficznego środka kontrastującego. Ultrasonografia, 2012, vol. 12, nr 48, s Publikacje kazuistyczne ukazały się w czasopismach na przestrzeni lat Prace poglądowe z lat , łącznie 29 publikacji w tym 3 prace w czasopismach z IF punktacja łączna 6,102, a KBN / MNSzW 187 pkt. Prace prezentują obraz kliniczny wybranych chorób i zespołów chorobowych poszerzony o ich diagnostykę i symptomatologię ultrasonograficzną. Spośród nich na wyróżnienie zasługują publikacje

11 11 dotyczące symptomatologii zespołu DRESS, ultrasonograficznej diagnostyki inwazyjnego zakażenia grzybiczego i ultrasonograficznej diagnostyki refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci. Irga N., Kosiak W., Jaworski R., Zieliński J., Adamkiewicz-Drożyńska E.: Pediatrician! Do you know the symptoms of DRESS syndrome? Pediatr. Emerg. Care, 2013, vol. 29, nr 4, s Irga N., Grabiec-Wiśniewska A., Kosiak W., Komarnicka J.: Zakażenia grzybicze u dzieci z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego: czy wczesna diagnostyka jest możliwa? Onkol. Pol., 2008, t. 11, nr 2, s Jaworski R., Kosiak W., Irga N.: Dlaczego nie wykorzystujemy badania ultrasonograficznego w diagnostyce refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci? Ultrasonograficzne cechy refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci. Ultrasonografia, 2006, nr 24, s W pracach tych starałem się wykazać udział badania ultrasonograficznego w postawieniu przez klinicystę rozpoznania określonej jednostki chorobowej. Będąc od wielu lat czynnie zaangażowanym w badania ultrasonograficzne chorych dzieci i dążąc do popularyzacji badań usg w środowisku lekarskim, jestem autorem prac skierowanych bezpośrednio do lekarzy rodzinnych, pediatrów oraz lekarzy medycyny ratunkowej i anestezjologów. W pracach tych prezentuję przydatność usg jako metody diagnostycznej przydatnej w codziennej praktyce lekarskiej, bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Ten punkt spojrzenia na ultrasonografię prezentowałem w następujących publikacjach: Kosiak W., Kryger M.: Ultrasonografia w gabinecie lekarza rodzinnego: za i przeciw. Fam. Med. Prim. Care Rev., 2012, vol. 14, nr 2, s Tomaszewski M., Kosiak W., Batko T., Szmygel Ł., Kwaśniewicz P.: Podstawy przyłóżkowej echokardiografii ukierunkowanej na szybką ocenę układu krążenia u dzieci z wykorzystaniem głowicy typu "convex" przez lekarzy nie-kardiologów. Ultrasonografia, 2012, vol. 12, nr 48, s Batko T., Kosiak W., Sierota D., Balcerska A.: O diagnostyce ultrasonograficznej guzów litych u dzieci i młodzieży: raz jeszcze. Forum Med. Rodz., 2011, t. 5, nr 1, s Kosiak W.: Ultrasonograf stetoskopem lekarza rodzinnego. Fam. Med. Prim. Care Rev., 2010, vol. 12, nr 2, s Piskunowicz M., Kosiak W., Świętoń D.: Nowe technologie w obrazowaniu ultrasonograficznym: ich przydatność w gabinecie ultrasonograficznym lekarza rodzinnego. Fam. Med. Prim. Care Rev., 2008, t. 10, nr 3, s Kosiak W., Świętoń D., Czarniak P., Goczewski M.: Pozasercowe, ultrasonograficzne objawy niewydolności krążenia. Ultrasonografia, 2008, vol. 8, nr 32, s

12 12 Prace poglądowe dotyczące schorzeń układu oddechowego stanowią pewien wstęp przygotowujący mnie do realizacji zamierzeń zawartych w pracy habilitacyjnej. Prace te opublikowane były w latach , łącznie 10 publikacji. Kosiak W.: Ultrasonografia klatki piersiowej u dzieci: dlaczego tak? Ultrasonografia, 2008, vol. 8, nr 32, s Kosiak W.: Postępy w diagnostyce usg płuc na koniec 2009 r. Ultrasonografia, 2009, vol. 9, nr 39, s Kosiak W.: Diagnostyka ultrasonograficzna chorób zapalnych płuc. Część 2: Obraz ultrasonograficzny zmian zapalnych w płucach. Ultrasonografia, 2009, vol. 9, nr 37, s Kosiak W.: Diagnostyka ultrasonograficzna chorób zapalnych płuc. Część 1: Obraz prawidłowy i podstawy diagnostyki ultrasonograficznej zmian zapalnych w płucach. Ultrasonografia, 2009, vol. 9, nr 37, s Kosiak W.: Diagnostyka ultrasonograficzna chorób zapalnych płuc. Część 2: Obraz ultrasonograficzny zmian zapalnych w płucach. Ultrasonografia, 2009, vol. 9, nr 37, s Kosiak W.: Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc: diagnostyka doplerowska. Ultrasonografia, 2010, vol. 10, nr 41, s Kosiak W.: Ultrasonograf stetoskopem w anestezjologii i medycynie ratunkowej : mit czy rzeczywistość? Cz. 1: Obraz prawidłowy i podstawy diagnostyki ultrasonograficznej płuc. Anestezjol. Rat., 2010, t. 4, nr 2, s Kosiak W.: Ultrasonograf stetoskopem w anestezjologii i medycynie ratunkowej : mit czy rzeczywistość? Cz. 2 : Możliwości wykorzystania przezklatkowego badania ultrasonograficznego płuc w diagnostyce odmy opłucnowej, obrzęku płuc, zatorowości płucnej i chorób zapalnych płuc w medycynie ratunkowej. Anestezjol. Rat., 2010, t. 4, nr 3, s Buda N., Kosiak W.: Przezklatkowa ultrasonografia płuc w diagnostyce śródmiąższowego włóknienia płuc: przegląd piśmiennictwa. Ultrasonografia, 2010, vol. 10, nr 43, s Igielska B., Buda N., Kosiak W.: Przezklatkowa ultrasonografia płuc w diagnostyce kardiogennego obrzęku płuc: przegląd piśmiennictwa. Ultrasonografia, 2011, vol. 11, nr 44, s

13 13 Charakterystyka dorobku dydaktycznego Wykłady: - V rok wydziału stomatologii: 1. Możliwość wykorzystania diagnostyki USG w ocenie struktur głowy i szyi u dziecka Seminaria: - V rok wydziału lekarskiego: 1. Podstawy diagnostyki USG w praktyce lekarza pediatry Zajęcia fakultatywne - III, IV, V i VI rok wydziału lekarskiego (zajęcia w języku polskim i angielskim) 1. Emergency Ultrasound in Paediatrics, 2. Podstawy ultrasonografii w pediatrii z uwzględnieniem możliwości jej wykorzystania w gabinecie lekarza rodzinnego, 3. Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia w wieku rozwojowym. Prowadzone przeze mnie zajęcia fakultatywne oparte są na autorskim programie. Podczas zajęć prowadzona jest praktyczna nauka wykonywania badania usg. Według mojej wiedzy są to pierwsze w Polsce zajęcia, które stwarzają studentom tak szeroką możliwość praktycznej nauki ultrasonografii. Jestem autorem 10 rozdziałów podręczników dla lekarzy szkolących się w dziedzinie diagnostyki ultrasonograficznej oraz dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Podręczniki dla lekarzy: Czarniak P., Kosiak W.: Usefulness of ultrasound examination of abdomen and cranial in neonates and infants with new recognized congenial heart disease. [W:] Congenital heart defects: etiology, diagnosis and treatment / Ed. H. Nakamura. New York : Nova Science Publishers, 2009; s Kosiak W.: Badanie ultrasonograficzne w urazach głowy. [W:] Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4 / pod red. W. Jakubowskiego. Warszawa ; Zamość: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2011, s Kosiak W.: Badanie usg płuc i opłucnej. [W:] Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4 / pod red. W. Jakubowskiego. Warszawa; Zamość: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2011, s

14 14 Kosiak W.: Badanie usg ściany klatki piersiowej. [W:] Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4 / pod red. W. Jakubowskiego. Warszawa; Zamość: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2011, s Zaleska-Dorobisz U., Sąsiadek M., Kosiak W.: Metody obrazowania w onkologii dziecięcej. [W:] Onkologia i hematologia dziecięca: T. 1 / red. Nauk. A. Chybicka, K. Sawicz-Birkowska. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2008, s Kosiak W.: Ultrasonograf stetoskopem XXI wieku? [W:] Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 10 : kardiologia, nefrologia, diabetologia, gastroenterologia, pediatria, psychiatria, okulistyka / pod red. A. Steciwko i A. Mastalerz-Migas. Wrocław: Wydawnictwo Continuo, 2007, s Zdrojewski Z., Kosiak W.: Biopsja nerki. [W:] Nefrologia / pod red. A. Książka i B. Rutkowskiego. Lublin, 2004, s Rozdziały w skryptach dla studentów: Kosiak M., Kosiak W.: Zaburzenia wodno-elektrolitowe u dzieci. [W:] Pediatria : stany zagrożenia i schorzenia wieku rozwojowego o ciężkim przebiegu klinicznym dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunek Ratownictwo Medyczne / pod red. A. Balcerskiej i M. Wlazłowskiego. Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2010, s Kosiak W., Stefanowicz J.: Choroby układu moczowego u dzieci z uwzględnieniem rehabilitacji w niektórych jednostkach chorobowych. [W:] Wybrane zagadnienia z pediatrii: skrypt dla studentów fizjoterapii / pod red. E. Adamowicz-Drożyńskiej i K. Połczyńskiej. Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2010, s Kosiak W.: Ultrasonografia w chorobach hematoonkologicznych u dzieci: zapomniana metoda czy stetoskop przyszłości? [W:] Wybrane zagadnienia z hematologii i onkologii wieku rozwojowego / pod red. A. Balcerskiej i N. Irgi. Gdańsk, 2004, s Od 2010 roku podczas Krajowych Zjazdów i Konferencji Naukowych wygłosiłem ponad 30 referatów na zaproszenie. Tematyka tych wykładów koncentrowała się na trzech głównych zagadnieniach: - diagnostyka ultrasonograficzna płuc - diagnostyka ultrasonograficzna zakażeń grzybiczych - diagnostyka ultrasonograficzna w gabinecie lekarza rodzinnego.

15 15 Dwukrotnie prowadziłem szkolenie i warsztaty z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej płuc na zaproszenie lekarzy z Finlandii. W 2010 roku w szpitalu w Jyväskylä, a w 2013 w szpitalu w Pori, podczas całodniowych zajęć prezentowałem możliwości diagnostyki ultrasonograficznej w diagnostyce chorób płuc, a następnie prowadziłem praktyczną naukę ultrasonograficznego badania płuc na oddziałach intensywnej terapii. Współpraca ta jest kontynuowana, a na prośbę lekarzy z Finlandii lekarze z mojego zespołu prowadzić będą dalsze szkolenia w diagnostyce chorób płuc na oddziale intensywnej terapii podczas cyklicznych tygodniowych pobytów w szpitalu w Pori. Od roku 2008 jestem kierownikiem naukowym i wykładowcą na autorskich kursach dla lekarzy w ramach Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w Zamościu, a od 2011 roku również w Szkole USG w Medycynie Rodzinnej dla lekarzy województwa wielkopolskiego. Tematyka kursów obejmuje diagnostykę ultrasonograficzną w pediatrii, ultrasonografię w chorobach płuc oraz w medycynie ratunkowej i medycynie rodzinnej. Od 2013 roku jestem wykładowcą EUROSON School, będącą szkołą ultrasonografii Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrsaonograficznych w Medycynie i Biologii (EFSUMB). Tematyka tych kursów koncentruje się na diagnostyce ultrasonograficznej z wykorzystaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Od 2003 roku jestem opiekunem Ultrasonograficznego Studenckiego Koła Naukowego działającego początkowo przy Klinice Nefrologii Dziecięcej, a od 2009 roku przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Działalność SKN cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku akademickim 2012/2013 w pracach Koła aktywnie uczestniczyło około 50 osób, a lista członków koła liczy prawie 150 studentów wydziału lekarskiego. Praca ta zaowocowała bardzo długą listą nagród i wyróżnień podczas krajowych i zagranicznych konferencji i zjazdów studenckich kół naukowych. Członkowie mojego Koła prezentowali swoje prace również podczas zjazdów i konferencji naukowych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Od 2006 roku studenckie prace prezentowane były podczas wszystkich zjazdów naukowych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, a od 2005 roku również podczas wszystkich zjazdów Europejskich Towarzystw Ultrasonograficznych w Medycynie i Biologii (EUROSON). Największym osiągnięciem członków mojego koła jest nagroda przyznana podczas kongresu EUROSON 2005, który odbył się w Genewie. Prezentowana wówczas praca pt. Why don t we use sonography by children with gastroesophageal refluks? zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Young Investigator Award. Praca ta wykonana była w ramach Ultrasonograficznego Studenckiego Kola Naukowego i jest to do tej pory jedyna taka nagroda przyznana polskim naukowcom.

16 16 Kolejnym osiągnięciem moich studentów była dwukrotna nominacja przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne do reprezentowania młodych polskich naukowców na kongresach EUROSON 2007 w roku w Lipsku i w 2010 roku w Kopenhadze. Ta działalność zaowocowała publikacją trzech prac studentów z mojego Koła w czasopismach z impact factor (łączny IF: 2,164): Paczkowski K., Czeczko K., Kosiak W., Haponiuk I.,Chojnicki M., Jaworski R., Steffek M.: Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc podczas monitorowania przebiegu pooperacyjnego u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Kardiochir. Torakochir. Pol., 2012, t. 9, nr 1, s Paczkowski K., Czeczko K., Kosiak W., Haponiuk I., Chojnicki M.: Operacja kardiochirurgiczna w krążeniu pozaustrojowym u dzieci : przyczyna obrzęku ściany pęcherzyka żółciowego? Kardiochir. Torakochir. Pol., 2010, t. 7, nr 4, s Kosiak M., Korbus-Kosiak A., Kosiak W., Potaż P.: Is chest sonography a breakthrough in diagnosis of pulmonary thromboembolism in children? Pediatr. Pulmonol., 2008, vol. 43, s Podczas dotychczasowej działalności Koła studenci wygłosili 101 referatów podczas zjazdów studenckich kół naukowych oraz podczas zjazdów polskich (60) i zagranicznych (41) towarzystw naukowych. W 2009 roku praca mojego Studenckiego Koła Naukowego została uhonorowana nagrodą Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za szczególne zaangażowanie w życie naukowe Uczelni oraz krajowe i zagraniczne osiągnięcia naukowe. Wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji ultrasonograficznej doprowadziło do stworzenia unikalnego w skali europejskiej projektu, którego celem jest praktyczna nauka ultrasonografii podczas studiów. W 2012 roku zorganizowałem i wdrożyłem oryginalny i innowacyjny projekt dydaktyczny. Przy współpracy z firmą Philips zorganizowałem Studencką Pracownię Edukacji Ultrasonograficznej. Jest to pierwsza i jak do tej pory jedyna tego typu pracownia w Polsce, w której przez kilkanaście godzin dziennie i przez 7 dni w tygodniu do dyspozycji studentów są trzy nowe aparaty ultrasonograficzne, na których studenci aktywnie uczą się wykonywania badania ultrasonograficznego.

17 17 Działalność organizacyjna 1. W 1992 r zorganizowałem od podstaw pracownię diagnostyki ultrasonograficznej przy Klinice Nefrologii Dziecięcej. W 2009 r zorganizowałem Pracownię Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Obecnie w pracowni tej wykonywanych jest w skali roku około badań. Dodatkowo prowadzone jest szkolenie lekarzy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej c) Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). Udział w projektach badawczych: Od 2012 roku jestem głównym wykonawcą uzyskanego grantu Narodowego Centrum Nauki Opus, na finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych: Ultrasonograficzne środki kontrastujące drugiej generacji jako dodatkowy element diagnostyczny, monitorujący odpowiedź na leczenie bądź obserwowane skutki uboczne terapii u dzieci ze schorzeniami onkologicznymi (dr n med. Maciej Piskunowicz, dr n. med. Wojciech Kosiak, prof. dr n. med. Elżbieta Drożyńska- Adamkiewicz) Jest to innowacyjny projekt z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej, którego celem jest określenie miejsca ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce dzieci z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby nowotworowej. Być może wprowadzenie tej metody przełoży się na zmniejszenie liczby badań wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie i obniży koszty diagnostyki obrazowej w tej grupie chorych dzieci. Nagrody za działalność naukową 1. W 2013 roku uhonorowany zostałem medalem nr 25 Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Za zasługi dla rozwoju polskiej ultrasonografii. 2. W 2012 roku otrzymałem Nagrodę im. Dr Andrzeja Małczaka Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego za cykl prac dotyczący ultrasonografii klatki piersiowej opublikowanych pomiędzy X a XI Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Olsztyn W 2010 roku otrzymałem Nagrodę im. Dr Andrzeja Małczaka Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego za cykl prac z zakresu ultrasonografii opublikowanych pomiędzy IX a X Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego - Kraków 2010.

18 18 4. W 2009 roku uhonorowany zostałem tytułem Amicus Studentis dla najlepszego Wykładowcy Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2008/ W 2008 roku otrzymałem Nagrodę im. Dr Andrzeja Małczaka Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego za cykl prac z zakresu ultrasonografii opublikowanych pomiędzy VIII-XI Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego - Toruń W 2006 roku uhonorowany zostałem Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Referaty wygłoszone na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych 1. Kosiak W., Batko T., Irga N.: Transthoracic lung ultrasound in the diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis in children with hematopoietic neoplastic diseases. EUROSON 2014, 26th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Tel-Aviv, Israel, May 26, May 28, Kosiak W., Piskunowicz M., Batko T., Piankowski A.: Do we really need intravenous ultrasound contrast agents for pediatric patients - from fascination to reality - a single center experience.. EUROSON 2014, 26th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Tel-Aviv, Israel, May 26, May 28, Kosiak W., Piskunowicz M., Batko T., Irga N., Piankowski A.: Contrast-enhanced ultrasound in children with hematological proliferative disorders - An initial experience. Euroson 2013, 25th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) Stuttgart, Germany, October 9 12, Kosiak W., Piskunowicz M., Batko T., Irga N., Piankowski A.: CEUS in children with hematological proliferative disorders: a preliminary report. Pediatr. Radiol., 2013, vol. 43, suppl. 3, s. S th Annual Meeting and 36th post Graduate Course of the European Society of Paediatric Radiology, Budapest, Hungary, June 3-7, Kosiak W., Batko T., Piskunowicz M., Irga N., Szczyrski J.: CEUS used in invasive fungal infection diagnostics in two children. [W:] EUROSON 2012 EFSUMB Annual Meeting ; XIII International Congress on Clinical Ultrasound of the Spanish Society of General Medicine ; XXIII Spanish National Conference on Digestive Ultrasound Update Course of the Vascular Diagnostic Section of SEACV, Madrid, Spain, 22nd-24th April Kosiak W., Batko T., Tomaszewski M., Irga N., Kryger M.: Ultrasound diagnostics of pneumothorax in children : one center's experience. [W:] EUROSON 2012 EFSUMB Annual Meeting ; XIII International Congress on Clinical Ultrasound of the Spanish Society of General Medicine ; XXIII Spanish National Conference on Digestive Ultrasound Update Course of the Vascular Diagnostic Section of SEACV, Madrid, Spain, 22nd-24th April Kosiak W.: Diagnostyka ultrasonograficzna. Ultrasonografia, 2010, vol. 10, supl. 1, s. 30. X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Kraków, czerwca 2010.

19 19 8. Kaniuka A., Stanowicka M., Kosiak W.: Ocena wymiarów osłonki nerwu wzrokowego w przezgałkowym badaniu ultrasonograficznym w grupie studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ultrasonografia, 2010, vol. 10, supl. 1, s. 84. X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Kraków, czerwca Kosiak W., Czarniak P., Świętoń D.: Ultrasound evaluation of double cuff Tenckhoff catheter in children on peritoneal dialysis : 12 years experience of a single center. Ultraschall Med., 2008, vol. 29, suppl. [1], s. S56-S57. Euroson 2008 : The XXth Congress of European Federation of Societes for Ultrasound in Medicine and Biology; The XIth Romanian Conference of Ultrasound in Medicine and Biology, Timisoara, Romania, 31 st May 3 rd of June Kosiak W., Świętoń D., Potaż P.: Chest ultrasound in children post cardiac catheterization: preliminary study. [W:] XIII Annual Meeting of the Polish-German Radiological Society, Kliczków Castle, October 9-11th, 2008, s Kosiak W., Świętoń D., Duklas-Drożyńska M., Niedźwiecki M., Kosiak M.: Pediatric pulmonary thromboembolism : ultrasound study of three cases. [W:] 3rd World Congress on Ultrasound in Emergency and Critical Care Medicine, Paris, 9-11 May 2007, s Kosiak W., Kujawa M., Świętoń D., Kujawa M., Świętoń J., Kożuchowska M.: The role of emergency ultrasound in pediatric nephrology department: 2 years experience. [W:] 3rd World Congress on Ultrasound in Emergency and Critical Care Medicine, Paris, 9-11 May 2007, s Świętoń D., Kosiak W., Piskunowicz M., Borna A., Sokołowska E., Bielewicz M.: Sonographic IVA/AO index : a new approach to the body fluid status assessment in emergency department. [W:] 3rd World Congress on Ultrasound in Emergency and Critical Care Medicine, Paris, 9-11 May 2007, s Kosiak W., Świętoń D., Piskunowicz M., Kujawa M.: A novel ultrasound sign of Hashimoto's thyroiditis (HT) in children. Horm. Res., 2007, vol. 68, suppl. 1, s th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June Szczyrski J., Kosiak W., Korpal-Szczyrska M., Piskunowicz M., Świętoń D., Grodecki Ł., Bautembach-Minkowska J.: Ultrasound image of thyroid gland in obese children : is there similarity with Hashimoto's thyroiditis? Horm. Res., 2007, vol. 68, suppl. 1, s th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June Kosiak W., Irga N., Świętoń D., Kapuścińska L.: The subcutaneous mycoses : ultrasound study of three cases. G. Ital. Ecografia, 2006, vol. 9, nr 3, s th European Congress of Ultrasound in conjunction with XVIII Congresso Nazionale SIUMB, Bologna, September Kosiak W., Świętoń D., Czarniak P.: Nefromegalia w okresie noworodkowym : obraz ultrasonograficzny. Przegl. Lek., 2006, t. 63, supl. 3, s IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Kraków, kwietnia 2006.

20 Kosiak W., Maternik M., Czarniak P., Świętoń D.: Niepowikłane jednostronne zdwojenie układu kielichowo-miedniczkowego. Przegl. Lek., 2006, t. 63, supl. 3, s IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Kraków, kwietnia Kosiak W., Świętoń D., Czarniak P.: Renal lobar dysmorphism: obraz ultrasonograficzny. Przegl. Lek., 2006, t. 63, supl. 3, s IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Kraków, kwietnia Kosiak W., Irga N., Świętoń D.: Obraz ultrasonograficzny zmian skórnych w inwazyjnych zakażeniach grzybiczych u dzieci : prezentacja 3 przypadków. Ultrasonografia, 2006, supl. 1, s. 37. VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Zamość, maja Kosiak W., Piskunowicz M., Świętoń D.: An additional (new) ultrasound sign of Hashimoto's lymphocytic thyroiditis. Ultraschall Med., 2005, Jg 26, suppl., s. S48. EUROSON 2005: XVII European Congress of Ultrasound in Medicine and Biology, Geneva, Switzerland, September Kosiak W., Maternik M., Czarniak P., Leśniewska I.: Obraz ultrasonograficzny "skrajnej" postaci autosomalnej recesywnej wielotorbielowatości nerek (ARPKD). Probl. Lek., 2004, supl. 2, s. 45. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Toruń, kwietnia Kosiak W., Wołyniec W., Maternik M., Czarniak P.: Rodzinna dziedziczna adysplazja nerek: obraz ultrasonograficzny. Probl. Lek., 2004, supl. 2, s. 45. VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Toruń, kwietnia Chojnicki M., Czarniak P., Kosiak W.: Komputerowy system zbierania danych w pracowni ultrasonograficznej. [W:] V Zjazd Sekcji Ultrasonografii Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Toruń, : [streszczenia], s. 77. Gdańsk 29 września 2014 Wojciech Kosiak

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko Tomasz Jerzy Stefaniak. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko Tomasz Jerzy Stefaniak. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne Autoreferat 1. Imię i nazwisko Tomasz Jerzy Stefaniak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych. a) lekarz medycyny,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Dr n. biol. Monika Brzychczy-Włoch Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra Mikrobiologii Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii ul. Czysta 18, 31-121 Kraków e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ

ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ III Ogólnopolska Konferencja Naukowa CHIRURGIA DZIECIĘCA SESJA KONKURSOWA Poznań, 06-07 kwietnia 2013 ORGANIZATORZY SKN Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210) 2 Gazeta AMG nr 6/2008 Z życia Uczelni Rektor AMG dziękuje W dniu 26 maja 2008 roku rektor prof. Roman Kaliszan przyjął w swoim gabinecie

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY

Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY Polskie Towarzystwo Pediatryczne 2011 Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA PWSZ YSA I STYTUT PIELĘG IARSTWA WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE PIELĘG IARSTWA W PWSZ W YSIE Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo przebiega zgodnie

Bardziej szczegółowo

5 Ultrasonografia klatki piersiowej

5 Ultrasonografia klatki piersiowej 5 Ultrasonografia klatki piersiowej DOUGLAS R. HAMILTON, ASHOT SARGYSAN, SCOTT A. DULCHAVSKY Tłum. Dąbrówka Sokołowska-Dąbek Cele Wprowadzenie do ultrasonografii klatki piersiowej. Przedstawienie techniki

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822 AM we Wrocławiu wyróżniona nagrodą AWANS 2009 w rankingu szkół wyższych Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (83) Kwiecień 2014 XLV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Naukowa STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH w Szczecinie Zdjęcia Foto Praktyka

Bardziej szczegółowo

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. LIPIEC Nr 3 (16)2015

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. LIPIEC Nr 3 (16)2015 NASZ SZPITAL Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy LIPIEC Nr 3 (16)2015 www.jurasza.pl Przychodzi Baba do lekarza a lekarz z NASA :) Jesteśmy u progu wakacji, a

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 225/2014 z dnia 22 września 2014 r. o projekcie programu Powiatowy Program Promocji Zdrowia dla mieszkańców Powiatu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010. Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii

ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010. Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010 Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii Drodzy czytelnicy Ostatnie miesiące w naszym Szpitalu były pełne ważnych wydarzeń. We wrześniu miało miejsce

Bardziej szczegółowo

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny 2015 Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT Izabela Koładkiewicz Centrum Studiów Zarządzania Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, lipiec 2013 1 1. Imię i Nazwisko: Izabela Koładkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 ROK XI NR 1 (30) MARZEC 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO redakcja Jan Szewieczek Jan Duława Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo I INTENSYWNA OPIEKA ANESTEZJOLOGIA Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo Analiza pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia przyjmowanych na oddział intensywnej terapii

Bardziej szczegółowo

kwartalnik j-elita.org.pl

kwartalnik j-elita.org.pl Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego kwartalnik Choroba Leśniowskiego-Crohna j-elita.org.pl ISSN 1898-6749 4 nr (16) październik - grudzień 2011 Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa J-elita i wszystkich

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu ISSN 1899-97-86 www.nowoczesna-klinika.pl maj-czerwiec (5-6) 2013 Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu W NUMERZE WYDARZENIA 4-13 WYWIAD 14-19 Oddziały

Bardziej szczegółowo