PRACE KAZUISTYCZNE. Diagnostic and Clinical Problems Regarding Association of Hematological Malignancies and Glomerulonephritis Report of Two Cases

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE KAZUISTYCZNE. Diagnostic and Clinical Problems Regarding Association of Hematological Malignancies and Glomerulonephritis Report of Two Cases"

Transkrypt

1 PRACE KAZUISTYCZNE Adv Clin Exp Med 2006, 15, 1, ISSN X KATARZYNA KAPELKO SŁOWIK 1, DOROTA KAMIŃSKA 2, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ JANUS 1, STANISŁAW POTOCZEK 1, IRENA FRYDECKA 1, 3, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI 1, MARIAN KLINGER 2 Diagnostic and Clinical Problems Regarding Association of Hematological Malignancies and Glomerulonephritis Report of Two Cases Problemy diagnostyczne i kliniczne współistnienia choroby nerek i nowotworów układu krwiotwórczego opis dwóch przypadków 1 Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM we Wrocławiu 2 Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM we Wrocławiu 3 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu Streszczenie Uszkodzenie nerek, a zwłaszcza kłębuszkowe zapalenia nerek, mogą towarzyszyć nowotworom umiejscowionym zarówno w samych nerkach, jak i poza nimi. Objawy glomerulopatii mogą wyprzedzać rozpoznanie nowotworu oraz mogą być stwierdzane jednocześnie lub po wystąpieniu objawów choroby podstawowej. W pracy przedsta wiono dwóch pacjentów, u których współistniały pierwotna choroba nerek i choroby hematologiczne powodujące trudności diagnostyczne i terapeutyczne. U pierwszego pacjenta z zespołem nerczycowym rozpoznano submikro skopowe kłębuszkowe zapalenie nerek. Po 15 miesiącach pojawiła się niedokrwistość, masywny białkomocz oraz monoklonalna IgG, a w szpiku stwierdzono 26% plazmocytów. Całość obrazu klinicznego przemawiała za współ istnieniem pierwotnego, submikroskopowego kłębuszkowego zapalenia nerek i szpiczaka mnogiego. U drugiego pacjenta wykazano cechy nefropatii błoniastej. Po dwóch latach pojawiły się także niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, a w mielogramie stwierdzono 4,5% mieloblastów oraz obecność 44% komórek, które morfolo gicznie, cytochemicznie i fenotypowo odpowiadały populacji monocytowej. Całość obrazu klinicznego wskazy wała na współistnienie nefropatii błoniastej oraz zespołu mielodysplastycznego (MDS) w postaci przewlekłej bia łaczki mielomonocytowej (CMML). Na podstawie opisanych przypadków autorzy zwracają uwagę, że wystąpie nie kłębuszkowego zapalenia nerek może poprzedzać pojawienie się objawów rozrostowej choroby hematologicznej i wymaga kompleksowych badań różnicowych (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 1, ). Słowa kluczowe: błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek, submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek, szpi czak mnogi, przewlekła białaczka mielomonocytowa, zespół mielodysplastyczny. Abstract Renal lesions, especially glomerulonephritis, may be recognized in association with renal and extrarenal malig nancies. A neoplasm may be diagnosed before, concomitantly with or detected well after the development of glomerulonephritis. We report two cases pointing out relationship of glomerulonephritis with hematological malig nancies. The first patient initially presented features of nephrotic syndrome and submicroscopic granulopathy was diagnosed. After 15 months the clinical evaluation discovered anaemia, massive proteinuria, monoclonal IgG and 26% plasmocytes in bone marrow. The clinical course revealed coincidence of nephropathy and myeloma multi plex. The second patient with proteinuria was diagnosed as membrane glomerulopathy. After 2 years he developed serious anaemia, leukopenia, thrombocytopenia and a bone marrow examination revealed 4.5% myeloblasts and 44% monocytes. Diagnostic work up revealed the myelodysplastic syndrome (MDS) with presentation of chronic myelomonocytic leukemia (CMML). The cases contribute an argument for association and sometimes coincidence of glomerulonephritis and malignancies (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 1, ). Key words: membrane glomerulonephritis, submicroscopic glomerulonephritis, multiple myeloma, myelodys plastic syndrome, chronic myelomonocytic leukemia.

2 188 K. KAPELKO SŁOWIK et al. Uszkodzenie nerek może towarzyszyć nowo tworom umiejscowionym zarówno w samych ner kach, jak i poza nimi. Gruczolakorak nerki (renal cell carcinoma) u 1/3 chorych może wywoływać zmiany o charakterze nefropatii błoniastej ze zło gami immunoglobuliny IgG i składowej C3 dopeł niacza w mezangium, objawy kliniczne jednak występują bardzo rzadko. Nowotwory pierwotnie umiejscowione poza nerkami mogą dawać prze rzuty do nerek, wywoływać zaburzenia elektroli towe, zespół wewnątrznaczyniowego wykrzepia nia z ostrą niewydolnością nerek oraz wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek (k.z.n.). Glomerulo patie, szczególnie błoniasto rozplemowa lub bło niasta, najczęściej towarzyszą nowotworom sutka, płuca, nerki, przewodu pokarmowego, skóry i jaj ników oraz chłoniakom nieziarniczym. Objawy glomerulopatii mogą wyprzedzać rozpoznanie no wotworu lub mogą być stwierdzane jednocześnie lub po wystąpieniu objawów choroby podstawo wej. Częstość występowania nowotworów u cho rych na k.z.n. do roku oraz 1 4 lata po wykonaniu biopsji nerki była 2,4 3,5 razy większa od spodziewanej. Nie było natomiast różnicy w sto sunku do populacji ogólnej po upływie 5 i więcej lat od biopsji [5]. Ocenia się, że u 1,4 11% cho rych nefropatia błoniasta jest związana ze współi stnieniem nowotworu złośliwego. Zespół nerczycowy pojawiający się w prze biegu chłoniaków złośliwych nieziarniczych, cho roby Hodgkina, zespołów mielodysplastycznych (MDS) oraz przewlekłej białaczki szpikowej jest wynikiem współistnienia glomerulopatii (submi kroskopowa, FSGS focal segmental glomerulo sclerosis, ogniskowe segmentowe szkliwiejące kłębuszkowe zapalenie nerek błoniasta, błonia sto rozplemowa, rozplemowa, gwałtownie postę pujące k.z.n. z tworzeniem półksiężyców) [4, 5, 7]. Uszkodzenie nerek obserwuje się także w różnych postaciach gammapatii monoklonalnej, zajęcie kłębuszków nerkowych może przebiegać pod po stacią skrobiawicy, choroby złogów monoklonal nej IgG, glomerulopatii kompleksów immunolo gicznych, glomerulopatii immuotaktoidalnej oraz gwałtownie postępującego k.z.n. [6]. Skuteczna chemioterapia zwykle prowadzi do remisji zespo łu nerczycowego, choć u części chorych, mimo sukcesu terapii przeciwnowotworowej, białko mocz ustępuje dopiero po kilku miesiącach [3]. Nie jest wyjaśniona przyczyna tak częstego współistnienia kłębuszkowych zapaleń nerek i no wotworów. Postuluje się możliwą aktywację pro cesu autoimmunologicznego przez antygeny obec ne na komórkach nowotworowych, uszkodzenie podocytów i zmianę przepuszczalności błony pod stawnej przez limfokiny pochodzące z aktywowa nych limfocytów T. Możliwy jest również udział zakażeń wirusowych w wywoływaniu zarówno chorób autoimmunologicznych, jak i nowotworów złośliwych. Wirusy przez zachwianie równowagi między kinazami cyklinozależnymi regulującymi cykl komórkowy a ich inhibitorami mogą powo dować przejście do fazy S. Prowadzi to jednocześ nie do limfoproliferacji i glomerulopatii. Nie nale ży zapominać również o wpływie stosowanego w leczeniu kłębuszkowych zapaleń nerek leczenia immunosupresyjnego na rozwój nowotworów [4]. Autorzy przedstawiają dwóch pacjentów, u których współistniały pierwotna choroba nerek i choroby hematologiczne powodujące trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Przypadek 1 W lipcu 1995 r. u 51 letniego kierowcy w przypadkowym badaniu stwierdzono białko mocz (10 g/dobę) bez towarzyszącego aktywnego osadu moczu. Funkcja filtracyjna nerek była za chowana, obserwowano prawidłowe stężenia kre atyniny, mocznika i kwasu moczowego w surowi cy krwi. Wykonano biopsję nerki w Klinice Nefro logii AM we Wrocławiu. Histopatologicznie stwierdzono nieznaczne namnożenie ilości jąder komórkowych w kłębuszkach nerkowych, w mi kroskopie świetlnym nie obserwowano zmian ka nalików i podścieliska. Na podstawie obrazu kli nicznego i badania histopatologicznego u chorego rozpoznano submikroskopowe kłębuszkowe zapa lenie nerek. W leczeniu zastosowano prednizon w początkowej dawce 70 mg dziennie, a następnie podtrzymująco w dawce mg na dobę, co spowodowało poprawę stanu chorego i ustąpienie białkomoczu. W październiku 1996 r. stwierdzono niedo krwistość (Hb 6,5 g/dl) oraz nasilenie białkomo czu (12 15 g/dobę). Wykluczono niedokrwistość niedoborową i zespół hemolityczny. W mielogra mie ujawniono obecność 26% plazmocytów, a w surowicy obecność białka monoklonalnego klasy IgG (63 g/l) przy obniżonym stężeniu białka całkowitego (5,9 g/dl). Nie stwierdzono zmian osteolitycznych w kośćcu. Całość obrazu klinicz nego przemawiała za współistnieniem pierwotne go, submikroskopowego kłębuszkowego zapale nia nerek i szpiczaka mnogiego. W terapii od stycznia do października 1997 r. stosowano leki według protokołu CVMBP (cyklofosfamid 10 mg/kg, winkrystynę 0,03 mg/kg, karmustynę 1 mg/kg, melfalan 0,1 mg/kg i prednizon 1 mg/kg), łącznie 7 kursów. W listopadzie 1997 r. wystąpiło patologiczne złamanie kręgu Th 12. Następnie od grudnia 1997 r. do sierpnia 1998 r. zastosowano w leczeniu metyloprednizolon (500 mg przez

3 Współistnienie choroby nerek i nowotworów układu krwiotwórczego dni) i doksorubicynę (30 mg/m 2 ), łącznie 7 po dań. W okresie od marca 1997 r. do sierpnia 1998 r. kilkakrotnie wystąpiło krwawienie z przewodu po karmowego i nosa prowadzące do znacznej niedo krwistości. Liczba płytek krwi była prawidłowa ( G/l), stwierdzono natomiast wydłużony czas kaolinowo kefalinowy (APTT) do 70,4 se kundy, obniżone stężenie czynnika VIII (12,5%) i von Willebranda (3,5%, 3%). Agregacja płytek po ADP była prawidłowa, nie wykazano obecno ści inhibitora przeciwko czynnikowi VIII. Rozpo znano chorobę von Willebranda, a w leczeniu kil kakrotnie zastosowano osocze antyhemofilowe (10 ml/kg dziennie), dzięki czemu uzyskano wzrost stężenia czynnika von Willebranda do 70%. Do maja 2001 r. stan pacjenta był stabilny, utrzymywał się śladowy białkomocz, nastąpiła normalizacja stężenia hemoglobiny, regresja plaz mocytów w szpiku [3%], nie obserwowano świe żych zmian osteolitycznych w kośćcu, nie wystę powały objawy skazy krwotocznej. W czerwcu 2001 r. nastąpiła progresja choroby, w leczeniu za stosowano leki według programu VAD (winkry stynę 0,4 mg/dobę, doksorubicynę 9 mg/m 2 /dobę, deksawen 40 mg doustnie). Nie uzyskano popra wy stanu pacjenta, który w listopadzie 2001 r. zmarł z powodu uogólnionej infekcji bakteryjnej. Przypadek 2 U 60 letniego chorego mechanika przez kilka naście lat narażanego na kontakt z substancjami toksycznymi (smary, oleje, benzyna i rozpuszczal niki) w maju 1995 r. wystąpiły obrzęki podudzi. W przeprowadzonych w Klinice Nefrologii AM badaniach wykazano cechy zespołu nerczycowego z białkomoczem g/dobę bez aktywnego osadu moczu, z nieznacznie upośledzoną czynnoś cią nerek (stężenie kreatyniny w surowicy 1,5 mg/dl, mocznika 60 mg/dl), OB 20/40. W badaniu histo patologicznym wycinka nerki pobranego za pomo cą biopsji wykazano cechy nefropatii błoniastej. W leczeniu chory otrzymywał prednizon w dawce początkowej 70 mg dziennie, a następnie w dawce podtrzymujacej 20 mg dziennie. W październiku 1997 r. stwierdzono niedokrwistość (6,3 g/dl), liczbę leukocytów 6,5 G/l z obecnością 28% ko mórek monocytoidalnych w rozmazie krwi obwo dowej oraz małopłytkowość 60,0 G/l. W tym okre sie białkomocz dobowy wahał się 2 3 g/dobę, stę żenie mocznika wynosiło 90 mg/dl, kreatyniny 1,7 mg/dl. W listopadzie 1997 r., w czasie pierw szej hospitalizacji w Klinice Hematologii, w mie logramie stwierdzono 4,5% mieloblastów oraz obecność 44% komórek, które morfologicznie, cy tochemicznie i fenotypowo odpowiadały populacji monocytowej. Ponadto wyraźne były cechy dys plazji w zakresie linii czerwonokrwinkowej, gra nulocytowej i płytkotwórczej. Trepanobioptat ujawnił szpik bogatokomórkowy z gniazdami mo nocytoidalnych komórek niewykazujących eks presji CD 38 i białka S 100, co pozwoliło wyklu czyć obecność komórek dendrytycznych (syndro ma fagocyticum). W badaniu cytogenetycznym stwierdzono obecność mozaiki 46 (XY)/47 (XY+13). Stężenie erytropoetyny w surowicy by ło prawidłowe (12,9 miu/ml), mimo zaawansowa nej choroby nerek. Całość obrazu klinicznego wskazywała na współistnienie nefropatii błonia stej oraz zespołu mielodysplastycznego (MDS) w postaci przewlekłej białaczki mielomonocyto wej (CMML), zgodnie z klasyfikacją French American British (FAB). W terapii zastosowano leki według programu MAE, tj. mitoksantron (10 mg/m 2 ), arabinozyd cytozyny (100 mg/m 2 przez 5 dni), etopozyd (100 mg/m 2 przez 5 dni), do listopada 1998 r. pacjent otrzymał 10 takich kur sów. Do grudnia 1999 r. w leczeniu podtrzymują cym stosowano hydroksymocznik (HU) w dawce 1,0 g dziennie oraz prednizon mg dziennie. Dzięki leczeniu cytostatycznemu uzyskano popra wę stanu ogólnego pacjenta, zmniejszenie zapo trzebowania na transfuzje krwi, regresję monocy tów we krwi obwodowej i szpiku kostnym, norma lizację liczby płytek krwi. Problemem klinicznym w czasie terapii cytostatycznej była progresja nie wydolności nerek (stężenie mocznika w surowicy 190 mg/dl, kreatyniny 3,5 mg/dl) oraz nasilenie białkomoczu (15 g/dobę). Po zakończeniu che mioterapii czynność nerek była zaburzona: stęże nie kreatyniny w surowicy utrzymywało się w gra nicach 2 2,5 mg/dl, mocznika mg/dl, a białkomocz dobowy wynosił około 2 g. Chory zmarł w styczniu 2000 r. z powodu niewydolności oddechowo krążeniowej w przebiegu obustronne go bakteryjnego zapalenia płuc. Omówienie Typowym objawem uszkodzenia nerek w przebiegu zaawansowanego szpiczaka mnogie go jest naciek miąższu nerki przez komórki pla zmatyczne, uszkodzenie cewek spowodowane tworzeniem się złogów z lekkich fragmentów im munoglobulin oraz wtórna skrobiawica. Rzadziej obserwuje się zmiany w kłębkach nerkowych, ta kie jak mezangialne szkliwienie, pogrubienie błon podstawnych lub rozplem mezangium. Incydental nie występuje rozplemowe pozawłośniczkowe za palenie kłębuszków nerkowych z obecnością pół księżyców czy gwałtownie postępujące immuno taktoidalne k.z.n. [8]. Zmiany w nerkach ponadto

4 190 K. KAPELKO SŁOWIK et al. mogą mieć charakter przewlekłego odmiedniczko wego zapalenia nerek, zwapnień przerzutowych albo złogów kwasu moczowego. Zwykle podsta wowe zaburzenie dotyczy cewek nerkowych, gdzie przefiltrowane białka, takie jak albuminy i fibrynogen, wraz z mukoproteiną Tamma Hor sfalla tworzą duże, szkliste wałeczki. Zmiany te mogą doprowadzić do niewydolności nerek, szczególnie gdy towarzyszy im hiperkalcemia, odwodnienie, hiperurykemia, najczęściej podczas chemioterapii. U pierwszego pacjenta rozpoznano pierwotne submikroskopowe zapalenie nerek, a po 14 mie siącach, podczas remisji choroby nerek, szpiczaka mnogiego klasy IgG. Z uwagi na długotrwały skryty rozwój gammapatii monoklonalnej należy przypuszczać, że rozrost nowotworowy następo wał jednocześnie z wystąpieniem objawów sub mikroskopowego zapalenia nerek. Jest to według wiedzy autorów pierwszy opisany przypadek współwystępowania submikroskopowego k.z.n. i szpiczaka mnogiego, podczas gdy występowanie submikroskopowego k.z.n. w przebiegu ziarnicy złośliwej jest powszechnie znane. Przypuszcza się, że limfokiny uwalniane przez nowotworowo zmienione limfocyty T zaburzają funkcję podocy tów i zmieniają przepuszczalność błony podstaw nej kłębuszków nerkowych w ziarnicy złośliwej. Można spekulować, że podobny mechanizm spo wodował wystąpienie zespołu nerczycowego u opisywanego pacjenta. Po zastosowanej skutecz nej chemioterapii uzyskano dobrą odpowiedź tera peutyczną szpiczaka mnogiego przy utrzymywa niu się nieznacznego białkomoczu i prawidłowej funkcji nerek. Pojawiły się natomiast krwawienia wynikające z nabytej choroby von Willebrandta. W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono da nych dotyczących występowania pełnoobjawowe go szpiczaka mnogiego poprzedzonego przez sub mikroskopowe zapalenie nerek. Opisano nato miast kilka przypadków nabytej choroby von Willebrandta w przebiegu szpiczaka mnogiego. Mechanizm tego zaburzenia jest związany z obe cnością krążących autoprzeciwciał, które inakty wują czynnik von Willebrandta lub z uszkodze niem pośrednich multimerów czynnika przez ko mórki nowotworowe [2]. Objawy skazy osoczowej ustępują pod wpływem skutecznego le czenia szpiczaka mnogiego, czyli normalizacji wskaźników białkowych i regresji plazmocytów. U drugiego pacjenta rozpoznano błoniaste k.z.n. 24 miesiące przed wystąpieniem rozrosto wej choroby hematologicznej. Skuteczna chemio terapia doprowadziła do remisji choroby hemato logicznej przy utrzymujących się biochemicznych cechach niewydolności nerek. Objawy paraneo plastyczne, takie jak: piodermia zgorzelinowa, układowe zapalenia naczyń, niedokrwistość he molityczna, plamica małopłytkowa, choroby de mielinizacyjne, obserwuje się u około 10% pa cjentów z MDS, a w szczególności z CMML [9]. Opisywano także przypadki niewydolności nerek w przebiegu CMML spowodowane przez nacieki miąższu nerek i cewek przez komórki monocytoi dalne. Ponadto, w trakcie chemioterapii, obserwo wano dalsze pogorszenie funkcji nerek wywołane przez uwalniany z komórek monocytoidalnych li zozym [1]. Zaostrzenie choroby nerek pod posta cią pogorszenia funkcji nerek i nasilenia białko moczu po chemioterapii wystąpiło również u opi sanego pacjenta. Wskaźniki te stopniowo zmniejszały się po zakończeniu chemioterapii i zwiększeniu dawki glikokortykosteroidów. Na podstawie opisanych przypadków autorzy zwracają uwagę, że wystąpienie kłębuszkowego zapalenia nerek może poprzedzać pojawienie się objawów rozrostowej choroby hematologicznej. Współistnienie obu chorób wymagało komplekso wych badań różnicowych, zastosowania nowoczes nych metod obrazowania [10], modyfikacji dawek leków cytostatycznych oraz ścisłej współpracy ne frologa i hematologa. Piśmiennictwo [1] Robinson GT, Sundaram KR, Dilli SA: Renal failure in a patient with chronic mielomonocytic leukaemia. Ne phrol Dial Transplant 1997, 12, [2] Mori H, Motomura S: Clinical significance of inhibitors in acquired von Willebrand synrome. Blood 1998, 91, [3] Shah S, Cavenagh J, Sheaf M, Thuraisingham RC: Remission of collapsing focal segmental glomerulosclero sis following chemotherapy for myeloma. Am J Kidney Dis 2004, 43, [4] Birkeland SA, Storm HH: Glomerulonephritis and malignancy A population based analysis. Kidney Int 2003, 63, [5] Dussol B, Brunet P, Vacher Coponat H, Bouabdallah R, Chetaille P, Berland Y: Crescentic glomerulonephri tis with antineutrophil cytoplasmic antibodies associated with chronic lymphocytic leukaemia. Nephrol Dial Transplant 1997, 12, [6] Jacobson E, Sharp G, Rimmer J, MacPherson B: A 59 year old woman with immunotactoid glomerulopathy, heavy chain disease, and non Hodgkin lymphoma. Arch Pathol Lab Med 2004, 128,

5 Współistnienie choroby nerek i nowotworów układu krwiotwórczego 191 [7] Da as N, Polliack A, Cohen Y, Amir G, Darmon D, Kleinman Y, Goldfarb AW, Ben Yehuda D: Kidney in volvement and renal manifestations in non Hodgkin s lymphoma and lymphocytic leukemia: a retrospective stu dy in 700 patients. Eur J Haematol 2001, 67, [8] Vigil A, Oliet A, Gallar P, Ortega O, Rodriguez Villarreal I, Picazo L, Pinedo F: Rapidly progressive immu notactoid glomerulonephritis and multiple myeloma. Nephron 1998, 79, [9] Saif MW, Hopkins JL, Gore SD: Autoimmune phenomena in patients with myelodysplastic syndromes and chro nic myelomonocytic leukemia. Leuk Lymphoma 2002, 43, [10] Kuliszkiewicz Janus M, Jurczyk A, Baczyński S, Sąsiadek M: Znaczenie spektroskopii i obrazowania NMR w momencie trudności diagnostycznych. Case Rep Clin Pract Rev 2001, 2, Adres do korespondencji: Katarzyna Kapelko Słowik Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM ul. Pasteura Wrocław Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r. Received: Revised: Accepted:

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome ZESPÓŁ NERCZYCOWY łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome 1 Definicja Stan kliniczny charakteryzujący się dobową utratą białka z moczem > 3,5g / 1,73 m 2 (>50 mg/kg m.c.) oraz: Hipoalbuminemią

Bardziej szczegółowo

Leczenie stomatologiczne w zapobieganiu i terapii nawrotu zespołu nerczycowego u dzieci. Opis dwóch przypadków

Leczenie stomatologiczne w zapobieganiu i terapii nawrotu zespołu nerczycowego u dzieci. Opis dwóch przypadków Borgis Leczenie stomatologiczne w zapobieganiu i terapii nawrotu zespołu nerczycowego u dzieci. Opis dwóch przypadków *Dorota Olczak-Kowalczyk 1, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska 2, Anna Piróg 1, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo

Leczenie wspomagające

Leczenie wspomagające Leczenie wspomagające Redakcja: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski, Renata Duchnowska, Iwona Głogowska, Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Andrzej Kawecki,

Bardziej szczegółowo

Mykobakterioza płuc opis przypadku

Mykobakterioza płuc opis przypadku G. Durska : 805 807 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace kazuistyczne case reports Mykobakterioza płuc opis przypadku Pulmonary mycobacteriosis case study pl issn 1734-3402 Grażyna Durska A G Zakład

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Revolade 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera eltrombopag

Bardziej szczegółowo

Rak wątrobowo komórkowy związany z zakażeniem HBV, HCV czy nowe formy diagnostyki i leczenia zapewniają skuteczne leczenie szerszej populacji chorych?

Rak wątrobowo komórkowy związany z zakażeniem HBV, HCV czy nowe formy diagnostyki i leczenia zapewniają skuteczne leczenie szerszej populacji chorych? 188 : 1068 1073 PRACE POGLĄDOWE REVIEWS Copyright by Wydawnictwo Continuo Rak wątrobowo komórkowy związany z zakażeniem HBV, HCV czy nowe formy diagnostyki i leczenia zapewniają skuteczne leczenie szerszej

Bardziej szczegółowo

Plazmafereza rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem

Plazmafereza rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem AKTUALNOŚCI W PIELĘGNIARSTWIE NEFROLOGICZNYM Forum Nefrologiczne 2011, tom 4, nr 2, 171 176 Copyright 2011 Via Medica ISSN 1899 3338 Gabriela Magrian www.fn.viamedica.pl Klinika Nefrologii, Transplantologii

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku ROK IX NR 4 (25) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 2084-1663 BEZPŁ ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku Idealne rozwiązanie dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia

Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia Mgr Joanna Bulak Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia śródmiąższowego w różnych typach kłębuszkowych zapaleń nerek Rozprawa doktorska Zakład Patomorfologii Klinicznej Katedra Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI Aminotransferaza alaninowa (ALAT, AIAT, ALT, GPT, SGPT) 5-40 U/I (85-680 nmol/l) Jest to enzym wewnątrzkomórkowy. Jego najwyższe stężenia występują w wątrobie, niższe w mięśniach

Bardziej szczegółowo

HIV/AIDS dla. lekarzy rodzinnych. Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski

HIV/AIDS dla. lekarzy rodzinnych. Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski 1 HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych Dorota Rogowska-Szadkowska Jacek Gąsiorowski Spis treści Dlaczego informacje o HIV potrzebne

Bardziej szczegółowo

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report 256 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2012, 1, 256 261 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3. Kierownik: prof. dr hab. med. J.J. Pietrzyk 2 Zakład Wirusologii Katedry Mikrobiologii UJ CM

Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3. Kierownik: prof. dr hab. med. J.J. Pietrzyk 2 Zakład Wirusologii Katedry Mikrobiologii UJ CM Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3 IMiD, Wydawnictwo Aluna Tomasz Tomasik 1, Barbara Zawilińska 2, Dorota Pawlik 3, Justyna Ferek 3, Anna Wójtowicz 4, Magda Rybak-Krzyszkowska 4, Ryszard Lauterbach

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2014

Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2014 Opracował Zespół Ekspertów: Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Korsak Zakład Transfuzjologii Klinicznej WIM, Warszawa Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Bardziej szczegółowo

Estimation of percentage of detriment to health in cases of chronic virus hepatitis B and C with extrahepatic lesions involving other organs

Estimation of percentage of detriment to health in cases of chronic virus hepatitis B and C with extrahepatic lesions involving other organs ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2007, LVII, 67-71 Sprawozdanie z konferencji Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec Możliwość oceny wysokości uszczerbku na zdrowiu w przypadkach przewlekłych wirusowych zapaleń

Bardziej szczegółowo

Zespół Rasmussena problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku

Zespół Rasmussena problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku Zespół Rasmussena problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku Rasmussen encephalitis diagnostic and therapeutic problems. Clinical presentation Karolina Kupczyk, Barbara Gurda, Barbara Steinborn

Bardziej szczegółowo

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc Transplantacja szpiku i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Poradnik dla Pacjenta Monika Sankowska Leszek Kauc Redaktor: Katarzyna Kozicka Redakcja techniczna i skład: Konrad Mąkosa,

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE

Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą

Bardziej szczegółowo

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.)

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Mięsaki kości Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Współautorzy: Jacek Fijuth, Urszula Grzesiakowska, Zbigniew I. Nowecki, Janusz Ryś, Tomasz Świtaj, Wojciech Woźniak Wstęp Prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Biopsja nerki, ocena histopatologiczna

Biopsja nerki, ocena histopatologiczna Biopsja nerki, ocena histopatologiczna Dorota Kamińska Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej UM we Wrocławiu Kurs wstępny-wrocław 2014 POL J PATHOL 2011; vol.62, issue 2 (SUPLEMENT 1) http://www.termedia.pl/journal/polish_journal_of_pathology_suplement-60/numer-1-2011

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zevalin 1,6 mg/ml zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt Zevalin

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

Kardiomiopatia przerostowa u noworodka z rzadkim zespołem genetycznym trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Kardiomiopatia przerostowa u noworodka z rzadkim zespołem genetycznym trudności diagnostyczne i terapeutyczne Postępy Nauk Medycznych, t. XXVII, nr 9, 2014 Borgis *Anna Bochyńska 1, Lidia Ziółkowska 2 Kardiomiopatia przerostowa u noworodka z rzadkim zespołem genetycznym trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo