PRACE KAZUISTYCZNE. Diagnostic and Clinical Problems Regarding Association of Hematological Malignancies and Glomerulonephritis Report of Two Cases

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE KAZUISTYCZNE. Diagnostic and Clinical Problems Regarding Association of Hematological Malignancies and Glomerulonephritis Report of Two Cases"

Transkrypt

1 PRACE KAZUISTYCZNE Adv Clin Exp Med 2006, 15, 1, ISSN X KATARZYNA KAPELKO SŁOWIK 1, DOROTA KAMIŃSKA 2, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ JANUS 1, STANISŁAW POTOCZEK 1, IRENA FRYDECKA 1, 3, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI 1, MARIAN KLINGER 2 Diagnostic and Clinical Problems Regarding Association of Hematological Malignancies and Glomerulonephritis Report of Two Cases Problemy diagnostyczne i kliniczne współistnienia choroby nerek i nowotworów układu krwiotwórczego opis dwóch przypadków 1 Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM we Wrocławiu 2 Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM we Wrocławiu 3 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu Streszczenie Uszkodzenie nerek, a zwłaszcza kłębuszkowe zapalenia nerek, mogą towarzyszyć nowotworom umiejscowionym zarówno w samych nerkach, jak i poza nimi. Objawy glomerulopatii mogą wyprzedzać rozpoznanie nowotworu oraz mogą być stwierdzane jednocześnie lub po wystąpieniu objawów choroby podstawowej. W pracy przedsta wiono dwóch pacjentów, u których współistniały pierwotna choroba nerek i choroby hematologiczne powodujące trudności diagnostyczne i terapeutyczne. U pierwszego pacjenta z zespołem nerczycowym rozpoznano submikro skopowe kłębuszkowe zapalenie nerek. Po 15 miesiącach pojawiła się niedokrwistość, masywny białkomocz oraz monoklonalna IgG, a w szpiku stwierdzono 26% plazmocytów. Całość obrazu klinicznego przemawiała za współ istnieniem pierwotnego, submikroskopowego kłębuszkowego zapalenia nerek i szpiczaka mnogiego. U drugiego pacjenta wykazano cechy nefropatii błoniastej. Po dwóch latach pojawiły się także niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, a w mielogramie stwierdzono 4,5% mieloblastów oraz obecność 44% komórek, które morfolo gicznie, cytochemicznie i fenotypowo odpowiadały populacji monocytowej. Całość obrazu klinicznego wskazy wała na współistnienie nefropatii błoniastej oraz zespołu mielodysplastycznego (MDS) w postaci przewlekłej bia łaczki mielomonocytowej (CMML). Na podstawie opisanych przypadków autorzy zwracają uwagę, że wystąpie nie kłębuszkowego zapalenia nerek może poprzedzać pojawienie się objawów rozrostowej choroby hematologicznej i wymaga kompleksowych badań różnicowych (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 1, ). Słowa kluczowe: błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek, submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek, szpi czak mnogi, przewlekła białaczka mielomonocytowa, zespół mielodysplastyczny. Abstract Renal lesions, especially glomerulonephritis, may be recognized in association with renal and extrarenal malig nancies. A neoplasm may be diagnosed before, concomitantly with or detected well after the development of glomerulonephritis. We report two cases pointing out relationship of glomerulonephritis with hematological malig nancies. The first patient initially presented features of nephrotic syndrome and submicroscopic granulopathy was diagnosed. After 15 months the clinical evaluation discovered anaemia, massive proteinuria, monoclonal IgG and 26% plasmocytes in bone marrow. The clinical course revealed coincidence of nephropathy and myeloma multi plex. The second patient with proteinuria was diagnosed as membrane glomerulopathy. After 2 years he developed serious anaemia, leukopenia, thrombocytopenia and a bone marrow examination revealed 4.5% myeloblasts and 44% monocytes. Diagnostic work up revealed the myelodysplastic syndrome (MDS) with presentation of chronic myelomonocytic leukemia (CMML). The cases contribute an argument for association and sometimes coincidence of glomerulonephritis and malignancies (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 1, ). Key words: membrane glomerulonephritis, submicroscopic glomerulonephritis, multiple myeloma, myelodys plastic syndrome, chronic myelomonocytic leukemia.

2 188 K. KAPELKO SŁOWIK et al. Uszkodzenie nerek może towarzyszyć nowo tworom umiejscowionym zarówno w samych ner kach, jak i poza nimi. Gruczolakorak nerki (renal cell carcinoma) u 1/3 chorych może wywoływać zmiany o charakterze nefropatii błoniastej ze zło gami immunoglobuliny IgG i składowej C3 dopeł niacza w mezangium, objawy kliniczne jednak występują bardzo rzadko. Nowotwory pierwotnie umiejscowione poza nerkami mogą dawać prze rzuty do nerek, wywoływać zaburzenia elektroli towe, zespół wewnątrznaczyniowego wykrzepia nia z ostrą niewydolnością nerek oraz wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek (k.z.n.). Glomerulo patie, szczególnie błoniasto rozplemowa lub bło niasta, najczęściej towarzyszą nowotworom sutka, płuca, nerki, przewodu pokarmowego, skóry i jaj ników oraz chłoniakom nieziarniczym. Objawy glomerulopatii mogą wyprzedzać rozpoznanie no wotworu lub mogą być stwierdzane jednocześnie lub po wystąpieniu objawów choroby podstawo wej. Częstość występowania nowotworów u cho rych na k.z.n. do roku oraz 1 4 lata po wykonaniu biopsji nerki była 2,4 3,5 razy większa od spodziewanej. Nie było natomiast różnicy w sto sunku do populacji ogólnej po upływie 5 i więcej lat od biopsji [5]. Ocenia się, że u 1,4 11% cho rych nefropatia błoniasta jest związana ze współi stnieniem nowotworu złośliwego. Zespół nerczycowy pojawiający się w prze biegu chłoniaków złośliwych nieziarniczych, cho roby Hodgkina, zespołów mielodysplastycznych (MDS) oraz przewlekłej białaczki szpikowej jest wynikiem współistnienia glomerulopatii (submi kroskopowa, FSGS focal segmental glomerulo sclerosis, ogniskowe segmentowe szkliwiejące kłębuszkowe zapalenie nerek błoniasta, błonia sto rozplemowa, rozplemowa, gwałtownie postę pujące k.z.n. z tworzeniem półksiężyców) [4, 5, 7]. Uszkodzenie nerek obserwuje się także w różnych postaciach gammapatii monoklonalnej, zajęcie kłębuszków nerkowych może przebiegać pod po stacią skrobiawicy, choroby złogów monoklonal nej IgG, glomerulopatii kompleksów immunolo gicznych, glomerulopatii immuotaktoidalnej oraz gwałtownie postępującego k.z.n. [6]. Skuteczna chemioterapia zwykle prowadzi do remisji zespo łu nerczycowego, choć u części chorych, mimo sukcesu terapii przeciwnowotworowej, białko mocz ustępuje dopiero po kilku miesiącach [3]. Nie jest wyjaśniona przyczyna tak częstego współistnienia kłębuszkowych zapaleń nerek i no wotworów. Postuluje się możliwą aktywację pro cesu autoimmunologicznego przez antygeny obec ne na komórkach nowotworowych, uszkodzenie podocytów i zmianę przepuszczalności błony pod stawnej przez limfokiny pochodzące z aktywowa nych limfocytów T. Możliwy jest również udział zakażeń wirusowych w wywoływaniu zarówno chorób autoimmunologicznych, jak i nowotworów złośliwych. Wirusy przez zachwianie równowagi między kinazami cyklinozależnymi regulującymi cykl komórkowy a ich inhibitorami mogą powo dować przejście do fazy S. Prowadzi to jednocześ nie do limfoproliferacji i glomerulopatii. Nie nale ży zapominać również o wpływie stosowanego w leczeniu kłębuszkowych zapaleń nerek leczenia immunosupresyjnego na rozwój nowotworów [4]. Autorzy przedstawiają dwóch pacjentów, u których współistniały pierwotna choroba nerek i choroby hematologiczne powodujące trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Przypadek 1 W lipcu 1995 r. u 51 letniego kierowcy w przypadkowym badaniu stwierdzono białko mocz (10 g/dobę) bez towarzyszącego aktywnego osadu moczu. Funkcja filtracyjna nerek była za chowana, obserwowano prawidłowe stężenia kre atyniny, mocznika i kwasu moczowego w surowi cy krwi. Wykonano biopsję nerki w Klinice Nefro logii AM we Wrocławiu. Histopatologicznie stwierdzono nieznaczne namnożenie ilości jąder komórkowych w kłębuszkach nerkowych, w mi kroskopie świetlnym nie obserwowano zmian ka nalików i podścieliska. Na podstawie obrazu kli nicznego i badania histopatologicznego u chorego rozpoznano submikroskopowe kłębuszkowe zapa lenie nerek. W leczeniu zastosowano prednizon w początkowej dawce 70 mg dziennie, a następnie podtrzymująco w dawce mg na dobę, co spowodowało poprawę stanu chorego i ustąpienie białkomoczu. W październiku 1996 r. stwierdzono niedo krwistość (Hb 6,5 g/dl) oraz nasilenie białkomo czu (12 15 g/dobę). Wykluczono niedokrwistość niedoborową i zespół hemolityczny. W mielogra mie ujawniono obecność 26% plazmocytów, a w surowicy obecność białka monoklonalnego klasy IgG (63 g/l) przy obniżonym stężeniu białka całkowitego (5,9 g/dl). Nie stwierdzono zmian osteolitycznych w kośćcu. Całość obrazu klinicz nego przemawiała za współistnieniem pierwotne go, submikroskopowego kłębuszkowego zapale nia nerek i szpiczaka mnogiego. W terapii od stycznia do października 1997 r. stosowano leki według protokołu CVMBP (cyklofosfamid 10 mg/kg, winkrystynę 0,03 mg/kg, karmustynę 1 mg/kg, melfalan 0,1 mg/kg i prednizon 1 mg/kg), łącznie 7 kursów. W listopadzie 1997 r. wystąpiło patologiczne złamanie kręgu Th 12. Następnie od grudnia 1997 r. do sierpnia 1998 r. zastosowano w leczeniu metyloprednizolon (500 mg przez

3 Współistnienie choroby nerek i nowotworów układu krwiotwórczego dni) i doksorubicynę (30 mg/m 2 ), łącznie 7 po dań. W okresie od marca 1997 r. do sierpnia 1998 r. kilkakrotnie wystąpiło krwawienie z przewodu po karmowego i nosa prowadzące do znacznej niedo krwistości. Liczba płytek krwi była prawidłowa ( G/l), stwierdzono natomiast wydłużony czas kaolinowo kefalinowy (APTT) do 70,4 se kundy, obniżone stężenie czynnika VIII (12,5%) i von Willebranda (3,5%, 3%). Agregacja płytek po ADP była prawidłowa, nie wykazano obecno ści inhibitora przeciwko czynnikowi VIII. Rozpo znano chorobę von Willebranda, a w leczeniu kil kakrotnie zastosowano osocze antyhemofilowe (10 ml/kg dziennie), dzięki czemu uzyskano wzrost stężenia czynnika von Willebranda do 70%. Do maja 2001 r. stan pacjenta był stabilny, utrzymywał się śladowy białkomocz, nastąpiła normalizacja stężenia hemoglobiny, regresja plaz mocytów w szpiku [3%], nie obserwowano świe żych zmian osteolitycznych w kośćcu, nie wystę powały objawy skazy krwotocznej. W czerwcu 2001 r. nastąpiła progresja choroby, w leczeniu za stosowano leki według programu VAD (winkry stynę 0,4 mg/dobę, doksorubicynę 9 mg/m 2 /dobę, deksawen 40 mg doustnie). Nie uzyskano popra wy stanu pacjenta, który w listopadzie 2001 r. zmarł z powodu uogólnionej infekcji bakteryjnej. Przypadek 2 U 60 letniego chorego mechanika przez kilka naście lat narażanego na kontakt z substancjami toksycznymi (smary, oleje, benzyna i rozpuszczal niki) w maju 1995 r. wystąpiły obrzęki podudzi. W przeprowadzonych w Klinice Nefrologii AM badaniach wykazano cechy zespołu nerczycowego z białkomoczem g/dobę bez aktywnego osadu moczu, z nieznacznie upośledzoną czynnoś cią nerek (stężenie kreatyniny w surowicy 1,5 mg/dl, mocznika 60 mg/dl), OB 20/40. W badaniu histo patologicznym wycinka nerki pobranego za pomo cą biopsji wykazano cechy nefropatii błoniastej. W leczeniu chory otrzymywał prednizon w dawce początkowej 70 mg dziennie, a następnie w dawce podtrzymujacej 20 mg dziennie. W październiku 1997 r. stwierdzono niedokrwistość (6,3 g/dl), liczbę leukocytów 6,5 G/l z obecnością 28% ko mórek monocytoidalnych w rozmazie krwi obwo dowej oraz małopłytkowość 60,0 G/l. W tym okre sie białkomocz dobowy wahał się 2 3 g/dobę, stę żenie mocznika wynosiło 90 mg/dl, kreatyniny 1,7 mg/dl. W listopadzie 1997 r., w czasie pierw szej hospitalizacji w Klinice Hematologii, w mie logramie stwierdzono 4,5% mieloblastów oraz obecność 44% komórek, które morfologicznie, cy tochemicznie i fenotypowo odpowiadały populacji monocytowej. Ponadto wyraźne były cechy dys plazji w zakresie linii czerwonokrwinkowej, gra nulocytowej i płytkotwórczej. Trepanobioptat ujawnił szpik bogatokomórkowy z gniazdami mo nocytoidalnych komórek niewykazujących eks presji CD 38 i białka S 100, co pozwoliło wyklu czyć obecność komórek dendrytycznych (syndro ma fagocyticum). W badaniu cytogenetycznym stwierdzono obecność mozaiki 46 (XY)/47 (XY+13). Stężenie erytropoetyny w surowicy by ło prawidłowe (12,9 miu/ml), mimo zaawansowa nej choroby nerek. Całość obrazu klinicznego wskazywała na współistnienie nefropatii błonia stej oraz zespołu mielodysplastycznego (MDS) w postaci przewlekłej białaczki mielomonocyto wej (CMML), zgodnie z klasyfikacją French American British (FAB). W terapii zastosowano leki według programu MAE, tj. mitoksantron (10 mg/m 2 ), arabinozyd cytozyny (100 mg/m 2 przez 5 dni), etopozyd (100 mg/m 2 przez 5 dni), do listopada 1998 r. pacjent otrzymał 10 takich kur sów. Do grudnia 1999 r. w leczeniu podtrzymują cym stosowano hydroksymocznik (HU) w dawce 1,0 g dziennie oraz prednizon mg dziennie. Dzięki leczeniu cytostatycznemu uzyskano popra wę stanu ogólnego pacjenta, zmniejszenie zapo trzebowania na transfuzje krwi, regresję monocy tów we krwi obwodowej i szpiku kostnym, norma lizację liczby płytek krwi. Problemem klinicznym w czasie terapii cytostatycznej była progresja nie wydolności nerek (stężenie mocznika w surowicy 190 mg/dl, kreatyniny 3,5 mg/dl) oraz nasilenie białkomoczu (15 g/dobę). Po zakończeniu che mioterapii czynność nerek była zaburzona: stęże nie kreatyniny w surowicy utrzymywało się w gra nicach 2 2,5 mg/dl, mocznika mg/dl, a białkomocz dobowy wynosił około 2 g. Chory zmarł w styczniu 2000 r. z powodu niewydolności oddechowo krążeniowej w przebiegu obustronne go bakteryjnego zapalenia płuc. Omówienie Typowym objawem uszkodzenia nerek w przebiegu zaawansowanego szpiczaka mnogie go jest naciek miąższu nerki przez komórki pla zmatyczne, uszkodzenie cewek spowodowane tworzeniem się złogów z lekkich fragmentów im munoglobulin oraz wtórna skrobiawica. Rzadziej obserwuje się zmiany w kłębkach nerkowych, ta kie jak mezangialne szkliwienie, pogrubienie błon podstawnych lub rozplem mezangium. Incydental nie występuje rozplemowe pozawłośniczkowe za palenie kłębuszków nerkowych z obecnością pół księżyców czy gwałtownie postępujące immuno taktoidalne k.z.n. [8]. Zmiany w nerkach ponadto

4 190 K. KAPELKO SŁOWIK et al. mogą mieć charakter przewlekłego odmiedniczko wego zapalenia nerek, zwapnień przerzutowych albo złogów kwasu moczowego. Zwykle podsta wowe zaburzenie dotyczy cewek nerkowych, gdzie przefiltrowane białka, takie jak albuminy i fibrynogen, wraz z mukoproteiną Tamma Hor sfalla tworzą duże, szkliste wałeczki. Zmiany te mogą doprowadzić do niewydolności nerek, szczególnie gdy towarzyszy im hiperkalcemia, odwodnienie, hiperurykemia, najczęściej podczas chemioterapii. U pierwszego pacjenta rozpoznano pierwotne submikroskopowe zapalenie nerek, a po 14 mie siącach, podczas remisji choroby nerek, szpiczaka mnogiego klasy IgG. Z uwagi na długotrwały skryty rozwój gammapatii monoklonalnej należy przypuszczać, że rozrost nowotworowy następo wał jednocześnie z wystąpieniem objawów sub mikroskopowego zapalenia nerek. Jest to według wiedzy autorów pierwszy opisany przypadek współwystępowania submikroskopowego k.z.n. i szpiczaka mnogiego, podczas gdy występowanie submikroskopowego k.z.n. w przebiegu ziarnicy złośliwej jest powszechnie znane. Przypuszcza się, że limfokiny uwalniane przez nowotworowo zmienione limfocyty T zaburzają funkcję podocy tów i zmieniają przepuszczalność błony podstaw nej kłębuszków nerkowych w ziarnicy złośliwej. Można spekulować, że podobny mechanizm spo wodował wystąpienie zespołu nerczycowego u opisywanego pacjenta. Po zastosowanej skutecz nej chemioterapii uzyskano dobrą odpowiedź tera peutyczną szpiczaka mnogiego przy utrzymywa niu się nieznacznego białkomoczu i prawidłowej funkcji nerek. Pojawiły się natomiast krwawienia wynikające z nabytej choroby von Willebrandta. W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono da nych dotyczących występowania pełnoobjawowe go szpiczaka mnogiego poprzedzonego przez sub mikroskopowe zapalenie nerek. Opisano nato miast kilka przypadków nabytej choroby von Willebrandta w przebiegu szpiczaka mnogiego. Mechanizm tego zaburzenia jest związany z obe cnością krążących autoprzeciwciał, które inakty wują czynnik von Willebrandta lub z uszkodze niem pośrednich multimerów czynnika przez ko mórki nowotworowe [2]. Objawy skazy osoczowej ustępują pod wpływem skutecznego le czenia szpiczaka mnogiego, czyli normalizacji wskaźników białkowych i regresji plazmocytów. U drugiego pacjenta rozpoznano błoniaste k.z.n. 24 miesiące przed wystąpieniem rozrosto wej choroby hematologicznej. Skuteczna chemio terapia doprowadziła do remisji choroby hemato logicznej przy utrzymujących się biochemicznych cechach niewydolności nerek. Objawy paraneo plastyczne, takie jak: piodermia zgorzelinowa, układowe zapalenia naczyń, niedokrwistość he molityczna, plamica małopłytkowa, choroby de mielinizacyjne, obserwuje się u około 10% pa cjentów z MDS, a w szczególności z CMML [9]. Opisywano także przypadki niewydolności nerek w przebiegu CMML spowodowane przez nacieki miąższu nerek i cewek przez komórki monocytoi dalne. Ponadto, w trakcie chemioterapii, obserwo wano dalsze pogorszenie funkcji nerek wywołane przez uwalniany z komórek monocytoidalnych li zozym [1]. Zaostrzenie choroby nerek pod posta cią pogorszenia funkcji nerek i nasilenia białko moczu po chemioterapii wystąpiło również u opi sanego pacjenta. Wskaźniki te stopniowo zmniejszały się po zakończeniu chemioterapii i zwiększeniu dawki glikokortykosteroidów. Na podstawie opisanych przypadków autorzy zwracają uwagę, że wystąpienie kłębuszkowego zapalenia nerek może poprzedzać pojawienie się objawów rozrostowej choroby hematologicznej. Współistnienie obu chorób wymagało komplekso wych badań różnicowych, zastosowania nowoczes nych metod obrazowania [10], modyfikacji dawek leków cytostatycznych oraz ścisłej współpracy ne frologa i hematologa. Piśmiennictwo [1] Robinson GT, Sundaram KR, Dilli SA: Renal failure in a patient with chronic mielomonocytic leukaemia. Ne phrol Dial Transplant 1997, 12, [2] Mori H, Motomura S: Clinical significance of inhibitors in acquired von Willebrand synrome. Blood 1998, 91, [3] Shah S, Cavenagh J, Sheaf M, Thuraisingham RC: Remission of collapsing focal segmental glomerulosclero sis following chemotherapy for myeloma. Am J Kidney Dis 2004, 43, [4] Birkeland SA, Storm HH: Glomerulonephritis and malignancy A population based analysis. Kidney Int 2003, 63, [5] Dussol B, Brunet P, Vacher Coponat H, Bouabdallah R, Chetaille P, Berland Y: Crescentic glomerulonephri tis with antineutrophil cytoplasmic antibodies associated with chronic lymphocytic leukaemia. Nephrol Dial Transplant 1997, 12, [6] Jacobson E, Sharp G, Rimmer J, MacPherson B: A 59 year old woman with immunotactoid glomerulopathy, heavy chain disease, and non Hodgkin lymphoma. Arch Pathol Lab Med 2004, 128,

5 Współistnienie choroby nerek i nowotworów układu krwiotwórczego 191 [7] Da as N, Polliack A, Cohen Y, Amir G, Darmon D, Kleinman Y, Goldfarb AW, Ben Yehuda D: Kidney in volvement and renal manifestations in non Hodgkin s lymphoma and lymphocytic leukemia: a retrospective stu dy in 700 patients. Eur J Haematol 2001, 67, [8] Vigil A, Oliet A, Gallar P, Ortega O, Rodriguez Villarreal I, Picazo L, Pinedo F: Rapidly progressive immu notactoid glomerulonephritis and multiple myeloma. Nephron 1998, 79, [9] Saif MW, Hopkins JL, Gore SD: Autoimmune phenomena in patients with myelodysplastic syndromes and chro nic myelomonocytic leukemia. Leuk Lymphoma 2002, 43, [10] Kuliszkiewicz Janus M, Jurczyk A, Baczyński S, Sąsiadek M: Znaczenie spektroskopii i obrazowania NMR w momencie trudności diagnostycznych. Case Rep Clin Pract Rev 2001, 2, Adres do korespondencji: Katarzyna Kapelko Słowik Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM ul. Pasteura Wrocław Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r. Received: Revised: Accepted:

Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek Krzysztof Letachowicz Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Kierownik: Prof. dr hab. Marian Klinger Cewkowo-śródmiąższowe

Bardziej szczegółowo

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego)

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego) Załącznik nr 25 do zarządzenia 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO (PLAZMOCYTOWEGO) ICD-10 C 90.0 szpiczak mnogi Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Badania pracowniane w chorobach nerek u dzieci. Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej I Katedra Pediatrii Akademia Medyczna w Poznaniu

Badania pracowniane w chorobach nerek u dzieci. Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej I Katedra Pediatrii Akademia Medyczna w Poznaniu Badania pracowniane w chorobach nerek u dzieci Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej I Katedra Pediatrii Akademia Medyczna w Poznaniu Badanie ogólne moczu Barwa Przejrzystość Odczyn Ciężar właściwy

Bardziej szczegółowo

Cel programu: 1. wydłużenie czasu przeżycia chorych na szpiczaka mnogiego ( plazmocytowego), 2. uzyskanie remisji choroby, 3. poprawa jakości życia.

Cel programu: 1. wydłużenie czasu przeżycia chorych na szpiczaka mnogiego ( plazmocytowego), 2. uzyskanie remisji choroby, 3. poprawa jakości życia. Nazwa programu LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO (PLAZMOCYTOWEGO) ICD 10 C 90.0 szpiczak mnogi Dziedzina medycyny: hematologia. Cel programu: 1. wydłużenie czasu przeżycia chorych na szpiczaka

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Informacja prasowa Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Warszawa, 28 października Chorzy na szpiczaka mnogiego w Polsce oraz ich bliscy mają możliwość uczestniczenia

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 765 Poz. 42 Załącznik B.75. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) ŚWIADCZENIOBIORCY

Bardziej szczegółowo

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 764 Poz. 86 Załącznik B.75. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) ŚWIADCZENIOBIORCY

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego)

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego) Załącznik nr 28 do zarządzenia Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 października 2008 roku Nazwa programu: LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO (PLAZMOCYTOWEGO) ICD-10 C 90.0 szpiczak mnogi Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Otyłość i choroby nerek. groźny problem XXI wieku

Otyłość i choroby nerek. groźny problem XXI wieku Otyłość i choroby nerek groźny problem XXI wieku Dr Lucyna Kozłowska SGGW, Wydział Nauk o śywieniu Człowieka i Konsumpcji Katedra Dietetyki e-mail: lucyna_kozlowska@sggw.pl Nadwaga + otyłość 25% 27% Nadwaga

Bardziej szczegółowo

Powikłania nefrologiczne u dzieci z chorobami onkologicznymi i hamatologicznymi

Powikłania nefrologiczne u dzieci z chorobami onkologicznymi i hamatologicznymi Powikłania nefrologiczne u dzieci z chorobami onkologicznymi i hamatologicznymi Wojciech Młynarski Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetolologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Nowotwory u dzieci

Bardziej szczegółowo

chorych na ITP Krzysztof Chojnowski Warszawa, 27 listopada 2009 r.

chorych na ITP Krzysztof Chojnowski Warszawa, 27 listopada 2009 r. Współczesne leczenie chorych na ITP Krzysztof Chojnowski Klinika Hematologii UM w Łodzi Warszawa, 27 listopada 2009 r. Dlaczego wybór postępowania u chorych na ITP może być trudny? Choroba heterogenna,

Bardziej szczegółowo

Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu choroby Denta opis przypadku

Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu choroby Denta opis przypadku Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu choroby Denta opis przypadku I. Załuska-Leśniewska, P. Czarniak, P. Szcześniak, Z. Gockowska, A. Żurowska Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży Gdański

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak

Spis treści. Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie. Personel i instytucje 13, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak ROZDZIAŁ 2 Program specjalizacji z hematologii 15, Andrzej Hellmann, Iwona Hus, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE U DZIECI

CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE U DZIECI Prof. dr hab.med. Jacek Wachowiak CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE PODZIAŁ CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE 1. CHŁONIAKI NIEZIARNICZE 2. CHOROBA HODGKINA (ZIARNICA ZŁOŚLIWA) EPIDEMIOLOGIA - OK. 10% NOWOTWORÓW Klinika Onkologii, Hematologii

Bardziej szczegółowo

Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi?

Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi? 1 Zaburzenia hemostazy skazy krwotoczne płytkowe 2 Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi? 3 4 Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20)

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 511 Poz. 42 Załącznik B.4. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego)

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego) Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO (PLAZMOCYTOWEGO) ICD-10 C 90.0 szpiczak mnogi Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

Bendamustyna w leczeniu opornych postaci szpiczaka mnogiego

Bendamustyna w leczeniu opornych postaci szpiczaka mnogiego Bendamustyna w leczeniu opornych postaci szpiczaka mnogiego Iwona Hus, Joanna Mańko Klinika Hematonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Nałęczów 22 listopada 2008 Bendamustyna

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008.

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. 1. Nazwa programu:

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2010 Leczenie raka nerki Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2010 Leczenie raka nerki Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku Nazwa programu: LECZENIE RAKA NERKI ICD-10 C 64 Dziedzina medycyny: Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Norbert Grząśko w imieniu Polskiej Grupy Szpiczakowej Lublin, 12.04.2008

Dr n. med. Norbert Grząśko w imieniu Polskiej Grupy Szpiczakowej Lublin, 12.04.2008 Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia układem CTD (cyklofosfamid, talidomid, deksametazon) u chorych na szpiczaka plazmocytowego aktualizacja danych Dr n. med. Norbert Grząśko w imieniu Polskiej

Bardziej szczegółowo

Analiza fali tętna u dzieci z. doniesienie wstępne

Analiza fali tętna u dzieci z. doniesienie wstępne Analiza fali tętna u dzieci z chorobami kłębuszków nerkowych doniesienie wstępne Piotr Skrzypczyk, Zofia Wawer, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Maria Roszkowska-Blaim Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATOTORYJNEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE Przykładowe

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15678 Poz. 1593 1593 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia.

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia. Zakres zagadnień do poszczególnych tematów zajęć I Choroby układowe tkanki łącznej 1. Toczeń rumieniowaty układowy 2. Reumatoidalne zapalenie stawów 3. Twardzina układowa 4. Zapalenie wielomięśniowe/zapalenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO 1. Pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) Podstawowym sposobem uzyskania próbki do badania płynu mózgowo rdzeniowego jest punkcja lędźwiowa. Nakłucie lędźwiowe przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Szpiczak plazmocytowy

Szpiczak plazmocytowy Szpiczak plazmocytowy Od autorów Szanowna Czytelniczko, Szanowny Czytelniku, Oddana w Państwa ręce pozycja, Szpiczak plazmocytowy jest opracowaniem przeznaczonym przede wszystkim dla chorych na ten nowotwór

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ROZROSTOWE UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO BIAŁACZKI WIEKU DZIECIĘCEGO

CHOROBY ROZROSTOWE UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO BIAŁACZKI WIEKU DZIECIĘCEGO CHOROBY ROZROSTOWE UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO BIAŁACZKI WIEKU DZIECIĘCEGO ZWIĘKSZONE RYZYKO WYSTĄPIENIA BIAŁACZKI Zakażenia wirusowe Promieniowanie jonizujące Związki chemiczne (benzen- ANLL) Środki alkilujące

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęc kierunek lekarski rok IV semestr 7 (zimowy) 2015/2016 Liczba studentów na roku 43

Harmonogram zajęc kierunek lekarski rok IV semestr 7 (zimowy) 2015/2016 Liczba studentów na roku 43 />Gr Hematologia20h 9:45-12:45 + 15 minut przerwy 13:00 Date Time Poniedziałek 26.10.2015 9.45-13.00-4h Dr Stasiak -Zając Elżbieta-20h 2a 2b Wtorek 27.10.2015 9.45-13.00-4h Środa 28.10.2015 9.45-13.00-4h

Bardziej szczegółowo

Dziecko z obrzękami. Prof. dr hab. n med. Ryszard Grenda Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego. Centrum Zdrowia Dziecka

Dziecko z obrzękami. Prof. dr hab. n med. Ryszard Grenda Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego. Centrum Zdrowia Dziecka Dziecko z obrzękami Prof. dr hab. n med. Ryszard Grenda Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Centrum Zdrowia Dziecka Obrzęki w stanach zapalnych Obrzęki w stanach niezapalnych

Bardziej szczegółowo

PATOFIZJOLOGIA ZABURZEŃ HEMOSTAZY. Jakub Klimkiewicz

PATOFIZJOLOGIA ZABURZEŃ HEMOSTAZY. Jakub Klimkiewicz PATOFIZJOLOGIA ZABURZEŃ HEMOSTAZY Jakub Klimkiewicz HEMOSTAZA CAŁOŚĆ PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM KRWI W STANIE PŁYNNYM W NACZYNIACH KRWIONOŚNYCH ORAZ HAMOWANIEM KRWAWIENIA W MIEJSCU USZKODZENIA ŚCIANY

Bardziej szczegółowo

Czy mogą być niebezpieczne?

Czy mogą być niebezpieczne? Diety wysokobiałkowe w odchudzaniu Czy mogą być niebezpieczne? Lucyna Kozłowska Katedra Dietetyki SGGW Diety wysokobiałkowe a ryzyko zgonu Badane osoby: Szwecja, 49 261 kobiet w wieku 30 49 lat (1992 i

Bardziej szczegółowo

NIEWYDOLNOŚĆ NEREK - EPIDEMIOLOGIA, OBJAWY, STADIA NIEWYDOLNOŚCI, DIAGNOSTYKA AGNIESZKA BARTOSZ GR.1

NIEWYDOLNOŚĆ NEREK - EPIDEMIOLOGIA, OBJAWY, STADIA NIEWYDOLNOŚCI, DIAGNOSTYKA AGNIESZKA BARTOSZ GR.1 NIEWYDOLNOŚĆ NEREK - EPIDEMIOLOGIA, OBJAWY, STADIA NIEWYDOLNOŚCI, DIAGNOSTYKA AGNIESZKA BARTOSZ GR.1 Niewydolność nerek Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności do oczyszczania organizmu

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne dr n.med. Piotr Wojciechowski Szpiczak Mnogi Szpiczak Mnogi (MM) jest najczęstszą przyczyną pierwotnych nowotworów kości u dorosłych.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu chłonnego

Nowotwory układu chłonnego Nowotwory układu chłonnego Redakcja: Krzysztof Warzocha, Monika Prochorec-Sobieszek, Ewa Lech-Marańda Zespół autorski: Sebastian Giebel, Krzysztof Jamroziak, Przemysław Juszczyński, Ewa Kalinka-Warzocha,

Bardziej szczegółowo

Seminarium 1: 08. 10. 2015

Seminarium 1: 08. 10. 2015 Seminarium 1: 08. 10. 2015 Białka organizmu ok. 15 000 g białka osocza ok. 600 g (4%) Codzienna degradacja ok. 25 g białek osocza w lizosomach, niezależnie od wieku cząsteczki, ale zależnie od poprawności

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301.

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301. Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) (ICD-10 C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48)

LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) (ICD-10 C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 492 Poz. 66 Załącznik B.3. LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) (ICD-10 C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie adjuwantowe

Bardziej szczegółowo

1. wrodzone hipoplazje szpiku ( zespół Fanconiego ) 6. wybiórcza hipoplazja układu płytkotwórczego

1. wrodzone hipoplazje szpiku ( zespół Fanconiego ) 6. wybiórcza hipoplazja układu płytkotwórczego Skazy krwotoczne Anna Klukowska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM Krzepnięcie krwi I.Małopłytkowości zależne od zaburzeń w wytwarzaniu 1. wrodzone hipoplazje szpiku ( zespół Fanconiego

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIA NEREK

ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIA NEREK ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIA NEREK Grupa chorób o różnorodnej etiologii charakteryzującej się występowaniem zmian morfologicznych, które wyjściowo obecne są wyłącznie w tkance śródmiąższowej proces zapalny

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO) (ICD-10 C 90)

LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO) (ICD-10 C 90) Załącznik B.13. LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO) (ICD-10 C 90) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji do leczenia bortezomibem 1.1 Leczenie bortezomibem nowo zdiagnozowanych

Bardziej szczegółowo

Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić?

Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić? Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić? Co zawdzięczamy nerkom? Działanie nerki można sprowadzić do działania jej podstawowego elementu funkcjonalnego, czyli nefronu. Pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego

Bardziej szczegółowo

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N 25.8 Inne zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii experience makes the difference Magdalena Władysiuk, lek. med., MBA Cel terapii w onkologii/hematologii Kontrola rozwoju choroby Kontrola objawów

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Bendamustine Actavis przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Bendamustine Actavis przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Bendamustine Actavis przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Przewlekła białaczka

Bardziej szczegółowo

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Zagadnienia ogólne... 15 1. Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji Bogusław Stelcer... 17 1.1. Pacjent w szpitalu... 17 1.2. Specyfika leczenia szpitalnego... 21 1.3. Stres szpitalny

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO

CHOROBY WEWNĘTRZNE CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO CHOROBY WEWNĘTRZNE CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO Dariusz Moczulski Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM ul. Żeromskiego 113, Łódź Cukrzycowa choroba nerek

Bardziej szczegółowo

Krew składa się z części płynnej i składników morfotycznych tj. z osocza, krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi.

Krew składa się z części płynnej i składników morfotycznych tj. z osocza, krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi. PIELĘGNOWANIE PACJENTÓW ZE SCHORZENIAMI UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO Krew składa się z części płynnej i składników morfotycznych tj. z osocza, krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi. U dorosłego człowieka

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW 4 ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW 4 ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW 4 ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO ĆWICZENIA ODBYWAJĄ SIĘ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: 1. Adres jednostki: Adres: 60-569 Poznań, ul, Szamarzewskiego 82/84 Tel. /Fax: 61/8549383, 61/8549356 Strona WWW: www.hematologia.ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte

Bardziej szczegółowo

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu

c) poprawa jakości życia chorych z nieziarniczym chłoniakiem typu grudkowego w III i IV stopniu Nazwa programu: Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011r. LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH ICD-10 C 82 chłoniak grudkowy

Bardziej szczegółowo

Spis tre 1. Podstawy immunologii 11 2. Mechanizmy immunopatologiczne 61

Spis tre 1. Podstawy immunologii 11 2. Mechanizmy immunopatologiczne 61 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego 6 Przedmowa do wydania pierwszego oryginalnego 6 Przedmowa do wydania drugiego oryginalnego 7 Przedmowa do wydania drugiego oryginalnego zmienionego i uaktualnionego

Bardziej szczegółowo

Choroby/zapalenia kłębuszków nerkowych (glomerulopatie)

Choroby/zapalenia kłębuszków nerkowych (glomerulopatie) Choroby/zapalenia kłębuszków nerkowych (glomerulopatie) Michał Nowicki Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Plan wystąpienia Mechanizmy uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO

Nazwa programu: LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO Załącznik nr 48 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO ICD-10 C 22.0 Rak komórek wątroby Dziedzina medycyny: Onkologia

Bardziej szczegółowo

1. M. Mizerska-Wasiak, M. Roszkowska-Blaim, A. Turczyn 2. J. Małdyk 3. M. Miklaszewska, J. Pietrzyk 4. A. Rybi-Szumińska, A. Wasilewska, 5. A.

1. M. Mizerska-Wasiak, M. Roszkowska-Blaim, A. Turczyn 2. J. Małdyk 3. M. Miklaszewska, J. Pietrzyk 4. A. Rybi-Szumińska, A. Wasilewska, 5. A. raport 2015 1. M. Mizerska-Wasiak, M. Roszkowska-Blaim, A. Turczyn 2. J. Małdyk 3. M. Miklaszewska, J. Pietrzyk 4. A. Rybi-Szumińska, A. Wasilewska, 5. A. Firszt-Adamczyk, R. Stankiewicz, 6. M. Szczepańska,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu:

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu: Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu: Mitoxantron Accord, 2 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczące produktu

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 8

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Nazwa programu: do Zarządzenia 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) ICD 10 grupa rozpoznań obejmująca nowotwory

Bardziej szczegółowo

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45)

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 615 Poz. 27 Załącznik B.36. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

MAM HAKA NA CHŁONIAKA

MAM HAKA NA CHŁONIAKA MAM HAKA NA CHŁONIAKA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Chłoniaki są to choroby nowotworowe, w których następuje nieprawidłowy wzrost komórek układu limfatycznego (chłonnego). Podobnie jak inne nowotwory, chłoniaki

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LE NIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LE NIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LE NIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES WIADCZENIA GWARANTOWANEGO WIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek CZYM JEST RAK KRWI? Rak krwi - nowotwór, który atakuje system krwionośny oraz samą krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Rozróżniamy wiele rodzajów raka

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 9

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 9 Załącznik nr 9 Nazwa programu: do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) ICD 10 grupa rozpoznań obejmująca nowotwory

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne choroby układu moczowego

Choroby wewnętrzne choroby układu moczowego Sylabus Wydział: Wojskowo Lekarski Kierunek studiów: Lekarski Rok Studiów: 4 Semestr: zimowy (07) Przedmiot: Choroby wewnętrzne choroby układu moczowego Forma zajęć: wykłady sala wykładowa, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

DIETA W PRZEWLEKŁEJ CHOROBIE NEREK

DIETA W PRZEWLEKŁEJ CHOROBIE NEREK KURS 15.04.2016 Szczecinek DIETA W PRZEWLEKŁEJ CHOROBIE NEREK dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz, prof.nadzw. Katedra Żywienia Klinicznego Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdański

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Konsultacyjna Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 24/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Przedmowa... 11

Spis Treści. Przedmowa... 11 Spis Treści Przedmowa................................................ 11 Rozdział 1 Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii jamy ustnej Maria Anna Nowakowska.................................. 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT

Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT Maria Podolak-Dawidziak Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM, Wrocław Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji APTT czas

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Dr hab. med. Grzegorz W. Basak Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa, 17.12.15

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. BIODRIBIN, 1 mg/ml, roztwór do infuzji. Cladribinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. BIODRIBIN, 1 mg/ml, roztwór do infuzji. Cladribinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta BIODRIBIN, 1 mg/ml, roztwór do infuzji Cladribinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Leczenie chorych na kzn: dla kogo terapia immunosupresyjna?

Leczenie chorych na kzn: dla kogo terapia immunosupresyjna? Leczenie chorych na kzn: dla kogo terapia immunosupresyjna? Zbigniew Hruby Uniwersytet Medyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wrocław Leczenie chorych na kzn: dla kogo terapia immunosupresyjna?

Bardziej szczegółowo

Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce

Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce 17-18 maja 2014, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al.

Bardziej szczegółowo

Anna Jakubowska. Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Anna Jakubowska. Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Anna Jakubowska Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Ocena przydatności oznaczania aneksyny V u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym

Bardziej szczegółowo

I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa)

I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa) Spis treści 1. Wprowadzenie 13 Wstęp do wydania II 16 I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa) 2. Podstawowa charakterystyka struktury i czynności nerek 21 3. Czynniki wpływające na rozwój uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Nefrektomia Nefrektomia jest metodą umożliwiającą całkowite wyleczenie

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową

Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową Radosław Charkiewicz praca magisterska Zakład Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przewlekła

Bardziej szczegółowo

Anna Durka. Opiekun pracy: Dr n. med. Waldemar Machała

Anna Durka. Opiekun pracy: Dr n. med. Waldemar Machała Anna Durka Zastosowanie aktywowanego białka C (Xigris) u pacjentów leczonych z powodu ciężkiej sepsy w II Zakladzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK nr 2 im. WAM w Łodzi. Opiekun pracy: Dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Rysunek. Układ limfatyczny.

Rysunek. Układ limfatyczny. Informacja dotyczy rodzaju chłoniaka nieziarniczego zwanego chłoniakiem z małych limfocytów B. Warto również przeczytać informacje na temat przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL), która jest podobnym

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI ICD 10 D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5,

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość u kobiety z zakrzepicą w układzie żyły wrotnej

Małopłytkowość u kobiety z zakrzepicą w układzie żyły wrotnej Małopłytkowość u kobiety z zakrzepicą w układzie żyły wrotnej Ewa Stefańska-Windyga Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 39- letnia pacjentka

Bardziej szczegółowo