Nr 9/557 5 V 2006 ISSN Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja?"

Transkrypt

1 Nr 9/557 5 V 2006 ISSN Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja?

2 W Numerze Aktualnoœci Œmietanka towarzyska Donald Tusk, prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz i nowy przewodnicz¹cy - Jan Koz³owski Od lewej: przewodnicz¹cy sejmiku pomorskiego prof. Brunon Synak, Jan Koz³owski, goœæ specjalny - Stefan Niesio³owski i pose³ RP Marek Biernacki Od lewej: Jerzy Borowczak, pose³ Jaros³aw Wa³êsa oraz radni Gdañska Piotr Dzik i S³awomir Kosakowski Od lewej: Krzysztof Lisek, Jan Koz³owski i pos³owie Jerzy Budnik, Arkadiusz Rybicki, Jerzy Kozdroñ Zjazd z Filipem Donald Tusk by³ oczywist¹ gwiazd¹ pomorskiego zjazdu Platformy Obywatelskiej, niespe³na dwa tygodnie temu w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Witany gromkim aplauzem, chlebem, sol¹, kwiatami i podarunkami zapowiedzia³, Þe bêdzie ubiega³ siê po raz kolejny o funkcjê szefa partii. Szefem Platformy wojewódzkiej pozosta³ natomiast reprezentant frakcji konserwatywnej Jan Koz³owski, chociaþ nie bez zawirowañ. Bo jak Filip z konopi wyskoczy³ pose³ z Elbl¹ga Krzysztof Lisek. Okaza³ siê kandydatem liberalnego skrzyd³a partii, a do tej pory mówiono, Þe z Koz³owskim bêdzie rywalizowa³ pose³ S³awomir Nowak. Ostateczna wygrana Jana Koz³owskiego pokaza³a, Þe jeszcze nie czas na generacjê m³odych demokratów, przynajmniej do czasu wyborów samorz¹dowych. Donald Tusk Þyczy³ delegatom, by w tych wyborach PO przekroczy³a 50 proc. poparcia. omz Prezydent Sopotu - Jacek Karnowski (na pierwszym planie) i eurodeputowany Janusz Lewandowski Zdjêcia: Krystyna Czapczyk Podzielić kasę na 7 lat tłustych TuÞ przed najd³uþszym kwietniowo-majowym weekendem Zarz¹d Województwa Pomorskiego kierowany sprawn¹ rêk¹ marsza³ka Jana Koz³owskiego, przyj¹³ trzeci¹ juþ wersjê projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata To nies³ychanie waþny dokument. Ma okreœlić jak zostanie rozdysponowana suma 889 mln euro, które Pomorskie otrzyma z Brukseli. Wed³ug polityków i ekonomistów Polska bêdzie nr 1 poœród krajów Unii (starych i nowych), jeœli chodzi o wysokoœć dotacji z unijnej kasy. To ogromna szansa i wyzwanie. Jak je m¹drze wykorzystać? Od przysz³ego roku zacznie siê dla RP siedem lat t³ustych. Taka promocja juþ siê nie powtórzy, a w kaþdym razie nieprêdko. Trzecie juþ poprawianie by³o konieczne, poniewaþ Regionalny Program Operacyjny musi uwzglêdniać to, co jest zaplanowane przez rz¹d w Sektorowych Programach Operacyjnych. A co w nich jest, dowiedzieliœmy siê dopiero 21 kwietnia na O³owiance podczas spotkania sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jerzego Kwieciñskiego z administracj¹ wojewódzk¹, politykami i biznesem WybrzeÞa. Sektorowych programów jest piêć: infrastruktura i œrodowisko, konkurencyjna gospodarka, kapita³ ludzki, rozwój Polski wschodniej, pomoc techniczna. Nowoœci¹ jest, Þe rz¹d da³ samodzielnoœć regionom, ale po³owiczn¹. Z 16 (liczba województw) Regionalnych Programów Operacyjnych i Sektorowych Programów Operacyjnych powstanie Narodowa Strategia Spójnoœci, która bêdzie realizowana czêœciowo przy pomocy programów zarz¹dzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a czêœciowo przez samorz¹dy wojewódzkie (tzn. marsza³ków). Ale do tego etapu jest jeszcze daleko. Na razie przyjêty w koñcu kwietnia przez zarz¹d, z udzia³em marsza³ka Koz³owskiego, Regionalny Program Operacyjny zostanie skierowany do konsultacji spo³ecznych, aby obywatele mogli siê z nim zapoznać i wyrazić swoje opinie. Konsultacje odbêd¹ siê we wszystkich powiatach i wiêkszych miastach województwa od maja do po³owy lipca br. Po ewentualnym przyjêciu sugestii spo³eczeñstwa, RPO skierowany bêdzie do ministra rozwoju regionalnego. Po zbudowaniu, przy uwzglêdnieniu Þyczeñ 16 województw, Narodowej Strategii Spójnoœci i zaakceptowaniu jej przez Radê Ministrów, rozpoczn¹ siê negocjacje z Komisj¹ Europejsk¹. Podczas spotkania z wiceministrem Kwieciñskim na O³owiance zg³oszono szereg zastrzeþeñ do Narodowej Strategii Spójnoœci. - Rzecz nie na tym polega zauwaþy³ marsza³ek Koz³owski - aby za wszystkie sznurki poci¹gać w jednym miejscu, ale aby one siê nie popl¹ta³y. Sugerowa³ teþ, Þe wsparcie dla województw œciany wschodniej powinno pochodzić z budþetu centralnego a nie z budþetu Rozwoju Regionalnego. Anna Kłos Fot. Anna K³os Z ycia uczelni Nowy kolagen Miss Œwiata Manhattan Trzy pytania do Nowe twarze Hotel Rezydent Mi³oœæ nie do koñca Medycyna naturalna Kochane zdrowie Z aptekarskiej pó³ki Turystyka w prawie i Sonda Sezam ró noœci Kongres z orkiestr¹ Redaguje zespół: Dwutygodnik Pomorski od 1990 roku Na ok³adce: Miss Œwiata 2005 Unnur Birna Vilhjalmsdottir (czytaj na stronach 14, 15) dr MICHAŁ ANTONISZYN - redaktor naczelny EWA GRABOWSKA - fotoreporter MAŁGORZATA LELO - dziennikarz HANNA MALISZEWSKA - redaktor prowadzący BARTOSZ BARTOSZEWSKI- grafik/operator DTP REDAKCJA: tel/fax: wew. 30 tel tel kom WYDAWCA: Gdańskie Wydawnictwo Prasowe Sp. z o.o. ul. Orłowska 13, Gdynia Myśl pożyczona Druk: Printing Partners Poland Sp z o.o. ul. Łąkowa 10, Tczew, tel Niektórzy swój widnokrąg biorą za koniec świata. Eliza Orzeszkowa Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów tekstów i adiustacji. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Wicemarsza³ek pomorski Mieczys³aw Struk (z lewej) i pose³ Marek Biernacki Od lewej: Lech urek z Gdyni, Jaros³aw Gorecki z Gdañska, wiceprzewodnicz¹ca Rady Miasta Gdyni - Joanna Zieliñska i przewodnicz¹cy Stanis³aw Szwabski

3 aktualnoœci Ocalonym z nieludzkiej ziemi W wyniku przegranej kampanii wrzeœniowej Polska zosta³a podzielona pomiêdzy kraje oœcienne. G³ównie Niemcy i Rosjê, choć przy okazji uszczknê³y sobie coœ Litwa i S³owacja. Na terenach zajêtych przez ZSSR rozpoczê³y siê przeœladowania obywateli polskich mniej znane, choć zakrojone na podobn¹ skalê, jak te po niemieckiej stronie Bugu. Z miejsca zamieszkania wyrzucono i deportowano w g³¹b Rosji oko³o 1,7 mln Polaków. Ponad dwie trzecie z nich zginê³o. Aby upamiêtnić tragedie Polaków na nieludzkiej ziemi w szymbarskim Centrum Edukacji i Promocji Regionu (CEPR) odby³o siê spotkanie historyczne. Przyjechali cz³onkowie Zwi¹zku Sybiraków z Trójmiasta, Elbl¹ga, Starogardu i Tczewa. W programie imprezy by³a prezentacja multimedialna pami¹tek po zes³añcach, wspólne œpiewanie pieœni zes³añczych od XVIII-wiecznych do tych z po³owy XX wieku. Program przygotowa³ i prowadzi³ Piotr Szubarczyk z gdañskiego IPN. Po spotkaniu za³oþyciel CEPR Daniel Czapiewski w krótkich s³owach pozdrowi³ Sybiraków i wyrazi³ nadziejê, Þe podobne spotkania bêd¹ czêœciej goœci³y w Szymbarku. Obecni zwiedzili obiekt, a szczególne zainteresowanie i wzruszenie wzbudzi- ³y eksponaty zwi¹zane z martyrologi¹ Polaków na wschodzie XVIII-wieczny dom Sybiraka oraz fragment sowieckiego ³agru odtworzony na podstawie dokumentacji obozu Borowicze. Przepych Kwaśniewskiego Prezydent Lech Kaczyñski z³oþy³ nieoficjaln¹ wizytê na WybrzeÞu. Miêdzy innymi po raz pierwszy by³ z przyjació³mi w swojej rezydencji na Helu. By³ i oczom nie wierzy³. Takiego przepychu nie powstydzi³by siê sam cesarz Bokassa. Obiekt znajduje siê na terenie wojskowym, a Þeby niepowo³ane oczy nie zobaczy³y, jak pan prezydent wypoczywa, zazwyczaj podczas pobytu g³owy pañstwa zamykano dla Þeglugi i rybo³ówstwa przyleg³e akweny. Klinicznym przypadkiem jest stoj¹ca na terenie prezydenckiej rezydencji wieþa. Pomieszczenia w niej ociekaj¹ z³otem, goœciom umilaj¹ pobyt suto zaopatrzone bary (na kaþdym piêtrze), a kiedy nastrój robi siê romantyczny, moþna rozsun¹ć szklany dach i obserwować rozgwieþdþone niebo. - Jako prezydent Polski, kraju, który wci¹þ jest na dorobku, wstydzi³bym siê tu kogoœ zaprosić powiedzia³ Lech Kaczyñski jak to wygl¹da: tyle biedy wokó³, a tu takie luksusy? No cóþ... Nie wszyscy prezydenci miewali podobne skrupu³y... Krauze po Leksztoniu Znany jako najwiêkszy na WybrzeÞu mi³oœnik tenisa Ryszard Krauze wycofuje siê ze wspó³organizowania sopockich turniejów. Jak twierdz¹ wtajemniczeni do tego kroku sk³oni³a go nie zmiana zami³owañ, ale zwiêkszone wydatki. Ryszard Krauze wykupi³ aktualnoœci kilka domów w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego na Kamiennej Górze (m.in. by³ego w³aœciciela El-Gazu Janusza Leksztonia) i rozbudowuje sobie potêþn¹, niczym wspó³czesn¹ fortecê, rezydencjê. To juþ kolejna taka rozbudowa. A jeszcze parê lat temu by³ to normalny nie wyróþniaj¹cy siê niczym budynek. Zdjêcia: CEPR Oblicza mobbingu Mobbing ma róþne oblicza. Podczas konferencji poœwiêconej temu problemowi mówiono o pracowniku biurowym StraÞy Po- Þarnej, któremu polecono sporz¹dzić wnioski o awans straþaków. Wnioski podpisa³a osoba nieupowaþniona, a pracownikowi zarzucono fa³szerstwo dokumentów. Innym pracownikom wyp³acano pensje w bilonie. Kobieta, która powróci³a z urlopu wychowawczego na juþ zajête stanowisko, dosta³a wypowiedzenie. Aby jej dokuczyć w okresie wypowiedzenia, pracodawca odizolowa³ j¹ od kolegów. Przydzieli³ jej pusty pokój, w którym przez 8 godzin dziennie mia³a studiować kodeks pracy... Konferencjê zorganizowa³o Stowarzyszenie Antymobbingowe wspólnie z Zarz¹dem Województwa dziêki staraniom Barbary Grabowskiej by³ej szefowej stowarzyszenia, a obecnie radnej sejmiku. Obrady otworzy³ przewodnicz¹cy sejmiku Brunon Synak, po nim referowali problem przedstawiciele rozmaitych instytucji zajmuj¹cych siê problemem, albo na zetkniêcie siê z mobbingiem szczególnie naraþonych. Niestety wœród uczestników konferencji zabrak³o przedstawicieli pracodawców. W gdañskim Ratuszu Oryginalny dom Sybiraka na terenie CEPR Konferencjê otwiera Brunon Synak. Obok radna Barbara Grabowska Staromiejskim dostrzegliœmy jedynie przedstawicieli Kuratorium Oœwiaty (najwiêcej przypadków mobbingu rejestruje siê w s³uþbie zdrowia i oœwiacie) oraz sieci sklepów Géant. Fot. Micha³ Wodziñski mrw Tu mieszka Krauze i rozbudowuje swoj¹ fortecê Michnik dyrektorem Radia Maryja? Pe³na konspiracja. Przyjazdu do Gdañska najbardziej chyba znanego i krytykowanego dziœ publicysty nie zapowiada³y Þadne plakaty. Nie by³o o tym teþ wzmianek w gazetach. Wieœć o spotkaniu autorskim kr¹þy³a z ust do ust. I dotar³a do wszystkich, do których mia³a, bo sala klubu Patio na ty³ach dyrekcji kolei by³a wype³niona do ostatniego miejsca. Goœciowi towarzyszy³ Stefan Grabski. Stanis³aw Michalkiewicz przyby³ do Gdañska w dwóch celach. Pierwszym by³a promocja jego nowej ksi¹þki, a drugim rozmowa niedokoñczona z czytelnikami na Þywo (a nie telefoniczna jak w Radiu Maryja). Burza oklasków dowodzi, Þe nawet jeœli nie wszyscy obecni podzielali pogl¹dy prelegenta, to ceni¹ go za umiejêtnoœć jasnego argumentowania i odwagê bronienia niepopularnych prawd. - Krucjata przeciw Radiu Maryja wynika z tego, Þe po raz pierwszy od zmiany ustroju nast¹pi³ wy³om w niepisanej, ale przestrzeganej z Þelazn¹ konsekwencj¹ zasadzie, Þe media w Pol- Stanis³aw Michalkiewicz (z prawej) i Stefan Grabski sce musz¹ być liberalno-lewicowe. Wy³om ten jest potêþny. Szacujê, Þe co najmniej 10 procent wyborców g³osowa³o na PiS dziêki Radiu Maryja. Dlatego teþ i nasilenie skierowanej przeciw radiu propagandy jest niespotykane. Jako pretekst pos³uþy³ nawet mój felieton, choć jego treœć nie by³a uzgadniana powiedzia³ prelegent. Jedynym sposobem wyciszenia tej kampanii mog³oby być powo³anie na dyrektora rozg³oœni Adama Michnika. der 4 5

4 aktualnoœci Gala na zamku Kapitu³a konkursu Malborski Lider Biznesu pod przewodnictwem burmistrza Jana Tadeusza Wilka zakoñczy³a prace. W drugiej edycji rywalizacji nagrodzono 3, a wyróþniono 8 firm. Gala, podczas której najlepszym wrêczono nagrody i wyróþnienia odby³a siê na zamku w Sali Karwanu. Wœród firm handlowych tytu³ Malborskiego Lidera Biznesu 2005 i Nagrodê Wielkiego Mistrza zdoby³a firma Piekarstwo-Cukiernictwo Bogus³aw Szyd³owski. WyróÞniono Centrum Papiernicze Barometr i Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Malnaft. Liderem poœród firm us³ugowych zosta³a Drukarnia Heldruk Heleny i Zbigniewa R¹balskich. W tej kategorii wyróþnienia zdobyli: Laboratorium Steins, Oœrodek Medyczny Mederi i Muzeum Zamkowe w Malborku. Z zak³adów produkcyjnych najlepsza okaza³a siê Malborska Fabryka Wentylatorów Nyborg-Mawent S.A. WyróÞniono natomiast spó³ki Prino-Plast i Oval oraz Malborsk¹ Fabrykê Obrabiarek Pemal S.A. Komentuj¹c werdykt cz³onkowie kapitu³y zgodnie mówili, Þe mieli bardzo trudny wybór. Poziom wspó³zawodnictwa jest coraz wyþszy. Malborskie firmy inwestuj¹ w ludzi i technikê, pozysku- Jan Tadeusz Wilk wrêcza statuetkê Wielkiego Mistrza Biznesu Helenie i Zbigniewowi R¹balskim Bad Zoppot Dom i hotel kuracyjny, Hotel Cassino (obecny Grand) i molo zawsze by³y sercem uzdrowiska. Dziœ Sopot ma szansê odzyskać dawny blask. Rozpoczêto rekonstrukcjê Domu Kuracyjnego, trwa kapitalny remont Grand Hotelu... Ci, którzy widz¹c dzisiejsze inwestycje zainteresowali siê histori¹ tych najbardziej reprezentacyjnych obiektów sopockiego kurortu maj¹ szansê j¹ poznać. Muzeum Sopotu postanowi³o przypomnieć dzieje kolejnych domów kuracyjnych od czasów za³oþenia k¹pieliska w 1823 r. do dzisiaj, a takþe bogat¹ przesz³oœć s³ynnego Grand Hotelu. Na wystawie moþna zobaczyć dziesi¹tki archiwalnych fotografii, XIX-wieczne grafiki i pami¹tki turystyczne dekorowane widokami Domu Kuracyjnego, oryginalne projekty Kurhausu z 1909 r., elementy zastawy sto³owej z dawnego Domu Kuracyjnego i Cassino Hotelu oraz wiele innych unikatowych eksponatów. WernisaÞ wystawy zgromadzi³ w willi Claaszena sporo sopocian z tym najwaþniejszym prezydentem miasta Jackiem Karnowskim. Laureaci i uczestnicy konkursu j¹ œrodki z Unii Europejskiej, stosuj¹ nowe technologie oraz wykorzystuj¹ nowoczesne normy i narzêdzia zarz¹dzania. Malborskim biznesmenom Þyczymy, by w przysz³ym roku jurorzy mieli jeszcze trudniejsze zadanie. Od lewej: Ireneusz Skrobisz - kanclerz Kapitu³y Konkursu, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Malborka, Tadeusz WoŸny - przewodnicz¹cy Rady, Katarzyna Kostrzewa-Rzoska - kierownik Referatu Nadzoru W³aœcicielskiego, Turystyki i Promocji oraz Jan Tadeusz Wilk - burmistrz Malborka Prezydent doskonale zna dawne widoki Sopotu. JuÞ nieraz ciekawe wystawy na ten temat zdobi³y hall sopockiego ratusza. Mimo to z widocznym zainteresowaniem przygl¹da³ siê ekspozycji. Wystawa w Muzeum Sopotu (Poniatowskiego 8) jest czynna codziennie, oprócz poniedzia³ków. MoÞna j¹ obejrzeć do 4 czerwca. Specjaliści od przypadków trudnych Dzieñ swego patrona Szpital Specjalistyczny œw. Wojciecha na gdañskiej Zaspie uczci³ przekazaniem po remoncie i modernizacji trzech oddzia³ów: intensywnej terapii noworodków, stacji dializ i komory dezynfekcyjnej. To bardzo optymistyczna placówka. Rodzi siê tu najwiêcej dzieci w województwie - oko³o 2600 rocznie. Staranna opieka nad matkami i dziećmi jest punktem honoru dyrektor Krystyny Grzeni i personelu. Oddzia³ Neonatologii i Intensywnej Terapii, przeznaczony dla trudnych i skomplikowanych przypadków, jest dum¹ i specjalnoœci¹ szpitala. - Przyjmujemy na oddzia³ oko³o 300 noworodków rocznie - mówi ordynator, dr nauk medycznych Alina Bielawska-Sowa. - Leczymy ciêþko chore noworodki, wczeœniaki nawet te urodzone w tygodniu ci¹þy, z wag¹ gram. Przeciêtnie przebywaj¹ u nas do 3 miesiêcy i mog¹ juþ być wypisane do domu. Oddzia³ wyposaþony jest w najnowoczeœniejszy sprzêt ratuj¹cy Þycie; respiratory, defibrylatory, inkubatory, pulsooksymetry, pompy infuzyjne, nawilþacze respiratowe. Ca³y personel, ³¹cznie z po³oþnymi i pielêgniarkami, wyszkolony jest w intensywnej terapii neonatologicznej. Spoœród 13 lekarzy wszyscy maj¹ drugi stopieñ specjalizacji z neonatologii a dwóch doktoraty. Marsza³ek Jan Koz³owski przecina wstêgê przy wejœciu na Oddzia³ Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodków. Obok ordynator Alina Bielawska-Sowa Koszykarskie mocarstwo Kager Gdynia to czwarta pomorska druþyna graj¹ca w koszykarskiej ekstraklasie, obok Czarnych S³upsk, Polpharmy Starogard i Prokomu Trefl Sopot. Gdyñscy koszykarze wywalczyli awans w kwietniu - na wyjeździe w pi¹tym spotkaniu pó³fina³u z zawodnikami z Zielonej Góry. W ubieg³ym tygodniu ze zwyciêsk¹ druþyn¹ spotka³ siê marsza³ek Jan Koz³owski. Z³oÞy³ zawodnikom gratulacje i wrêczy³ okolicznoœciowy puchar. - Bardzo siê cieszê, Þe jako województwo powoli stajemy siê koszykarskim mocarstwem w kraju. To dla naszego regionu doskona³a promocja. Dlatego osobiœcie dziêkujê koszykarzom i wraz z nimi cieszê siê z tego sukcesu podkreœli³ podczas spotkania marsza³ek. Zdjêcia: Anna K³os aktualnoœci Szpital ma wielu przyjació³, którzy i tym razem uczestniczyli w jego œwiêcie. Od prawej: prezes Centrostalu, przewodnicz¹cy Spo³ecznej Rady Nadzorczej - Zbigniew Canowiecki, wicemarsza³ek pomorski - Miros³aw Górski, dyrektor szpitala - Krystyna Grzenia, wiceprzewodnicz¹ca sejmiku pomorskiego - Danuta Kledzik, dyrektor departamentu zdrowia w urzêdzie marsza³kowskim - Tadeusz Podczarski, pracownik Uniwersytetu Gdañskiego, cz³onek Spo³ecznej Rady Nadzorczej - Ewa Sikorska-Trela Kierowana przez dr Alicjê Brylowsk¹-Markowicz stacja dializ (w³aœnie obchodz¹ca 20-lecie dzia³alnoœci) w³aœciwie zosta³a zbudowana od nowa, choć pozosta³a w tym samym rejonie szpitala. Zmieniono wszystko, ³¹cznie ze œciankami wewnêtrznymi. Zainstalowano klimatyzacjê, która nie tylko poprawi komfort pacjentów, ale przede wszystkim bêdzie oczyszczać powietrze z drobnoustrojów. Zakupiono 6 nowoczesnych aparatów do technik hemodializacyjnych, co pozwala na indywidualizacjê dializoterapii. Urz¹dzono w pe³ni nowoczesn¹ salê dializ ostrych. Stacja dysponuje obecnie 14 stanowiskami dla chorych. W ostatnich latach wykonywa³a ok. 10 tys. zabiegów hemodializy rocznie. Wysokoparametrowa komora dezynfekcyjna przy tak duþej skali dzia³alnoœci szpitala jest urz¹dzeniem bardzo istotnym. To wprawdzie dzia³alnoœć pomocnicza, ale s³aby reþim sanitarny móg³by zniweczyć osi¹gniêcia procesu leczenia. S³uÞy ona do dezynfekcji wyposaþenia sal - materacy, poduszek, koców itp. Na niskim parterze szpitala ma powstać ca³y ci¹g nowoczesnych pomieszczeñ do utrzymania reþimu sanitarnego. Anna Kłos 6 7

5 Zdążą! W 6 numerze Twojego Wieczoru pisaliœmy o powstaj¹cym w Go³êbiewie Œrednim kompleksie wypoczynkowym dla kierowców. Bêdzie siê on sk³ada³ z wielkiego parkingu, stacji paliw, stacji diagnostycznej i modrzewiowego dworku-zajazdu ze spor¹ restauracj¹ i salkami konferencyjnymi. Na kierowców, którzy przyjad¹ tu z dziećmi, bêdzie czeka³o ma³e zoo. Dwa sądy W³aœnie nadesz³y dwie wiadomoœci zwi¹zane z osob¹ ksiêdza Henryka Jankowskiego. Ku ogromnemu zaskoczeniu wszystkich, którzy pogl¹dy ksiêdza pra³ata znaj¹ od niego samego, a nie z przewaþnie stronniczych komentarzy prasowych, Pawe³ Huelle wygra³ proces z ksiêdzem. Decyzja s¹du jest dla zwolenników ksiêdza Jankowskiego niezrozumia³a, ale nikt jej oficjalnie nie komentuje. Jedni, bo obawiaj¹ siê zadzierać z s¹dem, inni bo nie maj¹ gdzie takich komentarzy zamieœcić. Prawdopodobnie czeka nas jeszcze kasacja, w której wyrok S¹du Apelacyjnego zostanie zaskarþony do S¹du NajwyÞszego. Pawe³ Huelle nie musi przepraszać za stwierdzenie, Þe ksi¹dz Jankowski przemawia jak gauleiter, gensek, nie jak kap³an, a za dobra materialne móg³by siê wyrzec polskoœci. Uzasadnienie wyroku przypomina nieco t³umaczenia strofowanych za bójki przedszkolaków ale to on zacz¹³. - O ile osoba publiczna w debacie publicznej sama uþywa sformu³owañ ostrych, brutalnych, obraźliwych, czy naruszaj¹cych dobre imiê innych osób, nie moþe liczyć na uznanie, Þe w stosunku do niej naruszono granice wolnoœci wypo- wiedzi powiedzia³ sêdzia Dariusz Doñczyk. Ksiêdzu Jankowskiemu przeproszenie Paw³a Huelle potrzebne jest, jak umar³emu kadzid³o. Proces wytoczy³ dla zasady, by nie dopuœcić do dalszej brutalizacji Þycia publicznego w Polsce. Niezawis³y s¹d uzna³, Þe ta zasada nie jest istotna... Poznañskie wydawnictwo Wers wyda³o w³aœnie ksiêgê pami¹tkow¹ bêd¹c¹ podsumowaniem uroczystoœci nadania ksiêdzu Jankowskiemu tytu³u honorowe- Otwarcie powstaj¹cego obiektu zaplanowano na czerwiec. Jak widać na naszych zdjêciach, aby go wykoñczyć, potrzebne jest jeszcze wiele pracy. Jednak inwestor twierdzi, Þe termin zostanie dotrzymany. Powstanie tej klasy obiektu w tak ma³ej miejscowoœci bêdzie na pewno wielkim wydarzeniem. I w Þyciu wsi, i w rodzinie hotelarsko-gastronomicznej. Wci¹Þ jednak nie wiadomo, kogo Eugeniusz Lewandowski poprosi o poœwiêcenie nowego obiektu. mrw go profesora czêstochowskiej Akademii Polonijnej. Ksiêgê wydano w serii wydawniczej Rewizja historii. I nic dziwnego. Zamieszczono w niej oryginalne wypowiedzi ksiêdza pra³ata. Miêdzy innymi na tematy, w których rzekomo ksi¹dz Jankowski przemawia jak gauleiter, gensek, nie jak kap³an. Kto ma oczy do czytania sam moþe wyrobić sobie zdanie. *** S¹d powszechny juþ wyda³ wyrok. Przeciwnicy ksiêdza pra³ata utwierdz¹ siê dziêki temu we w³asnym zdaniu. Tymczasem przegrany wci¹þ cieszy siê ogromnym autorytetem na œwiecie. Dowodem na to moþe być choćby niedawna wizyta w gdañskim centrum ekumenicznym œw. Brygidy delegacji biskupów niemieckich pod przewodnictwem kardyna³a Joachima Meisnera z Kölne. S¹d historii wci¹þ jeszcze gromadzi materia³y. W tym drugim procesie na pewno rzeczywiste pogl¹dy ksiêdza Jankowskiego, wyraþone w zebranych w ksi¹þce jego wypowiedziach, bêd¹ mieć wiêksz¹ wagê niþ to, co o pra³acie mówi¹ inni. Wypada mieć nadziejê, Þe os¹d historii bêdzie sprawiedliwy i bezstronny. Temu, by w³aœnie taki by³, ma s³uþyć wydana niedawno ksi¹þka. mrw Wizyta Hamburgerów z wysokiego szczebla Hanzeatyckie miasta Gdañsk i Hamburg wracaj¹ do korzeni, czyli do dobrych tradycji wspó³pracy. Œwiadczy o tym ostatni pobyt w naszym grodzie burmistrza Ole von Beusta i jego œwity, w której przewaþali reprezentanci rzemios³a. Nie musimy mieć kompleksów. Wprawdzie hamburski ratusz jest duþo bardziej okaza³y i bogaciej wyposaþony niþ gdañski, ale umieszczona przed nim symboliczna koga skromniej siê pre- Od lewej: przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska - Bogdan Oleszek i cz³onek Zarz¹du Pomorskiej Izby, w³aœciciel Przetwórstwa Miêsnego Lis w Sierakowicach - Bronis³aw Lis W Filharmonii Ba³tyckiej odby³o siê seminarium poœwiêcone budowie najnowoczeœniejszego stadionu w Polsce Baltic Arena - Arena Ba³tycka. Ma ona powstać juþ za 4 lata w gdañskiej dzielnicy Letnica i ma mieœcić ponad 40 tys. widzów. Prócz w³adz samorz¹dowych i parlamentarzystów, w seminarium uczestniczyli przedstawiciele œrodowiska pi³karskiego, bo z budow¹ Baltic Arena silnie powi¹zana jest inicjatywa organizacji w Polsce mistrzostw Europy w pi³ce noþnej w 2012 roku. Te mistrzostwa chce teþ wspó³organizować Ukraina, st¹d obecnoœć w fil- zentuje niþ nasz pos¹g Neptuna. Burmistrz von Beust jest tak nordycko przystojny, Þe móg³by grać w M³odych lwach zamiast Marlona Brando, ale nasz prezydent jest wyþszy. Wróćmy jednak do tonu serio. G³ównym punktem pobytu goœci by³o spotkanie z reprezentacj¹ Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw, jako Þe w ubieg³ym roku podpisa³a ona Od prawej: Peter Becker prezes Izby Rzemieœlniczej Hamburga, z zawodu piekarz, bliski wspó³pracownik b. prezydenta Œwiatowej Unii Piekarzy - Andrzeja Szyd³owskiego. Obok burmistrz Ole von Beust i konsul Niemiec w Gdañsku - Ute Minke-Koenig Kijów, Warszawa - wspólna sprawa! Od lewej: pose³ S³awomir Nowak, konsul Zinowij Kurawskij i marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz Zdjêcia: Anna K³os harmonii konsula generalnego Ukrainy w Gdañsku. Zinowij Kurawskij zwróci³ uwagê, Þe najwiêkszymi konkurentami polsko-ukraiñskiej kandydatury s¹ Wêgry i Chorwacja. Musimy przygotować siê do drugiego etapu konkursu, gdzie trzeba wykazać dba³oœć o takie kwestie, jak bezpieczeñstwo, opieka medyczna czy sama promocja miast powiedzia³ konsul. Na zakoñczenie zaœ doda³: - Kijów, Warszawa - wspólna sprawa! yczê sobie, aby tak by³o i tym razem, abyœmy w 2012 roku razem witali kibiców. Podobne zdanie wyrazi³ prezydent Od lewej: radny Gdañska Ryszard Olszewski, szef departamentu sportu w urzêdzie marsza³kowskim Maciej Kowalczuk i radny Marek Bumblis Zdjêcia: Hania Maliszewska umowê o wspó³pracy z Izb¹ Rzemieœlnicz¹ Hamburga. Burmistrz von Beust okaza³ siê pragmatykiem. Stwierdzi³, Þe we wspó³pracy obu miast jest duþo pracy do zrobienia i duþa kasa, Þe przez 17 lat od przemian zwi¹zanych z upadkiem systemu komunistycznego - wiele siê wydarzy³o, a od fazy nieporozumieñ i przes¹dów przeszliœmy do fazy przyjaźni. Jej zacieœnianie najlepiej zacz¹ć od wymiany m³odzieþy, bo co siê wtedy przeþyje, zostaje na ca³e Þycie. Dyrektor hamburskiej Izby Frank Glücklich, czyli po naszemu szczêœliwy (oby siê to okaza³o nomen omen), przedstawi³ konkretny plan dzia³añ. Jeszcze w tym roku, w ramach programu Polsko-niemiecka wymiana rzemieœlników, ma ruszyć zadanie Wymiana uczniów rzemios³a drzewnego. W sierpniu maj¹ przyjechać z Hamburga ci, którzy szkol¹ m³odzieþ, a we wrzeœniu (na 3 tygodnie) uczniowie. Nasi uczniowie mieliby wybrać siê z rewizyt¹ w roku 2007, a po nich rzemieœlnicy tej branþy, na 3-6 miesiêcy, podczas których przeszliby seminarium przygotowawcze i kurs jêzykowy. Anna Kłos Projektant stadionu Baltic Arena. Dzie³o przypomina kszta³tem bry³ê bursztynu Gdañska Pawe³ Adamowicz. Polska i Ukraina, Warszawa i Kijów, Gdañsk i Lwów musz¹ i mog¹ zorganizować mistrzostwa Europy w pi³ce noþnej. Na pytanie, czy jesteœmy w stanie przygotować tak¹ imprezê i wybudować najnowoczeœniejszy stadion w Europie, Gdañsk odpowiada tak zapewnia³ prezydent. Tymczasem marsza³ek pomorski Jan Koz³owski podkreœli³, Þe nawet jeœli mistrzostwa siê nie odbêd¹, stadion i tak powstanie. Wszyscy byli zgodni, Þe uda siê to zrealizować pod jednym warunkiem - szerokiego wsparcia dla inicjatywy. I w³aœnie temu s³uþy³o seminarium. omz 8 9

6 œmietanka towarzyska Jeśli w Polsce to w Gdańsku Po analizie dokumentów przygotowanych przez kraje aspiruj¹ce do wspó³organizowania Mistrzostw Europy w pi³ce noþnej w 2012 roku Minister Sportu Tomasz Lipiec uzna³, Þe jeœli mistrzostwa zostan¹ przyznane Polsce i Ukrainie - w Polsce mecze bêd¹ siê odbywać w Warszawie, Poznaniu, Gdañsku i Wroc³awiu. Polsko-ukraiñska oferta organizacji Pi³karskich Mistrzostw Europy w 2012 roku konkuruje z ofertami W³och oraz Wêgier i Chorwacji. Obraduj¹cy na Malcie Komitet Wykonawczy UEFA w grudniu 2006 roku ostatecznie wybierze jedn¹ z nich i tym samym wy³oni organizatora Euro Niestety na razie w fina³owej trójce zajmujemy trzecie miejsce. We wstêpnym Matka Teresa z Sopotu Pani Eleonora Rudnik znana z wieloletniej dzia³alnoœci charytatywnej w prowadzonym przez siebie barze mlecznym Bursztyn w Sopocie zosta³a dostrzeþona i doceniona. Kapitu³a Medalu œw. Matki Teresy nada³a jej to odznaczenie za d³ugoletni¹ dzia³alnoœć na rzec biednych, chorych i samotnych. Uroczystoœć nadania medalu odby³a siê w Koœcierzynie, gdzie zaproszono 16 nowomianowanych Matek Teres. Wszyscy dobroczyñcy wziêli udzia³ w uroczystej mszy œwiêtej w koœcierskiej g³osowaniu, w wyniku którego przyjêto te trzy oferty, W³ochy uzyska³y 11 g³osów, Wêgry i Chorwacja 9 i Polska z Ukrain¹ 7 g³osów. Do grudnia czeka wiêc nas intensywny lobbing. Gdyby organizowanie mistrzostw przyznano Polsce i Ukrainie moþliwoœć obejrzenia na miejscu meczów eliminacyjnych by³aby wielkim sukcesem promocyjnym Gdañska i regionu. Laury zebraliby prezydenci, moþe marsza³kowie. W cieniu pozosta³by natomiast cz³owiek, który wiele zrobi³ (i nadal robi) dla wypromowania gdañskiej lokalizacji mistrzostw - Maciej Kowalczuk (na zdjêciu), wicedyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Pomorskiego Urzêdu Marsza³kowskie- farze oraz w ceremonii w starostwie. - Chcia³abym bardzo podziêkować wszystkim, którzy sw¹ prac¹ przyczycznili siê do zorganizowania tak wspania³ej ceremonii mówi pani Eleonora. W szczególnoœci biskupowi pelpliñskiemu Janowi Bernardowi Szladze i staroœcie koœcierskiemu Grzegorzowi Cyrzanowi. My zaœ, w imieniu wszystkich podopiecznych chcielibyœmy bardzo podziêkować pani Eleonorze za jej wielkie serce. mrw go, który jest teþ we w³adzach Polskiego Zwi¹zku Pi³ki NoÞnej. mrw Eleonora Rudnik demonstruje otrzymane odznaczenie i dyplom. Obok Barbara Zyborowicz, w³aœcicielka kwidzyñskiej firmy Marlok wytrwa³y sponsor wielu organizowanych przez pani¹ Eleonorê akcji Bogatsza od teścia? Pamiêtacie, Drodzy Czytelnicy, tê atrakcyjn¹ damê? Trzy lata temu goœci³a na naszej ok³adce. Paulina Metler - synowa Stanis³awa Metlera, znanego ordynatora oddzia³u ginekologii i po³oþnictwa w red³owskim szpitalu. Teœć nie by³ zadowolony ze zdjêcia synowej na ok³adce. Twierdzi³, Þe szarga w ten sposób dobr¹ opiniê rodziny. Wówczas stanêliœmy w obronie piêknej Pauliny, bo mieliœmy duþe w¹tpliwoœci, kto i komu tak naprawdê szarga opiniê. Przeciwko Metlerowi toczy³a siê akurat sprawa w s¹dzie za niedopilnowanie obowi¹zków przy porodzie. M³ode ma³þeñstwo Metlerów wkrótce rozpad³o siê, a synowa zniknê³a nam z oczu. Przez jakiœ czas przebywa³a u swojej babci w okolicach Sierakowic (powiat kartuski). Dzisiaj - okazuje siê - mieszka i pracuje jako kelnerka w Norwegii. Zarabia 1000 koron dziennie. Jak tak dalej pójdzie, bêdzie bogatsza od teœcia. A trzeba wiedzieć, Þe ten nigdy nie naleþa³ do biednych. oz Litości dla Rysi! Pod koniec ubieg³ego roku donosiliœmy jak to Ryszarda Wojciechowska (dziennikarka niemieckiego Dziennika Ba³tyckiego ) nie zosta³a wpuszczona na urodziny pra³ata Henryka Jankowskiego. Ca³y wieczór sta³a na dworze przed wejœciem i marz³a (a by³ wyj¹tkowo siarczysty mróz). Apelowaliœmy wówczas do redaktora naczelnego gazety Tomasza Arabskiego, aby nie wysy³a³ na tak¹ poniewierkê starszej dziennikarki. Okazuje siê, Þe sytuacja ta nie pierwszy raz (i zapewne nie ostatni) mia³a miejsce. Bo pani Rysia nie tylko u ks. Jankowskiego ma drzwi zamkniête. Na Święto konserwatorów w Domu Uphagena Najlepsze s¹ prezenty, którymi rodzina i przyjaciele obdarowuj¹ siê nawzajem. S³usznoœć tej tezy moþna by³o potwierdzić podczas Miêdzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, obchodzonego pod koniec kwietnia w Domu Uphagena w Gdañsku. Prezydent Pawe³ Adamowicz wyróþni³ za ubieg³oroczne osi¹gniêcia team: Grzegorz Szychliñski (to ten, który jest straþnikiem zegarów wieþowych w koœciele œw. Katarzyny) i Józef Szymañski (za zorganizowanie fascynuj¹cej wystawy Zegary Gdañskie ). Do gratulacji do³¹czy³ koperty przyjemnie szeleszcz¹ce. Natomiast wojewoda pomorski Piotr O³owski wrêczy³ zas³uþonym muzealnikom odznaczenia pañstwowe. Prezent piêkny, szczególnie po zmroku, kiedy rozb³yœnie œwiat³em, podarowa³ sponsor, prezes Portu Lotniczego im. Lecha Wa³êsy - W³odzimierz Machczyñski. Jest to kryszta³owy podsufitowy œwiecznik do Ma³ej Jadalni. - To dla Adama, bo go lubiê za nowy styl. Skoñczy³ z muzealnictwem Prezydent Pawe³ Adamowicz nie tylko nagradza, ale jeszcze ca³uje w rêkê za zas³ugi dla gdañskiej kultury. Tym razem Ewê Szymañsk¹ kierowniczkê Domu Uphagena, która odebra³a nagrodê w imieniu mê a Józefa Szymañskiego. Asystuj¹: (od lewej) prezes Portu Lotniczego - W³odzimierz Machczyñski, dyrektor departamentu kultury w urzêdzie marsza³kowskim W³adys³aw Zawistowski, w³aœcicielka Restauracji Gdañskiej - Maria Lewandowska, konsul Chin Xu Min, kanclerz Stowarzyszenia Absolwentów UG dr Henryk Lewandowski i drugi laureat nagrody prezydenta Gdañska - Grzegorz Szychliñski przyk³ad na kongres Samoobrony (o którym piszemy na stronie 27) teþ jej nie wpuszczono. A próbowa³a wszelkich metod, ³¹cznie ze sforsowaniem bramy. I dziwić siê potem, Þe jej relacje s¹ z³oœliwe przecieþ jakoœ musi siê zemœcić za nie wpuszczenie. Od niedawna naczelnym Dziennika Ba³tyckiego jest m³ody, energiczny Maciej Woœko. Panie redaktorze, prosimy nie wysy³ać p. Rysi w teren! Tak nie moþna! Ani to przyjemne, ani bezpieczne - stać wszêdzie pod drzwiami. Apel do red. Arabskiego nie poskutkowa³. MoÞe red. Woœko okaþe wyrozumia³oœć i serce dla zas³uþonej dziennikarki. omz œmietanka towarzyska kapciowym i sprawi³, Þe zabytki Þyj¹ wyjaœni³. Chodzi oczywiœcie o Adama Koperkiewicza, dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdañska. Skromnie z boku sta³ Marian Kwapiñski, pomorski wojewódzki konserwator zabytków. Wola³ nie rzucać siê w oczy. Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków tradycyjnie minister kultury przyznaje nagrody za ratowanie zabytków instytucjom i ludziom, którzy siê do tego przyczynili. Minister Kazimierz Ujazdowski za najbardziej zadbany, najcenniejszy zabytek z terenu województwa pomorskiego uzna³ koœció³ w Borzyszkowach (spod Bytowa). Nie znalaz³y uznania - zg³oszone przez konserwatora pomorskiego - takie zabytki, jak Hala Dominikañska w Gdañsku czy Dworek Wybickich z Sikorzyna, który od zag³ady uratowa³ gdañski konserwator Leszek Zakrzewski. Anna Kłos Wojewoda odznacza dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku - Mariusza Mierzwiñskiego rys. Aleksandra Florianowicz Zdjêcia: Anna K³os 10 11

7 z ycia uczelni Jesteś najlepszy? Na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego trwa konkurs Jesteœ najlepszy, wygraj staþ w Telewizji Polskiej, zorganizowany przez telewizjê dla studentów szkó³ wyþszych z kierunków: handel zagraniczny, zarz¹dzanie, marketing, PR, dziennikarstwo. Najlepsi otrzymaj¹ wakacyjne p³atne praktyki w Biurze Marketingu i Promocji, Biurze Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Handlu oraz Biurze Reklamy TVP S.A. Celem konkursu jest wzmocnienie sk³adu osobowego biur m³odymi talentami. Pierwszy etap konkursu rozpocz¹³ siê 26 kwietnia i bêdzie trwać dwa tygodnie. W tym czasie uczestnicy mog¹ przygotowywać swoje prace. Zadania konkursowe zosta³y dobrane w taki sposób, Þeby wykazać siê mogli studenci o rozmaitych predyspozycjach. Konkursowi towarzyszy³o seminarium - dyrektor Biura Reklamy TVP Zbigniew Badziak (na zdjêciu) poprowadzi³ wyk³ad Rynek mediów w Polsce Telewizja Polska S.A. jako nowoczesne narzêdzie marketingowe. Drugi, dwudniowy etap konkursu, podczas którego zostan¹ wy³onieni zwyciêzcy, odbêdzie siê pod koniec maja. kcz Ostatnie chwile PZPR Po raz kolejny na wydziale Filologiczno-Historycznym UG odby³o siê - w ramach cyklu Tak wygl¹da œwiat - spotkanie zorganizowane przez Kulturalny Kolektyw przy Akademickim Centrum Kultury UG Instytut Pamiêci Narodowej w Gdañsku. Tym razem ods³oniête zosta³y Kulisy transformacji ustrojowej w Polsce. Odby³ siê pokaz filmu Andrzeja Fizyka pod tytu³em Ostatki. Film opowiada o ostatnich chwilach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i koñcu Jaros³aw Och (z prawej) i Piotr Niwiñski PRLu. O komentarz i poprowadzenie dyskusji poproszono pracowników Instytutu Politologii UG, doktorów Piotra Niwiñskiego i Jaros³awa Ocha. Rozmawiano o absurdach Þycia w PRLu, o róþnych motywacjach ludzi wstêpuj¹cych do partii (talony na samochód, dobra praca, przydzia³ mieszkania). Pytano równieþ o moskiewskie pieni¹dze i dlaczego PZPR nie zosta³a postawiona przed s¹dem. kcz 12 Pokaz nowego kolagenu zgromadzi³ najlepszych wybrze owych dermatologów Dr Iwona Bonis³awska podczas praktycznej prezentacji Nowy kolagen przeciw zmarszczkom - natychmiastowy, roczny efekt! Jeśli chcesz zapomnieć o zmarszczkach, bliznach albo ubytkach tkanki miękkiej wypróbuj Evolence, nowy kolagenowy preparat implantowy firmy ColBar LifeScience LTD. Wypełniacz jest całkowicie bezpieczny. Powstał z wieprzowego kolagenu, z którego usunięto antygenowe części molekuł, dzięki czemu preparat w znacznym stopniu przypomina kolagen ludzki. Wyrównywanie zmarszczek za pomocą wstrzyknięć kolagenu jest coraz powszechniej stosowaną metodą korekcji urody. Niestety podany pod skórę kolagen szybko się wchłania i zabieg trzeba powtarzać 2-3 razy w roku. W przypadku Evolence producent daje gwarancję utrzymania się efektu przez co najmniej 12 miesięcy. Tempo biodegradacji kolagenu jest bowiem ograniczone dzięki technologii poprzecznego sieciowania tworzenia dłu- gich polimerowych włókien, które są wchłaniane znacznie wolniej od pojedynczych cząsteczek kolagenu. Na Wybrzeżu promocję nowego produktu zorganizowano w Willi Uphagena we Wrzeszczu. Po części teoretycznej praktyczną prezentację przeprowadziła dr Iwona Bonisławska. Zabiegowi wstrzyknięcia kolagenu poddała się starsza pacjentka. Efekt wygładzenia skóry był widoczny od razu. A przyglądali się temu pracownicy akademii medycznej i inni dermatolodzy prowadzący prywatną praktykę. O prezentację poproszono dr Bonisławską nieprzypadkowo. Jest jednym z najlepszych wybrzeżowych dermatologów, wybitnym kosmetologiem, prawdopodobnie najskuteczniejszym w zakresie zabiegów upiększających. mrw

8 Prezydent Bielawski wrêczy³ Miss Œwiata i osobom jej towarzysz¹cym prezenty od miasta Na chwilę w Gdańsku Miss World przyjecha³a z Malborka do Gdañska. Spêdzi³a tu zaledwie pó³ godziny. Na D³ugim Targu pod fontann¹ Neptuna spotka³a siê z wiceprezydentem Wies³awem Bielawskim. Przespacerowa³a siê do Z³otej Bramy, pod ostrza³em licznych fotoreporterów (zabytków nie zd¹þy³a chyba dostrzec). Kroku równo jej dotrzymywa³a Kasia Borowicz - Miss Polonia 2004, ale takþe III Wicemiss Œwiata 2004, Queen of Europe i Miss Wody (ten tytu³ zdoby³a w 2005 roku w konkursie Miss Earth na Filipinach). Pamiêtajmy, Þe wczeœniej lepszy wynik w miêdzynarodowych konkursach piêknoœci osi¹gnê³a tylko Aneta Krêglicka. oz Na D³ugiej w Gdañsku: Julia Morley i wiceprezydent Gdañska Wies³aw Bielawski Na pierwszym planie wiceburmistrz Malborka - Mieczys³aw Roeding oraz dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiñski z partnerk¹ Spotkanie po 20 latach W podróþy po Polsce piêknej Islandce towarzyszy Julia Morley, g³ówna organizatorka wyborów Miss Œwiata. To od niej wszystko zaleþy; od wielu lat zarz¹dza ca³¹ imprez¹ i sprawuje kontrolê nad kaþdym etapem jej przebiegu. W jednym z poprzednich numerów TW wspomnieliœmy wizytê Julii Morley w Polsce sprzed dwudziestu lat! By³a wtedy w Trójmieœcie, m.in. w Sopocie w Operze Leœnej na finale konkursu Miss Polonia 1986 i w Gdyni w restauracji Maxim, gdzie towarzystwa dotrzymywa³ jej m.in. dr Micha³ Antoniszyn. Oboje zobaczyli siê po dwudziestu latach w Malborku, na kolacji wydanej przez burmistrza Wilka. Julia by³a zachwycona tym spotkaniem. Na specjalnej wizytówce (publikowanej poniþej) wyrazi³a nadziejê, Þe spotkaj¹ siê ponownie... w 2026 roku. zo Miss Świata w łapach Wilka Na szczêœcie nie prawdziwego. Tylko burmistrza Malborka Jana Tadeusza Wilka, który goœci³ najpiêkniejsz¹ kobietê œwiata przez dwa dni. Œliczna Islandka Unnur Birna Vilhjalmsdottir i towarzysz¹ca jej delegacja odwiedzili Malbork w zwi¹zku z organizowanym w Polsce fina³em Miss World Burmistrz Wilk jeszcze przed og³oszeniem konkursu miast na organizacjê gali fina³owej, nawi¹za³ kontakt z Biurem Miss Polonia w Warszawie. Prezes biura ElÞbieta Wierzbicka nie wyobraþa³a sobie, by Miss Œwiata nie zobaczy³a Malborka, chociaþ jej ca³a wizyta w Polsce by³a bardzo napiêta - trwa³a zaledwie tydzieñ. Unnur spotka³a siê z w³odarzami Malborka w urzêdzie miasta, odwiedzi³a dzieciêcy oddzia³ miejscowego szpitala i chlubê grodu - malborski zamek. Wieczorem burmistrz Wilk wyda³ na jej czeœć uroczyst¹ kolacjê, z której zdjêcia publikujemy. Wszystko jest na dobrej drodze, aby Malbork goœci³ we wrzeœniu kilkadziesi¹t najpiêkniejszych kobiet Jakby by³o mu ma³o Miss Œwiata, wzi¹³ te pod swoje skrzyd³a Miss Poloniê 2004 Kasiê Borowicz Miss Œwiata i wiceburmistrz Malborka Przemys³aw Guzow z on¹ œwiata. Fina³ konkursu Miss World 2006 odbêdzie siê w Warszawie, ale imprezy towarzysz¹ce bêd¹ organi- Miss Œwiata i burmistrz Wilk Wizyta w Urzêdzie Miasta w Malborku zowane w³aœnie w mniejszych miastach, takich jak Malbork. Zabiegi burmistrza Wilka w tym kierunku maj¹ zwrócić oczy œwiata na jego miasto. To dzia³ania promocyjne, które zwiêksz¹ ruch turystyczny i w ten sposób przyczyni¹ siê do polepszenia bytu wszystkich malborczan. zom Zdjêcia: Ewa Grabowska Zdjêcia: Hania Maliszewska Po 20 latach znów razem: dr Micha³ Antoniszyn i Julia Morley. To ona zarz¹dza wyborami najpiêkniejszej kobiety œwiata Zdjêcie z 1986 roku. Restauracja Maxim w Gdyni. Pierwsza z prawej Julia Morley, z lewej dr Micha³ Antoniszyn i ówczesna Miss Œwiata, te Islandka - Holmfrour Karlsdóttir Miss Œwiata odwiedzi³a dzieciêcy oddzia³ szpitala w Malborku Wicemiss Œwiata 2004 Katarzyna Borowicz i prezes Biura Miss Polonia - El bieta Wierzbicka z wyj¹tkowym zainteresowaniem przegl¹da³y Twój Wieczór Pe³nomocnik burmistrza Malborka ds. promocji i rozwoju turystyki - Magdalena Marsza³kowska (z prawej) i wicedyrektor muzeum w Malborku - Beata Stawarska Na kolacji pojawi³a siê córka burmistrza Wilka (z lewej)

9 trzy pytania do... Kondycja i przyjemność Dorota Lulka Od lewej: trener Stanis³aw Szymañski, Rados³aw Glonek i Justyna Mielcarek Przed Pucharem Świata Organizatorzy poinformowali o programie zawodów. W pi¹tek czekaj¹ nas walki kwalifikacyjne, w sobotê zawody indywidualne, a w niedzielê druþynowe. Pierwszego dnia wstêp na zawody jest bezp³atny. Bilety na sobotê i niedzielê kosztuj¹ po 10 z³ (dzieci, uczniowie i studenci zap³ac¹ po³owê). Bilety s¹ dostêpne w czterech punktach sprzedaþy: GCH Manhattan, punkt LOTTO (poziom -1); SRT Sietom Sp. z o.o., Gdañsk ul. Schuberta 104; KS AZS-AWFiS Gdañsk, ul. CzyÞewskiego 29; Hala Widowiskowo-Sportowa AWFiS, ul. Wiejska 1. Zawodom towarzyszyć bêdzie wystawa malarska Jerzego Paw³owskiego (szablista wszechczasów), która zostanie otwarta w przeddzieñ 18 maja w Manhattanie. Dyrektor GCH Manhattan - Jakub Miciñski (z prawej) okazuje siê byæ mi³oœnikiem sportu psich zaprzêgów. Podczas mistrzostw w Wejherowie by³ odpowiedzialny za trasê. Obok Bart³omiej Piaseczny z Pomorskiego Klubu Psich Zaprzêgów Nordkapp i Igor Tracz z jednym ze swoich psów. Igor jest wicemistrzem Polski w zaprzêgu z 8 psami i zdobywc¹ Pucharu Polski w zaprzêgu z 6 psami Zdjêcia: Hania Maliszewska W maju od 19 do 21 Gdañsk bêdzie gospodarzem zawodów Dwór Artusa PKO BP Grand Prix Pucharu Œwiata we florecie kobiet. Przed zawodami w Gdañskim Centrum Handlowym Manhattan odby³a siê poœwiêcona im konferencja prasowa. Zjawili siê na niej trenerzy Tadeusz Pagiñski i Stanis³aw Szymañski, wiceprezes klubu AZS AWFiS Cezary Siess, przedstawicielka g³ównego sponsora, szefowa marketingu PKO BP (region pó³nocny) Justyna Mielcarek oraz nasze florecistki, które w³aœnie powróci³y z Warszawy z Mistrzostw Polski w szermierce. Wœród nich faworytka maj¹cych siê odbyć zawodów Sylwia Grucha³a. Trener Tadeusz Pagiñski, zawodniczki Sylwia Grucha³a i Anna Rybicka Dr zawodów - Ryszard Sobczak (z lewej) i Cezary Siess Aurelia Sk³adanowska (z lewej) i Joanna Borkowska Była cukrownia... Przez lata cukrownia w centrum Pruszcza Gdañskiego by³a charakterystycznym elementem krajobrazu miasta. Podczas kampanii od strony u³aw nadjeþdþa³y liczne ci¹gniki, czasem znacznie utrudniaj¹c dojazd. Choć narzekano na specyficzny zapach i b³oto na ulicach, teraz, kiedy zaprzestano juþ produkcji cukru, pruszczanie z nostalgi¹ wspominaj¹ swoj¹ cukrowniê. Z tej nostalgii narodzi³ siê plener fotograficzny s³uchaczy Policealnej Szko³y Fotografii Fotomedia w Sopocie, który odby³ siê Pawe³ Kawiecki (z lewej) i Krzysztof Pietrusiak w lutym na terenie XIX-wiecznej cukrowni. Industrialne wnêtrza i niepowtarzalny klimat sta³y siê obiektem artystycznej penetracji m³odych adeptów sztuki fotograficznej. Blisko 40 prac w technice czarno-bia³ej opisuje dawn¹ œwietnoœć tego wiekowego zak³adu i to, co z niego obecnie zosta³o. WernisaÞ poplenerowej wystawy odby³ siê w pi¹tek, w galerii fotografii Manhattan na drugim piêtrze. Ekspozycjê moþna ogl¹dać w godzinach otwarcia centrum handlowego Manhattan do po³owy maja. der Fot. Hania Maliszewska aktorka Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni w kwietniu br. otrzyma³a nagrodê teatraln¹ marsza³ka województwa pomorskiego za role w spektaklach Panna Julia i Piaf Kwietniowo-majowy weekend min¹³ w Wejherowie pod znakiem Mistrzostw Polski w Bikejoringu i Sprincie Psich Zaprzêgów. Zawody rozegrano w kilku dyscyplinach. By³y zaprzêgi z 2, 4, 6 i 8 psami, zaprzêgi z podzia³em na rasy psów oraz bikejoring, czyli pies i kolarz z uwzglêdnieniem podzia³u na kobiety i mêþczyzn. Dodatkowo w ramach Pucharu Polski (bo nie maj¹ rangi mistrzowskiej) odby³y siê zawody canicross, czyli pies i biegacz. Do chwili zamkniêcia numeru nie uda³o siê nam ustalić wyników mistrzostw, ale z pewnoœci¹ poinformujemy o nich w kolejnym wydaniu. Ta ma³o rozpowszechniona dyscyplina sportu jest obecna w Polsce od 15 lat, ale dopiero w ubieg³ym roku ministerstwo j¹ uzna³o i dopiero teraz moþna by³o zorganizować pierwsze mistrzostwa Polski w warunkach œnieþnych (w Jakuszycach) i bezœnieþnych (w Wejherowie). Na Alasce jest to sport narodowy od 1935 roku, w Niemczech jest ponad 4 tys. licencjonowanych zawodników, w Europie œrodkowo-wschodniej najlepiej wypadaj¹ Czesi. Na tym tle Polska nie wygl¹da najlepiej - posiada 30 klubów, które zrzeszaj¹ 300 zawodników z licencj¹. Pomorski Klub Psich Zaprzêgów Nordkapp ma ich tylko czterech. Dlatego mi³oœnicy tego sportu postanowili go mocno popularyzować, tym bardziej Þe za 4 lata ma on szanse stać siê dyscyplin¹ zimowej olimpiady. A tutaj moglibyœmy zab³ysn¹ć, bo wœród polskich zawodników s¹ prawdziwe pere³ki, takie jak Mateusz Surówka z Wieliczki (mistrz œwiata w klasie 4 psów) czy Rafa³ Œwiêtoniowski z Sopotu (który obecnie przebywa ze swym zaprzêgiem na lodowcowym Spitsbergenie). O walorach zdrowotnych sportu chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Zaprzêgi dodatkowo pozwalaj¹ na spêdzanie czasu w towarzystwie naszych najwierniejszych czworonoþnych przyjació³. Dla mi³oœników zwierz¹t to dwa w jednym utrzymywanie kondycji i przyjemnoœć. Organizacj¹ mistrzostw w Wejherowie zajêli siê: Pomorski Klub Psich Zaprzêgów Nordkapp, Centrum Przygody Traczer, Miasto Wejherowo i Kamil Puchalski. Patronat obj¹³ Polski Zwi¹zek Sportu Psich Zaprzêgów. Sponsorami byli: Eukanuba, Alpinus, Wydawnictwo Marpress, Auto Gum, Drukarnia Apla, Arpi, Zak³ad Drobiarski Szmidtke, Trójmiejskie Parki Krajobrazowe oraz GCH Manhattan, w którym kilka dni przed imprez¹ - w Rosenthal Cafe zorganizowano konferencjê prasow¹. Jak posta³a sceniczna Piaf? Ta konkretna Piaf powsta³a na podstawie scenariusza Pam Gemm o tym samym tytule Piaf. Zaproponowa³ mi tê rolê reþyser tego przedstawienia Jan Szurmiej. Scenariusz jest niepe³ny, uproszczony. Trudno bowiem przedstawić w ci¹gu trzech godzin cudze Þycie na scenie. Dziêki temu, Þe nie zgadza³am siê ze scenariuszem, stara³am siê uzupe³nić to, czego w nim nie by³o, a co wyczyta³am w biografiach Piaf. Bardzo mi Þal, Þe autorka nie uwzglêdni³a w ogóle Jeana Cocteau. Jak siê Pani przygotowywa³a do roli Piaf na scenie? Do takiej roli aktor przygotowuje siê przez 2-3 miesi¹ce. Moje przygotowania by³y intensywne, poniewaþ mimo zapewnieñ reþysera, Þe nie muszê dok³adnie oddawać postaci, uwaþa³am iþ sam tytu³ obliguje mnie do tego, aby tê postać wiernie oddać na scenie. Trzeba by³o upodobnić sposób œpiewania piosenek do orygina³u, mimo Þe œpiewanych w jêzyku polskim. O Piaf zrobi³a monodram Lidia Zamkow z oryginalnymi piosenkami Piaf. By³a w telewizji sztuka sceniczna Edith i Marlene. Za tê jedn¹ sztukê otrzyma³a Pani w ci¹gu niemal e trzech miesiêcy a trzy nagrody. To coœ wrêcz niebywa³ego. KaÞda nagroda jest dla mnie kolejnym zobowi¹zaniem zaci¹gniêtym u publicznoœci. Dziêki temu ludzie przychodz¹ do teatru z nastawieniem, Þe zobacz¹ spektakl, który warto zobaczyć. Te nagrody s¹ ogromnie mi³e, ale myœlê, Þe naleþ¹ siê przede wszystkim Edith Piaf. Ja nie zaœpiewam nigdy tak jak ona. Dorota Lulka z nagrod¹ teatraln¹ i jako Edith Piaf 17 Goœci i autorów wita dyrektor Szko³y Fotografii Fotomedia - Adam Krajewski

10 nowe twarze Magdalena Schabowska nowa Panienka z okienka W tym roku casting na Panienkê z okienka odby³ siê 22 kwietnia. Tytu³ i zaszczyt reprezentowania Gdañska przypad³ Magdalenie Schabowskiej, która pochodzi z Radomia, ale jest studentk¹ gdañskiej Akademii Muzycznej. Przed jurorami zab³ysnê³a wykonaniem arii z Cyganerii Pucciniego. Poza tym wykaza³a siê dobr¹ znajomoœci¹ powieœci Jadwigi uszczewskiej-deotymy Panienka z okienka i rozeznaniem w historii Gdañska. Nowa Panienka pokocha³a Gdañsk, mówi Þe po studiach chcia³aby tutaj pozostać. Magdalena Schabowska ma dwie zastêpczynie. Zosta³y nimi 21-letnie gdañszczanki: Magdalena Glaza (studiuje historiê sztu- Gdańsk też będzie miał Rezydenta Akt wmurowuje prezes spó³ki Rezydent Polska - Bob Rzewuski Akt erekcyjny podpisuje wiceprezes spó³ki Rezydent Polska - Marek Ziêbowicz. Stoi szef firmy Horus - Piotr Rutkowski Katarzyna Swobodziñska Magdalena Glaza Jarosław Soliński komendant miejski policji w Gdańsku Jaros³aw Soliñski urodzi³ siê w 1962 roku. Od 25 lat pracuje jako glina najpierw w Milicji Obywatelskiej, a po zmianie ustroju w policji. Zaczyna³ od pionu kryminalnego. Pracowa³ w Gdañsku, Tczewie i Gdyni. Później zosta³ zastêpc¹ komendanta powiatowego w Wejherowie i wreszcie komendantem powiatowym w Kartuzach. Pracuj¹c studiowa³ na Uniwersytecie Gdañskim, gdzie uzyska³ dyplom politologa. Jego hobby to wêdkarstwo. Lubi teþ odpoczywać przy muzyce. Jaros³aw Soliñski jest Þonaty, ma troje dzieci w wieku 21, 19 i 11 lat. Fot. Hania Maliszewska Magdalena Schabowska ki na Uniwersytecie Gdañskim) i Katarzyna Swobodziñska (jest uczennic¹ szko³y muzycznej II stopnia). Panienka z okienka wybierana jest od 2001 roku. To inicjatywa Muzeum Historycznego Miasta Gdañska, któremu podlega Nowy Dom awy zabytkowa kamienica s¹siaduj¹ca z Dworem Artusa. W szczytowym oknie tego domu pojawia siê i pozdrawia turystów mechaniczna Panienka. Jerzy Kujawski dyr. Wydziału Rozwoju Regionalnego 14 kwietnia br. odszed³ na emeryturê dyrektor Wydzia³u Rozwoju Regionalnego w Pomorskim Urzêdzie Wojewódzkim Jerzy Góra. Jego obowi¹zki wojewoda pomorski powierzy³ Jerzemu Stanis³awowi Kujawskiemu. Jerzy Kujawski urodzi³ siê w 1947 roku w Che³mÞy. Z wykszta³cenia jest technikiem geodet¹ i magistrem administracji. Dot¹d pracowa³ w Biurze Urz¹dzania Lasów i Geodezji Leœnej przy Okrêgowym Zarz¹dzie Lasów Pañstwowych w Toruniu, w urzêdach gmin jako gminny geodeta, w Urzêdzie Rejonowym w S³upsku i w Urzêdzie Wojewódzkim w S³upsku jako szef Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Nieruchomoœciami. Od 1998 roku pracowa³ w delegaturze Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w S³upsku. Jerzy Kujawski jest Þonaty, ma 4 doros³ych dzieci. W wolnych chwilach Þegluje i gra w brydþa. Fot. Hania Maliszewska Co siê dzieje za t¹ œcian¹? Pytanie to od pewnego czasu intrygowa³o gdañszczan, kiedy zagl¹daj¹c na zaplecze D³ugiego Targu w miejscu, gdzie sta³ prawie od wojny Hotel Jantar, widzieli ogromn¹ dziurê w ziemi. Z budynku Jantara zostanie tyko frontowa œciana z historyczn¹ elewacj¹. Nie bêdzie na niej nazwy Jantar tylko Rezydent. Rezydent bêdzie rezydowa³ na sporym kwartale zabytkowego centrum od D³ugiego Targu do Ogarnej i od Powroźniczej do Mieszczañskiej, jako zespó³ budynków, maj¹cych w œrodku nowoczesny dziedziniec z hallem, nakrytym przeszklon¹ kopu- ³¹. Obiekt sk³adać siê ma z czêœci o charakterze starogdañskim i cz³onu wspó³czesnego. Zacznijmy od pierwszej. Prezydent Pawe³ Adamowicz wita siê z Marianem Szajn¹ - liderem ugrupowania Solidarny Gdañsk, jednym z budowniczych hotelu. W œrodku Antoni Perzyna ze Stowarzyszenia Nasz Gdañsk Od lewej: Wojciech Ciskowski, Marian Szajna i Micha³ Krukowski - inspektor nadzoru budowy Reprezentacyjne wejœcie od D³ugiego Targu prowadzić bêdzie do stylizowanej sieni gdañskiej i restauracji z antresol¹. Nad nimi bêd¹ luksusowe pokoje o wystroju nawi¹zuj¹cym do z³otego wieku miasta oraz (na trzecim piêtrze) apartament prezydencki. Z sieni gdañskiej ³¹cznikiem bêdzie moþna przejœć do wspomnianego juþ przeszklonego hallu miejsca bêd¹cego sercem obiektu, który ogniskować bêdzie jego czêœć wspó³czesn¹. Wejœcia i wjazdy na wewnêtrzny dziedziniec zaprojektowano od ulicy Powroźniczej i Ogarnej. Dla samochodów przewidziano podziemne garaþe. Koncepcja architektoniczna jest dzie³em firmy Horus z Sopotu. W ostatnim tygodniu kwietnia przedstawiciele gdañskich w³adz z prezydentem Paw³em Adamowiczem na czele, reprezentacje przedsiêbiorstw zaangaþowanych w budowê oraz spo³ecznoœć œródmieœcia uczestniczyli w uroczystym wmurowaniu kamienia wêgielnego pod budowê. Tak naprawdê prace wykonawcze trwaj¹ od d³uþszego czasu. Pierwszym problemem by³ wysoki poziom wód gruntowych, siêgaj¹cy niemal powierzchni gruntu. Jak mówi S³awomir Sawicki, wiceprezes Zarz¹du Fundament Specjal gdy jego firma zaczyna³a prace, w wykopie by³ stawek, po którym p³ywa³y kaczki. Trzeba by³o wbić 429 pali betonowych o d³ugoœci 11 metrów kaþdy, aby posadowić fundamenty. Pierwszy etap prac budowlanych wykona³a firma Bauhaus, reprezentowana podczas uroczystoœci przez prezesa Wojciecha Ciskowskiego. Prezes zarz¹du spó³ki Rezydent Polska Marek Ziêbowicz zapowiada, Þe przeciêcie wstêgi nast¹pi w roku Anna Kłos Od prawej: Marian Szajna, Ryszard Gruda, Magda Rutkowska, Andrzej Januszajtis Zdjêcia: Anna K³os 18 19

11 Miłość nie do końca zdrowa Na temat mi³oœci powsta³o wiele elaboratów, setki wierszy czy teþ niezliczone powieœci - od Harlequinów pocz¹wszy, na obyczajowych dramatach koñcz¹c. Uczeni czy teþ badacze ludzkiej natury dowodz¹, iþ stan zakochania korzystnie wp³ywa na nasz wygl¹d oczy staj¹ siê bardziej b³yszcz¹ce, skóra zaróþowiona. Prawdopodobnie mi³oœć wp³ywa na nasze samopoczucie i nastrój. W mózgu wytwarzane s¹ hormony szczêœcia endorfiny. Czy jednak zawsze tak jest? OtóÞ wnikliwy obserwator Oskar Wilde podchodzi³ zdecydowanie rozumowo do tego zagadnienia. Swoje przemyœlenia przela³ na papier, a nam potomnym nie pozostaje nic innego jak korzystać z tej spuœcizny, gdyþ Þycie pokazuje iþ prawdy, które zawar³ w swoich ksi¹þkach, wci¹þ s¹ aktualne. Pisz¹c o geniuszu Oskara Wilda warto przedstawić historiê pewnej mi³oœci. Mi³oœci, która nie zna³a Þadnych przeszkód ani moralnych, ani finansowych, by po³¹czyć ukochanych. OtóÞ mi³oœć, z pocz¹tku nazywana przyjaźni¹, by³a przyczyn¹ rozpadu dwóch ma³þeñstw. Historia ta przydarzy³a siê w œcis³ym familijnym gronie i jak powiada stare przys³owie wszystko zosta³o w rodzinie. Zacznijmy jednak od pocz¹tku. Magda by³a naj³adniejsz¹ pann¹ w okolicznej wsi. O jej przychylne spojrzenia kolejni adoratorzy zabiegali bezskutecznie. Magda by³a oddana rodzinie; pomaga³a mamie w prowadzeniu biznesu i zajmowa³a siê wychowaniem m³odszego rodzeñstwa. Ale lata p³ynê³y i wreszcie urodziwa panna przyjê³a starania niejakiego Mariana. Marian by³ tajemniczym mêþczyzn¹ i moþe owa tajemniczoœć przys³oni³a oczy Magdy. Gdy pojawi³ siê owoc tej mi³oœci œliczna jasnow³osa dziewczynka, Marian (juþ m¹þ) zakomunikowa³ swej Þonie, iþ znalaz³ bratni¹ duszê w osobie szwagierki. Oskar Wilde twierdzi³ jednak, iþ Miêdzy mêþczyzn¹ a kobiet¹ przyjaźñ nie jest moþliwa. Namiêtnoœć, wrogoœć, uwielbienie, mi³oœć tak, lecz nie przyjaźñ. Przyjaźñ Mariana i jego szwagierki Agnieszki z czasem zast¹pi³o ponoć g³êbsze uczucie. Celowo piszê ponoć, poniewaþ zepsuta kobieta naleþy do tego rodzaju istot, których mêþczyźni nie maj¹ dosyć. Sielanka tego zwi¹zku trwa nadal, choć odcisnê³a pierwsze piêtno. OtóÞ Maryœ i Agnieszka, by móc nacieszyć siê sob¹ i uciec przed czujnym okiem rodziny i s¹siadów, postanowili spêdzić trochê czasu w górach. Niewierny m¹þ przekonany o ca³kowitym oddaniu swej przyjació³ki, powierzy³ jej kartê p³atnicz¹. I moþe wszystko by³oby dobrze, gdyby nie nadmierna rozrzutnoœć. Gdy wrócili z romantycznej podróþy, na Mariana spad³ kube³ zimnej wody. Nie podejrzewa³, Þe kochanka moþe tak bardzo uszczuplić jego budþet. A on przecieþ taki oszczêdny! (W³asnej Þonie nawet nie pokaza³ plastykowej karty.) Biedaczek, tak tym siê przej¹³, Þe nied³ugo potem przeszed³ zawa³ serca. CóÞ, wniosek p³ynie taki - mi³oœć nie zawsze wychodzi na zdrowie. AG Pierwszy raz w Sopocie Po raz pierwszy targi medycyny naturalnej Moniki Dymeckiej odby³y siê w Sopocie. Jak dot¹d organizowa³a je w Gdañsku lub Gdyni. Nowe miejsce - kryta hala tenisowa przy ul. Haffnera - bardzo przypad³o do gustu wystawcom i odwiedzaj¹cym. Powierzchnia duþa, ale nastrój panowa³ kameralny. - To odpowiednie miejsce do organizacji tego rodzaju imprez wyzna³a Monika Dymecka. - Poza targami chcia³abym tutaj organizować nowe przedsiêwziêcie, które przysz³o mi do g³owy, gie³dê minera³ów. Poczêstunek uzdrawiaj¹cym sokiem wyciskanym z owoców Noni, uprawianych na obszarze Pacyfiku Nie znaczy to jednak, Þe zrezygnowa³am z targów w innych miastach. W³aœnie kolejne odbêd¹ siê w Gdañsku, w dniach od 2 do 4 czerwca, w Hali Olivia. A póki co odby³y siê targi w Sopocie - z udzia³em róþnych uzdrowicieli z róþnych stron Polski. Gdañsk (jak zawsze godnie i z klas¹) reprezentowa³a znana z naszych ³amów radiestetka Alicja Rospond, zaœ poœród osób spoza Pomorza królowa³ Jerzy Idzikowski z Bielska-Bia³ej. Od ponad 20 lat jest bioenergoterapeut¹, a od 35 lat zajmuje siê zielarstwem i zio³olecz- Orientalna bi uteria, chusty, szale... Propozycja dla pañ, które przychodz¹ na targi nie tylko po uzdrowienie medycyna naturalna Jerzy Idzikowski z Bielska-Bia³ej Stoisko z minera³ami i amuletami. Ju wkrótce tylko takie bêdziemy mogli ogl¹daæ na specjalnie zorganizowanej gie³dzie minera³ów nictwem. Pomaga ludziom cierpi¹cym na róþne schorzenia, ale najlepiej radzi sobie z wadami wzroku i s³uchu. Przeprowadza tzw. sezonowe oczyszczanie organizmu. - Te zabiegi najlepiej przeprowadzać na wiosnê - mówi³ p. Jerzy. - Organizm zostaje oczyszczony ze z³ogów i toksyn, lepiej pracuje Þo³¹dek. Czêsto ludzie nie znaj¹ umiaru, jeþeli chodzi o jedzenie. Tymczasem nie wolno przejadać siê, trzeba dać Þo³¹dkowi trochê odpocz¹ć, spokojnie poczekać do nastêpnego posi³ku. (...) Nigdy nie odradzam ludziom, którzy zg³aszaj¹ siê do mnie po pomoc, wizyt u lekarza. Bioenergoterapeuta i lekarz powinni siê uzupe³niać doda³ na zakoñczenie p. Jerzy. I to jest bardzo waþne. omz Stoisko Alicji Rospond. Z prawej Ewa Licbarska - prawa rêka p. Alicji Zdjêcia: Ewa Grabowska 20 21

12 kochane zdrowie z aptekarskiej pó³ki Osoby pij¹ce duþo kawy (ponad cztery filiþanki dziennie) s¹ bardziej zagroþone zachorowaniem na reumatoidalne zapalenie stawów, czyli przewlek³y goœciec postêpuj¹cy. Nie wiadomo dlaczego, ale wydaje siê Þe ryzyko to jest wiêksze przy kawie przyrz¹dzanej po turecku. Naukowcy proponuj¹, by opiniê tê wziê³y sobie do serca zw³aszcza te osoby, w rodzinach których czêsto wystêpowa³ goœciec. Przetestować zapach Najczêœciej nie jesteœmy œwiadomi nieprzyjemnego zapachu wydzielanego z ust. Nasz wêch juþ po kilku minutach przyzwyczaja siê do niego. Jak wiêc siê przekonać, czy tak jest, czy nie. W tym celu naleþy pos³uþyć siê dentystyczn¹ nitk¹ i zapasow¹ szczoteczk¹ do zêbów. Nitkê trzeba wcisn¹ć miêdzy zêby, a szczoteczk¹ na sucho je wyszczotkować. Zapach, jaki zostanie na nitce i szczoteczce, jest identyczny z tym, który wydziela siê z naszej jamy ustnej. 20 kilogramów chorób Badania medyczne dowodz¹, Þe ludzie z 20 kilogramow¹ nadwag¹ czêœciej choruj¹ na niedokrwienie serca, udar mózgu, nadciœnienie têtnicze, cukrzycê, kamicê pêcherzyka Þó³ciowego i niektóre nowotwory z³oœliwe: trzonu macicy i sutka, jelita grubego i odbytnicy. Pamiêtaj: dbaj¹c o liniê, dbasz o swoje zdrowie Precz z zatrutym tranem Rybi olej, czyli tran wcale nie jest zdrowszy od olejów roœlinnych donosz¹ amerykañscy specjaliœci. Dotychczas uwaþano, Þe ryby g³êbinowe s¹ jedynym źród³em nienasyconych kwasów 22 Gdy ukąsi owad t³uszczowych omega 3 (dobroczynnych dla uk³adu naczyniowego). Jak siê okazuje, olej lniany ma ich dwukrotnie wiêcej niþ tran. Amerykanie radz¹ w ogóle zrezygnować z tranu t³uszcz ryb Þyj¹cych w zanieczyszczonych chemikaliami wodach przekszta³ca siê w truciznê. Szybsza starość bez snu Czterogodzinny sen na dobê przyspiesza starzenie siê organizmu. Chroniczne niedosypianie zwiêksza zagroþenie chorobami późnego wieku i zmienia równowagê chemiczn¹ w organizmie. Badania wykaza³y, Þe dwunastogodzinny sen przez kilka kolejnych dni przywraca równowagê. Najlepiej przesypiać oko³o oœmiu godzin. Papieros czy życie? Wiosna to czas wzmoþonego wystêpowania wszelkiego rodzaju owadów. Chmara komarów czy meszek moþe w znaczny sposób uprzykrzyć wêdrówki po lesie, rowerowe eskapady, prace ogrodowe. RównieÞ w naszych mieszkaniach mog¹ zjawić siê np. natrêtne komary. Pojawiaj¹ce siê w wyniku uk¹szeñ obrzêki s¹ bardzo swêdz¹ce, a drapanie moþe spowodować miejscowe zakaþenie i reakcjê zapaln¹. Dodatkowo podczas wypoczynku za miastem, w lesie czy na ³¹ce, naraþeni jesteœmy na kontakt z roœlinami, z którymi zetkniêcie moþe wywo³ać reakcje alergiczne skóry. Aby móc w pe³ni cieszyć siê urokami przyrody, powinniœmy zaopatrzyć nasz¹ apteczkê w Soventol, preparat o dzia³aniu przeciwalergicznym i przeciwobrzêkowym. Zapobiega on przykrym nastêpstwom uk¹szeñ owadów. Jest to jedyny w Polsce lek zawieraj¹cy aktywn¹ substancjê w postaci mleczanu bamipiny, która pomaga zmniejszyć reakcjê zapaln¹, œwi¹d i ból wywo³ane przez uk¹szenia owadów, kontakt z niektórymi roœlinami czy oparzeniami jadem. Preparat ma postać przezroczystego Þelu, dziêki czemu nie brudzi ubrañ. Soventol polecany jest równieþ w przypadku oparzeñ s³onecznych oraz oparzeñ jadem meduz i ukwia³ów morskich. Dziêki hydroþelowemu pod³oþu wykazuje dzia³anie ch³odz¹ce, co równieþ ³agodzi œwi¹d i pieczenie. Po na³oþeniu na skórê wywo³uje przyjemne, przynosz¹ce ulgê uczucie ch³odu. Preparat nie zawiera barwników, konserwantów ani œrodków zapachowych, dziêki temu jest bezpieczny zarówno dla doros³ych, jak i dzieci. Soventol firmy Solpharm dostêpny jest bez recepty w aptekach. Co czwarty m³ody Polak regularnie pali. Robi¹ to ch³opcy i dziewczyny. Bywa, Þe zaczynaj¹ juþ w czwartej, pi¹tej klasie szko³y podstawowej. W Polsce panuje prawdziwa epidemia chorób wywo³anych paleniem tytoniu, zw³aszcza najciêþszego do wyleczenia raka p³uc. Wielu twoich kolegów z powodu palenia umrze m³odo. A ty? Awokado z cebulą Awokado znacznie obniþa poziom cholesterolu i zawiera witaminy A i E, przeciwutleniacze oraz b³onnik. Œredniej wielkoœci owoc (ok. 200 g) ma wartoœć energetyczn¹ 288 kcal, czyli zaledwie 12 procent zalecanej dziennej dawki. Awokado moþna jeœć bez Þadnych dodatków. Pasuje do szampana, doskona³a jest kanapkowa pasta z awokado z dodatkiem cebuli, soli i pieprzu. (JU) Nagrody za poprawne odpowiedzi udzielone w poprzednim konkursie otrzymuj¹: Anna Witkowska z Gdañska i Boles³aw bikowski z Gdyni. Nagrody przeœlemy poczt¹. Zapraszamy do konkursu! Do rozlosowania myjki! Odpowiedz na pytanie: jak nazywa się substancja zawarta w Soventolu, która pomaga zmniejszyć ból wywołany przez ukąszenie? Odpowiedź na kartce pocztowej prześlij w ciągu 10 dni na adres: Gdańskie Wydawnictwo Prasowe ul Długi Targ 39/40, Gdańsk. Wyrażam zgodę na publikację w piśmie "Twój Wieczór" moich danych osobowych i adresowych przez Gdańskie Wydawnictwo Prasowe Sp. z o o. Nie dla kawy po turecku 23

13 turystyka w prawie i obyczajach sonda Już wiosna... Życzenia dla parlamentarzystów Wiosna ma bezpoœredni wp³yw na nasz¹ psychikê. Stajemy siê bardziej radoœni, spragnieni towarzystwa i sk³onniejsi do turystycznych szaleñstw. Plany urlopowe lub kilkudniowe wypady maj¹ ogromny wp³yw na kaþdego cz³owieka. Ludzie, podobnie jak roœliny i zwierzêta, podlegaj¹ rytmom przyrody, choć oczywiœcie odbywa siê to u nas nieco inaczej. Zmiany fizjologiczne zachodz¹ce zim¹ wp³ywaj¹ niekorzystnie na samopoczucie i ogóln¹ aktywnoœć. Mniejsza iloœć œwiat³a s³onecznego powoduje zwiêkszenie produkcji melatoniny hormonu reguluj¹cego rytm doboru wielu procesów fizjologicznych w mózgu. W jaœniejszych porach roku jest ona produkowana g³ównie noc¹ i sprawia, Þe stajemy siê senni. Przypuszczalnie wzrost poziomu melatoniny powoduje, Þe wielu ludzi zapada zim¹ na tzw. SAD (Seasonal Affective Disorder sezonowe zaburzenia uczuć): œpi¹ oni wiele godzin, a mimo to nie czuj¹ siê wypoczêci, popadaj¹ w depresjê, szybko ulegaj¹ rozdraþnieniu, zmniejsza siê ich aktywnoœć seksualna. Pobudzenie organizmu i ustanie zimowych dolegliwoœci to zas³uga œwiat³a s³onecznego i wyþszych temperatur pojawiaj¹cych siê wraz z wiosn¹. Ma to bezpoœredni wp³yw na nasz¹ psychikê, stajemy siê bardziej aktywni, a jednoczeœnie mniej siê mêczymy i szybciej regenerujemy si³y, ³atwiej teþ ulegamy pobudzeniu seksualnemu. Ludzkie zaloty mia³y do niedawna wyraźniej zaznaczony rytm roczny. Na wyþszych szerokoœciach geograficznych, czyli na pó³nocy, gdzie róþnica w d³ugoœci dnia jest bardziej widoczna, wspó³czynnik poczêć gwa³townie wzrasta³ w okolicach przesilenia wiosennego. Na terenach o zimnym klimacie liczba poczêć wzrasta³a mniej lub bardziej proporcjonalnie do wzrostu temperatury. Dlatego wyznacznik klimatyczny jest tak bardzo istotny. Spójrzmy za okno. Po raz kolejny jesteœmy œwiadkami odrodzenia siê natury po ciemnoœciach zimy. Niebawem zacznie siê prawdziwe wiosenne szaleñstwo. Ca³a przyroda czeka, by œwieci³o mocniej s³oñce i zrobi³o siê cieplej. Wiosenna pogoda wyzwala w roœlinach reakcje hormonalne powoduj¹c ich zakwitanie. Ca³a przyroda odbywa wielkie gody, gdy pêkaj¹ p¹ki kwiatowe, nad ga³¹zkami zaroi siê od owadów zwabionych barw¹ p³atków i unosz¹cym siê wokó³ zapachem wiosny. S³oñce zawróci³o nad zwrotnikiem KozioroÞca i wêdruje coraz wyþej po niebie. Dni staj¹ siê coraz d³uþsze. Wiosna jest okresem godowym wielu zwierz¹t. Gdy m³ode przyjd¹ na œwiat, bêdzie juþ ciep³o i nie zagrozi im g³ód. Cz³owiek teþ poddaje siê rytmowi przyrody. Wraz z wiosn¹ zyskuje now¹ energiê i chêć do Þycia. Rosn¹ apetyty, choć lista z³oczyñców ukrytych w jedzeniu wci¹þ siê powiêksza. Posi³ki trac¹ smak, bo to, co jest dobre, najczêœciej bywa zakazane. T³uszcze, kawa, s³odycze, alkohol czy trzeba ich sobie odmawiać? Nad tym, ile czego powinno siê jeœć, ³ami¹ sobie g³owy autorytety naukowe, a do zdezorientowanych Þar³oków co chwilê docieraj¹ alarmuj¹ce wieœci o kolejnym zdemaskowanym wrogu ukrytym w poþywieniu. Czy poddanie siê tej tyranii zdrowotnoœci istotnie chroni przed chorobami? Szczêœliwi Þar³ocy wiedz¹ iþ jedzenie to prawdziwa przyjemnoœć i od czasu do czasu funduj¹ sobie wielkie obþarstwa. Codzienna kawa (bez mleka) poprawia nastrój i koordynacjê wzrokowo-ruchow¹, usuwa zmêczenie. Do minusów naleþy wyp³ukiwanie z organizmu magnezu, potasu, cynku i podnoszenie ciœnienia krwi, aþ do bezsennoœci w³¹cznie. Alkohol podnosi pozytywny cholesterol np. czerwone wino dzia³a przeciwnowotworowo, oraz przeciwmiaþdþycowo. NaduÞywanie uszkadza w¹trobê i trzustkê i wyniszcza organizm i do alkoholu w nowoczesnej kulturze nikogo siê nie namawia. (Bogiem, a prawd¹ nie trzeba.) S³odycze podnosz¹ poziom glukozy we krwi, poprawiaj¹ nastrój i samopoczucie, ale sprzyjaj¹ oty³oœci, próchnicy zêbów, podnosz¹ poziom z³ego cholesterolu. T³uszcze s¹ źród³em kalorii, ale ich nadmiar sprzyja miaþdþycy, oty³oœci oraz nowotworom sutka i jelita grubego. Jeœli na nie siê decydujemy, lepiej jadać naturalne smalce, mas³o, oleje, a nie przetwory jak margaryny zawieraj¹ce trans-t³uszcze. Choć wiosn¹ naleþy przypomnieć, iþ radoœć z Þycia, takþe z jedzenia znaczy dla zdrowia cz³owieka wiêcej niþ ci¹g³e wyrzeczenia. Dobre jedzonko ³atwiej na wiosnê spalić. Mi³oœć i serdecznoœć to lekarstwa uniwersalne. 2 maja obchodzimy œwiêto polskiego parlamentaryzmu. Czego Þyczymy naszym reprezentantom z tej okazji? Zapytaliœmy o to kilka znanych osób. yczenia okaza³y siê szczere kaþdy z pytanych Þyczy parlamentarzystom by... spe³niali jego oczekiwania. dr Henryk J. Lewandowski 24 Izabela Jaruga-Nowacka, by³a wicepremier Nie tylko w dniu ich œwiêta parlamentarzystom Þyczê by godniej sprawowali swój mandat, by zawsze pamiêtali o tym, Þe bycie pos³em, czy senatorem to s³uþba i Þeby w s³uþbie tej bardziej kierowali siê dobrem publicznym, a mniej myœleli o w³asnych interesach. Zaproszenie Hala Targowa w Gdañsku czynna: w dni powszednie w godzinach: od 9.00 do w soboty w godzinach: od 9.00 do S¹ wolne stoiska do wykupienia lub wydzier awienia: wiadomoœć tel.: (058) lub (058) Krystyna Wawrzyniak, dyrektor ZPS Lubiana yczê naszym parlamentarzystom, Þeby bardziej myœleli o gospodarce i ludziach, których los w znacznej mierze od nich zaleþy, a mniej o swoich emocjach i sporach, które niczemu nie s³uþ¹. Artur Jab³oñski, starosta pucki Czego moþna Þyczyć parlamentarzystom? Przede wszystkim, by stanowili dobre prawo. Poza tym by potrafili w swej pracy dostrzegać problemy, jakimi Þyje spo³eczeñstwo, Þeby nie byli tak bardzo oderwani od rzeczywistoœci. Hanna Brejwo, wójt Pszczó³ek Mam marzenie, które myœlê jest do spe³nienia, zw³aszcza kiedy w³adzê ma ugrupowanie, które w nazwie ma Prawo. yczê pos³om i senatorom, Þeby uchwalali lepsze i jednolite prawa. Dziœ przepisy s¹ wzajemnie sprzeczne, maj¹ luki i niejednorodnoœci. Nie mówi¹c juþ o astronomicznej liczbie zmian do wiêkszoœci aktów podstawowych. promisów. I wreszcie, by uœwiadomili sobie, Þe polityka jest dzia³aniem skierowanym ku przysz³oœci, a nie bezustannym rozpatrywaniem historii. Jakub Szadaj, przewodnicz¹cy Niezale nej Gminy Wyznania Moj eszowego w Gdañsku Trudno im cokolwiek Þyczyć. yczy³bym i im, i nam, Þeby wreszcie doszli do porozumienia i w koñcu zaczêli dzia³ać na rzecz kraju, a nie wystawiali naszego Parlamentu i kraju na poœmiewisko. Jan Zarêbski, by³y marsza³ek województwa, wspó³w³aœciciel firmy Lonza-Nata P r z e d e wszystkim Þyczê naszym reprezentantom, aby wiêcej czasu poœwiêcali na konstr uktywne debaty dotycz¹ce spraw gospodarczych, a mniej na swary i przepychanki polityczne oraz sprawy personalne. yczê im teþ jak najmniej pustych s³ów i populistycznych obietnic, które później wypada forsować wbrew ekonomicznemu rozs¹dkowi. Andrzej Januszajtis, profesor fizyki, historyk Gdañska KaÞde Þyczenia dla nich bêd¹ Þyczeniami dla nas, bo po to przecieþ ich wybraliœmy, by dzia³ali w naszych interesach. Dlatego Þyczê pos³om i senatorom, Þeby zaczêli myœleć o Polsce, a nie jak dot¹d tylko o swoich ambicjach. Longin Pastusiak, by³y marsza³ek Senatu yczê naszym pos³om i senatorom, by nabrali cech dojrza³ych parlamentarzystów. To znaczy: eby przestali siê zajmować sob¹ nawzajem cytować siê i wypowiadać na temat tego, co kto oœwiadczy³ poprzedniego dnia, a zajêli siê prawdziwymi problemami. eby nauczyli siê przewidywać skutki (nie tylko finansowe) podejmowanych decyzji. By zrozumieli, Þe podstaw¹ parlamentaryzmu jest zawsze sztuka zawierania kom- Franciszek Potulski, by³y pose³ SLD, by³y minister oœwiaty Dla by³ego pos³a jest to trudne pytanie. Czytelnicy mog¹ w mojej odpowiedzi doszukiwać siê nostalgii za parlamentem. Ale myœlê, Þe róþnica poziomów notowañ w spo³eczeñstwie obecnego Sejmu i tego sprzed 10 lat upowaþnia mnie do z³oþenia naszym obecnym pos³om (senatorom teþ) Þyczeñ zwiêkszenia poczucia odpowiedzialnoœci za pañstwo. 25

14 sezam ró noœci A to znacie? Dziadek dzwoni do serwisu naprawy telewizorów i mówi: - Proszê przys³ać kogoœ, Þeby zreperowa³ mój telewizor. - Co mu jest? - Bardzo powoli siê rozgrzewa. Dopiero dziœ ogl¹da³em transmisjê z wczorajszego meczu. Krasnoludki id¹ przez las. W pewnej chwili widz¹, jak wilk napada na Czerwonego Kapturka. - PomóÞmy tej dziewczynce! - mówi jeden z nich. - Dlaczego? PrzecieÞ nie jesteœmy z tej bajki! - A dok¹d to obywatelu? - pyta policjant pijanego. - Idê wys³uchać kazania! - A kto wyg³asza kazania o trzeciej w nocy?! - Moja Þona. Siedz¹ dwie blondynki na ³awce, na stacji kolejowej. Jedna pyta siê maszynisty: - Czy ja tym poci¹giem dojadê do Krakowa? - Nie, nie dojedzie pani. Na to druga: - A czy ja dojadê?... Czy wiesz, że... Najstarszym Þyj¹cym go³êbiem na œwiecie jest go³¹b wyœcigowy Old Man. Urodzi³ siê w 1980 roku w Wielkiej Brytanii. Pierwszy wyœcig wygra³ w 1981 roku, pokonuj¹c 2114 innych ptaków. NajciêÞszym szopem jest amerykañski Bandit. W 2001 roku waþy³ 29,4 kg. Œrednio szop waþy od 800 do 1100 gramów. Najstarszym kinkaþu (nadrzewny drapieþnik spokrewniony z szopem praczem), trzymanym w niewoli by³ Sugar Bear, który przeþy³ 40 lat i 6 miesiêcy. Zdech³ w zoo w Honolulu w 2003 roku. NajdroÞszymi zwierzêtami s¹ konie wyœcigowe. Najwiêksza cena, jak¹ zap³aci³ Robert Sangster i jego wspólnicy za jednorocznego konia, wynios³a dolarów w 1985 roku w Keeneland w Stanach Zjednoczonych. W 2003 roku wielb³¹d Bart zosta³ przyjêty jako zastêpca szeryfa w Los Angeles. Regularnie chodzi na patrole ze swoim prze³oþonym. Bart waþy 802 kg i ma 208 cm wysokoœci do koñca garba. Jest najbardziej ow³osionym i najciêþszym zastêpc¹ szeryfa, ma teþ najd³uþsze rzêsy i trzy Þo³¹dki. Po kilkumiesiêcznej namiêtnej znajomoœci dziewczyna pyta swego wybranka: - Znamy siê juþ tak d³ugo. Czy nie powinieneœ przedstawić mnie swojej rodzinie? - Jak sobie Þyczysz. Ale w tym tygodniu to jest niemoþliwe. ona z dziećmi wyjecha³a do teœciów. Student filologii polskiej zaprosi³ koleþankê z roku do swego pokoju w akademiku. - Czyta³aœ Kanta? - Tak. - A Joyce a? - Tak. - No to k³adź siê! Od lewej: Franciszek Litawa, Czes³aw Mikos z Malborka, pose³ Krzysztof Filipek, marsza³ek Andrzej Lepper, pose³ Lech Woszczerowicz, radny powiatu malborskiego Wies³aw Zakrzewski, wiceprzewodnicz¹cy sejmiku pomorskiego Tadeusz Kolor Kongres z orkiestrą W przedostatni¹ sobotê kwietnia pi¹ty kongres wyborczy pomorskiej Samooborny potwierdzi³ mocn¹ pozycjê Danuty Hojarskiej. Prawie 200 obecnych delegatów (bez czterech) wybra³o j¹ ponownie na szefow¹ wojewódzk¹ partii. To pokaza³o jak niedorzeczne, wyssane z palca by³y swego czasu (jeszcze w ubieg³ym miesi¹cu) doniesienia niemieckiego Dziennika Ba³tyckiego o odwo³aniu pani pose³ z funkcji przewodnicz¹cej, o tym jakoby straci³a poparcie Andrzeja Leppera. Wstyd i jeszcze raz wstyd dzisiaj gazeta powinna bić siê w piersi! Kongres, zorganizowany w Sali Okr¹g³ej urzêdu marsza³kowskiego w Gdañsku, mia³ dodatkowe atrakcje rþnê³a orkiestra z Kaszub, a po obradach pos³anka Hojarska czêstowa³a kanapkami i lampk¹ szampana. Nie by³o Þadnych niespodzianek, poza jedn¹ naszego ulubionego Tadzia Kolora nie wybrano na cz³onka rady wojewódzkiej. A szkoda, bo to jeden z najbardziej zaanga- Þowanych dzia³aczy w terenie. Od lewej: Janusz Syka³a, Tadeusz Filipek, Andrzej Lepper, Stanis³aw Podewski, Danuta Hojarska i Lech Woszczerowicz Orkiestra r nê³a... Pierwszy z prawej Kazimierz Kamiñski Zdjêcia: Hania Maliszewska Przed bram¹ nieba staje ksi¹dz i kierowca autobusu. Œwiêty Piotr mówi: - Ty kierowco do nieba, a ty ksiêþe do czyœćca. - Ale czemu tak? - pyta ksi¹dz. - Bo widzisz, jak ty prawi³eœ kazania to wszyscy spali, a gdy on prowadzi³ autobus to wszyscy siê modlili. Hrabia przyjmuje do pracy nowego lokaja. - W moim domu przestrzegamy dwóch zasad. Pierwsza to czystoœć. Czy wytar³eœ buty o wycieraczkê przed moim gabinetem? - Oczywiœcie, panie hrabio! - A druga to prawdomównoœć. Przed moim gabinetem nie ma Þadnej wycieraczki! Kumpel pyta kumpla: - Jakie wymiary ma twoja dziewczyna? - 90, 60, O kurczê, niez³a z niej laska! - Tak ci siê tylko wydaje. Drug¹ nogê ma tak¹ sam¹ Radny powiatu nowodworskiego Zygmunt Sztabiñski (z lewej) i delegat z Nowego Dworu Gdañskiego - S³awomir Wójcik Przedstawiciele Ligi Obrony Suwerennoœci, w œrodku Wojciech Podjacki (przewodnicz¹cy) Radny sejmiku pomorskiego Mieczys³aw Meyer

15

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI Patronat: Aleksander Palczewski - Ma³opolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Dnia 08.06.2010r. o godz. 10.30 w hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich. Jej organizatorem była Pani Beata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza

Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Zdjęcie 1. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik otworzył konferencję i powitał zgromadzonych gości Zdjęcie 2. Małgorzata Oleszczuk,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Tadeusz Trzaska Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Sekcja

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

Targi NaviGate w Turku 18-19 maja 2016 r.

Targi NaviGate w Turku 18-19 maja 2016 r. W dniach Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Helsinkach zorganizował stoisko informacyjne i seminarium pod tytułem "Let`s create a Polish-Finnish Maritime Business Bridge" podczas targów NaviGate w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

1922-1939 KALENDARIUM

1922-1939 KALENDARIUM 1922-1939 KALENDARIUM 1918 Grudzieñ - ukazuje siê Rozkaz nr 1 Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych z 9.12.1918 r., który o lekarzach s³u ¹cych w wojsku stwierdza, i...s¹ oficerami i pos³uguj¹

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok. Druk Nr 353/2012 Projekt z dnia 3 września 2012 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia września 2012 r. ~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ZAKŁAD SOCJOLOGII Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie we współpracy z ZAKŁADEM FILOZOFII Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na I INTERDYSCYPLINARNĄ

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Jozefa Lompy SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW ORAZ INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACiÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. J. LOMPY

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO 1. Dokumenty a. Dokument powołania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik nr 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Do Zarządzenia nr 46/2009 Wójta Gminy Miękinia Z dnia 13 maja 2009r. Na podstawie art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. - o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej From: Redakcja GW Oświata [mailto:oswiata@elettery.pl] Sent: Saturday, December 22, 2012 10:** AM To: ********** Subject: Już w styczniu kilkanaście tysięcy złotych do wzięcia! Wersja e-lettera online

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Wrocławia 50-107 Wrocław, ul. Sukiennice 9

Prezydent Miasta Wrocławia 50-107 Wrocław, ul. Sukiennice 9 ZARZĄD OSIEDLA MUCHOBÓR WIELKI WE WROCŁAWIU ul. Stanisławowska 99,54-611 Wrocław E-mail: muchobor_wielki@osiedle.wroc.pl http://muchoborwielki.pl/rada-osiedla Wrocław, 23 czerwca 2016 rok. Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE DO FINAŁU. Podsumowanie drugiej edycji konkursu malarstwa airbrush. Ucho van Gogha.

ELIMINACJE DO FINAŁU. Podsumowanie drugiej edycji konkursu malarstwa airbrush. Ucho van Gogha. ELIMINACJE DO FINAŁU Podsumowanie drugiej edycji konkursu malarstwa airbrush Ucho van Gogha. Druga edycja Ucha van Gogha powoli dobiega końca. Niedawno zakończyliśmy przyjmowanie prac. W konkursie wzięło

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki /

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki / CZĘŚĆ A WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (poz....) (oznaczenie wniosku wypełnia właściwy minister)... (pieczęć uczelni) WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo