II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie."

Transkrypt

1 Suwałki: dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej dla SZW w Suwałkach na okres 3 m-cy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, Suwałki, woj. podlaskie, tel , , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej dla SZW w Suwałkach na okres 3 m-cy. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zatowarowanie i dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej dla SZW w Suwałkach na okres 3 miesięcy w asortymencie i w szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 3 do SIWZ. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM

2 Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych ,00 zł PLN (Pakiety łącznie), dla ofert częściowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art.45 ust. 6 PZP). 3. Wadium musi być udzielane do końca terminu związania ofertą. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego : KREDYT BANK S.A Oddział KB S.A. w Suwałkach Nr konta Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 ustawy pzp. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o w zakresie warunku opisanego do potwierdzenia: - zezwoleniem na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 z późn. zm.) - zezwoleniem na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. nr 179 poz. 1485) - jeżeli dotyczy III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o do potwierdzenia: oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o do potwierdzenia: oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o do potwierdzenia: oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ)

3 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o do potwierdzenia: oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencję III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

4 inne dokumenty a) Oświadczenie, potwierdzające dopuszczenie do obrotu na rynek polski oferowanych produktów: zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz tekst jednolity, z późn. zm.) - w odniesieniu do leków oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U Nr 107, poz. 679, z późn. zm.) - w odniesieniu do wyrobów medycznych, zawierające zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia kopii ww. dokumentów na każde żądanie Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do b) wypełnionego arkusza asortymentowo - cenowego (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1.4. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: a) wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ b) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika. c) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego d) dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy w zakresie: a) wydłużenia terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania całości asortymentu, b) zamiany poszczególnego

5 asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, a o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć z chwilą zawarcia niniejszej umowy, na tzw. zamiennik pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego w tym również cenę jednostkową netto i brutto; c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy w zakresie łącznej wartości umowy, o której mowa w 1 ust. 4 projektu umowy. d) w zakresie zmiany nazwy handlowej produktu leczniczego, e) w zakresie sposobu konfekcjonowania i związanej z tym zmiany liczby opakowań, w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany produkt, powodujący wycofanie dotychczasowego, o tożsamych właściwościach farmaceutyczno-medycznych, lub w przypadku braku dostępności na rynku Polskim produktu leczniczego. 2. Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy, z tym że dopuszcza się zmianę ustalonych cen: a) w przypadku zmian cen urzędowych, wprowadzonych odpowiednim aktem prawnym - w stopniu wynikającym z tych zmian, b) w przypadku uzupełnienia listy leków objętych ceną urzędową - w stopniu i terminie jak w punkcie a, c) zmianę cen za jednostkę miary preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową pod warunkiem, iż zmianie nie ulegnie cena jednostkowa (za tabl., amp., fiol., worek, itd.). d) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z promocji ustalonej przez producenta, e) zmiana ceny w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT, przy czym zmiana nastąpi w wartości netto, wartość brutto pozostaje bez zmian. 3. Podstawowym warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego zmiany cen będzie złożenie przez Wykonawcę szczegółowego wyjaśnienia konieczności ich zmiany i uzasadnienia zmiany wysokości. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Dział Zamówień i Inwestycji, ul. Szpitalna 60, Suwałki. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:30, miejsce: Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Sekretariat, ul. Szpitalna 60, Suwałki. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

6 Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pakiet 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 A-cerumen pł.do hig.uszu 2ml*4amp. 3 2 ABE płyn na skórę 8g 5 3 Abiofem żel dopochwowy 5ml * 7aplikator Acard 75mg * 30tabl.dojelit. WZF Acard 75mg * 60tabl.dojelit. WZF Acatar Acti-Tabs * 12 tabl Acatar Zatoki * 12 tabl.powl ACC mg * 10 tabl.mus ACC MAX 200mg * 20 tabl.mus ACC MINI 100mg * 20 tabl.mus ACCU-CHEK Multiclix Lancets * 24szt ACCU-CHEK Softclix lancet * 25szt(igły) 2 13 Acenocumarol WZF 1 mg * 60 tabl Acidolac * 10sasz. TERPOL D Acidolac Baby 1,5g * 10sasz. D Acidolac Junior * 20tabl. D Acifungin płyn 30 ml UNIA 5 18 Acifungin forte płyn 30 ml UNIA 5 19 Acne-Derm krem 20% (200mg/g) 20g UNIA 5 20 Acodin 15mg * 30tabl.(3bl.) SANOFI Acodin 300 syrop 100ml 5 22 Actifed syrop 100ml 2 23 Activ Angidin * 24tabl.do ssania D 5 24 Advantan 0.1% emulsja 15g 5 25 Advantan 0.1% maść 15g 5 26 Advantan 1mg/g krem 15g 5 27 Aerius 0,5mg/ml roztwór doustny 60ml 5 28 Aerius 0,5mg/ml roztwór doustny 150ml 5 29 Aerius 5 mg * 10 tabl.powl.blist Aerius 5 mg * 30 tabl.powl.blist Aerosonit aerozol 18 ml Aescin 20 mg * 30 tabl.powl Aescin 20 mg * 90 tabl.powl(3 blistry) 5 34 Aescin żel 40 g 5 35 Aesculan maść doodbyt. 30g H.POZNAŃ 5 36 Aflavic 600mg * 30 tabl.powl. (poj.) 5 37 Aflegan roz.d.wst.7,5mg/1ml 10a.po2ml 2 38 Afloderm krem 0,5 mg/g 20g tuba 3 39 Afloderm maść 0,5 mg/g 20g tuba 3 40 Afobam 0,25mg * 30tabl.(bl.) EGIS PS 3 41 Afobam 0,5mg * 30tabl.(2bl.) EGIS PS 3 42 Afobam 1 mg * 30 tabl.(2 blis) EGIS PS 3 43 Afrin spray 0.05% 20 ml Afrin PureSea Baby spray d/dzieci 25ml 4 45 Afrin PureSea Udrażnianie Nosa 75ml 4 46 Afronis płyn do stos.na sk. 50g 4 47 Afronis płyn do stos.na sk. 100g 4 48 Agapurin 100mg * 60 tabl.drażow Agapurin SR 400mg*20tabl.o przedl.uw Agapurin SR 600mg*20tabl.o przedl.uw Aglan 7,5 mg * 20 tabl. ZENTIVA 3 52 Aglan 15mg/1,5ml 5amp.po 1,5ml Aktiv-Kapseln Klosterfrau* 54 kaps.doj.m 2 54 Aktiv-Kapseln Klosterfrau*144 kaps.doj.m 2 55 Akutol spray 60ml aerozol d/stos.n/skórę 2 56 Alantan maść 30 g UNIA Alantan PLUS krem 35 g UNIA Alantan PLUS maść 30 g UNIA Alantan zasypka 100 g UNIA Alantan zasypka 50 g UNIA Alax * 20 tabl.draż. H.POZNAŃ Albothyl 90mg * 6 globulek 5 63 Alcaine krople do oczu 0.5% 15ml! 5 64 Aleric 10 mg * 7 tabl. US PHARMACIA Aleve 220mg * 7 tabl.powl Aleve 220mg * 20 tabl.powl Ali-baby * 30 tabl.powl.z czosnku D 3 68 Alka-prim * 10 tabl.musujacych 4 69 Alka-Seltzer 324mg * 10 tabl.mus Allegra 120mg * 10tabl.powl 5 71 Allergo-Comod 20mg/ml kr.d/oczu 10ml 3 72 Allergocrom krople do oczu 20mg/ml 10ml 3 73 Allergodil krople do oczu 0,5mg/ml*6ml 3 74 Allergodil 1mg/ml (0,1%)aer.do nosa 10ml 2 75 Alliofil * 30 tabl.dojelit. H.POZNAŃ Alphagan krople d/oczu 2mg/ml 5ml 3 77 Alpragen 0,25mg * 30tabl.(3bl.) PS 3 78 Alpragen 0,5mg * 30tabl.(3bl.) PS 3 79 Alpragen 1mg * 30tabl.(3bl.) PS 3 80 Alprox 0,5mg * 30tabl.(pojem.) PS Alprox 1mg * 30tabl.(pojem.) PS 3 82 Alprox 0,25mg * 30tabl.(pojem.) PS 3 83 Alprox 0,5mg * 30tabl.(pojem.) PS 3 84 Alprox 1mg * 30tabl.(pojem.) PS 3 85 Altacet * 6tabl.(blis.) 5 86 Altacet 1% żel 75g EMO Altacet Ice Plaster

7 Chłodzący * 20szt Altaziaja żel 10 mg/g 75 g 3 89 Alugastrin * 20 tabl.( 2blist.x10szt.) 5 90 Alugastrin * 40 tabl.( 4 blis.x10szt.) 5 91 Alugastrin zawiesina 250 ml 5 92 Ambrosol TEVA syrop 15mg/5ml 120ml Ambrosol TEVA syrop 15mg/5ml 200ml Ambrosol TEVA syrop 30mg/5ml 120ml Ambrosol TEVA syrop 30mg/5ml 200ml Amertil BIO 10mg *10tab.pow.(1bl)BIOFARM Amol 100 ml 5 98 Amol 150 ml 5 99 Amol 250 ml Ampril 2,5mg * 30tabl.(3bl.) Androvit * 30 kaps. D Anesteloc Max 20mg * 14tabl.dojel.(2bl.) Antidol 15 * 10 tabl Antidral płyn 50ml (roll-on) Antipres 5mg * 30 tabl Antipres 10mg * 30 tabl Antotalgin Natural krom/uszu 15g Farmina Antypot puder 30g Apap 500mg * 6 tabl.powl Apap 500mg * 12 tabl.powl Apap 500mg * 24 tabl.powl Apap 500mg * 50 tabl.powl Apap 500mg *100 tabl.powl.(but.) Apap C Plus * 10 tabl.mus Apap EXTRA * 10 tabl.powl Apap EXTRA * 24 tabl.powl. (2blist.) Apap EXTRA * 50 tabl.powl Apap ICE chłodzący plaster żelowy* 2szt Apap NOC * 6 tabl.powl Apap NOC * 24 tabl.powl Apap NOC * 50 tabl.powl Apap THERMAL plaster rozgrzewający*1szt Apetizer Senior syrop 100 ml D Apetizer syrop 100 ml D Aphtin 10 g AFLOFARM Apirectum *10czopk.propolis.z kw.hialur Aplefit*100tabl.(blistry) Naturell D Arcalen maść 30g H.POZNAŃ Argosulfan 2% (20mg/g) krem 40g X Arilin Rapid 1000mg * 2 globulki Aromatol koncentrat d.sp.r-ru 100ml HASC Aromatol koncentrat d.sp.r-ru 150ml HASC Aromatol koncentrat d.sp.r-ru 250ml HASC Artelac krople do oczu 10 ml Arthron COMPLEX * 30tabl.powl.D Nowy Arthron COMPLEX * 60tabl.powl.D Nowy Arthron COMPLEX * 90tabl.powl.D Nowy ArthroStop Classic * 60tabl ArthroStop Plus z imbirem * 60 tabl. D ArthroStop Plus z imbirem *100 tabl. D Arthrozamina * 60kaps. Polfa Łódź D Arthryl 1500mg * 20saszetek Arthryl inj.400mg *6amp+6rozp Artresan * 90 kaps. ASA D Artresan 1 a day * 30tabl. ASA D Ascalcin Plus o smaku cytrynowym*10sa Ascalcin Plus o smaku grejpfru. * 10sasz Ascalcin Plus o smaku malinowym * 10sasz Ascofer 200mg* 50 tabl.draż. ESPEFA Ascorutical * 30 kaps. D Ascorutical forte *20tabl.powl.D JELFA Ascorvita 1000mg*10tabl.mus.o sm.cytr Ascorvita 1000mg*20tabl.mus.o sm.cytr Asequrella * 20tabl.powl. Aflofarm D Asparaginian * 50tabl.poj.+50tabl.grat.D Asparaginian CardioDuo * 50 tabl.p. D Asparaginian Extra * 50tabl. D Aspargin * 50 tabl. FILOFARM Aspicam 15mg * 30tabl. BIOFARM Aspicam 7,5mg * 30tabl. BIOFARM Aspirator d/usuw.wydz.z nosa FRIDA Aspirator do nosa SOPELEK Aspirin 500 mg * 10 tabl. BAYER Aspirin 500 mg * 100 tabl. BAYER Aspirin C * 10 tabl.mus. BAYER Aspirin C * 20 tabl.mus. BAYER Aspirin Extra 500mg+50mg * 10tabl Aspirin protect 100mg*28tabl.powl Asprocol * 10 tabl Asprocol * 20 tabl Astres Forte * 30 tabl. D Asubtela 3mg+0,03mg * 21tabl.powl Atarax 10 mg * 25 tabl.powl Atarax 25 mg * 25 tabl.powl Atarax syrop 10mg/5ml 200ml Atecortin zawiesina 5 ml Atywia 0,03mg+2mg * 21tabl.powl.(bl.) Axotret 20mg * 30kaps.miękkich Axotret 20mg * 60kaps.miękkich Avamys aerozol do nosa 27,5mcq*120dawek Aviomarin 50mg *5 tabl.(kart) Azalia 75 mcg * 28 tabl.powl Azalia 75 mcg 3 * 28 tabl.powl Azulan Herbapol Pruszków płyn doust. 40g BABY DELFI patyczki hig.d/niemowl.* Baclofen Polpharma 10 mg * 50 tabl Baclofen Polpharma 25 mg * 50 tabl Bactrim 480mg * 20 tabl. ROCHE 4

8 189 Bactrim forte 960mg * 10tabl.powl.ROCHE Bactroban krem 20mg/g 15g Bactroban maść 20mg/g 15g Bactroban maść do nosa 20mg/g 3g Baikadent żel 15g H.Wrocław Bedicort G krem 15g JELFA Bedicort G maść 15g JELFA Belissa * 50 tabl. AFLOF. D Belissa 40+ * 50 tabletek AFLOF. D Bellergot * 30 tabl.draż. H.WROCŁAW Belosalic maść (0.5mg+30mg)/g 30g Belosalic płyn (0.5mg+20mg)/g 50ml Ben-Gay maść przeciwbólowa 50g Benalapril 5 mg * 30 tabl. B.-Ch Benalapril 10 mg * 30 tabl. B.-Ch Benalapril 20 mg * 30 tabl. B.-Ch Benosen * 20 tabl. WALMARK D Benosen * 40 tabl. WALMARK D Benzacne 5% żel 30 g Benzacne 10% żel 30g Bepanthen krem 30g Bepanthen maść 30g Bepanthen maść 100g Bepanthen Plus krem 30g Berodual N aerozol 200dawek Betadine glob.dop.200mg* 14szt.EGIS X Betadrin krople do oczu 2*5ml WZF Betahistine PLIVA 16 mg * 30 tabl Betahistine PLIVA 16 mg * 60 tabl Betahistine PLIVA 24 mg * 50 tabl.(5bl.) Betahistine PLIVA 8 mg * 30 tabl Betahistine PLIVA 8 mg *100 tabl Betanil forte 24mg * 20 tabl Betanil forte 24mg * 50 tabl Betaserc 8mg * 30 tabl.(1bl.) Betaserc 8mg * 100 tabl Betaserc 24mg* 20tabl Betaserc 24mg* 50 tabl.(5bl.) Beto 25 ZK * 28 tabl.o przedł.uwal Beto 50 ZK * 28 tabl.o przedł.uwal Beto 100 ZK * 28 tabl.o przedł.uwal Beto 150 ZK * 28 tabl.o przedł.uwal Beto 200 ZK * 28 tabl.o przed.uwal Betoptic 0,5% krople oczne 5ml Bibloc 10mg * 30 tabl.powl.(3bl.) Bibloc 5mg * 30 tabl.powl.(3bl.) Bilobil 40mg*60kaps.- wyc.z milorz Bingo sól do stóp pocenie 550g Bio-C.L.A z ziel.herbatą Małe kaps*30 D Bio-Chrom * 30 tabl. D Bioaron C syrop 100 ml PHYTOPHARM Bioaron C syrop 200 ml PHYTOPHARM Bioaron Multiwitamina 200ml Biodacyna Ophtal.0,3% krople oczne 5ml Biofenac 100mg x 20tbl BioGaia * 10 probiot.tabl.d.żucia D BioGaia probiotyczne krople 5ml D! Bioluteina * 30tabl.powl. D LEK-AM Bioluteina * 60tabl.powl. D LEK-AM Bioprazol Bio 10mg * 14 kaps.twardych Biosteron 10 mg * 60 tabl Biosteron 25 mg * 60 tabl. LEKAM Biostymina płyn doustny 1ml * 10amp Biotebal 5 mg * 30 tabl.(2bl.) Biotropil 800mg * 60tabl.powl Biotropil 1200mg* 60tabl.powl.(6bl.) Biotyk 400mg * 15kaps. D Biotyk 400mg * 30kaps. D Bisacodyl 5 mg * 30 tabl.dojelit Bisacodyl GSK 10mg * 5 czop Bisocard 2,5 mg * 30 tabl.powl Bisocard 5 mg * 30 tabl.powl Bisocard 10 mg * 30 tabl.powl Bisohexal 5 5mg * 30 tabl.powl Bisohexal 10 10mg * 30 tabl.powl Bisopromerck 5 5mg* 30 tabl.powl.merck Bisopromerck 10 10mg* 30 tabl.powl.merck Bittner Oryg.zioła szwedzkie tonik 50mlD Bittner Oryg.zioła szwedzkie tonik100mld Bittner Oryg.zioła szwedzkie tonik250mld Bittner Oryg.zioła szwedzkie tonik500mld Blumag jedyny * 30kaps. D Bobik D (wit.d3) * 30kaps.twist-off D BOBIK DK * 30kaps.twist-off D Bobik witamina K1 * 30kaps.twist-off D Bobodent żel 10g Bodymax 50+ *100t.+bodymax 50+*40t.GR Bodymax Plus * 100tabl.+B.senior*40t. GR Bodymax Plus * 600tabl. D Bodymax Senior 50+ * 600tabl. D BOIRON Avenoc maść 30g (żylaki odbyt.) BOIRON Avenoc czopki 10szt(Żylaki odbyt) BOIRON Camilia roz.dous.*10minims.po1ml BOIRON Coryzalia * 40 tabl.powl BOIRON Drosetux syrop 150ml BOIRON Homeoptic krople oczne*10minimsów BOIRON Homeovox * 60 tabl.powl BOIRON Oscillococcinum gran.1g*6p/gr BOIRON Stodal syrop p/kaszlowy 200ml Boldaloin * 30 tabl. blist.wrocław 3 289

9 Boldovera * 30 tabl. (1blis) AFLOF Bonviva 150 mg * 1 tabl.powlek Bratek * 30tabl.powl. COLFARM D Brevoxyl krem 4% (40mg/g) 40g Brodacid płyn na skórę 8g Bronchicum N syrop 100ml Broncho-Vaxom 3.5mg*30kaps Broncho-Vaxom 7mg*30kaps Bronchosol syrop 100ml PHYTOPHARM Buerlecithin-Vita 250 ml Buerlecithin-Vita 500 ml Buerlecithin-Vita 1000 ml Burak w kapsułkach * 30kaps. H.KRAKÓW D Buscolysin inj. 20 mg/1 ml * 10amp. A Butapirazol 0.25 g * 5 czop Butapirazol maść 50mg/g 30g Buvasodil 150mg * 20 tabl.powl Buvasodil 300mg * 20 tabl.powl Calcenato * 30tabl.powl. ICN D Calcium 300mg*12tab.mus.cytryn.w folii.d Calcium dobesilate 0.25g * 30tabl.GALEN Calcium gluconicum*50tabl. ESPEFA Calcium Hasco syrop o sm.truskaw. 150ml Calcium Osteo D3+ * 60 tabl. P. Łódź D Calcium pantothenicum JELFA 100mg*50tabl Calcium SANOSVIT syrop 150ml Capivit A+E forte syst*30kaps. D Capivit Piękne Włosy*30kaps.1+1op.GRATIS Captopril JELFA 12.5mg*30tabl.(blistry) Captopril JELFA 25mg*30tabl.(blistry) Captopril JELFA 50mg*30tabl.(blistry) Carbo medicinalis VP 300 mg * 20 tabl Carbosal syrop 100g GORVITA D Cardiamidum 250mg/1ml krople 15ml Cardiol C krople 40g H.WROCŁAW Carvedilol Pfizer 6,25mg * 30tabl.powl Carvedilol Pfizer 12,5mg * 30tabl.powl Carvedilol Pfizer 25mg * 30tabl.powl Castagnus 45mg * 30tabl.(3bl.) Catalin krople do oczu 15 ml Cavinton 5mg * 50 tabl Cavinton forte 10 mg * 30 tabl Cavinton forte 10 mg * 90 tabl Cavinton forte 10mg*30tabl. InPharm I.R Cavinton forte 10mg*90tabl. InPharm I.R Cebion 100 mg/ml * 30ml krople Cebionmulti krople 10 ml Celipres 100 * 30 tabl.powl.(3bl.) Celipres 200 * 30 tabl.powl.(3bl.) Centrum A-Z Cardio * 60tabl. D Centrum A-Z Cardio * 120tabl. D Centrum A-Z Silver 50+* 30t.Multiefekt D Centrum Materna kompl.od A-Z* 30tabl.D Cepan krem 35 g UNIA Cerazette 0.075mg 1*28 tabl.powl Cerumex krople do uszu 15ml Cerutin * 125 tabl.powl.(blist)polfarmex Ceruvit Junior cola 120ml POLFARMEX D Ceruvit Junior landrynka 120ml POLF.D Ceruvit Junior malina 120ml POLF. D Ceruvit Junior truskawka 120ml POLF.D Cetalergin Ten 10 mg * 10 tabl.powl Cetaphil DA Ultra 85g Cetaphil Emul.d/spec.piel.sk.twarzy250ml Cetaphil MD Dermop.d/sk.tw.i ciała 250ml Chibroxin krople do oczu 0.3% 5ml Chlorchinaldin o sm.cz.porz.2mg*20t.d/ss Chlorchinaldin VP 2mg*20tabl.do ssania Chlorchinaldin VP 2mg*40tabl.do ssania Chlorprothixen 0.015g*50tabl.pow.ZENTIVA Chlorprothixen 0.05g*50tabl.pow.ZENTIVA Cholestil 200 mg * 50 tabl.(5 blistrów) Choligrip na noc syrop 100ml Cholinex * 16 pastylek b/cukru (2bl.) Cholinex * 16 pastylek GSK Cholinex * 24 pastylki GSK Cholisept Intense miod.-cyt.*16tabl.d/ss Cholisept Intense sm.jeżyn.*16tabl.d/ss Cholitol płyn doustny 35ml H.KRAKÓW Chrom 200mcg * 50tabl.(bl.) NATURELL D Chrom 200mcg * 100tabl.(bl.) NATURELL D Cilest * 21tabl Cilest * 63tabl Ciloxan 0,3 % krople do oczu 5 ml ALCON Cinnarizinum 25mg * 50tabl.blis. HASCO Cirrus 120mg/5mg * 6 tabl.o przedł.uw Cirrus 120mg/5mg *14 tabl.o przedł.uw Citabax 10mg* 28 tabl.powl Citabax 20mg* 28 tabl.powl Citabax 40mg* 28 tabl.powl Cital 20mg * 30tabl.powl.(3bl.) Citronil 20 mg *28tabl.powl Citronil 40 mg * 28tabl.powl Citropepsin płyn doustny 180g Clatra 20mg * 10tabl

10 Clatra 20mg * 30tabl Clemastinum 1mg * 30 tabl. WZF Clemastinum syr.0,5mg/5ml 100ml AFLOFARM Clobaza krem tłusty 40g JELFA Cloranxen 5mg * 30tabl. PS Cloranxen 10mg * 30tabl. PS Clostilbegyt 50 mg * 10 tabl Clotrimazolum 1% krem 20g Cocarboxylasum JELFA 50mg * 5amp.+rozp Codipar 500 mg * 6 tabl. GLAXO Codipar 500 mg * 12 tabl. GLAXO Codipar 500 mg * 24 tabl.(2bl.) GLAXO Codipar 500 mg * 50 tabl. GLAXO Codipar mg*10czop Codipar mg*10czop CODOFIX( 2)el.siat.opat.dłoń,palec 1m CODOFIX( 3)el.siat.opat.dłoń,stopa 1m CODOFIX( 4)el.siat.opat.stopa,łokieć 1m CODOFIX( 6)el.siat.głow,ram,podu,kolan1m CODOFIX( 8)el.siat.opat.głow,udo,biodr1m Colchicum-Dispert 0,5mg*20tabl.powl.z.MZ Coldrex MaxGrip C * 12 tabl Coldrex MaxGrip C * 24 tabl Coldrex MaxGrip o sm.cytrynowym *10sasz Coldrex MaxGrip o sm.cytrynowym *5sasz Coldrex o sm.cytryn.(hotrem)* 10sasz Combigan krople d/oczu (2mg+5mg)/ml 5ml Concor 5 5mg * 30 tabl.powl Concor 10 10mg * 30 tabl.powl Concor Cor 1,25 1,25mg* 28tabl.powl Concor Cor 1,25 1,25mg* 56tabl.powl Concor Cor 10 10mg* 28 tabl.powl. MERCK Concor Cor 2,5 2,5mg* 28tabl.powl Concor Cor 3,75 3,75mg* 28tabl.powl Concor Cor 5 5mg* 28tabl.powl Concor Cor 7,5 7,5mg* 28tabl.powl Contractubex żel 20 g Cordarone 200 mg * 30 tabl. SANOFI Corectin 5 5 mg * 30 tabl.pow.biofarm Corectin mg * 30 tabl.pow.biofarm COREGA Super Mocny (b/cynku) krem 40g COREGA Tabs Bio Formel * 136 tabl COREGA Świeży Oddech krem 40ml Corhydron 25 inj. 25mg* 5 fiol.+rozp Corhydron 100 inj. 100mg* 5 fiol.+rozp Corneregel żel do oczu 5 g Corneregel żel do oczu 10 g Corneregel żel do oczu 10 g Inphar. I.R Corsodyl 0,1% płyn d/płuk.jamy ust.200ml Corsodyl płyn do stos.w j.ustnej 300ml Cortineff 100 mcg * 20 tabl. POLFA PAB Cortineff ophtalm.0.1% maść oczna 3 g Cravisol płyn 100ml PHYTOPHARM Crotamiton maść 40 g FARMAPOL Cutibaza krem półtłusty 30 g POZ Cyclo 3 Fort 150 mg* 30 kaps.twardych Cyclonamine 0.25 g * 30 tabl Cynacholin płyn 100 ml PHYTOPHARM Cynarex 250mg*30tabl.(3bl.) H.WROCŁAW Cynk org. NATURTABS FreshMint 7mg*50tabl Cyto-Protectin MR 35mg*60tabl.o zmod.uw Czopki glicerolowe 1g * 10szt.FARMINA Czopki glicerolowe 2g * 10szt.FARMINA Czosnek Perełki * 30kaps.bezzapach.D D-VITUM Forte wit.d d/dorosł.* 30kaps. D D-VITUM wit. D d/niemowląt krople 6ml D D-VITUM wit.d d/niemowląt * 36 kaps. D Daktarin 20mg/g krem 15g Dalacin T emulsja na skórę 30ml Dalacin T płyn na skórę 30ml Dalacin T żel 1% 30g Davercin roztwor 2.5% 30 ml Davercin żel 2,5% 30 g Daylette 3mg + 0,02mg * 28tabl.powl Debelizyna pasta doust. 100g H.PRUSZKÓW Debretin 100mg * 30tabl.powl Debretin 100mg * 100tabl.powl Debridat 100 mg * 30 tabl.powl Debridat gran.do przyg.zawies. 250ml Debutir * 60 kaps. D Deflegmin 30mg * 20tabl.(1bl.) Deflegmin 75mg * 10kaps.o przedł.uw Deflegmin krople 7,5mg/ml 50ml Delicol krople dla niemowląt 15ml D Dentinox N żel do stos.na dziąsła 10g Dentosept A płyn 25g PHYTOPHARM Dentosept płyn 100 ml PHYTOPHARM Deprim * 30 tabl.powl Deprim * 90 tabl.powl Deprim forte 425mg * 20 kaps.twarde LEK Depulol żel 20g HASCO Dermatol 2g AFLOFARM DERMENA odżywka d/włosów 200 ml DERMENA Plus szamp. p/łupież. 7ml*7sasz DERMENA

11 szamp.zapob.wyp.wł.200ml Dermobaza krem tłusty 25 g GSK Dermosan krem UV 5 N+R 40g Dermosan krem tłusty d/tw./ciała 40g Dernilan krem 35 g WROCŁAW Dernilan maść 35 g WROCŁAW Detreomycyna 1% maść 5 g CHEMA Detreomycyna 2% maść 5 g CHEMA DexaCaps * 10 kaps.tward. H.Lublin Dexak 25mg * 30tabl.powl.(3bl.)BERLIN-CH Dexak 50 50mg/2ml * 5amp.po2ml BERLIN- CH Dexamethason WZF 0,1% zaw.d/oczu 5ml Dexamytrex krople do oczu 5ml Dexamytrex maść do oczu 3g Dexapico syrop 115ml Dexapini syrop 115ml (150g) H.Lublin Dexeryl krem 250 g Dezodorant SUPER DEO Reutter 50g Diclac 50 50mg * 30tabl.dojelit Diclac Lipogel żel 10mg/g 50g Dicloabak 1mg/ml krople do oczu 10ml Dicloberl 50 mg * 10 czopk. B.-Ch DicloDuo 75mg * 30 kaps.o zmod.uwal Dicloziaja żel 1% 100g Dicoflor 30 dla dzieci*10kaps. D X Dicoflor 30 dla dzieci*30kaps. D X Dicoflor 60 dla dorosłych*10kaps.d X Dicoflor 60 dla dorosłych*20kaps.d X Dicoman * 45kaps. D Dicoman Junior * 45kaps. D Dicortineff krople do oczu i uszu 5ml Differin 1mg/g żel 15g DIH 500mg * 30tabl.powl.(2blis.) Dih Lipożel 35g Hasco Diklonat P żel 10mg/g 60 g PLIVA KRAKÓW Diky 4% aerozol (poj.30ml) po 25g Dilatrend 12,5mg * 30tabl. ROCHE Diohespan Max 1000mg * 60tabl Diosminex 500 mg * 60tabl.powl.(4bl.) Diosminex szybka ulga d/nóg żel 100ml DIP RILIF żel 30g DIP RILIF żel 50g DIP RILIF żel 100g Diphergan 10mg * 20 tabl.draż Diphergan 25mg * 20 tabl.draż Diprobase krem 50g Diprobase maść 50g Diprogenta krem 15g Diprogenta maść 15g Diprolene 0.05% maść 15g Diprophos inj.7 mg/1ml * 5amp Diprosalic maść 15g Diprosalic płyn 30 ml Disnemar d/dorosłych (zielony)aeroz.25ml Disnemar d/dzieci (niebieski) aeroz.25ml Disophrol retard * 8 tabl.o przedł.uwal Distreptaza * 6 czopków B-Lubl.! Diuramid 250mg * 30 tabl Diured 5mg * 30tabl.(3bl.) Diured 10mg * 30tabl.(3bl.) Divascan 2,5 mg * 60 tabl. B-Ch Dopegyt 250mg * 50tabl Doppel Herz Aktiv d/diabetyków *30tab.D Doppel Herz Aktiv Dla mężcz.*30kaps.d Doppel Herz Aktiv Essentiavit Forte*50k Doppel Herz Aktiv Lecyt.Forte1200*30k. D Doppel Herz Aktiv Lecytyna+vit.B*30kap.D Doppel Herz Aktiv Magnez B6 Forte400*30t Doppel Herz Aktiv Magnez+Wapń Forte*30tb Doppel Herz Aktiv Mama *60 kaps. D Doppel Herz Aktiv Meno*30tabl.D Doppel Herz Aktiv Meno*60tabl. D Doppel Herz Aktiv Minerały d/diab*30k. D Doppel Herz Aktiv Moc.kości Ca1500+D*30t Doppel Herz Aktiv Mocny wzrok*30kap.d Doppel Herz Aktiv Na oczy Forte*30kap. D Doppel Herz Aktiv Na oczy Total*30kap.D Doppel Herz Aktiv Na oczy z lutein*30k.d Doppel Herz Aktiv Na odporność*30kaps.d Doppel Herz Aktiv Na poziom cukru*30k. D Doppel Herz Aktiv Na prostatę Forte*30ka Doppel Herz Aktiv Na prostatę*30kap.d Doppel Herz Aktiv Na serce Omega3*30kaps Doppel Herz Aktiv Na stawy Forte*60kap.D Doppel Herz Aktiv Na stawy*30kaps.d Doppel Herz Aktiv Na ukł.mocz.*30tabl.d Doppel Herz Aktiv Na włosy i paz*30kap.d Doppel Herz Aktiv Na wątrobę*30kaps.d Doppel Herz Aktiv Tran na odpor.*120k. D Doppel Herz Energovit.ton.K 250ml Doppel Herz Energovit.ton.K 500ml Doppel Herz Energovit.ton.K 750ml Doppel Herz Energovit.ton.K 1000ml Doreta 37,5mg+325mg*20tab.pow.(2bl) Doreta 37,5mg+325mg*30tab.powl.(3bl) Doreta 37,5mg+325mg*60tab.powl.(6bl.) Doxepin TEVA 10mg * 30 kaps.twarde 10

12 575 Doxepin TEVA 25mg * 30kaps.tw.(3bl) Driclor roztwór - antyperspirant 20ml Duac Once Daily Gel żel n/skórę 15g! Duo Stawy MaxiFlex Glukozamina* 30tab.mu Duphalac Fruit syrop 500ml Duphalac syrop 150 ml Duphalac syrop 300 ml Duphaston 10mg * 20tabl.powl Duspatalin 135mg * 30tabl Duspatalin retard 200 mg*30k.o p.uw(2bl) DX2 * 30kaps. D DX2 szampon dla mężczyzn 150ml Ebivol 5 mg * 30 tabl Echinacea-Ratiopharm MAX 100mg*50tab(5b) ECOMER 250mg * 60kaps.miękkie Efferalgan 80mg*10czopków Efferalgan 150mg*10czopków Efferalgan 300mg*10czopków Efferalgan 500mg* 8tabl.mus Efferalgan 500mg*16tabl.mus Efferalgan Codeine* 16 tabl.mus. (2tuby) Efferalgan Vitamin C * 10 tabl.mus Efferalgan Vitamin C * 20 tabl.mus Effortil krople 15 g Egiramlon 10mg+10mg * 30kaps.twarde Egiramlon 10mg+5mg * 30kaps.twarde Egiramlon 5mg+10mg * 30kaps.twarde Egiramlon 5mg+5mg * 30kaps.twarde Egistrozol 1mg * 28tabl.powl Elevit Pronatal * 100 tabl.powl.(blist.) Elevit Pronatal * 30 tabl.powl.(blist.) Elicea 5mg * 28 tabl.powl Elicea 10mg * 28 tabl.powl Elicea 20mg * 28 tabl.powl Elocom maść 0.1% 15 g Elocom maść 0.1% 30 g Elocom płyn 20ml Elofen 2mg/ml syrop 150ml Elosalic maść 15 g Elosone krem 15g Elosone krem 30g Eltroxin 50 mcg * 100 tabl Eltroxin 100 mcg * 100 tabl Encopirin 325 mg * 30 tabl.dojelit Encopirin 325 mg *100 tabl.dojelit Encopirin Cardio 81 * 100 tabl.dojelit Enema r-r do wlewow doodbyt.150ml ENFAMIL 1 Premium mleko od1mies.400g D ENFAMIL 2 Premium mleko od 6mies400g D ENFAMIL 3 Premium mleko od1-3 lat400g D ENFAMIL A.R 1 mleko począt.od urodz.400g ENFAMIL A.R 2 mleko pow.4 mies.400g D ENFAMIL H.A Digest mleko początk.400gd ENFAMIL O- Lac mleko modyf.400g D ENFAMIL Premature Premium 400g D Epiduo żel 15g Erdomed 300mg * 10 kaps Erdomed 300mg * 20 kaps Erdomed pr.d.sporz.zaw.35mg/ml 50g prosz Erythromycin Cusi 0.5% maść do oczu 3,5g Esberitox N * 50 tabl Esberitox N * 100 tabl Escapelle 1500mcg * 1tabl Escapelle 1500mcg * 1tabl. InPharm I.R Esceven żel 30 g H.POZNAŃ Esceven 167mg * 40 tabl.powl. H.POZNAŃ Espumisan 40mg * 100 kaps.(blist.) Espumisan 40mg * 25 kaps.(blister) Espumisan krople 30ml Espumisan MAX * 20kaps.mięk Esputicon 50mg * 25kaps.miękkie (1bl.) Esputicon 50mg * 100kaps.miękkie(blis.) Esputicon krople 5g Esseliv duo * 40 kaps. D Esseliv Forte 300mg* 30 kaps.twardych Esseliv Forte 300mg* 50 kaps.twardych Essentiale forte * 50 kaps Estalis TTS 50/140 * 8 plastrów! Estalis TTS 50/250 * 8 plastrów! Estazolam 2mg*20tabl. TZF PS Etopiryna * 10 tabl Etopiryna * 30 tabl Etopiryna * 50 tabl Eurespal 80 mg * 30 tabl.powl Evra 6mg+600mcg * 3sasz Exforge 10mg/160mg * 14 tabl.pow Exforge 10mg/160mg * 28 tabl.pow.(blis.) Exforge 5mg/160mg * 28 tabl.pow.(blis.) Exforge 5mg/80mg * 28 tabl.pow.(blis.) Exforge HCT 10mg/160mg/25mg* 14tabl.pow Exforge HCT 5mg/160mg/12,5mg* 14tabl.pow Exoderil krem 1% 15 g Extraspasmina* 10kaps.tw.(1bl.) Falvit * 30 tabl.draż. D Falvit * 60 tabl.draż. D Falvit mama * 30 tabl.powl. D Falvit mama * 60 tabl.powl. D Faringosept 10mg * 10 tabl.do ssania Fastum żel 2.5% 50g Fastum żel 2.5% 100g dozownik B- CH Fastum żel 2.5% 100g tuba Febrisan * 12 saszetek Febrisan * 8 saszetek sm.cytrynowy Febrisan Tabs * 12tabl.powl FEM 7 Combi

13 50mcg/24h 4plastry Femibion Natal 1 *30tabl.powl. D Femibion Natal 2 *30tabl.pow.+30kaps.D Feminella Hyalosoft * 10glob.dopoch Feminella Vagi C * 6 tabl.dopoch Feminum -nawilż.żel intym.d/kobiet 40ml Femoden 1 * 21 tabl.powl Femoston * 28 tabl.powl Femoston Mite * 28 tabl.powl Fenistil żel 1mg/ml 30g Fenistil żel na rany 50g Fenistil 1mg/ml krople 20ml Ferrum Lek 100mg * 30 tabl.do żucia Ferrum Lek syrop 50mg/5ml 100ml Fervex D granulat 8sasz.* 5g Fervex granulat 8sasz.* 13g Fervex JUNIOR granulat 8sasz.* 3g Fexofast 120mg * 20 tabl.powl Fexofast 180mg * 20 tabl.powl Filomag B6 * 50 tabl. FILOFARM Filtry higieniczne FRIDA * 10szt Fitolizyna pasta doustna 100 g Flamexin 191,2 mg * 20 tabl. (2blis.) Flamozil żel hydrokoloidowy na rany 75ml Flarex krople oczne 1mg/ml 0.1% 5ml Flavamed 30mg * 20 tabl. B.-Ch Flavamed 60mg * 10tabl.mus. B.-Ch Flavamed Max r-r doustny 6mg/ml 100ml Flavamed syrop 15mg/5ml 100ml B.-Ch Flegamina 8mg * 20 tabl Flegamina 8mg * 40 tabl Flegamina Junior 2mg/1ml 30ml krople Flegamina syrop o sm.malin.120ml TEVA Flegamina syrop o sm.malin.200ml TEVA Flegamina syrop o sm.mięt.b/c.120ml TEVA Flegamina syrop o sm.mięt.b/c.200ml TEVA Flegamina syrop o sm.miętowym 120ml Flegamina syrop o sm.miętowym 200ml Flegamina syrop o sm.truskawk.120ml Flegamina syrop o sm.truskawk.200ml Flexove 625 mg * 60 tabl. (6 bl.) Flonidan Control 10mg* 10tabl Floragyn globulki dopochwowe * 6 szt Floxal krople do oczu 5ml Floxal maść do oczu 3g Floxal maść do oczu 3g InPharm (Buł.)I.R Flucinar maść 15g Flucinar N krem 15 g Flucinar N maść 15 g 4. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pakiet 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 728 Flucinar żel 15g Fluimucil 600mg * 10tabl.musuj Fluimucil Muko 200mg * 20sasz.po1g Fluimucil Muko Junior 100mg*20sasz.po1g Flunarizinum 5 mg * 30 tabl.(2bl.) WZF Folik 0.4 mg * 30 tabl. POLFA GRODZ Folik 0.4 mg * 60 tabl. POLFA GRODZ Folik 0.4 mg * 90 tabl. POLFA GRODZ Fortrans proszek * 4 saszetki Fosidal 2mg/ml syrop 150ml Fosidal 80mg* 30tabl.powl Fucidin 2% krem 15 g Furaginum 50mg * 30 tabl. ADAMED Furazolidon Medana zawiesina 160g Furosemidum inj.20mg/2ml * 5 amp GARDLOX zioł.past.d/ss.pomarańczowe*16 D GARDLOX zioł.past.d/ss.truskawkowe *16 D GARDLOX zioł.past.d/ss.wiśniowe *16 D GARDLOX zioł.pastylki d/ssania*16 D GARDLOX zioł.tabl.d/ssania b/cukru*16 D Gargarin proszek d/płukanki 30g AFLOFARM Gaspertin Wzdęcia * 50kaps. Teva Gasprid 5 mg * 30 tabl. (blistry) Gasprid 10 mg * 30 tabl.(blistry) Gastrotuss Baby syrop 200ml Gastrotuss syrop 20ml * 25 torebek Gealcid * 24 tabl.d.rozgryz.i żucia Gealcid * 40 tabl.d.rozgryz.i żucia Gelatum Aluminii Phosphor. 250g AFLOFARM Gencjana-1% spir.roz.fiol.genc.20ml GEMI

14 Gencjana-1% wodny roz.fiol.genc.20g GEMI Gencjana-2% wodny roz.fiol.genc.20g GEMI GenTeal HA krople do oczu 10 ml GenTeal nawilz. krople do oczu 10ml GenTeal żel do oczu 10ml Geronpol Vital Tonik 1000ml D Ginkofar 40mg * 20tabl.powl Ginkofar 40mg * 60tabl.powl Ginkofar 40mg * 90tabl.powl.(3bl.) Ginkofar Forte 80mg * 20tabl.powl Ginkofar Forte 80mg * 60tabl.powl Ginkoprim 40 mg * 60 tabl. D Gliceryna 30 g HASCO Glosal spray na suche gardło*250daw Glucardiamid * 10 pastylek Glucosum inj. 5% 500ml flakon Baxter Glukoza proszek 80 g tor.hasco Glukozamina 500 Plus *90tabl. D Glukozamina 500mg * 100 tabl. D Gopten 0,5 0,5mg *28kaps.tw Gopten 2 2mg * 28kaps.twarde Gripex * 12 tabl.powl Gripex * 24 tabl.powl Gripex HotActiv * 8 sasz. sm.cytrynowy Gripex HotActiv Forte *8sasz. sm.cytryn Gripex MAX * 10 tabl.powlekanych Gripex MAX * 20 tabl.powlekanych Gripex Noc * 6 tabl.powl. (1blist.) Gripex Noc * 12 tabl.powl. (1blist.) Groprinosin 500mg * 20tabl Groprinosin 500mg * 50tabl.(5bl.) Gruszka z kanką nr 7 KEJ Gruszka z kanką nr 9 KEJ Gruszka z miękkim końcem nr 2 KEJ Gruszka z miękkim końcem nr 7 KEJ Gruszka z miękkim końcem nr 9 KEJ Grypolek * 12 tabl.powlek. (2 blistry) Gutron 2,5mg * 20tabl Gynalgin * 10 tabl.dopochwow Gynazol 2%krem dopochwowy (20mg/g) 5g Gynoflor 50mg+0.03mg * 6 tabl.dopoch.! Gynoflor 50mg+0.03mg * 12tabl.dopoch.! Gynophilus 341mg * 14 kaps.dopoch Gynoxin 600 mg * 1 globulka Halidor 100 mg * 60 tabl Harmonet * 21tabl.powl Hascosept r-ór d.stos.w j.ust(atomiz)30g Hascosept r-ór d.stos.w j.ust. 100g Hedelix syrop wykrztuśny 100ml HEEL Euphorbium S aer.d/nosa 20ml HEEL Euphorbium SN kropl.doustne 30ml HEEL Klimakt * 50 tabl. K HEEL Nervoheel N * 50 tabl HEEL Nux Vomica-Homaccord krople 30ml HEEL Oculoheel * 50 tabl HEEL Vertigoheel * 50 tabl HEEL Vertigoheel krople 30ml HEEL Viburcol comositum * 12czopków Hemofer prol.*30 tabl.o przed.uw Hemorectal * 10 czop Hemorigen * 30 tabl. WROCŁAW Hemorol * 12 czopków WROCŁAW Heparegen 100mg * 30 tabl. JELFA Heparegen 100mg * 100 tabl. JELFA Heparin-HASCO 35 g żel HASCO Heparin-HASCO Forte żel 35g Heparinum GSK krem 300j.m./g 20g Hepason Complex * 30kaps. ASA D Hepatil 150mg * 40tabl. PLIVA D Hepatil Complex * 50kaps. D Hepatil Trawienie * 20tabl.powl. D Hepatil Vit 150mg * 20tabl. D Herbapect syrop 125ml (150g) AFLOFARM Herbapect JUNIOR syrop 100ml AFLOF.D Herpex 50mg/g krem 2g HEXAL Hialeye 0,2% nawil.krople d/oczu 10ml Hialeye 0,4% nawil.krople d/oczu 10ml Hialu - Femin * 60kaps. D HIPP-herbatka d.kobiet karm.200g D HIPP-herbatka jabłkowa z melisą 200g D HIPP-herbatka leśne owoc.i zioła 200g D HIPP-herbatka owocowa instant 200g D HIPP-herbatka rumiankowa 200g D HIPP-herbatka uspokajająca 200g D HIPP-herbatka ułatw. trawienie 200g D HIPP-herbatka z kopru wł.inst. 200g D HIPP-ORS 200 kleik march.- ryż.4m+ 200mlD Histigen 8mg * 100tabl.(5bl.) Histigen 16mg * 30tabl.(2bl.) Histigen 16mg * 60tabl.(3bl.) Histigen 24mg * 50tabl.(5bl.) HUMAVIT M droż.piwn.,magnez,w.b6*250t. D HUMAVIT Morwa Biała * 180tabl.(poj.) D HUMAVIT Z droż.piwn.,skrzyp,pokrzywa* Hyabak 10 ml Hydrochlorothiazidum 12,5mg*30tabl.POLPH Hydrochlorothiazidum 25mg*30tabl.POLPHRM Hydrocortisonum 20mg *

15 20tabl.(bl.)JELFA Hydrocortisonum krem 5mg/g 15g OCEANIC Hydroxyzinum Espefa 25mg * 30 tabl.powl Hydroxyzinum VP 10mg * 30 tabl.powl Hygroton 50mg * 20tabl HYLO-CARE krople do oczu 10 ml HYLO-COMOD kr.do oczu 10ml Hypnogen 10 mg * 15 tabl.powl. PS Hypnogen 10 mg * 20 tabl.powl. PS Hyzaar * 28tabl.powl. (2bl.) Hyzaar Forte * 28 tabl.powl. (2bl.) Ibalgin 200 mg * 12 tabl.powl Ibalgin 200 mg * 24 tabl.powl Ibalgin Baby 100mg/5ml zaw.d/dziec.100ml Ibalgin Fast 400mg * 6 tabl.powl Ibalgin Fast 400mg * 12 tabl.powl Ibalgin Maxi 400 mg * 12 tabl.powl Ibalgin Maxi 400 mg * 24 tabl.powl Ibalgin sport krem 50g Iberogast płyn doustny 20ml Iberogast płyn doustny 50ml Ibufen D zaw.100mg/5ml 120ml(but PET) Ibufen d/dzie.forte 200mg/5ml 100ml cola Ibufen Junior 200mg* 10kaps.miękkich Ibufen zaw.doust.100g sm.pomar.(but.pet) Ibum 100mg/5ml zawiesina 130g HASCO Ibum 200mg * 10kaps.mięk. HASCO Ibum 200mg * 30kaps.mięk. HASCO Ibum 200mg * 60kaps.mięk.(4bl.) HASCO Ibum forte 400mg * 12 kaps.mięk. HASCO Ibum forte 400mg * 24 kaps.mięk. HASCO Ibum forte 400mg * 36 kaps.mięk. HASCO Ibum Grip 200mg+30mg *10tabl.powl.HASCO Ibum ICE plast.chłodz.ból*1sasz.(2plast) Ibum żel 100 g Ibum żel 50 g Ibuprom 200mg * 2 tabl.powl Ibuprom 200mg * 10 tabl.powl Ibuprom 200mg * 50 tabl.powl Ibuprom 200mg * 96 tabl.powl.(but.) Ibuprom Duo 400 mg * 12 tabl.powl.(1bl.) Ibuprom Max 400mg * 12 tabl.draż.(blis.) Ibuprom Max 400mg * 24 tabl.draż.(blis.) Ibuprom Max 400mg * 48 tabl.draż.(but.) Ibuprom Max Sprint 400mg*10kaps.miękkie Ibuprom Sprint Caps 200mg *10kaps.elast Ibuprom Sprint Caps 200mg *24kaps.elast Ibuprom Zatoki *12 tabl.powl. blister Ibuprom Zatoki *24 tabl.powl. (poj.) ICaps R * 30kaps. D Icemix sztuczny lód w aerozolu 400ml Iladian * 10 kaps. D Immunaron syrop 100ml AFLOF.D Immuno Up * 30tabl.powl. D Imodium Instant 2mg*6tab.(liof.doust)1bl Imovane 7,5 mg * 20tabl.powl. (1blist.) Indocollyre 0,1% *5 ml Infacol zaw. 40mg/ml 50ml Infectoscab 5% krem 30g Inhalator BABYHALER Inhalator DIAGNOSTIC P1 +maska dla dzie Inhalator HANDIHALER- Spiriva Inhalator tłokowy MICROLIFE NEB Inhalol krople do inhalacji 10g Inhibace 0,5mg * 30 tabl.powl Inhibace 1 mg * 30 tabl.powl Inhibace 2,5mg * 28 tabl.powl Inhibace 5 mg * 28 tabl.powl Inhibace Plus 5mg+12,5mg*28tabl.powl Inspra 25mg * 20 tabl.powl.(2bl.) Inspra 25mg * 30 tabl.powl.(3bl.) Inspra 50mg * 20 tabl.powl.(2bl.) Inspra 50mg * 30 tabl.powl.(3bl.) Intimel nawil.żel intym.d/kobiet30g EMO Iskial olej z wątrob.rekina*120kap.(bl)d ISLA- CASSIS * 30 pastylek ISLA-MINT * 30 pastylek ISLA-MOOS * 30 pastylek Ismigen * 30tabl.podjęz.(3bl.) Ispagul 100g (pojemnik) HERBA STUDIO Jeanine 1 * 21tabl powl Jeliton pr.wsp.codz.prac.jelit 180g D Jodid 100 * 100 tabl Jodid 200 * 100 tabl Jodyna 3% 10 g HASCO Juvit krople (witamina C) 40 ml HASCO Juvit Multi krople 10 ml HASCO Kaldyum 600 mg * 50 kaps.o przed.uw.tw Kaldyum 600 mg *100 kaps.o przed.uw.tw Kalivit * 60tabl.(pojem.) FARMAPOL D Kalms * 40 tabl.(blist.) G.R.LANE Kalms * 100 tabl.(blist.) G.R.LANE Karczoch * 30tabl.powl. D Kelicardina krople doustne 40g H.WROCŁAW Kelp * 50tabl. WALMARK D Kelp * 100tabl. WALMARK D KeratoStill krople do oczu 10ml Ketonal Lek 2,5% żel 50g Ketonal Lek

16 2,5% żel 100g Ketonal Termo plaster rozgrzewjący*20sz Ketospray forte 100mg/g 25g płyn d/natr Ketotifen 1 mg * 30 tabl. WZF Ketotifen syrop 20mg/100ml 100ml HASCO Klarin * 30tabl. FARMAPOL D Klarin * 60tabl. FARMAPOL D Klarin Aktiv z luteiną * 30tabl. FARM.D Klarin Aktiv z luteiną * 60tabl. FARM.D Klarin Junior * 30tabl. FARMAPOL D Klindacin T 1% żel (tuba) 30g Koenzym Q-10 +wit.e30mg*30kaps.(bl.)d Kontracept 0,02mg+0,075mg * 21tabl.draż Kopiryna tabl.od bólu głowy*6tabl.(b/k) Kreon j. 150mg*20kaps.doj.(but.) Kreon j. 150mg*50kaps.doj.(but.) Kreon j. 300mg*20kaps.doj.(but) Krople miętowe 35 g AFLOFARM Krople nasercowe 35g HASCO Krople walerianow. 35g HASCO Krople żołądkowe 35g T HASCO Krople żołądkowe Forte 39ml(35g)H.Lublin Kwas borny 3% BORASOL 100g PROLAB Kwas borny 3% BORASOL 200g PROLAB Kwas borny 3% BORASOL 500g PROLAB LaciBios femina * 10kaps. D Lacidofil * 20 kaps Lacrimal krople do oczu 2 * 5ml WZF Lactiv Up * 10kaps. D X Lactovaginal * 10kaps.dopochw(blister) Lactulose-MIP syr.9,75g/15ml 200 ml Lactulose-MIP syr.9,75g/15ml 500ml Lactulosum Aflofarm 7,5g/15ml syr.150ml Ladybon 2,5mg * 28tabl Lakcid proszek * 10 amp Lakripos Gel żel do oczu 10 g Laktocer ZN * 40tabl. D Laktomag B6 * 50tabl Laremid 2 mg * 10 tabl.(blister) WZF Laryng Up * 16tabl.d/ss. FarmaProj. D Laryng Up Junior * 16tabl.d/ss.pom. D LATAN żel na zmęcz.opuchnięte nogi 40g Laticort 0.1% krem 15 g Laticort 0.1% maść 15 g Lecithine 1200 forte * 48kaps.ORTIS D Leko - srodek dezynfekujacy * 10 sasz Len * 20tabl.do ssania (bl.) COLFARM D Lesine 3mg+0.03mg * 21tabl.powl.(1bl.) Lesinelle 3mg+0,02mg* 21tabl.powl.(1bl.) Levoxa 500mg * 10tabl.powl.(bl.)ACTAVIS Lexotan 3 mg * 30 tabl. ROCHE PS Lexotan 6 mg * 30 tabl. ROCHE PS Liderin * 6tabl. D Lignocainum A żel 2% 30g JELFA Lignocainum U żel 2% 30g JELFA Lignocainum h/chlor.wzf 1% 2ml * 10amp Lignocainum h/chlor.wzf 2% 2ml * 10amp Linea * 60tabl. AFLOFARM D Linea 40+ * 60tabl. D Linea detox * 60tabl. D Linea fix * 20saszetek D Linex Baby * 10sasz. D Linex Forte * 21kaps. D Linomag 20% 200mg/g krem 30g (tuba) Linomag 20% 200mg/g maść 30g (tuba) Lioton 1000 żel 50 g B-C Lioton 1000 żel 100 g B-C Lioton 1000 żel 30 g B-C Lioven Active Tabs * 30tabl.(3bl.) D Lioven Max żel 50g Lipancrea * 30 kaps.(pojem.)wzf Lipancrea 8000 * 20kaps.pojemn.WZF Lipanthyl NT mg*30tabl.pow Lipomal syrop 125g AFLOF Lirra 5mg * 28tabl.powl Litozin Forte * 200kaps. D Litozin Forte C * 120kaps. D Litozin Forte C * 20sasz. D Liv.52 * 50 tabl Liv.52 * 100 tabl Livial 2,5 mg 1*28 tabl Loceryl 50mg/ml 5% lakier p/grzyb.2.5ml Locoid 1mg/g krem 15g Locoid 1mg/ml płyn 30 ml X Locoid Crelo 1mg/g emulsja 30g Locoid Lipocream 1mg/g krem 15g Logest 1*21tabl.powl Lokomotiv * 8 draż. Aflof. D Lokomotiv * 6past.d/ssan. Aflof. D Lokomotiv syrop d/dzieci 130ml AFLOF. D Lokren 20 mg * 28 tabl.powl Lorafen 1 mg * 25 tabl.draż. POLFA T PS Lorafen 2,5mg* 25 tabl.draż. POLFA T PS Loratadyna Pylox 10mg * 10tabl Lorinden A maść 15g Lorinden C maść 15 g Lorinden N krem 15 g Lotemax 0.5 % krople d oczu 5ml Loxon 2%

17 20mg/ml płyn na skórę 60ml Loxon 5% 50mg/ml płyn na skórę 60ml Lubex emulsja 150ml (grzyb.sk.) Lucetam 400 mg * 60 tabl.powl Lucetam 800 mg * 30 tabl.powl Lucetam 800 mg * 60 tabl.powl Lucetam 1200mg* 20tabl.powl Lucetam 1200mg* 60tabl.powl Luivac 3mg * 28 tabl Lutezan * 30kaps. D Lutezan Multivita * 30tabl. D Lutezan Omega 3 * 30kaps. D Maalox zawiesina 250 ml Macmiror 200mg * 20 tabl.powl Macmiror complex 500mg * 12 glob.dopoch Macmiror complex maść dopochwowa 30g Madinette 0,03mg+2mg * 21tabl.powl Maglek B6 500mg * 50tabl Magne B6 * 50tabl.powl. SANOFI Magnefar B6 * 100tabl. D Magnefar B6 Cardio * 60tabl. BIOF. D Magnesium B6 Forte *20tabl.mus.P.Łódź D Magnesium B6 Polfa Łódź * 60tabl. D Magnesium B6 SKURCZE*60tabl.Polfa-Łódź D Magnez+B6 Optimal * 100tabl. D Magnezin 200mg * 30 tabl.(blist.) Magnezin 500mg * 30 tabl.(blist.) Magnezu siarczan siedmiow(s.gorzka)25gaf Majamil PPH 25mg * 30tabl.dojel.(3bl.) Majamil PPH 50mg * 30tabl.dojel.(3bl.) Manti * 10 tabl. do ssania(sm.miet.) Manti * 30 tabl. do ssania(sm.mięt.) Marimer spray do nosa hyperton.100ml Marimer spray do nosa 100ml Marsjanki Imunactiv * 30tabl.pomarańc. D Marsjanki Imunactiv * 30tabl.truskawk. D Marsjanki Imunactiv * 60past. truskaw Marsjanki Imunactiv * 60past.pomarańcz Marsjanki Imunactiv MIX *100 past.+laser Marsjanki z preb. MIX * 100 tabl.+laser Marsjanki z preb.ow.leśne*100tabl.+laser Marsjanki z preb.trusk.* 100 tabl.+laser Marsjanki z prebiotyk.ow.leśne* 60past Marsjanki z prebiotyk.ow.leśne*30past.d Marsjanki z prebiotyk.trusk.* 60past Marsjanki z prebiotyk.truskawka*30past.d Marvelon 1 * 21tabl Marvelon 3 * 21tabl Mastodynon N krople doustne 50ml Maxibiotic maść 5g Maxigra 50mg * 1 tabl.powl. POLPHARMA Maxigra 100mg * 4 tabl.powl. POLPHARMA Maxitrol krople do oczu 5ml Maxitrol maść do oczu 3,5g MaxiVision * 30kaps.(bl.) ASA D MaxiVision Total * 30kaps. D Maxivit dla Niej * 50tabl. D Maxivit z żeńszeniem * 50tabl. D Maxivit z żeńszeniem * 100tabl. D Maść borowinowa 400mg na g 60g SULPHUR X Maść cynkowa 20g AFLOFARM Maść ichtiolowa Aflofarm 20 g Maść kamforowa 20g (tuba) AFLOFARM Maść majerankow. 10 g HASCO Maść na odciski 10g (tuba) AFLOFARM Maść na odleżyny 130g PAMPA Maść nagietkowa 20 g FARMINA Maść nagietkowa ZIAJA 37g Maść ochronna z witaminą A 25g HASCO Maść p/odciskom zgrub.15grekord ŁUSZCZY Maść propolisowa 20 g APIPOL Maść tranowa 20 g AFLOFARM Maść z witaminą A 30g LG OLSZTYN Medargin 2g * 30sasz. CURTIS D Medargin proszek do sporz.roztw.181,2g D Medazepam TZF 10mg* 20 kaps.twardych PS Melisa * 30tabl.powl. COLFARM D Melisana Klosterfrau 47 ml Melisana Klosterfrau 95 ml Meloksam 7.5mg * 20 tabl.(2bli) P.GRODZ Memotropil 400mg * 60 kaps. POLPHARMA Memotropil 800mg* 20tabl.powl.(2bl.) Memotropil 800mg* 60tabl.powl.(6bl.) Memotropil 1200mg* 20tabl.powl.POLPHARMA Memotropil 1200mg* 60tabl.powl.POLPHARMA Menoplant Soy-a 40 * 30kaps.(bl.) ASA D Menoplant Soy-a 40 * 60kaps. ASA D Menostop * 30kaps. HASCO D Menostop * 60kaps. HASCO D Mentho-Parafinol 125 g HASCO Mentowal krople 5g Mercilon * 21tabl

18 Mercilon * 63 tabl Merz Spezial * 60draż. D Metazydyna 20 mg * 60 tabl.powl.(blist) Metazydyna MR x 60tbl Metindol maść 50mg/g 30g Metindol retard 75mg * 25tabl.o przedł.u Metizol 5 mg * 50 tabl Metocard ZK 23,75mg*28tabl.o prz.uw.(2b) Metocard ZK 47,5mg*28tabl.o prz.uw.(2bl) Metocard ZK 95mg*28tabl.o prz.uw.(4bl.) Metoclopramidum 10mg * 50 tabl Metoclopramidum inj.10mg/2ml*5amp.polpha Metoprolol VP 50 mg * 30 tabl Metronidazol 1% krem 15 g JELFA Metronidazol 1% żel 15 g JELFA Metronidazol Polpharma 250mg * 20 tabl Metronidazol GSK 1g * 10czop Metronidazol GSK 500mg * 10czop Metronidazol Polpharma 500mg* 10tabl.dop Miconal żel 2% 30g tuba POLFA TARCH Midiana 3mg+0,03mg * 21tabl.powl Miernik ciś.tensoval Comfort PR Miernik ciś.tensoval Comfort Large Miernik ciś.tensoval Compact półaut Miernik ciś.tensoval Mobil (nadgar) MIG 400mg * 10 tabl.powl. BERLIN-CHEMIE MIG 400mg * 20 tabl.powl. BERLIN- CHEMIE Milgamma mg+100mg * 30 drażet Milgamma N 2 ml * 5 amp Milocardin krople 15 g Milvane * 21 tabl.powl Minerały koloidalne 300ml L.NATURY D Miozepam 50 mg * 20 tabl.powl. PS Mirtagen 15mg* 30 tab.ul.roz.w j.u.(5bl) Mirtagen 30mg* 30 tab.ul.roz.w j.u.(5bl) Mirtagen 45mg* 30 tab.ul.roz.w j.u.(5bl) Mirtor 15mg *30tabl.uleg.rozp.w jamie us Mirtor 30mg *30tabl.uleg.rozp.w jamie us Mirtor 45mg *30tabl.uleg.rozp.w jamie us Mirzaten 30mg * 30tabl.powl. KRKA Mirzaten 45mg * 30tabl.powl. KRKA Mobilat maść 50 g Mobilat żel 50 g Modafen * 12 tabl.powl.(bl.) Modafen * 24 tabl.powl.(2bl.) Mollers Forte * 60kaps. D Mollers Forte * 112kaps. D Mollers Tran Norw.arom.cytr. 250ml D Mollers Tran Norw.arom.natur.250ml D Mollers Tran Norw.arom.owoc. 250ml D Mollers Tran Norweski * 80kaps. D Molsidomina 2 mg * 30 tabl. WZF Molsidomina 4 mg * 30 tabl. WZF Monural 2g*1sasz.(6g) granulat Monural 3g*1sasz.granulat Morfeo 10mg * 10kaps.żelat.(1bl.) Morphini sulf.wzf inj.20mg/ml*10ampn I Morwa biała * 30tabl. COLFARM D Morwa biała * 60tabl. COLFARM D Movalis 7.5mg * 20 tabl Movalis 10mg/ml 3amp.po 1,5ml Mozarin 10mg * 28 tabl.powl. (4blis.) Mozarin 20mg * 28 tabl.powl. (4blis.) Mucofluid nasal spray 12,5 ml Mucosit żel 15 g H.POZNAŃ Mucosolvan 30 mg * 20 tabl Mucosolvan syrop 30 mg/5 ml 100ml Mucosolvan syrop 30 mg/5 ml 200ml Mucosolvan roztw.do inhal.100ml BOEHRING Multisanostol płyn 300 g Multisanostol płyn 600 g Multivitaminum Hec * 50tabl.+10tabl.GR.D Multivitaminum Hec Forte * 30tabl. D Multivitamol 1+ syr.wit.z żelaz.250ml D Multivitamol 7+ sm.pomar. * 20tabl.mus.D Mupirox maść 20mg/g 8g Mupirox maść 20mg/g 15g Myconafine 1% 10mg/g krem 15g Mydocalm 50 mg*30tabl.pow Mydocalm forte 150mg*30tabl.powl.(blis) Mydocalm inj.100mg/1ml * 5 amp.! Myolastan 50 mg * 10 tabl.powl. PS Myolastan 50 mg * 20 tabl.powl. PS Myopam 50 mg * 20 tabl. PS Nafta dest.petroleum D-5 45ml KOSMED Nail Pen sztyft p/grzybicy paznokci 4ml Nailexpert by WARTNER p/grzyb.pazn.4ml Nailner sztyft p/grzybicy paznokci 4ml Naklofen 0,075 / 3ml * 5 amp Naklofen Duo 75mg * 20kaps.o zmod.uwal Naproxen Emo żel 100mg/g 100gEMO-FARM Naproxen Emo żel 100mg/g 30g EMO-FARM Naproxen Emo żel 100mg/g

19 55g EMO-FARM Naproxen HASCO 500mg * 10czop Naproxen HASCO żel 1.2% 50g Naproxen HASCO żel 10% 50g Naproxen Plus żel 100 mg/g 50g Naproxen Plus żel 100 mg/g 100g Nasen 10 mg* 20 tabl.powl.(2blis.) PS Nasivin krople 0,01 % 5 ml Nasivin krople 0,05 % 10 ml Nasivin krople 0,025 % 10 ml Nasivin spray 0,05 % 10 ml Nasivin Soft 0,01% z glicerolem kr. 5ml Nasivin Soft 0,025%aer.z glicerolem 10ml Nasivin Soft 0,05% aer.z glicerolem 10ml Nasodril aerozol d/ nosa 100 ml Natrium chl.gilbert NaCl 0,9% 100poj*5ml Natrium chlor. inj.0.9% 10ml*100amp plas Natrium chloratum inj.0.9% fla.250mlbaxt Natrium chloratum inj.0.9% fla.500mlbaxt Natur-Sept * 18past.d/ssania D Naturkaps Czosnek Activ * 30kaps. D Naturkaps Dynia + Cynk * 30kaps. HASCO D Naturkaps Lecytyna 1200 Forte *40kaps.D Naturkaps Lecytyna 300 *60kaps.(bl.) D Naturkaps Olej z rekina 250*150kaps. D Naturkaps Olej z rekina 500*60kaps.(bl) Naturkaps Olej z rekina 500*60kaps.(bl)D Naturkaps Omega-3 375mg*60kaps.HASCO D Naturkaps Omega-3 forte 1g*60kaps.HascoD Naturkaps Omega-3 forte plus*40kaps.d Naturkaps Omega-3 mite 500mg*100kaps.D Naturkaps Omega-3 mite 500mg*60kaps.D Naturkaps Skrzyp Max *48kaps.(bl.) D Naturkaps Wiesiołek *60kaps.el. D NaturkapsTran 500mg * 60kaps.(4bl.) Naxii 220 mg * 10 tabl.powl Neatin 24 mg * 50 tabl Neatin 8 mg * 30 tabl Neatin 16 mg * 30 tabl.(3bl.) Nebicard 5mg * 28tabl. (4bl.) Nebilenin 5mg * 28 tabl.(2blis) Nebilet 5mg * 28tabl. (2blist) Nebinad 5mg * 28 tabl. FARMA PROJEKT Nebispes 5mg * 28 tabl Nedal 5mg * 28tabl. POLFA W Nefopam 30 mg * 20 tabl.powl. JELFA Neo Angin bez cukru*24 tabl.d/ssana Neo Angin szałwia* 24 past.twarde Neo Angin tabl.d/ssania z cukrem* Neo Angin wiśnia* 24 past.twarde Neo-Aesculan żel 30 g H.POZNAŃ Neo-Capsiderm maść 30g H.POZNAŃ Neo-Pancreatinum Forte* 20 kaps.dojelit Neo- Pancreatinum Forte* 50 kaps.dojelit NeoAfrin * 8 tabl.o przedł.uwal Neoazarina * 10tabl.powl. H.WROCŁAW Neocardina krople doustne 40g H.WROCŁAW Neomag Cardio (MGB6 Cardio)*50tabl.AFL.D Neomag dla pijących kawę * 50 tabl. D NeoMag Forte * 50 tabl.aflof.d Neomag Przemęczenie * 50 tabl. D Neomag Relax * 50 tabl. D NeoMag Skurcz * 50tabl.AFLOF.D NeoMag Young * 30tabl. D Neomycini Unguentum 0,5% maść 5g CHEMA Neomycinum Jelfa 0.5% maść do oczu 3g Neomycinum TZF aerozol 30ml (16g) Neomycinum TZF aerozol 55ml (32g) NeoPersen * 20tabl. D NeoPersen forte * 20kaps. D NeoPersen Noc * 20kaps. D Neosine 500mg * 20tabl Neosine syrop 250mg/5ml 150ml Neospasmina syrop 119ml (150g) H.LUB Nervomix * 20 kaps.twarda (2bl.) Nervomix * 60 kaps.twarda (6bl.) Nervomix Sen * 20kaps. D Nervosol K płyn doustny 35ml H.KRAKÓW Nervosol K płyn doustny 100ml H.KRAKÓW NESTLE Sinlac BL od 4m-ca 500g D Neuro Terapia żel 75g Nes Pharma Neurol 0.25 mg * 30 tabl. PS Neurol 1mg * 30 tabl. PS Neurol SR 0,5mg*30tabl.o prze.uw(but) PS Neurol SR 1mg*30tabl.o prze.uwal(but) PS Neurovit 100mg+200mg+0.20mg*100tabl.pow Neurovit 100mg+200mg+0.20mg*20tabl.pow Nicergolin 10 mg * 30 tabl. FILOFARM Nicerin 10 mg * 30 tabl.powl.blist Nicorette Classic Gum 2mg * 105szt Nicorette Classic Gum 4mg * 105szt Nicorette

20 Freshmint Gum 2mg*105szt.(7bl) Nicorette Freshmint Gum 4mg*105szt.(7bl) Nicorette Icy White Gum 4mg* 105 szt Nifuroksazyd RICHTER 100mg*24tab.p(1bl) Nifuroksazyd RICHTER 200mg*12kaps.twar Nifuroksazyd RICHTER 4% zawiesina 90ml Nifuroksazyd 200 HASCO 200mg* 12tabl.pow Nifuroksazyd HASCO 100mg* 24tabl.powl Nifuroksazyd HASCO 4% zawies.91ml(100g) Nilogrin 10 mg * 30 tabl.powl.(1blister) Nilogrin 10 mg * 50 tabl.powl.(blister) Nilogrin 30 mg * 30 tabl.pow.(3 blistry) Nimesil 100mg * 9sasz.po 2g Niquitin 2mg*72past.d/ss.sm.miętowy Niquitin 4mg*72past.d/ss.sm.miętowy Niquitin Mini 1,5mg * 20tabl.d.ssania Niquitin Mini 4mg * 20tabl.d.ssania Niquitin przezroczysty 7mg/24h*7plastr Niquitin przezroczysty 14mg/24h*7plastr Niquitin przezroczysty 21mg/24h*7plastr Nitrazepam GSK 5mg * 20tabl. PS Nitrendypina EGIS 10mg * 30tabl.(1bl) Nitrendypina EGIS 20mg * 30tabl.(1bl.) Nivalin inj. 2,5mg/1ml * 10amp Nizoral szampon lecz.20mg/g 60ml Nizoral szampon lecz.20mg/g 6ml*6sasz No-Spa 40 mg * 20tabl No-Spa 40 mg * 40tabl No-Spa Comfort 40mg * 20tabl.powl No-Spa Forte 80mg * 20 tabl Noliprel 2,5mg+0,625mg*30tab.pow.(poj.) Noliprel Bi-Forte * 30 tabl.powl.(poj.) Noliprel forte * 30 tabl.powl.(pojem.) NONI VITA Sok 1000 ml LAB.NAT.D NONI VITA Sok 500ml LAB.NAT. D Nootropil 0,8g * 30tabl.powl Nootropil 0,8g * 90tabl.powl Nootropil 1,2g * 100tabl.powl Nootropil 1,2g * 20tabl.powl Nootropil 1,2g * 60tabl.powl Normodipine 5mg * 30 tabl. P.Grodzisk Normodipine 10mg * 30 tabl. P.Grodzisk Normolax Control * 10 kaps.twardych Normolax Regular * 100g D Norvasc 5mg * 30tabl Norvasc 10mg * 30tabl Nosaller 200 dawek 500 mg Novocardia * 40kaps. ASA D Novynette * 21tabl.powl Nozoil aerozol do nosa 10ml (but.) Nurofen żel 50 g Nurofen 200mg * 12 tabl.pow Nurofen d/dz. Forte zaw.200mg/5ml 50ml Nurofen d/dz.4%zaw.40mg/ml pomarań.100ml Nurofen d/dz.4%zaw.40mg/ml truskaw.100ml Nurofen d/dz.zaw.100mg/5ml 100ml pomar Nurofen d/dz.zaw.100mg/5ml 100ml trusk Nurofen dla dzieci 125mg*10czopków Nurofen dla dzieci 60mg * 10 czopków Nurofen Forte 400mg*12 tabl.powl Nurofen Forte 400mg*24 tabl.powl Nurofen Forte 400mg*48 tabl.powl Nurofen PLUS (200mg+12,8mg)*12 tabl.powl Nurofen Ultima * 12tabl.powl Nurofen Ultima * 24tabl.powl Nurofen Ultra * 10kaps.mięk.(bl.) Nurofen Ultra Forte 400mg * 10kaps.mięk Nurofen Ultra Forte 400mg * 20kaps.mięk Nurofen Zatoki * 12tabl.powl.(bl.) Nutrof Total * 30kaps. D NuvaRing system dopochwowy * 1 sasz NuvaRing system dopochwowy * 3 sasz Nystatyna TEVA j.m* 16tabl.dojel Nystatyna TEVA zaw jm/5g 24ml Nystatyna VP j * 10tabl.dopoch OC-35 * 21 tabl. powl OC-35 * 63 tabl.powl OCTENISEPT antyseptyk d/dezynf.ran 50ml OCTENISEPT antyseptyk d/dezynf.ran 250ml Odciągacz pok.canpol ręczny 9/ Odciągacz pokarmu LAKTA Odnovit * 60tabl. TEVA D Odnovit * 120tabl. TEVA D Odnovit * 30sasz.(kart.) czarna porz. D Odnovit * 30sasz.(kartonik) TEVA D Oekolp forte 0,5mg/g *10 globulek dop Oekolp krem dopochwowy 1mg/g 25g OEPAROL * 60kaps. D OEPAROL Femina * 60kaps. D Oftagel żel d/oczu 2,5mg/g 10g Oftaquix kr. do oczu 5mg/ml * 5ml 12

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SZW w Suwałkach Numer ogłoszenia: 52378-2013; data zamieszczenia: 07.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl/przetargi. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl/przetargi. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Suwałki: Dostawa Błon do kamery laserowej typ SCOPIX oraz wkładów do strzykawki automatycznej typu: Medrad MARK V PLUS dla SPSW w Suwałkach Numer ogłoszenia: 44590-2011; data zamieszczenia: 15.03.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl Łódź: Dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl/przetargi. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl/przetargi. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Suwałki: świadczenie usług transportu medycznego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na 24 miesiące Numer ogłoszenia: 163042-2012; data zamieszczenia: 18.05.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dzienny Psychiatryczny dla

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dzienny Psychiatryczny dla 1 z 8 2011-01-18 19:05 Wrocław: Dostawa leków, produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA Numer ogłoszenia: 8116-2011; data zamieszczenia: 18.01.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: Olsztyn, dnia 02 grudnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: Olsztyn, dnia 02 grudnia 2014 r. (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: Olsztyn, dnia 02 grudnia 2014 r..... ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT W OLSZTYNIE ul. Fałata 23 K, 10 211 Olsztyn NIP: 739-11-77-679

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpitalpaslek.com

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpitalpaslek.com Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpitalpaslek.com Pasłęk: dostawa leków, płynów infuzyjnych i pasków do glukometrów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Dostawa testów immunochromatograficznych Numer ogłoszenia: 37755-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljarocin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljarocin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljarocin.pl Jarocin: Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Zakup i dostawy leku Adalimumab Numer ogłoszenia: 63545-2015; data zamieszczenia: 05.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rzeszów: Zakup i dostawy leku Adalimumab Numer ogłoszenia: 63545-2015; data zamieszczenia: 05.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Zakup i dostawy leku Adalimumab Numer ogłoszenia: 63545-2015; data

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawy leków i diety płynnej Numer ogłoszenia: 58936-2012; data zamieszczenia: 28.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawy leków i diety płynnej Numer ogłoszenia: 58936-2012; data zamieszczenia: 28.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dostawy leków i diety płynnej Numer ogłoszenia: 58936-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Dostawa gazu medycznego wraz z dzierżawą butli oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Strona 1 z 7 Chorzów: Zakup i dostawa leków i wyrobów medycznych realizowana przez Aptekę szpitalną SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części Numer ogłoszenia: 281300-2010; data

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Białystok: Dostawa tlenu ciekłego z dzierżawą stacji zgazowania tlenu ciekłego tj. zbiornika tlenowego z urządzeniami towarzyszącymi, znak postępowania DA-ZP-252-36/12 Numer ogłoszenia: 170464-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wroc.pl Wrocław: Nr postępowania nr 20/13- na dostawę pasków do glukometrów wraz z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN//12 NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacji. ( Pieczęć Wykonawcy) Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 do Specyfikacji. ( Pieczęć Wykonawcy) Formularz asortymentowo - cenowy ( Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy 1 2 3 4 5 6 cena Lp. Artykuł, opis J.m. ilość jedn.netto % VAT podatku netto j.m. VAT brutto nazwa handlowa/ producent*

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy wraz z systemem dostępu do pomieszczeń w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 5/2012 Numer ogłoszenia: 150953-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Produkty lecznicze Numer ogłoszenia: 68477-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Dostawa wyposażenia do sali artroskopowej dla WSB SP ZOZ w likwidacji w Warszawie. Numer ogłoszenia: 105989-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą nowych modemów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa nr 4/2012 Numer ogłoszenia: 125331-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa samochodów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa samochodów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl Warszawa: Dostawa samochodów Numer ogłoszenia: 229251-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta - zezwolenie na produkcję, a także

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta - zezwolenie na produkcję, a także 1 z 5 2016-01-20 10:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gozmilkowice.pl Miłkowice: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa leków, materiałów biokompatybilnych, akcesoriów do ręcznego

Bardziej szczegółowo

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: 95716-2012;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82238&rok=201...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82238&rok=201... Strona 1 z 5 Katowice: Dzierżawa analizatora do analizy biochemicznej moczu wraz z dostawą odczynników, pasków, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, eksploatacyjnych Numer ogłoszenia: 82238-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Dostawa mebli biurowych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 11/2012 Numer ogłoszenia: 422628-2012; data zamieszczenia: 29.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www: ops-targowek.waw.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www: ops-targowek.waw.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii B realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 137783-2010;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8375902, faks 046 8375015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8375902, faks 046 8375015. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Łowickiego nr 31 z dnia 17 listopada 2011 r. Łowicz: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: dostawa produktów leczniczych, w tym: produktów leczniczych w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Warszawa: usługa nadzoru nad prawidłowym stanem technicznym budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wroclaw.pl Wrocław: PN 56/12 na dostawę materiałów szewnych. Numer ogłoszenia: 286978-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INSTYTUTU TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl Słupsk: Dostawa leku Entrcavir i Cladribinum 24/PN/2015 Numer ogłoszenia: 79426-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-03-06 10:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Zakup i sukcesywną dostawę drobnego sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl Grodzisk Mazowiecki: Dostawa leków i materiałów opatrunkowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl Zamość: Dostawa koncentratów do hemodializy dla Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Adreses strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adreses strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adreses strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa wziewnych środków znieczulenia ogólnego wraz z parownikami,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Kraków: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie wraz montażem telewizorów, kamer IP,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez łącza we wskazanych punktach dostępu wraz z ich aktywacją, przeprowadzeniem testów i uruchomieniem Numer ogłoszenia: 265047-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa rękawic medycznych (nr ref. sprawy ZP/04/12) Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3)

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg nieograniczony : "Usługa kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego". Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl Suwałki: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.bieganski.org Grudziądz: Dostawy leków Numer ogłoszenia: 194203-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Radomsko: Odczynniki do badań laboratoryjnych Numer ogłoszenia: 169200-2012; data zamieszczenia: 23.05.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Radomsko: Odczynniki do badań laboratoryjnych Numer ogłoszenia: 169200-2012; data zamieszczenia: 23.05. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radomsko: Odczynniki do badań laboratoryjnych Numer ogłoszenia: 169200-2012; data zamieszczenia: 23.05.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 08.07.2016 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/14AB/06/2016 o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 127311-2016;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl 1 z 5 2012-09-12 12:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl Kraków: Dostawa filtrów tkaninowych i absolutnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgi.gov.pl Warszawa: Bezgotówkowa dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcm-milicz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcm-milicz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcm-milicz.pl Milicz: Dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: zakup i dostawy elementów do osteosyntezy i innych implantów ortopedycznych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Aleksandrów Łódzki: Modernizacja podjazdu z zadaszeniem dla osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku- elewacją wejścia SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim,Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa leków antywirusowych. Numer ogłoszenia: 19208-2012; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. z 5 2015-11-05 23:34 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 232716-2015 z dnia 2015-09-08 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wrocław Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionki p. pneumokokom dla

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. Tel.: (0 22) 522 73 34 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. Tel.: (0 22) 522 73 34 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dla Instytutu Adama Mickiewicza. Numer ogłoszenia: 219421-2012; data zamieszczenia: 15.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer ogłoszenia: 489982-2013; data zamieszczenia: 28.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8278309, faks 22 8278309.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8278309, faks 22 8278309. Warszawa: Świadczenie usługi sprzątania gmachu głównego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Numer ogłoszenia: 397152-2014; data zamieszczenia: 03.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ogłoszenie. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie Warszawa: przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży: 1. pierwsza pomoc; 2. Edukacja zdrowotna; 3. Edukacja medialna Numer ogłoszenia: 225053-2010; data zamieszczenia: 19.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe, ul. Świerczewskiego 7,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe, ul. Świerczewskiego 7, Staszów: Wycena nieruchomości położonych w gminie Połaniec Numer ogłoszenia: 316897-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 5 2015-08-17 11:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Kompleksowa obsługa bankowa ZZOZ w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warka: Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 50855-2012; data

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowo - ofertowe na zakup i dostawę lekarstw dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w II połowie 2014 roku.

Zapytanie cenowo - ofertowe na zakup i dostawę lekarstw dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w II połowie 2014 roku. Brzóza Królewska, dnia 16.06.2014 r. Zapytanie cenowo - ofertowe na zakup i dostawę lekarstw dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w II połowie 2014 roku. I. Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Zakup i dostawy leków cytostatycznych i innych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: dostawa chemicznych produktów leczniczych i chemicznych produktów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Wykonanie oraz dostawa folderów, ulotek i plakatów promocyjnych dla Przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego; Budowa Europejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: Usługa ochrony osób i mienia PWSIP w Łomży oraz monitorowanie sygnałów alarmowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl 1 z 7 2015-01-30 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Dostawa agregatu pompowego, sprężarki spiralnej oraz

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.siedlce.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.siedlce.pl Siedlce: Obsługa rachunku bankowego zamawiającego oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Numer ogłoszenia: 312372-2012; data zamieszczenia: 23.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów protetycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Dostawa mebli medycznych w 4 pakietach dla Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Kolnie Numer ogłoszenia: 225038-2011; data zamieszczenia: 01.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla potrzeb GUS Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 41280-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 41280-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2011-03-10 15:32 Warszawa: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 41280-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie Numer ogłoszenia: 153042-2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 198928-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Pomiechówek: Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) koparko-ładowarki wraz z osprzętem dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku Numer ogłoszenia: 79771-2012; data zamieszczenia: 06.04.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 6 2015-09-07 14:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Dostawa komputerów stacjonarnych, rejestratora rozmów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nieklanska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nieklanska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nieklanska.pl Warszawa: Dostawa opatrunków specjalistycznych z podziałem na pakiety Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., ul. 22 Stycznia 41, Wyrzysk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., ul. 22 Stycznia 41, Wyrzysk, Strona 1 z 5 Wyrzysk: Dostawa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem, na podstawie umowy leasingu z opcją wykupu Numer ogłoszenia: 311466-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 41514-2012; data zamieszczenia: 10.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "Attis" Samodzielny

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis Samodzielny Warszawa: Implanty i materiały do zabiegów laparoskopowych - 2 zadania. Numer ogłoszenia: 293386-2012; data zamieszczenia;09.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo