Zebrania Osiedlowe Mieszkańców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zebrania Osiedlowe Mieszkańców"

Transkrypt

1 Nr 4 (73) GRUDZIEŃ 2013 ISSN Wigilia, piękne rodzin zbratanie, kiedy nas bliscy otoczą w krąg, kiedy się kruchy opłatek łamie, wśród dobrych życzeń na cały rok Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia zdrowia, samych radości w 2014 roku wszystkim Spółdzielcom Mieszkańcom, Przyjaciołom i Współpracownikom życzą Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy SM SILESIA Zebrania Osiedlowe Mieszkańców Jak jest, a jak chcemy Już zwyczajowo w listopadzie odbyły się Zebrania Osiedlowe Członków. Mogli w nich ucze stniczyć z głosem stanowiącym członkowie spółdzielni. Zebrania są formą bezpośredniego kontaktu władz spółdzielni z mieszkańcami na ich osiedlach, forum wymiany opinii na tema ty bieżące, najbliższe spółdzielcom. W każdym z zebrań uczestniczyli członkowie Rady Na dzorczej, Rady Osiedla, zarządcy nieruchomości, przedstawiciele Rady Jednostki Pomocni czej Piotrowice Ochojec, straży miejskiej, policji oraz firm sprzątających, obsługujących dane osiedle. Zgłoszone uwagi powinni wykorzystać w codziennej pracy oraz planując dzia łania dotyczące mieszkańców spółdzielczych osiedli. Jednym z ważniejszych tematów poruszanych na każdym z zebrań była informacja zarządu dotycząca bieżącej działalności spółdzielni z uwzględnieniem spraw dotyczących danego osiedla oraz sprawozdania Rady Osiedla z działalności za okres od listopada 2012 do końca października 2013 r. Zebrania rozpo czynały się o 17.00, kończyły ok. godz (godzi nę dłużej trwało na osiedlu Odrodzenia). Pomimo pra widłowego powiadomienia mieszkańców o terminach zebrań, frekwencja na nich (tak jak w poprzednich la tach) była niska. Poniżej pokrótce o tym, o czym mówiono na poszcze gólnych zebraniach: 18 listopada odbyło się zebranie osiedla Żurawia. Na 435 wszystkich członków spółdzielni z tego osiedla przybyło 19, tj. 3% uprawnionych. Radę Nadzorczą rep rezentowali Jacek Szyperski i Zbigniew Kucz; Radę Je dnostki Pomocniczej Zenon Łuczak, policję Krzy sztof Kozieł, firmę sprzątającą Kryspin Marek Górka i Barbara Rusek. Tematami poruszonymi na zebraniu były: droga ewakuacyjna z osiedla, poszerzenie ulicy Żu rawiej, parking przy ul. Żurawiej 30, monitoring naprze ciwko przejścia podziemnego, zmiany ogrzewania wę glowego, przywrócenia bankomatu, zbierania podpisów pod protestem przeciwko nowelizacji Ustawy o spół dzielniach mieszkaniowych, sposób zawiadamiania o zwołaniu Zebrania Osiedlowego. Mieszkańcy osiedla wyrazili zadowolenie z wywiązywania się z obowiązków pracowników firmy sprzątającej osiedle. Zebranie przyjęło następujące wnioski do realizacji: 1. Spółdzielnia wystąpi pisemnie do banku PKO BP o przywrócenie bankomatu na osiedlu Żurawia*, 2. Zwrócenie kamery na przejście podziemne. 20 listopada spotkali się mieszkańcy osiedla Targo wisko. Na najbardziej burzliwym spośród wszystkich te gorocznych zebrań frekwencja wyniosła 4% (na spółdzielców z osiedla Targowisko przyszło 55 człon ków, a ponadto około 60 osób zamieszkujących osied le, lecz nie będących członkami spółdzielni). Radę Na dzorczą reprezentowali: Maksymilian Wieja, Jacek Szy perski, Zbigniew Kucz, Joanna Mateusiak, obecny był przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej Piotrowice Ochojec Andrzej Dawidowski, Andrzej Wyskocki z po licji, Piotr Leśniok, Mateusz Wozak ze straży miejskiej, Krystyna Górka z firmy Kryspin. Dokończenie na str. 2 Mikołaj i niesforna Zuzia W tym roku Święty Mikołaj odwie dził dzieci spółdzielców w Klubie Mu zycznym Old Timers Garage w Piotro wicach. Chętnych do udziału w tym spotkaniu nie brakowało. Rodzice i opiekunowie wcześniej zapisywali dzieci, żeby Mikołaj mógł przywieźć dla każdego grzecznego dziecka pre zent. Wpłynęło ponad 150 zgłoszeń. 6 grudnia mimo niesprzyjającej pogody, szalejącej wichury Mikołaj wraz z Elfami zjawił się na spotka niu z milusińskimi. Jego pojawienie poprzedziło przedstawienie przygo towane przez Teatr APLAUZ z Krako wa pt. Opowieść niesfornej Zuzi, którego akcja rozgrywa się w domu Zuzi, w noc przed Bożym Narodze niem. Jest to opowieść o dziewczyn ce, która usłyszała w przedszkolu, że Święty Mikołaj nie istnieje. Po stanawiła zatem być bardzo nie znośna, leniuchować, spać w ubra niu, nie myć zębów, jeść samą czekoladę Powoli zaczęła się zmieniać kiedy poznała trzech plu szowych posłańców, którzy przyszli do niej we śnie. Zuzia z powrotem zaczęła wierzyć w Mikołaja, stałą się dobrą i grzeczną dziewczynką. Świąteczna muzyka, wielki pluszo wy renifer, dużo humoru sprawiły, że dzieci zgromadzone w klubie cierpli wie oczekiwały przyjścia Świętego Mikołaja. Bardzo głośno wołały świę tego, który pojawił się w swoim czer wonym stroju i z długą białą brodą. Przez ramię przerzucony miał worek z prezentami. Każde dziecko mogło porozmawiać z Mikołajem, usiąść mu na kolanach, zaśpiewać piosen kę czy powiedzieć wierszyk albo sprawdzić czy na pewno ma prawdzi wą brodę. Mikołaj cierpliwie każdego wysłuchiwał i wręczał podarunki. Każdy otrzymał kolorowankę oraz słodkie upominki. Aby nie nudzić się oczekiwaniem w długiej kolejce, dzie ci bawiły się z aktorami z teatru. Ma luchy tańczyły, ozdabiały włosy bibuł ką oraz uczyły się robić balonikowe zwierzątka. W długiej kolejce dzieci ustawiały się do malowania buź. Na zakończenie każde dziecko otrzyma ło mnóstwo cukierków, balonik miko łajkowy z logo SM SILESIA i popcorn. Mikołaj pożegnał się ze wszystki mi dziećmi. Wróci dopiero za rok i to tylko do dzieci, które przez ten czas będą bardzo grzeczne.

2 STR. 2 Przypominamy o obowiązku bieżącego informowania spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach mieszkalnych Od lipca bieżącego roku opłaty za wywóz nieczystości odprowadzane są do Gminy Katowice. Podstawę przekazywanych kwot stanowią miesięczne deklaracje opła ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata ta przyjęła formę podatku ). Wysokość przekazywanych kwot uzależniona jest od liczby zamieszkałych w zasobach spółdzielni osób w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc). Do czerwca bieżącego roku wywóz odpadów dokonywany był w oparciu o umowę zawartą pomiędzy spółdzielnią a MPGK. Na bazie ponoszonych kosztów (faktury) kalkulowana była stawka opłaty za wywóz nieczystości w pozycji eksploatacja utrzymanie czystości nieruchomości. Jak jest, a jak chcemy Dokończenie ze str. 1 Główne tematy: finansowanie pla ców zabaw, monitoring, naliczanie opłat za śmieci, docieplenia budyn ków, szczegółowe rozpisanie pozycji opłat czynszowych, uregulowanie wy jazdu z garaży i miejsc parkingowych przy ul. Szewskiej, montowanie ka mer w windach, zwiększenie repre zentatywności poszczególnych nieru chomości w Radzie Osiedla, monto wanie spowalniaczy na ulicach Szew skiej, Fredry, Jankego, wywóz odpa dów wielkogabarytowych, remont balkonów w bloku przy ul. Fredry 5, zmiana oświetlenia na LED, remonty i wymiana pionów wodno kanalizacyj nych, ogrzewanie mieszkań w sezo nie grzewczym przy ul. Fredry 5. Wnioski przyjęte przez zebranie: 1. Rozpatrzyć możliwość dofinan sowania kosztów placów zabaw przy ul. Targowej Jastrzębiej. 2. Zachowanie istniejącego wyjaz du z wszystkich garaży posadowio nych na działce 117/3 k.m. 104 użytkowanych w znakomitej więk szości przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia na ul. Gło gowską przez działkę nr 153/ 32 należącą do spółdzielni, a zabudo waną wokół: garażami, osiedlowym śmietnikiem i miejscami parkingo wymi. Podjęcie działań w celu ure gulowania prawnego wzmiankowa nego wyjazdu poprzez ustanowienie służebności drogi wyjazdowej. 3. Dalsza intensyfikacja prac zmierzających do ograniczenia zwyż ki energii elektrycznej w budynkach zmiana istniejącego na LED. 4. Montaż kamer w dźwigach przy Jankego Rozpisanie szczegółowych ko sztów czynszowych do poszczegól nych pozycji czynszów. 6. Przygotowanie przez zarząd propozycji zmian statutu spółdzielni zwiększających liczbę członków Ra dy Osiedli. 7. Spowalniacze na ulicach Szew ska i Fredry. 8. Oczyszczanie rur spustowych dla budynku Jankego 123 i 125. Za tkane instalacje powodują zbieranie się wody, ta z kolei korozję budynku od fundamentu. 9. Ocieplanie mieszkań partero wych od piwnic. 25 listopada odbyło się zebranie osiedla Szenwalda. Na 210 wszy stkich spółdzielców z tego osiedla obecnych było 18 członków, tj. 9% uprawnionych. Radę Nadzorczą rep rezentowali: Zbigniew Kucz, Mirosła wa Żerdek; Radę Jednostki Pomoc niczej Andrzej Dawidowski; policję Marcin Dąbrowski, firmę Kryspin Krystyna Górka. Na zebraniu poru szono tematy pożytków z pawilonu, izolacji budynków, dociepleń stropo dachów, rozliczania centralnego ogrzewania, wentylacji w mieszka niach zakres norm, zieleni na osiedlu, wycinki drzew od strony Śle piotki, remontów balkonów, naprawy chodnika od bloku Szenwalda 38e w stronę ulicy Jankego, podziału ko sztu utrzymania placu zabaw na nie ruchomościach 14 i 15, pozyskiwa nia środków finansowych na remon ty przy jednoczesnym nie podnosze niu stawki na fundusz remontowy. Zebranie przyjęło do realizacji cztery wnioski: 1. Wyłącznik oświetlenia ścianki od wejścia, przeinstalować do klatki schodowej na prawą stronę od we jścia w bloku 38d. 2. Poprosić firmę RENO DACH o uzupełnienie warstwy waty szkla nej we wszystkich blokach na osied lu. 3. Wyremontować chodnik od blo ku 38e. 4. Przywrócenie patroli policyj nych okolic Ochojca, ławki bez oparć same siedziska. Na wszystkich członków osiedla Odrodzenia, na zebranie spółdzielcze w dniu 27 listopada przyszło 56 członków tj. 2% upra wnionych. Radę Nadzorczą reprezen towali: Zbigniew Kucz, Jacek Szyper ski, Joanna Mateusiak; Radę Jedno stki Pomocniczej Bogusław Jaku bik, policję Rafał Płatek, straż miejską Rafał Turak, firmy sprząta jące: Kryspin Barbara Rusek, Agro Service 3 Anna Hanusiak Tatar ska. Jednym z punktów zebrania był wybór nowych członków Rady Osied la w związku z upływem kadencji. Skład nowej Rady Osiedla Odro dzenia na okres trzyletniej kadencji (w kolejności alfabetycznej): 1. Jacek Góralski 2. Wojciech Łapiński 3. Tadeusz Matusiak 4. Ewa Młynarek 5. Czesław Wąsek Tematy poruszone na zebraniu: sprzątanie po wykonaniu robót przez firmy budowlane, podjęcie de cyzji w sprawie placu zabaw przy ul. Radockiego 100 (likwidacja bądź utrzymanie), segregacja odpadów i wywóz śmieci wielkogabarytowych, docieplenia budynków i likwidacja azbestu, kryteria decydujące o ko lejności docieplania budynków. Zebranie przyjęło do realizacji je den wniosek: 1. Przeniesienie pojemników do segregacji śmieci pod śmietnik przy ul. Łętowskiego. SMS * UWAGA: zapis wszystkich wniosków złożonych na zebraniach w oryginalnym brzmieniu Różne głosy płyną w sprawie pielęgnacji zieleni na na szych osiedlach. Jeden z anonimowych Czytelników, podpisujący się Mieszkaniec Katowic w piśmie do pre zydenta miasta Piotra Uszoka pielęgnację w osiedlu Od rodzenia (przycinanie żywopłotów i drzew) nazywa rze zią i niszczeniem Żąda postawienia tamy tej zbrodni czej działalności. Sami widzieliśmy niejednokrotnie drzewa i krzewy po przycinane tak, że wydawało się, że już nic z nich nie bę dzie: grube pnie z niewielkimi odrostami, z dziwacznie uformowaną koroną. A jednak, wskutek fachowo wykona nych cięć, po roku dwóch okazywało się, że drzewa, kiedy już pojawiły się na nich liście i kwiaty, spełniały swą fun kcję fabryki tlenu, prezentowały się ładnie i nie było strachu pod nimi przechodzić lub parkować samochodów. Odpowiedzią na list Mieszkańca Katowic było pismo skierowane do niego przez urzędnika Wydziału Kształto wania Środowiska Urzędu Miasta. Ponieważ sprawa do tyczyła naszej spółdzielni, kopia pisma trafiła także do SM SILESIA. Dowiadujemy się: Na Osiedlu Odro dzenia odbyła się wizja lokalna dotycząca m. in. sposo bów pielęgnacji zieleni na terenach zarządzanych przez SM SILESIA, w której uczestniczyli przedstawiciele spół dzielni, Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska oraz pracownicy powyższego wydziału zajmujący się m. in. zielenią na terenie Miasta Katowice. W trakcie wizji nie stwierdzono, by pielęgnacja zie leni naruszała zasady sztuki ogrodniczej lub obowiązu jące przepisy prawa. Wszystkie drzewa i krzewy usu wane są legalnie na podstawie decyzji właściwego or ganu. Zieleń rosnąca na terenie SM SILESIA jest li czna i zagospodarowana w sposób estetyczny, Pod względem zagospodarowania zieleni SM SILESIA jest jedną z lepiej zarządzanych spółdzielni w Katowicach (podkreślenie red.) ( ) Ponadto pragnę zasugerować Panu rozmowę z przedstawicielami spółdzielni. ( ) Kulturalna, meryto ryczna rozmowa poparta ciekawymi pomysłami i wiedzą fachową może przynieść o wiele lepsze skutki niż pro wadzona korespondencja. Pan Witold Chachulski sam przesłał kopię pisma skierowanego do prezydenta Katowic Piotra Uszoka z prośbą o publikację w naszej gazecie. Autor uważa, że wywóz nieczystości z zasobów mieszkaniowych SM SILESIA w których zamieszkuje, za co odpowiedzialne jest Miasto Katowice, pokazał, że zmieniło się niewiele za wyjątkiem ceny, która jest prawie dwukrotnie wyż sza niż poprzednio. Niewiele się zmieniło a nawet pogorszyło, gdyż zwiększyła się ilość podrzucanych śmieci i odpadów Prawie pół setki mieszkańców SM SILESIA znalazło w niedzielę 15 gru dnia czas, aby oderwać się od przedświątecznych zakupów i in nych spraw i pojechać pod opieką przewodnika Krzysztofa Bywalca na wycieczkę do Krakowa. Warto było! Wycieczkowicze zwiedzili kulisy teatru im. Juliusza Słowackiego, za[poznając się ze 100 letnią hi storią tej sceny. Potem dla odmia ny udali się do Muzeum Inżynierii Miejskiej, w którym zgromadzone eksponaty ilustrują rozwój komuni LISTY Wycieczka po Krakowie kacji miejskiej, elektryfikacji, gazo wnictwa, gospodarki komunalnej itp. Muzeum powstało z inicjatywy miłośników historycznych tramwa jów, w większości pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Ko munikacyjnego w Krakowie, prag nących uchronić od zniszczenia stare wozy tramwajowe oraz doku menty i urządzenia ilustrujące roz wój komunikacji zbiorowej w tym mieście. Po posiłku i krótkim odpoczynku nadszedł czas na główny punkt wielkogabarytowych do naszych śmietników przez mie szkańców domów jednorodzinnych a ponadto za wywóz odpadów wielkogabarytowych my, mieszkańcy, musimy dodatkowo płacić Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospo darki Komunalnej w Katowicach. Zgodnie z umową zawartą przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Katowicach do miesiąca czerwca br. odpady wielkogabarytowe były wywożone nieodpłatnie, a obecnie za każdy samochód musimy płacić dodatkowo 200 zł. W związku z powyższym stwierdzam, że opłata za wy wóz nieczystości została zawyżona, gdyż, jak nadmieni łem wyżej, SM SILESIA płaciła o 100% mniej niż obec nie, a śmieci wywozi to samo Przedsiębiorstwo i dlacze go powstała taka różnica. Uważam, że Urząd Miasta powinien rozwiązać wywóz odpadów wielkogabarytowych w taki sposób, jak rozwią zano to w innych krajach zachodnich, to znaczy w wy znaczone dni mieszkańcy wystawiają odpady wielkoga barytowe przed dom, a odpowiednie przedsiębiorstwo wywozi je na wysypisko. Przy wielu okazjach podkreślamy, że tzw. ustawa śmieciowa nie funkcjonuje idealnie. Nasza spółdzielnia też wnosiła w tej kwestii sporo uwag do pakietu uchwał Rady Miasta, już na etapie ogłoszenia ich projektów, m. in. poprzez udział w konsultacjach społecznych, dwu krotne wystąpienie wspólnie z katowickimi spółdzielnia mi mieszkaniowymi z postulatami wprowadzenia zmian, udział w spotkaniach z Prezydentem i Wiceprezydentem Miasta Katowice. Część uwag wynikających z działań spółdzielni została uwzględniona. Doceniając nasze starania Wiceprezydent Miasta Ka towice Marcin Krupa w piśmie do Prezes Zarządu Hali ny Baczyńskiej Półtorak stwierdził: Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach objęła swoimi zmianami ( ) wszystkich użytkowników dotych czasowych systemów gospodarki odpadami komunalny mi. ( ) Wielu wyzwaniom w tej materii musiały spro stać ( ) zarządy dużych zasobów mieszkaniowych. Na szczególne uznanie zasłużyły tutaj działania Pani Prezes, Pracowników oraz Mieszkańców SM SILESIA, którzy wprowadzanych zmian nie potraktowali jako usta wowy przymus tylko konieczność, umożliwiającą lepsze i efektywniejsze zagospodarowanie odpadów, a co za tym idzie poprawę stanu naszego otoczenia i środo wiska. Podjęte w Państwa zasobach działania organizacyjne, logistyczne i informacyjne powinny być przykładem dla kierunku działania innych spółdzielni jako pozytywny wzór do naśladowania ( ). programu wycieczki zwiedzanie podziemi krakowskiego Rynku Głó wnego. Ponieważ jednak od przed świątecznej atmosfery nie można się uwolnić, był również 2,5 godzin ny spacer po Jarmarku Bożonaro dzeniowym, na którym można było się zaopatrzyć w świąteczne ozdo by, ręcznie malowane bombki choinkowe, ceramiczne anioły, rę kodzieło i inne akcesoria świąte czne. Wśród zakupów nie mogło oczywiście zabraknąć krakowskich obwarzanków.

3 Pracujemy tak, żeby było lepiej Jak minął kolejny rok pracy Ra dy Nadzorczej? ZBIGNIEW KUCZ, sekretarz Rady Nadzorczej: Spokojnie, zgodnie z przyjętym planem pracy całej rady i poszczególnych komisji. Zrealizowa liśmy zdecydowaną większość pun któw, a oprócz nich także kilka do datkowych wynikających z aktualnej sytuacji. Zresztą, nasza praca wyni ka z aktów prawnych, statutu spół dzielni i regulaminów. W ogromnej większości są to sprawy, które po wtarzają się co roku. Dyktuje je ka lendarz i rytm działania spółdzielni. Na przykład? Ocena wykonania przez spół dzielnię jej ubiegłorocznego planu gospodarczo finansowego i przyję cie takiego planu na rok bieżący, wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania fi nansowego, ocena przygotowań do Walnego Zgromadzenie, następnie jego przebiegu i przyjętych na nim wniosków, ocena ich realizacji itp. to są żelazne punkty w każdym ro ku. Coś w tym zakresie było szcze gólnego? Proponujemy na przykład póź niejszą godzinę rozpoczynania Wal nego Zgromadzenia, a przed nim, w czerwcu, organizowanie zebrań osiedlowych, aby to na nich, a nie na Walnym Zgromadzeniu, które ma inne cele, spółdzielcy występowali ze sprawami będącymi w kompeten cjach administracji osiedlowych. Ale ostateczne rozstrzygnięcie nie za padło. Poza tym rada rozpatruje wiele in nych kwestii wymagających jej uwa gi i bieżących decyzji. Do nich nale żała na przykład analiza warunków przystąpienia do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach lub ocena celowości organizowania (przy tak niskiej jak obecnie frek wencji) zebrań osiedlowych człon ków. Rada uznała jednak, że takie bezpośrednie kontakty i rozmowy ze spółdzielcami, z mieszkańcami, są zasadne. Pozwalają one poznać nie tylko opinie sąsiadów, ale odczucia i potrzeby większych grup. W tym ro ku po raz kolejny uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach ze spół dzielcami i dzięki temu mam szer szy ogląd problemów poszczegól nych osiedli. Rada Nadzorcza co miesiąc zapo znawała się z protokołami Rad Osiedli i analizowała zawarte w nich wnioski. Przywiązujemy ogromną wagę do współpracy z Radami Osiedli osiedla to podstawa spół dzielni, a ich rady mają najbliższy i najczęstszy kontakt z mieszkańca mi. Na bieżąco rozpatrywaliśmy wnioski o umorzenie odsetek za zwłokę w opłatach za używanie loka li, dotyczące wykreśleń (wykluczeń) członków, analizowane były zaległo ści w opłatach czynszowych oraz działania Zarządu Spółdzielni w za kresie ich windykacji. Przeprowa dzaliśmy rozmowy z dłużnikami. Mu szę podkreślić, że staramy się podejmować takie decyzje, które mogą pomóc spółdzielcom dłużni kom wyjść z trudnej sytuacji, zwła szcza tym, którzy znaleźli się w tara patach nie całkiem z własnej winy (utrata pracy, choroba itp.). Tematami przekrojowymi były oce na działalności społecznej i kultural nej spółdzielni oraz realizacji progra mu termomodernizacji zasobów. W jednym i w drugim zakresie dzia łania spółdzielni ocenione zostały pozytywnie. Zadania termomoderni zacyjne biegną zgodnie z przyjętym harmonogramem. Tematem, który nomen omen wypłynął dodatkowo w tym roku by ła jakość wody pitnej w naszych osiedlach. Niektórzy mieszkańcy wyrazili zaniepokojenie oceniając jej barwę, zapach, smak. Zarząd Spół dzielni zlecił badania jakości wody sanepidowi, które wykazały, że wo da spełnia określone wymagania i jest zdatna do picia. Zaniepokojeni brakiem patroli na naszych osiedlach, długim czasem upływającym od wezwania policji do podjęcia przez nią interwencji, wie loma skargami mieszkańców na swoich hałaśliwych sąsiadów łamią cych wszelkie przepisy i zasady po rządkowe w miejscu zamieszkania, podczas jednego z posiedzeń Rady Nadzorczej poświęciliśmy uwagę porządkowi i bezpieczeństwu w na szych osiedlach po reorganizacji pracy Komendy Miejskiej Policji i Komisariatu w Piotrowicach. Nie stety, z wypowiedzi przedstawiciela policji wynika, że przynajmniej na ra zie nie można spodziewać się po prawy. Jak wypadła ocena wdrożenia tzw. ustawy śmieciowej? Nasza spółdzielnia wraz z ośmio ma innymi katowickimi spółdzielnia mi mieszkaniowymi skierowała pis mo do Rady Miasta Katowice z liczny mi uwagami w sprawie przepisów re gulujących gospodarkę odpadami. Zastrzeżenia dotyczą kalkulacji wyso kości stawki opłat, trybu jej wnosze nia, braku jej zróżnicowania w zależ ności od rodzaju zabudowy, narzuce nie spółdzielni roli społecznego inka senta w poborze opłat, efektywności selektywnej zbiórki odpadów. Brakuje pojemników na odpady biodegrado walne i inne, śmietniki okazują się za małe. Pod wpływem oceny potrzeb mieszkańców spółdzielnia zawarła z MPGK umowę na wywóz odpadów wielkogabarytowych. Sukcesywnie będzie utwardzana powierzchnia pod nowe pojemniki na śmieci. Jak pan ocenia sytuację spół dzielni? Wyniki gospodarczo finansowe są korzystne. O tym świadczą kolej ne badania bilansów i opinie bieg łych rewidentów. Członkowie Zarzą du Spółdzielni otrzymują corocznie niemal stuprocentowe absoluto rium. Spółdzielnia nie ma proble mów finansowych czy technicznych. Stan zasobów jest dobry i poprawia się. W osiedlach nie ma wyjątko wych uciążliwości dla mieszkańców (poza parkowaniem, garażowaniem i porządkiem, co jednak nie zależy tylko od spółdzielni). Poziom opłat mieszkaniowych kształtuje się na przyzwoitym poziomie. Spółdzielnia prowadzi nadzwyczaj rozwiniętą jak na swoje możliwości działalność społeczno kulturalną. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem jest bardzo dobrze oceniana. Wszyscy pracujemy tak, żeby było lepiej i uważam, że członkowie spółdzielni mogą być spokojni o swój dach nad głową. Dziękuję za rozmowę. Korzystając z przedświątecznej okazji wszystkim Spółdzielcom skła dam życzenia radości z rzeczy wiel kich i rzeczy małych, dystansu do siebie, miłości najbliższych. Magia Bożego Narodzenia spra wia, że widzimy świat jakiego prag niemy każdego dnia. Święta to czas radości, refleksji i wyciszenia, który niech pozwoli inaczej spojrzeć na bliźnich, byśmy umieli im sprzyjać, a oni nam. Dokarmiać czy nie dokarmiać? Zimą wiele osób wystawia za ok nem karmniki dla ptaków. Czy to w trosce o ptaki, które lubimy mieć za oknem, czy w poczuciu obowiązku, dokarmiane ptaki z pewnością łatwiej przetrwają ten niesprzyjający dlań okres. Poza korzyściami estetyczny mi (kolorowe sikory, gile, dzwońce czy kowaliki ubarwiają wszak zimową szarość), dokarmiający sądzą, że fak tycznie dzięki nim ptaki w dobrej kon dycji dotrwają do wiosny. Otóż, praw da może być zupełnie inna. Badania prowadzone przez ornitologów wyka zały, że ptaki dokarmiane zimą same mniej chętnie wyszukują pożywienia, licząc poniekąd na hojność ludzi. Monotonna dieta złożona głównie z oleistych nasion (słonecznika) zape wnia, co prawda, ptakom odpowiedni zastrzyk energii, a ta potrzebna jest do ogrzania organizmu, nie dostarcza jednak odpowiedniej ilości innych substancji odżywczych, które są nie zbędne do prawidłowego rozwoju. Mało tego przeprowadzone nie tak dawno badania pokazały, że w obrę bie kilkuset metrów od miejsca do karmiania drastycznie zmalała liczba cennych i pożytecznych owadów zi mujących w korze drzew. Było to sko relowane ze stałą obecnością dużej liczby ptaków na relatywnie niewiel kiej przestrzeni. Jak wiemy, wpływ człowieka na przy rodę jest duży, a będzie jeszcze więk szy, dlatego tak istotne jest rozważne podchodzenie do wszelkich działań bezpośrednio wpływających na zwie rzęta mieszkające po sąsiedzku. Byś my swymi pochopnymi decyzjami nie zrobili więcej szkody niż pożytku. Dla tego jeśli już dokarmiamy, starajmy się jak najbardziej urozmaicić skład STR. 3 wysypywanych ziaren. Pod żadnym po zorem nie dajemy resztek z naszych stołów! Gotowe mieszanki dostępne w sklepach, są dużo lepszym rozwią zaniem, niż sam słonecznik wysypy wany przez niektórych w nadmiarze. Sypmy niewiele i tylko w okresie sil niejszych przymrozków. Fakt, że ptaki przyzwyczajają się do dokarmiania, może odbić się niekorzystnie w przy padku, kiedy podczas silnych mrozów wyjedziemy na kilka dni. Dlatego kiedy decydujemy się na dokarmianie rób my to regularnie (każdorazowo wysy pując niewielką ilością ziaren). Jeśli chodzi o łabędzie i gołębie miejskie, to tutaj sprawa jest jednoz naczna przestańmy karmić chle bem! Dla łabędzi chleb jest odpowie dnikiem czekolady pałaszują go z lubością, po czym odchorowują (czego większość z nas już nie widzi, siedząc w ciepłych domach) cierpiąc na schorzenia jelit, biegunki oraz opu chliznę wątroby. Gołębie natomiast dokarmiane w ciągu całego roku, zmieniają swoje zwyczaje i rozmnaża ją się także zimą! Młode, które klują się w tak niesprzyjającym okresie są często niedożywione, cierpią na krzy wicę oraz są w generalnie gorszej kondycji (jeśli już przeżyją), co z kolei odbija się negatywnie na całej popu lacji tych, skądinąd pięknych ptaków. Większe zagęszczenie sprzyja rozwo jowi chorób i epidemii, a ptaki w kiep skiej kondycji jedynie pogarszają pulę genową populacji. Z życzeniami spokojnych i śnież nych Świąt Jacek Udolf, ornitolog. Rallus usługi przyrodnicze tel FOTO: MARIAN RYGLEWICZ Tradycja nakazuje nowy rok rozpocząć bez długów Przypominamy, że opłaty tytułem używania mieszkania należy uiszczać co miesiąc w ter minie do ostatniego dnia miesiąca. Odpowie dzialność za wnoszenie opłat oprócz właści cieli lokali oraz osób, którym przysługują spół dzielcze prawa do lokali ponoszą wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące lokal. Kiedy na koncie opłat powstaje dług, spół dzielnia wysyła wezwanie do zapłaty z wyzna czonym terminem spłaty. Uregulowanie zaleg łości na tym etapie wiąże się jedynie z pokry ciem naliczonych odsetek (w ustawowej wyso kości tj. 13% w stosunku rocznym) oraz ko sztów wysyłki monitu. W przypadku braku możliwości jednorazo wej spłaty spółdzielnia dopuszcza spłatę ra talną zawierając stosowne porozumienia. Brak spłaty zadłużenia a także brak kontak tu ze spółdzielnią w celu ustalenia sposobu i terminu ich spłaty powoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego a za dłużenie zwiększa się o koszty uzyskania naka zu zapłaty. Przypominamy, że z pozwem do są du występujemy przeciwko wszystkim osobom dorosłym zamieszkałym w zadłużonym lokalu również w stosunku do pełnoletnich dzieci. Kolejnym krokiem spółdzielni do odzyska nia należności jest oddanie sprawy do egze kucji komorniczej. Egzekucja prowadzona jest z wynagrodzenia za pracę, z renty, z emerytu ry, z ruchomości stanowiących własność dłuż nika a także z rachunków bankowych przez ich zajęcie. Gdy wymienione sposoby egzeku cji są bezskuteczne komornik na wniosek spółdzielni wszczyna egzekucję ze spółdziel czego własnościowego prawa do lokalu bądź z prawa odrębnej własności. Konsekwencją takich działań jest sprzedaż mieszkania przez komornika w drodze licytacji. W listopadzie bieżącego roku zostało sprzedane w ten spo sób mieszkanie dłużnika z nieruchomości nr 69, tj. Radockiego Uporczywi dłużnicy, których zadłużenie prze kracza 6 miesięczną wysokość opłat, mogą zostać wykreśleni z rejestru członków spół dzielni a skutkiem tego jest zwiększenie mie sięcznych opłat za używanie lokalu a także skierowanie do sądu pozwu o wydanie wyroku eksmisyjnego. W mijającym roku na podstawie wyroków eksmisyjnych spółdzielnia odzyskała pięć mieszkań jedna eksmisja odbyła się z udziałem komornika, natomiast cztery loka le zostały dobrowolnie oddane do dyspozycji spółdzielni. Niezależnie od wszystkich wymienionych dzia łań spółdzielnia dopisuje dłużników do Krajowe go Rejestru Długów. Do rejestru może być wpi sany dłużnik, którego zobowiązania wynoszą co najmniej 200 zł i są wymagalne od co najmniej 60 dni. Istnieje również możliwość dopisania do rejestru długów informacji o zobowiązaniach przedawnionych jak również takich, których nie opłacało się dochodzić na drodze postępowania sądowego ze względu na niską wartość. Podkreślamy, że na każdym etapie proce dury windykacyjnej dłużnik może zawrzeć z Za rządem Spółdzielni porozumienie na ratalną spłatę zadłużenia co powoduje zawieszenie tej procedury. Pomocą w spłacie zadłużenia może być otrzymanie dodatku mieszkaniowego z Miej skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegó łowe informacje można uzyskać na stronie Apelujemy, aby jeszcze w starym roku pod jąć odpowiednie kroki zmierzające do spłaty zaległości, wtedy świadomość długów wo bec spółdzielni nie zakłóci świątecznej at mosfery. SMS

4 STR. 4 Nie dokarmiać dzików! Rocznie z rąk myśliwych gi nie ich ponad 600 i to w sa mym tylko nadleśnictwie Ka towice. Mimo to ich popula cja wciąż jest za duża. Dziki opanowały również centrum miasta. Wdzierają się do par ków i podchodzą pod domy. Władze stolicy regionu uzna ły, że czas wypowiedzieć im wojnę. W Katowicach po wstała specjalna pułapka na lochy, tzw. odłownia, która znajduje się w Parku Kościu szki. Uwięzione w niej dziki są usypiane i przewożone do lasów odległych od Katowic km. Niektóre osiedla, szczególnie w rejonie południowych dzielnic Ka towic, położone są w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, a wiele bloków czy domków jednorodzinnych stoi dosłownie na terenie leśnym. Nic więc dziwnego, że między budynka mi potrafią się pojawić zające, sar ny, a ostatnio też przede wszystkim dziki. Te ostatnie upodobały sobie teren przy osiedlu Odrodzenia, gdzie na początku października dwie lochy ze swoimi młodymi (10 sztuk) postanowiły pospacerować po alejkach i ulicach. Do takich wędrówek dzikich zwie rząt dochodzi coraz częściej, a pro wokują je sami mieszkańcy dokar miający zwierzęta, które do takiej sy tuacji szybko się przyzwyczajają ze względu na osiadły tryb życia. Dopro wadziło to do sytuacji, w której zwie rzęta te zamiast poszukiwać poży wienia w swoim naturalnym środo wisku pojawiają się na terenach za mieszkałych przez ludzi, niszcząc ogródki, trawniki, a także, co najważ niejsze, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Należy zadbać, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki po żywienia, obierki i inne odpady orga niczne i komunalne były gromadzo ne wyłącznie w zamkniętych pojem nikach. O dzikach wędrujących w okolicach ulicy Spokojnej dyżurne go katowickiej Straży Miejskiej za wiadomili zaniepokojeni mieszkań cy. Na wysłany na miejsce patrol czekało nie lada wyzwanie, bowiem jak się okazało wędrówkę urządziły sobie dwie lochy wraz z dziesięcior giem swoich młodych. Pojawienie się dzikich zwierząt na terenach za budowanych stwarzało zagrożenie dla mieszkańców, w związku z czym niezbędna była szybka interwencja strażników miejskich. Zwierzęta nie chciały łatwo ustąpić. Ostatecznie jednak funkcjonariusze bezpiecznie przeprowadzili dzikich gości w ob szary zalesione. W przypadku spotkania z dzikiem człowiek, jeśli nie został przez niego zauważony, nie powinien wykony wać gwałtownych ruchów, lecz spo kojnie się oddalić. Jeśli dzik nas do strzeże najlepszym wyjściem jest stanąć w bezruchu. Ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku, a biegnie on z prędkością 10 me trów na sekundę. Mieszkańcy po winni pamiętać, że zaniepokojona locha z młodymi jest bardzo agresy wna, Warchlaków nie wolno doty kać, zaczepiać, łapać, ani tym bar dziej atakować. Dziki posiadają dos konały słuch i węch, natomiast sła by wzrok, dlatego pod żadnym pozo rem nie wolno ich szczuć psami, za skoczony dzik może się przestra szyć i zaatakować. Informacje o pojawiających się dzikach na ulicach i posesjach w naszym mieście można zgłaszać do Straży Miejskiej w Katowicach, pod bezpłatny, całodobowy numer 986. Do listopada 2013 roku Straż Miej ska odnotowała 543 zgłoszenia o dzi kich zwierzętach pojawiających się w zamieszkałych częściach miasta. Są to przede wszystkim sarny, li sy, nietoperze oraz dziki, które w południowych dzielnicach Katowic pojawiają się najczęściej w okoli cach ul. Kłodnicka, Ligocka, Słup ska, Piotrowicka, Zadole, Kościu szki, Beskidzka, Kijowska, Śląska, Wczasowa, Panewnicka, Spokojna, Radockiego. Jednocześnie jeszcze raz prze strzegamy, aby nie dokarmiać dzi ków. Skutkować to może poszerze niem terytorium żerowania zwierząt i częstszymi wędrówkami po tere nach miejskich. Beata Pikuła, Tadeusz Ruda Straż Miejska Dzielnicy Piotrowice Ochojec FOTO: STRAŻ MIEJSKA Uroki Zakopanego SM SILESIA od ośmiu lat organizuje wczasy dla seniorów 60+. Jest to element działalności społecznej i kulturalno oświatowej dedykowanej se niorom zamieszkałym w zasobach spółdzielni. W tym roku seniorzy po raz drugi skorzystali z oferty Ośrodka SIWARNA w Zakopanem. Tam właśnie 14 października 49 mieszkańców udało się au tokarem na 7 dniowy wypoczynek. Oto krótka relacja z pobytu przysłana przez jednego z uczestników Roma na Hanusa opiekuna grupy. Nazwa ośrodka wywodzi się od traw, szuwarów, które porastały tutejsze tereny. W gwarze góralskiej to sywor. Zostaliśmy zakwaterowani w poko jach 1 i 2 osobowych. Po zakwaterowaniu i obiedzie, po chwili relaksu i odpoczynku, w kilkuosobo wych grupach poszliśmy na mały rekonesans po okolicy. Od wtorku rozpoczę liśmy wędrówki piesze. 33 osobową wybraliśmy się do Doliny Strążyskiej. Szlak ten ma 3,5 km długości od wlotu prawie pod sam Giewont. Na końcu Doliny podziwialiśmy wodospad Siklawica, a po drodze wspaniałe wypiętrzenia skalne. Na polanie, w schronisku, mieliśmy mały odpoczynek, czas na pamiąt kowe zdjęcia. Powróciliśmy mikrobusami na pyszny obiad. Po obiedzie wyjazd do Zakopanego na Krupówki (indywidualne zwiedzanie, zakupy pamiątek). W środę od rana była straszna ulewa, więc mało kto skusił się na wy jście. Jedni czytali, inni grali w karty. W czwartek, w grupie liczącej ok. 20 osób odbyliśmy wyprawę do Ja szczurówki. Tam zwiedzanie zabytkowego drewnianego kościółka z 1904 roku oraz klasztoru Sióstr Urszulanek, w którym przebywał biskup Karol Wojtyła przyjeżdżając by pojeździć na nartach na stoku Nosala. W drodze powrotnej przejście szlakiem Pod Reglami. Po obiedzie spacery po okolicy, po kolacji ognisko, pieczenie kiełbasek, krupnioków, wspólne śpiewy. W piątek indywidualne wyjazdy do Zakopanego. Jedna grupa wybrała się szlakiem Białego Dunajca. Sobota to najdłuższy wymarsz do Doliny Kościeliskiej. Długość trasy w je dną stronę to 8 km. Pokonaliśmy w sumie ponad 16 km. Czas przemarszu wyniósł 3,5 godziny. Wspaniałe widoki na ośnieżone szczyty. Po powrocie dwie grupy wybrały się na Gubałówkę. Wyjazd kolejką na szczyt, podziwianie panoramy Tatr, potem zwiedzanie starego kościoła i cmentarza na Pękso wym Brzyzku, gdzie pochowani są zasłużeni dla Zakopanego i Podhala. Po kolacji wyjazd do sanktuarium na Krzeptówkach. Powrót późnym wieczorem. Niedziela byłą ostatnim dniem pobytu. Po śniadaniu, spacerach i obie dzie wyjechaliśmy do Katowic. To był nasz, seniorów, udany wypoczynek. RH Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w związku z okresem zimowym zwraca się z prośbą o zachowanie szczegól nej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klat kach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu po mieszczeniach niemieszkalnych. Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy do: Straży Miejskiej, tel. 986 Policji, tel. 997 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. całodobowy 32/ , 32/ lub do Sekcji ds. Bezdomnych ul. Morcinka 19a w godzinach urzędowa niaod poniedziałku do czwartku od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do tel. 32/ oraz 32/ Osoby bezdomne z terenu miasta Katowice mogą uzyskać schronienie w następujących placówkach: doraźnie dla mężczyzn: Ogrzewalni ul. Sądowa 1 Ogrzewalni ul. Sienkiewicza 23 Ogrzewalni ul. Krakowska 138 doraźnie dla kobiet: Hotelu Pomocy Społecznej dla Kobiet ul. Orkana 7a całodobowo dla mężczyzn: Domu Noclegowym, ul. Krakowska 138 Domu Noclegowym, ul. Dębowa 23 całodobowo dla kobiet: Hotelu Pomocy Społecznej dla Kobiet ul. Orkana 7a Informacje na temat pomocy osobom bezdomnym można również uzys kać w okresie od listopada do lutego pod bezpłatnym numerem: UWAGA! Jeżeli szukasz pomocy ponieważ niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka, które sprawia problemy wy chowawcze SOCJOTERAPIA jako proces i metoda pracy z dziećmi mo że pomóc Tobie i Twojemu dziecku. Jeżeli Ty sam bądź ktoś bliski z Twojego otoczenia ma problem ro dzinny, małżeński, spadkowy i nie wie gdzie szukać pomocy, żeby nie trafić do sądu, to rozwiązaniem będzie MEDIACJA metoda rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstron na osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji ZAPRASZAMY! NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ W KAŻDY TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA OD GODZINY DO W klubie osiedlowym SILESIANKA przy ul. Radockiego 282, Osiedle Odrodzenia. Tel Konsultacji udziela socjoterapeuta oraz mediator i negocjator sądowy i pozasądowy Dorota Czerkies Bald tel Spotkanie wigilijno opłatkowe Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, miłości i pojednania, na który wszyscy czekają z utęsknieniem. Jednak są osoby, które samotnie spędzają te wyjątkowe dni. Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA jak co ro ku zorganizuje spotkanie opłatkowo wigilijne, 18 grudnia o godz w restauracji Stylowa na osiedlu Odrodzenia. Przy blasku świec i świątecznym poczęstunku oraz śpiewaniu kolęd mieszkańcy naszych osiedli będą przeżywać we wspólnym gronie ten wy jątkowy czas w polskiej tradycji. Członkowie Zarządu Spółdzielni, ducho wieństwo, przedstawiciele Rady Nadzorczej i Rad Osiedli złożą przybyłym świąteczne życzenia oraz będą wspólnie śpiewać kolędy. Popołudniowe spotkanie uatrakcyjnią jasełka przygotowane przez dzie ci z Przedszkola nr 78 oraz występ młodych gitarzystek z klubu osiedlo wego przy ul. Żurawia 80 pod opieką Joanny Biaduń. Rozejrzyj się wokół Spójrzmy wokół siebie. Być może zauważą Państwo osoby samotne, schoro wane potrzebujące bliskości drugiego człowieka i chwili rozmowy. A może sami jesteście takimi osobami? Nie wstydźcie się powiedzieć o tym i skorzystać z po mocy innych osób. Może Ci inni czekają na Was i nie wiedzą, czy im pozwolicie wejść do Waszego życia. Nie myślmy tylko o sobie, lecz także pamiętajmy o innych, którzy być może gdzieś blisko są, tuż za ścianą lub w sąsiednim budynku. Zbliża się okres świąteczny, czas rodzinnych spotkań, tradycyjnej Wigilii, ob darowywania się prezentami. Nie chcemy wiele, tylko prosimy o spojrzenie wo kół siebie, a być może każdy z nas znajdzie tą drugą osobę samotną w czterech ścianach, zapomnianą przez bliskich, która może kiedyś miała rodzinę, przyja ciół, a dziś czeka na gest z Państwa strony, taki ludzki, malutki, może kilka chwil rozmowy, troszkę ciepła i wiary w innych ludzi. Pamiętajmy, że warto w życiu nie tylko brać ale też dawać coś innym ludziom, a na pewno będziemy szczęśliwsi, a dane dobro do nas wróci.

XX-cia już lat, MS zmienia pozytywnie świat Edward Machoń. Ile kontenerów, tyle pytań, problemów

XX-cia już lat, MS zmienia pozytywnie świat Edward Machoń. Ile kontenerów, tyle pytań, problemów XX-cia już lat, MS zmienia pozytywnie świat Edward Machoń 11 242/2013 Na stronach: Ile kontenerów, tyle pytań, problemów Na odsiecz Spółdzielczości Spotkanie z Mikołajem SSM wyróżniona Czytaj - str. 16

Bardziej szczegółowo

Jeszcze o absolutorium dla członka Zarządu

Jeszcze o absolutorium dla członka Zarządu Kategoria: Zarządzanie nieruchomościami MSM Energetyka najlepsza w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2010 M-6 Z początkiem br. MSM Energetyka otrzymała zaproszenie do udziału w konkursie Mazowiecka Firma

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

Każdy mieszkaniec za to płaci

Każdy mieszkaniec za to płaci e-mail do redakcji: ssm@poczta.fm 2 257/2015 GAZETA BEZPŁATNA Na stronach: Nie lada problem... Przede wszystkim klatki W Radzie Nadzorczej zasiadają Zimowe klimaty Każdy mieszkaniec za to płaci 2 MOJA

Bardziej szczegółowo

PS. Polecamy artykuł na s. 7 Statut miał być odrzucony. Windy i śmieci przestały być ważne.

PS. Polecamy artykuł na s. 7 Statut miał być odrzucony. Windy i śmieci przestały być ważne. Tylko frekwencja była dobra Statut padł łupem nieufnych Po trzech nieudanych próbach (frekwencja!) dokonania zmian w statucie w poprzednich latach, w 2012 r. Zarząd MSM Energetyka postanowił, by tym razem

Bardziej szczegółowo

Na stronach: Muzyką promować miasto str.8 Obiecujące spotkanie str. 5 Wokół osób niepełnosprawnych str. 7

Na stronach: Muzyką promować miasto str.8 Obiecujące spotkanie str. 5 Wokół osób niepełnosprawnych str. 7 2 161/2007 Zaliczki za ciepło skrócone str.4 Na stronach: Muzyką promować miasto str.8 Obiecujące spotkanie str. 5 Wokół osób niepełnosprawnych str. 7 Wycinają dla bezpieczeństwa str. 15 Dekoracje, które

Bardziej szczegółowo

Kolejny piękny jubileusz ChSM

Kolejny piękny jubileusz ChSM styczeń 2013 (222) nakład: 15 000 egz. Kolejny piękny jubileusz ChSM Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) 247 24707054, 54; tel. tel. kom: kom. 0602 268 951 www.rcc.pl Oferujemy

Bardziej szczegółowo

GŁOS T YSI ĄCLECI A. Roboty remontowe w 010 r. zmienią oblicze osiedla W NUMERZE

GŁOS T YSI ĄCLECI A. Roboty remontowe w 010 r. zmienią oblicze osiedla W NUMERZE (8) 008 1(9) 010 GŁOS T YSI ĄCLECI A OTRZYMUJĄ CZŁONKOWIE SM PIAST Roboty remontowe w 010 r. zmienią oblicze osiedla ul. Chrobrego 37 W budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 37 zostanie przeprowadzony również

Bardziej szczegółowo

Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012

Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012 Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012 Czwarta inwestycja Spółdzielni Dwa miesiące przed terminem zakończono budowę wielorodzinnego domu przy ulicy Elsnera. Inwestorem

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.pl zarzad@fordonskasm.pl FORDOŃSKA s m efesemka kwiecień 2013 strona 3 Zebrania środowiskowe FSM w 2013 r. ok. 1982 r. Osiedle Bohaterów - strona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

opracował właściwą koncepcję całocd. na str. 2

opracował właściwą koncepcję całocd. na str. 2 Informator Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rok założenia 1921 Październik 2012 Nr 3 (32) ISSN 1734-7785 Następne wydanie grudzień 2012 r. Strona internetowa WSM www.wsmzoliborz.pl Targi mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie Miesięcznik Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga Nr 02 (65) 2014 Wydawca - Rada Nadzorcza i Zarząd RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezpłatna nakład 18.000 październik Powstanie Warszawskie W 01.08.

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

Co dalej z Teatrem Ochoty

Co dalej z Teatrem Ochoty b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b fot. Hanna Dziachan NASZA 5 lipca 2013 Nr 13 (371) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224 Rok XVII Co dalej

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie CZERWIEC Nr 6/2000 (108) Komunie Św.... str. 4 Sesja Rady Miejskiej... str. 6 Organowe granie... str. 8 Matura 2000 Drugiego czerwca nasze szkoły średnie żegnały maturzystów. W obecności rodziców, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

Wykup mieszkania. str. 4

Wykup mieszkania. str. 4 ZBM bogatszy Dziennikarze w ZBM Wykup mieszkania Czy opłaca się nie płacić? str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 Nakład: 27 000 egz ISSN 1896-9755 03/62 marzec 2009 r. Ponad miliard złotych i lata pracy na drodze

Bardziej szczegółowo

Czy korki znikną z Legionowa?

Czy korki znikną z Legionowa? AKTYWNOŚĆ ZDROWIE WSPÓLNOTA PORADY Na ścianie wspinaczkowej str. 11 Uwaga pacjenci! str. 8 Zajrzyj do Tygielka str. 6 str. 10 i 11 Miesięcznik z Życia Miasta Egzemplarz bezpłatny 2/2015 Długa droga do

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z samorządowcami

Spotkanie z samorządowcami W NUMERZE: -Śmieci po nowemu (str. 2); - Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów (str. 2) - Z redakcyjnej poczty (str. 2); - Walne minęło (str. 3); - Kto, kogo przekona (str. 3); - Propozycje na wakacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Nr 01 (68) 2015. Miesięcznik Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga

Nr 01 (68) 2015. Miesięcznik Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga Miesięcznik Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga Nr 01 (68) 2015 kwiecień Wydawca - Rada Nadzorcza i Zarząd RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezpłatna nakład 18.000 Rada Nadzorcza, Zarząd oraz wszyscy

Bardziej szczegółowo

Uroczysko. Magazyn Informacyjny Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Magazyn Informacyjny Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uroczysko. Magazyn Informacyjny Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Magazyn Informacyjny Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W wydaniu: Śmieciowa rewolucja str. 3 Rozmowa z Przewodniczącym RN str.10 Wakacje w Klubie str.13 IEŃ 009 Nasze Uroczysko Uroczysko Nakład: 150 Magazyn Informacyjny Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Podgórskie jubileusze

Podgórskie jubileusze DZIELNICA XI m. Krakowa PODGÓRZE DUCHACKIE Kurdwanów Piaski Wielkie Wola Duchacka PL ISSN 1897-6867 Po przeczytaniu, przekaż dalej www.dzielnica11.krakow.pl Nr 8 (64), Rok VIII Listopad-Grudzień 2014 Wyjątkowe

Bardziej szczegółowo

Uszkodzony komin Brak wentylacji. Niedrożna kratka wentylacyjna

Uszkodzony komin Brak wentylacji. Niedrożna kratka wentylacyjna 10 241/2013 Na stronach: Co słychać w Radach Osiedli? Wielki Konkurs 2013 Laury Bytkowa wręczone W opinii Czytelników Dwie dekady... Grzeją już... W tym miesiącu mija 20 lat od dnia, kiedy po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo