Zebrania Osiedlowe Mieszkańców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zebrania Osiedlowe Mieszkańców"

Transkrypt

1 Nr 4 (73) GRUDZIEŃ 2013 ISSN Wigilia, piękne rodzin zbratanie, kiedy nas bliscy otoczą w krąg, kiedy się kruchy opłatek łamie, wśród dobrych życzeń na cały rok Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia zdrowia, samych radości w 2014 roku wszystkim Spółdzielcom Mieszkańcom, Przyjaciołom i Współpracownikom życzą Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy SM SILESIA Zebrania Osiedlowe Mieszkańców Jak jest, a jak chcemy Już zwyczajowo w listopadzie odbyły się Zebrania Osiedlowe Członków. Mogli w nich ucze stniczyć z głosem stanowiącym członkowie spółdzielni. Zebrania są formą bezpośredniego kontaktu władz spółdzielni z mieszkańcami na ich osiedlach, forum wymiany opinii na tema ty bieżące, najbliższe spółdzielcom. W każdym z zebrań uczestniczyli członkowie Rady Na dzorczej, Rady Osiedla, zarządcy nieruchomości, przedstawiciele Rady Jednostki Pomocni czej Piotrowice Ochojec, straży miejskiej, policji oraz firm sprzątających, obsługujących dane osiedle. Zgłoszone uwagi powinni wykorzystać w codziennej pracy oraz planując dzia łania dotyczące mieszkańców spółdzielczych osiedli. Jednym z ważniejszych tematów poruszanych na każdym z zebrań była informacja zarządu dotycząca bieżącej działalności spółdzielni z uwzględnieniem spraw dotyczących danego osiedla oraz sprawozdania Rady Osiedla z działalności za okres od listopada 2012 do końca października 2013 r. Zebrania rozpo czynały się o 17.00, kończyły ok. godz (godzi nę dłużej trwało na osiedlu Odrodzenia). Pomimo pra widłowego powiadomienia mieszkańców o terminach zebrań, frekwencja na nich (tak jak w poprzednich la tach) była niska. Poniżej pokrótce o tym, o czym mówiono na poszcze gólnych zebraniach: 18 listopada odbyło się zebranie osiedla Żurawia. Na 435 wszystkich członków spółdzielni z tego osiedla przybyło 19, tj. 3% uprawnionych. Radę Nadzorczą rep rezentowali Jacek Szyperski i Zbigniew Kucz; Radę Je dnostki Pomocniczej Zenon Łuczak, policję Krzy sztof Kozieł, firmę sprzątającą Kryspin Marek Górka i Barbara Rusek. Tematami poruszonymi na zebraniu były: droga ewakuacyjna z osiedla, poszerzenie ulicy Żu rawiej, parking przy ul. Żurawiej 30, monitoring naprze ciwko przejścia podziemnego, zmiany ogrzewania wę glowego, przywrócenia bankomatu, zbierania podpisów pod protestem przeciwko nowelizacji Ustawy o spół dzielniach mieszkaniowych, sposób zawiadamiania o zwołaniu Zebrania Osiedlowego. Mieszkańcy osiedla wyrazili zadowolenie z wywiązywania się z obowiązków pracowników firmy sprzątającej osiedle. Zebranie przyjęło następujące wnioski do realizacji: 1. Spółdzielnia wystąpi pisemnie do banku PKO BP o przywrócenie bankomatu na osiedlu Żurawia*, 2. Zwrócenie kamery na przejście podziemne. 20 listopada spotkali się mieszkańcy osiedla Targo wisko. Na najbardziej burzliwym spośród wszystkich te gorocznych zebrań frekwencja wyniosła 4% (na spółdzielców z osiedla Targowisko przyszło 55 człon ków, a ponadto około 60 osób zamieszkujących osied le, lecz nie będących członkami spółdzielni). Radę Na dzorczą reprezentowali: Maksymilian Wieja, Jacek Szy perski, Zbigniew Kucz, Joanna Mateusiak, obecny był przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej Piotrowice Ochojec Andrzej Dawidowski, Andrzej Wyskocki z po licji, Piotr Leśniok, Mateusz Wozak ze straży miejskiej, Krystyna Górka z firmy Kryspin. Dokończenie na str. 2 Mikołaj i niesforna Zuzia W tym roku Święty Mikołaj odwie dził dzieci spółdzielców w Klubie Mu zycznym Old Timers Garage w Piotro wicach. Chętnych do udziału w tym spotkaniu nie brakowało. Rodzice i opiekunowie wcześniej zapisywali dzieci, żeby Mikołaj mógł przywieźć dla każdego grzecznego dziecka pre zent. Wpłynęło ponad 150 zgłoszeń. 6 grudnia mimo niesprzyjającej pogody, szalejącej wichury Mikołaj wraz z Elfami zjawił się na spotka niu z milusińskimi. Jego pojawienie poprzedziło przedstawienie przygo towane przez Teatr APLAUZ z Krako wa pt. Opowieść niesfornej Zuzi, którego akcja rozgrywa się w domu Zuzi, w noc przed Bożym Narodze niem. Jest to opowieść o dziewczyn ce, która usłyszała w przedszkolu, że Święty Mikołaj nie istnieje. Po stanawiła zatem być bardzo nie znośna, leniuchować, spać w ubra niu, nie myć zębów, jeść samą czekoladę Powoli zaczęła się zmieniać kiedy poznała trzech plu szowych posłańców, którzy przyszli do niej we śnie. Zuzia z powrotem zaczęła wierzyć w Mikołaja, stałą się dobrą i grzeczną dziewczynką. Świąteczna muzyka, wielki pluszo wy renifer, dużo humoru sprawiły, że dzieci zgromadzone w klubie cierpli wie oczekiwały przyjścia Świętego Mikołaja. Bardzo głośno wołały świę tego, który pojawił się w swoim czer wonym stroju i z długą białą brodą. Przez ramię przerzucony miał worek z prezentami. Każde dziecko mogło porozmawiać z Mikołajem, usiąść mu na kolanach, zaśpiewać piosen kę czy powiedzieć wierszyk albo sprawdzić czy na pewno ma prawdzi wą brodę. Mikołaj cierpliwie każdego wysłuchiwał i wręczał podarunki. Każdy otrzymał kolorowankę oraz słodkie upominki. Aby nie nudzić się oczekiwaniem w długiej kolejce, dzie ci bawiły się z aktorami z teatru. Ma luchy tańczyły, ozdabiały włosy bibuł ką oraz uczyły się robić balonikowe zwierzątka. W długiej kolejce dzieci ustawiały się do malowania buź. Na zakończenie każde dziecko otrzyma ło mnóstwo cukierków, balonik miko łajkowy z logo SM SILESIA i popcorn. Mikołaj pożegnał się ze wszystki mi dziećmi. Wróci dopiero za rok i to tylko do dzieci, które przez ten czas będą bardzo grzeczne.

2 STR. 2 Przypominamy o obowiązku bieżącego informowania spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach mieszkalnych Od lipca bieżącego roku opłaty za wywóz nieczystości odprowadzane są do Gminy Katowice. Podstawę przekazywanych kwot stanowią miesięczne deklaracje opła ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata ta przyjęła formę podatku ). Wysokość przekazywanych kwot uzależniona jest od liczby zamieszkałych w zasobach spółdzielni osób w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc). Do czerwca bieżącego roku wywóz odpadów dokonywany był w oparciu o umowę zawartą pomiędzy spółdzielnią a MPGK. Na bazie ponoszonych kosztów (faktury) kalkulowana była stawka opłaty za wywóz nieczystości w pozycji eksploatacja utrzymanie czystości nieruchomości. Jak jest, a jak chcemy Dokończenie ze str. 1 Główne tematy: finansowanie pla ców zabaw, monitoring, naliczanie opłat za śmieci, docieplenia budyn ków, szczegółowe rozpisanie pozycji opłat czynszowych, uregulowanie wy jazdu z garaży i miejsc parkingowych przy ul. Szewskiej, montowanie ka mer w windach, zwiększenie repre zentatywności poszczególnych nieru chomości w Radzie Osiedla, monto wanie spowalniaczy na ulicach Szew skiej, Fredry, Jankego, wywóz odpa dów wielkogabarytowych, remont balkonów w bloku przy ul. Fredry 5, zmiana oświetlenia na LED, remonty i wymiana pionów wodno kanalizacyj nych, ogrzewanie mieszkań w sezo nie grzewczym przy ul. Fredry 5. Wnioski przyjęte przez zebranie: 1. Rozpatrzyć możliwość dofinan sowania kosztów placów zabaw przy ul. Targowej Jastrzębiej. 2. Zachowanie istniejącego wyjaz du z wszystkich garaży posadowio nych na działce 117/3 k.m. 104 użytkowanych w znakomitej więk szości przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia na ul. Gło gowską przez działkę nr 153/ 32 należącą do spółdzielni, a zabudo waną wokół: garażami, osiedlowym śmietnikiem i miejscami parkingo wymi. Podjęcie działań w celu ure gulowania prawnego wzmiankowa nego wyjazdu poprzez ustanowienie służebności drogi wyjazdowej. 3. Dalsza intensyfikacja prac zmierzających do ograniczenia zwyż ki energii elektrycznej w budynkach zmiana istniejącego na LED. 4. Montaż kamer w dźwigach przy Jankego Rozpisanie szczegółowych ko sztów czynszowych do poszczegól nych pozycji czynszów. 6. Przygotowanie przez zarząd propozycji zmian statutu spółdzielni zwiększających liczbę członków Ra dy Osiedli. 7. Spowalniacze na ulicach Szew ska i Fredry. 8. Oczyszczanie rur spustowych dla budynku Jankego 123 i 125. Za tkane instalacje powodują zbieranie się wody, ta z kolei korozję budynku od fundamentu. 9. Ocieplanie mieszkań partero wych od piwnic. 25 listopada odbyło się zebranie osiedla Szenwalda. Na 210 wszy stkich spółdzielców z tego osiedla obecnych było 18 członków, tj. 9% uprawnionych. Radę Nadzorczą rep rezentowali: Zbigniew Kucz, Mirosła wa Żerdek; Radę Jednostki Pomoc niczej Andrzej Dawidowski; policję Marcin Dąbrowski, firmę Kryspin Krystyna Górka. Na zebraniu poru szono tematy pożytków z pawilonu, izolacji budynków, dociepleń stropo dachów, rozliczania centralnego ogrzewania, wentylacji w mieszka niach zakres norm, zieleni na osiedlu, wycinki drzew od strony Śle piotki, remontów balkonów, naprawy chodnika od bloku Szenwalda 38e w stronę ulicy Jankego, podziału ko sztu utrzymania placu zabaw na nie ruchomościach 14 i 15, pozyskiwa nia środków finansowych na remon ty przy jednoczesnym nie podnosze niu stawki na fundusz remontowy. Zebranie przyjęło do realizacji cztery wnioski: 1. Wyłącznik oświetlenia ścianki od wejścia, przeinstalować do klatki schodowej na prawą stronę od we jścia w bloku 38d. 2. Poprosić firmę RENO DACH o uzupełnienie warstwy waty szkla nej we wszystkich blokach na osied lu. 3. Wyremontować chodnik od blo ku 38e. 4. Przywrócenie patroli policyj nych okolic Ochojca, ławki bez oparć same siedziska. Na wszystkich członków osiedla Odrodzenia, na zebranie spółdzielcze w dniu 27 listopada przyszło 56 członków tj. 2% upra wnionych. Radę Nadzorczą reprezen towali: Zbigniew Kucz, Jacek Szyper ski, Joanna Mateusiak; Radę Jedno stki Pomocniczej Bogusław Jaku bik, policję Rafał Płatek, straż miejską Rafał Turak, firmy sprząta jące: Kryspin Barbara Rusek, Agro Service 3 Anna Hanusiak Tatar ska. Jednym z punktów zebrania był wybór nowych członków Rady Osied la w związku z upływem kadencji. Skład nowej Rady Osiedla Odro dzenia na okres trzyletniej kadencji (w kolejności alfabetycznej): 1. Jacek Góralski 2. Wojciech Łapiński 3. Tadeusz Matusiak 4. Ewa Młynarek 5. Czesław Wąsek Tematy poruszone na zebraniu: sprzątanie po wykonaniu robót przez firmy budowlane, podjęcie de cyzji w sprawie placu zabaw przy ul. Radockiego 100 (likwidacja bądź utrzymanie), segregacja odpadów i wywóz śmieci wielkogabarytowych, docieplenia budynków i likwidacja azbestu, kryteria decydujące o ko lejności docieplania budynków. Zebranie przyjęło do realizacji je den wniosek: 1. Przeniesienie pojemników do segregacji śmieci pod śmietnik przy ul. Łętowskiego. SMS * UWAGA: zapis wszystkich wniosków złożonych na zebraniach w oryginalnym brzmieniu Różne głosy płyną w sprawie pielęgnacji zieleni na na szych osiedlach. Jeden z anonimowych Czytelników, podpisujący się Mieszkaniec Katowic w piśmie do pre zydenta miasta Piotra Uszoka pielęgnację w osiedlu Od rodzenia (przycinanie żywopłotów i drzew) nazywa rze zią i niszczeniem Żąda postawienia tamy tej zbrodni czej działalności. Sami widzieliśmy niejednokrotnie drzewa i krzewy po przycinane tak, że wydawało się, że już nic z nich nie bę dzie: grube pnie z niewielkimi odrostami, z dziwacznie uformowaną koroną. A jednak, wskutek fachowo wykona nych cięć, po roku dwóch okazywało się, że drzewa, kiedy już pojawiły się na nich liście i kwiaty, spełniały swą fun kcję fabryki tlenu, prezentowały się ładnie i nie było strachu pod nimi przechodzić lub parkować samochodów. Odpowiedzią na list Mieszkańca Katowic było pismo skierowane do niego przez urzędnika Wydziału Kształto wania Środowiska Urzędu Miasta. Ponieważ sprawa do tyczyła naszej spółdzielni, kopia pisma trafiła także do SM SILESIA. Dowiadujemy się: Na Osiedlu Odro dzenia odbyła się wizja lokalna dotycząca m. in. sposo bów pielęgnacji zieleni na terenach zarządzanych przez SM SILESIA, w której uczestniczyli przedstawiciele spół dzielni, Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska oraz pracownicy powyższego wydziału zajmujący się m. in. zielenią na terenie Miasta Katowice. W trakcie wizji nie stwierdzono, by pielęgnacja zie leni naruszała zasady sztuki ogrodniczej lub obowiązu jące przepisy prawa. Wszystkie drzewa i krzewy usu wane są legalnie na podstawie decyzji właściwego or ganu. Zieleń rosnąca na terenie SM SILESIA jest li czna i zagospodarowana w sposób estetyczny, Pod względem zagospodarowania zieleni SM SILESIA jest jedną z lepiej zarządzanych spółdzielni w Katowicach (podkreślenie red.) ( ) Ponadto pragnę zasugerować Panu rozmowę z przedstawicielami spółdzielni. ( ) Kulturalna, meryto ryczna rozmowa poparta ciekawymi pomysłami i wiedzą fachową może przynieść o wiele lepsze skutki niż pro wadzona korespondencja. Pan Witold Chachulski sam przesłał kopię pisma skierowanego do prezydenta Katowic Piotra Uszoka z prośbą o publikację w naszej gazecie. Autor uważa, że wywóz nieczystości z zasobów mieszkaniowych SM SILESIA w których zamieszkuje, za co odpowiedzialne jest Miasto Katowice, pokazał, że zmieniło się niewiele za wyjątkiem ceny, która jest prawie dwukrotnie wyż sza niż poprzednio. Niewiele się zmieniło a nawet pogorszyło, gdyż zwiększyła się ilość podrzucanych śmieci i odpadów Prawie pół setki mieszkańców SM SILESIA znalazło w niedzielę 15 gru dnia czas, aby oderwać się od przedświątecznych zakupów i in nych spraw i pojechać pod opieką przewodnika Krzysztofa Bywalca na wycieczkę do Krakowa. Warto było! Wycieczkowicze zwiedzili kulisy teatru im. Juliusza Słowackiego, za[poznając się ze 100 letnią hi storią tej sceny. Potem dla odmia ny udali się do Muzeum Inżynierii Miejskiej, w którym zgromadzone eksponaty ilustrują rozwój komuni LISTY Wycieczka po Krakowie kacji miejskiej, elektryfikacji, gazo wnictwa, gospodarki komunalnej itp. Muzeum powstało z inicjatywy miłośników historycznych tramwa jów, w większości pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Ko munikacyjnego w Krakowie, prag nących uchronić od zniszczenia stare wozy tramwajowe oraz doku menty i urządzenia ilustrujące roz wój komunikacji zbiorowej w tym mieście. Po posiłku i krótkim odpoczynku nadszedł czas na główny punkt wielkogabarytowych do naszych śmietników przez mie szkańców domów jednorodzinnych a ponadto za wywóz odpadów wielkogabarytowych my, mieszkańcy, musimy dodatkowo płacić Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospo darki Komunalnej w Katowicach. Zgodnie z umową zawartą przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Katowicach do miesiąca czerwca br. odpady wielkogabarytowe były wywożone nieodpłatnie, a obecnie za każdy samochód musimy płacić dodatkowo 200 zł. W związku z powyższym stwierdzam, że opłata za wy wóz nieczystości została zawyżona, gdyż, jak nadmieni łem wyżej, SM SILESIA płaciła o 100% mniej niż obec nie, a śmieci wywozi to samo Przedsiębiorstwo i dlacze go powstała taka różnica. Uważam, że Urząd Miasta powinien rozwiązać wywóz odpadów wielkogabarytowych w taki sposób, jak rozwią zano to w innych krajach zachodnich, to znaczy w wy znaczone dni mieszkańcy wystawiają odpady wielkoga barytowe przed dom, a odpowiednie przedsiębiorstwo wywozi je na wysypisko. Przy wielu okazjach podkreślamy, że tzw. ustawa śmieciowa nie funkcjonuje idealnie. Nasza spółdzielnia też wnosiła w tej kwestii sporo uwag do pakietu uchwał Rady Miasta, już na etapie ogłoszenia ich projektów, m. in. poprzez udział w konsultacjach społecznych, dwu krotne wystąpienie wspólnie z katowickimi spółdzielnia mi mieszkaniowymi z postulatami wprowadzenia zmian, udział w spotkaniach z Prezydentem i Wiceprezydentem Miasta Katowice. Część uwag wynikających z działań spółdzielni została uwzględniona. Doceniając nasze starania Wiceprezydent Miasta Ka towice Marcin Krupa w piśmie do Prezes Zarządu Hali ny Baczyńskiej Półtorak stwierdził: Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach objęła swoimi zmianami ( ) wszystkich użytkowników dotych czasowych systemów gospodarki odpadami komunalny mi. ( ) Wielu wyzwaniom w tej materii musiały spro stać ( ) zarządy dużych zasobów mieszkaniowych. Na szczególne uznanie zasłużyły tutaj działania Pani Prezes, Pracowników oraz Mieszkańców SM SILESIA, którzy wprowadzanych zmian nie potraktowali jako usta wowy przymus tylko konieczność, umożliwiającą lepsze i efektywniejsze zagospodarowanie odpadów, a co za tym idzie poprawę stanu naszego otoczenia i środo wiska. Podjęte w Państwa zasobach działania organizacyjne, logistyczne i informacyjne powinny być przykładem dla kierunku działania innych spółdzielni jako pozytywny wzór do naśladowania ( ). programu wycieczki zwiedzanie podziemi krakowskiego Rynku Głó wnego. Ponieważ jednak od przed świątecznej atmosfery nie można się uwolnić, był również 2,5 godzin ny spacer po Jarmarku Bożonaro dzeniowym, na którym można było się zaopatrzyć w świąteczne ozdo by, ręcznie malowane bombki choinkowe, ceramiczne anioły, rę kodzieło i inne akcesoria świąte czne. Wśród zakupów nie mogło oczywiście zabraknąć krakowskich obwarzanków.

3 Pracujemy tak, żeby było lepiej Jak minął kolejny rok pracy Ra dy Nadzorczej? ZBIGNIEW KUCZ, sekretarz Rady Nadzorczej: Spokojnie, zgodnie z przyjętym planem pracy całej rady i poszczególnych komisji. Zrealizowa liśmy zdecydowaną większość pun któw, a oprócz nich także kilka do datkowych wynikających z aktualnej sytuacji. Zresztą, nasza praca wyni ka z aktów prawnych, statutu spół dzielni i regulaminów. W ogromnej większości są to sprawy, które po wtarzają się co roku. Dyktuje je ka lendarz i rytm działania spółdzielni. Na przykład? Ocena wykonania przez spół dzielnię jej ubiegłorocznego planu gospodarczo finansowego i przyję cie takiego planu na rok bieżący, wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania fi nansowego, ocena przygotowań do Walnego Zgromadzenie, następnie jego przebiegu i przyjętych na nim wniosków, ocena ich realizacji itp. to są żelazne punkty w każdym ro ku. Coś w tym zakresie było szcze gólnego? Proponujemy na przykład póź niejszą godzinę rozpoczynania Wal nego Zgromadzenia, a przed nim, w czerwcu, organizowanie zebrań osiedlowych, aby to na nich, a nie na Walnym Zgromadzeniu, które ma inne cele, spółdzielcy występowali ze sprawami będącymi w kompeten cjach administracji osiedlowych. Ale ostateczne rozstrzygnięcie nie za padło. Poza tym rada rozpatruje wiele in nych kwestii wymagających jej uwa gi i bieżących decyzji. Do nich nale żała na przykład analiza warunków przystąpienia do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach lub ocena celowości organizowania (przy tak niskiej jak obecnie frek wencji) zebrań osiedlowych człon ków. Rada uznała jednak, że takie bezpośrednie kontakty i rozmowy ze spółdzielcami, z mieszkańcami, są zasadne. Pozwalają one poznać nie tylko opinie sąsiadów, ale odczucia i potrzeby większych grup. W tym ro ku po raz kolejny uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach ze spół dzielcami i dzięki temu mam szer szy ogląd problemów poszczegól nych osiedli. Rada Nadzorcza co miesiąc zapo znawała się z protokołami Rad Osiedli i analizowała zawarte w nich wnioski. Przywiązujemy ogromną wagę do współpracy z Radami Osiedli osiedla to podstawa spół dzielni, a ich rady mają najbliższy i najczęstszy kontakt z mieszkańca mi. Na bieżąco rozpatrywaliśmy wnioski o umorzenie odsetek za zwłokę w opłatach za używanie loka li, dotyczące wykreśleń (wykluczeń) członków, analizowane były zaległo ści w opłatach czynszowych oraz działania Zarządu Spółdzielni w za kresie ich windykacji. Przeprowa dzaliśmy rozmowy z dłużnikami. Mu szę podkreślić, że staramy się podejmować takie decyzje, które mogą pomóc spółdzielcom dłużni kom wyjść z trudnej sytuacji, zwła szcza tym, którzy znaleźli się w tara patach nie całkiem z własnej winy (utrata pracy, choroba itp.). Tematami przekrojowymi były oce na działalności społecznej i kultural nej spółdzielni oraz realizacji progra mu termomodernizacji zasobów. W jednym i w drugim zakresie dzia łania spółdzielni ocenione zostały pozytywnie. Zadania termomoderni zacyjne biegną zgodnie z przyjętym harmonogramem. Tematem, który nomen omen wypłynął dodatkowo w tym roku by ła jakość wody pitnej w naszych osiedlach. Niektórzy mieszkańcy wyrazili zaniepokojenie oceniając jej barwę, zapach, smak. Zarząd Spół dzielni zlecił badania jakości wody sanepidowi, które wykazały, że wo da spełnia określone wymagania i jest zdatna do picia. Zaniepokojeni brakiem patroli na naszych osiedlach, długim czasem upływającym od wezwania policji do podjęcia przez nią interwencji, wie loma skargami mieszkańców na swoich hałaśliwych sąsiadów łamią cych wszelkie przepisy i zasady po rządkowe w miejscu zamieszkania, podczas jednego z posiedzeń Rady Nadzorczej poświęciliśmy uwagę porządkowi i bezpieczeństwu w na szych osiedlach po reorganizacji pracy Komendy Miejskiej Policji i Komisariatu w Piotrowicach. Nie stety, z wypowiedzi przedstawiciela policji wynika, że przynajmniej na ra zie nie można spodziewać się po prawy. Jak wypadła ocena wdrożenia tzw. ustawy śmieciowej? Nasza spółdzielnia wraz z ośmio ma innymi katowickimi spółdzielnia mi mieszkaniowymi skierowała pis mo do Rady Miasta Katowice z liczny mi uwagami w sprawie przepisów re gulujących gospodarkę odpadami. Zastrzeżenia dotyczą kalkulacji wyso kości stawki opłat, trybu jej wnosze nia, braku jej zróżnicowania w zależ ności od rodzaju zabudowy, narzuce nie spółdzielni roli społecznego inka senta w poborze opłat, efektywności selektywnej zbiórki odpadów. Brakuje pojemników na odpady biodegrado walne i inne, śmietniki okazują się za małe. Pod wpływem oceny potrzeb mieszkańców spółdzielnia zawarła z MPGK umowę na wywóz odpadów wielkogabarytowych. Sukcesywnie będzie utwardzana powierzchnia pod nowe pojemniki na śmieci. Jak pan ocenia sytuację spół dzielni? Wyniki gospodarczo finansowe są korzystne. O tym świadczą kolej ne badania bilansów i opinie bieg łych rewidentów. Członkowie Zarzą du Spółdzielni otrzymują corocznie niemal stuprocentowe absoluto rium. Spółdzielnia nie ma proble mów finansowych czy technicznych. Stan zasobów jest dobry i poprawia się. W osiedlach nie ma wyjątko wych uciążliwości dla mieszkańców (poza parkowaniem, garażowaniem i porządkiem, co jednak nie zależy tylko od spółdzielni). Poziom opłat mieszkaniowych kształtuje się na przyzwoitym poziomie. Spółdzielnia prowadzi nadzwyczaj rozwiniętą jak na swoje możliwości działalność społeczno kulturalną. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem jest bardzo dobrze oceniana. Wszyscy pracujemy tak, żeby było lepiej i uważam, że członkowie spółdzielni mogą być spokojni o swój dach nad głową. Dziękuję za rozmowę. Korzystając z przedświątecznej okazji wszystkim Spółdzielcom skła dam życzenia radości z rzeczy wiel kich i rzeczy małych, dystansu do siebie, miłości najbliższych. Magia Bożego Narodzenia spra wia, że widzimy świat jakiego prag niemy każdego dnia. Święta to czas radości, refleksji i wyciszenia, który niech pozwoli inaczej spojrzeć na bliźnich, byśmy umieli im sprzyjać, a oni nam. Dokarmiać czy nie dokarmiać? Zimą wiele osób wystawia za ok nem karmniki dla ptaków. Czy to w trosce o ptaki, które lubimy mieć za oknem, czy w poczuciu obowiązku, dokarmiane ptaki z pewnością łatwiej przetrwają ten niesprzyjający dlań okres. Poza korzyściami estetyczny mi (kolorowe sikory, gile, dzwońce czy kowaliki ubarwiają wszak zimową szarość), dokarmiający sądzą, że fak tycznie dzięki nim ptaki w dobrej kon dycji dotrwają do wiosny. Otóż, praw da może być zupełnie inna. Badania prowadzone przez ornitologów wyka zały, że ptaki dokarmiane zimą same mniej chętnie wyszukują pożywienia, licząc poniekąd na hojność ludzi. Monotonna dieta złożona głównie z oleistych nasion (słonecznika) zape wnia, co prawda, ptakom odpowiedni zastrzyk energii, a ta potrzebna jest do ogrzania organizmu, nie dostarcza jednak odpowiedniej ilości innych substancji odżywczych, które są nie zbędne do prawidłowego rozwoju. Mało tego przeprowadzone nie tak dawno badania pokazały, że w obrę bie kilkuset metrów od miejsca do karmiania drastycznie zmalała liczba cennych i pożytecznych owadów zi mujących w korze drzew. Było to sko relowane ze stałą obecnością dużej liczby ptaków na relatywnie niewiel kiej przestrzeni. Jak wiemy, wpływ człowieka na przy rodę jest duży, a będzie jeszcze więk szy, dlatego tak istotne jest rozważne podchodzenie do wszelkich działań bezpośrednio wpływających na zwie rzęta mieszkające po sąsiedzku. Byś my swymi pochopnymi decyzjami nie zrobili więcej szkody niż pożytku. Dla tego jeśli już dokarmiamy, starajmy się jak najbardziej urozmaicić skład STR. 3 wysypywanych ziaren. Pod żadnym po zorem nie dajemy resztek z naszych stołów! Gotowe mieszanki dostępne w sklepach, są dużo lepszym rozwią zaniem, niż sam słonecznik wysypy wany przez niektórych w nadmiarze. Sypmy niewiele i tylko w okresie sil niejszych przymrozków. Fakt, że ptaki przyzwyczajają się do dokarmiania, może odbić się niekorzystnie w przy padku, kiedy podczas silnych mrozów wyjedziemy na kilka dni. Dlatego kiedy decydujemy się na dokarmianie rób my to regularnie (każdorazowo wysy pując niewielką ilością ziaren). Jeśli chodzi o łabędzie i gołębie miejskie, to tutaj sprawa jest jednoz naczna przestańmy karmić chle bem! Dla łabędzi chleb jest odpowie dnikiem czekolady pałaszują go z lubością, po czym odchorowują (czego większość z nas już nie widzi, siedząc w ciepłych domach) cierpiąc na schorzenia jelit, biegunki oraz opu chliznę wątroby. Gołębie natomiast dokarmiane w ciągu całego roku, zmieniają swoje zwyczaje i rozmnaża ją się także zimą! Młode, które klują się w tak niesprzyjającym okresie są często niedożywione, cierpią na krzy wicę oraz są w generalnie gorszej kondycji (jeśli już przeżyją), co z kolei odbija się negatywnie na całej popu lacji tych, skądinąd pięknych ptaków. Większe zagęszczenie sprzyja rozwo jowi chorób i epidemii, a ptaki w kiep skiej kondycji jedynie pogarszają pulę genową populacji. Z życzeniami spokojnych i śnież nych Świąt Jacek Udolf, ornitolog. Rallus usługi przyrodnicze tel FOTO: MARIAN RYGLEWICZ Tradycja nakazuje nowy rok rozpocząć bez długów Przypominamy, że opłaty tytułem używania mieszkania należy uiszczać co miesiąc w ter minie do ostatniego dnia miesiąca. Odpowie dzialność za wnoszenie opłat oprócz właści cieli lokali oraz osób, którym przysługują spół dzielcze prawa do lokali ponoszą wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące lokal. Kiedy na koncie opłat powstaje dług, spół dzielnia wysyła wezwanie do zapłaty z wyzna czonym terminem spłaty. Uregulowanie zaleg łości na tym etapie wiąże się jedynie z pokry ciem naliczonych odsetek (w ustawowej wyso kości tj. 13% w stosunku rocznym) oraz ko sztów wysyłki monitu. W przypadku braku możliwości jednorazo wej spłaty spółdzielnia dopuszcza spłatę ra talną zawierając stosowne porozumienia. Brak spłaty zadłużenia a także brak kontak tu ze spółdzielnią w celu ustalenia sposobu i terminu ich spłaty powoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego a za dłużenie zwiększa się o koszty uzyskania naka zu zapłaty. Przypominamy, że z pozwem do są du występujemy przeciwko wszystkim osobom dorosłym zamieszkałym w zadłużonym lokalu również w stosunku do pełnoletnich dzieci. Kolejnym krokiem spółdzielni do odzyska nia należności jest oddanie sprawy do egze kucji komorniczej. Egzekucja prowadzona jest z wynagrodzenia za pracę, z renty, z emerytu ry, z ruchomości stanowiących własność dłuż nika a także z rachunków bankowych przez ich zajęcie. Gdy wymienione sposoby egzeku cji są bezskuteczne komornik na wniosek spółdzielni wszczyna egzekucję ze spółdziel czego własnościowego prawa do lokalu bądź z prawa odrębnej własności. Konsekwencją takich działań jest sprzedaż mieszkania przez komornika w drodze licytacji. W listopadzie bieżącego roku zostało sprzedane w ten spo sób mieszkanie dłużnika z nieruchomości nr 69, tj. Radockiego Uporczywi dłużnicy, których zadłużenie prze kracza 6 miesięczną wysokość opłat, mogą zostać wykreśleni z rejestru członków spół dzielni a skutkiem tego jest zwiększenie mie sięcznych opłat za używanie lokalu a także skierowanie do sądu pozwu o wydanie wyroku eksmisyjnego. W mijającym roku na podstawie wyroków eksmisyjnych spółdzielnia odzyskała pięć mieszkań jedna eksmisja odbyła się z udziałem komornika, natomiast cztery loka le zostały dobrowolnie oddane do dyspozycji spółdzielni. Niezależnie od wszystkich wymienionych dzia łań spółdzielnia dopisuje dłużników do Krajowe go Rejestru Długów. Do rejestru może być wpi sany dłużnik, którego zobowiązania wynoszą co najmniej 200 zł i są wymagalne od co najmniej 60 dni. Istnieje również możliwość dopisania do rejestru długów informacji o zobowiązaniach przedawnionych jak również takich, których nie opłacało się dochodzić na drodze postępowania sądowego ze względu na niską wartość. Podkreślamy, że na każdym etapie proce dury windykacyjnej dłużnik może zawrzeć z Za rządem Spółdzielni porozumienie na ratalną spłatę zadłużenia co powoduje zawieszenie tej procedury. Pomocą w spłacie zadłużenia może być otrzymanie dodatku mieszkaniowego z Miej skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegó łowe informacje można uzyskać na stronie Apelujemy, aby jeszcze w starym roku pod jąć odpowiednie kroki zmierzające do spłaty zaległości, wtedy świadomość długów wo bec spółdzielni nie zakłóci świątecznej at mosfery. SMS

4 STR. 4 Nie dokarmiać dzików! Rocznie z rąk myśliwych gi nie ich ponad 600 i to w sa mym tylko nadleśnictwie Ka towice. Mimo to ich popula cja wciąż jest za duża. Dziki opanowały również centrum miasta. Wdzierają się do par ków i podchodzą pod domy. Władze stolicy regionu uzna ły, że czas wypowiedzieć im wojnę. W Katowicach po wstała specjalna pułapka na lochy, tzw. odłownia, która znajduje się w Parku Kościu szki. Uwięzione w niej dziki są usypiane i przewożone do lasów odległych od Katowic km. Niektóre osiedla, szczególnie w rejonie południowych dzielnic Ka towic, położone są w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, a wiele bloków czy domków jednorodzinnych stoi dosłownie na terenie leśnym. Nic więc dziwnego, że między budynka mi potrafią się pojawić zające, sar ny, a ostatnio też przede wszystkim dziki. Te ostatnie upodobały sobie teren przy osiedlu Odrodzenia, gdzie na początku października dwie lochy ze swoimi młodymi (10 sztuk) postanowiły pospacerować po alejkach i ulicach. Do takich wędrówek dzikich zwie rząt dochodzi coraz częściej, a pro wokują je sami mieszkańcy dokar miający zwierzęta, które do takiej sy tuacji szybko się przyzwyczajają ze względu na osiadły tryb życia. Dopro wadziło to do sytuacji, w której zwie rzęta te zamiast poszukiwać poży wienia w swoim naturalnym środo wisku pojawiają się na terenach za mieszkałych przez ludzi, niszcząc ogródki, trawniki, a także, co najważ niejsze, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Należy zadbać, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki po żywienia, obierki i inne odpady orga niczne i komunalne były gromadzo ne wyłącznie w zamkniętych pojem nikach. O dzikach wędrujących w okolicach ulicy Spokojnej dyżurne go katowickiej Straży Miejskiej za wiadomili zaniepokojeni mieszkań cy. Na wysłany na miejsce patrol czekało nie lada wyzwanie, bowiem jak się okazało wędrówkę urządziły sobie dwie lochy wraz z dziesięcior giem swoich młodych. Pojawienie się dzikich zwierząt na terenach za budowanych stwarzało zagrożenie dla mieszkańców, w związku z czym niezbędna była szybka interwencja strażników miejskich. Zwierzęta nie chciały łatwo ustąpić. Ostatecznie jednak funkcjonariusze bezpiecznie przeprowadzili dzikich gości w ob szary zalesione. W przypadku spotkania z dzikiem człowiek, jeśli nie został przez niego zauważony, nie powinien wykony wać gwałtownych ruchów, lecz spo kojnie się oddalić. Jeśli dzik nas do strzeże najlepszym wyjściem jest stanąć w bezruchu. Ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku, a biegnie on z prędkością 10 me trów na sekundę. Mieszkańcy po winni pamiętać, że zaniepokojona locha z młodymi jest bardzo agresy wna, Warchlaków nie wolno doty kać, zaczepiać, łapać, ani tym bar dziej atakować. Dziki posiadają dos konały słuch i węch, natomiast sła by wzrok, dlatego pod żadnym pozo rem nie wolno ich szczuć psami, za skoczony dzik może się przestra szyć i zaatakować. Informacje o pojawiających się dzikach na ulicach i posesjach w naszym mieście można zgłaszać do Straży Miejskiej w Katowicach, pod bezpłatny, całodobowy numer 986. Do listopada 2013 roku Straż Miej ska odnotowała 543 zgłoszenia o dzi kich zwierzętach pojawiających się w zamieszkałych częściach miasta. Są to przede wszystkim sarny, li sy, nietoperze oraz dziki, które w południowych dzielnicach Katowic pojawiają się najczęściej w okoli cach ul. Kłodnicka, Ligocka, Słup ska, Piotrowicka, Zadole, Kościu szki, Beskidzka, Kijowska, Śląska, Wczasowa, Panewnicka, Spokojna, Radockiego. Jednocześnie jeszcze raz prze strzegamy, aby nie dokarmiać dzi ków. Skutkować to może poszerze niem terytorium żerowania zwierząt i częstszymi wędrówkami po tere nach miejskich. Beata Pikuła, Tadeusz Ruda Straż Miejska Dzielnicy Piotrowice Ochojec FOTO: STRAŻ MIEJSKA Uroki Zakopanego SM SILESIA od ośmiu lat organizuje wczasy dla seniorów 60+. Jest to element działalności społecznej i kulturalno oświatowej dedykowanej se niorom zamieszkałym w zasobach spółdzielni. W tym roku seniorzy po raz drugi skorzystali z oferty Ośrodka SIWARNA w Zakopanem. Tam właśnie 14 października 49 mieszkańców udało się au tokarem na 7 dniowy wypoczynek. Oto krótka relacja z pobytu przysłana przez jednego z uczestników Roma na Hanusa opiekuna grupy. Nazwa ośrodka wywodzi się od traw, szuwarów, które porastały tutejsze tereny. W gwarze góralskiej to sywor. Zostaliśmy zakwaterowani w poko jach 1 i 2 osobowych. Po zakwaterowaniu i obiedzie, po chwili relaksu i odpoczynku, w kilkuosobo wych grupach poszliśmy na mały rekonesans po okolicy. Od wtorku rozpoczę liśmy wędrówki piesze. 33 osobową wybraliśmy się do Doliny Strążyskiej. Szlak ten ma 3,5 km długości od wlotu prawie pod sam Giewont. Na końcu Doliny podziwialiśmy wodospad Siklawica, a po drodze wspaniałe wypiętrzenia skalne. Na polanie, w schronisku, mieliśmy mały odpoczynek, czas na pamiąt kowe zdjęcia. Powróciliśmy mikrobusami na pyszny obiad. Po obiedzie wyjazd do Zakopanego na Krupówki (indywidualne zwiedzanie, zakupy pamiątek). W środę od rana była straszna ulewa, więc mało kto skusił się na wy jście. Jedni czytali, inni grali w karty. W czwartek, w grupie liczącej ok. 20 osób odbyliśmy wyprawę do Ja szczurówki. Tam zwiedzanie zabytkowego drewnianego kościółka z 1904 roku oraz klasztoru Sióstr Urszulanek, w którym przebywał biskup Karol Wojtyła przyjeżdżając by pojeździć na nartach na stoku Nosala. W drodze powrotnej przejście szlakiem Pod Reglami. Po obiedzie spacery po okolicy, po kolacji ognisko, pieczenie kiełbasek, krupnioków, wspólne śpiewy. W piątek indywidualne wyjazdy do Zakopanego. Jedna grupa wybrała się szlakiem Białego Dunajca. Sobota to najdłuższy wymarsz do Doliny Kościeliskiej. Długość trasy w je dną stronę to 8 km. Pokonaliśmy w sumie ponad 16 km. Czas przemarszu wyniósł 3,5 godziny. Wspaniałe widoki na ośnieżone szczyty. Po powrocie dwie grupy wybrały się na Gubałówkę. Wyjazd kolejką na szczyt, podziwianie panoramy Tatr, potem zwiedzanie starego kościoła i cmentarza na Pękso wym Brzyzku, gdzie pochowani są zasłużeni dla Zakopanego i Podhala. Po kolacji wyjazd do sanktuarium na Krzeptówkach. Powrót późnym wieczorem. Niedziela byłą ostatnim dniem pobytu. Po śniadaniu, spacerach i obie dzie wyjechaliśmy do Katowic. To był nasz, seniorów, udany wypoczynek. RH Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w związku z okresem zimowym zwraca się z prośbą o zachowanie szczegól nej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klat kach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu po mieszczeniach niemieszkalnych. Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy do: Straży Miejskiej, tel. 986 Policji, tel. 997 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. całodobowy 32/ , 32/ lub do Sekcji ds. Bezdomnych ul. Morcinka 19a w godzinach urzędowa niaod poniedziałku do czwartku od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do tel. 32/ oraz 32/ Osoby bezdomne z terenu miasta Katowice mogą uzyskać schronienie w następujących placówkach: doraźnie dla mężczyzn: Ogrzewalni ul. Sądowa 1 Ogrzewalni ul. Sienkiewicza 23 Ogrzewalni ul. Krakowska 138 doraźnie dla kobiet: Hotelu Pomocy Społecznej dla Kobiet ul. Orkana 7a całodobowo dla mężczyzn: Domu Noclegowym, ul. Krakowska 138 Domu Noclegowym, ul. Dębowa 23 całodobowo dla kobiet: Hotelu Pomocy Społecznej dla Kobiet ul. Orkana 7a Informacje na temat pomocy osobom bezdomnym można również uzys kać w okresie od listopada do lutego pod bezpłatnym numerem: UWAGA! Jeżeli szukasz pomocy ponieważ niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka, które sprawia problemy wy chowawcze SOCJOTERAPIA jako proces i metoda pracy z dziećmi mo że pomóc Tobie i Twojemu dziecku. Jeżeli Ty sam bądź ktoś bliski z Twojego otoczenia ma problem ro dzinny, małżeński, spadkowy i nie wie gdzie szukać pomocy, żeby nie trafić do sądu, to rozwiązaniem będzie MEDIACJA metoda rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstron na osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji ZAPRASZAMY! NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ W KAŻDY TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA OD GODZINY DO W klubie osiedlowym SILESIANKA przy ul. Radockiego 282, Osiedle Odrodzenia. Tel Konsultacji udziela socjoterapeuta oraz mediator i negocjator sądowy i pozasądowy Dorota Czerkies Bald tel Spotkanie wigilijno opłatkowe Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, miłości i pojednania, na który wszyscy czekają z utęsknieniem. Jednak są osoby, które samotnie spędzają te wyjątkowe dni. Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA jak co ro ku zorganizuje spotkanie opłatkowo wigilijne, 18 grudnia o godz w restauracji Stylowa na osiedlu Odrodzenia. Przy blasku świec i świątecznym poczęstunku oraz śpiewaniu kolęd mieszkańcy naszych osiedli będą przeżywać we wspólnym gronie ten wy jątkowy czas w polskiej tradycji. Członkowie Zarządu Spółdzielni, ducho wieństwo, przedstawiciele Rady Nadzorczej i Rad Osiedli złożą przybyłym świąteczne życzenia oraz będą wspólnie śpiewać kolędy. Popołudniowe spotkanie uatrakcyjnią jasełka przygotowane przez dzie ci z Przedszkola nr 78 oraz występ młodych gitarzystek z klubu osiedlo wego przy ul. Żurawia 80 pod opieką Joanny Biaduń. Rozejrzyj się wokół Spójrzmy wokół siebie. Być może zauważą Państwo osoby samotne, schoro wane potrzebujące bliskości drugiego człowieka i chwili rozmowy. A może sami jesteście takimi osobami? Nie wstydźcie się powiedzieć o tym i skorzystać z po mocy innych osób. Może Ci inni czekają na Was i nie wiedzą, czy im pozwolicie wejść do Waszego życia. Nie myślmy tylko o sobie, lecz także pamiętajmy o innych, którzy być może gdzieś blisko są, tuż za ścianą lub w sąsiednim budynku. Zbliża się okres świąteczny, czas rodzinnych spotkań, tradycyjnej Wigilii, ob darowywania się prezentami. Nie chcemy wiele, tylko prosimy o spojrzenie wo kół siebie, a być może każdy z nas znajdzie tą drugą osobę samotną w czterech ścianach, zapomnianą przez bliskich, która może kiedyś miała rodzinę, przyja ciół, a dziś czeka na gest z Państwa strony, taki ludzki, malutki, może kilka chwil rozmowy, troszkę ciepła i wiary w innych ludzi. Pamiętajmy, że warto w życiu nie tylko brać ale też dawać coś innym ludziom, a na pewno będziemy szczęśliwsi, a dane dobro do nas wróci.

5 Andrzej, Karolina, wróżby i świetna zabawa W wieczór poprzedzający imieniny św. Andrzeja, tj. 29 listopada, w klu bie przy ulicy Żurawiej spółdzielnia zorganizowała bal dla mieszkańców w wieku 50+. Była to tradycyjnie ostatnia okazja, by oddać się hu cznym zabawom przed rozpoczę ciem Adwentu. Impreza przebiegłą pod znakiem wróżb, zabawy i tańców. Ponad 40 osobowa grupa mieszkańców bawi ła się w tym dniu do późnych godzin nocnych. Pyszne jedzenie, rewela cyjna muzyka, a przede wszystkim doskonali wodzireje to sprzyjało dobrej zabawie. Wróżka Karolina przepowiadała przyszłość. Długa kolejka chętnych ustawiła się do niej, aby usłyszeć, co ich czeka w przyszłym roku. Wśród przepowiedni były oczywiście wygrane w grach losowych, wycieczki do ciep łych krajów, ale także powiększenie rodziny czy inne niespodzianki. Teraz nadszedł czas Adwentu, ale niedługo święta, a po nich zabawa karnawałowa, na którą z utęsknie niem czekamy. STR. 5 PIĄTKI ZE SCENĄ Od września, po przerwie waka cyjnej, członkowie SM SILESIA mo gą ponownie korzystać z cykli cznych spotkań Piątki ze sceną, czyli wyjazdów na przedstawienia teatralne i muzyczne organizowa nych w ramach działalności kultu ralnej naszej spółdzielni. Pierwszy wyjazd miał miejsce 13 września do Gliwickiego Tea tru Muzycznego, a dokładnie do Ruin Teatru Victoria na mroczny, pełen tajemnic koncert musica lowy pt. Wampiry i upiory. W październiku został zorganizo wany wyjazd do Teatru Zagłębia w Sosnowcu na spektakl pt. Sztuka kochania czyli sceny dla dorosłych. Spektakl pt. Wie czór kawalerski oglądaliśmy w listopadzie w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowi cach. Chętnych nie brakowało, aż 58 osób skorzystało z tej pro pozycji. W grudniu ponownie wy braliśmy się do Teatru Śląskie go, na wieczór z piosenkami in spirowanymi literaturą pt. List do Pana Balzaka. Kolejne spotkania już w roku Serdecznie zapraszamy, szczególnie te osoby, które nie ko rzystały jeszcze z oferty Piątków ze sceną. Szczegółowe informacje w klubach osiedlowych, na ogłoszeniach w bu dynkach oraz na stronie internetowej R E K L A M A

6 STR. 6 ZNACZENIE WYRAZÓW Poziomo: 2. Dumny ptak. 4. Nadzienie do pierogów. 5. Targowisko, Szenwalda lub Żurawia. 9. Kolędnicy po Śląsku. 14. Śpiewanie kolęd. 17. Osiem przez cztery. 18. Zbiór pytań. 21. Położenie ciała. 23. Piątki ze sceną organizowane przez SM SILESIA. 26. Śpiewane w czasie świąt Bożego Narodzenia. 27. Wyjątkowa rzecz. 28. Muza poezji miłosnej. 29. Nie święci je lepią. 32. Ostrze w sieczkarni. 35. Jażń. 37. Warzywa w occie. 38. Miejsce na ordery. 39. Mielony do makówek. 41. Bożonarodzeniowe drzewko. 45. Kolacja z opłatkiem. 49. Porozumienie. 50. Par cele. 51. Nasza Spółdzielnia Mieszkanio wa. 53. Medalowy stop. 54. Siła rozpędu. 55. Pula karciana. Pionowo: 1. Ukrop. 2. Polska mada me. 3. Gorąca dusza. 6. Dodatek do mięs. 7. Kuzyn strusia. 8. Przestronność. 10. Zbiór map. 11. Noblista z dziedziny chemii. 12. Nocny ptak. 13. Bankowy ra chunek. 14. Róg pokoju. 15. Roślinny efekt. 16. Z Adamem. 19. Zamek błyska wiczny. 20. Bajkowy niejadek. 21. Samo CHEMIA, MATEMATYKA. TEL HYDRAULIK, ELEKTRYK. TEL MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR, ZABUDOWY WNĘK, SZAFY, MEBLE BIUROWE ITP. TEL NAPRAWA TELEWIZORÓW U KLIENTA. TEL OGŁOSZENIA DROBNE chód wyścigowy z USA. 22. Zabronienie elejson, forma modlitewna. 25. Na stępny dzień. 30. Karteczka od listono sza. 31. Włókno syntetyczne. 33. Urzą dzenie portowe do podnoszenia statków. 34. Masa na szkła okularowe. 36. Zaba wa. 39. Czerwone na polu. 40. Chlebowy do picia. 42. Ułan węgierski. 43. Uchwyt ślusarski. 44. Benedykt, bylina z różowa tych. 46. Głupek. 47. Metal z lantanow ców. 48. Troja dla Greka. 52. Wanna z hydromasażem. Wśród Czytelników, którzy do 31 sty cznia 2014 r. nadeślą do naszej spół dzielni (pocztą tradycyjną lub mailową, z podaniem danych teleadresowych) po prawne rozwiązania (z zaznaczeniem: KRZYŻÓWKA NA ZIMĘ), rozlosowane zo staną trzy upominki. Nagrody rzeczowe za nadesłanie poprawnego rozwiązania KRZYŻÓWKI NA JESIEŃ (hasło: Wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi) z poprzedniego wydania otrzymali: Janina Jama (ul. Gen. Jankego), Ewa Młynarek (ul. Radockiego) i Danuta Dudziak (ul. Jastrzębia), Gratulujemy! NAPRAWY TELEWIZORÓW U KLIENTA. FESTERKIEWICZ. TEL SPRZEDAM MIESZKANIE 73M 2. KATOWICE, UL. MIKUSIŃSKIEGO. TEL SZKLARSKIE USŁUGI U KLIENTA. TEL LUB 32/ KLUB OSIEDLOWY UL. ŻURAWIA 80 Zaprasza na lekcje do Akademii Gitary Działamy dopiero dwa miesiące, przed nami pierwszy wspólny koncert. Jeżeli i Ty chcesz uczestniczyć w kolejnych koncertach lub nauczyć się gry na gitarze (dla osób chętnych połączona ze śpiewem). Serdecznie zapraszamy wszystkich od 5 do 99 lat. Spotkania prowadzi pani Joanna Biaduń, która ma doświadczenie zdobyte na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursach estradowych. Szczegółowe informacje oraz zapisy w klubie osiedlowym ul. Żurawia 80 w godzinach od do lub telefonicznie Klub Aktywnego Seniora ANZIANO przy ul. Północnej 32. Miesięcznie z zajęć korzysta średnio 30 uczestników. Dla osób w wieku 50+ proponuje my pilates, gimnastykę ogólnok ształtującą oraz prowadzimy zapisy do nowej grupy nordic walking. Z si łowni oraz innych zajęć ruchowych korzystają zarówno sprawni senio rzy jak i osoby po przebytych choro bach, chcące wrócić do swojej da wnej sprawności. Każdy może przyjść i poćwiczyć. W klubie jest również czas na poprawę samopo czucia oraz sprawności organizmu poprzez zastosowanie masażu (kla sycznego, relaksującego, bańką chińską) przy muzyce relaksacyjnej. Masaż przez powierzchnię ciała działa na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, torebki stawowe i więzad ła, a także na układ krążenia, ner wowy, wewnątrzwydzielniczy aż do narządów wewnętrznych włącznie. Każdy może w klubie znaleźć coś dla siebie i spędzić czas w miłym towarzystwie. Wszystkie zajęcia prowadzi oraz masaże wykonuje wy kwalifikowana i doświadczona in struktorka oraz masażystka. Udzie la ona cennych wskazówek, aby wy konywane ćwiczenia były bezpie czne. Od września w Klubie Aktywnego Seniora ANZIANO realizujemy pro gram FIT, czyli spotkania raz w miesiącu pt. Aktywna kobieta 50+, na których przedstawiane są różne ważne i interesujące tematy. Przeprowadzone już zostały prelek cje: OD AKTYWNOŚCI DO ZDROWIA, czyli wpływ ćwiczeń na funkcjonowa nie organizmu, formy zajęć zaleca ne seniorom, racjonalne odżywianie oraz wpływ stylu życia na zdrowie ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA CIAŁO, które można samemu wyko nać w domu, tj. peelingi, maseczki, automasaż WALKA ZE STRESEM, czyli te chniki zwalczania negatywnych skutków stresu, stresory i ich dzia łanie na organizm, relaksacja jako forma naturalnej terapii Wszystkie spotkania połączone są z warsztatami. Prelekcja pt. za biegi pielęgnacyjne na ciało cieszyła się największym zainteresowaniem. Panie poznawały sekretne przepisy na peelingi czy maseczki jakie moż na zrobić z produktów, które znajdu ją się w każdej kuchni. Na własnej skórze sprawdzały ich działanie. Te raz bez wydawania pieniędzy na ko sztowne kosmetyki same mogą wy konać je w domu. Poznały też tajni ki automasażu, które na pewno każ dej pani się przydają. W Nowym Roku będziemy konty nuować nasz program. Wszelkie wiadomości zamieścimy w klatkach schodowych. Dokładne informacje można uzyskać w klubie od do lub pod numerem telefo nu Zapraszamy wszy stkich zainteresowanych.

7 STR. 7 HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SILESIA KLUB PRZY UL. ŻURAWIEJ 80 PONIEDZIAŁEK POMOC W NAUCE DZIECIOM Z KLAS KLUB SENIORA. PRELEKCJE PREZENTACJE PROJEKCJE FIL MOWE, SPOTKANIA Z PODRÓŻNIKIEM PUNKT WSPARCIA RODZINIE ZAJĘCIA RUCHOWE (ORBITREK, ROWEREK, MASAŻER) WTOREK ZAJĘCIA RUCHOWE (ORBITREK, ROWEREK, MASAŻER) GIMNASTYKA DLA PAŃ TENIS STOŁOWY ŚRODA NAUKA GRY NA GITARZE KÓŁKO SZACHOWE DLA DZIECI ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA. TANIEC TOWARZYSKI, BODY LATINO DLA PAŃ CZWARTEK ZAJĘCIA RUCHOWE (ORBITREK, ROWEREK, MASAŻER) ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI GIMNASTYKA DLA PAŃ PIĄTEK POMOC W NAUCE DZIECIOM Z KLAS ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI 4 6 LAT PILATES W KAŻDĄ PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA OD DO CZYNNY JEST PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO (Z ZAKRESU DZIAŁANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ) KLUB PRZY ULICY PÓŁNOCNEJ 32 PONIEDZIAŁEK CODZIENNE CZYTANIE DZIECIOM ZAJĘCIA TWÓRCZE DLA DZIECI GIMNASTYKA WTOREK CODZIENNE CZYTANIE DZIECIOM ANGIELSKI DLA DZIECI ZUMBA JOGA ŚRODA CODZIENNE CZYTANIE DZIECIOM PLANSZOWISKO ROZGRYWKI W GRY PLANSZOWE GIMNASTYKA CZWARTEK ZAJĘCIA TWÓRCZE DLA MALUSZKÓW HISZPAŃSKI DLA DOROSŁYCH (POCZĄTKUJĄCY) PIĄTEK CODZIENNE CZYTANIE DZIECIOM ZAJĘCIA TWÓRCZE DLA MALUSZKÓW ZUMBA W KAŻDĄ TRZECIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA OD DO CZYNNY JEST PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO (Z ZAKRESU DZIAŁANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ) KLUB SILESIANKA CZWARTEK PONIEDZIAŁEK ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH GRUPA I WTOREK ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH ŚRODA ANGIELSKI DLA DZIECI ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH HISZPAŃSKI DLA DOROSŁYCH ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH GRUPA II PIĄTEK JOGA JOGA W KAŻDĄ DRUGĄ ŚRODĘ MIESIĄCA OD DO CZYNNY JEST PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO (Z ZAKRESU DZIAŁANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ) KLUB OSIEDLOWY UL. ŻURAWIA 80, TEL KLUB OSIEDLOWY UL. PÓŁNOCNA 32, TEL KLUB OSIEDLOWY SILESIANKA UL. RADOCKIEGO 282, TEL o f e r u j e do w y n a j ę c i a: LOKALE 2 Powierzchnia 21,50 m przy ul. Radockiego 122 w Katowicach 2 pomieszczenia, korytarz oraz wc. Pomieszczenia usytuowane są na VII piętrze budynku mieszkalnego, wyposażone w instalację elektryczną, wodno kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. FLECZKI DO NABYCIA NA TARGOWISKU PRZY Ul. GEN. JANKEGO 112 Powierzchnia 20 m2 przy ul. Radockiego 178 w Katowicach 2 pomieszczenia, korytarz wc. Pomieszczenia usytuowane są na IX piętrze budynku mieszkalnego. Powierzchnia 13,50 m2 przy ul. Radockiego w Katowicach 1 pomieszczenie, wc, wyposażone w instalację elektryczną, wodno kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Powierzchnia ~ 100 m2 przy ul. Spółdzielczości 30 w Katowicach 5 pomieszczeń oraz wc. Usytuowane na poziomie piwnic budynku mieszkalnego, wyposażone w instalację elektryczną wodno kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. DROGERIA GARAŻ ZATRUDNIĘ typu blaszak o powierzchni 15 m2, który mieści się na terenie ogrodzonym i monitorowanym przy ul. Głuszców 9 w Katowicach. osoby na stanowisku dozorca, pracownik porządkowy Kontakt: AGRO SERVICE 3 Filia: Katowice, l. Łętowskiego 18 (przy SP nr 27) tel. 32/ ; Biuro: tel / FAVITOR Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Hajda pomoc prawna i reprezentacja w zakresie: prawa cywilnego (prawo spadkowe, prawo rodzinne) prawa pracy prawa administracyjnego pomoc prawna dla przedsiębiorców windykacja należności porady on line POWIERZCHNIE NA CELE REKLAMOWE NA ŚCIANIE BUDYNKU: ul. Żurawia 44 ul. Tyska 2 ul. Poprzeczna 2a ul. Gen. Z.W.Jankego 119, 121, 123, 125 ul. Radockiego 70a Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji (siedziba Spółdzielni: Katowice, ul. Głuszców 9, pokój nr 28, telefon 32/ wew. 336). Działalność prowadzona w wymienionych lokalach nie może zakłócać spokoju mieszkańcom! Bezpłatne pismo mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach Adres redakcji: ul. Głuszców 9, Katowice, tel Redaguje zespół. Redaktor prowa dzący Marian Ryglewicz. Materiały kierowane do redakcji prosimy wysłać na adres spółdzielni z dopi skiem Gazeta lub składać w pokoju nr 22 w budynku Zarządu. Redakcja materiałów nie zamówionych nie zwraca i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów; za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiada. Na kład egz. Realizacja: PETIT MEDIA, TEL , e mail: Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A ul. Zbożowa Katowice tel prawne24.pl SZYBKO, DOBRZE, TANIO ekspresowe naprawy, wykonywanie protez Starszy technik dentystyczny Mariola Jaworska Zaprasza pod stary adres ul. Radockiego 250 tel poniedziałek, środa wtorek PRACOWNIA PROTETYCZNA TRZECIE ZĘBY Ul. Radockiego 90, VII piêtro Naprawa protez zêbowych oraz wszelkie prace protetyczne tel. 32/ tel. non-stop: st. technik dent. Ewa FRANCIK ZAPRASZAM - Radockiego 60 poniedziałek, środa, czwartek 16:00 19:00 sobota 9:00 12:00 KONSULTACJE BEZPŁATNE PRAKTYKA PRZENIESIONA z Radockiego 250 tel

8 STR. 8 PORADY ANIOŁA FARMACJI Karp nie tylko od święta! Spożywanie ryb w Polsce ma swo ją długą tradycję. Pierwsze informa cje o połowie ryb na ziemiach pol skich pochodzą aż z Biskupina. Wraz z nastaniem średniowiecza, ze względu na liczne okresy postu, spożycie ryb wśród Polaków osiąg nęło apogeum. Jadano więc ryby w każdej postaci: surowe, suszone, solone, wędzone i marynowane. Za piski i rachunki pochodzące z dworu króla Jagiełły dowodzą, że przyrzą dzano również ryby smażone w ole ju oraz ryby w galarecie. Spożycie ryb w tamtych czasach było tak du że, że w XV wieku wprowadzono pierwsze przepisy ograniczające po łów, tak by utrzymać spławność rzek. Przy bogactwie kuchni staro polskiej, proponującej ponad 100 przepisów na dania rybne, nasze współczesne wyczyny kulinarne wy padają dość blado. Na ogół o ry bach przypominamy sobie raz do ro ku w Wigilię. A wielka szkoda! Ba dania duńskie, przeprowadzone wśród Eskimosów wykazały, że cho roby krążenia, takie jak miażdżyca, zakrzepica, jak również alergie i no wotwory, praktycznie nie występują u tej, żywiącej się głównie rybami, społeczności. Pod względem wartości odżyw czych ryby przewyższają wołowinę czy wieprzowinę. Stanowią przede wszystkim bardzo cenne źródło biał ka, które jest niezbędne do prawid łowego wzrostu i funkcjonowania or ganizmu człowieka. Białko stanowi materiał do odbudowy zużytych tka nek, bierze udział w produkcji hor monów, enzymów, ciał odpornościo wych, hemoglobiny. Przyswajalność białka z ryb wynosi aż 97%, a w je go skład wchodzą wszystkie ami nokwasy egzogenne, czyli takie, które są nam niezbędne, ale któ rych organizm ludzki sam nie wytwa rza i konieczne jest dostarczanie ich w pożywieniu. Drugim niezwykle ważnym skła dnikiem mięsa ryby jest tłuszcz. Tłuszcz ten zawiera znaczne ilości nienasyconych kwasów tłuszczo wych i według kardiologów stanowi najlepszą profilaktykę chorób ser ca. Z najnowszych badań wynika, że zawarte w rybach kwasy tłuszczowe omega 3 obniżają krzepliwość krwi, zmniejszają ryzyko zaburzeń rytmu serca, podwyższają poziom tzw. dobrego cholesterolu, a obniżają FOTO:ARC poziom LDL i trójglicerydów. Szcze gólne znaczenie dla zdrowia mają kwasy EPA i DHA. Kwas EPA (eiko zapentaenowy) wpływa na prawidło we funkcjonowanie komórek mózgu oraz stanowi budulec do syntezy hormonów dopaminy i serotoniny, od których uzależnione jest nasze dobre samopoczucie. Kwas EPA jest również niezbędny do syntezy eikozanoidów, cząsteczek odpowie dzialnych za działanie przeciwzapal ne, przeciwzakrzepowe oraz hamo wanie rozwoju komórek nowotworo wych. Stąd w schorzeniach stawów, artretyzmie oraz łagodnych stanach depresyjnych zalecana jest dieta bogata w kwasy omega 3 i omega 6. Kwas linolowy zaliczany do kwa sów omega 6 korzystnie wpływa na rozwój centralnego układu nerwowe go oraz zdolności uczenia się i za pamiętywania. Bierze również udział w syntezie prostaglandyn, które wy kazują działanie przeciwmiażdżyco we. Najnowsze badania wykazały, że kwasy omega 6 mają również działanie przeciwalergiczne i ograni czają rozwój atopii. W rybach, szczególnie morskich, znajdziemy również wiele innych cennych składników, m.in. fosfor, selen, jod oraz magnez i wapń. Ok. 100g sardynek pokrywa dzienne za potrzebowanie na wapń u dorosłej osoby. Selen odgrywa ważną rolę w hamowaniu rozwoju miażdżycy, ponieważ wpływa na produkcję pro stacyklin i krzepnięcie krwi. Jod jest natomiast niezbędny do pra widłowego funkcjonowania tarczy cy. Tłuste ryby dostarczają także wi tamin A i D, np. w 100g karpia znaj duje się tyle witaminy A, że zaspo kaja połowę dziennego zapotrzebo wania na tę witaminę u dziecka. Ły żeczka tranu, czyli tłuszczu rybiego, zaspokaja również dzienne zapo trzebowanie na witaminę D u dzie ci. W aptece tran dostępny jest tak że w formie kapsułek, np. Lykomer Forte tran z wątroby dorsza, Preo lium olej z wątroby rekina grenlan dzkiego. O zaletach ryb można pisać je szcze długo szczególnie, że zgo dnie z zaleceniami dietetyków ryby powinny pojawiać się na naszym stole przynajmniej 2 3 razy w tygo dniu. Niestety współcześni Polacy jadają ich niewiele średnio 6 kg na osobę przez rok! Dla porówna nia Azjaci, słynący z długowieczno ści, jedzą 40 kg ryb rocznie. Czas więc chyba na mocne, noworo czne postanowienie: karp nie tyl ko od święta!. mgr farm. Bartłomiej Bojdylla R E K L A M A R E K L A M A PRZEPIĘKNE, RODOWODOWE, PO CHAMPIONACH SZCZENIĘTA COCKER SPANIELA AMERYKAŃSKIEGO DO SPRZEDANIA DLA OSÓB KOCHAJĄCYCH ZWIERZĘTA Tel

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Prabuty 2011 Podstawa prawna: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z 4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Usługi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda TV Internet Razem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r.

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z działalności od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza działająca na zasadach kolegialności przedkłada swoje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały nr VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli z dnia r. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

U c h w a ł a Nr. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli z dnia r. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Projekt U c h w a ł a Nr. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli z dnia 16.06.2012 r. w s p r a w i e: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku. W głosowaniu jawnym do realizacji przyjętych zostało 34 wnioski. Zgodnie z protokołem komisji wnioskowej do realizacji przyjęto

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno 1. Postanowienia ogólne Procedura Windykacji Należności 1.1 Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania należności od dłużników. Procedura dotyczy wszystkich osób

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w 2015 roku kontynuowała kolejny rok swojej kadencji w następującym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN finansowania i rozliczania kosztów budowy garaży, miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, parkingach zewnętrznych( otwartych i zamkniętych) oraz zasad korzystania z nich i ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 z dnia r.

Protokół Nr 37/2011 z dnia r. Protokół Nr 37/2011 z dnia 06.09.2011 r. Protokół Nr 37/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 06.09.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2008 z dnia r.

Protokół Nr 45/2008 z dnia r. Protokół Nr 45/2008 z dnia 18.11.2008 r. Protokół Nr 45/2008 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Obecni: Lublinie odbytego w dniu 18.11.2008 r. Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

71

71 70 71 72 73 74 75 5. Działalność społecznowychowawcza Na dzień 31.12.2006 r. 47 osób nie płaciło na działalność społeczno wychowawczą. 76 Imprezy społeczno wychowawcze L.p. Nazwa imprezy Data 1. Turniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin windykacji wierzytelności. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie

Regulamin windykacji wierzytelności. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie Regulamin windykacji wierzytelności Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie Postanowienia ogólne 1 1 Regulamin określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania

Bardziej szczegółowo

GÓRALSKIE ŚWIĘTA NA SALAMANDRZE 2016

GÓRALSKIE ŚWIĘTA NA SALAMANDRZE 2016 Michałówka jest pensjonatem położonym na zboczu Gubałówki. Można tu poczuć magię gór podziwiając przepiękną panoramę Tatr m.in. Giewont, Czerwone Wierchy. To wspaniałe miejsce dla wszystkich! Każdy znajdzie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA w SKROBOTOWIE(Opiekun MONIKA ŁAWNICZAK)

ŚWIETLICA WIEJSKA w SKROBOTOWIE(Opiekun MONIKA ŁAWNICZAK) GMINNY KLUB KULTURY W KARNICACH FERIE ZIMOWE 2012 ŚWIETLICA WIEJSKA w SKROBOTOWIE(Opiekun MONIKA ŁAWNICZAK) CZYNNA : od WTORKU do PIĄTKU w godz. 14 00-18 00 SOBOTA w godz. 12 00-16 00 >turniej Euro biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK 1 KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1,,PROMYK jest placówką integrującą dzieci i młodzież z miasta Piekary Śląskie. Tutaj młodzi ludzie mogą

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY, DZIERŻAWY GRUNTU ORAZ GOSPODAROWANIA DODATKOWYMI POMIESZCZENIAMI W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

A N A L I Z A W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH A N A L I Z A DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH W 2013 R. W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich administruje mieszkaniowym zasobem Gminy Piekary

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSO nr 12 w Sosnowcu

REGULAMIN. ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSO nr 12 w Sosnowcu REGULAMIN ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSO nr 12 w Sosnowcu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa prawna działania stołówki a) Zarządzenie nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 września 2011r.

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 1. Andrzej Błaszkiewicz-

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński. Pod kierownictwem: Justyny Jedynak

Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński. Pod kierownictwem: Justyny Jedynak Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński Numer II (zima) Pod kierownictwem: Urszuli Nowak Justyny Jedynak W numerze: Podsumowanie grudnia; Ferie zimowe; Walentynki;

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne: a) Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września 1982r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO-FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2014 Świecie, dnia 25.10.2013 r. 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORZYCACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GORZYCACH

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORZYCACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GORZYCACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GORZYCACH REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORZYCACH Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013. Kompetencje Rady Nadzorczej określono w 91 statutu Spółdzielni W szczególności Rada Nadzorcza jest organem powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

POSTANOWIENIE OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYTKOWANIA ODPŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I TERENU NA POSTAWIENIE GARAŻY BLASZANYCH W GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Działając na podstawie 98 ust.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Podstawa prawna: REGULAMIN Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. oraz zasobach zarządzanych przez spółdzielnię. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE SBM WŻB

PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE SBM WŻB PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE SBM WŻB ZMIANA STATUTU SBM WŻB Proponowane zmiany statutu w świetle obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2013.1443 j.t.) oraz

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRODZKA W KRAKOWIE 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja 2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy k/ Giżycka. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami Program pobytu: Dzień I Przyjazd i zakwaterowanie 14:00-15:00 Obiad 16:00-18:00

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. działalności społecznej i oświatowo kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. działalności społecznej i oświatowo kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N działalności społecznej i oświatowo kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 I. PODSTAWA PRAWNA. 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XVI posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 i 13 września 2007r.

Protokół z XVI posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 i 13 września 2007r. Wrocław, 13.09.2007 Protokół z XVI posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 06 i 13 września 2007r. Zgodnie z listą obecności, w posiedzeniu wzięli udział: Przwodnicząca Rady Nadzorczej p. Anna Zawadzka, Sekretarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. funduszu na działalność społeczno-kulturalną i oświatową Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

REGULAMIN. funduszu na działalność społeczno-kulturalną i oświatową Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Nr 55/81/2003 Walnego Zgromadzenia KSM z dnia 12.06.2003 r. - obowiązuje od dnia 1.10.2003 r. REGULAMIN funduszu na działalność społeczno-kulturalną i oświatową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. 02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. Wszystkie przedszkolaki z utęsknieniem czekały na niezwykłego gościa Mikołaja. paniami powitały

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KABEL w KRAKOWIE z DNIA 26 CZERWCA 2013 r.

PROTOKÓŁ. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KABEL w KRAKOWIE z DNIA 26 CZERWCA 2013 r. PROTOKÓŁ CZŁONKÓW MIESZKANIOWEJ KABEL w KRAKOWIE z DNIA 26 CZERWCA 2013 r. Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Kabel Robert Kopacz. Przystąpiono do wyboru przewodniczącego obrad Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY Samorząd Mieszkańców Budynku REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY 1 1. Na podstawie 5 i 6 Statutu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r.

Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r. Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r. Obecni według załączonej listy. P. Kieca uczestniczył w części posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Porządek obrad: 1 Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu

Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu Regulamin postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawy prawne : 1 Ustawa prawo spółdzielcze z 16.09.1982r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo.

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. Regulamin w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin ustalony został między innymi w celu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 32 z dnia 23.09.2010 prot. nr 9/2010 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA PILOTÓW DO URZĄDZEŃ OGRANICZAJĄCYCH DOSTĘP DO NIERUCHOMOŚCI I UŻYTKOWANIA TYCH URZĄDZEŃ ORAZ WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW

REGULAMIN WYDAWANIA PILOTÓW DO URZĄDZEŃ OGRANICZAJĄCYCH DOSTĘP DO NIERUCHOMOŚCI I UŻYTKOWANIA TYCH URZĄDZEŃ ORAZ WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW Tekst jednolity Oryginał REGULAMIN WYDAWANIA PILOTÓW DO URZĄDZEŃ OGRANICZAJĄCYCH DOSTĘP DO NIERUCHOMOŚCI I UŻYTKOWANIA TYCH URZĄDZEŃ ORAZ WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW 1 Na podstawie 73 ust. 1, pkt.13 i 14

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją.

Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Windykacji Wierzytelności, zwany dalej regulaminem, został przygotowany w oparciu o następujące akty prawne::

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Piekary Śl. 2008 r. I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo