HEURYSTYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HEURYSTYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH"

Transkrypt

1 2/2012 Tcnologia i Automatyacja Montażu HEURYSTYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH Mark MAGIERA Cora więcj akładów montażowyc funkcjonuj w ramac sici dostaw. Struktury t ca raktryują się wilokrotninim niktóryc ogniw w clu dostarcnia różnyc kompo nn tów do akładów montażowyc, a następni montowanyc produktów do punktów sprdaży. Sici dostaw, do któryc prynalżą akłady montażow, objmują równocśni wilu dostawców ora nacną licbę odbiorców. Tak skonfigurowan sici dostaw naywa się równiż łańcuca mi dostaw o siciowym caraktr. Do obsługi sici dostaw wykorystuj się srg różnyc firm, np.: transportow, stanowiąc nadór logistycny, w tym opratorów logistycnyc. Struktura łańcuców dostaw o siciowym caraktr jst łożona. Wil firm, stanowią cyc ogniwa sici lub wykonującyc tylko usługi, jst równocśni powiąanyc róż nymi rlacjami co najmnij kilkoma siciami dostaw. Tak łożona struktura wymaga wyboru odpowidnic procsów dcyyjnyc i budowy koncpcji arądania wsystkimi ogniwami sici. Sroka problmatyka, dotycąca funkcjonowania sici dostaw budowanyc dla obsługi akładów montażowyc, objmuj międy innymi organiację procsów produkcyjnyc w akła dac produkującyc komponnty, akładac montażowyc, strowani prpływm komponn tów i montowanyc produktów, informacji, środków finansowyc, obsługę magaynów komponntów i montowanyc produktów. Tym właśni problmom poświęcona jst ninijsa praca, w którj prdstawiono mtodę slkcji dostawców komponntów ora środków tran sportu, prynalżnyc wybranym firmom prwoowym. Wśród cynników, od któryc ualżniony jst dobór dostawców, wyróżnia się m.in. ([1], [2], [3]): cas dostawy, niawodność prawidłowość raliacji amówinia, komunikację sposób prowadnia dialogu międy firmami, otwartość w diałaniu równocsną skłonność i dolność dostawcy do spłninia dodatkowyc wymagań klinta, takic jak np. wilkość dostaw, wybór rodaju środka transportu, cęstotliwość dostaw, sposób pakowania. Lokaliacja wybranyc dostawców ma istotn nacni w procsi organiacji transportu. Jgo cas ualżniony jst m.in. od infrastruktury transportowj, do którj ma dostęp pr woźnik. Do istotnyc cynników branyc pod uwagę w wybor firm transportowyc alica się dostępność taboru transportowgo i jgo odporność na akłócnia. Zabpicniami trmino wyc dostaw są: dostępność środków astępcyc ora kary umown a opóźninia. W praktyc dużą rolę odgrywają wajmn rlacj międy prwoźnikim a użytkownikim i doświadcnia dotyccasowj współpracy [4]. Dla lastycnyc systmów montażowyc akładów, caraktryującyc się m.in. lasty cnością asortymntu i wilkości produkcji wymagana jst trminowość dostaw pry wykory staniu odpowidnic środków. Zadania slkcji dostawców i środków transportu, obsługują cyc systmy montażow, są sobą powiąan. Obcni wilu dostawców, będącyc opratora mi logistycnymi, ofruj usługi transportow, co jst ocywiści atutm producntów podspołów. W slkcji dostawców stosuj się jdno dwóc podjść. Pirwsym nic jst irarci cn ujęci problmu. Koljno rowiąywan są dwa adania: najpirw ma mijsc wybór dosta wców, następni obciążan są środki transportu. Prykładami prac, w któryc opisano taką wilo poiomową koncpcję, są prac: [5], [6]. Altrnatywnym podjścim jst monolitycn ujęci problmu slkcji dostawców i firm transportowyc adania slkcji dostawców ora firm transportowyc rowiąywan są równocśni (np. [7]). Zaltą podjścia irarcicngo jst mo żli wość rowiąywania problmów o stosunkowo dużyc romiarac. Dięki podiałowi pro bl mu globalngo na koljno rowiąywan adania cąstkow uwględniana jst w rowią y wa nym adaniu mnijsa licba paramtrów, minnyc i ogranicń. Stosowani tgo podjścia daj jdnak gors wyniki w porównaniu pryjęcim koncpcji monolitycnj. Rowiąani adania ropatrywango na niżsym poiomi alży bowim od wyników otrymanyc na po io mi wyżsym. Zalta, jaką jst możliwość wynacnia rowiąania optymalngo ( wglę du na pryjęt krytria), prypisana podjściu monolitycnmu, jst jdnak okupiona brakim możliwo ści rowiąywania problmów o stosunkowo dużyc romiarac. Wynika to konicności równo csngo uwględninia wilu paramtrów, minnyc, stosowanyc w alżnościac matma tycnyc, sformułowanyc dla równocsngo rowiąywania dwóc problmów. Ninijsa praca dotycy opisanj problmatyki. Zbudowana mtoda slkcji dostawców i środków transportu oparta jst na podjściu monolitycnym. Spośród mtod monolitycnyc wyróżnia ją usunięci warunków całkowitolicbowości minnyc stosowanyc w alżnościac matmatycnyc. Jst to więc urystyka rlaksacyjna. Taki ujęci problmu umożliwia ro wią ywani adań o stosunkowo dużyc romiarac, ocywiści kostm 20

2 Tcnologia i Automatyacja Montażu 2/2012 pwnj odcyłki od optimum. Zamiscon w pracy wyniki ksprymntów oblicniowyc służą porównaniu otrymanyc rowiąań urystycnyc optymalnymi. 1. Ogólny opis mtody Jdną grup ogniw sici stanowią producnci komponntów cęści składowyc monto wanyc produktów. Koljną grupą ogniw są akłady montażow, caraktryując się lastyc nością produkcji. Są on arówno odbiorcami cęści składowyc, jak i równiż dostawcami montowanyc produktów. Do prwou produktów międy koljnymi ogniwami sici dostaw produktów wykorystywan są środki transportu, prynalżn różnym firmom. Opracowana mtoda służy ni tylko slkcji dostawców producntów komponntów i wy bo rowi środków transportu, al równiż budowi armonogramów dostaw pry użyciu wys lk cjonowanyc środków transportu. Scmat blokowy tj mtody amiscono na rys. 1. W matmatycnym opisi problmu slkcji dostawców i środków transportu równoc śni uwględnia się wil paramtrów i minnyc. Romiary rowiąywango adania alżą od licby kandydującyc dostawców i firm transportowyc. Prd astosowanim opracowanj m tody wskaan jst dokonani wstępnj slkcji tyc firm. Służyć ma ona ogranicniu licby paramtrów i minnyc, a dięki tmu możliwości rowiąywania adań o dużyc romiarac. Proponowan jst tu astosowani mtody wilokrytrialnj AHP (ang. Analytic Hirarcy Procss). Mtoda ta scgółowo jst opisana w pracy [8]. Uwględnia ona cynniki, mając wpływ na wybór dostawców i firm transportowyc, prdstawion w wstępi ninij sj pracy. Rowiąywan następni adani równocsngo wyboru dostawców i firm transpor towyc dokonywan jst po tj wstępnj slkcji. Zbudowany ostał w tym clu liniowy modl matmatycny, opisany w pkt 2. Uwględniono w nim krytrium kostow. Pomi nięci wa run ków całkowitolicbowości niktóryc minnyc prycyniło się do konic no ści wryfikacji i modyfikacji rowiąania adania sformułowango w modlu matmatycnym. Ostatnim tapm mtody, jak widać na scmaci umisconym na rys. 1, jst budowa armonogramu dostaw kompon ntów do akła dów montażowyc. Wykorystywano tu modl adania programowania całkowitolicbow go, awirający już mnijsą licbę paramtrów, minnyc i alżności ma tmatycnyc, wględu na uwględnini tylko wybranyc dostawców i firm transportowyc. 2. Modl matmatycn W tabli 1 prdstawiono wyka indksów, paramtrów ora minnyc, wykorystanyc w liniowyc modlac matmatycnyc, budowanyc dla rowiąywania problmu równoc snj slkcji dostawców komponntów i firm transportowyc. Rys. 1. Scmat blokowy mtody 21

3 2/2012 Tcnologia i Automatyacja Montażu Tabla 1. Zstawini indksów, paramtrów i minnyc Indksy: i dostawca i I l prdiał casowy (okrs) l L j odbiorca j J s środk transportu s S k produkt k K f firma transportowa f F Paramtry i biory: a b l L minimalna suma cn amawianyc komponntów pr akład montażowy j u dostawcy i, upoważniająca do uyskania upustu minimalna kwota usługi transportowj, wykonywanj pr firmę f dla akładu montażowgo j, uprawniająca do upustu c 1jk cna komponntu k, sprdawango pr dostawcę j (b upustu) c 2 c 3 c 4sl kwota upustu dawana pr dostawcę i akładowi montażowmu j w wiąku wynaconymi kostami akupu komponntów, wynosącymi co najmnij a kost jdnoraowgo wykorystania środka transportu pomiędy dostawcą i ora akładm montażowym j (b upustu) współcynnik kostu dla środka transportu s w okrsi l możliwość różnicowania kostów stałyc w poscgólnyc okrsac c 5sk kost wykorystania środka s dla transportu komponntu k (aładunk, wyładunk) c 6 kwota upustu dawana pr firmę transportową f akładowi montażowmu j w wiąku wynaconymi kostami usługi, wynosącymi co najmnij b c 7jk kara a każdy okrs jdnostkowy opóźninia w dostarcniu komponntu k odbiorcy j c 8jk kost magaynowania prdtrminowo dostarcongo komponntu k w akładi montażowym j w okrsi jdnostkowym d ikl licba komponntów k dostępnyc w okrsi l u dostawcy i (podaż) g sl = 1, jżli środk transportu s jst dostępny w okrsi l, inacj g sl = 0 m 1k masa komponntu k wra opakowanim m 2s ładowność środka transportu s o 1j maksymalna licba dostawców, któryc usług cc korystać akład montażowy j o 2j maksymalna licba firm transportowyc, któryc usług cc korystać akład j p wilkość apotrbowania na komponnty k pr akład j w okrsi l (popyt) t s cas transportu środkim s pomiędy dostawcą i ora akładm montażowym j v 1k prstrń ajmowana pr apakowany komponnt k v 2s prstrń ładunkowa środka transportu s λ α β licba prdiałów casowyc licba całkowita, więksa od licby wsystkic amówionyc komponntów licba całkowita, więksa od licby prdiałów casowyc (β > λ) D biór dwójk (f, s), gdi środk transportu s prynalży do firmy f. 22

4 Tcnologia i Automatyacja Montażu 2/2012 Zminn: s licba komponntów k transportowanyc środkim s do akładu j w okrsi l n = 1, jżli firma transportowa f udila upustu akładowi montażowmu j, inacj n = 0 q = 1, jżli firma transportowa f obsługuj akład montażowy j, inacj q = 0 r licba nadmiarowyc komponntów k (dostarconyc prdtrminowo) do akładu montażowgo j w okrsi l w licba brakującyc stuk komponntu k w akładi montażowym j w okrsi l u = 1, jżli dostawca i obsługuj akład montażowy j, inacj u = 0 kl licba komponntów k, arrwowanyc w okrsi l u dostawcy i dla akładu j y = 1, jżli dostawca i udila upustu odbiorcy j, inacj y = 0 ls = 1, jżli w okrsi l wykorystany jst środk s do transportu pomiędy dostawcą i ora akładm montażowym j. Oto modl matmatycny M dla adania slkcji dostawców i firm montażowyc [7]: Zminimaliować: + c + c w + c r + pry ogranicniac: kl kl u kl d ikl a c1 jk kl 5sk s 7 jk 8 jk c ls + sc sl c y c n t 6 (1) s f F kl y p i I, k K, l L i I, j J j J, k K (2) (3) (4) u α i I, j J, k K, l L (5) kl, g sl o j J 1 j (6) ls ls = 1 g t s ls sl α i I, s j J, l L l L, s S (7) (8) ( 1 ) β i I, j J, τ L, s S τs (9) 23

5 2/2012 Tcnologia i Automatyacja Montażu, ls l ls τ t + 1 s s l w r r ls v τs s τ L v ikls ( ) β i I, j J, τ,l L, τ < l, s S 1 τs (10) p jkτ ls j J, k K, l L j J, k K, s S l L, s S (11) (12) 1 k s 2s (13) m m l L, s S 1 k s 2s (14) μωτs siω ( ) τ t + 1 β 2 l,τ L, l > τ, i,μ I, j,ω J, j ω, s S p t jkτ s σ S σ σ S p jkτ jkτσ i I, μωτs ls i I, j J, k K, l L, s S j J, k K, l L, l λ, l t, s S + r p jkτ j J, k K, l L, l > 1, l λ + 1 s (15) (16) (17) 1 (18) ls c c c s 4sl +, ( f,s ) D ts q f F b n j J f F 3 5sk s (19) ( f,s) D i I, j J, l L, (20) q ls o j J 2 j (21) s,r,w 0, całkowit, j J, k K,l L, s S (22) n,g,u, y, 0, f F, i I, j J, l L, s S ls W clu otrymania rowiąań optymalnyc nalży warunk (23), prynalżny modlowi M, astąpić alżnością (24) tak modyfikowany modl onacony ostani M*. n,g,u,y, ls (23) { 0, } f F, i I, j J, l L, s S 1 { 0, } f F, i I, j J, l L, s S 1 (24) Minimaliowana suma (1) rprntu j krytrium kostow, uwględniając: cny kompo nntów kupowanyc pr akłady montażow pomnijson o upusty dawan pr wy bra nyc dostawców cny usług transportowyc wiąan wykorystanim środków transportu, prypi sa nyc wybranym firmom (tu równiż uwględnian są rabaty) kosty magaynowania produk tów dostarconyc prdtrminowo ora kary a opóźninia w dostawi produktów. Minimaliacja sumy (1) służy posukiwaniu takic rowiąań, w któ ryc produkty dostar can są w okrsac możliwi najbliżsyc danym trminom dostar cnia ic. W idalnym pry padku opracj transportow srgowan są do kład ni na cas. Poscgóln ogranicnia a wa rt w modlu gwarantują lub umożliwiają: (2) rrwację u dostawców wymaganj licby stuk poscgólnyc komponntów, dokonywaną pr akłady montażow (3) uwględni ni dostępności rrwowanyc komponntów (prygotowanyc pr dostaw ców do transportu) w poscgólnyc okrsac (4) podjęci dcyji pr dostawcę o udilniu upustu akładowi montażowmu w wiąku amówinim komponntów, któryc cna akupu uprawnia do udi 24

6 Tcnologia i Automatyacja Montażu 2/2012 ~ sl d ) g ~ ( g ~ ),u ~ ( u ~ ) y~ ( y~ ) ~ ( ), lnia bonifikaty 1 (5) wybór dostawców 1 pr poscgóln akłady (6) 1 1 = round = round ogra nicni, licby = wybranyc round dostawców, sl = round sl (26) dla poscgólnyc akładów montażowyc (7) wyna cni apotrbowania na wykorystani środków transportu w poscgólnyc okrsac (8) Krok 3. Wstępn wynacni dostawców. Sprawdź, cy dla każdgo akładu montażowgo wybrany ostał co najmnij jdn dostawca. Jżli ni ostał wybrany żadn dostawca dla akładu i, to wybir wyko ny wani co najwyżj jdngo lcnia pr każdy środk transportu w danj cwili (9) uwglę dnini dostawcę j, dla którgo najwięksa jst wartość u ~. 1 casu transportu dla poscgólnyc prwoów Jżli wartość tj minnj jst taka sama dla kilku dostawców, to uwględn następujący porądk lksyko- (10) ciągłość wykonywania cynności prwoowyc pr poscgóln środki transportu (11) prypisani produktów środkom transportu (12) transport pograficny: dostawca o najmnijsym indksi, spłniający warunki (2) i (3) dostawca o najmnijsym indksi. scgólnyc komponntów tylko wybranymi środkami Pryjm := + 1. Uaktu aln wartości minnyc, okrślającyc wybór dostawców i idź do kroku 4. transportu (13) apwnini mijsca na komponnty w poscgólnyc środkac transportu (14) wryfikację ładowności poscgólnyc środków transportu (15) Krok 4. Wryfikacja amówiń na komponnty. a. Nic I wynacni minimal nyc prrw międy prwoami j onaca biór dostawców wybranyc dla odbiorcy j. Pryjm: j := 0 ora k := 0 i idź do kroku 4b. produktów w clu apwninia casu dojadu do dostawców (pryjęto tutaj ałożni, ż cas prrwy jst równy b. Pryjm k := k + 1 i idź do kroku 4c. c. Pryjm j := j + 1. Jżli alżność (27) jst spłniona (będąca modyfikacją nirówności (2)), to idź do casowi wykonania poprdnij usługi transportowj) (16) wynacni licby brakującyc komponntów kroku 4d, jżli ni dodaj koljno dostawców wg w akładac montażowyc dla koljnyc okrsów (17) porądku lksykografic ngo, tak aby warunk (27) i (18) wynacni licby poscgólnyc komponntów, któr musą być magaynowan w koljnyc okr był acowany: dostawca o najwięksyc apasac w okrsi apotrbowania dostawca, który sprdaj komponnt po najniżsyc cnac dostawca sac w akładac montażowyc, w wiąku ic prdtrminowym dostarcnim (19) podjęci dcyji pr o najmnijsym indksi. Idź do kroku 4d. firmy transportow o udilniu upustu akładowi montażowmu w wiąku wykonanim usług prwoowyc, któryc kost uprawnia do udilnia bonifikaty (20) kl p j wybór firm transportowyc pr poscgóln akła dy (27) montażow (21) ogranicni licby firm transportowyc, obsługującyc poscgóln akłady montażow d. jżli k < K (K licba typów produktów), to wróć do kroku 4b, jżli ni, to sprawdź cy j < J (J (22) (24) odpowidni typy minnyc. licba akładów montażowyc). Jżli nirówność ta jst spłniona, to idź do kroku 4c, w prciwnym Hurystyka rlaksacyjna prypadku apamiętaj wybranyc dostawców i idź do kroku 5. Oto koljn kroki algorytmu urystycngo H, budowango Krok 5. Wryfikacja dostępności komponntów. w clu równocsnj slkcji dostawców komponntów ora środków transportu, prynalżnyc wybranym firmom: Krok 1. Rowiąani adania programowania liniowgo. Rowiąż adani sformułowan w modlu M. Pryjm numr itracji := 1. Hurystycn rowiąania pocątkow onac wg (25). Pryjm := + 1 i idź do kroku 2. a. b. c. Pryjm i := 0 ora k := 0 i idź do kroku 5b. Pryjm k := k + 1 i idź do kroku 5c. Pryjm i := i + 1. Jżli alżność (28) jst spłniona, to idź do kroku 5d, jżli ni do daj koljno dostawców, tak aby warunk (28) był acowany, wg porądku lksyko gra ficngo: dostawca o najwięksyc apasac w okrsi apotrbowania dostawca, który sprdaj komponnt po najniżsyc cnac dostawca o najmnijsym indksi. 1 ~ n ~ = n, g ~ = g,u ~ = u, y~ = y, ~ sl = = f F,i I, j J,l L, s S (25) ls Krok 2. Wynacni rowiąań całkowitolicbowyc. Dla f F, i I, j J, l L, s S dokonaj aokrąglń wg (26) i idź do kroku 3. ls f F,i I, j J,l L, s S d l L n ~ = round( n ~ ), g ~ = round( g ~ ),u ~ = round( u ~ ), do y~ kroku = round 6. ( y~ ), ~ sl = round( ~ sl ) ( g ~ ),u ~ = round( u ~ ), y~ = round( y~ ), ~ = round( ) ~ sl sl kl ikl j J τ l (28) d. jżli k < K, to wróć do kroku 5b, jżli ni, to sprawdź alżność: i < I (I licba dosta wców komponntów). Jżli nirówność ta jst acowana, to idź do kroku 5c, w prciw nym prypadku: pryjm := + 1, apamiętaj wybranyc dostawców i idź Krok 6. Wybór firm transportowyc. Jżli ni ostała wybrana żadna firma transportowa, obsługująca akład montażowy j, to wy bir firmę j, dla którj najwięksa jst wartość q ~. Jżli ta wartość 1 25

7 2/2012 Tcnologia i Automatyacja Montażu jst taka sama jak wartość dla kilku firm, to uwględn następujący porądk lksykograficny: firma o najmnijsym indksi, dla którj suma osiąga wartość najwięksą firma o najwięksj licbi dostępnyc środków transportu w okrsi apotrbowania, firma o najmnijsym indksi. Po wryfikowaniu obsługi akładów montażowyc pr firmy transportow uaktualn war to ści minnyc, okrślającyc wybór dostawców i idź do kroku 7. Krok 7. Budowa armonogramu dostaw. Zmodyfikuj biór danyc: usuń dostawców, który ni ostali wybrani ora firmy transpo rto w, któryc usług ni będą korystać akłady montażow. Usuń równiż paramtry, opisu jąc tyc dostawców ora firmy prwoow. W clu wynacnia armonogramu dostaw komponntów, uwględniającgo wybranyc producntów komponntów i wyslkcjonowan firmy, rowiąż adani opisan w modlu M* pominięcim ogranicń: (5), (6), (20), (21) ora uwględninim dodatkowyc równań (29). Dodani alżności (29), uwględniającyc rowiąani wynacon w poprdnic krokac urystyki, prycynia się do nacngo ogranicnia prstrni posukiwań i rowiąania problmu w stosunkowo krótkim casi. Równocśni branyc pod uwagę jst mnij alżności matmatycnyc, o mnijsj licbi paramtrów i minnyc, w porównaniu pirwotnym adanim. Zakońc oblicnia. kl = 0, i I, j J, k K,l L,u ~ = 0 ls = 0, i I, j J,l L, s S, q ~ = 0, u ~ = 0 ls = 0, i I, j J,l L, s S, q ~ = 0 (29) Zbudowana urystyka ostała wryfikowana w ksprymntac oblicniowyc. Do rowiąania prykładów tstowyc ostał wykorystany m.in. pakit optymaliacji dyskrtnj ora jęyk AMPL (ang. A Modlling Languag for Matmatical Programming) [9]. Dla każdj grup tstowyc adań rowiąano 10 prykładów. Zstawini paramtrów tyc grup adań ora wyników ksprymntów amiscono w tabli 2. W tabli tj amiscono wartości śrdni dwóc wskaźników, służącyc porównaniu rowiąania astosowanim opracowanj urystyki H rowiąanim optymalnym, wynaconym astosowanim modlu M*. Wskaźniki t, wynacan wg równań (30) to: g wynacany w clu porównania długości usrgowań opracji transportowyc, y oblicany w clu porównania kostów. γ H M * M* H M* M* ( C C ) C ψ = ( κ κ ) κ = ma ma ma (30) H M * gdi: C ma, Cma długości usrgowań opracji transportowyc, wynacon po astosowaniu: urystyki H, modlu M* ĸ H, ĸ M * kosty oblicon wg (1) dla ury styki H, modlu M*. Zamiscon w tabli 2 wyniki ksprymntów wykaują wydłużni długości armo no gramów o około 6 7% w prypadku astosowania urystyki H, w porównaniu rowiąaniami adań programowania całkowitolicbowgo, sformułowango w modlu M*. Późnijs dostawy prycyniają się cęsto do ponosnia kar wiąanyc nitrminowością, co ostało wykaan wartościami wskaźnika ψ. Wra wrostm romiarów adań malały wartości wynacanyc wskaźników. Nalży ponadto wrócić uwagę na fakt, ż romiary tstowyc adań ni były nacn. Wynikało to możliwości rowiąywania adań programowania całkowitolicbowgo (ogranicona licba minnyc) i casocłonności oblicń. Zastosowani urystyki prycy niało się do około krotngo skrócnia casu oblicń. Dla adań o więksyc romia rac sacowan jst uyskani korystnijsyc wskaźników porównań ora jsc więksgo skrócnia casu oblicń, w porównaniu wykorystanim modlu M*. Eksprymnty oblicniow Uwagi końcow Zaltą opracowanj mtody jst ni tylko możliwość slkcji dostawców komponntów i firm transportowyc, al równiż możliwość srgowania adań transportowyc pry wyko ry staniu wyslkcjonowanyc środków. Mtoda moż być wykorystana ni tylko dla organi acji prpływów produktów pomiędy dostawcami komponntów a akładami montażowymi, al równiż dla innyc grup ogniw sici, np. dla budowy armonogramów prpływów produk tów pomiędy akładami montażowymi a odbiorcami montowanyc wyrobów. Tabla 2. Zstawini paramtrów grup adań i wyników ksprymntów Paramtry grupy tstowyc adań Wskaźniki porównania Grupa I J K F S ω 1 ω 2 ω 3 ϫ [%] ψ [%] ,9 8, ,7 7, ,3 7,1 Licby: I dostawców, J odbiorców, K typów produktów, F firm transporto wyc, S środków transportu, ω j stuk wsystkic produktów transpo rtowanyc do odbiorcy j. 26

8 Tcnologia i Automatyacja Montażu 2/2012 Zbudowana urystyka wskaana jst prd wsystkim dla rowiąywania problmów o nacnyc romiarac, dla któryc ni da się astosować pakitów optymaliacji dys krtnj lub rowiąywani adań pry wykorystaniu programowania całkowitolicbowgo jst casocłon n. Dla adań o stosunkowo małyc romiarac wskaan jst wykorystani bu do wango modlu M*, umożliwiającgo wynacni rowiąań optymalnyc. Obsrwowa ny ro wój tcniki komputrowj i oprogramowania spryja budowi mtod opartyc na programowa niu całkowito licbowym i ic stosowaniu do rowiąywania problmów o cora więksyc romiarac. Opracowan modl matmatycn mogą być ocywiści modyfikowan, robudowan. Można np. pominąć alżności matmatycn, ogranicając licbę wybiranyc dostawców cy firm transportowyc współpracującyc akładami montażowymi. LITERATURA 1. Copra S., Mindl P.: Supply Cain Managmnt. Prntic Hall, Nw York Fcnr I.: Zarądani łańcucm dostaw. Wyżsa Skoła Logistyki, Ponań Aissaoui N., Haourai M., Hassini E: Supplir slction and ordr lot siing modling: A rviw. Computrs & Oprations Rsarc. 2007: 34 pp Marcuk A.: Mtodologic conditioning of transport optimiation. Journal of KONES, 2007, Vol. 14. No 2, pp Dmirtas E.A., Ustun O.: An intgratd multiobjctiv dcision making procss for supplir slction and ordr allocation. Omga: T Intrnational Journal of Managmnt Scinc, pp Magira M.: Mtoda slkcji dostawców i środków transportu dla sici dostaw. Automatyka, półrocnik, tom 15, syt 2, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011, str Magira M.: Monolitycna mtoda wyboru dostawców i środków transportu dla łańcuców dostaw. TLM 2011 matriały konfrncyjn XV Konfrncja Logistyki Stosowanj (dokumnt lktronicny), Akadmia Górnico-Hutnica, Kraków Krawcyk S.: Zarądani procsami logistycnymi. Polski Wydawnictwo Ekonomicn, Warsawa Fourr R., Gay D., Krnigan B.: AMPL A Modlling Languag for Matmatical Programming. Boyd & Frasr Publising Company Dr inż. Mark Magira jst pracownikim AGH w Krakowi. 27

MONOLITYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

MONOLITYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Logistyka - nauka Mark MAGIERA * MONOLITYCZNA METODA WYBORU DOSTAWCÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Strscni Opis prdstawion mtody poprdono krótką charaktrystyką mtod prnaconych do wspomagania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO Łukasz MACH Strszczni: W artykul przdstawiono procs budowy modlu rgrsji logistycznj, którgo clm jst wspomagani

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ Chybowski L. Grzbiniak R. Matuszak Z. Maritim Acadmy zczcin Poland ZATOOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZEPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W IŁOWNI OKRĘTOWEJ ummary: Papr prsnts issus of application

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Koordynator predmiotu: Prowadący predmiot:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1) z wykonania zadania publicznego...

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1) z wykonania zadania publicznego... SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1) wykonania adania publicnego... (nawa adania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., awartej w dniu..., pomiędy... a... (nawa organu lecającego) (nawa organiacji

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ.

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ. Ewa Czapla Instytut Ekonomii i Zarządzania Politchnika Koszalińska WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ. Stopy procntow

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

GEOGRAPHY GEOGRAFIA GEOGRAPHY GEOGRAFIA GEOGRAPHY GEOGRAFIA GEOGRAPHY GEOGRAFIA GEOGRAPHY GEOGRAFIA

GEOGRAPHY GEOGRAFIA GEOGRAPHY GEOGRAFIA GEOGRAPHY GEOGRAFIA GEOGRAPHY GEOGRAFIA GEOGRAPHY GEOGRAFIA GEOGRAPHY GEOGRAFIA GEOGRAPHY GEOGRAFIA GEOGRAPHY GEOGRAFIA GEOGRAPHY GEOGRAFIA GEOGRAPHY GEOGRAFIA SPODARKA PRZESTRZENNA SPATIAL MANAGEMENT GOSPODARKA PRZESTRZENNA SPATIAL MANAGEMENT GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIERUNEK: L O G I S T Y K A

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIERUNEK: L O G I S T Y K A PROGRAM STUDIÓW PIRWSGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIRUNK: L O G I S T Y K A Uniwersytet konomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Logistyka (W), SN1st, 2014/2015 Semestr 1 Semestr:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM Rok skolny 2015/16 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopscająca (2); (3) - ocena dostatecna (3); (4) - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL)

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL) arek isyński BO UŁ 007 - Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) -. Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) Zadaniem WPL naywamy następująe adanie optymaliaji liniowej: a a m L O L L O L L a a n n

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO. z dnia 25 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Po. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udielania i rolicania

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujadowskie 11, 00-950 Warsawa MS-S10R 28.08.2015 SR w Toruniu Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE sądowego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji ucniów do I Liceum Ogólnokstałcącego im. Tadeusa Kościuski na rok skolny 201/2016 Podstawa prawna: Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv dr inż MARIAN HYLA Politechnika Śląska w Gliwicach Automatycna kompensacja mocy biernej systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv W artykule predstawiono koncepcję, realiację ora efekty diałania centralnego

Bardziej szczegółowo

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa Metody dokładne w astosowaniu do rowiąywania łańcuchów Markowa Beata Bylina, Paweł Górny Zakład Informatyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 2-31

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Nr ewid.: 126/2008/P/07/080/KNO KNO 41004/07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania skół niepublicnych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

SMART METERING JAKO DECYDUJĄCE UWARUNKOWANIE WDROŻENIA STRATEGII DSM W POLSCE

SMART METERING JAKO DECYDUJĄCE UWARUNKOWANIE WDROŻENIA STRATEGII DSM W POLSCE SMART METERING JAKO DECYDUJĄCE UWARUNKOWANIE WDROŻENIA STRATEGII DSM W POLSCE Ator: Jry Sktnik ( Rynk Enrgii nr 1/2010) Słowa klcow: rynk nrgii lktrycnj, sprawność nrgtycna, arądani, popyt, taryfy nrgtycn

Bardziej szczegółowo

PROWIZJA I AKORD1 1 2

PROWIZJA I AKORD1 1 2 PROWIZJA I AKORD 1 1 1. Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia.

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar

Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujadowskie 11, 00-950 Warsawa SO w Opolu [WYDZIAL] Okręg Sadu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Osądeni wg rodajów prestępstw i kar

Bardziej szczegółowo

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp Wyniki badania ankietowego preprowadonego pre PFON na temat udiału osób niepełnosprawnościami w konsultacjach społecnych realiowanych a pośrednictwem technologii informatycnych Marian Anas, Joanna Wojtyńska

Bardziej szczegółowo

Powiat Nakielski: Załącznik nr 3 D zakres rzeczowy PAKIET D - Powiat Nakielski.

Powiat Nakielski: Załącznik nr 3 D zakres rzeczowy PAKIET D - Powiat Nakielski. L.p. Predmiot amówienia nawa: format: objętość (licba stron): Załącnik nr 3 D akres recowy PAKIET D - Powiat. ; (papier, kolorystyka, inne informacje): okładka; (papier, kolorystyka, inne informacje):

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce Anna urczak Zachodniopomorska Szkoła Biznsu w Szczcini Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngo w Polsc Strszczni W artykul wyjaśniono istotę rolnictwa kologiczngo Następni szczgółowo omówiono zasady, na

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS Cel ćwicenia: aponanie budową i asadą diałania podstawowych typów asilacy UPS ora pomiar wybranych ich parametrów i charakterystyk. 5.1. Podstawy teoretycne 5.1.1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

z czynności komornika za I półrocze 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia

z czynności komornika za I półrocze 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia Okręgowego Apelacja Scecińska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR Scecin- MS-Kom23 Centrum

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Komornik Sądowy Komornik Sądowy Agnieszka Bąk-Batowska przy Sądzie

MS-Kom23. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Komornik Sądowy Komornik Sądowy Agnieszka Bąk-Batowska przy Sądzie sprawy, w których egekwowane kwoty prenacone są na pocet należności tytułu Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Pra- MS-Kom23 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

z czynności komornika za rok 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia egzekucji

z czynności komornika za rok 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia egzekucji sprawy, w których egekwowane kwoty prenacone są na pocet należności tytułu Okręgowego Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11,

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Suwałkach MS-Kom23

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Resowska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Łańcucie MS-Kom23 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej.

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn - - Ćw. 5. Określenie współcynnika strat mocy i sprawności prekładni ślimakowej.. Podstawowe wiadomości i pojęcia. Prekładnie ślimakowe są to prekładnie wichrowate,

Bardziej szczegółowo

Michał Brzozowski Wykład 40 h Makrokonomia zaawansowana Część I: Ekonomia Montarna Dyżur: onidziałki.30 2.45, p. 409 E-mail: brzozowski@wn.uw.du.pl http://coin.wn.uw.du.pl/brzozowski lan wykładu. Czym

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych Analiza danych jakościowych Ccha ciągła a ccha dyskrtna! Ciągła kg Dyskrtna Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub bardzo utrudnion.

Bardziej szczegółowo

Ochrona_pporaz_ISiW J.P. Spis treści:

Ochrona_pporaz_ISiW J.P. Spis treści: Spis treści: 1. Napięcia normaliowane IEC...2 1.1 Podstawy prawne 2 1.2 Pojęcia podstawowe 2 2. Zasilanie odbiorców niepremysłowych...3 2.1 kłady sieciowe 4 3. Zasady bepiecnej obsługi urądeń elektrycnych...8

Bardziej szczegółowo

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu stanów dynamicznych silnika spalinowego na jego właściwości użytkowe

Ocena wpływu stanów dynamicznych silnika spalinowego na jego właściwości użytkowe Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopk Instytut Pojazdów, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politchnika Warszawska ul. Narbutta 84, 2-524 Warszawa E-mail: zchlopk@simr.pw.du.pl Mgr inż. Jack Bidrzycki

Bardziej szczegółowo

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych Pred planowanym abiegiem chirurgicnym pacjent najcęściej ostaje dokładnie badany, ostają postawione prawidłowe diagnoy, wsystkie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012 LifProtct Ubzpiczni w razi poważngo zachorowania. Maj 2012 Nasz plan ubzpiczniowy dotyczący poważnych zachorowań stanowi najbardzij komplksową ochronę tgo typu dostępną w Irlandii. Podniśliśmy jakość polisy

Bardziej szczegółowo

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Ewa Jastrębska Ewa Pyłka-Gutowska Biologia Centralna Komisja Egaminacyjna publikacja współfinansowana pre Europejski Fundus Społecny Autory biuletynu: Ewa Jastrębska, Ewa Pyłka-Gutowska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA dnia 28 marca 2012 r. wykonania budżetu Gminy Łobe a 2011 r. WPROWADZENIE Burmistr Łoba, realiując obowiąek wynikający art. 267 ustawy dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

P o z b a w i e n i e w o l n o ś c i. Kara mieszana Doży- Rodzaje przestępstw

P o z b a w i e n i e w o l n o ś c i. Kara mieszana Doży- Rodzaje przestępstw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujadowskie 11, 00-950 Warsawa SO w Toruniu Okręg Sadu Apelacyjnego Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Osądeni wg rodajów prestępstw i kar MS-S6 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014.

UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014. UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, e ora pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:...

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:... ..., dn.... WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI 1. JA,... IMIĘ, NA)WISKO, )MIES)KAŁY/A..., MIEJSCOWOŚĆ, UL.... (ULICA, NR BUDYNKU, NR MIESZKANIA), TEL:... ADRES MAILOWY:...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Predmiot: informatyka akres podstawowy Klasy: pierwse LO i TE Program naucania: Informatyka nie tylko dla ucniów. Podręcnik. Zakres podstawowy Realiowany w Zespole Skół Ekonomicnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁAD ELEKTROENERGETYKI Ćwicenie: URZĄDZENIA PRZECIWWYBUCHOWE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Opracował: kpt.dr inż. R.Chybowski Warsawa

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja reguł przejścia systemu bonus-malus

Optymalizacja reguł przejścia systemu bonus-malus Optymalizaca rguł przścia systmu onus-malus Dr Marcin Topolwski Dr Michał Brnardlli Instytut Ekonomtrii Szkoła Główna Handlowa w Warszawi Plan: Inspiraca, motywaca, cl i zakrs adania Ryzyko Systm onus-malus

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 4 IM. POLSKICH NOBLISTÓW KRAKÓW UL. ŻABIA 20 Podstawa prawna Konstytucja Recpospolitej

Bardziej szczegółowo

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 PRZEDMIOT TEMAT KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydiał Mechanicny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 1. CEL ĆWICZENIA Wybrane

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami Tadeus Wojnakowski Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkusach kalkulacyjnych adania rowiąaniami Funkcje inżynierskie występują we wsystkich arkusach kalkulacyjnych jak Excel w MS Office Windows cy Gnumeric

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wałbrych Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 891074830 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

GAZOWA AUTARKIA. Józef Tallat-Kiełpsz

GAZOWA AUTARKIA. Józef Tallat-Kiełpsz SZKIC HISTORII Ogrewanie węgla be dostępu powietra do temperatury rędu 600-1200 C nosi nawę odgaowanie bądź pirolia. W trakcie tego procesu reaktora (retorta, komora) wydielają się pary, których, po ochłodeniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Politechniki Śląskiej ROZPRAWA DOKTORSKA. Modelowanie dynamiki napędu hybrydowego

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Politechniki Śląskiej ROZPRAWA DOKTORSKA. Modelowanie dynamiki napędu hybrydowego WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Politechniki Śląskiej ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Adam Stachura Modelowanie dynamiki napędu hybrydowego Promotor: prof. dr hab. inż. Arkadius MĘŻYK Gliwice 11 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) ykonania adania publicnego JA CZŁOWIEK (tytuł adania publicnego) okresie 7.2.21 r. do 1.12.21 r. określonego umoie nr 9/21 aartej dniu 7 lutego 21 r. pomiędy POWIATEM

Bardziej szczegółowo

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc.

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc. Stosowani znaków wakuacji i ochron przciwpożarowj crtfikowanch pr zz C N B O P www.znaki-tdc.com wdani 3 / listopad 2015 AA 001 Wjści wakuacjn AA 010 Drzwi wakuacjn AA 009 Drzwi wakuacjn AA E001 E001 AA

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Kompensatory gumowe KOMPENSATORY GUMOWE. tel.: +48 91-423 70 20 fax: +48 91-423 70 19. www.grim.pl e-mail: info@grim.pl

Kompensatory gumowe KOMPENSATORY GUMOWE. tel.: +48 91-423 70 20 fax: +48 91-423 70 19. www.grim.pl e-mail: info@grim.pl Kompensatory gumowe tel.: +48 91-423 70 20 fax: +48 91-423 70 19 - 2 - Kompensatory gumowe Spis treści Kompensator gumowy ERV R ROTRING... 3 Kompensator gumowy ERV ROTEX... 5 Kompensator gumowy ERV CR

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661 Powiatowy Urąd Pracy w Białej Podlaskiej Numer identyfikacyjny REGON 030884889 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MPiPS - 01 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

Służą opisowi oraz przewidywaniu przyszłego kształtowania się zależności gospodarczych.

Służą opisowi oraz przewidywaniu przyszłego kształtowania się zależności gospodarczych. MODEL EOOMERYCZY MODEL EOOMERYCZY DEFIICJA Modl konomtrczn jst równanm matmatcznm (lub układm równao), któr przdstawa zasadncz powązana loścow pomędz rozpatrwanm zjawskam konomcznm., uwzględnającm tlko

Bardziej szczegółowo

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy _0 =:=1\) V 58 PILOTclub LUTY 2011 SZKOLENIE PILOTA Wilu z nas, myśląc o kursi nauki jazdy przd gzaminm na prawo jazdy, przypomina sobi jak mało miał on wspólngo, z tym jak wygląda prowadzni pojazdu po

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 KAROL MAREK KLIMCZAK SYMULACJA FINANSOWA SPÓŁKI ZA POMOCĄ MODELU ZYSKU REZYDUALNEGO Słowa kluczow:

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008. UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 30 cerwca r. mieniająca uchwałę w sprawie na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorądie gminnym (D.U. 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r.

DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r. DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warsaa,xpaźdiernika 2010 r. Pan Rysard Proksa Preodnicący Sekcji Krajoej Ośiaty i Wychoania NSZZ Solidarność" ul. Wały Piastoskie 24 80-855 Gdańsk Sanony Panie Preodnicący, Odpoiadając

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) ykonania adania publicnego JA CZŁOWIEK (tytuł adania publicnego) okresie 2.7.21 r. do 27.7.21 r. określonego umoie nr 9/21 aartej dniu 7 lutego 21 r. pomiędy POWIATEM

Bardziej szczegółowo

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek 1 Matriał tortyczny do ćwicznia dostępny jst w oddzilnym dokumnci, jak równiż w książc: Hrmann T., Farmakokintyka. Toria i praktyka. Wydawnictwa Lkarski PZWL, Warszawa 2002, s. 13-74 Ćwiczni 6: Farmakokintyka

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Higiena, ochrona i pielęgnacja skóry ze szczególnym uwzględnieniem skóry rąk

Higiena, ochrona i pielęgnacja skóry ze szczególnym uwzględnieniem skóry rąk Higiena, ochrona i pielęgnacja skóry e scególnym uwględnieniem skóry rąk Łatwo wsyscy, gdy jesteśmy drowi, dajemy dobre rady chorym. (-) Terencjus Higiena i mycie rąk Aneta Klimberg, Jery T. Marcinkowski

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornicy Sąwi pry Sądie Rejonowym w Białymstoku MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu cynności komornika Okręgowego Apelacja Białostocka Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych Prztwarzani sygnałów biomdycznych dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, prof. PW Człowik- najlpsza inwstycja Projkt współfinansowany przz Unię Europjską w ramach Europjskigo Funduszu Społczngo Wykład XI Filtracja

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II. Teoria konsumenta - zadania dodatkowe. w której mamy 20 konsumentów, chcacych. kupić samochody, o 5 typach, charakteryzujacych

Mikroekonomia II. Teoria konsumenta - zadania dodatkowe. w której mamy 20 konsumentów, chcacych. kupić samochody, o 5 typach, charakteryzujacych Mikrokonomia II Toria konsumnta - zadania dodatkow 1. Rozważmy sytuacj w którj mamy 20 konsumntów, chcacych kupić samochody, o 5 typach, charaktryzujacych si różnymi cnami granicznymi. Poniższa tabla przdstawia

Bardziej szczegółowo

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Jęyki interpretowane Interpreted languages Informatyka Stacjonarne IO2_02 Obowiąkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: I Semestr: II wykład, laboratorium 1W, 2L 3 ECTS I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fiycnej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicnych i Cynnościowych Podstaw Kultury Fiycnej Kierunek: Wychowanie Fiycne SYLABUS Nawa predmiotu Rytmika

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych Laboratorium Półprzwodniki Dilktryki Magntyki Ćwiczni nr Badani matriałów frromagntycznych I. Zagadninia do przygotowania:. Podstawow wilkości charaktryzując matriały magntyczn. Związki pomiędzy B, H i

Bardziej szczegółowo

Analiza transformatora

Analiza transformatora ĆWICZENIE 4 Analia transformatora. CEL ĆWICZENIA Celem ćwicenia jest ponanie bodowy, schematu astępcego ora ocena pracy transformatora.. PODSTAWY TEORETYCZNE. Budowa Podstawowym adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

4 Ostre zespoły wieńcowe

4 Ostre zespoły wieńcowe Cynniki ryyka chorób układu krążenia 55 4 Ostre espoły wieńcowe Choroby układu krążenia stanowią w chwili obecnej obok chorób nowotworowych i uraów najpoważniejse agrożenie dla drowia i życia ludności

Bardziej szczegółowo

odwodnienia liniowe Kenadrain

odwodnienia liniowe Kenadrain odwodninia liniow Knadrain Odwodninia liniow Knadrain Kanały liniow Knadrain (wykonan z D) występują w klasi ociążń C250 i D400 z rusztm żliwnym i listwą krawędziową kanału stalową-ocynkowaną. Szrokość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. za 2016 rok

Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. za 2016 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa Nawa i adres jednostki sprawodawcej BS Portal sprawodawcy GUS www.stat.gov.pl www.stat.gov.pl Sprawodanie e spredaży usług wiąanych obsługą

Bardziej szczegółowo

DryLin T System prowadnic liniowych

DryLin T System prowadnic liniowych DrLin T Sstem prowadnic liniowch Prowadnice liniowe DrLin T ostał opracowane do astosowań wiąanch automatką i transportem materiałów. Chodiło o stworenie wdajnej, beobsługowej prowadnic liniowej do astosowania

Bardziej szczegółowo

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w Diał 3. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 3.1. Kategorie berobotnych, posukujących ora pracowników w wieku 45 lat i powyżej kierowanych na skolenia Osoby,

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Wykres 1: Liczba szkół do których zgłosili się kandydaci niepełnosprawni w roku 2010/2011

Wykres 1: Liczba szkół do których zgłosili się kandydaci niepełnosprawni w roku 2010/2011 Wyniki monitorowania rekrutacji młodieży niepełnosprawnej i prewlekle chorej do publicnych skół ponadgimnajalnych dla młodieży w wojewódtwie podlaskim. Badaniem objęto 18 skół ponadgimnajalnych wojewódtwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIA LUBELSA J. Banasek, J. Jonak PODSTAW ONSTRUCJI MASN WPROWADENIE DO PROJETOWANIA PREŁADNI ĘBATCH I DOBORU SPRĘGIEŁ MECHANICNCH Wydawnictwa Ucelniane 008 Opiniodawca: dr hab. inŝ. Stanisław rawiec

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA. Ekonometryczne modele specjalne. Zbigniew.Tarapata zbigniew.tarapata.akcja.pl/p_ekonometria/ tel.

EKONOMETRIA. Ekonometryczne modele specjalne.   Zbigniew.Tarapata zbigniew.tarapata.akcja.pl/p_ekonometria/ tel. EKONOMETRIA Tmat wykładu: Ekonomtryczn modl spcjaln Prowadzący: dr inż. Zbigniw TARAPATA -mail: Zbigniw.Tarapata Tarapata@isi.wat..wat.du.pl http:// zbigniw.tarapata.akcja.pl/p_konomtria/ tl.: 0-606-45-54-80

Bardziej szczegółowo