ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 wrzeênia 2002 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 wrzeênia 2002 r."

Transkrypt

1 1319 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 wrzeênia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obrotu detalicznego Êrodkami farmaceutycznymi i materia ami medycznymi poza aptekami. Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 10 paêdziernika 1991 r. o Êrodkach farmaceutycznych, materia ach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. z 1991 r. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 599, Nr 96, poz i Nr 120, poz oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1350) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 wrzeênia 2001 r. w sprawie obrotu detalicznego Êrodkami farmaceutycznymi i materia ami medycznymi poza aptekami (Dz. U. z 2001 r. Nr 116, poz. 1249) wprowadza si nast pujàce zmiany: 1) w 1 w pkt 3 wyrazy na dzieƒ 31 grudnia 2000 r. zast puje si wyrazami na dzieƒ 31 grudnia 2001 r. ; 2) za àczniki nr 1 5 do rozporzàdzenia otrzymujà brzmienie ustalone w za àcznikach nr 1 5 do niniejszego rozporzàdzenia. 2. Przedmiotem obrotu detalicznego poza aptekami mogà byç równie Êrodki farmaceutyczne i materia- y medyczne umieszczone w wykazach, stanowiàcych za àczniki do niniejszego rozporzàdzenia, pod innà nazwà handlowà, je eli zmiana ich nazwy w formie aneksów do Êwiadectw rejestracji, wydanych dla tych Êrodków i materia ów na podstawie art. 14 ustawy z dnia 10 paêdziernika 1991 r. o Êrodkach farmaceutycznych, materia ach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej, zosta a dokonana po dniu wejêcia w ycie niniejszego rozporzàdzenia. 3. Placówki, o których mowa w 1 rozporzàdzenia zmienianego niniejszym rozporzàdzeniem, prowadzàce w dniu wejêcia w ycie niniejszego rozporzàdzenia obrót detaliczny Êrodkami farmaceutycznymi i materia ami medycznymi poza aptekami, mogà prowadziç obrót tymi Êrodkami i materia ami do dnia wyczerpania ich zapasów magazynowych. 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia. Minister Zdrowia: M. apiƒski

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Za àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 wrzeênia 2002 r. (poz. 1319) Za àcznik nr 1 I. Ârodki farmaceutyczne WYKAZ ÂRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I MATERIA ÓW MEDYCZNYCH, KTÓRE MOGÑ BYå PRZEDMIOTEM OBROTU DETALICZNEGO W SKLEPACH ZIELARSKO-MEDYCZNYCH 1. ABC-Salbe maêç 2. ABE p yn do usuwania odcisków p yn do stosowania na skór 3. Acenol tabl., 300 mg (6 tabl.) 4. Acerin p yn do stosowania na skór 5. Acerola tabl. do ssania 6. Acidoflos mieszanka zio owa w torebkach 7. Acne Sulf emulsja do stosowania na skór 8. Acneflos mieszanka zio owa w torebkach 9. Acnevulten fix mieszanka zio owa w torebkach 10. Acnosan p yn do stosowania na skór 11. Additiva Calcium tabl. musujàce 12. Additiva Ferrum tabl. musujàce 13. Additiva Magnesium tabl. musujàce 14. Additiva Multivitamina tabl. musujàce (ró ne smaki) 15. Additiva Vitamin C tabl. musujàce, 200 mg (ró ne smaki) 16. Adiposina mieszanka zio owa 17. Advil tabl. powl., 200 mg (2 i 10 tabl.) 18. Aescin el 19. Aesciven el 20. Aesculan maêç doodbytnicza 21. Aflogistan maêç 22. Aflomag zawiesina doustna (ró ne smaki) 23. Agnusol krople doustne 24. Agryflos mieszanka zio owa w torebkach 25. Agufem tabletki powlekane 26. Ajona stomaticum koncentrat pasty do z bów 27. Ajona amin-o-med pasta do z bów z fluorem 28. Aknefug-Oxid 10% el 29. Aknefug-Oxid 3% el 30. Aknefug-Oxid 5% el 31. Akneroxid 5 el 32. Akneroxid L p yn do stosowania na skór 33. Aksoderm maêç, 400 j.m./g 34. Aktren granulat musujàcy, 200 mg (2 i 10 sasz.) 35. Aktren tabl. powl., 200 mg (2 i 10 tabl.) 36. Akutol aerozol do stosowania na skór 37. Alantan maêç 38. Alantan-Plus krem, maêç 39. Alcep syrop 40. Alcepalan el 41. Algesal krem 42. Algorhin p yn do sporzàdzania inhalacji parowej 43. Aliovital kaps. elastyczne 44. Aliovital Forte kaps. elastyczne 45. Alitol kapsu ki 46. Alka-Prim tabl. musujàce (2 i 10 tabl.) 47. Alka-Seltzer tabl. musujàce, 324 mg (2, 6 i 10 tabl.) 48. Alliofil tabl. powl. 49. Alliogal kapsu ki 50. Alliogel el 51. Alliorut tabl. powl. 52. Aloe Vera Tea Tree Liniment maêç 53. Altacet tabl. 54. Altacet el 55. Althagem syrop 56. Althamel miód leczniczy 57. Altix krem 58. Alugastrin tabl. do ssania 59. Alugastrin zawiesina doustna 60. Alumag tabl. 61. Alumag zawiesina doustna 62. Alusal tabl., tabl. do ssania 63. Alustin p yn 64. Alvityl syrop 65. Alvityl tabl. powl. 66. Amarosal syrop 67. Ambix Acne Treatment Cream krem 68. Amol p yn do u ytku zewn. 69. Amphochol tabl. 70. Analgol maêç 71. Analgolan maêç

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Anapiryna tabletki od bólu g owy tabl. (6 i 10 tabl.) 73. Anevit syrop 74. Anopyrin 400 tabl., 400 mg (10 tabl.) 75. Antidral p yn do stosowania na skór 76. Antinervinum syrop 77. Antygrypin tabl. (6 i 10 tabl.) 78. Anusol czopki doodbytnicze 79. Anusol maêç 80. APAP tabl. powl., 500 mg (2, 6 i 12 tabl.) 81. Aperisan gel el do stosowania w jamie ustnej 82. Aphtin p yn do stosowania w jamie ustnej 83. Apiderm MaÊç propolisowa maêç 84. Apipropol M maêç 85. Apipropol R p yn do stosowania na skór i b ony Êluzowe 86. Apitussic syrop 87. APS I sztyft do nosa pr cik do nosa 88. APS II sztyft do nosa pr cik do nosa 89. Arcalen maêç 90. Argocytromag tabl. 91. Argol Essenza Balsamica p yn do u ytku zewn trznego i inhalacji 92. Arnica Gel el z arniki el do u ytku zewn trznego 93. Arnica Ointment MaÊç z arniki maêç 94. Arnical nalewka do u ytku zewn trznego 95. Arnisol p yn do stosowania na skór 96. Aromagel el do nacieraƒ 97. Aromatol p yn do u ytku zewn trznego i inhalacji 98. Aronomag tabl. powl. 99. Artecholin p yn doustny 100. Artecholwex tabl Arteflos mieszanka zio owa w torebkach 102. Artemisol p yn do u ytku zewn Ascalcin tabl. musujàce (6 i 12 tabl.) 104. Ascalcin Plus proszek musujàcy (6, 10 szt.) (ró ne smaki) 105. Ascorgem krople doustne, roztwór 106. Ascorutical kapsu ki 107. Ascovita tabl. powl Asmag tabl Asmag B tabl Asmag forte tabl Asopiryna tabl., 500 mg (10 tabl.) 112. Aspirin tabl. musujàce, 500 mg (12 tabl.) 113. Aspirin tabl.,500 mg (10 tabl.) 114. Aspirin 325 tabletki, 325 mg (5 tabl.) 115. Aspirin C tabl. musujàce (10 tabl.) 116. Asprocol tabl. (10 tabl.) 117. Aviomarin tabl. (3 tabl.) 118. Avioplant kaps Avioplant Junior kapsu ki 120. Azucalen p yn do irygacji 121. Azulan p yn do stosowania na skór i b ony Êluzowe 122. Azuseptol p yn 123. B-tabs tabl. powlekane 124. Babicum syrop 125. Babka lancetowata fix zio o pojedyncze w torebkach 126. Balneum Hermal p yn do kàpieli 127. Balneum Hermal plus dodatek do kàpieli leczniczej 128. Balsam Szostakowskiego (Vinilinum) p yn 129. Balsam Âwiàtynia Niebios maêç 130. Balsamum Mentholi Compositum maêç 131. Balsolan maêç 132. Bals-Sulphur el el 133. Ben Gay Children s maêç 134. Ben Gay Greaseless Stainless Ointment maêç 135. Ben Gay Sports Balm maêç 136. Benalgin krem 137. Benuron czopki 125 mg (5 i 10 szt.) 138. Benuron czopki 250 mg (5 i 10 szt.) 139. Benuron czopki 500 mg (5 i 10 szt.) 140. Benuron tabl., 500 mg (10 tabl.) 141. Benzacne el 142. Bepanthen krem, maêç 143. Bepanthen Lotion p yn do stosowania na skór 144. Bepanthen Plus Cream krem 145. Bepepsin tabl Berocca Ca, Mg, Zn tabl. musujàce 147. Berocca Ca, Mg, Zn tabl. powl Beta Karoten kapsu ki 149. Beta Karoten tabl Beta Karoten E tabl Betagran granulat zio owy 152. Beta-Karoten + Witamina E kaps. mi kkie 153. Beta-Karoten j.m. z witaminami C i E tabl. powl Betasol p yn doustny 155. Biherpan el 156. Bilberin kapsu ki elastyczne

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Biliaroten-fix mieszanka zio owa w torebkach 158. Bilobil kapsu ki 159. Binat tabletki 160. Bioaron C syrop 161. Biodent pasta do z bów 162. Biogal kapsu ki 163. Biomag tabl. powl Biosalvit tabl. powl Biovision kaps. twarde 166. Biovital p yn doustny 167. Biovital dra Biovital Dragee 33 dra Biovital Gel (Kinder-Biovital Gel) el doustny 170. Biovital N dra Biovital N p yn doustny 172. Biovital Plus tabl. do ssania 173. Biovital Spezial mit Lecithin p yn doustny 174. Bobo-Balneosan fix mieszanka zio owa w torebkach do u ytku zewnetrznego 175. Bobodent el 176. Bobofen fix mieszanka zio owa w torebkach do 177. Bobolux mieszanka zio owa dla niemowlàt i dzieci 178. Bobonisan mieszanka zio owa 179. Bobotic krople doustne (o smaku malinowym), 66,66 mg/ml (30 ml) 180. Bocheƒska lecznicza sól jodowo-bromowa proszek krystaliczny 181. Bodymax tabl. powl Bodymax eƒ-szeƒ p yn doustny 183. Bodymax eƒ-szeƒ tabl. powlekane 184. Boracelle 250 kapsu ki 185. Boracelle 500 kapsu ki 186. Borage Oil kapsu ki 187. Boragoglandyna 100 kapsu ki 188. Borowinowa kostka iwonicka ok ad leczniczy 189. Brevoxyl el 190. Brodacid p yn do stosowania na skór 191. Bronchial fix mieszanka zio owa w torebkach 192. Bronchicum krople doustne, roztwór 193. Bronchicum syrop 194. Bronchicum Elixir p yn doustny 195. Bronchicum K krople 196. Bronchicum kapsu ki 197. Bronchicum N syrop 198. Bronchicum T tabl. do ssania 199. Bronchomil syrop 200. Bronchosol p yn 201. Bronchovit mieszanka zio owa w torebkach do 202. Buer Kinder Vitamine+Eisen+Calcium syrop 203. Buerlecithin p yn doustny 204. Calci Mag proszek do sporzàdzania roztworu 205. Calcipiryna tabl Calcium granulat doustny 207. Calcium proszek musujàcy (ró ne smaki) 208. Calcium syrop (ró ne smaki) 209. Calcium tabl. musujàce 210. Calcium 100 tabl. do ssania 211. Calcium 200 granulat musujàcy 212. Calcium 200 proszek musujàcy 213. Calcium 300 tabl. musujàce 214. Calcium 500 proszek musujàcy 215. Calcium 500 tabl. do ssania 216. Calcium 500 D proszek musujàcy 217. Calcium C tabl. musujàce (ró ne smaki) 218. Calcium C effervescens proszek musujàcy 219. Calcium C-farmaco tabl. musujàce 220. Calcium C-Polfarmex tabl. musujàce (ró ne smaki) 221. Calcium effervescens granulat musujàcy 222. Calcium gluconicum tabl Calcium gluconicum granulatum 25% granulat 224. Calcium plus proszek musujàcy (ró ne smaki) 225. Calcium Pliva tabl. musujàce 226. Calcium Syrop syrop 227. Calcium-Polfa 200 tabl. musujàce 228. Calcium-Polfa 500 proszek musujàcy 229. Calcium-Sandoz forte tabl. musujàce 230. Calendula fix zio o pojedyncze 231. Callous plastry 232. Calmina tabletki powlekane 233. Calperos 1000 kapsu ki (30 kaps.) 234. Calperos 500 kapsu ki (30 kaps.) 235. Calpol 125 czopek 125 mg (10 szt.) 236. Calpol 80 czopki doodbytnicze 80 mg (10 szt.) 237. Caltrate 600 tabl. powl Caltrate Witamina D tabl. powl Caltrate Plus tabl. powl Camescal el 241. Campi proszek drobnokrystaliczny 242. Capillusept szampon leczniczy 243. Capivit A+ E (mitte, forte) kaps. elastyczne

5 Dziennik Ustaw Nr Poz Capivit E100 kaps. elastyczne 245. Capivit E200 kaps. elastyczne 246. Capsigel N emulsja na skór 247. Capsiplex maêç 248. Carbo medicinalis kapsu ki (10, 20 kaps.) 249. Carbo Medicinalis tabl. (20 tabl.) 250. Cardiactiv p yn doustny 251. Cardiamidum krople doustne, roztwór 252. Cardiobell tabl. powlekane 253. Cardiobonisan mieszanka zio owa 254. Cardiogran granulat zio owy 255. Cardiol C krople doustne, roztwór 256. Cardionervit mieszanka zio owa 257. Cardionervit mieszanka zio owa w torebkach 258. Cardiosan mieszanka zio owa 259. Cardiotonic p yn doustny 260. Cardiovex tabl Cardiplant tabl. powl Carmolis p yn 263. Carotene kapsu ki 264. Crateplant kaps Carvofit fix mieszanka zio owa 266. Castagnus tabl Cebion krople doustne, roztwór 268. Cebion tabl. do ssania (ró ne smaki) 269. Cebion Multi krople doustne, roztwór 270. Centrum tabl. powl Centrum Jr + Extra C tabl. do ucia 272. Centrum Jr + Extra Calcium tabl. do ucia 273. Centrum Junior tabl. do ssania 274. Centrum Silver tabl. powl Cepan krem 276. Cerutin tabl. powl Cetebe kaps. o przed u onym uwalnianiu 278. Cetix pr cik do nosa 279. Cetix-Plus pr cik do nosa 280. Cetriscabin emulsja do stosowania miejscowego 281. Chamomilen maêç 282. Chelicur p yn 283. Chlorchinaldin tabl. do ssania 284. Cholagoga I mieszanka zio owa 285. Cholagoga II mieszanka zio owa 286. Cholagoga II fix mieszanka zio owa w torebkach 287. Cholagoga III mieszanka zio owa w torebkach 288. Cholagogum F kaps. twarde 289. Cholagogum N kapsu ki 290. Cholagogum N Nattermann krople doustne, roztwór 291. Cholavit mieszanka zio owa 292. Cholegran granulat zio owy 293. CholiDont S pasta do z bów 294. Cholinex pastylki, pastylki (bez cukru) 295. Chronocard forte dra Chudeus-Fix mieszanka zio owa w torebkach 297. Ciechociƒski ug Leczniczy roztwór do stosowania zewn trznego 298. Ciechociƒski Szlam Leczniczy proszek krystaliczny do stosowania zewn trznego 299. Circulosan fix mieszanka zio owa w torebkach 300. Circused dra Citropepsin p yn doustny 302. Clearasil Ultra 10 el 303. Cocois maêç 304. Cod Liver Oil kapsu ki 305. Codipar tabl., 500 mg (6 i 10 tabl.) 306. Codipar 250 czopki doodbytnicze 250 mg (10 szt.) 307. Codipar 500 czopki doodbytnicze 500 mg (10 szt.) 308. Coffepar tabl. (6 i 8 tabl.) 309. Coffepirine tabletki od bólu g owy tabl. (6 tabl.) 310. Coldrex Broncho syrop,100 mg/5ml 311. Colepectin granulat 312. Colvital tabl. (10 tabl.) 313. Comarol krem 314. Comfrey Gel el ywokostowy el do u ytku zewn trznego 315. Contratubex el 316. Cordaflos mieszanka zio owa w torebkach do 317. Corn plastry 318. Corn (Washproof) plastry 319. Corn and Callous p yn do stosowania na skór 320. Cratesol p yn 321. Cratinex krople 322. Cratonic tabl. powlekane 323. Cravisol p yn doustny 324. CRP tabl. powl Cynacholin p yn doustny 326. Cynarex tabl Czopki Glicerynowe czopki doodbytnicze 328. Dampiryna tabl. (6 i 10 tabl.) 329. Darvalidol tabl. do ssania

6 Dziennik Ustaw Nr Poz Debelizyna pasta do sporzàdzania zawiesiny doustnej 331. Decubitol aerozol natryskowy 332. Deep Freeze el 333. Deep Heat aerozol do stosowania zewn trznego 334. Deep Heat krem 335. Deep Relief el 336. Degrosan mieszanka zio owa 337. Degrotex-fix mieszanka zio owa w torebkach 338. Degrovit mieszanka zio owa, mieszanka zio owa w torebkach 339. Delacet p yn do stosowania na skór 340. Delfen krem 341. Dentinox N p yn do stosowania na dziàs a 342. Dentinox N el do stosowania na dziàs a 343. Dentosept p yn do stosowania w jamie ustnej 344. Depulol el do nacieraƒ 345. Derhotill maêç 346. Dermabion tabl. powl Dermaknel krem 348. Dermatol proszek na skór 349. Der-Med emulsja na skór 350. Dermodrin puder leczniczy 351. Dermopanten maêç 352. Dermopur zawiesina, puder p ynny 353. Dermoretin maêç, 800 j.m./g 354. Dermosavit maêç, 500 j.m./g 355. Dermovit A maêç, 500 j.m./g 356. Dermovit E maêç, 20 mg/g 357. Dermovit F maêç 358. Dernilan maêç 359. Dexprofen 150 tabl., 150 mg (1, 2, 6 tabl.) 360. Dezorol p yn do stosowania na skór 361. Diabetex-fix mieszanka zio owa w torebkach do 362. Diabetin fix mieszanka zio owa 363. Diabetina mieszanka zio owa, mieszanka zio owa w torebkach 364. Diabeto-Var mieszanka zio owa w torebkach do 365. Diabetofort p yn doustny 366. Diabetogran granulat 367. Diabetosan mieszanka zio owa 368. Diabetosan fix mieszanka zio owa w torebkach 369. Diabetosol p yn 370. Diabetovit mieszanka zio owa, mieszanka zio owa w torebkach 371. Diabetussic p yn 372. Diarroten-fix mieszanka zio owa w torebkach 373. Dicloratio el 374. Digesan p yn 375. Digesflos mieszanka zio owa w torebkach do 376. Digestosan mieszanka zio owa 377. Disflatyl tabl., 40 mg (30 i 100 tabl.) 378. Diurecol mieszanka zio owa, mieszanka zio owa w torebkach 379. Diuroflos mieszanka zio owa 380. Diuronis p yn doustny 381. Diurosol p yn doustny 382. Diverin el, 50 mg/g 383. Dolgit krem 384. Dolgit el 385. Doliprane tabl. musujàce, 500 mg (8 tabl.) 386. Doliprane tabl., 500 mg (8 tabl.) 387. Dolobene el 388. Dologran granulat 389. Dolomit granulat (ró ne smaki) 390. Dolomit Granulat granulat 391. Dolomit tabl Dolovit Multimineral tabl Dolovit Natürliche Torula Hefe tabl Dolovit Vitamin A, E+ Spezieller B Komplex dra Doppelherz Energovital Tonic p yn doustny 396. Doppelherz Selevit kapsu ki 397. Doppelherz Vital Kapseln kaps Dormiplant tabletki powlekane 399. Dr Fisher s Bioplus Vitaltonicum p yn doustny 400. Dr Fisher s Kinder Bioplus Aktivtonicum p yn doustny 401. Dr Theiss Ringelblumen Salbe maêç 402. Duofilm p yn 403. Duovit tabl. powl Duphalac syrop 405. Duphalac Dry proszek 406. E 45 krem 407. Ecomer kapsu ki 408. Efferalgan czopki doodbytnicze 150 mg (10 szt.) 409. Efferalgan czopki doodbytnicze 300 mg (10 szt.) 410. Efferalgan czopki doodbytnicze 80 mg (10 szt.) 411. Efferalgan tabl. musujàce, 500 mg (4, 6 i 8 tabl.) 412. Efferalgan tabl., 500 mg (8 tabl.) 413. Efferalgan Vitamin C tabl. musujàce (10 tabl.)

7 Dziennik Ustaw Nr Poz Effervit calcium proszek musujàcy 415. Ekovit tabl Elevit Pronatal tabletki powlekane 417. Elmex el 418. Elvenal kaps. twarde 419. Emorect el 420. Emplastrum Meliloti 421. Enema roztwór do wlewów doodbytniczych 422. Enterol 250 kapsu ki 423. Enterol 250 proszek 424. Enteroplant kapsu ki 425. Enterosol p yn doustny 426. Entreik tabl. powl., 325 mg (8 tabl.) 427. Envit Q 10 granulat, 30mg/g 428. Envit Q 10 tabletki, 30mg 429. Epasel kapsu ki 430. Erka tabletki (6,10 tabl.) 431. Escalar maêç 432. Esceven el do u ytku zewn trznego 433. Espumisan kaps Espumisan 40 emulsja, 40 mg/5 ml (100 ml) 435. Esputicon krople, 20 mg/1kropl 436. Essiac mieszanka zio owa 437. Etofina tabletki (6 i 10 tabl.) 438. Etomar tabl. (6 i 8 tabl.) 439. Etopiryna tabletki od bólu g owy tabl. (6 i 10 tabl.) 440. Etoran tabletki ( 6 i 12 tabl.) 441. Etoran Extra tabletki (6 i 12 tabl.) 442. Eukaliptiss maêç 443. Evana tabl. powl Evening Primrose Oil kapsu ki 445. Expeflos mieszanka zio owa 446. Extractum Thymi Fluidum p yn doustny 447. Extrall-Solutio p yn do u ytku zewn Extrall-Unguentum maêç 449. Falvit dra etki 450. Falvit tabl. powl Farfplant syrop 452. Fastum el 2,5% (25 mg/g) 453. Febrofen el, 25 mg/g 454. Feldene el, 5 mg/g 455. Feloran el 456. Femibion tabl. powl Feminatal tabl. powl Feminosan mieszanka zio owa 459. Feminosept fix mieszanka zio owa 460. Fenalgin tabl. (4 tabl.) 461. Fenistil emulsja na skór 462. Fenistil el 463. Filomag B6 tabl Finalgel sport el 465. Fitolizyna pasta do przygotowania zawiesiny doustnej 466. Fito-Mix I mieszanka zio owa 467. Fito-Mix I fix mieszanka zio owa w torebkach do 468. Fito-Mix II mieszanka zio owa 469. Fito-Mix II fix mieszanka zio owa w torebkach 470. Fito-Mix IV mieszanka zio owa 471. Fito-Mix IV fix mieszanka zio owa w torebkach 472. Fito-Mix IX mieszanka zio owa 473. Fito-Mix IX fix mieszanka zio owa w torebkach 474. Fito-Mix V mieszanka zio owa 475. Fito-Mix V mieszanka zio owa w torebkach do 476. Fito-Mix VII mieszanka zio owa 477. Fito-Mix VII fix mieszanka zio owa w torebkach 478. Fito-Mix VIII mieszanka zio owa 479. Fito-Mix VIII fix mieszanka zio owa w torebkach 480. Fito-Mix X mieszanka zio owa 481. Fito-Mix X fix mieszanka zio owa 482. Fito-Mix XI mieszanka zio owa 483. Fito-Mix XI fix mieszanka zio owa w torebkach 484. Fito-Mix XII mieszanka zio owa 485. Fito-Mix XII fix mieszanka zio owa w torebkach 486. Fito-Mix XIII mieszanka zio owa 487. Fito-Mix XIII fix mieszanka zio owa w torebkach 488. Flatuvit mieszanka zio owa 489. Flavobil tabletki powlekane 490. Fleet Phospho Soda roztwór doustny 491. Flosept fix mieszanka zio owa w torebkach do 492. Fluocaril Bi-Fluore 180 o smaku malinowym pasta do z bów 493. Fluocaril Bi-Fluore 180 o smaku mi towym el do z bów 494. Fluocaril Bi-Fluore 250 pasta do z bów 495. Fluogum guma do ucia (ró ne smaki) 496. Folik tabl., 0,4 mg

8 Dziennik Ustaw Nr Poz Forfplant syrop 498. Fort-E-Vite kapsu ki,100 j.m Fortalgin C tabl. musujàce (10 tabl.) 500. Freederm Tar Shampoo szampon leczniczy 501. Freederm Zinc Shampoo szampon leczniczy 502. FructiCal 200 tabl. do ssania (ró ne smaki) 503. Fybogel orange granulat musujàcy 504. Galomega kaps. elastyczne 505. Gal-Vit kapsu ki 506. Gargarin proszek do sporzàdzenia p ynu do p ukania gard a 507. Gargarisma prophylacticum p yn 508. Gargaroten fix mieszanka zio owa w torebkach 509. Gastal tabletki do ssania o smaku mi towym 510. Gastal zawiesina doustna 511. Gastrina mieszanka zio owa 512. Gastrina mieszanka zio owa w torebkach 513. Gastrinal tabletki do ssania 514. Gastrobonisan mieszanka zio owa 515. Gastrobonisol p yn doustny 516. Gastrofan tabletki do ssania 517. Gastrogalen krople doustne 518. Gastrogran granulat zio owy 519. Gastromal zawiesina doustna 520. Gastronervit mieszanka zio owa 521. Gastrosan fix mieszanka zio owa w torebkach 522. Gastrosil kapsu ki, 40 mg 523. Gastrosil krople doustne, emulsja, 66, 67 mg/ml (30 ml) 524. Gastrosol krople doustne 525. Gastrovit mieszanka zio owa 526. Gealcid tabl. (8 i 24 tabl.) 527. Gelatum Aluminii phosphorici zawiesina doustna 528. Gencjana 2% roztwór wodny p yn do stosowania na skór 529. Geracep tabl. powl Geraicaps kapsu ki twarde 531. Geriasol syrop (ró ne smaki) 532. Geriatrix tabl. musujàce 533. Geriavit Pharmaton kapsu ki 534. Gerovital syrop 535. Gincosan kapsu ki 536. Ginjal kaps Ginkgobil p yn 538. Ginkgocard p yn 539. Ginkoba tabl. powl Ginkofar tabl. powl Ginkofar forte tabletki powlekane 542. Ginkovital tabl. powl Ginsamix mieszanka zio owa w torebkach do 544. Ginsana G 115 kapsu ki 545. Ginsana G 115 tabl. do ssania 546. Ginsana G 115 tonik 547. Ginselin tabletki powlekane 548. Ginsengcha granulat do sporzàdzania roztworu doustnego 549. Ginsengin 200 p yn doustny 550. Ginsengin 400 p yn doustny 551. Ginsengin 600 p yn doustny 552. Ginsengin C200 p yn doustny 553. Ginsengpian korzeƒ eƒ-szenia krojony 554. Glucardiamid tabletki do ssania 555. Glukof tabl. do ssania 556. Glukoza tabl Gluxonit p yn do p ukania jamy ustnej 558. Goats Butter Ointment MaÊç z koziego mas a maêç 559. Grindemel-N syrop 560. Guajazyl syrop 561. Guajazyl tabl.,100 mg 562. Guaralgan tabl. (6 i 12 tabl.) 563. Guttae cardiacae krople 564. Guttae stomachicae krople 565. Gwajafen syrop 566. Haematoven el do u ytku zewn trznego 567. Haircare tabl Halset tabl Harpagon tabl. powl Hasceral maêç 571. Hascosept p yn do stosowania w jamie ustnej 572. Healing Shampoo szampon leczniczy 573. Hemorigen p yn doustny 574. Hemorigen tabl Hemoroflos mieszanka zio owa w torebkach do 576. Hemorol czopki doodbytnicze 577. Hemostin aerozol do stosowania zewn trznego 578. Heparyl maêç 579. Hepatina mieszanka zio owa, mieszanka zio owa w torebkach 580. Herbabiloba kaps. twarde 581. Herbadont B pasta do stosowania na dziàs a 582. Herbapect syrop

9 Dziennik Ustaw Nr Poz Herbaton krople 584. Herbogastrin p yn doustny 585. Herbolen maêç 586. Herbolen D maêç 587. Hermolan czopki 588. Hipokrates mieszanka zio owa 589. Hipokrates fix mieszanka zio owa 590. Hiponervex mieszanka zio owa 591. Hipotravex mieszanka zio owa 592. Hova tabl. powl H-Pantoten tabl Husk proszek doustny 595. Hustagil maêç 596. Hustagil krople tymiankowe krople doustne, roztwór 597. Hustagil syrop przeciwkaszlowy syrop 598. Hydrogenii peroxydum wszystkie dopuszczone do obrotu 599. Ibufen zawiesina doustna, 100 mg/5 ml (100 g) 600. Ibuprofen tabl. dra owane, tabl. powl. 200 mg (10 tabl.) 601. Ibuprofen el 602. Ibuprom tabl. powl., 200 mg (2, 6, 10 tabl.) 603. Ibusan 200 tabl. powl., 200 mg (10 tabl.) 604. Icy Rub Gel el 605. Ideos tabl. do ssania 606. Infacol zawiesina doustna, 40 mg/ml (50 ml) 607. Infektoten fix mieszanka zio owa w torebkach 608. Inhal-Mix krople do inhalacji 609. Inhalol p yn do inhalacji parowej 610. Inhalsept p yn do inhalacji parowej 611. Inrektin fix mieszanka zio owa 612. Integral tabl. powl Intractum Crataegi p yn doustny 614. Intractum Hyperici p yn doustny 615. Intractum Melissae p yn doustny 616. Intractum Valerianae p yn doustny 617. Intractum Visci p yn doustny 618. Isla-Mint pastylki 619. Isla-Moos pastylki 620. Ispagul zio o pojedyncze 621. Irwan p yn 622. Jacutin el, emulsja na skór 623. Japanisches Heilpflanzenöl Knufinke p yn do inhalacji parowej 624. Jodyna roztwór 625. Juventin fix mieszanka zio owa w torebkach do jednorazowego 626. Juvit krople 627. Kafaspirin tabl. (10 tabl.) 628. Kalium hypermanganicum tabl. i kryszta ki 629. Kalium guajacolosulfonicum tabl Kalms tabl Kamagel el 632. Kamistad Gel el 633. Kaopectate tabl Kapsiplast plaster leczniczy na skór 635. Keratolysin maêç 636. Kernosan krople do stosowania w jamie ustnej 637. Ketoprofen el, 25 mg/g 638. Ketores el, 2,5% 638. Kiddi Fizz tabl. musujàce 640. Kinder Biovital p yn doustny 641. Kinder Biovital Toffy tabl Klimasol krople doustne 643. Klosterfrau Activ Kapseln kapsu ki 644. K àcze imbiru zio o pojedyncze, kapsu ki 645. K àcze kurkumy zio o pojedyncze 646. K àcze perzu zio o pojedyncze 647. K àcze pi ciornika zio o pojedyncze 648. K àcze w ownika zio o pojedyncze 649. K odawska Sól Magnezowo-Potasowa do zabiegów balneologicznych proszek drobnokrystaliczny 650. Koenzym Q10 tabl., 30 mg 651. Kofex pastylki 652. Kofex tabletki do ssania 653. Kolpotex-230 globulki dopochw Kolpotex-Oval globulki dopochw Kompensan tabl Kompensan S tabl Kompensan S zawiesina 658. Kopiryna tabl. (6 i 12 tabl.) 659. Kora d bu zio o pojedyncze, kapsu ki 660. Kora kruszyny zio o pojedyncze, kapsu ki 661. Kora wierzby zio o pojedyncze, zio o pojedyncze rozdrobnione 662. Korzeƒ arcydzi gla zio o pojedyncze 663. Korzeƒ cykorii podró nika zio o pojedyncze 664. Korzeƒ goryczki zio o pojedyncze 665. Korzeƒ koz ka zio o pojedyncze 666. Korzeƒ lubczyka zio o pojedyncze 667. Korzeƒ lukrecji zio o pojedyncze 668. Korzeƒ opianu zio o pojedyncze

10 Dziennik Ustaw Nr Poz Korzeƒ mniszka zio o pojedyncze 670. Korzeƒ mydlnicy zio o pojedyncze 671. Korzeƒ podró nika zio o pojedyncze 672. Korzeƒ prawoêlazu zio o pojedyncze, w torebkach 673. Korzeƒ rzewienia zio o pojedyncze, kapsu ki 674. Korzeƒ wil yny zio o pojedyncze 675. Korzeƒ eƒ-szenia zio o pojedyncze 676. Koszyczek arniki zio o pojedyncze 677. Koszyczek nagietka zio o pojedyncze, zio o pojedyncze rozdrobnione, zio o rozdrobnione w torebkach 678. Koszyczek rumianku zio o pojedyncze, w torebkach 679. Krem propolisowy 1% krem do stosowania na skór 680. Krople any owe p yn 681. Krople mi towe p yn 682. Krople nasercowe p yn 683. Krople uspokajajàce p yn 684. Krople walerianowe p yn 685. Krople o àdkowe krople (zawierajàce wy àcznie sk adniki pochodzenia roêlinnego) 686. Krople o àdkowe forte krople doustne 687. Krople o àdkowe T krople, krople doustne, roztwór 688. Kwai tabl. powl Kwas foliowy tabl., 400 mcg 690. Kwiat akacji zio o pojedyncze 691. Kwiat b awatka zio o pojedyncze 692. Kwiat bzu czarnego zio o pojedyncze w torebkach 693. Kwiat dziewanny zio o pojedyncze 694. Kwiat jasnoty zio o pojedyncze 695. Kwiat kasztanowca zio o pojedyncze 696. Kwiat krwawnika zio o pojedyncze 697. Kwiat lawendy zio o pojedyncze 698. Kwiat malwy czarnej zio o pojedyncze 699. Kwiat nagietka zio o pojedyncze 700. Kwiat rumianu rzymskiego zio o pojedyncze 701. Kwiat Êlazu zio o pojedyncze 702. Kwiat wiàzówki zio o pojedyncze 703. Kwiat wrzosu zio o pojedyncze 704. Kwiatostan g ogu zio o pojedyncze, w torebkach, kapsu ki 705. Kwiatostan kocanek zio o pojedyncze 706. Kwiatostan lipy zio o pojedyncze, w torebkach, kapsu ki 707. Kwiatostan rumianku zio o pojedyncze 708. Lactulosum syrop 709. Lagosa dra etki 710. Laktomag tabl Laktomag B6 tabl Lanceticum syrop 713. Lawenol spirytus lawendowy p yn 714. Laxacur granulat do sporzàdzania zawiesiny doustnej 715. Laxaflos mieszanka zio owa w torebkach 716. Laxamix 1 kapsu ki twarde 717. Laxantia Tea mieszanka zio owa 718. Laxiplant kaps LaxiStop kaps. celulozowe 720. LaxiStop G kaps. elatynowe twarde 721. Lecigal kapsu ki elastyczne 722. Lecitan emulsja doustna 723. Lecithin 1200 kapsu ki 724. Lecithin Nerven Tonicum p yn doustny 725. Lecytyna E (Leciton) tabl. powl Lecytyna Plus (Leciton) p yn doustny 727. Legalon 140 dra etki 728. Legalon 70 dra etki 729. Lekosen tabl. powl Lekovit tabl. musujàce 731. Lekovit tabl. do ssania 732. Letin-Tran kaps. mi kkie 733. Leucen maêç 734. Lifetonic p yn doustny, 32,4 mg/ml 735. Limagin puder leczniczy 736. Limagin emulsja na skór 737. Linal zawiesina doustna 738. Linamon tabl. powl Linimentum Zinci emulsja na skór 740. Linoeparol krem 741. Linoeparol maêç 742. Linoeparol p yn 743. Linola dodatek do kàpieli leczniczej 744. Linola krem 745. Linola maêç 746. Linomag krem 747. Linomag maêç 748. Linomag p yn do stosowania na skór 749. Lioton 1000 el 750. LiÊç babki lancetowatej zio o pojedyncze 751. LiÊç babki zwyczajnej zio o pojedyncze 752. LiÊç bobrka zio o pojedyncze

11 Dziennik Ustaw Nr Poz LiÊç borówki brusznicy zio o pojedyncze 754. LiÊç brzozy zio o pojedyncze 755. LiÊç je yny zio o pojedyncze 756. LiÊç maliny zio o pojedyncze 757. LiÊç mate zio o pojedyncze 758. LiÊç màcznicy zio o pojedyncze 759. LiÊç melisy zio o pojedyncze, w torebkach do, kapsu ki 760. LiÊç mi ty pieprzowej zio o pojedyncze, w torebkach, kapsu ki 761. LiÊç orzecha w oskiego zio o pojedyncze 762. LiÊç ortosyfonu zio o pojedyncze 763. LiÊç pokrzywy zio o pojedyncze, zio o pojedyncze w torebkach 764. LiÊç pokrzywy fix zio o pojedyncze, rozdrobnione w torebkach 765. LiÊç porzeczki czarnej zio o pojedyncze 766. LiÊç rozmarynu zio o pojedyncze 767 LiÊç senesu zio o pojedyncze, w torebkach do, kapsu ki 768. LiÊç sza wii zio o pojedyncze, w torebkach do 769. LiÊç Êlazu zio o pojedyncze 770. Liv 52 tabl Lokomotiv kapsu ki 772. Lubex emulsja na skór 773. Lubexyl zawiesina na skór 774. Lumbolin maêç 775. Lupulina kaps Maalox tabl Maalox zawiesina doustna 778. Magespan tabl Maglek B6 tabletki 780. Magmill zawiesina 781. Magne B6 roztwór doustny 782. Magne B6 tabl. powl Magnefar tabl Magnefar B6 tabl Magnesium Asparticum 0,6 tabl Magnesium effervescens granulat musujàcy 787. Magnesol 150 tabl. musujàce 788. Magnevit granulat 789. Magnez 120 tabl. musujàce 790. Magnezin tabl Magnezytki tabl. powl Magnosil tabl. 793 Magvit B6 tabl. dojelitowe 794. Magsolvit B6 syrop 795. Malgacid tabl. do ssania 796. Malugastrin tabl. do ssania 797. Malugastrin zawiesina doustna 798. Manti tabletki do ssania (ró ne smaki) 799. Manti zawiesina doustna 800. Mareol kaps. elastyczne 801. Marigold Gel. el z nagietka el do u ytku zewn trznego 802. Marigold Ointment. MaÊç nagietkowa maêç 803. Mariomigran p yn 804. Marmot Ointment. MaÊç z sad a Êwistaka maêç 805. MaÊç arnikowa maêç 806. MaÊç borowinowa maêç 807. MaÊç bursztynowa 808. MaÊç cholesterolowa 809. MaÊç cynkowa 810. MaÊç cynkowa z kwasem salicylowym 811. MaÊç ichtiolowa 812. MaÊç kamforowa maêç 813. MaÊç kasztanowa maêç 814. MaÊç majerankowa maêç 815. MaÊç na odciski maêç 816. MaÊç na odciski MAGGIE maêç 817. MaÊç Nagietkowa maêç 818. MaÊç ochronna z witaminà A maêç, 800 j.m./g 819. MaÊç piel gnacyjna dla dzieci Pupilek maêç 820. MaÊç Pi ciornikowa z o ona maêç 821. MaÊç Propolisowa maêç 822. MaÊç przeciw odciskom maêç 823. MaÊç przeciw odciskom i zgrubieniom skóry <Rekord uszczy> maêç 824. MaÊç przeciw odmro eniom maêç 825. MaÊç siarkowo-salicylowo-mydlana maêç 826. MaÊç sza wiowa maêç 827. MaÊç tranowa maêç 828. MaÊç witaminowa gojàca maêç, 800 j.m./g 829. MaÊç witaminowa ochronna maêç, 800 j.m./g 830. MaÊç z salicylanem metylu 831. MaÊç z sulfobituminianem amonowym 832. MaÊç z witaminà A maêç, 400 j.m./g 833. MaÊç zmi kczajàca 834. MBE kaps. elastyczne 835. Megavit tabl. powl Melalthaeae syrop 837. Melalthaeae D syrop 838. Melfarfarae syrop 839. Melfoeniculi syrop

12 Dziennik Ustaw Nr Poz Meliacid maêç 841. Meliherp maêç 842. Melipass G krople doustne, roztwór 843. Melipass syrop 844. Melisal syrop 845. Melisana Benediktinen Melissengeist nalewka 846. Melisana Klosterfrau p yn doustny 847. Melissed syrop 848. Melis Tonic p yn doustny 849. Memoplant krople doustne, roztwór 850. Memoplant tabl. powl Menocaston krople doustne 852. Menofem tabl. powl MenthoBalm maêç 854. Mentho-Paraffinol p yn doustny 855. Menthosept tabl. do ssania 856. Mentisana mieszanka zio owa w torebkach do 857. Mentoklar p yn do inhalacji parowej 858. Mentoklar pr cik do nosa 859. Mentoklar el do u ytku zewn trznego 860. Mentol el 861. Mentowal krople doustne 862. Merz Spezial Dragees dra Metabol Species metabolicae mieszanka zio owa 864. Metaflos mieszanka zio owa w torebkach 865. Metamucil Citrus proszek do sporzàdzania zawiesiny doustnej 866. Metamucil Orange proszek do sporzàdzania zawiesiny doustnej 867. Migrenol p yn do stosowania na skór 868. Minallvit tabl. do ssania 869. Miniderm plaster leczniczy na skór 870. Minivita tabl. do ssania 871. Miwana Natrii chloridum 0,9% aerozol do nosa 872. Mixtura Pepsini p yn 873. M ode P dy Sosny zio o pojedyncze 874. Monovitan C tabl., 50 mg 875. Monovitan C dra., 100 mg 876. Monovitan C dra., 200 mg 877. Monovitan C krople doustne, roztwór 878. Mucofalk A granulat do sporzàdzania zawiesiny doustnej 879. Mucofalk O granulat do sporzàdzania zawiesiny doustnej 880. Mucosit p yn do p ukania jamy ustnej 881. Mucosit el do stosowania na dziàs a 882. Multavit Junior proszek do sporzàdzania roztworu (ró ne smaki) 883. Multavit o smaku pomaraƒczowym proszek musujàcy do sporzàdzania roztworu do picia 884. Multibionta Plus Mineral tabl. powl Multisal tabl. powl Multi-Sanostol syrop 887. Multi-tabs krople 888. Multi-tabs tabl. do ssania (ró ne smaki), tabl. powlekane 889. Multi-tabs Classic tabl. powlekane 890. Multi-tabs z beta karotenem tabl. powlekane 891. Multivitaminum dra Multivitaminum tabl. powl Multivitaminum forte dra Multivitamol syrop 895. Musculavit kaps. elastyczne 896. Mycospor szampon leczniczy 897. Mykofar Forte puder leczniczy 898. Mykofar Mite puder leczniczy 899. Naklofen el 900. Nalewka Benedyktyƒska 901. Nalewka bursztynowa 902. Nalewka z kwiatu bertramu 903. Nalewka z owocni pomaraƒczy gorzkiej 904. Nalewka z zió alpejskich 905. Naowocnia fasoli zio o pojedyncze 906. Naproxen el, 100 mg/g 907. Naproxen el, 12 mg/g 908. Naproxen el, 30 mg/g 909. Nasienie gorczycy czarnej zio o pojedyncze 910. Nasienie kozieradki zio o pojedyncze, sproszkowane 911. Nasienie lnu zio o pojedyncze 912. Nasiona babki p esznika nasiona 913. Nasiona dyni zio o pojedyncze 914. Nasiona Plantago ovata zio o pojedyncze 915. Natrium chloratum 0,9% do przemywania oczu 916. Naturkaps tran 500 mg kaps. elastyczne 917. Natural EPA kapsu ki 918. Naturalny Beta Karoten Prowitamina A tabl Naturkaps Koenzym Q10 kapsu ki elastyczne 920. Naturest tabl Naudicelle olej z nasion wiesio ka kapsu ki 922. Nefrobonisan mieszanka zio owa 923. Nefrobonisol p yn doustny 924. Nefrofit fix mieszanka zio owa 925. Nefrol p yn doustny

13 Dziennik Ustaw Nr Poz Nefrosept p yn doustny 927. Neo-Aesculan el doodbytniczy 928. Neo-Angin tabl. do ssania 929. Neo-Capsiderm maêç 930. Neocardina krople doustne, roztwór 931. Neoglandyna kapsu ki elatynowe 932. Neonormacol granulat zio owy 933. Neonormosan mieszanka zio owa 934. Neonormovit mieszanka zio owa 935. Neopektosan mieszanka zio owa 936. Neopektosan fix mieszanka zio owa w torebkach 937. Neopyrin tabletki (2 i 6 tabl.) 938. Neopyrin ASA tabl. (2, 6 i 10 tabl.) 939. Neospasmol krople 940. Neospasmina syrop 941. Neo-Tormentil maêç 942. Neourosan mieszanka zio owa 943. Neourosan fix mieszanka zio owa 944. Nervendragees ratiopharm dra Nervinex fix mieszanka zio owa w torebkach 946. Nervinol mieszanka zio owa, mieszanka zio owa w torebkach 947. Nervinum fix mieszanka zio owa w torebkach 948. Nervogran granulat zio owy 949. Nervomix kapsu ki 950. Nervosan granulat 951. Nervosan mieszanka zio owa 952. Nervosan fix mieszanka zio owa w torebkach 953. Nervosol p yn 954. Nervosol K krople 955. Nervostop tabl. powl Nerwobonisan mieszanka zio owa 957. Nerwobonisol p yn doustny 958. Nerwonal krople 959. Nerwovit mieszanka zio owa 960. Neuroflos mieszanka zio owa w torebkach do 961. Neurosina mieszanka zio owa, mieszanka zio owa w torebkach 962. Nicofree Capsules kapsu ki 963. Nicorette guma do ucia, lecznicza, 2 mg (15, 30 szt.) 964. Nicorette guma do ucia, lecznicza, 4 mg (15, 30 szt.) 965. Nicorette mint guma do ucia, lecznicza, 2 mg (15, 30 szt.) 966. Nicorette mint guma do ucia, lecznicza, 4 mg (15, 30 szt.) 967. Nicotinell guma do ucia lecznicza, 2 mg (12 i 24 szt.) (ró ne smaki) 968. Nicotinell guma do ucia lecznicza, 4 mg (12 i 24 szt.) (ró ne smaki) 969. Nitrofurazon maêç 970. Nitrofurazon puder leczniczy 971. Nizoral szampon leczniczy 972. Normalac syrop 973. Normanol granulat zio owy 974. Normin fix mieszanka zio owa 975. Normogran granulat zio owy 976. Normolax tabletki 977. Normosan mieszanka zio owa 978. Normosan fix mieszanka zio owa w torebkach 979. Normovit mieszanka zio owa 980. Normovit mieszanka zio owa w torebkach do 981. Noval p yn do sporzàdzania inhalacji parowej 982. Noverban syrop 983. Novoscabin p yn do stosowania na skór 984. Nurofen tabl. powl., 200 mg (4, 6 i 12 tabl.) 985. Nurofen zawiesina dla dzieci, 100 mg/5 ml (100 ml i 150 ml) 986. Oeparol kapsu ki 987. Oftarinol p yn do przemywania oczu 988. Oilatum emulsja do kàpieli leczniczej 989. Oilatum el do kàpieli leczniczej 990. Oilatum Plus p yn do kàpieli leczniczej 991. Olbas Oil p yn do sporzàdzania inhalacji parowej 992. Olbas Pastilles tabl. do ssania 993. Olej z nasion wiesio ka kapsu ki 994. Olej z Nasion Wiesio ka Dwuletniego kapsu ki 995. Olejki lecznicze wszystkie dopuszczone do obrotu 996. Oleum Camphoratum/Olej kamforowy wszystkie dopuszczone do obrotu 997. Oleum Lini p yn 998. Oleum Ricini p yn 999. Olfen el Omega-3 kapsu ki elastyczne Optiderm krem Optiderm F krem Oral-B Anti-Cavity Rinse without alcohol p yn do p ukania jamy ustnej

14 Dziennik Ustaw Nr Poz Oral-B sensible with fluoride Pasta Orange-vit syrop Osteogel zawiesina doustna Ostical proszek do sporzàdzania roztworu doustnego Otr buski tabl. powl Owoc any u zio o pojedyncze, w torebkach do Owoc borówki czernicy zio o pojedyncze Owoc bzu czarnego zio o pojedyncze Owoc dzikiej ró y zio o pojedyncze Owoc g ogu zio o pojedyncze Owoc ja owca zio o pojedyncze Owoc jarz biny zio o pojedyncze Owoc kminku zio o pojedyncze, w torebkach Owoc kolendry zio o pojedyncze, w torebkach Owoc kopru w oskiego zio o pojedyncze, w torebkach, kapsu ki Owoc maliny zio o pojedyncze, w torebkach Owoc ró y zio o pojedyncze, w torebkach do Owoc tarniny zio o pojedyncze Owocnia fasoli zio o pojedyncze Oximag tabl. powl OXY -10 Lotion zawiesina na skór OXY 10 Cover up krem Pabitan tabl. (10 i 12 tabl.) Padma tabl Pagosid tabl Panadol Extra tabl. (12 tabl.) Panadol Soluble Tablets tabl. musujàce, 500 mg (12 tabl.) Panadol Tablets tabl. powl., 500 mg (2, 6 i 12 tabl. ) Panaxan kapsu ki twarde Panaxan p yn doustny 1034 Pancrosan mieszanka zio owa Pankreaflos mieszanka zio owa w torebkach Panpiryna Tabletki od bólu g owy tabl. (6 i 10 tabl.) Panthenol aerozol do stosowania zewn trznego Panvitan tabl. powl Panvitan Baby tabl. do ssania Panvitan Junior tabl. do ssania Paracetamol czopki 125 mg (10 szt.) Paracetamol czopki 250 mg (10 szt.) Paracetamol czopki 500 mg (10 szt.) Paracetamol czopki 80 mg (10 szt.) Paracetamol czopki doodbytnicze 125 mg (10 szt.) Paracetamol czopki doodbytnicze 250 mg (10 szt.) Paracetamol czopki doodbytnicze 50 mg (10 szt.) Paracetamol czopki doodbytnicze 500 mg (10 szt.) Paracetamol tabl., 0,25 g (10 tabl.) Paracetamol tabl., 500 mg (2, 6, 8 i 10 tabl.) Paracetamol 0,5 tabl., 500 mg (6 tabl.) Paracetamol o smaku malinowym tabl. 150 mg Paracetamol o smaku truskawkowym tabl. 150 mg Paradentosol p yn do stosowania w jamie ustnej Parafina ciek a Paranalgin tabl. (6 i 10 tabl.) Parogencyl Bi-Actif pasta do z bów (ró ne smaki) Parogencyl Bi-Actif p yn do p ukania jamy ustnej Paroplak p yn do p ukania jamy ustnej Passibil p yn doustny Passiflor p yn Passispasmin syrop Passispasmol krople Pasta borowinowa lecznicza pasta do stosowania na skór Pasta cynkowa Pasta Lassara Pasta Zinci pasta Pastylki WykrztuÊne tabletki do ssania Patentex Oval N globulki dopochwowe Pàczki sosny zio o pojedyncze Pàczki topoli zio o pojedyncze Pectosol p yn doustny Pediflos mieszanka zio owa Pedipur puder p ynny Pektosan mieszanka zio owa Pektovit mieszanka zio owa Pektynki tabl Pelogel el Peponen kapsu ki elastyczne Peposterol kapsu ki Perfocrat p yn doustny Persen dra Persen forte kapsu ki

15 Dziennik Ustaw Nr Poz Pertlenon tabletki do sporzàdzenia roztworu Pervivo p yn doustny Pharmaton tabletki powlekane Phloderm maêç Piascledine 300 kapsu ki Pigmentum Castellani p yn do stosowania na skór Pikovit syrop Pikovit tabl. do ssania 1092 Pinimentol p yn do sporzàdzanie inhalacji parowej Pinosol krem do nosa Pinosol maêç do nosa Pioktanina roztwór etanolowy 1% p yn do stosowania na skór Pioktisol p yn do stosowania na skór, 10 mg/g Plantagen syrop Plantagis syrop Plantagolax granulat zio owy Plantex granulat do sporzàdzania roztworu doustnego Plaster na odciski plaster Plaster nostrzykowy Plaster rozgrzewajàcy ABC Plaster leczniczy Plusssz Junior tabl. musujàce Plusssz Multiwitamina tabl. musujàce Plusssz Witamina C tabl. musujàce P yn Burowa P yn na odciski p yn P yn na odciski RADIX p yn do stosowania na skór Pol-Mag proszek do sporzàdzania roztworu Polopiryna tabl. dojelitowe, 500 mg (20 tabl.) Polopiryna C tabl. musujàce (10 tabl.) Polopiryna S tabl., 300 mg (6 tabl.) Polytar AF szampon leczniczy Polytar Liquid szampon leczniczy Porost islandzki zio o pojedyncze Prenatal tabl. powl Preparation H czopki Preparation H maêç Preparation H el el doodbytniczy Proacid tabl Profenid el, 25 mg/g Prolipid kaps. twarde 1124 Propolan maêç Propolan p yn do stosowania na skór i b ony Êluzowe Propolis p yn do natryskiwania na skór i b ony Êluzowe Propolis krople z kitu pszczelego p yn do stosowania na skór i b ony Êluzowe Propolis maêç Propolisan puder leczniczy Propolisol p yn do natryskiwania na skór i b ony Êluzowe Propolisol p yn do stosowania na skór i b ony Êluzowe Prostaflos mieszanka zio owa w torebkach do Prostaherb N dra Prostalizyna pasta do przygotowania zawiesiny doustnej Prostapol p yn doustny Prostasan fix mieszanka zio owa w torebkach Prostaten fix mieszanka zio owa w torebkach Prosterol kapsu ki Prostogal kapsu ki Proszek do p ukanki (Gargarin ) proszek do sporzàdzania p ynu do p ukania jamy ustnej Provitina C forte proszek do sporzàdzania roztworu Provitina Cynk dla doros ych tabl Provitina Magnesium granulat Provitina Magnesium + B6 tabl. do ssania Przykwiatki chmielu zio o pojedyncze Psorisan 5% maêç Psorisan 10% maêç Psorisan 20% maêç Psychotonisol p yn doustny Puder P ynny zawiesina na skór Puder p ynny wysuszajàcy zawiesina na skór Puder p ynny z anestezynà zawiesina Pudroderm zawiesina do stosowania na skór Pudrospan puder p ynny, zawiesina na skór Pulmex maêç Pulmex Baby maêç Pulmobonisan mieszanka zio owa Pulmonil maêç Pulmosan mieszanka zio owa Pumkin Seed Oil kapsu ki Pumpkin Seed Oil kapsu ki Purgaten fix mieszanka zio owa Pyoctaninum Coeruleum Solutum 0,5% p yn do stosowania na skór Pyoctaninum Coeruleum 1% roztwór wodny

16 Dziennik Ustaw Nr Poz Pyoctaninum Coeruleum 1% roztwór spirytusowy Pyrosal syrop Pyrosan mieszanka zio owa Pyrosan fix mieszanka zio owa w torebkach do Pyrotex-fix mieszanka zio owa w torebkach do Radinac tabletki do ssania Ranvit-C tabl., 50 mg Ranvit-C tabl., 100 mg Raphacholin AC tabl. powl Raphacholin C dra Ratiocord kapsu ki Rectobol Species antihaemorrhoidales mieszanka zio owa Rectosec maêç doodbytnicza Rectosol-Cream krem Red-Slim Tea mieszanka zio owa w torebkach Reducenol mieszanka zio owa Reducenol mieszanka zio owa w torebkach do Reducten fix mieszanka zio owa Redusan kaps. + tabl Regla ph tabl Regla ph zawiesina doustna Regla ph forte Suspension zawiesina doustna Regulatex-fix mieszanka zio owa w torebkach Regulavit mieszanka zio owa Regulavit mieszanka zio owa w torebkach do Regulax pastylki do ssania Rektin fix mieszanka zio owa Rektiolax p yn doodbytniczy Rektosan mieszanka zio owa Relana tabl Relana forte tabl Relax mieszanka zio owa Relax mieszanka zio owa w torebkach Remifemin tabletki Rennie Antacidum tabletki do ssania Rennie Duo zawiesina doustna Reparil Gel N el do stosowania zewn trznego Reumador el, 5 mg/g Reumaflos mieszanka zio owa w torebkach do Reumaphyt kaps. twarde Reumogran granulat zio owy Reumosan mieszanka zio owa Reumosol p yn do sporzàdzania kàpieli Reumovit mieszanka zio owa Reumpapai kaps. twarde Revalid kaps Revitan mieszanka zio owa Rheumon krem, 100 mg/g (10%) Rhin-Bac pr cik do nosa Ring N tabl. (10 tabl.) Rivanol 0,1% p yn do stosowania na skór Rivanolum tabl., 100 mg Rivel el Rowachol kapsu ki elastyczne Rowachol krople doustne Robitussin Expectorans syrop,100 mg/5 ml Roztwór propolisu p yn do stosowania na skór Roztwór rywanolu 0,1% roztwór Rub-Arom maêç Rubital syrop prawoêlazowo-malinowy Rubital Forte syrop Rumpapai kaps Rutacid tabletki do ucia Rutinoscorbin tabl. powl Rutinoven el Rutoven el do u ytku zewn trznego Rutoven tabl. powl Rutovit C proszek do sporzàdzania roztworu Rutovit C tabl. powl Rutovit C Forte tabl. powl Rybasol kapsu ki Rywanol 0,1% p yn do stosowania na skór Sachol p yn do stosowania w jamie ustnej Sachol el stomatologiczny el do stosowania w jamie ustnej Sal Ems Artificale tabletki musujàce Sal. Carolinum artificiale (factitium) effervescens tabl. musujàce Sal. Carolinum factitium effervescens tabl. musujàce Sal. Ems artificiale tabl Sal. Ems factitium tabl. musujàce Sal. Vichy factitium tabl. musujàce Saldiam krem Saldiam el Salfazin tabl.

17 Dziennik Ustaw Nr Poz Salicortex tabl Salicylol p yn do stosowania na skór Saliderm-Gel el Salisal tabletki powlekane Salumin el do stosowania w jamie ustnej Salvequick plaster leczniczy Salviasept p yn Sanofil aerozol natryskowy Sanosvit Calcium syrop Saponarex p yn doustny Sapoven maêç Sapoven AT czopki Satural proszek musujàcy Satural GL proszek musujàcy Savarix el Scaldex maêç Sea Kelp tabl Seal and Heal el Sebidin tabl. do ssania Seboren p yn do stosowania na skór Secural globulki dopochwowe Sedomix p yn doustny Selamer kaps. elastyczne Selenium and Zinc tabl Selenium Bonus tabl Selsun 2,5% szampon leczniczy Selsun Blue (do normalnych w osów) szampon leczniczy Selsun Blue (do t ustych w osów) szampon leczniczy Senefol tabl Senes mieszanka zio owa Senesfit fix mieszanka zio owa Senovit kapsu ki elastyczne Septalan maêç Septofervex tabl. do ssania Septoflos mieszanka zio owa w torebkach do Septolete pastylki Septolete D pastylki Septosan mieszanka zio owa Septosan fix mieszanka zio owa w torebkach Septovit mieszanka zio owa, mieszanka zio owa w torebkach Shen Chinese Garlic Tablets dra Siberian Ginseng tabl Silimax kapsu ki twarde, 70 mg Silimax tabletki powlekane, 70 mg Silol 350 F aerozol natryskowy Silol 350 F p yn do stosowania na skór Silol 1000 F p yn do stosowania na skór Simet-Al tabl. do ssania Sinupret dra Sinupret krople Sirupus Althaeae syrop Sirupus Kalii guajacolosulfonici syrop Sirupus Plantaginis syrop Sirupus Rubi idei syrop Sirupus sulfoguaiacoli syrop Sirupus Thymi comp. syrop Sirupus Tussipini D syrop dla dzieci Sirupus Verbasci Syrop z Dziewanny syrop Skinsept Oral p yn do p ukania jamy ustnej Sklerosan mieszanka zio owa Sklerovit mieszanka zio owa Sklerovit fix mieszanka zio owa Slim krople Slim-Var mieszanka zio owa Slovit C 250 tabl. musujàce (ró ne smaki) Slovit C 500 tabl. musujàce (ró ne smaki) Slow-Mag tabl. dojelitowe Slow-Mag B6 tabl. powl. dojelitowe Smecta proszek do sporzàdzania zawiesiny doustnej Soft Corn plastry Solaren krople doustne, roztwór SolcoKerasal maêç Solnasin 0,65% krople do nosa, roztwór Solutio Chlorhexidini, Spir. 70-0,5% p yn do stosowania na skór Solutio Iodi Spirituosa 0,1% p yn Solutio Pyoctanini 1% p yn do stosowania na skór Soma p yn doustny Somnoten fix mieszanka zio owa w torebkach Songa dra etki Sonol p yn do stosowania na skór Soval tabl. powl Soventol el Sól jodobromowa iwonicka proszek krystaliczny Spastochol tabl. powl Spirytus kamforowy roztwór Spirytus mrówczany roztwór Spirytus salicylowy roztwór

18 Dziennik Ustaw Nr Poz Spirytusowy Roztwór Fioletu Gencjanowego 1% p yn do stosowania na skór Spirytusowy Roztwór Fioletu Gencjanowego 2% p yn do stosowania na skór Spirytusowy roztwór jodu Squa-Med zawiesina na skór Stomachol krople doustne Stomasan p yn Stomatosol p yn do stosowania na skór Stoppot puder na skór Strepsils pastylki Strepsils bez cukru zio owo-cytrynowe pastylki do ssania Strepsils Menthol and Eucalyptus pastylki Strepsils with Honey and Lemon pastylki Strepsils with Vitamin C pastylki Strix tabl Succus Bardanae p yn doustny Succus Betulae p yn doustny Succus Farfarae p yn doustny Succus Hyperici p yn doustny Succus Millefolii p yn doustny Succus Plantaginis p yn doustny Succus Taraxaci p yn doustny Succus Urticae p yn doustny Sulfoguaiatussin syrop Supradyn dra Supradyn tabl. musujàce Sylax proszek Sylicynar tabletki powlekane Syligran granulat zio owy Sylimarol zawiesina doustna Sylimarol 35 mg dra Sylimarol 70 mg dra Syliverin tabl Sylivit 80 kapsu ki Sylivit tabl. powl Sylivit 150 kapsu ki Syrop z sulfogwajakolem syrop Szampon przeciw upie owy Kaja szampon leczniczy Sztyft do nosa VIPS pr cik do nosa Szyszki Chmielu zio o pojedyncze Tabcin proszek do sporzàdzania roztworu doustnego, 500 mg (10 sasz. 4,5 g) Tabletki przeciw grypie tabl. (6 i 10 tabl.) Tabletki przeciw niestrawnoêci tabl Tabletki tonizujàce tabl Tabletki uspokajajàce tabl Tabletki z czosnku tabl Talcid tabl. do ssania (10, 20 tabl.) Talcid zawiesina Taliamix mieszanka zio owa w torebkach do Talion p yn Tanakan p yn doustny Tanakan tabl. powl Tanninum albuminatum tabl Tannosan mieszanka zio owa Tantum krem Tantum el Tantum Rosa proszek do sporzàdzania roztworu irygacyjnego Tantum Verde aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle Tantum Verde p yn do p ukania jamy ustnej i gard a Tantum Verde P pastylki Termasil syrop Terpichol kapsu ki Tetesept Angidin tabl. do ssania Tiger Balm Red maêç Tiger Balm White maêç Tinctura Absinthii Tinctura Amara Tinctura Arnicae Tinctura Aurantii amara Tinctura Calendulae p yn doustny Tinctura Chelidonii Tinctura Crataegi p yn doustny Tinctura Cynarae Tinctura Gallae Tinctura Gentianae Tinctura Ginkgo bilobae p yn, p yn doustny Tinctura Hyperici nalewka z Dziurawca p yn, p yn doustny Tinctura Menthae Tinctura Rhei comp Tinctura Salviae nalewka z liêci Sza wii p yn, p yn dostosowania w jamie ustnej Tinctura Saponariae Tinctura Tormentillae Tinctura Valerianae Tobacoff tabl. do ssania Togal ASS 400 tabl., 400 mg (2 tabl.) Tointex krem

19 Dziennik Ustaw Nr Poz Tokovit A + E mite kaps. elastyczne Tokovit A + E forte kaps. elastyczne Tokovit E 100 kaps Tokovit E 200 kaps Tomapyrin tabl. (10 tabl.) Tomapyrin C tabl. musujàce (10 tabl.) Tonicol mieszanka zio owa Tonicol mieszanka zio owa w torebkach Top C tabl Tormentiol maêç Tran kapsu ki Tran z olejem wiesio kowym kapsu ki Tran z wàtroby dorsza p yn doustny (ró ne smaki) Tran z wàtroby dorsza kapsu ki Transpulmin S krem Tranvit kapsu ki elastyczne Traumon spray, 100 mg/ml Traumon el, 100 mg/g Trienyl kapsu ki Trimline kapsu ki Trojanka p yn doustny Trollvita tabl. do ssania Troxerutin el Troxescorbin kapsu ki Troxevasin kapsu ki Troxevasin el True Alo Aloe Vera Drinking Gel 85% p yn doustny True Alo Aloe Vera Drinking Gel 90% p yn doustny True Alo Aloe Vera Drinking Gel 99% p yn doustny Tums tabl. do ssania Turiplex kapsu ki Tussiflos mieszanka zio owa Tussiplant kapsu ki Tussiten-fix mieszanka zio owa w torebkach Tymianek i Podbia tabletki do ssania Tymsal spray aerozol do stosowania w jamie ustnej Tytanoreina czopki doodbytnicze Tytanoreina krem UbiMax Q-10 tabletki Ulceflos mieszanka zio owa Ulceflos fix mieszanka zio owa Ulcetal tabl. do ssania Ulgamax tabl. do ssania (4 i 12 tabl.) Ultra Clearasil krem Ulvenduosan mieszanka zio owa Ulventroten fix mieszanka zio owa w torebkach Ulvesolen. Species antiulcerosae mieszanka zio owa Undofen atomizer aerozol Unguentum undecylenicum maêç Unicap Jr tabl. do ssania Unicap M tabl Unicap T tabl Upsarin 325 tabl. musujàce, 325 mg (6 tabl.) Upsarin C tabl. musujàce (10 tabl.) Upsavit Multivitamins tabl. do ssania Upsavit Multivitamins tabl. musujàce Upsavit Vitamin C tabl. do ssania Urgo Cor Dressing plaster leczniczy Uroderm krem Urofort p yn doustny Urogran granulat zio owy Uromix kapsu ki twarde Uropatina mieszanka zio owa Uropatina mieszanka zio owa w torebkach do Uroprost p yn Urosan mieszanka zio owa Urosan fix mieszanka zio owa w torebkach do Urosept dra Urosolid p yn doustny Urovit mieszanka zio owa Urovit mieszanka zio owa w torebkach Urtica fix zio o pojedyncze w torebkach Urtiron kapsu ki Urtix tabletki Uvacin tabl Uvalette tabl Uverex tabl. powl Uversan tabl. powl Vaginol mieszanka zio owa, mieszanka zio owa w torebkach Vagoflos mieszanka zio owa Vagolavit mieszanka zio owa Vagosan mieszanka zio owa Valdispert dra Valerin dra.

20 Dziennik Ustaw Nr Poz Validol krople doustne Validol tabl. do ssania Vallup tabl Valorum tabl. powl Valused kaps. elastyczne Valused p yn doustny Variderm pasta na skór Varikopax B krem Veliran p yn Venescin el Venitan el Venitan krem do stosowania na skór Venoforton p yn Venolan kapsu ki Venoruton 300 kapsu ki Venoruton Gel el Venotrex kapsu ki Veral el, 1% Vibovit Bobas proszek do sporzàdzania roztworu doustnego Vibovit Junior tabl. do ssania Vibovit junior tabl. musujàce o smaku pomaraƒczowo-mandarynkowym Vibovit Junior o smaku bananowym proszek do sporzàdzania roztworu doustnego Vibovit Junior o smaku brzoskwiniowym proszek do sporzàdzania roztworu doustnego Vibovit Junior o smaku cytrynowym proszek do sporzàdzania roztworu doustnego Vibovit Junior o smaku cytrynowym tabl. do ssania Vibovit junior o smaku grejpfrutowym tabl. do ssania Vibovit Junior o smaku pomaraƒczowym proszek do sporzàdzania roztworu doustnego Vibovit Junior o smaku waniliowym proszek do sporzàdzania roztworu doustnego Vicalvit tabletki do ssania Vicalvit D proszek musujàcy Vicalvit D tabl. musujàce Vicalvit D 400 tabl. do ssania Vicevit tabletki do ssania Vicevit 500 kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu Vicevit Forte proszek musujàcy Vigor Complete tabl. powl Vigor Junior tabl. do ssania Vigor Senior tabl. powl Vigosal tabl. powl Viprosal B maêç Viscoten fix mieszanka zio owa w torebkach Visolvit o smaku pomaraƒczowym granulat musujàcy Visolvit tabl. powl Vita Buerlecithin dra Vita Buerlecithin p yn doustny Vitacalcin o smaku mandarynkowym proszek do sporzàdzania zawiesiny doustnej Vitacalcin o smaku pomaraƒczowym proszek do sporzàdzania zawiesiny doustnej Vita-Complete 29 tabletki powlekane Vita Care C-long tabletki o przed u onym uwalnianiu, 500 mg Vita Care Neutral C-long tabletki powlekane o przed u onym uwalnianiu Vita Care Q10 kapsu ki, 30 mg Vita Care Q10 D tabl. do ssania, 30 mg Vita Day tabl. powl Vita-Gerin kapsu ki Vita Kid tabl. do ssania Vitamin 15 tabl. powl Vitamin E 100 kapsu ki Vitamin E 200 kapsu ki Vitamina C kapsu ki, 500 mg Vitaminum A D3 400 kaps. elastyczne Vitaminum A + E kaps. elastyczne (2 500 j.m mg) Vitaminum B compositum dra Vitaminum B compositum tabl. powl Vitaminum C kaps. elastyczne, 100 mg Vitaminum C kaps. elastyczne, 200 mg Vitaminum C tabl., tabl. powl., 100 mg Vitaminum C tabl. powl., 200 mg Vitaminum C 0,1 tabl. powl., 100 mg Vitaminum C 0,1 tabl. dra owane, 100 mg Vitaminum C 0,2 tabl. dra owane, 200 mg Vitaminum C 0,2 tabl. powl., 200 mg Vitaminum C 0,5 proszek musujàcy (ró ne smaki) Vitaminum C 100 tabl. do ssania, 100 mg Vitaminum C 200 tabl. do ssania, 200 mg Vitaminum C 500 tabl. do ssania, 300 mg Vitaminum C forte effervescens proszek musujàcy Vitaminum C-0,1 tabl. powl., 100 mg Vitaminum C-0,2 tabl. powl., 200 mg Vitaminum C krople doustne, roztwór

Kwalifikacja. Nazwa preparatu/ produktu. Nazwa podmiotu wprowadzającego do obrotu. Kraj pochodzenia. Nr. przezn. żyw.wwzbogacana)

Kwalifikacja. Nazwa preparatu/ produktu. Nazwa podmiotu wprowadzającego do obrotu. Kraj pochodzenia. Nr. przezn. żyw.wwzbogacana) Rejestr środków spożywczych zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia - obligatoryjny od dnia 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r. Poniższy rejestr nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Surowce roślinne stosowane w chorobach układu pokarmowego

Surowce roślinne stosowane w chorobach układu pokarmowego Surowce roślinne stosowane w chorobach układu pokarmowego Praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Magdalena Hoehne opiekun specjalizacji: mgr farm. Barbara Hellich-Męczyńska POZNAŃ 2014 1

Bardziej szczegółowo

7 79 SUPER CENA! 16.05.2015-15.06.2015 r. NR 10 05-06.2015 14,03 15,11 8,63 22,67 14,03 8,59 48,55 8,41 9,71 5,17 SUPER CENA! 7 99 SUPER CENA!

7 79 SUPER CENA! 16.05.2015-15.06.2015 r. NR 10 05-06.2015 14,03 15,11 8,63 22,67 14,03 8,59 48,55 8,41 9,71 5,17 SUPER CENA! 7 99 SUPER CENA! TARGET M.P. TURLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA ul. Orkana 100 A, 58-307 Wałbrzych tel. 74 840 50 30 kom. 517 302 982, 517 302 880 e-mail: zamowienia@targethurt.pl www.targethurt.pl NR 10 05-06.2015 12 99 14,03 7 99

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nazwa zamawianego leku (międzynarodowa lub handlowa) Cena opakow. Netto. Cena opakow. Brutto. Wartość netto Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nazwa zamawianego leku (międzynarodowa lub handlowa) Cena opakow. Netto. Cena opakow. Brutto. Wartość netto Stawka VAT PAKIET NR 1 (międzynarodowa lub handlowa) Jednost ka 1 ALUSTIN 10g op 5,00 2 ENDOMETAZONE proszek 14g op 3,00 3 ENDOSAL płyn 10g op 3,00 4 EUGENOL płyn 10g op 3,00 5 JODOFORM/JODOFORMIUM 30g op 2,00 2%

Bardziej szczegółowo

Proponowana przez podmiot powiadamiający Skład jakościowy składniki, w tym substancje kwalifikacja/ rodzaj czynne środka spożywczego S/NŻ/ŻW/ŚSSPŻ

Proponowana przez podmiot powiadamiający Skład jakościowy składniki, w tym substancje kwalifikacja/ rodzaj czynne środka spożywczego S/NŻ/ŻW/ŚSSPŻ Lp. Nazwa produktu Potać produktu 1 Yvit kapułki 2 Tonex kapułki 3 uro kapułki 4 Apleplu Forte z zieloną herbatą na odchodzanie ocet jabłkowy z zieloną herbatą na odchudzanie Tabletki 5 Zdrowe oczy ochrona

Bardziej szczegółowo

Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI

Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI Latvijas Vēstnesis. Dokumenti ES 17. burtnīca Eiropas Savienības dokumenti LATVIJAS V STNESIS LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIÅLAIS LAIKRAKSTS Galvenais redaktors OSKARS GERTS DOKUMENTI EIROPAS SAVIENÈBAS DOKUMENTI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2)

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2) DZIA I Przepisy ogólne i objaênienia okreêleƒ ustawowych Art. 1. 1. Ustawa okreêla wymagania i procedury niezb dne dla zapewnienia bezpieczeƒstwa ywnoêci i ywienia zgodnie z przepisami rozporzàdzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

ENCYKLOPEDIA SKŁADNIKÓW NATURALNYCH Opis składników naturalnych stosowanych w kosmetykach. To bardzo praktyczna encyklopedia dla każdego.

ENCYKLOPEDIA SKŁADNIKÓW NATURALNYCH Opis składników naturalnych stosowanych w kosmetykach. To bardzo praktyczna encyklopedia dla każdego. ENCYKLOPEDIA SKŁADNIKÓW NATURALNYCH Opis składników naturalnych stosowanych w kosmetykach. To bardzo praktyczna encyklopedia dla każdego. Składnik CTFA/INCI Źródło Funkcja Alkohol Alcohol otrzymywany z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

zdrovie24.pl Nagrody czekają! magazyn

zdrovie24.pl Nagrody czekają! magazyn 1/2012 Nagrody czekają! 14 luty - Walentynki! Zadbaj o serce! Suplementy diety potrzebne czy nie? Stłuczenie, skręcenie, złamanie pierwsza pomoc w urazach Nowe czasopismo Programu Ochrony Zdrowia Żyj zdrowo

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1275 Poz. 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1275 Poz. 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1275 Poz. 208 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów i iloêci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK cennik obowiązuje 2014-10-29

CENNIK cennik obowiązuje 2014-10-29 CHEMIGOS Hurtownia Chemi Gospodarczej Pokorski Jerzy i Zbigniew - spółka jawna ul. K. Baczyńskiego 6, 35-210 Rzeszów Tel.: (17) 850-04-28, NIP: 813-02-00-428 RAIFF O. w Rzeszowieul.Króla Kazimierza 7,

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216

Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216 Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216 2. Wyroby ceramiczne niespe niajàce wymagaƒ niniejszego rozporzàdzenia mogà byç wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 maja

Bardziej szczegółowo

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Warszawa 1998 Copyright by Izabela Piróg, Henryk Piróg ISBN 83-907366-3-2 Wydawca: Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego ywienia ul. Redutowa 9/23 01-103

Bardziej szczegółowo

www.calivita.com.pl produktów

www.calivita.com.pl produktów www.calivita.com.pl Katalog produktów Katalog Produktów dla Członków Sieci Dystrybutorów CaliVita International Wstęp Produkty Nowej Generacji CaliVita International W XXI wieku ludzkość znalazła się w

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Dostawa surowców recepturowych oraz spirytusu, według 3 pakietów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera numer sprawy - 143/ZP/2007 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

14 99 L'Oreal, Age Perfect,

14 99 L'Oreal, Age Perfect, PROMOCJA WAŻNA OD 10.02.2015 Rimmel, Wonderfull, tusz do rzęs, czarny, 12 32,99 Rimmel, Scandaleyes, Retro Glam Extra, tusz do rzęs, czarny, 13 31,99 1 5 2 22 99 100 =191.58 zł Rimmel, mono Magnif eyes,

Bardziej szczegółowo

Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska. Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska. Redakcja Marzenna Kłos

Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska. Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska. Redakcja Marzenna Kłos Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska Redakcja Marzenna Kłos Redakcja techniczna Lidia Lamparska Korekta Dorota Dąbrowska Copyright by Barbara

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2011 r. Nr 11* )

Warszawa, dnia 29 grudnia 2011 r. Nr 11* ) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2011 r. Nr 11* ) TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA: 78 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

Zioła Zdrowia. dla. Zioła a cholesterol

Zioła Zdrowia. dla. Zioła a cholesterol Zioła Zdrowia dla Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki Nr 2/2013 Lato Temat numeru Zioła a cholesterol W numerze m.in. Zatrucia pokarmowe, częsty problem w okresie letnim Lato uwidacznia żylaki

Bardziej szczegółowo

Wstęp. W naszej ofercie znajduje się ponad 800 różnych produktów przeznaczonych do sprzedaży w specjalistycznych sklepach zoologicznych.

Wstęp. W naszej ofercie znajduje się ponad 800 różnych produktów przeznaczonych do sprzedaży w specjalistycznych sklepach zoologicznych. Wstęp BEAPHAR jest nastawioną na rozwój, produkcję i marketing organizacją wytwarzającą kompletną gamę produktów dla zdrowia i pielęgnacji zwierząt domowych. Firma została założona w roku 1943 przez Bernarda

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Lp. Za àcznik nr 4 MINIMALNA SUMA GWARANCYJNA UBEZPIECZENIA OC PRZEDSI BIORCÓW PROWADZÑCYCH DZIA ALNOÂå LOTNICZÑ W ZAKRESIE OBS UGI TECHNICZNEJ STATKÓW POWIETRZNYCH

Bardziej szczegółowo

FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO

FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE SEKCJA YWIENIA DO I POZAJELITOWEGO 2009 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 138 8733 Poz. 1162 1162 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urzàdzeƒ radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogà byç u ywane bez pozwolenia.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 208 10421 Poz. 1539 USTAWA. z dnia 18 paêdziernika 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 208 10421 Poz. 1539 USTAWA. z dnia 18 paêdziernika 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 208 10421 Poz. 1539 1539 USTAWA z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeƒ geograficznych napojów spirytusowych1) 2) Rozdzia

Bardziej szczegółowo