FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA"

Transkrypt

1 FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA 17,14 Fervex (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas) Sk³ad: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg oraz m.in. sacharoza (subst. pomocnicza) Postaæ farmaceutyczna: granulat do sporz¹dzania roztworu doustnego. Wskazania: doraÿne leczenie objawów grypy, przeziêbienia i stanów grypopodobnych (ból g³owy, gor¹czka, zapalenie b³ony œluzowej nosa i gard³a) u doros³ych i dzieci powy ej 15 lat. Przeciwwskazania: nadwra liwoœæ na którykolwiek sk³adnik preparatu; ciê ka niewydolnoœæ w¹troby lub nerek; jaskra z w¹skim k¹tem; rozrost gruczo³u krokowego z towarzysz¹c¹ retencj¹ moczu; dzieci w wieku poni ej 15 lat; pacjenci z nietolerancj¹ fruktozy, zespo³em z³ego wch³aniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazyizomaltazy (prep. zawiera sacharozê) Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, Warszawa ARTRESAN 90 kaps. STAWY ,15 1 Artresan - Codziennie od rana wspomaga kolana! Artresan dostarcza cennej dla zdrowia i sprawnoœci Twoich stawów naturalnej i bezpiecznej glukozaminy. Glukozamina odbudowuje i wzmacnia chrz¹stkê stawow¹ buduj¹c¹ Twoje stawy, dziêki czemu sprzyja ³agodzeniu dolegliwoœci stawów, zwiêksza ruchomoœæ stawów, w tym zw³aszcza stawów kolanowych. To w³aœnie nasze kolana, ich sprawny i niczym nie ograniczony ruch pozawalaj¹ nam cieszyæ siê swobod¹ ruchu i radoœci¹ ycia. CERUTIN 125 tabl. ODPORNOŒÆ Sk³ad jakoœciowy i iloœciowy substancji czynnych: Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), 25 mg rutozydu trójwodnego (Rutosidum trihydricum). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 1,90 mg. Wskazania: w stanach niedoboru witaminy C i rutozydu - wspomaganie odpornoœci organizmu, uszczelnienie naczyñ w³osowatych - zapobieganie przeziêbieniom i ³agodzenie objawów grypy. Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na którykolwiek sk³adnik preparatu. Podmiot odpowiedzialny posiadaj¹cy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: POLFARMEX S.A., ul.. Józefów 9, Kutno

2 SEPTOLUX aer. Do stosowania w jamie ustnej i gardle. Sk³ad: 1 ml roztworu zawiera 1,5 mg chlorowodorku benzydaminy. Ka da dawka aerozolu o objêtoœci 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów chlorowodorku benzydaminy. Wskazania: leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzêki) zwi¹zanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gard³a, tj: w zaka eniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu b³on œluzowych po radio-terapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii (gard³a, jamy ustnej, krtani) i stomatologii, a tak e po intubacji (znieczulenie ogólne). Przeciwwskazania: nadwra liwoœæ na chlorowodorek benzydaminy lub któr¹kolwiek z substancji pomocniczych.podmiot odpowiedzialny: ICN Polfa Rzeszów S.A., ul. Przemys³owa 2, Rzeszów TRACHISEPT 30 ml APSELAN BÓL GARD A KATAR BÓL GARD A miodowo - cytynowy 16 pastylek Apselan jest lekiem w tabletkach, przeznaczonym dla doros³ych i dzieci powy ej 12. roku ycia, którym dokucza katar i uczucie zatkanego nosa. Lek ma formê ³atwych do po³ykania tabletek o ró owym kolorze. Zawiera substancjê czynn¹ pseudoefedrynê, która dzia³a niezwykle skutecznie. Sk³ad: Substancja czynna pseudoefedryny chlorowodorek oraz substancje pomocnicze: powidon, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, otoczka: hypromeloza hypromeloza (6 cp), laktoza jednowodna, makrogol , t y t a n u d w u t l e n e k ( E ), t l e n e k e l a z a c z e r w o n y (E 172).Przeciwwskazania: Nie nale y przyjmowaæ leku w przypadku: nadwra liwoœci na pseudoefedrynê lub któr¹œ z substancji pomocniczych, nadciœnienia têtniczego, ciê kiej choroby wieñcowej, przyjmowania furazolidonu, nietolerancji galaktozy, niedoboru laktozy, zespo³u z³ego wch³aniania glukozygalaktozy. ATUSSAN KASZEL 10 tabl. 150 ml syropu LUTEZAN OMEGA 3 OCZY Trachisept 16 pastylek do ssania - suplement diety N a t u r a l n i e s k u t e c z n y na gard³o. Sk³adniki zawarte w preparacie: - ³agodz¹ podra nienia gard³a - dzia³aj¹ ochronnie na drogi oddechowe - nawil aj¹ i korzystnie wp³ywaj¹ na b³onê œluzow¹ jamy ustnej i gard³a. Podmiot odpowiedzialny: Ozone Laboratories Pharma S.A. 30 kaps. LUTEZAN OMEGA-3 - suplement diety Postaæ farmaceutyczna: 30 kapsu³ek elastycznych po 720 mg. Wskazania: Zawiera specjalnie dobran¹ kompozycjê substancji - luteinê 10 mg, zeaksantyny 2 mg, wielonienasycone kwasy t³uszczowe OMEGA-3 (DHA i EPA).Ostrze enie: Nie przekraczaæ zalecanej porcji dziennej. Nie stosowaæ w przypadku uczulenia na któryœ ze sk³adników preparatu. Nie stosowaæ w okresie ci¹ y i karmienia piersi¹. Preparat nie mo e byæ stosowany jako substytutzró nicowanej diety. P r o d u c e n t : B L A U F A R M A G r o u p S p ó ³ k a z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ - S.K.A., ul. Jutrzenki 94, Warszawa Syrop przeciwkaszlowy o przyjemnym smaku i zapachu owoców pomarañczy przeznaczony dla dzieci od 3 lat i doros³ych CALCIUM C cytynowy 16 tabl. RÓD O WAPNIA I WITAMINY C Calcium C - suplement diety to po³¹czenie wapnia i witaminy C zalecane szczególnie w stanach obni onej odpornoœci organizmu. - uzupe³nia niedobory wapnia i witaminy C w organizmie - jest szczególnie zalecany w okresie jesienno - zimowym - dolegliwoœci zwi¹zane z gryp¹ i przeziêbieniem - tabletki musuj¹ce o smaku pomarañczowym, cytrynowym, malinowym lub cola

3 HIALEYE 0.2% HIALE0,2% - Nawil aj¹ce krople do oczu (www.dbamowzrok.pl) Chroni¹ oczy przed wyst¹pieniem Zespo³u Suchego Oka, zapewniaj¹c natychmiastowe nawil enie i komfort. Dziêki w³aœciwoœciom hialuronianu sodu d³ugoutrzymuj¹ siê na powierzchni oka, przez co koniecznoœæ zakraplania jest rzadsza. Krople zmniejszaj¹ uczucie podra nienia oraz odczucie obecnoœci cia³a obcego w oku, powsta³ych w wyniku dzia³ania œrodowiska zewnêtrznego (wiatr, s³oñce, klimatyzacja, zanieczyszczone powietrze), pracy przed ekranem komputera, u ywania soczewek kontaktowych. Dawka: 1 kroplê preparatu nale y wkraplaæ do ka dego oka 2-3 razy dziennie. Dystrybutor: BLAU FARMA Group Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzia-lnoœci¹ - S.K.A. ul. Jutrzenki Warszawa MAGNESIUM B6 60 tabl. STOP DLA STRESU Magnesium B6 Polfa- ódÿ suplement diety - Wzmacnia odpornoœæ na stres. 60 tabletek w opakowaniu, wystarcza na miesiêczna kuracjê, wygodne dawkowanie dla pacjenta, zawiera magnez w postaci dobrze przyswajalnego mleczanu, zawiera witaminê B6, która zwiêksza wch³anianie magnezu. VITA BUERLECITHINE 1L ASCALCIN C 10 ml 20 tabl. OCZY PRZEZIÊBIENIE I GRYPA Podmiot odpowiedzialny: Polfa ódÿ SA Sensilab Family NA PAMIÊÆ I KONCENTRACJÊ P³yn doustny, preparat z³o ony. Wskazania: os³abienie pamiêci i koncentracji, stany stresowe, nadpobudliwoœæ nerwowa, bezsennoœæ, stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie mêczenie siê), pomocniczo w dolegliwoœciach sercowych na tle nerwowym, objawy niedoboru witamin z grupy B, stan rekonwalescencji po przebytej chorobie, pomocniczo u osób w wieku starszym, zapobiegawczo w mia d ycy naczyñ, zapobiegawczo i pomocniczo przy podwy szonym poziomie cholesterolu we krwi. Przeciwwskazania: nadwra liwoœæ na substancje czynne lub któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹. Ze wzglêdu na zawartoœæ alkoholu produktu Vita Buerlecithin p³yn nie stosowaæ u: dzieci poni ej 12 roku ycia, kobiet w ci¹ y i karmi¹cych piersi¹, osób ze schorzeniami w¹troby, padaczk¹, chorob¹ alkoholw¹, uszkodzeniami mózgu. Ze wzglêdu na zawartoœæ sacharozy produktu Vita Buerlecithin p³yn nie nale y stosowaæ u osób z dziedzicznie wystêpuj¹cymi schorzeniami takimi jak: nietolerancja fruktozy, zespó³ z³ego wch³aniania glukozy - galaktozy, niedobór sacharazy - izomaltazy. Nycomed Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A, Warszawa Ascalcin Plus - Z nim do rana wydobrzejesz! Sk³ad: saszetka zawiera 500mg kwasu acetylosalicylowego, 300mg witaminy C, 200mg jonów wapnia w postaci laktoglukonianu Wskazania: gor¹czka i dolegliwoœci bólowe zwi¹zane z przeziêbieniem i gryp¹; bóle o lekkim i œrednim natê eniu. Postaæ: 10, 20 saszetek o smaku cytrynowym lub grejpfrutowym. Przeciwwskazania: uczulenia na kwas acetylosalicylowy i salicylany, choroba wrzodowa o³¹dka i dwunastnicy, skazy krwotoczne, z a b u r z e n i a k r z e p n i ê c i a k r w i, stosowanie leków przeciwzakrzepowych, zaburzenia równowagi kwasowozasadowej (cukrzyca, mocznica, tê yczka),znacznie zwiêkszone stê enia we krwi, astma wspó³istniej¹ca z polipami nosa, ciê ka niewydolnoœæ w¹troby, nerek, serca, okres ci¹ y TRAN GRYPOLEK i karmienia piersi¹ fenyloketonuria, dzieci poni ej 12 lat w przebiegu ospy w i e t r z n e i g r y p y. P o d m i o t odpowiedzialny: Polfa- ódÿ S 60 kaps. WZMOCNIENIE ORGANIZMU Tran z witaminami i kwasami omega 3 - S u p l e m e n t d i e t y. Z a w i e r a : nienasycone kwasy t³uszczowe z grupy Omega-3 EPA i DHA a tak e jest bogatym Ÿród³em witamin A, D3. Zawarte w produkcie sk³adniki w s p o m a g a j ¹ p r a c ê u k ³ a d u odpornoœciowego. Opakowanie zawiera 60 kapsu³ek. Producent: Diagnosis Sp. z o.o tabl. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA Grypolek to produkt z³o ony: 1 tabletka zawiera: 325 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezyny, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu.wskazania : Ogólny stan przeziêbienia, bóle g³owy, miêœni, gor¹czka, ból gard³a, nie yt nosa, kaszel spowodowany przeziêbieniem. Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na substancje czynne lub na któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹. Dzieci do lat 6. Nadciœnienie, choroby serca, cukrzyca, nadczynnoœæ tarczycy, utrudnione oddawanie moczu zwi¹zane z chorobami prostaty, ciê ka niewydolnoœæ nerek i w¹troby, niedokrwistoœæ. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami zawieraj¹cymi paracetamol. Stosowanie leków przeciwdepresyjnych, zawieraj¹cych inhibitor monoaminooksydazyny lub œrodków przeciw chorobie Parkinsona. Nie nale y stosowaæ preparatu przez okres dwóch tygodni po zaprzestaniu za ywania inhibitorów monoaminooksydazy. Producent: ICN Polfa Rzeszów S.A., ul. Przemys³owa 2, R z e s z ó w. P o d m i o t Odpowiedzialny: Kato L a b s S p. z o. o., ul. Marsza³kowska 138/82, Warszawa

4 BIOVITAL 1L Biovital Zdrowie dziêki zawartym sk³adnikom: podnosi witalnoœæ, wzmacnia serce, poprawia samopoczucie. Biovital Zdrowie. W zdrowym ciele, m³ody duch. Biovital Zdrowie firmy Bayer jest bogaty w cenne witaminy i wyci¹g z g³ogu, które wspomagaj¹ serce i daj¹ Ci energiê, by cieszyæ siê yciem jak za dawnych lat. Biovital Zdrowie. W zdrowym ciele, m³ody duch. Spraw radoœæ swoim najbli szym. Podaruj im Biovital Zdrowie firmy Bayer. Biovital Zdrowie. Od serca dla serca. STEROLEA WZMOCNIENIE ORGANIZMU CHOLESTEROL URINATIN 30 kaps. Urinatin: Jest preparatem, który, przyjmowany systematycznie, wspomaga prawid³owe funkcjonowanie dróg moczowych oraz wspiera naturalne mechanizmy obronne uk³adu moczowego. Urinatin zawiera wyci¹g z owoców urawiny, który pomaga utrzymaæ drogi moczowe w dobrej kondycji. Sposób u ycia: 1 kapsu³ka dziennie. Sk³ad: wyci¹g z owoców urawiny - jest bogatym Ÿród³em proantocyjanidyn i fruktozy, które utrudniaj¹ przyleganie bakterii do nab³onka dróg moczowych, dziêki czemu s¹ one naturalnie wyp³ukiwane strumieniem moczu na zewn¹trz. Zawarte w urawinie kwasy organiczne (benzoesowy, cytrynowy, jab³kowy) obni aj¹ ph moczu (zakwaszaj¹ go), stwarzaj¹c niekorzystne warunki dla rozwoju bakterii. Podmiot odpowiedzialny: Europlant PhytoPharm Sp. z o.o. SKRZYP Polny Forte 45 tabl. Skùad: substancje wypeùniajàce: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza; glukonian cynku; ekstrakt z skrzypu polnego, kwas L-askorbinowy; e k s t r a k t z p o k r z y w y ; s u b s t a n c j a przeciwzbrylajàca: stearynian magnezu; substancja wypeùniajàca: sól sodowa k a r b o k s y m e t y l o c e l u l o z y ; s u b s t a n c j a przeciwzbrylajàca; dwutlenek krzemu; D-pantotenian wapnia; chlorowodorek pirydoksyny; ryboflawina; monoazotan tiaminy; octan witaminy A; biotyna. Produkt zawiera laktozæ.dziaùanie: Kompozycja skùadników wspomaga kondycjæ wùosów i paznokci, k o r z y s t n i e w p ù y w a n a w y g l à d s k ó r y. Dawkowanie: Doroúli 1-2 tabletki dziennie p o d c z a s p o s i ù k u. P r z e c i w w s k a z a n i a : Nadwraýliwoúã na którykolwiek ze skùadników produktu. Uwagi: Kobiety w ciàýy oraz matki karmiàce przed zastosowaniem s u p l e m e n t u d i e t y p o w i n n y skonsultowaã siæ z lekarzem. 30 tabl. Sterolea - Wygraj z cholesterolem! Wysoki cholesterol to równie Twój problem? A 70% Polaków ma problemy z za wysokim" poziomem cholesterolu. Sterolea to innowacyjny, naturalny preparat w wygodnych do stosowania tabletkach zawieraj¹cy m in. sterole roœlinne. Badania naukowe udowodni³y skutecznoœæ steroli roœlinnych w obni aniu poziomu cholesterolu ca³kowitego i LDL - cholesterolu ( z³y cholesterol").sterolea jest przeznaczona dla osób chc¹cych obni yæ poziom cholesterolu. ESSENTIALE FORTE UK AD MOCZOWY ZDROWA W TROBA Essentiale Forte stosowany jest wspomagaj¹co w przewlek³ych chorobach w¹troby o ró nej etiologii oraz w stanach po uszkodzeniach w¹troby spowodowanych alkoholem, substancjami toksycznymi, niektórymi lekami i innymi czynnikami.sk³ad: 1 kaps. zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych zawieraj¹cych (3-sn-fosfatydylo)cholinê.Wskazania: Wspomagaj¹co w przewlek³ych chorobach w¹troby o ró nej etiologii oraz w stanach po uszkodzeniach w¹troby spowodowanych alkoholem, substancjami toksycznymi, niektórymi lekami i innymi czynnikami. Wspomagaj¹co w zapobieganiu nawrotom kamicy ó³ciowej i leczeniu zaburzeñ czynnoœciowych dróg ó³ciowych. Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na sk³adniki preparatu. Ci¹ a i okres karmienia piersi¹: W ci¹ y nale y zachowaæ ostro noœæ. VIBOVIT AQUA ELKI PIELÊGNACJA W OSÓW,SKÓRY I PAZNOKCI RÓD O WITAMIN VIBOVIT AQUA ELKI - Suplement diety Codzienna porcja witamin dla dziecka zawieraj¹ca zestaw 11 podstawowych witamin i mikroelementów niezbêdnych do prawid³owego rozwoju m³odego organizmu. Preparat stanowi uzupe³nienie codziennej diety dzieci powy ej 4. roku ycia. Codzienne dostarczanie witamin i mikroelementów w odpowiednich iloœciach i proporcjach zapewnia organizmowi dziecka optymalny rozwój, jak te jest niezbêdne w okresach zmniejszonej o d p o r n o œ c i, r e k o n w a l e s c e n c j i, wzmo onego wysi³ku i szybkiego wzrostu. Opakowanie zawiera 50 elków o smaku owocowym

5 15.84 OMEGA-3 60 kaps. IBALGIN MAXI 12 tabl. WZMOCNIENIE ORGANIZMU PRZECIWBÓLOWY Sk³ad: 1 kapsu³ka: olej rybi 100 mg, kwas EPA 135 mg, kwas DHA 90 mg, witamina E 5 mg (50 %RDA). * RDA - procent realizacji zalecanego dziennego zapotrzebowania. Dzia³anie: preparat zawiera olej rybi bêd¹cy Ÿród³em niezbêdnych dla prawid³owej diety kwasów EPA i DHA nale ¹cych do nienasyconych kwasów t³uszczowych z grupy Omega-3 (NNKT - Niezbêdne Nienasycone Kwasy T³uszczowe). Dieta bogata w oleje ryb jest istotna, poniewa organizm cz³owieka nie ma zdolnoœci syntetyzowania kwasów EPA i DHA. Dodatkowo zawarta w preparacie witamina E zapobiega utlenianiu t³uszczy. Dawkowanie: doroœli doustnie 1 kapsu³ka dziennie. Zaleca siê przyjmowanie preparatu podczas posi³ku. Dzia³anie jest najlepsze przy stosowaniu preparatu przez 4-5 miesiêcy. Kapsu³kê nale y po³kn¹æ w ca³oœci - nie rozgryzaæ. IBALGIN Maxi, 400 mg, tabletki powlekane. 1 tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Wskazania do stosowania: Bóle ró nego pochodzenia o nasileniu s³abym do umiarkowanego: bóle g³owy (m.in.. ból napiêciowy i migrena), bóle zêbów, bóle okolicy lêdÿwiowo - krzy owej, bóle towarzysz¹ce grypie i przeziêbieniu. Gor¹czka ró nego pochodzenia m.in.. w przebiegu grypy, przeziêbienia lub innych chorób zakaÿnych. Bolesne miesi¹czkowanie. Preparat jest przeznaczony do stosowania doraÿnego. Przeciwwskazania: Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwra liwoœci¹ na ibuprofen lub któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹ preparatu oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylo-wego lub innych leków z grupy NLPZ wystêpowa³y objawy alergii w postaci nie ytu nosa, pokrzywki lub skurczu oskrzeli w wywiadzie; z czynn¹ chorob¹ wrzodow¹ o³¹dka i (lub) dwunastnicy, perforacj¹ lub krwawieniem, równie zwi¹zanymi ze stosowaniem leków z grupy NLPZ; stosuj¹cych jednoczeœnie inne leki z grupy NLPZ, w tym inhibitory COX-2 (zwiêkszone ryzyko wyst¹pienia dzia³añ niepo ¹-danych; w III trymestrze ci¹ y; ze skaz¹ 7.95 krwoto-czn¹; z ciê k¹ niewydolnoœci¹ w¹troby, nerek 4.90 lub serca. Podmiot odpowiedzialny posiadaj¹cy Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Zentiva a.s., U Kabelovny 130, Dolní Mìcholupy, Praga 10, Republika Czeska. Pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu nr: Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o. o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa, tel. (22) BIOARON C 100 ml ODPORNOŒÆ DZIECI MENTHOSEPT 20 tabl. BÓL GARD A Bioaron C - Syrop 100 ml - Odpornoœæ dzieci Sk³ad: 100 ml preparatu zawiera: Extractum Aloes arborescentis recens fluidum (wyci¹g z aloesu) - 38,4 g; Vitaminum C 1,02 g. Wskazania do stosowania: pomocniczo: - w infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziêbienia, - w braku apetytu. Przeciwwskazania: Nietolerancja fruktozy, zespó³ z³ego wch³aniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy - izomaltazy. Podmiot odpowiedzialny: PhytoPharm Klêka SA, Klêka 1, Nowe Miasto nad Wart¹ NASIC KIDS 10 ml. KATAR Nasic kids, (0,05 mg + 5,0 mg)/dawkê, aerozol do nosa, roztwór. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu, co odpowiada 0,10 g) zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolinihydrochloridum) i 5,0 mg d e k s o p a n t e n o l u ( D e x p a n t h e n o l u m ). P o s t a æ farmaceutyczna: aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Produkt leczniczy nasic kids jest wskazany w objawowym leczeniu niedro noœci przewodów nosowych w przebiegu przeziêbienia oraz przebytej operacji nosa - dla po budzenia gojenia siê b³ony œluzowej i poprawy dro noœci nosa. Produkt leczniczy nasickids jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na ksylometazolinê, deksopantenol lub na któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹. Suche, zanikowe zapalenie b³ony œluzowej nosa (rhinitissicca). Nie stosowaæ u dzieci w wieku poni ej 2 lat, ani po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drog¹ przeznosow¹ i po operacjach przebiegaj¹cych z ods³oniêciem opony twardej Podmiot odpowiedzialny: Castella-med. GmbH & Co. KG, Gereonsmühlengasse 1-11, Kolonia, Niemcy. Dystrybutor: Nepentes S.A., ul. GwiaŸdzista 69 F, Warszawa Menthosept - Tabletki do ssania. Odka anie jamy ustnej, dzi¹se³ i gard³a w przebiegu zapalenie bakteryjnego i grzybiczego. Przeciwwskazania: ci¹ a i dzieci do 6. roku ycia, nadwra liwoœæ na substancjê czynn¹ lub którykolwiek z pozosta³ych sk³adników leku. Sk³ad: Jedna tabletka zawiera chlorek cetylopirydyniowy jednowodny - 1,5 mg. Wskazania: Lek stosuje siê do odka ania jamy ustnej, dzi¹se³ i gard³a w przebiegu zapalenia bakteryjnego i grzybiczego. Stosuje siê tak e w stomatologii do odka ania jamy ustnej, jeœli mo liwoœæ pielêgnacji jamy ustnej jest ograniczona. Postaæ: 20 tabletek do ssania. Podmiot odpowiedzialny: Polfa- ódÿ S NASIC KATAR 10 ml. Nasic, (0,1 mg +5,0 mg)/dawkê, aerozol do nosa, roztwór. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu, co odpowiada 0,10 g) zawiera 0,1 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolinihydro-chloridum) i 0,5 mg d e k s o p a n t e n o l u ( D e x p a n t h e n o l u m ). P o s t a æ farmaceutyczna: aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: wskazany w objawowym leczeniu niedro noœci przewodów nosowych w przebiegu przeziêbienia oraz po przebytej operacji nosa - dla pobudzenia gojenia siê b³ony œluzowej i poprawy dro noœci nosa. Produkt leczniczy nasic jest wskazany do stosowania u doros³ych i dzieci w wieku powy ej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na ksylometazolinê, deksopantenol lub na któr¹kolwiek substancje pomocnicz¹. Suche, zanikowe zapalenie b³ony œluzowej nosa (rhinitissicca), u dzieci poni ej 6 lat, po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drog¹ przeznosow¹ i po operacjach przebiegaj¹cych z ods³oniêciem opony twardej. Podmiot odpowiedzialny: Castella-med. GmbH & Co. KG, Gereonsmühlengasse 1-11, Kolonia, Niemcy

6 SUDOCREM 250 g SUDOCREM 125 g ZDROWA SKÓRA ZDROWA SKÓRA Sudocrem to antyseptyczny i hipoalergiczny krem dla dzieci i doros³ych z problemami skórnymi. Jest szczególnie wskazany do pielêgnacji skóry niemowl¹t, gdy zapobiega powstawaniu podra nieñ i ³agodzi skutki odpieluszkowego odparzenia skóry. Dziêki odpowiednio dobranym sk³adnikom, takim jak: hipoalergiczna lanolina, tlenek cynku, alkohol benzylowy oraz benzoesan i cynamonian benzylu, krem wykazuje wielop³aszczyznowe dzia³anie, m.in..: przeciwgrzybicze, antybakteryjne,regeneracyjne, koj¹ce, ³agodz¹ce oraz ochronne. Sudocrem jest bardzo dobrze tolerowany, nie wywo³uje podra nieñ i nie wysusza skóry. Wielop³aszczyznowe dzia³anie najwa niejszych sk³adników aktywnych: Lanolina - nawil a, tworzy warstwê okluzyjn¹. Tlenek cynku - przeciwzapalnie, œci¹gaj¹co. Alkohol benzylowy - antybakteryjnie,przeciwgrzybiczno. Benzoesan benzylu i cynamonian benzylu - wspoma-ganie i przyspieszanie procesu gojenia.pojemnoœæ: 250 g Producent: Forest Tosara LTD., Baldoyle Ind. Est., Dublin 13, Ireland. Dystrybutor w Polsce: Nepentes S SUDOCREM 60 g ZDROWA SKÓRA Sudocrem to antyseptyczny i hipoalergiczny krem dla dzieci i doros³ych z problemami skórnymi. Jest szczególnie wskazany do pielêgnacji skóry niemowl¹t, gdy zapobiega powstawaniu podra nieñ i ³agodzi skutki odpieluszkowego odparzenia skóry. Dziêki odpowiednio dobranym sk³adnikom, takim jak: hipoalergiczna lanolina, tlenek cynku, alkohol benzylowy oraz benzoesan i cynamonian benzylu, krem wykazuje wielop³aszczyznowe dzia³anie, m.in..: przeciwgrzybicze, antybakteryjne,regeneracyjne, koj¹ce, ³agodz¹ce oraz ochronne. Sudocrem jest bardzo dobrze tolerowany, nie wywo³uje podra nieñ i nie wysusza skóry. Wielop³aszczyznowe dzia³anie najwa niejszych sk³adników aktywnych: Lanolina - nawil a, tworzy warstwê okluzyjn¹. Tlenek cynku - przeciwzapalnie, œci¹gaj¹co. Alkohol benzylowy - antybakteryjnie,przeciwgrzybiczno. Benzoesan benzylu i cynamonian benzylu - wspoma-ganie i przyspieszanie procesu gojenia.pojemnoœæ: 125 g Producent: Forest Tosara LTD., Baldoyle Ind. Est., Dublin 13, Ireland. Dystrybutor w Polsce: Nepentes S HEPATIL 40 tabl. ZDROWA W TROBA Sudocrem to antyseptyczny i hipoalergiczny krem dla dzieci i doros³ych z problemami skórnymi. Jest szczególnie wskazany do pielêgnacji skóry niemowl¹t, gdy zapobiega powstawaniu podra nieñ i ³agodzi skutki odpieluszkowego odparzenia skóry. Dziêki odpowiednio dobranym sk³adnikom, takim jak: hipoalergiczna lanolina, tlenek cynku, alkohol benzylowy oraz benzoesan i cynamonian benzylu, krem wykazuje wielop³aszczyznowe dzia³anie, m.in..: przeciwgrzybicze, antybakteryjne,regeneracyjne, koj¹ce, ³agodz¹ce oraz ochronne. Sudocrem jest bardzo dobrze tolerowany, nie wywo³uje podra nieñ i nie wysusza skóry. Wielop³aszczyznowe dzia³anie najwa niejszych sk³adników aktywnych: Lanolina - nawil a, tworzy warstwê okluzyjn¹. Tlenek cynku - przeciwzapalnie, œci¹gaj¹co. Alkohol benzylowy - antybakteryjnie,przeciwgrzybiczno. Benzoesan benzylu i cynamonian benzylu - wspoma-ganie i przyspieszanie procesu gojenia.pojemnoœæ: 60 g Producent: Forest Tosara LTD., Baldoyle Ind. Est., Dublin 13, Ireland. Dystrybutor w Polsce: Nepentes S Rhinafen udra nia zatkany nos. Sk³ad: tabletka zawiera 200mg ibuprofenu i 30mg pseudoefedryny Podmiot odpowiedzialny: Polfa- ódÿ S Wskazania: niedro noœæ nosa i zatok obocznych nosa, bóle stawowo - miêœniowe, bóle g³owy, gor¹czka. Przeciwwskazania: uczulenie na sk³adniki leku, uczulenie na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; astma aspirynowa, obrzêk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, nie ytu nosa lub pokrzywki, zwi¹zane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ, ciê ka niewydolnoœæ nerek, w¹troby, choroby wrzodowa o³¹dka, dwunastnicy; perforacja lub krwawienia, równie wystêpuj¹cego po zastosowaniu NLPZ, ciê kie nadciœnienia têtnicze, jaskra, nadczynnoœæ tarczycy, rozrostu gruczo³u krokowego, guz chromoch³onny, polipy nosa, ciê ka choroba uk³adu sercowo-naczyniowego, tachykardia, d³awica piersiowa, ciê ka niewydolnoœæ serca, krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub wystêpowania czynników ryzyka, które mog¹ zwiêkszaæ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia, przyjmowanie leków zwê aj¹cych naczynia krwionoœne lub innych leków zmniejszaj¹cych przekrwienie, ci¹ a i karmienie piersi¹, skaza krwotoczna i p r z y j m o w a n i a l e k ó w przeciwzakrzepowych, zatrzymanie moczu, jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. RHINAFEN 20 tabl KATAR Wspomaga pracê w¹troby.preparat dzia³a korzystnie i ochronnie na w¹trobê.polecany jest w celu wspomagania prawid³owej pracy w¹troby poprzez regulacjê cyklu mocznikowego. Preparat nie mo e byæ stosowany jako substytut zró nicowanej diety SANOSTOL x60 RÓD O WITAMIN 20 tabl. Preparat Sanostol przeznaczony jest dla dzieci i m³odzie y. Stosowany w okresie intensywnego wzrostu,profilaktycznie w okresie jesienno-zimowym, w okresie rekonwalescencji, w okresie ogólnego przemêczenia organizmu. Skùad: wapñ (w postaci wæglanu wapnia), witaminy: C, E, B2 (Ryboflawina), B (tiamina), A, B6, B12, D, niacyna, kwas pantotenowy, kwas foliowy, biotyna Wskazania: w okresie intensywnego wzrostu, profilaktycznie w okresie jesienno-zimowym, w okresie rekonwalescencji, w okresie ogólnego przeciàýenia organizmu Przeciwwskazania: hiperkalcemia, hiperkalcuria, u dzieci poniýej 1 roku ycia

7 LARYNG UP 16 tabl. LIOVEN 50 g BÓL GARD A ZMÊCZONE,OPUCHNIÊTE NOGI Laryng Up ma postaæ tabletek do ssania, które zawieraj¹ w swym sk³adzie laktoferynê. Jest to bia³ko, posiadaj¹ce w³aœciwoœci: przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwzapalne. Poprzez przyjêcie laktoferyny miejscowo tj. w postaci tabletki do ssania naœladuje siê naturalnie wystêpuj¹ce mechanizmy obronne maj¹ce na celu wspomaganie prawid³owego funkcjonowania jamy ustnej i gard³a. ACODIN 300 KASZEL ml LIOVEN heparyna, kasztanowiec, oczar, arnika Preparat jest przeznaczony do pielêgnacji skóry ciê kich i zmêczonych nóg. Dzia³anie: Lioven, dziêki wyj¹tkowej kompozycji sk³adników, skutecznie i szybko zmniejsza uczucie zmêczenia i ciê koœci nóg. Poprawia ich estetykê i wygl¹d. Dzia³a ³agodz¹co i odprê aj¹co. Dodatek mentolu powoduje przyjemne uczucie delikatnego ch³odzenia, relaksu, œwie oœci i lekkoœci zmêczonych nóg. Preparat, dziêki lekkiej konsystencji, szybko siê wch³ania, nie brudzi odzie y, ma przyjemny zapach. Pozostawia skórê g³adk¹, elastyczn¹ i miêkk¹. Polecany dla: Osób ze skór¹ sk³onn¹ do paj¹czków naczyniowych oraz rozszerzonych i kruchych naczynek, wykonuj¹cych stoj¹c¹ i siedz¹c¹ pracê oraz w podró y i podczas upa³ów. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie: 50 g Emo-Farm Sp. z o. o., ul. ódzka 52, Ksawerów VIT.C FORTE 1000 mg x 20 WITAMINA C 1000 mg Leczenie objawowe suchego kaszlu ró nego pochodzenia (niezwi¹zanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych). Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na dekstrometorfan lub którykolwiek sk³adnik produktu leczniczego. Nie stosowaæ u pacjentów przyjmuj¹cych leki z grupy inhibitorów MAO (niektóre leki stosowane w depresji, chorobie Parkinsona); nale y zachowaæ 14-dniow¹ przerwê miêdzy zaprzestaniem podawania inhibitorów MAO, a rozpoczêciem stosowania dekstrometorfanu. Niewydolnoœæ oddechowa lub ryzyko jej wyst¹pienia, astma oskrzelowa. Sk³ad: 5 ml syropu zawiera 15mg bromowodoru dekstrometorfanu i 50 mg dekspantenolu Dawkowanie: Doroœli i dzieci powy ej 12 lat: 5 ml syropu Acodin 300 do 4 razy na dobê. Pokarm nie wp³ywa na wch³anianie dekstrometorfanu. Syrop Acodin 300 mo na przyjmowaæ z posi³kiem lub niezale nie o d p o s i ³ k ó w. P o d m i o t 8.91 odpowiedzialny: Sanofi- Aventis Sp. z o.o dzika ró a, miód, malina TRACHISEPT 16 pastylek BÓL GARD A Trachisept 16 pastylek do ssania - suplement diety N a t u r a l n i e s k u t e c z n y na gard³o. Sk³adniki zawarte w preparacie: - ³agodz¹ podra nienia gard³a - dzia³aj¹ ochronnie na drogi oddechowe - nawil aj¹ i korzystnie wp³ywaj¹ na b³onê œluzow¹ jamy ustnej i gard³a Podmiot odpowiedzialny: Ozone Laboratories Pharma S.A. Tabletki musujàce o smaku cytrynowym Witamina C FORTE 1000 mg suplement diety przeznaczony jest dla osób dorosùych jako uzupeùnienie codziennej diety w witaminæ C. Zawarta w skùadzie witamina C wspomaga prawidùowà pracæ systemu immunologicznego. Produkt zaleca siæ stosowaã w okresie zwiækszonego zapotrzebowania na witaminæ C. Sposób uýycia: Rozpuúciã 1 tabletkæ w szklance chùodnej wody. Zaleca siæ spoýywaã 1 tabletkæ dziennie. Przeciwwskazania: nadwraýliwoúã na którykolwiek ze skùadników preparatu. Kobiety w ciàýy oraz matki karmiàce przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowaã siæ z lekarzem.nie przekraczaã zalecanej porcji do spoýycia w ciàgu dnia. Suplement diety nie moýe byã stosowany jako substytut (zamiennik) zróýnicowanej d i e t y. Z a w a r t o ú ã t u b y : 20 tabletek po 4g masa netto 80g IBUPROM ZATOKI 12 tabl. NIEDROZNOŒÆ NOSA I ZATOK Sk³ad: Substancja czynna:1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.wskazania: DoraŸne leczenie objawów wystêpuj¹cych w przeziêbieniu i grypie: ból g³owy lub gard³a, bóle miêœniowe, ból i niedro noœæ zatok obocznych nosa, katar, gor¹czka. Dzia³anie: Preparat z³o ony o dzia³aniu przeciwbólowym, przeciwgor¹czkowym, przeciwzapalnym, zmniejszaj¹cym iloœæ wydzieliny oraz obrzêk b³ony œluzowej nosa, udro niaj¹cym przewody nosowe i zatoki oboczne nosa. Ibuprofen, pochodna kwasu propionowego nale ¹ca do grupy NLPZ, wykazuje dzia³anie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgor¹czkowe. Mechanizm dzia³ania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn na drodze blokownia cyklooksygenazy kwasu arachidonowego COX-2. Prowadzi to do zahamowania syntezy cyklicznych nadtleków, bezpoœrednich prekursorów prostaglandyn. Dzia³anie na COX-1 odpowiada za dzia³ania niepo ¹dane. Dobrze wch³ania siê z przewodu pokarmowego, T0,5 wynosi 2 h. Metabolizm zachodzi w w¹trobie, a wydalanie przez nerki. Pseudoefedryna jest a-sympatykomimetykiem. Dzia³aj¹c na receptory adrenegiczne wmiêœniach g³adkich naczyñ krwionoœnych prowadzi do ich skurczu, ograniczenia przep³ywu przez ³o ysko w³oœniczkowe oraz redukuje iloœæ krwi zalegaj¹cej w zatokach ylnych. Dobrze wch³ania siê z przewodu pokarmowego, T0,5 wynosi 9-16 h. Metabolizm zachodzi w w¹trobie, czêœciowo do aktywnego metabolitu - norpseudoefedryny, a wydalanie przez nerki. W leczeniu pocz¹tek dzia³ania preparatu wystêpuje po min. i utrzymuje siê przez 4-6 h Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. Z o.o

8

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA Witagin tabletka Działanie: Korzeń żeń-szenia wykazuje działanie stymulujące na OUN. Witaminy i mikroelementy zawarte w preparacie uzupełniają niedobory tych związków powstałe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS III 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4. l Wskazania do stosowania Leczenie ostrego bólu (patrz punkt 4.2) Leczenie objawowe dolegliwości bólowych w przebiegu choroby

Bardziej szczegółowo

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem.

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem. VI.2 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych z ambroksolem VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Bardziej szczegółowo

APAp dla dzieci w zawiesinie

APAp dla dzieci w zawiesinie APAp dla dzieci w zawiesinie Paracetamol usp to skuteczny, wysokiej jakości lek o działaniu: II II przeciwgorączkowym przeciwbólowym Walory smakowe w przypadku leku dla dzieci są równie ważne jak skuteczność

Bardziej szczegółowo

probiotyk o unikalnym składzie

probiotyk o unikalnym składzie ~s~qoy[jg probiotyk o unikalnym składzie ecovag, kapsułki dopochwowe, twarde. Skład jednej kapsułki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 10 8 CFU Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Multi-Sanostol Syrop

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Multi-Sanostol Syrop ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Multi-Sanostol Syrop Preparat wielowitaminowy dla dzieci. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Multi-Sanostol, syrop

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Multi-Sanostol, syrop Preparat wielowitaminowy dla dzieci. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Multi-Sanostol, syrop Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Grypa Objawy kliniczne choroby Przeziębieniem Objawy przeziębienia

Grypa Objawy kliniczne choroby Przeziębieniem Objawy przeziębienia Grypa jest ostrą, bardzo zaraźliwą chorobą układu oddechowego, wywołaną przez RNA wirusy z rodziny Orthomyxoviridae. Wyróżniamy wirusy A i B tworzące jeden rodzaj i wirus C rodzajowo odmienny. Grypa występuje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tussal Antitussicum, 15 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 15 mg dekstrometorfanu

Bardziej szczegółowo

23PLN OD OSOBY PRZERWY KAWOWE@NOVOTEL KATOWICE CENTRUM. Czy wiesz, że...? PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA

23PLN OD OSOBY PRZERWY KAWOWE@NOVOTEL KATOWICE CENTRUM. Czy wiesz, że...? PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA Ludzki organizm w ok. 60% składa się z wody. Bardzo ważne jest wypijanie przynajmniej 1,5 l płynów dziennie - zapobiegasz w ten sposób odwodnieniu organizmu oraz wspomagasz pracę mózgu. PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

300,0 mg. 150,0 mg. Witamina C 85,0 mg 106% Witamina B 3 (mg ekwiwalentu niacyny) 18,0 mg

300,0 mg. 150,0 mg. Witamina C 85,0 mg 106% Witamina B 3 (mg ekwiwalentu niacyny) 18,0 mg Pharmaton Matruelle Suplement diety Kapsułki żelatynowe miękkie 30 szt., 60szt. PHARMATON MATRUELLE jest kompozycją witamin oraz składników mineralnych z dodatkiem kwasów Omega-3 (w tym DHA) oraz kwasem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alermed, 10 mg, tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy

Bardziej szczegółowo

www.mergeto.pl Kraków Sp. z o.o., 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 9, e-mail: info@polfa-krakow.pl tel. 42 288 17 04 42 288 17 05 mergeto@mergeto.

www.mergeto.pl Kraków Sp. z o.o., 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 9, e-mail: info@polfa-krakow.pl tel. 42 288 17 04 42 288 17 05 mergeto@mergeto. www.mergeto.pl Polfa Kraków Sp. z o.o., 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 9, e-mail: info@polfa-krakow.pl tel. 42 288 17 04 42 288 17 05 mergeto@mergeto.pl Polfa Kraków to dynamicznie rozwijająca się firma na

Bardziej szczegółowo

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27 Polfa Warszawa S.A. dziękuje Pani doc. dr hab. Idalii Cybulskiej wieloletniemu lekarzowi Instytutu Kardiologii w Aninie za pomoc w opracowaniu niniejszego materiału. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

0,544 mg (co odpowiada 0,44 mg witaminy B 1 ) w postaci azotanu tiaminy - witaminę B 2 (ryboflawina) 0,3 mg - witaminę B 6 w postaci

0,544 mg (co odpowiada 0,44 mg witaminy B 1 ) w postaci azotanu tiaminy - witaminę B 2 (ryboflawina) 0,3 mg - witaminę B 6 w postaci CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vita Buerlecithin, tabletki drażowane, produkt złożony. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancjami czynnymi produktu są: lecytyna sojowa,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. NUROFEN, żel, 50 mg/g (Ibuprofenum)

Ulotka dla pacjenta. NUROFEN, żel, 50 mg/g (Ibuprofenum) Ulotka dla pacjenta Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alerzina, 10 mg, tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diprosone, 0,64 mg/g, maść 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy gram maści zawiera 0,64 mg betametazonu dipropionianu (Betamethasoni

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 23 czerwiec 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 23 czerwiec 2016 SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA > Model : 8217012 Producent : - POLIXAR 10 NA WYSOKI CHOLESTEROL Preparat przeznaczony dla osób pragnących zmniejszyć ryzyko podwyższenia poziomu cholesterolu we krwi. POLIXAR 5

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika. Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika. Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór Benzydamini hydrochloridum + Cetylpyridinii chloridum Należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO XYLOMETAZOLIN WZF, 0,05%, 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Butamid, 1,5 mg/ml, syrop 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu (Butamirati citras). Substancja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku (Pseudoephedrini hydrochloridum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku (Pseudoephedrini hydrochloridum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sudafed, 60 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku (Pseudoephedrini

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ACODIN 300, (15 mg + 50 mg)/5 ml, syrop Dextromethorphani hydrobromidum + Dexpanthenolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ACODIN 300, (15 mg + 50 mg)/5 ml, syrop Dextromethorphani hydrobromidum + Dexpanthenolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ACODIN 300, (15 mg + 50 mg)/5 ml, syrop Dextromethorphani hydrobromidum + Dexpanthenolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Cena : 75,00 zł Producent : SCITEC NUTRITION Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji. superodzywki.pl

Cena : 75,00 zł Producent : SCITEC NUTRITION Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji. superodzywki.pl Scitec Multi Pro PLUS 30 saszetek Cena : 75,00 zł Producent : SCITEC NUTRITION Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 23-12-2016 MULTI PRO PLUS posiada wysoki poziom multi-

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, płyn do inhalacji z nebulizatora Ambroxoli hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, płyn do inhalacji z nebulizatora Ambroxoli hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, płyn do inhalacji z nebulizatora Ambroxoli hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Esberitox N, 0,215 ml/tabletkę, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera: 0,215 ml alkoholowo-wodnego wyciągu (1:11)

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

WITAMINY. www.pandm.prv.pl

WITAMINY. www.pandm.prv.pl WITAMINY - wpływa na syntezę białek, lipidów, hormonów a szczególnie hormonów tarczycy - pomaga w utrzymaniu prawidłowej czynności uk.immunologicznego - pomaga w leczeniu : rozedmy płuc i nadczynności

Bardziej szczegółowo

Układ wydalniczy i skóra

Układ wydalniczy i skóra Układ wydalniczy i skóra 1. Zaznacz definicję wydalania. A. Usuwanie z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii. B. Pobieranie przez organizm substancji niezbędnych do podtrzymywania funkcji Ŝyciowych

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. GRIPPOKAPS 250 mg + 30 mg, kapsułki miękkie (Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum)

Ulotka dla pacjenta. GRIPPOKAPS 250 mg + 30 mg, kapsułki miękkie (Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum) Ulotka dla pacjenta Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. KETOTIFEN WZF (Ketotifenum) 1 mg/5 ml, syrop

Ulotka dla pacjenta. KETOTIFEN WZF (Ketotifenum) 1 mg/5 ml, syrop Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA FARMAKOLOGII I FARMAKOLOGII KLINICZNEJ DLA III, IV, V ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO

KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA FARMAKOLOGII I FARMAKOLOGII KLINICZNEJ DLA III, IV, V ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO KOMPLEKSOWY PROGRAM NAUCZANIA FARMAKOLOGII I FARMAKOLOGII KLINICZNEJ DLA III, IV, V ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO Zajêcia odbywaja siê w formie wyk³adów, æwiczeñ i seminariów oraz tzw. symulacji sytuacji klinicznych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O LEKU 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Donepex, 10 mg, tabletki powlekane

INFORMACJA O LEKU 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Donepex, 10 mg, tabletki powlekane INFORMACJA O LEKU 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Donepex, 5 mg, tabletki powlekane Donepex, 10 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Donepezili hydrochloridum Każda tabletka powlekana 5

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cholinex Intense, 2,5 mg + 1,2 mg, tabletki do ssania 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka do ssania zawiera 2,5 mg heksylorezorcynolu

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. Alerton (Cetirizini dihydrochloridum) 10 mg, tabletki powlekane

Ulotka dla pacjenta. Alerton (Cetirizini dihydrochloridum) 10 mg, tabletki powlekane Ulotka dla pacjenta ależy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. XYLOMETAZOLIN WZF 0,05%, 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór Xylometazolini hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. XYLOMETAZOLIN WZF 0,05%, 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór Xylometazolini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta XYLOMETAZOLIN WZF 0,05%, 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór Xylometazolini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1: Preparaty do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp kod CPV 33692510-5

Pakiet nr 1: Preparaty do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp kod CPV 33692510-5 0 Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy Pakiet nr 1: Preparaty do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp kod CPV 33692510-5 Stawka Wartość brutto w Typ asortymentu /Nazwa handlowa* Cena Wartość netto

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Duspatalin, 135 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 135 mg mebeweryny chlorowodorku (Mebeverini hydrochloridum).

Bardziej szczegółowo

ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO RUTINOSAL C Salicis cortex + Rutosidum + Vitaminum C tabletka, 300 mg + 20 mg + 40 mg Skład tabletki: kora wierzby - 300 mg rutozyd

Bardziej szczegółowo

Paracetamol Biofarm Paracetamolum 500 mg, tabletki

Paracetamol Biofarm Paracetamolum 500 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Paracetamol Biofarm Paracetamolum 500 mg, tabletki Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Vita Buerlecithin Płyn doustny

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Vita Buerlecithin Płyn doustny Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Vita Buerlecithin Płyn doustny Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cholinex Intense, 2,5 mg + 1,2 mg, tabletki do ssania 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka do ssania zawiera 2,5 mg heksylorezorcynolu

Bardziej szczegółowo

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Lipidy OLEJ. Kwasy t uszczowe. Kwasy t uszczowe Omega6 COOH COOH CH3. Schéma acides gras omega 6 COOH

Lipidy OLEJ. Kwasy t uszczowe. Kwasy t uszczowe Omega6 COOH COOH CH3. Schéma acides gras omega 6 COOH Lipidy CH 3 R CH3 Kwasy t uszczowe Kwasy t uszczowe Omega3 Lipidy Schéma acides gras omega 6 CH3 Kwasy t uszczowe Omega6 23 TRAN Kwasy t uszczowe Wielonienasycone kwasy t uszczowe zawarte w pokarmie ulegajà

Bardziej szczegółowo

Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum

Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum wiera ona - - - - lub farmaceucie. Patrz punkt 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Lek Elicea zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 25 czerwiec 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 25 czerwiec 2016 CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ > Model : 4075211 Producent : MERCK KGAA FEMINATAL N - Podwójne zdrowie dziecka i mamy Zestaw witamin i minerałów dla kobiet w ciąży i karmiących piersią - najczęściej stosowany

Bardziej szczegółowo

Ginkgo bilobae folium extractum siccum

Ginkgo bilobae folium extractum siccum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ginkofar 40 mg, tabletki powlekane Ginkgo bilobae folium extractum siccum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. KOPIRYNA TABLETKI OD BÓLU GŁOWY (Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum) 400 mg + 50 mg, tabletki

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. KOPIRYNA TABLETKI OD BÓLU GŁOWY (Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum) 400 mg + 50 mg, tabletki ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KOPIRYNA TABLETKI OD BÓLU GŁOWY (Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum) 400 mg + 50 mg, tabletki Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Montespir 10 mg, tabletki powlekane Montelukastum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Montespir 10 mg, tabletki powlekane Montelukastum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Montespir 10 mg, tabletki powlekane Montelukastum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Theraflu Kaszel; 1,5 mg/ml, syrop 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynian (Butamirati citras).

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Karbis, 4 mg, tabletki Karbis, 8 mg, tabletki Karbis, 16 mg, tabletki Karbis, 32 mg, tabletki Candesartanum cilexetilum Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

KOFERINA TABLETKI OD BÓLU GŁOWY Acidum acetylsalicylicum + Ethenzamidum + Coffeinum 400 mg + 100 mg + 50 mg, tabletki

KOFERINA TABLETKI OD BÓLU GŁOWY Acidum acetylsalicylicum + Ethenzamidum + Coffeinum 400 mg + 100 mg + 50 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta KOFERINA TABLETKI OD BÓLU GŁOWY Acidum acetylsalicylicum + Ethenzamidum + Coffeinum 400 mg + 100 mg + 50 mg, tabletki Należy uważnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika elevit PRONATAL tabletki powlekane Lek zawierający witaminy i związki mineralne

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika elevit PRONATAL tabletki powlekane Lek zawierający witaminy i związki mineralne Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika elevit PRONATAL tabletki powlekane Lek zawierający witaminy i związki mineralne Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ybersigax, 150 mg, tabletki powlekane Ybersigax, 300 mg, tabletki powlekane Irbesartanum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ybersigax, 150 mg, tabletki powlekane Ybersigax, 300 mg, tabletki powlekane Irbesartanum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ybersigax, 150 mg, tabletki powlekane Ybersigax, 300 mg, tabletki powlekane Irbesartanum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy

Bardziej szczegółowo

0,544 mg (co odpowiada 0,44 mg witaminy B 1 ) w postaci azotanu tiaminy - witaminę B 2 (ryboflawina) 0,3 mg - witaminę B 6 w postaci

0,544 mg (co odpowiada 0,44 mg witaminy B 1 ) w postaci azotanu tiaminy - witaminę B 2 (ryboflawina) 0,3 mg - witaminę B 6 w postaci CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vita Buerlecithin, tabletki drażowane, produkt złożony. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancjami czynnymi produktu są: lecytyna sojowa,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma 1 mg/ml, krople do nosa, roztwór Xylomethazolini hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA. VIBOVIT baby, krople doustne (Produkt złoŝony)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA. VIBOVIT baby, krople doustne (Produkt złoŝony) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA VIBOVIT baby, krople doustne (Produkt złoŝony) NaleŜy przeczytać uwaŝnie całą ulotkę, poniewaŝ zawiera ona informacje waŝne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA DIKLONAT P, 10 mg/g, żel (Diclofenacum natricum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. FLUNARIZINUM WZF, 5 mg, tabletki. Flunarizinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. FLUNARIZINUM WZF, 5 mg, tabletki. Flunarizinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta FLUNARIZINUM WZF, 5 mg, tabletki Flunarizinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

CLEMASTINUM HASCO (Clemastinum) 1 mg, tabletki

CLEMASTINUM HASCO (Clemastinum) 1 mg, tabletki Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Adepend, 50 mg, tabletki powlekane. Naltrexoni hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Adepend, 50 mg, tabletki powlekane. Naltrexoni hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Adepend, 50 mg, tabletki powlekane Naltrexoni hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Acatar Acti-Tabs, 60 mg + 2,5 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 tabletka zawiera: Pseudoephedrini

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Otrivin 0,05%; 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór Xylometazolini hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Otrivin 0,05%; 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór Xylometazolini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Otrivin 0,05%; 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór Xylometazolini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Paracetamol Biofarm Paracetamolum 1000 mg, tabletki powlekane

Paracetamol Biofarm Paracetamolum 1000 mg, tabletki powlekane Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Paracetamol Biofarm Paracetamolum 1000 mg, tabletki powlekane Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. IBALGIN 200 mg, tabletki powlekane (Ibuprofenum) Skład

ULOTKA DLA PACJENTA. IBALGIN 200 mg, tabletki powlekane (Ibuprofenum) Skład ULOTKA DLA PACJENTA Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zyx, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO. FILOMAG B 6, 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO. FILOMAG B 6, 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO FILOMAG B 6, 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 tabletka zawiera 40 mg

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Feminon PMS, 4 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda kapsułka twarda Feminon PMS zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Podmiot odpowiedzialny: SUN-FARM Sp. z o.o., Człekówka 75,05-340 Kołbiel.

Podmiot odpowiedzialny: SUN-FARM Sp. z o.o., Człekówka 75,05-340 Kołbiel. ULOTKA DLA PACJE TA ależy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

Lortanda, 2,5 mg, tabletki powlekane Letrozolum

Lortanda, 2,5 mg, tabletki powlekane Letrozolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lortanda, 2,5 mg, tabletki powlekane Letrozolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Olmesartan Polpharma, 10 mg, tabletki powlekane Olmesartan Polpharma, 20 mg, tabletki powlekane Olmesartan Polpharma, 40 mg, tabletki powlekane Olmesartanum

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO GLIMBAX 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg Diclofenacum

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBUM FORTE 400 mg, kapsułki miękkie. (Ibuprofenum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBUM FORTE 400 mg, kapsułki miękkie. (Ibuprofenum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta IBUM FORTE 400 mg, kapsułki miękkie (Ibuprofenum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Folacid, 5 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 5 mg kwasu foliowego (Acidum folicum). Substancje pomocnicze:

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Apo-Fina, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Apo-Fina, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Apo-Fina, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 196 13656 Poz. 1425 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 paêdziernika 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 196 13656 Poz. 1425 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 paêdziernika 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 196 13656 Poz. 1425 1425 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 paêdziernika 2007 r. w sprawie sk adu oraz oznakowania suplementów diety 2) Na podstawie art. 27 ust. 6 i 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX Bio 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki

Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki Zestaw witamin i składników mineralnych przygotowany

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX Bio 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Charakterystyka Produktu Leczniczego Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Magne B 6 forte 100 mg + 10 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cinnarizinum Aflofarm, 25 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 25 mg cynaryzyny (Cinnarizinum). Substancja

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia!

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! 8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Jesteśmy po to, aby Państwu doradzić! Czym jest zapalenie przyzębia (periodontitis)? Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

Robitussin Junior 3,75 mg/5 ml, syrop Dextrometorphani hydrobromidum

Robitussin Junior 3,75 mg/5 ml, syrop Dextrometorphani hydrobromidum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Robitussin Junior 3,75 mg/5 ml, syrop Dextrometorphani hydrobromidum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ASTMODIL, 10 mg, tabletki powlekane (Montelukastum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ASTMODIL, 10 mg, tabletki powlekane (Montelukastum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ASTMODIL, 10 mg, tabletki powlekane (Montelukastum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

Lavistina, 8 mg, tabletki Lavistina, 16 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum

Lavistina, 8 mg, tabletki Lavistina, 16 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lavistina, 8 mg, tabletki Lavistina, 16 mg, tabletki Betahistini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta MEPIVASTESIN. (Mepivacaini hydrochloridum) 30 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.

Ulotka dla pacjenta MEPIVASTESIN. (Mepivacaini hydrochloridum) 30 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. ULOTKA DLA PACJENTA Ulotka dla pacjenta Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed rozpoczęciem stosowania leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. -

Bardziej szczegółowo

-50% PAŹDZIERNIK. Infolinia: 12 687 57 47. D3 MONO 2000 j.m. DOPPELHERZ AKTIV Tran na odporność CALCIUM C. W stanach obniżonej odporności!

-50% PAŹDZIERNIK. Infolinia: 12 687 57 47. D3 MONO 2000 j.m. DOPPELHERZ AKTIV Tran na odporność CALCIUM C. W stanach obniżonej odporności! PAŹDZIERNIK SUPLEMENTY I KOSMETYKI / OFERTA 1-31.10.2015 Infolinia: 12 687 57 47 Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach i na www.e-zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Urorec 8 mg kapsułki twarde Urorec 4 mg kapsułki twarde Sylodosyna

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Urorec 8 mg kapsułki twarde Urorec 4 mg kapsułki twarde Sylodosyna Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Urorec 8 mg kapsułki twarde Urorec 4 mg kapsułki twarde Sylodosyna Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. CARDIOFIL (Acidum acetylsalicylicum + Magnesii oxidum leve) 100 mg + 11,2 mg; tabletki

Ulotka dla pacjenta. CARDIOFIL (Acidum acetylsalicylicum + Magnesii oxidum leve) 100 mg + 11,2 mg; tabletki Ulotka dla pacjenta Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo