FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA"

Transkrypt

1 FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA 17,14 Fervex (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas) Sk³ad: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg oraz m.in. sacharoza (subst. pomocnicza) Postaæ farmaceutyczna: granulat do sporz¹dzania roztworu doustnego. Wskazania: doraÿne leczenie objawów grypy, przeziêbienia i stanów grypopodobnych (ból g³owy, gor¹czka, zapalenie b³ony œluzowej nosa i gard³a) u doros³ych i dzieci powy ej 15 lat. Przeciwwskazania: nadwra liwoœæ na którykolwiek sk³adnik preparatu; ciê ka niewydolnoœæ w¹troby lub nerek; jaskra z w¹skim k¹tem; rozrost gruczo³u krokowego z towarzysz¹c¹ retencj¹ moczu; dzieci w wieku poni ej 15 lat; pacjenci z nietolerancj¹ fruktozy, zespo³em z³ego wch³aniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazyizomaltazy (prep. zawiera sacharozê) Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, Warszawa ARTRESAN 90 kaps. STAWY ,15 1 Artresan - Codziennie od rana wspomaga kolana! Artresan dostarcza cennej dla zdrowia i sprawnoœci Twoich stawów naturalnej i bezpiecznej glukozaminy. Glukozamina odbudowuje i wzmacnia chrz¹stkê stawow¹ buduj¹c¹ Twoje stawy, dziêki czemu sprzyja ³agodzeniu dolegliwoœci stawów, zwiêksza ruchomoœæ stawów, w tym zw³aszcza stawów kolanowych. To w³aœnie nasze kolana, ich sprawny i niczym nie ograniczony ruch pozawalaj¹ nam cieszyæ siê swobod¹ ruchu i radoœci¹ ycia. CERUTIN 125 tabl. ODPORNOŒÆ Sk³ad jakoœciowy i iloœciowy substancji czynnych: Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), 25 mg rutozydu trójwodnego (Rutosidum trihydricum). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 1,90 mg. Wskazania: w stanach niedoboru witaminy C i rutozydu - wspomaganie odpornoœci organizmu, uszczelnienie naczyñ w³osowatych - zapobieganie przeziêbieniom i ³agodzenie objawów grypy. Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na którykolwiek sk³adnik preparatu. Podmiot odpowiedzialny posiadaj¹cy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: POLFARMEX S.A., ul.. Józefów 9, Kutno

2 SEPTOLUX aer. Do stosowania w jamie ustnej i gardle. Sk³ad: 1 ml roztworu zawiera 1,5 mg chlorowodorku benzydaminy. Ka da dawka aerozolu o objêtoœci 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów chlorowodorku benzydaminy. Wskazania: leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzêki) zwi¹zanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gard³a, tj: w zaka eniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu b³on œluzowych po radio-terapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii (gard³a, jamy ustnej, krtani) i stomatologii, a tak e po intubacji (znieczulenie ogólne). Przeciwwskazania: nadwra liwoœæ na chlorowodorek benzydaminy lub któr¹kolwiek z substancji pomocniczych.podmiot odpowiedzialny: ICN Polfa Rzeszów S.A., ul. Przemys³owa 2, Rzeszów TRACHISEPT 30 ml APSELAN BÓL GARD A KATAR BÓL GARD A miodowo - cytynowy 16 pastylek Apselan jest lekiem w tabletkach, przeznaczonym dla doros³ych i dzieci powy ej 12. roku ycia, którym dokucza katar i uczucie zatkanego nosa. Lek ma formê ³atwych do po³ykania tabletek o ró owym kolorze. Zawiera substancjê czynn¹ pseudoefedrynê, która dzia³a niezwykle skutecznie. Sk³ad: Substancja czynna pseudoefedryny chlorowodorek oraz substancje pomocnicze: powidon, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, otoczka: hypromeloza hypromeloza (6 cp), laktoza jednowodna, makrogol , t y t a n u d w u t l e n e k ( E ), t l e n e k e l a z a c z e r w o n y (E 172).Przeciwwskazania: Nie nale y przyjmowaæ leku w przypadku: nadwra liwoœci na pseudoefedrynê lub któr¹œ z substancji pomocniczych, nadciœnienia têtniczego, ciê kiej choroby wieñcowej, przyjmowania furazolidonu, nietolerancji galaktozy, niedoboru laktozy, zespo³u z³ego wch³aniania glukozygalaktozy. ATUSSAN KASZEL 10 tabl. 150 ml syropu LUTEZAN OMEGA 3 OCZY Trachisept 16 pastylek do ssania - suplement diety N a t u r a l n i e s k u t e c z n y na gard³o. Sk³adniki zawarte w preparacie: - ³agodz¹ podra nienia gard³a - dzia³aj¹ ochronnie na drogi oddechowe - nawil aj¹ i korzystnie wp³ywaj¹ na b³onê œluzow¹ jamy ustnej i gard³a. Podmiot odpowiedzialny: Ozone Laboratories Pharma S.A. 30 kaps. LUTEZAN OMEGA-3 - suplement diety Postaæ farmaceutyczna: 30 kapsu³ek elastycznych po 720 mg. Wskazania: Zawiera specjalnie dobran¹ kompozycjê substancji - luteinê 10 mg, zeaksantyny 2 mg, wielonienasycone kwasy t³uszczowe OMEGA-3 (DHA i EPA).Ostrze enie: Nie przekraczaæ zalecanej porcji dziennej. Nie stosowaæ w przypadku uczulenia na któryœ ze sk³adników preparatu. Nie stosowaæ w okresie ci¹ y i karmienia piersi¹. Preparat nie mo e byæ stosowany jako substytutzró nicowanej diety. P r o d u c e n t : B L A U F A R M A G r o u p S p ó ³ k a z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ - S.K.A., ul. Jutrzenki 94, Warszawa Syrop przeciwkaszlowy o przyjemnym smaku i zapachu owoców pomarañczy przeznaczony dla dzieci od 3 lat i doros³ych CALCIUM C cytynowy 16 tabl. RÓD O WAPNIA I WITAMINY C Calcium C - suplement diety to po³¹czenie wapnia i witaminy C zalecane szczególnie w stanach obni onej odpornoœci organizmu. - uzupe³nia niedobory wapnia i witaminy C w organizmie - jest szczególnie zalecany w okresie jesienno - zimowym - dolegliwoœci zwi¹zane z gryp¹ i przeziêbieniem - tabletki musuj¹ce o smaku pomarañczowym, cytrynowym, malinowym lub cola

3 HIALEYE 0.2% HIALE0,2% - Nawil aj¹ce krople do oczu (www.dbamowzrok.pl) Chroni¹ oczy przed wyst¹pieniem Zespo³u Suchego Oka, zapewniaj¹c natychmiastowe nawil enie i komfort. Dziêki w³aœciwoœciom hialuronianu sodu d³ugoutrzymuj¹ siê na powierzchni oka, przez co koniecznoœæ zakraplania jest rzadsza. Krople zmniejszaj¹ uczucie podra nienia oraz odczucie obecnoœci cia³a obcego w oku, powsta³ych w wyniku dzia³ania œrodowiska zewnêtrznego (wiatr, s³oñce, klimatyzacja, zanieczyszczone powietrze), pracy przed ekranem komputera, u ywania soczewek kontaktowych. Dawka: 1 kroplê preparatu nale y wkraplaæ do ka dego oka 2-3 razy dziennie. Dystrybutor: BLAU FARMA Group Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzia-lnoœci¹ - S.K.A. ul. Jutrzenki Warszawa MAGNESIUM B6 60 tabl. STOP DLA STRESU Magnesium B6 Polfa- ódÿ suplement diety - Wzmacnia odpornoœæ na stres. 60 tabletek w opakowaniu, wystarcza na miesiêczna kuracjê, wygodne dawkowanie dla pacjenta, zawiera magnez w postaci dobrze przyswajalnego mleczanu, zawiera witaminê B6, która zwiêksza wch³anianie magnezu. VITA BUERLECITHINE 1L ASCALCIN C 10 ml 20 tabl. OCZY PRZEZIÊBIENIE I GRYPA Podmiot odpowiedzialny: Polfa ódÿ SA Sensilab Family NA PAMIÊÆ I KONCENTRACJÊ P³yn doustny, preparat z³o ony. Wskazania: os³abienie pamiêci i koncentracji, stany stresowe, nadpobudliwoœæ nerwowa, bezsennoœæ, stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie mêczenie siê), pomocniczo w dolegliwoœciach sercowych na tle nerwowym, objawy niedoboru witamin z grupy B, stan rekonwalescencji po przebytej chorobie, pomocniczo u osób w wieku starszym, zapobiegawczo w mia d ycy naczyñ, zapobiegawczo i pomocniczo przy podwy szonym poziomie cholesterolu we krwi. Przeciwwskazania: nadwra liwoœæ na substancje czynne lub któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹. Ze wzglêdu na zawartoœæ alkoholu produktu Vita Buerlecithin p³yn nie stosowaæ u: dzieci poni ej 12 roku ycia, kobiet w ci¹ y i karmi¹cych piersi¹, osób ze schorzeniami w¹troby, padaczk¹, chorob¹ alkoholw¹, uszkodzeniami mózgu. Ze wzglêdu na zawartoœæ sacharozy produktu Vita Buerlecithin p³yn nie nale y stosowaæ u osób z dziedzicznie wystêpuj¹cymi schorzeniami takimi jak: nietolerancja fruktozy, zespó³ z³ego wch³aniania glukozy - galaktozy, niedobór sacharazy - izomaltazy. Nycomed Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A, Warszawa Ascalcin Plus - Z nim do rana wydobrzejesz! Sk³ad: saszetka zawiera 500mg kwasu acetylosalicylowego, 300mg witaminy C, 200mg jonów wapnia w postaci laktoglukonianu Wskazania: gor¹czka i dolegliwoœci bólowe zwi¹zane z przeziêbieniem i gryp¹; bóle o lekkim i œrednim natê eniu. Postaæ: 10, 20 saszetek o smaku cytrynowym lub grejpfrutowym. Przeciwwskazania: uczulenia na kwas acetylosalicylowy i salicylany, choroba wrzodowa o³¹dka i dwunastnicy, skazy krwotoczne, z a b u r z e n i a k r z e p n i ê c i a k r w i, stosowanie leków przeciwzakrzepowych, zaburzenia równowagi kwasowozasadowej (cukrzyca, mocznica, tê yczka),znacznie zwiêkszone stê enia we krwi, astma wspó³istniej¹ca z polipami nosa, ciê ka niewydolnoœæ w¹troby, nerek, serca, okres ci¹ y TRAN GRYPOLEK i karmienia piersi¹ fenyloketonuria, dzieci poni ej 12 lat w przebiegu ospy w i e t r z n e i g r y p y. P o d m i o t odpowiedzialny: Polfa- ódÿ S 60 kaps. WZMOCNIENIE ORGANIZMU Tran z witaminami i kwasami omega 3 - S u p l e m e n t d i e t y. Z a w i e r a : nienasycone kwasy t³uszczowe z grupy Omega-3 EPA i DHA a tak e jest bogatym Ÿród³em witamin A, D3. Zawarte w produkcie sk³adniki w s p o m a g a j ¹ p r a c ê u k ³ a d u odpornoœciowego. Opakowanie zawiera 60 kapsu³ek. Producent: Diagnosis Sp. z o.o tabl. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA Grypolek to produkt z³o ony: 1 tabletka zawiera: 325 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezyny, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu.wskazania : Ogólny stan przeziêbienia, bóle g³owy, miêœni, gor¹czka, ból gard³a, nie yt nosa, kaszel spowodowany przeziêbieniem. Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na substancje czynne lub na któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹. Dzieci do lat 6. Nadciœnienie, choroby serca, cukrzyca, nadczynnoœæ tarczycy, utrudnione oddawanie moczu zwi¹zane z chorobami prostaty, ciê ka niewydolnoœæ nerek i w¹troby, niedokrwistoœæ. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami zawieraj¹cymi paracetamol. Stosowanie leków przeciwdepresyjnych, zawieraj¹cych inhibitor monoaminooksydazyny lub œrodków przeciw chorobie Parkinsona. Nie nale y stosowaæ preparatu przez okres dwóch tygodni po zaprzestaniu za ywania inhibitorów monoaminooksydazy. Producent: ICN Polfa Rzeszów S.A., ul. Przemys³owa 2, R z e s z ó w. P o d m i o t Odpowiedzialny: Kato L a b s S p. z o. o., ul. Marsza³kowska 138/82, Warszawa

4 BIOVITAL 1L Biovital Zdrowie dziêki zawartym sk³adnikom: podnosi witalnoœæ, wzmacnia serce, poprawia samopoczucie. Biovital Zdrowie. W zdrowym ciele, m³ody duch. Biovital Zdrowie firmy Bayer jest bogaty w cenne witaminy i wyci¹g z g³ogu, które wspomagaj¹ serce i daj¹ Ci energiê, by cieszyæ siê yciem jak za dawnych lat. Biovital Zdrowie. W zdrowym ciele, m³ody duch. Spraw radoœæ swoim najbli szym. Podaruj im Biovital Zdrowie firmy Bayer. Biovital Zdrowie. Od serca dla serca. STEROLEA WZMOCNIENIE ORGANIZMU CHOLESTEROL URINATIN 30 kaps. Urinatin: Jest preparatem, który, przyjmowany systematycznie, wspomaga prawid³owe funkcjonowanie dróg moczowych oraz wspiera naturalne mechanizmy obronne uk³adu moczowego. Urinatin zawiera wyci¹g z owoców urawiny, który pomaga utrzymaæ drogi moczowe w dobrej kondycji. Sposób u ycia: 1 kapsu³ka dziennie. Sk³ad: wyci¹g z owoców urawiny - jest bogatym Ÿród³em proantocyjanidyn i fruktozy, które utrudniaj¹ przyleganie bakterii do nab³onka dróg moczowych, dziêki czemu s¹ one naturalnie wyp³ukiwane strumieniem moczu na zewn¹trz. Zawarte w urawinie kwasy organiczne (benzoesowy, cytrynowy, jab³kowy) obni aj¹ ph moczu (zakwaszaj¹ go), stwarzaj¹c niekorzystne warunki dla rozwoju bakterii. Podmiot odpowiedzialny: Europlant PhytoPharm Sp. z o.o. SKRZYP Polny Forte 45 tabl. Skùad: substancje wypeùniajàce: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza; glukonian cynku; ekstrakt z skrzypu polnego, kwas L-askorbinowy; e k s t r a k t z p o k r z y w y ; s u b s t a n c j a przeciwzbrylajàca: stearynian magnezu; substancja wypeùniajàca: sól sodowa k a r b o k s y m e t y l o c e l u l o z y ; s u b s t a n c j a przeciwzbrylajàca; dwutlenek krzemu; D-pantotenian wapnia; chlorowodorek pirydoksyny; ryboflawina; monoazotan tiaminy; octan witaminy A; biotyna. Produkt zawiera laktozæ.dziaùanie: Kompozycja skùadników wspomaga kondycjæ wùosów i paznokci, k o r z y s t n i e w p ù y w a n a w y g l à d s k ó r y. Dawkowanie: Doroúli 1-2 tabletki dziennie p o d c z a s p o s i ù k u. P r z e c i w w s k a z a n i a : Nadwraýliwoúã na którykolwiek ze skùadników produktu. Uwagi: Kobiety w ciàýy oraz matki karmiàce przed zastosowaniem s u p l e m e n t u d i e t y p o w i n n y skonsultowaã siæ z lekarzem. 30 tabl. Sterolea - Wygraj z cholesterolem! Wysoki cholesterol to równie Twój problem? A 70% Polaków ma problemy z za wysokim" poziomem cholesterolu. Sterolea to innowacyjny, naturalny preparat w wygodnych do stosowania tabletkach zawieraj¹cy m in. sterole roœlinne. Badania naukowe udowodni³y skutecznoœæ steroli roœlinnych w obni aniu poziomu cholesterolu ca³kowitego i LDL - cholesterolu ( z³y cholesterol").sterolea jest przeznaczona dla osób chc¹cych obni yæ poziom cholesterolu. ESSENTIALE FORTE UK AD MOCZOWY ZDROWA W TROBA Essentiale Forte stosowany jest wspomagaj¹co w przewlek³ych chorobach w¹troby o ró nej etiologii oraz w stanach po uszkodzeniach w¹troby spowodowanych alkoholem, substancjami toksycznymi, niektórymi lekami i innymi czynnikami.sk³ad: 1 kaps. zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych zawieraj¹cych (3-sn-fosfatydylo)cholinê.Wskazania: Wspomagaj¹co w przewlek³ych chorobach w¹troby o ró nej etiologii oraz w stanach po uszkodzeniach w¹troby spowodowanych alkoholem, substancjami toksycznymi, niektórymi lekami i innymi czynnikami. Wspomagaj¹co w zapobieganiu nawrotom kamicy ó³ciowej i leczeniu zaburzeñ czynnoœciowych dróg ó³ciowych. Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na sk³adniki preparatu. Ci¹ a i okres karmienia piersi¹: W ci¹ y nale y zachowaæ ostro noœæ. VIBOVIT AQUA ELKI PIELÊGNACJA W OSÓW,SKÓRY I PAZNOKCI RÓD O WITAMIN VIBOVIT AQUA ELKI - Suplement diety Codzienna porcja witamin dla dziecka zawieraj¹ca zestaw 11 podstawowych witamin i mikroelementów niezbêdnych do prawid³owego rozwoju m³odego organizmu. Preparat stanowi uzupe³nienie codziennej diety dzieci powy ej 4. roku ycia. Codzienne dostarczanie witamin i mikroelementów w odpowiednich iloœciach i proporcjach zapewnia organizmowi dziecka optymalny rozwój, jak te jest niezbêdne w okresach zmniejszonej o d p o r n o œ c i, r e k o n w a l e s c e n c j i, wzmo onego wysi³ku i szybkiego wzrostu. Opakowanie zawiera 50 elków o smaku owocowym

5 15.84 OMEGA-3 60 kaps. IBALGIN MAXI 12 tabl. WZMOCNIENIE ORGANIZMU PRZECIWBÓLOWY Sk³ad: 1 kapsu³ka: olej rybi 100 mg, kwas EPA 135 mg, kwas DHA 90 mg, witamina E 5 mg (50 %RDA). * RDA - procent realizacji zalecanego dziennego zapotrzebowania. Dzia³anie: preparat zawiera olej rybi bêd¹cy Ÿród³em niezbêdnych dla prawid³owej diety kwasów EPA i DHA nale ¹cych do nienasyconych kwasów t³uszczowych z grupy Omega-3 (NNKT - Niezbêdne Nienasycone Kwasy T³uszczowe). Dieta bogata w oleje ryb jest istotna, poniewa organizm cz³owieka nie ma zdolnoœci syntetyzowania kwasów EPA i DHA. Dodatkowo zawarta w preparacie witamina E zapobiega utlenianiu t³uszczy. Dawkowanie: doroœli doustnie 1 kapsu³ka dziennie. Zaleca siê przyjmowanie preparatu podczas posi³ku. Dzia³anie jest najlepsze przy stosowaniu preparatu przez 4-5 miesiêcy. Kapsu³kê nale y po³kn¹æ w ca³oœci - nie rozgryzaæ. IBALGIN Maxi, 400 mg, tabletki powlekane. 1 tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Wskazania do stosowania: Bóle ró nego pochodzenia o nasileniu s³abym do umiarkowanego: bóle g³owy (m.in.. ból napiêciowy i migrena), bóle zêbów, bóle okolicy lêdÿwiowo - krzy owej, bóle towarzysz¹ce grypie i przeziêbieniu. Gor¹czka ró nego pochodzenia m.in.. w przebiegu grypy, przeziêbienia lub innych chorób zakaÿnych. Bolesne miesi¹czkowanie. Preparat jest przeznaczony do stosowania doraÿnego. Przeciwwskazania: Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwra liwoœci¹ na ibuprofen lub któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹ preparatu oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylo-wego lub innych leków z grupy NLPZ wystêpowa³y objawy alergii w postaci nie ytu nosa, pokrzywki lub skurczu oskrzeli w wywiadzie; z czynn¹ chorob¹ wrzodow¹ o³¹dka i (lub) dwunastnicy, perforacj¹ lub krwawieniem, równie zwi¹zanymi ze stosowaniem leków z grupy NLPZ; stosuj¹cych jednoczeœnie inne leki z grupy NLPZ, w tym inhibitory COX-2 (zwiêkszone ryzyko wyst¹pienia dzia³añ niepo ¹-danych; w III trymestrze ci¹ y; ze skaz¹ 7.95 krwoto-czn¹; z ciê k¹ niewydolnoœci¹ w¹troby, nerek 4.90 lub serca. Podmiot odpowiedzialny posiadaj¹cy Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Zentiva a.s., U Kabelovny 130, Dolní Mìcholupy, Praga 10, Republika Czeska. Pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu nr: Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o. o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa, tel. (22) BIOARON C 100 ml ODPORNOŒÆ DZIECI MENTHOSEPT 20 tabl. BÓL GARD A Bioaron C - Syrop 100 ml - Odpornoœæ dzieci Sk³ad: 100 ml preparatu zawiera: Extractum Aloes arborescentis recens fluidum (wyci¹g z aloesu) - 38,4 g; Vitaminum C 1,02 g. Wskazania do stosowania: pomocniczo: - w infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziêbienia, - w braku apetytu. Przeciwwskazania: Nietolerancja fruktozy, zespó³ z³ego wch³aniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy - izomaltazy. Podmiot odpowiedzialny: PhytoPharm Klêka SA, Klêka 1, Nowe Miasto nad Wart¹ NASIC KIDS 10 ml. KATAR Nasic kids, (0,05 mg + 5,0 mg)/dawkê, aerozol do nosa, roztwór. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu, co odpowiada 0,10 g) zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolinihydrochloridum) i 5,0 mg d e k s o p a n t e n o l u ( D e x p a n t h e n o l u m ). P o s t a æ farmaceutyczna: aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Produkt leczniczy nasic kids jest wskazany w objawowym leczeniu niedro noœci przewodów nosowych w przebiegu przeziêbienia oraz przebytej operacji nosa - dla po budzenia gojenia siê b³ony œluzowej i poprawy dro noœci nosa. Produkt leczniczy nasickids jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na ksylometazolinê, deksopantenol lub na któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹. Suche, zanikowe zapalenie b³ony œluzowej nosa (rhinitissicca). Nie stosowaæ u dzieci w wieku poni ej 2 lat, ani po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drog¹ przeznosow¹ i po operacjach przebiegaj¹cych z ods³oniêciem opony twardej Podmiot odpowiedzialny: Castella-med. GmbH & Co. KG, Gereonsmühlengasse 1-11, Kolonia, Niemcy. Dystrybutor: Nepentes S.A., ul. GwiaŸdzista 69 F, Warszawa Menthosept - Tabletki do ssania. Odka anie jamy ustnej, dzi¹se³ i gard³a w przebiegu zapalenie bakteryjnego i grzybiczego. Przeciwwskazania: ci¹ a i dzieci do 6. roku ycia, nadwra liwoœæ na substancjê czynn¹ lub którykolwiek z pozosta³ych sk³adników leku. Sk³ad: Jedna tabletka zawiera chlorek cetylopirydyniowy jednowodny - 1,5 mg. Wskazania: Lek stosuje siê do odka ania jamy ustnej, dzi¹se³ i gard³a w przebiegu zapalenia bakteryjnego i grzybiczego. Stosuje siê tak e w stomatologii do odka ania jamy ustnej, jeœli mo liwoœæ pielêgnacji jamy ustnej jest ograniczona. Postaæ: 20 tabletek do ssania. Podmiot odpowiedzialny: Polfa- ódÿ S NASIC KATAR 10 ml. Nasic, (0,1 mg +5,0 mg)/dawkê, aerozol do nosa, roztwór. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu, co odpowiada 0,10 g) zawiera 0,1 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolinihydro-chloridum) i 0,5 mg d e k s o p a n t e n o l u ( D e x p a n t h e n o l u m ). P o s t a æ farmaceutyczna: aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: wskazany w objawowym leczeniu niedro noœci przewodów nosowych w przebiegu przeziêbienia oraz po przebytej operacji nosa - dla pobudzenia gojenia siê b³ony œluzowej i poprawy dro noœci nosa. Produkt leczniczy nasic jest wskazany do stosowania u doros³ych i dzieci w wieku powy ej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na ksylometazolinê, deksopantenol lub na któr¹kolwiek substancje pomocnicz¹. Suche, zanikowe zapalenie b³ony œluzowej nosa (rhinitissicca), u dzieci poni ej 6 lat, po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drog¹ przeznosow¹ i po operacjach przebiegaj¹cych z ods³oniêciem opony twardej. Podmiot odpowiedzialny: Castella-med. GmbH & Co. KG, Gereonsmühlengasse 1-11, Kolonia, Niemcy

6 SUDOCREM 250 g SUDOCREM 125 g ZDROWA SKÓRA ZDROWA SKÓRA Sudocrem to antyseptyczny i hipoalergiczny krem dla dzieci i doros³ych z problemami skórnymi. Jest szczególnie wskazany do pielêgnacji skóry niemowl¹t, gdy zapobiega powstawaniu podra nieñ i ³agodzi skutki odpieluszkowego odparzenia skóry. Dziêki odpowiednio dobranym sk³adnikom, takim jak: hipoalergiczna lanolina, tlenek cynku, alkohol benzylowy oraz benzoesan i cynamonian benzylu, krem wykazuje wielop³aszczyznowe dzia³anie, m.in..: przeciwgrzybicze, antybakteryjne,regeneracyjne, koj¹ce, ³agodz¹ce oraz ochronne. Sudocrem jest bardzo dobrze tolerowany, nie wywo³uje podra nieñ i nie wysusza skóry. Wielop³aszczyznowe dzia³anie najwa niejszych sk³adników aktywnych: Lanolina - nawil a, tworzy warstwê okluzyjn¹. Tlenek cynku - przeciwzapalnie, œci¹gaj¹co. Alkohol benzylowy - antybakteryjnie,przeciwgrzybiczno. Benzoesan benzylu i cynamonian benzylu - wspoma-ganie i przyspieszanie procesu gojenia.pojemnoœæ: 250 g Producent: Forest Tosara LTD., Baldoyle Ind. Est., Dublin 13, Ireland. Dystrybutor w Polsce: Nepentes S SUDOCREM 60 g ZDROWA SKÓRA Sudocrem to antyseptyczny i hipoalergiczny krem dla dzieci i doros³ych z problemami skórnymi. Jest szczególnie wskazany do pielêgnacji skóry niemowl¹t, gdy zapobiega powstawaniu podra nieñ i ³agodzi skutki odpieluszkowego odparzenia skóry. Dziêki odpowiednio dobranym sk³adnikom, takim jak: hipoalergiczna lanolina, tlenek cynku, alkohol benzylowy oraz benzoesan i cynamonian benzylu, krem wykazuje wielop³aszczyznowe dzia³anie, m.in..: przeciwgrzybicze, antybakteryjne,regeneracyjne, koj¹ce, ³agodz¹ce oraz ochronne. Sudocrem jest bardzo dobrze tolerowany, nie wywo³uje podra nieñ i nie wysusza skóry. Wielop³aszczyznowe dzia³anie najwa niejszych sk³adników aktywnych: Lanolina - nawil a, tworzy warstwê okluzyjn¹. Tlenek cynku - przeciwzapalnie, œci¹gaj¹co. Alkohol benzylowy - antybakteryjnie,przeciwgrzybiczno. Benzoesan benzylu i cynamonian benzylu - wspoma-ganie i przyspieszanie procesu gojenia.pojemnoœæ: 125 g Producent: Forest Tosara LTD., Baldoyle Ind. Est., Dublin 13, Ireland. Dystrybutor w Polsce: Nepentes S HEPATIL 40 tabl. ZDROWA W TROBA Sudocrem to antyseptyczny i hipoalergiczny krem dla dzieci i doros³ych z problemami skórnymi. Jest szczególnie wskazany do pielêgnacji skóry niemowl¹t, gdy zapobiega powstawaniu podra nieñ i ³agodzi skutki odpieluszkowego odparzenia skóry. Dziêki odpowiednio dobranym sk³adnikom, takim jak: hipoalergiczna lanolina, tlenek cynku, alkohol benzylowy oraz benzoesan i cynamonian benzylu, krem wykazuje wielop³aszczyznowe dzia³anie, m.in..: przeciwgrzybicze, antybakteryjne,regeneracyjne, koj¹ce, ³agodz¹ce oraz ochronne. Sudocrem jest bardzo dobrze tolerowany, nie wywo³uje podra nieñ i nie wysusza skóry. Wielop³aszczyznowe dzia³anie najwa niejszych sk³adników aktywnych: Lanolina - nawil a, tworzy warstwê okluzyjn¹. Tlenek cynku - przeciwzapalnie, œci¹gaj¹co. Alkohol benzylowy - antybakteryjnie,przeciwgrzybiczno. Benzoesan benzylu i cynamonian benzylu - wspoma-ganie i przyspieszanie procesu gojenia.pojemnoœæ: 60 g Producent: Forest Tosara LTD., Baldoyle Ind. Est., Dublin 13, Ireland. Dystrybutor w Polsce: Nepentes S Rhinafen udra nia zatkany nos. Sk³ad: tabletka zawiera 200mg ibuprofenu i 30mg pseudoefedryny Podmiot odpowiedzialny: Polfa- ódÿ S Wskazania: niedro noœæ nosa i zatok obocznych nosa, bóle stawowo - miêœniowe, bóle g³owy, gor¹czka. Przeciwwskazania: uczulenie na sk³adniki leku, uczulenie na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; astma aspirynowa, obrzêk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, nie ytu nosa lub pokrzywki, zwi¹zane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ, ciê ka niewydolnoœæ nerek, w¹troby, choroby wrzodowa o³¹dka, dwunastnicy; perforacja lub krwawienia, równie wystêpuj¹cego po zastosowaniu NLPZ, ciê kie nadciœnienia têtnicze, jaskra, nadczynnoœæ tarczycy, rozrostu gruczo³u krokowego, guz chromoch³onny, polipy nosa, ciê ka choroba uk³adu sercowo-naczyniowego, tachykardia, d³awica piersiowa, ciê ka niewydolnoœæ serca, krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub wystêpowania czynników ryzyka, które mog¹ zwiêkszaæ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia, przyjmowanie leków zwê aj¹cych naczynia krwionoœne lub innych leków zmniejszaj¹cych przekrwienie, ci¹ a i karmienie piersi¹, skaza krwotoczna i p r z y j m o w a n i a l e k ó w przeciwzakrzepowych, zatrzymanie moczu, jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. RHINAFEN 20 tabl KATAR Wspomaga pracê w¹troby.preparat dzia³a korzystnie i ochronnie na w¹trobê.polecany jest w celu wspomagania prawid³owej pracy w¹troby poprzez regulacjê cyklu mocznikowego. Preparat nie mo e byæ stosowany jako substytut zró nicowanej diety SANOSTOL x60 RÓD O WITAMIN 20 tabl. Preparat Sanostol przeznaczony jest dla dzieci i m³odzie y. Stosowany w okresie intensywnego wzrostu,profilaktycznie w okresie jesienno-zimowym, w okresie rekonwalescencji, w okresie ogólnego przemêczenia organizmu. Skùad: wapñ (w postaci wæglanu wapnia), witaminy: C, E, B2 (Ryboflawina), B (tiamina), A, B6, B12, D, niacyna, kwas pantotenowy, kwas foliowy, biotyna Wskazania: w okresie intensywnego wzrostu, profilaktycznie w okresie jesienno-zimowym, w okresie rekonwalescencji, w okresie ogólnego przeciàýenia organizmu Przeciwwskazania: hiperkalcemia, hiperkalcuria, u dzieci poniýej 1 roku ycia

7 LARYNG UP 16 tabl. LIOVEN 50 g BÓL GARD A ZMÊCZONE,OPUCHNIÊTE NOGI Laryng Up ma postaæ tabletek do ssania, które zawieraj¹ w swym sk³adzie laktoferynê. Jest to bia³ko, posiadaj¹ce w³aœciwoœci: przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwzapalne. Poprzez przyjêcie laktoferyny miejscowo tj. w postaci tabletki do ssania naœladuje siê naturalnie wystêpuj¹ce mechanizmy obronne maj¹ce na celu wspomaganie prawid³owego funkcjonowania jamy ustnej i gard³a. ACODIN 300 KASZEL ml LIOVEN heparyna, kasztanowiec, oczar, arnika Preparat jest przeznaczony do pielêgnacji skóry ciê kich i zmêczonych nóg. Dzia³anie: Lioven, dziêki wyj¹tkowej kompozycji sk³adników, skutecznie i szybko zmniejsza uczucie zmêczenia i ciê koœci nóg. Poprawia ich estetykê i wygl¹d. Dzia³a ³agodz¹co i odprê aj¹co. Dodatek mentolu powoduje przyjemne uczucie delikatnego ch³odzenia, relaksu, œwie oœci i lekkoœci zmêczonych nóg. Preparat, dziêki lekkiej konsystencji, szybko siê wch³ania, nie brudzi odzie y, ma przyjemny zapach. Pozostawia skórê g³adk¹, elastyczn¹ i miêkk¹. Polecany dla: Osób ze skór¹ sk³onn¹ do paj¹czków naczyniowych oraz rozszerzonych i kruchych naczynek, wykonuj¹cych stoj¹c¹ i siedz¹c¹ pracê oraz w podró y i podczas upa³ów. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie: 50 g Emo-Farm Sp. z o. o., ul. ódzka 52, Ksawerów VIT.C FORTE 1000 mg x 20 WITAMINA C 1000 mg Leczenie objawowe suchego kaszlu ró nego pochodzenia (niezwi¹zanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych). Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na dekstrometorfan lub którykolwiek sk³adnik produktu leczniczego. Nie stosowaæ u pacjentów przyjmuj¹cych leki z grupy inhibitorów MAO (niektóre leki stosowane w depresji, chorobie Parkinsona); nale y zachowaæ 14-dniow¹ przerwê miêdzy zaprzestaniem podawania inhibitorów MAO, a rozpoczêciem stosowania dekstrometorfanu. Niewydolnoœæ oddechowa lub ryzyko jej wyst¹pienia, astma oskrzelowa. Sk³ad: 5 ml syropu zawiera 15mg bromowodoru dekstrometorfanu i 50 mg dekspantenolu Dawkowanie: Doroœli i dzieci powy ej 12 lat: 5 ml syropu Acodin 300 do 4 razy na dobê. Pokarm nie wp³ywa na wch³anianie dekstrometorfanu. Syrop Acodin 300 mo na przyjmowaæ z posi³kiem lub niezale nie o d p o s i ³ k ó w. P o d m i o t 8.91 odpowiedzialny: Sanofi- Aventis Sp. z o.o dzika ró a, miód, malina TRACHISEPT 16 pastylek BÓL GARD A Trachisept 16 pastylek do ssania - suplement diety N a t u r a l n i e s k u t e c z n y na gard³o. Sk³adniki zawarte w preparacie: - ³agodz¹ podra nienia gard³a - dzia³aj¹ ochronnie na drogi oddechowe - nawil aj¹ i korzystnie wp³ywaj¹ na b³onê œluzow¹ jamy ustnej i gard³a Podmiot odpowiedzialny: Ozone Laboratories Pharma S.A. Tabletki musujàce o smaku cytrynowym Witamina C FORTE 1000 mg suplement diety przeznaczony jest dla osób dorosùych jako uzupeùnienie codziennej diety w witaminæ C. Zawarta w skùadzie witamina C wspomaga prawidùowà pracæ systemu immunologicznego. Produkt zaleca siæ stosowaã w okresie zwiækszonego zapotrzebowania na witaminæ C. Sposób uýycia: Rozpuúciã 1 tabletkæ w szklance chùodnej wody. Zaleca siæ spoýywaã 1 tabletkæ dziennie. Przeciwwskazania: nadwraýliwoúã na którykolwiek ze skùadników preparatu. Kobiety w ciàýy oraz matki karmiàce przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowaã siæ z lekarzem.nie przekraczaã zalecanej porcji do spoýycia w ciàgu dnia. Suplement diety nie moýe byã stosowany jako substytut (zamiennik) zróýnicowanej d i e t y. Z a w a r t o ú ã t u b y : 20 tabletek po 4g masa netto 80g IBUPROM ZATOKI 12 tabl. NIEDROZNOŒÆ NOSA I ZATOK Sk³ad: Substancja czynna:1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.wskazania: DoraŸne leczenie objawów wystêpuj¹cych w przeziêbieniu i grypie: ból g³owy lub gard³a, bóle miêœniowe, ból i niedro noœæ zatok obocznych nosa, katar, gor¹czka. Dzia³anie: Preparat z³o ony o dzia³aniu przeciwbólowym, przeciwgor¹czkowym, przeciwzapalnym, zmniejszaj¹cym iloœæ wydzieliny oraz obrzêk b³ony œluzowej nosa, udro niaj¹cym przewody nosowe i zatoki oboczne nosa. Ibuprofen, pochodna kwasu propionowego nale ¹ca do grupy NLPZ, wykazuje dzia³anie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgor¹czkowe. Mechanizm dzia³ania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn na drodze blokownia cyklooksygenazy kwasu arachidonowego COX-2. Prowadzi to do zahamowania syntezy cyklicznych nadtleków, bezpoœrednich prekursorów prostaglandyn. Dzia³anie na COX-1 odpowiada za dzia³ania niepo ¹dane. Dobrze wch³ania siê z przewodu pokarmowego, T0,5 wynosi 2 h. Metabolizm zachodzi w w¹trobie, a wydalanie przez nerki. Pseudoefedryna jest a-sympatykomimetykiem. Dzia³aj¹c na receptory adrenegiczne wmiêœniach g³adkich naczyñ krwionoœnych prowadzi do ich skurczu, ograniczenia przep³ywu przez ³o ysko w³oœniczkowe oraz redukuje iloœæ krwi zalegaj¹cej w zatokach ylnych. Dobrze wch³ania siê z przewodu pokarmowego, T0,5 wynosi 9-16 h. Metabolizm zachodzi w w¹trobie, czêœciowo do aktywnego metabolitu - norpseudoefedryny, a wydalanie przez nerki. W leczeniu pocz¹tek dzia³ania preparatu wystêpuje po min. i utrzymuje siê przez 4-6 h Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. Z o.o

8

zdrovie24.pl Nagrody czekają! magazyn

zdrovie24.pl Nagrody czekają! magazyn 1/2012 Nagrody czekają! 14 luty - Walentynki! Zadbaj o serce! Suplementy diety potrzebne czy nie? Stłuczenie, skręcenie, złamanie pierwsza pomoc w urazach Nowe czasopismo Programu Ochrony Zdrowia Żyj zdrowo

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (218) Luty 2012 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

Zespó³ zwiêkszonych oporów w górnych drogach oddechowych (upper airway resistance syndrome, UARS)

Zespó³ zwiêkszonych oporów w górnych drogach oddechowych (upper airway resistance syndrome, UARS) Zespó³ zwiêkszonych oporów w górnych drogach oddechowych (upper airway resistance syndrome, UARS) Synonimy: zespó³ nasilonego chrapania, ang. heavy snorer. Definicja: Jest to zwê enie górnych dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych 10 Medycyna komórkowa Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii Za³o enia medycyny komórkowej Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych Medycyna konwencjonalna kontra medycyna komórkowa

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

FAKTY I MITY NA TEMAT

FAKTY I MITY NA TEMAT magazyn o zdrowiu i medycynie Wady wzroku Choroby uszu Piperyna - cenny przybysz z Indii Nietolerancja laktozy O co chodzi z tym mlekiem? TEMAT 04/2015 FAKTY I MITY NA TEMAT Szczepień r e k l a m a Orofar

Bardziej szczegółowo

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA Opracowanie graficzne: Jacek Wojtysiak 2 Przedmowa Ksi¹ kê t¹ poœwiêcam wszystkim tym, którym medycyna konwencjonalna odebra³a ostatni¹ nadziejê ycia, oraz tym, którzy

Bardziej szczegółowo

TABELA oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

TABELA oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Za³¹cznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nastêpstw Nieszczêœliwych Wypadków. TABELA oceny trwałego uszczerbku wskutek nieszczęśliwego wypadku SPIS TREŒCI Rozdzia³ Strony I. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka i przydatnoœæ sk³adników szar³atu w biotechnologii ywnoœci

Charakterystyka i przydatnoœæ sk³adników szar³atu w biotechnologii ywnoœci PRACE PRZEGL DOWE Charakterystyka i przydatnoœæ sk³adników szar³atu w biotechnologii ywnoœci Katarzyna Januszewska-JóŸwiak, Józef Synowiecki Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii ywnoœci, Wydzia³

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

O WITAMINIE C OBIEKTYWNIE

O WITAMINIE C OBIEKTYWNIE che mia Trzeba przyznać, że tytuł to nietypowy, amoże nawet prowokacyjny. Tak, rzeczywiście jest prowokacyjny, bo kto, jak nie my, chemicy amatorzy, powinniśmy dużo wiedzieć o witaminie i mieć o niej sąd

Bardziej szczegółowo

Leksykon ekoin ynierii

Leksykon ekoin ynierii PTIE POLSKIE TOWARZYSTWO IN YNIERII EKOLOGICZNEJ Leksykon ekoin ynierii pod redakcj¹ Gabriela Borowskiego Warszawa 2010 A Leksykon ekoin ynierii Redakcja: Gabriel Borowski Korekta: Sylwia Pociupany Lista

Bardziej szczegółowo

19.7 Odwarstwienie siatkówki

19.7 Odwarstwienie siatkówki 490 Medycyna rodzinna. Repetytorium. Czêœæ II 19.7 Odwarstwienie siatkówki Etiologia: bezpoœredni¹ przyczyn¹ odwarstwienia siatkówki jest zwykle poci¹ganie szklistkowo-siatkówkowe i przerwanie siatkówki,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Zioła Zdrowia. dla. Zioła a cholesterol

Zioła Zdrowia. dla. Zioła a cholesterol Zioła Zdrowia dla Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki Nr 2/2013 Lato Temat numeru Zioła a cholesterol W numerze m.in. Zatrucia pokarmowe, częsty problem w okresie letnim Lato uwidacznia żylaki

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Diagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 2 (17) sierpieñ 2008 GAZETA BEZP ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Str.2 Pó³metek wakacji Zadania i cele diagnostyki mikrobiologicznej M i n ¹ ³

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA TABCIN TREND (2 mg + 30 mg + 250 mg), kapsułki miękkie (Chlorpheniramini maleas + Pseudoephedrini hydrochloridum + Paracetamolum) Należy przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ACESAN, 30 mg, tabletki ACESAN, 50 mg, tabletki ACESAN, 75 mg, tabletki (Acidum acetylsalicylicum)

ULOTKA DLA PACJENTA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ACESAN, 30 mg, tabletki ACESAN, 50 mg, tabletki ACESAN, 75 mg, tabletki (Acidum acetylsalicylicum) ULOTKA DLA PACJENTA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ACESAN, 30 mg, tabletki ACESAN, 50 mg, tabletki ACESAN, 75 mg, tabletki (Acidum acetylsalicylicum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Beto 150 ZK, 142,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololi succinas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Beto 150 ZK, 142,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololi succinas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Beto 150 ZK, 142,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololi succinas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

Praca zawodowa a choroby reumatyczne

Praca zawodowa a choroby reumatyczne BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 Polsce, podobnie jak i w innych krajach, choroby reumatyczne s¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn absencji chorobowej w pracy i przechodzenia na rentê inwalidzk¹, co wi¹ ê siê z powa

Bardziej szczegółowo

Alergia na lateks MACIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI

Alergia na lateks MACIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI 78 Alergia na lateks MAIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI Katedra i Zak³ad Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w odzi. Oœrodek Diagnostyki i Terapii Astmy i Alergii Katedry Immunologii AM, ul.mazowiecka

Bardziej szczegółowo