Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, Niepo omice Infolinia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, 32-005 Niepo omice www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868"

Transkrypt

1 Obs uga klienta Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, Niepo omice Infolinia: (op ata jak za po àczenie lokalne) Non-contractual document - Photo: Labat - 04/2007 Wszelkie prawa zastrze one, Kopiowanie i wykorzystywanie bez zezwolenia zabronione, SIZE HEALTH NUTRITION TM

2 Zdrowe ywienie psów ras Êrednich

3 Okres wzrostu Do 12 miesiàca ycia 1st age milk Preparat mlekozast pczy s.12 s.14 Odsadzanie Szczeni ta s.16 Psy wra liwe Powy ej 12 miesiàca ycia Tendencja do nadwagi s.22 s.24 Wra liwy przewód pokarmowy, psy aktywne Rasy Powy ej 12 miesiàca ycia s.26 Buldog angielski s.26 Cocker spaniel

4 Psy doros e s.18 s.20 Psy starsze Etap ycia Powy ej 12 miesiàca ycia s.45 s.45 Energy 4300 Energy 4800 Psy aktywne Powy ej 12 miesiàca ycia Cocker spaniel angielski Labat

5 MEDIUM WAGA PSA DOROS EGO KG Okres wzrostu Poni ej 12 miesiàca ycia Szczeni ta Etap ycia Powy ej 12 miesiàca ycia Psy doros e Psy wra liwe Powy ej 12 miesiàca ycia Psy doros e, specjalne potrzeby Rasy Powy ej 12 miesiàca ycia Wybrane rasy Psy aktywne Powy ej 12 miesiàca ycia Psy u ytkowe, sportowe 4

6 SPIS TREÂCI PSY RAS ÂREDNICH, silne instynkty s.6 PSY RAS ÂREDNICH, charakterystyka s.8 Okres wzrostu s.14 Etap ycia s.20 Psy wra liwe s.24 Rasy s.28 Psy aktywne s.34 ROYAL CANIN, pasja innowacji s.36 ROYAL CANIN, jakoêç i bezpieczeƒstwo s.38 Rola smakowitoêci s.40 Analizy sk adu s.42 Petit Basset Griffon Vendéen Labat

7 PSY RAS ÂREDNICH, si ( Do psów ras Êrednich zaliczamy psy, których masa cia a po zakoƒczeniu wzrostu wynosi od 11 do 25 kg. Grupa ta obejmuje 137 ras psów oficjalnie uznanych przez FCI (Mi dzynarodowa Federacja Kynologiczna), ) Soya de l Isle de Callac Spaniel bretoƒski Labat Mocny charakter i wytrzyma oêç Os awiona odwaga, dynamizm i fizyczne zdolnoêci psów ras Êrednich, by y od zawsze cenionymi cechami. SzybkoÊç i zrównowa ony charakter sà wa nymi zaletami psów u ytkowych, zw aszcza pasterskich i myêliwskich. Obecnie przedstawiciele ras Êrednich doskonale przystosowali si do nowych wyzwaƒ i stanowià licznà grup psów towarzyszàcych oraz sportowych, szczególnie w konkursach agility i obedience. 6

8 lne instynkty. Silne instynkty Pomimo du ej ró norodnoêci psów ras Êrednich, pierwotne instynkty pozosta y nadal silnie wyra one, dzielàc t grup na m.in. psy myêliwskie, pasterskie, zaprz gowe czy stró ujàce. Cechy u ytkowe psa zale à od linii hodowlanej z jakiej pochodzi (geny), warunków w jakich dorasta (rozbudzenie instynktu) oraz jego trybu ycia. ( PSY MYÂLIWSKIE goƒcze - wy y - aportery i p ochacze) Beagle D.&S. Simon Seter angielski Labat Cocker spaniel angielski Labat ( INNE pasterskie - zaprz gowe - stró ujàce ) Border collie Labat Husky Lenfant Shar pei Labat 7

9 PSY RAS ÂREDNICH, ch Podstawowe potrzeby pokarmowe Aby zachowaç zdrowie i idealnà mas cia a, organizm psa potrzebuje dostarczenia odpowiedniego poziomu energii. IloÊç energii oblicza si wed ug zapotrzebowania doros ego psa o umiarkowanej aktywno- Êci, przebywajàcego w temperaturze 20 C. To jest tak zwane zapotrzebowanie bytowe (minimalne) na energi, i dopiero na jego podstawie oblicza si zapotrzebowanie psa w zale no- Êci od wieku, stanu fizjologicznego (cià a, kastracja), poziomu aktywnoêci (sport, brak ruchu) oraz warunków Êrodowiskowych (pora roku, sposób utrzymania - kenel, dom). Rhandal de l'echo de la forét. 8 Seter angielski Labat

10 arakterystyka. Potrzeby pokarmowe na ró nych etapach ycia Stan fizjologiczny psa ma istotny wp yw na jego potrzeby energetyczne. Rozwijajàce si szczeni ta oraz suki w okresie cià y i laktacji majà znacznie zwi kszone zapotrzebowanie na energi. Przeciwnie, psy po sterylizacji potrzebujà o 30% mniej energii ni przed zabiegiem. Buldog francuski Lenfant D ugotrwa y wysi ek, zwi kszenie potrzeb energetycznych Polowanie, stró owanie, trening sportowy... Intensywna aktywnoêç fizyczna znacznie zwi ksza zapotrzebowanie energetyczne, jednak pojemnoêç o- àdka psa pozostaje przecie bez zmian. Dlatego tak wa ne jest podawanie karmy o wysokiej koncentracji energii, która pokryje potrzeby psa, bez ryzyka prze adowania przewodu pokarmowego. Przekarmienie nieuchronnie prowadzi do zaburzeƒ trawiennych pogarszajàcych samopoczucie psa (biegunki, luêne stolce, wzd cia itd.). Nieprawid owy przebieg trawienia zaburza przyswajalnoêç sk adników od ywczych i skutkuje objawami niedoborów pokarmowych w organizmie. 9

11 PSY RAS ÂREDNICH, ch Tendencja do nadwagi Pewne czynniki, jak brak ruchu, b dy ywieniowe, sterylizacja czy genetyczne predyspozycje mogà byç przyczynà rozwoju nadwagi u psów ras Êrednich. Nie mo na lekcewa yç tego problemu, poniewa nadwaga prowadzi do powa nych schorzeƒ i przyczynia si do skrócenia ycia psa. U psów z nadwagà nale y zastosowaç diet o ograniczonym poziomie t uszczu oraz przestrzegaç zalecanych dawek. Symptomy nadwagi Nagromadzenie tkanki t uszczowej na klatce piersiowej oraz u nasady ogona. Os abienie napi cia mi Êniowego. Niech ç do ruchu. Nietolerancja wysokich temperatur. Przyspieszony oddech. WSKAZÓWKA Beagle Lenfant NAJWA NIEJSZA JEST PROFILAKTYKA Niewàtpliwie prawid owo zbilansowana dieta sprzyja ograniczeniu ryzyka rozwoju nadwagi, jednak nie mo na zapominaç o wa nej roli aktywnoêci fizycznej. Zaleca si minimum 20 minut aktywnego spaceru dziennie, a przynajmniej raz w tygodniu d ugi spacer z mo liwoêcià swobodnego biegania. Psy ras Êrednich szczególnie potrzebujà ruchu, aby zachowaç prawid owà sylwetk. AktywnoÊç fizyczna jest te konieczna dla dobrego samopoczucia psa. 10

12 arakterystyka. ( Ochrona organizmu przed szkodliwymi czynnikami Uk ad odpornoêciowy i mechanizmy obronne psów ras Êrednich wymagajà szczególnej uwagi na ka dym etapie ycia. Od wieku szczeni cego i krytycznego okresu odsadzania, poprzez silne obcià enia odpornoêci aktywnych psów doros ych, a po coraz bardziej os abione wiekiem psy starsze. ) Wzmocnienie naturalnych mechanizmów obronnych Czynniki szkodliwe ywio owe, ch tne do zabawy, dynamiczne i ogromnie wytrzyma e psy ras Êrednich codziennie obcià ajà swój uk ad odpornoêciowy. D ugie spacery, polowanie czy trening sportowy nara ajà organizm na dzia anie szkodliwych czynników (stres, ukàszenia owadów, kontuzje). Specjalnie opracowane karmy Medium Size Health Nutrition wzmacniajà naturalne si y odpornoêciowe i sprzyjajà dobrej kondycji psa. Shar pei Labat 11

13 Spaniel bretoƒski Labat ( Wiedziony instynktem, chroniony przez Zdrowe ywienie ) WSKAZÓWKA PODSTAWOWA PIEL GNACJA Usuni cie cierni, nasion, kleszczy i innych cia obcych przy u yciu p sety. Dezynfekcja zadrapaƒ i uszkodzeƒ skóry odpowiednim preparatem. Kontrola uszu, zw aszcza u psów z uszami d ugimi i zwisajàcymi. Regularne przycinanie pazurów, specjalnymi cà kami. Lekarz weterynarii doradzi jak to zrobiç, aby uniknàç uszkodzenia ywej tkanki i krwawienia. Naturalna bariera: skóra i sierêç Skóra i sierêç stanowià barier mi dzy organizmem psa a Êrodowiskiem zewn trznym. Bariera ta chroni m.in. przed wahaniami temperatury, promieniowaniem UV i drobnoustrojami chorobotwórczymi. 12

14 Linia karm MEDIUM opracowana przez SIZE HEALTH NUTRITION TM Fot. Cocker spaniel angielski Labat - Collie Lenfant - Border collie Labat - Spaniel bretoƒski Labat - Seter angielski Labat zawiera unikalne rozwiàzania ywieniowe w pe ni pokrywajàce zapotrzebowanie pokarmowe psów ras Êrednich, z uwzgl dnieniem ich wieku, stanu fizjologicznego, poziomu aktywnoêci, indywidualnej wra liwoêci oraz rasy.

15 Okres wzrostu Narodziny i rozwój szcz ywienie suki hodowlanej i szczeniàt Od drugiej po owy cià y a do koƒca laktacji, potrzeby pokarmowe suki znacznie wzrastajà. Podczas pierwszych dni ycia szczeni ta przybierajà na masie a 5-10% dziennie. Przygotowujà si te stopniowo do pobierania sta ego pokarmu (odsadzanie) zamiast mleka. W tych kluczowych okresach suka i szczeni ta wymagajà dostarczenia odpowiedniej karmy, zapewniajàcej dobrà kondycj suce, a szczeni tom prawid owy rozwój. 1 st Age Milk Buldog Lanceau Preparat mlekozast pczy dla szczeniàt od narodzin do momentu odsadzenia (ok. 3 tygodnia ycia), stosowany w przypadku braku lub niedoboru mleka suki. Starter Dla suk: w okresie cià y (od 42 dnia cià y) i laktacji. Dla szczeniàt: w okresie odsadzania, od 3 tygodnia ycia. 14

16 eniàt. Wzmocnienie naturalnej odpornoêci Mi dzy 4 a 12 tygodniem ycia szczeni ta wkraczajà w krytyczny okres: odpornoêç nabyta wraz z mlekiem matki (siarà) powoli wygasa, a w asny uk ad immunologiczny nie jest jeszcze ca kowicie rozwini ty. Pe nà sprawnoêç uzyskuje oko o 15 tygodnia, po zastosowaniu odpowiedniego programu szczepieƒ ochronnych, których dok adny program ustala lekarz weterynarii. Intensywny rozwój W pierwszym roku ycia, szczeni ta ras Êrednich zwi kszajà swojà urodzeniowà mas cia a oko o razy. Tak szybki wzrost wymaga specjalnej diety, poniewa w porównaniu do psa doros ego szczeni ta potrzebujà dwukrotnie wi cej energii. Istotne jest równie zapewnienie optymalnej dawki wapnia i fosforu, aby prawid owo przebiega a mineralizacja szkieletu. Wcià niedojrza y przewód pokarmowy Po odsadzeniu, uk ad pokarmowy patrz s.18 szczeni cia nie jest jeszcze w pe ni rozwini ty. Ograniczona jest zdolnoêç trawienna, co sprawia, e przewód pokarmowy jest znacznie bardziej wra liwy ni u psa doros ego. Wra liwoêç t zwi ksza tak e stres, obecnoêç paso ytów czy tendencja szczeni cia do zjadania wszystkiego, co znajdzie. 15

17 WYGLÑD RZECZYWISTY Okres wzrostu Starter Suki: w okresie cià y (od 42 dnia cià y) i laktacji Szczeni ta: w okresie odsadzania (od 3 tygodnia ycia) Opakowania 2 kg, 10 kg U atwienie przejêcia z pokarmu p ynnego na sta y WielkoÊç, kszta t i tekstur krokieta opracowano z uwzgl dnieniem potrzeb szczeniàt, aby u atwiç przebieg procesu odsadzania. Istnieje mo liwoêç szybkiego namoczenia (woda o temp. 50ºC) krokietów do uzyskania konsystencji papki

18 Wysoka koncentracja energii Pokrycie wysokiego zapotrzebowania pokarmowego suk karmiàcych oraz szczeniàt w okresie odsadzania. Wysoka koncentracja energii (4260 kcal/kg). Wzmocniona smakowitoêç Pobudzenie nawet s abego apetytu Odpowiednia tekstura, kszta t i rozmiar krokieta, wyselekcjonowane sk adniki pokarmowe. Zachowanie wartoêci karmy, dzi ki najnowszej technologii pakowania. Ochrona przewodu pokarmowego Zapewnienie prawid owego przebiegu trawienia Zredukowana zawartoêç skrobi, fruktooligosacharydy, pulpa buraczana, mannooligosacharydy, EPA/DHA, nierozpuszczalne sole mineralne. Zalecane dawki dzienne (g) Szczeni ta w okresie odsadzania Waga psa Wiek w tygodniach doros ego (kg) st age MILK Suki ci arne i karmiàce Waga Cià a (tygodnie) Laktacja psa (kg) Do woli (ad libitum) Sk adniki: ry, suszone mi so drobiowe, t uszcze zwierz ce, izolat bia ek ro- Êlinnych, kukurydza, pulpa buraczana, hydrolizowane bia ka zwierz ce, bia ka zwierz ce, sole mineralne, tran, olej sojowy, fruktooligosacharydy, L-lizyna, hydrolizowany wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), proszek jajeczny, tauryna, wyciàg z aksamitki wzniesionej (bogaty w lutein ), DL-metionina, L-karnityna. 17

19 WYGLÑD RZECZYWISTY Okres wzrostu Junior 32 Harmonijny wzrost Szczeni ta do 12 miesiàca ycia Opakowania 1kg, 4 kg, 9 kg, 15 kg Równowaga flory bakteryjnej Wysoka tolerancja pokarmowa, dzi ki wykorzystaniu prebiotyków (fruktooligosacharydy, mannooligosacharydy i pulpa buraczana) sprzyjajàcych równowadze flory jelitowej i poprawiajàcych konsystencj ka u. 1618

20 Wzmocnienie naturalnej odpornoêci Specjalnie opracowana formu a sprzyjajàca rozwojowi naturalnych mechanizmów obronnych. Opatentowany kompleks wspó dzia ajàcych przeciwutleniaczy (luteina, tauryna, witaminy C i E) oraz MOS. Prawid owy wzrost Zapewnienie harmonijnego rozwoju Zaspokojenie potrzeb pokarmowych w okresie szybkiego wzrostu (wydajnoêç uk adu trawiennego jest wcià ograniczona), dzi ki wysokiej koncentracji energii (energia mierzona: 4190 kcal/kg) i zwi kszonej zawartoêci bia ka (32 %). Optymalna zawartoêç wapnia i fosforu W aêciwa mineralizacja koêçca Odpowiednie proporcje wapnia i fosforu, dostosowane do poziomu energii, pozwalajà uniknàç ryzyka zarówno nadmiaru, jak i niedoboru sk adników mineralnych. Zalecane dawki dzienne (g) Wiek Waga psa doros ego (kg) w miesiàcach Medium Adult Miarki 1+ 3/8 1+ 5/8 1+ 7/8 2+ 1/8 2+ 3/8 2+ 7/8 3+ 1/8 3+ 2/8 3+ 3/8 gramy Sk adniki: suszone mi so drobiowe, t uszcze zwierz ce, màka pszenna, màka kukurydziana, suszone bia ka wieprzowe, pulpa buraczana, pszenica, hydrolizowane bia ka zwierz ce, gluten kukurydziany, sole mineralne, tran, dro d e, olej sojowy, fruktooligosacharydy, DL-metionina, wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), proszek jajeczny, tauryna, wyciàg z aksamitki wzniesionej (bogaty w lutein ). 19

21 WYGLÑD RZECZYWISTY Etap ycia Adult 25 Sprzyja dobrej kondycji psów doros ych Od 12 miesiàca do 7 roku ycia Opakowania 4 kg, 7,5 kg, 15 kg, Wzmocnienie naturalnej odpornoêci Pobudzenie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu psa, dzi ki mannooligosacharydom sprzyjajàcym równowadze flory jelitowej. Kwasy t uszczowe omega 3 (EPA/DHA) i omega 6, cynk, witamina A oraz biotyna pobudzajà regeneracj skóry i sierêci. Witaminy E i C utrzymujà witalnoêç komórek. 1620

22 Optymalna waga Utrzymanie idealnej masy cia a Odpowiedni poziom energii (14% t uszczu, energia mierzona: 3930 kcal/kg). Wysoka strawnoêç Zapewnia prawid owy przebieg trawienia Wysokiej jakoêci bia ka oraz odpowiednie proporcje w ókna pokarmowego regulujàce pasa jelitowy. Wzmocniona smakowitoêç Naturalne substancje aromatyczne, specjalnie opracowany kszta t, rozmiar i tekstura krokieta Zachowanie wartoêci karmy, dzi ki najnowszej technologii pakowania (w warunkach kontrolowanej atmosfery, tj. pozbawionej tlenu). Zalecane dawki dzienne (g) Waga psa doros ego (kg) Zapotrzebowanie niskie* Zapotrzebowanie zwyk e Zapotrzebowanie wysokie** * brak ruchu, sterylizacja, tendencja do nadwagi. ** wysoka aktywnoêç, sta e przebywanie na zewnàtrz, niska temperatura otoczenia, niedowaga. Miarki /8 2+ 4/8 2+ 6/ /8 3+ 4/8 3+ 6/8 gramy Sk adniki: suszone mi so drobiowe, màka pszenna, màka kukurydziana, kukurydza, pszenica, t uszcze zwierz ce, hydrolizowane bia ka zwierz ce, suszone bia ka wieprzowe, pulpa buraczana, tran, olej sojowy, dro d e, sole mineralne, wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), proszek jajeczny. 21

23 WYGLÑD RZECZYWISTY Etap ycia Mature 25 Sprzyja zachowaniu witalnoêci psów starszych Powy ej 7 roku ycia NOWOÂå ULEPSZONA FORMU A ANTI-AGE Opakowania 4 kg, 15 kg Opóênianie efektów starzenia Zachowanie witalnoêci psów starszych, dzi ki kompleksowi wspó dzia ajàcych przeciwutleniaczy: witamin E i C oraz polifenoli (otrzymanych z zielonej herbaty i winogron) neutralizujàcych wolne rodniki. Obni ony poziom fosforu wspomaga prawid owe funkcjonowanie nerek, a poziom bia ka wynoszàcy 25% pomaga utrzymaç mas mi Êniowà. 1622

24 Wzmocniona smakowitoêç Naturalne substancje aromatyczne, specjalnie opracowany kszta t, rozmiar oraz tekstura krokieta Zachowanie wartoêci karmy, dzi ki najnowszej technologii pakowania (w warunkach kontrolowanej atmosfery, tj. pozbawionej tlenu). Zdrowa skóra i lêniàca sierêç Aminokwasy siarkowe (metionina i cystyna) pobudzajà produkcj keratyny (bia ko w osa). Kwas gamma-linolenowy (omega 6, êród o: olej z ogórecznika) dla po ysku sierêci oraz EPA/DHA (omega 3, êród o: tran) dla zdrowia skóry. Higiena jamy ustnej Ograniczenie powstawania kamienia naz bnego Dodatek polifosforanu sodu, który wià e wapƒ obecny w Êlinie i spowalnia odk adanie kamienia naz bnego Zalecane dawki dzienne (g) Waga psa doros ego (kg) Zapotrzebowanie niskie* Zapotrzebowanie zwyk e Zapotrzebowanie wysokie** * brak ruchu, sterylizacja, tendencja do nadwagi, ** wysoka aktywnoêç, sta e przebywanie na zewnàtrz, niska temperatura otoczenia, niedowaga, Miarki 1+ 6/ /8 2+ 4/8 2+ 6/ /8 3+ 4/8 3+ 6/8 gramy Sk adniki: suszone mi so drobiowe, kukurydza, ry, màka pszenna, t uszcze zwierz ce, màka kukurydziana, pszenica, hydrolizowane bia ka zwierz ce, pulpa buraczana, tran, oleje roêlinne (soja, ogórecznik), dro d e, fruktooligosacharydy, sole mineralne, fosforan sodu, wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), proszek jajeczny, wyciàg z winogron (êród o polifenoli), wyciàg z zielonej herbaty (êród o polifenoli). 23

25 WYGLÑD RZECZYWISTY Psy wra liwe Light 27 Obni one potrzeby energetyczne, sterylizacja Karma mo e byç podawana przez ca e doros e ycie psa (od 12 miesiàca ycia) NOWOÂå WI CEJ KROKIETÓW MNIEJ KALORII Opakowania 4 kg, 13 kg Sprzyjanie redukcji tkanki t uszczowej Karma MEDIUM LIGHT pozwala psu zmniejszyç pobranie energii o 18%* przy zachowaniu dotychczasowej wielkoêci dawek. Dodatkowo zwi kszony poziom bia ka (27 %) pomaga utrzymaç mas mi Êniowà, a L-karnityna pobudza wykorzystanie rezerw t uszczowych * w porównaniu do karmy bytowej - badania Royal Canin, 2006

26 Zaspokojenie apetytu Wzmocnienie uczucia sytoêci po posi ku Specjalnie opracowany kszta t krokieta oraz unikalna receptura karmy. Napi cie mi Êniowe Utrzymanie odpowiedniego tonusu mi Êni Dzi ki zwi kszonej zawartoêci bia ka (27%) oraz dodatkowi L-karnityny pobudzajàcej metabolizm rezerw t uszczowych. Wzmocniona smakowitoêç Naturalne substancje aromatyczne, specjalnie opracowany kszta t, rozmiar i tekstura krokieta Zachowanie wartoêci karmy, dzi ki najnowszej technologii pakowania (w warunkach kontrolowanej atmosfery, tj. pozbawionej tlenu). Zalecane dawki dzienne (g) Waga psa doros ego (kg) Nadwaga/sterylizacja Utrzymanie idealnej wagi* * psy z tendencjà do nadwagi lub o bardzo du ym apetycie Miarki 2+ 2/8 2+ 4/8 2+ 6/ /8 3+ 6/8 4+ 1/8 4+ 3/8 4+ 6/8 gramy Sk adniki: suszone mi so drobiowe, j czmieƒ, w ókno roêlinne, ry, kukurydza, hydrolizowane bia ka zwierz ce, t uszcze zwierz ce, pulpa buraczana, pszenica, gluten kukurydziany, dro d e, tran, fruktooligosacharydy, olej sojowy, sole mineralne, wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), proszek jajeczny, L-karnityna. 25

27 WYGLÑD RZECZYWISTY Psy wra liwe Sensible 25 Wra liwy przewód pokarmowy, psy aktywne Karma mo e byç podawana przez ca e doros e ycie psa (od 12 miesiàca ycia) èród O SKROBI W 100% RY Opakowania 4 kg, 15 kg Wysoka tolerancja pokarmowa Zwi kszenie tolerancji pokarmowej, dzi ki zastosowaniu ry u jako jedynego êród a skrobi. Dodatek kwasów t uszczowych omega 3 (EPA/DHA) o korzystnym wp ywie na ca y przewód pokarmowy oraz w ókna (fruktooligosacharydy, pulpa buraczana, mannooligosacharydy) regulujàcego pasa jelitowy. 1626

28 Skoncentrowana energia Wysokie potrzeby energetyczne psów aktywnych Wysoki poziom energii (energia mierzona: 4150 kcal/kg) zapobiega prze adowaniu przewodu pokarmowego, co cz sto zdarza si u psów o wra liwym uk adzie trawiennym. Ochrona skóry Wzmocnienie bariery skórnej Cynk, witamina A i biotyna wzmacniajà integralnoêç skóry i pobudzajà proces gojenia. Witaminy E i C neutralizujà wolne rodniki. Kwasy t uszczowe EPA/DHA (omega 3, êród o: tran) chronià skór i b on Êluzowà jelit. Opóênianie efektów starzenia Ochrona komórek Obni ony poziom fosforu (0,6 %), wysoki poziom witamin E (600mg/kg) i C (300mg/kg) oraz dodatek selenu. Zalecane dawki dzienne (g) Waga psa doros ego (kg) Zapotrzebowanie niskie* Zapotrzebowanie zwyk e* Zapotrzebowanie wysokie* * Potrzeby energetyczne rosnà wraz z poziomem aktywnoêci, zaostrzaniem si warunków Êrodowiskowych (niskie temperatury, przebywanie wy àcznie na zewnàtrz), spadkiem kondycji (utrata masy cia a, niedowaga) itp. Miarki 1+ 6/8 gramy 2+ 1/8 2+ 3/8 2+ 5/8 2+ 7/ /8 3+ 3/8 3+ 5/ Sk adniki: ry, suszone mi so drobiowe, t uszcze zwierz ce, hydrolizowane bia ka zwierz ce, pulpa buraczana, izolat bia ek roêlinnych, gluten kukurydziany, oleje roêlinne (soja, ogórecznik), sole mineralne, tran, fruktooligosacharydy, wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), proszek jajeczny. 27

29 Zdrowe ywienie psów rasowych Rasy Partnerstwo z profesjonalistami, nieocenione wsparcie z terenu. Ka dy nowy produkt powstaje w wyniku wspó pracy z profesjonalistami: hodowcami, groomerami i trenerami. To efekt naukowej wiedzy i praktycznego doêwiadczenia. Royal Canin: pionier karm dla psów rasowych. Rok 2002, pierwsze rozwiàzanie ywieniowe opracowane dla psów rasy yorkshire terrier. Od tego czasu, ju ponad 15 ras ma specjalnie dedykowane im rozwiàzania ywieniowe. Wiedza podstawà precyzji ywienia. Odkrycie specyficznych dla rasy typów wra liwoêci, znacznie bardziej istotnych ni tylko wielkoêç psa. Wprowadzenie receptur karm opracowanych specjalnie wed ug potrzeb psów wybranych ras Labat

30 Wynik ekspertyz technicznych: parametry krokieta. Kszta t, wielkoêç i tekstura krokieta zosta y opracowane odr bnie dla ka dego z produktów linii Breed. Labat Przyk adowo: Sprzyjanie utrzymaniu higieny jamy ustnej u yorkshire terrierów, dzi ki zastosowaniu tekstury typu p atkowego. U atwienie chwytania karmy psom o budowie brachycefalicznej (np. bokser, buldog), dzi ki specjalnemu kszta towi krokieta. Zmniejszenie tempa jedzenia u psów o du ym apetycie, takich jak labrador retriever.

31 Rasy Bulldog 24 >12 miesiàca Dla doros ych psów rasy Buldog Powy ej 12 miesiàca ycia Unikalny krokiet Opakowania 3 kg, 12 kg Redukcja zapachu ka u Ograniczenie intensywnoêci zapachu ka u oraz wzd ç, poprzez zapewnienie prawid owego przebiegu trawienia. Zastosowano wysoko strawne bia ka L.I.P., w ókno ulegajàce fermentacji i nie fermentujàce oraz ry jako jedyne êród o skrobi. 1630

32 Wra liwa skóra Wzmocnienie nieprzepuszczalnoêci bariery skórnej oraz sprzyjanie zdrowej sierêci. Ochrona stawów Wspomaganie prawid owego funkcjonowania stawów i zapobieganie nadwadze. Dostosowanie krokieta do budowy brachycefalicznej U atwienie chwytania krokieta i zach cenie psa do ucia karmy. ZALECANE DZIENNE DAWKI (g) [g] Masa cia a psa (kg) Zapotrzebowanie Niskie (1) Zwyk e Wysokie (2) [miarki] 1 miarka = 240 ml Niskie (1) 3+3/8 3+5/8 3+7/8 4+1/8 4+3/8 4+5/8 4+7/8 Zwyk e 4+1/8 4+3/8 4+3/4 5+1/8 5+3/8 5+3/4 6 Wysokie (2) 4+7/8 5+1/4 5+5/ /8 6+3/4 7 (1) brak ruchu, sterylizacja, tendencja do nadwagi; (2) wysoka aktywnoêç, niska temperatura otoczenia, niedowaga, grupa psów. G stoêç karmy Êrednio: 310 g/l Sk adniki: ry, suszone mi so drobiowe, t uszcze zwierz ce, suszone bia ka wieprzowe L.I.P.*, izolowane bia ka roêlinne L.I.P.*, hydrolizowane bia ka zwierz ce, w ókno roêlinne, pulpa buraczana, sole mineralne, tran, olej sojowy, fruktooligosacharydy, proszek jajeczny, polifosforan sodu, DL-metionina, wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), tauryna, hydrolizowane skorupiaki (êród o glukozaminy), L-lizyna, wyciàg z aksamitki wzniesionej (êród o luteiny), hydrolizowana chrzàstka (êród o chondroityny). *L.I.P.: bia ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoêci 31

33 Rasy Cocker 24 >12 miesiàca Dla doros ych psów rasy Cocker Spaniel Powy ej 12 miesiàca ycia Unikalny krokiet Opakowania 3 kg, 12 kg Zdrowa skóra i pi kna sierêç Wzmocnienie bariery skórnej (formu a skin complex) oraz agodzenie podra nieƒ (EPA/DHA). Sprzyjanie pi knej sierêci, dzi ki dodatkowi oleju z ogórecznika i biotyny. 1632

34 Optymalna kondycja Sprzyjanie utrzymaniu idealnej masy cia a cocker spanieli. Ochrona zmys u wzroku Wzmocnienie ochrony antyoksydacyjnej oka, dzi ki zastosowaniu przeciwutleniaczy (luteina, zeaksantyna, witaminy E i C). Praca serca Wspomaganie prawid owej pracy mi Ênia sercowego. ZALECANE DZIENNE DAWKI (g) Masa cia a psa (kg) [g] [miarki] 1 miarka = 240 ml Zapotrzebowanie Niskie (1) Zwyk e Wysokie (2) Bardzo wysokie (3) Niskie (1) 2 2+2/8 2+4/8 Zwyk e 2+2/8 2+4/8 2+7/8 Wysokie (2) 2+3/8 2+6/8 3+1/8 Bardzo wysokie (3) 2+7/8 3+2/8 3+5/8 (1) brak ruchu, sterylizacja, tendencja do nadwagi; (2) wysoka aktywnoêç, niska temperatura otoczenia, niedowaga, grupa psów; (3) bardzo du a grupa psów. G stoêç karmy Êrednio: 340 g/l Sk adniki: ry, kukurydza, suszone mi so drobiowe, t uszcze zwierz ce, izolowane bia ka roêlinne L.I.P.*, hydrolizowane bia ka zwierz ce, gluten kukurydziany, pulpa buraczana, tran, sole mineralne, oleje roêlinne (soja, ogórecznik), fruktooligosacharydy, uski i nasiona psyllium, polifosforan sodu, wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), L-tyrozyna, tauryna, proszek jajeczny, L-lizyna, hydrolizowane skorupiaki (êród o glukozaminy), wyciàg z aksamitki wzniesionej (êród o luteiny), wyciàgi z zielonej herbaty i winogron (êród o polifenoli), L-karnityna, hydrolizowana chrzàstka (êród o chondroityny). *L.I.P.: bia ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoêci 33

35 Psy aktywne Border collie Labat Husky Lenfant Seter angielski Labat Zdrowe ywienie psów u ytkowych Dzi ki swoim cechom fizycznym i psychicznym, psy ras Êrednich znakomicie sprawdzajà si w wielu dziedzinach: polowanie, wyêcigi zaprz gowe, pasterstwo, ratownictwo... Ich zapotrzebowanie energetyczne zale- y od intensywnoêci i d ugo- Êci trwania wysi ku, rodzaju aktywnoêci (zawody, trening, odpoczynek), warunków klimatycznych oraz kondycji cia a. 34 ACTIVITY BOOSTER Zwi kszenie wytrzyma oêci i wy sza wydajnoêç psów u ytkowych: Odpowiedni poziom szybko przyswajalnej energii. Wysoka koncentracja sk adników zapobiega prze adowaniu przewodu pokarmowego. Optymalna strawnoêç. Ochrona struktur stawowych.

36 POWY EJ 12 MIESIÑCA ENERGY 4300 ENERGY 4800 Wysokoenergetyczna karma dla psów poddanych krótkotrwa emu wysi kowi i/lub o umiarkowanej aktywnoêci Bardzo wysokoenergetyczna karma dla psów poddanych d ugotrwa emu wysi kowi i/lub o wysokiej aktywnoêci * Mo liwoêç zamiennego stosowania karm Energy, bez koniecznoêci 7-dniowego okresu przejêciowego ATWO ZAMIENNE DWA POZIOMY ENERGII* Zdrowe ywienie psów u ytkowych wysi ek Êrednio intensywny, umiarkowane warunki klimatyczne (pogoda i temperatura). Warunki klimatyczne CLIMAT TEMPÉRÉ TEMPERATE CLIMATE Zdrowe ywienie psów u ytkowych, wysi ek intensywny, trudne warunki klimatyczne (pogoda i temperatura). SÉCURITÉ DIGESTIVE MAXIMALE OPTIMAL DIGESTIVE SAFETY Optymalna strawnoêç Doskona a tolerancja pokarmowa, dzi ki kombinacji wyselekcjonowanych sk adników: gluten pszeniczny, uski psyllium i ry. MAINTENANCE DES ARTICULATIONS JOINT MAINTENANCE Ochrona stawów Wzmocnienie struktury koêci i ochrona stawów, dzi ki odpowiednim proporcjom wapnia i fosforu oraz obecnoêci glukozaminy i chondroityny. 35

37 Pasja innowacji Wiedza i Szacunek dla rzeczywistych potrzeb ywieniowych oraz specyficznych cech psów i kotów: oto filozofia firmy Royal Canin, której pozostajemy wierni od 40 lat. UnikalnoÊç tej filozofii polega na tym, e firma Royal Canin zawsze stawia psy i koty w centrum wszystkich badaƒ oraz innowacji. ROYAL CANIN, 40 LAT INN 1967 Powstanie firmy Royal Canin Pierwsza karma opracowana specjalnie dla psów ras du ych w okresie wzrostu: AGR Powstanie linii Size Health Nutrition: pierwszego programu Zdrowego ywienia psów uwzgl dniajàcego cztery podstawowe parametry: wiek, aktywnoêç, wielkoêç oraz stan fizjologiczny psa. 36

38 ROYAL CANIN SIZE HEALTH NUTRITION jest unikalnà linià produktów, która uwzgl dnia prawdziwe potrzeby psów wynikajàce nie tylko z wieku, wielkoêci, aktywnoêci oraz stanu fizjologicznego, ale tak e najwra liwsze punkty poszczególnych grup psów: MINI MEDIUM MAXI GIANT Masa cia a doros ego psa od 1 do 10 kg Masa cia a doros ego psa od 11 do 25 kg Masa cia a doros ego psa od 26 do 44 kg Masa cia a doros ego psa od 45 do 100 kg OWACJI Wprowadzanie kolejnych karm BREED: przeznaczonych dla konkretnych ras: yorkshire terrier (Junior i Adult), pudel, jamnik (Junior i Adult), shih tzu, chihuahua, buldog, labrador retriever (Junior i Adult), bokser (Junior i Adult), owczarek niemiecki (Junior i Adult), dog niemiecki, cavalier king charles spaniel, sznaucer miniaturowy, cocker spaniel, golden retriever, rottweiler. 37

39 JakoÊç i bezpieczeƒstwo Poniewa psy i koty potrzebujà karmy wysokiej jakoêci, która zapewni im zdrowie, firma Royal Canin prowadzi szczegó owà kontrol : Przed PROCESEM PRODUKCYJNYM Dobór dostawców wed ug bardzo rygorystycznych kryteriów. Weryfikacja jakoêci surowców przed dostawà. Stosowane w karmach mi so pochodzi od zwierzàt zdrowych i spe nia najbardziej rygorystyczne normy higieniczne. Podczas oraz po PROCESIE PRODUKCYJNYM Monitorowanie jakoêci, od momentu w àczenia surowców do produkcji, do momentu pakowania, poprzez zastosowanie systematycznych analiz oraz testów na kluczowych etapach produkcji. Gwarancja pochodzenia sk adników oraz zastosowanie ich zgodnie z najnowszà wiedzà. 38

40 NIRS: obowiàzkowy test jakoêci wszystkich surowców Near Infrared Reflectance Spectroscopy (spektroskopia odbiciowa w bliskiej podczerwieni) jest metodà kontroli stosowanà w ka dej z naszych fabryk na Êwiecie. Celem analizy jest szybka ocena parametrów jakoêci surowców, decydujàca o przyj ciu lub odrzuceniu towaru ju w momencie dostawy. Przyk adowo: suszone mi so drobiowe poddawane jest analizie zawartoêci wody, bia ka, t uszczu i soli mineralnych. Przeprowadzane BADANIA oraz technologia PRODUKCJI Royal Canin posiadajà certyfikaty ISO 9001 oraz ISO

41 Rola smakowitoêci Zapach, kszta t, tekstura i w koƒcu smak Czynniki te decydujà o wyborze karmy przez psa. Wszystkie karmy z linii MEDIUM SIZE HEALTH NUTRITION zosta y opracowane na podstawie najnowszych badaƒ Royal Canin z zakresu smakowitoêci. Wyselekcjonowane SK ADNIKI i naturalne SUBSTANCJE AROMATYCZNE Aby zapewniç maksymalnà smakowitoêç, receptura karm Royal Canin z linii MEDIUM SIZE HEALTH NUTRITION jest opracowana w oparciu o surowce najwy szej jakoêci oraz z wykorzystaniem unikalnych, naturalnych substancji aromatycznych. Specjalnie opracowany krokiet: TEKSTURA I KSZTA T Dzi ki odpowiedniemu kszta towi, teksturze i wielkoêci, krokiety MEDIUM SIZE HEALTH NUTRITION sà idealnie dopasowane do rozmiaru z bów i szcz k psów ras Êrednich. Parametry takie, jak si a potrzebna do rozgryzienia krokieta czy sposób jego chwytania, zosta y opracowane odpowiednio do wieku psa: mi kkie i atwe do namoczenia - dla szczeniàt, delikatne - dla psów starszych. 40

Zdrowe ywienie psów ras Êrednich

Zdrowe ywienie psów ras Êrednich Obs uga klienta Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. RzemieÊlnicza 20e, 30-363 Kraków, www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868 (op ata jak za po àczenie lokalne) Non-contractual

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Twój kot jest wybredny

Dlaczego Twój kot jest wybredny Dlaczego Twój kot jest wybredny NOWOŚĆ! Zdrowe Żywienie kotów wybrednych Koty wybredne Niektóre koty są szczególnie wybredne i trudno jest zaspokoić ich potrzeby. W rezultacie, koty takie jedzą nieregularnie,

Bardziej szczegółowo

energy BOOSTER Nowy program ywienia Energy - pozwala wyzwoliç maksymalny potencja psów sportowych i pracujàcych ACTIVITY

energy BOOSTER Nowy program ywienia Energy - pozwala wyzwoliç maksymalny potencja psów sportowych i pracujàcych ACTIVITY NOWOÂå: PERFORMANCE ENERGY ATWO ZAMIENNE DWA POZIOMY ENERGII Nowy program ywienia wyzwalajàcy maksymalny potencja psów sportowych i pracujàcych. Dostarczenie energii najlepszej jakoêci, Dostarczenie optymalnej

Bardziej szczegółowo

Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. RzemieÊlnicza 20e, 30-363 Kraków, www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868 (op ata

Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. RzemieÊlnicza 20e, 30-363 Kraków, www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868 (op ata Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. RzemieÊlnicza 20e, 30-363 Kraków, www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868 (op ata jak za po àczenie lokalne) Kompletny program ywienia

Bardziej szczegółowo

Zdrowe ywienie psów ras du ych

Zdrowe ywienie psów ras du ych Obs uga klienta Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. RzemieÊlnicza 20e, 30-363 Kraków, www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868 (op ata jak za po àczenie lokalne) Non-contractual

Bardziej szczegółowo

KATALOG DYSTRYBUTOR BONUM VITA

KATALOG DYSTRYBUTOR BONUM VITA KATALOG DYSTRYBUTOR BONUM VITA Hurtownia Zoologiczna kontakt: 501 121 263 ; 668 150 880 mail: bonumvita@wp.pl PRODUKTY DLA PSÓW Linia Emotion Family ( opakowania 2kg, 15kg ) Energetyczna karma dla suk

Bardziej szczegółowo

Koty wybredne, lubiące zmiany diety.

Koty wybredne, lubiące zmiany diety. Koty wybredne, lubiące zmiany diety. Koty wybredne Niektóre koty są szczególnie wybredne i trudno jest zaspokoić ich potrzeby. W rezultacie, koty takie jedzą nieregularnie, a ich dieta jest nieprawidłowo

Bardziej szczegółowo

Zdrowe ywienie psów ras olbrzymich

Zdrowe ywienie psów ras olbrzymich Zdrowe ywienie psów ras olbrzymich Okres wzrostu Do 18/24 miesiàca Etap ycia Powy ej 18/24 miesiàca s.15 Preparat mlekozast pczy 1st age milk s.24 s.18 Psy doros e Powy ej 18/24 miesiàca ycia Odsadzanie,

Bardziej szczegółowo

5-18 miesięcy. 2-5 miesięcy. ponad 7 lat. 18 miesięcy - 7 lat. Fitmin Maxi Puppy. Fitmin Maxi Junior. Fitmin Maxi Maitenance. Fitmin Maxi Performance

5-18 miesięcy. 2-5 miesięcy. ponad 7 lat. 18 miesięcy - 7 lat. Fitmin Maxi Puppy. Fitmin Maxi Junior. Fitmin Maxi Maitenance. Fitmin Maxi Performance FITMIN MAXI Seria karm Fitmin przeznaczona jest dla psów ras olbrzymich, których waga przekracza 35. Karmy wyróżniają się między innymi większymi granulkami dla oraz zawartością siarczanu glukozaminy i

Bardziej szczegółowo

Jeszcze nigdy żywienie kotów nie było tak zaawansowane... ODŻYWIONA SKÓRA I SIERŚĆ HIGIENA JAMY USTNEJ ZAPOBIEGANIE NADWADZE ELIMINACJA KUL WŁOSOWYCH

Jeszcze nigdy żywienie kotów nie było tak zaawansowane... ODŻYWIONA SKÓRA I SIERŚĆ HIGIENA JAMY USTNEJ ZAPOBIEGANIE NADWADZE ELIMINACJA KUL WŁOSOWYCH ODŻYWIONA SKÓRA I SIERŚĆ HIGIENA JAMY USTNEJ ZAPOBIEGANIE NADWADZE ELIMINACJA KUL WŁOSOWYCH POPRAWA PRZEBIEGU TRAWIENIA Jeszcze nigdy żywienie kotów nie było tak zaawansowane... Niezwykłe zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Lipidy OLEJ. Kwasy t uszczowe. Kwasy t uszczowe Omega6 COOH COOH CH3. Schéma acides gras omega 6 COOH

Lipidy OLEJ. Kwasy t uszczowe. Kwasy t uszczowe Omega6 COOH COOH CH3. Schéma acides gras omega 6 COOH Lipidy CH 3 R CH3 Kwasy t uszczowe Kwasy t uszczowe Omega3 Lipidy Schéma acides gras omega 6 CH3 Kwasy t uszczowe Omega6 23 TRAN Kwasy t uszczowe Wielonienasycone kwasy t uszczowe zawarte w pokarmie ulegajà

Bardziej szczegółowo

Żywienie bez zmartwień. Wszyscy kochamy Complete!

Żywienie bez zmartwień. Wszyscy kochamy Complete! Żywienie bez zmartwień Wszyscy kochamy Complete! Zwierzęta, podobnie jak ludzie, cieszą się lepszym i dłuższym życiem, gdy się zdrowo odżywiają. Karmy Versele-Laga z linii Complete zapewniają doskonale

Bardziej szczegółowo

FITMIN MINI. 2-10 miesięcy 10 miesięcy - 11 lat ponad 11 lat. Fitmin Mini Puppy. Fitmin Mini Maitenance. Fitmin Mini Performance.

FITMIN MINI. 2-10 miesięcy 10 miesięcy - 11 lat ponad 11 lat. Fitmin Mini Puppy. Fitmin Mini Maitenance. Fitmin Mini Performance. FITMIN MINI Seria karm Fitmin przeznaczona jest dla psów ras miniaturowych i małych, których waga nie przekracza 13 kg. Karmy wyróżniają się między innymi mniejszymi granulkami dla łatwiejszego gryzienia

Bardziej szczegółowo

ROYALCANIN.PL. ROYAL CANIN SAS All rights reserved.

ROYALCANIN.PL. ROYAL CANIN SAS All rights reserved. ROYALCANIN.PL ROYAL CANIN SAS 2016. All rights reserved. WIELOPOZIOMOWY WYMIAR SUKCESU WYSTAWY ROYAL CANIN EKSPERT ZDROWEGO ŻYWIENIA OD PONAD 45 LAT Hodowla psów i kotów to ogromna pasja. Codzienne dbanie

Bardziej szczegółowo

4 Łapy - Sklep zoologiczny Utworzono : 08 październik 2016

4 Łapy - Sklep zoologiczny Utworzono : 08 październik 2016 > Model : 9076 Producent : - 189260Royal Canin Breed Chihuahua Junior "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Royal Canin Breed Chihuahua Junior to karma dla szczeniąt do 8 miesiąca życia, z wyszukanych

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Żywienie psów rasowych

Zdrowe Żywienie psów rasowych Nowe karmy: West Highland White Terrier 21 Setter 27 Zdrowe Żywienie psów rasowych Unikalne doświadczenie żywieniowe Wiedza i szacunek, dewiza, która nas wyróżnia. Od ponad 40 lat, zawsze to zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Żywienie kotów

Zdrowe Żywienie kotów Zdrowe Żywienie kotów przebywających wyłącznie w domu NOWOŚĆ Innowacyjne opakowanie EKO Skąd potrzeba opracowania specjalnej karmy dla kotów przebywających wyłącznie w domu? Charakterystyczny tryb życia

Bardziej szczegółowo

Naturalna Ochrona Kotów przez całe życie

Naturalna Ochrona Kotów przez całe życie Naturalna Ochrona Kotów przez całe życie WZMOCNIENIE NATURALNEJ OCHRONY KOTA N AT U R A L F E L I N E P R O T E C T I O N SKÓRA I SIERŚĆ Witamina A, kwas linolenowy i cynk zapewniają skórze elastyczność

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. 1 Urozmaicenie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowej diety, która zapewnia

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32

Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32 Spis treêci 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz.... 15 1.1. Rys historyczny rozwoju norm ywienia.............. 16 1.2. Wspó czesne metody opracowywania norm............ 19 1.3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

skąd pochodzi Nasz Kurczak

skąd pochodzi Nasz Kurczak Nasz Kurczak to mięso pochodzące od sprawdzonych dostawców. W większości to odbiorcy pasz marki Wipasz - znamy ich hodowle, wspieramy wiedzą, szkolimy. 1 Wiemy skąd pochodzi Nasz Kurczak Kontrolujemy jakość

Bardziej szczegółowo

Doskonałe dla zgodnego z zapotrzebowaniem żywienia.

Doskonałe dla zgodnego z zapotrzebowaniem żywienia. Doskonałe dla zgodnego z zapotrzebowaniem żywienia. Suche karmy premium SELECT GOLD Complete dla psów każdej wielkości i w każdym wieku. MIŁOŚĆ JEST WARTA ZŁOTA. SELECT GOLD. wysokiej jakości, funkcyjne,

Bardziej szczegółowo

23PLN OD OSOBY PRZERWY KAWOWE@NOVOTEL KATOWICE CENTRUM. Czy wiesz, że...? PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA

23PLN OD OSOBY PRZERWY KAWOWE@NOVOTEL KATOWICE CENTRUM. Czy wiesz, że...? PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA Ludzki organizm w ok. 60% składa się z wody. Bardzo ważne jest wypijanie przynajmniej 1,5 l płynów dziennie - zapobiegasz w ten sposób odwodnieniu organizmu oraz wspomagasz pracę mózgu. PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Osteoarthritis choroba zwyrodnieniowa stawów

Osteoarthritis choroba zwyrodnieniowa stawów Osteoarthritis choroba zwyrodnieniowa stawów EPA DHA GAG 4 aktywne składniki żywieniowe polepszające ruchomość stawu OSTEOARTHRITIS Choroba zwyrodnieniowa stawów u psów DEFINICJA Osteoarthritis (OA) jest

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁA SUCHA KARMA DLA KOTÓW

DOSKONAŁA SUCHA KARMA DLA KOTÓW DOSKONAŁA SUCHA KARMA DLA KOTÓW DOSKONAŁA SUCHA KARMA DLA KOTÓW MATISSE Linia Matisse oferuje pełną gamę karm o wysokiej jakości dostosowanych do wszystkich ras kotów. Główne cechy linii Matisse to: Doskonały

Bardziej szczegółowo

Co wyróżnia PRO PLAN? Czas PrzeMyśleć sposób żywienia Twojego kota.

Co wyróżnia PRO PLAN? Czas PrzeMyśleć sposób żywienia Twojego kota. Co wyróżnia PRO PLAN? Czas PrzeMyśleć sposób żywienia Twojego kota. PRO PLAN jest dostępny wyłącznie w sklepach zoologicznych i u lekarzy weterynarii. Co wyróżnia PRO PLAN? Wierzymy, że żywienie może wpłynąć

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1: Preparaty do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp kod CPV 33692510-5

Pakiet nr 1: Preparaty do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp kod CPV 33692510-5 0 Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy Pakiet nr 1: Preparaty do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp kod CPV 33692510-5 Stawka Wartość brutto w Typ asortymentu /Nazwa handlowa* Cena Wartość netto

Bardziej szczegółowo

ROLA SZKOŁY W PROFILAKTYCE OTYŁOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Barbara Woynarowska Kierownik Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji, Wydział Pedagogiczny UW Przewodnicząca Rady Programowej ds.

Bardziej szczegółowo

JEST WARTA ZŁOTA. SELECT GOLD.

JEST WARTA ZŁOTA. SELECT GOLD. Złote rozwiązanie dla najlepszych przyjaciół wrazliwych na pokarm Mokra karma premium SELECT GOLD Sensitive dla psów w każdym wieku. SELECT GOLD Sensitive wysokogatunkowa i łatwo przyswajalna JEDNO ŹRÓDŁO

Bardziej szczegółowo

Lp. Tematyka Liczba godzin I. Wymagania edukacyjne

Lp. Tematyka Liczba godzin I. Wymagania edukacyjne Anna Ulrych Plan wynikowy Przedmiot: Materiały fryzjerskie Kierunek : Technikum Usług Fryzjerskich- rok szkolny 05/ 06 Liczba godzin: 76 Liczba godzin w roku szkolnym: KL.II Lp. Tematyka Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Skład surowcowy: mączka drobiowa, drożdże, chrząstka rekina, mączka z muszli

Skład surowcowy: mączka drobiowa, drożdże, chrząstka rekina, mączka z muszli DODATKI ŻYWIENIOWE Głównym zdaniem dodatków żywieniowych Fitmin jest dostarczanie niezbędnych składników w przypadkach gdy nawet kompletna i zbilansowana karma nie jest w stanie zaspokoić specyficznych

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowane składniki granulatów Fitmin są podstawą optymalnej wartości odżywczej. Białko (37%), tłuszcz (22%), energia: 16,2 MJ/1 kg

Zróżnicowane składniki granulatów Fitmin są podstawą optymalnej wartości odżywczej. Białko (37%), tłuszcz (22%), energia: 16,2 MJ/1 kg KARMA SUCHA Sucha programu żywieniowego Fitmin dla kotów ma wiele zalet. Wśród nich najważniejsze są niewątpliwie: walory smakowe wzmocnione przez nałożenie na powierzchnie każdej granuli smaku wątroby

Bardziej szczegółowo

NATURALNYM INSTYNKTEM TAK JAK MY. Nowy DOG CHOW - właściwy wybór dla Twojego psa, ponieważ...

NATURALNYM INSTYNKTEM TAK JAK MY. Nowy DOG CHOW - właściwy wybór dla Twojego psa, ponieważ... DC_DL Consumer_Leaflet_PL_Composite_okladka.qxp 2008-04-15 17:42 Page 2 Nowy DOG CHOW - właściwy wybór dla Twojego psa, ponieważ... Uwolnij jego naturalny potencjał DOG CHOW jest bogaty w mięso, którego

Bardziej szczegółowo

Aby kot móg w pe ni byç kotem!

Aby kot móg w pe ni byç kotem! Aby kot móg w pe ni byç kotem! KOMPLETNA KARMA O WYSOKIEJ SMAKOWITOÂCI Z AKTYWNYMI SUBSTANCJAMI POCHODZENIA ROÂLINNEGO Pi kna sierêç Smuk a sylwetka WitalnoÊç D UGA HISTORIA w cieniu cz owieka Koty, które

Bardziej szczegółowo

W-36. WYL G I HODOWLA DROBIU ul. Katowicka Orzesze- Gardawice tel. (032) tel. (032) fax (032)

W-36. WYL G I HODOWLA DROBIU ul. Katowicka Orzesze- Gardawice tel. (032) tel. (032) fax (032) AUTORYZOWANY PRODUCENT KUREK TOWAROWYCH W-36 WYL G I HODOWLA DROBIU ul. Katowicka 33 43-186 Orzesze- Gardawice tel. (032)22 tel. (032)2227 fax (032)26 kom. 0 60674418 ODCHÓW I HODOWLA DROBIU ul. Szeroka

Bardziej szczegółowo

CYNK 200 MIEDŹ 25 SELEN 0.32 AMINOKWASY. Iu/kg ARGININA 1.5 METIONINA 0.65 CYSTEINA 0.24 LIZYNA 1.55 TRYPTOFAN 0.27 TYROZYNA 0.7 KWASY NIENASYCONE

CYNK 200 MIEDŹ 25 SELEN 0.32 AMINOKWASY. Iu/kg ARGININA 1.5 METIONINA 0.65 CYSTEINA 0.24 LIZYNA 1.55 TRYPTOFAN 0.27 TYROZYNA 0.7 KWASY NIENASYCONE REGAL ACTIVE Specjalna formuła o zwiększonej dawce energii dla psów polujących, odbywających szkolenia, suk ciężarnych i karmiących oraz innych psów pracujących. Opiera się na kilku różnych źródłach białka

Bardziej szczegółowo

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Agnieszka Kwiatkowska II rok USM Proces starzenia Spadek beztłuszczowej masy ciała, wzrost procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, Spadek siły mięśniowej,

Bardziej szczegółowo

Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina.

Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina. Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina. Źródło: www.pmnr7.pl Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Żywienia Człowieka Studia Podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia Kategoria, WITAMINY VITAMINS 1 Wiatminy ogólnie Vitamins, in general - witaminy pomagają w rozwoju wszystkich struktur organizmu; - witaminy pomagają zachować silny organizm; - witaminy są niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

nowa receptura Life is great! www.fitmin.pl

nowa receptura Life is great! www.fitmin.pl Life is great! nowa receptura www.fitmin.pl - karma premium ze świeżym mięsem Fitmin For Life Asortyment 7 rodzajów karm, przygotowany ze starannie dobranych składników, zaspokaja specyficzne potrzeby

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego. 5. i 6. miesiąc życia

Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego. 5. i 6. miesiąc życia Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego 5. i 6. miesiąc życia 1 5 miesiąc 6 miesiąc KROK 4 KROK 3 KROK 2 KROK 1 Celem do którego należy dążyć jest wyłączne karmienie piersią

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Proces pakowania. zipsystem. telekarma. pl. Gwarancja świeŝości, dzięki unikalnej technologii pakowania. Praktyczne opakowania.

Proces pakowania. zipsystem. telekarma. pl. Gwarancja świeŝości, dzięki unikalnej technologii pakowania. Praktyczne opakowania. Proces pakowania Aby zapewnić doskonałą ochronę smakowitości oraz jakości, karmy FELINE HEALTH NUTRI- TION są pakowane do hermetycznych opakowań, w technologii kontrolowanej atmosfery. 45 Gaz neutralny

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy CEL/42/07/09 Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla osób chorych na cukrzycę. Regularny ruch pomaga

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 29 grudzień 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 29 grudzień 2016 ODCHUDZANIE I UJĘDRNIANIE > Model : 8688701 Producent : - SKUTECZNY SPOSÓB NA ORZEŹWIAJĄCE ODCHUDZANIE! Idealna propozycja na nadchodzące lato Mrożona kawa o pysznym waniliowym smaku. Sprawdzona kompozycja

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

Doskonałe. dla wrazliwych na pozywienie najlepszych przyjaciół.

Doskonałe. dla wrazliwych na pozywienie najlepszych przyjaciół. Doskonałe dla wrazliwych na pozywienie najlepszych przyjaciół. Suche karmy premium SELECT GOLD Sensitive dla psów wszystkich wielkości i w każdym wieku. MIŁOŚĆ JEST WARTA ZŁOTA. SELECT GOLD. SELECT GOLD

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Część A

Formularz cenowy Część A Załącznik Nr 2/A Formularz cenowy Część A Stawka podatku Wartość brutto w zł.[(kol.6xkol.7)+kol. Lp. Opis asortymentu/nazwa handlowa*/producent* J.m. Ilość Cena j. Wartość netto w Netto w zł. zł. (kol.4

Bardziej szczegółowo

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47 ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW SUNBRELLA DUO SPF 30+ Mleczko ochronne, 200g + Chłodzący balsam po opalaniu, 200g SUNBRELLA

Bardziej szczegółowo

MIESZANKI PASZOWE TREŚCIWE MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE - KONCENTRATY

MIESZANKI PASZOWE TREŚCIWE MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE - KONCENTRATY MIESZANKI PASZOWE TREŚCIWE CIELAK STARTER CJ OPAS 100-250 KG OPAS 250-400 KG KROWA 16 KROWA 18 KROWA 18 PLUS KROWA 20 Skład j.m. BIAŁKO % 19,5 19,0 20,5 20,0 16,0 18,0 18,0 20,0 ENERGIA NEL MJ 6,5 6,30

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

HORSEMILK PEŁNOPORCJOWY PREPARAT MLEKOZASTĘPCZY DLA ŹREBIĄT

HORSEMILK PEŁNOPORCJOWY PREPARAT MLEKOZASTĘPCZY DLA ŹREBIĄT HORSEMILK PEŁNOPORCJOWY PREPARAT MLEKOZASTĘPCZY DLA ŹREBIĄT HORSEMILK to pełnoporcjowy preparat mlekozastępczy dla źrebiąt. Pozwala - w przypadku bezmleczności, bądź padnięcia klaczy - na całkowite zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem INFORMACJA z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej Tytuł zadania: Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji

Bardziej szczegółowo

SUPER PREMIUM. TropiDog Super Premium ADULT SMALL BREEDS. www.tropidog.pl KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW MAŁYCH RAS JAGNIĘCINA, ŁOSOŚ I RYŻ

SUPER PREMIUM. TropiDog Super Premium ADULT SMALL BREEDS. www.tropidog.pl KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW MAŁYCH RAS JAGNIĘCINA, ŁOSOŚ I RYŻ PL TropiDog Super Premium ADULT SMALL BREEDS JAGNIĘCINA, ŁOSOŚ I RYŻ KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW MAŁYCH RAS karma dla dorosłych psów małych ras w wieku powyżej 10. miesiąca życia pobudza apetyt nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

300,0 mg. 150,0 mg. Witamina C 85,0 mg 106% Witamina B 3 (mg ekwiwalentu niacyny) 18,0 mg

300,0 mg. 150,0 mg. Witamina C 85,0 mg 106% Witamina B 3 (mg ekwiwalentu niacyny) 18,0 mg Pharmaton Matruelle Suplement diety Kapsułki żelatynowe miękkie 30 szt., 60szt. PHARMATON MATRUELLE jest kompozycją witamin oraz składników mineralnych z dodatkiem kwasów Omega-3 (w tym DHA) oraz kwasem

Bardziej szczegółowo

ODPOCZYWAJ ZDROWO I ŚWIADOMIE!

ODPOCZYWAJ ZDROWO I ŚWIADOMIE! ZDROWO I ŚWIADOMIE! Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych HIPPOLAND 04-369 Warszawa, ul. Kickiego 2 lok. U2 tel./fax: 22 671 51 77 e-mail: hippoland@hippoland.pl www.hippoland.pl NIP: 113-22-58-003,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA Witagin tabletka Działanie: Korzeń żeń-szenia wykazuje działanie stymulujące na OUN. Witaminy i mikroelementy zawarte w preparacie uzupełniają niedobory tych związków powstałe

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

SUCHA KARMA FROM Swedish farmers WITH LOVE

SUCHA KARMA FROM Swedish farmers WITH LOVE SUCHA KARMA FROM Swedish farmers WITH LOVE ANIMAL CARING & EARTH FRIENDLY DOG FOOD Z dumą przygotowujemy karmę dla psów z odpowiedzialnie pozyskiwanych składników od szwedzkich rolników. To karma, która

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

RodeVit Multi. WITAMINY, MINERAŁY, AMINOKWASY dla gryzoni i królików

RodeVit Multi. WITAMINY, MINERAŁY, AMINOKWASY dla gryzoni i królików RodeVit Multi WITAMINY, MINERAŁY, AMINOKWASY dla gryzoni i królików Właściwości RodeVit Multi zawiera zestaw witamin, mikro i makroelementów oraz aminokwasów. Składniki preparatu uzupełniają niedobory

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia!

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! 8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Jesteśmy po to, aby Państwu doradzić! Czym jest zapalenie przyzębia (periodontitis)? Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

www.fitmin.pl Fitmin 3 kompleksowe programy żywieniowe Fitmin pozwala na życie bez zmartwień. Wielkość, skład i zastosowane surowce oraz technologia

www.fitmin.pl Fitmin 3 kompleksowe programy żywieniowe Fitmin pozwala na życie bez zmartwień. Wielkość, skład i zastosowane surowce oraz technologia KOTY 1 www.fitmin.pl 2KOTY Fitmin 3 kompleksowe programy żywieniowe Wielkość, skład i zastosowane surowce oraz technologia produkcji przyjazna środowisku - wszystko po, to aby dostarczać Twojemu pupilowi,

Bardziej szczegółowo

Co na to Psychodietetyka?

Co na to Psychodietetyka? ZDROWA SZKOŁA TO SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO, CZYLI O WPŁYWIE ŻYWIENIA NA ZDROWIE DZIECKA I BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ RODZICÓW. mgr Olga Rymkiewicz psycholog, psychodietetyk, trener warsztatu psychologicznego 25.10.2014r.

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

TropiDog Super Premium ADULT SMALL BREEDS

TropiDog Super Premium ADULT SMALL BREEDS PL TropiDog Super Premium ADULT SMALL BREEDS JAGNIĘCINA, ŁOSOŚ I RYŻ KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW MAŁYCH RAS karma dla dorosłych psów małych ras w wieku powyżej 10. miesiąca życia pobudza apetyt nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

CaniAge. CaniAge. Tabletki

CaniAge. CaniAge. Tabletki CaniAge Tabletki CaniAge Preparat uzupełniający dla psów do leczenia i zapobiegania schorzeniom wieku starczego oraz niewydolności ukł. krążenia (kompleks witalny) > Zastosowanie CaniAge Pomóż swojemu

Bardziej szczegółowo

Wyprodukowano w Niemczech HIGH PREMIUM CONCEPT NOWOŚĆ. Miłość i wiedza dla Twojego psa. www.bosch-tiernahrung.pl

Wyprodukowano w Niemczech HIGH PREMIUM CONCEPT NOWOŚĆ. Miłość i wiedza dla Twojego psa. www.bosch-tiernahrung.pl Wyprodukowano w Niemczech NOWOŚĆ NOWY DESIGN I RECEPTURY Miłość i wiedza dla Twojego psa www.bosch-tiernahrung.pl Spis treści WYPRODUKOWANO 3 Miłość i wiedza dla Twojego psa. 4 Dlaczego właśnie bosch Tiernahrung?

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym Coraz częściej jako paliwo stosuje się biokomponenty powstałe z roślin oleistych. Nie mniej jednak właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i oleju powstałego z roślin znacząco różnią się miedzy sobą.

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

L X L AZAN Sp.J. www.karmybrit.pl www.facebook.com/britpolska

L X L AZAN Sp.J. www.karmybrit.pl www.facebook.com/britpolska S M L XL Importer: AZAN Sp.J. 26-600 Radom Ul. Czarna 25/27 Tel.: 48 366 48 99 Fax: 48 366 48 99 brit@brit.info.pl www.karmybrit.pl www.facebook.com/britpolska S L M XL EKSTRAKT Z ZIÓŁ I OWOCÓW ROZMARYN,

Bardziej szczegółowo

JEST WARTA ZŁOTA. SELECT GOLD.

JEST WARTA ZŁOTA. SELECT GOLD. W sam raz dla kotów rasowych. SELECT GOLD dla maine coon i persów. MIŁOŚĆ JEST WARTA ZŁOTA. SELECT GOLD. SELECT GOLD dla kotów rasowych indywidualna jakosc premium. Koty rasowe niezmiennie fascynują miłośników

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

JEST WARTA ZŁOTA. SELECT GOLD.

JEST WARTA ZŁOTA. SELECT GOLD. Złote rozwi azanie na szczególne potrzeby Nowa, jeszcze bardziej zindywidualizowana sucha karma SELECT GOLD dla kotów. MIŁOŚĆ JEST WARTA ZŁOTA. SELECT GOLD. SELECT GOLD bo każdy kot jest inny Składniki

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

WYPRODUKOWANO W NIEMCZECH HIGH PREMIUM CONCEPT NOWOŚĆ NOWY DESIGN I RECEPTURY. Doświadczenie i zaufanie! www.bosch-tiernahrung.de

WYPRODUKOWANO W NIEMCZECH HIGH PREMIUM CONCEPT NOWOŚĆ NOWY DESIGN I RECEPTURY. Doświadczenie i zaufanie! www.bosch-tiernahrung.de WYPRODUKOWANO W NIEMCZECH NOWOŚĆ NOWY DESIGN I RECEPTURY Doświadczenie i zaufanie! www.bosch-tiernahrung.de Spis treści Najwyższa 3 Doświadczenie i zaufanie! 4 Dlaczego właśnie bosch Tiernahrung. 6-7 Znakomite

Bardziej szczegółowo

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz.

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Pajączek 1 na proste plecy Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Kup Pajączka na stronie medpatent.com.pl lub w dobrych sklepach medycznych. Pajączek

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Impact Oral - płyn o smaku waniliowym 3x237 ml (711ml) Impact Oral- płyn o smaku owoców tropikalnych 3x237 ml (711ml)

Impact Oral - płyn o smaku waniliowym 3x237 ml (711ml) Impact Oral- płyn o smaku owoców tropikalnych 3x237 ml (711ml) Impact Oral Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Kompletne pod względem odżywczym immunożywienie. Zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, argininę, nukleotydy i rozpuszczalny błonnik.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti IB 1 li sf3t fiu T a i :Ti KOSM ETOLOGIA i i BARBARA JAROSZEWSKA WYDAWNICTWO ATENA BARBARA JAROSZEWSKA SPIS TREŚCI 1. WIADOM OŚCI W STĘPNE...5 RYS HISTORYCZNY KOSMETYKI... 5 CEL I ZADANIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo