Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, Niepo omice Infolinia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, 32-005 Niepo omice www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868"

Transkrypt

1 Obs uga klienta Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, Niepo omice Infolinia: (op ata jak za po àczenie lokalne) Non-contractual document - Photo: Labat - 04/2007 Wszelkie prawa zastrze one, Kopiowanie i wykorzystywanie bez zezwolenia zabronione, SIZE HEALTH NUTRITION TM

2 Zdrowe ywienie psów ras Êrednich

3 Okres wzrostu Do 12 miesiàca ycia 1st age milk Preparat mlekozast pczy s.12 s.14 Odsadzanie Szczeni ta s.16 Psy wra liwe Powy ej 12 miesiàca ycia Tendencja do nadwagi s.22 s.24 Wra liwy przewód pokarmowy, psy aktywne Rasy Powy ej 12 miesiàca ycia s.26 Buldog angielski s.26 Cocker spaniel

4 Psy doros e s.18 s.20 Psy starsze Etap ycia Powy ej 12 miesiàca ycia s.45 s.45 Energy 4300 Energy 4800 Psy aktywne Powy ej 12 miesiàca ycia Cocker spaniel angielski Labat

5 MEDIUM WAGA PSA DOROS EGO KG Okres wzrostu Poni ej 12 miesiàca ycia Szczeni ta Etap ycia Powy ej 12 miesiàca ycia Psy doros e Psy wra liwe Powy ej 12 miesiàca ycia Psy doros e, specjalne potrzeby Rasy Powy ej 12 miesiàca ycia Wybrane rasy Psy aktywne Powy ej 12 miesiàca ycia Psy u ytkowe, sportowe 4

6 SPIS TREÂCI PSY RAS ÂREDNICH, silne instynkty s.6 PSY RAS ÂREDNICH, charakterystyka s.8 Okres wzrostu s.14 Etap ycia s.20 Psy wra liwe s.24 Rasy s.28 Psy aktywne s.34 ROYAL CANIN, pasja innowacji s.36 ROYAL CANIN, jakoêç i bezpieczeƒstwo s.38 Rola smakowitoêci s.40 Analizy sk adu s.42 Petit Basset Griffon Vendéen Labat

7 PSY RAS ÂREDNICH, si ( Do psów ras Êrednich zaliczamy psy, których masa cia a po zakoƒczeniu wzrostu wynosi od 11 do 25 kg. Grupa ta obejmuje 137 ras psów oficjalnie uznanych przez FCI (Mi dzynarodowa Federacja Kynologiczna), ) Soya de l Isle de Callac Spaniel bretoƒski Labat Mocny charakter i wytrzyma oêç Os awiona odwaga, dynamizm i fizyczne zdolnoêci psów ras Êrednich, by y od zawsze cenionymi cechami. SzybkoÊç i zrównowa ony charakter sà wa nymi zaletami psów u ytkowych, zw aszcza pasterskich i myêliwskich. Obecnie przedstawiciele ras Êrednich doskonale przystosowali si do nowych wyzwaƒ i stanowià licznà grup psów towarzyszàcych oraz sportowych, szczególnie w konkursach agility i obedience. 6

8 lne instynkty. Silne instynkty Pomimo du ej ró norodnoêci psów ras Êrednich, pierwotne instynkty pozosta y nadal silnie wyra one, dzielàc t grup na m.in. psy myêliwskie, pasterskie, zaprz gowe czy stró ujàce. Cechy u ytkowe psa zale à od linii hodowlanej z jakiej pochodzi (geny), warunków w jakich dorasta (rozbudzenie instynktu) oraz jego trybu ycia. ( PSY MYÂLIWSKIE goƒcze - wy y - aportery i p ochacze) Beagle D.&S. Simon Seter angielski Labat Cocker spaniel angielski Labat ( INNE pasterskie - zaprz gowe - stró ujàce ) Border collie Labat Husky Lenfant Shar pei Labat 7

9 PSY RAS ÂREDNICH, ch Podstawowe potrzeby pokarmowe Aby zachowaç zdrowie i idealnà mas cia a, organizm psa potrzebuje dostarczenia odpowiedniego poziomu energii. IloÊç energii oblicza si wed ug zapotrzebowania doros ego psa o umiarkowanej aktywno- Êci, przebywajàcego w temperaturze 20 C. To jest tak zwane zapotrzebowanie bytowe (minimalne) na energi, i dopiero na jego podstawie oblicza si zapotrzebowanie psa w zale no- Êci od wieku, stanu fizjologicznego (cià a, kastracja), poziomu aktywnoêci (sport, brak ruchu) oraz warunków Êrodowiskowych (pora roku, sposób utrzymania - kenel, dom). Rhandal de l'echo de la forét. 8 Seter angielski Labat

10 arakterystyka. Potrzeby pokarmowe na ró nych etapach ycia Stan fizjologiczny psa ma istotny wp yw na jego potrzeby energetyczne. Rozwijajàce si szczeni ta oraz suki w okresie cià y i laktacji majà znacznie zwi kszone zapotrzebowanie na energi. Przeciwnie, psy po sterylizacji potrzebujà o 30% mniej energii ni przed zabiegiem. Buldog francuski Lenfant D ugotrwa y wysi ek, zwi kszenie potrzeb energetycznych Polowanie, stró owanie, trening sportowy... Intensywna aktywnoêç fizyczna znacznie zwi ksza zapotrzebowanie energetyczne, jednak pojemnoêç o- àdka psa pozostaje przecie bez zmian. Dlatego tak wa ne jest podawanie karmy o wysokiej koncentracji energii, która pokryje potrzeby psa, bez ryzyka prze adowania przewodu pokarmowego. Przekarmienie nieuchronnie prowadzi do zaburzeƒ trawiennych pogarszajàcych samopoczucie psa (biegunki, luêne stolce, wzd cia itd.). Nieprawid owy przebieg trawienia zaburza przyswajalnoêç sk adników od ywczych i skutkuje objawami niedoborów pokarmowych w organizmie. 9

11 PSY RAS ÂREDNICH, ch Tendencja do nadwagi Pewne czynniki, jak brak ruchu, b dy ywieniowe, sterylizacja czy genetyczne predyspozycje mogà byç przyczynà rozwoju nadwagi u psów ras Êrednich. Nie mo na lekcewa yç tego problemu, poniewa nadwaga prowadzi do powa nych schorzeƒ i przyczynia si do skrócenia ycia psa. U psów z nadwagà nale y zastosowaç diet o ograniczonym poziomie t uszczu oraz przestrzegaç zalecanych dawek. Symptomy nadwagi Nagromadzenie tkanki t uszczowej na klatce piersiowej oraz u nasady ogona. Os abienie napi cia mi Êniowego. Niech ç do ruchu. Nietolerancja wysokich temperatur. Przyspieszony oddech. WSKAZÓWKA Beagle Lenfant NAJWA NIEJSZA JEST PROFILAKTYKA Niewàtpliwie prawid owo zbilansowana dieta sprzyja ograniczeniu ryzyka rozwoju nadwagi, jednak nie mo na zapominaç o wa nej roli aktywnoêci fizycznej. Zaleca si minimum 20 minut aktywnego spaceru dziennie, a przynajmniej raz w tygodniu d ugi spacer z mo liwoêcià swobodnego biegania. Psy ras Êrednich szczególnie potrzebujà ruchu, aby zachowaç prawid owà sylwetk. AktywnoÊç fizyczna jest te konieczna dla dobrego samopoczucia psa. 10

12 arakterystyka. ( Ochrona organizmu przed szkodliwymi czynnikami Uk ad odpornoêciowy i mechanizmy obronne psów ras Êrednich wymagajà szczególnej uwagi na ka dym etapie ycia. Od wieku szczeni cego i krytycznego okresu odsadzania, poprzez silne obcià enia odpornoêci aktywnych psów doros ych, a po coraz bardziej os abione wiekiem psy starsze. ) Wzmocnienie naturalnych mechanizmów obronnych Czynniki szkodliwe ywio owe, ch tne do zabawy, dynamiczne i ogromnie wytrzyma e psy ras Êrednich codziennie obcià ajà swój uk ad odpornoêciowy. D ugie spacery, polowanie czy trening sportowy nara ajà organizm na dzia anie szkodliwych czynników (stres, ukàszenia owadów, kontuzje). Specjalnie opracowane karmy Medium Size Health Nutrition wzmacniajà naturalne si y odpornoêciowe i sprzyjajà dobrej kondycji psa. Shar pei Labat 11

13 Spaniel bretoƒski Labat ( Wiedziony instynktem, chroniony przez Zdrowe ywienie ) WSKAZÓWKA PODSTAWOWA PIEL GNACJA Usuni cie cierni, nasion, kleszczy i innych cia obcych przy u yciu p sety. Dezynfekcja zadrapaƒ i uszkodzeƒ skóry odpowiednim preparatem. Kontrola uszu, zw aszcza u psów z uszami d ugimi i zwisajàcymi. Regularne przycinanie pazurów, specjalnymi cà kami. Lekarz weterynarii doradzi jak to zrobiç, aby uniknàç uszkodzenia ywej tkanki i krwawienia. Naturalna bariera: skóra i sierêç Skóra i sierêç stanowià barier mi dzy organizmem psa a Êrodowiskiem zewn trznym. Bariera ta chroni m.in. przed wahaniami temperatury, promieniowaniem UV i drobnoustrojami chorobotwórczymi. 12

14 Linia karm MEDIUM opracowana przez SIZE HEALTH NUTRITION TM Fot. Cocker spaniel angielski Labat - Collie Lenfant - Border collie Labat - Spaniel bretoƒski Labat - Seter angielski Labat zawiera unikalne rozwiàzania ywieniowe w pe ni pokrywajàce zapotrzebowanie pokarmowe psów ras Êrednich, z uwzgl dnieniem ich wieku, stanu fizjologicznego, poziomu aktywnoêci, indywidualnej wra liwoêci oraz rasy.

15 Okres wzrostu Narodziny i rozwój szcz ywienie suki hodowlanej i szczeniàt Od drugiej po owy cià y a do koƒca laktacji, potrzeby pokarmowe suki znacznie wzrastajà. Podczas pierwszych dni ycia szczeni ta przybierajà na masie a 5-10% dziennie. Przygotowujà si te stopniowo do pobierania sta ego pokarmu (odsadzanie) zamiast mleka. W tych kluczowych okresach suka i szczeni ta wymagajà dostarczenia odpowiedniej karmy, zapewniajàcej dobrà kondycj suce, a szczeni tom prawid owy rozwój. 1 st Age Milk Buldog Lanceau Preparat mlekozast pczy dla szczeniàt od narodzin do momentu odsadzenia (ok. 3 tygodnia ycia), stosowany w przypadku braku lub niedoboru mleka suki. Starter Dla suk: w okresie cià y (od 42 dnia cià y) i laktacji. Dla szczeniàt: w okresie odsadzania, od 3 tygodnia ycia. 14

16 eniàt. Wzmocnienie naturalnej odpornoêci Mi dzy 4 a 12 tygodniem ycia szczeni ta wkraczajà w krytyczny okres: odpornoêç nabyta wraz z mlekiem matki (siarà) powoli wygasa, a w asny uk ad immunologiczny nie jest jeszcze ca kowicie rozwini ty. Pe nà sprawnoêç uzyskuje oko o 15 tygodnia, po zastosowaniu odpowiedniego programu szczepieƒ ochronnych, których dok adny program ustala lekarz weterynarii. Intensywny rozwój W pierwszym roku ycia, szczeni ta ras Êrednich zwi kszajà swojà urodzeniowà mas cia a oko o razy. Tak szybki wzrost wymaga specjalnej diety, poniewa w porównaniu do psa doros ego szczeni ta potrzebujà dwukrotnie wi cej energii. Istotne jest równie zapewnienie optymalnej dawki wapnia i fosforu, aby prawid owo przebiega a mineralizacja szkieletu. Wcià niedojrza y przewód pokarmowy Po odsadzeniu, uk ad pokarmowy patrz s.18 szczeni cia nie jest jeszcze w pe ni rozwini ty. Ograniczona jest zdolnoêç trawienna, co sprawia, e przewód pokarmowy jest znacznie bardziej wra liwy ni u psa doros ego. Wra liwoêç t zwi ksza tak e stres, obecnoêç paso ytów czy tendencja szczeni cia do zjadania wszystkiego, co znajdzie. 15

17 WYGLÑD RZECZYWISTY Okres wzrostu Starter Suki: w okresie cià y (od 42 dnia cià y) i laktacji Szczeni ta: w okresie odsadzania (od 3 tygodnia ycia) Opakowania 2 kg, 10 kg U atwienie przejêcia z pokarmu p ynnego na sta y WielkoÊç, kszta t i tekstur krokieta opracowano z uwzgl dnieniem potrzeb szczeniàt, aby u atwiç przebieg procesu odsadzania. Istnieje mo liwoêç szybkiego namoczenia (woda o temp. 50ºC) krokietów do uzyskania konsystencji papki

18 Wysoka koncentracja energii Pokrycie wysokiego zapotrzebowania pokarmowego suk karmiàcych oraz szczeniàt w okresie odsadzania. Wysoka koncentracja energii (4260 kcal/kg). Wzmocniona smakowitoêç Pobudzenie nawet s abego apetytu Odpowiednia tekstura, kszta t i rozmiar krokieta, wyselekcjonowane sk adniki pokarmowe. Zachowanie wartoêci karmy, dzi ki najnowszej technologii pakowania. Ochrona przewodu pokarmowego Zapewnienie prawid owego przebiegu trawienia Zredukowana zawartoêç skrobi, fruktooligosacharydy, pulpa buraczana, mannooligosacharydy, EPA/DHA, nierozpuszczalne sole mineralne. Zalecane dawki dzienne (g) Szczeni ta w okresie odsadzania Waga psa Wiek w tygodniach doros ego (kg) st age MILK Suki ci arne i karmiàce Waga Cià a (tygodnie) Laktacja psa (kg) Do woli (ad libitum) Sk adniki: ry, suszone mi so drobiowe, t uszcze zwierz ce, izolat bia ek ro- Êlinnych, kukurydza, pulpa buraczana, hydrolizowane bia ka zwierz ce, bia ka zwierz ce, sole mineralne, tran, olej sojowy, fruktooligosacharydy, L-lizyna, hydrolizowany wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), proszek jajeczny, tauryna, wyciàg z aksamitki wzniesionej (bogaty w lutein ), DL-metionina, L-karnityna. 17

19 WYGLÑD RZECZYWISTY Okres wzrostu Junior 32 Harmonijny wzrost Szczeni ta do 12 miesiàca ycia Opakowania 1kg, 4 kg, 9 kg, 15 kg Równowaga flory bakteryjnej Wysoka tolerancja pokarmowa, dzi ki wykorzystaniu prebiotyków (fruktooligosacharydy, mannooligosacharydy i pulpa buraczana) sprzyjajàcych równowadze flory jelitowej i poprawiajàcych konsystencj ka u. 1618

20 Wzmocnienie naturalnej odpornoêci Specjalnie opracowana formu a sprzyjajàca rozwojowi naturalnych mechanizmów obronnych. Opatentowany kompleks wspó dzia ajàcych przeciwutleniaczy (luteina, tauryna, witaminy C i E) oraz MOS. Prawid owy wzrost Zapewnienie harmonijnego rozwoju Zaspokojenie potrzeb pokarmowych w okresie szybkiego wzrostu (wydajnoêç uk adu trawiennego jest wcià ograniczona), dzi ki wysokiej koncentracji energii (energia mierzona: 4190 kcal/kg) i zwi kszonej zawartoêci bia ka (32 %). Optymalna zawartoêç wapnia i fosforu W aêciwa mineralizacja koêçca Odpowiednie proporcje wapnia i fosforu, dostosowane do poziomu energii, pozwalajà uniknàç ryzyka zarówno nadmiaru, jak i niedoboru sk adników mineralnych. Zalecane dawki dzienne (g) Wiek Waga psa doros ego (kg) w miesiàcach Medium Adult Miarki 1+ 3/8 1+ 5/8 1+ 7/8 2+ 1/8 2+ 3/8 2+ 7/8 3+ 1/8 3+ 2/8 3+ 3/8 gramy Sk adniki: suszone mi so drobiowe, t uszcze zwierz ce, màka pszenna, màka kukurydziana, suszone bia ka wieprzowe, pulpa buraczana, pszenica, hydrolizowane bia ka zwierz ce, gluten kukurydziany, sole mineralne, tran, dro d e, olej sojowy, fruktooligosacharydy, DL-metionina, wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), proszek jajeczny, tauryna, wyciàg z aksamitki wzniesionej (bogaty w lutein ). 19

21 WYGLÑD RZECZYWISTY Etap ycia Adult 25 Sprzyja dobrej kondycji psów doros ych Od 12 miesiàca do 7 roku ycia Opakowania 4 kg, 7,5 kg, 15 kg, Wzmocnienie naturalnej odpornoêci Pobudzenie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu psa, dzi ki mannooligosacharydom sprzyjajàcym równowadze flory jelitowej. Kwasy t uszczowe omega 3 (EPA/DHA) i omega 6, cynk, witamina A oraz biotyna pobudzajà regeneracj skóry i sierêci. Witaminy E i C utrzymujà witalnoêç komórek. 1620

22 Optymalna waga Utrzymanie idealnej masy cia a Odpowiedni poziom energii (14% t uszczu, energia mierzona: 3930 kcal/kg). Wysoka strawnoêç Zapewnia prawid owy przebieg trawienia Wysokiej jakoêci bia ka oraz odpowiednie proporcje w ókna pokarmowego regulujàce pasa jelitowy. Wzmocniona smakowitoêç Naturalne substancje aromatyczne, specjalnie opracowany kszta t, rozmiar i tekstura krokieta Zachowanie wartoêci karmy, dzi ki najnowszej technologii pakowania (w warunkach kontrolowanej atmosfery, tj. pozbawionej tlenu). Zalecane dawki dzienne (g) Waga psa doros ego (kg) Zapotrzebowanie niskie* Zapotrzebowanie zwyk e Zapotrzebowanie wysokie** * brak ruchu, sterylizacja, tendencja do nadwagi. ** wysoka aktywnoêç, sta e przebywanie na zewnàtrz, niska temperatura otoczenia, niedowaga. Miarki /8 2+ 4/8 2+ 6/ /8 3+ 4/8 3+ 6/8 gramy Sk adniki: suszone mi so drobiowe, màka pszenna, màka kukurydziana, kukurydza, pszenica, t uszcze zwierz ce, hydrolizowane bia ka zwierz ce, suszone bia ka wieprzowe, pulpa buraczana, tran, olej sojowy, dro d e, sole mineralne, wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), proszek jajeczny. 21

23 WYGLÑD RZECZYWISTY Etap ycia Mature 25 Sprzyja zachowaniu witalnoêci psów starszych Powy ej 7 roku ycia NOWOÂå ULEPSZONA FORMU A ANTI-AGE Opakowania 4 kg, 15 kg Opóênianie efektów starzenia Zachowanie witalnoêci psów starszych, dzi ki kompleksowi wspó dzia ajàcych przeciwutleniaczy: witamin E i C oraz polifenoli (otrzymanych z zielonej herbaty i winogron) neutralizujàcych wolne rodniki. Obni ony poziom fosforu wspomaga prawid owe funkcjonowanie nerek, a poziom bia ka wynoszàcy 25% pomaga utrzymaç mas mi Êniowà. 1622

24 Wzmocniona smakowitoêç Naturalne substancje aromatyczne, specjalnie opracowany kszta t, rozmiar oraz tekstura krokieta Zachowanie wartoêci karmy, dzi ki najnowszej technologii pakowania (w warunkach kontrolowanej atmosfery, tj. pozbawionej tlenu). Zdrowa skóra i lêniàca sierêç Aminokwasy siarkowe (metionina i cystyna) pobudzajà produkcj keratyny (bia ko w osa). Kwas gamma-linolenowy (omega 6, êród o: olej z ogórecznika) dla po ysku sierêci oraz EPA/DHA (omega 3, êród o: tran) dla zdrowia skóry. Higiena jamy ustnej Ograniczenie powstawania kamienia naz bnego Dodatek polifosforanu sodu, który wià e wapƒ obecny w Êlinie i spowalnia odk adanie kamienia naz bnego Zalecane dawki dzienne (g) Waga psa doros ego (kg) Zapotrzebowanie niskie* Zapotrzebowanie zwyk e Zapotrzebowanie wysokie** * brak ruchu, sterylizacja, tendencja do nadwagi, ** wysoka aktywnoêç, sta e przebywanie na zewnàtrz, niska temperatura otoczenia, niedowaga, Miarki 1+ 6/ /8 2+ 4/8 2+ 6/ /8 3+ 4/8 3+ 6/8 gramy Sk adniki: suszone mi so drobiowe, kukurydza, ry, màka pszenna, t uszcze zwierz ce, màka kukurydziana, pszenica, hydrolizowane bia ka zwierz ce, pulpa buraczana, tran, oleje roêlinne (soja, ogórecznik), dro d e, fruktooligosacharydy, sole mineralne, fosforan sodu, wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), proszek jajeczny, wyciàg z winogron (êród o polifenoli), wyciàg z zielonej herbaty (êród o polifenoli). 23

25 WYGLÑD RZECZYWISTY Psy wra liwe Light 27 Obni one potrzeby energetyczne, sterylizacja Karma mo e byç podawana przez ca e doros e ycie psa (od 12 miesiàca ycia) NOWOÂå WI CEJ KROKIETÓW MNIEJ KALORII Opakowania 4 kg, 13 kg Sprzyjanie redukcji tkanki t uszczowej Karma MEDIUM LIGHT pozwala psu zmniejszyç pobranie energii o 18%* przy zachowaniu dotychczasowej wielkoêci dawek. Dodatkowo zwi kszony poziom bia ka (27 %) pomaga utrzymaç mas mi Êniowà, a L-karnityna pobudza wykorzystanie rezerw t uszczowych * w porównaniu do karmy bytowej - badania Royal Canin, 2006

26 Zaspokojenie apetytu Wzmocnienie uczucia sytoêci po posi ku Specjalnie opracowany kszta t krokieta oraz unikalna receptura karmy. Napi cie mi Êniowe Utrzymanie odpowiedniego tonusu mi Êni Dzi ki zwi kszonej zawartoêci bia ka (27%) oraz dodatkowi L-karnityny pobudzajàcej metabolizm rezerw t uszczowych. Wzmocniona smakowitoêç Naturalne substancje aromatyczne, specjalnie opracowany kszta t, rozmiar i tekstura krokieta Zachowanie wartoêci karmy, dzi ki najnowszej technologii pakowania (w warunkach kontrolowanej atmosfery, tj. pozbawionej tlenu). Zalecane dawki dzienne (g) Waga psa doros ego (kg) Nadwaga/sterylizacja Utrzymanie idealnej wagi* * psy z tendencjà do nadwagi lub o bardzo du ym apetycie Miarki 2+ 2/8 2+ 4/8 2+ 6/ /8 3+ 6/8 4+ 1/8 4+ 3/8 4+ 6/8 gramy Sk adniki: suszone mi so drobiowe, j czmieƒ, w ókno roêlinne, ry, kukurydza, hydrolizowane bia ka zwierz ce, t uszcze zwierz ce, pulpa buraczana, pszenica, gluten kukurydziany, dro d e, tran, fruktooligosacharydy, olej sojowy, sole mineralne, wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), proszek jajeczny, L-karnityna. 25

27 WYGLÑD RZECZYWISTY Psy wra liwe Sensible 25 Wra liwy przewód pokarmowy, psy aktywne Karma mo e byç podawana przez ca e doros e ycie psa (od 12 miesiàca ycia) èród O SKROBI W 100% RY Opakowania 4 kg, 15 kg Wysoka tolerancja pokarmowa Zwi kszenie tolerancji pokarmowej, dzi ki zastosowaniu ry u jako jedynego êród a skrobi. Dodatek kwasów t uszczowych omega 3 (EPA/DHA) o korzystnym wp ywie na ca y przewód pokarmowy oraz w ókna (fruktooligosacharydy, pulpa buraczana, mannooligosacharydy) regulujàcego pasa jelitowy. 1626

28 Skoncentrowana energia Wysokie potrzeby energetyczne psów aktywnych Wysoki poziom energii (energia mierzona: 4150 kcal/kg) zapobiega prze adowaniu przewodu pokarmowego, co cz sto zdarza si u psów o wra liwym uk adzie trawiennym. Ochrona skóry Wzmocnienie bariery skórnej Cynk, witamina A i biotyna wzmacniajà integralnoêç skóry i pobudzajà proces gojenia. Witaminy E i C neutralizujà wolne rodniki. Kwasy t uszczowe EPA/DHA (omega 3, êród o: tran) chronià skór i b on Êluzowà jelit. Opóênianie efektów starzenia Ochrona komórek Obni ony poziom fosforu (0,6 %), wysoki poziom witamin E (600mg/kg) i C (300mg/kg) oraz dodatek selenu. Zalecane dawki dzienne (g) Waga psa doros ego (kg) Zapotrzebowanie niskie* Zapotrzebowanie zwyk e* Zapotrzebowanie wysokie* * Potrzeby energetyczne rosnà wraz z poziomem aktywnoêci, zaostrzaniem si warunków Êrodowiskowych (niskie temperatury, przebywanie wy àcznie na zewnàtrz), spadkiem kondycji (utrata masy cia a, niedowaga) itp. Miarki 1+ 6/8 gramy 2+ 1/8 2+ 3/8 2+ 5/8 2+ 7/ /8 3+ 3/8 3+ 5/ Sk adniki: ry, suszone mi so drobiowe, t uszcze zwierz ce, hydrolizowane bia ka zwierz ce, pulpa buraczana, izolat bia ek roêlinnych, gluten kukurydziany, oleje roêlinne (soja, ogórecznik), sole mineralne, tran, fruktooligosacharydy, wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), proszek jajeczny. 27

29 Zdrowe ywienie psów rasowych Rasy Partnerstwo z profesjonalistami, nieocenione wsparcie z terenu. Ka dy nowy produkt powstaje w wyniku wspó pracy z profesjonalistami: hodowcami, groomerami i trenerami. To efekt naukowej wiedzy i praktycznego doêwiadczenia. Royal Canin: pionier karm dla psów rasowych. Rok 2002, pierwsze rozwiàzanie ywieniowe opracowane dla psów rasy yorkshire terrier. Od tego czasu, ju ponad 15 ras ma specjalnie dedykowane im rozwiàzania ywieniowe. Wiedza podstawà precyzji ywienia. Odkrycie specyficznych dla rasy typów wra liwoêci, znacznie bardziej istotnych ni tylko wielkoêç psa. Wprowadzenie receptur karm opracowanych specjalnie wed ug potrzeb psów wybranych ras Labat

30 Wynik ekspertyz technicznych: parametry krokieta. Kszta t, wielkoêç i tekstura krokieta zosta y opracowane odr bnie dla ka dego z produktów linii Breed. Labat Przyk adowo: Sprzyjanie utrzymaniu higieny jamy ustnej u yorkshire terrierów, dzi ki zastosowaniu tekstury typu p atkowego. U atwienie chwytania karmy psom o budowie brachycefalicznej (np. bokser, buldog), dzi ki specjalnemu kszta towi krokieta. Zmniejszenie tempa jedzenia u psów o du ym apetycie, takich jak labrador retriever.

31 Rasy Bulldog 24 >12 miesiàca Dla doros ych psów rasy Buldog Powy ej 12 miesiàca ycia Unikalny krokiet Opakowania 3 kg, 12 kg Redukcja zapachu ka u Ograniczenie intensywnoêci zapachu ka u oraz wzd ç, poprzez zapewnienie prawid owego przebiegu trawienia. Zastosowano wysoko strawne bia ka L.I.P., w ókno ulegajàce fermentacji i nie fermentujàce oraz ry jako jedyne êród o skrobi. 1630

32 Wra liwa skóra Wzmocnienie nieprzepuszczalnoêci bariery skórnej oraz sprzyjanie zdrowej sierêci. Ochrona stawów Wspomaganie prawid owego funkcjonowania stawów i zapobieganie nadwadze. Dostosowanie krokieta do budowy brachycefalicznej U atwienie chwytania krokieta i zach cenie psa do ucia karmy. ZALECANE DZIENNE DAWKI (g) [g] Masa cia a psa (kg) Zapotrzebowanie Niskie (1) Zwyk e Wysokie (2) [miarki] 1 miarka = 240 ml Niskie (1) 3+3/8 3+5/8 3+7/8 4+1/8 4+3/8 4+5/8 4+7/8 Zwyk e 4+1/8 4+3/8 4+3/4 5+1/8 5+3/8 5+3/4 6 Wysokie (2) 4+7/8 5+1/4 5+5/ /8 6+3/4 7 (1) brak ruchu, sterylizacja, tendencja do nadwagi; (2) wysoka aktywnoêç, niska temperatura otoczenia, niedowaga, grupa psów. G stoêç karmy Êrednio: 310 g/l Sk adniki: ry, suszone mi so drobiowe, t uszcze zwierz ce, suszone bia ka wieprzowe L.I.P.*, izolowane bia ka roêlinne L.I.P.*, hydrolizowane bia ka zwierz ce, w ókno roêlinne, pulpa buraczana, sole mineralne, tran, olej sojowy, fruktooligosacharydy, proszek jajeczny, polifosforan sodu, DL-metionina, wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), tauryna, hydrolizowane skorupiaki (êród o glukozaminy), L-lizyna, wyciàg z aksamitki wzniesionej (êród o luteiny), hydrolizowana chrzàstka (êród o chondroityny). *L.I.P.: bia ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoêci 31

33 Rasy Cocker 24 >12 miesiàca Dla doros ych psów rasy Cocker Spaniel Powy ej 12 miesiàca ycia Unikalny krokiet Opakowania 3 kg, 12 kg Zdrowa skóra i pi kna sierêç Wzmocnienie bariery skórnej (formu a skin complex) oraz agodzenie podra nieƒ (EPA/DHA). Sprzyjanie pi knej sierêci, dzi ki dodatkowi oleju z ogórecznika i biotyny. 1632

34 Optymalna kondycja Sprzyjanie utrzymaniu idealnej masy cia a cocker spanieli. Ochrona zmys u wzroku Wzmocnienie ochrony antyoksydacyjnej oka, dzi ki zastosowaniu przeciwutleniaczy (luteina, zeaksantyna, witaminy E i C). Praca serca Wspomaganie prawid owej pracy mi Ênia sercowego. ZALECANE DZIENNE DAWKI (g) Masa cia a psa (kg) [g] [miarki] 1 miarka = 240 ml Zapotrzebowanie Niskie (1) Zwyk e Wysokie (2) Bardzo wysokie (3) Niskie (1) 2 2+2/8 2+4/8 Zwyk e 2+2/8 2+4/8 2+7/8 Wysokie (2) 2+3/8 2+6/8 3+1/8 Bardzo wysokie (3) 2+7/8 3+2/8 3+5/8 (1) brak ruchu, sterylizacja, tendencja do nadwagi; (2) wysoka aktywnoêç, niska temperatura otoczenia, niedowaga, grupa psów; (3) bardzo du a grupa psów. G stoêç karmy Êrednio: 340 g/l Sk adniki: ry, kukurydza, suszone mi so drobiowe, t uszcze zwierz ce, izolowane bia ka roêlinne L.I.P.*, hydrolizowane bia ka zwierz ce, gluten kukurydziany, pulpa buraczana, tran, sole mineralne, oleje roêlinne (soja, ogórecznik), fruktooligosacharydy, uski i nasiona psyllium, polifosforan sodu, wyciàg z dro d y (êród o mannooligosacharydów), L-tyrozyna, tauryna, proszek jajeczny, L-lizyna, hydrolizowane skorupiaki (êród o glukozaminy), wyciàg z aksamitki wzniesionej (êród o luteiny), wyciàgi z zielonej herbaty i winogron (êród o polifenoli), L-karnityna, hydrolizowana chrzàstka (êród o chondroityny). *L.I.P.: bia ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoêci 33

35 Psy aktywne Border collie Labat Husky Lenfant Seter angielski Labat Zdrowe ywienie psów u ytkowych Dzi ki swoim cechom fizycznym i psychicznym, psy ras Êrednich znakomicie sprawdzajà si w wielu dziedzinach: polowanie, wyêcigi zaprz gowe, pasterstwo, ratownictwo... Ich zapotrzebowanie energetyczne zale- y od intensywnoêci i d ugo- Êci trwania wysi ku, rodzaju aktywnoêci (zawody, trening, odpoczynek), warunków klimatycznych oraz kondycji cia a. 34 ACTIVITY BOOSTER Zwi kszenie wytrzyma oêci i wy sza wydajnoêç psów u ytkowych: Odpowiedni poziom szybko przyswajalnej energii. Wysoka koncentracja sk adników zapobiega prze adowaniu przewodu pokarmowego. Optymalna strawnoêç. Ochrona struktur stawowych.

36 POWY EJ 12 MIESIÑCA ENERGY 4300 ENERGY 4800 Wysokoenergetyczna karma dla psów poddanych krótkotrwa emu wysi kowi i/lub o umiarkowanej aktywnoêci Bardzo wysokoenergetyczna karma dla psów poddanych d ugotrwa emu wysi kowi i/lub o wysokiej aktywnoêci * Mo liwoêç zamiennego stosowania karm Energy, bez koniecznoêci 7-dniowego okresu przejêciowego ATWO ZAMIENNE DWA POZIOMY ENERGII* Zdrowe ywienie psów u ytkowych wysi ek Êrednio intensywny, umiarkowane warunki klimatyczne (pogoda i temperatura). Warunki klimatyczne CLIMAT TEMPÉRÉ TEMPERATE CLIMATE Zdrowe ywienie psów u ytkowych, wysi ek intensywny, trudne warunki klimatyczne (pogoda i temperatura). SÉCURITÉ DIGESTIVE MAXIMALE OPTIMAL DIGESTIVE SAFETY Optymalna strawnoêç Doskona a tolerancja pokarmowa, dzi ki kombinacji wyselekcjonowanych sk adników: gluten pszeniczny, uski psyllium i ry. MAINTENANCE DES ARTICULATIONS JOINT MAINTENANCE Ochrona stawów Wzmocnienie struktury koêci i ochrona stawów, dzi ki odpowiednim proporcjom wapnia i fosforu oraz obecnoêci glukozaminy i chondroityny. 35

37 Pasja innowacji Wiedza i Szacunek dla rzeczywistych potrzeb ywieniowych oraz specyficznych cech psów i kotów: oto filozofia firmy Royal Canin, której pozostajemy wierni od 40 lat. UnikalnoÊç tej filozofii polega na tym, e firma Royal Canin zawsze stawia psy i koty w centrum wszystkich badaƒ oraz innowacji. ROYAL CANIN, 40 LAT INN 1967 Powstanie firmy Royal Canin Pierwsza karma opracowana specjalnie dla psów ras du ych w okresie wzrostu: AGR Powstanie linii Size Health Nutrition: pierwszego programu Zdrowego ywienia psów uwzgl dniajàcego cztery podstawowe parametry: wiek, aktywnoêç, wielkoêç oraz stan fizjologiczny psa. 36

38 ROYAL CANIN SIZE HEALTH NUTRITION jest unikalnà linià produktów, która uwzgl dnia prawdziwe potrzeby psów wynikajàce nie tylko z wieku, wielkoêci, aktywnoêci oraz stanu fizjologicznego, ale tak e najwra liwsze punkty poszczególnych grup psów: MINI MEDIUM MAXI GIANT Masa cia a doros ego psa od 1 do 10 kg Masa cia a doros ego psa od 11 do 25 kg Masa cia a doros ego psa od 26 do 44 kg Masa cia a doros ego psa od 45 do 100 kg OWACJI Wprowadzanie kolejnych karm BREED: przeznaczonych dla konkretnych ras: yorkshire terrier (Junior i Adult), pudel, jamnik (Junior i Adult), shih tzu, chihuahua, buldog, labrador retriever (Junior i Adult), bokser (Junior i Adult), owczarek niemiecki (Junior i Adult), dog niemiecki, cavalier king charles spaniel, sznaucer miniaturowy, cocker spaniel, golden retriever, rottweiler. 37

39 JakoÊç i bezpieczeƒstwo Poniewa psy i koty potrzebujà karmy wysokiej jakoêci, która zapewni im zdrowie, firma Royal Canin prowadzi szczegó owà kontrol : Przed PROCESEM PRODUKCYJNYM Dobór dostawców wed ug bardzo rygorystycznych kryteriów. Weryfikacja jakoêci surowców przed dostawà. Stosowane w karmach mi so pochodzi od zwierzàt zdrowych i spe nia najbardziej rygorystyczne normy higieniczne. Podczas oraz po PROCESIE PRODUKCYJNYM Monitorowanie jakoêci, od momentu w àczenia surowców do produkcji, do momentu pakowania, poprzez zastosowanie systematycznych analiz oraz testów na kluczowych etapach produkcji. Gwarancja pochodzenia sk adników oraz zastosowanie ich zgodnie z najnowszà wiedzà. 38

40 NIRS: obowiàzkowy test jakoêci wszystkich surowców Near Infrared Reflectance Spectroscopy (spektroskopia odbiciowa w bliskiej podczerwieni) jest metodà kontroli stosowanà w ka dej z naszych fabryk na Êwiecie. Celem analizy jest szybka ocena parametrów jakoêci surowców, decydujàca o przyj ciu lub odrzuceniu towaru ju w momencie dostawy. Przyk adowo: suszone mi so drobiowe poddawane jest analizie zawartoêci wody, bia ka, t uszczu i soli mineralnych. Przeprowadzane BADANIA oraz technologia PRODUKCJI Royal Canin posiadajà certyfikaty ISO 9001 oraz ISO

41 Rola smakowitoêci Zapach, kszta t, tekstura i w koƒcu smak Czynniki te decydujà o wyborze karmy przez psa. Wszystkie karmy z linii MEDIUM SIZE HEALTH NUTRITION zosta y opracowane na podstawie najnowszych badaƒ Royal Canin z zakresu smakowitoêci. Wyselekcjonowane SK ADNIKI i naturalne SUBSTANCJE AROMATYCZNE Aby zapewniç maksymalnà smakowitoêç, receptura karm Royal Canin z linii MEDIUM SIZE HEALTH NUTRITION jest opracowana w oparciu o surowce najwy szej jakoêci oraz z wykorzystaniem unikalnych, naturalnych substancji aromatycznych. Specjalnie opracowany krokiet: TEKSTURA I KSZTA T Dzi ki odpowiedniemu kszta towi, teksturze i wielkoêci, krokiety MEDIUM SIZE HEALTH NUTRITION sà idealnie dopasowane do rozmiaru z bów i szcz k psów ras Êrednich. Parametry takie, jak si a potrzebna do rozgryzienia krokieta czy sposób jego chwytania, zosta y opracowane odpowiednio do wieku psa: mi kkie i atwe do namoczenia - dla szczeniàt, delikatne - dla psów starszych. 40

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Warszawa 1998 Copyright by Izabela Piróg, Henryk Piróg ISBN 83-907366-3-2 Wydawca: Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego ywienia ul. Redutowa 9/23 01-103

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Analizator Masy Cia a

Analizator Masy Cia a Analizator Masy Cia a INTERPRETACJA WYNIKÓW wagi Fitness do u ytku domowego Dla kogo przeznaczony jest analizator sk adu cia a: Analizator Sk adu Cia a jest przeznaczony dla osób doros ych w wieku 18-99

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2)

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2) DZIA I Przepisy ogólne i objaênienia okreêleƒ ustawowych Art. 1. 1. Ustawa okreêla wymagania i procedury niezb dne dla zapewnienia bezpieczeƒstwa ywnoêci i ywienia zgodnie z przepisami rozporzàdzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska. Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska. Redakcja Marzenna Kłos

Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska. Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska. Redakcja Marzenna Kłos Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska Redakcja Marzenna Kłos Redakcja techniczna Lidia Lamparska Korekta Dorota Dąbrowska Copyright by Barbara

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu LabForum Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu Nr 5 LabForum grudzieƒ 2000 2001 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Warszawa, 1.12.2000 r. Szanowni Paƒstwo, spotykamy si po raz ostatni w tym tysiàcleciu.

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

smaczna chwila dla pupila Odbierz nagrodę niespodziankę przy zakupie karmy Puppy lub Puppy Maxi 12 kg

smaczna chwila dla pupila Odbierz nagrodę niespodziankę przy zakupie karmy Puppy lub Puppy Maxi 12 kg smaczna chwila dla pupila Odbierz nagrodę niespodziankę przy zakupie karmy Puppy lub Puppy Maxi 12 kg Karma Super Premium testowana w wymagającym i ekstremalnym klimacie Marka Nero Gold została stworzona

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Jak ważne jest dla Ciebie zdrowie Twojego konia?

Jak ważne jest dla Ciebie zdrowie Twojego konia? Jak ważne jest dla Ciebie zdrowie Twojego konia? Dzięki Pavo zapewnisz mu zdrową i bezpieczną paszę. Katalog 2013/2014 Pavo Essentials Czy Twój koń otrzymuje optymalną opiekę? Odkryj nasze zdrowe i smaczne

Bardziej szczegółowo

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych 10 Medycyna komórkowa Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii Za³o enia medycyny komórkowej Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych Medycyna konwencjonalna kontra medycyna komórkowa

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899 magazyn pacjentów klinik medycznych LUX-MED medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 1/37 ROK X KWARTALNIK MARZEC 2008 www.luxmed.pl Ergonomia w miejscu pracy str. 7 W NUMERZE LUX MED SPIS TREŚCI Przysz

Bardziej szczegółowo