Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe:"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe: Analiza przedwdroŝeniowa integracji systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. 1/11

2 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego Przedmiot Oferty Ogólne załoŝenia Zidentyfikowane potrzeby Przedmiot oferty: analiza przedwdroŝeniowa Wymagania dotyczące Przedmiotu Oferty Wymagania dotyczące Oferenta Termin wykonania Przedmiotu Oferty Sposób przygotowania Ofert Sposób postępowania Kryterium oceny ofert i ich znaczenie Kryteria oceny Znaczenie kryterium Miejsce i termin składania ofert Propozycja umowy Sposób kontaktowania się z Zamawiającym /11

3 1. Charakterystyka Zamawiającego Firma EBS załoŝona została w 1989 roku i od początku swojego istnienia zajmuje się projektowaniem i produkcją elektroniki uŝytkowej. Po wielu latach działalności na rynku firma wyspecjalizowała się w projektowaniu i produkcji elektroniki dla sektora ochrony. Produkty oferowane dla agencji ochrony osób i mienia obejmują swoim zakresem ochronę obiektów stałych (budynki), ochronę obiektów ruchomych (samochody, autobusy, pociągi) oraz personalne (urządzenia do monitorowania i lokalizacji osób). Firma w swoich produktach wykorzystuje najnowocześniejsze technologie dostępne na rynku, dzięki czemu zainteresowanie produktami jest bardzo duŝe i stale rośnie. Firma EBS prowadzi sprzedaŝ swoich produktów na rynkach całego świata. Główne kierunki obecnej sprzedaŝy to: Europa Zachodnia, Polska, Rosja WNP, Afryka (głównie RPA) Ameryka Płd. (Argentyna, Brazylia, Meksyk, Kolumbia) Ze względu na rodzaj odbiorców rynek podzielić moŝna pomiędzy OEM/ODM - projektowanie i produkcja urządzeń pod logiem firmy zlecającej, Telekomy - produkcja urządzeń dla operatorów sieci telekomunikacyjnych, Security & Home security - głównie agencje ochrony Dystrybutorzy. Firma planuje wejść na nowe rynki zbytu poprzez dostosowanie swojej oferty do potrzeb tak wymagających klientów jak banki, energetyka, PKP oraz firmy programistyczne. Produkowane obecnie przez firmę EBS urządzenia są sprzedawane w sektorze bankowym przez firmy kooperujące oraz często konkurencyjne. Firma aktywnie przeszukuje rynek w zakresie nowych technologii umoŝliwiających unowocześnienie juŝ posiadanych produktów lub opracowywaniu nowych. Głównym segmentem aktywności przedsiębiorstwa jest sprzedaŝ do telekomów, tj.: operatorów sieci telekomunikacyjnych. Są to urządzenia róŝnego zastosowania uŝywające do wzajemnej komunikacji pomiędzy urządzeniami technologii GSM i infrastruktury GSM oraz usług transmisyjnych do ich obsługi. Drugim bardzo chłonnym, wysoce rentownym i dynamicznie rozwijającym się rynkiem jest bankowość. Obecnie firma pokłada w tym rynku duŝe nadzieje związane z kompleksowym obsługiwaniem potrzeb tego sektora. Obecnie firma z powodzeniem oferuje bankom swoje urządzenia, lecz brak posiadanego oprogramowania uniemoŝliwia samodzielne oferowanie rozwiązań tym instytucjom. Rynek ten ma o tyle duŝe znaczenie gdyŝ banki w tym celu minimalizacji kosztów ograniczają koszty monitoringu i usług komunikacyjnych, 3/11

4 zastępując ludzi techniką, tj.: maszynami i bezobsługowymi systemami. Obecnie w większości małych oddziałów nie ma zatrudnionej ochrony fizycznej, tzw. ochroniarzy. Umowy podpisane z agencjami ochrony obejmują głównie instalacje i nadzór skomplikowanych urządzeń tzw. ochrony technicznej. Aspiracją firmy jest kompleksowe świadczenie usług nadzoru nad placówkami bankowym przy uŝyciu własnych urządzeń oraz systemów nadzoru i monitoringu. Firma specjalizuje się w technologiach M2M (machine to machine), tzn.: zdalnej, bezprzewodowej i automatycznej komunikacji urządzeń z systemami oraz centrami monitoringu, co ma ogromne zastosowania w róŝnych dziedzinach oraz systemach. Aktualnie opracowywane są urządzenia do monitorowania słuŝb mundurowych (policja, straŝ poŝarna, celnicy, ratownicy), niewielkie urządzenie będzie informowało centralę o pozycji na mapie poprzez GPS, odległości od pojazdu, o wyciągnięciu broni (alarm o zagroŝeniu Ŝycia), pozycji horyzontalnej (osoba leŝąca moŝe być ranna lub wymagać pomocy) braku aktywności ruchowej (tak jak wcześniej moŝe potrzebować natychmiastowej pomocy). Innym zastosowaniem podobnego urządzenia moŝe być monitorowanie i lokalizacja osób chorych i starszych, zarówno w ich domach, jak i jednostkach medycznych i socjalnych. System pozwala monitorować podstawowe funkcje Ŝyciowe tj.: tętno, ciśnienie, temperatura ciała oraz zapewnia moŝliwość wezwania pomocy lekarskiej poprzez wciśnięcie przycisku "pomoc" na bransolecie. Zastosowań urządzeń do monitorowania jest bardzo wiele, obecnie firma dąŝy do miniaturyzacji swoich urządzeń, wydłuŝania działania na komplecie baterii oraz obniŝenia kosztów i zwiększania szybkości transmisji danych. 2. Przedmiot Oferty 2.1. Ogólne załoŝenia EBS Sp. z o. o. zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem urządzeń elektroniki uŝytkowej przeznaczonej głównie dla sektora ochrony. Firma opracowuje urządzenia pod potrzeby klientów, których produkcję zleca do zakładów produkcyjnych. Wyprodukowane urządzenia sprzedaje regionalnym dystrybutorom lub firmom zlecającym produkcję. W związku z szybkim rozwojem firmy, spółka EBS potrzebuje nowoczesnych systemów informatycznych, które pozwolą zintegrować się z partnerami biznesowymi. W tym celu musi zostać przeprowadzona analiza przedwdroŝeniowa, która pozwoli wkrótce wdroŝyć i zintegrować nowy system informatyczny. System CRM/B2B Firma EBS posiada przestarzały system klasy ERP Dynamics w wersji 7.5 nie spełniający wymagań przedsiębiorstwa. System sprawdzał się idealnie przy niewielkiej skali produkcji oraz przy obsłudze klientów z kraju. Wadą niniejszego systemu jest bardzo trudna oraz kosztowna wymiana informacji pomiędzy partnerami. Dokumenty są niepotrzebnie ewidencjonowane w kilku systemach jednocześnie. Kolejnym problemem jest brak moŝliwości integracji posiadanego systemu z systemem do zarządzania produkcją największego partnera produkującego na zlecenie EBS. Posiadany system Dynamics 7.5 nie umoŝliwia pełnego śledzenia procesów produkcyjnych oraz zuŝycia powierzonych materiałów. Niedogodnością systemu jest brak jakiegokolwiek wsparcia dla procesów produkcyjnych. Firma zleca produkcję z powierzonego materiału i wydając materiały 4/11

5 do produkcji nie moŝe w łatwy sposób dokonać kompletacji i wprowadzić gotowych produktów. NajwaŜniejszym celem dla firmy EBS jest dostosowanie własnego systemu informatycznego w taki sposób, aby była moŝliwość integracji z systemami partnerów produkujących na zlecenie. Zakłady współpracujące produkują urządzenia z powierzonego materiału firmy EBS. Spółka musi posiadać pełną kontrolę nad zuŝyciem materiału w celu zagwarantowania płynności produkcji. Innym aspektem jest produkcja krótkich serii gdyŝ produkowane urządzenia są bardzo często modyfikowane i ulepszane pod potrzeby klientów lub wymuszane nowymi dostępnymi technologiami. Innym problem związanym z planowaniem produkcji urządzeń oraz zaopatrzenia w materiały jest konieczność przerywania produkcji jednej partii urządzeń na rzecz innej pilniejszej np.: pod przetarg. Współpracujące zakłady produkcyjne posiadają albo będą w posiadaniu systemu zarządzania produkcją obejmujący wszystkie zagadnienia z nią związane. Technologie numerowania kaŝdego urządzenia wykorzystywane w zakładach produkcyjnych pozwolą kontrolować zuŝycie wszystkich podzespołów. Dzięki nowemu systemowi produkcji wdroŝonemu w firmach partnerskich, oraz nowemu systemowi CRM/B2B, firma EBS powinna uzyskać dokładniejsze informacje o: - zaawansowaniu produkcji; - ilości zuŝytych rzeczywiście podzespołów; - ilości produktów gotowych; - terminach wyprodukowania zadanych ilości wyrobu gotowego - nadchodzących terminach zakupu materiałów potrzebnych w procesie produkcyjnym - ilościach materiałów potrzebnych do wyprodukowania zadanych ilości wyrobu gotowego Obecnie posiadany system nie pozwala zintegrować baz danych obydwu systemów. Nie pozwala kontrolować stanów magazynowych w obydwu zakładach. Dokładne informacje z systemu produkcyjnego powinny być dostępne z poziomu systemu CRM/B2B działającego w firmie EBS. Dzięki wdroŝeniu nowego systemu klasy CRM/B2B spółka EBS powinna mieć pełny dostęp (zgodnie z ustawionymi uprawnieniami) do wszystkich danych biznesowych związanych ze swoimi zleceniami produkcyjnymi. Jest to bardzo istotne, aby w czasie rzeczywistym dział logistyki oraz dział handlowy mógł śledzić stany magazynowe materiałów i produktów gotowych. Integracja systemów pozwoli zautomatyzować wymianę informacji biznesowych pomiędzy systemem EBS a partnerami. Dział handlowy EBS w ramach swojego systemu CRM będzie mógł składać zamówienia na produkcję wyrobów gotowych. Zamówienia produkcyjne wprowadzone w systemie CRM/B2B pojawią się automatycznie w systemie firm produkcyjnych, dane nie będą musiały być wprowadzone do systemu dwukrotnie. Pracownicy zakładów produkcyjnych nie będą musieli przygotowywać raportów dla działów logistyki i handlu EBS. Raporty będą generowane automatycznie i dostępne on-line. Pracownicy EBS będą mogli w czasie rzeczywistym śledzić ilość zuŝytych podzespołów, ilość materiałów wydanych na produkcję, ilość materiałów zuŝytych w trakcie produkcji, ilość wyprodukowanych półproduktów, stopień zaawansowania całego zlecenia, 5/11

6 oraz ilość produktów gotowych nie przekazanych jeszcze na magazyn. Dostęp do tych informacji zostanie udzielony partnerom handlowym będącym dystrybutorami produktów na określonym obszarze (głównie chodzi o duŝych partnerów zagranicznych). Zamówienia od klientów spływają do firmy EBS, a ta składa zamówienia produkcyjne spółkom 3E oraz SIR. Następnie po zakończeniu produkcji firma 3E i SiR rozsyła towar bezpośrednio do klientów EBS. Informacja o zakończonej produkcji zamówienia, przekazana zostanie poprzez zintegrowanie systemu do firmy EBS, natomiast z EBS informacja ta zostanie przekazana w formie dokumentu EDI do partnerów zainteresowanych tą informacją. W celu zapewnienia wielojęzyczności system firmy EBS powinien automatycznie na podstawie danych kontrahenta dokonywać tłumaczenia liczb, opisów danych teleadresowych na rodzimy język partnera. PoniewaŜ dilerzy nie będą posiadali moŝliwości wglądu w procesy produkcyjne, firma będzie musiała zbudować moduł przetwarzający informacje z programu produkcyjnego na status realizacji zamówienia informujący partnerów handlowych o zaawansowaniu realizacji ich zamówień. Informacje te będą przetwarzane przez system informatyczny EBS i po otrzymaniu zapytania przez API systemu partnera taka informacja zostanie przesłana do systemu partnera. System do zarządzania dokumentacją techniczną. Bardzo istotnym aspektem automatycznej wymiany informacji jest konieczność zautomatyzowania procesu przekazywania dokumentacji technicznej oraz produkcyjnej dla zakładów produkujących. W przypadku opracowania nowego produktu dział konstrukcyjny przesyła pełną dokumentację do działu przygotowania produkcji. Partnerzy produkujący na zlecenie dzięki nowemu systemowi do zarządzania produkcją będą mogli do kaŝdego indeksu przypisać pełną dokumentację techniczną wraz z historią wprowadzonych zmian. MoŜliwe stanie się przypisanie wersji dokumentacji dla dowolnego wyrobu gotowego i materiału. W celu zapewnienia automatycznego przekazywania dokumentacji i poprawek firma EBS zbuduje repozytorium dokumentacji technicznej, uwzględniającej historyczne zmiany. Repozytorium to będzie powiązane z systemem produkcyjnym, zmiany w repozytorium będą automatycznie wprowadzone w systemie produkcyjnym. Dzial konstrukcyjny w firmie EBS będzie posiadał bazę projektów uwzględniającą historię zmian oraz łatwy dostęp do starszych wersji danego urządzenia. Dział konstrukcyjny nie będzie musiał ręcznie przygotowywać paczki dokumentów do przekazania do działów produkcyjnych. Funkcjonalność ta powinna objąć między innymi pliki typu CAD obudów, form wtryskowych, rozmieszczenia elementów itd., schematów elektronicznych, programów testowych, programów do zaprogramowania mikroprocesorów oraz wiele innych dokumentów i plików bezpośrednio związanych z danym produktem. Błędy w dokumentacji będą mogły być poprawione przez partnerów zajmujących się produkcją. Dzięki automatyzacji wymiany dokumentacji technicznej zmiany wprowadzone przez partnerów do systemu produkcyjnego automatycznie zostaną takŝe przekazane do repozytorium dokumentacji po stronie EBS z odpowiednimi adnotacjami. Takie repozytorium wykorzystywane będzie w głównej mierze przez dział serwisu do odnajdywania programów testowych i schematów do odpowiedniej wersji urządzenia. System do obsługi zgłoszeń serwisowych Kolejnym procesem wymagający zautomatyzowania wymuszonym poprzez wprowadzenie 6/11

7 przez zakłady produkcyjne identyfikacji kaŝdego produktu unikatowym numerem jest konieczność przekazywania informacji serwisowych. KaŜdy z partnerów w swoim systemie CRM dysponuje modułem serwisowym do obsługi swoich indywidualnych klientów. Po otrzymaniu uszkodzonego urządzenia odnotowuje w systemie takie zajście i wysyła produkt do naprawy. Otrzymując urządzenie do naprawy, partner będzie od razu mógł zidentyfikować z której partii zamówienia produkt pochodzi i czy objęty jest serwisem gwarancyjnym czy pogwarancyjnym. W zaleŝności od tej informacji partner poinformuje klienta o ewentualnych kosztach. Urządzenie trafiając do firmy EBS po odczytaniu unikatowego numeru pozwoli zidentyfikować produkt w systemie produkcyjnym i sprawdzić jego całą historię od momentu wyprodukowania. Dział serwis będzie mógł pobrać z repozytorium odpowiednią wersję schematów, programów testujących itd. W przypadku problemów z naprawą odeśle urządzenie do producenta w celu jego dalszej naprawy. WdraŜany moduł serwisowy ma za zadanie integrować informacje zgromadzone o produkcie w systemie produkcyjnym, historię klientów z modułu handlowego w przypadku odsprzedaŝy kolejnym podmiotom oraz historię napraw. Moduł serwisowy musi gromadzić informacje o naprawianych urządzeniach, zarządzać numerami IMEI oraz SIM. W przypadku wymiany urządzenia na nowe moduł serwisowy musi automatycznie na serwerach partnerów handlowych dokonać zmiany unikatowego numeru pozostawiając te same numery IMEI i SIM. UŜytkownicy końcowi oddając urządzenie do naprawy oczekują, Ŝe otrzymają urządzenie sprawne i działające niewymagające Ŝadnej konfiguracji. Dodatkowym zadaniem modułu serwisowego będzie przekazywanie do systemów serwisowych partnerów informacji o statusie naprawy danego urządzenia. Pozwoli to ograniczyć ilość kontaktów związanych z pytaniami o termin realizacji naprawy. System wymiany dokumentów w formacie EDI Ostatnim elementem przekazywania informacji biznesowych pomiędzy partnerami wymagającym automatyzacji jest przekazywanie dokumentów handlowych takich jak: faktury, dokumenty magazynowe, dokumenty księgowe oraz informacje o statusie złoŝonych zamówień. Firma EBS współpracuje z firmami na całym świecie i musi opracować szybki i pewny sposób wymiany informacji z największymi dystrybutorami produktów EBS. W skład tych dokumentów wchodzą faktury sprzedaŝy, faktury proforma, korekty faktur, dokumenty magazynowe, noty księgowe. Dzięki wdroŝeniu nowego systemu wymiany dokumentów w formacie EDI, EBS będzie mógł eksportować dokumenty w formacie EDI bezpośrednio do systemów partnerów. Dokumenty te będą opatrzone zaawansowanym podpisem elektronicznym, co wyeliminuje konieczność przesyłania dokumentów w formacie PDF oraz oryginału wraz z towarem. Dla pozostałych klientów przedstawiona zostanie oferta otrzymywania dokumentów w formacie EDI lub w innym przez nich akceptowanym formacie moŝliwym do wyeksportowania przez system wraz z podpisem elektronicznym. System do elektronicznego zarządzania projektami Kolejnym systemem wymagający wdroŝenia w firmie EBS jest system zarządzania projektami wraz z integracją z systemami partnerów. Dzięki integracji tych systemów firma EBS 7/11

8 będzie posiadała transparentny system do zarządzania projektami, w sposób automatyczny udostępniający informacje o stanie realizacji projektów oraz umoŝliwiający zaradzanie zmianą w projektach wykonywanych przez kooperantów i swoich partnerów, dający bieŝący podgląd dla partnerów zlecających. System ten będzie takŝe uwzględniał wszystkie korekty, poprawki i zmiany wprowadzone przez wszystkich partnerów i beneficjentów do realizowanych projektów oraz nadzorował zarządzanie i archiwizacje projektu, kontrolowania wersji projektu Zidentyfikowane potrzeby Główną potrzebą Zamawiającego jest konieczność zwiększenia efektywności automatyzowania procesów biznesowych oraz przyspieszenia przekazywania informacji pomiędzy partnerami. Firma EBS zajmuje się projektowaniem urządzeń, a za względu na przyjętą strategię koncentracji oraz ograniczenie kosztów produkcję zleca firmom zewnętrznym. SprzedaŜ produktów odbywa się poprzez własnych handlowców oraz sieć dystrybutorów rozsianych po całym świecie. Obecnie informacje te przekazywane są następującymi kanałami: rozmowa telefoniczna - konieczność sporządzania notatek i archiwizacji, faks - konieczność ręcznego wprowadzania informacji do systemu i dalszej archiwizacji, poczta elektroniczna - konieczność ręcznego wprowadzania informacji do systemu. W celu przekazania informacji dla partnerów handlowych o stopniu zaawansowania realizacji zamówienia pracownik musi skontaktować się z odpowiednią komórką producenta (telefon, fax., ), otrzymaną informację musi przetworzyć (informacje od producenta obejmują całe zamówienie pochodzące z firmy EBS, a nie konkretnego klienta, w ujęciu miesięcznym, z podziałem na tygodnie), oraz zwrotnie przekazać informację i ponownie wykonać telefon, nadać fax., lub przesłać ). Kolejną potrzebą EBS jest konieczność dostosowania swojego systemu informatycznego do systemów partnerów i kooperantów: dostawców oraz firm współpracujących i produkujących. Konieczność ta nasiliła się dodatkowo w momencie rozpoczęcia wdroŝenia innowacyjnego systemu zarządzania produkcją i zastosowania systemu do zarządzania relacjami z klientami przez partnerów EBS. Dzięki zintegrowaniu i wdroŝeniu tych systemów firma EBS będzie mogła w sposób zautomatyzowany pozyskiwać wszystkie potrzebne dane związane z produkcją oraz dostępnością towarów i produktów, z informacją o stanach magazynowych półproduktów i wyrobów gotowych włącznie. Poprzez dopasowanie i zintegrowanie systemów informacje te będą przepływać automatycznie bez konieczności dokonywania konwersji czy teŝ skomplikowanych importów czy eksportów danych, zapewniając dodatkowo archiwizację i system raportowania. PoniewaŜ partnerzy handlowi nie mogą mieć dostępu do systemów produkcyjnych partnerów produkcyjnych, firma EBS będzie musiała przetworzyć otrzymane informacje o realizacji zlecenia i udostępnić je swoim partnerom w zrozumiałej i uproszczonej formie. W pierwszym etapie wystarczającą formą dostępności informacji będzie status realizacji zamówienia oraz planowana data zakończenia jego realizacji. Celem nadrzędnym projektu jest zautomatyzowanie procesów wymiany informacji oraz przepływu dokumentów i dokumentacji technicznej i technologicznej drogą elektroniczną. Dodatkowo celem jest równieŝ zautomatyzowanie i uproszczenie, a co za tym idzie zwiększenie efektywności przekazywania i zarządzania dokumentami handlowymi, w formie elektronicznej, bez 8/11

9 konieczności ich dalszej obróbki": drukowania, podpisywania, skanowania przesyłania elektronicznie, w formie 'a, a następnie tradycyjnie, w formie przesyłki pocztowej, co wiąŝe się dodatkowo z koniecznością archiwizowania samych dokumentów oraz dowodów ich nadania i dostarczenia. Kolejnym celem niniejszego projektu jest dalsze zwiększenie efektywności i zacieśnienie współpracy w juŝ istniejącej sieci powiązań dzięki integracji systemów. Dzięki automatyzacji procesów B2B firmy zyskają wydajne i efektywne narzędzie pozwalające na podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych oraz alokację zasobów do działań marketingowych i handlowych Przedmiot oferty: analiza przedwdroŝeniowa Zamawiający planuje zrealizować swoje potrzeby poprzez realizację analizy przedwdroŝeniowej w pierwszym etapie projektu. Prace te są niezbędne w związku z planowanym wdroŝeniem systemów CRM/B2B i aplikacji do obsługi serwisu i zarządzania dokumentami i projektami. Wszystkie aplikacje wymagają dogłębnego zapoznania się z przedsiębiorstwem w celu opisania wszystkich procesów zachodzących wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. PoniewaŜ systemy muszą współdziałać z podmiotami zewnętrznymi, analiza musi objąć takŝe partnerów objętych projektem. Jest to bardzo istotne aby na samym początku określić ścieŝki przekazywanych danych biznesowych, uprawnienia oraz sposoby zabezpieczenia przez nieautoryzowanym dostępem. Ze względu na w pełni automatyczne ingerowanie w systemy partnerów procesy te muszą być bardzo dokładnie opisane i zweryfikowane pod względem struktury baz danych systemów partnerów. Usługa te zlecona będzie firmie zewnętrznej, która posiadać będzie odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby taki audyt wykonać. Dzięki analizie o wiele prostsze i szybsze będzie wdroŝenie systemów gdyŝ wdroŝeniowcy będą posiadali pełną wiedzę na temat przedsiębiorstwa, rodzajów dokumentów, uprawnień do ich przeglądania oraz ścieŝek przemieszczania się dokumentów w firmie i pomiędzy partnerami. 3. Wymagania dotyczące Przedmiotu Oferty Ogólne wymagania dotyczące Przedmiotu Oferty zostały opisane w poprzednim rozdziale. 4. Wymagania dotyczące Oferenta Oferent zrealizował minimum 10 podobnych projektów Konsultanci winni wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych projektów Znajomość aktualnie eksploatowanego systemu przez Zamawiającego (GreatPlains Dynamics 7.5) 9/11

10 5. Termin wykonania Przedmiotu Oferty Zamawiający oczekuje wykonania Przedmiotu Oferty w terminie do dnia Sposób przygotowania Ofert Zamawiający będzie oceniał jedynie Oferty przygotowane w języku polskim i zawierające podstawowe zestawienie kosztów w postaci poniŝszej tabeli: LP Pozycja Cena netto Termin wykonania 1 Analiza przedwdroŝeniowa Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Sposób postępowania Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert na podstawie przedstawionych przez Oferentów dokumentów. Zamawiający nie przewiduje spotkań z Oferentami, których Oferty nie zostaną przez niego zakwalifikowane do dalszej analizy. Negocjacje warunków umowy przeprowadzane będą z wybranym przez Zamawiającego Oferentem. Zamawiający poinformuje o terminie i sposobie prowadzenia negocjacji wyłącznie Oferenta, którego Oferta zostanie najwyŝej oceniona przez Zamawiającego. 8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie 8.1. Kryteria oceny Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował: kryterium ceny, którą zapłaci Zamawiający, za realizację Przedmiotu Oferty, kryterium spełnienia wymagań dotyczących Przedmiotu Oferty, kryterium terminu zakończenia projektu, 10/11

11 kryterium spełniania pozostałych wymagań 8.2. Znaczenie kryteriów Znaczenie poszczególnych kryteriów: w przypadku spełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego o wyborze najlepszej Oferty będzie decydowała jej cena w pozostałych przypadkach Zamawiający będzie podejmował decyzję na podstawie jego subiektywnej oceny zakresu spełnienia poszczególnych wymagań i ceny jaką oczekuje Oferent. 9. Miejsce i termin składania ofert Oferty naleŝy składać w formie elektronicznej na adres . w terminie do dnia do godziny Propozycja umowy Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienia kompletnej propozycji Umowy niezbędnej do zrealizowania Przedmiotu Oferty. 11. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym Jako formę komunikacji z Zamawiającym w sprawie Oferty dopuszcza się jedynie komunikację pocztą elektroniczną na adres 11/11

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji.

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. 1/35 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego... 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą sprzętu informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI Ul. Świdnicka 38 58-200 Dzierżoniów Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe Dąbrowa, 08.11.2013 Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia: ANB sp.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH Marek KOKOT Streszczenie: W artykule przedstawiono korzyści i zagroŝenia płynące z zastosowania programów typu CRM w małych

Bardziej szczegółowo