Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe:"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe: Analiza przedwdroŝeniowa integracji systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. 1/11

2 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego Przedmiot Oferty Ogólne załoŝenia Zidentyfikowane potrzeby Przedmiot oferty: analiza przedwdroŝeniowa Wymagania dotyczące Przedmiotu Oferty Wymagania dotyczące Oferenta Termin wykonania Przedmiotu Oferty Sposób przygotowania Ofert Sposób postępowania Kryterium oceny ofert i ich znaczenie Kryteria oceny Znaczenie kryterium Miejsce i termin składania ofert Propozycja umowy Sposób kontaktowania się z Zamawiającym /11

3 1. Charakterystyka Zamawiającego Firma EBS załoŝona została w 1989 roku i od początku swojego istnienia zajmuje się projektowaniem i produkcją elektroniki uŝytkowej. Po wielu latach działalności na rynku firma wyspecjalizowała się w projektowaniu i produkcji elektroniki dla sektora ochrony. Produkty oferowane dla agencji ochrony osób i mienia obejmują swoim zakresem ochronę obiektów stałych (budynki), ochronę obiektów ruchomych (samochody, autobusy, pociągi) oraz personalne (urządzenia do monitorowania i lokalizacji osób). Firma w swoich produktach wykorzystuje najnowocześniejsze technologie dostępne na rynku, dzięki czemu zainteresowanie produktami jest bardzo duŝe i stale rośnie. Firma EBS prowadzi sprzedaŝ swoich produktów na rynkach całego świata. Główne kierunki obecnej sprzedaŝy to: Europa Zachodnia, Polska, Rosja WNP, Afryka (głównie RPA) Ameryka Płd. (Argentyna, Brazylia, Meksyk, Kolumbia) Ze względu na rodzaj odbiorców rynek podzielić moŝna pomiędzy OEM/ODM - projektowanie i produkcja urządzeń pod logiem firmy zlecającej, Telekomy - produkcja urządzeń dla operatorów sieci telekomunikacyjnych, Security & Home security - głównie agencje ochrony Dystrybutorzy. Firma planuje wejść na nowe rynki zbytu poprzez dostosowanie swojej oferty do potrzeb tak wymagających klientów jak banki, energetyka, PKP oraz firmy programistyczne. Produkowane obecnie przez firmę EBS urządzenia są sprzedawane w sektorze bankowym przez firmy kooperujące oraz często konkurencyjne. Firma aktywnie przeszukuje rynek w zakresie nowych technologii umoŝliwiających unowocześnienie juŝ posiadanych produktów lub opracowywaniu nowych. Głównym segmentem aktywności przedsiębiorstwa jest sprzedaŝ do telekomów, tj.: operatorów sieci telekomunikacyjnych. Są to urządzenia róŝnego zastosowania uŝywające do wzajemnej komunikacji pomiędzy urządzeniami technologii GSM i infrastruktury GSM oraz usług transmisyjnych do ich obsługi. Drugim bardzo chłonnym, wysoce rentownym i dynamicznie rozwijającym się rynkiem jest bankowość. Obecnie firma pokłada w tym rynku duŝe nadzieje związane z kompleksowym obsługiwaniem potrzeb tego sektora. Obecnie firma z powodzeniem oferuje bankom swoje urządzenia, lecz brak posiadanego oprogramowania uniemoŝliwia samodzielne oferowanie rozwiązań tym instytucjom. Rynek ten ma o tyle duŝe znaczenie gdyŝ banki w tym celu minimalizacji kosztów ograniczają koszty monitoringu i usług komunikacyjnych, 3/11

4 zastępując ludzi techniką, tj.: maszynami i bezobsługowymi systemami. Obecnie w większości małych oddziałów nie ma zatrudnionej ochrony fizycznej, tzw. ochroniarzy. Umowy podpisane z agencjami ochrony obejmują głównie instalacje i nadzór skomplikowanych urządzeń tzw. ochrony technicznej. Aspiracją firmy jest kompleksowe świadczenie usług nadzoru nad placówkami bankowym przy uŝyciu własnych urządzeń oraz systemów nadzoru i monitoringu. Firma specjalizuje się w technologiach M2M (machine to machine), tzn.: zdalnej, bezprzewodowej i automatycznej komunikacji urządzeń z systemami oraz centrami monitoringu, co ma ogromne zastosowania w róŝnych dziedzinach oraz systemach. Aktualnie opracowywane są urządzenia do monitorowania słuŝb mundurowych (policja, straŝ poŝarna, celnicy, ratownicy), niewielkie urządzenie będzie informowało centralę o pozycji na mapie poprzez GPS, odległości od pojazdu, o wyciągnięciu broni (alarm o zagroŝeniu Ŝycia), pozycji horyzontalnej (osoba leŝąca moŝe być ranna lub wymagać pomocy) braku aktywności ruchowej (tak jak wcześniej moŝe potrzebować natychmiastowej pomocy). Innym zastosowaniem podobnego urządzenia moŝe być monitorowanie i lokalizacja osób chorych i starszych, zarówno w ich domach, jak i jednostkach medycznych i socjalnych. System pozwala monitorować podstawowe funkcje Ŝyciowe tj.: tętno, ciśnienie, temperatura ciała oraz zapewnia moŝliwość wezwania pomocy lekarskiej poprzez wciśnięcie przycisku "pomoc" na bransolecie. Zastosowań urządzeń do monitorowania jest bardzo wiele, obecnie firma dąŝy do miniaturyzacji swoich urządzeń, wydłuŝania działania na komplecie baterii oraz obniŝenia kosztów i zwiększania szybkości transmisji danych. 2. Przedmiot Oferty 2.1. Ogólne załoŝenia EBS Sp. z o. o. zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem urządzeń elektroniki uŝytkowej przeznaczonej głównie dla sektora ochrony. Firma opracowuje urządzenia pod potrzeby klientów, których produkcję zleca do zakładów produkcyjnych. Wyprodukowane urządzenia sprzedaje regionalnym dystrybutorom lub firmom zlecającym produkcję. W związku z szybkim rozwojem firmy, spółka EBS potrzebuje nowoczesnych systemów informatycznych, które pozwolą zintegrować się z partnerami biznesowymi. W tym celu musi zostać przeprowadzona analiza przedwdroŝeniowa, która pozwoli wkrótce wdroŝyć i zintegrować nowy system informatyczny. System CRM/B2B Firma EBS posiada przestarzały system klasy ERP Dynamics w wersji 7.5 nie spełniający wymagań przedsiębiorstwa. System sprawdzał się idealnie przy niewielkiej skali produkcji oraz przy obsłudze klientów z kraju. Wadą niniejszego systemu jest bardzo trudna oraz kosztowna wymiana informacji pomiędzy partnerami. Dokumenty są niepotrzebnie ewidencjonowane w kilku systemach jednocześnie. Kolejnym problemem jest brak moŝliwości integracji posiadanego systemu z systemem do zarządzania produkcją największego partnera produkującego na zlecenie EBS. Posiadany system Dynamics 7.5 nie umoŝliwia pełnego śledzenia procesów produkcyjnych oraz zuŝycia powierzonych materiałów. Niedogodnością systemu jest brak jakiegokolwiek wsparcia dla procesów produkcyjnych. Firma zleca produkcję z powierzonego materiału i wydając materiały 4/11

5 do produkcji nie moŝe w łatwy sposób dokonać kompletacji i wprowadzić gotowych produktów. NajwaŜniejszym celem dla firmy EBS jest dostosowanie własnego systemu informatycznego w taki sposób, aby była moŝliwość integracji z systemami partnerów produkujących na zlecenie. Zakłady współpracujące produkują urządzenia z powierzonego materiału firmy EBS. Spółka musi posiadać pełną kontrolę nad zuŝyciem materiału w celu zagwarantowania płynności produkcji. Innym aspektem jest produkcja krótkich serii gdyŝ produkowane urządzenia są bardzo często modyfikowane i ulepszane pod potrzeby klientów lub wymuszane nowymi dostępnymi technologiami. Innym problem związanym z planowaniem produkcji urządzeń oraz zaopatrzenia w materiały jest konieczność przerywania produkcji jednej partii urządzeń na rzecz innej pilniejszej np.: pod przetarg. Współpracujące zakłady produkcyjne posiadają albo będą w posiadaniu systemu zarządzania produkcją obejmujący wszystkie zagadnienia z nią związane. Technologie numerowania kaŝdego urządzenia wykorzystywane w zakładach produkcyjnych pozwolą kontrolować zuŝycie wszystkich podzespołów. Dzięki nowemu systemowi produkcji wdroŝonemu w firmach partnerskich, oraz nowemu systemowi CRM/B2B, firma EBS powinna uzyskać dokładniejsze informacje o: - zaawansowaniu produkcji; - ilości zuŝytych rzeczywiście podzespołów; - ilości produktów gotowych; - terminach wyprodukowania zadanych ilości wyrobu gotowego - nadchodzących terminach zakupu materiałów potrzebnych w procesie produkcyjnym - ilościach materiałów potrzebnych do wyprodukowania zadanych ilości wyrobu gotowego Obecnie posiadany system nie pozwala zintegrować baz danych obydwu systemów. Nie pozwala kontrolować stanów magazynowych w obydwu zakładach. Dokładne informacje z systemu produkcyjnego powinny być dostępne z poziomu systemu CRM/B2B działającego w firmie EBS. Dzięki wdroŝeniu nowego systemu klasy CRM/B2B spółka EBS powinna mieć pełny dostęp (zgodnie z ustawionymi uprawnieniami) do wszystkich danych biznesowych związanych ze swoimi zleceniami produkcyjnymi. Jest to bardzo istotne, aby w czasie rzeczywistym dział logistyki oraz dział handlowy mógł śledzić stany magazynowe materiałów i produktów gotowych. Integracja systemów pozwoli zautomatyzować wymianę informacji biznesowych pomiędzy systemem EBS a partnerami. Dział handlowy EBS w ramach swojego systemu CRM będzie mógł składać zamówienia na produkcję wyrobów gotowych. Zamówienia produkcyjne wprowadzone w systemie CRM/B2B pojawią się automatycznie w systemie firm produkcyjnych, dane nie będą musiały być wprowadzone do systemu dwukrotnie. Pracownicy zakładów produkcyjnych nie będą musieli przygotowywać raportów dla działów logistyki i handlu EBS. Raporty będą generowane automatycznie i dostępne on-line. Pracownicy EBS będą mogli w czasie rzeczywistym śledzić ilość zuŝytych podzespołów, ilość materiałów wydanych na produkcję, ilość materiałów zuŝytych w trakcie produkcji, ilość wyprodukowanych półproduktów, stopień zaawansowania całego zlecenia, 5/11

6 oraz ilość produktów gotowych nie przekazanych jeszcze na magazyn. Dostęp do tych informacji zostanie udzielony partnerom handlowym będącym dystrybutorami produktów na określonym obszarze (głównie chodzi o duŝych partnerów zagranicznych). Zamówienia od klientów spływają do firmy EBS, a ta składa zamówienia produkcyjne spółkom 3E oraz SIR. Następnie po zakończeniu produkcji firma 3E i SiR rozsyła towar bezpośrednio do klientów EBS. Informacja o zakończonej produkcji zamówienia, przekazana zostanie poprzez zintegrowanie systemu do firmy EBS, natomiast z EBS informacja ta zostanie przekazana w formie dokumentu EDI do partnerów zainteresowanych tą informacją. W celu zapewnienia wielojęzyczności system firmy EBS powinien automatycznie na podstawie danych kontrahenta dokonywać tłumaczenia liczb, opisów danych teleadresowych na rodzimy język partnera. PoniewaŜ dilerzy nie będą posiadali moŝliwości wglądu w procesy produkcyjne, firma będzie musiała zbudować moduł przetwarzający informacje z programu produkcyjnego na status realizacji zamówienia informujący partnerów handlowych o zaawansowaniu realizacji ich zamówień. Informacje te będą przetwarzane przez system informatyczny EBS i po otrzymaniu zapytania przez API systemu partnera taka informacja zostanie przesłana do systemu partnera. System do zarządzania dokumentacją techniczną. Bardzo istotnym aspektem automatycznej wymiany informacji jest konieczność zautomatyzowania procesu przekazywania dokumentacji technicznej oraz produkcyjnej dla zakładów produkujących. W przypadku opracowania nowego produktu dział konstrukcyjny przesyła pełną dokumentację do działu przygotowania produkcji. Partnerzy produkujący na zlecenie dzięki nowemu systemowi do zarządzania produkcją będą mogli do kaŝdego indeksu przypisać pełną dokumentację techniczną wraz z historią wprowadzonych zmian. MoŜliwe stanie się przypisanie wersji dokumentacji dla dowolnego wyrobu gotowego i materiału. W celu zapewnienia automatycznego przekazywania dokumentacji i poprawek firma EBS zbuduje repozytorium dokumentacji technicznej, uwzględniającej historyczne zmiany. Repozytorium to będzie powiązane z systemem produkcyjnym, zmiany w repozytorium będą automatycznie wprowadzone w systemie produkcyjnym. Dzial konstrukcyjny w firmie EBS będzie posiadał bazę projektów uwzględniającą historię zmian oraz łatwy dostęp do starszych wersji danego urządzenia. Dział konstrukcyjny nie będzie musiał ręcznie przygotowywać paczki dokumentów do przekazania do działów produkcyjnych. Funkcjonalność ta powinna objąć między innymi pliki typu CAD obudów, form wtryskowych, rozmieszczenia elementów itd., schematów elektronicznych, programów testowych, programów do zaprogramowania mikroprocesorów oraz wiele innych dokumentów i plików bezpośrednio związanych z danym produktem. Błędy w dokumentacji będą mogły być poprawione przez partnerów zajmujących się produkcją. Dzięki automatyzacji wymiany dokumentacji technicznej zmiany wprowadzone przez partnerów do systemu produkcyjnego automatycznie zostaną takŝe przekazane do repozytorium dokumentacji po stronie EBS z odpowiednimi adnotacjami. Takie repozytorium wykorzystywane będzie w głównej mierze przez dział serwisu do odnajdywania programów testowych i schematów do odpowiedniej wersji urządzenia. System do obsługi zgłoszeń serwisowych Kolejnym procesem wymagający zautomatyzowania wymuszonym poprzez wprowadzenie 6/11

7 przez zakłady produkcyjne identyfikacji kaŝdego produktu unikatowym numerem jest konieczność przekazywania informacji serwisowych. KaŜdy z partnerów w swoim systemie CRM dysponuje modułem serwisowym do obsługi swoich indywidualnych klientów. Po otrzymaniu uszkodzonego urządzenia odnotowuje w systemie takie zajście i wysyła produkt do naprawy. Otrzymując urządzenie do naprawy, partner będzie od razu mógł zidentyfikować z której partii zamówienia produkt pochodzi i czy objęty jest serwisem gwarancyjnym czy pogwarancyjnym. W zaleŝności od tej informacji partner poinformuje klienta o ewentualnych kosztach. Urządzenie trafiając do firmy EBS po odczytaniu unikatowego numeru pozwoli zidentyfikować produkt w systemie produkcyjnym i sprawdzić jego całą historię od momentu wyprodukowania. Dział serwis będzie mógł pobrać z repozytorium odpowiednią wersję schematów, programów testujących itd. W przypadku problemów z naprawą odeśle urządzenie do producenta w celu jego dalszej naprawy. WdraŜany moduł serwisowy ma za zadanie integrować informacje zgromadzone o produkcie w systemie produkcyjnym, historię klientów z modułu handlowego w przypadku odsprzedaŝy kolejnym podmiotom oraz historię napraw. Moduł serwisowy musi gromadzić informacje o naprawianych urządzeniach, zarządzać numerami IMEI oraz SIM. W przypadku wymiany urządzenia na nowe moduł serwisowy musi automatycznie na serwerach partnerów handlowych dokonać zmiany unikatowego numeru pozostawiając te same numery IMEI i SIM. UŜytkownicy końcowi oddając urządzenie do naprawy oczekują, Ŝe otrzymają urządzenie sprawne i działające niewymagające Ŝadnej konfiguracji. Dodatkowym zadaniem modułu serwisowego będzie przekazywanie do systemów serwisowych partnerów informacji o statusie naprawy danego urządzenia. Pozwoli to ograniczyć ilość kontaktów związanych z pytaniami o termin realizacji naprawy. System wymiany dokumentów w formacie EDI Ostatnim elementem przekazywania informacji biznesowych pomiędzy partnerami wymagającym automatyzacji jest przekazywanie dokumentów handlowych takich jak: faktury, dokumenty magazynowe, dokumenty księgowe oraz informacje o statusie złoŝonych zamówień. Firma EBS współpracuje z firmami na całym świecie i musi opracować szybki i pewny sposób wymiany informacji z największymi dystrybutorami produktów EBS. W skład tych dokumentów wchodzą faktury sprzedaŝy, faktury proforma, korekty faktur, dokumenty magazynowe, noty księgowe. Dzięki wdroŝeniu nowego systemu wymiany dokumentów w formacie EDI, EBS będzie mógł eksportować dokumenty w formacie EDI bezpośrednio do systemów partnerów. Dokumenty te będą opatrzone zaawansowanym podpisem elektronicznym, co wyeliminuje konieczność przesyłania dokumentów w formacie PDF oraz oryginału wraz z towarem. Dla pozostałych klientów przedstawiona zostanie oferta otrzymywania dokumentów w formacie EDI lub w innym przez nich akceptowanym formacie moŝliwym do wyeksportowania przez system wraz z podpisem elektronicznym. System do elektronicznego zarządzania projektami Kolejnym systemem wymagający wdroŝenia w firmie EBS jest system zarządzania projektami wraz z integracją z systemami partnerów. Dzięki integracji tych systemów firma EBS 7/11

8 będzie posiadała transparentny system do zarządzania projektami, w sposób automatyczny udostępniający informacje o stanie realizacji projektów oraz umoŝliwiający zaradzanie zmianą w projektach wykonywanych przez kooperantów i swoich partnerów, dający bieŝący podgląd dla partnerów zlecających. System ten będzie takŝe uwzględniał wszystkie korekty, poprawki i zmiany wprowadzone przez wszystkich partnerów i beneficjentów do realizowanych projektów oraz nadzorował zarządzanie i archiwizacje projektu, kontrolowania wersji projektu Zidentyfikowane potrzeby Główną potrzebą Zamawiającego jest konieczność zwiększenia efektywności automatyzowania procesów biznesowych oraz przyspieszenia przekazywania informacji pomiędzy partnerami. Firma EBS zajmuje się projektowaniem urządzeń, a za względu na przyjętą strategię koncentracji oraz ograniczenie kosztów produkcję zleca firmom zewnętrznym. SprzedaŜ produktów odbywa się poprzez własnych handlowców oraz sieć dystrybutorów rozsianych po całym świecie. Obecnie informacje te przekazywane są następującymi kanałami: rozmowa telefoniczna - konieczność sporządzania notatek i archiwizacji, faks - konieczność ręcznego wprowadzania informacji do systemu i dalszej archiwizacji, poczta elektroniczna - konieczność ręcznego wprowadzania informacji do systemu. W celu przekazania informacji dla partnerów handlowych o stopniu zaawansowania realizacji zamówienia pracownik musi skontaktować się z odpowiednią komórką producenta (telefon, fax., ), otrzymaną informację musi przetworzyć (informacje od producenta obejmują całe zamówienie pochodzące z firmy EBS, a nie konkretnego klienta, w ujęciu miesięcznym, z podziałem na tygodnie), oraz zwrotnie przekazać informację i ponownie wykonać telefon, nadać fax., lub przesłać ). Kolejną potrzebą EBS jest konieczność dostosowania swojego systemu informatycznego do systemów partnerów i kooperantów: dostawców oraz firm współpracujących i produkujących. Konieczność ta nasiliła się dodatkowo w momencie rozpoczęcia wdroŝenia innowacyjnego systemu zarządzania produkcją i zastosowania systemu do zarządzania relacjami z klientami przez partnerów EBS. Dzięki zintegrowaniu i wdroŝeniu tych systemów firma EBS będzie mogła w sposób zautomatyzowany pozyskiwać wszystkie potrzebne dane związane z produkcją oraz dostępnością towarów i produktów, z informacją o stanach magazynowych półproduktów i wyrobów gotowych włącznie. Poprzez dopasowanie i zintegrowanie systemów informacje te będą przepływać automatycznie bez konieczności dokonywania konwersji czy teŝ skomplikowanych importów czy eksportów danych, zapewniając dodatkowo archiwizację i system raportowania. PoniewaŜ partnerzy handlowi nie mogą mieć dostępu do systemów produkcyjnych partnerów produkcyjnych, firma EBS będzie musiała przetworzyć otrzymane informacje o realizacji zlecenia i udostępnić je swoim partnerom w zrozumiałej i uproszczonej formie. W pierwszym etapie wystarczającą formą dostępności informacji będzie status realizacji zamówienia oraz planowana data zakończenia jego realizacji. Celem nadrzędnym projektu jest zautomatyzowanie procesów wymiany informacji oraz przepływu dokumentów i dokumentacji technicznej i technologicznej drogą elektroniczną. Dodatkowo celem jest równieŝ zautomatyzowanie i uproszczenie, a co za tym idzie zwiększenie efektywności przekazywania i zarządzania dokumentami handlowymi, w formie elektronicznej, bez 8/11

9 konieczności ich dalszej obróbki": drukowania, podpisywania, skanowania przesyłania elektronicznie, w formie 'a, a następnie tradycyjnie, w formie przesyłki pocztowej, co wiąŝe się dodatkowo z koniecznością archiwizowania samych dokumentów oraz dowodów ich nadania i dostarczenia. Kolejnym celem niniejszego projektu jest dalsze zwiększenie efektywności i zacieśnienie współpracy w juŝ istniejącej sieci powiązań dzięki integracji systemów. Dzięki automatyzacji procesów B2B firmy zyskają wydajne i efektywne narzędzie pozwalające na podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych oraz alokację zasobów do działań marketingowych i handlowych Przedmiot oferty: analiza przedwdroŝeniowa Zamawiający planuje zrealizować swoje potrzeby poprzez realizację analizy przedwdroŝeniowej w pierwszym etapie projektu. Prace te są niezbędne w związku z planowanym wdroŝeniem systemów CRM/B2B i aplikacji do obsługi serwisu i zarządzania dokumentami i projektami. Wszystkie aplikacje wymagają dogłębnego zapoznania się z przedsiębiorstwem w celu opisania wszystkich procesów zachodzących wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. PoniewaŜ systemy muszą współdziałać z podmiotami zewnętrznymi, analiza musi objąć takŝe partnerów objętych projektem. Jest to bardzo istotne aby na samym początku określić ścieŝki przekazywanych danych biznesowych, uprawnienia oraz sposoby zabezpieczenia przez nieautoryzowanym dostępem. Ze względu na w pełni automatyczne ingerowanie w systemy partnerów procesy te muszą być bardzo dokładnie opisane i zweryfikowane pod względem struktury baz danych systemów partnerów. Usługa te zlecona będzie firmie zewnętrznej, która posiadać będzie odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby taki audyt wykonać. Dzięki analizie o wiele prostsze i szybsze będzie wdroŝenie systemów gdyŝ wdroŝeniowcy będą posiadali pełną wiedzę na temat przedsiębiorstwa, rodzajów dokumentów, uprawnień do ich przeglądania oraz ścieŝek przemieszczania się dokumentów w firmie i pomiędzy partnerami. 3. Wymagania dotyczące Przedmiotu Oferty Ogólne wymagania dotyczące Przedmiotu Oferty zostały opisane w poprzednim rozdziale. 4. Wymagania dotyczące Oferenta Oferent zrealizował minimum 10 podobnych projektów Konsultanci winni wykazać się minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych projektów Znajomość aktualnie eksploatowanego systemu przez Zamawiającego (GreatPlains Dynamics 7.5) 9/11

10 5. Termin wykonania Przedmiotu Oferty Zamawiający oczekuje wykonania Przedmiotu Oferty w terminie do dnia Sposób przygotowania Ofert Zamawiający będzie oceniał jedynie Oferty przygotowane w języku polskim i zawierające podstawowe zestawienie kosztów w postaci poniŝszej tabeli: LP Pozycja Cena netto Termin wykonania 1 Analiza przedwdroŝeniowa Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Sposób postępowania Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert na podstawie przedstawionych przez Oferentów dokumentów. Zamawiający nie przewiduje spotkań z Oferentami, których Oferty nie zostaną przez niego zakwalifikowane do dalszej analizy. Negocjacje warunków umowy przeprowadzane będą z wybranym przez Zamawiającego Oferentem. Zamawiający poinformuje o terminie i sposobie prowadzenia negocjacji wyłącznie Oferenta, którego Oferta zostanie najwyŝej oceniona przez Zamawiającego. 8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie 8.1. Kryteria oceny Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował: kryterium ceny, którą zapłaci Zamawiający, za realizację Przedmiotu Oferty, kryterium spełnienia wymagań dotyczących Przedmiotu Oferty, kryterium terminu zakończenia projektu, 10/11

11 kryterium spełniania pozostałych wymagań 8.2. Znaczenie kryteriów Znaczenie poszczególnych kryteriów: w przypadku spełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego o wyborze najlepszej Oferty będzie decydowała jej cena w pozostałych przypadkach Zamawiający będzie podejmował decyzję na podstawie jego subiektywnej oceny zakresu spełnienia poszczególnych wymagań i ceny jaką oczekuje Oferent. 9. Miejsce i termin składania ofert Oferty naleŝy składać w formie elektronicznej na adres . w terminie do dnia do godziny Propozycja umowy Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienia kompletnej propozycji Umowy niezbędnej do zrealizowania Przedmiotu Oferty. 11. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym Jako formę komunikacji z Zamawiającym w sprawie Oferty dopuszcza się jedynie komunikację pocztą elektroniczną na adres 11/11

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji.

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. 1/35 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego... 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Prino-Plast Spółka z ograniczoną 20.12.2011 odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork NIP 7880009496 REGON - 632025730 Malbork, Firma Prino-Plast

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Numer 1/POIG 8.2/2013

KONKURS OFERT. Numer 1/POIG 8.2/2013 KONKURS OFERT Numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie JERID Polska Sp. z o.o. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe: Zakup i wdroŝenie nowoczesnego systemu monitoringu wraz z infrastrukturą informatyczną 1/22

Zapytanie ofertowe EBS Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe: Zakup i wdroŝenie nowoczesnego systemu monitoringu wraz z infrastrukturą informatyczną 1/22 Zapytanie ofertowe: Zakup i wdroŝenie nowoczesnego systemu monitoringu wraz z infrastrukturą informatyczną 1/22 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego... 3 2. Przedmiot Oferty... 5 2.1. Ogólne załoŝenia....5

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Budownictwo Inżynieria Lądowa MAKSEL-STYL Sp. z o.o. Ul. Koziegłowska 7 42-311 Żarki Letnisko Żarki Letnisko, dnia 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 01.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, dnia 01.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 01.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. WdroŜenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie sprzedaŝy pneumatyki z partnerami

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy obiegu dokumentów w firmie pod kątem wdroŝenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Metoda analizy obiegu dokumentów w firmie pod kątem wdroŝenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Marcin Nitka Metoda analizy obiegu dokumentów w firmie pod kątem wdroŝenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Wstęp W dzisiejszych czasach prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą nie ma praktycznie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Komputeryzować czy nie?

Komputeryzować czy nie? Komputeryzacja - wątpliwości Komputeryzować czy nie? Czy komputeryzować małą firmę? Czy wdraŝać zintegrowanie systemy do zarządzania w małych i średnich firmach? W jakim...? Ile to będzie...? Czy taka

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o.

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działa na rynku usług poligraficznych od 1991 r. Swoim klientom

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B Zarząd i Administracja Nieruchomości Dagoba s.c. Kraków 18.09.2012 Kieć Beata, Jolanta Gablankowska- Kukucz ul. Zyblikiewicza 20 m.3 31-029 Kraków NIP 6762200114 REGON 356365467 Firma Zarząd i Administracja

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe:

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wykonania projektu funkcjonalnego dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Zmiany w module konfiguracji samochodu... 2 1. Zmiany w zakładce Ogólne modułu konfiguracji samochodu... 2 2. Zmiany w zakładce Konfiguracja modułu konfiguracji samochodu...

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP

Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP UNIT4 TETA Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP Wojciech Romanowicz Dyrektor Działu Opieki Eksploatacyjnej EMBRACING CHANGE STRUKTURA GRUPY UNIT4 TETA We are UNITed załoŝona w

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest

Bardziej szczegółowo