Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Województwo Warmińsko - Mazurskie Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Nowoursynowska 45F/ Warszawa Adres biura i do korespondencji: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 77 lok Olsztyn ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie dedykowanego systemu informatycznego w ramach projektu: "Zwiększenie efektywności i konkurencyjności Olsoft Sp. z o.o. poprzez informatyzację przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowych e-usług." Olsztyn, dnia 24 października 20 r.

2 . INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest: Olsoft Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Nowoursynowska 45F/55, Warszawa Adres biura i do korespondencji: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 77 lok 2,0-449 Olsztyn telefon/ fax 89 / Godziny urzędowania biura: od 7.30 do 5.30 www, Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument jest oznaczone numerem Olsoft/20/2. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamawiający nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. 2. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o zasady procedury Zapytania ofertowego 3. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu: - strona internetowa Zamawiającego - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zamówienie ofertowe na wykonanie dedykowanego systemu informatycznego w ramach projektu: "Zwiększenie efektywności i konkurencyjności Olsoft Sp. z o.o. poprzez informatyzację przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowych e-usług.". Rodzaj zamówienia: wykonanie oprogramowania zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania - Opis przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenie nastąpi w PLN. 5. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest przedsięwzięciem, na które otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w ramach osi priorytetowej: 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, poddziałanie Usługi i aplikacje dla MŚP. 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem i zasobami do realizacji przedmiotu zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia uznawany jest udział Wykonawcy w projektach z użyciem technologii opisanych w załączniku nr. 2 do Zapytania Ofertowego. Zalecane jest aby opis doświadczenia z przykładami projektów został dołączony do oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji warunku posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia i zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia w drodze osobistych wywiadów z Wykonawcą, jego pracownikami i jego dotychczasowymi klientami. -2-

3 6. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: a) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr do zapytania; 2. Forma dokumentów: a) wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, b) gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub w postaci poczty elektronicznej. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. W przypadku, gdy na żądanie Zamawiającego dotyczące niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania wiadomości przez Wykonawcę (np. pisma, zawiadomienia itp.), Wykonawca nie potwierdza otrzymania wiadomości, uznaje się iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu Wykonawcy zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Wykonawcę z jego treścią. 5. Korespondencję pisemną związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazać osobiście osobie uprawnionej do kontaktów z Wykonawcami lub kierować na adres: Olsoft Sp. z o.o. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 77 lok Olsztyn z podaniem numeru sprawy: Olsoft/20/2 6. Korespondencję w formie faksu związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na numer faksu: (89) z podaniem numeru sprawy: Olsoft/20/2 7. Korespondencję w formie poczty elektronicznej związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI W SPRAWACH FORMALNYCH W sprawach formalnych: Piotr Nowak Prezes Zarządu, W sprawach dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych Piotr Borawski Członek Zarządu, w godzinach pracy biura poniedziałek - piątek w godz OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: a) Wykonawca może złożyć jedna ofertę. b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -3-

4 c) Wymaga się by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność treści. d) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. e) Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. f) Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym. g) Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy stanowiących integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego. 0. MIEJSCE, TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT. Termin składania ofert: do dnia r. do godz Oferty należy przekazać osobiście, lub przesyłać na adres: Olsoft Sp. z o.o. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 77 lok 2,0-449 Olsztyn. MIEJSCE I TERMIN WYBORU OFERT. Termin wyboru ofert: dnia r. godz Miejsce: Olsoft Sp. z o.o. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 77 lok 2 3. Wybór ofert jest jawny i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 4. Bezpośrednio przed wyborem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Podczas wyboru ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy dostawców. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 2. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. Wykonawca obliczy cenę na podstawie własnej kalkulacji. W zapytaniu należy podać cenę netto oraz kwotę podatku VAT o ile występuje. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. W w/w cenie należy pomieścić wszystkie koszty własne Wykonawcy. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena zawierać musi również wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania, kodów źródłowych oraz przekazanych przez Wykonawcę ewentualnych licencji i sublicencji. 3. KRYTERIA WYBORU OFERTY. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z zastosowaniem następujących kryteriów oceny: LP Nazwa kryterium oceny oferty Wartość punktowa wagi w % Cena netto 60 2 Kompatybilność rozwiązań technicznych i technologicznych projektowanego systemu z innymi systemami funkcjonującymi w Olsoft 40-4-

5 2. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 500 punktów (wartość punktowa oferty x wartość punktowa wagi), w następujący sposób: i. Cena netto. Ocenie podlega cena całkowita netto wynikająca ze zsumowania wszystkich pozycji kosztowych formularza cenowego wyrażona w złotych. Oceniana jest całkowita wartość netto zakupu systemu informatycznego, a więc po potrąceniu o wartość podatku od towarów i usług, jeśli taki podatek występuje. Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od do 5 w następujący sposób: - oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 5 punktów - pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: Wartość punktowa = 5 x (Cmin / Cb), gdzie: Cmin - najniższa cena netto spośród złożonych ofert, Cb - cena netto oferty badanej. ii. Kompatybilność rozwiązań technicznych i technologicznych projektowanego systemu z innymi systemami funkcjonującymi w Olsoft. W ramach kryterium Kompatybilność rozwiązań technicznych i technologicznych projektowanego systemu z innymi systemami funkcjonującymi w Olsoft punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od do 5 w następujący sposób: - oferta, w której wykonawca wykorzysta jako wiodącą platformę programistyczną z pełnym wsparciem programowania obiektowego.net (C#) otrzymuje 5 punktów. - oferta, w której wykonawca wykorzysta jako wiodącą platformę programistyczną z pełnym wsparciem programowania obiektowego J2EE (JAVA)otrzymuje 2 punkty. - oferta, w której wykonawca wykorzysta inne platformy programistyczne niż wymienione powyżej otrzymuje punkt. 3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 4. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia oferentów za pośrednictwem poczty Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 2. Informacje, o których mowa powyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. Wykonawca składa oświadczenie i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy dostawy na określonych w ofercie warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 8 listopada 20 r. 2. Wykonawca wyraża zgodę na zawarcie w umowie na budowę systemu zapisów gwarantujących przeniesienie całości majątkowych praw autorskich do systemu, w takim zakresie, aby Zleceniodawca uzyskał prawo do swobodnej rozbudowy i modyfikacji systemu informatycznego. W szczególności Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie na wyłączność na Zleceniodawcę z chwilą powstania oprogramowania wchodzącego w skład -5-

6 systemu autorskie prawa majątkowe do tego oprogramowania, w tym kodów źródłowych, a w szczególności prawo do korzystania z niego oraz nieograniczonego nim rozporządzania na wszelkich znanych polach eksploatacji (np. uprawniające zamawiającego do modyfikacji oprogramowania, jego kodów źródłowych itp.). 3. Wykonawca zobowiąże się w umowie do wydania kodów źródłowych oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu; 4. Wykonawca udzieli 2 miesięcznej gwarancji na wykonany przez niego system informatyczny, przy czym modyfikacja oprogramowania, jego kodów źródłowych prowadzona niezależnie od pierwotnego wykonawcy nie powinna mieć wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikłe z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na niezmodyfikowaną część systemu informatycznego; 5. W zawieranej umowie Wykonawca zobowiązuje się do ewentualnego przeniesienia na zamawiającego praw do licencji lub sublicencji oprogramowania użytego do budowy systemu i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianego systemu. 6. ZAŁĄCZNIKI Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są: Załącznik nr Formularz oferty Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia -6-

7 Województwo Warmińskoo - Mazurskie Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Załącznik Nr do zapytania ofertowego (dane Wykonawcy) Zamawiający: Olsoft Sp. z o.o. O F E R T A Odpowiadając na ogłoszenie: na wykonanie dedykowanego systemu informatyczni nego w ramach projektu: "Zwiększenie efektywności i konkurencyjności Olsoft Sp. z o.o. poprzez informatyzację przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowych e-usług." " oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, z zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenęę ryczałtową w wysokości: L.p. Wyszczególnienie Ilość Cena jednostkowa netto Cena netto. 2 Zakup analizy funkcjonalności oprogramowania wykonanej przez analityków i projektantów wykonawcy dla modułów dedykowanych 3 4 3*4 2 Zakup dedykowanego oprogramowan nia Portalu internetowego z systemem zarządzania treścią (ang. CMS) 3 Zakup dedykowanego oprogramowania: moduł do zarządzania e-usługami udostępnionymi w modelu SaaS 4 Zakup dedykowanego oprogramowania e- usługi: repozytorium dokumentów on-line. 5 Zakup dedykowanego oprogramowania e- usługi: książka przychodów i rozchodów on- line. 6 Zakup dedykowanego oprogramowania e- usługi: Obsługa fakturowania on-line. 7 Zakup dedykowanego oprogramowan nia e- usługi: ewidencja środków trwałych on-line. 8 Zakup dedykowanego oprogramowania e- usługi: Ewidencja kadrowa on-line. 9 Zakup dedykowanego oprogramowania e- usługi: Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) on-line. Razem cena netto w złotych X X - -

8 Razem cena netto słownie VAT X Stawka.. % Razem cena brutto z złotych X X Razem cena brutto słownie a. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia oraz w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. b. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. c. Oświadczamy, że realizując projekt wiodącą platformą programistyczną z pełnym wsparciem programowania obiektowego będzie (wybrać tylko jedną z trzech opcji):.net (C#) J2EE (JAVA) Inna platforma d. Oświadczamy, że wszelką korespondencję należy prowadzić na adres:..... oraz adres poczty elektronicznej.:... e. Okres ważności oferty. dni. Oferta zawiera 2 ponumerowane strony. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy) -2-

9 Województwo Warmińskoo - Mazurskie Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A na wykonanie dedykowanego systemu informatycznego w ramach projektu: "Zwiększenie efektywności i konkurencyjności Olsoft Sp. z o.o. poprzez informatyzację przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowych e-usług." " System dedykowany (custom software) Minimalne wymagania techniczne wszystkich modułów ujętych jako system dedykowany: Publikowanie treści w postaci stron WW WW oraz dokumentów zapisanych w popularnych formatach takich jak PDF, RTF oraz dokumentów pakietu MS Office. Możliwość korzystania z modułów oprogramowania dedykowanego niezależnie od systemu operacyjnego i platformy sprzętowej (tzn.. Windows, Unix, MacOs). Warunek ten spełniony będzie dzięki oparciu oprogramowania o najbardziejj popularne przeglądarki internetowe. Obsługa nielimitowanej ilości podmiotów oraz nielimitowanej ilości użytkownikóww systemu informatycznego. Warunek ten zostaniee spełniony dzięki wykorzystaniu w procesie realizacji systemuu dedykowanego architektury umożliwiającej skalowalność ć wdrożonego systemu (obsługa mechanizmó ów klastrowania, load-balancing, cache owanie itp.) Ilość, zarówno obsługiwanych podmiotów jak i użytkowników pracujących w systemie informatycznym, determinowanaa być powinna jedynie poprzez wydajność infrastruktury technicznej w postaci sieci oraz serwera. Przyjęta architektura zapewnić powinna możliwość dołączania kolejnych serwerów obsługujących portal wraz z e-usługami, w miarę rosnących potrzeb. Wymagania technologiczne dedykowanego systemu informatycznego: Architektura dedykowanego oprogramowania powinna spełniać następujące warunki: Wykorzystanie platformy programistycznej z pełnym p wsparciem programowaniaa obiektowego, np. J2EE (JAVA) lub.net (C#) Wykorzystanie adekwatnych do potrzeb projektowanego o systemu bibliotek i frameworków, np. ASP.net MVC, EJB, Spring itp. - -

10 Realizację systemu zgodnie z wzorcami projektowymi, zakładającymi oddzielenie logiki biznesowej (tzw. modelu) od warstwy prezentacji np. wzorzec Model View Controller. Wsparcie bibliotek mapowania relacyjno - obiektowego (ang. Object-Relational Mapping), np. LINQ, Hibernate (NHibernate). Wykorzystanie w budowie interfejsu użytkownika narzędzi umożliwiających kompleksowe działania na obiektach DOM, np. jquery Wykorzystanie w budowie interfejsu użytkownika asynchronicznych żądań podczas komunikacji klientów z serwerem (AJAX). Wykorzystanie silników bazodanowych, na których oparta będzie aplikacja, obsługujących m.in. standardowy język zapytań SQL, tzw. procedury składowane, transakcje, np. Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle. Komunikacja z pozostałymi komponentami systemu poprzez usługi sieciowe (Web Services) z wykorzystaniem zdefiniowanych standardów. Wdrożenie systemu e-usług przewiduje zbudowanie go od podstaw. Ma to na celu osiągnięcie pełnej kompatybilności między elementami wchodzącymi w skład systemu, oraz spełnienie specyficznych wymogów Wnioskodawcy. Obecnie, na rynku nie istnieją rozwiązania w pełni zaspokajające potrzeby opisane w studium. Wnioskodawca zakłada intensywny rozwój zakupionych aplikacji: ciągłe doskonalenie oraz zwiększanie oferowanej funkcjonalności. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na budowę systemu od podstaw jest również fakt, iż Wnioskodawca planuje uruchomić licencjonowanie poszczególnych modułów zakupionego dedykowanego produktu innym podmiotom. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności konieczne jest przeniesienie przez wykonawcę pełnych praw autorskich na rzecz Wnioskodawcy. W ramach systemu dedykowanego wyróżnić można następujące elementy: a) Portal internetowy wraz z systemem zarządzania treścią (ang. CMS). Olsoft Sp. z o.o. planuje intensywne działania marketingowe związane z pozyskiwaniem klientów poprzez kanał, jakim jest Internet. Kanał ten wykorzystywany będzie również jako główne medium służące komunikacji obsługiwanych już przez biuro klientów. To właśnie poprzez portal klient biura będzie miał możliwość bieżącej analizy danych księgowych, wymiany informacji czy przesyłania dokumentów księgowych. Minimalne parametry i główne funkcjonalności portalu to: Zapewnienie standardów wymaganych do skutecznego pozycjonowania organicznego w wyszukiwarkach internetowych. Obsługa adresów URL przyjaznych optymalizacji. Możliwość edycji znaczników META na każdej ze stron. Obsługa kont użytkowników o różnym zakresie uprawnień Tworzenie stron / podstron w hierarchii (kategorie / podkategorie) -2-

11 Biblioteka plików do pobrania Biblioteka multimediów do publikacji (foto, video, dźwięk) Zintegrowany moduł wysyłania wiadomości do użytkowników Zintegrowany moduł forum internetowego Opracowanie identyfikacji wizualnej portalu b) Moduł do zarządzania e-usługami udostępnionymi w modelu SaaS. Moduł obsługi e-usług jest niezbędny do wdrożenia i świadczenia każdej z planowanych do uruchomienia usług elektronicznych. Minimalne parametry i główne funkcjonalności modułu zarządzania e-usługami to: Zapewnienie zautomatyzowanego dostępu podmiotom korzystającym z oprogramowania w modelu SaaS. Autentykacja i autoryzacja użytkowników związanych z powyższymi podmiotami. Weryfikacja dokonania opłat abonamentowych przez podmioty (usługobiorców) względem usługodawcy. Generowanie faktur proforma z tytułu oferowanego dostępu do poszczególnych e-usług. Generowanie faktur VAT z tytułu płatności. Definiowanie / edycja abonamentów, promocji i cenników na poszczególne e- usługi i pakiety e-usług. Obsługa płatności online za wykupione abonamenty c) Moduł Repozytorium dokumentów on-line, stanowiący e-usługę. Repozytorium dokumentów jest miejscem, w którym są magazynowane wszystkie dokumenty, które biorą udział w komunikacji pomiędzy biurem rachunkowym a klientem. Najczęściej będą to wersje elektroniczne dokumentów lub skany dokumentów papierowych klienta np. faktury kosztowe przesyłane do biura rachunkowego celem ich wprowadzenia do systemu przez pracownika biura. Repozytorium to rodzaj biblioteki dokumentów, do której dostęp jest restrykcyjnie limitowany przez wewnętrzne procedury i reguły obowiązujące każdego użytkownika odwiedzającego bibliotekę. Oprogramowanie to użytkownik będzie mógł również wykorzystać jako własne repozytorium dokumentów niezwiązanych z obsługą rachunkową, np. umowy, dokumenty wewnętrzne itp. Dzięki kopiom bezpieczeństwa sporządzanym przez usługodawcę, repozytorium dokumentów stanowić będzie bezpieczną alternatywę dla systemu plików lokalnych komputerów klientów. Oprogramowanie to będzie udostępnione również w modelu Software as a Service, w postaci e-usługi. Minimalne parametry i główne funkcjonalności modułu: Pełna integracja z danymi klienta zapisanymi w innych modułach systemu. Ewidencja, wyszukiwanie i listowanie dokumentów. Obsługa wersjonowania składowanych dokumentów. -3-

12 Nadawanie przez użytkowników dokumentom atrybutów w celu łatwej identyfikacji. Grupowanie dokumentów w zbiory Na żądanie integracja dokumentu z obsługą księgową biura rachunkowego. d) Moduł Książka przychodów i rozchodów on-line, stanowiący e-usługę. Moduł będzie pozwalał na dostęp klienta do ewidencji przychodów i rozchodów poprzez Internet. Oprogramowanie to będzie udostępnione w modelu Software as a Service, w postaci e-usługi. Dostęp do niego będzie świadczony przez moduł zintegrowany z portalem, opisany powyżej. Wnioskodawca planuje świadczyć tę e-usługę w dwóch modelach. Pierwszy zakłada całkowitą samodzielność użytkownika usługobiorcy. Aplikacja wówczas umożliwi samodzielną obsługę księgi przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy nie wykazują potrzeby korzystania z pracowników biura rachunkowego. Drugi model świadczenia usługi, umożliwi powierzenie wprowadzania do księgi danych rachunkowych pracownikom biura. Dzięki temu, odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg przejdzie na biuro rachunkowe. Aplikacja będzie udostępniona w ramach stałego abonamentu, różniącego się m.in. w zależności od wybranego modelu, przy czym zaznaczyć należy, iż użytkownik będzie mógł w każdej chwili zmienić model korzystania z usługi zachowując przy tym ciągłość i spójność rejestrowanych w księdze operacji. Minimalne parametry i główne funkcjonalności modułu: Pełna integracja z danymi klienta zapisanymi w innych modułach systemu. Możliwość powiązania dokumentów w repozytorium z dowodami księgowymi ujętymi w książce przychodów i rozchodów. Obsługa rejestrów VAT Obsługa rozrachunków z kontrahentami. e) Moduł Obsługa fakturowania on-line, stanowiący e-usługę. Obsługa fakturowania, to kolejny element systemu informatycznego biura rachunkowego, który równocześnie będzie udostępniony online w modelu SaaS. Moduł ten będzie udostępniał abonentom aplikację do wystawiania faktur / faktur proforma. Dane wprowadzane w tym module będą mogły być wykorzystywane przez inne moduły e- usług, np. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) lub Książka przychodów i rozchodów on-line. Minimalne parametry i główne funkcjonalności modułu: Pełna integracja z danymi klienta zapisanymi w innych modułach systemu. Wystawianie (edycja) faktur VAT / faktur proforma / rachunków przez abonenta f) Moduł Ewidencja środków trwałych on-line, stanowiący e-usługę. -4-

13 Ten moduł systemu informatycznego, podobnie jak Książka przychodów i rozchodów, również będzie udostępniony jako e-usługa w modelu SaaS. Podstawowe parametry i funkcjonalności jakie moduł będzie zapewniał, to: Pełna integracja z danymi klienta zapisanymi w innych modułach systemu. Prowadzenie ewidencji środków trwałych. Prowadzenie odrębnej ewidencji środków trwałych o niskiej wartości. Prowadzenie ewidencji wartości niematerialno-prawnych; Obsługa inwentaryzacji; Możliwość generowania tabel amortyzacyjnych. g) Moduł Ewidencja kadrowa on-line, stanowiący e-usługę. Ten element zintegrowanego systemu informatycznego umożliwi jego obsługę zarówno przez pracowników biura rachunkowego, prowadzącego obsługę kadr na zlecenie innych podmiotów, jak i pracowników danego podmiotu, będącego klientem biura. Dane będą udostępnione online. Dostęp będzie uzależniony od przyznanych danemu użytkownikowi uprawnień. Podstawowe parametry i funkcjonalności modułu ewidencji kadrowej to: Pełna integracja z danymi klienta zapisanymi w innych modułach systemu. Kartoteki pracowników (dane osobowe, umowy, aneksy). Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Kalendarz pracowników (choroby, urlopy, zasiłki, badania lekarskie itp.) h) Moduł Zarządzanie relacjami z klientami (CRM), stanowiący e-usługę. Realizacja projektu zakłada udostępniony w modelu Software as a Service moduł informatyczny tzw. CRM, czyli narzędzie, którego podstawowymi zadaniami będzie wspomaganie zarządzania relacjami i kontaktami z klientami oraz wspomaganie obsługi jego sprzedaży. System ten będzie więc wspierał działalność klientów biura (wartość dodana i zarazem przewaga konkurencyjna oferty Wnioskodawcy w stosunku do obecnych na rynku rozwiązań księgowości on-line). Niektóre dane wprowadzone do CRM będą wykorzystywane przez inne moduły np. dane o kontrahentach. W ramach podstawowych elementów projektowany system będzie posiadał m.in. następujące parametry i funkcjonalności: Zarządzanie prawami dostępu do systemu poprzez przypisanie użytkowników do konkretnych grup, a tym samym rozróżnienie prezentowanych im treści Kalendarz Definiowanie zadań (użytkownik będzie miał możliwość zdefiniować zadania do wykonania sobie i - w zależności od nadanych uprawnień - innym użytkownikom) System powiadomień o zadaniach i planowanych zdarzeniach zintegrowany z kalendarzem Zarządzanie kontaktami (wyszukiwanie, edycja danych, grupowanie, klasyfikowanie i nadawanie statusu); -5-

14 Obsługa mailingu (zarządzanie listą mailingową, ustawienie cyklu wysyłki itp.). Podstawowym założeniem projektowanego modułu będzie jego dostępność on-line, co spowoduje, iż abonent (pracownik abonenta) nie będzie ograniczony do korzystania z systemu jedynie w biurze, lecz będzie miał możliwość korzystania z niego będąc nawet na spotkaniu u klienta. -6-

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe POIG 1.4/IDENT/01

Zapytanie Ofertowe POIG 1.4/IDENT/01 Zapytanie Ofertowe POIG 1.4/IDENT/01 Firma Deltavista Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38 składa zapytanie ofertowe dotyczące usług badawczych świadczonych w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę łącza internetowego- Rzeszów

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę łącza internetowego- Rzeszów ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę łącza internetowego- Rzeszów Nr postępowania: 37.10.2013, data: 16.10.2013r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Fundacja Aktywizacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób

Bardziej szczegółowo

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o.

Województwo Warmińsko - Mazurskie. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Województwo Warmińsko - Mazurskie Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY: Olsoft Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Nowoursynowska 45F/55 02-776 Warszawa Adres biura i do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 Kutno, dnia 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/2015 1. Zamawiający MEDIA DISTRIBUTION Jolanta Sulińska Ul. Jagiełły 7/19 99-300 Kutno 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 12.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający E.T. Ewa Tomczak ul. Pańska 21 93-427 Łódź NIP: 729-200-77-73 REGON: 472358322 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Zapytanie ofertowe 2. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis przedmiotu zamówienia 1 Oprogramowanie struktury bazy danych (centralnej)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis przedmiotu zamówienia 1 Oprogramowanie struktury bazy danych (centralnej) Gdańsk, dnia 04.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: GEOPARTNER Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 02.12.2013 Tel. (74) 814 32 85 Faks: (74) 814 32 85 z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54 314 Wrocław, Tel. (74) 814 32 85, Faks (74) 814 32 85 NIP 894-26-95-271, REGON 932697169

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014 [Dotyczy umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-023/14-00] W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy zdalnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na:

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Dotyczy realizacji projektu nr: UDA-RPPM.01.01.02-00-050/80-00 Wzrost konkurencyjności firmy Gras dzięki innowacyjnym zmianom i wprowadzeniu na rynek nowych produktów i usług. OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu na szkolenia w ramach projektu Lepsza droga do przyszłości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA. Dostawę oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA. Dostawę oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy: zapytania o ofertę ogłoszonego przez: Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa na: Dostawę oleju napędowego na potrzeby Spółki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szczytnicka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zgierz dnia 19.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający PROMO PAK Dagmara Tomczak ul. Piątkowska 83i 95-100 Zgierz NIP: 732-181-79-26 REGON: 473159286 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych Łódź

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych Łódź Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych Łódź Nr postępowania: 02/02/2015/LD, data: 09.02.2015 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Fundacja Aktywizacja ul. Wiśniowa 40 B lok. 8, 02-520 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Poznań, dnia 08.02.2013 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Zakup plotera tnąco bigującego do opakowań. Korzybie, dnia 02.06.2014 r.

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Zakup plotera tnąco bigującego do opakowań. Korzybie, dnia 02.06.2014 r. Dotyczy realizacji projektu nr POIG.04.03.00-00-163/11-00 pt. Wdrożenie własnej technologii wykonania szaf blaszanych, zwłaszcza dekoracyjnych szaf hydrantowych współfinansowanego ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Zakup agregatu z manipulatorem do nakładania uszczelek elastomerowych

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Zakup agregatu z manipulatorem do nakładania uszczelek elastomerowych Dotyczy realizacji projektu nr POIG.04.03.00-00-63/-00 pt. Wdrożenie własnej technologii wykonania szaf blaszanych, zwłaszcza dekoracyjnych szaf hydrantowych współfinansowanego ze środków publicznych z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL Kłodzko, 20.12 2013 r. DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO (zgodnie z zasadą rozeznania rynku) dotyczy zakupu usług

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/03 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

Op#m Sp. z o.o. Warszawa, dnia 09.12.2013 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E1/3

Op#m Sp. z o.o. Warszawa, dnia 09.12.2013 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E1/3 Warszawa, dnia 09.12.2013 Op#m Sp. z o.o. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr E1/3 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA- POIG.08.01.00-14- A04/13-00 zawartej w dniu 27.11.2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych Białystok

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych Białystok Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych Białystok Nr postępowania: 02/05/2015/BI z dnia 12.05.2015 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Fundacja Aktywizacja ul. Wiśniowa 40 B lok. 8, 02-520 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 06/2014

Zapytanie ofertowe nr 06/2014 Poznań, dnia 27.11.2014r. Zapytanie ofertowe nr 06/2014 dotyczy: zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego zarządzania kancelarią brokerską, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Load Balancer

Zapytanie ofertowe: Load Balancer Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: Load Balancer Tytuł projektu: Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Brzeźno, dnia 30.06.2014 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej Warszawa, dnia 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2/2 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-908/12 zawartej w dniu 21.05.2013 w ramach działania 8.1 8. osi priorytetowej Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Wg Rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE

Wg Rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Wg Rozdzielnika Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 15.09.2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 15.09.2014 r. Zapytanie ofertowe na sprzedaż artykułów biurowych oraz ich dostarczanie do siedziby Zamawiającego w ramach realizacji projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk (nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14)

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-001/14

POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: zaprojektowania, instalacji, wdrożenia oraz obsługi technicznej portalu projektu Wzornictwo Biznes Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 11.07.2014

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA Warszawa, 20 marzec 2012 r. UD-XVII-ZFE.042.79.1.2012 dot. opracowania projektu graficznego strony internetowej projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Pludry, dnia 13.05.2014 r. Zapytanie ofertowe P.N.V WOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Tartacznej 11, Pludry, 46-380 Dobrodzień, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

WO-ZP.2320.35.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

WO-ZP.2320.35.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE WO-ZP.2320.35.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Zamawiający, Beneficjent) zwraca się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT iedziakarczew, dnia 22.06.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. 1 Stalowa Wola, 28.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. Strona 1 dotyczące usługi tłumaczenia na język angielski materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Godziny pracy: Strona internetowa: rubryka Ogłoszenia/Zamówienia do 30 tys. euro NIP:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Godziny pracy: Strona internetowa:  rubryka Ogłoszenia/Zamówienia do 30 tys. euro NIP: CUPT/DO/OZ//43/1/AB/16 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa Tel.: (0-22) 262 05 00 Faks: (0-22) 262 05 01 e-mail: zampub@cupt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem ul. 1 Maja 2, lok. 306, 07-130 Łochów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem ul. 1 Maja 2, lok. 306, 07-130 Łochów Łochów, dnia 12.02.2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem ul. 1 Maja 2, lok. 306, 07-130 Łochów ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem, zwraca się z

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Łukasz Koszczoł WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ: MULTIMARE; 2net ul. Bliźniąt 11/4 61-244 Poznań, Poznań, dnia 03.12.2012 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Stworzenie innowacyjnej e - usługi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. ZAMAWIAJĄCY: InteractiveStock Sp. z o.o. Ul. Niemierzyńska 17A e-mail: InteractiveStock@InteractiveStock.pl Szczecin, dnia 04.11.2013r. (OFERENT) ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów, dnia 02.01.2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ROBOOTY DODATKOWE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ ZAŁADU LABORATORYJNO PRODUKCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN BUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dn. 13.04.2011r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający Gastro Serwis Sp. z o.o., 94-103 Łódź, ul. Elektronowa 6 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm Łódź, 09.04.2015 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Zakład Usługowo-Produkcyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MSNZ/2016 z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MSNZ/2016 z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MSNZ/2016 z dnia 20.09.2016 Zakup miejsca na studiach podyplomowych 2-semestralnych dla 1 osoby na kierunku żywienie i wspomaganie dietetyczne w ramach projektu Mielec stawia na

Bardziej szczegółowo

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy ulotek i plakatów dot. PO WER obejmująca:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy ulotek i plakatów dot. PO WER obejmująca: WO-ZP.2320.29.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę druku i dostawy ulotek i plakatów dot. PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór trenera/ki samodzielności w Iławie

ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór trenera/ki samodzielności w Iławie ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór trenera/ki samodzielności w Iławie Nr postępowania: 68/10/2013, data: 31.10.2013 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Fundacja Aktywizacja ul. Wiśniowa 40 b lok. 8 02-520 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający: A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31, tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Piechowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe Adres do korespondencji: Ul. Żymierskiego 73 58-573 Piechowice Tel.: (75) 761 24 13 z siedzibą w Ścinawicy 47,, Tel.: (75)

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 06.01.2014r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. ZAPYTANIE OFERTOWE 02.01.2012, Ciechanów ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Achtel Sp. z o. o. projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji Actus-Info sp. z o.o. Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław NIP: 8992701080 REGON: 021321720 Wrocław, grudzień 2013r. str. 1

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR EFS-1/09.02.00-30-078/11 z dnia 05.09.2012 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR EFS-1/09.02.00-30-078/11 z dnia 05.09.2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR EFS-1/09.02.00-30-078/11 z dnia 05.09.2012 r. W ramach projektu: Nowe umiejętności nowe możliwości, współfinansowanego z Programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013 Jelenia Góra, 6.05.2013r. Znak sprawy 1/05/KARR/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego

Bardziej szczegółowo