ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji z klientem The sources of e-business success in communication with the client

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji z klientem The sources of e-business success in communication with the client"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Magdalena Zalewska-Turzy ska Uniwersytet ódzki ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji z klientem The sources of e-business success in communication with the client Streszczenie: Sukces organizacji mo e by okre lany na wielu p aszczyznach Celem artyku u jest prze ledzenie klasycznych miar sukcesu organizacji w uj ciu chronologicznym oraz przed- o enie koncepcji róde osi gni cia sukcesu na p aszczy nie komunikacyjnej ich zidentyfikowanie i zanalizowanie. Obszar bada zosta ograniczony do organizacji dzia aj cych w przestrzeni wirtualnej oraz do kontaktów komunikacyjnych przedsi biorstwa z e-klientami. S owa kluczowe: komunikacja, e-biznes, sukces organizacji Abstract: The success of an organization can be obtained in many fields. The purpose of this article is to trace the "classical" measures of organization success in a chronological order, and on this background to present the concept of company success sources identification located on the communication basis. Introduction of the concept and performed analysis is presented. The study area was limited to organizations operating in the virtual space and communications between businesses and e-customers. Key words: communication, e-business, organizational success Wst p Sukces organizacji mo e by okre lany na wielu p aszczyznach pocz wszy od organizacyjnej, prakseologicznej, przez ekonomiczn sko czywszy np. na psychologicznej lub antropologicznej. Ponadto mo na rozwa a czy sukces organizacji zale y od dzia ania zaanga owanej w jej dzia ania jednostki, pojedynczej osoby czy te grupy osób, zespo ów. Powodzenie organizacji jak dot d okre lano za pomoc ró nych czynników i mierzono za pomoc rozmaitych wska ników. Wraz z rozpowszechnieniem si technologii internetowej i rozprzestrzenieniem przestrzeni wirtualnej, dzia alno gospodarcza obj a swym zasi giem nowe obszary. Firmy mog y zachowywa si na trzy sposoby, pozosta organizacj tradycyjn, do tradycyjnych metod dzia ania niejako do czy elementy internetowe lub ca kowicie przeprojektowa struktur organizacyjn aby spe nia a wymagania wirtualizacji. Zacz to wówczas zastanawia si, czy do-

2 372 M. Zalewska-Turzy ska tychczasowe mierniki sukcesu w sposób wystarczaj cy opisuj nowe formy dzia alno ci i czy w taki sam sposób powinno okre la si i mierzy sukces organizacji tradycyjnej i takiej, która funkcjonuje w przestrzeni wirtualnej. Ponadto w sytuacji, gdy okre lenie sukcesu i jego róde jest wieloznaczne, co wi cej wyst puje brak obiektywnych i niekwestionowanych mierników sukcesu biznesu internetowego, który oprócz klasycznych wymaga innych jeszcze elementów oceny. W niniejszym opracowaniu proponuje si dodatkow, komunikacyjn perspektyw oceny. Jest to interesuj ca oferta, któr nale y traktowa jako uzupe nienie dotychczasowych, tradycyjnych mierników sukcesu organizacji, oraz jako element oceny wspó istniej cy z dotychczasowymi, nie za jako ich zast pstwo. Celem artyku u jest zatem kolejno prze ledzenie tych miar sukcesu organizacji, które tradycyjnie uznane s za klasyczne i przedstawienie ich w porz dku chronologicznym. Nast pnie, przed o enie propozycji upatrywania róde osi gni cia sukcesu na p aszczy nie komunikacyjnej. I dalej zidentyfikowanie i zanalizowanie elementów osi gni cia sukcesu na tej p aszczy nie z podaniem wytycznych aplikacyjnych. Obszar bada zosta ograniczony (ze wzgl du na niewielk obj to opracowania) wy cznie do organizacji dzia aj cych w przestrzeni wirtualnej oraz do kontaktów komunikacyjnych przedsi biorstwa z e-klientami. Szerokie spektrum mo liwo ci tradycyjnego spojrzenia na sukces organizacji Rozmaito i niejednoznaczno pogl dów na okre lenie sukcesu organizacji wyra a si w wielo ci mo liwych podej do takiej oceny. Ka da z nich dominowa a w swoim czasie jako sposób na okre lenie powodzenia organizacji i ka d z nich charakteryzuj zarówno wady jak i zalety. Jedn z mo liwo ci oceny sukcesu organizacji by czas jej istnienia na rynku. Im d u ej przedsi biorstwo trwa na rynku, tym jego sukces jest wi kszy. Zalet jest prostota takiego miernika, wad jest jego zwodniczo. Niektóre firmy mog trwa na rynku utrzymuj c stosunkowo stabiln pozycj, nie wprowadzaj c zmian i innowacji, po prostu dryfuj c na rynku. Innym miernikiem by y wyniki ekonomiczne przedsi biorstwa na rynku. Tu powstawa o pytanie o to, które mierniki powinny by brane pod uwag i jaki poziom ich warto ci móg by by uznany za satysfakcjonuj cy. A tak e czy jednocze nie z sytuacj organizacji bra pod uwag warunki panuj ce na rynku, i ewentualnie w jakim stopniu, zw aszcza w okresie wszechobecnie deklarowanego i obserwowanego kryzysu. Do grup warto ciowych mierników przyj to poziom rentowno ci, wielko dochodu i tempo jego przyrostu w czasie, ogólnie kondycj finansow. Jednak takie mierniki mog nie by miarodajne, okre lony poziom wska ników mo e by uznany przez jedn firm za doskona y ale przez inn za redni, by przez jeszcze inn by traktowany za niewystarczaj cy. Nale y zobiektywizowa punkt odniesienia. Kolejnym miernikiem by a tzw. przewaga konkurencyjna. Jest ona trudna do okre lenia w warunkach obecnej gospodarki i coraz trudniej j Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

3 ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji z klientem 373 mierzy w sposób obiektywny i porównywalny 1. róde konkurencyjno ci poszukuje si obecnie w ród czynników technologicznych, produkcyjnych, dystrybucyjnych, marketingowych, miejsca na rynku (obejmuj cego takie elementy jak znak firmowy, patenty, reputacj ), unikalno ci firmy i jej produktów, jako zarz dzania i talentów mened erskich, wiedzy i informacji oraz gospodarowania czasem 2. St d wida ró norodny charakter mo liwych róde przewagi. Wcze niej do podstawowych róde przewagi zaliczano cechy samego wyrobu oraz charakterystyk procesu produkcyjnego 3. Jednak skrócenie cyklu ycia produktu oraz globalizacja procesów produkcyjnych spowodowa y zmian perspektywy i przesun y miejsce poszukiwa róde przewagi konkurencyjnej w kierunku pozyskiwania wiedzy i informacji dotycz cych przedsi biorstwa i jego otoczenia biznesowego, w celu ich wykorzystania w procesie zmierzaj cym do bardziej efektywnego zarz dzania zasobami firmy. Zarówno ród a jak i rodzaje przewagi konkurencyjnej przedsi biorstw s dynamiczne, zmianie ulega znaczenie poszczególnych róde przewagi, pojawiaj si równie nowe ród a. Osi gni ta warto rynkowa mog a by miernikiem, zw aszcza dla przedsi biorstw gie dowych. Niestety nie istnieje jedna, przyj ta, obiektywna 4 definicja 5 ani metoda wyceny warto ci organizacji. G ównie dlatego, e aktywa firmy, a jeszcze bardziej samo przedsi biorstwo jako ca o jest warte tyle ile nabywca jest sk onny za nie zap aci. Oczywi cie podejmuje si próby obiektywizacji metod wyceny warto ci firmy proponuj c podej cia 6 : maj tkowe (ustalenie realnej warto ci aktywów i pomniejszenie ich o warto istniej cych i potencjalnych zobowi za ), dochodowe (szacowanie mo liwych do osi gni cia zysków), porównawcze (porównanie z innymi podmiotami, z bran ), mieszane (kombinacje poprzednich metod), niekonwencjonalne (np. oparte na teorii opcji realnych lub metody z opó nieniem czasowym). Mierniki te ewoluowa y g ównie jako zaspokojenie potrzeb firm 1 Przewaga konkurencyjna ma zawsze wzgl dny charakter Rybak M. (red.), Kapita ludzki a konkurencyjno przedsi biorstw, POLTEXT, Warszawa 2003, s Szyma ski W. (red.), Przedsi biorstwo, rynek, konkurencja, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1995, s Hamel i Prahalad wskazuj na ród a przewagi konkurencyjnej w zdolno ci do zbudowania, ta szym kosztem i szybciej ni konkurenci g ównych umiej tno ci, które generuj nowe produkty ; Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999, s Szczepankowski P., Wycena i zarz dzanie warto ci przedsi biorstwa, PWN, Warszawa 2007, s Istota wyceny polega na dokonaniu pomiaru warto ciowego przedsi biorstwa i jego sk adników maj tkowych oraz efektów ekonomicznych podj tych decyzji o takim stopniu jako ci, który zapewni odbiorcom tych informacji mo liwo oceny efektów dzia a podj tych w przesz o ci i wyboru najkorzystniejszego wariantu decyzji w przysz o ci Nita B., Metody wyceny i kszta towania warto ci przedsi biorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 51. wycena warto ci przedsi biorstwa obejmuje ogó czynno ci prowadzonych zgodnie z regu ami nauki i sztuki wyceny, które prowadz do okre lenia jego (prawdopodobnej, szacunkowej b d oczekiwanej) warto ci w danym momencie w wyra nie sprecyzowanych warunkach gospodarczego funkcjonowania przedsi biorstwa. Zarzecki D. (red.), Zarz dzanie finansami. Cele organizacja narz dzia, Materia y z mi dzynarodowej konferencji naukowej, FRRwP, Szczecin 2001, T. 1, s E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowo zarz dcza, PWE, Warszawa 2008, s. 58. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

4 374 M. Zalewska-Turzy ska na wska niki efektywno ci dzia ania w zmieniaj cym si otoczeniu organizacyjnym. I tak kolejno powstawa y 7 : w latach 20. XX wieku model Du Ponta wspó zale no ci mierników rentowno ci, stopa zwrotu z aktywów (ROA) i stopa zwrotu z zainwestowanych kapita ów (ROIC), w latach 70-tych Zysk na jedn akcj (EPS). Wówczas pomiar warto ci opiera si na kategoriach finansowo-ksi gowych. W latach 80-tych dodatkowo oprócz kategorii finansowo-ksi gowych, do czono równie rynkowe i pieni ne, wprowadzaj c mierniki: Warto rynkowa do warto ci ksi gowej (MV/BV, inaczej wska nik Q-Tobina), stop zwrotu z kapita u w asnego (ROE) oraz wolne przep ywy pieni ne (FCF). Lata 90. przynios y wycen opart na finansowych i niefinansowych kategoriach rynkowych oraz pieni nych w postaci: zysku ekonomicznego (ekonomiczna warto dodana EVA), rynkowej warto ci dodanej (MVA), gotówkowego zwrotu z inwestycji (CFROI), gotówkowej warto ci dodanej (CVA), ca kowitego zwrotu dla akcjonariuszy (TSR), warto- ci dodanej dla w a cicieli (SVA), zrównowa onej karty wyników (BSC) i na ca kowitego zwrotu z przedsi biorstwa (TBR). Pocz tek XXI wieku przyniós dodatkowo pomiar warto ci oparty na kategoriach niefinansowych indeks tworzenia warto ci (VCI) a tak e mierniki kapita u intelektualnego (np. miernik warto ci dodanej kapita u intelektualnego - VAIC). Wyceny firm zmieniaj si obecnie niemal e z dnia na dzie, s one dokonywane cz sto w oparciu o subiektywne kryteria. Jeszcze inn miar sukcesu organizacji by a realizacja strategii. Je li strategi traktowa jako najpe niejszy obraz ambicji i rozwojowych oczekiwa i priorytetów firm w perspektywie d ugoterminowej, to osi gni cie postawionych celów jest sukcesem. Ale znów powstaje pytanie, czy jest to miernik obiektywny skoro sformu owana strategia podlega modyfikacjom, zale nie od nie zawsze trafnych przewidywa zmian rynkowych. Koncepcja strategii mo e, w przypadkach niektórych firm, pozostawa wy cznie na papierze w postaci formalnego dokumentu, lub te planu minimum tak, aby jego osi gni cie nie stanowi o adnego problemu dla przedsi biorstwa. Powstaje równie pytanie, kto mia by okre la stopie osi gni cia celów strategicznych organizacja czy jej klienci. W kontek cie wielo ci powy szych propozycji mierzenia sukcesu organizacji i ich niedostatków, warto rozwa y inny sposób komunikacyjny. Móg by on by uzupe nieniem powy szych wska ników. Czym mo e by sukces w e-biznesie Szeroki dost p do Internatu mia wp yw na rozwi zania gospodarcze, z tego powodu wiele przedsi biorstw zmieni o sposób prowadzenia biznesu. Niektóre firmy do tradycyjnie u ywanych metod dzia alno ci do czy y technologie teleinformatyczne (np. e-sprzeda, e-marketing), inne kompletnie zmieni y sposób prowadzenia dzia alno ci i rozpocz y funkcjonowanie wy- cznie w przestrzeni wirtualnej doprowadzaj c do powstania nowej kate- 7 P. Szczepankowski, Wycena i zarz dzanie warto ci przedsi biorstwa, PWN, Warszawa 2007, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

5 ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji z klientem 375 gorii firm. Wygl da o na to, e firmy rozwija y si w zawrotnym tempie. Powsta y wówczas w 1997 roku pierwsze rozwi zania ustawodawcze w sprawie prawnego unormowania e-biznesu w Polce 8, wprowadzono tak e okre lenia definicyjne poj cia electronic commerce: Najpopularniejsze jest odnoszenie poj cia electronic commerce (e-commerce) do handlu elektronicznego. Jednak e ze wzgl du na obejmowanie swoim zakresem poza handlem, tak e dzia alno ci wytwórczej i us ugowej prawid owe jest ogólniejsze t umaczenie tego poj cia, jako gospodarki elektronicznej. 9 Po roku 2000, kiedy na gie dach p k a tzw. ba ka internetowa 10 pojawi o si ponownie pytanie o ród a sukcesu w e-biznesie i sposób ich pomiaru. Oprócz wymienionych w poprzednim rozdziale mierników, zacz y pojawia si dodatkowe, e-biznesowe czynniki sukcesu, zorientowane na specyfik funkcjonowania w internecie. W ród wielu czynników wymieniano wówczas np. 11 : kreowanie nowych relacji i aliansów, dostarczanie warto ciowych produktów obudowanych komponentem informacyjnym, optymalizacj skali i zakresu dzia ania, mo liwe masowe dopasowanie, szybkie, dynamiczne dzia anie, nacisk na zasoby niematerialne, konkurencj opart na kontroli dost pu i relacji z klientami. Przyk adów firm, które osi gn y sukces internetowy, spe niaj c powy sze kryteria, mo na mno y. Kiedy twórcy Google pracowali nad tym narz dziem w sieci istnia o ju kilka wyszukiwarek lub katalogów stron internetowych (np. AltaVista, Excite, Inktomi, Yoahoo!). Mimo i pomys nie by nowy, innowacyjna realizacja przynios a firmie sukces. Podobnie pomys serwisu nasza-klasa.pl, nie by oryginalny, trafi do Polski z USA. Serwis wykreowa nowe relacje, które by y podstaw marketingu, gdy sta si on tak chwytliwy i innowacyjny, e klienci sami stali si jego or downikami. Serwis aukcyjny Allegro zosta za o ony przez pozna sk spó k Surf Stop Shop sp. z o.o. poniewa ameryka ski ebay osi gn sukces. W efekcie porozumienia, przej cia i wykupu sta si cz ci po udniowoafryka skiego koncernu medialnego Naspers równie osi gaj c sukces. Natomiast nowy pomys na Facebook by na tyle interesuj cy, e na Harvardzie, gdzie powsta ponad studentów zarejestrowa o si na nowo powsta ej stronie ju w pierwszych 2 tygodniach jego funkcjonowania. Polska wersja j zykowa powsta a w maju 2008 dzi ki t umaczeniom wykonanym przez u ytkowników. 8 Art. 7 Prawa Bankowego (ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. Nr 140, poz. 939 z pó n. zm.). 9 J. Go aczy ski, Umowy elektroniczne w prawie prywatnym mi dzynarodowym, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s W latach na fali euforii gie dowej inwestorzy wywindowali do bardzo wysokich poziomów kursy akcji spó ek dzia aj cych w internecie. ( ) Na pocz tku 2000 roku cz inwestorów straci a wiar w internetowy biznes. Akcje niektórych spó ek gwa townie spad y. Zacz a si paniczna wyprzeda, która pog bi a straty. Indeks spó ek technologicznych spad o 82% po tym, jak p k a ba ka przeszacowanych spó ek internetowych, tzw. dot-comów html (data wej cia ) 11 E. Turban, D. King, J. McKay, P. Marshall, J. Lee, D. Vielhand, Electronic Commerce. A Managerial Perspective, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 2006, s ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

6 376 M. Zalewska-Turzy ska A zatem do osi gni cia sukcesu w Internecie, nie wystarczy zbudowa pi knie wygl daj c stron internetow. Podobnie jak w przypadku biznesu tradycyjnego, zbudowanie autorytetu w internecie wymaga czasu i wielu dzia a. Komunikacja organizacji z e-klientem Wed ug badania 12 Polski rynek e-commerce przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpo redniego (SMB) w 2009 roku dynamika rozwoju rynku wynios a 22%, a sklepy internetowe wypracowa y 5,33 mld z, osi gaj c 17,66% przyrost i udzia w rynku e-commerce na poziomie 39,69%. Natomiast w roku 2010 warto transakcji zawartych w sieci wynios a 15,5 mld z otych. Wed ug bada Centre for Retail 13 obroty polskiego handlu internetowego w 2012 roku ocenione zosta y na kwot 22,9 mld z otych. To wzrost o 24% (przy redniej warto ci wzrostu dla Brytanii i Europy na poziomie 16.1%) 14 Polacy stali si wiadomymi u ytkownikami sieci, potrafi cymi korzysta z jej zalet. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Gemius Polska oko o 70% Internautów korzysta z mo liwo ci internetowego dokonywania zakupów. Dane te potwierdza najnowsze podsumowanie porównywarki cen Nokaut.pl. Zatem rynek e-commerce ro nie w Polsce w tempie kilkunastu procent rocznie. wiadomo rosn cego udzia u rynku intenetowego w globalnym handlu Wydaje si by dobrym punktem wyj cia do dalszych rozwa a na temat specyficznych uwarunkowa sukcesu dla e-biznesu w kontakcie z klientami. Ró ni autorzy zajmuj cy si problematyk e-biznesu podkre laj odmienne przes anki odniesienia sukcesu w internecie. Poni ej przedstawiono ród a sukcesu w e-biznesie z perspektywy e-klienta. Jego oczekiwania podzielono tu na dwie g ówne grupy czynników na g ówne i poboczne 15. W tym uj ciu sklasyfikowano oko o 30 mierzalnych czynników. W ród czynników g ównych, fundamentalnych autorzy wyró niaj : wybór produktu du y wybór produktów, wiele opcji produktu, pe na dost pno produktów, atwo porównania produktów, p atno ci i prywatno przeciwdzia anie nieautoryzowanemu u yciu karty kredytowej, wybór metod p atno ci, w a ciwe przetwarzanie danych osobowych, zakaz dzielenia si informacjami o preferencjach zakupowych, zaufanie zaufanie do sprzedawcy, zaufanie do producenta wyrobu, zaufanie do elektronicznego obiegu danych, przemieszczanie si minimalizacja czasu przeznaczonego na dokonanie transakcji, brak konieczno ci przemieszczania si w celu dokonania transakcji, 12 (dost p ) 13 artyku z dn (dost p ) 14 (dost p ) 15 G. Torkzadeh, G. Dhillon, Measuring Factors that Influence the Success of Internet Commerce, Information System research" no. 2., 2002, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

7 ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji z klientem 377 b dy przy zawieraniu transakcji otrzymanie w a ciwych (zamówionych) produktów. Natomiast w ród czynników pobocznych, wymieniane s 16 : wygoda zawierania transakcji wygodne dokonywanie zakupów, minimalizacja wysi ku w procesie zakupu, minimalizacja czasu oczekiwania na zakup, minimalizacja czasu poszukiwania produktu, minimalizacja niedogodno ci przy p aceniu, brak presji podczas dokonywania zakupu, ekologia minimalizacja zanieczyszcze na etapie produkcji i dostawy, relacje z klientem zapewnienie i atwo zwrotów prowadzenie dzia a po sprzeda y, warto produktu maksymalizacja warto ci dla klienta minimalizacja kosztów zwi zanych z zakupem minimalizacja obci e podatkowych. Inna perspektywa, równie oparta na jako ci interakcji z e-klientem, bierze pod uwag cztery grupy czynników 17 : jako informacji informacje zwarte w serwisie powinny by rzeczowe, aktualne i zrozumia e, jako serwisu WWW serwis powinien cechowa si wiarygodno ci, interaktywno ci i dostosowaniem do percepcji odbiorcy (by empatycznym jak pisz autorzy), jako systemu teleinformatycznego (ICT) system by atwy w nawigacji, zapewnia krótki czas odpowiedzi, by spersonalizowany i bezpieczny, jako podmiotu gospodarczego firma powinna by je li nie dobrze znana, to chocia rozpoznawalna, mie ustalon reputacj i wprowadza oszcz dno ci cenowe. Jak wida, perspektywa ta opiera si na teorii systemów informacyjnych i koncentruje si na bezpo redniej interakcji u ytkownika z komputerem. Decyzje i wybory (g ównie zakupowe) podejmowane s przez internaut i realizowane za pomoc aplikacji. Zatem sukces przedsi biorstwa z tej perspektywy zale y w zasadzie od wyboru serwisu www, jakiego dokona internauta, poniewa odrzuca on lub unika tych, które percepcyjnie nie spe niaj jego potrzeb. Koncentruj c si na tym podziale (ze wzgl du na niewielkie rozmiary niniejszego opracowania) przygotowano poni ej praktycznie wskazania osi gni cia prowadz cej do sukcesu wysokiej jako ci komunikacji firmy z e-klientem. W warstwie aplikacyjnej nale y zatem: opracowa pomys na biznes, 16 Tam e. 17 Y. Lee, K.A. Kozar, Investigating the effect of website quality on e-business success: An analytic hierarchy process (AHP) approach, Decision Support Systems no , s. 1388; Zobacz tak e: DeLone W.H., McLean E.R., Measuring e-commerce Success: Applying the DeLone & McLean Information Systems Success Model, International Journal of Electronic Commerce no. 1, 2004, s. 34. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

8 378 M. Zalewska-Turzy ska zaprojektowa narz dzie komunikacji z e-klientem (np. za pomoc strony internetowej lub aukcyjnej) zarówno wygl d jak i tre, okre li rozpoznawalne s owa kluczowe, dopasowa nawigacj strony do bran y i pozycjonowa j, zapewni ci g o i bezb dno funkcjonowania. Na przemy lany projekt e-biznesu sk ada si dobry pomys jak wskazano wcze niej niekoniecznie nowatorski. W konsekwencji, strona musi zawiera ciekaw, warto ciow tre i s owa kluczowe wybrane odpowiednio do bran y i obszaru, posiadaj ce tzw. warto handlow czyli wyszukiwane przez liczn grup u ytkowników sieci. Klienci oczekuj rzeczowych, konkretnych i koniecznie aktualnych informacji dotycz cych tego, co firma oferuje i jakie korzy ci im zakup przyniesie. Nale y umie ci je w odpowiednich miejscach na stronie we w a ciwej, to oznacza wystarczaj cej lecz nie nadmiernej ilo ci. Wa na jest tu równowaga, poniewa wysokie nasycenie zawarto ci strony s owami kluczowymi spowoduje, co prawda, e b dzie si szybko i wysoko pozycjonowa a w rankingach wyszukiwarek internetowych. Jednak przygotowany tekst ma przyci gn, nie zniech ci e-klienta, zainteresowa tre ci, przyci gn, zaciekawi aby pozosta na stronie na d u ej, odnalaz potrzebne Jemu informacje i w konsekwencji dokona zakupu. Kolejne czynno ci zmierzaj do pozycjonowania strony, czyli budowania linków. W tym zakresie mog to by dzia ania typu social bookmarking i networking, komentarze na blogach, forach, tworzenie i publikacja powi zanych ze stron filmów itp. A tak e mo na korzysta z takich narz dzi jak marketing, analiza statystyk i komunikacja na znanym portalu (np. na Facebooku). Konsekwencj tych dzia a b dzie z czasem rozpoznawalno firmy ustalenie jej reputacji przez u ytkowników przestrzeni internetowej. Czynnikiem osi gania sukcesu przez ka d, nie tylko internetow firm jest skuteczne dopasowanie oferty do potrzeb klientów, a tak e szybkie i sprawne reagowanie na zmiany ich oczekiwa 18. St d próba w czania e- klienta w np. opracowywanie nowych, dopasowanych do ich potrzeb produktów i us ug lub zmian oferty przedsi biorstwa. System teleinformatyczny pomaga w uzyskaniu informacji zwrotnej od klienta, którego w tym przypadku traktuje si jako g ówne ród o informacji. Z drugiej strony to klient analizuje i ocenia gotow, opublikowan ofert z punktu widzenia swoich interesów, zastanawia si, czy spe nia ona jego oczekiwania. W tym sensie klient jest zatem jednocze nie dostawc i odbiorc komunikatu jakim jest oferta. Podsumowanie Przestrze wirtualna jest rodowiskiem, w którym pod pewnymi wzgl dami atwiej, ale pod innymi trudniej odnie sukces. Cechuje si niskimi barierami wej cia, atwo ci podj cie i prowadzenie dialogu z e-klientem, a tak e dost p do globalnego, potencjalnego audytorium. Te 18 Por. C.K. Prahalad, Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits, Wharton School Publishing Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

9 ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji z klientem 379 same cechy jednak mog intensyfikowa walk konkurencyjn, podnosi oczekiwania klientów i powodowa spadek uzyskiwanych przychodów. Zaprezentowano w artykule perspektyw osi gni cia powodzenia organizacji w przestrzeni wirtualnej i skoncentrowano si wy cznie na p aszczy nie kontaktu organizacji z klientem. Pozwala ona wychwyci realne przes anki sukcesu; przes anki, które oparte s na zrozumieniu specyfiki wirtualnej przestrzeni. Nale y jednak pami ta, e jest to tylko dodatkowa miara sukcesu, oprócz klasycznych, wskazanych na pocz tku opracowania Bibliografia DeLone W.H., McLean E.R., Measuring e-commerce Success: Applying the DeLone & McLean Information Systems Success Model, "International Journal of Electronic Commerce" no. 1, Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa zych;krachow,30,0, html. Lee Y., Kozar K.A., Investigating the effect of website quality on e-business success: An analytic hierarchy process (AHP) approach, "Decision Support Systems" no Nita B., Metody wyceny i kszta towania warto ci przedsi biorstwa, PWE, Warszawa Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowo zarz dcza, PWE, Warszawa Prahalad C.K., Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits, Wharton School Publishing Rybak M. (red.), Kapita ludzki a konkurencyjno przedsi biorstw, POL- TEXT, Warszawa Szczepankowski P., Wycena i zarz dzanie warto ci przedsi biorstwa, PWN, Warszawa Szyma ski W. (red.), Przedsi biorstwo, rynek, konkurencja, Wydawnictwo SGH, Warszawa Torkzadeh G., Dhillon G., Measuring Factors that Influence the Success of Internet Commerce, Information System research" no. 2, Turban E. King, McKay D., Marshall J., Lee P., J & D. Vielhand, Electronic Commerce. A Managerial Perspective, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey Zarzecki D. (red.), Zarz dzanie finansami. Cele organizacja narz dzia, Materia y z mi dzynarodowej konferencji naukowej, FRRwP, Szczecin 2001, T. 1. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

10 380 M. Zalewska-Turzy ska Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. PRZEDMIOT: Ekonomika KLASA: II TE L.p. Dział programu. Poziom wymagań

WYMAGANIA EDUKACYJNE. PRZEDMIOT: Ekonomika KLASA: II TE L.p. Dział programu. Poziom wymagań PRZEDMIOT: Ekonomika KLASA: II TE L.p. Dział programu WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D 1. Gospodarowanie zasobami majątkowymi - zna pojęcie

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny BM Medical S.A.

Raport kwartalny BM Medical S.A. Raport kwartalny BM Medical S.A. IV kwartał 2011r. Warszawa, 14 lutego 2012r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU KWARTALNEGO: 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA. marketingowy. Wymaga on zintegrowanych strategii tj. strategii jednoczesnego

ZARZĄDZANIA. marketingowy. Wymaga on zintegrowanych strategii tj. strategii jednoczesnego Prof. dr hab. Krystyna Cholewicka-Goździk WARTOŚĆ KLIENTA SPRAWDZIAN SKUTECZNOŚCI PROCESOWEGO ZARZĄDZANIA Dominująca rola klienta we współczesnym zarządzaniu Truizmem jest stwierdzenie, że jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Analiza CVP koszty wolumen - zysk

Analiza CVP koszty wolumen - zysk Analiza CVP koszty wolumen - zysk Na podstawie: W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009 1 Próg rentowności model w ujęciu księgowym 2 Analiza koszty wolumen zysk- CVP Cost

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 I Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania podatku

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR NADNOTECKA GRUPA RYBACKA Kryteria wyboru operacji przez NGR określone w LSROR. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży. tekstylnej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży. tekstylnej Kozioł M., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Sujka H., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży tekstylnej Working paper Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności:

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 623015 Temat: Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Niemczech 25 Luty Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 623015 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak L. dz. DOKJWPR,07311/ :J/l/12/BK (przy udzielaniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.) Warszawa. dnia ~ kwietnia 2012 L Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo