Oferta spółki na sprzedaż / Offer for company for sale

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta spółki na sprzedaż / Offer for company for sale"

Transkrypt

1 Oferta spółki na sprzedaż / Offer for company for sale Nazwa/Name Polskie Centrum Medyczne Forma prawna/ Legal form Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Limited Liability Company Data założenia / Date of deedof association Siedziba/ Statutory seat Warszawa , Al. Jana Pawła II 63 lok. 2 Kapitał/ Capital 5000 PLN Liczba udziałów/ Number of shares 100 Rejestracja/ Registration Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS / KRS number Data rejestracji/date of registration Zarejestrowany płatnik VAT i VAT-UE w US Warszawa-Wola VAT registration VAT/NIP number Registered tax payer and VAT/EU tax payer REGON/ Statistic Registration (REGON) Cena brutto 5.999,- PLN ,-PLN kapitału (na koncie bankowym) Price 5.999,- PLN ,-PLN of capital (at bank account). Domeny/Domains: Logotyp PolskieCentrumMedyczne.pl, PCM24.pl Tak / YES Kontakt: Michał Mateńko tel: skype: michalmatenko

2 01.28.Z Przedmiot działalności/ Subject of the company: Z produkcja soków z ow oców i w arzyw manufacture of fruit and vegetable juice Z Z produkcja makaronów manufacture of macaroni Z w ytw arzanie gotow ych posiłków i dań manufacture of prepared meals and dishes manufacture of homogenised food preparations and dietetic Z produkcja artykułów spożyw czych homogenizow anych i żyw ności dietetycznej food Z produkcja pozostałych artykułów spożyw czych Z upraw a roślin przypraw ow ych i aromatycznych oraz roślin w ykorzystyw anych do produkcji leków i w yrobów farmaceutycznych produkcja sucharów i herbatników ; produkcja konserw ow anych w yrobów ciastkarskich i ciastek produkcja napojów bezalkoholow ych; produkcja w ód mineralnych i pozostałych w ód butelkow anych Z produkcja gotow ych w yrobów tekstylnych manufacture of made-up textile articles Z produkcja odzieży roboczej manufacture of w orkw ear Z produkcja pozostałej odzieży w ierzchniej manufacture of other outerw ear Z produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży manufacture of other w earing apparel and accessories Z produkcja pozostałej odzieży dzianej manufacture of other knitted and crocheted apparel manufacture of luggage, handbags and similar leather Z produkcja toreb bagażow ych goods; manufacture of saddlery Z produkcja papieru i tektury manufacture of paper and paperboard Z produkcja artykułów gospodarstw a domow ego Z produkcja artykułów piśmiennych manufacture of paper stationery Z produkcja pozostałych w yrobów z papieru i tektury manufacture of other articles of paper and paperboard 18.1 drukow anie i działalność usługow a zw iązana z poligrafią printing of new spapers 18.2 reprodukcja zapisanych nośników informacji reproduction of recorded media Z produkcja barw ników i pigmentów manufacture of dyes and pigments Z produkcja pozostałych podstaw ow ych chemikaliów nieorganicznych manufacture of other inorganic basic chemicals Z produkcja pozostałych podstaw ow ych chemikaliów organicznych manufacture of other organic basic chemicals Z produkcja naw ozów i zw iązków azotow ych manufacture of fertilisers and nitrogen compounds Z produkcja tw orzyw sztucznych w formach podstaw ow ych manufacture of plastics in primary forms Z produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstaw ow ych manufacture of synthetic rubber in primary forms Z produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Z produkcja farb manufacture of paints Z produkcja mydła i detergentów manufacture of soap and detergents Z produkcja w yrobów kosmetycznych i toaletow ych manufacture of perfumes and toilet preparations Z produkcja materiałów w ybuchow ych manufacture of explosives Z produkcja klejów manufacture of glues Z produkcja olejków eterycznych manufacture of essential oils Z produkcja pozostałych w yrobów chemicznych manufacture of other chemical products Z produkcja narzędzi manufacture of tools Z produkcja pojemników metalow ych manufacture of metal containers Z produkcja opakow ań z metali manufacture of metal packaging Z produkcja złączy i śrub manufacture of fasteners and screw s Z produkcja pozostałych gotow ych w yrobów metalow ych 26.2 produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych manufacture of computers and peripheral equipment 26.3 produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego manufacture of (tele)communication equipment 26.4 produkcja elektronicznego sprzętu pow szechnego użytku manufacture of consumer electronics manufacture of irradiation, electromedical and 26.6 produkcja urządzeń napromieniow ujących electrotherapeutic equipment 26.7 produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego grow ing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes manufacture of other food products not elsew here classified manufacture of soft drinks; production of mineral w aters and other bottled w aters manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites manufacture of pesticides and other agrochemical products manufacture of other fabricated metal products not elsew here classified manufacture of optical instruments and photographic equipment Z produkcja elementów elektronicznych manufacture of electronic components

3 26.51.Z produkcja instrumentów i przyrządów pomiarow ych 27.1 produkcja elektrycznych silników 27.4 produkcja elektrycznego sprzętu ośw ietleniow ego manufacture of electric lighting equipment 27.5 produkcja sprzętu gospodarstw a domow ego manufacture of electric domestic appliances Z produkcja kabli św iatłow odow ych manufacture of fibre optic cables Z produkcja sprzętu instalacyjnego manufacture of installing equipment 27.5 produkcja sprzętu gospodarstw a domow ego manufacture of electric domestic appliances 27.9 produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego manufacture of other electrical equipment Z produkcja maszyn i sprzętu biurow ego Z produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych manufacture of pow er-driven hand tools 32.4 produkcja gier i zabaw ek manufacture of games and toys Z produkcja w yrobów jubilerskich i podobnych manufacture of jew ellery and related articles Z produkcja sztucznej biżuterii i w yrobów podobnych manufacture of imitation jew ellery and related articles Z napraw a i konserw acja pozostałego sprzętu transportow ego repair and maintenance of other transport equipment Z napraw a i konserw acja pozostałego sprzętu i w yposażenia Z demontaż w yrobów zużytych dismantling of w recks 41.1 realizacja projektów budow lanych zw iązanych ze w znoszeniem budynków roboty budow lane zw iązane ze w znoszeniem budynków mieszkalnych i 41.2 niemieszkalnych 43.9 pozostałe specjalistyczne roboty budow lane Z rozbiórka i burzenie obiektów budow lanych demolition Z przygotow anie terenu pod budow ę site preparation Z w ykonyw anie pozostałych instalacji budow lanych other construction installation Z tynkow anie plastering Z posadzkarstw o; tapetow anie i oblicow yw anie ścian floor and w all covering Z malow anie i szklenie painting and glazing Z w ykonyw anie pozostałych robót budow lanych w ykończeniow ych other building completion and finishing 45.1 sprzedaż hurtow a i detaliczna pojazdów samochodow ych sale of cars and light motor vehicles 45.2 konserw acja i napraw a pojazdów samochodow ych 45.4 sprzedaż hurtow a i detaliczna motocykli Z sprzedaż hurtow a części i akcesoriów do pojazdów samochodow ych 46.2 sprzedaż hurtow a płodów rolnych i żyw ych zw ierząt w holesale of live animals 46.3 sprzedaż hurtow a żyw ności w holesale of food 46.4 sprzedaż hurtow a artykułów użytku domow ego w holesale of household appliances 46.5 sprzedaż hurtow a narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej 46.7 pozostała w yspecjalizow ana sprzedaż hurtow a specialised w holesale trade 46.9 sprzedaż hurtow a niew yspecjalizow ana non-specialised w holesale trade Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą drew na i materiałów budow lanych Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation manufacture of electric motors, generators and transformers manufacture of office machinery and equipment, except computers and peripheral equipment repair and maintenance of other equipment realization of building projects related to erection of buildings building w orks related to erection of residential and nonresidential buildings other specialised construction activities not elsew here classified maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories w holesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods agents involved in the sale of timber and building materials agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft agents involved in the sale of furniture, household goods, hardw are and ironmongery Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą w yrobów tekstylnych agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footw ear and leather goods Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą żyw ności agents involved in the sale of food, beverages and tobacco Z działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych tow arów agents specialised in the sale of other particular products Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą tow arów różnego rodzaju agents involved in the sale of a variety of goods Z sprzedaż hurtow a maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkow ego w yposażenia w holesale of agricultural machinery, equipment and supplies

4 46.62.Z sprzedaż hurtow a obrabiarek w holesale of machine tools Z sprzedaż hurtow a mebli biurow ych w holesale of office furniture Z sprzedaż hurtow a pozostałych maszyn i urządzeń biurow ych w holesale of other office machinery and equipment Z sprzedaż hurtow a pozostałych maszyn i urządzeń w holesale of other machinery and equipment 46.7 pozostała w yspecjalizow ana sprzedaż hurtow a specialised w holesale trade 46.9 sprzedaż hurtow a niew yspecjalizow ana non-specialised w holesale trade 47.1 sprzedaż detaliczna prow adzona w niew yspecjalizow anych sklepach retail sale in non-specialised stores 47.2 sprzedaż detaliczna żyw ności retail sale of food sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej 47.4 prow adzona w w yspecjalizow anych sklepach sprzedaż detaliczna artykułów użytku domow ego prow adzona w 47.5 w yspecjalizow anych sklepach retail sale of household goods in specialised stores sprzedaż detaliczna w yrobów zw iązanych z kulturą i rekreacją prow adzona w 47.6 w yspecjalizow anych sklepach sprzedaż detaliczna pozostałych w yrobów prow adzona w w yspecjalizow anych 47.7 sklepach other retail sale of new goods in specialised stores 47.8 sprzedaż detaliczna prow adzona na straganach i targow iskach retail sale via stalls and markets of other goods 47.9 sprzedaż detaliczna prow adzona poza siecią sklepow ą other retail sale not in stores 49.2 transport kolejow y tow arów freight rail transport transport drogow y tow arów oraz działalność usługow a zw iązana z 49.4 przeprow adzkami freight transport by road and removal services Z transport lądow y pasażerski urban and suburban passenger land transport Z pozostały transport lądow y pasażerski other passenger land transport Z transport morski i przybrzeżny tow arów sea and coastal freight w ater transport Z transport lotniczy pasażerski passenger air transport Z transport lotniczy tow arów freight air transport 52.2 działalność usługow a w spomagająca transport service activities incidental transportation Z pozostała działalność pocztow a i kurierska other postal and courier activities Z hotele i podobne obiekty zakw aterow ania hotels and similar accommodation Z pozostałe zakw aterow anie other accommodation 56.1 restauracje i pozostałe placów ki gastronomiczne restaurants and other eating places przygotow yw anie żyw ności dla odbiorców zew nętrznych (katering) i pozostała 56.2 gastronomiczna działalność usługow a event catering activities and other food service activities 56.3 przygotow yw anie i podaw anie napojów beverage serving activities 58.1 w ydaw anie książek i periodyków oraz pozostała działalność w ydaw nicza book publishing and other publishing activities 58.2 działalność w ydaw nicza w zakresie oprogramow ania other softw are publishing Z działalność zw iązana z doradztw em w zakresie informatyki computer consultancy activities Z działalność zw iązana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi computer facilities management activities Z działalność zw iązana z oprogramow aniem i doradztw em w zakresie informatyki oraz działalność pow iązana przetw arzanie danych; zarządzanie stronami internetow ymi (hosting) i podobna działalność Z działalność portali internetow ych w eb portals data processing, hosting and related activities 64.9 pozostała finansow a działalność usługow a other financial service activities Z pozostałe pośrednictw o pieniężne other monetary intermediation Z działalność holdingów finansow ych activities of holding companies Z pozostała finansow a działalność usługow a other financial service activities 66.1 działalność w spomagająca usługi finansow e other activities auxiliary to financial services Z pozostała działalność w spomagająca usługi finansow e other activities auxiliary to financial services Z działalność zw iązana z oceną ryzyka i szacow aniem poniesionych strat risk and damage evaluation Z działalność agentów i brokerów ubezpieczeniow ych activities of insurance agents and brokers Z pozostała działalność w spomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne other activities auxiliary to insurance and pension funding 68.3 działalność zw iązana z obsługą rynku nieruchomości w ykonyw ana na zlecenie real estate agencies computer programming activities and computer consultancy activities

5 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na w łasny rachunek buying and selling of ow n real estate Z w ynajem i zarządzanie nieruchomościami w łasnymi lub dzierżaw ionymi rental and operating of ow n or leased real estate accounting, bookkeeping and auditing activities; tax Z działalność rachunkow o-księgow a; doradztw o podatkow e consultancy 70.2 doradztw o zw iązane z zarządzaniem business and other management consultancy activities Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja public relations and communication activities Z business and other management consultancy activities B pozostałe badania i analizy techniczne other technical testing and analysis Z badania naukow e i prace rozw ojow e w dziedzinie biotechnologii research and experimental development on biotechnology Z 73.1 reklama advertisement Z działalność agencji reklamow ych advertising agencies activities C pozostałe doradztw o w zakresie prow adzenia działalności gospodarczej i zarządzania badania naukow e i prace rozw ojow e w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych pośrednictw o w sprzedaży miejsca na cele reklamow e w mediach elektronicznych (internet) Z badanie rynku i opinii publicznej market research and public opinion polling Z pozostała działalność profesjonalna other professional activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies research and experimental development on social sciences and humanities intermediation in the sale of time and place on advertising aims in the radio and television 77.1 w ynajem i dzierżaw a pojazdów samochodow ych rental and leasing of other motor vehicle Z w ynajem i dzierżaw a samochodów osobow ych i furgonetek rental and leasing of cars and light motor vehicles 77.3 w ynajem i dzierżaw a pozostałych maszyn rental and leasing of agricultural machinery and equipment Z w ypożyczanie i dzierżaw a sprzętu rekreacyjnego i sportow ego rental and leasing of recreational and sports goods Z w ypożyczanie i dzierżaw a pozostałych artykułów użytku osobistego i domow ego rental and leasing of other personal and household goods Z dzierżaw a w łasności intelektualnej i podobnych produktów działalność zw iązana z w yszukiw aniem miejsc pracy i pozyskiw aniem Z pracow ników leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted w orks activities of employment placement agencies Z działalność agencji pracy tymczasow ej temporary employment agency activities Z pozostała działalność zw iązana z udostępnianiem pracow ników other human resources provision C pozostała działalność usługow a w zakresie rezerw acji 81.2 sprzątanie obiektów specialised industrial cleaning activities 81.3 działalność usługow a zw iązana z zagospodarow aniem terenów zieleni landscape service activities Z działalność pomocnicza zw iązana z utrzymaniem porządku w budynkach buildings service support activities 82.9 działalność komercyjna commercial activities Z działalność usługow a zw iązana z administracyjną obsługą biura office administrative service activities Z działalność centrów telefonicznych (call center) activities of call centres Z działalność zw iązana z organizacją targów organisation of conventions Z działalność św iadczona przez agencje inkasa i biura kredytow e activities of collection agencies and credit bureaus A nauka języków obcych learning of foreign languages B pozostałe pozaszkolne formy edukacji other out-of-school forms of education Z działalność w spomagająca edukację educational support activities Z działalność zw iązana z w ystaw ianiem przedstaw ień artystycznych performing arts activities Z działalność w spomagająca w ystaw ianie przedstaw ień artystycznych support activities to performing arts Z artystyczna i literacka działalność tw órcza artistic creation activities B działalność archiw ów archives activities 93.1 działalność zw iązana ze sportem other sports activities 93.2 działalność rozryw kow a i rekreacyjna other amusement and recreation activities 94.1 działalność organizacji komercyjnych activities of commercial and employers Z napraw a i konserw acja komputerów i urządzeń peryferyjnych other reservation service activities not elsew here classified repair and maintenance of computers and peripheral equipment Z działalność usługow a zw iązana z popraw ą kondycji fizycznej physical w ell-being activities Z pozostała działalność usługow a other personal service activities

6 Mateńko Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 63 lok. 2, Warszawa, Polska, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: , kapitał zakładowy w wysokości , 00 zł w pełni opłacony, NIP: , REGON: Zachęcamy państwa do skorzystania z innych usług które jesteśmy w stanie państwu zaoferować: Kompleksowe Ubezpieczenia (Ubezpieczenia Komunikacyjne, Ubezpieczenia Majątkowe, Ubezpieczenia Życiowe, Ubezpieczenia Firmowe, Ubezpieczenia Zawodowe, Fundusze Inwestycyjne) KCU24.pl - Krajowe Centrum Ubezpieczeń Sp. zo.o. Wsparcie Sprzedaży i Reklama (Sprzedaż powierzchni reklamowych na portalach Grupy, Sprzedaż Masowych Ogłoszeń na wszystkie portale ogłoszeniowe 156 wpisów poprzez jedno uzupełnienie formularza, Sprzedaż Masowych wpisów do katalogu firm poprzez jedno uzupełnienie formularza, Sprzedaż nie standardowych form reklamy dla klientów, Sprzedaż nie standardowych rozwiązań w celu efektywnej sprzedaży produktów przez klienta) LokalneOgloszenia.com Mateńko Investments Sp. z o.o. Obsługa Biznesu ( Usługi Poligraficzne, Wizytówki, Ulotki, Wizytówki WWW, Portale Internetowe, Reklama Internetowa, Pozycjonowanie Stron WWW) ProfessionalConsulting.pl - Professional Consulting Polska Sp. z o.o.

7 Windykacja (Windykacja Miękka, Windykacja Twarda, Wywiad Gospodarczy) KCW24.com.pl -Krajowe Centrum Windykacji Sp. z o.o. Wynajem Samochodów (Wypożyczalnia Samochodów, Wynajem Krótkoterminowy i Długoterminowy, Samochód z OC sprawcy) WynajemSamochodow24.pl Global Trade Cargo Sp. z o.o. Transport ( Transport Lotniczy, Transport Drogowy, Transport Morski, Usługi Agencji Celnych) globalcargo.pl - Global Trade Cargo Sp. z o.o. Usługi Konsjerż

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52522. RAMED ARTYKUŁY MEDYCZNO-REHA- BILITACYJNE ROBERT MICHNIEWICZ, AGNIESZKA SADOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000456710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 85243. AMPOZ BB Ł.BIEDERMANN W.BŁA- SIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000462135. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 14.05.2013. [PO.IX

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 43783. APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000501480. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014. [WA.XIII NS-REJ.KRS/9660/14/184]

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku 1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

, 4.Adres strony internetowej

, 4.Adres strony internetowej W A/6.0/443/202 Strona z 9 WA/6.0/443/202 Nr pisma wnioskodawcy: Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO l.informaga o sporządzeniu lub

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8 / 2008

Raport bieżący nr 8 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-06 Skrócona nazwa emitenta GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO S.A. Temat Zwołanie Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH Zarząd PRYMUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach przy ul. Turyńskiej 101, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje

Bardziej szczegółowo

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej.

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej. Upadłości firm w 204 r. Po trzech kwartałach 204 r. zanotowaliśmy 640 upadłości firm, co oznacza 4% spadek liczby ogłaszanych firm w stosunku do analogicznego okresu 203 r, kiedy ogłoszono 744 upadłości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Górki 11 prowadzona w niewyspecjalizowanych 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 74.90.Z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo