pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach"

Transkrypt

1 pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe.

2 Zarządzanie i marketing w firmie dr Arkadiusz Moroz Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe.

3 Literatura: J. Karwowski praca zbiorowa, Podstawy marketingu, Wydawnictwo ZPSB, Szczecin 2003 J. Perenc, A. Michalak, J. Garczarczyk, Podstawy Marketingu, Wyższa Szkoła Biznesu, Gorzów Wlkp r., A. Ries, J. Trout, 22 niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa 2000 r., J. Otto, Marketing relacji, Koncepcja i stosowanie, C.H.Beck, Warszawa 2001 r., L. Garbarski,I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996 r., E.Frąckiewicz, Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 P. Kotler, Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 2002 P. Kotler, Marketing Analiza, Planowanie, Wdrażanie i Kontrola, Gebethner i s-ka, Warszawa 1994 J. Kall, Silna Marka, PWE, Warszawa 2001 P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003 T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998 r.,

4 Marketing Przełom nastąpił po II wojnie światowej głównie za sprawą: - Postępu naukowo-technicznego; - Wzrostu dochodów; - Oraz przyśpieszenia procesu globalizacji. Już wtedy (1954r) P. Drucker wskazywał jako główny cel przedsiębiorstwa kreację klienta. Proces ewolucji marketingu do dzisiejszego stadium przebiega w czasie i zapewne nie osiągnął on swojej finalnej formy. Do dzisiaj możemy wyspecyfikować następujące, historyczne stadia tego procesu: - Orientacja produkcyjna, - Orientacja sprzedażowa, - Orientacja marketingowa, - Orientacja strategiczna, - Oraz orientacja społeczna.

5 Marketing Klasyczne i nowoczesne definicje marketingu W ujęciu klasycznym marketing definiowany jest jako sposób prowadzenia działalności gospodarczej polegający na kierowaniu przepływem dóbr materialnych i usług od producenta do konsumenta. Marketing polega na planowaniu, koordynacji i kontroli wszystkich działań przedsiębiorstwa ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki. Nowoczesne definicje marketingu opisują to zjawisko jako proces planowania i urzeczywistniania koncepcji produktu (idei, dóbr, usług) cen, promocji i dystrybucji prowadzących do osiągnięcia celów jednostek i organizacji. Marketing nie ogranicza się jedynie do działalności gospodarczej nakierowanej na zysk, lecz również może być wykorzystywany w realizacji celów organizacji non-profit, dla upowszechnienie idei i programów politycznych.

6 Marketing Co więc oznacza ten termin?... Marketing to zaspokajanie potrzeb nabywców Celem marketingu jest uczynienie sprzedaży zbyteczną. Celem jest poznać i zrozumieć klienta tak dobrze, aby produkt lub usługa dopasowały się do niego i ( Drucker sprzedawały się same. (P. Walkman Sony; GameBoy Nintendo; Kosmetyki The Body Shop. to przejawy czystego marketingu, Marketing jest to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu jednostki i grupy uzyskują to, czego potrzebują i pragną, przez tworzenie oraz wzajemną wymianę ( Kotler produktów i wartości. (Ph.

7 MIX Ceny MIX Komunikacji Struktura marketingu Skuteczność działań na rynku zależy od stworzenia właściwej kompozycji instrumentów i czynności. Wewnętrznie zintegrowana struktura marketingu zawiera się w koncepcji marketingu-mix. -standaryzacja -opakowanie -asortyment MIX Produktów Produkt: -marka -obsługa klienta -gwarancja Cena: -cena -rabaty -warunki płatności SEGMENT RYNKU Promocja: -reklama -PR -promocja sprzedaży -sprzedaż osobista Dystrybucja: -kanały zbytu -logistyka MIX Dystrybucji

8 Struktura marketingu Koncepcja marketingu-mix 4P w dyspozycji sprzedawców: (Product) Produkt/usługa (Price) Cena (Pomotion) Promocja (Place) Dystrybucja Koncepcja marketingu-mix 4C w dyspozycji nabywców: Customer needs and wants potrzeby i pragnienia klienta Cost koszt dla kienta Communication dostarczanie informacji Convenience - wygoda nabycia dóbr i usług

9 Etapy rozwoju marketingu - marketing partnerski Klient - który z nich jest cenniejszy: obecny czy nowy? Klasyczny marketing nastawiony jest na zdobywanie nowych klientów Kontekst zmian: -Zmiany demograficzne, -Niskie tempo wzrostu gospodarczego, -Bardziej wyrafinowana konkurencja, -Nadmierne moce przerobowe w niektórych branżach sytuacja taka powoduje zmianę optyki firm w kwestii oceny klientów. Firmy zaczynają dostrzegać potrzebę utrzymania dotychczasowego klienta. Klient powinien być traktowany jak inwestycja, która jest źródłem długofalowych korzyści dla firmy.

10 Marketing Etapy rozwoju marketingu - marketing partnerski Marketing partnerski (relacyjny związków z klientem więzi powiązań firmy z klientem - zindywidualizowany kontaktowy bliskości klienta) jest tworzeniem wzbogaconej relacji z klientem. Pozyskanie nowego klienta jest jedynie ( Berry pierwszym krokiem w procesie marketingu. (L. ma na celu utworzenie, utrzymanie i wzmacnianie długookresowych relacji z klientami i innymi uczestnikami rynku, w sposób przynoszący zyski, tak aby cele tych uczestników zostały zrealizowane. Można to osiągnąć poprzez wzajemną wymianę i spełnienie ( Gronroos czynionych obietnic. (Ch. jest ciągłym procesem identyfikacji i kreowania nowych wartości z każdym klientem, a następnie podziału korzyści w czasie trwania związku. To obejmuje zrozumienie, skoncentrowanie się i odpowiednie zarządzanie trwającą współpracą pomiędzy ( Gordon dostawcami i wybranymi klientami dla osiągnięcia wzajemnych korzyści. (I.

11 Trójkąt marketingu PRZEDSIĘBIORSTWO MARKETING WEWNĘTRZNY MARKETING ZEWNĘTRZNY PRACOWNICY MARKETING INTERAKCYJNY KLIENCI

12 Trójkąt marketingu Marketing zewnętrzny polega na przygotowaniu pakietu produktów lub usług, ustaleniu cen za poszczególne produkty/usługi, opracowaniu metod promocji, wyborze strategii dystrybucji, dostosowanych do rodzaju i zakresu świadczonych produktów/usług. Marketing wewnętrzny polega na doborze, szkoleniu, informowaniu i motywowaniu pracowników do lepszej obsługi klientów. Marketing interakcyjny polega na ocenie kwalifikacji i umiejętności pracowników w obsłudze klientów.

13 Segmentacja rynku Wybór rynku docelowego Pozycjonowanie nowego produktu/usługi Analiza rynku docelowego segmentacja nie można w sposób prawidłowy i pełny zaspokoić potrzeb wszystkich konsumentów szeroko rozumianego rynku Klienci poszukują produktów przeznaczonych wyłącznie dla nich a nie dla przeciętnego nabywcy. W koncepcji rynku docelowego zakłada się, że firma wyróżnia kilka segmentów rynkowych, wybiera jeden lub kilka z nich, rozwija nowe produkty i usługi i dla tych wybranych segmentów rynku. Analiza cech i preferencji potencjalnych nabywców Identyfikacja kryteriów segmentacji Określenie cech (specyfiki) każdego segmentu Ocena potencjalnej ekonomicznej atrakcyjności segmentów Wybór jednego lub wielu segmentów docelowych Tworzenie najbardziej efektywnej pozycji produktu/usługi na rynku Programowanie kompozycji marketingowej dla każdego z wybranych segmentów Fazy rynku docelowego

14 Pozycjonowanie Marketing docelowy składa się z 3 podstawowych elementów: Segmentacji rynku Rynku docelowego Pozycjonowania Pozycjonowanie jest zespół działań prowadzących do zajęcia zakładanego miejsca w ( Perenc ) świadomości konsumentów. jest działaniem związanym z kształtowaniem oferty i wizerunku przedsiębiorstwa, ( Kotler ) prowadzącym do zajęcia wyraźnego, znaczącego miejsca w pamięci klientów. jest działaniem mającym znaleźć danej usłudze najbardziej dla niej korzystne miejsce w ( Daszkowska ) pamięci odbiorców docelowych. POZYCJONOWANIE = czy PLASOWANIE = czy BRANDING Dylemat etyczny: czy plasowanie nie jest tylko praniem mózgów konsumentów?

15 Metody pozycjonowana Wg J. Blytha Pozycjonowanie przez atrybuty Wymaga zdefiniowania czynników, którymi oferta przedsiębiorstwa odróżnia się od ofert ( banku konkurencyjnych. (Lukas bank Tak powinno być w każdym Pozycjonowanie przez cenę i jakość Wymaga oferowania jednych z najniższych lub najwyższych cen na rynku bądź bardzo wysokiej jakości usług oraz uczynienia tego faktu podstawowym narzędziem plasowania (Cena Castorama: nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen; CCC: cena ( warta czyni cuda; Jakość - Tikkurila: fińska jakość farb; Loreal: jesteś tego Pozycjonowanie przez sposoby używania Wymaga oferowania rozwiązań funkcjonalnych niedostępnych w ramach ofert konkurencyjnych (embank bankowość internetowa; Samoobsługowe stacje paliw ( Neste

16 Metody pozycjonowana Wg J. Blytha Pozycjonowanie przez nabywców Wymaga skojarzenia konkretnej osoby lub grupy ludzi z usługą (AIG Robert ( Brosnan Korzeniowski; ING - Marek Kondrat; Inblue Kayah; Vistula P. Pozycjonowanie przez klasę produktu/usług Wymaga powiązania danej usługi z klasą produktów do której usługa, w rzeczywistości nie należy (Karta kredytowa Diners Club International choć jest usługą finansową oferowana przez wszystkie banki, od konkurentów (np. Visa, MasterCard) odróżnia ja plasowanie przez przeznaczenie symbolizować ma przynależność do określonej, elitarnej grupy konsumentów, symbolizuje określone cechy charakteru, osobowość (. itp Pozycjonowanie przez odniesienie do konkurentów Przykładem takiego pozycjonowania jest działanie firmy Avis drugiego co wielkości uczestnika rynku wypożyczanych samochodów, po Hertz u. jesteśmy numerem drugim, więc musimy starać się bardziej.

17 Jak wybrać strategię pozycjonowania usługi? Należy określić: Specjalne atrybuty usługi, Potrzeby, które zaspokaja usługa, lub oferowane przez nią korzyści, Okazje, w których usługa jest użytkowana, Klasę użytkowników usługi, Pozycję usługi względem konsumentów. O ile pierwsze 4 czynniki nie wymagają szczegółowych badań (albowiem wiedza na ich temat wynika z bieżącej działalności operacyjnej) o tyle pozycję względem konkurencji należy określać posługując się metodami badań marketingowych.

18 Pozycjonowanie Wybór różnic do promowania Ile różnic promować? A. Rise i J. Trout zalecają skupienie uwagi tylko na jednej, najistotniejszej cesze, o której będą konsekwentnie informowani konsumenci. Cecha ta określana jest mianem USP (Unique Selling Proposition). Pamiętać należy o konsekwencjach raz dokonanego wyboru. Rozważny wybór poprzeć należy wnikliwą oceną (Kotler) : Ważność: różnica powinna dostarczać wymiernych korzyści odpowiedniej liczbie potencjalnych nabywców; Wyróżnienie się: różnica powinna być łatwo dostrzegalna i nie powtarzana przez konkurentów; Korzyść: oferowanie korzyści w lepszy niż do tej pory sposób; Komunikatywność: różnica powinna być zrozumiała dla konsumentów; Bezpieczeństwo: powinna być trudna do skopiowania przez konkurentów; Dostępność: różnica za którą konsumenci będą w stanie i będą chcieli zapłacić; Zyskowność: różnica musi generować zyski.

19 Satysfakcja usługobiorcy czyli wstęp do lojalności Czym jest zadowolenie? Zadowolenie klienta to stan psychiczny odczuwany przez nabywcę w czasie konsumowania i użytkowania nabytego produktu/usługi. Czym jest satysfakcja? Satysfakcja klienta jest odzwierciedleniem tego, w jakim stopniu produkt/usługa całkowity oferowany przez daną organizację zaspokaja zbiór wymagań klienta. Uświadomiona jakość usługi Reklamacje Uświadomiona wartość usługi Satysfakcja klienta Oczekiwania klienta Lojalność klienta

20 Marketing Satysfakcja usługobiorcy czyli wstęp do lojalności Poziom zadowolenia-satysfakcji klienta stanowi rezultat porównania przez niego oczekiwanej jakości z postrzeganą jakością produktu/usługi. Klient będzie zadowolony wówczas kiedy w pełni postrzegana jakość usługi będzie odpowiadała jego oczekiwaniom. Klient usatysfakcjonowany to klient który powtórzy zakup. Pamiętać należy, iż zadowolenie konsumenta nie przesądza o lojalności wobec marki, a jedynie jej sprzyja. Podobnie niezadowolenie konsumenta nie przesądza o braku lojalności, a jedynie nią grozi. Zdobycie nowego klienta jest 5x droższe od utrzymania obecnego. Dlatego firmy nie poprzestają na pełnej satysfakcji klienta a zabiegają o jego zachwyt. Klient zadowolony przekaże swoją opinię 3 innym osobom.

21 Marketing Satysfakcja usługobiorcy czyli wstęp do lojalności Niezadowolony przekaże swoją opinię aż 11 (13% przekaże ją aż 20 innym osobom). Należy pamiętać, że aż 96% niezadowolonych nigdy nie powie tego sprzedawcy. Ważne jest aby zbierać takie opinie od swoich klientów (np. 3M bierze 2/3 swoich pomysłów na nowe wyroby właśnie po analizie informacji z tego źródła; Toyota: nasi klienci są tacy zadowoleni dlatego, że my jesteśmy tacy niezadowoleni). Dlaczego klienci odchodzą?

22 Marketing Pomyłki są nieodłączną częścią każdej usługi, błędy są nieuniknione. Ale niezadowolony klient nie. Dzięki odpowiedniemu naprawieniu usługi można przekształcić zdenerwowanego, złego klienta w klienta lojalnego. ( Hart (Ch. Każda firma usługowa poza procedurą składania reklamacji powinna wypracować także system naprawy usługi. Dobra naprawa usługi pozwala: Wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami klienta, Zadowolić, a nawet zachwycić klienta, Zwiększyć lojalność klientów, Wzmocnić relacje z klientami, Stworzyć pozytywna opinię o firmie wśród klientów. Badania wskazują, że spośród wszystkich pozytywnych wspomnień klientów dotyczących dobrej obsługi, aż 25% rozpoczęło się od jakiejś usterki.

23 Tożsamość i wizerunek marki Czy są to różne pojęcia? Jeżeli tak, to czy można je zdefiniować? Czemu te definicje mają służyć? Kto definiuje tożsamość marki, a kto jej wizerunek?

24 Tożsamość marki to konglomerat cech, atrybutów i właściwości pozytywnie wyróżniających markę spośród innych i stanowiących o jej odrębności. Tożsamość to idealny obraz marki - pożądany sposób jej postrzegania. Innymi słowy jest to zespół cech, które powinny być kojarzone z marką i które chcemy komunikować, aby stały się wyznacznikiem jej wyjątkowości, a tym samym podstawą jej rozpoznawania (identyfikacji)...

25 Wizerunek marki:... efektem odbioru tożsamości jest wizerunek marki, czyli jej obraz realnie funkcjonujący w świadomości otoczenia. Wizerunek marki jest więc wtórny w stosunku do tożsamości

26 Marka jest narzędziem komunikacji ( Kall niewerbalnej jej użytkowników. (Jacek Marka to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy w celu wyróżnienia ich spośród konkurencji. (American ( Association Marketing Silną markę buduje się, wytyczając nieprzekraczalne granice i konsekwentnie, ciągle się ich trzymając (nie przez kilka, lecz ( Ries kilkadziesiąt lat. (All

27 .. to unikatowy zespół cech zdefiniowany przez jej producenta, stanowiący czytelny skrót informacyjno-skojarzeniowy pozwalający jej konsumentom, w jasny i wyraźny dla świata zewnętrznego sposób, zamanifestować ich osobiste postawy. Marka jest najskuteczniejszym sposobem ( Moroz ekspresji osobowości konsumentów. (A.

28 Marka w biznesie Marka w polityce Marka w budżetowych gałęziach gospodarki Marka organizacji non-profit

29 W nieruchomościach chodzi o trzy rzeczy: lokalizację, lokalizację i jeszcze raz lokalizację. W biznesie chodzi o wyróżnianie się, wyróżnianie się i jeszcze raz wyróżnianie się (Robert Goiznet - prezes Coca Coli) ( Rivkin Wyróżniaj się, lub giń. (Jack Trout, Steve

30 3 pola kreacji marki Tworzenie nowych marek Repozycjonowanie marek Restylizacja funkcjonujących marek

31 Tworzenie nowych marek

32 Repozycjonowanie marki

33 Restylizacja funkcjonujących marek

34 3 etapy kreacji marki Analityczny: Briefing i analiza wyjściowej sytuacji komunikacyjnej Koncepcyjny: Zdefiniowanie tożsamości marki Kreacja nazwy marki Kreacja logo marki Wdrożeniowy: Implementacja Opracowanie strategii komunikacji

35

36 Zdefiniowanie tożsamości marki: Esencja marki - istota marki, jej główna cecha, kluczowy benefit dla klienta, najważniejsze skojarzenie; Jądro tożsamości marki - cechy, asocjacje, wartości stanowiące o jej odmienności (pozytywnie wyróżniające ją na tle innych); Rdzeń marki - co marka oferuje konsumentom w zakresie korzyści funkcjonalnych, emocjonalnych i wizerunkowych; Osobowość marki - personifikacja marki, czyli odpowiedź na pytanie: kim byłaby marka, gdyby była człowiekiem Relacje marki z konsumentami - określenie charakteru relacji z konsumentami, poziomu zażyłości, rodzaju więzi oraz ich źródeł. Kreacja nazwy marki Kreacja logo marki

37 Implementacja SIM Opracowanie strategii komunikacji: 1. charakterystyka grupy docelowej 2. cele komunikacyjne 3. generalne przesłanie 4. kanały komunikacji i instrumentarium 5. wytyczne do konstrukcji przekazów

38 4 etapy budowy marki Wyróżnienie marki w oczach odbiorców Sprawienie, by odbiorcy uznali markę za potrzebną Zdobycie szacunku i zaufania odbiorców Stworzenie związku emocjonalnego odbiorców z marką

39 Charakterystyka modeli konstrukcji marek

40 Strategie rozciągania marki a strategia marki rodzinnej rodzinna Rozciąganie marki Marka

41 Strategie rozciągania marki a strategia marki łącznej Marka łączna Rozciąganie marki w ramach linii

42 Przykłady nazewniczych nieporozumień? Chevrolete Nova dla Portugalczyków oznacza nie pojedzie, Ford Fiera po hiszpańsku oznacza paskudna babę, Paliwo Exxon o nazwie Esso wycofano z rynku japońskiego znaczyło bowiem brzmieniowo zablokowany samochód, Francuskie napoje Sic, czy hiszpańskie batony Bum nie zrobią kariery wśród Anglików i Amerykanów, Brut (istota męskości), Euro Top Auto Sport Styl może konkurować jedynie z angielską nazwą firmy doradczej: Konsultant do spraw realokacji pojazdów będących uprzednio w posiadaniu osób trzecich, Karma dla kotów w puszkach Pandora Przykład dezaktualizacji nazwy: 20 th Century Fox - 21 th Century Fox

43 Dziękuję za uwagę! dr Arkadiusz Moroz Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe.

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek KROK 7. PLAN MARKETINGOWY Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu organizacyjnego 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach W poprzedniej prezentacji: Plan organizacyjny 1 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Dr Piotr Drygas MiMomento.pl Internet w biznesie czy biznes w Internecie? Czyli o miejscu Internetu w dzisiejszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu Marek Kruk Uniwersytet w Białymstoku 10 listopada 2011 r. Jakie to marki? 1 Istota marki Marka nazwa, pojęcie, znak, symbol, forma

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż osobista. Instrumenty promocji. Sprzedaż osobista. Sprzedaż osobista. Public Relations. Reklama. Promocja sprzedaży

Sprzedaż osobista. Instrumenty promocji. Sprzedaż osobista. Sprzedaż osobista. Public Relations. Reklama. Promocja sprzedaży Sprzedaż osobista Instrumenty promocji Reklama Sprzedaż osobista Public Relations Promocja sprzedaży TV Prezentacje Materiały dla prasy Konkursy Outdoor Negocjacje handlowe Konferencje Loterie Internet

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk

Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk Uniwersytet w Białymstoku 24 października 2013 r. Jakie to marki? 1 Istota marki Marka nazwa, pojęcie, znak, symbol,

Bardziej szczegółowo

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15 Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu

Bardziej szczegółowo

Iza Michalska-Dudek. 3 KONCEPCJE MARKETINGU W USŁUGACH oraz MODELE PRODUKCJI USŁUG

Iza Michalska-Dudek. 3 KONCEPCJE MARKETINGU W USŁUGACH oraz MODELE PRODUKCJI USŁUG Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Iza Michalska-Dudek 3 KONCEPCJE MARKETINGU W USŁUGACH oraz MODELE

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Strategia marketingowa. Klucz do sukcesu

Strategia marketingowa. Klucz do sukcesu Strategia marketingowa Klucz do Marketing Po co jest dział marketingu w firmie? Sprzedaż Wprowadzanie nowych marek Opracowywanie materiałów reklamowych Organizowanie promocji sprzedaży Support dla działu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzani i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzani i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzani i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk Różnicowanie i pozycjonowanie produktu Jolanta Tkaczyk Różnicowanie produktu...działania zmierzające do ukształtowania znaczących różnic, pozwalających na wyróżnienie oferty przedsiębiorstwa wśród ofert

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: sprzedaż, marketing, dział handlowy

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Marketing Systemy motywacyjne

Marketing Systemy motywacyjne Marketing Systemy motywacyjne Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina Budownictwo (ujęcie wąskie ) Budownictwo to dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA MARKETINGU

KONCEPCJA MARKETINGU KONCEPCJA MARKETINGU Marketing to: Uświadamianie klientom, że potrzebują pewnych rzeczy Zyskowne zaspokajanie potrzeb Sprzedawanie rzeczy niepotrzebnych Uświadamianie potencjalnym klientom sensu podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym Wykład: System komunikacji w marketingu relacyjnym Promocja a komunikacja Kotler: promocja - obejmuje różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu Definicja i podstawowe pojęcia marketingu Podstwawy marketingu Założenie naczelne marketingu firma utrzymuje się z klienta Nieco historii Ujęcie klasyczne Ujęcie nowoczesne odpowiednie planowanie, koordynacja

Bardziej szczegółowo

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Autor: Peter Cheverton Przekuj strategię w rzeczywistość Poznaj nowe sposoby osiągania sukcesu rynkowego Zdobądź wiedzę

Bardziej szczegółowo

Czas na jakość szkoleń

Czas na jakość szkoleń Gdzie leży odpowiedzialność za V Konferencja Małopolska otwarta na wiedzę Czas na jakość szkoleń zapewnienie jakości kształcenia? 21 maja 2012 Kraków Kinga Padzik www.swps.pl ESSEY Doradztwo Personalne

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI A ZADOWOLENIE KLIENTA

KOSZTY JAKOŚCI A ZADOWOLENIE KLIENTA Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, red. T. Sikora, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, ss. 127-132 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Akademia Ekonomiczna w Krakowie KOSZTY

Bardziej szczegółowo

Strategia. dr Bartłomiej Kurzyk. 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Strategia. dr Bartłomiej Kurzyk. 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4. Strategia dr Bartłomiej Kurzyk 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4. Cele Jakie cele mogą pojawić się w planie marketingowym? Podajcie przykłady

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny smak sukcesu.

Ekologiczny smak sukcesu. www.ecropolis.eu Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej. Dr inż. Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń nr II. Wojciech Fedyk Tourist Consulting

Zestaw ćwiczeń nr II. Wojciech Fedyk Tourist Consulting Zestaw ćwiczeń nr II Wojciech Fedyk Tourist Consulting www.ekspert.turystyka.pl Brief (marketingowy brief klienta) -podstawowy dokument (wstępna koncepcja) opracowany przez klienta agencji reklamowej,

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Od początku. Dlaczego mówimy o danych? - Nowa gospodarka. Tradycja vs. nowość. Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM

Od początku. Dlaczego mówimy o danych? - Nowa gospodarka. Tradycja vs. nowość. Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM Od początku Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM Informacja marketingowa jest obecnie krytycznym zasobem każdej organizacji Może być ona łatwo gromadzona, dzięki wszelkiego rodzaju rozwiązaniom

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt PRODUKT PRODUKT......PRODUKTEM jest wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia konsumentów; Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, osoba, organizacja, idea

Bardziej szczegółowo

Od początku. Dlaczego mówimy o danych? - Nowa gospodarka. Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM

Od początku. Dlaczego mówimy o danych? - Nowa gospodarka. Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM Znaczenie informacji w organizacjach innowacyjnych CRM Od początku Informacja marketingowa jest obecnie krytycznym zasobem każdej organizacji Może być ona łatwo gromadzona, dzięki wszelkiego rodzaju rozwiązaniom

Bardziej szczegółowo

faza cyklu życia rodziny

faza cyklu życia rodziny Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Materiały do ćwiczeń

MARKETING. Materiały do ćwiczeń MARKETING Materiały do ćwiczeń Autorzy Urszula Chrąchol Leszek Gracz Joanna Hołub Magdalena Małachowska Izabela Ostrowska Józef Perenc Kamila Peszko Grażyna Rosa Agnieszka Smalec MARKETING Materiały do

Bardziej szczegółowo

Procedura STP. Procedura STP

Procedura STP. Procedura STP Procedura STP Procedura STP Segmentacja rynku (Segmenting) Wybór rynku docelowego (Targeting) Pozycjonowanie oferty (Positioning) 2 1 SEGMENTACJA RYNKU Korzyści z segmentacji Dostosowanie produktu do potrzeb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie dr Marek Kruk marek.kruk@uwb.edu.pl Uniwersytet w Białymstoku 28 maja 2015 r. Zamiast wstępu Jakie jest najważniejsze zadanie przedsiębiorców?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Trendy w marketingu

Akademia Młodego Ekonomisty. Trendy w marketingu Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 08 października 2015 r. O czym dzisiaj będziemy mówić i co będziemy robić Co to jest marketing? Personalizacja działań

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

dr Łukasz Wróblewski

dr Łukasz Wróblewski Kształtowanie lojalności instytucji kultury z interesariuszami według koncepcji marketingu relacyjnego dr Łukasz Wróblewski Projekt Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo