7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x COPY LEFT ISSN Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane."

Transkrypt

1 7. ROK KOTA CENTRAL EUROPEAN PRESS CORPORATION OF REGIOPOLIS ŒRODKOWO EUROPEJSKA KORPORACJA PRASOWA REGIOPOLIS ISSN N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x COPY LEFT Czytelnicy powinni uwa aæ podczas wyprzedzania, zw³aszcza w okolicach Sandomierza. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane. Fot.: E. Preisslerová & Lele

2 2 MYŒLI KARASIA, CZYLI KARAŒ MYŒLI (i rysunki Micha³a Graczyka - jako s³ów dope³nienie) WIEJSKA Z KLAS (niekiedy z czterema) Litoœciwe panowanie niejednego króla Poddanym kojarzy siê z sadyzmem. ZAMYSLENIAzMYSLENIA-MarianKaras.pdf MARIAN KARAŒ MICHA GRACZYK 31

3 30 Szanowny Panie profesorze W. Kulesza! Jestem zaskoczony Pana powtórnym stwierdzeniem, e to co napisa³em o obozach To przestêpstwo. Polacy nie pos³ugiwali siê zbrodniczymi metodami, ale jednoczeœnie mówi Pan, e IPN prowadzi œledztwa w sprawie zbrodni w obozach w ambinowicach i Œwiêtoch³owicach dodaj¹c: Salomon Morel w Œwiêtoch³owicach wed³ug prokuratora IPN dopuœci³ siê zbrodni przeciw ludzkoœci. Te dwa przez Pana podane przyk³ady pokazuj¹, i na terenie powojennej Polski Polacy pos³ugiwano siê zbrodniczymi metodami. Pozwolê sobie jeszcze dodaæ kilka przyk³adów z istniej¹cych na terenie powojennej Polski 1255 powojennych obozów - obóz w Potulicach, Jaworznie i Mys³owicach, na temat których mamy szerok¹ literaturê stwierdzaj¹c¹, e w tych obozach i wielu innych mordowano tam osadzonych do wypêdzenia Niemców. W samym Jaworznie zmar³o i zosta³o zabitych osób. W trakcie odbytej w lipcu br. konferencji w Jaworznie, bardzo dok³adnie mówiono o zbrodniczych metodach, tam panuj¹cych. Zas³anianie siê twierdzeniem, to nawet nie by³y polskie obozy, stworzy³y je komunistyczne w³adze, które nie reprezentowa³y suwerennego narodu polskiego, jest co najmniej dziwne i zastanawiaj¹ce. Jak Pan zapewne wie, Rzeczpospolita jest kontynuatork¹ poprzednich polskich rz¹dów, tak jak RFN jest kontynuatork¹ przedwojennych Niemiec. Je eli w ten sposób bêdziemy chcieli widzieæ sprawy polskie, to wówczas nale a³oby oddaæ wszystkie tytu³y naukowe, które nie zosta³y przyznane przez tamtejsze pañstwo polskie. Nie pisaæ równie o polskich nagrodach Nobla, a jedynie o nagrodzie dla nagrodzonego - Czes³awa Mi³osza. Id¹c dalej tokiem Pana myœlenia, to w latach nie by³o Polski na mapie œwiata, a jedynie jakiœ stwór, którego trudno okreœliæ, a jednak ani III ani IV (w budowie) Rzeczpospolita 2 nie odciê³a siê od tego, e Polska nie jest kontynuatork¹ poprzednich 3 rz¹dów. Edmund J. Osmañczyk pisze (Encyklopedia Spraw Miêdzynarodowych, str. 2804), po wojnie Polska nale a³a do ONZ i wszystkich organizacji wyspecjalizowanych, z wyj¹tkiem IBRD, IDA, IFC i IMF; bra³a te udzia³ w spotkaniach w Helsinkach... Trudno zrozumieæ to, 1 e nie wie Pan jak nazywaæ powojenne polskie obozy ale jednoczeœnie wie Pan jak ich nazywaæ nie mo na. Wg mnie brak tu logiki. Gdyby Pan oskar y³ mnie, to przed s¹dem zada³bym to samo pytanie, jakie zada³em w liœcie jak nazywaæ te obozy? Nie wystarczy powiedzieæ, e nie powinno ich siê koncentracyjnymi nazywaæ, trzeba mieæ do tego odpowiednie wyjaœnienie, historyczne i rzeczowe, a Pan by³ uprzejmy powiedzieæ a to, e takie nazewnictwo funkcjonuje w piœmiennictwie, nie jest - dla 4 mnie jako prokuratora - adnym argumentem. Czy by siê Pan 5 przeciwstawia³ pracom publicystów i historyków? Aby to zrobiæ, trzeba mieæ odpowiednie dokumenty, potwierdzenia, a z Pana odpowiedzi to nie wynika. Nie stawia Pan adnych konkretnych dowodów na to, e polskie powojenne obozy nie powinny siê nazywaæ koncentracyjnymi. Mówi Pan, e nie ma adnego prawnego uzasadnienia, aby nazywaæ je <obozami koncentracyjnymi>. Jednoczeœnie Pana wspó³pracownik, dr Duda, przyzna³ w rozmowie z NTO, e Bereza Kartuska by³a obozem koncentracyjnym. A wiêc przedwojenne obozy mog³y nimi byæ. Brak tu logiki. Ma³o tego, niedawno obieg³a ca³¹ polsk¹ prasê wiadomoœæ o obozach pracy dla polskich pracowników we W³oszech przy 6 zbiorze pomidorów. W³aœnie w polskiej prasie mogliœmy 7 czytaæ, przyk³adowo w Niedzieli, o Polakach, zamkniêtych w obozach koncentracyjnych, a Metro z (410 tys. nak³adu) pisze, e Polacy pracowali w obozach œmierci. Czy wobec tego nale y powojenne polskie obozy nazywaæ obozami œmierci? Czy by³ Pan uprzejmy napisaæ do tych gazet i przypomnieæ im, e tego rodzaju nazwy mo na jedynie przyj¹æ dla niemieckich obozów? Czy te mogê myœleæ, e je eli Polacy w takich obozach s¹ osadzeni, to mo na je tak nazywaæ? (CDN.) EWALD STEFAN POLLOK Urodziny równie siê zdarzaj¹. Te obchodzi³ redaktor naczelny cieszyñskiej szafy, Damian Cielepa. Poni ej - debiutancka (w Ulicy... ) próbka jego poezji... Z listu do M. Nocami ciemnoœæ zabiera œwiat³o pod przykryciem pierzyn mimochodem spotykam twój oddech lekki taktowny wyciszony refleksem blasku ksiê yca w zazdroœci przymykam oczy by zapamiêtaæ œwietlistoœæ gwiazd drogowskazy 3

4 4 Netówka - remanenty '07 kultura.ngo.pl Warszawa, Fundacja Bêc Zmiana Stowarzyszenie Piktogram Ch³odna 25 Festiwal Warszawska Jesieñ Stowarzyszenie «Turning Sounds» Muzeum Sztuki Nowoczesnej Pan Marcin Bajko p.o. Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomoœciami ul. Koszykowa 6A Warszawa Jeden z bardziej swego czasu aktywnych autorów Ulicy..., dr Ewald Stefan Pollok, narazi³ siê wielce nie tyle polskiej opinii publicznej (ta - zdroworozs¹dkowo - nie by³a zainteresowana spraw¹, a szkoda), co polskim historykom. Niemal ka da z jego ksi¹ ek prowokuje ostr¹ wymianê zdañ, nigdy jednak nie wytaczano przeciw Pollokowi a tak ciê kiej artylerii. Postawy - jak widaæ - miast d¹ yæ do zbli enia, ulegaj¹ jeno polaryzacji. Sprawa NIBY dobieg³a koñca, ale wszyscy wiemy, i to nieprawda. A zbrodniarz z ambinowic, Salomon Morel, PODOBNO zmar³ kilka miesiêcy temu, jako szanowany obywatel Pañstwa Izrael. Podobno, gdy trudno by³o polskiemu s¹downictwu uzyskaæ stamt¹d konkretn¹ odpowiedÿ o stanie zdrowia by³ego komendanta obozu w ambinowicach. Bardziej zacietrzewionym Œl¹zakom pod rozwagê: w tym samym czasie, gdy na Górnym Œl¹sku funkcjonowa³y obozy dla ich krajan, pilnowane i kierowane przez ludzi w polskich mundurach, choæ czêsto nie-polskiej narodowoœci - podobne miejsca odosobnienia mia³y siê nieÿle choæby na Ziemi Lubelskiej. Tam komuniœci trzech co najmniej nacji, tak e w polskich mundurach, niszczyli reakcjonistów. I w przeciwieñstwie do - w zasadzie tylko papierkowego - ale jednak œcigania Salomona Morela, katów z tych obozów zostawiono w spokoju. Trudno uwierzyæ, by wszyscy ju wymarli, jak bardziej prehistoryczne gady... EDWARD LU SOROKA Szanowny Panie, w dn , na spotkaniu instytucji kultury oraz w³adz Miasta st. Warszawy podjêliœmy próbê uzgodnienia strategii wzajemnej wspó³pracy przy stworzeniu centrum kultury na terenie Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser. W obecnoœci Zastêpcy Prezydenta m. st. Warszawy, pana Andrzeja Jakubiaka, poruszona zosta³a m.in. kwestia mo liwoœci czasowego udostêpniania organizacjom kulturalnym pustostanów, pozostaj¹cych w gestii Biura Gospodarki Nieruchomoœciami, na cele ich statutowej dzia³alnoœci wystaw, prezentacji, koncertów i innych wydarzeñ o charakterze kulturalnym. Brak przestrzeni pozwalaj¹cej na otwart¹, niekonwencjonaln¹ relacjê z odbiorc¹ wydarzeñ kulturalnych oraz miejsc umo liwiaj¹cych realizacjê niektórych projektów artystycznych s¹ czêstymi problemami z jakimi borykaj¹ siê organizacje dzia³aj¹ce w sferze kultury. Doœwiadczenia europejskich stolic np. Berlina czy Pary a pokazuj¹, e wspó³praca w³adz miasta polegaj¹ca na udostêpnieniu pozostaj¹cych pod ich nadzorem pustych lokali przedstawicielom organizacji kulturalnych, przynosi korzyœci obu stronom, a tak e stwarza klimat sprzyjaj¹cy podejmowaniu wspólnych przedsiêwziêæ. Jesteœmy przekonani, e w³adze miasta, maj¹c na wzglêdzie rozpoczête ju przygotowania do uczynienia Warszawy Europejsk¹ Stolic¹ Kultury w roku 2016, przychyl¹ siê do naszej propozycji. Chêtnie przedstawimy potencjalny kalendarz dzia³añ i wydarzeñ. Bêdziemy wdziêczni za wskazanie mo liwych sposobów wspó³pracy. 29

5 Z powa aniem: 28 Bogna Œwi¹tkowska nic takiego siê nie sta³o. Nie zapali³o siê ani jedno œwiat³o, Prezes Fundacji Nowej Kultury Bêc Zmiana a jedyny odg³os stanowi³o echo fajerwerków, kr¹ ¹ce miêdzy El bieta Ofat budynkami. Jak siê póÿniej dowiedzia³am, by³ to pogrzeb. P.o. Dyrektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej Micha³ Woliñski Prezes Stowarzyszenia Piktogram Grzegorz Lewandowski Klub Ch³odna 25 Tadusz Wielecki Dyrektor Festiwalu Warszawska Jesieñ Antoni Beksiak Prezes Stowarzyszenia «Turning Sounds» Chiñskim krajobrazom nie mo na odmówiæ piêkna... W³aœciwie nigdy nie zastanawia³am siê nad swoim kolorem w³osów, jest jaki jest, nie wp³ywa³ on zasadniczo na moje ycie, choæ mo e zmuszona by³am wys³uchaæ wiêcej kawa³ów o blondynkach ni nie-blondynki. W Chinach zmieni³ on wiêcej, ni siê spodziewa³am. Ju po pierwszej wizycie w szkole wiedzia³am, e w rzeczy samej jestem jedyn¹ blondynk¹ w Wenzhou dziwnym trafem spoœród dziesiêciorga obcokrajowców, tylko ja mia³am jasne w³osy. By³am wiêc mniej wiêcej tak zauwa alna jak Afrykanin w œredniej wielkoœci polskim mieœcie. Nie sposób by³o przejœæ ulic¹ bez hello!, sypi¹cych siê ze wszystkich kierunków albo dzieciaków gapi¹cych siê z otwartymi ustami i ci¹gn¹cych matki za rêkaw mama, waiguoren! Przesz³o mi przez g³owê, e jeœli pope³niê jak¹œ publiczn¹ gafê czy przestêpstwo, bêdzie o tym wiedzieæ ca³e miasto, a przynajmniej dzielnica. Szósta rano. Wsta³am z ³ó ka i powlok³am siê do kuchni, eby napiæ siê wody z dystrybutora (ka de mieszkanie zaopatrzono w biurowy zbiornik z wod¹, bo woda z kranu nie nadawa³a siê do picia). Przez zakratowane okno nad zlewem by³o widaæ bloki w sennie szarym kolorze. Coœ mignê³o w dole. Spojrza³am z wysokoœci mojego siódmego piêtra na wybetonowany plac, przypominaj¹cy boisko, ale na w¹skim kawa³ku, widocznym pomiêdzy blokami nie dzia³o siê nic. W chwili kiedy zaczê³am traciæ zainteresowanie widokiem zza okna, na placu na dos³ownie kilka sekund pojawi³a siê ubrana w bluzkê w kwiatki starsza pani z po³yskuj¹cym w porannym s³oñcu sporej d³ugoœci... mieczem! Kobieta w zwolnionym tempie zamachnê³a siê nim, przecinaj¹c na pó³ niewidzialnego przeciwnika, po czym wykona³a zwrot i zniknê³a za budynkiem. Zamar³am zaintrygowana. Moja s¹siadka po chwili pojawi³a siê znowu, wykonuj¹c podobny ruch, plecami do mnie. To musia³o byæ Taichi. Tekst i zdjêcia VANDA ZAKRZEWSKA ChRL szykuje siê do olimpiady... Czy Tajwan odwa y siê wówczas proklamowaæ niepodleg³oœæ? Onet, Grupa ydów okupuje obóz na Majdanku Grupa ortodoksyjnych ydów wdar³a siê na teren obozu na Majdanku, kiedy ten by³ ju zamkniêty i nie chce go opuœciæ - poinformowa³a TVP3. Nadkom. Witold Laskowik z KMP w Lublinie powiedzia³, e autobus, którym jecha³a grupa prze³ama³ szlaban i wjecha³ na teren obozu. Wiadomo, e ydzi okupuj¹ jeden z baraków. Nie ma na razie informacji, dlaczego autobus wdar³ siê do obozu. Wed³ug niepotwierdzonych informacji zastêpca dyrektora muzeum negocjuje z okupuj¹cymi obóz ydami. Onet, , 01:37 Wycieczka ydów w³ama³a siê na teren Majdanka (...) ydzi wyjêli z zawiasów furtkê prowadz¹c¹ do baraków, która by³a ju zamkniêta. Weszli przez ni¹, a potem zerwali k³ódkê z drzwi jednego z baraków i ogl¹dali jego wnêtrze. Wyszli z pola z barakami przez inn¹ furtkê, któr¹ tak e wyjêli z zawiasów. Interweniowa³a ochrona, ale ochroniarze nie mogli siê porozumieæ z ydami mówi¹cymi po hebrajsku. Na miejscu zjawi³ siê zastêpca dyrektora Muzeum, policja i prokurator. Powiadomiona zosta³a ambasada Izraela w Polsce. Incydent zosta³ za³agodzony. ydzi na miejscu zap³acili 400 dolarów za wyrz¹dzone szkody, przeprosili i oko³o godz wyjechali z Muzeum. - Pracujê tu 12 lat, do Muzeum przyje d a 80 tys. zwiedzaj¹cych rocznie, ale po raz pierwszy spotykam siê z wypadkiem, eby ktoœ tu siê w³amywa³ i zwiedza³ - powiedzia³ dziennikarzom po wyjeÿdzie ydów Plewik [z-ca dyr. Muzeum]. Zaznaczy³, e ca³¹ sprawê uwa a za za³atwion¹. - Na takie rozwi¹zanie zgodzi³a siê policja i prokurator. Szkody nie s¹ du e. To by³ po a³owania godny incydent - podkreœli³. 5

6 6 Plewik doda³, e ydzi nie umieli wyt³umaczyæ, dlaczego tak siê zachowali. - Mówili, e przyjechali z daleka, bardzo chcieli zobaczyæ Muzeum. Nie byli agresywni, a³owali, e tak post¹pili - powiedzia³. Przyjazd tej wycieczki nie by³ wczeœniej zg³oszony, nie by³o z ni¹ polskiego przewodnika. - To byli ludzie w wieku oko³o 20 lat i starsi. Nie byli z adnej instytucji. Po prostu wynajêli autokar i je d ¹. (...) Bardzo podobnie zachowywali siê w Krakowie Kiedyœ obserwowaliœmy z mê em wycieczkê m³odych (16-20-letnich) ydów, która przyjecha³a pod pomnik ich pomordowanych w czasie okupacji rodaków znajduj¹cy siê Krakowie w dawnym miejscu deportacji. Pomnik znajduje siê na naturalnym wzniesieniu (nad ul. Kamiñskiego), a najciekawsz¹ atrakcj¹ dla tych ludzi by³o zbieganie i turlanie siê z tej górki. To zachowanie zostawi³o we mnie niesmak. Uwa am, e miejsca upamiêtniaj¹ce ludzk¹ tragediê powinny byæ bezwzglêdnie otaczane szacunkiem nie zale nie na up³yw czasu, miejsce i narodowoœæ. Zweryfikowa³o to równie moje pogl¹dy na prawdziwoœæ postawy ydów wobec martyrologii swoich pobratymców. Teraz uwa am, e wiele z tych gestów jest na pokaz. Onet, , 12:50 Szaleniec w by³ym obozie zag³ady na Majdanku ~Mili, :05 Na teren muzeum na Majdanku wdar³ siê 43-letni lublinianin. Sforsowa³ bramê, a potem tarza³ siê w prochach ofiar pod kopu³¹ mauzoleum. Krzycza³, e jest Jezusem. Szaleñca powstrzymali dopiero policjanci - informuje dziennik.pl. Mê czyzna przyjecha³ do obozu o czwartej nad ranem swoim samochodem. Nie powstrzyma³a go zamkniêta brama - wjecha³ na teren i przez kilkanaœcie minut jeÿdzi³ bez celu po alejkach. Zatrzyma³ siê przy kopule mauzoleum. Postanowi³ siê dostaæ do œrodka. Mê czyzna rozbi³ szklan¹ os³onê kopu³y - pisze dziennik.pl - a nastêpnie wskoczy³ do dwumetrowego do³u, który wype³niony jest prochami. Zacz¹³ siê w nich tarzaæ. Zachowywa³ siê jakby by³ w transie. Kiedy zjawi³a siê ochrona, a chwilê póÿniej policja, intruz wykrzykiwa³, e jest Jezusem. Z trudem uda³o siê go wydostaæ. Mê czyzna by³ trzeÿwy. Onet, Po wichurze na Mazurach - eglarzy móg³ uratowaæ radar W³aœciciele jachtów nie zostali na czas ostrze eni o burzy, bo nie by³o ³¹cznoœci z radarem meteorologicznym w podwarszawskim Legionowie. gor¹co ni podczas upalnego polskiego lata, wysoka wilgotnoœæ dzia³a³a obezw³adniaj¹co. Wra enie to by³oby jak najbardziej na miejscu przy wejœciu do palmiarni lub na kryty basen, wiêc gdy wchodzi siê do budynku, ale nie wówczas, gdy siê z niego wychodzi. To by³o niew¹tpliwie coœ dla mnie nowego. Wycofa³am siê do hallu, podziwiaj¹c tych, którzy na zewn¹trz oddawali siê takim normalnym ludzkim czynnoœciom jak chodzenie, dÿwiganie baga y czy ratowanie dzieci przed pewn¹ œmierci¹ pod ko³ami ró nych pojazdów, œwiadoma tego, e jest przecie wrzesieñ, wcale nie Pod skrzyd³ami ju Azja... najcieplejszy miesi¹c w roku. Po godzinnym locie (miejsce przy oknie, z widokiem na skrzyd³o, rzecz jasna) czeka³a mnie powtórka z palmiarni oraz Alice, która nie mia³a adnego problemu z wy³owieniem mnie z czarnow³osego t³umu. Muszê przyznaæ, e widz¹c j¹ dozna³am ulgi wiêc naprawdê mam pracê w tym kraju! Temperatura nie dziwi³a mnie ju tak bardzo, patrz¹c przez okno samochodu na mijaj¹ce nas miasto, mia³am dziwne w tej sytuacji wra enie normalnoœci. Mija³yœmy po drodze rosn¹ce na klombach tropikalne roœliny o wielkich liœciach i gigantyczne kaktusy, ylaœci ryksiarze bez przerwy zaje d ali nam drogê, drobne, szczup³e kobiety rozk³ada³y po³yskuj¹ce w s³oñcu satynowe parasolki, nazwy sklepów i ulic wygl¹da³y jak dzie³o szaleñca, uzbrojonego w pêdzel; nic tutaj nie przypomina³o Europy, ale jednoczeœnie wszystko by³o najzupe³niej normalne, jakby nikt oprócz mnie nie zdawa³ sobie sprawy z innoœci tego miejsca. Nieœwiadomoœæ ta by³a obustronna, bo i ja nie zdawa³am sobie sprawy ze swojej nowo nabytej egzotycznoœci. Alice zaprowadzi³a mnie do mieszkania na siódmym piêtrze bloku identycznego z kilkudziesiêcioma innymi w okolicy, to znaczy bez windy i z zajmuj¹cymi praktycznie ca³¹ œcianê oknami na klatce schodowej. By³o w tych oknach coœ dziwnego i dopiero po chwili uœwiadomi³am sobie, co to by³o okna nie mia³y szyb. Jakakolwiek pogoda panowa³a na zewn¹trz, taka sama by³a w œrodku. Staraj¹c siê ignorowaæ upa³ oraz odpowiednie do wrzeœniowej londyñskiej pogody ubranie, które nagle zrobi³o siê ciê kie jak strój nurka z koñca XVIII wieku w sumie dosyæ adekwatny, bior¹c pod uwagê poziom wilgotnoœci - wdrapa³am siê na owo siódme piêtro z moim 27-kilogramowym plecakiem. Zwrot cieplarniane warunki nabra³ nieco innego znaczenia. Jetlag d³ugo nie dawa³ o sobie znaæ. Po zapoznaniu siê z klimatyzacj¹, niew¹tpliwie najwiêkszym wynalazkiem ludzkoœci, jedn¹ Angielk¹, dwoma Kanadyjczykami i bardzo dziwnym osobnikiem z RPA, osi¹gnê³am ten b³ogi stan, jaki osi¹ga siê we œnie, gdy wiemy, i mamy wp³yw na wydarzenia i mo emy siê obudziæ kiedy tylko chcemy, z t¹ ró nic¹, e ja mog³am zasn¹æ, kiedy tylko chcia³am. Ze wzglêdu na senn¹ obojêtnoœæ, jetlag jest niez³ym sposobem na unikniêcie stresu, zwi¹zanego z wyl¹dowaniem na innym (INNYM) kontynencie przynajmniej przez dwa dni nie by³am w stanie niczym siê przej¹æ. Spanie nie by³o jednak takie proste w ci¹gu dnia zza okna dochodzi³y monotonne nawo³ywania, przypominaj¹ce mantrê, która potrafi³a dobrze wtopiæ siê w sen jako t³o dÿwiêkowe, za to w œrodku nocy tu pod moimi oknami... ktoœ odpali³ fajerwerki! Jak zrobi³by ka dy cz³owiek, przebudzony o drugiej w nocy (czyli o 19.00), wyskoczy³am z ³ó ka i wyjrza³am przez okno zamkniête, eby nie wpuœciæ fajerwerków do œrodka, spodziewaj¹c siê zapalanych jedno po drugim œwiate³ w oknach bloku naprzeciwko oraz ewentualnie odzianych w pi amy obywateli, g³oœno informuj¹cych po chiñsku smarkaczy z do³u, sk¹d im powyrywaj¹ nogi, co pewnie i tak jest l ejsz¹ z chiñskich tortur. Jednak 27

7 26 - Mo liwe, e bêdê jedyn¹ osob¹ w mieœcie, która nie ma czarnych w³osów. - Hmm... Pan z Manchesteru, który na rozmowê ze mn¹ lecia³ stamt¹d tak samo d³ugo, jak ja jecha³am z zachodniego Londynu, zrobi³ powa n¹ minê. - Jak by siê pani na to zapatrywa³a? - Mieszka³am kiedyœ na Hackney. Z w³asnej woli. - Pekin i Szanghaj nie wchodz¹ w grê, za du o obcokrajowców... To gdzie dok³adnie chcia³aby pani pracowaæ? Pan z Manchesteru spojrza³ k¹tem oka na mapê Chin. Czy by to znaczy³o, e jadê? I e przez rok nie bêdê martwiæ siê o rachunki i jedzenie? Pan z Manchesteru zas³ugiwa³ na szczer¹ odpowiedÿ. - Wszystko jedno. - Co??? Gdzie??? reakcja Zuzanny nie wykracza³a poza standardow¹ reakcjê otoczenia na moje jadê do Chin. Na rok??? Wiedzia³am, co mia³a na myœli nie bêdê mog³a tak po prostu wskoczyæ w samolot Ryan Air do Wroc³awia i zamieniæ Middlesex na Dolny Œl¹sk w ci¹gu dwóch godzin. Moi chiñskojêzyczni malezyjscy wspó³lokatorzy zareagowali mniejszym zdziwieniem i niemal od razu zaczêli uczyæ mnie chiñskiego, a w szczególnoœci ró nicy miêdzy ma, ma, ma a ma, czyli tonów. Skoro ju jestem przy s³owach, dwa lata wczeœniej ró nica miêdzy s³owami rok a nieskoñczonoœæ wydawa³aby mi siê zapewne mniejsza, ale teraz rok to po prostu dwanaœcie miesiêcy. Ch³opak Zuzki na wieœæ o moim rocznym wyjeÿdzie zareagowa³ spokojnym Taa..., to sobie dziewczyna ry u poje.... Informacji o Wenzhou nie mog³am znaleÿæ. Miasto niew¹tpliwie istnia³o na mapie, musia³o wiêc te istnieæ w Internecie. Chyba, e nie by³o tam nic wartego opisania. Po przeczytaniu welcome pack, przys³anego przez szko³ê, dosz³am do wniosku, e wybieram siê na inn¹ planetê: ( ) ludzie rasy mongoidalnej odznaczaj¹ siê prawie ca³kowitym brakiem gruczo³ów potowych pod pachami, w zwi¹zku z czym nie odczuwaj¹ potrzeby u ywania dezodorantów. Mog¹ byæ one w Chinach trudne do nabycia, weÿ wiêc ze sob¹ roczny zapas. Jeœli masz du y rozmiar obuwia, weÿ ze sob¹ kilka par butów na ró ne pory roku. Ze wzglêdu na znikome ow³osienie u kobiet, nie ma w sprzeda y kremów ani innych œrodków do depilacji. B¹dŸ przygotowany na to, e twoje ulubione jedzenie mo e okazaæ siê nieosi¹galne. Wskazane jest zaszczepienie siê przeciwko ó³taczce typu B. Na buty i ulubione jedzenie mi nie starczy³o, na szczepionkê by³o ju za póÿno, kupi³am wiêc tylko dezodorant, paczkê jednorazowych maszynek do golenia, coœ przeciw biegunce i p³yn, odstraszaj¹cy komary. Moj paszport wygasa³ za pó³ roku, wiêc mieœci³am siê jeszcze w przepisach. Wszystkie moje oszczêdnoœci przeznaczy³am na bilet i stara³am siê nie myœleæ, co bêdzie, jeœli oka e siê... stara³am siê nie myœleæ. Wszystko przypomina³o skok na g³ówkê do basenu, w którym byæ mo e wcale nie ma wody. Wysiadaj¹c z samolotu w innej strefie klimatycznej ma siê silne wra enie bycia gdzieœ indziej, nawet organizm wydaje siê byæ nieco zdziwiony inn¹ temperatur¹. Czekaj¹c w Szanghaju na samolot do Wenzhou wychyli³am na chwilê nos z klimatyzowanego budynku i... poczu³am siê, jakby ktoœ usi³owa³ mnie zakneblowaæ. Powietrze by³o gor¹ce i gêste od wilgoci - choæ pewnie nie by³o bardziej Burza, która pojawi³a siê w Miko³ajkach, przysz³a a z Rzeszowa. Z ka dym kilometrem by³a silniejsza i bardziej niebezpieczna. Jednak biuro prognoz IMiGW w Bia³ymstoku, przygotowuj¹ce komunikaty pogodowe dla województwa warmiñsko-mazurskiego nie mia³o precyzyjnych informacji na ten temat. Powodem by³ brak ³¹cznoœci z radarem w Legionowie. (...) - To by³a burza ekstremalna, która tworzy siê w wyniku procesów lokalnych - odpiera zarzuty dr. Ziemiañski. Za brak ³¹cznoœci wini operatora telekomunikacyjnego. TP SA twierdzi natomiast, e wszystkiemu winni s¹ z³odzieje, którzy uszkodzili kabel. (...) Szef Biura Prognoz przyzna³ jednak, e gdyby radar dzia³a³, byæ mo e pó³ godziny wczeœniej uda³oby siê nabraæ pewnoœci co do gwa³townoœci tej burzy. Blog Janusza Palikota w Onet.pl /14:54/ Palikot: polskie cmentarze hitem eksportowym - To jeden z najwiêkszych cudów w naszej ojczyÿnie polskie cmentarze. I nie ma nigdzie na œwiecie tak piêknych. Moglibyœmy z tego zrobiæ prawdziwy towar eksportowy - pisze w swoim blogu w onet.pl Janusz Palikot. Pose³ PO uzasadnia, e w polskim œwiêcie zmar³ych przetrwa³y stare s³owiañskie (pogañskie) obrzêdy, a to rzadkoœæ w Europie. Wiem, e wielu z Pañstwa mocno siê t¹ opini¹ zdziwi, bo nasze cmentarze to kawa³ tragicznej polskiej historii, a jednak - tak. Promuj¹c Polskê jako miejsce do spêdzenia 1. listopada mo emy te skutecznie opowiedzieæ w³asne dzieje. A nam tak ogromnie brakuje konkretnych produktów turystycznych. Miejsc, w których najdobitniej przemawia historia - napisa³ w swoim blogu Janusz Palikot Jedna czwarta Unii pracuje na czarno! Nielegalna praca to w UE zjawisko powszechne. Sektory w których wystêpuje najczêœciej to budownictwo i us³ugi domowe twierdzi Komisja Europejska na podstawie przeprowadzonego sonda u. Nielegaln¹ pracê wykonywaæ mo e nawet 25% mieszkañców Unii. W domu i na budowie Komisja Europejska przeprowadzenie takiego sonda u zleci³a po raz pierwszy. Ankietowanych pytano, czy kupowali ostatnio dobra lub us³ugi pochodz¹ce z pracy na czarno. Raport nie jest w 100 procentach wiarygodny (...), bo nie ka dy nabywca zna pochodzenie towaru czy us³ugi. Czêsto nawet jeœli wie, e jego opiekunka do dziecka pracuje nielegalnie, to nie przyzna tego w rozmowie z ankieterem. Wynik sonda u nie oznacza to jednak, e miliony Europejczyków wykonuj¹ pracê zupe³nie nielegalnie. To tylko czêœæ czarnego rynku. Zjawisko obejmuje równie niesformalizowane zlecenia dla osób zatrudnionych na etacie, zani anie pensji wyp³acanych oficjalnie czy fikcyjne samo zatrudnienie (...). Zjawisko tzw. pracy na czarno wystêpuje najczêœciej na budowach i w domach prywatnych i dotyczy osób bezrobotnych lub nielegalnych imigrantów. P³acenie pod 7

8 8 sto³em jest zjawiskiem powszechnym, szczególnie w budownictwie i us³ugach domowych stwierdzi³ Vladimir Spidla, unijny komisarz ds. zatrudnienia. ( ) Interia.pl, œroda, 7 listopada (15:49) Tusk: Publikacja Rz skandaliczna Nieprawdziw¹ i absolutnie skandaliczn¹ nazwa³ lider PO Donald Tusk œrodow¹ informacjê Rzeczpospolitej, jakoby jego tajemniczy emisariusz mia³ kilka dni temu przekonywaæ prezesa IPN Janusza Kurtykê, by ten wstrzyma³ publikacjê ksi¹ ki o kontaktach Lecha Wa³êsy z SB. - Liczê na natychmiastowe wyjaœnienia ze strony pana prezesa Kurtyki, e jest to nieprawda i sprostowanie tak e ze strony Rzeczpospolitej. - Tê sugestiê, czy informacjê uwa am za absolutnie skandaliczn¹ i nie maj¹c¹ nic wspólnego z rzeczywistoœci¹ - powiedzia³ dziennikarzom Donald Tusk po wyjœciu z ponad pó³godzinnego spotkania z Lechem Wa³ês¹ w jego biurze. ( ) B. prezydent podkreœli³, e nie obawia siê adnych publikacji i ksi¹ ek na swój temat. - Niech pisz¹, jak maj¹ ma³o d³ugopisów, to mogê im daæ - za artowa³. Z informacji Rz wynika, e publikacja na temat Wa³êsy jest ju prawie gotowa. Znajd¹ siê w niej nieznane dokumenty z pocz¹tku lat 70., które dotycz¹ kontaktów Wa³êsy z SB. To dzie³o dwóch historyków IPN, S³awomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka. Nie wiadomo czy ksi¹ ka uka e siê w wydawnictwie IPN, bo nie ma jej w planie wydawniczym na 2008 rok. Przygotowywana ma byæ tak e inna ksi¹ ka, w której znajd¹ siê fragmenty dokumentów dotycz¹ce Wa³êsy. To obszerny, licz¹cy blisko tysi¹c stron tom dokumentów z lat opisuj¹cych g³ównie opozycjê w Gdañsku i Gdyni. Jego redaktorami s¹ S³awomir Cenckiewicz i Grzegorz Majchrzak. Ksi¹ ka mia³a byæ wydana do koñca tego roku, ale wci¹ nie wiadomo kiedy znajdzie siê na pó³kach ksiêgarskich. ( ). biznes.onet.pl Czy rosyjska mafia przejmie kontrolê nad kolebk¹ Solidarnoœci? (Gazeta Finansowa/ , godz. 16:06) Rosyjski koncern Gazmetall zamierza prawdopodobnie przej¹æ polskie przedsiêbiorstwa z grupy strategicznych sektorów gospodarki: przemys³u hutniczego i stoczniowego. Firma d¹ y do tego, by w jej posiadaniu znalaz³y siê m.in. Huta Czêstochowa i Stocznia Gdañsk, wówczas kolebka Solidarnoœci trafi³aby w rêce osób powi¹zanych z najsilniejsz¹ rosyjsk¹ grup¹ mafijn¹ So³ncewo pisze na swojej stronie internetowej Piotr Sieñko (www.sienko.org). Stocznia przejmowana za d³ugi Autor tych szokuj¹cych informacji powo³uje siê na prezesa Stoczni Gdañsk Andrzeja Jaworskiego, który zapowiada³, e do koñca roku kontrolê nad Stoczni¹ (pakiet 75 proc. akcji) przejmie ukraiñski koncern Zwi¹zek Przemys³owy Donbasu. Skarb Pañstwa nic na tej prywatyzacji nie zyska, bo Donbas obejmie now¹ emisjê akcji. Donbas zamierza obj¹æ 75 proc. akcji za 100 mln z³ zamiast deklarowanych 400 mln z³, a ró nicê ma wp³aciæ do koñca 2008 r. czytamy dalej. Bior¹c pod uwagê zad³u enie Stoczni Gdañsk wobec Huty Czêstochowa, Donbas mo e przej¹æ kolebkê Solidarnoœci za d³ugi wobec tej huty, dostarczaj¹cej blachy okrêtowe cytuje Sieñko jednego z dyrektorów Ministerstwa Gospodarki. ( ) Chiñskie wiêzienia nie maj¹ œcian (1) Na karuzeli Siedzia³yœmy z E. na placu Katedralnym pod pomnikiem Giedymina, ka da z nas cia³em w centrum Wilna, ale myœlami zupe³nie gdzie indziej. - Ja nic nie rozumiem, czemu nie zostaniesz w Londynie? - Znasz to uczucie, kiedy karuzela ju przesta³a siê krêciæ, a ty wci¹ siedzisz przypiêta do krzese³ka? Mimo kwietnia wiatr nadal by³ lodowaty, ale nic tak nie rozgrzewa jak pewnoœæ, e za rok o tej samej porze bêdzie siê zupe³nie gdzieœ indziej i e nie wiadomo z kim, i e nie wiadomo z której strony bêdzie wia³ wiatr, i e jêzyk, którym bêdzie siê z tym kimœ rozmawiaæ - jeszcze jest zupe³nie obcy. Jeszcze Londyn. Tate Gallery... Napiszê, e przez dwa lata w Londynie nic takiego siê nie wydarzy³o, bo napisanie czegokolwiek innego skoñczy³oby siê kilkunastostronicow¹ dygresj¹ tak wiêc w Londynie nic siê nie wydarzy³o, ba, by³o nawet trochê nudno, o ile w ogóle mo na ten przys³ówek zastosowaæ do miasta, którego dzielnice ró ni¹ siê miêdzy sob¹ bardziej, ni kraje Europy. Jednak gdy tylko opuœci³am je na kilka tygodni, historyczne wydarzenia zaczê³y siê sypaæ jak z rêkawa. W chwili gdy wsiada³am do autobusu tras¹ London-Reading na Victoria Coach Station, w Hyde Parku zaczyna³ siê Live 8, zaraz po którym œwiêtowano przyznanie prawa do organizacji Olimpiady 2012, po czym mia³y miejsce dwa zamachy bombowe, a ja otoczona wielonarodowoœciow¹ dzieciarni¹ liza³am ekran telewizora w angielskiej szkole z internatem wielkoœci wioski, oddalonej od jakiejkolwiek cywilizacji (czyli hipermarketu Sainsbury s) o dobre 7 km. Na maile o treœci yjesz??? z nieœwiadomego mego wyjazdu z Londynu œwiata, zwiêÿle odpowiada³am NIE, nie mog¹c pozbyæ siê tego irytuj¹cego wra enia, e coœ mnie omija. Nie, eby praca w P... by³a czasem straconym, bo niew¹tpliwie nauczyciel powinien znaæ przekleñstwa w co najmniej piêciu jêzykach europejskich i opanowaæ sztukê celnego rzucania no ami, ale to zupe³nie inna historia. - Wys³a³am podania do paru szkó³ w Chinach - rzuci³am pewnego dnia, gdy pó³le ¹c na rozsypuj¹cych siê sofach, delektowaliœmy siê cisz¹ - dzieciaki pojecha³y na wycieczkê, co do której mieliœmy nadziejê, e bêdzie d³uga i zakoñczy siê udanym zamachem bombowym. - No i co, naprawdê byœ tam pojecha³a? odpar³ ktoœ z pow¹tpiewaniem. Pow¹tpiewanie by³o dobrze znanym mi uczuciem, jeœli nie stanem umys³u, który udziela siê ka demu, kto finansowo dynda na nitce, próbuj¹c uczyæ angielskiego w Anglii czy te gdziekolwiek indziej, nie bêd¹c Brytyjczykiem, Kanadyjczykiem, Amerykaninem, Australijczykiem ani nawet obywatelem RPA czy Zimbabwe. Chiny zaczê³y wiêc wygl¹daæ wcale kolorowo, gdy przysz³o zaproszenie na rozmowê jak pani myœli, czego mo e siê spodziewaæ Europejczyk, pracuj¹cy w Chinach? atwiej przewidzieæ, czego mo e siê spodziewaæ w Londynie Europejczyk, jad¹cy na rozmowê o pracy z Richmond na Waterloo: przepe³nionych autobusów, które nie chc¹ siê zatrzymaæ, District Line zamkniêtej z jakiegokolwiek powodu, bo ka dy równie dobry i ogólnie rzecz bior¹c wiatru, wiej¹cego w oczy z ró nych kierunków. 25

9 24 Gazmetall wch³ania Donbas i polskie stocznie Jak powiedzia³ jeden z pracowników Agencji Rozwoju Przemys³u, Donbas mia³ kupiæ tak e bez zachowania jakiejkolwiek procedury maj¹tek Stoczni Gdynia, w postaci akcji Stoczni Gdañsk. Transakcja podobno wynosi³a 13,5 mln z³, tymczasem do Gdyni trafi³o jedynie 8 mln z³. Resztê potr¹cono na poczet d³ugu wobec Huty Czêstochowa. Obecnie Donbas ma ju oko³o 18 proc. akcji Stoczni Gdañsk. Przy czym nabycie tych akcji odby³o siê z ca³kowitym pominiêciem przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wyjaœnia urzêdnik, na którego powo³uje siê Sieñko w swoim tekœcie. Wed³ug autora oznacza to, e po fuzji, a raczej wch³oniêciu Donbasu przez Gazmetall, w rêce rosyjskie trafi¹ strategiczne polskie spó³ki: Huta Czêstochowa plus spó³ki zale ne, Centrostal (ju przejêty przez Donbas) oraz stocznie Gdañsk i Gdynia, czyli du a czêœæ polskiego rynku produkcyjnego wyrobów hutniczych i rynek przemys³u okrêtowego (2 z 3 stoczni), który na œwiecie prze ywa rozkwit. Opracowa³a Julia Potulicka... a to p³ace w Polce. Konia z rzêdem temu, kto naprawdê zarabia w Lublinie 2500 z³. REALNA œrednia to z³. Zestawienie opublikowa³o Nasze Miasto nr 6 (300) z 8.II.br. 7. lutego rozpocz¹³ siê kolejny rok chiñskiego kalendarza ksiê ycowego. Tym razem patronuje mu pierwszy ze znaków zodiaku Pañstwa Œrodka. Do 25. stycznia roku 2009 trwa w Chinach Rok Szczura. Podporz¹dkowane Pekinowi (wg Amerykanów pieni¹dz to pieni¹dz) lokalne Yahoo œwiêtuje Nowy Rok na powa nie. Z przymru eniem oka rzecz traktuj¹ Rosjanie, co podpatrzy³ Bartek Œwiderek... A Vanda rozpoczyna sw¹ opowieœæ o Ca³kiem Innym Œwiecie... onet.pl/fox News, Pog /16:42, Siuksowie postanowili od³¹czyæ siê od USA Pólnocnoamerykañscy Siuksowie, z których wywodz¹ siê s³ynni Siedz¹cy Byk i Szalony Koñ, wypowiedzieli porozumienia jakie obowi¹zywa³y ich z USA i utworzyli w³asne pañstwo - podaje serwis internetowy FOX News. - Nie jesteœmy ju wiêcej obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, wszyscy yj¹cy na obszarze piêciu stanów otaczaj¹cych nasz kraj mog¹ siê do nas przy³¹czyæ - mówi indiañski aktywista, Russell Means. Delegacja przywódców Siuksów dostarczy³a Departamentowi Stanu wiadomoœæ informuj¹c¹, e jednostronnie zrywaj¹ porozumienia obowi¹zuj¹c ich z rz¹dem USA od ponad 150 lat. Wed³ug FOX News nowy kraj Siuksów sk³ada siê z czêœci piêciu stanów: Nebraska, Po³udniowa i Pó³nocna Dakota, Montana i Wyoming. Kraj bêdzie posiada³ w³asne paszporty, prawa jazdy, a mieszkaj¹cy tam ludzie bêd¹ zwolnieni od podatków, co ma byæ zachêt¹ dla wszystkich, którzy siê zrzekn¹ obywatelstwa amerykañskiego - t³umaczy Means. - Traktaty podpisane przez USA 150 lat temu by³y jedynie bezwartoœciowymi s³owami na bezwartoœciowym papierze - t³umacz¹ wolnoœciowi aktywiœci Indian. Wed³ug Means zerwanie umów i ustanowienie nowego kraju jest ca³kowicie legalne. Indianie powo³uj¹ siê na zapisy konstytucji USA - pisze FOX News. Rzecznik interesów Indian - Russel Means 9

10 10 Wiatr kredytu Rz¹d ma dziœ zwi¹zane rêce. To opinia niezale na od opcji politycznej, opinia konstatuj¹ca zagmatwan¹ rzeczywistoœæ prawn¹, bêd¹c¹ uwarunkowaniem rz¹du. Rz¹d jest zak³adnikiem systemu prawa, który wspó³tworzy, bêd¹c zaledwie inicjatorem niektórych legislacji. S¹ jednak i takie redakcje praw, w jakich nasz rz¹d nigdy nie uczestniczy³, choæ musi siê do nich w pe³ni stosowaæ z racji akcesji do szerszych struktur. Brak uczestnictwa dotyczy zw³aszcza sektora bankowoœci i finansów, który przez ostatnie pó³wiecze rozwija³ siê w ca³kowitej izolacji od polskich oœrodków w³adzy, za elazn¹ kurtyn¹, strzeg¹c¹ niewinnoœci komunistycznego ignoranta. Przy okazji w równym stopniu niedoinformowani stali siê tak e antykomuniœci. Tymczasem w okresie zaci¹gniêcia elaznej kurtyny nast¹pi³y fundamentalne przemiany w œwiatowym prawie bankowym - pojawi³ siê BIS (super-bank-centralny Rozliczeñ Miêdzynarodowych) z siedzib¹ w Szwajcarii oraz wszed³ w ycie akt deregulacyjny prezydenta Nixona z 1971 roku, który po³o y³ kres parytetowi z³ota w wymianie miêdzynarodowej, czyli de facto w znacz¹cy sposób zmieni³ jakoœæ œwiatowego pieni¹dza. Od tego momentu zglobalizowana wioska sta³a siê w pe³ni zale na od ksiêgowo tworzonego kredytu jej rz¹dy, firmy i obywatele. Kredyt jest dziœ wprowadzany do obiegu jako czyjœ d³ug. Statystyczny ktoœ musi wiêc chcieæ zad³u yæ siê jeszcze bardziej, ni by³ zad³u ony, aby œwiat móg³ iœæ dalej obecnym tropem. Z rosn¹cego zad³u ania siê globalnej wioski czerpi¹ korzyœci banki - i w to im graj, gdy kredyt w obiegu roœnie, dopóki odsetki p³yn¹ do ich kas. Mnogoœæ banków jest dowodem, e jest siê o co biæ. S¹ te liczby, œwiadcz¹ce o wielkoœci zjawiska emisji pustego, niepopartego produkcj¹, kredytu. Jak podaje Richard C. Cook, by³y pracownik Departamentu Skarbu USA, nowy kredyt oferowany przez monopol bankowy tego kraju jest równy jednej trzeciej jego produktu krajowego. Problemem sta³o siê to, e systemowo rosn¹ca masa kredytu, bêd¹ca miar¹ spo³ecznej wiary w stabilnoœæ obecnego systemu, zaczyna siê rozk³adaæ w populacji coraz mniej sprawiedliwie, wskutek czego masowa wiara w system gaœnie. Gaœnie te wiara w amerykañskiego dolara, który coraz trudniej jest ulokowaæ w inwestorskich portfelach, gdy inwestorzy kochaj¹ waluty stabilne, wzglêdnie rosn¹ce w si³ê, podczas gdy dolar spada na ³eb i szyjê i nic nie zapowiada koñca procesu jego deprecjacji. Rosn¹ te kontrasty, co jest charakterystyczne dla epoki schy³ku. Emmanuel Saez z Uniwersytetu w Berkeley i Thomas Piketty z Paryskiej Szko³y Ekonomii wykazuj¹ w swoich badaniach, e podobne do dzisiejszego, skrajne rozwarstwienie dochodów (w USA 0,01% populacji uzyskuje 5% dochodów) zdarzy³o siê tylko dwa razy w historii - w latach i w póÿnych latach 1920-tych. Obecnie rodzin w USA posiada dochód ponad 9,5 mln $ rocznie. Na pogorszenie trendu wp³ywa te to, e wysokie dochody by³y w latach 1970-tych opodatkowane stawk¹ 70%, a dochody kapita³owe stawk¹ 39%. Obecnie stawki te wynosz¹ odpowiednio 35% i 15%, daj¹c impuls dla dalszego rosn¹cego rozwarstwiania siê dochodów. Nie wró y to dobrze stabilnoœci systemu, który znajduje siê pod coraz wiêksz¹ presj¹ osób coraz bardziej zad³u onych, coraz bardziej zale nych od kredytowych centrów w³adzy. Dotyczy to tak e osób prawnych, czyli spó³ek kapita³owych, a tak e lokalnych - z globalnego punktu widzenia - rz¹dów pañstw, które popadaj¹ w gospodarcz¹ zale noœæ od globalnego sektora bankowego. W efekcie wiele podmiotów wypada z gry i zamienia siê w przedmioty - albo zrobotyzowane automaty operuj¹ce w strukturze koncernów, albo przedmiotowo traktowany materia³ ludzki, nie rokuj¹cy bankowej nadziei na odtworzenie swojej utraconej zdolnoœci kredytowej. zagospodarowywania lokalnych surowców, sprzê enia z miejscowym rynkiem, rozproszenia zak³adów rzemieœlniczych i ich bliskoœci dla klienta, mo liwoœci praktycznego kszta³cenia pracowników, co oznacza tak e zmniejszanie bezrobocia na danym terenie; bezpoœredniej wiêzi miêdzy wk³adem pracy rzemieœlnika - a uzyskanym efektem, w tym dochodach. Rzemios³o w po³¹czeniu z innymi dziedzinami polskiej gospodarki m.in. budownictwem mieszkaniowym i rolnictwem, ma szansê staæ siê czo³ow¹ ga³êzi¹ dochodu narodowego i poprawy warunków ycia ogó³u Polaków. Rozwój sfery us³ug i rzemios³a jest niezbêdny dla ukszta³towania w kraju nowoczesnej struktury spo³ecznej i poprawy kondycji naszej ekonomii. Jest absolutnie niezbêdne jak najszybsze przyjêcie nowego Prawa o Rzemioœle. Wprowadzony powinien zostaæ pakiet ustaw, zmieniaj¹cych dotychczasow¹ politykê gospodarcz¹. Równie œrodowiska rzemieœlnicze powinny byæ obecne w debacie o kszta³cie ca³ej polskiej ekonomii i œrodkach jej naprawy. Rzemieœlnicy stanowi¹ o istotnej czêœci naszej gospodarki. Czas, by na powrót stali siê wa nym podmiotem ycia obywatelskiego. Czas, by odnaleÿli sw¹ polityczn¹ reprezentacjê. Jak adna inna grupa spo³eczna rzemios³o rozumie potrzebê wspó³pracy dla dobra wspólnego, organizacji i samodoskonalenia. Dziœ, podobnie jak u progu lat 90-tych wiele mówi siê o rozwoju klasy œredniej czy kszta³towaniu ducha przedsiêbiorczoœci. Slogany libera³ów nie przystaj¹ do realiów - samo œrodowisko jest wewnêtrznie podzielone, brak mu te politycznej reprezentacji i umiejêtnoœci dobrze pojmowanego lobbingu. Tymczasem, jeœli mówimy o budowie przysz³oœci Polski, o tworzeniu i umacnianiu narodowego kapita³u - rozwój rzemios³a jest jedn¹ ze spraw absolutnie podstawowych. To s¹ p³ace w Czechach (które mo emy poznaæ dziêki p. Evie Preisslerovej) JACEK DYÆ 23

11 22 Niestety, lata w polskim rzemioœle przypominaj¹ najgorszy okres Drastycznie wzros³y koszty prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Wprowadzono restrykcyjny system podatkowy. Zerwano wiêzi kooperacyjne z przemys³em. Ograniczono dostêpnoœæ do kredytów inwestycyjnych - przy czêstym braku œrodków w³asnych. Powsta³a szara strefa ycia gospodarczego - z jednej strony wch³aniaj¹ca wiele zak³adów, z drugiej stanowi¹ca nieuczciw¹ konkurencjê. G³ównymi hamulcami rozwoju s¹: ze strony banków - wysokie oprocentowanie kredytów, skomplikowany system ich pozyskiwania; traktowanie rzemios³a i ma³ej przedsiêbiorczoœci jako grupy wysokiego ryzyka kredytowego. Ze strony pañstwa: chory system podatkowy - podatków jest zbyt wiele, s¹ zbyt wysokie i zbyt czêsto ulegaj¹ zmianom. Koszty robocizny s¹ zawy ane sk³adk¹ ZUS o nadmiernej wysokoœci. W ten sposób ogranicza siê zatrudnienie w zak³adach rzemieœlniczych. Rzemios³o poddawane jest nieuczciwej konkurencji, czêsto ze strony podmiotów zagranicznych, korzystaj¹cych z nieuzasadnionych gospodarczo ulg i zwolnieñ. Pomoc pañstwa Odpowiedzialnoœæ pañstwa wobec rzemios³a wynika z jego wa nych funkcji spo³ecznych - tworzenia nowych miejsc pracy i zaspokojenia wielu potrzeb ludzi i podmiotów gospodarczych, czêsto pomijanych przez dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o wiêkszej skali. Zadaniem pañstwa jest stworzenie systemu ulg i zwolnieñ podatkowych, zwi¹zanych z podejmowaniem inwestycji, zatrudnianiem i szkoleniem uczniów, aktywizacj¹ zawodow¹ bezrobotnych i niepe³nosprawnych. Na szczeblu lokalnym musi powstaæ system udogodnieñ, obejmuj¹cy m.in.: u³atwienia w uzyskiwaniu lokalizacji i zezwoleñ na budowê zak³adów, udzielanie ulg w op³atach lokalnych (np. ulgi czynszu za szkolenie uczniów), porêczenia i gwarancje kredytów- poœrednictwo w promocji i nawi¹zywaniu wspó³pracy z zagranicznymi kooperantami, wsparcie w pozyskiwaniu nowych technologii, ni sze op³aty czynszowe i podatkowe dla niektórych form dzia³alnoœci (np. kulturotwórczej - jak zawody zanikaj¹ce: sitarz, pszczelarz etc.). Podstawowym zadaniem pañstwa pozostaje jednak stworzenie jasnych, efektywnych i skutecznie egzekwowanych norm prawnych, reguluj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Obecnie dzia³alnoœæ rzemios³a oparta jest o zapisy dwóch ustaw: o dzia³alnoœci gospodarczej z 23.XII.1988 r. i o rzemioœle z 22.III.1989 r. W powa ny sposób ograniczy³y one rolê samorz¹dnoœci rzemieœlniczej - zarówno w zakresie pomocy swym cz³onkom, jak wymogów, osi¹gniêcia i podwy szania kwalifikacji zawodowych oraz wp³ywu na kszta³t rozwi¹zañ prawnych, reguluj¹cych funkcjonowanie gospodarki. Jak najszybciej powinno zostaæ przygotowane i uchwalone nowe Prawo o Rzemioœle, które wraz z pakietem innych ustaw gospodarczych regulowaæ bêdzie kszta³t samorz¹dów gospodarczych, w tym historycznie ukszta³towanych i sprawdzonych struktur samorz¹dnoœci rzemieœlniczej, uporz¹dkuje stosunki z organizacjami pracodawców i przywróci obowi¹zek posiadania odpowiednich kwalifikacji, przez prowadz¹cych dzia³alnoœæ us³ugow¹ i wytwórcz¹. Perspektywy rozwoju Rozwojowoœæ rzemios³a wynika m.in. ze zbie noœci interesów w³aœciciela-przedsiêbiorcy i jednoczeœnie czêsto wykonawcy us³ugi rzemieœlniczej, rodzinnego charakteru i atmosfery zak³adu rzemieœlniczego, ³atwoœci dostosowywania siê do zmiennych warunków poda y i popytu, Swym poci¹gniêciem pióra w 1971 roku Nixon wykluczy³ z akademickiego obiegu s³abn¹c¹ z roku na rok ideê zrównowa onego zad³u enia, proponowan¹ przez ekonomistów wczeœniejszego pó³wiecza, w tym J. M. Keynesa. Od tego czasu wiatr kredytu wieje coraz silniej, choæ w Polsce odczuwaæ go zaczêliœmy dopiero po opadniêciu elaznej kurtyny, gdy zaczêto prê nie budowaæ w naszym kraju jego wietrznie. Dzisiaj, z perspektywy prawie dwudziestoletnich doœwiadczeñ obcowania z wietrznym ywio³em, mo emy pokusiæ siê o refleksje z pierwszej rêki na temat skutków z nim obcowania. Pierwsza jest taka, e eksperyment na zglobalizowanej ludzkoœci, jakim by³o uwolnienie kredytu od jego pokrycia bie ¹c¹ produkcj¹, ma siê oto ku koñcowi. Przyznaj¹ to coraz czêœciej nawet ci s³awni ekonomiœci, jak by³y szef FED-u Alen Greenspan, którzy przez lata umacniali twierdzê wietrzni jako suwerena nad suwerenami. Wyrazicielami koñca gigantycznej wietrzni obecnego systemu bankowego jest tak e rosn¹ca z roku na rok rzesza niezadowolonych z coraz silniejszego wiania. Jak donosi moja siostrzenica, pracuj¹ca jako archeolog w Irlandii, silny wiatr jest na d³u sz¹ metê nie do zniesienia, gdy wywiewa sens ycia. Wiatr zad³u enia, a dla wielu wrêcz wicher, jest nie mniej uci¹ liwy. Odczuwaj¹ go coraz bardziej amerykañskie klasy œrednie, wywiewane rosn¹cymi d³ugami i kosztami ich obs³ugi z iluzji dobrobytu, kreowanej przez media. Pêkanie obecnej bañki nadmuchanej ponad miarê rozumu kredytem hipotecznym, prowadzi do dalszego ubo enia tej warstwy spo³ecznej, która bêdzie powiêkszaæ rzesze niezadowolonych z ekonomicznego status quo. Pozytywne wibracje tej warstwy traktowano do tej pory jako bufor gwarantuj¹cy bezpieczeñstwo elit. Z wypowiedzi œrodowisk bankowych wynika, e w nadchodz¹cych latach czeka nas recesja, która zostanie wywo³ana przez wprowadzenie do obiegu Amera - nowej waluty panamerykañskiej oraz wdro enie zapowiadanych restrykcji w udzielaniu nowych kredytów. Podobne restrykcje kredytowe doprowadzi³y w póÿnych latach 1920-tych do œwiatowego kryzysu i upadku tych podmiotów gospodarczych, które z odnawialnego kredytu uczyni³y warunek w³asnej egzystencji. Dla rosn¹cej rzeszy obywateli globalnej wioski, którzy dziêki Internetowi staj¹ siê coraz bardziej œwiadomi tocz¹cych siê globalnie procesów, sygna³y docieraj¹ce ze œwiata mediów œwiadcz¹ o tym, e najwy sza pora braæ siê za obywatelskie dzia³ania, które zamortyzuj¹ niechybny upadek dolara i zmniejsz¹ niekorzystne skutki, zwi¹zane z zapowiadan¹ recesj¹. Brak œrodka transakcyjnego na rynku mo na zrekompensowaæ poprzez stworzenie w³asnego systemu rozliczeñ, które obywaj¹ siê bez waluty wymienialnej. Przyk³adem takiego systemu jest gliwicki BCI Barter, dzia³aj¹cy od kilku lat na naszym rynku. Propozycj¹ œrodowiska warszawskiego jest z kolei platforma transakcyjna Regiopolis, oparta na darmowym oprogramowaniu na licencji GPL, która jest w stanie przynieœæ wymierne korzyœci podmiotom, korzystaj¹cym z jej oferty. Platforma Regiopolis sk³ada siê z portalu internetowego o rozbudowanych funkcjach, którego jednym z modu³ów jest program, s³u ¹cy zarz¹dzaniu rozliczeniami bez udzia³u pieniêdzy. Wszystkie elementy portalu s¹ darmowe, wiêc jedynym problemem z jego wdro eniem jest nauka pos³ugiwania siê tym nowoczesnym narzêdziem, przeznaczonym w g³ównej mierze dla œrodowiska organizacji pozarz¹dowych. Pocieszaj¹ce jest to, e nowoczesne portale internetowe nie wymagaj¹ znajomoœci informatyki, aby z nich w pe³ni korzystaæ. W œrodowisku wolnego oprogramowania niestrze onego patentami i znakami copyright, lansowanego przez zespó³ Regiopolis, operacje ksiêgowe na kontach wykonuje siê jeszcze proœciej, ni przelewy w portalach banków komercyjnych. Ju w 2008 roku w portalu dystrybuowanym przez Pracowniê Regionaln¹ Regiopolis dostêpne bêd¹ funkcje, umo liwiaj¹ce rejestracjê regionalnej transakcji przez telefon komórkowy. 11

12 12 Przesiadka z banków na regionalne i w pe³ni suwerenne portale internetowe, s³u ¹ce rozrachunkom bez udzia³u pieniêdzy, jest konieczna dla stworzenia owego bufora, który zamortyzuje upadek g³ównej waluty œwiatowej. Przesiadka taka nie jest zadaniem ³atwym, gdy wymaga œwiadomego wysi³ku edukacyjnego ze strony ludzi, nawyk³ych do biernego asymilowania rozwi¹zañ proponowanych przez banki i korporacje. Nie jest to jednak niemo liwe, o czym œwiadcz¹ dobre przyk³ady z ca³ego œwiata organizacje barterowe, jak nowozelandzka Bartercard, spó³dzielcze, jak hiszpañski Mondragon, czy pozarz¹dowe, jak tysi¹ce rodz¹cych siê banków czasu czy lokalnych systemów zatrudnienia i handlu typu LETS. Proces tworzenia nowej waluty regionalnej trwa ok. 2 lat, zanim waluta ta okrzepnie na tyle w lokalnej œwiadomoœci, aby czêœciowo choæby wype³niæ lukê po brakuj¹cej walucie narodowej. Nasze doœwiadczanie braku œrodka transakcyjnego na rynku, które bêdzie postêpowaæ wraz z dokrêcaniem przez banki œruby recesyjnej, zostanie z pewnoœci¹ wzmocnione, gdy wyzbêdziemy siê z³otówki i przyjmiemy euro jako walutê narodow¹. Do tego czasu dobrze by by³o wdro yæ w kilku regionach naszego kraju modelowe i alternatywne wobec pieni¹dza stymulatory lokalnej aktywnoœci gospodarczej i kulturalnej, które zapewni¹ nam edukacjê, ciep³o oraz jedzenie. Niestraszna nam wówczas bêdzie polityka Europejskiego Banku Centralnego, wzmagaj¹ca wiatr kredytu opartego na euro. Krzysztof Lewandowski OD REDAKCJI: Idea Regiopolis, której twórc¹ by³ w 2001 r. dr Bruno Nieszporek, acz rozszerza teraz zakres na sferê ekonomii - pozostaje wszak w rodzinie. W tym samym roku 2001 autor powy szego textu (w numerze 4[18]) do³¹czy³ przecie do zespo³u Ulicy Absolutnie trudno zrozumieæ, dlaczego Niemcy porównywane s¹ przez z Kanad¹, jeœli chodzi o znacz¹c¹ ochronê przed ingiwilacj¹ pañstwa. W Polsce te rzecz siê ma coraz mniej radoœnie... NAJSTARSZY SAMORZ D Jeœli mówimy o szeroko rozumianej samorz¹dnoœci, trzeba siê zgodziæ, e jedn¹ z pierwszych jej form, rozumianych w sposób zbli ony do nowo ytnego - wypracowa³y cechy rzemieœlnicze jeszcze w œredniowieczu. Tym samym rzemios³o jest bodaj najstarsz¹ funkcjonuj¹c¹ do dziœ organizacj¹ samorz¹dow¹. Ewoluowa³a ona przez wieki; równie wspó³czeœnie musi ulec licznym zmianom. Jest to tym bardziej konieczne, i po³o enie ca³ej tradycyjnej sfery us³ug sta³o siê bardzo trudne. To zaœ - mo e rodziæ dotkliwe skutki nie tylko dla samych zainteresowanych, ale ca³ej gospodarki i sytuacji spo³eczno-ekonomicznej kraju. Zapaœæ Nr 11 (51) Ulicy z roku 2003 przyniós³ text W sprawie granic filozofii prof. Leona Gumañskiego i swoist¹ a ironiczn¹ - odpowiedÿ: Legoland Lecha L. Przychodzkiego. W tzw. œrodowisku dyskusja na temat granic to samoœci filozofii trwa³a i trwa. Oto wypowiedÿ Anny Kamiñskiej: Ograniczyæ bezgraniczne g³os w dyskusji w sprawie granic filozofii Filozofiê zawsze odczuwa³am jako przenikanie w bezgranicznoœæ, w bezmiar i bez³adnoœæ chaosu, dlatego te nie uwa am, i by zachodzi³a mo liwoœæ a tym bardziej koniecznoœæ kreœlenia jej granic. Przeczucia tego nie gasi we mnie fakt, i próbowano robiæ to na tyle czêsto i uporczywie, e mo na Rzemios³o to nie tylko tradycja i znaczna ³atwoœæ dostosowywania siê do zmiennych warunków ekonomicznych - o ile brak przeszkód zewnêtrznych. Jak adna inna forma produkcji i us³ug ³¹czy dba³oœæ o wykonanie i poziom z wa n¹ funkcj¹ spo³eczn¹ - przez kszta³cenie m³odych kadr i czêsto rodzinny system pracy. W rozwiniêtej strukturze spo³eczno-ekonomicznej udzia³ sfery rzemios³a i us³ug w Produkcie Krajowym Brutto przekracza 60%. Widaæ to na przyk³adzie m.in. W³och, Francji czy Niemiec - a wiêc trzech spoœród siedmiu najbogatszych krajów œwiata. Równie w gospodarce Europy Zachodniej szczególna rola przypada federacji ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw - UEAPME, skupiaj¹cej przede wszystkim organizacje rzemios³a. Polskie rzemios³o szczyci siê wielowiekow¹ tradycj¹. Mimo zabójczej polityki ostatniego dziesiêciolecia istnieje wci¹ oko³o zak³adów wytwórczych i us³ugowych, zatrudniaj¹cych blisko l osób. Rocznie mistrzowie szkol¹ ponad uczniów w ponad 120 zawodach, przygotowuj¹c wykwalifikowane kadry polskiej gospodarki. 21

13 20 Jakie widzê rozwi¹zanie tego problemu? Przede wszystkim pracê u podstaw, czyli ca³kowit¹ zmianê charakteru szkolnictwa. Skoro rz¹dz¹cy wykorzystuj¹ system edukacji dla realizacji swych niecnych interesów, mo e warto powa nie zastanowiæ siê nad likwidacj¹ Ministerstwa Edukacji, bo dlaczego o tym, czego maj¹ uczyæ siê moje dzieci, ma decydowaæ jakiœ urzêdnik z Warszawy? Przecie nie by³o go przy poczêciu!!! Sprywatyzujmy szko³y (instytucje prywatne zazwyczaj lepiej dzia³aj¹ od pañstwowych), niech same uk³adaj¹ swoje programy nauczania! Jako podstawowe postrzegam takie przedmioty jak: jêzyk polski (umiejêtnoœæ pisania i czytania ze zrozumieniem), matematykê (podstawowe dzia³ania, liczenie na kartce i na kalkulatorze) czy historiê Polski ( Naród bez przesz³oœci jest jak drzewo bez korzeni ), wychowanie fizyczne i mo e informatykê. A co z przedmiotami takimi jak muzyka, plastyka, fizyka, chemia itd.? Tego mog¹ uczyæ szko³y profilowane: muzyczne, plastyczne, chemiczne... Czy przeciêtnemu cz³owiekowi potrzebna jest umiejêtnoœæ gry na flecie? (Sam jako ma³e dziecko musia³em siê jej uczyæ i na razie do niczego nie by³o mi to potrzebne!), albo czym jest benzyna (po prostu podje d am na stacjê paliw, sprawdzam np. w instrukcji obs³ugi samochodu, co mam wlaæ do baku i to tankujê). Szko³y wy sze, np. techniczne, zamiast ebraæ o znikome pañstwowe dotacje, niech szukaj¹ sponsorów we w³asnym zakresie, nie tylko w kraju ale te w œwiecie, a wyniki swych prac badawczych niech e mog¹ sprzedawaæ na wolnym rynku! To poprawi sytuacjê szkolnictwa, bo niebawem na placu boju pozostan¹ placówki najlepsze, zaœ te s³absze zbankrutuj¹! Trzeba te znieœæ obowi¹zek, czyli przymus, nauki. Obecnie jest w Polsce taki obowi¹zek i nic dobrego z niego nie wynik³o (nie jesteœmy krajem bogatym, ani przoduj¹cym w jakiejœ ga³êzi przemys³u). Niech wiêc ucz¹ siê ci, którzy naprawdê tego chc¹ i mo e owa naturalna selekcja spowoduje, i poziom polskich szkó³ dorówna najlepszym w œwiecie. A ci, którzy ukoñcz¹ podobne przybytki wiedzy, bêd¹ umieli patrzeæ w³adzy na rêce. BOGUMI KOWALSKI Kontakt z redakcj¹: red. nacz.: Lech Lele Przychodzki, z-ca red. nacz.: Vanda Zakrzewska, sekr. red.: Bart³omiej Bart Œwiderek, Katowice, ul. Ordona 14a/64 Stale pisuj¹ i t³umacz¹: Agnieszka Brytan, Dominik Fija³kowski, Micha³ Graczyk, Stanis³aw Jan, Wojciech Kajtoch, Marian Karaœ, Remigiusz Kasprzycki, Bogumi³ Kowalski, Krzysztof Lewandowski, Edward Lu Soroka, Katarzyna Piotrowska, Henryk Sporoñ, Oskar Szwabowski, Ryszard Tomczyk, Agnieszka M. Wasieczko, Bogdan Anastazy Wiœniewski, Krzysztof Wojciechowski oraz przyjaciele z Bia³orusi, Litwy, Rosji i Ukrainy Graficy: Jerzy Jakubów, Andrzej Kot, Kateøina Mojsejová Opieka nad sprzêtem technicznym: Krzysztof (ADAM) Szmydt, Jacek J. Wa³dowski Uwaga: texty owe jako dokument maj¹ formê orygina³ów; PDF-y Ulicy na stronie: (Admin: Arkadiusz Jeleñ) by dopuœciæ nawet istotnoœæ filozofii w bezskutecznoœci wysi³ków, zmierzaj¹cych do jej zanegowania, do wykazania jej niemo liwoœci, ja³owoœci, czy zbêdnoœci. Uwa am, e wszelka granica, w swojej nieuniknionej martwocie i sztucznoœci, zaœlepia dale, niszczy perspektywê, szpeci, zaœmieca i przes³ania pejza przysz³oœci, bêd¹c przy tym i tak z góry skazan¹ na zbutwienie i rozpad pod naporem si³ ycia i rozwoju. Nie rozumiem, co mia³oby oznaczaæ w³aœciwe rozumienie terminu <filozofia>, które rzekomo mia³oby byæ naruszane przez rozmaite utwory, kwalifikowane przez autorów a nawet wydawców - jako filozoficzne. Czy którykolwiek z redaktorów czasopism filozoficznych mo e poczuwaæ siê do posiadania nieomylnego nadrozumu, zdolnego sterowaæ umys³ami innych i wytyczaæ im w³aœciwe tory? Przecie narzucanie w³aœciwego rozumienia by³oby prób¹ nak³onienia umys³ów do powielania nie tyle nawet ró nych wzorów, ale wrêcz jednego jedynego wzoru myœlenia filozoficznego. Tymczasem ju choæby to, e filozofia poczê³a siê z umi³owania m¹droœci, wskazuje na jej istotow¹ bezgranicznoœæ, opalizuj¹c¹ bogactwem znaczeñ oraz jej zdolnoœæ do drwiny z obowi¹zuj¹cej logiki i w³aœciwych sposobów rozumienia. Mo e byæ rozumienie w³aœciwe komuœ mnie lub tobie, ale nie zgodzê siê na ustanawianie rozumienia w³aœciwego w ogóle. Nie umiem rozumieæ w sposób w³aœciwy redaktorowi Leonowi Gumañskiemu. Zupe³nie odechcia³oby mi siê myœleæ w intelektualnej przestrzeni, zamkniêtej granicami, wzniesionymi przez jakiegokolwiek redaktora pisma filozoficznego. I dlaczego niby powielanie z³ych wzorów mia³oby byæ bardziej naganne ni powielanie dobrych wzorów? Z³o dostrzega³abym tu raczej w samym powielaniu jako takim, w jego pustce i ja³owoœci. Byæ mo e istotnie w³aœnie bezgranicznoœæ okreœla, czy specyfikuje myœlenie filozoficzne, to, e w swojej ywio³owoœci zalewa ono wszelkie sztuczne tamy, nie utrzymuj¹c siê w dopuszczalnych formach. Tak, uwa am, e w filozofii pomieœci siê sofistyka, retoryka, paradoks, irracjonalizm, subiektywizm, wieloznacznoœæ, s³owotwórstwo, poetyckoœæ metafor, emocjonalnoœæ stylu, indywidualne formy wyrazu wszystko, co zdolne jest oddaæ prawdê o cz³owieku w œwiecie. Co to znaczy rozwi¹zaæ dany problem adekwatnie? W filozofii prawdziwe i adekwatne mog¹ byæ tylko pytania. Ka da niepodwa alna, autorytarna odpowiedÿ zamyka drogê myœleniu filozoficznemu, które, o ile ma szansê zaistnienia i rozwoju, zawsze pozostaje umyœlnym d¹ eniem do tego, co siê wymyka. Filozof niezmiennie utrzymuje siê w drodze, w d¹ eniu do stale wymykaj¹cej siê istoty bytu. Filozofowanie jest b³¹dzeniem w myœleniu, b³¹kaniem siê po manowcach myœli, porzucaniem nawyku, jednotorowoœci i jednoznacznoœci wszelkiej wiedzy. Prawda filozoficznego myœlenia jest wieloznaczna; ywio³em jego œcis³oœci, Ÿród³em jego logicznoœci jest wieloznacznoœæ i w¹tpienie. Ka da granica niezrozumia³oœci jest dla filozofii otwarciem mo liwoœci myœlenia rozwija siê ono za spraw¹ tego, co jeszcze nie pomyœlane, drog¹ przewrotów i przesuniêæ pojêciowych. Po có mi zasta³e i zatêch³e, zmartwia³e definicje, jeœli mogê autentycznym myœleniem wykopaæ studniê pojêæ i zaczerpn¹æ z niej œwie ego sensu? Polowaæ na prawdê przy u yciu sztywnych definicji, to ³owiæ wodê w sieci. Nie podejmujê siê sformu³owania, a tym bardziej sprecyzowania definicji filozofii, poniewa uwa am za w¹tpliwe czy zbêdne jej uœciœlanie i poddawanie surowym rygorom naukowoœci. W moim odczuciu filozofia rozgrywa siê poza nauk¹, we w³asnej, autonomicznej dziedzinie, bli szej kreatywnoœci poezji ni opisowi nauk. Jest ona poezj¹ myœli, pozostaj¹c¹ wewn¹trz pytania i odsy³aj¹c¹ w bezgranicznoœæ. Myœleæ filozoficznie, to byæ w drodze myœlenia, drodze tworzonej przez dociekliwe otwieranie siê na myœl w samotnoœci s³owa. Istot¹ myœli jest tu samodzielnoœæ. Nie myœlê, gdy powielam istniej¹ce wzory. Tylko z samotnoœci s³owa myœlenie mo e przemówiæ do innego myœlenia. Z góry, jasno okreœliæ sobie kryteria oceny, to w zaœlepieniu zastawiæ sobie wszelki widok. Wszak nie myœli ten, kto z góry ju wie. Myœlenie i pisanie filozoficzne zmierza od pytania do pytania, zbudowane jest z pytañ i nie zwyk³o poprzestawaæ na adnej odpowiedzi. Chodzi o to, aby nie zafa³szowywaæ tego, co godne 13

14 14 pytania, w stanowcz¹ odpowiedÿ, aby, w zadziwieniu sob¹ i œwiatem, przenikaæ w to, co jest, jak równie w to, co mo e, lub mog³oby byæ. Osobiœcie przypuszczam, e filozofia nie mo e posiadaæ jasno okreœlonych form, kryteriów i definicji, poniewa, jako królowa nauk, wcale nie jest, ani nie musi byæ nauk¹; nie definiuje bowiem rzeczywistoœci, lecz zaledwie j¹ marzy, zawsze pozostaj¹c usiln¹ prób¹ urzeczywistnienia nierzeczywistoœci. Moim zdaniem tekst filozoficzny to wytwór filozoficznego namys³u, czyli wyraz bezgranicznego zdziwienia siê sob¹ i œwiatem. I owszem, mo na ogólnie zdziwiæ siê na dowolny temat. Bo dlaczego niby nie powinno siê filozofowaæ o obrotach pieniê nych? Uwa am, e o filozoficznoœci myœlenia decyduje nie tyle sam przedmiot, ile sposób ujrzenia go w perspektywie bezgranicznoœci, w samoistnym œwietle g³êbokiego namys³u. Anna Kamiñska KABA A, MIT STWORZENIA A SCENOGRAFIA W FILMIE GOLEM PAULA WEGENERA (4) Wp³yw Poelziga na twórców filmu by³ tak silny, i niekiedy na jêzyk œrodków filmowych próbowali oni przek³adaæ nawet œlady poci¹gniêæ o³ówka z jego szkiców. Jeden z nich, odpowiadaj¹cy scenie w laboratorium rabina, pokazywa³ promienie, wpadaj¹ce przez okno prawie pionowo. Promienie te by³y bardzo wyraÿne, fruwa³y wokó³ nich py³ki kurzu. Carl Boese wspomina jak wiele kosztowa³o wyprodukowanie w celuloidzie wertykalnego promienia s³oñca z jednego z rysunków Poelziga. Musia³em wielokrotnie t³umaczyæ operatorom - mówi Boese - e jedynie wczesnym rankiem i póÿnym wieczorem promienie pada³y tak pionowo przez okno, jak to pokazywa³y liczne obrazy filmowe. Poniewa w ci¹gu dnia pracy s³oñce sta³o wysoko - trzeba by³o znaleÿæ sposób, aby promienie s³oneczne przedstawiæ inaczej. 26 U yto tu specjalnego proszku z miki, który unosi³ siê w powietrzu przez d³ugi czas, imituj¹c promienie œwiat³a s³onecznego, rozszczepione na py³kach kurzu. Kolejne specjalne efekty techniczne mo emy podziwiaæ w scenie powo³ania Golema do ycia. Wywo³uj¹c demona, rabin Loew nakreœli³ na pod³odze swojego laboratorium magiczny kr¹g o œrednicy trzech metrów, którego nie mo na by³o przekroczyæ. Ziemia dooko³a zapali³a siê, wytrysnê³y z niej p³omienie. By uzyskaæ ten efekt ca³e laboratorium wzniesiono na rusztowaniach: Technicy w maskach przeciwgazowych ukryci w podziemiach tej budowli przez szpary wpuszczali dym i p³on¹c¹ substancjê wspomina Carl Boese. - Ponadto reflektory oœwietla³y od do³u dym i p³omienie; w ten sposób odnosi³o siê wra enie, e s¹ jedynym Ÿród³em œwiat³a. 27 Jeœli chodzi o burzê, jaka rozszala³a siê na zewn¹trz magicznego krêgu - wywo³ano b³yskawice o ogromnej mocy. Najpierw sfilmowano rabina i jego ucznia, stoj¹cych wewn¹trz krêgu, póÿniej na³o ono zdjêcia b³yskawic na negatywy tych samych obrazów w kamerze. Dla pokazania odblasku b³yskawic na twarzach aktorów, po wywo³aniu negatywu naœwietlono pozytyw oraz 3 negatywy podwojone double, a potem szybko przyklejono na jednym O zaletach systemu wolnorynkowego - s³ów parê (3) KOMU ZALE Y NA S ABEJ SZKOLE? Od pocz¹tku roku w Polsce roœnie fala strajków. Ostatnio do strajkuj¹cych lekarzy do³¹czyli nauczyciele, nie pierwszy raz zreszt¹. Nie da siê ukryæ, e w Polsce szkolnictwo reprezentuje fatalny poziom! Zarówno pod wzglêdem programowym (poziom nauczania) jak i organizacyjnym! Po ostatnich reformach dzieci ucz¹ siê odtwarzaæ informacje (nawet podczas egzaminu maturalnego z jêzyka polskiego rozwi¹zuje siê testy!!!), a nie je tworzyæ (pomijaj¹c przedmioty œcis³e, gdzie tworzenie, wed³ug mnie humanisty, jest mocno ograniczone sztywnymi prawami). Programy nauczania s¹ te mocno prze³adowane, zbêdnymi czêsto, informacjami. Polska szko³a (niczym chiñska) uczy wykonywaæ polecenia i nie myœleæ, choæ trudno siê dziwiæ, bo dla lewicowych rz¹dów myœl¹cy cz³owiek wci¹ jest niebezpieczny! A gdy nie myœli, znacznie ³atwiej nim manipulowaæ i ukrywaæ ró ne oszustwa, afery... Poziom edukacji w naszych szko³ach równie spe³nia normy unijne, tak wiêc jesteœmy œwiadkami powstawania Nowego Cz³owieka, tym razem Europejskiego - to nowy Cz³owiek Radziecki*, tylko na miarê XXI wieku. Pojêcia takie jak Ojczyzna, patriotyzm czy Bóg bêd¹ mu zupe³nie obce lub niestosowne (niekulturalne), czy przestarza³e. A II wojna œwiatowa rozpocznie siê w ich podrêcznikach od wkroczenia Niemców do Polski w celu ratowania ydów, mordowanych przez Polaków w polskich obozach koncentracyjnych - albo czegoœ podobnego. Organizacyjnie szko³y te funkcjonuj¹ Ÿle, nauczycieli przyt³aczaj¹ sterty papierków, którymi musz¹ siê zajmowaæ kosztem m³odzie y. Tote nauczyciele nie maj¹ ju czasu, b¹dÿ te ochoty na wychowywanie m³odzie y. Przede wszystkim nie chc¹, albo nie potrafi¹ wyrobiæ sobie wœród m³odzie y autorytetu. Ale po co? Wszak Nowa Szko³a ma uczyæ, a nie wychowywaæ!!! Wychowywaæ ma Dom. Niestety czêstokroæ nie ma na to czasu, poniewa rodzice, chc¹c zapewniæ rodzinie w miarê godne ycie, pracuj¹ 12 h/dobê lub wiêcej; pominê rodziny niepe³ne, bezrobotne (niewa ne w tym momencie - z czyjej winy), patologiczne. Tu rolê wychowawcz¹ przejmuje ulica (taka sama m³odzie tyle, e starsza i przez to bardziej doœwiadczona yciowo, starsi koledzy z bramy, którzy coœ osi¹gnêli - najczêœciej na drodze przestêpstwa), pojawiaj¹ siê autorytety pod postaci¹ m³odzie owych czasopism, propaguj¹cych bezstresowy, lewacki styl ycia, ucz¹ce m.in. e wyj¹tki powinny byæ norm¹. PóŸniej dochodz¹ takie doros³e gazety jak Dziennik czy Gazeta Wyborcza, które reprezentuj¹ interesy obcych narodów i nie naszego kapita³u, podwa aj¹c i oœmieszaj¹c wartoœci chrzeœcijañskie, w których zostali wychowani nasi przodkowie (niech mi ktoœ powie, co z³ego jest w Dekalogu), no i wreszcie ywe autorytety - w osobie np. pana ministra Bartoszewskiego, który w dawniejszych czasach by³ sowicie przez Niemców sponsorowany, a teraz im siê odwdziêcza. Nie dajmy sobie wmówiæ, e to, co siê dzieje w szko³ach, jest skutkiem nieudolnoœci ministrów, s¹ to dzia³ania celowe, gdy jak stwierdzi³em wczeœniej, niedokszta³conymi ludÿmi ³atwiej manipulowaæ, przyk³adem niech choæby bêd¹ s³ynne akcje skrzykiwania siê m³odych poprzez sms-y czy Internet. W wyniku ostatniej takiej kampanii wybory parlamentarne wygra³a PO. Ma³o kto wie, e owe akcje nie by³y spontaniczne, wymyœlone przez m³odzie, a zainspirowane przez polskie specs³u by (razwiedkê), które kontroluj¹ i potrafi¹ wykorzystywaæ m.in. Internet i telefoniê komórkow¹. 19

15 18 gard³owym krzykiem chcieli by je na œwit wystawiæ, ale nic. Samotnoœæ, do której nie chcia³o by siê iœæ, a trzeba. Z 22. na 23. stycznia 1863 roku wybuch³o powstanie. Buchnê³o jak spóÿniona para wypadków, które rozgrywa³y siê przez lat kilka. I kiedy czarne suknie panien zamieniano w stolicy na fiolet westchnieñ ponad czasem uniesionym, w koñcu swojej a³oby dzieñ powszedni zacz¹³ siê domagaæ z takim jêkiem, e przysz³o. To by³o lat temu z gór¹ 134, wiek ca³y i trochê wiêcej. Dziwiæ siê chyba nie nale y, e nikt ju owej daty prawie w tym kraju nie pamiêta, a na pierwszych stronach gazet Tusk z Kaczyñskim obwieszczaj¹, e to koniec Polski lub jej pocz¹tek, a ona trwa mo e w³aœnie dziêki tej ofierze drobnej, jak byœmy chcieli, a najwiêkszej. yje wbrew plakatom ulicznym i piosenkom w kabaretach. yje, ktoœ jej w tych dniach styczniowych ofiarowa³ swoje ycie, swoj¹ ucieczkê, utratê wszytkiego co mia³ tylko dla siebie, dla swojej ony, dzieci. Da³. W tych dniach, których tak ³atwo nie pamiêtaæ, ci zaœciankowi ruszyli w imiê... Nic wiêcej nie chc¹c i niczego siê nie spodziewaj¹c. Mo e trochê pamiêci wdziêcznej, schowanej z kawa³kiem przaœnego chleba w spoconej kieszeni, kiedy chowaj¹c siê zagonieni w las, w g³uchy, g³odny œwit nas³uchiwali kozackiego ujadania, kiedy zdrada szykowa³a ich na stryczek po d³ugim przes³uchaniu, kiedy im ze œmiechem Polskê do gard³a wciskano jak wyzwisko. Dali nam za ma³o, i o nich w przez chwilê, drobn¹, chleba kruszynê, pamiêtaæ nie chcemy? Trudno nam na jasn¹ styczniow¹ noc œwiecê wystawiæ i cisz¹ ma³¹ daæ im siê ogrzaæ w naszych pragnieniach, tak gor¹cych, jak ich serca oddane... Cytat dnia: Wolnoœæ indywidualna i wolnoœæ polityczna, rozumiana jako mo liwoœæ decydowania o sobie <³¹cz¹ siê ze sob¹ nierozerwalnie>. W programie otwarcia wyst¹pienia: Kiedy ginie dobro? Jak nas niszczono, czyli wielu re yserów wypadków styczniowych Obca agentura w dzia³aniach, poprzedzaj¹cych wybuch powstania, na kanwie powieœci J. Conrada Tajny agent Uczyæ siê zbiorowoœci poprzez wolnoœæ polskie wzorce spo³eczne - rozwa ania do ostatnich s³ów Traugutta Co powstanie znaczy dzisiaj Podsumowaniem piêciomiesiêcznych dzia³añ I fazy projektu bêdzie spotkanie przy budce dró nika na szlaku kolejowym Ma³kinia - I³ a, gdzie samotny dró nik sam jeden trupem po³o y³ 700 moskali i wielu rani³ w roku 1863, bo powstanie trwa Historia jednego cz³owieka... Bo wolnoœæ nie jest ulg¹, lecz trudem wielkoœci, Bo wolnoœæ wiecznie siê jeno zaczyna Bo droga w szczyt nigdy siê nie koñczy Tak yj i w takiej kochaj siê wolnoœci. To by³ ostatni ZREALIZOWANY projekt Darka WlaŸlika. Tydzieñ póÿniej zmar³ nagle w swoim, ledwie rok wczeœniej od podstaw wzniesionym, dworku w Charlê u. Uczestnicy spotkania byli te jego ostatnimi goœæmi... Na fotografii - WlaŸlik i jego syn - Miko³aj, zdejmuj¹ z masztu powstañcz¹ flagê. O Darku - za miesi¹c... LELE z nich b³yskawice utrwalone na innym negatywie. Po ¹dany efekt da³o dopiero naklejenie na oryginalny negatyw 2 obrazów b³yskawic z trzeciego, podwojonego negatywu. O sposobie filmowania owych zjaw tak mówi sam Carl Boese: Dla ich potrzeb zbudowaliœmy w innym k¹cie studia rodzaj ogromnego wzniesienia, pokrytego czarnym aksamitem. Rochus Gliese powymyœla³ dziwne kszta³ty i fantastyczne oblicza. Zjawy te szybowa³y w powietrzu i zni a³y siê nad magicznym krêgiem. Filmowaliœmy je z podwójn¹, a nawet potrójn¹ szybkoœci¹, co na ekranie stworzy³o wra enie ruchów powolnych, nierealnych. Zreszt¹ nasza kamera by³a ju ruchoma (sic!); zbli aliœmy siê razem z ni¹ ku zjawom, zamiast je wieszaæ na drutach i pochylaæ ku kamerze. 28 Wedle scenariusza uczeñ rabina mia³ mieæ na sobie miotany podmuchami wiatru lekki p³aszcz, do którego pó³ czepia³y siê zjawy, gdy tylko wyjdzie poza granicê magicznego krêgu. Realizacjê efektu szaty, pal¹cej siê na ciele m³odego cz³owieka, mog³y zapewniæ tylko œrodki techniczne. Jak zauwa y³ Boese, nitrogliceryna pali siê bardzo szybko bez ryzyka eksplozji. Kaza³em wykonaæ szereg p³aszczy z chusteczek z celulozy - wspomina. - Nastêpnie zabarwiono je na kolor ciemnoszary, prawie czarny, gdy trzeba by³o wielu p³aszczyzn, pali³y siê one tak szybko, e kamera mog³aby uchwyciæ tylko dym zamiast p³omieni. P³aszcze zosta³y przymocowane do szkieletu z miedzianych drutów, który podtrzymuj¹c je s³u y³ jednoczeœnie jako przenoœnik iskry zapalaj¹cej. Szkielet po³¹czono z niewidocznym przewodnikiem, biegn¹cym wewn¹trz p³aszcza do ma³ej blaszki miedzianej, przytwierdzonej do podeszwy Ernsta Deutscha (...). P³ytka zosta³a po³¹czona izolowanym przewodnikiem z biegunem zwoju induktora o du ym napiêciu. Gdy upiór dotyka³ pazurem miedzianego drutu na obrze u p³aszcza - powstawa³a iskra dostatecznie mocna, by zapaliæ lont. Po tych przygotowaniach p³aszcze zosta³y sk¹pane w specjalnej mieszaninie kwasu azotowego i siarkowego. 29 Zaniepokojonego eksperymentem Ernsta Deutscha zast¹pi³ ochotnik, który pomyœlnie przeszed³ próbê ognia. W koñcu Deutsch osun¹³ siê na ziemiê w krêgu magicznym. Scenê zamyka eksplozja i unosz¹cy siê stopniowo dym. Realizacjê tego efektu umo liwi³o u ycie lekkiego gazu, który dziêki swym w³aœciwoœciom móg³ wznosiæ siê przenikaj¹c warstwê gazu ciê szego. Ostatni trick polega³ na o ywieniu Golema. Tym razem w grê nie wchodzi³y sposoby techniczne, chemiczne i fizyczne. Carl Boese odwo³a³ siê wprost do si³y iluzji i do wyobraÿni widza. W Sefer Jecirah Bóg, stwarzaj¹c œwiat, pos³uguje siê przedziwnym jêzykiem, z³o onym z imion. Dla niego jest on wielkim tekstem. Wed³ug kabalistów o ywia on œwiat za poœrednictwem tetragramu. Dziêki opanowaniu sztuki w³adania owym imieniem, wykorzystuje tkwi¹cy w nim potencja³ magicznych i uzdrowicielskich mocy. To boska litera alef, pierwsza w alfabecie hebrajskim, powo³a³a do ycia Golema. Gershom Scholem analizuj¹c jego postaæ, powo³an¹ do ycia dziêki sile magii, siêga do ydowskiego wyobra enia pierwszego cz³owieka Adama. 30 Golem to s³owo hebrajskie, które oznacza coœ nieukszta³towanego, materiê bez formy, cia³o bez duszy, istotê prymitywn¹, nie potrafi¹ca odczuwaæ. W Biblii wystêpuje tylko raz, w Psalmie (139,16) w³o onym przez tradycjê ydowsk¹ w usta Adama. Œredniowieczna literatura rabiniczna u ywa³a tego s³owa na oznaczenie pozbawionej formy materii, czyli hyle. W tym w³aœnie sensie Adam nie dotkniêty jeszcze tchnieniem Boga - to Golem. Zarówno biblijny opis aktu stworzenia z Ksiêgi Genesis, jak i te z póÿniejszych opracowañ rabinicznych i talmudycznych, etymologicznie ³¹cz¹ Adama z ziemi¹, po hebr. Adama. Dziêki boskiemu tchnieniu, jako istota obdarzona yciem i mow¹, bierze siê z ziemi i do niej powraca. Wed³ug Gershoma Scholema o ywienie golema konkuruje ze stworzeniem Adama. W pewnym sensie oznacza œmieræ Boga, gdy cz³owiek zajmuje wtedy jego miejsce. 31 Boskie s³owo ma nie tylko moc powo³ywania do ycia, ale równie zabijania. Nieskoñczonoœæ jego znaczeñ, ukryta w Torze, symbolizuje niewymawialne imiê Boga. To prawdziwy jêzyk, niedostêpny dla cz³owieka. Ten, którym siê pos³uguje, jest tylko gr¹ fragmentów. Tak wiêc Golem, o ywiony magicznym zaklêciem, 15

16 16 mo e zostaæ zniszczony przez jego stwórcê po wymazaniu pierwszej litery ze s³owa wypisanego na d³oni. EMET - wypisane na niej pierwotnie s³owo oznacza PRAWDA. MET - to samo s³owo ze skreœlon¹ liter¹ alef znaczy MARTWY. Christoph Arnold, który jako najstarszy œwiadek w 1674 r. wymieni³ rabina Eliasza z Che³ma, w liœcie do Joh. Christopha Wagenseila powiada: polscy ydzi po odmówieniu pewnych modlitw i odbyciu postów robi¹ ludzk¹ postaæ z gliny albo mu³u, a gdy wypowiedz¹ nad ni¹ cudowne szem ha meforasz [imiê Boga], to cz³owiek ów musi o yæ. Mówiæ wprawdzie nie u mnie, ale rozumie z grubsza, co siê mówi lub rozkazuje. Nazywaj¹ go golem i wykorzystuj¹ do wszelkich prac, tyle e nigdy mu nie wolno wychodziæ z domu. Na czole ma wypisane met [Prawda], ale codziennie przybiera na wadze i szybko przybiera na wadze i szybko roœnie, przewy szaj¹c si³¹ wszystkich domowników, choæ z pocz¹tku by³ ca³kiem ma³y. Dlatego e strachu przed nim wymazuj¹ pierwsz¹ literê, tak, i zostaje tylko met [jest martwy], a wtedy on rozpala siê i zamienia z powrotem w glinê. 32 W filmie Wegenera rabin Loew, znalaz³szy magiczne zaklêcie, zapisuje je na kawa³ku pergaminu, po czym zamyka w szkatu³ce, przytwierdzonej do piersi Golema. Po tym zabiegu kolos o ywa i otwiera oczy. Realizatorzy nie chcieli dzieliæ tego ujêcia na dwie czêœci. Jak opowiada Carl Boese, post¹pili w nastêpuj¹cy sposób: rabin przygl¹da siê jeszcze przed chwil¹ chwiej¹cej siê figurze. Potem zdejmuje jej z piersi pude³eczko, cofa siê do sto³u. Kamera umieszczona na ekranie cofa siê w travellingu, nie spuszczaj¹c oka z Golema. Rabin bierze pergamin z zaklêciem, zwija go powoli i wk³ada do szkatu³ki. Potem powraca do Golema. Kamera pod¹ a za nim, nie przestaj¹c œledziæ figury. Na skraju ekranu widaæ rabina, przytwierdzaj¹cego do piersi Golema tetragram - magiczne zaklêcie. W momencie kulminacyjnym, gdy wszystkie oczy œledzi³y akcjê na pierwszym planie, Boese zastêpowa³ na drugim planie figurê Wegenerem. aden z widzów tego nie spostrzeg³. 33 Na planie Golema Wegener wykorzysta³ dramatyczne efekty oœwietleniowe, wypróbowane przez Maxa Reinhardta. 34 Podobnie jak wielu filmowców, aktorów, re yserów i scenografów, którzy przyczynili siê do rozwoju kina niemieckiego, ukszta³towa³ go jego zespó³ teatralny. Pocz¹wszy od 1907 do 1919 roku, kiedy Piscator wyst¹pi³ ze swym teatrem konstruktywistycznym, Reinhardt by³ kimœ w rodzaju guru teatru berliñskiego. To z niego wywodzili siê wykonawcy g³ównych ról filmowych, tacy jak: Wegener, Bassermann, Moissi, Theodor Loos, Winterstein, Veidt, Krauss, Jannings. Kiedy kino sta³o siê sztuk¹, by³o rzecz¹ oczywist¹, i skorzysta z odkryæ Maxa Reinhardta, postara siê pos³ugiwaæ œwiat³ocieniem i uka e p³aty œwiat³a, wpadaj¹ce z wysokich okien w g³¹b wnêtrza, tak, jak to mo na by³o co wieczór zobaczyæ na scenie Deutsches Theater pisze Eisner. 35 Ale zdaniem autorki Ekranu demonicznego, nie nale y umniejszaæ te wk³adu filmowców skandynawskich, zw³aszcza duñskich. Stellan Rye, Holgen Madsen i Dienesen, chêtnie odwiedzali studia niemieckie. Nim skrystalizowa³ siê ostatecznie styl ekspresjonistyczny, przynieœli oni ze sob¹ umi³owanie natury i wra liwoœæ na œwiat³ocieñ. 36 Subtelnoœci oœwietlenia w Golemie oddaj¹ ekspresjonistyczn¹ koncepcjê filmu. Jednak Wegener gwa³townie temu zaprzeczy³. Ekspresjonizm uto samia³ on z kaligaryzmem. Teraz ekspresjonizm odwo³uj¹cy siê do abstrakcyjnych, kubistycznych kszta³tów zast¹pi³ jego organiczn¹ odmian¹. P³ynne formy i delikatne oœwietlenie Golema, dalekie s¹ gwa³townym konturom i silnym kontrastom Gabinetu Doktora Caligari. Rozgwie d one niebo, ogl¹dane na pocz¹tku filmu, ukazuj¹cym konturowo potraktowan¹, czarn¹ sylwetê miasta, podkreœla zimne efekty nocy. Chiaroscuro dyskretnie modeluje wnêtrze pokoju rabina Loewa, nadaj¹c ciep³y efekt. Miêkkie, rembrandtowskie œwiat³o odcinaj¹c siê od t³a zalewa wnêtrza, rzeÿbi zniszczone oblicze starego rabina i spokojn¹ twarz m³odego ucznia. Ma³a, oliwna lampka oœwietla zjawê Miriam w k¹cie ciemnego pokoju. Plamki wpadaj¹cego œwiat³a rzucaj¹ refleksy na œcianach i pod³o u, cieñ okratowanego okna k³adzie siê na odzieniu osób. 37 Wed³ug Eisnera, czytaj¹c opowieœæ Tytan romantyka Jean-Paula, mo emy odnieœæ wra enie, i przed naszymi oczami przesuwa siê niemiecki film niemy. Odnajdziemy w niej na przyk³ad opisy wype³nionego przez œwiat³ocieñ pokoju, gdzie dusza dotkniêta przez promieñ s³oneczny zaczyna wirowaæ. Promieñ podobny do tajemniczego p³omienia przedostaje siê przez wysokie okno do pokoju pe³nego wiruj¹cego, jakby o ywionego kurzu, gotowego w ka dej chwili przyj¹æ jakiœ kszta³t pisze Eisner. 38 Jednak czasem niczym przeraÿliwy krzyk, dochodzi do g³osu ekspresjonistyczne zderzenie rozb³yskuj¹cych œwiate³ czytamy w Ekranie demonicznym. - Oto w ciemnoœciach zalegaj¹cych laboratorium pojawia siê gwa³townie rzeÿbiona nisza schodów, w synagodze siedmioramienny œwiecznik rzuca zimne b³yski i niespodziewanie pojawiaj¹ siê zaniepokojone twarze wiernych. W scenie z ogniami g³owa przywo³ywanego demona o smutnych i pustych oczach zamienia siê w ogromn¹, chiñsk¹ maskê, wy³aniaj¹c¹ swój profil na skraju ekranu. 39 Dziêki œrodkom wizualnym, Wegener do maksimum wydoby³ niezwyk³e napiêcie sceny w synagodze. Ukazuj¹c sieñ - wykorzysta³ pe³zaj¹ce œwiat³a. Z mroku wydoby³y one wyraÿne kszta³ty owiniêtych w d³ugie p³aszcze, bij¹cych czo³ami o ziemiê ludzi oraz otoczony glori¹ siedmioramienny œwiecznik menorah. Ma zatem racjê Eisner, widz¹c wielk¹ rolê œwiat³ocienia w takim kszta³towaniu nastroju mistyki. Hörderlin w Hyperionie powiedzia³: Czêsto moje serce znajduje ukojenie w pó³mroku. Kiedy kontemplujê niemo liw¹ do zg³êbienia naturê, nie wiem nawet dlaczego to zakryte bóstwo wyciska mi ³zy œwiête i b³ogos³awione. Po czym pyta siê: Czy ten pó³mrok jest czêœci¹ nas samych? Czy cieñ jest ojczyzn¹ naszej duszy? 40 (cdn.) A. M. WASIECZKO Domus Polonica Educationis zaprasza 3. lutego, po Mszy Œwiêtej Niedzielnej o godzinie 14.oo na og³oszenie projektu: Zwyciêskie Powstanie Styczniowie kiedy i dlaczego nie zmarnowaliœmy swojej szansy Brutalnoœc zdobywców, czy te wytworny oportunizm dyplomatów potrafi¹ zniszczyæ ojczyznê jedynie wtedy, gdy powiedzie siê im przemieniæ przez szereg pokoleñ dusze, wedle wzoru podsunietêgo przez rachuby polityczne lub tyranie. o. Marc-Marie de Munnync OP atwo jest koœæmi cudzemi obracaæ. atwo jest nie pamiêtaæ i boleœæ cudz¹ wyrzucaæ na strych jak podarty parasol, który tylko dzieci zachwyca. Od kilku godzin trwa powstanie, ani s³owa o nim od zapatrzonych w siebie i tym co przed sob¹ widz¹. Odpêdzaj¹c siê od strachu i szukaj¹c z³udzeñ nie s³ysz¹, a ono trwa. Pod krzy ami tylko siê gromadz¹, to uciekaj¹ przed dzwiêkiem kozackich koni, co kopytami dzwoni¹ po brudnych od zdrady trotuarach. Kneblowani dzwiêkiem zamykanych na ich widok okien, 17

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R.

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. Poznań, dnia 25 września 2013 r. OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. 1. Opis zagadnienia Opinia dotyczy stanu

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 2 Zagraniczni eksporterzy mają na Białorusi do dyspozycji różne formy dystrybucji i sprzedaży towarów. Największym centrum handlowym jest stolica kraju Mińsk.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo