Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020"

Transkrypt

1 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005

2 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE KONTEKST EUROPEJSKI STRATEGIA LIZBOSKA I INICJATYWA I STAN INFORMATYZACJI KRAJU NA ROK STAN INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ KRAJU POZIOM ROZWOJU E-USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA NAUKI WIZJA INFORMATYZACJI POLSKI ROZWÓJ USŁUG ELEKTRONICZNEJ GOSPODARKI: ZAPEWNIENIE POWSZECHNEGO DOSTPU DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH ROZWÓJ POLSKICH ZASOBÓW CYFROWYCH POWSZECHNA EDUKACJA NA RZECZ SPOŁECZESTWA INFORMACYJNEGO PRIORYTETY INFORMATYZACJI POLSKI DO ROKU CELE STRATEGICZNE W PERSPEKTYWIE ZAPEWNIENIE WSZYSTKIM OBYWATELOM I PRZEDSIBIORCOM INFRASTRUKTURY DOSTPU DO USŁUG DROG ELEKTRONICZN ROZWÓJ SZEROKIEJ I WARTOCIOWEJ OFERTY USŁUG DOSTPNYCH W INTERNECIE I CYFROWYCH MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH ROZWÓJ ZASOBÓW CYFROWYCH POWSZECHNA EDUKACJA NA RZECZ SPOŁECZESTWA INFORMACYJNEGO NARZDZIA PERSPEKTYWY ROZWOJU SPOŁECZESTWA INFORMACYJNEGO DO ROKU WIZJA EGOVERNMENT: ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA EDEMOCRACY: UCZESTNICTWO OBYWATELI W SPRAWACH KRAJU I UE EHEALTH: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA ELEARNING: NAUCZANIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH ETRANSPORT I ETOURISM: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSPORCIE I TURYSTYCE

3 1. WPROWADZENIE Zadania w zakresie informatyzacji oraz rozwoju społeczestwa informacyjnego w Polsce do 2006 roku wyznaczone s w przyjtej przez Rad Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - epolska na lata W nastpstwie przyjtej przez Sejm 17 lutego 2005 roku ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne 1, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w styczniu 2006 roku przedstawi do akceptacji Rady Ministrów picioletni Plan Informatyzacji Pastwa. Bdzie to plan kroczcy, uaktualniany w miar rozwoju narzdzi teleinformatycznych oraz zachodzenia zjawisk ekonomicznych i społecznych wywołujcych konieczno takich uaktualnie. Niniejszy dokument Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski w latach oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 stanowi prognoz na okres po zakoczeniu obowizywania Strategii epolska. Poszerzenie horyzontu planistycznego przedstawiono w dwóch perspektywach, do roku 2013 oraz Zaprezentowane w nich priorytety powinny znale odzwierciedlenie w dokumentach programowych oraz konkretyzujcych je planach realizacyjnych, takich jak np. programy operacyjne Narodowego Planu Rozwoju na lata Inicjatywy europejskie podejmujce problematyk konkurencyjnoci UE w skali globalnej w coraz wikszym stopniu wskazuj na kluczow rol technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w transformacji krajów Unii Europejskiej do fazy społeczestwa opartego na wiedzy. W opinii Komisji Europejskiej poziom rozwoju technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz powszechna dostpno globalnych zasobów informacji bd w coraz wikszym stopniu wyrónikiem pozycji indywidualnej, grupowej, a do miejsca kraju w układach midzynarodowych. Tak naley odczytywa wnioski, jakie wycignła Komisja Europejska z opublikowanego w padzierniku 2004 roku raportu Grupy Wysokiego Szczebla ds. Strategii Lizboskiej obradujcej pod przewodnictwem Wima Kok a, przygotowujc propozycj modyfikacji jej narzdzi realizacyjnych, tak, aby urealni osignicie załoonych celów. Jednym z takich narzdzi w obszarze społeczestwa informacyjnego jest nowa inicjatywa i Przypisanie szczególnej roli technikom informacyjnym i komunikacyjnym nie jest tylko ekstrapolacj dotychczasowych skutków postpu technologicznego. Na lata prognozuje si 1 Opublikowana w Dz.U. 64/2005 poz 565 3

4 bowiem kolejny okres rewolucyjnego wzrostu, zwizany z wejciem powszechnego wykorzystania takich rozwiza, jak telefonia mobilna 3/4 generacji, naziemna telewizja i radiofonia cyfrowa (DTTV/DTR) czy wielokanałowy, szerokopasmowy dostp do Internetu. Zmieni one radykalnie sposób funkcjonowania gospodarki wiatowej. Dlatego te o poziomie rozwoju i miejscu Polski w układzie midzynarodowym, zwłaszcza o pozycji Polski w Unii Europejskiej, w coraz wikszym stopniu bdzie decydowa skala dostpnoci informacji i znaczenie wiedzy. Zalee bdzie od tego konkurencyjno polskiej gospodarki, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i politycznym. Przewartociowaniu musi ulec rola pastwa, coraz bardziej ograniczajcego zakres sprawowania funkcji zarzdczej, na rzecz kształtowania strategii i mechanizmów rozwoju, standaryzacji oraz arbitrau. Sposób, w jaki realizowany bdzie proces zarzdzania pastwem (Governance) bdzie musiał przej rewolucj. Nie tyle jako konsekwencja skutków postpu naukowotechnicznego, ile zmiany organizacji pracy i stylu ycia. Dotychczasowe metody sprawowania władzy i zarzdzania pastwem mog okaza si nieskuteczne w społeczestwie, w którym głównym produktem stanie si informacja. Istotne jest w tym kontekcie to, e Polska w dalszym cigu znajduje si poniej przecitnego poziomu europejskiego w zakresie stanu infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiadczenia usług drog elektroniczn. Nie wystarczy przyjcie wielkoci nakładów odpowiadajcych redniej stopie rozwoju dla krajów Unii Europejskiej. Z jednej strony oznacza to konieczno zaangaowania rodków budetowych w działania inicjujce i stymulujce (gdzie moliwe, wyprzedzajce). Z drugiej natomiast wskazuje na potrzeb stworzenia ram prawnych i regulacji niezbdnych dla rozwoju społeczestwa informacyjnego. Takie działania powinny dotyczy obszarów: rozwoju systemu powszechnie dostpnych usług elektronicznych w administracji publicznej, biznesie i ochronie zdrowia; stymulacji tworzenia i rozwoju polskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególnoci zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjnej pozycji polskiej gospodarki w UE, rozwoju przedsibiorczoci oraz zwikszenia spójnoci społecznej i gospodarczej; rozwoju infrastruktury teleinformatycznej pastwa, w szczególnoci zapewnienia powszechnego szerokopasmowego dostpu do Internetu, usług wiadczonych drog elektroniczn i dostpnych w nim treci; 4

5 rozwoju umiejtnoci niezbdnych do aktywnego i twórczego uczestnictwa w usługach społeczestwa informacyjnego, w szczególnoci adaptacja systemu edukacyjnego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Niniejszy dokument strategiczny skupia si głównie na strategii informatyzacji na okres Na ten okres przewidywany jest bowiem przełom zwizany z wejciem do fazy masowej implementacji nowych rozwiza teleinformatycznych. Dlatego te, niejako z koniecznoci, perspektywa roku 2020 zarysowana została ogólnie. Obecnie brakuje szczegółowych analiz dotyczcych rozwoju ICT w tym okresie. Dynamizm i potencjał rozwoju technik informacyjnych i komunikacyjnych, w konkurencyjnej oraz w coraz szerszym stopniu otwartej gospodarce wiata jest tak duy, e nawet klasyczne w gospodarce okresy prognoz rednioterminowych s trudne do scharakteryzowania. Dlatego te, Polska stojc przez zadaniem okrelenia głównych celów oraz priorytetów Narodowego Planu Rozwoju na lata , musi zdefiniowa własn polityk w zakresie informatyzacji, gdy włanie ta sfera, jak adna inna, wpływa bdzie horyzontalnie, wielowtkowo na wszystkie niemal sfery ycia i aktywnoci Polski i Polaków. 5

6 2. KONTEKST EUROPEJSKI STRATEGIA LIZBOSKA I INICJATYWA I2010 Wejcie Polski do struktur UE spowodowało fundamentalne zmiany w obszarze wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych. Niezalenie od faktu, i dynamiki procesu akcesyjnego nie sposób sprowadzi wyłcznie do kwestii ICT, oczywiste jest, e po wizje informatyzacji Polski bez odniesienia do kontekstu europejskiego (lub w oparciu o modele spoza UE) naley ostatecznie odłoy do lamusa. Mona powiedzie, e od skutecznoci włczenia si we wspólnotowy proces rozwoju społeczestwa informacyjnego zaley wykorzystanie przez Polsk szans oferowanych przez Uni Europejsk, to na ile Polska bdzie jednym z podmiotów polityki wspólnotowej w tym obszarze, a nie jej przedmiotem. Inicjatywy europejskie podejmujce problematyk konkurencyjnoci UE w skali globalnej w coraz wikszym stopniu wskazuj na kluczow rol technik informacyjnych i komunikacyjnych w transformacji krajów Unii Europejskiej do fazy społeczestwa opartego na wiedzy. Wyrazem tego podejcia jest Komunikat Komisji Europejskiej i Europejskie Społeczestwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, ogłoszony w dniu 1 czerwca 2005 r. 2 Inicjatywa stanowi z jednej strony kontynuacj Planów działania eeurope 2002, eeurope 2005 Społeczestwo informacyjne dla wszystkich, z drugiej wpisuje si w szersz refleksj nad wdraaniem Strategii Lizboskiej, jaka została zapocztkowana w trakcie wiosennego Szczytu Rady Europejskiej w roku Propozycja Komisji Europejskiej stworzenia strategicznych ram dla rozwoju społeczestwa informacyjnego jest rozwiniciem celów zawartych w czci makroekonomicznej Zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia , bdcych programem odnowionej Strategii Lizboskiej. Sanacja Strategii Lizboskiej przypisuje kluczowe znaczenie do technik informacyjnych i telekomunikacyjnych jako do motoru napdzajcego wzrost gospodarczy, konkurencyjno gospodarki i zatrudnienia. Unia Europejska, w porównaniu z innymi rozwinitymi regionami wiata, nie wykorzystuje bowiem w pełnym stopniu moliwoci, 2 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions i2010 A European Information Society for growth and employment COM(2005) 229 6

7 jakie stwarzaj technologie ICT zarówno pod wzgldem ich wykorzystania, jak i poziomu inwestycji w tym sektorze. Konieczne stało si zatem zdefiniowanie nowej inicjatywy okrelajcej ramy regulacyjne dla rozwoju społeczestwa informacyjnego na obszarze Unii Europejskiej do 2010 r. Pocztkowe i w tytule i 2010, w zwizku z powyszym, ma trojakie znaczenie: i) ukoczenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierajcej otwarty i konkurencyjny rynek wewntrzny w dziedzinie społeczestwa informacyjnego i mediów; ii) wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT, majce na celu wspieranie wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy; iii) stworzenie integracyjnego europejskiego społeczestwa informacyjnego, które przyczyni si do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami zrównowaonego rozwoju, stawiajc na pierwszym miejscu lepszy poziom usług publicznych i jako ycia. W kadym z wyej wymienionych obszarów KE zaproponowała realizacj konkretnych działa, takich jak: Ad 1: - Przegld ram regulacyjnych dotyczcych łcznoci elektronicznej (2006 r.), obejmujcy opracowanie strategii na rzecz wydajnego zarzdzania widmem radiowym (2005 r.). - Stworzenie spójnych ram rynku wewntrznego w dziedzinie społeczestwa informacyjnego i mediów przez: o unowoczenienie ram prawnych dotyczcych usług audiowizualnych, rozpoczynajce si w 2005 r. od wniosku Komisji dotyczcego zmian do dyrektywy Telewizja bez granic, o analiza i wprowadzenie niezbdnych zmian do przepisów wspólnotowych majcych wpływ na usługi z dziedziny społeczestwa informacyjnego i mediów (2007r.), o aktywne wspieranie szybkiego i efektywnego wprowadzenia w ycie istniejcego i zaktualizowanego acquis dotyczcego usług z dziedziny społeczestwa informacyjnego i mediów, - Dalsze wspieranie tworzenia i rozpowszechniania treci europejskiej, - Opracowanie i wdroenie strategii na rzecz bezpiecznego europejskiego społeczestwa 7

8 informacyjnego (2006 r.), - Okrelenie i wspieranie ukierunkowanych działa na rzecz interoperacyjnoci, szczególnie w zakresie zarzdzania prawami cyfrowymi (2006/2007 r.). Ad 2: - Przedstawienie wniosku dotyczcego zwikszenia o 80% wspólnotowego wsparcia dla bada nad ICT do 2010 r. oraz zachcanie pastw członkowskich do podjcia podobnego kroku, - Priorytetowe wspieranie bada strategicznych nad ICT z uwzgldnieniem kluczowych filarów technologicznych z 7PR (2007 r.), - Uruchomienie inicjatyw z dziedziny bada i wdroenia, których celem jest pokonanie głównych barier wymagajcych rozwiza zarówno technologicznych jak i organizacyjnych (2006 r.), - Okrelenie rodków uzupełniajcych w celu zachcenia podmiotów prywatnych do inwestowania w badania i innowacje w dziedzinie ICT (2006 r.), - Przedstawienie szczegółowych wniosków dotyczcych społeczestwa informacyjnego dla wszystkich w ramach Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dotyczcych Spójnoci na lata , -Okrelenie polityki w dziedzinie e-biznesu, majcej na celu usunicie barier technologicznych, organizacyjnych i prawnych utrudniajcych wprowadzenie ICT, ze szczególnym uwzgldnieniem małych i rednich przedsibiorstw, - Opracowanie narzdzi wspierajcych nowe wzorce pracy, które zwiksz poziom innowacji w przedsibiorstwach i ułatwi adaptacj do nowych wymogów w zakresie umiejtnoci. Ad 3: - Przedstawienie wytycznych politycznych na temat e-dostpnoci i zasigu usług szerokopasmowych (2005 r.), - Przedstawienie wniosku dotyczcego europejskiej inicjatywy na rzecz e-integracji (2008 r.), - Przyjcie Planu działania na rzecz elektronicznej administracji oraz strategicznych wytycznych na temat usług publicznych opartych na ICT (2006 r.), - Zainicjowanie projektów demonstracyjnych majcych na celu operacyjne sprawdzenie rozwiza technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczcych wprowadzenia usług publicznych on-line (2007 r.) - Ustanowienie na pocztek trzech wzorcowych inicjatyw ICT z dziedziny jakoci ycia (2007 r.) 8

9 Zamysłem Komisji Europejskiej jest wykorzystanie do realizacji Programu do roku 2007 obecnych mechanizmów finansowych (6 PR Priorytet ICT, fundusze strukturalne, programy eten, econtentplus, Safer InternetPlus, Media, elearning, MODINIS). Po roku 2007 realizacja inicjatywy bdzie wspierana przez nowe mechanizmy finansowe w szczególnoci 7 PR 3 a zwłaszcza nowy, dualny wzgldem działa 7 FP instrument, jakim ma by Program Ramowy na rzecz Innowacyjnoci i Konkurencji (CIP) 4. Zgodnie z propozycj Komisji Europejskiej ma zastpi i przebudowa dotychczasowe inicjatywy, takie jak m.in. eten, econtentplus, MODINIS. Komisja Europejska zakłada ponadto, e kraje członkowskie zdefiniuj, zgodnie ze Zintegrowanymi wytycznymi na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia , priorytety społeczestwa informacyjnego, które stanowi maj cz Narodowych Programów Działa 5. Roczne raporty z wdraania programów bd analizowane w Raportach Komisji z wdraania Strategii Lizboskiej. 3 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council Concerning the 7th framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) and Proposal for a Council Decision Concerning the seventh framework programme of the European Atomic Energy Community Euratom) or nuclear research and training activities (2007 to 2011), (COM (2005) 119 final). 4 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing Competitiveness and Innovation Framework Programme ( ), (COM (2005) 121 final). 5 Czyli w przypadku Polski Narodowego Planu Rozwoju 9

10 3. STAN INFORMATYZACJI KRAJU NA ROK Stan infrastruktury teleinformatycznej kraju W 2002 roku w Polsce poziom inwestycji w telekomunikacj per capita wyniósł 35,4 USD duo mniej ni w najlepiej rozwinitych krajach UE 6. Indeks dostpu cyfrowego na koniec 2002 r. ukształtował si na poziomie 0,59, co w porównaniu z najwyszymi wskanikami UE (np. Szwecja 0,85, Dania 0,83) daje take wynik o wiele słabszy 7. Polska w 2003 r. zajła 57 miejsce w rankingu konkurencyjnoci wiatowych gospodarek 8. Na konkurencyjno t znacznie oddziałuje rozwój infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. W 2004 r. wskanik mieszkaniowych telefonicznych linii abonenckich na 100 mieszkaców wyniósł 73,8, natomiast abonentów telefonii komórkowej na 100 mieszkaców 55. Liczba abonentów i uytkowników wyniosła 21,15 mln i była wiksza o 21,6% ni w kocu 2003 r. 9 W 2003 r. odnotowano 12,26 mln telefonicznych łcz głównych, co stanowi wskanik 321,4 na 1000 osób. Istniały równie 7932 automatyczne cyfrowe centrale miejscowe, w tym na wsiach Natomiast automatycznych cyfrowych central midzystrefowych istniało 97. Liczba abonentów poszczególnych systemów łcznoci wykazywała zdecydowanie tendencje rosnce - w latach nastpił bezwzgldny przyrost liczby abonentów telefonii przewodowej o 9,5% (w tym na wsi o 26%) oraz bezwzgldny przyrost liczby abonentów telefonii komórkowej o 339,8%. Wzrost liczby abonentów odnotowały równie telewizje kablowe (w latach o 9,1%) 10. Techniczne moliwoci dostpu do Internetu w 2004 r. miało 26% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Na terenach miejskich odsetek ten wyniósł 31%, a na wsi 15%. Tylko 36% gospodarstw domowych posiada komputer co w porównaniu do redniej dla nowych krajów członkowskich (43%) jest cigle niesatysfakcjonujcym wynikiem. Stopie wyposaenia w komputery zaley m.in. od wysokoci dochodów. Ponad 73% gospodarstw o przecitnych miesicznych dochodach netto powyej 7200 PLN posiadało komputer. 6 Dla porównania: Dania 238,9 USD; Wielka Brytania 227,3 USD; Portugalia 191,1 USD; Szwecja 166 USD; Hiszpania 128 USD, Czechy 80 USD, Słowenia 75 USD; Wgry 67 USD; World Telecommunication Development Reports, 2003, ITU. 7 IDC uwzgldnia cztery elementy: infrastruktur informacyjn, wiedz i umiejtnoci społeczestwa, jako dostpu do ICT, wpływ dochodów na ICT. 8 The World Competitiveness Yearbook 2004; 2001, IMD 9 Stan telekomunikacji w Polsce, dane na koniec III kwartału 2004 r. 10 Łczno Wyniki Działalnoci w 2003; 2002; 2001; 2000 roku, GUS, Warszawa

11 Natomiast gospodarstwa o dochodach w przedziale PLN i poniej 1440 PLN miesicznie były wyposaone w komputery znacznie rzadziej odpowiednio 43% i 16%. Prawie jedna trzecia gospodarstw domowych (32%) majcych techniczne moliwoci dostpu do Internetu w 2004 r. wykorzystywała łcza szerokopasmowe (pozwalajce na przesyłanie danych z prdkoci ponad 128 kb/s), a 36% korzystało z modemu analogowego. Poziom dostpu do Internetu w polskich gospodarstwach domowych (26%) jest niszy od redniego w UE, gdzie wynosi on 43%. Dla porównania, najwyszy wskanik dostpu do Internetu w domu odnotowano w Danii (69%), a najniszy na Litwie (12%). 11 W 2004 r. komputery wykorzystywało 92% przedsibiorstw, a 85% posiadało dostp do Internetu. Praktycznie wszystkie due przedsibiorstwa (z liczb pracujcych wynoszc 250 osób i wicej) wykorzystywały komputery i miały dostp do Internetu. Niemal wszystkie (99%) przedsibiorstwa rednie (z liczb pracujcych wynoszc od 50 do 249 osób) były wyposaone w komputery, a 98% z nich posiadało dostp do Internetu. Sporód przedsibiorstw korzystajcych z Internetu 38,4% 12 ankietowanych przedsibiorców zadeklarowało, e ich firmy składały zamówienia przez Internet - były to jednak głównie firmy rednie lub due. Biorc pod uwag udział w zatrudnieniu dotyczyło to tylko 19% przedsibiorstw, podczas gdy rednio w Unii Europejskiej było to około 46%. Zamówienia przez Internet otrzymywało 22,3% przedsibiorstw w Polsce Poziom rozwoju e-usług administracji publicznej Poziom zaawansowania rozwoju usług publicznych wród krajów EU-25 wynosi 68%, w tym w Polsce 35%. Poziom pełnej interaktywnoci usług publicznych on-line kształtuje si na poziomie 40%, w tym w Polsce 9% (3 pozycja od koca). Najwyszym wskanikiem rozwoju e-usług publicznych dla obywateli charakteryzuj si takie usługi, jak: poszukiwanie pracy (74%), podatek dochodowy od osób fizycznych (50%), rejestracja na wysze uczelnie (36%) oraz akty stanu cywilnego. Z kolei najniszy poziom rozwoju dotyczy usług z zakresu słuby zdrowia (2%) i rejestracji zgłosze na policj (2%). Stan rozwoju e-usług publicznych skierowanych do osób prawnych jest wyszy ni skierowanych do osób fizycznych. Najwyszy wskanik dotyczy obowizkowych ubezpiecze społecznych (100%), obsługi deklaracji celnych (100%) i podatku VAT (50%). O ile w przypadku obowizkowych ubezpiecze społecznych tak wysoki poziom rozwoju 11 ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsibiorstwach i gospodarstwach domowych w 2004 r., GUS, Warszawa Dane Głównego Urzdu Statystycznego za rok

12 uwarunkowany jest regulacjami prawnymi, tak w przypadku dwóch pozostałych usług rozwój osignity został głównie dziki samodzielnym inicjatywom jednostek administracji publicznej poszczególnych województw. Na niskim poziomie utrzymuje si usługa uiszczania opłat za korzystanie ze rodowiska (25%) oraz rejestracji przedsibiorstw (5%). Wikszo urzdów administracji publicznej osignła poziom informacyjny, który nie wymaga transformacji w wewntrznym funkcjonowaniu urzdu i jest relatywnie łatwy do osignicia. Na niskim poziomie rozwoju pozostaj usługi transakcyjne wymagajce projektowania procedur wewntrznych, integracji rejestrów pastwowych i baz danych, zmiany uregulowa prawnych oraz stworzenia nowych regulacji organizacyjnych, klasyfikacji oraz standardów. Take brak dowiadczenia w zarzdzaniu projektami elektronicznej administracji oraz brak wizji jej rozwoju skutkuje niskim poziomem rozwoju e-usług. 99,4% urzdów posiada dostp do Internetu, jednak a 80% urzdów gminnych łczy si z Internetem tylko za pomoc modemu. 13 Informatyzacja nie jest priorytetem w ponad 70% urzdów na ten cel przeznaczono w 2003 r. nie wicej ni 1% budetu. Cyfryzacja telewizji stanowi realn szans upowszechnienia uniwersalnych terminali dostpu do treci audiowizualnych, umoliwiajcych korzystanie z usług publicznych z wykorzystaniem kanału zwrotnego (od uytkownika do serwera usługowego) 14. Moliwoci takie daj róne technologie łcznoci, szczególnie: telefonia komórkowa (GSM lub UMTS), telefonia stacjonarna z łczami komutowanymi lub sieci IP. Sporód ok. 12,5 mln gospodarstw domowych w Polsce w 2003 r. 98,4% posiadało analogowy odbiornik telewizyjny 15. Transmisja sygnału telewizyjnego w standardzie analogowym nie umoliwia wprawdzie dostpu do zaawansowanych usług informacyjnych, ograniczajc si do podstawowego przekazu obrazu i dwiku oraz telegazety, ale dane te obrazuj potencjał przyszłego rynku telewizji cyfrowej, w ramach, której moliwa bdzie realizacja usług dostpu do zasobów danych, równie o charakterze interaktywnym Infrastruktura teleinformatyczna nauki W latach Komitet Bada Naukowych finansował budow infrastruktury informatycznej nauki. W efekcie tego programu powstało 21 Miejskich Sieci Komputerowych, 5 orodków Komputerów Duej Mocy, 2 sieci rozległe nauki (NASK do 1997 r. i POL-34/622 działajca do 2003 r.). 13 Raport ARC Rynek i Opinia dla Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, wrzesie Strategia przejcia z techniki analogowej na cyfrow w zakresie telewizji naziemnej. Przyjta przez Rad Ministrów w dniu 4 maja 2005 r. 15 Dane za Rocznikiem Statystycznym GUS na rok

13 Ponadto, w tym czasie prowadzono akcj dofinansowania budowy sieci lokalnych i kampusowych jednostek naukowych oraz zakupu oprogramowania naukowego, baz danych i baz bibliograficznych. Od 2000 r. prowadzony jest program o nazwie PIONIER Polski Internet Optyczny: Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczestwa Informacyjnego, w ramach którego realizuje si ogólnopolsk wiatłowodow sie nauki. Sie ta aktualnie obejmuje ok. 3 tys. km wiatłowodów (docelowo w 2006 r. 6 tys. km) łczcych naukowe wiatłowodowe sieci miejskie. W sieci uruchomiono transmisj DWDM na jednym kanale (w 2006 r. 2 kanały, docelowo moliwe 32 kanały) z szybkoci 10 Gb/s w technologii Ethernet. Sie ta połczona jest z sieci GÉANT (GÉANT2) kanałem 10 Gb/s. 13

14 4. WIZJA INFORMATYZACJI POLSKI Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Polska w drodze do globalnego społeczestwa informacyjnego stwierdza, e udział Polski w tej transformacji jest jej walk o byt w wiecie przyszłoci. W takim społeczestwie (...) informacja ma szczególne znaczenie, std ze swej natury pastwa s społeczestwami informacyjnymi. Informacja staje si głównym rodkiem produkcji, a wiedza decyduje o pozycji społeczestw w globalnej wiosce informacyjnej. Dlatego te celem strategii informatyzacji do roku 2013 i dalej do 2020 powinno by wsparcie wzrostu ekonomicznego i społecznego poprzez skuteczn stymulacj wykorzystania moliwoci technik informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich obszarach ycia istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja tak zakrelonego celu oznacza zaangaowanie sił i rodków pastwa w działania inicjujce i stymulujce (gdzie moliwe, wyprzedzajce). Z drugiej natomiast strony tworzenie ram prawnych i regulacji niezbdnych dla sprawnego rozwoju społeczestwa informacyjnego. Takie działania, dotyczy powinny wszystkich kluczowych obszarów składajcych si na gospodark opart na wiedzy: 1. Rozwoju systemu powszechnie dostpnych usług elektronicznych w administracji publicznej, biznesie i ochronie zdrowia, 2. Stymulacji tworzenia i rozwoju polskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególnoci zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjnej pozycji polskiej gospodarki w UE, rozwoju przedsibiorczoci oraz zwikszenia spójnoci społecznej i gospodarczej (w tym treci wielojzycznych), 3. Rozwoju infrastruktury teleinformatycznej pastwa, w szczególnoci zapewnienia powszechnego szerokopasmowego dostpu do Internetu i usług wiadczonych drog elektroniczn i dostpnych w nim treci, 4. Rozwoju umiejtnoci niezbdnych do uczestnictwa w usługach społeczestwa informacyjnego, co w szczególnoci spowoduje głbok adaptacj systemu edukacyjnego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Działania stymulujce powinny zmierza do: - Zwikszenia poday (stymulacji rozwoju) usług elektronicznych i wartociowych zasobów cyfrowych, 14

15 - Rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i umiejtnoci niezbdnych do korzystania z usług i treci. Stosowanie mechanizmów stymulujcych i wspierajcych w obszarze poday wywoła efekt dodatniego sprzenia zwrotnego i stymulacj rynku poprzez wywołanie popytu. Brak stymulacji w obszarze wzmacniania infrastruktury dostpowej i rozwoju niezbdnych umiejtnoci bdzie skutkował brakiem popytu na usługi i treci cyfrowe. Zamiast rozwoju bdziemy mieli swoiste sprzenie zwrotne niemonoci, którego efektem jest zjawisko wykluczenia cyfrowego 16 (vide rysunek). Poda infrastruktury teleinformatycznej i e-umiejtnoci Popyt na infrastruktur teleinformatyczn i e-umiejtnoci Stymulacja i wsparcie () Popyt na usługi elektroniczne i treci cyfrowe Poda usług elektronicznych i treci cyfrowych Rysunek 1: Obszary działa stymulujcych proces informatyzacji Poniej przestawiono zarys działa w poszczególnych obszarach: 4.1. Rozwój usług elektronicznej gospodarki: Diagnoza stanu informatyzacji w Polsce wyranie pokazuje, e poziom rozwoju usług elektronicznych wiadczonych przez sektor publiczny i prywatny znaczco odbiega od wskaników Unii Europejskiej. Niezbdne jest podjcie działa wspierajcych i stymulujcych wdraanie eusług w administracji publicznej, biznesie i ochronie zdrowia. Promowane powinny by rozwizania nowoczesne, innowacyjne w skali europejskiej oparte w szczególnoci o praktyczne wykorzystanie efektów programów ramowych bada i rozwoju w szczególnoci wspieranie projektów w zakresie: 16 Schemat przedstawiony na rysunku jest nazywany w literaturze Kołem Wykluczenia Cyfrowego 15

16 Innowacyjnych usług ebiznes poprzez stymulacj rozwoju usług on-line wspartych nowoczesnymi technologiami ICT i zawierajcymi moliwie duy wkład innowacyjnoci ze szczególnym podkreleniem osigni programów ramowych bada i rozwoju. Obejmuje to zarówno klasyczne usługi handlu czy bankowoci elektronicznej, jak i usługi specjalizowane np. eturystyka, ezdrowie itp. Konieczna jest stymulacja rozwoju usług on-line ze szczególnym uwzgldnieniem małych i rednich przedsibiorstw, które nie dysponuj wystarczajcymi zasobami kapitałowymi na pełne uczestnictwo w korzyciach elektronicznej gospodarki. Zagadnienie wykluczenia cyfrowego moe bowiem oprócz osób fizycznych dotyczy równie drobnych przedsibiorstw, które oprócz wysokich kosztów Internetu napotykaj na utrudnienia innego rodzaju np. w dostpie do platform elektronicznych oraz rynków B2B. Platformy aukcyjno-przetargowe i zaopatrzeniowe z katalogami elektronicznymi i systemami obsługujcymi zakupy stanowi obecnie narzdzia powszechnie wykorzystywane przez najwiksze firmy i midzynarodowe korporacje. Istnieje potrzeba poprawy dostpnoci MP do dotychczas funkcjonujcych e-rynków oraz tworzenie narzdzi umoliwiajcych konsolidacje zamówie lub łczenie przedsibiorstw w ramach łacuchów dostaw. Nowoczesnej elektronicznej administracji co oznacza wsparcie wdraania innowacyjnych, interaktywnych usług administracji elektronicznej (egovernment) dla przedsibiorców i obywateli, ze szczególnym podkreleniem usług o charakterze transgranicznym i paneuropejskim (pastwo jest zobligowane do realizowania swoich funkcji wobec obywateli zamieszkujcych całe terytorium UE). Istotnym aspektem bdzie budowa systemów zapewniajcych pełn transparentno działa pastwa wobec obywateli i przedsibiorców oraz uczestnictwo obywateli w procesie sprawowania władzy (tzw. Systemy edemokracji). Wymogiem nowoczesnej, efektywnej, usługowej w stosunku do obywatela administracji jest interoperacyjno bazujca na wspólnej platformie technologicznej. Dostpu do publicznych zasobów danych on-line poprzez wsparcie przebudowy zaplecza administracji (back-office) gwarantujce sprawny i skuteczny dostp do zasobów danych/informacji publicznej przeznaczonej dla przedsibiorców. Obejmuje to zadania zwizane z tworzeniem bezpiecznych platform usługowych obejmujcych zarówno jednostki administracji centralnej, jak i terenowej. 16

17 Rozwoju nowoczesnych usług medycznych (ezdrowie) poprzez podniesienie jakoci wiadczonych usług połczonych z reorganizacj sektora opieki zdrowotnej, przy wykorzystaniu technik informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój aplikacji telemedycznych oraz systemów informacyjnych. Rozwoju usług inteligentnego transportu wprowadzenie aplikacji telematycznych w transporcie ldowym, morskim oraz powietrznym i wspieranie cile z tym zwizanych systemów informacji przestrzennej (GIS) Zapewnienie powszechnego dostpu do usług elektronicznych Kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy ma powszechno oraz dostpno usług informacyjnych, bezporednio uzaleniona od poziomu rozwoju teleinformatycznej infrastruktury dostpowej. Dobrze rozwinita infrastruktura pozwala na obnienie cen usług o charakterze informacyjnym, zarówno ze wzgldu na wysz konkurencyjno usług łcznoci, jak i na szersz penetracj rodowiska ich odbiorców, a w konsekwencji ich wiksz dostpno. Kraje o wysoko rozwinitej infrastrukturze informatycznej, poprzez niszy koszt dostpu, przycigaj nowe inwestycje w zakresie ICT, dodatkowo zwikszajc swój potencjał gospodarczy. Badania wskazuj wyranie, e poziom rozwoju infrastruktury w Polsce, zarówno w swojej czci szkieletowej jak i dostpowej, w porównaniu z krajami wysoko rozwinitymi, jest niski. Mieszkacy terenów wiejskich, gdzie koszt dostpu jest znacznie wyszy, a potencjalne zyski z inwestycji mniejsze, pozostaj praktycznie wykluczeni ze społeczestwa informacyjnego. W perspektywie oznacza to niewykorzystanie potencjału demograficznego, jakim dysponuje Polska, a take niewykorzystanie szans stwarzanych przez przewidywan rewolucj technologiczn. Konsekwencj takiego scenariusza moe by wzrost rónicy poziomu rozwoju gospodarczego midzy Polsk a krajami rozwinitymi i wspomniane sprzenie zwrotne niemonoci. Wsparciem powinny zosta objte projekty w obszarze: Infrastruktury dostpu szerokopasmowego dla sfery publicznej i komercyjnej ze szczególnym podkreleniem rozwoju infrastruktury w obszarach, gdzie koszt jej budowy jest potencjalnie wysoki, natomiast efekt wykluczenia cyfrowego grony (obszary wiejskie, instytucje edukacyjne itp.). Akcja obj powinna równie wsparcie inicjatyw zwizanych z upowszechnieniem dostpu do Internetu np. PIAPów (publicznych punktów dostpu do Internetu) czy campusów wirtualnych obejmujcych orodki i akademickie. 17

18 Budowy infrastruktury teleinformatycznej dla nauki i rozwoju która zapewni niezbdne sprzenie zwrotne dla stymulacji przechodzenia z fazy B+R do aktywnego włczania si polskich jednostek naukowych do Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Szczególnie wspierane bd działania infrastrukturalne zwizane z budow szeroko pojtych wirtualnych organizacji nauki. Rozwoju platform dostpu wielokanałowego stymulacja rozwoju infrastruktury dostpowej do usług elektronicznych realizowanych w oparciu o technologie mobilne i inne alternatywne kanały dostpu (I-DTV, PDA), ze szczególnym podkreleniem innowacyjnych rozwiza wypracowanych w ramach programów ramowych bada i rozwoju Rozwój polskich zasobów cyfrowych Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymaga zapewnienia, aby w sieci globalnej znalazły si najcenniejsze krajowe zasoby informacyjne, zwłaszcza te majce bezporedni wpływ na rozwój krajowej przedsibiorczoci (zwłaszcza w kontekcie paneuropejskim i transgranicznym jak np. zasobów systemów eturystyki). Dotyczy to zwłaszcza zasobów, mogcych by wtórnie wykorzystanych w biznesie czy przez organizacje pozarzdowe (np. zawarto bibliotek i archiwów cyfrowych, wirtualnych muzeów, systemów informacji meteorologicznej, geograficznej, ekologicznej itp.). Szczególnie istotny jest rozwój zasobów zwizanych z dostpem do informacji publicznej oraz z uruchomienie systemów zapewniajcych wiksz przejrzysto sprawowania władzy i funkcjonowania administracji. Wsparciem powinny zosta objte projekty w zakresie: Rozwoju polskich zasobów cyfrowych ze szczególnym podkreleniem: cyfrowych zasobów bibliotecznych i archiwalnych, zasobów wirtualnych muzeów, systemów eturystyki i informacji geograficznej, systemów informacji ekologicznej, medycznej, zawartoci systemów zdalnej edukacji elektronicznej (enauczania - elearning) czy systemów elektronicznej komunikacji społecznej itp. Działanie to bdzie dotyczy projektów rozwijanych przez wszystkie kategorie podmiotów, zarówno nalecych do sfery administracji, biznesu czy organizacji pozarzdowych. Rozwoju systemów udostpniania zasobów informacji publicznej ze szczególnym podkreleniem systemów wtórnego wykorzystania zasobów informacji publicznej (w tym zasobów informacji prawnej), a take projektów zwizanych z udostpnianiem informacji wielojzycznej w polskich serwisach internetowych (zwłaszcza 18

19 publicznych) w kontekcie integracji Polski z UE. Obejmuje to take systemy zwizane z udostpnianiem informacji niezbdnych do realizacji funkcji Elektronicznej Demokracji (edemokracji) na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym Powszechna edukacja na rzecz społeczestwa informacyjnego Tradycyjna edukacja zwizana z koniecznoci zgromadzenia w jednym miejscu oraz w okrelonym czasie wykładowcy oraz słuchaczy jest coraz bardziej nieprzystajca do współczesnych czasów barier s chociaby si trudnoci komunikacyjne wynikajce z koniecznoci przemieszczania si. Kolejn zmian, jest coraz wiksza rola edukacji ustawicznej, adresowanej do szerokich grup społecznych. Wraz z szybkim rozwojem zaawansowanych technologii teleinformatycznych pojawia si konieczno cigłego dokształcania osób zwizanych z ich wykorzystywaniem. Problem ten, dotychczas rekompensowany poprzez kształcenie nowych kadr, w perspektywie lat stanie si krytyczny. Bez zainicjowania radykalnych działa naley spodziewa si wystpienia głbokiego deficytu wysoko kwalifikowanych kadr z jednej strony, z drugiej za powstania duych grup społecznych podlegajcych wykluczeniu cyfrowemu, czyli praktycznie pozostajcych poza yciem gospodarczym i społecznym. Dotyczy to w szczególnoci bezrobotnych, ludzi starszych, niepełnosprawnych czy emigrantów. Równie wane jest doskonalenie umiejtnoci polskich urzdników bez tego polska administracja stanie si skansenem administracyjnym UE. Dlatego te wsparciem powinny zosta objte projekty w zakresie: Rozwoju systemów elektronicznego kształcenia zdalnego (elearning) ze szczególnym podkreleniem systemów nakierowanych na grupy podlegajce wykluczeniu cyfrowemu. System ten powinien obj wszelkie formy zdalnego kształcenia i doskonalenia zawodowego: od edukacji przedszkolnej, przez szkoły i studia wysze, specjalizowane systemy dla niepełnosprawnych, doskonalenie zawodowe dorosłych, systemy wspierajce edukacj trzeciego wieku czy asymilacj migrantów (np. nauka jzyka polskiego) Rozwoju kwalifikacji zawodowych administracji co powinno obj utworzenie systemu certyfikowanego podnoszenia umiejtnoci zawodowych administracji publicznej w zakresie ICT, promocj europejskiego certyfikatu umiejtnoci komputerowych (ECDL). 19

20 5. PRIORYTETY INFORMATYZACJI POLSKI DO ROKU Cele strategiczne w perspektywie 2013 Cele procesu informatyzacji kraju w perspektywie roku 2013 mona nakreli nastpujco: - zlikwidowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w zagroonych grupach społecznych i obszarach geograficznych sprowadzenie do poziomu marginalnego, - wzrost penetracji wielokanałowego dostpu do szerokopasmowego Internetu do poziomu ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji, - dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umoliwiajce aktywne uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywnoci jak np. wirtualne organizacje naukowe, - stworzenie wewntrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (centralnej i samorzdowej) docierajcej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju; - stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform wiadczenia usług elektronicznych administracji wykorzystujcych podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny, w tym platform usług specjalizowanych (jak eturystyka, etransport), - wdroenie systemu identyfikacji obywatela bazujcego na wielofunkcyjnych dokumentach osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów edemokracji; - zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostpu on-line do wszystkich rejestrów pastwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej; - zwikszenie dostpnoci do systemu usług elektronicznych w Polsce wiadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu co najmniej 80 % usług w przypadku administracji 100 % usług wiadczonych on-line, - osignicie 95% wskanika dostpnoci i 90% wskanika nasycenia dla telewizji cyfrowej 17 - zwikszenie dostpnoci polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojzycznej w Internecie minimum 80% zasobów dostpnych dodatkowo w przynajmniej jednym jzyku oficjalnym UE (obok polskiego), 17 W odniesieniu do poszczególnych obszarów wdraania naziemnej telewizji cyfrowej, zgodnie z przyjt przez Rad Ministrów w dn. 4 maja 2005 r. Strategi przejcia z nadawania analogowego na cyfrowe 20

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Załoenia kierunkowe do. Planu Informatyzacji Pastwa

Załoenia kierunkowe do. Planu Informatyzacji Pastwa Załoenia kierunkowe do Planu Informatyzacji Pastwa Warszawa, 14 wrzenia 2005 Wstp Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Polska w drodze do globalnego społeczestwa informacyjnego stwierdza,

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Proponowane kierunki rozwoju społeczestwa informacyjnego w Polsce do 2020 r.

Proponowane kierunki rozwoju społeczestwa informacyjnego w Polsce do 2020 r. Proponowane kierunki rozwoju społeczestwa informacyjnego w Polsce do 2020 r. Warszawa, wrzesie 2004 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYZWANIA WYNIKAJCE Z AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ... 4 3. OBECNY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r.

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r. Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl Wisła 5-7.09 2007 r. Słuba Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje w realnej rzeczywistoci, ukształtowanej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie

Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie Matela Wojciech Firma Usługowo Konsultingowa INFOGIS Wisła, 10 wrzenia 2008 Strategia

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Europejską drogę w kierunku społeczeństwa informacyjnego Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Włodzimierz Marciński Radca

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym I. Podniesienie poziomu uczelni 1. Pełne dostosowanie organizacji studiów do zasad Procesu Boloskiego (trzy szczeble kształcenia: zawodowy,

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny

Wprowadzenie. Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny Noworól Aleksander Wprowadzenie! "#$% &'#( $( )"*"*# +,$"-)*.,.( / "#!/!#''*)"' * )", #-)* #),.0, # & 1 #2*$#",. -! $/!/#)* $ #".$* "*$.,( #'*223.*( 4 5 06$",( )2( /. $!7"*"$' (!2/"#!/!#''*)"'$ 2.*-$*#)*4*"*.,..#"$*

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Narodowa Strategia Rozwoju Dostpu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006

Narodowa Strategia Rozwoju Dostpu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006 Narodowa Strategia Rozwoju Dostpu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY, MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI Przyjta przez Rad Ministrów 23.12.2003r 1 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny. wstpny projekt

Program Operacyjny. wstpny projekt Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i społeczestwo informacyjne, 2007-2013 wstpny projekt Warszawa, sierpie 2005 Spis treci 1 Wprowadzenie...6 2 Dokumenty krajowe i UE zwizane bezporednio

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji marzec 2007 r. Według stanu na 28 lutego 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Wymagania EMAS II Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Cele systemu zarzdzania rodowiskowego Podstawowym celem zaprojektowania i wdroenia systemu

Bardziej szczegółowo

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie POROZUMIENIE w sprawie współdziałania w przygotowaniu i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludnoci poszkodowanej nastpstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działa zbrojnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Kurs Dydaktyk medialny

Kurs Dydaktyk medialny Kurs Dydaktyk medialny Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymusza

Bardziej szczegółowo

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI Warszawa, wrzesie 2004 SPIS TRECI 1. NAJWANIEJSZE WNIOSKI Z BADANIA...3 2. OGÓLNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 www.malopolskie.pl/rozwojregionalny/malopolska2015/ Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Strategia Rozwoju Małopolski Małopolska

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Małopolsce

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Małopolsce Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Małopolsce X Konferencja Miasta w Internecie Zakopane, 9 czerwca 2006 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 marca 2005 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 marca 2005 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymaga dotyczcych wiadczenia usługi powszechnej oraz wymaga dotyczcych wiadczenia usługi szerokopasmowego dostpu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Abonament Telefoniczny wiadczonej przez Operatora, zwany dalej Cennikiem, okrela wysoko opłat za Usługi

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw U S T A W A z dnia 1), 2) o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pón. zm. 3)

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego. opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Doradca Zawodwy

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego. opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Doradca Zawodwy Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Zawodwy Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego umoliwia uczniowi zdobycie

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa Warszawa, dnia 06.11.2007 r. WOA/ZP/D-335-9/07 Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego Dotyczy: postpowania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Promocja nauki programowania Ministerstwo Cyfryzacji promuje i wspiera naukę programowania wśród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money)

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money) (ang. seed money) Mechanizm Finansowy EOG & Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. Czym jest fundusz kapitału pocztkowego?... 3 3. Wysoko dofinansowania i współfinansowanie...

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

23.2. Liczba studentów

23.2. Liczba studentów 23.1. Wprowadzenie Ju w latach 60. XX w. podjte zostały istotne badania dotyczce efektywnoci inwestycji w kształcenie. Efektywno ta dotyczyła głównie skali makroekonomicznej i odnosiła si w szczególnoci

Bardziej szczegółowo