Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020"

Transkrypt

1 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005

2 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE KONTEKST EUROPEJSKI STRATEGIA LIZBOSKA I INICJATYWA I STAN INFORMATYZACJI KRAJU NA ROK STAN INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ KRAJU POZIOM ROZWOJU E-USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA NAUKI WIZJA INFORMATYZACJI POLSKI ROZWÓJ USŁUG ELEKTRONICZNEJ GOSPODARKI: ZAPEWNIENIE POWSZECHNEGO DOSTPU DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH ROZWÓJ POLSKICH ZASOBÓW CYFROWYCH POWSZECHNA EDUKACJA NA RZECZ SPOŁECZESTWA INFORMACYJNEGO PRIORYTETY INFORMATYZACJI POLSKI DO ROKU CELE STRATEGICZNE W PERSPEKTYWIE ZAPEWNIENIE WSZYSTKIM OBYWATELOM I PRZEDSIBIORCOM INFRASTRUKTURY DOSTPU DO USŁUG DROG ELEKTRONICZN ROZWÓJ SZEROKIEJ I WARTOCIOWEJ OFERTY USŁUG DOSTPNYCH W INTERNECIE I CYFROWYCH MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH ROZWÓJ ZASOBÓW CYFROWYCH POWSZECHNA EDUKACJA NA RZECZ SPOŁECZESTWA INFORMACYJNEGO NARZDZIA PERSPEKTYWY ROZWOJU SPOŁECZESTWA INFORMACYJNEGO DO ROKU WIZJA EGOVERNMENT: ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA EDEMOCRACY: UCZESTNICTWO OBYWATELI W SPRAWACH KRAJU I UE EHEALTH: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA ELEARNING: NAUCZANIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH ETRANSPORT I ETOURISM: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSPORCIE I TURYSTYCE

3 1. WPROWADZENIE Zadania w zakresie informatyzacji oraz rozwoju społeczestwa informacyjnego w Polsce do 2006 roku wyznaczone s w przyjtej przez Rad Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - epolska na lata W nastpstwie przyjtej przez Sejm 17 lutego 2005 roku ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne 1, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w styczniu 2006 roku przedstawi do akceptacji Rady Ministrów picioletni Plan Informatyzacji Pastwa. Bdzie to plan kroczcy, uaktualniany w miar rozwoju narzdzi teleinformatycznych oraz zachodzenia zjawisk ekonomicznych i społecznych wywołujcych konieczno takich uaktualnie. Niniejszy dokument Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski w latach oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 stanowi prognoz na okres po zakoczeniu obowizywania Strategii epolska. Poszerzenie horyzontu planistycznego przedstawiono w dwóch perspektywach, do roku 2013 oraz Zaprezentowane w nich priorytety powinny znale odzwierciedlenie w dokumentach programowych oraz konkretyzujcych je planach realizacyjnych, takich jak np. programy operacyjne Narodowego Planu Rozwoju na lata Inicjatywy europejskie podejmujce problematyk konkurencyjnoci UE w skali globalnej w coraz wikszym stopniu wskazuj na kluczow rol technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w transformacji krajów Unii Europejskiej do fazy społeczestwa opartego na wiedzy. W opinii Komisji Europejskiej poziom rozwoju technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz powszechna dostpno globalnych zasobów informacji bd w coraz wikszym stopniu wyrónikiem pozycji indywidualnej, grupowej, a do miejsca kraju w układach midzynarodowych. Tak naley odczytywa wnioski, jakie wycignła Komisja Europejska z opublikowanego w padzierniku 2004 roku raportu Grupy Wysokiego Szczebla ds. Strategii Lizboskiej obradujcej pod przewodnictwem Wima Kok a, przygotowujc propozycj modyfikacji jej narzdzi realizacyjnych, tak, aby urealni osignicie załoonych celów. Jednym z takich narzdzi w obszarze społeczestwa informacyjnego jest nowa inicjatywa i Przypisanie szczególnej roli technikom informacyjnym i komunikacyjnym nie jest tylko ekstrapolacj dotychczasowych skutków postpu technologicznego. Na lata prognozuje si 1 Opublikowana w Dz.U. 64/2005 poz 565 3

4 bowiem kolejny okres rewolucyjnego wzrostu, zwizany z wejciem powszechnego wykorzystania takich rozwiza, jak telefonia mobilna 3/4 generacji, naziemna telewizja i radiofonia cyfrowa (DTTV/DTR) czy wielokanałowy, szerokopasmowy dostp do Internetu. Zmieni one radykalnie sposób funkcjonowania gospodarki wiatowej. Dlatego te o poziomie rozwoju i miejscu Polski w układzie midzynarodowym, zwłaszcza o pozycji Polski w Unii Europejskiej, w coraz wikszym stopniu bdzie decydowa skala dostpnoci informacji i znaczenie wiedzy. Zalee bdzie od tego konkurencyjno polskiej gospodarki, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i politycznym. Przewartociowaniu musi ulec rola pastwa, coraz bardziej ograniczajcego zakres sprawowania funkcji zarzdczej, na rzecz kształtowania strategii i mechanizmów rozwoju, standaryzacji oraz arbitrau. Sposób, w jaki realizowany bdzie proces zarzdzania pastwem (Governance) bdzie musiał przej rewolucj. Nie tyle jako konsekwencja skutków postpu naukowotechnicznego, ile zmiany organizacji pracy i stylu ycia. Dotychczasowe metody sprawowania władzy i zarzdzania pastwem mog okaza si nieskuteczne w społeczestwie, w którym głównym produktem stanie si informacja. Istotne jest w tym kontekcie to, e Polska w dalszym cigu znajduje si poniej przecitnego poziomu europejskiego w zakresie stanu infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiadczenia usług drog elektroniczn. Nie wystarczy przyjcie wielkoci nakładów odpowiadajcych redniej stopie rozwoju dla krajów Unii Europejskiej. Z jednej strony oznacza to konieczno zaangaowania rodków budetowych w działania inicjujce i stymulujce (gdzie moliwe, wyprzedzajce). Z drugiej natomiast wskazuje na potrzeb stworzenia ram prawnych i regulacji niezbdnych dla rozwoju społeczestwa informacyjnego. Takie działania powinny dotyczy obszarów: rozwoju systemu powszechnie dostpnych usług elektronicznych w administracji publicznej, biznesie i ochronie zdrowia; stymulacji tworzenia i rozwoju polskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególnoci zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjnej pozycji polskiej gospodarki w UE, rozwoju przedsibiorczoci oraz zwikszenia spójnoci społecznej i gospodarczej; rozwoju infrastruktury teleinformatycznej pastwa, w szczególnoci zapewnienia powszechnego szerokopasmowego dostpu do Internetu, usług wiadczonych drog elektroniczn i dostpnych w nim treci; 4

5 rozwoju umiejtnoci niezbdnych do aktywnego i twórczego uczestnictwa w usługach społeczestwa informacyjnego, w szczególnoci adaptacja systemu edukacyjnego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Niniejszy dokument strategiczny skupia si głównie na strategii informatyzacji na okres Na ten okres przewidywany jest bowiem przełom zwizany z wejciem do fazy masowej implementacji nowych rozwiza teleinformatycznych. Dlatego te, niejako z koniecznoci, perspektywa roku 2020 zarysowana została ogólnie. Obecnie brakuje szczegółowych analiz dotyczcych rozwoju ICT w tym okresie. Dynamizm i potencjał rozwoju technik informacyjnych i komunikacyjnych, w konkurencyjnej oraz w coraz szerszym stopniu otwartej gospodarce wiata jest tak duy, e nawet klasyczne w gospodarce okresy prognoz rednioterminowych s trudne do scharakteryzowania. Dlatego te, Polska stojc przez zadaniem okrelenia głównych celów oraz priorytetów Narodowego Planu Rozwoju na lata , musi zdefiniowa własn polityk w zakresie informatyzacji, gdy włanie ta sfera, jak adna inna, wpływa bdzie horyzontalnie, wielowtkowo na wszystkie niemal sfery ycia i aktywnoci Polski i Polaków. 5

6 2. KONTEKST EUROPEJSKI STRATEGIA LIZBOSKA I INICJATYWA I2010 Wejcie Polski do struktur UE spowodowało fundamentalne zmiany w obszarze wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych. Niezalenie od faktu, i dynamiki procesu akcesyjnego nie sposób sprowadzi wyłcznie do kwestii ICT, oczywiste jest, e po wizje informatyzacji Polski bez odniesienia do kontekstu europejskiego (lub w oparciu o modele spoza UE) naley ostatecznie odłoy do lamusa. Mona powiedzie, e od skutecznoci włczenia si we wspólnotowy proces rozwoju społeczestwa informacyjnego zaley wykorzystanie przez Polsk szans oferowanych przez Uni Europejsk, to na ile Polska bdzie jednym z podmiotów polityki wspólnotowej w tym obszarze, a nie jej przedmiotem. Inicjatywy europejskie podejmujce problematyk konkurencyjnoci UE w skali globalnej w coraz wikszym stopniu wskazuj na kluczow rol technik informacyjnych i komunikacyjnych w transformacji krajów Unii Europejskiej do fazy społeczestwa opartego na wiedzy. Wyrazem tego podejcia jest Komunikat Komisji Europejskiej i Europejskie Społeczestwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, ogłoszony w dniu 1 czerwca 2005 r. 2 Inicjatywa stanowi z jednej strony kontynuacj Planów działania eeurope 2002, eeurope 2005 Społeczestwo informacyjne dla wszystkich, z drugiej wpisuje si w szersz refleksj nad wdraaniem Strategii Lizboskiej, jaka została zapocztkowana w trakcie wiosennego Szczytu Rady Europejskiej w roku Propozycja Komisji Europejskiej stworzenia strategicznych ram dla rozwoju społeczestwa informacyjnego jest rozwiniciem celów zawartych w czci makroekonomicznej Zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia , bdcych programem odnowionej Strategii Lizboskiej. Sanacja Strategii Lizboskiej przypisuje kluczowe znaczenie do technik informacyjnych i telekomunikacyjnych jako do motoru napdzajcego wzrost gospodarczy, konkurencyjno gospodarki i zatrudnienia. Unia Europejska, w porównaniu z innymi rozwinitymi regionami wiata, nie wykorzystuje bowiem w pełnym stopniu moliwoci, 2 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions i2010 A European Information Society for growth and employment COM(2005) 229 6

7 jakie stwarzaj technologie ICT zarówno pod wzgldem ich wykorzystania, jak i poziomu inwestycji w tym sektorze. Konieczne stało si zatem zdefiniowanie nowej inicjatywy okrelajcej ramy regulacyjne dla rozwoju społeczestwa informacyjnego na obszarze Unii Europejskiej do 2010 r. Pocztkowe i w tytule i 2010, w zwizku z powyszym, ma trojakie znaczenie: i) ukoczenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierajcej otwarty i konkurencyjny rynek wewntrzny w dziedzinie społeczestwa informacyjnego i mediów; ii) wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT, majce na celu wspieranie wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy; iii) stworzenie integracyjnego europejskiego społeczestwa informacyjnego, które przyczyni si do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami zrównowaonego rozwoju, stawiajc na pierwszym miejscu lepszy poziom usług publicznych i jako ycia. W kadym z wyej wymienionych obszarów KE zaproponowała realizacj konkretnych działa, takich jak: Ad 1: - Przegld ram regulacyjnych dotyczcych łcznoci elektronicznej (2006 r.), obejmujcy opracowanie strategii na rzecz wydajnego zarzdzania widmem radiowym (2005 r.). - Stworzenie spójnych ram rynku wewntrznego w dziedzinie społeczestwa informacyjnego i mediów przez: o unowoczenienie ram prawnych dotyczcych usług audiowizualnych, rozpoczynajce si w 2005 r. od wniosku Komisji dotyczcego zmian do dyrektywy Telewizja bez granic, o analiza i wprowadzenie niezbdnych zmian do przepisów wspólnotowych majcych wpływ na usługi z dziedziny społeczestwa informacyjnego i mediów (2007r.), o aktywne wspieranie szybkiego i efektywnego wprowadzenia w ycie istniejcego i zaktualizowanego acquis dotyczcego usług z dziedziny społeczestwa informacyjnego i mediów, - Dalsze wspieranie tworzenia i rozpowszechniania treci europejskiej, - Opracowanie i wdroenie strategii na rzecz bezpiecznego europejskiego społeczestwa 7

8 informacyjnego (2006 r.), - Okrelenie i wspieranie ukierunkowanych działa na rzecz interoperacyjnoci, szczególnie w zakresie zarzdzania prawami cyfrowymi (2006/2007 r.). Ad 2: - Przedstawienie wniosku dotyczcego zwikszenia o 80% wspólnotowego wsparcia dla bada nad ICT do 2010 r. oraz zachcanie pastw członkowskich do podjcia podobnego kroku, - Priorytetowe wspieranie bada strategicznych nad ICT z uwzgldnieniem kluczowych filarów technologicznych z 7PR (2007 r.), - Uruchomienie inicjatyw z dziedziny bada i wdroenia, których celem jest pokonanie głównych barier wymagajcych rozwiza zarówno technologicznych jak i organizacyjnych (2006 r.), - Okrelenie rodków uzupełniajcych w celu zachcenia podmiotów prywatnych do inwestowania w badania i innowacje w dziedzinie ICT (2006 r.), - Przedstawienie szczegółowych wniosków dotyczcych społeczestwa informacyjnego dla wszystkich w ramach Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dotyczcych Spójnoci na lata , -Okrelenie polityki w dziedzinie e-biznesu, majcej na celu usunicie barier technologicznych, organizacyjnych i prawnych utrudniajcych wprowadzenie ICT, ze szczególnym uwzgldnieniem małych i rednich przedsibiorstw, - Opracowanie narzdzi wspierajcych nowe wzorce pracy, które zwiksz poziom innowacji w przedsibiorstwach i ułatwi adaptacj do nowych wymogów w zakresie umiejtnoci. Ad 3: - Przedstawienie wytycznych politycznych na temat e-dostpnoci i zasigu usług szerokopasmowych (2005 r.), - Przedstawienie wniosku dotyczcego europejskiej inicjatywy na rzecz e-integracji (2008 r.), - Przyjcie Planu działania na rzecz elektronicznej administracji oraz strategicznych wytycznych na temat usług publicznych opartych na ICT (2006 r.), - Zainicjowanie projektów demonstracyjnych majcych na celu operacyjne sprawdzenie rozwiza technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczcych wprowadzenia usług publicznych on-line (2007 r.) - Ustanowienie na pocztek trzech wzorcowych inicjatyw ICT z dziedziny jakoci ycia (2007 r.) 8

9 Zamysłem Komisji Europejskiej jest wykorzystanie do realizacji Programu do roku 2007 obecnych mechanizmów finansowych (6 PR Priorytet ICT, fundusze strukturalne, programy eten, econtentplus, Safer InternetPlus, Media, elearning, MODINIS). Po roku 2007 realizacja inicjatywy bdzie wspierana przez nowe mechanizmy finansowe w szczególnoci 7 PR 3 a zwłaszcza nowy, dualny wzgldem działa 7 FP instrument, jakim ma by Program Ramowy na rzecz Innowacyjnoci i Konkurencji (CIP) 4. Zgodnie z propozycj Komisji Europejskiej ma zastpi i przebudowa dotychczasowe inicjatywy, takie jak m.in. eten, econtentplus, MODINIS. Komisja Europejska zakłada ponadto, e kraje członkowskie zdefiniuj, zgodnie ze Zintegrowanymi wytycznymi na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia , priorytety społeczestwa informacyjnego, które stanowi maj cz Narodowych Programów Działa 5. Roczne raporty z wdraania programów bd analizowane w Raportach Komisji z wdraania Strategii Lizboskiej. 3 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council Concerning the 7th framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) and Proposal for a Council Decision Concerning the seventh framework programme of the European Atomic Energy Community Euratom) or nuclear research and training activities (2007 to 2011), (COM (2005) 119 final). 4 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing Competitiveness and Innovation Framework Programme ( ), (COM (2005) 121 final). 5 Czyli w przypadku Polski Narodowego Planu Rozwoju 9

10 3. STAN INFORMATYZACJI KRAJU NA ROK Stan infrastruktury teleinformatycznej kraju W 2002 roku w Polsce poziom inwestycji w telekomunikacj per capita wyniósł 35,4 USD duo mniej ni w najlepiej rozwinitych krajach UE 6. Indeks dostpu cyfrowego na koniec 2002 r. ukształtował si na poziomie 0,59, co w porównaniu z najwyszymi wskanikami UE (np. Szwecja 0,85, Dania 0,83) daje take wynik o wiele słabszy 7. Polska w 2003 r. zajła 57 miejsce w rankingu konkurencyjnoci wiatowych gospodarek 8. Na konkurencyjno t znacznie oddziałuje rozwój infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. W 2004 r. wskanik mieszkaniowych telefonicznych linii abonenckich na 100 mieszkaców wyniósł 73,8, natomiast abonentów telefonii komórkowej na 100 mieszkaców 55. Liczba abonentów i uytkowników wyniosła 21,15 mln i była wiksza o 21,6% ni w kocu 2003 r. 9 W 2003 r. odnotowano 12,26 mln telefonicznych łcz głównych, co stanowi wskanik 321,4 na 1000 osób. Istniały równie 7932 automatyczne cyfrowe centrale miejscowe, w tym na wsiach Natomiast automatycznych cyfrowych central midzystrefowych istniało 97. Liczba abonentów poszczególnych systemów łcznoci wykazywała zdecydowanie tendencje rosnce - w latach nastpił bezwzgldny przyrost liczby abonentów telefonii przewodowej o 9,5% (w tym na wsi o 26%) oraz bezwzgldny przyrost liczby abonentów telefonii komórkowej o 339,8%. Wzrost liczby abonentów odnotowały równie telewizje kablowe (w latach o 9,1%) 10. Techniczne moliwoci dostpu do Internetu w 2004 r. miało 26% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Na terenach miejskich odsetek ten wyniósł 31%, a na wsi 15%. Tylko 36% gospodarstw domowych posiada komputer co w porównaniu do redniej dla nowych krajów członkowskich (43%) jest cigle niesatysfakcjonujcym wynikiem. Stopie wyposaenia w komputery zaley m.in. od wysokoci dochodów. Ponad 73% gospodarstw o przecitnych miesicznych dochodach netto powyej 7200 PLN posiadało komputer. 6 Dla porównania: Dania 238,9 USD; Wielka Brytania 227,3 USD; Portugalia 191,1 USD; Szwecja 166 USD; Hiszpania 128 USD, Czechy 80 USD, Słowenia 75 USD; Wgry 67 USD; World Telecommunication Development Reports, 2003, ITU. 7 IDC uwzgldnia cztery elementy: infrastruktur informacyjn, wiedz i umiejtnoci społeczestwa, jako dostpu do ICT, wpływ dochodów na ICT. 8 The World Competitiveness Yearbook 2004; 2001, IMD 9 Stan telekomunikacji w Polsce, dane na koniec III kwartału 2004 r. 10 Łczno Wyniki Działalnoci w 2003; 2002; 2001; 2000 roku, GUS, Warszawa

11 Natomiast gospodarstwa o dochodach w przedziale PLN i poniej 1440 PLN miesicznie były wyposaone w komputery znacznie rzadziej odpowiednio 43% i 16%. Prawie jedna trzecia gospodarstw domowych (32%) majcych techniczne moliwoci dostpu do Internetu w 2004 r. wykorzystywała łcza szerokopasmowe (pozwalajce na przesyłanie danych z prdkoci ponad 128 kb/s), a 36% korzystało z modemu analogowego. Poziom dostpu do Internetu w polskich gospodarstwach domowych (26%) jest niszy od redniego w UE, gdzie wynosi on 43%. Dla porównania, najwyszy wskanik dostpu do Internetu w domu odnotowano w Danii (69%), a najniszy na Litwie (12%). 11 W 2004 r. komputery wykorzystywało 92% przedsibiorstw, a 85% posiadało dostp do Internetu. Praktycznie wszystkie due przedsibiorstwa (z liczb pracujcych wynoszc 250 osób i wicej) wykorzystywały komputery i miały dostp do Internetu. Niemal wszystkie (99%) przedsibiorstwa rednie (z liczb pracujcych wynoszc od 50 do 249 osób) były wyposaone w komputery, a 98% z nich posiadało dostp do Internetu. Sporód przedsibiorstw korzystajcych z Internetu 38,4% 12 ankietowanych przedsibiorców zadeklarowało, e ich firmy składały zamówienia przez Internet - były to jednak głównie firmy rednie lub due. Biorc pod uwag udział w zatrudnieniu dotyczyło to tylko 19% przedsibiorstw, podczas gdy rednio w Unii Europejskiej było to około 46%. Zamówienia przez Internet otrzymywało 22,3% przedsibiorstw w Polsce Poziom rozwoju e-usług administracji publicznej Poziom zaawansowania rozwoju usług publicznych wród krajów EU-25 wynosi 68%, w tym w Polsce 35%. Poziom pełnej interaktywnoci usług publicznych on-line kształtuje si na poziomie 40%, w tym w Polsce 9% (3 pozycja od koca). Najwyszym wskanikiem rozwoju e-usług publicznych dla obywateli charakteryzuj si takie usługi, jak: poszukiwanie pracy (74%), podatek dochodowy od osób fizycznych (50%), rejestracja na wysze uczelnie (36%) oraz akty stanu cywilnego. Z kolei najniszy poziom rozwoju dotyczy usług z zakresu słuby zdrowia (2%) i rejestracji zgłosze na policj (2%). Stan rozwoju e-usług publicznych skierowanych do osób prawnych jest wyszy ni skierowanych do osób fizycznych. Najwyszy wskanik dotyczy obowizkowych ubezpiecze społecznych (100%), obsługi deklaracji celnych (100%) i podatku VAT (50%). O ile w przypadku obowizkowych ubezpiecze społecznych tak wysoki poziom rozwoju 11 ródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsibiorstwach i gospodarstwach domowych w 2004 r., GUS, Warszawa Dane Głównego Urzdu Statystycznego za rok

12 uwarunkowany jest regulacjami prawnymi, tak w przypadku dwóch pozostałych usług rozwój osignity został głównie dziki samodzielnym inicjatywom jednostek administracji publicznej poszczególnych województw. Na niskim poziomie utrzymuje si usługa uiszczania opłat za korzystanie ze rodowiska (25%) oraz rejestracji przedsibiorstw (5%). Wikszo urzdów administracji publicznej osignła poziom informacyjny, który nie wymaga transformacji w wewntrznym funkcjonowaniu urzdu i jest relatywnie łatwy do osignicia. Na niskim poziomie rozwoju pozostaj usługi transakcyjne wymagajce projektowania procedur wewntrznych, integracji rejestrów pastwowych i baz danych, zmiany uregulowa prawnych oraz stworzenia nowych regulacji organizacyjnych, klasyfikacji oraz standardów. Take brak dowiadczenia w zarzdzaniu projektami elektronicznej administracji oraz brak wizji jej rozwoju skutkuje niskim poziomem rozwoju e-usług. 99,4% urzdów posiada dostp do Internetu, jednak a 80% urzdów gminnych łczy si z Internetem tylko za pomoc modemu. 13 Informatyzacja nie jest priorytetem w ponad 70% urzdów na ten cel przeznaczono w 2003 r. nie wicej ni 1% budetu. Cyfryzacja telewizji stanowi realn szans upowszechnienia uniwersalnych terminali dostpu do treci audiowizualnych, umoliwiajcych korzystanie z usług publicznych z wykorzystaniem kanału zwrotnego (od uytkownika do serwera usługowego) 14. Moliwoci takie daj róne technologie łcznoci, szczególnie: telefonia komórkowa (GSM lub UMTS), telefonia stacjonarna z łczami komutowanymi lub sieci IP. Sporód ok. 12,5 mln gospodarstw domowych w Polsce w 2003 r. 98,4% posiadało analogowy odbiornik telewizyjny 15. Transmisja sygnału telewizyjnego w standardzie analogowym nie umoliwia wprawdzie dostpu do zaawansowanych usług informacyjnych, ograniczajc si do podstawowego przekazu obrazu i dwiku oraz telegazety, ale dane te obrazuj potencjał przyszłego rynku telewizji cyfrowej, w ramach, której moliwa bdzie realizacja usług dostpu do zasobów danych, równie o charakterze interaktywnym Infrastruktura teleinformatyczna nauki W latach Komitet Bada Naukowych finansował budow infrastruktury informatycznej nauki. W efekcie tego programu powstało 21 Miejskich Sieci Komputerowych, 5 orodków Komputerów Duej Mocy, 2 sieci rozległe nauki (NASK do 1997 r. i POL-34/622 działajca do 2003 r.). 13 Raport ARC Rynek i Opinia dla Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, wrzesie Strategia przejcia z techniki analogowej na cyfrow w zakresie telewizji naziemnej. Przyjta przez Rad Ministrów w dniu 4 maja 2005 r. 15 Dane za Rocznikiem Statystycznym GUS na rok

13 Ponadto, w tym czasie prowadzono akcj dofinansowania budowy sieci lokalnych i kampusowych jednostek naukowych oraz zakupu oprogramowania naukowego, baz danych i baz bibliograficznych. Od 2000 r. prowadzony jest program o nazwie PIONIER Polski Internet Optyczny: Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczestwa Informacyjnego, w ramach którego realizuje si ogólnopolsk wiatłowodow sie nauki. Sie ta aktualnie obejmuje ok. 3 tys. km wiatłowodów (docelowo w 2006 r. 6 tys. km) łczcych naukowe wiatłowodowe sieci miejskie. W sieci uruchomiono transmisj DWDM na jednym kanale (w 2006 r. 2 kanały, docelowo moliwe 32 kanały) z szybkoci 10 Gb/s w technologii Ethernet. Sie ta połczona jest z sieci GÉANT (GÉANT2) kanałem 10 Gb/s. 13

14 4. WIZJA INFORMATYZACJI POLSKI Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Polska w drodze do globalnego społeczestwa informacyjnego stwierdza, e udział Polski w tej transformacji jest jej walk o byt w wiecie przyszłoci. W takim społeczestwie (...) informacja ma szczególne znaczenie, std ze swej natury pastwa s społeczestwami informacyjnymi. Informacja staje si głównym rodkiem produkcji, a wiedza decyduje o pozycji społeczestw w globalnej wiosce informacyjnej. Dlatego te celem strategii informatyzacji do roku 2013 i dalej do 2020 powinno by wsparcie wzrostu ekonomicznego i społecznego poprzez skuteczn stymulacj wykorzystania moliwoci technik informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich obszarach ycia istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja tak zakrelonego celu oznacza zaangaowanie sił i rodków pastwa w działania inicjujce i stymulujce (gdzie moliwe, wyprzedzajce). Z drugiej natomiast strony tworzenie ram prawnych i regulacji niezbdnych dla sprawnego rozwoju społeczestwa informacyjnego. Takie działania, dotyczy powinny wszystkich kluczowych obszarów składajcych si na gospodark opart na wiedzy: 1. Rozwoju systemu powszechnie dostpnych usług elektronicznych w administracji publicznej, biznesie i ochronie zdrowia, 2. Stymulacji tworzenia i rozwoju polskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególnoci zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjnej pozycji polskiej gospodarki w UE, rozwoju przedsibiorczoci oraz zwikszenia spójnoci społecznej i gospodarczej (w tym treci wielojzycznych), 3. Rozwoju infrastruktury teleinformatycznej pastwa, w szczególnoci zapewnienia powszechnego szerokopasmowego dostpu do Internetu i usług wiadczonych drog elektroniczn i dostpnych w nim treci, 4. Rozwoju umiejtnoci niezbdnych do uczestnictwa w usługach społeczestwa informacyjnego, co w szczególnoci spowoduje głbok adaptacj systemu edukacyjnego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Działania stymulujce powinny zmierza do: - Zwikszenia poday (stymulacji rozwoju) usług elektronicznych i wartociowych zasobów cyfrowych, 14

15 - Rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i umiejtnoci niezbdnych do korzystania z usług i treci. Stosowanie mechanizmów stymulujcych i wspierajcych w obszarze poday wywoła efekt dodatniego sprzenia zwrotnego i stymulacj rynku poprzez wywołanie popytu. Brak stymulacji w obszarze wzmacniania infrastruktury dostpowej i rozwoju niezbdnych umiejtnoci bdzie skutkował brakiem popytu na usługi i treci cyfrowe. Zamiast rozwoju bdziemy mieli swoiste sprzenie zwrotne niemonoci, którego efektem jest zjawisko wykluczenia cyfrowego 16 (vide rysunek). Poda infrastruktury teleinformatycznej i e-umiejtnoci Popyt na infrastruktur teleinformatyczn i e-umiejtnoci Stymulacja i wsparcie () Popyt na usługi elektroniczne i treci cyfrowe Poda usług elektronicznych i treci cyfrowych Rysunek 1: Obszary działa stymulujcych proces informatyzacji Poniej przestawiono zarys działa w poszczególnych obszarach: 4.1. Rozwój usług elektronicznej gospodarki: Diagnoza stanu informatyzacji w Polsce wyranie pokazuje, e poziom rozwoju usług elektronicznych wiadczonych przez sektor publiczny i prywatny znaczco odbiega od wskaników Unii Europejskiej. Niezbdne jest podjcie działa wspierajcych i stymulujcych wdraanie eusług w administracji publicznej, biznesie i ochronie zdrowia. Promowane powinny by rozwizania nowoczesne, innowacyjne w skali europejskiej oparte w szczególnoci o praktyczne wykorzystanie efektów programów ramowych bada i rozwoju w szczególnoci wspieranie projektów w zakresie: 16 Schemat przedstawiony na rysunku jest nazywany w literaturze Kołem Wykluczenia Cyfrowego 15

16 Innowacyjnych usług ebiznes poprzez stymulacj rozwoju usług on-line wspartych nowoczesnymi technologiami ICT i zawierajcymi moliwie duy wkład innowacyjnoci ze szczególnym podkreleniem osigni programów ramowych bada i rozwoju. Obejmuje to zarówno klasyczne usługi handlu czy bankowoci elektronicznej, jak i usługi specjalizowane np. eturystyka, ezdrowie itp. Konieczna jest stymulacja rozwoju usług on-line ze szczególnym uwzgldnieniem małych i rednich przedsibiorstw, które nie dysponuj wystarczajcymi zasobami kapitałowymi na pełne uczestnictwo w korzyciach elektronicznej gospodarki. Zagadnienie wykluczenia cyfrowego moe bowiem oprócz osób fizycznych dotyczy równie drobnych przedsibiorstw, które oprócz wysokich kosztów Internetu napotykaj na utrudnienia innego rodzaju np. w dostpie do platform elektronicznych oraz rynków B2B. Platformy aukcyjno-przetargowe i zaopatrzeniowe z katalogami elektronicznymi i systemami obsługujcymi zakupy stanowi obecnie narzdzia powszechnie wykorzystywane przez najwiksze firmy i midzynarodowe korporacje. Istnieje potrzeba poprawy dostpnoci MP do dotychczas funkcjonujcych e-rynków oraz tworzenie narzdzi umoliwiajcych konsolidacje zamówie lub łczenie przedsibiorstw w ramach łacuchów dostaw. Nowoczesnej elektronicznej administracji co oznacza wsparcie wdraania innowacyjnych, interaktywnych usług administracji elektronicznej (egovernment) dla przedsibiorców i obywateli, ze szczególnym podkreleniem usług o charakterze transgranicznym i paneuropejskim (pastwo jest zobligowane do realizowania swoich funkcji wobec obywateli zamieszkujcych całe terytorium UE). Istotnym aspektem bdzie budowa systemów zapewniajcych pełn transparentno działa pastwa wobec obywateli i przedsibiorców oraz uczestnictwo obywateli w procesie sprawowania władzy (tzw. Systemy edemokracji). Wymogiem nowoczesnej, efektywnej, usługowej w stosunku do obywatela administracji jest interoperacyjno bazujca na wspólnej platformie technologicznej. Dostpu do publicznych zasobów danych on-line poprzez wsparcie przebudowy zaplecza administracji (back-office) gwarantujce sprawny i skuteczny dostp do zasobów danych/informacji publicznej przeznaczonej dla przedsibiorców. Obejmuje to zadania zwizane z tworzeniem bezpiecznych platform usługowych obejmujcych zarówno jednostki administracji centralnej, jak i terenowej. 16

17 Rozwoju nowoczesnych usług medycznych (ezdrowie) poprzez podniesienie jakoci wiadczonych usług połczonych z reorganizacj sektora opieki zdrowotnej, przy wykorzystaniu technik informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój aplikacji telemedycznych oraz systemów informacyjnych. Rozwoju usług inteligentnego transportu wprowadzenie aplikacji telematycznych w transporcie ldowym, morskim oraz powietrznym i wspieranie cile z tym zwizanych systemów informacji przestrzennej (GIS) Zapewnienie powszechnego dostpu do usług elektronicznych Kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy ma powszechno oraz dostpno usług informacyjnych, bezporednio uzaleniona od poziomu rozwoju teleinformatycznej infrastruktury dostpowej. Dobrze rozwinita infrastruktura pozwala na obnienie cen usług o charakterze informacyjnym, zarówno ze wzgldu na wysz konkurencyjno usług łcznoci, jak i na szersz penetracj rodowiska ich odbiorców, a w konsekwencji ich wiksz dostpno. Kraje o wysoko rozwinitej infrastrukturze informatycznej, poprzez niszy koszt dostpu, przycigaj nowe inwestycje w zakresie ICT, dodatkowo zwikszajc swój potencjał gospodarczy. Badania wskazuj wyranie, e poziom rozwoju infrastruktury w Polsce, zarówno w swojej czci szkieletowej jak i dostpowej, w porównaniu z krajami wysoko rozwinitymi, jest niski. Mieszkacy terenów wiejskich, gdzie koszt dostpu jest znacznie wyszy, a potencjalne zyski z inwestycji mniejsze, pozostaj praktycznie wykluczeni ze społeczestwa informacyjnego. W perspektywie oznacza to niewykorzystanie potencjału demograficznego, jakim dysponuje Polska, a take niewykorzystanie szans stwarzanych przez przewidywan rewolucj technologiczn. Konsekwencj takiego scenariusza moe by wzrost rónicy poziomu rozwoju gospodarczego midzy Polsk a krajami rozwinitymi i wspomniane sprzenie zwrotne niemonoci. Wsparciem powinny zosta objte projekty w obszarze: Infrastruktury dostpu szerokopasmowego dla sfery publicznej i komercyjnej ze szczególnym podkreleniem rozwoju infrastruktury w obszarach, gdzie koszt jej budowy jest potencjalnie wysoki, natomiast efekt wykluczenia cyfrowego grony (obszary wiejskie, instytucje edukacyjne itp.). Akcja obj powinna równie wsparcie inicjatyw zwizanych z upowszechnieniem dostpu do Internetu np. PIAPów (publicznych punktów dostpu do Internetu) czy campusów wirtualnych obejmujcych orodki i akademickie. 17

18 Budowy infrastruktury teleinformatycznej dla nauki i rozwoju która zapewni niezbdne sprzenie zwrotne dla stymulacji przechodzenia z fazy B+R do aktywnego włczania si polskich jednostek naukowych do Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Szczególnie wspierane bd działania infrastrukturalne zwizane z budow szeroko pojtych wirtualnych organizacji nauki. Rozwoju platform dostpu wielokanałowego stymulacja rozwoju infrastruktury dostpowej do usług elektronicznych realizowanych w oparciu o technologie mobilne i inne alternatywne kanały dostpu (I-DTV, PDA), ze szczególnym podkreleniem innowacyjnych rozwiza wypracowanych w ramach programów ramowych bada i rozwoju Rozwój polskich zasobów cyfrowych Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymaga zapewnienia, aby w sieci globalnej znalazły si najcenniejsze krajowe zasoby informacyjne, zwłaszcza te majce bezporedni wpływ na rozwój krajowej przedsibiorczoci (zwłaszcza w kontekcie paneuropejskim i transgranicznym jak np. zasobów systemów eturystyki). Dotyczy to zwłaszcza zasobów, mogcych by wtórnie wykorzystanych w biznesie czy przez organizacje pozarzdowe (np. zawarto bibliotek i archiwów cyfrowych, wirtualnych muzeów, systemów informacji meteorologicznej, geograficznej, ekologicznej itp.). Szczególnie istotny jest rozwój zasobów zwizanych z dostpem do informacji publicznej oraz z uruchomienie systemów zapewniajcych wiksz przejrzysto sprawowania władzy i funkcjonowania administracji. Wsparciem powinny zosta objte projekty w zakresie: Rozwoju polskich zasobów cyfrowych ze szczególnym podkreleniem: cyfrowych zasobów bibliotecznych i archiwalnych, zasobów wirtualnych muzeów, systemów eturystyki i informacji geograficznej, systemów informacji ekologicznej, medycznej, zawartoci systemów zdalnej edukacji elektronicznej (enauczania - elearning) czy systemów elektronicznej komunikacji społecznej itp. Działanie to bdzie dotyczy projektów rozwijanych przez wszystkie kategorie podmiotów, zarówno nalecych do sfery administracji, biznesu czy organizacji pozarzdowych. Rozwoju systemów udostpniania zasobów informacji publicznej ze szczególnym podkreleniem systemów wtórnego wykorzystania zasobów informacji publicznej (w tym zasobów informacji prawnej), a take projektów zwizanych z udostpnianiem informacji wielojzycznej w polskich serwisach internetowych (zwłaszcza 18

19 publicznych) w kontekcie integracji Polski z UE. Obejmuje to take systemy zwizane z udostpnianiem informacji niezbdnych do realizacji funkcji Elektronicznej Demokracji (edemokracji) na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym Powszechna edukacja na rzecz społeczestwa informacyjnego Tradycyjna edukacja zwizana z koniecznoci zgromadzenia w jednym miejscu oraz w okrelonym czasie wykładowcy oraz słuchaczy jest coraz bardziej nieprzystajca do współczesnych czasów barier s chociaby si trudnoci komunikacyjne wynikajce z koniecznoci przemieszczania si. Kolejn zmian, jest coraz wiksza rola edukacji ustawicznej, adresowanej do szerokich grup społecznych. Wraz z szybkim rozwojem zaawansowanych technologii teleinformatycznych pojawia si konieczno cigłego dokształcania osób zwizanych z ich wykorzystywaniem. Problem ten, dotychczas rekompensowany poprzez kształcenie nowych kadr, w perspektywie lat stanie si krytyczny. Bez zainicjowania radykalnych działa naley spodziewa si wystpienia głbokiego deficytu wysoko kwalifikowanych kadr z jednej strony, z drugiej za powstania duych grup społecznych podlegajcych wykluczeniu cyfrowemu, czyli praktycznie pozostajcych poza yciem gospodarczym i społecznym. Dotyczy to w szczególnoci bezrobotnych, ludzi starszych, niepełnosprawnych czy emigrantów. Równie wane jest doskonalenie umiejtnoci polskich urzdników bez tego polska administracja stanie si skansenem administracyjnym UE. Dlatego te wsparciem powinny zosta objte projekty w zakresie: Rozwoju systemów elektronicznego kształcenia zdalnego (elearning) ze szczególnym podkreleniem systemów nakierowanych na grupy podlegajce wykluczeniu cyfrowemu. System ten powinien obj wszelkie formy zdalnego kształcenia i doskonalenia zawodowego: od edukacji przedszkolnej, przez szkoły i studia wysze, specjalizowane systemy dla niepełnosprawnych, doskonalenie zawodowe dorosłych, systemy wspierajce edukacj trzeciego wieku czy asymilacj migrantów (np. nauka jzyka polskiego) Rozwoju kwalifikacji zawodowych administracji co powinno obj utworzenie systemu certyfikowanego podnoszenia umiejtnoci zawodowych administracji publicznej w zakresie ICT, promocj europejskiego certyfikatu umiejtnoci komputerowych (ECDL). 19

20 5. PRIORYTETY INFORMATYZACJI POLSKI DO ROKU Cele strategiczne w perspektywie 2013 Cele procesu informatyzacji kraju w perspektywie roku 2013 mona nakreli nastpujco: - zlikwidowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w zagroonych grupach społecznych i obszarach geograficznych sprowadzenie do poziomu marginalnego, - wzrost penetracji wielokanałowego dostpu do szerokopasmowego Internetu do poziomu ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji, - dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umoliwiajce aktywne uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywnoci jak np. wirtualne organizacje naukowe, - stworzenie wewntrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (centralnej i samorzdowej) docierajcej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju; - stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform wiadczenia usług elektronicznych administracji wykorzystujcych podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny, w tym platform usług specjalizowanych (jak eturystyka, etransport), - wdroenie systemu identyfikacji obywatela bazujcego na wielofunkcyjnych dokumentach osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów edemokracji; - zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostpu on-line do wszystkich rejestrów pastwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej; - zwikszenie dostpnoci do systemu usług elektronicznych w Polsce wiadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu co najmniej 80 % usług w przypadku administracji 100 % usług wiadczonych on-line, - osignicie 95% wskanika dostpnoci i 90% wskanika nasycenia dla telewizji cyfrowej 17 - zwikszenie dostpnoci polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojzycznej w Internecie minimum 80% zasobów dostpnych dodatkowo w przynajmniej jednym jzyku oficjalnym UE (obok polskiego), 17 W odniesieniu do poszczególnych obszarów wdraania naziemnej telewizji cyfrowej, zgodnie z przyjt przez Rad Ministrów w dn. 4 maja 2005 r. Strategi przejcia z nadawania analogowego na cyfrowe 20

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ Nazwa zadania: Inwestor: Opracowanie koncepcji wdrożenia sieci teleinformatycznej dla potrzeb gminy, oraz przedstawienie w formie opisowej zasady działania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI. Bibliografia... 33

SPIS TRECI. Bibliografia... 33 SPIS TRECI Wprowadzenie...3 1. Mobilne płatnoci definicja... 4 2. Instrumenty płatnicze wykorzystywane w mobilnych płatnociach... 4 3. Typy mobilnych transakcji...8 4. Dobra nabywane przez telefon komórkowy...8

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo