Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC"

Transkrypt

1 Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania rynku biomasy Październik 2014

2 Rynki biomasy na Platformie InfoEngine OTC Na Platformie InfoEngine OTC funkcjonują 2 rynki biomasy: Rynek Lokalny Biomasy dla potrzeb uzyskiwania ciepła, Rynek Biomasy na Cele Energetyczne z możliwością korzystania z systemu wsparcia OZE.

3 Rynek Lokalny Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Na Rynku Lokalnym Biomasy towarem jest biomasa dla celów spalania i uzyskiwania ciepła, dalszej jej przeróbki lub biomasa dla celów eksportu. Podmiotami rynku są: Po stronie sprzedaży Wytwórcy biomasy Importerzy biomasy Podmioty przetwarzające biomasę Po stronie kupna Hurtownicy, Odbiorcy biomasy Eksporterzy biomasy

4 Rynek Lokalny Biomasy dla potrzeb uzyskiwania ciepła na Platformie InfoEngine OTC Wartościami dodanymi na Rynku Lokalnym Biomasy są: a. transparentność obrotu b. brak barier wejścia, c. system zabezpieczeń i rozliczeń, wprowadzający bezpieczeństwo finansowe realizacji zawartych transakcji i dostaw biomasy. Bezpieczeństwo finansowe transakcji daje szanse i podstawy do rozwoju działalności agregatorów i hurtowników, którzy stanowić powinni stronę podażową na rynku biomasy na cele energetyczne.

5 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne na Platformie InfoEngine OTC Zakłada się, że Rynek Biomasy na Cele Energetyczne będzie częścią Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy (KSUB), wdrażanego przez Urząd Regulacji Energetyki. Towarem na Rynku Biomasy na Cele Energetyczne jest biomasa posiadająca dokumentację, pozwalającą na uzyskanie przez Kupującego prawa do skorzystania z systemu wsparcia OZE.

6 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Podmioty Certyfikujące Zakłada się, że certyfikacji uczestników obrotu biomasą może dokonywać wyspecjalizowana, posiadająca właściwe akredytacje instytucja, która opracuje i wdroży procedury i wymagania procesu certyfikacji, zapewniające zgodność z wymaganiami prawa oraz wytycznymi URE co do właściwego dokumentowania pochodzenia biomasy, stosowanych procedur i nadzoru nad procesem produkcji, zakupu, przeróbki i sprzedaży biomasy. Certyfikujące Podmioty pod groźbą wykluczenia ich z możliwości współpracy z systemem, niezwłocznie korygować będą procedury i procesy certyfikacji, zgodnie z zapisami zmieniającego się prawa i wymaganiami URE.

7 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Certyfikowane Podmioty Certyfikowane Podmioty, zgodnie z założeniami, odpowiedzialne będą za prowadzenie dokumentacji zgodnie z procedurami i wymaganiami niezbędnym dla uzyskania certyfikatu, oraz za posiadanie i przekazanie Kupującemu właściwej dokumentacji sprzedawanej biomasy, niezbędnej dla uzyskania przez Kupujących możliwości skorzystania z systemu wsparcia OZE. Aktualna Lista Certyfikowanych Podmiotów, wraz z możliwością dostępu do certyfikatów, dostępna będzie na publicznej stronie internetowej. Certyfikowane Podmioty, na ich wniosek, będą mogły być dopuszczone do udziału w Rynku Biomasy na Cele Energetyczne na Platformie InfoEngine OTC

8 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Konfiguracja Uczestników Obrotu Dla podniesienia wiarygodności uczestników rynku, każdy Sprzedawca dopuszczany do obrotu będzie posiadał swoją charakterystykę zawierającą między innymi posiadane referencje, krótki opis biznesowy, listę posiadanych certyfikatów, opis doświadczeń na rynku biomasy itp. Wszystkie związane z tym dokumenty będą dostępne innym uczestnikom rynku w plikach pdf. Każdy uczestnik Platformy InfoEngine OTC będzie mógł skonfigurować listę podmiotów z którymi chce zawierać transakcje i listę podmiotów z którymi nie chce zawierać na tym rynku transakcji. Brak wzajemnego skonfigurowania podmiotów strony popytowej i podażowej uniemożliwia zawarcie transakcji pomiędzy tymi podmiotami.

9 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Dokumentacja dla Kupujących upujący otrzymywać będą z InfoEngine potwierdzenia, że zakup biomasy na Platform InfoEngine OTC dokonany został od uwierzytelnionego przez właściwy Podmiot ertyfikujący Sprzedawcy a w przypadku zakupu uwierzytelnionej biomasy, że zakupion partia biomasy została przez właściwy Podmiot Certyfikujący uwierzytelniona. Potwierdzenia wskazywać będą co najmniej rodzaj i wielkość partii biomasy, dane Uwierzytelnionego Sprzedawcy, nazwę Podmiotu Certyfikującego oraz datę zawarcia transakcji. Zakłada się, że potwierdzenia oraz faktury związane z potwierdzeniem, będą ważnymi dokumentami dla URE dla uznania prawa Kupującego do skorzystania z systemu wsparcia OZE

10 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Model nie narusza praw i zakresu działań URE URE może uznać biomasę za spełniającą warunki skorzystania z systemu wsparcia OZE na podstawie otrzymanego przez Kupującego Potwierdzenia, posiada jednak prawo kontroli wszystkich źródłowych dokumentów niezbędnych dla pełnej kontroli biomasy, jej pochodzenia itp. W przypadku gdy postępowanie kontrolne URE zakończy się brakiem uznania prawa Kupującego do uzyskania możliwości skorzystania z systemu wsparcia OZE, URE nie uzna Kupującemu danej partii biomasy za biomasę objętą systemem wsparcia OZE.

11 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Konsekwencje braku uznania przez URE biomasy za spełniającą warunki dla skorzystania z systemu wsparcia OZE Konsekwencjami braku uznania przez URE danej partii biomasy za biomasę spełniającą warunki dla skorzystania przez Kupującego z systemu wsparcia OZE będą: Dla Kupującego brak uzyskania możliwości skorzystania z systemu wsparcia OZE dla danej partii biomasy. Dla Sprzedającego korekta ceny danej partii biomasy do 40% jej wartości rozliczeniowej określonej w Umowie (zapis w umowie ramowej obowiązującej na Platformie InfoEngine OTC). W uzasadnionych przypadkach czasowe lub całkowite wykluczenie Sprzedającego z systemu rynku Biomasy dla Celów Energetycznych. Dla wiarygodności KSUB potrzebne jest jasne przesłanie URE, że w przypadku braku możliwości uznania biomasy, zakupionej w dobrej wierze od Uwierzytelnionego Sprzedawcy, za spełniającą warunki do skorzystania z systemu wsparcia OZE, jedyną konsekwencją dla Kupującego ze strony URE będzie brak możliwości skorzystania z systemu wsparcia OZE.

12 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne System zabezpieczeń i rozliczeń Dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu, realizacji dostaw oraz terminowej i właściwej zapłaty opracowano i wdrożono System Zabezpieczeń i Rozliczeń Finansowych oparty na bankowym rachunku powierniczym. System zabezpieczeń zabezpiecza wiarygodność składanych ofert oraz tworzy zabezpieczenia pełnej realizacji transakcji. System rozliczeń zabezpiecza środki za dany okres dostaw i dokonuje płatności zgodnej z umową i rzeczywistą wielkością dostaw, o ile spełnione zostały warunki dokonania takich płatności.

13 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Płatności Płatności dokonywane przez System Zabezpieczeń i Rozliczeń, zgodnie z zapisami w umowie ramowej dokonywane są wg poniższego schematu: 40% wartości faktury za dostarczoną w danym okresie dostaw biomasę, w 3 dniu roboczym po dostarczeniu faktury 60% wartości faktury płatne po uzyskaniu z URE informacji o uznaniu danej partii biomasy za spełniającą warunki skorzystania przez Kupującego z systemu wsparcia OZE ale nie później niż w ciągu 60 dni od prawidłowo dostarczonej faktury za dostarczoną w danym okresie dostaw biomasę. Brak uznania przez URE partii biomasy za spełniającą warunki skorzystania przez Kupującego z systemu wsparcia OZE, zgodnie z umową ramową obowiązującą na Platformie InfoEngine OZE, oznacza brak zapłaty 60% wartości faktury lub roszczenia Kupującego w stosunku do Sprzedającego w wysokości 60% wartości zapłaconej w całości faktury.

14 System transakcyjny powinien: Umożliwiać realizację wymagań uczestników rynku w szczególności związanych ze specyfiką i z technicznymi wymaganiami kotłów. Umożliwiać realizację rynku. Być prosty i przyjazny i intuicyjny w użytkowaniu. Wprowadzać wartości dodane do obrotu. Zapewniać bezpieczeństwo i wiarygodność obrotu. dodatkowych wymagań i oczekiwań użytkowników

15 Realizacja poprzez: Możliwość zdefiniowania dla poszczególnych MD dopuszczalnych rodzajów biomasy. Możliwość zdefiniowania dla poszczególnych MD wymagań co do poszczególnych parametrów fizyko chemicznych. Możliwość zdefiniowania dla każdego MD parametrów biomasy, warunków braku realizacji odbioru i realizacji transakcji, kar umownych wynikających z niedotrzymania wymaganych parametrów fizyko chemicznych biomasy itp. Wszystkie konfiguracje związane z MD dokonywane są wg życzeń i potrzeb właściciela danego MD.

16 ealizacja następuje poprzez: Możliwość zdefiniowania dla każdego MD dodatkowych zapisów umownych, tanowiących uzupełnienie zawieranej w chwili zawierania transakcji umowy amowej, Możliwość wprowadzenia dla każdego MD dodatkowych wymagań związanych z odzajem transportu biomasy, grafikami dostaw, odpowiedzialnością za iedotrzymanie terminów dostaw itp. Możliwość zdefiniowania dla każdego MD tabeli upustów za niedotrzymanie arametrów fizyko chemicznych dostarczanej biomasy. Możliwość wprowadzenia dla każdego MD innych wymagań charakterystycznych la danego MD.

17 System transakcyjny umożliwia między innymi: Ograniczanie widoku rynku do poszczególnych MD i poszczególnych rodzajów biomasy Możliwość otwierania dowolnej ilości okien związanych z dowolnymi MD i dowolnymi rodzajami biomasy Ograniczenie widoku tabel transakcyjnych do niezbędnego minimum z zachowaniem łatwego podglądu innych ważnych parametrów ofert.

18 artościami dodanymi na Platformie InfoEngine OTC są między innymi: ystem zabezpieczeń i rozliczeń prowadzony we współpracy z bankiem iarygodnienie finansowe uczestników obrotu. ransparentności prowadzonego obrotu biomasą poprzez anonimowość ofert iemożliwienie wpływu Stron transakcji na proces jej zawierania. enerowanie wskaźników cenowych biomasy w poszczególnych MD. ystemowe rozwiązania za dostarczanie biomasy bez właściwej dokumentacji, zwalającej na uzyskanie możliwości skorzystania z systemu wsparcia OZE. enerowanie dokumentów dla URE potwierdzających zawarcie transakcji pomiędzy ierzytelnionymi podmiotami i/lub na uwierzytelnione partie biomasy. udowanie i rozwój rynku uwierzytelnionej biomasy.

19 la zwiększenia wiarygodności obrotu na rynku wprowadzono: Możliwość zdefiniowania dla poszczególnych MD dostępu jedynie podmiotów wierzytelnionych przez wybrane instytucje. Możliwość zdefiniowania dla poszczególnych MD składania ofert jedynie na wierzytelnione partie biomasy. Dla każdego MD możliwość konfiguracji wzajemnych uczestników obrotu, ozwalających na zawieranie transakcji jedynie pomiędzy wiarygodnymi artnerami. Dla każdego MD możliwość zmian konfiguracji wzajemnej podmiotów, możliwiającej eliminację z rynku nieuczciwych lub niewiarygodnych partnerów andlowych.

20 Każdy Sprzedawca dopuszczany do obrotu będzie posiadał swoją charakterystykę zawierającą między innymi posiadane referencje, krótki opis biznesowy, listę posiadanych certyfikatów i doświadczeń na rynku biomasy itp. Wszystkie związane z taką charakterystyką dokumenty będą dostępne innym uczestnikom rynku w plikach pdf.

21 Dziękuję za uwagę. Szymon Kosiński Dyrektor Generalny WSEInfoEngine S.A. tel

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Obowiązuje od 28 czerwca 2014 1. Definicje. Terminy stosowane w Umowie oraz dołączonej do niej dokumentacji są zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 96/17/IV/09 z dnia 13.11.2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Domen

Regulamin Giełdy Domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin Giełdy Domen. 2. Usługodawcą jest nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.) z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 I. DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: OWS) nadaje się następujące znaczenia: 1. Klient

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 258936-2012

Zamówienie public... - 258936-2012 Page 1 of 10 Zamówienie public... - 258936-2012 14/08/2012 S155 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona I.II.III.IV.VI. PL-Warszawa: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6 strona dokumentu: 1 z 6 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży () wiążą Invertek Drives Polska sp. z o.o., zwanego dalej Sprzedającym oraz naszych Klientów, jako Kupujących w zakresie

Bardziej szczegółowo