KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych."

Transkrypt

1 KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Dr n. med. Grażyna Bączek Dyplomowa praca licencjacka może mieć charakter pracy badawczej, poglądowej, przeglądowej lub kazuistycznej. Zaleca się aby pomieściła się ona na stronach formatu A4, a spis cytowanej literatury uwzględniał najnowsze źródła bibliograficzne. ( Objętość pracy licencjackiej nie powinna jednak przekraczać 60 stron. Dyplomowa praca magisterska może mieć charakter badawczy, poglądowy lub przeglądowy i powinna mieć wyraźnie zaznaczony walor poznawczy. Powinno cechować ją problemowe podejście i oryginalne ujęcie zagadnienia związanego z kierunkiem studiów. W przypadku pracy magisterskiej nie ma istotnych ograniczeń w ilości stron i może być ona kontynuacją zagadnienia poruszonego w pracy licencjackiej. ( nie żądajmy w pracy dyplomowej wnoszenia nowych osiągnięć do dotychczasowego stanu wiedzy, ale im więcej samodzielności, pomysłowości i własnych przemyśleń zawiera praca, tym walor jej jest większy (Pytkowski). warunkiem jest nie tylko obiektywny dobór materiału badawczego, poprawność przyjętej metody, jasny wykład i przemyślana interpretacja, ale także dążenie do poznania istoty jakiegoś zjawiska (Majchrzak, Mendel). Student powinien choćby na najwęższym odcinku, dokonać pracy odkrywczej, a przynajmniej porządkującej (Święcicki). Praca o charakterze teoretyczno-empirycznym ma na celu przedstawić nowe obszary wiedzy na wybrany temat. Praca o charakterze kompilacyjnym nie powinna ograniczać się wyłącznie do cytowania mniej lub bardziej obszernych fragmentów tekstów. Musi zawierać również próbę syntezy czyli tworzyć nową jakość, nową perspektywę, nowe spojrzenie na istniejące zagadnienie. 1

2 Układ pracy badawczej Spis treści - przejrzysty, z wyraźnym podziałem na rozdziały i podrozdziały Spis treści str. Wykaz skrótów... 5 Wstęp Rozdziały teoretyczne Rozdziały teoretyczne Założenia metodologiczne pracy cel pracy (warto rozróżnić cel pracy od celu badań oraz wyszczególnić cele szczegółowe) 3.2 problemy badawcze lub pytania badawcze hipotezy badawcze materiał i metody charakterystyka grupy badanej metody i narzędzia badawcze opracowanie statystyczne Wyniki i ich omówienie (wyniki + podsumowanie wyników) Dyskusja Wnioski Podsumowanie/Zakończenie Piśmiennictwo Spis tabel i rycin (opcjonalnie, a nawet uznawane przez wielu za błąd w sztuce) Aneks (np.narzędzie badawcze) Uwaga!!! Spis treści konstruujemy do trzeciego stopnia zagłębienia (czyli, główny rozdział 1, podrozdział 1.1, i pod-pod rozdział 1.1.1, nie powinno się już tworzyć kolejnych pięter ) W pracy można zawrzeć rozdział streszczenie pracy i umieścić go na początku lub końcu pracy. Jednakże jeśli wstęp zawiera element streszczenia nie powinno się już go duplikować. 2

3 Na stronie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ( znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące wyglądu strony tytułowej. Pliki Informacje dotyczące zakończenia studiów licencjackich/magisterskich, Zasady zakończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz standardy dyplomowej pracy licencjackiej i magisterskiej w Wydziale Nauki o Zdrowiu. 3

4 Praca kazuistyczna/studium przypadku wstęp cel opisu przypadku opis (dane ogólne: sytuacja rodzinna, wiek, zawód, rodzaj pracy itp.; wyniki badania fizycznego, opis stanu psychicznego, zasadnicze objawy) przebieg leczenia, dyskusja (zawierająca omówienie i komentarze) wnioski, piśmiennictwo W przypadku prac kazuistycznych warto posługiwać się procesem pielęgnowania. Uwaga!!!! Według dr Rebandla oświadczenia autora i promotora powinno stanowić odrębną cześć pracy!!! Jednakże na podstawie załączonego na stronie dokumentu, można wnioskować inaczej: Numerowanie stron (numery liczbami arabskimi, na dole strony i wypośrodkowane) należy rozpocząć od strony zawierającej podpisane oświadczenia opiekuna pracy i autora oraz zakończyć na ostatniej stronie spisu cytowanych publikacji. Dodatkowa rozbieżność wiąże się z liczbą egzemplarzy składanych pracy. Dokument stanowi, że student zobligowany jest do tego, by złożył w Dziekanacie pracę licencjacką/magisterską, w wyznaczonym terminie, przed egzaminem dyplomowym, w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na CD-ROM-ie wraz z oświadczeniami studenta i opiekuna pracy. Obecnie studenci proszeni są o składanie 3 egzemplarzy. Procedura składanie pracy powinna wyglądać następująco: 1. Student składa w dziekanacie 2 egzemplarze pracy. 2. Dodatkowy egzemplarz, jedyny oprawiony (ogólnie przyjęte) przekazuje swemu promotorowi. 3. Po jeden ze złożonych w dziekanacie egzemplarzy przyjeżdża recenzent, a następnie odwozi on pracę po ocenie do dziekanatu (nie naruszając jej stanu). 4

5 Terminologia Pojęcia kluczowe muszą być wyczerpująco wyjaśnione i zdefiniowane. W przypadku wieloznaczności używanych w pracy pojęć (lub specyficznego w danej pracy rozumienia danego terminu np. zawężenia ogólnie przyjętego znaczenia), należy je najpierw zdefiniować, a następnie konsekwentnie je w ten sam sposób interpretować. Nowe terminy wymagają dodatkowego wyjaśnienia i opisu. W pracy stosować należy raczej skróty ogólno przyjęte, nie tworzyć własnych (albo tylko w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach) Jeśli nie zamieszcza się w pracy wykazu skrótów, każdy skrót musi być rozwinięty przy pierwszym użyciu. 5

6 Wstęp Powinien składać się z kilku akapitów, w zależności od obszerności pracy powinien zajmować 1-2 strony. Ma za zadanie wprowadzić czytelnika w badaną problematykę i ukazać intencje autora. Background, krótka charakterystyka (ogólne informacje o stanie badań w interesującym nas zakresie, co już wiadomo na dany temat, a czego jeszcze nie), sprecyzowanie tematu. Motywacja podjęcia tematu - uzasadnienie wyboru tematu badań. Przedstawienie celu pracy i/ lub celu badań, głównej tezy. Zakres pracy - można, (lecz nie trzeba) w skrócie przedstawić treść pracy. Ograniczniki należy opisać, które fragmenty pracy zostały świadomie przez autora pominięte. Kilka słów na zakończenie. 6

7 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Rozdziały teoretyczne Stanowią przedstawienie badanego problemu na podstawie literatury przedmiotu. Każdy rozdział należy rozpoczynać od nowej strony. Podrozdziały należy oddzielać jednym lub kilkoma pustymi wersami. Tytuł i numer rozdziału (cyfry arabskie) można umieścić na środku lub wyrównać do lewej strony. Tytuł podrozdziału wraz z jego numerem powinien się dobrze wyróżniać z tekstu. Nie należy wstawiać nagłówków lub stopek z oddzielną treścią. Nie należy stawiać kropek na końcu tytułu rozdziałów lub podrozdziałów. Nie należy w tytułach stosować cudzysłowów. W pracy magisterskiej powinny pojawić się przynajmniej trzy rozdziały, dobrze jeśli każdy z nich posiada przynajmniej dwa podrozdziały. Raczej nie jest wskazany podział pracy na części. UMIAR!!! Treść części teoretycznej ma być adekwatna do tematu pracy, należy unikać pisania wszystkiego, co się wie na dany temat. Jeśli dany temat jest dosyć powszechny, należy ograniczyć się do najnowszych doniesień, ewentualnie istniejących kontrowersji. (np. jeśli piszemy o wpływie edukacji na stosowanie antykoncepcji, nie opisujmy szczegółowo, w której części jajowodu dochodzi do zapłodnienia). Cześć teoretyczna ma również zainteresować, a nie tylko znudzić recenzenta. W pracach badawczych należy ograniczać część teoretyczną tylko do omówienia zagadnień poruszanych potem w badaniach. 7

8 CZĘŚĆ BADAWCZA Założenia metodologiczne pracy Ta część pracy zawiera cel pracy i metodykę badań w części tej należy przedstawić cel ogólny badań, cele szczegółowe, hipotezy badawcze, opis zastosowanych metod badawczych (metoda wyboru obiektów do badań, metody zbierania danych, metody opracowania i prezentacji wyników, technik i narzędzi badawczych). 1. Cel pracy i badań - cel ogólny - cele szczegółowe - problemy lub pytania badawcze - hipotezy badawcze 2. Metodyka badań - metody, techniki i narzędzia badawcze (uzasadnienie decyzji ich wyboru oraz omówienia sposobów ich realizacji w pracy). - charakterystyka grupy badanej, opis sposobu doboru próby, - opracowanie statystyczne (uzasadnienie wyboru odpowiednich testów statystycznych, przedział wartości p od której można uznać różnice za istotne, program statystyczny). Uwaga!!!!! Charakterystyka grupy badanej nie powinna znajdować się w części wyniki (oprócz wyjątkowych sytuacji, gdy przedmiotem badania jest jedynie charakterystyka badanej grupy). 8

9 Wyniki Powinny być przedstawione w sposób przejrzysty. Tabele należy numerować liczbami rzymskimi według kolejności pojawiania się w pracy, a tytuł umieszczać nad tabelą. (patrz przykład 1) Przykład 1 Tab. I. Procent porodów, podczas których zastosowano interwencje w latach [1]. liczba interwencji w trakcie porodu (za interwencję przyjęto: wywołanie lub przyspieszenie porodu, znieczulenie zewnątrzoponowe, nacięcie krocza) % porodów 0 3,91 % 1 30,73 % 2 42,28 % 3 18,88 % 9

10 Ryciny (ilustracje, wykresy, diagramy, fotografie) należy numerować liczbami arabskimi, a tytuł umieszczać pod ryciną. (patrz przykład 2) Przykład 2 Ryc.5. Występowanie liczby konfliktów interpersonalnych od czasu porodu (grupa A, N=50; grupa B N=50). Wszystkie ryciny i tabele są numerowane w sposób ciągły w całej pracy (czyli, jeśli w części teoretycznej mamy dwa zdjęcia, to w części badawczej pierwszy wykres będzie miał nr 3). Odwołania przy tabelach są obowiązkowe, w podpisie do ryciny należy podać źródło jej treści i należy je umieszczać w [1]. Najpierw zamieszczamy opis wyniku, a następnie rycinę jako ilustrację wyników. Na końcu opisu umiejscawiamy odnośnik (Tab. I, Ryc.2). Nie umieszczamy pod rycinami przedstawiającymi nasze wyniki komentarza - źródło: opracowanie własne (bo kogóż by miało ono być?). Podstawową zasadą obowiązującą dla tabeli i rycin jest ich niezależność od tekstu, czyli możliwość zrozumienia tabeli czy ryciny bez konieczności wczytywania się w tekst pracy (Zabielski). (czyli, poniższy autentyczny wykres, nie wiele nam mówi) 10

11 tak nie Ryc. Porady laktacyjne Nie dublujemy wyników. Jeśli przedstawiamy je na wykresie, nie umieszczamy tych samych danych obok w tabeli i vice versa. Przedstawienie zależności najlepiej prezentować w postaci tabeli krzyżowych lub wykresów (przykład 3 lub przykład 4). Opis powinien zawierać najważniejsze dane liczbowe i optymalnie zawierać element opisu (np. większość badanych (78%) korzystało z internetu, pozostali z porad położnej, lekarza lub koleżanki), natomiast na wykresie należy przedstawić wszystkie dane liczbowe 78% - Internet, 15% położna, 3% lekarz, 4% koleżanki). Jeśli dana tabela jest wielopoziomowa i zawiera bardzo dużo zmiennych, najistotniejsze należy wyróżnić (pogrubić, podkreślić lub wyróżnić kolorem). (patrz przykład 3) Przykład 3 Tab. I. Zależność pomiędzy wykonywanym zawodem, a wyrażoną procentowo częstością zachorowań w ciągu roku. Choroby (% zachorowań w ciągu roku ) Wykonywany zawód Układ krążenia Układ oddechowy Układ pokarmowy Układ nerwowy Układ moczowy górnicy hutnicy kaskaderzy marynarze informatycy dziennikarze Piosenkarze Piłkarze

12 Przykład lat lat lat lat uczucie zmęczenia uczucie zwątpienia obniżenie nastroju Kolory na wykresach powinny być stosowane konsekwentnie (np., jeśli słupek oznaczający liczbę kobiet zaznaczamy na zielono, a mężczyzn na czerwono, to niech tak zostanie do końca). Jeśli mamy jedynie dwie dane, jedna z nich wynosi 0%, a druga 100%, to nie należy ich przedstawiać ani na wykresie, ani na diagramie. (to też autentyczny przykład, nie wygląda to profesjonalnie) tak nie Wykresy powinny mieć opisane wszystkie osie!!! Wykresy powinny być zatytułowane lub ich opis powinien przypominać schemat rozkład odpowiedzi na pytanie czemu studenci piszą pracę?. Opisy pod ryciną lub nad tabelą powinny być pisane mniejszą czcionką (10 pkt). W tekście nie opisujemy kolejnych pytań z ankiety operując opisem pytanie pierwsze, drugie itd. Każde analizowane pytanie musi zostać scharakteryzowane, aby nie zmuszać recenzenta do czytania w trakcie lektury pracy załączników. Przy każdym wykresie, na którym przedstawiane są dane procentowane powinna zostać podana podstawa obliczenia liczba bezwzględna (tzn, liczba osób, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie). 12

13 Należy również w opisie metodologii, bądź przy każdym wykresie zaznaczyć, co zrobiliśmy z brakami danych (w większości ankiet braki danych na pewno występują, a w pracach rzadko jest o nich mowa). Uwaga!!! Częstym błędem autorów prac jest nie właściwa odmiana: np. ¼ wiedzieli, zamiast ¼ badanych wiedziała, lub np. 30% kobiet wiedziały, zamiast 30 % kobiet wiedziało. 13

14 Dyskusja Jest to bardzo ważny element pracy badawczej. W tej części pracy autor powinien odnieść swoje wyniki i obserwacje do danych literaturowych oraz przeprowadzić sprawną polemikę z innymi badaczami zgłębiającymi podobne zagadnienia. Dyskusja powinna mieć kilka zdań wstępu, więcej zdań rozwinięcia i kilka zdań zakończenia. Dyskusja powinna stanowić bilans pracy. Powinna znaleźć się tu weryfikacja hipotez stawianych w założeniach pracy. Dyskusja powinna zawierać elementy prognozy analizowanego zjawiska, rokowania, wątpliwości. Dyskusja pozwala również na przypuszczenia i interpretację, których nie możemy sformułować w formie wniosków. 14

15 Wnioski Są kwintesencją pracy naukowej. Ten rozdział jest krótkim zazwyczaj pisany w punktach, przedstawieniem wniosków płynących z uzyskanych wyników jak i uogólnień z przeprowadzonej dyskusji. Należy zauważyć, że wnioski nie są ani streszczeniem ani podsumowaniem wyników. (Zabielski). nie powinno być więcej niż 5-8 wniosków wnioski muszą być sformułowane w sposób jasny i prosty, powinny być uporządkowane w kolejności przyjętych założeń, powinny dawać odpowiedź na postawione hipotezy pracy, powinny być w zgodzie z wyartykułowanymi celami, nie mogą być WYNIKAMI i zawierać danych liczbowych, w ostateczności mogą być w formie uogólnionych wyników. Nie powinny być prawdami oczywistymi, ani wynikać z nieprzedstawionych w pracy wyników lub założeń teoretycznych. W przypadku pracy o charakterze studium przypadku wnioski powinny uwzględniać ocenę stopnia osiągnięcia( lub nie osiągnięcia) celu pielęgnowania, wskazania dla pacjenta lub jego rodziny, rokowanie Uwaga!!!!!!!!!! Dobry przykład W pokoju na podłodze znajduje się 10 papierków, 2 ogryzki i pusta butelka To jest wynik W pokoju jest bałagan To jest uogólniony wynik, omówienie Należy posprzątać, gdyż z badań wynika, że jest bałagan To jest wniosek 15

16 Zakończenie zwięzłe 1,5-2 strony podsumowanie - potwierdzenie lub też obalenie założonej przez autora tezy, poparte odpowiednimi argumentami. Zakończenie powinno stanowić konkluzję całej pracy. W zakończeniu można też zawrzeć refleksje metodologiczne, tzn. co w badaniach nie udało się (nie należy się wstydzić tego, że np. źle zadaliśmy jakieś pytanie, wartością jest, gdy mamy tego świadomość) i co można byłoby poprawić. Można też sformułować jakieś postulaty dotyczące przeprowadzenia podobnych badań w przyszłości (np. większa próba) 16

17 Bibliografia powinna występować wg alfabetycznej kolejności nazwisk pierwszych autorów lub wg kolejności cytowania, powinna być stosowana konsekwentnie w całej pracy (każda pozycja powinna zawierać kolejno od lewej strony rozdzielone przecinkiem: w przypadku artykułów: nazwiska trzech pierwszych autorów wraz z inicjałami imion, tytuł publikacji, tytuł czasopisma, rok wydania, tom/rocznik, strony od do.; w przypadku książek: nazwiska wszystkich autorów wraz z inicjałami imion, tytuł książki, wydawnictwo, rok wydania. Pozycje piśmiennicze powinny pochodzić z ostatnich dziesięciu lat. Optymalnie praca powinna opierać się na min. 25 pozycjach (15 pozycjach w przypadku prac licencjackich), w tym co najmniej 1-2 powinny być obcojęzyczne Hierarchia źródeł informacji pochodzących z badań naukowych: prace oryginalne (publikacje, artykuły naukowe, doniesienia zjazdowe), dopiero potem prace poglądowe i podręczniki (zachęcam do lektury artykułu Źródła internetowe (zgodne z EBM) stanowią zdecydowanie bardziej aktualne, wiarygodne i rzetelne źródło niż podręczniki. Nie należy opierać się na opracowaniach niezgodnych z zasadami dobrej praktyki i etyki (np. niewłaściwe jest pisanie pracy o szkodliwości antykoncepcji hormonalnej w oparciu jedynie na broszurach wydawanych przez koncerny farmaceutyczne). Należy prosić o pomoc promotora w wyszukiwaniu odpowiednich opracowań. Obecnie każdy student ma dostęp do baz pełnotekstowych, czasopism medycznych on-line (np. Pubmed), biblioteki Cochrane a (poprzez intranet). Pozycje internetowe powinny zawierać datę, oraz godzinę odczytania. Najlepiej, aby pozycje internetowe stanowiły mniejszość, chyba, że są odnośnikami do stron czasopism naukowych. W przypadku, gdy umieszczamy w pracy dane niepublikowane, nie należy ich wpisywać do spisu piśmiennictwa. Uwaga!!!! W świetle powyższego, praca której piśmiennictwo (autentyczne) zawiera 10 pozycji, a w śród nich: 1. Pschyrembel W., Dudenhausen J.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze; PZWL 1997; 2. Klimek R Szamański.: Położnictwo, Kraków, Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia Pschyrembel W.: Ginekologia praktyczna

18 5. Zalebski Z.: Zasady postępowania w nagłych stanach położniczo-ginekologicznych Palleta Lynch J., Corzen Essoka G. /red./: Pielęgniarstwo w ginekologii Troszyński M.: Ćwiczenia położnicze Govan A.D.T., McKay Hart D., Callander R.: Ginekologia ilustrowana Raff B.: Pielęgniarstwo w położnictwie Benrubi G.I.: Stany naglące w położnictwie położnictwie ginekologii, 1997 nie powinna być przyjęta do recenzji. 18

19 Strona formalno-techniczna pracy Należy przestrzegać zasad edytorskich stosowanych w literaturze medycznej. Praca musi być napisana poprawną polszczyzną bez błędów gramatycznych i stylistycznych. Szyk zdania!!!!!!!!! (należy zwrócić uwagę na właściwe użycie czasu i trybu czasowników. Warto, aby zdania posiadały podmiot i orzeczenie ). Język i styl pracy powinien charakteryzować się zrozumiałością, zwięzłością i precyzją. Praca powinna być pisana w formie bezosobowej (np. w pracy przedstawiono ). Optymalnie należy używać czcionki Times New Roman 12 pkt., (w tekście niepogrubionej). Należy zamieścić automatyczną numerację stron (numer strony w stopce, wyrównany do zewnątrz strony lub wyśrodkowany- konsekwentnie w całej pracy, bez numeru na pierwszej stronie). Należy stosować odstępy pomiędzy znakami standardowe (0 pkt.), pomiędzy wyrazami wstawiać tylko jeden znak spacji. Należy stosować odstępy między wierszami 1,5 wiersza. Tekst należy wyjustować obustronnie. Należy zastosować automatyczne dzielenie wyrazów. Należy ustawić marginesy według zasady: górny 2,5cm; dolny 2,5cm; prawy 2,5cm; lewy 3,5cm. W całej pracy należy wypunktowywać zawsze w ten sam sposób, jeśli potrzebujemy wypunktowywać piętrowo postępujemy zgodnie z hierarchią: liczba/litera/kropka/kreska. (patrz przykład 4) Przykład 4 a. pierwszy poziom b. pierwszy poziom 1. drugi poziom 2. drugi poziom trzeci poziom - czwarty poziom Nie należy zamieszczać zbyt obszernych cytatów (wysoki współczynnik zapożyczeń), oraz opierać większości pracy na jednym źródle. Bardzo dobre opracowanie dotyczące procedury antyplagiatowej znaleźć można na stronie: 19

20 typlagiatowej.pdf Odnośniki w powinny być umieszczane na końcu zdania przed kropką [2]. Nie wolno używać określeń mowy potocznej (np. zrzucić zbędne kilogramy, dzidziuś). Należy unikać zbyt długich zdań, wielokrotnie złożonych. Uwaga!!! Częsty błąd to niewłaściwe użycie formy liczba i ilość. Liczba odnosi się do rzeczy policzalnych liczba osób, badanych. A ilość do niepoliczalnych - ilość pracy. 20

21 Ocena Recenzent ocenia pracę od strony merytorycznej, językowej oraz edycyjnej. Dodatkowo warto zasięgnąć opinii promotora na temat postępów autora w toku pisania pracy. Struktura - Uporządkowanie i wewnętrzna logika. Konstrukcja pracy i analiza zagadnień powinna być podporządkowana logice wynikania i układu hierarchicznego. Treść - Zgodność treści pracy z tytułem, innowacyjność, umiejętność postawienia problemu, a także prezentacja stanu wiedzy z danej problematyki, sprecyzowanie celu i zakresu badań oraz analiza problemu, postawienie diagnozy i wniosków zawierających stopień realizacji celu i zakresu pracy. Formułowane tezy powinny być podporządkowane myśli przewodniej i służyć do jej udowodnienia. Motywacja - uzasadnienie tematu; Rzetelność - wiarygodność źródeł pozyskiwania wiedzy, danych; obiektywność prowadzonych uzasadnień, Forma - przejrzystość, poprawność językowa, poprawność edycji tekstu, Użyteczność - publikacja, program profilaktyczny, edukacyjny itp. Powyższe wywody oparte są na wymienionych poniżej źródłach oraz własnych przemyśleniach powstałych na kanwie recenzowania bardzo dobrych, dobrych, dostatecznych i nie wystarczająco dobrych prac.. Rzepa T., (2006) "O studium przypadku i portrecie psychologicznym" Szczecin: Print Group Shaughnessy J, Zechmeister J., (2007) "Metody badawcze w psychologii, Sopot, GWP Kolman R., (2004). Zdobywanie wiedzy poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje). Ofic. Wyd. Branta, Bydgoszcz, Narojczyk K., (2005). Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych. Wyd. UWM w Olsztynie Weiner J., (2009). Technika pisana i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, Zenderowski R., (2005) Jak napisać i obronić pracę magisterską? Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, CeWuDE, Warszawa. Szkutnik Z., (2005) Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań Zbielski R., (2009) Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW 21

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY Imię i Nazwisko Praca magisterska wykonana w pod kierownictwem naukowym i pod opieką Kraków 20.. STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Student w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

Jak powinna wyglądać praca inżynierska? Anna Wojtowicz Częstochowa 2015

Jak powinna wyglądać praca inżynierska? Anna Wojtowicz Częstochowa 2015 Jak powinna wyglądać praca inżynierska? Anna Wojtowicz Częstochowa 2015 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia, jako autorskie dzieło dyplomanta powinna potwierdzać jego umiejętność wypowiadania

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej stanowi złożone zadanie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ W KJ TSW

ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ W KJ TSW Załącznik do Zarządzenia Rektora KJ-TSW z dnia 12 września 2017 r. ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ W KJ TSW Zalecenia mają charakter ogólny. Kwestie szczegółowe specyficzne dla każdej pracy należy konsultować

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 1/7 I. PRACA INŻYNIERSKA Praca dyplomowa jest widocznym i trwałym świadectwem nabytej wiedzy i szczególnych umiejętności. Zatem warto dołożyć wszelkich starań i pracę przygotować jak najlepiej, tak aby

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE - marginesy - trzcinka -

WYTYCZNE TECHNICZNE - marginesy - trzcinka - WYMOGI OGÓLNE Praca (licencjacka, magisterska) stanowi samodzielne, pisemne opracowanie przez studenta tematu badawczego, nad realizacją którego sprawuje opiekę naukową promotor. Praca promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej Załącznik nr 2 Praca przeglądowa skupiają się na omówieniu i prezentacji obecnego stanu wiedzy w odniesieniu do problemu, który jest poruszany

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie E.M. Siedlecka E. Grabowska A. Malankowska

Seminarium licencjackie E.M. Siedlecka E. Grabowska A. Malankowska Seminarium licencjackie 2017 E.M. Siedlecka E. Grabowska A. Malankowska Harmonogram DATA TEMAT 16.02 Zajęcia organizacyjne 23.02 Praca indywidualna z promotorem. Wyszukiwanie literatury przedmiotu. 02.03

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Suwałkach ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Praca licencjacka może mieć charakter: studium przypadku - człowiek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Załącznik nr 11 do Szczegółowych zasad egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku Złożona praca powinna spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 1. Uwagi ogólne Artykuły publikowane w Zeszytach Naukowych WSZiB są recenzowane,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku Złożona praca powinna spełniać następujące wymogi: 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów monografii

Instrukcja dla autorów monografii Instrukcja dla autorów monografii SPIS TREŚCI czcionka Times New Roman (dalej: TNR), rozmiar 16 STRESZCZENIE TNR 11... 6 1. WSTĘP... 7 2. ROZDZIAŁ 2... 23 2.1. Podrozdział TNR 11... 36 2.2. Podrozdział

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Załącznik 2 do uchwały nr 54/2017 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2017 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM Praca magisterska jest pracą: 2. Cele

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy.

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. PRACE DYPLOMOWE Wymagania merytoryczne dotyczące prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich na kierunkach realizowanych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Tytuł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Tutaj logo szkoły Gimnazjum nr 72 ul. Wysoka 8/12 00-155 Warszawa Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Opiekun merytoryczny: Zofia Zatorska Opiekun techniczny: Ewa Kołodziej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące Prac dyplomowych dla kierunku pielęgniarstwo Instytut Nauk Medycznych UW MSC

Wytyczne dotyczące Prac dyplomowych dla kierunku pielęgniarstwo Instytut Nauk Medycznych UW MSC Wytyczne dotyczące Prac dyplomowych dla kierunku pielęgniarstwo Instytut Nauk Medycznych UW MSC Informacje ogólne 1. Praca dyplomowa (licencjacka) na kierunku pielęgniarstwo powinna przedstawiać zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków.

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Rehabilitacji z dnia 08.07.2014 r. Regulamin sporządzania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Załącznik nr 1 Do uchwały nr 13 Rady Wydziału Prawa i Administracji TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Złożona praca dyplomowa powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 1. Wyboru promotora dokonuje student przez zapisanie się na odpowiednią listę w Dziekanacie

Bardziej szczegółowo

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6 CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2.ROZSZERZYŁ SWOJĄ WIEDZĘ O OPISYWANYM W PRACY ZAGADNIENIU 3.DOSTRZEGA PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Pisanie pracy dyplomowej Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Plan zajęć Etapy pisania pracy Formułowanie problemu badawczego Logiczna konstrukcja pracy Strategie poszukiwania wprowadzenie System

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy.

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. PRACE DYPLOMOWE Wymagania merytoryczne dotyczące prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich na kierunkach realizowanych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Tytuł i treści zawarte

Bardziej szczegółowo

Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Wymogi, dotyczące prac licencjackich i magisterskich Założenia wstępne: 1. Praca licencjacka powinna być

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

Zasady zapisu pracy dyplomowej

Zasady zapisu pracy dyplomowej Załącznik do Zasad dyplomowania studentów AH Zasady zapisu pracy dyplomowej 1. Praca ma formę wydruku komputerowego na papierze formatu A4. 2. Strona tytułowa - wg załączonego wzoru. 3. Tekst: wielkość

Bardziej szczegółowo

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych Kierunek Socjologia Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Warszawa 2007 Część I Wymogi,

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie

I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie Załącznik do Uchwały r 105/2011/2012 Senatu PWSZ w ysie z dnia 27.09.2012 r. I STYTUTOWY REGULAMI ZASAD DYPLOMOWA IA Instytut Kosmetologii PWSZ w ysie A. PRACA DYPLOMOWA I. Harmonogram realizacji prac

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2016/2017 obowiązuje każdego studenta praca licencjacka.

Od roku akademickiego 2016/2017 obowiązuje każdego studenta praca licencjacka. UWAGA! WAŻNE! Od roku akademickiego 2016/2017 obowiązuje każdego studenta praca licencjacka. Instrukcja pisania pracy licencjackiej w załączeniu. INSTRUKCJA PISANIA PRAC LICENCJACKICH w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

1. Rozwijanie treści pracy zgodnie z tytułem. 2. Przechodzenie od ogółu do szczegółu. 3. Zgodność treści z tytułem punktu. 4. Jednolitość formatu

1. Rozwijanie treści pracy zgodnie z tytułem. 2. Przechodzenie od ogółu do szczegółu. 3. Zgodność treści z tytułem punktu. 4. Jednolitość formatu Zasady pisania pracy 1. Rozwijanie treści pracy zgodnie z tytułem. 2. Przechodzenie od ogółu do szczegółu. 3. Zgodność treści z tytułem punktu. 4. Jednolitość formatu pracy: czcionka w tekście podstawowym

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 -

Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 - Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 - Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Cel pracy... 3 1.2 Układ pracy... 4 2 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane.

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. http://www.offthemark.com Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. JAK PISAĆ TEKSTY NAUKOWE Kilka przydatnych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania pracy dyplomowej / magisterskiej

Zasady pisania pracy dyplomowej / magisterskiej Zasady pisania pracy dyplomowej / magisterskiej Objętość i struktura pracy Nie ma oficjalnych ustaleń co do liczby rozdziałów. Przyjmujemy, że praca dyplomowa powinna się składać z trzech rozdziałów (magisterska

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych I. Praca końcowa (podyplomowa) 1. Pracę końcową wykonuje w okresie III semestru słuchacz pod kierunkiem nauczyciela akademickiego

Bardziej szczegółowo

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Praca dyplomowa licencjacka/inżynierska Wymaga samodzielnego rozwiązania problemu zawodowego, technicznego lub badawczego w zakresie wiedzy zdobytej podczas studiów.

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Seminarium Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem 1. Przygotowanie dokumentu głównego (Tworzenie rozdziałów i podrozdziałów) Otwórz dokument o nazwie Duży tekst.docx znajdujący się na stronie prowadzącego zajęcia.

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edytorskie pracy dyplomowej (licencjackiej) na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia PWSZ Chełm

Wymagania edytorskie pracy dyplomowej (licencjackiej) na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia PWSZ Chełm Wymagania edytorskie pracy dyplomowej (licencjackiej) na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia PWSZ Chełm 1. Rozmiarów pracy licencjackiej nie normują żadne reguły poza wymogiem dobrego i kompletnego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny. Praca Przejściowa Symulacyjna. Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny. Praca Przejściowa Symulacyjna. Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Praca Przejściowa Symulacyjna Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika Imię i Nazwisko:... Grupa: MTR 1st ST sem.6 Pnumer_grupy Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 1. Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY (16)* Imię Nazwisko (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)*

TYTUŁ PRACY (16)* Imię Nazwisko (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* Imię Nazwisko (14)* Nr albumu(11)* TYTUŁ PRACY (16)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)* KRAKÓW 2010 Zasady pisania prac licencjackich

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne

Wymogi formalne prac pisemnych. 1. Wymogi ogólne Wymogi formalne prac pisemnych 1. Wymogi ogólne 1. Praca dyplomowa powinna być napisana na papierze o formacie A4 w edytorze tekstu Word. 2. Wersje elektroniczne pracy składa się w formatach DOC (lub DOCX)

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Kierunek: Biologia. Wymagania stawiane pracy magisterskiej

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Kierunek: Biologia. Wymagania stawiane pracy magisterskiej Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Kierunek: Biologia Wymagania stawiane pracy magisterskiej W trakcie wykonywania pracy magisterskiej student doskonali umiejętność pisania rozprawy o charakterze naukowym.

Bardziej szczegółowo

Dokument przyjęty przez Radę Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa w dniu 20 marca 2017 roku. Obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Dokument przyjęty przez Radę Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa w dniu 20 marca 2017 roku. Obowiązuje od dnia ogłoszenia. Zasady prowadzenia seminariów dyplomowych na kierunku studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie). Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu I. Układ pracy dyplomowej Wymogi edytorskie 1. Strona tytułowa 2. Oświadczenie 3. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR (aktualizacja 15.09.2011) Rzeszów 2011 Opracowanie: dr M. Kossakowska-Maras,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008. Uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z Nr RWWF-9-XII/2007 dnia 18 grudnia 2007 w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) 1. Wymagania dotyczące pisania

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU 1. INFORMACJE OGÓLNE Przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac licencjackich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Regulamin prac licencjackich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Regulamin prac licencjackich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Informacje ogólne 1. Pracę licencjacką student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe:

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe: Konstrukcja pracy i wymogi edytorskie 1. Praca licencjacka może mieć charakter: - badawczy np. sondaż diagnostyczny - studium przypadku opis wybranej sytuacji klinicznej (preferowana forma pracy licencjackiej)

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold ROZPRAWA DOKTORSKA 16 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko Autora 16 pkt TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold PROMOTOR: 14 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko 14 pkt Warszawa, 2010 12 pkt 2 SPIS TREŚCI 16 pkt, bold STRESZCZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć:

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: 1. Ostateczną wersję pracy (z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa propozycje p i uwagi dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. dr inż. Danuta Figurska-Ciura

Praca dyplomowa propozycje p i uwagi dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. dr inż. Danuta Figurska-Ciura Praca dyplomowa propozycje p i uwagi dla słuchaczy Studiów Podyplomowych dr inż. Danuta Figurska-Ciura Wymagania merytoryczne określenie tematu pracy celu i zakresu pracy sformułowanie ł tez badawczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WYMOGI REDAKCYJNE DLA PRACY DYPLOMOWEJ

Załącznik 1 WYMOGI REDAKCYJNE DLA PRACY DYPLOMOWEJ Załącznik 1 WYMOGI REDAKCYJNE DLA PRACY DYPLOMOWEJ UKŁAD PRACY: Okładka (oprawa) Strona tytułowa (pierwsza strona) Oświadczenie (druga strona) Na stronie tytułowej i oświadczeniu nie należy umieszczać

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące prac na stopień magistra i organizacja egzaminu magisterskiego

Wymogi dotyczące prac na stopień magistra i organizacja egzaminu magisterskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Wymogi dotyczące prac na stopień magistra i organizacja egzaminu magisterskiego Kierunek Ekonomia Kierunek Zarządzanie Kierunek

Bardziej szczegółowo