REGULAMIN. pośredniczenia przy zawieraniu umów o udzielenie porad specjalistycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. pośredniczenia przy zawieraniu umów o udzielenie porad specjalistycznych"

Transkrypt

1 REGULAMIN pośredniczenia przy zawieraniu umów o udzielenie porad specjalistycznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Serwisu educover.pl znajdującego się pod adresem URL zwanego dalej "Serwisem" lub educover.pl, w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu umów o porady specjalistyczne. 2. Serwis prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającą NIP , w ramach StartUp-u educover.pl prowadzonego przez Damiana Lupę w ramach Programu AIP, zwana dalej "Administratorem". 3. Dane kontaktowe Serwisu: tel.: , adres korespondencyjny: ul. Komandorska 118/120 bud. B/M pok.3, Wrocław 4. Ogólne zasady korzystania z Serwisu educover.pl oraz zasady świadczenia usług oferowanych przez Serwisu znajdują się w Regulaminie educover.pl, dostępnym w zakładce 2 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób: 1. BOK Biuro Obsługi Klienta educover.pl. 2. educover.pl - Serwis Internetowy dostępny pod adresem za pośrednictwem którego Klienci otrzymują możliwość zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez Usługodawców i złożenia zamówienia na wybraną przez usługę. 3. Klient osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z educover.pl Umowę o korzystanie z Serwisu. 4. Klient zalogowany Klient posiadający indywidualne konto w systemie educover.pl

2 5. Klient niezalogowany Klient nieposiadający własnego konta w systemie educover.pl. 6. Porada specjalistyczna to porada udzielona Klientowi przez wybranego przez niego Usługodawcę, który jako ekspert w danej dziedzinie charakteryzuje się specjalistycznym wykształceniem wyższym i/lub zdobytym doświadczeniem zawodowym, np. porada pedagogiczna itp. 7. System educover.pl serwis internetowy umieszczony pod domeną internetową za pośrednictwem którego Usługodawcy oferują swoje usługi, a Klient otrzymuje dostęp do świadczonych przez tych Usługodawców usług oraz do innych funkcjonalności Serwisu wbudowanych bezpośrednio w CMS strony. Za pośrednictwem Systemu Klient dokonuje wyboru usługi oraz Usługodawcy, składa zamówienie i na jego podstawie zawiera umowę z Usługodawcą. W skład systemu educover.pl nie wchodzi system płatności. 8. System płatności zewnętrzna platforma transakcyjna zintegrowana z systemem educover.pl. (np. PayU), za pośrednictwem której Klient dokonuje płatności za zamówioną Usługę na rzecz Usługodawcy. 9. Udostępnienie danych czynność Klienta polegająca na przekazaniu poprzez system educover.pl lub w inny sposób dopuszczony przez educover.pl danych osobowych w celach określonych w polityce prywatności i bezpieczeństwa. 10. Umowa umowa na korzystanie z Serwisu, zawarta między Klientem a educover.pl, której integralną część stanowi Regulamin. 11. Umowa o Poradę umowa zawarta pomiędzy Klientem a wybranym Usługodawcą o świadczenie zamówionej przez klienta porady specjalistycznej. 12. Porada porada specjalistyczna, świadczona przez Usługodawcę na zlecenie Klienta. 13. Porada zrealizowana porada specjalistyczne, która została zamówiona, opłacona i zrealizowana zgodnie z Regulaminem i umową zawartą z Usługodawcą. 14. Usługodawca osoba trzecia, która podjęła współpracę z Serwisem jako ekspert z określonej dziedziny, zamieszczająca w Serwisie ofertę skierowaną do Klientów, świadcząca za pośrednictwem Serwisu, na podstawie umowy zawartej z Klientem, porady specjalistyczne, działająca w imieniu własnym i na własne ryzyko. 15. Nienależyte wykonanie usługi usługa doradztwa (porada) zamówiona u Usługodawcy przez Klienta, która została wykonana niezgodnie z warunkami zamówienia lub umowy, w tym określonymi w zamówieniu wymaganiami Klienta. 16. Usługa niezrealizowana usługa doradztwa (porada) zamówiona u Usługodawcy przez Klienta, która nie została zrealizowana w całości lub w części.

3 3. Rejestracja Konta Klienta 1. Dla korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu educover.pl konieczne jest poprawne dokonanie rejestracji i utworzenie Konta. 2. Zasady rejestracji, prowadzenia i korzystania z Konta Klienta w Serwisie uregulowane zostały w Regulaminie educover.pl. 3. Wszelkie czynności związane z wyszukiwaniem usług, przeglądaniem oferty i zamawianiem usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawców, może dokonywać jedynie zalogowany Klient. 4 Oferta Usługodawców 1. W ramach Serwisu educover.pl udostępnione zostało miejsce na serwerach educover.pl, w szczególności w celu dodawania informacji o ofercie przez Usługodawców. 2. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawcy mogą oferować świadczenie usług doradczych, obejmujących w szczególności porady specjalistyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa, logopedii i innych. 3. Serwis zastrzega, iż jedynie pośredniczy pomiędzy Klientem a Usługodawcą w uzyskaniu informacji o ofercie Usługodawcy, złożeniu zamówienia i zawarciu umowy. Doradztwo świadczone jest bezpośrednio przez Usługodawcę, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Klientem, za co Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność. 5 Rozwiązanie umowy z educover.pl 1. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Serwisu zawartą z educover.pl. 2. Educover.pl może wypowiedzieć umowę z Klientem w przypadku: a) zaistnienia wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od educover.pl, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie Usług na rzecz Klienta; b) podania przez Klienta nieprawdziwych danych przy Udostępnieniu danych; c) udostępniania usług educover.pl innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez zgody educover.pl;

4 d) Klient będzie kierował do systemu educover.pl połączenia w celu uzyskania indywidualnych korzyści majątkowych i/lub utrudniających korzystanie z wyżej wymienionych systemów innym Klientom e) Klient podejmie działania na szkodę educover.pl lub korzysta z Usług niezgodnie z prawem, Umową, Regulaminem. 3. Educover.pl ma prawo, po uprzednim uprzedzeniu Klienta w formie owej do zawieszenia umowy w przypadku rażącego naruszania Regulaminu lub przepisów prawa, w tym podejrzenia o bezprawne wykorzystanie przez Klienta danych osobowych osób trzecich lub bezprawnego korzystania z konta Klienta w systemie educover.pl przez osoby nieuprawnione. 6 Odstąpienie od Umowy zawartej z educover.pl 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej na odległość umowy o korzystanie z Serwisu educover.pl bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania dziesięciodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i został umieszczony pod adresem URL: a także został przesłany wraz z zamówionym towarem. Korzystanie ze wzoru jest fakultatywne. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać wysłane na adres: ul. Komandorska 118/120 bud. B/M pok.3, Wrocław, zaś oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na Usługę powinno zostać doręczone na adres Usługodawcy. 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu educover.pl przed upływem wskazanego powyżej terminu, w tym w szczególności rozpoczął korzystanie z usług Serwisu. 5. educover.pl dokona zwrotu wpłaconych kwot, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

5 7 Zawarcie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawców 1. Za pośrednictwem Serwisu Klient ma możliwość zapoznania się z ofertą usług Usługodawców. Klient, za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez Serwis, zawiera umowę o świadczenie danej usługi ze wskazanym Usługodawcą. Serwis jedynie pośredniczy w zawarciu umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, co nie czyni go wykonawcą lub podwykonawcą usługi, ani stroną przedmiotowej umowy. 2. Klient zalogowany ma możliwość złożenia zamówienia na każdą z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu educover.pl. 3. Educover.pl oświadcza, iż z uwagi na dbałość o zachowanie standardów świadczenia usług i jak najszerszą ochronę Klientów, opracowane zostały ogólne warunki świadczenia usług przez Usługodawców. Każdy z Usługodawców zamieszczających ofertę w Serwisie educover.pl zobowiązany jest do przestrzegania tych zasad i zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klientów na warunkach nie mniej korzystnych niż wskazane w niniejszym Regulaminie. 4. Klient dokonuje wyboru i zamówienia określonej usługi poprzez wypełnienie formularza zamówienia. 5. Po skompletowaniu zamówienia system educover.pl przedstawia Klientowi podsumowanie zamówienia obejmujące przedmiot zamówienia, dane Usługodawcy, który na zlecenie Klienta realizować będzie daną usługę, koszt usługi. Klient po zaakceptowaniu zamówienia jest zobowiązany dokonać opłaty za pośrednictwem systemu płatności. Informacja o opłacie zostaje wysłana em do Klienta oraz pojawia się na indywidualnym koncie klienta w zakładce historii płatności. 6. Usługę uznaje się za zapłaconą po otrzymaniu informacji z systemu płatności o dokonaniu płatności. Otrzymanie informacji z systemu płatności o dokonaniu płatności jest równoznaczne z zarezerwowaniem terminu realizacji usługi u danego Usługodawcy. 7. W wyniku dokonania czynności opisanych w pkt. 5 i 6, pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa na korzystanie z usług Usługodawcy, na warunkach określonych przez Klienta i Usługodawcę. Umowa jest umową na czas określony, przy czym czas jej trwania został określony przez Klienta w zamówieniu. 8 Ogólne warunki świadczenia usług przez Usługodawców 1. Usługodawca zamieszczając ofertę swoich usług w Serwisie zobowiązany jest do podania pełnych i rzetelnych danych na temat oferowanych usług.

6 2. Każdy Usługodawca oferujące swoje usługi za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do świadczenia zamówionych przez Klienta Usług na warunkach nie mniej korzystnych, niż wskazane w niniejszym paragrafie. 3. Usługodawca, na którego usługi zostało złożone zamówienia za pośrednictwem educover.pl, zobowiązany jest umożliwić Klientowi rezygnację z zamówienia lub dokonanie zmian w zamówieniu, jeżeli termin planowego rozpoczęcia realizacji usługi jest dłuższy niż 24 godziny. 4. Usługodawca zobowiązany jest do przestrzegania uprawnienia Klienta w przedmiocie możliwości dokonania rozwiązania Umowy o Usługę zawartej z Usługodawcą w każdym czasie, przy czym: a) Jeżeli klient wypowiedział Umowę o Usługę w terminie dłuższym niż 24 godziny od planowego rozpoczęcia realizacji usługi, Usługodawca powinien dokonać zwrotu wpłaconej kwoty przypadającej za Usługi; b) Jeżeli Klient wypowiedział Umowę o Usługę w terminie krótszym niż 24 godziny od planowego rozpoczęcia realizacji usługi, a do rozwiązania Umowy o Usługę doszło z przyczyn leżących po stronie klienta lub klient rozwiązał Umowę o Usługę bez ważnych przyczyn, wysokość zwrotu pomniejszona może zostać dodatkowo o poniesione przez Usługodawcę koszty. 5. Serwis informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej na odległość umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania dziesięciodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Usługę przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Usługę stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i został umieszczony pod adresem URL: Korzystanie z przedmiotowego wzoru jest fakultatywne. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres educover.pl. 9 Płatności 1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Klienta. 2. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za usługę za pośrednictwem Serwisu, w jednej z następujących form: a) przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia (wiadomości generowanej przez Serwis);

7 b) za pośrednictwem systemu PayU SA z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, KRS , NIP: , REGON Płatności za pośrednictwem systemu mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania. 3. Educover.pl w Serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjnorozliczeniowego za pośrednictwem systemu Platnosci.pl. 4. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową banku, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową serwisu PayU. 5. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system PayU, płatność może nie zostać zrealizowana. 10 Odpowiedzialność educover.pl 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie świadczeń przez wybranego przez Klienta Usługodawcę. Wszelką odpowiedzialność z tytułu realizowanych przez Usługodawcę świadczeń ponosi Usługodawca. Reklamacje w zakresie wyżej wskazanym powinny być zgłaszane do educover.pl, które to przekaże je do Usługodawcy, z którym Klient zawarł umowę o świadczenie danej usługi. 2. W trosce o prezentację jak najlepszych i najbardziej rzetelnych Usługodawców w serwisie educover.pl wskazane jest, aby w przypadku niedopełnienia przez Usługodawcę zobowiązań wynikających z zawartej przez Klienta umowy z Usługodawcą, Klient poinformował Administratora o tym fakcie, poprzez przesłanie danych Usługodawcy i opisanie zaistniałych po stronie Usługodawcy uchybień.

8 11 Reklamacje 1. Każdy Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie świadczonych usług przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Umowie zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Klientem. 2. Serwis informuje, iż Usługodawca powinien rozpoznać złożoną reklamację w ciągu 14 dni od ich otrzymania i w tym terminie przekazać rozstrzygnięcie na adres wskazany przez Klienta. 12 Ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo danych 1. Educover.pl zapewnia ochronę danych osobowych i udostępnionych informacji na podstawie polityki prywatności i bezpieczeństwa, z którą można się zapoznać pod wskazanym adresem: 2. Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych za pośrednictwem Serwisu wybranemu przez Klienta Usługodawcy, który na podstawie odrębnej umowie świadczyć będzie na rzecz Klienta zamówioną usługę. 13 Wymogi techniczne 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Klienci powinni dysponować: a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet; b. przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach; c. połączeniem z siecią Internet 2 Mb/s lub szybszym 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies. 14 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu educover.pl oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa powszechnie obowiązującego. 2. Z zastrzeżeniami postanowień wskazanych poniżej, educover.pl może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku educover.pl poinformuje Klienta

9 o proponowanych zmianach w niniejszym Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie, poprzez podanie tego faktu i treści każdej proponowanej zmiany do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w tym samym terminie doręczy Klientowi, który udostępnił swoje dane, treść każdej proponowanej zmiany drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta w tym celu adres poczty elektronicznej. 3. Klient w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych zmianach może odmówić akceptacji wprowadzonych zmian, w tym poprzez złożenie sprzeciwu lub przesłanie informacji o odmowie akceptacji wprowadzonych zmian na lub adres Administratora wskazany w postanowieniach ogólnych. 4. Materiały zamieszczone w Serwisie Internetowym stanowią prawnie chronioną własność intelektualną jej autorów co dotyczy zarówno samej treści Serwisu Internetowego, jak i materiałów dydaktycznych i edukacyjnych. 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie pod adresem: oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Ramsat SA z siedzibą w Modlnicy, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.njumobile.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Bałuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umów ubezpieczenia Przedłużonej Gwarancji za pośrednictwem serwisu internetowego www.neo24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin zawierania umów ubezpieczenia Przedłużonej Gwarancji za pośrednictwem serwisu internetowego www.neo24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin zawierania umów ubezpieczenia Przedłużonej Gwarancji za pośrednictwem serwisu internetowego www.neo24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo