Kaskada gwarancji finansowych blokuje rynek energii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kaskada gwarancji finansowych blokuje rynek energii"

Transkrypt

1 Kaskada gwarancji finansowych blokuje rynek energii Autor: Jerzy Majcher, MJ - Doradztwo Energetyczne ( Wokół Energetyki sierpień 2005) Motto: Biznes nieprzynoszący zysku przynajmniej równego swoim kosztom kapitału, jest społecznie nieodpowiedzialny, marnuje bowiem zasoby społeczne R F Drucker Uwalnianie rynków energii elektrycznej miało na celu wzrost efektywności branży energetycznej, której ostatecznym efektem winno być swobodne prawo odbiorcy energii do wyboru najtańszego dostawcy. W rezultacie obniżenia ceny końcowej, cały łańcuch technologiczny powinien zacząć działać w warunkach konkurencji, natomiast monopol naturalny przesyłowy i dystrybucyjny winny podlegać nadzorowi regulowanemu - tak miało być z założenia i tej idei jest podporządkowane przesłanie dyrektywy liberalizacyjnej 54/2003/CE dla sektora elektroenergetycznego. Cele liberalizacji i gracze rynkowi Uczestników wolnego rynku można podzielić na następujące kategorie, w zależności od roli, jaką wypełniają w funkcjonowaniu rynku i są to: wytwórcy energii elektrycznej elektrownie, przesył energii na najwyższym napięciu operator systemu przesyłowego, dystrybutorzy przedsiębiorstwa rozdziału energii, wielcy odbiorcy przemysł lub grupa bilansująca, brookerzy giełdy i platformy obrotu energii, traderzy (handlowcy) przedsiębiorstwa obrotu. Jedną z ważnych przesłanek wdrażania dyrektywy liberalizacyjnej jest wyodrębnienie działalności technicznej w naturalnym monopolu (przesyle i rozdziale) od działalności handlowej. Dlatego w podziale graczy na uwolnionym rynku energetycznym pojawiły się dwie ostatnie kategorie, pozornie do siebie podobne w sensie sprawowanych funkcji, a jednak odrębne z punktu widzenia ryzyka transakcyjnego. Brookerzy działający na towarowych giełdach energii i platformach obrotu energii, zawierają transakcje w imieniu sprzedających i kupujących na ich rzecz i z ich ryzykami pobierając za usługę ściśle określoną marżę transakcyjną. Traderzy (handlowcy) w odróżnieniu do brookerów kupują energię od dostawców i poszukują odbiorców na swój rachunek i ponoszą pełne ryzyko zawieranych transakcji handlowych. Ich celem działania jest maksymalizacja zysku transakcyjnego. Dla funkcjonowania obu tych kategorii zawodowych, działających na uwolnionym rynku zarówno dyrektywa 54, jak i nowela Prawa energetycznego powinny stwarzać przesłanki do rozwoju w celu ożywienia wolnego obrotu energią elektryczną. Dlaczego w Polsce Towarowa Giełda Energii oraz różne platformy obrotu typu brookerskiego nie są w stanie rozwinąć swej działalności, choćby do zbliżonego poziomu, jak to się dzieje na dojrzałych rynkach? Należałoby dokonać odrębnej analizy, przesłanki słabości są w zasadzie znane.

2 Niniejszy artykuł skupia się na tej ostatniej kategorii graczy rynkowych, czyli na traderoch. Kategoria wolnych handlowców energii w naszym kraju funkcjonuje od niedawna. Rozwój tej grupy zawodowej napotyka na wiele barier. Niniejsze rozważania skupią się tylko na wymaganiach gwarancji finansowych oczekiwanych i wymaganych w całym łańcuchu transakcji handlowej zawieranej przez małe, niezależne od korporacji energetycznej przedsiębiorstwo obrotu. Siedząc łańcuch transakcji oraz obciążenia finansowe, wynikające z roli operatora handlowego (termin dla przedsiębiorstwa obrotu zdefiniowany w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych) można zidentyfikować całą kaskadę oczekiwań finansowych i gwarancyjnych nakładanych na takie przedsiębiorstwo. W tym miejscu należy przywołać ideę uwalniania rynku w Europie, której głównym przesłaniem było hasło: BRAK ŻADNYCH KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH!!!!! Komisarz ds. energii i transportu na jednym ze spotkań z polską delegacją energetyków przypomniał, że rynek energetyczny jest uwalniany nie po to, żeby było drożej. Jak to zjawisko wygląda w praktyce krajowej liberalizacji? Kaskada zabezpieczeń gwarancyjnych związanych z działalnością gospodarczą polegającą na obrocie energia elektryczną Intencją dyrektywy liberalizacyjnej 54/2003/CE oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej 1228/2003 dotyczącego ułatwień w handlu transgranicznym, było maksymalne ułatwienie wdrażania idei wolnego rynku dla wszystkich mediów energetycznych, a energii elektrycznej w szczególności. W podobnym duchu jest znowelizowana ustawa Prawo energetyczne. Wszelka działalność gospodarcza w tym sektorze, mająca znamiona wolnej konkurencji miała być pozbawiona barier administracyjnych i monopolistycznych w tym selektywnej preferencji lub dyskryminacji. Szczególnemu nadzorowi regulacyjnemu powinna podlegać ta część działalności sieciowej, która jest naturalnym monopolem, czyli działalność zakładów rozdzielających i dostarczających energię do odbiorców (zakładów energetycznych i ich skonsolidowanych grup) oraz podmiotowi przesyłowemu (PSE), zajmującemu się tranzytem energii sieciami najwyższych napięć od wytwórców (elektrowni) do spółek dystrybucyjnych i innych odbiorców. Ten szczególny nadzór nad możliwością nadużywania monopolistycznej pozycji w wolnym rynku powinien z mocy prawa sprawować Urząd Regulacji Energetyki (URE) i branżowo wyspecjalizowany do wspierania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W ślad za kierunkiem rynkowym wymuszono podział monopolistycznego PSE SA, wydzielając spółkę, której zadaniem ma być działalność czysto techniczna związana z prowadzeniem ruchu krajowego systemu energetycznego (w tym współpracy technicznej z innymi narodowymi systemami, połączonymi z Polską liniami najwyższych napięć transgranicznymi), której działalność miała być neutralna wobec transakcji handlowych zgłaszanych operatorowi systemu do realizacji. Działalność handlową dla PSE SA dla transakcji rynkowych na napięciu przesyłowym miała prowadzić wyodrębniona spółka handlowa PSE Electra SA, której transakcje powinny spełniać warunek przejrzystości i braku stronniczych preferencji ze strony spółki matki, czyli PSE SA oraz PSE--Operator SA.

3 Podział PSE SA na podmioty funkcyjnie zajmujące się działalnością operacyjną i handlową, nie zmienił monopolistycznej pozycji tej firmy, a stworzona instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej dla PSE Operator, utrwaliła i rozszerzyła przypisane samej sobie wiele uprawnień niezgodnych z duchem liberalizacji rynku. Obciążenie koncesyjne Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, każdy podmiot trudniący się m.in. obrotem energii elektrycznej powinien posiadać koncesję udzielaną przez prezesa URE. Jeszcze przed nowelizacją ustawy prezes URE, sprawując nadzór nad monopolistycznym PSE SA, skutecznie odżegnywał się od zatwierdzania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych (IRiESP) twierdząc, iż URE jest powołany do nadzoru przestrzegania prawa, a nie stanowienia i legitymizowania wewnętrznych dokumentów monopolisty. IRiESP długo była krytykowana z powodu wprowadzania rozwiązań, służących tylko i wyłącznie umacnianiu pozycji uprzywilejowanej dla PSE SA na wolnym rynku. W rażących przypadkach prezes URE dokonywał nacisku na monopolistę, w celu uchylenia korzystnych dla PSE zapisów zawartych w tym dokumencie, a w szczególności w zakresie dopuszczania do udziału w rynku innych podmiotów, w tym trudniących się obrotem energią elektryczną. Prezes URE w tamtym okresie, udzielając koncesji dla podmiotów zajmujących się obrotem energią elektryczną, odżegnując się od postanowień wewnętrznego regulaminu PSE (czyli IRiESP), w celu zachowania zasady dobrego (bezpiecznego) wykonania zobowiązań kontraktowych koncesjonowanego przedsiębiorstwa obrotu mógł uwarunkować wydanie koncesji od złożenia zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku (art. 38 ustawa Prawo energetyczne). Prawo w tym zakresie jednoznacznie nosi charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny, nie wskazuje jednocześnie, jaka powinna być forma zabezpieczenia i w jaki sposób zabezpieczenie gwarancyjne jest ustanawiane i egzekwowane. Ta część prawa daje Urzędowi możliwość dowolnej interpretacji. W praktyce URE wyznacza bardzo wysokie progi zabezpieczeń gwarancyjnych (rzędu kilku milionów zł) w formach, które eskalują koszty związane z prowadzeniem obrotu energią elektryczną. Zabezpieczeń takich nie wymagano od przedsiębiorstw uzyskujących koncesje z urzędu. Ponadto udzielono koncesji w licznych przypadkach w oparciu o gwarancje korporacyjne udzielone przez wielkie firmy energetyczne, mające swoje przedstawicielstwa w Polsce. Papierowe gwarancje wielkich korporacji w praktyce nigdy nie były uruchamiane i wiadomo, że wydobycie ich wcale nie jest i nie będzie łatwe. Procedura taka stwarzała preferencyjne warunki koncesjonowania dla obcych korporacji energetycznych, podczas gdy małe krajowe podmioty zmuszane były do wypełniania jednej z drogich form zabezpieczania gwarancyjnego w postaci (warunki zawarte w postanowieniach URE o udzielenia koncesji): gwarancji bankowej (blokada bankowa płynnych środków, które winny pracować w transakcji obrotu małej firmy) z reguły na kilka milionów zł, gwarancji ubezpieczeniowej (stosunkowo drogie ubezpieczenie kontraktów z powodu ryzyka spotęgowanego uznaniem przez firmy ubezpieczeniowe, że dostawa energii jest ryzykownym działaniem po zdarzeniach wielkich awarii systemowych), umowy gwarancyjnej z osobami fizycznymi lub osobami prawnymi (dla małej firmy ten warunek oznacza dopuszczenie do transakcji osoby trzeciej, a dla dużych korporacji umowa

4 taka nie byk żadnym obciążeniem kosztowym i z tej papierowej formy najczęściej korzystały osiągając przewagę konkurencyjną nad małymi firmami). Na wypełnienie jednej w wymienionych form zabezpieczeń gwarancyjnych URE daje 30 dni, nie precyzując, na czyją rzecz mają być ustanowione gwarancje. Nie są zdefiniowane również sposoby uruchamiania takich gwarancji ani pełnomocnictw dla osób, które mogłyby decydować o wykorzystaniu milionowych kwot gwarancyjnych oraz przesłanek świadczących, że zaszły okoliczności naruszenia zobowiązań z kontraktu na obrót energią. Pomimo pozorów jednolitości warunków udzielania koncesji, stanowią one już na starcie do wolnego rynku bardzo wyraźną preferencję dla dużych korporacji w porównaniu z małymi firmami. Ponadto każda z tych wymaganych form gwarancyjnych stanowi istotny koszt, podnoszący ceny w realizowanych transakcjach. Zabezpieczenia finansowe dla transakcji przesyłowych W tym okresie przed nowelą Prawa energetycznego Prezes URE nie musiał wnikać w wymagania ustanawiania kwot gwarancyjnych jakie narzucało uczestnikom rynku energetycznego PSE SA poprzez odpowiednie zapisy w IRiESP, bo formalnie nie zatwierdzał tego dokumentu. Natomiast PSE SA wymagały od uczestników obrotu energią elektryczną odrębnych zabezpieczeń gotówkowych na zawierane transakcje realizowane poprzez sieć najwyższych napięć nadzorowaną i eksploatowaną przez tę monopolistyczną spółkę. PSE, przypisując sobie prawo wskazywania banków, w których wielomilionowe kwoty gwarancyjne powinny być deponowane, mogły uzyskiwać określone korzyści finansowe, chociaż dyrektywa UE wyraźnie tego zakazuje. Proceder ten jest kontynuowany obecnie w zaktualizowanej w listopadzie 2004 r. i obowiązującej IRiESP czego URE nie dostrzega i nie uznaje za monopolistyczne wymuszenie. Istotnym jest również brak zwrotu należnego oprocentowania od kwot gwarancyjnych, a przecież przedsiębiorstwo obrotu ponosi koszt w postaci utraconych przychodów z oprocentowania zdeponowanego kapitału. Zabezpieczenia finansowe dla transakcji zakupu energii od wytwórcy Każdy wytwórca energii sprzedający swój produkt na wolnym rynku w celu zabezpieczeniu swojego ryzyka, oczekuje zabezpieczeń w postaci przedpłaty (akredytywy) w wysokości co najmniej 100 proc. wartości energii dostarczonej w umownym okresie rozliczeniowym. Zwykle jest to dekada dostaw dziennych. Ponadto wytwórca dla zabezpieczenia swoich ryzyk związanych z rozliczeniem dostaw za ostatni okres rozliczeniowy w umowie terminowej (np. rocznej) żąda zabezpieczenia gotówkowego w postaci depozytu bankowego w wysokości od 5 do 10 proc. wartości całego okresu transakcyjnego (np. rocznego kontraktu dostaw). Struktura gwarancji zabezpieczających płynność finansową dla obrotu energią elektryczną po nowelizacji Prawa energetycznego Polska jako kraj uczestnik UE musiała dostosować swoje prawo do dyrektyw i rozporządzeń obowiązujących w Unii. Już obecnie liberalizacja rynku przyznaje każdemu odbiorcy, który nie jest odbiorcą indywidualnym, prawo do swobodnego wyboru dostawcy, a po l stycznia 2007 r. prawo to będzie przyznane wszystkim odbiorcom. Powyższe prawo dostępu do rynku stron trzecich (TPA) było powodem powstania za naszą zachodnią granicą w Niemczech ponad l 800 podmiotów zajmujących się pośrednictwem w obrocie energią elektryczną. W Polsce koncesje na obrót energią elektryczną ma zaledwie ok.

5 300 podmiotów, a w rzeczywistości funkcje takie wykorzystuje tylko kilkanaście z nich i to głównie tych, które są handlowymi przedstawicielami krajowych i zagranicznych korporacji energetycznych. Przyczyną takiego stanu jest niesprzyjające wdrożenie legislacyjne. W znowelizowanym prawie Prezes URE z urzędu zatwierdza IRiESP Nie zmienił swoich wymogów koncesyjnych na gwarancje związane z obrotem energią elektryczną. W nowej sytuacji prawnej nie może nie zauważać, że PSE SA pokrzywiły wolny rynek energetyczny. Dzięki akceptacji przez URE ruchowych przepisów ustanowionych przez PSE Operator, pobierają one od uczestników rynku dodatkowe (poza gwarancjami koncesyjnymi wymaganymi przez URE) dwie kwoty gwarancyjne. Dla uzasadnienia określenia pokrzywienia należy opisać prawidłową strukturę rynku energetycznego, jaka istnieje we wszystkich systemach rynkowych, mających za sobą uporządkowane funkcjonowanie rynku energetycznego od kilku lat w Europie. Schemat prawidłowej struktury rynku (dziennego) przedstawia poniższy rysunek poglądowy: Opis znaczenia poszczególnych rynków: a. rynek kontraktów dwustronnych niebieski obszar Bilateral trade oznacza kontrakty zawarte między dwoma stronami, dostawcą (elektrownią) i dowolnym odbiorcą (podmiot zajmujący się obrotem), które zgłoszone są do realizacji technicznej przez operatora, który ma prawo pobrać za usługę opłatę przesyłową. Na dojrzałych rynkach stanowi on ok. 80 proc. transakcji rynkowych; b. rynek kontraktów bieżących czerwony obszar SPOT market rynek bieżących transakcji godzinowych, zawieranych przez giełdę towarową lub platformy obrotu energią elektryczną, zgłaszane do realizacji do operatora, za których techniczną realizację pobiera on opłatę przesyłową. Na dojrzałych rynkach stanowi on proc. transakcji rynkowych ten rynek, jako jawny, z ogłaszanymi przez Giełdę Energii cenami stanowi o cenach referencyjnych dla transakcji obrotu energią elektryczną. Transakcje na rynku bieżącym zawierane są dla dwóch typów zapotrzebowania energii: w podstawie obciążeń (Base load) oraz w okresie szczytowego poboru (Peak Load). W okresach tych ceny energii znacznie się od siebie różnią, w zależności od sytuacji technicznej systemu oraz wzajemnych relacji podaż - popyt; c. linia rzeczywistych dostaw energii (Metred zmierzona energia) z systemu przez operatora (zielona linia krzywa oddająca sytuację, w której operator systemu dla pokrycia zmieniającego się zapotrzebowania na energię odbiorców musi dokupić lub odsprzedać energię od wytwórców elektrowni). W rzeczywistości pola zawarte pomiędzy obszarem rynku bieżącego (czerwony obszar), a zieloną linią oddają sytuację przekontraktowania lub niedokontraktowania energii na żywym rynku, który w każdej chwili musi być zrównoważony czyli podaż energii powinna odpowiadać bieżącemu zapotrzebowaniu odbiorców. Jest to zadanie dla operatora systemu i stanowi na dojrzałych rynkach tzw. rynek bilansujący. Z reguły rynek ten stanowi 2 3 proc. ogólnych obrotów rynkowych, a ponieważ ma charakter interwencyjnych zakupów lub sprzedaży, to charakteryzuje się najwyższymi cenami. Powyższy opis wyjaśnia wypaczenie logicznego podziału rynków przez krajowego operatora systemu czyli PSE Operator SA, który wszystkich uczestników obrotu energią elektryczną

6 zalicza do rynku bilansującego (część I i II IRiESP). Właściciele kontraktów dwustronnych, wykupując usługę przesyłową dla zawartych transakcji sprzedaży energii elektrycznej są zaliczani przez PSE Operator obligatoryjnie do uczestników rynku bilansującego URE (zamiast do bilateralnego), powiększając w ten sposób rynek zarządzany przez PSE Operator. Z tego też tytułu, jako URB, muszą te podmioty obrotu energią elektryczną wnosić zabezpieczenie gwarancyjne ustanawiane przez PSE Operator SA, jako średnia ważona cen z 6 dekad (10 dni) rozliczeniowych wstecz z rynku bilansującego. Z samego faktu możliwości wystąpienia odchyleń zarówno po stronie wytwórcy, jak i po stronie odbiorcy od zgłoszonego do realizacji kontraktu handlowego operatorowi systemu przesyłowego nie może wynikać przypisanie operatora handlowego realizującego transakcję obrotu energią do rynku bilansującego. Zdarzenie takie powinno być rozwiązane w odpowiedniej klauzuli umowy na świadczenie usługi przesyłowej. Natomiast PSE Operator dysponuje do szybkiego bilansowania naturalnych fluktuacji zapotrzebowania zarówno rezerwą wirującą systemu (RUS) oraz zasobami elektrowni wodnych, serwowanych przez własną spółkę PSE Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA. Od takiego przymusowego uczestnika rynku bilansującego wymagane jest zabezpieczenie jako Z RB i jest ono niemal równe 3 (trzykrotność) należności za energię rozliczaną w okresach dekadowych (10 dni) z cenami ustalanymi na najdroższym rynku bilansującym zależnym od PSE Operator (podczas gdy cena jest z transakcji negocjowanych na rynku kontraktów dwustronnych które zazwyczaj są tajemnicą handlową stron). W zabezpieczeniu rynku bilansującego tzw. cenę odniesienia ustala PSE Operator SA jako administrator tego rynku. Jeśli przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną uczestniczy w kontrakcie eksportowym lub importowym, związanym z przesyłem energii przez linie najwyższych napięć łączące Polskę z innymi krajami, to musi ono stanąć do przetargu na wykup zdolności przesyłowej na tych liniach. Właścicielem linii jest PSE Operator. Organizatorem przetargu jest centrum przetargowe w Pradze, ale w Polsce w jego imieniu organizacją (zbieranie ofert, gromadzenie gwarancji) zajmuje się PSE Operator SA. Stosownie do warunków uczestnictwa (część IV IRiESP) w wymianie energii międzysystemowej PSE Operator wymaga gwarancji bankowej

7 lub gotówkowej, ustanowionej z iloczynu ilości energii oraz tzw. ceny odniesienia C 0. Cena odniesienia dla bieżącego miesiąca jest średnią ważoną cen z 4 dekad (wstecz) rozliczeniowych ze zrealizowanych transakcji na rynku bilansującym. Jak drastycznie wysoka jest cena odniesienia, niech zilustruje przykład dla kwietnia br. Jeśli ceny na rynkach bieżących (SPOT z Towarowej Giełdy Energii w Warszawie i elektronicznych platform obrotu) wahają się w granicach zł za l MWh energii, to wyznaczona cena odniesienia przez PSE Operator SA wynosi blisko 225 zł za l MWh. Oznacza to, że przedsiębiorstwo obrotu musi zastawić sumę gwarancyjną prawie 2,5 3- krotnie wyższą od zakupionej energii na wolnym rynku bieżącym. Bez ustanowienia zabezpieczenia gwarancyjnego (kilka dni przed przetargiem) przedsiębiorstwo obrotu nie może być dopuszczone do przetargu na rezerwację mocy przesyłowej przez linię wymiany transgranicznej. Czyli poza wysoką ceną przetargową za przesłanie energii (opłata stanowi ok proc. wartości energii) przez linię nadzorowaną przez PSE Operator, musi zdeponować zabezpieczenie należnego wykonania rozliczeń i terminowej zapłaty należności na rzecz PSE Operator, we wskazanym przez niego banku. Reasumując, kaskada zabezpieczeń oczekiwanych od koncesjonowanego podmiotu obrotu energią elektryczną, jest następująca (dla przykładu obrotu mocą 100 MW w skali roku oraz cenie 100 zł/mwh). Reasumując, powyższe zestawienie kosztów zabezpieczeń dla transakcji, np. eksportowej przy założeniach jak w nagłówku zabezpieczenia skumulują się na poziomie 21, 6 mln zł bez depozytu rocznego dla dostawcy energii, a gdyby ten depozyt uwzględnić, to zabezpieczenie wahałoby się w granicach mln zł przy szacunkowej wartości zakupu energii w wysokości 87 mln zł. Jak to zestawienie kosztów ma się do idei eliminacji kosztów transakcyjnych na uwolnionych rynkach? W świetle powyższego, kiedy prezes URE jest odpowiedzialny za treść IRiESP ponieważ znowelizowane Prawo energetyczne nakłada na niego obowiązek zatwierdzania i nadzoru realizacji tego dokumentu zadziwiające jest, że urząd ustanowiony do obrony praw odbiorców przed monopolem i eskalacją kosztów nieuzasadnionych, uczestniczy w tworzeniu tych kosztów w wolnym obrocie energią elektryczną. URE musi też mieć świadomość wielokrotności ustanawiania gwarancji dla tego samego przedmiotu zabezpieczenia. Powyższe zestawienie doskonale pokazuje budowanie barier uczestnictwa w rynku energii elektrycznej dla małych, elastycznych firm obrotu w Polsce, w porównaniu z doskonale rozwijającymi się na zachodnich rynkach podobnymi podmiotami. Od tamtych firm nikt nie oczekuje wielomilionowych zabezpieczeń dla średniej skali obrotu. Firmy te muszą mieć jednak zawarte polisy ubezpieczeniowe na okoliczność ryzyka transakcyjnego i jest to jedyny wymóg uznawany za wystarczający w cywilizowanym świecie. Pomimo braku regulatora w systemie niemieckim, żaden z podmiotów rynku energetycznego nie jest nieprawidłowo klasyfikowany przez operatora systemu przesyłowego i żaden dominujący (monopolistyczny) podmiot nie przypisuje sobie konieczności wnoszenia opłat i gwarancji zabezpieczających z tytułu obligatoryjnego przypisania podmiotu zależnego do niewłaściwego rynku.

8 Uczestnicy poszczególnych rynków, zarówno w Niemczech, jak i w Skandynawii (funkcjonujących jak na rysunku) wnoszą stosowne opłaty. Struktura tych opłat jest przejrzysta i nie ma charakteru restrykcyjnych zaporowych kwot dodatkowo zabezpieczanych na nieodpowiednim poziomie. Nawet jeśli w IRiESP kwoty gwarancyjne po okresie pozytywnych doświadczeń są obniżane dla solidnych płatników do poziomu 50% w obrocie międzynarodowym, to warunki startowe mają charakter zaporowy dla małych firm o ograniczonym kapitale własnym. Konkluzje Warto ponownie przeczytać Motto, zanim podejmie się decyzję o rozpoczęciu działalności wolnego przedsiębiorcy zajmującego się obrotem energią elektryczną. Bariery instytucjonalne i finansowe oraz wiele uznaniowości w stosowaniu zarówno prawa, jak i instrukcji branżowych, prowadzi wprost do patologii rynkowych i jest korupcjogenne. Niedostatki systemu informacji o rynku energetycznym, jej tendencyjne zawłaszczanie przez zmonopolizowane struktury przesyłowe są bardzo ważkim naruszeniem zasad wolnego rynku, a o tę sferę decydującą o powodzeniu gry konkurencyjnej w obrocie energią nie dba ani URE, ani UOKiK. Największe ryzyko rynkowe w obrocie energią elektryczną ponosi przedsiębiorstwo obrotu (z ang. trader) oraz jest obarczane całą kaskadą kosztów transakcyjnych zabijających w Polsce ducha idei wolnego obrotu energią elektryczną. W przypadku zakupu energii od wytwórcy z ponad 100% zabezpieczeniami gwarancyjnymi dla płatności w dalszym łańcuchu dostawy, tj. w przesyle i w eksporcie, wystarczającym zabezpieczeniem winno być oświadczenie wystarczającego zabezpieczenia, jakie uzyskuje

9 sprzedawca energii. Pozostałe płatności wiązać się powinny z pokrywaniem uzasadnionych kosztów za usługi dodane, czyli koszt przesyłu w kraju (taryfowy) oraz koszt za wąskie gardło na przesyle transgranicznym. Logicznym wydaje się, że to przedsiębiorstwo obrotu, które zakupiło energię i powierzają do przesyłu w pełnej wartości, powinno uzyskiwać zabezpieczenie od firmy transportującej ten towar (operatora systemu) do miejsca przeznaczenia oraz zapewnienie, że parametry tego towaru nie ulegną pogorszeniu i usługa tranzytu zostanie niezawodnie wykonana. Firmie tranzytującej energię przysługiwać powinno należne wynagrodzenie taryfowe i nic więcej. Kaskada kosztów zabezpieczeń gwarancyjnych ciągniona w całym łańcuchu obrotu energią, poczynając od koncesji poprzez przesył oraz aukcje transgraniczne, budowana jest na założeniu działania w złej wierze przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną i to ono jest obarczane zbędnym kosztem obciążającym transakcję. Nieznane są fakty zatorów płatniczych lub należności niepokrytych w wolnym rynku energii spowodowane przez przedsiębiorstwa obrotu. Natomiast znane są fakty z innego rynku (kontraktów terminowych) dla zakupu energii od wytwórców przez zmonopolizowaną strukturę, polegających na nieterminowych płatnościach i odstępstwach od umownych strumieni przychodu w tym przypadkach ani nie żądano zabezpieczeń, ani nie egzekwowano kar. Takie zjawisko na wolnym rynku oznacza tworzenie preferencyjnych warunków obrotu.

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji dotyczących zmiany zasad udziału w rynku bilansującym uczestników typu Przedsiębiorstwo Obrotu oraz Giełda Energii Warszawa, 8 września 2004 r. PSE-Operator S.A. OPERATOR SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 13.06. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Departament Promowania Konkurencji Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 62 33, fax (+48

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej

Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Departament Promowania Konkurencji Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Stalowa Wola, 23 kwietnia 2009 Program 1. Wprowadzenie 2. Co to jest i czemu służy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe?

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A. POWER RING 2007 w stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ. PODSTAWOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY DOMU MAKLERSKIEGO I JEGO KLIENTÓW Ustawa z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z 29.07.2005

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r.

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Warszawa, 7 czerwca 2013 r. Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Informacja prasowa Łączny obrót energią elektryczną w maju br. wyniósł 11,592 TWh - wzrost

Bardziej szczegółowo

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Rozwiązanie KDT a rozwój konkurencji na rynku energii elektrycznej Halina Bownik - Trymucha Departament Promowania

Bardziej szczegółowo

Grupa Bilansująca i Rynek CO 2 na poee. Warszawa, 18-19 października 2007

Grupa Bilansująca i Rynek CO 2 na poee. Warszawa, 18-19 października 2007 Grupa Bilansująca i Rynek CO 2 na poee Warszawa, 18-19 października 2007 Pozycja rynkowa Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną - poee sty-04 lut-04 mar-04 kwi-04 maj-04 cze-04 lip-04 sie-04

Bardziej szczegółowo

FOEEiG Wiceprzewodniczący Daniel Borsucki

FOEEiG Wiceprzewodniczący Daniel Borsucki Nowe uwarunkowania zakupu energii elektrycznej przez odbiorców końcowych na rynku giełdowym, platformach obrotu - szanse i zagrożenia. Obowiązek sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców na rynku

Bardziej szczegółowo

adw. dr Mariusz Swora (WPiA UAM Poznań)

adw. dr Mariusz Swora (WPiA UAM Poznań) adw. dr Mariusz Swora (WPiA UAM Poznań) Konferencja Rynek energii w Polsce BIG BANG roku 2010 13 kwietnia 2011, Warszawa Obowiązek publicznego obrotu energią elektryczną w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE konkurencja w elektroenergetyce liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce zasada TPA jak korzystać z możliwości wyboru dostawy? oczekiwania i problemy klientów spory

Bardziej szczegółowo

Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku.

Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku. Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku. Serwisy informacyjne poprzez różne media dostarczają nam informacji bieżących o cenach energii elektrycznej i wielu odbiorców zaczyna nurtować

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Rozliczenia za energię elektryczną Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 przedsiębiorstwo energetyczne Spółka obrotu Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Tauron Sprzedaż GZE

Bardziej szczegółowo

Otwarcie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii

Otwarcie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii Otwarcie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii Systemy rozliczeń dla rynku gazu Model prowadzenia rozliczeń rynku gazu Andrzej Kalinowski Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku Rynek Gazu - Członkostwo

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY

ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY UMOWY W ENERGETYCE Termin: 29-30 marca 2011 Miejsce: Centrum Szkolenia Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa www.onpromotion.pl GRUPA DOCELOWA WARSZTATÓW: Warsztaty są

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii

Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii Informacja prasowa Łączny obrót energią elektryczną: 13,789 TWh wzrost o 257 proc. r/r Warszawa, 11 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1(w)k. Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1(w)k. Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.1(w)k Sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni

Bardziej szczegółowo

Kolumny 9 16 W kolumnie 17 Dział 5. Wynik finansowy na działalności energetycznej, w tys. zł W wierszu 03 Wiersz 17 Wiersz 19 Wiersz 22 Wiersz 23

Kolumny 9 16 W kolumnie 17 Dział 5. Wynik finansowy na działalności energetycznej, w tys. zł W wierszu 03 Wiersz 17 Wiersz 19 Wiersz 22 Wiersz 23 Objaśnienia do formularza G-10.4(P)k Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne kwartały 2014 r. i za 2014 rok. Do sporządzania sprawozdania zobowiązany jest operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Bardziej szczegółowo

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A.

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. Jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji)

Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji) Wnioski Prezesa URE z analizy uwag do Programu Uwalniania Gazu (wprowadzenie do dyskusji) Warsztaty ws. Programu Uwalniania Gazu Warszawa, 28 maja 2012 r. Oczekiwania uczestników rynku gazu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku energii elektrycznej

Monitoring rynku energii elektrycznej Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Warszawa, 5 lipca 2013 r. Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w I półroczu 2013 r. wyniósł 72,310 TWh, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Na podstawie informacji Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA)

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli gminnej administracji samorządowej woj. zachodniopomorskiego Północno Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej Rynek energii elektrycznej -model a polska rzeczywistość Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA Rynek energii w Polsce Debata Nagroda czy kara czyli jak regulować, Lis_2008 2 Cechy prawidłowo funkcjonującego

Bardziej szczegółowo

Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID.272.15.2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Chojnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul...,

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul..., Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowanym przez:... Dyrektor zwanym dalej Zamawiającym, a:..., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

TPA w teorii. Zasada dostępu strony trzeciej - TPA [Third Part Access] teoria a praktyka

TPA w teorii. Zasada dostępu strony trzeciej - TPA [Third Part Access] teoria a praktyka TPA w teorii. Zasada dostępu strony trzeciej - TPA [Third Part Access] teoria a praktyka Autor: Piotr Hawliczek, specjalista ds. obrotu energią elektryczną Polenergia S.A. ( Wokół Energetyki czerwiec 2004)

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Warszawa 26.06.2013 Rynek giełdowy - rynkiem konkurencyjnym www.tge.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH założenia a praktyka i jej skutki. Stalowa Wola 23.04. 2009 r Podstawy formalne - Ustawa Prawo Energetyczne; - stanowiska Prezesów w URE.

Bardziej szczegółowo

Zakres danych publikowanych przez GPI

Zakres danych publikowanych przez GPI Zakres danych publikowanych przez GPI I slide 1 RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYNEK GAZU Zakres danych publikowanych przez GPI I slide 2 Zakres publikowanych danych jest na etapie konsultacji. Zostanie doprecyzowany

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej

Zmiany na rynku energii elektrycznej Zmiany na rynku energii elektrycznej Autor: Przemysław Zaleski Trudne początki Rynek energii elektrycznej swoje początki wiąże z dostrzeżeniem konieczności liberalizacji rynku energii elektrycznej. Niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Samorządy na parkiecie TGE Aspekty prawne

Samorządy na parkiecie TGE Aspekty prawne Samorządy na parkiecie TGE Aspekty prawne Małgorzata Słomko Radca prawny Spółki Towarowej Giełdy Energii S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Giełda regulacje Funkcjonowanie giełd towarowych reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

Rola URE w kontrolowaniu realizacji obowiązku sprzedaży energii w trybie publicznym

Rola URE w kontrolowaniu realizacji obowiązku sprzedaży energii w trybie publicznym Rola URE w kontrolowaniu realizacji obowiązku sprzedaży energii w trybie publicznym Forum Obrotu 2010 Halina Bownik-Trymucha Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji Strzelinko, 31 maja -2 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Promowanie konkurencji

Promowanie konkurencji Promowanie konkurencji Autorzy: Robert Guzik, Zdzisław Muras, Departament Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 5/2001) Lato w polskiej energetyce to okres zmniejszonego popytu na energię, planowanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp.z 0.0. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 15/2014 Zarządu Energetyki WAGON Sp. z 0.0. z dnia 20.11. 2014 r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warsaw Commodity Clearing House Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warszawa, 25 października 2011r. Dane o IRGiT Kapitał: Akcjonariat: 13 050 000 zł, 100% akcji posiada Towarowa Giełda Energii

Bardziej szczegółowo

Zakup energii. Strategia obsługi dziennego zapotrzebowania na energię

Zakup energii. Strategia obsługi dziennego zapotrzebowania na energię Zakup energii Strategia obsługi dziennego zapotrzebowania na energię Dzięki zasadzie dostępu stron trzecich do sieci przesyłowej (Third Party Access) Jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce System

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE. www.tge.pl

Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE. www.tge.pl Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE www.tge.pl Rynek forward na prawa majątkowe OZE 1. Przedmiot obrotu: kontrakty terminowe typu forward na prawa majątkowe z OZE (PMOZE_A) 2. Nominał kontraktu:

Bardziej szczegółowo

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu:

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu: Program Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013 Dla wielu przedsiębiorców ogromnym wyzwaniem jest zminimalizowanie lub eliminacja wszelkiego ryzyka związanego z zabezpieczaniem

Bardziej szczegółowo

Ocena nowej ustawy OZE z punktu widzenia inwestora

Ocena nowej ustawy OZE z punktu widzenia inwestora Ocena nowej ustawy OZE z punktu widzenia inwestora Tundra Advisory Sp. z o.o. Grzegorz Skarżyński Tundra Advisory Sp. z o.o. Plan: 1. Czy nowa ustawa to tylko aukcje? 2. System zielonych certyfikatów:

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Zawarta w dniu..pomiędzy

Załącznik nr 5 do SIWZ. Zawarta w dniu..pomiędzy Załącznik nr 5 do SIWZ U M O WA N r / 2 0 1 4 Zawarta w dniu..pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielcu z siedzibą 39-300 Mielec, przy ul. Solskiego 1., będący jednostką budżetową Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC

Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania rynku biomasy Październik 2014 Rynki biomasy na Platformie InfoEngine OTC Na Platformie InfoEngine OTC funkcjonują 2 rynki biomasy: Rynek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna Rynek Dnia Bieżącego linia biznesowa energia elektryczna TGE kim jesteśmy? Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 2 Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24 materiał informacyjny 1 Kontrakty typu FUTURES Ogólne informacje: Notowane kontrakty: kontrakty terminowe na indeks IRDN24 Wykonanie kontraktu poprzez rozliczenie pieniężne

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Materiały do broszury informacyjnej o RTEE Strona 1 z 10 Kontrakty typu FORWARD Ogólne informacje: Notowane kontrakty: całodobowe (BASE) oraz szczytowe

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Tokaj specjalista Kielce 2011 r. Wytwarzanie zakup Obrót Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Łódź, dnia 23 października 2015 roku Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 22 października 2015 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA.

Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA. Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA. Jachranka, 20.10.2006 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Zakres prezentacji 1 2 3 4 Wstęp (jak zwykle

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Radosław Koropis Warszawa 16 październik 2013 r. DOTYCHCZASOWE WARUNKI SYSTEMU WSPARCIA ANALIZA RENTOWNOŚCI MEW ILE KOSZTUJE ZANIECHANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania działalności odbiorcy końcowego na rynku energii elektrycznej po wejściu w życie styczniowej nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne

Uwarunkowania działalności odbiorcy końcowego na rynku energii elektrycznej po wejściu w życie styczniowej nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne Uwarunkowania działalności odbiorcy końcowego na rynku energii elektrycznej po wejściu w życie styczniowej nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne dr Filip M. Elżanowski Uniwersytet Warszawski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP P STRON TRZECICH DO SIECI

DOSTĘP P STRON TRZECICH DO SIECI DOSTĘP P STRON TRZECICH DO SIECI teoria i praktyka z punktu widzenia uczestników w rynku energii elektrycznej w Polsce Marek KULESA Dyrektor Biura Towarzystwo Obrotu Energią Zakres prezentacji 1 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Inne formy zabezpieczeń transakcji zawieranych na TGE

Inne formy zabezpieczeń transakcji zawieranych na TGE Inne formy zabezpieczeń transakcji zawieranych na TGE Forum Obrotu, 1 czerwca 2010 pierwsza Izba typu CCP w Europie Wschodniej! pierwsza licencjonowana Izba w Polsce! w dniu 19 kwietnia 2010 roku IRGiT

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A.

Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A. Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A. Jak poprawić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Rozwiązanie KDT Transparentność rynku Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Adres do korespondencji: ENEA Operator Sp. z o.o. Nr ewidencyjny:... (nazwa jednostki organizacyjnej) ul...., xx-xxx (miejscowość) Nr PPE:... Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN TABELA OPŁAT I. Opłaty Członkowskie 1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny 5 000 PLN 1.2 Działalność na

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r.

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Polski rynek gazu - cechy. Jak dotąd większość polskiego rynku gazu objęta jest regulacją, prawie wszyscy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu.. 2016r. w Inowrocławiu pomiędzy Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Inowrocławiu, al. Kopernika 7, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r.

Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Towarowa Giełda Energii TGE powstała pod koniec 1999 roku z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa jako niezbędny element liberalizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw projekt sierpień 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR PROJEKT UMOWA NR ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Henryk Kossak Radosław Prześlica

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Henryk Kossak Radosław Prześlica Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej Henryk Kossak Radosław Prześlica Wrocław, 2011 1 ul. Chłodna 64, 00 872 Warszawa www.ure.gov.pl 2 2 W skład Urzędu wchodzą oddziały terenowe Adres:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

S t a n r y n k u. Warszawa, 1 września 2009 r.

S t a n r y n k u. Warszawa, 1 września 2009 r. Warszawa, 1 września 2009 r. Informacja uzupełniająca Prezesa URE w sprawie warunków i perspektyw zwolnienia przedsiębiorstw obrotu z obowiązku zatwierdzania taryf na obrót energią elektryczną dla odbiorców

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej przy uwzględnieniu efektywności energetycznej, czyli nie tylko cena gra rolę

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej przy uwzględnieniu efektywności energetycznej, czyli nie tylko cena gra rolę Optymalizacja kosztów energii elektrycznej przy uwzględnieniu efektywności energetycznej, czyli nie tylko cena gra rolę I PANEL: Wydajniej oznacza taniej. Sposób na efektywność Czeladź, 13 marca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE Wpływ nowych strategii produktowych sprzedawców na rozwój rynku energii elektrycznej w Polsce oraz zachowania odbiorców końcowych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 21.10.2010 r. 1. Wybrane uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Jachranka, 19.09.2011 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Unijna perspektywa zmian na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

oferty kupujących oferty wytwórców

oferty kupujących oferty wytwórców Adam Bober Rybnik, styczeń Autor jest pracownikiem Wydziału Rozwoju Elektrowni Rybnik S.A. Artykuł stanowi wyłącznie własne poglądy autora. Jak praktycznie zwiększyć obrót na giełdzie? Giełda jako jedna

Bardziej szczegółowo