seria podtynkowa, OPAL IP-20, 10A, 250V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "seria podtynkowa, OPAL IP-20, 10A, 250V"

Transkrypt

1

2 seria podtynkowa, OPAL IP-20, 10A, 250V WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 Od samego pocz¹tku produkowane przez firmê Timex Szczecinek wy³¹czniki i gniazda serii sieciowych nosz¹ nazwy szlachetnych kamieni i minera³ów. Jest to dowód wyszukanej estetyki, solidnoœci oraz trwa³oœci produkowanych przez nas wyrobów. Wychodz¹c naprzeciw aktualnym tendencjom i gustom postanowiliœmy zaproponowaæ Pañstwu now¹ ponad czasow¹ seriê ³¹czników i gniazd, pod nazw¹ Opal, która ³¹czy w sobie cechy wielu dotychczasowych rozwi¹zañ, pozwalaj¹c samodzielnie tworzyæ Klientom indywidualne kompozycje. Opal jest seri¹ modu³ow¹ zachowuj¹c¹ cechy rozwi¹zañ kompaktowych. Posiada uniwersalne wielokrotne ramki z mo liwoœci¹ monta u w pionie i poziomie. Opal to bogata baza mechanizmów oraz szeroka paleta barw umo liwiaj¹ca dowolne komponowanie po³¹czeñ kolorystycznych ramek i klawiszy. Nowoœci¹ jest tu równie ciekawa dodatkowo zaproponowana estetyka klawiszy, które mog¹ wystêpowaæ równie w postaci dÿwigni, stosowanych w rozwi¹zaniach amerykañskich. Pikanterii ca³oœci dodaje fakt, e Opal dodatkowo dostêpny jest równie oprawiony w drewno, co jeszcze bardziej podkreœla jego urok, ciekaw¹ klasyczn¹ liniê oraz idealne wspó³granie z najbardziej nawet wymagaj¹cym wnêtrzem. Jest to dowód na dba³oœæ i wyszukan¹ estetykê oraz solidnoœæ i trwa³oœæ produkowanych dla Pañstwa wyrobów. Nowemu produktowi, jaki oddajemy w Pañstwa rêce, razem ze znanym stylist¹, nadaliœmy ponadczasowy wygl¹d, który jest intryguj¹cym wielofunkcyjnym po³¹czeniem zimnej, klasycznej formy kamienia z ciep³em barw i naturalnym klimatem drewna. 2

3 OPAL seria podtynkowa, IP-20, 10A, 250V innowacyjne wielowariantowe mechanizmy i rozwi¹zania technicznie, ³atwoœæ ³¹czenia i komponowania w ró nych wariantach ustawieñ w zale noœci od indywidualnych potrzeb Klienta, szeroka paleta barw pocz¹wszy od kolorów: bia³ego i be owego, poprzez elementy metalizowane: z³oto, srebro, piasek, miedÿ i grafit, funkcjonalne wielokrotne ramki: bia³e, be owe i metalizowane, równie ramki drewniane: buk i wenge z mo liwoœci¹ uniwersalnego monta u w pionie i w poziomie, jedyne w swoim rodzaju na rynku polskim, gniazdo wtyczkowe podwójne, modu³owe, w jednolitej drewnianej ramce, dodatkowo ciekawym rozwi¹zaniem technicznym jest opracowane przez nas gniazdo wtyczkowe potrójne, które mo e byæ montowane w puszcze 60. INNOWACYJNOŒÆ FUNKCJONALNOŒÆ FUNKCJONALNOŒÆ INDYWIDUALNOŒÆ WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 Wszystkie elementy serii sprzedawane w komplecie z ramk¹, w dostêpnej palecie kolorów: Metalik Drewno ramki bia³y be br¹z piasek z³oto srebro miedÿ grafit buk wenge 3

4 OPAL seria podtynkowa, IP-20, 10A, 250V WP-1 Op pojedynczy WP-2 Op 2-klawiszowy, œwiecznikowy WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 WY CZNIKI: Z PODŒWIETLENIEM LUB BEZ WP-1 Op WP-2 Op WP-3 Op WP-5 Op WP-6 Op WP-7 Op WP-8 Op WP-9 Op WP-10 Op WP-10Z Op GPT-15 Op wtyczkowe p/t 2P 16A, 250V GPT-16 Op GNIAZDA: WTYCZKOWE GPT-15 Op GPT-16 Op GPT-5 Op GPT-6 Op GPT-35 Op GPT-36 Op GPT-16 OpH GPT-17 Op pojedynczy 2-klawiszowy œwiecznikowy 2-klawiszowy, 2-obwodowy schodowy zwierny œwiat³o zwierny dzwonek krzy owy dwubiegunowy aluzjowy aluzjowy zwierny wtyczkowe p/t 2P+Z 16A, 250V GPT-16 OpH wtyczkowe p/t 2P+Z 16A, 250V, z pokryw¹ bryzgoodporne wtyczkowe 2P wtyczkowe 2P+Z wtyczkowe podwójne 2x2P wtyczkowe podwójne 2x2P+Z wtyczkowe potrójne 3x2P (monta w PK 60) wtyczkowe potrójne 3x2P+Z (monta w PK 60) WP-1 Op/S WP-2 Op/S WP-3 Op/S WP-5 Op/S WP-6 Op/S WP-7 Op/S WP-8 Op/S WP-9 Op/S WP-10 Op/S WP-10Z Op/S GPT-5 Op wtyczkowe podwójne p/t 2x2P 16A, 250V GPT-6 Op wtyczkowe podwójne p/t 2x2P+Z 16A, 250V GPT-17 Op wtyczkowe p/t 2p+Z, 16A, 250V, bryzg. wtyczkowe 2P+Z Schuko wtyczkowe p/t 2P+Z Schuko 16A, 250V pojedynczy z podœw. 2-klawiszowy œwiecznikowy z podœw. 2-klawiszowy, 2-obwodowy z podœw. schodowy z podœw. zwierny œwiat³o z podœw. zwierny dzwonek z podœw. krzy owy z podœw. dwubiegunowy z podœw. aluzjowy z podœw. aluzjowy zwierny z podœw. GPT-35 Op wtyczkowe potrójne p/t 3x2P 16A, 250V monta do puszki 60 GPT-36 Op wtyczkowe potrójne p/t 3x2P+Z 16A, 250V monta do puszki 60 4

5 OPAL GAP-Op/K abonenckie RTV koñcowe p/t 6 db GAP-Op/P abonenckie RTV przelotowe p/t 9 db na zamówienie 12 i 15 db GAPS-Op abonenckie RTV satelitarne GNIAZDA: RTV, TEL., KOMPUTEROWE, ŒCIEMNIACZE GAP-Op/K GAP-Op/P GAPS-Op GTP-10 Op GTP-11 Op GTP-12 Op GTP-22 Op GG-1 Op SO-Op RA-2 Op RA-3 Op GTP-10 Op telefoniczne p/t 4 pin zacisk krone LSA+ GTP-11 Op telefoniczne pojedycze p/t 6 pin zacisk krone LSA+ GG-1 Op g³oœnikowe RA-1 Op RA-1 Op RA-2 Op RA-3 Op RA-4 Op ADAPTERY WTYNKOWO-NATYNKOWE - dostêpne tylko w kolorze bia³ym PWN-1 Op PWN-2 Op PWN-3 Op seria podtynkowa, IP-20, 10A, 250V abonenckie RTV koñc.6db p/t abonenckie RTV przelot.9db,zam.12,15db abonenckie RTV satelitarne telefoniczne p/t 4pin zacisk krone LSA+ telefoniczne p/t 6pin zacisk krone LSA+ komputerowe p/t 8pin zacisk krone LSA+ komputerowe p/t 2x8pin zacisk krone LSA+ kolumnowe Œciemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin-max 60W-400W jednokrotna dwukrotna trzykrotna PWN-1 Op Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa PWN-1 Op P PWN-2 Op P PWN-3 Op P jednokrotna z pokryw¹ dwukrotna z pokryw¹ trzykrotna z pokryw¹ PWN-2 Op Puszka dwukrotna wtynkowo-natynkowa RA-4 Op RAMKI: 1,2,3,4 - krotne GTP-12 Op telefoniczne pojedycze p/t 8 pin zacisk krone LSA+ GTP-22 Op telefoniczno -komputerowe podwójne p/t 2x8 pin zacisk krone LSA+ SO-Op Œciemniacz obrotowy p/t 250V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400 W Ramka pojedyncza uniwersal. pion/poziom Ramka podwójna uniwersal. pion/poziom Ramka potrójna uniwersal. pion/poziom Ramka poczwórna uniwersal. pion/poziom PWN-3 Op Puszka trzykrotna wtynkowo-natynkowa WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 Wszystkie elementy serii sprzedawane w komplecie z ramk¹, w dostêpnej palecie kolorów: Metalik chrom piasek z³oto srebro miedÿ grafit bia³y be br¹z 5

6 OPAL Venge i Buk seria podtynkowa, IP-20, 10A, 250V WP-1 Op WP-2 Op WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 GPT-16 Op pojedynczy WY CZNIKI: Z PODŒWIETLENIEM LUB BEZ WP-1 Op WP-2 Op WP-3 Op WP-5 Op WP-6 Op WP-7 Op WP-8 Op WP-9 Op WP-10 Op WP-10Z Op GPT-15 Op GNIAZDA: WTYCZKOWE GPt-15 Op GPt-16 Op GPt-5 Op GPt-6 Op GPt-17 Op pojedynczy 2-klawiszowy œwiecznikowy 2-klawiszowy, 2-obwodowy schodowy zwierny œwiat³o zwierny dzwonek krzy owy dwubiegunowy aluzjowy aluzjowy zwierny wtyczkowe p/t 2P 16A, 250V wtyczkowe p/t 2P+Z 16A, 250V wtyczkowe 2P wtyczkowe 2P+Z wtyczkowe podwójne 2x2P wtyczkowe podwójne 2x2P+Z wtyczkowe 2P+Z "Schuko" WP-1 Op/S WP-2 Op/S WP-3 Op/S WP-5 Op/S WP-6 Op/S WP-7 Op/S WP-8 Op/S WP-9 Op/S WP-10 Op/S WP-10Z Op/S GPT-5 Op wtyczkowe podwójne p/t 2x2P 16A, 250V GPT-6 Op wtyczkowe podwójne p/t 2x2P+Z 16A, 250V 2-klawiszowy, œwiecznikowy WP-1 Op b WP-2 Op b Wariant - klawiszy i dÿwigniowe pojedynczy z podœw. 2-klawiszowy œwiecznikowy z podœw. 2-klawiszowy, 2-obwodowy z podœw. schodowy z podœw. zwierny œwiat³o z podœw. zwierny dzwonek z podœw. krzy owy z podœw. dwubiegunowy z podœw. aluzjowy z podœw. aluzjowy zwierny z podœw. GPT-17 Op wtyczkowe pojedyñcze p/t 2P+Z Schuko 16A, 250V z przes³on¹ Podwójne modu³owe gniazdo w jednolitej drewnianej ramce 6

7 OPAL Venge i Buk GAP-Op/K abonenckie RTV koñcowe p/t 6 db GAP-Op/P abonenckie RTV przelotowe p/t 9 db na zamówienie 12 i 15 db GAPS- Op abonenckie RTV satelitarne GNIAZDA: RTV, TEL., KOMPUTEROWE, ŒCIEMNIACZE GAP- Op/K GAP-Op/P GAPS-Op GTP-10 Op GTP-11 Op GTP-12 Op GTP-22 Op GG-1 Op SO-Op RAMKI: 1,2,3,4 - krotne RA-1 Op RA-2 Op RA-3 Op RA-4 Op RA-2 Op seria podtynkowa, IP-20, 10A, 250V abonenckie RTV koñc.6db p/t abonenckie RTV przelot.9db,zam.12,15db abonenckie RTV satelitarne telefoniczne p/t 4pin zacisk krone LSA+ telefoniczne p/t 6pin zacisk krone LSA+ komputerowe p/t 8pin zacisk krone LSA+ komputerowe p/t 2x8pin zacisk krone LSA+ kolumnowe Œciemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin-max 60W-400W RA-3 Op Ramka pojedyncza uniwersal. pion/poziom Ramka podwójna uniwersal. pion/poziom Ramka potrójna uniwersal. pion/poziom Ramka poczwórna uniwersal. pion/poziom GTP-10 Op telefoniczne p/t 4 pin zacisk krone LSA+ GTP-11 Op telefoniczne p/t 6 pin zacisk krone LSA+ GG-1 Op g³oœnikowe wenge buk RA-1 Op RA-4 Op GTP-12 Op telefoniczne p/t 8 pin zacisk krone LSA+ GTP-22 OP telefoniczno -komputerowe podwójne p/t 2x8 pin zacisk krone LSA+ SO-Op Œciemniacz obrotowy p/t 250V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400 W Przy zamówieniach do symbolu produktu nale y dodaæ wybór wariantu koloru drewna. W sta³ej standardowej ofercie dostêpne po³¹czenia: Ramka drewniana wenge + klawisze metalizowane w kolorze piaskowym Ramka drewniana buk + klawisze metalizowane w kolorze grafitowym WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 Wszystkie elementy serii sprzedawane w komplecie z ramk¹, w dostêpnej palecie kolorów: Drewno ramki buk wenge 7

8 OPAL seria podtynkowa i natynkowa, Informacje uzupe³niaj¹ce WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 Do wyboru dwa ró ne sposoby monta u przewodów WY CZNIKI NATYNKOWE: Z PODŒWIETLENIEM LUB BEZ WNT-1 Op WNT-2 Op WNT-3 Op WNT-5 Op WNT-6 Op WNT-7 Op WNT-8 Op WNT-9 Op WNT-10 Op WNT-10Z Op GNIAZDA NATYNKOWE: WTYCZKOWE GNT-15 Op GNT-16 Op GNT-5 Op GNT-6 Op GNT-35 Op GNT-36 Op GNT-16 OpH GNT-17 Op pojedynczy 2-klawiszowy œwiecznikowy 2-klawiszowy, 2-obwodowy schodowy zwierny œwiat³o zwierny dzwonek krzy owy dwubiegunowy aluzjowy aluzjowy zwierny wtyczkowe 2P wtyczkowe 2P+Z wtyczkowe podwójne 2x2P wtyczkowe podwójne 2x2P+Z wtyczkowe potrójne 3x2P wtyczkowe potrójne 3x2P+Z wtyczkowe p/t 2p+Z, bryzg. wtyczkowe 2P+Z Schuko i prezentowanej rodziny serii OPAL, dostêpne s¹ w wariantach z zaciskami œrubowymi i z zaciskami bezgwintowymi (/Z)*, na tzw. szybkoz³¹czki. Przy zamówieniu nale y wskazaæ wariant mocowania poprzez dodanie do symbolu zamawianego produktu znaku (/Z) np. WP - 1Pb/Z. Obydwa warianty dostêpne s¹ w tej samej cenie. Przyk³adowy schemat monta u wy³¹cznika serii Opal Seria Opal wystêpuje równie w wersji natykowej, która umo liwia poprowadzenie instalacji w miejscach gdzie nie jest mo liwe zamontowanie puszek podtynkowych. Ze wzglêdu na specyfike ³¹czenia takiej instalacji z korytami i rurami instalacyjnymi - wersja natynkowa serii Opal dostêpna jest tylko w kolorze bia³ym. WNT-1 Op/S WNT-2 Op/S WNT-3 Op/S WNT-5 Op/S WNT-6 Op/S WNT-7 Op/S WNT-8 Op/S WNT-9 Op/S WNT-10 Op/S WNT-10Z Op/S korpus ramka klawisz pojedynczy z podœw. 2-klawiszowy œwiecznikowy z podœw. 2-klawiszowy, 2-obwodowy z podœw. schodowy z podœw. zwierny œwiat³o z podœw. zwierny dzwonek z podœw. krzy owy z podœw. dwubiegunowy z podœw. aluzjowy z podœw. aluzjowy zwierny z podœw. GNIAZDA: RTV, TEL., KOMPUTEROWE, ŒCIEMNIACZE GAP-Op/K abonenckie RTV koñc.6db p/t GAP-Op/P abonenckie RTV przelot.9db,zam.12,15db GAPS-Op abonenckie RTV satelitarne GTP-10 Op telefoniczne p/t 4pin zacisk krone LSA+ GTP-11 Op telefoniczne p/t 6pin zacisk krone LSA+ GTP-12 Op komputerowe p/t 8pin zacisk krone LSA+ GTP-22 Op komputerowe p/t 2x8pin zacisk krone LSA+ 8

9 OPAL seria podtynkowa i natynkowa, Informacje uzupe³niaj¹ce GPT-16 Op/chrom NOWOŒÆ! WP-1 Op/chrom CHROMOWANY OPAL WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 9

10 TOPAZ BIS TOPAZ seria podtynkowa, IP-20, 10A, 250V WP-1 Tb pojedynczy WP-2 Tb 2-klawiszowy, œwiecznikowy WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 WP-1 T pojedynczy GPT-15 T wtyczkowe p/t 2P 16A, 250V GPT-16 T wtyczkowe p/t 2P+Z 16A, 250V GPT-5 T wtyczkowe podwójne p/t 2x2P 16A, 250V GPT-6 T WP-2 T 2-klawiszowy, œwiecznikowy WY CZNIKI: Z PODŒWIETLENIEM (dopisek do symbolu wyrobu/s) LUB BEZ WP-1 Tb WP-2 Tb WP-3 Tb WP-5 Tb WP-6 Tb WP-7 Tb WP-8 Tb WP-9 Tb WP-1 T WP-2 T WP-3 T WP-5 T WP-6 T WP-7 T WP-8 T WP-9 T GNIAZDA: WTYCZKOWE GPT-15 T GPT-16 T GPT-5 T GPT-6 T GPT-35 C GPT-36 C GPT-16 TH pojedynczy 2-klawiszowy œwiecznikowy 2-klawiszowy, 2-obwodowy schodowy zwierny œwiat³o zwierny dzwonek krzy owy dwubiegunowy wtyczkowe 2P wtyczkowe 2P+Z wtyczkowe podwójne 2x2P wtyczkowe podwójne 2x2P+Z wtyczkowe potrójne 3x2P (monta w PK 60) wtyczkowe potrójne 3x2P+Z (monta w PK 60) wtyczkowe p/t 2P+Z z pokryw¹ bryzgoodporn¹ pojedynczy z podœw. 2-klawiszowy œwiecznikowy z podœw. 2-klawiszowy, 2-obwodowy z podœw. schodowy z podœw. zwierny œwiat³o z podœw. zwierny dzwonek z podœw. krzy owy z podœw. dwubiegunowy z podœw. wtyczkowe podwójne p/t 2x2P+Z 16A, 250V NO W O Œ Æ!! GPT-35 C wtyczkowe potrójne p/t 3x2P 16A,250V monta do puszki 60 GPT-36 C wtyczkowe potrójne p/t 3x2P+Z 16A,250V monta do puszki 60 GPT-16 TH wtyczkowe p/t 2P+Z 16A, 250V z pokryw¹ bryzgoodporn¹ 10

11 TOPAZ BIS GAP-T/K abonenckie RTV koñcowe p/t 6 db GAP-T/P abonenckie RTV przelotowe p/t 9 db na zamówienie 12 i 15 db GAPS-T TOPAZ abonenckie RTV satelitarne GNIAZDA: RTV, TEL., KOMPUTEROWE, ŒCIEMNIACZE GAP- T/K GAP-T/P GAPS-T GTP-10 T GTP-11 T GTP-12 T SO-T abonenckie RTV koñc.6db p/t abonenckie RTV przelot.9db,zam.12,15db abonenckie RTV satelitarne telefoniczne p/t 4pin zacisk krone LSA+ telefoniczne p/t 6pin zacisk krone LSA+ komputerowe p/t 8pin zacisk krone LSA+ Œciemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin-max 60W-400W PWN-1C Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa IP 20 dostêpne warianty: g³êboka 25 mm i p³ytka 20 mm PWN-2C Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa z pokryw¹ IP 20 seria podtynkowa, IP-20, 10A, 250V GTP-10 T telefoniczne p/t 4 pin zacisk krone LSA+ GTP-11 T telefoniczne p/t 6 pin zacisk krone LSA+ SO- T Œciemniacz obrotowy p/t 250V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400 W PWN-5C Puszka dwukrotna wtynkowo-natynkowa IP 20 PWN-6C Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa z pokryw¹ IP 20 GTP-12 T telefoniczne p/t 8 pin zacisk krone LSA+ Puszka jednokrotna PWN-1C dostêpna jest w wersjach g³êboka 25 mm, pod gniazda i p³ytka 20 mm, pod w³¹czniki. Wybór wariantu nale y wskazaæ przy zamówieniu, np PWN 1C/g³êboka. Dostêpne tylko w kolorze bia³ym. RA-2C/T Ramka uniwersalna do serii Cytryn i Topaz Przy zamówieniach do symbolu produktu nale y dodaæ wybór wariantu koloru. WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 Dostêpna paleta kolorów: Metalik piasek z³oto srebro miedÿ grafit bia³y be br¹z 11

12 WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 TOPAZ BIS GNT-16 T TOPAZ WNT-1 Tb pojedynczy WNT-1 T pojedynczy seria natynkowa IP-20, 10A, 250V WNT-2 Tb 2-klawiszowy, œwiecznikowy GNT-15 T GNT-5 T GNT-35 C GNT-6 T WNT-2 T 2-klawiszowy, œwiecznikowy WY CZNIKI NATYNKOWE: Z PODŒWIETLENIEM (dopisek do symbolu wyrobu/s) LUB BEZ WP-1 Tb WP-2 Tb WP-3 Tb WP-5 Tb WP-6 Tb WP-7 Tb WP-8 Tb WP-9 Tb WP-1 T WP-2 T WP-3 T WP-5 T WP-6 T WP-7 T WP-8 T WP-9 T pojedynczy 2-klawiszowy œwiecznikowy 2-klawiszowy, 2-obwodowy schodowy zwierny œwiat³o zwierny dzwonek krzy owy dwubiegunowy wtyczkowe p/t 2P 16A, 250V wtyczkowe p/t 2P+Z 16A, 250V z przes³on¹ GNIAZDA NATYNKOWE: WTYCZKOWE GNT-15 T GNT-16 T GNT-5 T GNT-6 T GNT-35 C GNT-36 C GNT-16 TH wtyczkowe 2P wtyczkowe 2P+Z wtyczkowe podwójne 2x2P wtyczkowe podwójne 2x2P+Z wtyczkowe potrójne 3x2P (monta w PK 60) wtyczkowe potrójne 3x2P+Z (monta w PK 60) wtyczkowe n/t 2P+Z z pokryw¹ bryzgoodporn¹ pojedynczy z podœw. 2-klawiszowy œwiecznikowy z podœw. 2-klawiszowy, 2-obwodowy z podœw. schodowy z podœw. zwierny œwiat³o z podœw. zwierny dzwonek z podœw. krzy owy z podœw. dwubiegunowy z podœw. wtyczkowe podwójne p/t 2x2P 16A, 250V wtyczkowe podwójne p/t 2x2P+Z 16A, 250V wtyczkowe potrójne p/t 3x2P 16A,250V GNT-36 C wtyczkowe potrójne p/t 3x2P+Z 16A,250V 12

13 TOPAZ BIS TOPAZ seria natynkowa IP-20, 10A, 250V GAN-T/K GANS-T GNIAZDA NATYNKOWE: RTV, TEL., KOMPUTEROWE GAN-T/K GAN-T/P GANS-T GTN-10 T GTN-11 T GTN-12 T GTN-22 T abonenckie RTV koñc.6db p/t abonenckie RTV przelot.9db,zam.12,15db abonenckie RTV satelitarne telefoniczne p/t 4pin zacisk krone LSA+ telefoniczne p/t 6pin zacisk krone LSA+ komputerowe p/t 8pin zacisk krone LSA+ komputerowe p/t 2x8pin zacisk krone LSA+ PWN-1C Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa IP 20 dostêpne warianty: g³êboka 25 mm i p³ytka 20 mm PWN-2C Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa z pokryw¹ IP 20 abonenckie RTV koñc.6db p/t PWN-5C Puszka dwukrotna wtynkowo-natynkowa IP 20 PWN-6C Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa z pokryw¹ IP 20 abonenckie RTV satelitarne Puszka jednokrotna PWN-1C dostêpna jest w wersjach g³êboka 25 mm, pod gniazda i p³ytka 20 mm, pod w³¹czniki. Wybór wariantu nale y wskazaæ przy zamówieniu, np PWN 1C/g³êboka. Dostêpne tylko w kolorze bia³ym. RA-2C/T Ramka uniwersalna do serii Cytryn i Topaz WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 Dostêpna paleta kolorów: bia³y 13

14 seria podtynkowa, CYTRYN IP-20, 10A, 250V CHRYZOLIT seria podtynkowa, IP-44, 10A, 250V WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 WP-1 C WP-2 C WP-3 C WP-5 C WP-6 C WP-7 C WP-8 C WP-9 C GPT-16 C WP-1 C pojedynczy Wszystkie elementy z serii Chryzolit IP-44 mo na ³¹czyæ z elementami serii Cytryn IP-20 w zale noœci od wymogów bezpieczeñstwa miejsca, w którym maj¹ byæ zamontowane. pojedynczy 2-klawiszowy œwiecznikowy 2-klawiszowy, 2-obwodowy schodowy zwierny œwiat³o zwierny dzwonek krzy owy dwubiegunowy WP-2 C 2-klawiszowy, œwiecznikowy WY CZNIKI: Z PODŒWIETLENIEM (dopisek do symbolu wyrobu/s) LUB BEZ GPT-15 C GPT-16 C GPT-5 C GPT-6 C GPT-35 C GPT-36 C GPT-17C WP-1 CH WP-2 CH WP-3 CH WP-5 CH WP-6 CH WP-7 CH WP-8 CH WP-9 CH GPT-15 C wtyczkowe p/t 2P 16A, 250V wtyczkowe p/t 2P+Z 16A, 250V z przes³on¹ GPT-17 C GNIAZDA: WTYCZKOWE wtyczkowe p/t 2P+Z Schuko 16A, 250V wtyczkowe 2P wtyczkowe 2P+Z wtyczkowe podwójne 2x2P wtyczkowe podwójne 2x2P+Z wtyczkowe potrójne 3x2P (monta w PK 60) wtyczkowe potrójne 3x2P+Z (monta w PK 60) wtyczkowe p/t 2P+Z Schuko WP-1 C/S WP-2 C/S WP-3 C/S WP-5 C/S WP-6 C/S WP-7 C/S WP-8 C/S WP-9 C/S GPT-5 C GPT-6 C WP-1 CH/S WP-2 CH/S WP-3 CH/S WP-5 CH/S WP-6 CH/S WP-7 CH/S WP-8 CH/S WP-9 CH/S wtyczkowe podwójne p/t 2x2P 16A, 250V wtyczkowe podwójne p/t 2x2P+Z 16A, 250V WP-1 CH pojedynczy IP-44 WP-2 CH 2-klawiszowy, IP-44 pojedynczy z podœw. 2-klawiszowy œwiecznikowy z podœw. 2-klawiszowy, 2-obwodowy z podœw. schodowy z podœw. zwierny œwiat³o z podœw. zwierny dzwonek z podœw. krzy owy z podœw. dwubiegunowy z podœw. GPT-35 C wtyczkowe potrójne p/t 3x2P 16A,250V monta do puszki 60 GPT-36 C wtyczkowe potrójne p/t 3x2P+Z 16A,250V monta do puszki 60 14

15 CYTRYN GAP- C/K GAP-C/P GAPS-C GTP-10 C GTP-12 C SO-C seria podtynkowa, IP-20, 10A, 250V GAP-C/K abonenckie RTV koñcowe p/t 6 db GAP-C/P abonenckie RTV przelotowe p/t 9 db na zamówienie 12 i 15 db GNIAZDA: RTV, TEL., KOMPUTEROWE, ŒCIEMNIACZE abonenckie RTV koñc.6db p/t abonenckie RTV przelot.9db,zam.12,15db abonenckie RTV satelitarne telefoniczne p/t 4pin zacisk krone LSA+ komputerowe p/t 8pin zacisk krone LSA+ Œciemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin-max 60W-400W PWN-1C Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa IP 20 dostêpne warianty: g³êboka 25 mm i p³ytka 20 mm PWN-2C Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa z pokryw¹ IP 20 GTP-10 C telefoniczne p/t 4 pin zacisk krone LSA+ GAPS-C abonenckie RTV satelitarne PWN-5C Puszka dwukrotna wtynkowo-natynkowa IP 20 PWN-6C Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa z pokryw¹ IP 20 GTP-12 C telefoniczne p/t 8 pin zacisk krone LSA+ SO- C Œciemniacz obrotowy p/t 250V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400 W Puszka jednokrotna PWN-1C dostêpna jest w wersjach g³êboka 25 mm, pod gniazda i p³ytka 20 mm, pod w³¹czniki. Wybór wariantu nale y wskazaæ przy zamówieniu, np PWN 1C/g³êboka. Dostêpne tylko w kolorze bia³ym. RA-2C/T Ramka uniwersalna do serii Cytryn i Topaz Przy zamówieniach do symbolu produktu nale y dodaæ wybór wariantu koloru. WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 Dostêpna paleta kolorów: bia³y be br¹z 15

16 seria natynkowa NEFRYT IP-20, 10A, 250V WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 GNT-16 N WNT-1 N pojedynczy WY CZNIKI NATYNKOWE: Z PODŒWIETLENIEM (dopisek do symbolu wyrobu/s) LUB BEZ WNT-1 N WNT-2 N WNT-3 N WNT-5 N WNT-6 N WNT-7 N WNT-8 N WNT-9 N pojedynczy NT 2-klawiszowy œwiecznikowy NT 2-klawiszowy, 2-obwodowy NT schodowy NT zwierny œwiat³o NT zwierny dzwonek NT krzy owy NT dwubiegunowy NT GNIAZDA: WTYCZKOWE GNT-15 N GNT-16 N GNT-5 N GNT-6 N GNT-35 C GNT-36 C GNT-15 N GNT-5 N GNT-35 C wtyczkowe p/t 2P 16A, 250V wtyczkowe p/t 2P+Z 16A, 250V z przes³on¹ WNT-1 N/S WNT-2 N/S WNT-3 N/S WNT-5 N/S WNT-6 N/S WNT-7 N/S WNT-8 N/S WNT-9 N/S wtyczkowe 2P wtyczkowe 2P+Z wtyczkowe podwójne 2x2P wtyczkowe podwójne 2x2P+Z wtyczkowe potrójne 3x2P (monta w PK 60) wtyczkowe potrójne 3x2P+Z (monta w PK 60) pojedynczy z podœw. NT 2-klawiszowy œwiecznikowy z podœw. NT 2-klawiszowy, 2-obwodowy z podœw. NT schodowy z podœw. NT zwierny œwiat³o z podœw. NT zwierny dzwonek z podœw. NT krzy owy z podœw. NT dwubiegunowy z podœw. NT wtyczkowe podwójne p/t 2x2P 16A, 250V GNT-6 N wtyczkowe podwójne p/t 2x2P+Z 16A, 250V WNT-2 N GNT-36 C Gniazda potrójne okr¹g³e dostêpne s¹ w wersjach natynkowej i podtynkowej. 2-klawiszowy, œwiecznikowy wtyczkowe potrójne p/t 3x2P 16A,250V wtyczkowe potrójne p/t 3x2P+Z 16A,250V Wersjê podtynkow¹ mocowaæ mo na z powodzeniem w puszcze 60. Zachowana biegunowoœæ gniazd 16A, 250V, IP-20 16

17 NEFRYT seria natynkowa IP-20, 10A, 250V GAN-N/K GAN-N/P GANS-N abonenckie RTV koñcowe p/t 6 db GTN-10 N telefoniczne pojedyczne p/t 4 pin zacisk krone LSA+ GNIAZDA NATYNKOWE: RTV, TEL., KOMPUTEROWE GAN-N/K GAN-N/P GANS-N GTN-10 N GTN-12 N abonenckie RTV koñc.6db p/t abonenckie RTV przelot.9db,zam.12,15db abonenckie RTV satelitarne telefoniczne p/t 4pin zacisk krone LSA+ komputerowe p/t 8pin zacisk krone LSA+ PWN-1C Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa IP 20 dostêpne warianty: g³êboka 25 mm i p³ytka 20 mm PWN-2C Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa z pokryw¹ IP 20 abonenckie RTV przelotowe p/t 9 db na zamówienie 12 i 15 db GTN-12 N telefoniczne pojedyczne p/t 8 pin zacisk krone LSA+ PWN-5C Puszka dwukrotna wtynkowo-natynkowa IP 20 PWN-6C Puszka jednokrotna wtynkowo-natynkowa z pokryw¹ IP 20 abonenckie RTV satelitarne Puszka jednokrotna PWN-1C dostêpna jest w wersjach g³êboka 25 mm, pod gniazda i p³ytka 20 mm, pod w³¹czniki. Wybór wariantu nale y wskazaæ przy zamówieniu, np PWN 1C/g³êboka. Dostêpne tylko w kolorze bia³ym. RA-2C/T Ramka uniwersalna do serii Cytryn i Topaz WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 Dostêpna paleta kolorów: bia³y 17

18 AGAT AMETYST seria podtynkowa, IP-20, 10A, 250V WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 GPT-15 A GPT-16 A GPT-5 A GPT-6 A WP-1 A WP-1 AT GPT-15 A wtyczkowe p/t 2P 16A, 250V GPT-16 A wtyczkowe p/t 2P+Z 16A,250V GNIAZDA: WTYCZKOWE podtynkowe wtyczkowe 2P wtyczkowe 2P+Z wtyczkowe podwójne 2x2P wtyczkowe podwójne 2x2P+Z WP-2 A WP-2 AT WY CZNIKI: Z PODŒWIETLENIEM (dopisek do symbolu wyrobu/s) LUB BEZ WP-1 A WP-2 A WP-3 A WP-5 A WP-6 A WP-7 A WP-8 A WP-9 A WP-1 AT WP-2 AT WP-3 AT WP-5 AT WP-6 AT WP-7 AT WP-8 AT WP-9 AT pojedynczy pojedynczy pojedynczy 2-klawiszowy œwiecznikowy 2-klawiszowy, 2-obwodowy schodowy zwierny œwiat³o zwierny dzwonek krzy owy dwubiegunowy WP-1 A/S WP-2 A/S WP-3 A/S WP-5 A/S WP-6 A/S WP-7 A/S WP-8 A/S WP-9 A/S 2-klawiszowy, œwiecznikowy 2-klawiszowy, œwiecznikowy WP-1 AT/S WP-2 AT/S WP-3 AT/S WP-5 AT/S WP-6 AT/S WP-7 AT/S WP-8 AT/S WP-9 AT/S GPT-5 A wtyczkowe podwójne p/t 2x2P 16A, 250V GPT-6 A wtyczkowe podwójne p/t 2x2P+Z 16A, 250V WP-1 A/S pojedynczy z podœwietleniem Podœwietlenie w postaci niewielkiej diody widocznej w obudowie pojedynczy z podœw. 2-klawiszowy œwiecznikowy z podœw. 2-klawiszowy, 2-obwodowy z podœw. schodowy z podœw. zwierny œwiat³o z podœw. zwierny dzwonek z podœw. krzy owy z podœw. dwubiegunowy z podœw. Dostêpna paleta kolorów: 18 bia³y be br¹z

19 AGAT AMETYST WNT-1 A pojedynczy seria natynkowa, IP-20, 10A, 250V WNT-2 A 2-klawiszowy, œwiecznikowy WNT-1 A WNT-2 A WNT-3 A WNT-5 A WNT-6 A WNT-7 A WNT-8 A WNT-9 A WNT-1 AT WNT-2 AT WNT-3 AT WNT-5 AT WNT-6 AT WNT-7 AT WNT-8 AT WNT-9 AT WNT-1 AT pojedynczy pojedynczy 2-klawiszowy œwiecznikowy 2-klawiszowy, 2-obwodowy schodowy zwierny œwiat³o zwierny dzwonek krzy owy dwubiegunowy GNT-15A WNT-2 AT 2-klawiszowy, œwiecznikowy WY CZNIKI: Z PODŒWIETLENIEM (dopisek do symbolu wyrobu/s) LUB BEZ wtyczkowe natynkowe pojedyñcze n/t 2P 16A, 250V GNIAZDA: WTYCZKOWE natynkowe GNT-15 A GNT-16 A GNT-5 A GNT-6 A wtyczkowe natynkowe 2P wtyczkowe natynkowe 2P+Z wtyczkowe natynkowe podwójne 2x2P wtyczkowe natynkowe podwójne 2x2P+Z WNT-1 A/S WNT-2 A/S WNT-3 A/S WNT-5 A/S WNT-6 A/S WNT-7 A/S WNT-8 A/S WNT-9 A/S WNT-1 AT/S WNT-2 AT/S WNT-3 AT/S WNT-5 AT/S WNT-6 AT/S WNT-7 AT/S WNT-8 AT/S WNT-9 AT/S GNT-16A wtyczkowe natynkowe pojedyñcze n/t 2P+Z 16A, 250V pojedynczy z podœw. 2-klawiszowy œwiecznikowy z podœw. 2-klawiszowy, 2-obwodowy z podœw. schodowy z podœw. zwierny œwiat³o z podœw. zwierny dzwonek z podœw. krzy owy z podœw. dwubiegunowy z podœw. WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 Dostêpna paleta kolorów: bia³y 19

20 JANTAR JANTAR BIS JANTAR H seria natynkowa, IP-20, 10A, 250V WNT-1 J pojedyñczy WNT-1 Jb pojedyñczy WNT-1 Jh pojedyñczy WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 WNT-1 J WNT-2 J WNT-3 J WNT-5 J WNT-6 J WNT-7 J WNT-8 J WNT-9 J WNT-1 Jb WNT-2 Jb WNT-3 Jb WNT-5 Jb WNT-6 Jb WNT-7 Jb WNT-8 Jb WNT-9 Jb WNT-2 J 2-klawiszowy WNT-2 Jb 2-klawiszowy WY CZNIKI: Z PODŒWIETLENIEM (dopisek do symbolu wyrobu/s) LUB BEZ WNT-1 J/S WNT-2 J/S WNT-3 J/S WNT-5 J/S WNT-6 J/S WNT-7 J/S WNT-8 J/S WNT-9 J/S WNT-1 Jb/S WNT-2 Jb/S WNT-3 Jb/S WNT-5 Jb/S WNT-6 Jb/S WNT-7 Jb/S WNT-8 Jb/S WNT-9 Jb/S GWN-J pojedynczy 2-klawiszowy œwiecznikowy 2-klawiszowy, 2-obwodowy schodowy zwierny œwiat³o zwierny dzwonek krzy owy dwubiegunowy wtyczkowe pojedycze bryzgoodporne 2P+Z 16A, 250V, IP-44 + wy³¹cznik 10A, IP-44 z pokryw¹ dymn¹ lub lit¹ GWN-J/S wtyczkowe pojedycze bryzgoodporne 2P+Z 16A, 250V, IP-44 + wy³¹cznik podœwietlany 10A, IP-44 z pokryw¹ dymn¹ lub lit¹ GNT-6 J wtyczkowe podwójne bryzgoodporne 2x2P+Z 16A, 250V,IP-44 z pokryw¹ dymn¹ lub lit¹ GNIAZDA: WTYCZKOWE natynkowe GWN-J GWN-J/S GNT-16 JL GNT-17 JL GNT-6 J WNT-1 Jh WNT-2 Jh WNT-3 Jh WNT-5 Jh WNT-6 Jh WNT-7 Jh WNT-8 Jh WNT-9 Jh WNT-2 Jh 2-klawiszowy pojedynczy 2-klawiszowy œwiecznikowy 2-klawiszowy, 2-obwodowy schodowy zwierny œwiat³o zwierny dzwonek krzy owy dwubiegunowy GNT-1 6 JL wtyczkowe pojedycze bryzgoodporne 2P+Z 16A, 250V, IP-44 z pokryw¹ dymn¹ lub lit¹, L" - oznacza pokrywê dymn¹ GNT-17 JL wtyczkowe pojedycze bryzgoodporne 2P+Z Schuko 16A, 250V, IP-44 z pokryw¹ dymn¹ lub lit¹, L" - oznacza pokrywê dymn¹ wtyczkowe 2P+Z wtyczkowe 2P+Z z podœwietleniem wtyczkowe 2P+Z wtyczkowe 2P+Z Shuko wtyczkowe podwójne 2x2P+Z 20

21 seria natynkowa, BURSZTYN IP-20, 10A, 250V WNT-1 B pojedynczy WNT-2 B 2-klawiszowy WY CZNIKI: natynkowe z podœwietleniem (dopisek do symbolu wyrobu/s) lub bez WNT-1 B WNT-2 B WNT-3 B WNT-5 B WNT-6 B WNT-7 B WNT-8 B WNT-9 B pojedynczy 2-klawiszowy œwiecznikowy 2-klawiszowy, 2-obwodowy schodowy zwierny œwiat³o zwierny dzwonek krzy owy dwubiegunowy GWN-B wtyczkowe bryzgoodporne 2P+Z 16A, 250V, IP-44 + wy³¹cznik 10A, IP-44 z pokryw¹ dymn¹ lub lit¹ GWN-B/S wtyczkowe bryzgoodporne2p+z 16A, 250V, IP-44 + wy³¹cznik podœwietlany 10A, IP-44 z pokryw¹ dymn¹ lub lit¹ GNT-6B wtyczkowe podwójne bryzgoodporne 2x2P+Z 16A, 250V,IP-44 z pokryw¹ dymn¹ lub lit¹ WNT-1 B/S WNT-2 B/S WNT-3 B/S WNT-5 B/S WNT-6 B/S WNT-7 B/S WNT-8 B/S WNT-9 B/S pojedynczy z podœw. 2-klawiszowy œwiecznikowy z podœw. 2-klawiszowy, 2-obwodowy z podœw. schodowy z podœw. zwierny œwiat³o z podœw. zwierny dzwonek z podœw. krzy owy z podœw. dwubiegunowy z podœw. GWN-B GWN-B/S GNT-6B GNT-16B GNT-16B wtyczkowe bryzgoodporne 2P+Z 16A, 250V, IP-44 z pokryw¹ dymn¹ lub lit¹ GNIAZDA: WTYCZKOWE natynkowe 2P+Z + wy³¹cznik 2P+Z + wy³¹cznik z podœw. podwójne 2x2P+Z 2P+Z WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 Dostêpna paleta kolorów uzupe³niaj¹cych, równie z mo liwoœci¹ ³¹czenia zestawieñ kolorystycznych, np. klawisz br¹z - podstawa be. Dostêpna paleta kolorów: - standard szary br¹z be bia³y 21

22 Zestawienie cech oferowanych serii wy³¹czników WY CZNIKI I GNIAZDA SERII IP-20, IP-44 OPAL TOPAZ BIS TOPAZ CYTRYN NEFRYT CHRYZOLIT AGAT AMETYST JANTAR JANTAR BIS JANTAR-h BURSZTYN bia³y be br¹z Istnieje mo liwoœæ kombinacji kolorów w zestawieniu kontrastowym miêdzy korpusem a klawiszem, * w ramach palety kolorów Akcesoria uzupe³niaj¹ce Do wszystkich prezentowanych serii proponujemy dodatkowe akcesoria. PT NT /S podœw. IP-20 IP-44 10A 16A 250V piasek z³oto srebro miedÿ grafit ZG-1 Metalik chrom Zaœlepka gniazda uniwersalna w komplecie 5 szt + kluczyk Drewno ramki buk wenge Ramki kolory standardowe Metalik Os³onka pod wy³¹cznik podtynkowy kolory: bia³y, be, br¹z, bezbarwny Z uwagi na fakt i, dane techniczne, sposób funkcjonowania i u ytkowania naszych urz¹dzeñ podlegaj¹ ci¹g³ym modyfikacjom - dane dotycz¹ce prezentowanych serii osprzêtowych, zawarte w niniejszej publikacji s³u ¹ jedynie celom informacyjnym i nie mog¹ byæ podstaw¹ roszczeñ prawnych. Drewno ramki * * * 22

23 ROZGA Ê NIKI R-1 R-260 R-5 3x2P (2P+2x2P/II) 2x2P 5x2P/II 6A R-1/P 3x2P z przes³onami R-270 2x2P+Z R-4/S 4x2P/II 6A z podœwietleniem ROZGA Ê NIKI R-2 R-3 R-4 2x2P/II 3x2P/II 4x2P/II R-462 R-472 R-35 2x2P + 2x2P/II 2x2P+Z + 2x2P/II 3x2P okr¹g³y R-36 R-35/S R-36/S 3x2P+Z okr¹g³y 3x2P okr¹g³y 3x2P+Z okr¹g³y z podœwietleniem z podœwietleniem R-1 L Na zlecenie wykonujemy równie rozga³êÿnik R-1 w wersji z nadrukiem i podœwietleniem R-1L np. z dowoln¹ nazw¹ firmy, logotypem lub innym znakiem graficznym. Do wspó³pracy zapraszamy agencje reklamowe lub bezpoœrednio zainteresowane firmy. Wszystkie prezentowane wyroby posiadaj¹ certyfikaty i znaki bezpieczeñstwa. Dostêpne s¹ w standardowym bia³ym kolorze. Na indywidualne zamówienia istnieje mo liwoœæ wykonania produktów w innych kolorach. Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) bia³y 23

24 ROZGA Ê NIKI m³otkowe R-20 R-30 R-31 2x2P + 2P/II 3x2P 3x2P+Z ROZGA Ê NIKI R-20/S 2x2P + 2P/II z podœwietleniem R-30/S 3x2P z podœwietleniem R-31/S 3x2P+Z z podœwietleniem R-21 R-21/S R-43 2x2P+Z + 2P/II 2x2P+Z + 2P/II 3x2P + 2P/II z podœwietleniem R-44 R-45 3x2P+Z + 2P/II 2x2P + 2P/II R-46 2x2P+ Z + 2x2P/II R-47 R-48 4x2P 4x2P+ Z Wszystkie prezentowane wyroby posiadaj¹ certyfikaty i znaki bezpieczeñstwa. Dostêpne s¹ w standardowym bia³ym kolorze. Na indywidualne zamówienia istnieje mo liwoœæ wykonania produktów w innych kolorach. R-48 4x2P+ Z Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) 24 bia³y

25 ROZGA Ê NIKI PRZEPIÊCIOWE I ADAPTERY WT-16U/G Wtyczka - Adapter Uni Schuko 16A, 250V z gniazdem 2P+Z OPG-27 L Adapter elektryczny 6A, 250V 2x2P/II z lampk¹ OPG-27 L R-48 L 3x2P+Z z lampk¹ Adapter elektryczny z mo liwoœci¹ pod³¹czenia w gniazdo oprawki arówki E-27 WT-16U/G-S Wtyczka - Adapter Uni Schuko 16A, 250V z gniazdem 2P+Z Schuko ROZGA Ê NIKI Wszystkie prezentowane wyroby posiadaj¹ certyfikaty i znaki bezpieczeñstwa. Dostêpne s¹ w standardowym bia³ym kolorze. Na indywidualne zamówienia istnieje mo liwoœæ wykonania produktów w innych kolorach. URZ DZENIA PRZECIWPRZEPIÊCIOWE - KOLOR SZARY R-5-Z R-21-Z R-31-Z 6A, 250V 5x2P/II z zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym 2x2P+Z + 2P/II z zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym 3x2P+Z z zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym R-44-Z R-46-Z R-48-Z 3x2P+Z + 2P/II 2x2P+Z + 2x2P/II 4x2P+Z z zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym z zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym z zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym R-36-Z 3x2P+Z okr¹g³y z zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym WT-16U/G-Z Wtyczka Uni Schuko z gniazdem 16A, 250V 2P+Z z zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym WT-16U/GS-Z Wtyczka Uni Schuko z gniazdem 16A, 250V 2P+Z Schuko z zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) Dla urz¹dzeñ przeciwprzepiêciowych: szary bia³y 25

26 DZWONKI wersje 250V i 8V DZWONKI DM-1 DM-1/8V Dzwonek elektromechaniczny czaszowy Dzwon DZ-1 KOMBO DZ-1 KOMBO/8V Zestaw dzwonkowy Dzwon DM-1 + przycisk dzwonka PD-1 komplet Zestaw dzwonkowy DZ-1 Kombo sprzedawany jest w komplecie z przyciskiem co umo liwia szybki monta. GM-1 GM-1D GM-1T GM-1/8V GM-1D/8V GM-1T/8V Dzwonek elektromechaniczny czaszowy zakryty Gong Dzwonek elektromechaniczny czaszowy zakryty Gong Duo Dzwonek elektromechaniczny czaszowy zakryty Turbo-Gong DM-2Z DE-1 DE-2 DM-2Z/8V DE-1/8V DE-2/8V Dzwonek elektromechaniczny czaszowy zakryty Dzwonek Dzwonek elektroniczny czaszowy zakryty Jedno-tonowy Dzwonek elektroniczny czaszowy zakryty Dwu-tonowy PD-1 PD-1/S PD-1/B PD-1/B/S Przycisk dzwonka 16A, 250V, IP-20 Przycisk dzwonka 16A, 250V, IP-20 z podœwietleniem Przycisk dzwonka bryzgoodporny 16A, 250V, IP-44 Przycisk dzwonka bryzgoodporny 16A, 250V, IP-44 z podœwietleniem Dostêpna paleta kolorów: 26 bia³y be firmowy

27 WTYCZKI 2,5A do 16A kolory: bia³y, czarny ZN-11 WT-10 WT-15 Zestaw naprawczy domowy 2,5A, 250V, 2P/II kolor: bia³y i czarny WT-20 Wtyczka rozbieralna 2P Wtyczka k¹towa rozbieralna MINI 2P WT-40 Wtyczka rozbieralna Uni Schuko 2P+Z Wtyczka k¹towa rozbieralna MINI 2P+Z WT-30 Wtyczka rozbieralna 2P+Z WTYCZKI WT-21 WT-40H WT-31 Wtyczka rozbieralna Wtyczka rozbieralna Uni Schuko IP-44 2P+Z Wtyczka rozbieralna 2P+Z WT-16S/V WT-16U/L WT-16 Wtyczka k¹towa rozbieralna VIP podœwietlana 2p+Z 16A, 250V Wtyczka Uni Schuko 16A, 250V z lampk¹ Wtyczka rozbieralna 16A, 250V 2P+Z WT-16US/V WT-16U Wtyczka k¹towa rozbieralna Uni-Schuko VIP podœwietlana 2p+Z, 16A, 250V Wtyczka Uni-Schuko rozbieralna 16A, 250V 2P+Z WT-16U/S WT-16/S WT-16Z Wtyczka rozbieralna Uni Schuko 16A, 250V 2P+Z z podœwietleniem Wtyczka rozbieralna 16A, 250V 2P+Z z podœwietleniem Wtyczka rozbieralna z uchem 16A, 250V 2P+Z WT-50 Wtyczka rozbieralna k¹towa Uni-Schuko 2P+Z WT-16U/D Wtyczka rozbieralna Uni Schuko kodowana data 16A, 250V z gniazdem 2P+Z z podœwietleniem WT-16UZ Wtyczka Uni-Schuko rozbieralna z uchem 16A, 250V 2P+Z Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) bia³y czarny 27

28 GNIAZDA WTYCZKOWE ROZBIERALNE kolory: bia³y, czarny, br¹z GN-160 GN-11 GN-170 2P, 16A, 250V p³askie 2,5A, 250V 2P+Z, 16A, 250V GNIAZDA PRZENOŒNE GN-160 K k¹towe 2P, 16A, 250V GN-161 2P, 16A, 250V GN-H1 2P, 16A, 250V, IP-44 kolory: bia³y, czarny, pomarañcz. GN-H2 2P+Z, 16A, 250V, IP-44 kolory: bia³y, czarny, pomarañcz. GN-170 K k¹towe 2P+Z, 16A, 250V GN-171 2P+Z, 16A, 250V ZP-H2 GN-SZ 16/1 zestaw przy³¹czeniowy 16A, 250V, IP-44 komplet gniazdo GN-H2 +wtyczka WT-40H do monta u przelotowego w p³ytach i blatach meblowych 2P+Z, 16A, 250V kolory: bia³y, czarny, pomarañcz. kolory: czarny, drewnopodobne Uniwersalny zestaw przy³¹czeniowy oferowany w sprzeda y w komplecie gniazdo + wtyczka umo liwia samodzielne przygotowanie dowolnego przed³u acza. V-SZ 16/2 Klapka wymienna pod gniazdo sto³owe, dostêpny kolor: buk naturalny GN-260 GN-30 GN-35 2x2P, 16A, 250V 3x2P 16A, 250V 3x2P 16A, 250V okr¹g³e GN-270 2x2P+Z, 16A, 250V GN-31 3x2P+Z 16A, 250V GN-36 3x2P+Z 16A, 250V okr¹g³e Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) 28 bia³y czarny

29 GNIAZDA WTYCZKOWE ROZBIERALNE GN-360 3x2P, 16A, 250V kolory: bia³y, czarny, br¹z GN-370 3x2P+Z, 16A, 250V GN-360 P 3x2P, 16A, 250V z przes³onami GN-460 4x2P, 16A, 250V GN-370 P 3x2P+Z, 16A, 250V z przes³onami GN-470 4x2P+Z, 16A, 250V GNIAZDA PRZENOŒNE GN-460 P 4x2P, 16A, 250V z przes³onami GN-470 P 4x2P+Z, 16A, 250V z przes³onami GN-462 2x2P+ 2x2P/II, 16A, 250V GN-472 2x2P+Z + 2x2P/II, 16A, 250V GN-560 5x2P, 16A, 250V GN-570 5x2P+Z, 16A, 250V GN-660 6x2P, 16A, 250V GN-670 6x2P+Z, 16A, 250V Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) bia³y czarny 29

30 WTYCZKI, GNIAZDA PRZENOŒNE I SI OWE GNIAZDA WTYCZKOWE ROZBIERALNE GN-360 WS 3x2P, 16A, 250V GN-360 WSP 3x2P, 16A, 250V z przes³onami GN-460 WS 4x2P, 16A, 250V GN-560 WS 5x2P, 16A, 250V GN-660 WS 6x2P, 16A, 250V z w³¹cznikiem /WS - w³¹cznik podœw./, kolory: bia³y, czarny, br¹z GN-370 WS 3x2P+Z, 16A, 250V GN-370 WSP 3x2P+Z, 16A, 250V z przes³onami GN-470 WS 4x2P+Z, 16A, 250V GN-570 WS 5x2P+Z, 16A, 250V GN-670 WS 6x2P+Z, 16A, 250V GNIAZDA WTYCZKOWE ROZBIERALNE SCHUKO z uziemieniem SCHUKO GN-370 S 3x2P+Z, 16A, 250V Schuko GN-470 S 4x2P+Z, 16A, 250V Schuko Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) 30 bia³y czarny

31 GNIAZDA, WTYCZKI, ROZDZIELNICE SI OWE IZN 1643 si³owe sta³e 16A, 4p, IP44 IZN 3243 si³owe sta³e 32A, 4p, IP44 IZN 1653 si³owe sta³e 16A, 5p, IP44 IZN 3253 si³owe sta³e 32A, 5p, IP44 IZVZ 1643 si³owe sta³e 16A, 4p, IP44 + GN 16A, 250V, IP44 IZVZ 3243 si³owe sta³e 32A, 4p, IP44 + GN 16A, 250V, IP44 ISN 1643 si³owe przenoœne 16A, 4p, IP44 ISN 3243 si³owe przenoœne 32A, 4p, IP44 ISN 1653 si³owe przenoœne 16A, 5p, IP44 ISN 3253 si³owe przenoœne 32A, 5p, IP44 IEN 1643 tablicowe skoœne 16A, 4p, IP44 IEN 1653 tablicowe skoœne 32A, 4p, IP44 IVN 1643 Wtyk si³owy 16A, 4p, IP44 IVN 3243 Wtyk si³owy 32A, 4p, IP44 IVN 1653 Wtyk si³owy 16A, 5p, IP44 IVN 3253 Wtyk si³owy 32A, 5p, IP44 IERN 1643 tablicowe proste 16A, 4p, IP44 IERN 3243 tablicowe proste 32A, 4p, IP44 OSPRZÊT SI OWY IZVZ 1653 si³owe sta³e 16A, 5p, IP44 + GN 16A, 250V, IP44 IZVZ 3253 si³owe sta³e 32A, 5p, IP44 + GN 16A, 250V, IP44 ROS-I 1602 A Rozdzielnica 1x32A 4p, 1x16A 4p, 2x250V, ROS-I 1603 A Rozdzielnica 1x32A 5p, 1x16A 5p, 2x250V, z oknem na bezpiecz. sta³a IEN 3243 tablicowe skoœne 32A, 5p, IP44 IEN 3253 tablicowe skoœne 16A, 5p, IP44 ROS-I 1602 A/D Rozdzielnica 1x32A 4p, 1x16A 4p, 2x250V, ROS-I 1603 A/D Rozdzielnica 1x32A 5p, 1x16A 5p, 2x250V, z oknem na bezpiecz. przenoœne IERN 1653 tablicowe proste 16A, 5p, IP44 IERN 3253 tablicowe proste 32A, 5p, IP44 ROS 5/x-55 Rozdzielnica 1x32A, 4p, 1x16A, 4p, (2x250V) ROS 5/x-15 Rozdzielnica 1x32A, 5p, 1x16A, 5p, (2x250V) z oknem na bezpiecz. Dobra jakoœæ u ytych materia³ów gwarantuje wysokie bezpieczeñstwo i trwa³oœæ. Bardzo ³atwy monta. 31

32 PRZED U ACZE DOMOWE PRZED U ACZE d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10m, 10A, 250V - 2x1 i 3x1 d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10m, 16A, 250V - 2x1,5mm i 3x1,5mm PS-11O 2P, 2,5A, 250V OMYp 2x0,75, (H03VVH2-F) d³ugoœæ: 1,5; 3; 5 m PS-160 2P, 250V OMY 2x1,0; (H05VV-F) OMY 2x1,5; (H05VV-F) PS-161 2P, 250V OMY 2x1,0; (H05VV-F) OMY 2x1,5; (H05VV-F) 2 2 PS-11O CH 2P, 2,5A, 250V OMYp 2x0,75, (H03VVH2-F) d³ugoœæ: 1,5; 3; 5 m choinkowy PS-170 2P+Z, 250V OMY 3x1,0; (H05VV-F) OMY 3x1,5; (H05VV-F) PS-171 2P+Z, 250V OMY 3x1,0; (H05VV-F) OMY 3x1,5; (H05VV-F) PS-160 K 2P, 250V OMY 2x1,0; (H05VV-F) OMY 2x1,5; (H05VV-F) PS-170 K 2P+Z, 250V OMY 3x1,0; (H05VV-F) OMY 3x1,5; (H05VV-F) PS-260 2P, 250V OMY 2x1,0; (H05VV-F) OMY 2x1,5; (H05VV-F) PS-270 2P+Z, 250V OMY 3x1,0; (H05VV-F) OMY 3x1,5; (H05VV-F) PS-362 P 3x2P/II, 2,5A, 250V OMYp 2x0,75,(H03VVH2-F) d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 5 PS-362 O 3x2P/II, 7,5A, 250V OMY 2x0,75,(H03VV-F) d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 5 PS-362 P 3x2P/II, 2,5A, 250V OMYp 2x0,75,(H03VVH2-F) d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 5 choinkowy PS-362 O 3x2P/II, 7,5A, 250V OMY 2x0,75,(H03VV-F) d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 5 choinkowy choinkowy: - uszka do monta u do pni choinek, powierzchni blatu lub œciany, - trzy gniazda p³askie 7,5A max, - zwarta kompaktowa budowa Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) D³ugoœci w kolorze szarym dostêpne na zamówienie. 32 bia³y czarny

33 PRZED U ACZE d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10m, 10A, 250V - 2x1 i 3x1 d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10m, 16A, 250V - 2x1,5mm i 3x1,5mm 2 2 PS-30 3x2P, 250V OMY 2x1,0; (H05VV-F) OMY 2x1,5; (H05VV-F) PS-360 3x2P, 250V OMY 2x1,0; (H05VV-F) OMY 2x1,5; (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-360 i 3x2P, 250V 2x1,0; (H05VV-F) bia³y-import d³ugoœæ: 1,5; 3; 5 PS-31 3x2P+Z, 250V OMY o 3x1,0; (H05VV-F) OMY o 3x1,5; (H05VV-F) PS-370 3x2P+Z, 250V OMY o 3x1,0; (H05VV-F) OMY o 3x1,5; (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-370 i 3x2P+Z, 250V 3x1,0; (H05VV-F) bia³y-import d³ugoœæ: 1,5; 3; 5 PRZED U ACZE DOMOWE PS- 360 P z przes³onami 3x2P, 250V OMY 2x1,0; (H05VV-F) OMY 2x1,5; (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-370 P z przes³onami 3x2P+Z, 250V OMY o 3x1,0; (H05VV-F) OMY o 3x1,5; (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS x2P, 250V OMY 2x1,0; (H05VV-F) OMY 2x1,5; (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-470 4x2P+Z, 250V OMY o 3x1,0; (H05VV-F) OMY o 3x1,5; (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS- 460 i 4x2P, 250V 2x1,0; (H05VV-F) PS-470 i 4x2P+Z, 250V 3x1,0; (H05VV-F) bia³y-import d³ugoœæ: 1,5; 3; 5 PS- 460 P z przes³onami 4x2P, 250V OMY 2x1,0; (H05VV-F) OMY 2x1,5; (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian bia³y-import d³ugoœæ: 1,5; 3; 5 PS-470 P z przes³onami 4x2P+Z, 250V OMY o 3x1,0; (H05VV-F) OMY o 3x1,5; (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) D³ugoœci w kolorze szarym dostêpne na zamówienie. bia³y czarny 33

34 PRZED U ACZE d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10m, 10A, 250V - 2x1 i 3x1 2 2 d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10m, 16A, 250V - 2x1,5mm i 3x1,5mm PRZED U ACZE DOMOWE PS-35 okr¹g³y 3x2P, 250V OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) PS-40 okr¹g³y 4x2P, 250V OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) PS-462 2x2P+2x2P/II, 250V OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) PS-36 okr¹g³y 3x2P+Z, 250V OMY o 3x1,0 (H05VV-F) OMY o 3x1,5 (H05VV-F) PS-41 okr¹g³y 4x2P+Z, 250V OMY o 3x1,0 (H05VV-F) OMY o 3x1,5 (H05VV-F) PS-472 2x2P+Z+2x2P/II, 250V OMY o 3x1,0 (H05VV-F) OMY o 3x1,5 (H05VV-F) PS-560 5x2P, 250V OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-570 5x2P+Z, 250V OMY o 3x1,0 (H05VV-F) OMY o 3x1,5 (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-660 6x2P, 250V OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-670 6x2P+Z, 250V OMY o 3x1,0 (H05VV-F) OMY o 3x1,5 (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian SCHUKO d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10m, 10A, 250V - 2x1 i 3x1 d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10m, 16A, 250V - 2x1,5mm i 3x1,5mm PS-370 S 3x2P+Z Schuko, 250V OMY o 3x1,0 (H05VV-F) OMY o 3x1,5 (H05VV-F) 2 2 PS-470 S 4x2P+Z Schuko, 250V OMY o 3x1,0 (H05VV-F) OMY o 3x1,5 (H05VV-F) Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) D³ugoœci w kolorze szarym dostêpne na zamówienie. 34 bia³y czarny

35 Z W CZNIKIEM d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10m, 10A, 250V - 2x1 i 3x1 d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10m, 16A, 250V - 2x1,5mm i 3x1,5mm 2 2 PS-360 WS 3x2P, 250V OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-360 WSP z przes³onami 3x2P, 250V OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-460 WS 4x2P, 250V OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-560 WS 5x2P, 250V OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-660 WS 6x2P, 250V OMY 2x1,0 (H05VV-F) OMY 2x1,5 (H05VV-F) PS-370 WS 3x2P+Z, 250V OMY o 3x1,0 (H05VV-F) OMY o 3x1,5 (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-370 WSP z przes³onami 3x2P+Z, 250V OMY o 3x1,0 (H05VV-F) OMY o 3x1,5 (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-470 WS 4x2P+Z, 250V OMY o 3x1,0 (H05VV-F) OMY o 3x1,5 (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-570 WS 5x2P+Z, 250V OMY o 3x1,0 (H05VV-F) OMY o 3x1,5 (H05VV-F) Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian PS-670 WS 6x2P+Z, 250V OMY o 3x1,0 (H05VV-F) OMY o 3x1,5 (H05VV-F) PRZED U ACZE DOMOWE Z W CZNIKIEM Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian Mo liwoœæ mocowania gniazda przed³u acza do powierzchni lub œcian Dostêpne modele przed³u acze w wersji I PS-370 iws 3x2P+Z, 250V 3x1,0; (H05VV-F) bia³y - import d³ugoœæ: 1;5;3;5 PS-470 iws 4x2P+Z, 250V 3x1,0; (H05VV-F) bia³y - import d³ugoœæ: 1;5;3;5 PS-570 iws 5x2P+Z, 250V 3x1,0; (H05VV-F) bia³y - import d³ugoœæ: 1;5;3;5 PS-670 iws 6x2P+Z, 250V 3x1,0; (H05VV-F) bia³y - import d³ugoœæ: 1;5;3;5 PS-370 WS w kolorze czarnym z w³¹cznikiem podœwietlanym Przelotowe otwory w gniazdach przed³u aczy umo liwiaj¹ monta produktów do ka dej powierzchni. Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) D³ugoœci w kolorze szarym dostêpne na zamówienie. bia³y czarny 35

36 PRZECIWPRZEPIÊCIOWE d³ugoœæ: 1,5; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10m, 10A, 250V - 2x1 i 3x1 PRZED U ACZE PRZECIWPRZEPIÊCIOWE PS-5P przeciwprzepiêciowy 5x2P+Z, OMY o 3x1,0 (H05VV-F) PS-P przeciwprzepiêciowy 5x2P+Z, OMY o 3x1,0 (H05VV-F) z przes³onami PS-P/tel. przeciwprzepiêciowy 5x2P+Z, OMY o 3x1,0 (H05VV-F) z przes³onami i ochron¹ tel PS- P/TV przeciwprzepiêciowy 5x2P+Z, OMY o 3x1,0 (H05VV-F) z przes³onami i ochron¹ TV PS-5PF przeciwprzepiêciowy 5x2P+Z, OMY o 3x1,0 (H05VV-F) z filtrem przeciwzak³óceniowym PS-PF przeciwprzepiêciowy 5x2P+Z, OMY o 3x1,0 (H05VV-F) z przes³onami i z filtrem przeciwzak³óceniowym PS-PF/tel przeciwprzepiêciowy 5x2P+Z, OMY o 3x1,0 (H05VV-F) z przes³onami, z filtrem przeciwzak³óceniowym i ochron¹ tel PS-PF/TV przeciwprzepiêciowy 5x2P+Z, OMY o 3x1,0 (H05VV-F) z przes³onami, z filtrem przeciwzak³óceniowym i ochron¹ TV PS- P/tel./TV przeciwprzepiêciowy 5x2P+Z, OMY o 3x1,0 (H05VV-F) z przes³onami i ochron¹ tel/tv PS-PF/tel./TV przeciwprzepiêciowy 5x2P+Z, OMY o 3x1,0 (H05VV-F) z przes³onami, z filtrem przeciwzak³óceniowym i ochron¹ tel./tv Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) 36 bia³y szary czarny

37 PRZED U ACZE OGRODOWE I WARSZTATOWE 10-16A, 250V PS-H1 H05VV-F 2x1,0 (OMY) H05VV-F 2x1,5 (OMY) d³ugoœæ od 10 do 50m PS-160 H05VV-F 2x1,0 (OMY) H05VV-F 2x1,5 (OMY) H05RR-F 2x1,0 H05RR-F 2x1,5 d³ugoœæ od 10 do 50m PS-170 S H05VV-F 3x1,0 H05VV-F 3x1,5 H05RR-F 3x1,0 H05RR-F 3x1,5 d³ugoœæ od 10 do 50m PS-H1 + nawijak H05VV-F, (OWY) 2x1 H05VV-F, (OWY) 2x1,5 d³ugoœæ od 10 do 50m PS-H2 H05VV-F 3x1,0 (OMY o) H05VV-F 3x1,5 (OMY o) d³ugoœæ od 10 do 50m PS-170 H05VV-F 3x1,0 (OMY o) H05VV-F 3x1,5 (OMY o) H05RR-F 3x1,0 H05RR-F 3x1,5 d³ugoœæ od 10 do 50m PS-170 S H05VV-F 3x1,0 H05VV-F 3x1,5 H05RR-F 3x1,0 H05RR-F 3x1,5 d³ugoœæ od 10 do 50m Nawijak - uniwersalny PRZED U ACZE OGRODOWE, NAWIJAKI I SZPULE Szpula uniwersalna Szpula 300 x 127 x 92 mm PS-H2G H05RR-F, H05RN-F 3x1 guma IP-44 d³ugoœæ od 10 do 50m Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) pomarañczowy czarny 37

38 PRZED U ACZE ZWIJANE - NAWIJAKI, SZPULE kolor przewodu pomarañczowy, 10-16A, 250V PRZED U ACZE ZWIJANE I BÊBNY PS-B2T zwijany z termikiem 4 x 2P+Z, H05VV-F 3x1,0 do 25 m H05VV-F 3x1,5 powy ej 25 m NOWOŒÆ! 2 WERSJA 16A/3x2,5mm H05VV-F 3x2,5 do 50 m PS-B2TG zwijany z termikiem 4 x 2P+Z, H05RR-F 3x1,0 do 25 m H05RR-F 3x1,5 powy ej 25 m PS-BT IP-44 zwijany z termikiem i gniazdem IP-44 4 x 2P+Z, H05VV-F 3x1,0 do 25 m H05VV-F 3x1,5 powy ej 25 m PS-BTG IP-44 zwijany z termikiem i gniazdem IP-44 4 x 2P+Z, H05RR-F 3x1,0 do 25 m H05RR-F 3x1,5 powy ej 25 m NOWOŒÆ! NOWOŒÆ! 2 WERSJA 16A/3x2,5mm 2 WERSJA 16A/3x2,5mm H05VV-F 3x2,5 do 40 m NOWOŒÆ! 2 WERSJA 16A/3x2,5mm H05VV-F 3x2,5 do 50 m H05VV-F 3x2,5 do 40 m BUG Bêben z gniazdem 4 x 2P+Z z termikiem z termikiem do³¹czone luzem. BUG IP-44 Bêben z gniazdem 4 x 2P+Z IP-44 z termikiem IP-44 z termikiem do³¹czone luzem. BUN Bêben z nawijakiem PS-H1 + BUN PS-H1 na nawijaku bêbnowym d³ugoœci od 10 do 50m Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) 38 pomarañczowy czarny

39 SZNURY I PRZEWODY - PRZY CZENIOWE WJ-11/0,5 PPN-2m PWS-11 Sznur przy³¹czeniowy Wtyczka p³aska zalewana 2P/II WJ-11/0,75 Sznur przy³¹czeniowy Wtyczka p³aska zalewana 2P/II WJ-20 Sznur przy³¹czeniowy Wtyczka prosta zalewana klasa II, 2P WJ-21 Sznur przy³¹czeniowy Wtyczka prosta zalewana klasa 0, 2P WJ-22 Sznur przy³¹czeniowy Uni Schuko Wtyczka k¹towa zalewana klasa I, 2P+Z Sznur przy³¹czeniowy Uni Schuko z nasadk¹ ceramiczn¹ SM o 3x0,75 10A, 250V d³ugoœæ: 2,0 m do pracy na gor¹co PPJ-2m Sznur przy³¹czeniowy Uni Schuko SM o 3x0,75 10A, 250V d³ugoœæ: 2,0 m do pracy na gor¹co Przewód do komputerów OMY o 3x0,75 10A, 250V d³ugoœæ: 1,5 m kolor: bia³y, czarny PS-1Z/Z do desek prasowalniczych w wersji z zatrzaskami OMY o 3x1, 10A, 250V d³ugoœæ: 1,5; 3; 5 m kolor: bia³y Sznur przy³¹czeniowy z wtyczk¹ p³ask¹ H03VVH2-F OMYp 2x0,75 2,5A, 250V d³ugoœæ: 1,9; 3,0 m kolor: bia³y, czarny PWN-2 Sznur przy³¹czeniowy z wtyczk¹ p³ask¹ z w³¹cznikiem no nym, H03VVH2-F OMYp 2x0,75 2,5A, 250V d³ugoœæ: 1,9; 3,0 m kolor: bia³y, czarny Przewód antenowy d³ugoœæ: 1,8 m kolor: czarny PRZED U ACZ DO DESEK PRASOWALNICZYCH SZNURY I PRZEWODY - PRZY CZENIOWE WJ-33 Sznur przy³¹czeniowy Uni Schuko Wtyczka prosta zalewana klasa I, 2P+Z WJ-34 Sznur przy³¹czeniowy Uni Schuko Wtyczka prosta zalewana klasa I, 2P+Z IP-44 PS-1Z do desek prasowalniczych OMY o 3x1, 10A, 250V d³ugoœæ: 1,5; 3; 5 m kolor: bia³y Monta mo liwy jest w pionie i poziomie, praktycznie do ka dego modelu deski. Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) D³ugoœci w kolorze szarym dostêpne na zamówienie. bia³y czarny 39

40 WY CZNIKI WS-1P KND-6 WN-1 WY CZNIKI sznurowy przelotowy lub koñcowy jednotorowy 2,5A, 250V WS-2P sznurowy przelotowy, 2-torowy 2,5A, 250V ¹cznik ko³yskowy poœwietlany kolor korpusu: bia³y, czarny WC-1 poci¹gany kolor ³añcuszka: z³oty, srebrny no ny, dwupozycyjny,1-torowy WN-2 no ny, dwupozycyjny, 2-torowy 2,5 lub 16A, 250V WN-1/Z no ny, jednopozycyjny, 1-torowy, zwierny WN-2/Z no ny, jednopozycyjny, 2-torowy, zwierny 2,5 lub 16A, 250V WN-1K WS-1P no ny, koñcowy dwupozycyjny, 1-torowy WN-1K/Z no ny, koñcowy, jednopozycyjny, 1-torowy, zwierny 2,5 lub 16A, 250V WN-1 Zastosowanie: - oœwietlenie - meblarstwo - krañcówki Dostêpne wykonania pod³¹czeñ zacisk œrubowy lub wsówka. Wszystkie wy³¹czniki no ne dostêpne w kolorach: bia³y be srebny z³oty br¹z miedÿ czarny WY CZNIKI DO ZABUDOWY WA-1 WA-1R WA-1Z dwupozycyjny, 1-torowy, 2,5 lub 16A, 250V jednopozycyjny, rozwierny1-torowy, 2,5 lub 16A, 250V jednopozycyjny, zwierny1-torowy, 2,5 lub 16A, 250V WA-2 dwupozycyjny, 2-torowy, 2,5 lub 16A, 250V WA-2R jednopozycyjny, rozwierny2-torowy, 2,5 lub 16A, 250V WA-2Z jednopozycyjny, zwierny2-torowy, 2,5 lub 16A, 250V Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) 40 bia³y br¹z czarny

41 PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE PH PO-75 PK1 IP-44, d³awica D-13,5 z wk³adem 4 x 2,5 PH/p IP-44, d³awica D-13,5 wymiar: 60 x 60 x 30 PK-2/P IP-44 d³awica D-25 wymiar: 103 x 103 x 60 PK-2/K IP-20 d³awica korytko wymiar: 103 x 103 x 60 PK-3 IP-20 wymiar: 125 x 125 x 35 PO-75 Puszka hermetyczna PO-75 IP-44 najpopularniejsza puszka do monta u natynkowego. Dostêpna w dwóch wersjach - bez zacisków - z 4-ma zaciskami 1x2,5 z 4-ma zaciskami 1x2,5 d³awica D-13,5, IP-44 PO-75/p d³awica D-13,5, IP-44 wymiar: 75 x 75 x 30 PK-2/R IP-44 d³awica rurka wymiar: 103 x 103 x 60 IP-20 wymiar: 125 x 125 x 75 POT z wk³adem 5x2,5 POT/p bez wk³adu PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE PK-4 IP-44 z d³awicami D-25 dostêpne w wersji do szybkiego monta u pokrywy wymiar: 125 x 125 x 45 PK-8 IP-20 pokrywa bia³a lub dymna wymiar: 190 x 170 x 80 PK-8 D IP-54 z d³awicami D-30 pokrywa bia³a lub dymna wymiar: 190 x 170 x 80 PK-5 IP-44 z d³awicami D-25 dostêpne w wersji do szybkiego monta u pokrywy wymiar: 125 x 125 x 70 PK-8 G IP-20 do œcian gipsowych pokrywa bia³a lub dymna wymiar: 190 x 170 x 80 PK-9 IP-20 do œcian gipsowych pokrywa bia³a lub dymna wymiar: 190 x 170 x 120 Dostêpna paleta kolorów: (inne kolory do uzgodnienia) bia³y 41

katalog wyrobów cennik wyrobów 2015 Cennik obowiązuje od

katalog wyrobów cennik wyrobów 2015 Cennik obowiązuje od katalog wyrobów cennik wyrobów 2015 Cennik obowiązuje od 2015.03.01 1 Spis treści: Grupa I WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA........................................... str. 3 Grupa II ROZGAŁĘŹNIKI....................................................str.

Bardziej szczegółowo

ABEX-CENNIK 2008 WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA: seria THAYA. WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE -podtynkowe IP-20 seria THAYA. Opakowanie Kolor Cena netto Cena netto

ABEX-CENNIK 2008 WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA: seria THAYA. WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE -podtynkowe IP-20 seria THAYA. Opakowanie Kolor Cena netto Cena netto ABEX-CENNIK 2008 WYŁĄCZNIKI I GNIAZDA: seria THAYA WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE -podtynkowe IP-20 seria THAYA MODUŁ KOMPLET Cena netto WP-1/5TH Wyłącznik klawiszowy instalacyjny p/t A, 250V, 1- biegunowy,schodowy(uniwersalny)

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5 9 12 13 14 16 19 22 24 27 29 32 34 35 37 41 44 47 53 59 60 66 68 80

Spis treści 5 9 12 13 14 16 19 22 24 27 29 32 34 35 37 41 44 47 53 59 60 66 68 80 KATALOG WYROBÓW Spis treści 5 9 12 13 14 16 19 22 24 27 29 32 34 35 37 41 44 47 53 59 60 66 68 80 Początki swojej działalności w 1988 roku rozpoczęło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe JONEX Adam Jonczyk

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DOŚWIADCZENIE STABILNOŚĆ KATALOG WYROBÓW

ROZWÓJ DOŚWIADCZENIE STABILNOŚĆ KATALOG WYROBÓW ROZWÓJ DOŚWIADCZENIE STABILNOŚĆ KATALOG WYROBÓW KRÓTKO O FIRMIE PLASTROL JEST NOwOCZESNĄ FIRMĄ Z PONAD 30-LETNIĄ TRADYCJĄ OFERUJEMY SZEROKI wybór ELEKTROOSPRZĘTU wysokiej JAKOŚCI. NIE OBAwIAMY SIĘ PODEJMOwAĆ

Bardziej szczegółowo

elektr ROZGA Ê NIKI R-1 L

elektr ROZGA Ê NIKI R-1 L II ROZGA ÊNIKI R-1 R-1/P R-472 R-260 R-270 R-5 R-4/S R-462 R-36 R-36/S R-35/S R-35 R-270 R-1 L ROZGA ÊNIKI m³otkowe II R-20 R-30 R-31 R-20/S R-30/S R-31/S R-21 R-48 R-21/S R-43 R-44 R-45 R-46 R-47 R-48

Bardziej szczegółowo

CENNIK PLASTROL 2016 obowiązuje od

CENNIK PLASTROL 2016 obowiązuje od obowiązuje od 01.03.2016 DZWONKI I WYŁĄCZNIKI DM-1/250V BIAŁY W-10002 5906197302895 Dzwonek elektromechaniczny czaszowy Dzwon 10 22,50 zł DM-1/250V FIRMOWY W-10013 5906197302796 Dzwonek elektromechaniczny

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DOŚWIADCZENIE STABILNOŚĆ KATALOG WYROBÓW

ROZWÓJ DOŚWIADCZENIE STABILNOŚĆ KATALOG WYROBÓW ROZWÓJ DOŚWIADCZENIE STABILNOŚĆ KATALOG WYROBÓW KRÓTKO O FIRMIE PlaStrol JeSt nowoczesną FirMĄ Z PonaD 30-letniĄ tradycją oferujemy SZeroki wybór elektroosprzętu wysokiej JakoŚci. nie obawiamy SiĘ PoDeJMowaĆ

Bardziej szczegółowo

CENNIK KATALOGOWY NETTO

CENNIK KATALOGOWY NETTO Spółdzielnia Inwalidów "POWSTANIEC" 64-200 WOLSZTYN Karpicko, ul. Podgórna 16 Dział Handlowy: tel. (68) 384-53-87; (68) 346-81-39; (68) 346-81-40; tel./fax(68) 384-38-20 e-mail: handlowy@si-karpicko.pl

Bardziej szczegółowo

Elementy uzupełniające

Elementy uzupełniające 86 Łączniki i przyciski instalacyjne z klawiszem, bez ramki, szybkozłączka 660411 Łącznik pojedynczy, 660411 660481 16AX, 250V~ 664011 666011 11 Przycisk światło 10AX, 250V~ 660413 664013 666013 Automat

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki i gniazda 4. Rozgałęźniki 38. Wtyczki i gniazda wtyczkowe 42. Osprzęt siłowy 47. Przedłużacze 48. Przewody przyłączeniowe 52

Wyłączniki i gniazda 4. Rozgałęźniki 38. Wtyczki i gniazda wtyczkowe 42. Osprzęt siłowy 47. Przedłużacze 48. Przewody przyłączeniowe 52 katalog yrobó Wyłączniki Spis treści i Gniazda Wyłączniki i gniazda i Wyłączniki i gniazda 4 i 38 i gniazda tyczkoe Osprzęt siłoy Przedłużacze i gniazda tyczkoe 42 Osprzęt siłoy 47 Przedłużacze 48 przyłączenioe

Bardziej szczegółowo

Suno Sprawdzona jakość i funkcjonalność

Suno Sprawdzona jakość i funkcjonalność OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY Produkty i systemy Sprawdzona jakość i funkcjonalność Rewolucyjna szybkość montażu Niezawodna konstrukcja, praktyczne i przemyślane detale. Suno może być instalowane we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY Produkty i systemy Montaż łatwiejszy niż zwykle Biały Sprawdzona jakość w nowym stylu Montaż na pazurki lub wkręty wygoda w każdej sytuacji Szybszy montaż gniazda dostarczane

Bardziej szczegółowo

Osprzęt elektroinstalacyjny

Osprzęt elektroinstalacyjny Atut do wbudowania / Odmiana: standard Łącznik jednobiegunowy Łącznik dwubiegunowy Mechanizm mocujący Przyłącze bezwkrętowe 25-00003.xx 25-00004.xx 25-00005.xx Napięcie (V) 250 250 250 Prąd (A) 10 10 10

Bardziej szczegółowo

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle [ OSPRZ T EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Montaż łatwiejszy niż zwykle Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

Anya. Prezentacja produktu

Anya. Prezentacja produktu Prezentacja produktu Anya Nowoczesność i estetyka Nasza najnowsza seria łączników i gniazd - Anya - została stworzona w wyniku poszukiwania idealnego rozwiązania łączącego atrakcyjny kształt z zaletami

Bardziej szczegółowo

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl [ OSPRZĘT EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością,

Bardziej szczegółowo

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15 SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON 15 Simon Basic Simon 82 część techniczna inne produkty Simon Protector Simon Aquarius Simon Akord Simon 27 Play Simon 15 Simon Classic Simon 54 116 ŁĄCZNIKI AX 250 V~ 117

Bardziej szczegółowo

Modułowe rozwiązania dla domu

Modułowe rozwiązania dla domu Modułowe rozwiązania dla domu Wersje ystyczne biały beżowy (dostępny od 09.2011 r.) aluminium platyna Wybrane produkty w ramkach pojedynczych Łącznik jednobiegunowy Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem

Bardziej szczegółowo

UWAGA na zapytanie ofertowe możliwość

UWAGA na zapytanie ofertowe możliwość CENNIK TRANSFORMATORÓW Lp. TYP NUMER CENA Lp. TYP NUMER CENA TRANSFORMATORA KATALOG. NETTO TRANSFORMATORA KATALOG. NETTO TRANSFORMATORY KLASY I BEZPIECZEŃSTWA I SEPARACYJNE TRANSFORMATORY OCHRONNE KLASY

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT PODTYNKOWY SENTIA QUATTRO SYSTEM CATRIN CARLA FESTA

OSPRZĘT PODTYNKOWY SENTIA QUATTRO SYSTEM CATRIN CARLA FESTA OSPRZĘT PODTYNKOWY SENTIA QUATTRO SYSTEM CATRIN CARLA FESTA ELEKTRO-PLAST Nasielsk jest jedną z największych firm w Polsce specjalizujących się w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Cariva. jakość życia codziennego

Cariva. jakość życia codziennego Cariva jakość życia codziennego Cariva sprawdzona jakość w nowym stylu Biały Kremowy Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

OSPEL Akcesoria. Szeroka gama puszek instalacyjnych, transformatorów, przedłużaczy, czy drobnych akcesoriów jak trzymaki czy zaciski kablowe.

OSPEL Akcesoria. Szeroka gama puszek instalacyjnych, transformatorów, przedłużaczy, czy drobnych akcesoriów jak trzymaki czy zaciski kablowe. OSPEL Akcesoria Oferta Ospel to kompleksowe rozwiązania do wykonania instalacji elektrycznych. Szeroka gama puszek instalacyjnych, transformatorów, przedłużaczy, czy drobnych akcesoriów jak trzymaki czy

Bardziej szczegółowo

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl [ OSPRZĘT EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością,

Bardziej szczegółowo

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/ ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl 51 Wszystkie wyroby standardowo w kolorze bia ym - RAL 9010. Odst pstwa od koloru standardowego zaznaczone sà

Bardziej szczegółowo

CENNIK VIKO karre. Ilość w opakowani u. Nr katalogowy KOLOR KREM. Nr katalogowy KOLOR BIAŁY. Produkt magazynowy. Cena katalogowa.

CENNIK VIKO karre. Ilość w opakowani u. Nr katalogowy KOLOR KREM. Nr katalogowy KOLOR BIAŁY. Produkt magazynowy. Cena katalogowa. CENNIK VIKO karre WAŻNY OD 09.04.2012 Nr BIAŁY Nr KREM Opis Produkt magazynowy katalogowa Ilość w opakowani u 90963601 90963701 KARRE ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY x 6,25 12/120 90963602 90963702 KARRE ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Bardziej szczegółowo

Cariva. jakość życia codziennego

Cariva. jakość życia codziennego Cariva jakość życia codziennego Cariva sprawdzona jakość w nowym stylu Biały Kremowy Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

simon Basic moduł k45

simon Basic moduł k45 Simon BASIC moduł K 45 Seria Basic Moduł K 45 to innowacyjna linia osprzętu elektroinstalacyjnego, która umożliwia rozbudowę instalacji teletechnicznej o dodatkowe rozwiązania. Wykorzystywane dotąd wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SerIa Impresja. Łączniki podtynkowe z podświetleniem Zaciski bezgwintowe Napięcie znamionowe: 250V Prąd znamionowy: 16AX Stopień ochrony: IP-20

SerIa Impresja. Łączniki podtynkowe z podświetleniem Zaciski bezgwintowe Napięcie znamionowe: 250V Prąd znamionowy: 16AX Stopień ochrony: IP-20 Łączniki podtynkowe Zaciski bezgwintowe X Łączniki podtynkowe z podświetleniem Zaciski bezgwintowe X ŁP-1Y/m/00 1001 Łącznik jednobiegunowy ŁP-2Y/m/00 1002 Łącznik dwugrupowy, świecznikowy ŁP-3Y/m/00 1003

Bardziej szczegółowo

Cosmo Maxi SYSTEM RAMKOWY 107

Cosmo Maxi SYSTEM RAMKOWY 107 Cosmo Maxi SYSTEM RAMKOWY 107 Łączniki i przyciski instalacyjne 384016 Łącznik pojedynczy 16AX, 250V~ 380411 384011 11 Przycisk światło/dzwonek y 10AX, 250V~ 380410 Przekaźnik 10 384010 10 Łącznik świecznikowy

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki i gniazda. Wtyczki i rozgałęźniki. Gniazda i przedłużacze. Puszki instalacyjne-osprzęt. Obudowy i skrzynki rozdzielcze

Wyłączniki i gniazda. Wtyczki i rozgałęźniki. Gniazda i przedłużacze. Puszki instalacyjne-osprzęt. Obudowy i skrzynki rozdzielcze Spis treści ABC... Wyłączniki i gniazda 3 Wtyczki i rozgałęźniki 24 Gniazda i przedłużacze 27 Puszki instalacyjne-osprzęt 36 Obudowy i skrzynki rozdzielcze 42 Płytki odgałęźne i listwy 43 Rury i korytka

Bardziej szczegółowo

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON AKORD

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON AKORD SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON AKORD Simon Basic Simon 82 część techniczna inne produkty Simon Protector Simon Aquarius Simon Akord Simon 27 Play Simon 15 Simon Classic Simon 54 123 ŁĄCZNIK Z CZUJNIKIEM

Bardziej szczegółowo

katalog produktów 2012

katalog produktów 2012 katalog produktów 2012 przedłużacze stałe puszki z gniazdami rozgałęźniki, wtyczki, gniazda przedłużacze specjalistyczne, kasetowe, nawijaki lampy akcesoria przedłużacze ogrodowe przedłużacze stałe PS-320

Bardziej szczegółowo

SerIa Ton. SerIa Gazela. Oznaczenia

SerIa Ton. SerIa Gazela. Oznaczenia SerIa Gazela Oznaczenia Produkty z serii GAZELA (*z wyłączeniem kilku gniazd podwójnych) Oznaczenia obowiązują dla produktów w kolorze białym i metalizowanym, z tym, że po oznaczeniu dla produktów w kolorze:

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT PODTYNKOWY SENTIA QUATTRO SYSTEM CARLA FESTA

OSPRZĘT PODTYNKOWY SENTIA QUATTRO SYSTEM CARLA FESTA OSPRZĘT PODTYNKOWY SENTIA QUATTRO SYSTEM CARLA FESTA ELEKTRO-PLAST Nasielsk jest jedną z największych firm w Polsce specjalizujących się w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma funkcjonuje na

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT PODTYNKOWY SENTIA QUATTRO SYSTEM CARLA FESTA

OSPRZĘT PODTYNKOWY SENTIA QUATTRO SYSTEM CARLA FESTA OSPRZĘT PODTYNKOWY SENTIA QUATTRO SYSTEM CARLA FESTA ELEKTRO-PLAST Nasielsk jest jedną z największych firm w Polsce specjalizujących się w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma funkcjonuje na

Bardziej szczegółowo

Łączniki instalacyjne IP20 i IP44*

Łączniki instalacyjne IP20 i IP44* Simon BASIC moduł Seria pozostawia dowolność w tworzeniu zestawień. Umożliwia zespolenie w jednej ramce wszystkiego, czego potrzebuje powierzchnia biurowa. Łączniki instalacyjne IP20 i IP44 74 Łączniki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 38. ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski Spółka Jawna Nasielsk, ul. Płońska 18.

Strona 1 z 38. ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski Spółka Jawna Nasielsk, ul. Płońska 18. ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski Spółka Jawna 05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18 info@elektro-plast.com.pl www.elektro-plast.com.pl Cennik ważny od: 22/02/2016 Data modyfikacji: 21/01/2016 Grupa produktów

Bardziej szczegółowo

Simon BASIC moduł K45

Simon BASIC moduł K45 Simon BASIC moduł K 45 Seria Basic Moduł K 45 to innowacyjna linia osprzętu elektroinstalacyjnego, która umożliwia rozbudowę instalacji teletechnicznej o dodatkowe rozwiązania. Wykorzystywane dotąd wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl

ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl 35 Wszystkie ramki przystosowane do monta u zarówno w pionie, jak i w poziomie. **Poprzez zastosowanie klawisza

Bardziej szczegółowo

(pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia r. Pakiet 2 - Materiały elektryczne

(pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia r. Pakiet 2 - Materiały elektryczne (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy po zmianach z dnia 30.09.2015 r. Pakiet 2 - Materiały elektryczne Lp. Nazwa produktu Jedn. miary Ilość Cena jedn. netto [PLN]

Bardziej szczegółowo

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych 66 Wszystkie ramki przystosowane do monta u zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ramki Adaptery Adapter natynkowy do serii modu podstawowy do systemów podtynkowych, 1-krotny Opakowanie 10 szt....13012603

Bardziej szczegółowo

Łączniki instalacyjne IP20

Łączniki instalacyjne IP20 Łączniki instalacyjne IP20 AW1 Łącznik jednobiegunowy, 10 AX, 250 V~, 10 AW1L Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, 10 AW5 Łącznik świecznikowy, 10 AX, 250 V~, 10 AW5L Łącznik świecznikowy

Bardziej szczegółowo

(pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz asortymentowo - cenowy. Pakiet 2 - Materiały elektryczne

(pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz asortymentowo - cenowy. Pakiet 2 - Materiały elektryczne (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet 2 - Materiały elektryczne Lp. Nazwa produktu Jedn. miary Ilość Cena jedn. netto [PLN] Wartość netto [PLN] Vat [%] Wartość

Bardziej szczegółowo

Łącznik seryjny z podświetleniem

Łącznik seryjny z podświetleniem Łącznik uniwersalny Łącznik uniwersalny z podświetleniem Łącznik seryjny Łącznik seryjny z podświetleniem Łącznik 3-klawiszowy Ściemniacz obrotowy Gniazdo z uziemieniem Ekonomiczny minimalizm Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Pozwól się zainspirować! Przykładowe rozwiązania systemowe oferowane przez Kontakt-Simon.

Pozwól się zainspirować! Przykładowe rozwiązania systemowe oferowane przez Kontakt-Simon. Simon 27 PLAY Innowacyjna seria, niedawno dostępna jedynie dla projektantów z południa Europy, już pojawiła się na polskim rynku i stała się jedyną grupą dodatków elektroinstalacyjnych, które można dostosować

Bardziej szczegółowo

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON PROTECTOR IP44

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON PROTECTOR IP44 SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON PROTECTOR IP44 Simon Basic Simon 82 Simon 54 142 ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI część techniczna inne produkty Simon Protector Simon Aquarius Simon Akord Simon 27 Play Simon 15 Simon

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 10 11

Katalog produktów 10 11 Katalog produktów 11 11 Biały 41 11 Biały 41 ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP20/IP44* (MODUŁY) CW7.01/.. Łącznik krzyżowy (moduł) AX, 250 V~, CW1.01/.. Łącznik jednobiegunowy (moduł) AX, 250 V~, CW7L.01/.. Łącznik

Bardziej szczegółowo

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych 88 Ramki Puszki os onowe Puszka os onowa pojedyncza 50 mm, z zatrzaskami, g bokoêç 34 mm Opakowanie 100 szt....10006301 Ramka 1-krotna wymiar 60 mm x 60 mm Opakowanie 20 szt....10005810 Puszka os onowa

Bardziej szczegółowo

SERIA ECO 60 SERIA DO U YTKU DOMOWEGO MIÊDZYNARODOWA

SERIA ECO 60 SERIA DO U YTKU DOMOWEGO MIÊDZYNARODOWA PRZYRZ DY STEROWNICZE, PRZEP YW ENERGII I SYGNA U WERSJA BIA A ¹czniki GW 34 001 GW 34 002 GW 34 003 2P - 10AX - GW 34 004 2P - 10AX - ¹czniki schodowe GW 34 011 GW 34 012 ¹czniki krzy owe GW 34 015 Przyciski

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY OSPRZĘT PODTYNKOWY

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY OSPRZĘT PODTYNKOWY OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY OSPRZĘT PODTYNKOWY ŁĄCZNIKI QUATTRO System Gniazda i łączniki podtynkowe QUATTRO System Sockets and switches flush mounted QUATTRO System Łączniki: 10A/250V~ Samozaciski Gniazda:

Bardziej szczegółowo

Osprz t podtynkowy. polo.fiorena

Osprz t podtynkowy. polo.fiorena Osprz t podtynkowy polo.fiorena Wcià zmieniajàca si moda przynosi wiele nowych trendów, tak e w dziedzinie aran acji i wystroju wn trz. Nastrój i smak wn trzom mieszkalnym nadajà szczegó y, dlatego coraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I.

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Przedmiar Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Obiekt Kod CPV 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa 31500000-1 - Urz dzenia o wietleniowe i lampy elektryczne

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki i gniazda firmy OSPEL

Wyłączniki i gniazda firmy OSPEL Wyłączniki i gniazda firmy OSPEL Seria EFEKT Łączniki instalacyjne: IP-20, A, 10AX/250V, zaciski bezgwintowe 1 ŁP-1FB Łącznik jednobiegunowy ŁP-2FB Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 1 / 40 3 ŁP-3FB Łącznik

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna forma. wer.15.01

Ekonomiczna forma. wer.15.01 Ekonomiczna forma wer.15.01 Moduł w ramce białej Moduł w ramce beżowej Ekonomiczna forma Moduł w kolorze białym lub beżowym 2 3 Rozwiązania i możliwości Białe podświetlenie LED. Zaawansowane tworzywo PC

Bardziej szczegółowo

Zanim zapoznasz się z ofertą...

Zanim zapoznasz się z ofertą... Zanim zapoznasz się z ofertą... Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ECW działa na rynku nieprzerwanie od 1980 roku. Nasi strategiczni dostawcy i kooperanci są z nami ponad 20 lat. To dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Klosze do opraw. Nr kat. Opis 1766-990060 Klosz do oprawy żar. 60W G-85 przezroczysty 1766-990100 Klosz do oprawy żar.

Klosze do opraw. Nr kat. Opis 1766-990060 Klosz do oprawy żar. 60W G-85 przezroczysty 1766-990100 Klosz do oprawy żar. Oświetlenie Str. 67 Klosz mleczny Klosze do opraw 1766-990101 Klosz do oprawy żar. WOS-100 G-100 mleczny 1766-990061 Klosz do oprawy żar. WOS-60 G-85 mleczny Oprawy 1766-990060 Klosz do oprawy żar. 60W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓ OWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓ OWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana iosprêtu elektrycznego i wykonanie ów elektrycznych w pustostanie CPV 45310000-3 ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Bro ka 2A m. 26 INWESTOR : ZGN Bema

Bardziej szczegółowo

Łączniki instalacyjne IP20

Łączniki instalacyjne IP20 Simon AKORD Nieszablonowa kolorystyka, oryginalne, metalizowane wzornictwo, wysoka jakość wykonania i nowoczesne rozwiązania techniczne serii AKORD sprawiają, że nie sposób oderwać oczu od zaliczanego

Bardziej szczegółowo

Osprzęt elektroinstalacyjny

Osprzęt elektroinstalacyjny www.moeller.pl Osprzęt elektroinstalacyjny Xcomfort Xcomfort - osprzęt elektroinstalacyjny, przeznaczony do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, biurach oraz innych budynkach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

CENNIK ważny od 07.04.2014r.

CENNIK ważny od 07.04.2014r. CENNIK ważny od 07.04.2014r. DECO SERIA PODTYNKOWA NOWOŚĆ! KOLOR CZARNY MAT Cena netto PLN SYMBOL NAZWA biały, (1)beżowy (7)srebrny metalik, (8)złoty metalik, (9)brązowy metalik, (11)grafitowy, (12)czarny

Bardziej szczegółowo

SERIA SZAMPAŃSKA METAL LITY. SERIA ALUMINIOWA METAL LITY Aluminium mat. SERIA GRAFITOWA SOFT Złocisto zielony. SERIA BEŻOWA METAL LITY Złoto

SERIA SZAMPAŃSKA METAL LITY. SERIA ALUMINIOWA METAL LITY Aluminium mat. SERIA GRAFITOWA SOFT Złocisto zielony. SERIA BEŻOWA METAL LITY Złoto ŁĄCZNIKI AX V~ ŁĄCZNIKI Z CIĘGŁEM AX V~ ŁĄCZNIKI PODŚWIETLANE AX V~ KLAWISZE ŚWIECĄCE GNIAZDA TELEFONICZNE GNIAZDA WTYCZKOWE /6A V~ GNIAZDA ANTENOWE R-TV i R-TV SAT ŁĄCZNIKI ŻALUZJOWE ŁĄCZNIKI POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE ŁĄCZNIKI HERMETYCZNE AQUANT Gniazda i łączniki hermetyczne natynkowe AQUANT Surface mounted sockets and switches AQUANT Norma - łączniki PN-EN-60669-1

Bardziej szczegółowo

Srebrny Satyna Złoty Grafitowy Czarna perła

Srebrny Satyna Złoty Grafitowy Czarna perła Dostępne kolory korpusów: Srebrny Satyna Złoty Grafitowy Czarna perła Wyłącznik klawiszowy chwilowy zwierny światło, dzwonek Kod: MIJO-WP-6/7N-_ 71mm x 71mm Wyłącznik klawiszowy instalacyjny 1-biegunowy,

Bardziej szczegółowo

OsprzĘt ELEKTROINSTALACYJNY ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE

OsprzĘt ELEKTROINSTALACYJNY ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE OsprzĘt ELEKTROINSTALACYJNY ŁĄCZNI I GNIAZDA HERMETYCZNE ELEKTRO-PLAST Nasielsk jest jedną z największych firm w Polsce specjalizujących się w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

o Karlik- Senior.18 o Hermes...19

o Karlik- Senior.18 o Hermes...19 2 GNIAZDA I ŁĄCZNIKI....4 o Ospel- Akcent..4 o Ospel- Ton Metalic..5 o Ospel- Ton Biały..5 o Ospel- Gazela...7 o Ospel- Fala...9 o Elda- Bingo..10 o Elda- Cedar....11 o Akord.12 o Legrand- Cariva.13 o

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT PODTYNKOWY SENTIA QUATTRO CATRIN VOLANTE CARLA FESTA

OSPRZĘT PODTYNKOWY SENTIA QUATTRO CATRIN VOLANTE CARLA FESTA OSPRZĘT PODTYNKOWY SENTIA QUATTRO CATRIN VOLANTE CARLA FESTA ELEKTRO-PLAST Nasielsk jest jedną z największych firm w Polsce specjalizujących się w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Marka SIGMA to kolejny etap w rozwoju Grupy. O FIRMIE SPIS TREŚCI

Marka SIGMA to kolejny etap w rozwoju Grupy. O FIRMIE SPIS TREŚCI KATALOG PRODUKTÓW O FIRMIE 2005 roku narodziła się idea połączenia firm W działających w branży elektroinstalacyjnej. Celem konsolidacji hurtowni elektrycznych było stworzenie profesjonalnej, precyzyjnie

Bardziej szczegółowo

Szczegó³owy zakres robót

Szczegó³owy zakres robót Szczegó³owy zakres robót NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej. ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Elekcyjna 33.27 ADRES INWESTORA : ZGN ul. Bea 70 Adinistracja KO O BRAN A : Elektryczna SPORZ

Bardziej szczegółowo

lumina 2 Reaktywacja

lumina 2 Reaktywacja Reaktywacja Łącznik klawiszowy Łącznik klawiszowy z podświetleniem Łącznik dwuklawiszowy Łącznik dwuklawiszowy z podświetleniem Łącznik trójklawiszowy Ściemniacz obrotowy Gniazdo bez uziemienia Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

lumina 2 Reaktywacja

lumina 2 Reaktywacja lumina 2 Reaktywacja Łącznik uniwersalny Łącznik uniwersalny z podświetleniem Łącznik seryjny Łącznik seryjny z podświetleniem Łącznik 3-klawiszowy Ściemniacz obrotowy Gniazdo z uziemieniem Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

przeciwprzepiêciowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce OCHRONA PRZECIWPRZEPIÊCIOWA PRODUKT POLSKI bezpieczeñstwo w zasiêgu rêki Katalog NOWOŒCI 0/06 Spis treœci: Tabela porównawcza acar AXON 4 ADSL Protector

Bardziej szczegółowo

AVAL Sp. z o.o., Białystok, ul. Kozłowa 4, Polska

AVAL Sp. z o.o., Białystok, ul. Kozłowa 4, Polska AVAL Sp. z o.o., 15-868 Białystok, ul. Kozłowa 4, Polska Cennik detaliczny sprzętu elektroinstalacyjnego Typ Opis Cena netto %VAT Cena brutto Listwy i rury elektroinstalacyjne MKE 11x15 Listwa ścienna

Bardziej szczegółowo

Gniazda i łączniki o podwyższonym stopniu odporności na wnikanie kurzu i wody. osprzęt hermetyczny IP 55. Nowość!

Gniazda i łączniki o podwyższonym stopniu odporności na wnikanie kurzu i wody. osprzęt hermetyczny IP 55. Nowość! Gniazda i łączniki o podwyższonym stopniu odporności na wnikanie kurzu i wody osprzęt hermetyczny IP 55 Nowość! ZALETY OSPRZĘTU HERMETYCZNEGO osprzęt hermetyczny IP 55 do montażu natynkowego odporne na

Bardziej szczegółowo

LIZ ALANDA SYSTEM COMPACT

LIZ ALANDA SYSTEM COMPACT LIZ ALANDA SYSTEM COMPACT SYSTEM COMPACT LIZ ALANDA W ramach Systemu Compact dostępne są klawisze w kolorach kremowym, białym i antracytowym. W połączeniu z nowoczesnymi kolorami ramek tworzą one eleganckie

Bardziej szczegółowo

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON AQUARIUS IP54

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON AQUARIUS IP54 SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD SIMON AQUARIUS IP54 Simon Basic Simon 82 Simon 54 część techniczna inne produkty Simon Protector Simon Aquarius Simon Akord Simon 27 Play Simon 15 Simon Classic 127 KLAWISZE 128

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA BASIC MODUŁ W STANDARDZIE K 45

ROZWIĄZANIA BASIC MODUŁ W STANDARDZIE K 45 ROZWIĄZANIA BASIC MODUŁ W STANDARDZIE K 45 Adapter K 45 to innowacyjny produkt, który umożliwia rozbudowę instalacji teletechnicznej o dodatkowe rozwiązania. Wykorzystywane dotąd wyłącznie w serii Simon

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji AUTOMATYKA AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji Prze³¹cznik klawiszowy 10A/230V AC - do sterowania si³ownikami - tylko do pomieszczeñ suchych - dwa klawisze steruj¹ce - automatyczna blokada nieaktywnego

Bardziej szczegółowo

Gniazda i łączniki hermetyczne natynkowe AQUANT Surface mounted sockets and switches AQUANT

Gniazda i łączniki hermetyczne natynkowe AQUANT Surface mounted sockets and switches AQUANT ŁĄCZNIKI HERMETYCZNE AQUANT Gniazda i łączniki hermetyczne natynkowe AQUANT Surface mounted sockets and switches AQUANT Norma - łączniki PN-EN-60669-1 - gniazda PN-IEC-60884-1 Stopień ochrony IP 55 IK

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Widok od spodu. Widok z przodu Widok z boku Widok z góry bez pokrywy. Uwaga: powyższe widoki są przykładowe

Przeznaczenie: Widok od spodu. Widok z przodu Widok z boku Widok z góry bez pokrywy. Uwaga: powyższe widoki są przykładowe Strona 1 z 6 Nazwa SKOŚNE PRZYŁĄCZE ABONENCKIE Symbol SPA-.. Przeznaczenie: Skośne przyłącza abonenckie serii SPA znajdują zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba prostego wyprowadzenie sygnału niskoprądowego

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO. www.pawbol.pl

PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO. www.pawbol.pl PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO 25 lat w branży elektroinstalacyjnej PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO Nowoczesny park maszynowy PRODUCENT OSPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

Przedłużacze stałe Przed u acz sta y komputerowy Matrix

Przedłużacze stałe Przed u acz sta y komputerowy Matrix Przedłużacze stałe Przed u acz sta y komputerowy Matrix napi cie: 250 V; obcià enie: 10 A Ochronny MATRIX, typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu:, P, LS; zabezpieczenie: 2x WTA-FG 10A/250V; pràd udarowy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY MIR - Kołłątaja i AKWARIUM GDYŃSKIE - Al.Jana Pawła II. Załącznik 3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY MIR - Kołłątaja i AKWARIUM GDYŃSKIE - Al.Jana Pawła II. Załącznik 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY MIR - Kołłątaja i AKWARIUM GDYŃSKIE - Al.Jana Pawła II Załącznik 3 do SIWZ LP Nazwa materiału j.m. Ilość cena netto wartość netto % VAT wartośc brutto 1 automat zmierzchowy 16A (IP65)

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Artykuły elektryczne. Oświetlenie Rozłączniki, przełączniki Bezpieczniki Listwy zaciskowe Puszki Gniazda Rozgałęźniki Uchwyty przewodów

Artykuły elektryczne. Oświetlenie Rozłączniki, przełączniki Bezpieczniki Listwy zaciskowe Puszki Gniazda Rozgałęźniki Uchwyty przewodów Artykuły elektryczne Oświetlenie Rozłączniki, przełączniki Bezpieczniki Listwy zaciskowe Puszki Gniazda Rozgałęźniki Uchwyty przewodów Indeks artykułów Str. 166 Oświetlenie... 167 Klosz mleczny... 167

Bardziej szczegółowo

¹czniki krzywkowe mog¹

¹czniki krzywkowe mog¹ ¹czniki krzywkowe SK Zastosowanie ¹czniki krzywkowe s¹ elektrycznymi obrotowymi ³¹cznikami wielotorowymi przystosowanymi do za³¹czania i wy³¹czania pr¹dów. ¹czniki krzywkowe znajduj¹ zastosowanie w obwodach

Bardziej szczegółowo

tabela doboru mechanizmów Niloe

tabela doboru mechanizmów Niloe Nr ref. OCHRONA PRZED ZAMALOWANIEM Łącznik jednobiegunowy 10 AX 6645 00 6646 00 20 6650 98 STEROWANIE OŚWIETLENIEM Łącznik schodowy 10 AX Łącznik świecznikowy 10 AX 6645 20 6646 20 20 6650 98 6645 06 6646

Bardziej szczegółowo

Asfora. Asfora. Elegancja każdego dnia. Odkryj nową serię

Asfora. Asfora. Elegancja każdego dnia. Odkryj nową serię Elegancja każdego dnia Odkryj nową serię Asfora uczyni Twoje życie łatwiejszym Szeroki zakres funkcji Łącznik 1-biegunowy, biały Łącznik świecznikowy, kremowy Gniazdo 2P+PE, białe Gniazdo TV/SAT/SAT, kremowe

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych INWESTOR : Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych ADRES INWESTORA : Złoczew, ul. Szeroka

Bardziej szczegółowo

I TABLICA LICZNIKOWA TL II TABLICA GŁÓWNA TG

I TABLICA LICZNIKOWA TL II TABLICA GŁÓWNA TG 10 I TABLICA LICZNIKOWA TL zaciskowe N+PE, drzwiczki z szybką do odczytu stanu licznika; zamykana na klucz RPL3f 9s kpl 1 2. Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami R 303 100 A ; 400 V szt. 1 3. Licznik

Bardziej szczegółowo

Osprzęt elektrotechniczny

Osprzęt elektrotechniczny Gniazda, wtyki, złącza AC 06001 09251 09252 06040 Gniazdo sieciowe GUMA, IP65, 250V/16A/P0044/ Gniazdo sieciowe płaskie z uchwytem białe 2.5A 250V Gniazdo sieciowe płaskie z uchwytem czarne 2.5A 250V Gniazdo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH 1. ELEKTRODA ER 146 FI 2,5 290 SZT opak. 1 2. LATARKA CROP LED szt. 1 3. DZWONEK NA SZYNĘ 230V szt. 30 4. ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY (BOJLER) Pojemność 50 L szt. 5 5. B10; Wyłącznik nadprądowy 6KA szt.

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1. Załącznik nr 2A do SIWZ ZESTAWIENIE ASORTYMENTU

Zestaw 1. Załącznik nr 2A do SIWZ ZESTAWIENIE ASORTYMENTU Pieczęć Firmowa Załącznik nr 2A do SIWZ ZESTAWIENIE ASORTYMENTU Zestaw 1 Lp. Wyszczególnienie J. m. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto 1 Adapter natynkowy potrójny (POLO, DATA) lub szt. 50 2 Automat

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŒCI ZNAK WSAiB W WERSJI PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA GOD A NA SIATCE MODU OWEJ KONSTRUKCJA I POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ ZNAK WSAiB W WERSJACH UZUPE NIAJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK Cennik ważny od 01.06.2015r. Ceny netto w zł.

CENNIK Cennik ważny od 01.06.2015r. Ceny netto w zł. A PUSZKI INSTALACYJNE Puszki instalacyjne podtynkowe do 650ºC (IP 30), seria biała j.m. cena netto A.0001 PK 60, czarna szt. 0,20 A1 A.0001A PK 60 Lux, czarna szt. 0,22 A1 A.0001B PK 60 głęboka szt. 0,29

Bardziej szczegółowo

Łączniki dotykowe. Simet S.A., Al. Jana Pawła II 33, Jelenia Góra, tel: ,

Łączniki dotykowe. Simet S.A., Al. Jana Pawła II 33, Jelenia Góra, tel: , Łączniki dotykowe Nowoczesny i unikalny wygląd, który dopełni estetyką każde pomieszczenie w Twoim domu. str. 2 Charakterystyka: unikalny i nowoczesny design niezwykły efekt wizualny dzięki polerowanej

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

Wtyczki Rozgałęźniki Przedłużacze. Nowa oferta Legrand

Wtyczki Rozgałęźniki Przedłużacze. Nowa oferta Legrand Wtyczki Rozgałęźniki Przedłużacze Nowa oferta Legrand Nowe wtyczki Legrand Praktyczne i funkcjonalne Typ: Wtyczki ( męskie ) Gniazda przenośne ( żeńskie ) Uziemienie: Bez uziemienia 2P Z uziemieniem 2P+Z

Bardziej szczegółowo

pieczęć Wykonawcy Pakiet 1 Materiały elektryczne Oferowany artykuł / Producent / Nr VA T Wartość brutto Cena brutto

pieczęć Wykonawcy Pakiet 1 Materiały elektryczne Oferowany artykuł / Producent / Nr VA T Wartość brutto Cena brutto pieczęć Wykonawcy Pakiet 1 Materiały elektryczne Lp Nazwa Opis Jm Ilość 1 Automat schodowy na szynę 16A TH35 szt 2 2 Automat zmierzchowy na szynę TH35 szt 2 3 Bateria alkaliczna typu C LR 14 1,5V szt 100

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10 Kosztorys Data: 2010-07-19 Budowa: Wycena szkód powodziowych Dom Kultury i Ośrodek Zdrowia Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek Domu Kultury i Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Pragniesz przyszłości. Katalog. Oto ona.

Pragniesz przyszłości. Katalog. Oto ona. Pragniesz przyszłości. Katalog Oto ona. Harmonijnie skomponowane otoczenie, w którym przebywasz, to gwarancja dobrego nastroju! Pozwól, by Twoje otoczenie dostarczyło Ci twórczych inspiracji.rozejrzyj

Bardziej szczegółowo