WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG"

Transkrypt

1 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową ) określa warunki porozumienia zawartego między Klientem a spółką Spot Capital Markets Limited. Przez podpisanie niniejszej Umowy Użytkownik potwierdza, że rozumie poniższe warunki i wyraża na nie zgodę. WPROWADZENIE INFORMACJE O SPÓŁCE Spot Capital Markets Limited (dalej Spółka lub "Spot Capital Markets") jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną, która świadczy globalne usługi inwestycyjne i pomocnicze (zgodnie z definicjami przedstawionymi w niniejszej Umowie) za pośrednictwem internetowego systemu elektronicznego (zwanego dalej platformą transakcyjną ). Spółka Spot Capital Markets jest nadzorowana i działa na mocy zezwolenia wydanego przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ( CySEC ) o numerze CIF 210/13. Siedziba spółki Spot Capital Markets Limited znajduje się pod adresem 80, Spyrou Kyprianou, Agathokleous House, Germasogia, Cypr. Spółka świadczy usługi inwestycyjne (zwane dalej usługami ) ściśle według warunków określonych w niniejszej Umowie. Warunki Umowy mogą zostać zmienione po wcześniejszym właściwym powiadomieniu drugiej strony (zwanej dalej Klientem ) za pośrednictwem internetowej witryny Spółki. Klient przeczytał i zaakceptował wszystkie informacje przedstawione w ogólnodostępnej witrynie internetowej Spółki pod adresem Zaznacza się, że Spółka może prowadzić także inne witryny internetowe poza głównym serwisem opisanym powyżej, które mogą zawierać informacje dotyczące Spółki, usług i przepisów wiążących Spółkę, podane w językach innych niż język angielski. KOMUNIKACJA ZE SPÓŁKĄ Klient może komunikować się ze Spółką na piśmie (także faksem), za pośrednictwem poczty elektronicznej lub inną drogą elektroniczną, a także ustnie (w tym przez telefon). Językiem komunikacji jest język angielski i w nim sporządzane są dokumenty i inne informacje, jakie Spółka przesyła Klientom. W stosownych przypadkach Spółka dołoży jednak starań, aby dla wygody Klientów komunikować się z nimi także w innych językach. W witrynie internetowej Spółki można znaleźć więcej informacji na temat Spółki i oferowanych usług, a także inne informacje odnoszące się do niniejszej Umowy. Akceptując i wyrażając zgodę na Warunki niniejszej Umowy oraz otwarcie konta w Spółce, Klient zgadza się na poniższe postanowienia. 1. DEFINICJE INTERPRETACJA Konto oznacza osobiste konto transakcyjne, które Spółka prowadzi na rzecz Klienta, wraz z przypisanym mu niepowtarzalnym numerem konta. Kody dostępu oznaczają nazwę użytkownika i hasło podane przez Spółkę Klientowi w celu uzyskania dostępu do elektronicznych systemów Spółki. Umowa oznacza niniejsze warunki korzystania z usług świadczonych przez Spółkę.

2 Obowiązujące przepisy oznaczają przepisy, dyrektywy i okólniki komisji CySEC lub inne rozporządzenia wydane przez CySEC, które regulują funkcjonowanie Cypryjskich Firm Inwestycyjnych. Saldo oznacza środki finansowe przechowywane w danym momencie na koncie Klienta i w jego imieniu. Dzień roboczy oznacza dzień, który nie jest sobotą, niedzielą ani świętem państwowym na Cyprze ani innym dniem określonym przez Spółkę w witrynie internetowej jako dzień świąteczny. Zezwolenie CIF oznacza licencję, jaką Spółka uzyskała od CySEC (wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami), która wyznacza zakres usług inwestycyjnych i pomocniczych, jakie Spółka ma prawo świadczyć Klientom. Witryna Spółki oznacza następującą stronę internetową Specyfikacja kontraktu oznacza wszystkie niezbędne informacje transakcyjne dotyczące wskaźnika wypłaty, czasu ważności transakcji itp., jak określono je na stronie głównej witryny Spółki. CySEC oznacza Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. CIF oznacza Cypryjską Firmę Inwestycyjną. Realizacja oznacza realizację zlecenia złożonego przez Klienta na platformie transakcyjnej Spółki, gdzie Spółka występuje w charakterze zleceniodawcy transakcji Klienta. Instrumenty finansowe oznaczają wszelkie instrumenty finansowe oferowane przez Spółkę, które są zdefiniowane jako takie w obowiązujących przepisach ustawowych lub wykonawczych. Instrumenty finansowe oferowane Klientom to wyłącznie opcje binarne. Pozycja otwarta oznacza pozycję w opcjach binarnych, która jeszcze nie wygasła. Czas pracy (transakcji) Spółki oznacza przedział czasu w dni robocze tygodnia, w którym terminal transakcyjny Spółki zapewnia możliwość dokonywania operacji handlowych. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany tego przedziału czasu według własnego uznania po powiadomieniu o tym Klienta w drodze pisemnego zawiadomienia, przez lub opublikowanie wiadomości w witrynie. Zlecenie oznacza polecenie lub instrukcje wydane Spółce przez Klienta, aby otworzyć lub zamknąć pozycję na koncie Klienta.

3 Usługi oznaczają usługi inwestycyjne świadczone przez Spółkę na rzecz Klientów i regulowane niniejszą Umową zgodnie z opisem w paragrafie 2 niniejszej Umowy. Transakcja oznacza dowolny rodzaj transakcji będących przedmiotem niniejszej Umowy, przeprowadzanych na koncie transakcyjnym Klienta, w tym między innymi wpłacanie i wypłacenie środków, transakcje otwarte, transakcje zamknięte oraz wszelkie inne operacje na instrumentach finansowych, które Spółka ma prawo oferować na mocy zezwolenia CIF. W niniejszej Umowie zdefiniowane wyżej terminy podane w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie. Podobnie wszystkie terminy, które oznaczają osoby fizyczne, obejmują również osoby prawne i odwrotnie. Terminy odnoszące się do jednej płci obejmują wszystkie płcie, a każde odwołanie do paragrafów, sekcji i załączników dotyczy paragrafów, sekcji i załączników niniejszej Umowy. Tytuły sekcji służą wyłącznie do łatwiejszego odnalezienia właściwej części Umowy i nie mają wpływu na ich interpretację. Odniesienia do przepisów ustawowych lub wykonawczych należy rozumieć jako odwołania do tych przepisów wraz z ewentualnymi zmianami lub wraz z przepisami, które je zastępują, rozszerzają ich zakres, służą ich ponownemu wprowadzeniu lub zmianie. 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie trzydziestu (30) dni od dnia jej podpisania. Jeżeli Klient zechce odstąpić od niniejszej Umowy w powyższym terminie, powinien w tym celu wysłać pisemne zawiadomienie na adres głównej siedziby Spółki: Kanika Business Center, th October Street, 2nd Floor, Limassol, 3105, Cyprus. Odstąpienie od niniejszej Umowy na warunkach określonych w tym paragrafie nie oznacza anulowania transakcji, które zostały przeprowadzone przed upływem powyższego terminu. 3. ŚWIADCZENIE USŁUG 3.1. Niniejsza Umowa reguluje następujące usługi inwestycyjne, które Spółka świadczy na mocy zezwolenia CIF: 1. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do instrumentów finansowych, które Spółka ma prawo realizować. 2. Realizacja zleceń w imieniu klientów. 3. Zawieranie transakcji na własnym koncie. Jeśli Spółka świadczy Klientowi inne usługi inwestycyjne określone w zezwoleniu CIF, będą one regulowane odrębną umową. Ponadto Spółka może świadczyć Klientowi usługi dodatkowe, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem CIF Należy wyjaśnić, że Spółka prowadzi transakcje wyłącznie na zasadzie realizacji zleceń i nie udziela porad na temat zalet poszczególnych transakcji ani ich skutków podatkowych Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie strategie inwestycyjne, transakcje lub inwestycje, koszty podatkowe oraz wszelkie skutki realizowanych przez siebie transakcji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania, o których mowa powyżej i Klient nie może tego od niej oczekiwać Spółka działa w charakterze zleceniodawcy, a nie jako pełnomocnik występujący w imieniu Klienta, w związku z czym na mocy niniejszej Umowy Klient staje się zleceniodawcą, a nie pełnomocnikiem działającym w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej Czas pracy Spółki rozpoczyna się o godzinie 21:00 GMT w niedzielę, a kończy o 21:00 GMT w piątek, z wyjątkiem dni, które zostaną ogłoszone w witrynie Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zmiany czasu pracy według własnego uznania i w takim wypadku treść witryny Spółki zostanie natychmiast zaktualizowana, aby Klienci byli o tym właściwie poinformowani W celu ochrony prawowitych interesów Klienta i Spółki, Spółka ma prawo w dowolnym momencie odmówić Klientowi świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocniczych bez obowiązku informowania Klienta o przyczynach takiej decyzji.

4 4. KLASYFIKACJA KLIENTÓW 4.1. Spółka prowadzi transakcje z Klientami zgodnie z branżowymi zasadami, na podstawie których Klientów dzieli się na detalicznych, firmowych i kontrahentów zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce na etapie otwierania konta. Klient zobowiązany jest poinformować Spółkę, jeśli jego dane osobowe ulegną zmianie. W przypadku gdy Klient zechce zostać podzielony do innej kategorii Klientów, musi poinformować o tym Spółkę na piśmie, jednoznacznie wyrażając swoje życzenie. Ostateczna decyzja o zmianie przynależności do kategorii Klientów uzależniona jest jednak od uznania Spółki Klient podlega metodom i procedurze klasyfikacji zdefiniowanym oraz wyjaśnionym szczegółowo w ZASADACH KLASYFIKACJI KLIENTÓW, które można znaleźć w witrynie Spółki w dokumencie ZASADY KLASYFIKACJI KLIENTÓW. Akceptując niniejsze Warunki, Klient wyraża jednocześnie zgodę na zastosowanie metod klasyfikacji zdefiniowanych w ZASADACH KLASYFIKACJI KLIENTÓW. 5. OŚWIADCZENIA KLIENTA 5.1. Klient oświadcza, potwierdza i zapewnia, że wszelkie środki pieniężne przekazane Spółce w jakimkolwiek celu należą wyłącznie do Klienta i są wolne od zobowiązań, obciążeń, zastawów i innych zabezpieczeń. Ponadto żadne środki pieniężne przekazywane Spółce przez Klienta nie stanowią bezpośrednio ani pośrednio wpływów z czynów zabronionych lub zaniechania ani nie są zyskami z prowadzenia działalności przestępczej Klient działa we własnym imieniu, nie zaś jako przedstawiciel lub powiernik jakiejkolwiek osoby trzeciej, chyba że dysponuje zgodnym z wymogami Spółki dokumentem lub pełnomocnictwem upoważniającym go do występowania w charakterze przedstawiciela lub powiernika osoby trzeciej Klient rozumie i wyraża zgodę, że w przypadku gdy Spółka wejdzie w posiadanie dowodów, które pozwolą wykazać, że część lub całość środków, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2 niniejszej sekcji wpłacanych na konto Klienta stanowi wpływy z czynów zabronionych lub jest zyskami z prowadzenia działalności przestępczej albo należy do osoby trzeciej, Spółka zastrzega sobie prawo do zwrotu tych środków nadawcy Klientowi lub ich faktycznemu właścicielowi. Ponadto Klient rozumie i wyraża zgodę, że w takiej sytuacji Spółka może wycofać wszelkie transakcje przeprowadzane na koncie transakcyjnym Klienta, a także wypowiedzieć niniejszą Umowę. W takim wypadku Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań prawnych wobec Klienta w celu ochrony swoich interesów i uzyskania odszkodowania, a także może domagać się zadośćuczynienia za szkody poniesione z winy Klienta w wyniku takiego zdarzenia Klient oświadcza, że ma ukończone 18 (osiemnaście) lat (w przypadku osoby fizycznej) lub że ma pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osoby prawnej), w związku z czym ma prawo do zawarcia niniejszej Umowy Klient rozumie i wyraża zgodę, że wszystkie transakcje w odniesieniu do obrotu instrumentami finansowymi będą wykonywane wyłącznie za pośrednictwem platformy transakcyjnej prowadzonej przez Spółkę, a posiadanych instrumentów finansowych nie można przenosić na żadne inne platformy transakcyjne Klient zapewnia, że wszystkie dokumenty przekazywane przez niego Spółce są autentyczne i ważne. 6. TRANSAKCJE ELEKTRONICZNE 6.1. Po zaakceptowaniu i podpisaniu niniejszej Umowy Klient może ubiegać się o otrzymanie kodów dostępu do systemów elektronicznych lub platform transakcyjnych Spółki, za pośrednictwem których może zlecać transakcje kupna instrumentów finansowych oferowanych przez Spółkę. Ponadto Klient będzie miał możliwość przeprowadzania transakcji na Platformie transakcyjnej Spółki za pośrednictwem komputera osobistego, smartfona lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu. W związku z tym Klient ma świadomość, że Spółka może według własnego uznania zablokować mu dostęp do swoich systemów w celu ochrony interesów Spółki i innych klientów oraz w celu zapewnienia skutecznego i sprawnego działania jej systemów Klient zobowiązuje się przechowywać Kody dostępu w wybranym przez siebie bezpiecznym miejscu i nie ujawniać ich osobom trzecim. Klient nie będzie podejmował żadnych działań, które mogłyby umożliwić nieautoryzowany dostęp do

5 platformy transakcyjnej, a także będzie świadomie unikał wszelkich działań takiego rodzaju Klient nie będzie próbował wykorzystywać platformy transakcyjnej w celach niezgodnych z jej przeznaczeniem, tj. nie będzie usiłował uzyskać korzyści majątkowych w sposób niezgodny z prawem ani poprzez wykorzystywanie opóźnienia transmisji danych, ani przez podejmowanie takich działań jak manipulowanie cenami, transakcje z opóźnieniem czy manipulowanie czasem Klient podejmie wszelkie starania, aby kody dostępu nie zostały ujawnione osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie zlecenia składane na koncie transakcyjnym z użyciem swoich kodów dostępu. Ponadto uznaje się, że wszelkie zlecenia, które wpłynęły do Spółki, zostały przesłane przez Klienta. W przypadku gdy Klient wyznaczy osobę trzecią jako swojego pełnomocnika, Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie Zlecenia złożone z użyciem hasła przypisanego do konta pełnomocnika Klient będzie monitorował swoje konto i niezwłocznie powiadomi Spółkę w przypadku utraty kodów dostępu lub ich użycia przez nieupoważnione do tego osoby trzecie. Ponadto Klient niezwłocznie powiadomi Spółkę, jeśli nie otrzyma wiadomości wskazującej na przyjęcie lub realizację zlecenia, bezbłędnego potwierdzenia realizacji zlecenia, informacji dotyczących salda, pozycji lub historii transakcji na koncie Klienta oraz gdy otrzyma potwierdzenie realizacji zlecenia, którego sam nie składał Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka może nie podjąć działania po otrzymaniu zlecenia przesłanego jej drogą elektroniczną w inny sposób, niż przewidziane w tym celu kanały, czyli inaczej niż za pośrednictwem platformy transakcyjnej, oraz że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak działania na podstawie takiego zlecenia Klient zgadza się korzystać z oprogramowania opracowanego przez inne firmy, w tym między innymi oprogramowania, o którym mowa powyżej, oraz z przeglądarki internetowej obsługującej protokoły transmisji danych zgodne z protokołami używanymi przez Spółkę. Ponadto Klient będzie stosował procedurę dostępu (logowania) zgodną z tymi protokołami Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez osoby trzecie nieautoryzowanego dostępu do informacji (w tym między innymi adresów elektronicznych lub danych osobowych) w wyniku wymiany tych danych między Klientem a Spółką lub innymi podmiotami korzystającymi z Internetu bądź innej dostępnej sieci czy środka komunikacji elektronicznej Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w zasilaniu lub awarie zasilania uniemożliwiające korzystanie z systemu lub platformy transakcyjnej i nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z powodu awarii sieci lub zasilania Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Klienta w wyniku błędów transmisji danych, usterek technicznych, awarii, niezgodnej z prawem ingerencji w działanie sprzętu sieciowego, przeciążenia sieci, wirusów komputerowych, błędów systemu, opóźnień w realizacji transakcji, zablokowania dostępu w wyniku złośliwego działania osób trzecich, awarii, przerw lub innych problemów związanych z działalnością dostawców usług internetowych. Klient przyjmuje do wiadomości, że w wyniku wspomnianych wyżej błędów systemu dostęp do systemów elektronicznych lub platform transakcyjnych może zostać ograniczony lub przerwany, a Spółka zastrzega sobie wówczas prawo do zawieszenia dostępu do systemów elektronicznych lub platform transakcyjnych, o czym wcześniej poinformuje Klienta Spółka bez wcześniejszego powiadomienia może jednostronnie i z natychmiastowym skutkiem zawiesić lub trwale zablokować możliwość korzystania przez Klienta z dowolnej usługi elektronicznej lub jej części, jeżeli uzna takie działanie za niezbędne lub zasadne, na przykład w przypadku gdy Klient narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszej Umowy, w przypadku niedotrzymania warunków niniejszej Umowy, problemów z funkcjonowaniem sieci, awarii zasilania, konieczności konserwacji sieci lub ochrony Klienta w następstwie naruszenia środków bezpieczeństwa. Ponadto możliwość korzystania z usługi elektronicznej może zostać zablokowana automatycznie w wyniku rozwiązania (z dowolnej przyczyny) umowy licencyjnej przyznającej Spółce prawo świadczenia usługi elektronicznej lub w wyniku rozwiązania niniejszej Umowy. Możliwość korzystania z usługi elektronicznej może zostać zablokowana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wycofania z rynku danej usługi lub jeżeli Spółka zostanie zobowiązana do wycofania tej usługi na mocy obowiązujących przepisów.

6 7. ZLECENIA INSTRUKCJE I PODSTAWY TRANSAKCJI 7.1. Przyjmowanie i realizacja transakcji Kiedy instrukcje lub zlecenia Klienta dotrą do Spółki, nie można ich odwołać, chyba że za pisemną zgodą Spółki, która może ją wydać według własnego uznania. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia według własnego uznania dowolnego zlecenia złożonego przez Klienta i w takim przypadku nie jest zobowiązana do podania przyczyn swojej decyzji, jednak niezwłocznie powiadomi o niej Klienta Transakcja (otwarcie lub zamknięcie pozycji) jest realizowana według wskaźnika wypłaty zaoferowanego Klientowi. Klient wybiera pozycję, jaką chce zająć, i składa wniosek o potwierdzenie transakcji przez Spółkę. Transakcja jest realizowana w cenie, którą Klient może zobaczyć na ekranie. Spółka dokłada wszelkich starań, aby realizować zlecenia niezwłocznie po ich otrzymaniu, jednak przyjmując zlecenie, Spółka nie gwarantuje, że realizacja zlecenia będzie możliwa ani że zostanie zrealizowana zgodnie z instrukcjami Klienta. W przypadku gdy Spółka napotka poważne trudności w realizacji zlecenia w imieniu Klienta, na przykład w przypadku zamknięcia rynku lub innych trudności rynkowych, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta Za pośrednictwem platformy transakcyjnej dostępne są następujące opcje binarne: i. Standardowe opcje binarne ii. Opcje binarne typu One Touch (dotykowe) iii. Opcje binarne typu Długoterminowe iv. Opcje binarne 60-sekundowe Procedura realizacji zleceń Klienta przez Spółkę została opisana w Zasadach realizacji zleceń. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że przeczytał i zaakceptował wszystkie informacje zawarte w dokumencie ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ przedstawionym Klientowi na etapie otwierania konta Zlecenia mogą być składane, realizowane, zmieniane lub wycofywane wyłącznie w czasie pracy (transakcji) Spółki i pozostają ważne do ich wygaśnięcia. Zlecenie Klienta musi być ważne i zgodnie ze wskazanym rodzajem i czasem danego zlecenia Spółka może w dowolnym czasie zażądać od Klienta ograniczenia liczby otwartych pozycji na koncie i według własnego uznania może zamknąć jedną lub większą liczbę transakcji w celu utrzymania wskazanego limitu otwartych pozycji. O limitach liczby pozycji Klient zostanie powiadomiony z góry w witrynie Spółki albo za pośrednictwem platformy transakcyjnej Spółka ma prawo według własnego uznania wyznaczać ograniczenia kontrolne w stosunku do zleceń Klienta. Ograniczenia takie mogą być modyfikowane, wycofywane lub dodawane i mogą obejmować między innymi: (a) kontrolę maksymalnej kwoty i wielkości zlecenia; (b) kontrolę całkowitej ekspozycji Spółki na Klienta; (iii) kontrolę cen, po których można składać zlecenia; (iv) kontrolę systemów elektronicznych lub platformy transakcyjnej na przykład w celu weryfikacji tożsamości Klienta podczas przyjmowania zlecenia; lub (v) wszelkie inne ograniczenia, parametry lub środki kontrolne, które Spółka może uznać za konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami Potwierdzenia Pod koniec każdego dnia roboczego na internetowym koncie Klienta w platformie transakcyjnej dostępne będą potwierdzenia wszystkich transakcji, które tego dnia zostały zrealizowane na koncie transakcyjnym Klienta. Przed rozliczeniem transakcji Klient zobowiązany jest powiadomić Spółkę o wszystkich błędnych potwierdzeniach, jakie otrzymał od Spółki. W razie braku oczywistych błędów potwierdzenia uznaje się za poprawne i wiążące dla Klienta, chyba że w ciągu pięciu (5) dni roboczych Klient złoży zastrzeżenia na piśmie. Klient może poprosić o przesyłanie na swój adres miesięcznych lub kwartalnych wyciągów z konta, kierując swoją prośbę do działu obsługi klienta. Spółka nie jest zobowiązana dostarczać Klientowi wyciągu z konta w formie papierowego wydruku. Wyciąg z konta dostarczany jest na koszt Klienta Upoważnienie osoby trzeciej do wydawania instrukcji w imieniu Klienta Klient ma prawo upoważnić osobę trzecią do wydawania instrukcji Spółce lub składania zleceń albo zajmowania się

7 innymi sprawami dotyczącymi niniejszej Umowy, pod warunkiem, że Klient powiadomił Spółkę na piśmie, że takie upoważnienie będzie wykorzystywane przez osobę trzecią, a osoba ta została zatwierdzona przez Spółkę i spełnia wszystkie wymagane przez Spółkę warunki W przypadku gdy Klient upoważnił osobę trzecią zgodnie pkt powyżej, uznaje się, że w sytuacji, gdy Klient będzie chciał wycofać upoważnienie, spoczywa na nim obowiązek powiadomienia Spółki o tej decyzji na piśmie. W każdym innym przypadku Spółka zakłada, że upoważnienie pozostaje w mocy i będzie w dalszym ciągu akceptować instrukcje lub zlecenia wydawane przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Klienta. 8. CENY 8.1. W odniesieniu do transakcji Spółka działa jako animator rynku (market maker). Spółka podaje ceny, po których skłonna jest prowadzić transakcje z Klientem. Z wyjątkiem sytuacji gdy: (a) spółka korzysta ze prawa do zamknięcia transakcji, (b) transakcja zostaje zamknięta automatycznie, decyzja, czy Klient chce przeprowadzić transakcję w cenie podanej przez Spółkę, należy do niego. Ceny podawane przez Spółkę są ustalane w sposób określony w załączonych warunkach Każda cena obowiązuje i może zostać wykorzystana w instrukcji transakcji do wygaśnięcia ceny lub czasu, kiedy zostanie wycofana przez Spółkę zależnie od tego, który z tych dwóch terminów przypada wcześniej. Cena nie może zostać użyta w instrukcji transakcji po tym czasie. Wszystkie ceny są dostępne do wykorzystania w instrukcji zlecenia w odniesieniu do transakcji, których główna kwota nie przekracza maksymalnej wartości ustalonej przez Spółkę. Klient przyjmuje do wiadomości, że ceny te oraz wartości maksymalne mogą się różnić od cen i maksymalnych wartości oferowanych innym klientom Spółki i mogą zostać wycofane lub ulec zmianie bez uprzedzenia. Spółka może w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia Klienta zaprzestać podawania cen niektórych lub wszystkich opcji binarnych albo cen dla niektórych lub wszystkich dat przeprowadzania transakcji. 9. ODMOWA REALIZACJI ZLECENIA Spółka ma prawo według własnego uznania, w dowolnej chwili, z jakiegokolwiek powodu i bez powiadomienia lub podawania przyczyn odmówić realizacji zlecenia, do czego może dojść między innymi w następujących przypadkach: a. Kiedy Spółka ma podstawy podejrzewać, że realizacja Zlecenia jest próbą manipulowania rynkiem, obrotu na podstawie informacji niejawnych, odnosi się do prania pieniędzy lub może w jakikolwiek sposób wpłynąć na niezawodność, sprawność lub funkcjonowanie platformy transakcyjnej. b. Jeśli Klient nie ma wystarczających środków finansowych dostępnych na koncie prowadzonym przez Spółkę lub na swoim rachunku bankowym, aby zapłacić cenę zakupu wynikającą ze złożonego zlecenia wraz z odpowiednimi opłatami i prowizjami niezbędnymi do przeprowadzenia transakcji na platformie transakcyjnej. W przypadku gdy Spółka odmówi realizacji Zlecenia, odmowa taka nie wpływa na zobowiązania, jakie Klient może mieć wobec Spółki ani jakiegokolwiek prawa, jakie Spółka może mieć w stosunku do aktywów Klienta Klient oświadcza, że nie będzie świadomie składał żadnego zlecenia ani wydawał Spółce instrukcji, które mogłyby spowodować przystąpienie przez nią do działań, o których mowa w pkt 9.1 powyżej. 10. ANULOWANIE TRANSAKCJI Spółka ma prawo do anulowania transakcji, jeśli ma odpowiednie dowody lub powody, by sądzić, że doszło do jednej z następujących sytuacji: a. dopuszczono się oszustwa lub transakcja jest wynikiem czynów zabronionych, b. zlecenie złożono na podstawie cen, które zostały podane w wyniku błędu lub awarii systemu albo po stronie Spółki, albo po stronie dostawców,

8 c. Spółka nie działała na podstawie instrukcji Klienta, d. transakcja została przeprowadzona z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy. 11. ROZLICZENIE TRANSAKCJI Spółka przystępuje do rozliczenia wszystkich transakcji w momencie ich realizacji Zgodnie z postanowieniami pkt 7.2 niniejszej Umowy, wyciąg z konta będzie dostarczany Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem platformy transakcyjnej w okresach miesięcznych, w terminie trzech (3) dni roboczych od zakończenia poprzedniego miesiąca. W przypadku gdy w poprzedzającym miesiącu nie przeprowadzono żadnych transakcji, Klient nie otrzyma wyciągu z konta. Wszelkie potwierdzenia lub dowody działań, wyciągi z konta albo zaświadczenia wydane przez Spółkę w odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji lub innej kwestii, są ostateczne i wiążące dla Klienta, chyba że Klient wyrazi zastrzeżenia w odniesieniu do takiego wyciągu lub zaświadczenia i zastrzeżenie to zostanie złożone w formie pisemnej oraz otrzymane przez Spółkę w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty odbioru lub umownej daty odbioru wyciągu lub zaświadczenia W przypadku gdy Klient ma stały dostęp online do wyciągu ze swojego konta, uznaje się, że Spółka spełnia wymogi określone w pkt 11.2, a wszelkie zastrzeżenia Klienta będą ważne tylko wtedy, gdy zostaną odebrane przez Spółkę na piśmie w ciągu dwóch (2) dni roboczych od daty zakwestionowanej transakcji. 12. ŚRODKI PIENIĘŻNE KLIENTA Środki finansowe Klienta przeznaczone na transakcje będą przechowywane na rachunku prowadzonym we wskazanym przez Spółkę banku lub instytucji finansowej. Środki te będą przechowywane w tych instytucjach w imieniu Klienta lub w imieniu Spółki. Przyjmuje się, że Spółka ma prawo przechowywać środki finansowe w imieniu Klienta w banku mającym siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej. System prawny i regulacyjny mający zastosowanie do takiego banku może być różny od systemu prawnego i regulacyjnego na Cyprze i w Unii Europejskiej, a w przypadku niewypłacalności lub innych analogicznych zdarzeń w odniesieniu do tego banku, środki pieniężne Klienta mogą być traktowane odmiennie od sposobu, jaki miałby zastosowanie, gdyby zostały zdeponowane na rachunku bankowym na Cyprze i w Unii Europejskiej. Spółka podejmie niezbędne kroki w celu zapewnienia, by wszelkie środki pieniężne klientów zdeponowane w innych firmach były jednoznacznie oddzielone od środków należących do CIF i środków należących do takiej innej firmy poprzez ich odmienne oznaczenie na rachunkach księgowych takiej firmy lub zastosowanie innych równoważnych środków, które zapewniają taki sam poziom ochrony. Wymaga się, aby firma CIF wykazała się odpowiednim profesjonalizmem, troską i starannością przy doborze i okresowym przeglądzie instytucji kredytowej, banku lub funduszu rynku pieniężnego, a także podczas uzgodnień dotyczących przechowywania i zabezpieczania zgromadzonych w nich środków, biorąc przy tym pod uwagę reputację takich instytucji oraz wszelkie wymagania prawne i regulacyjne bądź praktyki rynkowe, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawa Klienta Z chwilą podpisania Umowy Klient upoważnia Spółkę do dokonywania w jego imieniu wpłat i wypłat na rachunku bankowym, w tym, bez uszczerbku dla ogólności powyższego zapisu, wypłat w celu rozliczenia wszelkich transakcji przeprowadzonych w ramach niniejszej Umowy i wszelkich kwot, które są należne przez lub w imieniu Klienta Spółce lub jakiejkolwiek innej osobie Uznaje się, że wszelkie kwoty należne Klientowi przez Spółkę są wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy, którego Klient jest właścicielem Spółka zachowuje prawo do potrąceń i może okresowo, według własnego uznania, powiadamiając o tym Klienta za pośrednictwem poczty , potrącać część z przechowywanych środków lub zaliczać je w poczet zobowiązań Klienta wobec Spółki. O ile Spółka i Klient nie uzgodnili inaczej na piśmie, niniejsza Umowa nie stanowi podstawy do uzyskania praw kredytowych Klient ma prawo do wypłacenia ze swojego konta środków, które nie stanowią zabezpieczenia otwartych pozycji i są

9 wolne od wszelkich zobowiązań (bez konieczności zamykania konta). Wypłata środków podlega opłacie manipulacyjnej w wysokości 10 euro (10 ) Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy żądania wypłaty, jeżeli żądanie nie jest zgodne z określonymi warunkami wskazanymi w niniejszej Umowie, lub opóźnienia realizacji żądania, jeżeli nie spełnia ono wymogu pełnej dokumentacji Klient jest zobowiązany uiścić wszystkie opłaty bankowe obowiązujące w przypadku wypłaty środków z konta transakcyjnego na swój rachunek bankowy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za informacje na temat płatności przekazane Spółce, a w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych lub niedokładnych danych bankowych Spółka nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności Klient wyraża zgodę na to, że wszelkie kwoty wysyłane przez niego z rachunków bankowych zostaną zdeponowane na jego koncie transakcyjnym w dniu otrzymania płatności i po potrąceniu wszelkich opłat lub należności pobieranych przez operatorów rachunku bankowego lub innych pośredników uczestniczących w tej transakcji. Aby Spółka mogła przyjąć wpłaty Klienta, musi zweryfikować tożsamość nadawcy i upewnić się, że osobą wpłacającą środki rzeczywiście jest Klient. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, Spółka zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłaconej kwoty netto przy użyciu metody płatności wykorzystanej wcześniej przez wpłacającego Wypłaty należy realizować przy użyciu tej samej metody, jakiej Klient użył w celu zasilenia swojego konta transakcyjnego i na rzecz tego samego płatnika. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty przy użyciu określonej metody płatności i może zaproponować inną formę płatności, dla której Klient musi złożyć nowe żądanie wypłaty. W przypadku gdy dokumentacja dostarczona z żądaniem wypłaty nie spełnia wszystkich wymagań Spółki, Spółka może poprosić o dodatkową dokumentację, a jeśli ta prośba nie zostanie spełniona, może odrzucić żądanie wypłaty i zdeponować środki ponownie na koncie transakcyjnym Klienta W przypadku gdy kwota otrzymana z rachunku bankowego zostanie w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny wycofana przez dostawcę usług bankowych, Spółka bezzwłocznie wycofa taki depozyt z konta transakcyjnego Klienta, zastrzegając sobie ponadto prawo do wycofania wszelkich transakcji dokonanych po wpłaceniu takiego depozytu. Należy przez to rozumieć, że takie działania mogą spowodować ujemne saldo na jednym lub wszystkich kontach transakcyjnych Klienta Klient zgadza się odstąpić od prawa do odsetek należnych mu od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, na którym przechowywane są jego fundusze. 13. OPŁATY POBIERANE PRZEZ SPÓŁKĘ Spółka jest uprawniona do otrzymywania od Klienta opłat za usługi świadczone w ramach niniejszej Umowy, jak również do zwrotu kosztów ponoszonych w związku z działaniami podejmowanymi podczas świadczenia tych usług. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany wielkości, wysokości i wartości procentowej opłat, po przekazaniu Klientowi odpowiedniego powiadomienia o takich zmianach. Powiadomienie następuje za pośrednictwem witryny Spółki W przypadku obowiązywania podatku od wartości dodanej lub innych zobowiązań podatkowych, które wynikają z transakcji realizowanych w imieniu Klienta lub wszelkich innych działań podejmowanych na rzecz Klienta w ramach niniejszej Umowy, należności te w całości obciążają Klienta. Klient jest w takiej sytuacji zobowiązany bezzwłocznie uregulować należność, kiedy tylko zostanie o to poproszony, a Spółka ma pełne prawo do obciążenia konta kwotą, która podlega odprowadzeniu (z wyłączeniem podatków opłacanych przez Spółkę w odniesieniu do osiąganych przez nią zysków) Akceptując warunki określone w niniejszej Umowie, klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i przyjmuje do wiadomości informacje przesłane i opublikowane oraz dostępne wszystkim klientom na stronie głównej witryny Spółki, w których omówione są wszystkie powiązane prowizje, koszty i opłaty finansowe. Spółka według własnego uznania może okresowo zmieniać takie prowizje, koszty i opłaty finansowe. Wszystkie informacje odnoszące się do wyżej wspomnianych zmian będą dostępne na stronie głównej witryny, którą Klient zobowiązany jest przeglądać i sprawdzać pod kątem

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

FXNET LIMITED Warunki handlowe

FXNET LIMITED Warunki handlowe FXNET LIMITED Warunki handlowe 1. WPROWADZENIE FXNET LIMITED (zwana dalej FXNET" lub Spółką") to firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie na rynku globalnym, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe*

Ogólne warunki handlowe* Ogólne warunki handlowe* Spis treści (1) Ostrzeżenie o ryzyku... 3 (2) Wprowadzenie... 4 (3) Postanowienia ogólne... 5 (4) Definicje... 6 (5) Prawo właściwe i właściwość sądów... 6 (6) Rachunki demonstracyjne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A. Bankowość Komercyjna i Klientów Globalnych

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A. Bankowość Komercyjna i Klientów Globalnych Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A. Bankowość Komercyjna i Klientów Globalnych obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Obowiązuje od 28 czerwca 2014 1. Definicje. Terminy stosowane w Umowie oraz dołączonej do niej dokumentacji są zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Umowa kliencka DEGIRO

Umowa kliencka DEGIRO Umowa kliencka DEGIRO Umowa kliencka Wprowadzenie Dom maklerski DEGIRO oferuje swoim Klientom dostęp do różnorodnych usług maklerskich i związanych z nimi usług dodatkowych. Zasady i warunki, na których

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo