WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG"

Transkrypt

1 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową ) określa warunki porozumienia zawartego między Klientem a spółką Spot Capital Markets Limited. Przez podpisanie niniejszej Umowy Użytkownik potwierdza, że rozumie poniższe warunki i wyraża na nie zgodę. WPROWADZENIE INFORMACJE O SPÓŁCE Spot Capital Markets Limited (dalej Spółka lub "Spot Capital Markets") jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną, która świadczy globalne usługi inwestycyjne i pomocnicze (zgodnie z definicjami przedstawionymi w niniejszej Umowie) za pośrednictwem internetowego systemu elektronicznego (zwanego dalej platformą transakcyjną ). Spółka Spot Capital Markets jest nadzorowana i działa na mocy zezwolenia wydanego przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ( CySEC ) o numerze CIF 210/13. Siedziba spółki Spot Capital Markets Limited znajduje się pod adresem 80, Spyrou Kyprianou, Agathokleous House, Germasogia, Cypr. Spółka świadczy usługi inwestycyjne (zwane dalej usługami ) ściśle według warunków określonych w niniejszej Umowie. Warunki Umowy mogą zostać zmienione po wcześniejszym właściwym powiadomieniu drugiej strony (zwanej dalej Klientem ) za pośrednictwem internetowej witryny Spółki. Klient przeczytał i zaakceptował wszystkie informacje przedstawione w ogólnodostępnej witrynie internetowej Spółki pod adresem Zaznacza się, że Spółka może prowadzić także inne witryny internetowe poza głównym serwisem opisanym powyżej, które mogą zawierać informacje dotyczące Spółki, usług i przepisów wiążących Spółkę, podane w językach innych niż język angielski. KOMUNIKACJA ZE SPÓŁKĄ Klient może komunikować się ze Spółką na piśmie (także faksem), za pośrednictwem poczty elektronicznej lub inną drogą elektroniczną, a także ustnie (w tym przez telefon). Językiem komunikacji jest język angielski i w nim sporządzane są dokumenty i inne informacje, jakie Spółka przesyła Klientom. W stosownych przypadkach Spółka dołoży jednak starań, aby dla wygody Klientów komunikować się z nimi także w innych językach. W witrynie internetowej Spółki można znaleźć więcej informacji na temat Spółki i oferowanych usług, a także inne informacje odnoszące się do niniejszej Umowy. Akceptując i wyrażając zgodę na Warunki niniejszej Umowy oraz otwarcie konta w Spółce, Klient zgadza się na poniższe postanowienia. 1. DEFINICJE INTERPRETACJA Konto oznacza osobiste konto transakcyjne, które Spółka prowadzi na rzecz Klienta, wraz z przypisanym mu niepowtarzalnym numerem konta. Kody dostępu oznaczają nazwę użytkownika i hasło podane przez Spółkę Klientowi w celu uzyskania dostępu do elektronicznych systemów Spółki. Umowa oznacza niniejsze warunki korzystania z usług świadczonych przez Spółkę.

2 Obowiązujące przepisy oznaczają przepisy, dyrektywy i okólniki komisji CySEC lub inne rozporządzenia wydane przez CySEC, które regulują funkcjonowanie Cypryjskich Firm Inwestycyjnych. Saldo oznacza środki finansowe przechowywane w danym momencie na koncie Klienta i w jego imieniu. Dzień roboczy oznacza dzień, który nie jest sobotą, niedzielą ani świętem państwowym na Cyprze ani innym dniem określonym przez Spółkę w witrynie internetowej jako dzień świąteczny. Zezwolenie CIF oznacza licencję, jaką Spółka uzyskała od CySEC (wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami), która wyznacza zakres usług inwestycyjnych i pomocniczych, jakie Spółka ma prawo świadczyć Klientom. Witryna Spółki oznacza następującą stronę internetową Specyfikacja kontraktu oznacza wszystkie niezbędne informacje transakcyjne dotyczące wskaźnika wypłaty, czasu ważności transakcji itp., jak określono je na stronie głównej witryny Spółki. CySEC oznacza Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. CIF oznacza Cypryjską Firmę Inwestycyjną. Realizacja oznacza realizację zlecenia złożonego przez Klienta na platformie transakcyjnej Spółki, gdzie Spółka występuje w charakterze zleceniodawcy transakcji Klienta. Instrumenty finansowe oznaczają wszelkie instrumenty finansowe oferowane przez Spółkę, które są zdefiniowane jako takie w obowiązujących przepisach ustawowych lub wykonawczych. Instrumenty finansowe oferowane Klientom to wyłącznie opcje binarne. Pozycja otwarta oznacza pozycję w opcjach binarnych, która jeszcze nie wygasła. Czas pracy (transakcji) Spółki oznacza przedział czasu w dni robocze tygodnia, w którym terminal transakcyjny Spółki zapewnia możliwość dokonywania operacji handlowych. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany tego przedziału czasu według własnego uznania po powiadomieniu o tym Klienta w drodze pisemnego zawiadomienia, przez lub opublikowanie wiadomości w witrynie. Zlecenie oznacza polecenie lub instrukcje wydane Spółce przez Klienta, aby otworzyć lub zamknąć pozycję na koncie Klienta.

3 Usługi oznaczają usługi inwestycyjne świadczone przez Spółkę na rzecz Klientów i regulowane niniejszą Umową zgodnie z opisem w paragrafie 2 niniejszej Umowy. Transakcja oznacza dowolny rodzaj transakcji będących przedmiotem niniejszej Umowy, przeprowadzanych na koncie transakcyjnym Klienta, w tym między innymi wpłacanie i wypłacenie środków, transakcje otwarte, transakcje zamknięte oraz wszelkie inne operacje na instrumentach finansowych, które Spółka ma prawo oferować na mocy zezwolenia CIF. W niniejszej Umowie zdefiniowane wyżej terminy podane w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie. Podobnie wszystkie terminy, które oznaczają osoby fizyczne, obejmują również osoby prawne i odwrotnie. Terminy odnoszące się do jednej płci obejmują wszystkie płcie, a każde odwołanie do paragrafów, sekcji i załączników dotyczy paragrafów, sekcji i załączników niniejszej Umowy. Tytuły sekcji służą wyłącznie do łatwiejszego odnalezienia właściwej części Umowy i nie mają wpływu na ich interpretację. Odniesienia do przepisów ustawowych lub wykonawczych należy rozumieć jako odwołania do tych przepisów wraz z ewentualnymi zmianami lub wraz z przepisami, które je zastępują, rozszerzają ich zakres, służą ich ponownemu wprowadzeniu lub zmianie. 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie trzydziestu (30) dni od dnia jej podpisania. Jeżeli Klient zechce odstąpić od niniejszej Umowy w powyższym terminie, powinien w tym celu wysłać pisemne zawiadomienie na adres głównej siedziby Spółki: Kanika Business Center, th October Street, 2nd Floor, Limassol, 3105, Cyprus. Odstąpienie od niniejszej Umowy na warunkach określonych w tym paragrafie nie oznacza anulowania transakcji, które zostały przeprowadzone przed upływem powyższego terminu. 3. ŚWIADCZENIE USŁUG 3.1. Niniejsza Umowa reguluje następujące usługi inwestycyjne, które Spółka świadczy na mocy zezwolenia CIF: 1. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do instrumentów finansowych, które Spółka ma prawo realizować. 2. Realizacja zleceń w imieniu klientów. 3. Zawieranie transakcji na własnym koncie. Jeśli Spółka świadczy Klientowi inne usługi inwestycyjne określone w zezwoleniu CIF, będą one regulowane odrębną umową. Ponadto Spółka może świadczyć Klientowi usługi dodatkowe, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem CIF Należy wyjaśnić, że Spółka prowadzi transakcje wyłącznie na zasadzie realizacji zleceń i nie udziela porad na temat zalet poszczególnych transakcji ani ich skutków podatkowych Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie strategie inwestycyjne, transakcje lub inwestycje, koszty podatkowe oraz wszelkie skutki realizowanych przez siebie transakcji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania, o których mowa powyżej i Klient nie może tego od niej oczekiwać Spółka działa w charakterze zleceniodawcy, a nie jako pełnomocnik występujący w imieniu Klienta, w związku z czym na mocy niniejszej Umowy Klient staje się zleceniodawcą, a nie pełnomocnikiem działającym w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej Czas pracy Spółki rozpoczyna się o godzinie 21:00 GMT w niedzielę, a kończy o 21:00 GMT w piątek, z wyjątkiem dni, które zostaną ogłoszone w witrynie Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zmiany czasu pracy według własnego uznania i w takim wypadku treść witryny Spółki zostanie natychmiast zaktualizowana, aby Klienci byli o tym właściwie poinformowani W celu ochrony prawowitych interesów Klienta i Spółki, Spółka ma prawo w dowolnym momencie odmówić Klientowi świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocniczych bez obowiązku informowania Klienta o przyczynach takiej decyzji.

4 4. KLASYFIKACJA KLIENTÓW 4.1. Spółka prowadzi transakcje z Klientami zgodnie z branżowymi zasadami, na podstawie których Klientów dzieli się na detalicznych, firmowych i kontrahentów zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce na etapie otwierania konta. Klient zobowiązany jest poinformować Spółkę, jeśli jego dane osobowe ulegną zmianie. W przypadku gdy Klient zechce zostać podzielony do innej kategorii Klientów, musi poinformować o tym Spółkę na piśmie, jednoznacznie wyrażając swoje życzenie. Ostateczna decyzja o zmianie przynależności do kategorii Klientów uzależniona jest jednak od uznania Spółki Klient podlega metodom i procedurze klasyfikacji zdefiniowanym oraz wyjaśnionym szczegółowo w ZASADACH KLASYFIKACJI KLIENTÓW, które można znaleźć w witrynie Spółki w dokumencie ZASADY KLASYFIKACJI KLIENTÓW. Akceptując niniejsze Warunki, Klient wyraża jednocześnie zgodę na zastosowanie metod klasyfikacji zdefiniowanych w ZASADACH KLASYFIKACJI KLIENTÓW. 5. OŚWIADCZENIA KLIENTA 5.1. Klient oświadcza, potwierdza i zapewnia, że wszelkie środki pieniężne przekazane Spółce w jakimkolwiek celu należą wyłącznie do Klienta i są wolne od zobowiązań, obciążeń, zastawów i innych zabezpieczeń. Ponadto żadne środki pieniężne przekazywane Spółce przez Klienta nie stanowią bezpośrednio ani pośrednio wpływów z czynów zabronionych lub zaniechania ani nie są zyskami z prowadzenia działalności przestępczej Klient działa we własnym imieniu, nie zaś jako przedstawiciel lub powiernik jakiejkolwiek osoby trzeciej, chyba że dysponuje zgodnym z wymogami Spółki dokumentem lub pełnomocnictwem upoważniającym go do występowania w charakterze przedstawiciela lub powiernika osoby trzeciej Klient rozumie i wyraża zgodę, że w przypadku gdy Spółka wejdzie w posiadanie dowodów, które pozwolą wykazać, że część lub całość środków, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2 niniejszej sekcji wpłacanych na konto Klienta stanowi wpływy z czynów zabronionych lub jest zyskami z prowadzenia działalności przestępczej albo należy do osoby trzeciej, Spółka zastrzega sobie prawo do zwrotu tych środków nadawcy Klientowi lub ich faktycznemu właścicielowi. Ponadto Klient rozumie i wyraża zgodę, że w takiej sytuacji Spółka może wycofać wszelkie transakcje przeprowadzane na koncie transakcyjnym Klienta, a także wypowiedzieć niniejszą Umowę. W takim wypadku Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań prawnych wobec Klienta w celu ochrony swoich interesów i uzyskania odszkodowania, a także może domagać się zadośćuczynienia za szkody poniesione z winy Klienta w wyniku takiego zdarzenia Klient oświadcza, że ma ukończone 18 (osiemnaście) lat (w przypadku osoby fizycznej) lub że ma pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osoby prawnej), w związku z czym ma prawo do zawarcia niniejszej Umowy Klient rozumie i wyraża zgodę, że wszystkie transakcje w odniesieniu do obrotu instrumentami finansowymi będą wykonywane wyłącznie za pośrednictwem platformy transakcyjnej prowadzonej przez Spółkę, a posiadanych instrumentów finansowych nie można przenosić na żadne inne platformy transakcyjne Klient zapewnia, że wszystkie dokumenty przekazywane przez niego Spółce są autentyczne i ważne. 6. TRANSAKCJE ELEKTRONICZNE 6.1. Po zaakceptowaniu i podpisaniu niniejszej Umowy Klient może ubiegać się o otrzymanie kodów dostępu do systemów elektronicznych lub platform transakcyjnych Spółki, za pośrednictwem których może zlecać transakcje kupna instrumentów finansowych oferowanych przez Spółkę. Ponadto Klient będzie miał możliwość przeprowadzania transakcji na Platformie transakcyjnej Spółki za pośrednictwem komputera osobistego, smartfona lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu. W związku z tym Klient ma świadomość, że Spółka może według własnego uznania zablokować mu dostęp do swoich systemów w celu ochrony interesów Spółki i innych klientów oraz w celu zapewnienia skutecznego i sprawnego działania jej systemów Klient zobowiązuje się przechowywać Kody dostępu w wybranym przez siebie bezpiecznym miejscu i nie ujawniać ich osobom trzecim. Klient nie będzie podejmował żadnych działań, które mogłyby umożliwić nieautoryzowany dostęp do

5 platformy transakcyjnej, a także będzie świadomie unikał wszelkich działań takiego rodzaju Klient nie będzie próbował wykorzystywać platformy transakcyjnej w celach niezgodnych z jej przeznaczeniem, tj. nie będzie usiłował uzyskać korzyści majątkowych w sposób niezgodny z prawem ani poprzez wykorzystywanie opóźnienia transmisji danych, ani przez podejmowanie takich działań jak manipulowanie cenami, transakcje z opóźnieniem czy manipulowanie czasem Klient podejmie wszelkie starania, aby kody dostępu nie zostały ujawnione osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie zlecenia składane na koncie transakcyjnym z użyciem swoich kodów dostępu. Ponadto uznaje się, że wszelkie zlecenia, które wpłynęły do Spółki, zostały przesłane przez Klienta. W przypadku gdy Klient wyznaczy osobę trzecią jako swojego pełnomocnika, Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie Zlecenia złożone z użyciem hasła przypisanego do konta pełnomocnika Klient będzie monitorował swoje konto i niezwłocznie powiadomi Spółkę w przypadku utraty kodów dostępu lub ich użycia przez nieupoważnione do tego osoby trzecie. Ponadto Klient niezwłocznie powiadomi Spółkę, jeśli nie otrzyma wiadomości wskazującej na przyjęcie lub realizację zlecenia, bezbłędnego potwierdzenia realizacji zlecenia, informacji dotyczących salda, pozycji lub historii transakcji na koncie Klienta oraz gdy otrzyma potwierdzenie realizacji zlecenia, którego sam nie składał Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka może nie podjąć działania po otrzymaniu zlecenia przesłanego jej drogą elektroniczną w inny sposób, niż przewidziane w tym celu kanały, czyli inaczej niż za pośrednictwem platformy transakcyjnej, oraz że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak działania na podstawie takiego zlecenia Klient zgadza się korzystać z oprogramowania opracowanego przez inne firmy, w tym między innymi oprogramowania, o którym mowa powyżej, oraz z przeglądarki internetowej obsługującej protokoły transmisji danych zgodne z protokołami używanymi przez Spółkę. Ponadto Klient będzie stosował procedurę dostępu (logowania) zgodną z tymi protokołami Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez osoby trzecie nieautoryzowanego dostępu do informacji (w tym między innymi adresów elektronicznych lub danych osobowych) w wyniku wymiany tych danych między Klientem a Spółką lub innymi podmiotami korzystającymi z Internetu bądź innej dostępnej sieci czy środka komunikacji elektronicznej Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w zasilaniu lub awarie zasilania uniemożliwiające korzystanie z systemu lub platformy transakcyjnej i nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z powodu awarii sieci lub zasilania Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Klienta w wyniku błędów transmisji danych, usterek technicznych, awarii, niezgodnej z prawem ingerencji w działanie sprzętu sieciowego, przeciążenia sieci, wirusów komputerowych, błędów systemu, opóźnień w realizacji transakcji, zablokowania dostępu w wyniku złośliwego działania osób trzecich, awarii, przerw lub innych problemów związanych z działalnością dostawców usług internetowych. Klient przyjmuje do wiadomości, że w wyniku wspomnianych wyżej błędów systemu dostęp do systemów elektronicznych lub platform transakcyjnych może zostać ograniczony lub przerwany, a Spółka zastrzega sobie wówczas prawo do zawieszenia dostępu do systemów elektronicznych lub platform transakcyjnych, o czym wcześniej poinformuje Klienta Spółka bez wcześniejszego powiadomienia może jednostronnie i z natychmiastowym skutkiem zawiesić lub trwale zablokować możliwość korzystania przez Klienta z dowolnej usługi elektronicznej lub jej części, jeżeli uzna takie działanie za niezbędne lub zasadne, na przykład w przypadku gdy Klient narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszej Umowy, w przypadku niedotrzymania warunków niniejszej Umowy, problemów z funkcjonowaniem sieci, awarii zasilania, konieczności konserwacji sieci lub ochrony Klienta w następstwie naruszenia środków bezpieczeństwa. Ponadto możliwość korzystania z usługi elektronicznej może zostać zablokowana automatycznie w wyniku rozwiązania (z dowolnej przyczyny) umowy licencyjnej przyznającej Spółce prawo świadczenia usługi elektronicznej lub w wyniku rozwiązania niniejszej Umowy. Możliwość korzystania z usługi elektronicznej może zostać zablokowana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wycofania z rynku danej usługi lub jeżeli Spółka zostanie zobowiązana do wycofania tej usługi na mocy obowiązujących przepisów.

6 7. ZLECENIA INSTRUKCJE I PODSTAWY TRANSAKCJI 7.1. Przyjmowanie i realizacja transakcji Kiedy instrukcje lub zlecenia Klienta dotrą do Spółki, nie można ich odwołać, chyba że za pisemną zgodą Spółki, która może ją wydać według własnego uznania. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia według własnego uznania dowolnego zlecenia złożonego przez Klienta i w takim przypadku nie jest zobowiązana do podania przyczyn swojej decyzji, jednak niezwłocznie powiadomi o niej Klienta Transakcja (otwarcie lub zamknięcie pozycji) jest realizowana według wskaźnika wypłaty zaoferowanego Klientowi. Klient wybiera pozycję, jaką chce zająć, i składa wniosek o potwierdzenie transakcji przez Spółkę. Transakcja jest realizowana w cenie, którą Klient może zobaczyć na ekranie. Spółka dokłada wszelkich starań, aby realizować zlecenia niezwłocznie po ich otrzymaniu, jednak przyjmując zlecenie, Spółka nie gwarantuje, że realizacja zlecenia będzie możliwa ani że zostanie zrealizowana zgodnie z instrukcjami Klienta. W przypadku gdy Spółka napotka poważne trudności w realizacji zlecenia w imieniu Klienta, na przykład w przypadku zamknięcia rynku lub innych trudności rynkowych, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta Za pośrednictwem platformy transakcyjnej dostępne są następujące opcje binarne: i. Standardowe opcje binarne ii. Opcje binarne typu One Touch (dotykowe) iii. Opcje binarne typu Długoterminowe iv. Opcje binarne 60-sekundowe Procedura realizacji zleceń Klienta przez Spółkę została opisana w Zasadach realizacji zleceń. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że przeczytał i zaakceptował wszystkie informacje zawarte w dokumencie ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ przedstawionym Klientowi na etapie otwierania konta Zlecenia mogą być składane, realizowane, zmieniane lub wycofywane wyłącznie w czasie pracy (transakcji) Spółki i pozostają ważne do ich wygaśnięcia. Zlecenie Klienta musi być ważne i zgodnie ze wskazanym rodzajem i czasem danego zlecenia Spółka może w dowolnym czasie zażądać od Klienta ograniczenia liczby otwartych pozycji na koncie i według własnego uznania może zamknąć jedną lub większą liczbę transakcji w celu utrzymania wskazanego limitu otwartych pozycji. O limitach liczby pozycji Klient zostanie powiadomiony z góry w witrynie Spółki albo za pośrednictwem platformy transakcyjnej Spółka ma prawo według własnego uznania wyznaczać ograniczenia kontrolne w stosunku do zleceń Klienta. Ograniczenia takie mogą być modyfikowane, wycofywane lub dodawane i mogą obejmować między innymi: (a) kontrolę maksymalnej kwoty i wielkości zlecenia; (b) kontrolę całkowitej ekspozycji Spółki na Klienta; (iii) kontrolę cen, po których można składać zlecenia; (iv) kontrolę systemów elektronicznych lub platformy transakcyjnej na przykład w celu weryfikacji tożsamości Klienta podczas przyjmowania zlecenia; lub (v) wszelkie inne ograniczenia, parametry lub środki kontrolne, które Spółka może uznać za konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami Potwierdzenia Pod koniec każdego dnia roboczego na internetowym koncie Klienta w platformie transakcyjnej dostępne będą potwierdzenia wszystkich transakcji, które tego dnia zostały zrealizowane na koncie transakcyjnym Klienta. Przed rozliczeniem transakcji Klient zobowiązany jest powiadomić Spółkę o wszystkich błędnych potwierdzeniach, jakie otrzymał od Spółki. W razie braku oczywistych błędów potwierdzenia uznaje się za poprawne i wiążące dla Klienta, chyba że w ciągu pięciu (5) dni roboczych Klient złoży zastrzeżenia na piśmie. Klient może poprosić o przesyłanie na swój adres miesięcznych lub kwartalnych wyciągów z konta, kierując swoją prośbę do działu obsługi klienta. Spółka nie jest zobowiązana dostarczać Klientowi wyciągu z konta w formie papierowego wydruku. Wyciąg z konta dostarczany jest na koszt Klienta Upoważnienie osoby trzeciej do wydawania instrukcji w imieniu Klienta Klient ma prawo upoważnić osobę trzecią do wydawania instrukcji Spółce lub składania zleceń albo zajmowania się

7 innymi sprawami dotyczącymi niniejszej Umowy, pod warunkiem, że Klient powiadomił Spółkę na piśmie, że takie upoważnienie będzie wykorzystywane przez osobę trzecią, a osoba ta została zatwierdzona przez Spółkę i spełnia wszystkie wymagane przez Spółkę warunki W przypadku gdy Klient upoważnił osobę trzecią zgodnie pkt powyżej, uznaje się, że w sytuacji, gdy Klient będzie chciał wycofać upoważnienie, spoczywa na nim obowiązek powiadomienia Spółki o tej decyzji na piśmie. W każdym innym przypadku Spółka zakłada, że upoważnienie pozostaje w mocy i będzie w dalszym ciągu akceptować instrukcje lub zlecenia wydawane przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Klienta. 8. CENY 8.1. W odniesieniu do transakcji Spółka działa jako animator rynku (market maker). Spółka podaje ceny, po których skłonna jest prowadzić transakcje z Klientem. Z wyjątkiem sytuacji gdy: (a) spółka korzysta ze prawa do zamknięcia transakcji, (b) transakcja zostaje zamknięta automatycznie, decyzja, czy Klient chce przeprowadzić transakcję w cenie podanej przez Spółkę, należy do niego. Ceny podawane przez Spółkę są ustalane w sposób określony w załączonych warunkach Każda cena obowiązuje i może zostać wykorzystana w instrukcji transakcji do wygaśnięcia ceny lub czasu, kiedy zostanie wycofana przez Spółkę zależnie od tego, który z tych dwóch terminów przypada wcześniej. Cena nie może zostać użyta w instrukcji transakcji po tym czasie. Wszystkie ceny są dostępne do wykorzystania w instrukcji zlecenia w odniesieniu do transakcji, których główna kwota nie przekracza maksymalnej wartości ustalonej przez Spółkę. Klient przyjmuje do wiadomości, że ceny te oraz wartości maksymalne mogą się różnić od cen i maksymalnych wartości oferowanych innym klientom Spółki i mogą zostać wycofane lub ulec zmianie bez uprzedzenia. Spółka może w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia Klienta zaprzestać podawania cen niektórych lub wszystkich opcji binarnych albo cen dla niektórych lub wszystkich dat przeprowadzania transakcji. 9. ODMOWA REALIZACJI ZLECENIA Spółka ma prawo według własnego uznania, w dowolnej chwili, z jakiegokolwiek powodu i bez powiadomienia lub podawania przyczyn odmówić realizacji zlecenia, do czego może dojść między innymi w następujących przypadkach: a. Kiedy Spółka ma podstawy podejrzewać, że realizacja Zlecenia jest próbą manipulowania rynkiem, obrotu na podstawie informacji niejawnych, odnosi się do prania pieniędzy lub może w jakikolwiek sposób wpłynąć na niezawodność, sprawność lub funkcjonowanie platformy transakcyjnej. b. Jeśli Klient nie ma wystarczających środków finansowych dostępnych na koncie prowadzonym przez Spółkę lub na swoim rachunku bankowym, aby zapłacić cenę zakupu wynikającą ze złożonego zlecenia wraz z odpowiednimi opłatami i prowizjami niezbędnymi do przeprowadzenia transakcji na platformie transakcyjnej. W przypadku gdy Spółka odmówi realizacji Zlecenia, odmowa taka nie wpływa na zobowiązania, jakie Klient może mieć wobec Spółki ani jakiegokolwiek prawa, jakie Spółka może mieć w stosunku do aktywów Klienta Klient oświadcza, że nie będzie świadomie składał żadnego zlecenia ani wydawał Spółce instrukcji, które mogłyby spowodować przystąpienie przez nią do działań, o których mowa w pkt 9.1 powyżej. 10. ANULOWANIE TRANSAKCJI Spółka ma prawo do anulowania transakcji, jeśli ma odpowiednie dowody lub powody, by sądzić, że doszło do jednej z następujących sytuacji: a. dopuszczono się oszustwa lub transakcja jest wynikiem czynów zabronionych, b. zlecenie złożono na podstawie cen, które zostały podane w wyniku błędu lub awarii systemu albo po stronie Spółki, albo po stronie dostawców,

8 c. Spółka nie działała na podstawie instrukcji Klienta, d. transakcja została przeprowadzona z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy. 11. ROZLICZENIE TRANSAKCJI Spółka przystępuje do rozliczenia wszystkich transakcji w momencie ich realizacji Zgodnie z postanowieniami pkt 7.2 niniejszej Umowy, wyciąg z konta będzie dostarczany Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem platformy transakcyjnej w okresach miesięcznych, w terminie trzech (3) dni roboczych od zakończenia poprzedniego miesiąca. W przypadku gdy w poprzedzającym miesiącu nie przeprowadzono żadnych transakcji, Klient nie otrzyma wyciągu z konta. Wszelkie potwierdzenia lub dowody działań, wyciągi z konta albo zaświadczenia wydane przez Spółkę w odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji lub innej kwestii, są ostateczne i wiążące dla Klienta, chyba że Klient wyrazi zastrzeżenia w odniesieniu do takiego wyciągu lub zaświadczenia i zastrzeżenie to zostanie złożone w formie pisemnej oraz otrzymane przez Spółkę w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty odbioru lub umownej daty odbioru wyciągu lub zaświadczenia W przypadku gdy Klient ma stały dostęp online do wyciągu ze swojego konta, uznaje się, że Spółka spełnia wymogi określone w pkt 11.2, a wszelkie zastrzeżenia Klienta będą ważne tylko wtedy, gdy zostaną odebrane przez Spółkę na piśmie w ciągu dwóch (2) dni roboczych od daty zakwestionowanej transakcji. 12. ŚRODKI PIENIĘŻNE KLIENTA Środki finansowe Klienta przeznaczone na transakcje będą przechowywane na rachunku prowadzonym we wskazanym przez Spółkę banku lub instytucji finansowej. Środki te będą przechowywane w tych instytucjach w imieniu Klienta lub w imieniu Spółki. Przyjmuje się, że Spółka ma prawo przechowywać środki finansowe w imieniu Klienta w banku mającym siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej. System prawny i regulacyjny mający zastosowanie do takiego banku może być różny od systemu prawnego i regulacyjnego na Cyprze i w Unii Europejskiej, a w przypadku niewypłacalności lub innych analogicznych zdarzeń w odniesieniu do tego banku, środki pieniężne Klienta mogą być traktowane odmiennie od sposobu, jaki miałby zastosowanie, gdyby zostały zdeponowane na rachunku bankowym na Cyprze i w Unii Europejskiej. Spółka podejmie niezbędne kroki w celu zapewnienia, by wszelkie środki pieniężne klientów zdeponowane w innych firmach były jednoznacznie oddzielone od środków należących do CIF i środków należących do takiej innej firmy poprzez ich odmienne oznaczenie na rachunkach księgowych takiej firmy lub zastosowanie innych równoważnych środków, które zapewniają taki sam poziom ochrony. Wymaga się, aby firma CIF wykazała się odpowiednim profesjonalizmem, troską i starannością przy doborze i okresowym przeglądzie instytucji kredytowej, banku lub funduszu rynku pieniężnego, a także podczas uzgodnień dotyczących przechowywania i zabezpieczania zgromadzonych w nich środków, biorąc przy tym pod uwagę reputację takich instytucji oraz wszelkie wymagania prawne i regulacyjne bądź praktyki rynkowe, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawa Klienta Z chwilą podpisania Umowy Klient upoważnia Spółkę do dokonywania w jego imieniu wpłat i wypłat na rachunku bankowym, w tym, bez uszczerbku dla ogólności powyższego zapisu, wypłat w celu rozliczenia wszelkich transakcji przeprowadzonych w ramach niniejszej Umowy i wszelkich kwot, które są należne przez lub w imieniu Klienta Spółce lub jakiejkolwiek innej osobie Uznaje się, że wszelkie kwoty należne Klientowi przez Spółkę są wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy, którego Klient jest właścicielem Spółka zachowuje prawo do potrąceń i może okresowo, według własnego uznania, powiadamiając o tym Klienta za pośrednictwem poczty , potrącać część z przechowywanych środków lub zaliczać je w poczet zobowiązań Klienta wobec Spółki. O ile Spółka i Klient nie uzgodnili inaczej na piśmie, niniejsza Umowa nie stanowi podstawy do uzyskania praw kredytowych Klient ma prawo do wypłacenia ze swojego konta środków, które nie stanowią zabezpieczenia otwartych pozycji i są

9 wolne od wszelkich zobowiązań (bez konieczności zamykania konta). Wypłata środków podlega opłacie manipulacyjnej w wysokości 10 euro (10 ) Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy żądania wypłaty, jeżeli żądanie nie jest zgodne z określonymi warunkami wskazanymi w niniejszej Umowie, lub opóźnienia realizacji żądania, jeżeli nie spełnia ono wymogu pełnej dokumentacji Klient jest zobowiązany uiścić wszystkie opłaty bankowe obowiązujące w przypadku wypłaty środków z konta transakcyjnego na swój rachunek bankowy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za informacje na temat płatności przekazane Spółce, a w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych lub niedokładnych danych bankowych Spółka nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności Klient wyraża zgodę na to, że wszelkie kwoty wysyłane przez niego z rachunków bankowych zostaną zdeponowane na jego koncie transakcyjnym w dniu otrzymania płatności i po potrąceniu wszelkich opłat lub należności pobieranych przez operatorów rachunku bankowego lub innych pośredników uczestniczących w tej transakcji. Aby Spółka mogła przyjąć wpłaty Klienta, musi zweryfikować tożsamość nadawcy i upewnić się, że osobą wpłacającą środki rzeczywiście jest Klient. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, Spółka zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłaconej kwoty netto przy użyciu metody płatności wykorzystanej wcześniej przez wpłacającego Wypłaty należy realizować przy użyciu tej samej metody, jakiej Klient użył w celu zasilenia swojego konta transakcyjnego i na rzecz tego samego płatnika. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty przy użyciu określonej metody płatności i może zaproponować inną formę płatności, dla której Klient musi złożyć nowe żądanie wypłaty. W przypadku gdy dokumentacja dostarczona z żądaniem wypłaty nie spełnia wszystkich wymagań Spółki, Spółka może poprosić o dodatkową dokumentację, a jeśli ta prośba nie zostanie spełniona, może odrzucić żądanie wypłaty i zdeponować środki ponownie na koncie transakcyjnym Klienta W przypadku gdy kwota otrzymana z rachunku bankowego zostanie w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny wycofana przez dostawcę usług bankowych, Spółka bezzwłocznie wycofa taki depozyt z konta transakcyjnego Klienta, zastrzegając sobie ponadto prawo do wycofania wszelkich transakcji dokonanych po wpłaceniu takiego depozytu. Należy przez to rozumieć, że takie działania mogą spowodować ujemne saldo na jednym lub wszystkich kontach transakcyjnych Klienta Klient zgadza się odstąpić od prawa do odsetek należnych mu od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, na którym przechowywane są jego fundusze. 13. OPŁATY POBIERANE PRZEZ SPÓŁKĘ Spółka jest uprawniona do otrzymywania od Klienta opłat za usługi świadczone w ramach niniejszej Umowy, jak również do zwrotu kosztów ponoszonych w związku z działaniami podejmowanymi podczas świadczenia tych usług. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany wielkości, wysokości i wartości procentowej opłat, po przekazaniu Klientowi odpowiedniego powiadomienia o takich zmianach. Powiadomienie następuje za pośrednictwem witryny Spółki W przypadku obowiązywania podatku od wartości dodanej lub innych zobowiązań podatkowych, które wynikają z transakcji realizowanych w imieniu Klienta lub wszelkich innych działań podejmowanych na rzecz Klienta w ramach niniejszej Umowy, należności te w całości obciążają Klienta. Klient jest w takiej sytuacji zobowiązany bezzwłocznie uregulować należność, kiedy tylko zostanie o to poproszony, a Spółka ma pełne prawo do obciążenia konta kwotą, która podlega odprowadzeniu (z wyłączeniem podatków opłacanych przez Spółkę w odniesieniu do osiąganych przez nią zysków) Akceptując warunki określone w niniejszej Umowie, klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i przyjmuje do wiadomości informacje przesłane i opublikowane oraz dostępne wszystkim klientom na stronie głównej witryny Spółki, w których omówione są wszystkie powiązane prowizje, koszty i opłaty finansowe. Spółka według własnego uznania może okresowo zmieniać takie prowizje, koszty i opłaty finansowe. Wszystkie informacje odnoszące się do wyżej wspomnianych zmian będą dostępne na stronie głównej witryny, którą Klient zobowiązany jest przeglądać i sprawdzać pod kątem

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW Firma IronFX Financial Services Limited ( Spółka ), z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL Regulamin korzystania z usług Serwisu Transferuj.pl Wersja: 1.1 Marzec 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO TeleTrade - DJ International Consulting Ltd Wrzesień 2014 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Niniejszy dokument określa zasady, warunki i relacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej: 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Platinum Fund 24 S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1 a/ ORGANIZATOR : Call Back Out Spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady programu VIP Wersja 2 Maj Zakres warunków i zasad Skrill VIP

Warunki i zasady programu VIP Wersja 2 Maj Zakres warunków i zasad Skrill VIP Warunki i zasady programu VIP Wersja 2 Maj 2016 1. Zakres warunków i zasad Skrill VIP 1.1. Niniejsze Warunki i zasady ( Warunki i zasady VIP ) odnoszą się do programu Skrill VIP ( Program VIP ), a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo