W obliczu IED przedsiębiorstwa zrobią dobrze środowisku, ale czy inwestycje mogą opłacić się też finansowo?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W obliczu IED przedsiębiorstwa zrobią dobrze środowisku, ale czy inwestycje mogą opłacić się też finansowo?"

Transkrypt

1 W obliczu IED przedsiębiorstwa zrobią dobrze środowisku, ale czy inwestycje mogą opłacić się też finansowo? Dyskusja o substancjach powiązanych w ramach BAT-ów, to dyskusja na poziomie filozofii... w procesie wdrażania dyrektywy kraje członkowskie bardzo szczegółowo renegocjowały wymagania, natomiast wokół BAT-ów rozmowy są kuluarowe. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że stronie rządowej trochę wymyka się to spod kontroli... Wiesław Jamiołkowski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska PGNiG TERMIKA S.A. Dyrektywa IED weszła w życie w 2011 roku. Kamieniem milowym był dla niej moment, gdy zakończył się tak zwany okres przejściowy. Na początku 2013 roku dyrektywa zaczęła obowiązywać nowo tworzone instalacje. Wdrożenie dyrektywy w odniesieniu do istniejących instalacji nastąpi w 2016 roku, w niektórych przypadkach możliwe będą derogacje czasowe. Z powodu nowych obowiązków przedsiębiorstwa zostały niejako zmuszone do poczynienia modernizacji redukujących poziom emisji przemysłowych, w związku z czym Zespół CBE Polska postanowił zorganizować IED Forum poświęcone regulacjom, technologiom i inwestycjom związanym z dyrektywą 2010/75/UE, czyli tzw. dyrektywą o emisjach przemysłowych. Wydarzenie odbyło się 22 maja w Warszawie i zgromadziło około 130 ekspertów z branż zobligowanych do redukcji emisji. Opracowano szereg przejściowych planów krajowych mających ułatwić przejście do nowej rzeczywistości prawnej, jednak ich obowiązywanie zakończy się w 2020, a okres derogacji w Informacje o wspomnianych planach należało wysyłać do Komisji Europejskiej na początku 2013 roku, jednak w niektórych przypadkach nastąpiły opóźnienia i prowadzono korespondencje

2 w sprawie tych planów. Na początku maja 2014 KE powiadomiła o zatwierdzeniu planów dla Bułgarii, Finlandii, Grecji, Węgier, Irlandii, Litwy, Polski, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Trwają prace nad planami dla Czech i Chorwacji. Hélène Lavray, Radca w departamencie Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju EURELECTRIC Europejskiego stowarzyszenia branżowego reprezentującego interesy sektora energetycznego w Brukseli. Lavrey poinformowała, że konsultanci sporządzili szereg roboczych dokumentów dotyczących wykorzystywania, wytwarzania i uwalniania różnych substancji niebezpiecznych. Reprezentantka EURELECTRIC dodała, że sprawozdania należy sporządzać jeszcze dla zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Przed rozpoczęciem działań po 7 stycznia 2013 roku wystąpiły problemy na poziomach krajowych ze względu na opóźnienia w publikacji wytycznych w KE. Wcześniej kraje opracowywały własne wytyczne, były więc niepokoje dotyczące tego, czy wystąpią rozbieżności. Najważniejszym elementem dyrektywy o emisjach przemysłowych wydają się być konkluzje BAT. Dokument dotyczący wniosków BAT zostanie przyjęty przez KE w formie decyzji i będzie stanowił podstawę dla udzielania pozwoleń, jest to więc bardzo istotne dla przyszłych praktyk. EURELECTRIC nie było zadowolone wnioskami z poprzednich dokumentów, gdyż niektóre sektory rozpoczęły już rewizje praktyk przed przyjęciem dyrektywy. Proces przygotowawczy był działaniem na szeroką skalę, oparto go na podstawie informacji przesłanych od ekspertów z różnych krajów członkowskich, którzy dostarczyli swoje badania i sprawozdania. Ponad 500 kwestionariuszy przesłanych przez kraje członkowskie zostało poddanych analizie. Weryfikacja rozpoczęła się w 2011 roku od oficjalnej reaktywacji roboczej grupy technicznej. Spotkanie rozpoczynające odbyło się dopiero w październiku 2011 roku. Zakres weryfikacji został uzgodniony przez ponad 100 osób. Za miesiąc biuro IPPC będzie organizować spotkanie, podczas którego mają zostać zakreślone zagadnienia dotyczące częściowego obciążenia sieci ciepłowniczych i efektywności energetycznej. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, ostateczne wnioski technicznej grupy roboczej mają zostać sformułowane pod koniec 2014 roku, jednakże zdaniem reprezentantki EURELECRIC należy spodziewać się opóźnienia. Kolejnym etapem będzie wydanie opinii dotyczącej artykułu 13 dyrektywy IED. Następnie decyzje końcową ma podjąć KE. Szacuje się, że nastąpi to przed końcem 2015 roku. Kraje członkowskie będą miały więc 4 lata na weryfikację i przyjęcie postanowień.

3 Nie mamy jasnej sytuacji co do tego jak wnioski BAT będą związane z derogacjami określonymi w rozdziale 3 dyrektywy. Kilka tygodni temu KE wydała interpretacje odnośnie najczęściej zadawanych pytań związanych z dyrektywą IED, w myśl interpretacji można stwierdzić, że instalacje, które podlegają określonym w art mechanizmom derogacji i elastycznych ograniczeń, artykuł 15. ust 3. nie obowiązuje w odniesieniu do określonych zanieczyszczeń powietrza i instalacje te nie muszą zwracać się o derogacje na mocy postanowień art 15. ust 4 dyrektywy. Instalacje, która nie mogą skorzystać z derogacji, mogą skorzystać z uprawnień przyznawanych na mocy art. 15 ust. 3, natomiast artykuł 18 o standardach jakości dotyczy wszystkich instalacji. W interpretacji wciąż są luki związane z niektórymi substancjami. Istnieją również problemy ze spójnością opieranie się na wartościach miesięcznych, dziennych i godzinnych w załączniku 5, natomiast w projekcie BREF-u LPC mamy wartości roczne i dzienne, zatem trudno jest określić wartości miesięczne w oparciu o średnie roczne. Przekładanie tych wartości nie jest możliwe, zwłaszcza że zazwyczaj mamy do czynienia z zakresami wartości (wartości dolne i górne). Propozycje KE to Program czystego powietrza dla Europy. Zaproponowano w nim przeprowadzenie przeglądów i ponownych analiz dotyczących redukcji emisyjnych oraz ponowna propozycja stworzenia dyrektywy dla średnich obiektów spalania energetycznego (tzw. MCP). W 2007 roku zamierzano objąć dyrektywą IED instalacje od 20MW (ostatecznie objęte zostały jednostki o mocy powyżej 50MW). Istnieje pomysł aby określić obowiązkowe redukcje emisji i zobowiązania na lata Poziomy krajowe nie są tak ambitne jak KE na poziomie europejskim, jednak wydaje się, że większe wysiłki krajowe powinny być podejmowane. Teoretycznie program ma zostać przyjęty do roku Nowe zobowiązania redukcyjne mają dotyczyć metanu, amoniaku, a także lotnych związków organicznych. Do 2020 roku ma zostać przyjęty Protokół Goteborski, a do 2030 ma nastąpić zamknięcie 70% luk MTFE. Lavray zwróciła uwagę również na fakt, że sektory takie jak transport oraz gospodarstwa domowe emitują ogromną ilość substancji. Rodzi się więc pytanie: czy przemysł, włączając weń energetykę zawodową, ma zostać obarczony obowiązkiem zrekompensowania słabych wyników w ograniczaniu emisji przez pozaprzemysłowych

4 emitentów? Pozwolenia zintegrowane, konkluzje BAT, sprawozdania... transpozycja dyrektywy IED jest procesem złożonym Dyrektywę o emisjach przemysłowych (2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., tzw. IED) w Polsce transponuje ustawa Prawo Ochrony Środowiska, która stwierdza, jak ubiegać się o pozwolenia zintegrowane, opisuje zakres decyzji związanych z ich przydzielaniem. Należy pamiętać, że upoś wprowadza nie tylko standardy emisyjne wynikające bezpośrednio z dyrektywy IED (tzw. warunku brzegowe, czy też początkowe) warunki graniczne, czyli tzw. konkluzje BAT, które mogą być ostrzejsze niż standardy wynikające z dyrektywy o emisjach przemysłowych. Żeby nie powodować sytuacji, w której podmioty gospodarcze natychmiast musiały dostosować się do nowej rzeczywistości prawnej, przewidziane są derogacje czasowe dedykowane pewnej grupie obiektów. Nowelizacja upoś nie jest pełną transpozycją, szczegółowe warunki techniczne zostaną określone w aktach wykonawczych do ustawy, m.in. w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości lub rozporządzeniu MŚ w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. Najistotniejsze jest przeniesienie standardów emisyjnych, czyli nowelizacja rozporządzenia MŚ z 22 kwietnia 2011 roku, które dotyczyć będzie sektora energetycznego, spalarni i współspalarni odpadów, produkcji dwutlenku tytanu oraz produkcji i wykorzystania lotnych związków organicznych. Ważnym elementem wynikającym z transpozycji jest jeszcze nowelizacja rozporządzenia MŚ w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Roman Głaz, Vice Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska przypomniał, że instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik bez zalecania jakiejkolwiek techniki czy technologii, a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. Wspomniane graniczne wielkości emisyjne oznaczają najwyższą wartość z przedziału określonego w Decyzjach Wykonawczych Komisji Europejskiej formułujących konkluzje BAT. W pozwoleniu zintegrowanym określa się dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego zakres i sposób monitorowania wielkości emisji zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, jeżeli zostały one

5 określone. W Polsce mamy ponad 3500 instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, niemniej transpozycja załącznika I dyrektywy IED wprowadzi obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowych rodzajów instalacji m.in.: dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych o zdolności produkcyjnej większej/równej 600 m3/dobę, dla oczyszczalni ścieków przemysłowych, oczyszczających ścieki pochodzące z przynajmniej jednej instalacji wymagającej PZ. Nowe rodzaje instalacji powinny uzyskać PZ do 1 lipca 2015 r. Reprezentant MŚ podkreślił, że konkluzje BAT nie będą musiały zostać zastosowane a priori, w uzasadnionych przypadkach organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może, na wniosek prowadzącego instalację, udzielić odstępstwa od granicznych wielkości misyjnych. Jeżeli w jego ocenie ich osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska oraz pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne wynikające z dyrektywy o emisjach przemysłowych. Przy dokonywaniu oceny dotyczącej odstępstwa, organ właściwy powinien wziąć pod uwagę położenie geograficzne (np. położenie zakładu w pobliżu kopalni węgla), lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji oraz inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowisko jako całości. Jeżeli konkluzje BAT nie zostały opublikowane, dopuszczalną wielkość emisji z instalacji ustala się uwzględniając potrzebę przestrzegania obowiązujących standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska. W przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód podziemnych na terenie zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać raport początkowy, zawierający informacje dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych tymi substancjami. Przed przystąpieniem do zakończenia eksploatacji instalacji, dla której wymagany był raport początkowy, prowadzący instalację sporządza i przedkłada organowi właściwemu do wydania pozwolenia raport końcowy, zawierający informacje dotyczące stanu zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko gleby, ziemi i wód gruntowych, na terenie zakładu.

6 Roman Głaz przypomniał, że z uwagi istotny wpływ Konkluzji BAT na kształt pozwoleń zintegrowanych, przedstawiciele instalacji objętych dyrektywą IED powinni aktywnie uczestniczyć w pracach Technicznych Grup Roboczych. Siła rażenia dyrektywy IED jest ogromna, czemu mówi i pisze się o niej tak mało? Dr inż. Włodzimierz A. Sokół, Kierownik Projektów Międzynarodowych i Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania w Głównym Instytucie Górnictwa stwierdził, że wiele mówi się i pisze o pakiecie klimatycznoenergetycznym, o bezpieczeństwie energetycznym oraz nowym okresie dotyczącym handlu emisjami CO2, natomiast istotna dla przemysłu dyrektywa IED, w branżowych artykułach i dyskusjach, nie pojawia się zbyt często. Czy zastąpienie wielu dyrektyw jedną oraz konkluzjami BAT, upraszcza czy komplikuje system zapobiegania i kontroli emisji przemysłowych? Czy to realna potrzeba, czy mają w tym interes dostawcy technologii i rozwiązań? Zdaniem Hélène Lavray, połączenie instrumentów prawnych było dobrym pomysłem, problemem są zupełnie nowe zasady. Wątpliwości budzą kwestie spójności, zwłaszcza pomiędzy rozdziałem 2 i 3. Derogacje w rozdziale trzecim i konkluzje BAT w rozdziale drugim w wielu krajach były różnie interpretowane. Wielką zmianą jest to, że konkluzje BAT są praktycznie obowiązkowe, z kilkoma wyjątkami określonymi w artykule 15. ust. 4 dyrektywy. Operatorzy czekają, żeby zobaczyć jak będą działać nowe zasady, zanim podejmą decyzje inwestycyjne. Według Lavray, połączenie różnych porządków prawnych ani nie komplikuje, ani nie upraszcza kwestii związanych z ograniczaniem emisji przemysłowych. Zaostrzenie wymogów unijnych zaowocowało wprowadzeniem wielu zmian w sektorze energetycznym, a dyrektywa IED miała stworzyć równe warunki gry oraz zmotywować do stosowania nowych technologii i rozwiązań. Instalacja sama musi podjąć decyzje jakie rozwiązania powinny być zastosowane, dyrektywa jedynie nakieruje na wybór, który ograniczy niekorzystny wpływ na środowisko. Tomasz Gawlik, Prezes Spółki Energetycznej Jastrzębie poinformował, że dwa aktualnie realizowane programy inwestycyjne SEJ związane z dyrektywą IED Program Inwestycyjny Energetyka 2016 oraz Program Dostosowawczy Grupy Kapitałowej do Wymogów IED wiążą się

7 z nakładami ok. 900 mln PLN, grupa kapitałowa generuje przychody rzędu 400 mln. Wiele inwestycji nie zostałoby podjętych, gdyby nie wymagania dyrektywy. Przypadek SEJ jest szczególny, gdyż należy do grupy JSW i możliwe są synergie. Gdyby nie one, SEJ nie pozyskałaby dofinansowań. Konrad Nowak, Prezes Zarządu, MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie stwierdził, że nakłady inwestycyjne będą musiały odbić się na cenie ciepła. Reprezentant olsztyńskiego przedsiębiorstwa dodał, że żeby uzyskać derogację ciepłowniczą, MPEC będzie zmuszone do zlikwidowania jednego z kotłów przed rokiem Ekspert poinformował, że dostosowanie ciepłowni do wymogów IED, kosztowo oscyluje wokół 50 mln złotych, co stanowi niemalże wartość odtworzeniową całego majątku przedsiębiorstwa. Na początku roku 2023 ceny ciepła, zgodnie z wstępnymi szacunkami, wzrosną o około 35%. Urząd Regulacji Energetyki dopuszcza wzrosty cen ciepła na poziomie inflacji, więc wspomniany wzrost cen będzie trudny do zaakceptowania. Lidia Widera, Starszy Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska TAURON Wytwarzanie S.A. poinformowała o planowanym sposobie wdrożenia dyrektywy PE i Rady 2010/75/WE z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie emisji przemysłowych w TAURON Wytwarzanie S.A. W przypadku grupy kotłów pyłowych opalanych węglem kamiennym o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 340 MWt (bloki 120 MWe) TAURON Wytwarzanie S.A. skorzystał z jednego z mechanizmów elastycznych zgodnie z art. 33 dyrektywy IED. Bloki po przepracowaniu h zostaną wyłączone z eksploatacji. W odniesieniu do grupy 10 kotłów pyłowych opalanych węglem kamiennym o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 560 MWt (bloki 225 MWe), ze względu na planowany czas eksploatacji tych jednostek powyżej 2025r., są one dostosowywane do wymogów dyrektywy w postaci bezpośredniego wdrożenia poprzez standardy emisji. Dostosowanie bloków do wymogów dyrektywy pod kątem NOX polega na ograniczeniu emisji poprzez zabudowę instalacji odazotowania spalin, która zakończy się przed wymaganym terminem. Jeżeli chodzi o dotrzymanie standardu SO2 jednostki te są wyposażone w instalacje odsiarczania metodą mokrą wapienną co umożliwia im spełnienie wymaganego standardu emisji, czyli 200 mg/nm3. Jednocześnie mokre instalacje odsiarczania redukują emisje pyłu poniżej wymaganego standardu. Spółka posiada również kotły opalane biomasą, które na dzień dzisiejszy spełniają wymagania zawarte w dyrektywie IED. Kotły fluidalne, ze względu na przewidywany czas eksploatacji powyżej 2025r., zostaną dostosowane poprzez bezpośrednie wdrożenie dyrektywy poprzez

8 standardy emisji. Dostosowanie wymienionych powyżej jednostek wytwórczych w odniesieniu do SO2 będzie polegało min. na zmodyfikowaniu instalacji do podawania sorbentu, zakupie paliwa o niskiej zawartości siarki. W odniesieniu do dostosowania pod kątem uzyskania standardu NOX prace będą polegały min. na optymalizacji procesu spalania. Nakłady inwestycyjne na modernizację związaną z przedłużeniem żywotności jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie oraz dostosowanie 10 bloków 225 MWe do wymogów zawartych w dyrektywie IED kształtują się średnio na poziomie 110 mln PLN na 1 blok. Część inwestycji jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy pamiętać, że dyrektywa IED nie dotyczy wyłącznie wytwórców energii i ciepła. Istotnym beneficjentem nowych regulacji jest również przemysł cementowy, który w Polsce został gruntownie zmodernizowany w latach 90. Technicznie przemysł cementowy w naszym kraju nie jest specjalnie zróżnicowany, wszystkie zakłady wyposażone są w technologie BATowskie. W Polsce istnieje 10 zakładów posiadających linie produkcyjne z piecem, tylko jeden z nich stosuje metodę mokrą poinformowała Bożena Środa, Starszy Specjalista w Stowarzyszeniu Producentów Cementu. Ekspertka zaakcentowała, że przemysł energochłonny inwestuje przede wszystkim w obniżenie kosztów produkcji. Modernizacje polegające na budowie nowych linii pozwoliły zredukować zużycie ciepła o ponad 40%, dzięki czemu udało się również zredukować emisje. Środa przypomniała, że w latach 90 cementownie zaczęły stosować paliwa alternatywne, w związku z czym podlegały pod wymagania dyrektywy w sprawie spalania odpadów, której zapisy zostały włączone do dyrektywy IED. Warto dodać, że przemysł cementowy jako jeden z pierwszych w Polsce, miał opracowane (i opublikowane w marcu 2013) konkluzje BAT-owskie. Zgodnie z nowymi standardami branża cementowa musi zredukować poziom tlenków azotów z 800 do 500 mg/m^3, w związku z czym wszystkie instalacje musiały wybudować instalacje niekatalitycznej redukcji tlenków azotu każda taka instalacja kosztuje ok. 1 mln euro i są to koszty, które się nie zwracają. W przyszłości przemysł cementowy będzie musiał zainwestować jeszcze w modernizacje redukujące pyły oraz rtęć. Roman Głaz poinformował, że łączny koszt modernizacji w celu dostosowania do wymogów dyrektywy, według szacunków MŚ, będzie kształtował się na poziomie ok 12 mld złotych, jednakże przy zastosowaniu odstępstw czasowych można zredukować tę kwotę około

9 10-krotnie. Koszty są duże, ale reprezentant MŚ przypomniał, że inwestycje w ochronę powietrza, to inwestycje w nasze zdrowie i obniżenie kosztów leczenia społeczeństwa. Agata Staniewska reprezentująca Konfederację Lewiatan dopytała w jaki sposób wspomniane koszty mogą zostać obniżone poprzez rozłożenie ich w czasie. Przedstawiciel MŚ poinformował, że analizę przeprowadzała Politechnika Warszawska i że jego zdaniem, znaczna część kosztów może zostać obniżona poprzez doprowadzenie niektórych zakładów do śmierci technicznej, wszak modernizacja starych nierentownych obiektów byłaby bardzo kosztowna. Wiesław Jamiołkowski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w PGNiG Termika S.A. stwierdził, że opłaty za korzystanie ze środowiska są nieadekwatnie zbyt niskie i nie uzasadniają inwestycji, które ponosi branża. Element ekonomiczny motywowałby i dawał argument, że warto inwestować w środowisko. Wojciech Stawiany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o aktualnie ocenianym projekcie Plany gospodarki nisko-emisyjnej w gminach, którego aplikacja skończyła się w grudniu zeszłego roku. Stawiany poinformował, że 35% gmin złożyło aplikacje do opracowania tych programów. NFOŚiGW otrzyma pieniądze na pokrycie 80% wartościowych inwestycji. Ponadto NFOŚiGW prowadzi program KAWKA, dedykowany jednostkom organizacyjnym, które są wyszczególnione w programach ochrony powietrza zatwierdzanych przez Marszałków Województw. Aplikować należy do 30 września poprzez Wojewódzkie Fundusze. Otrzymać można łącznie do 90% (NFOŚiGW daje 45%, Wojewódzkie Fundusze w ramach swoich możliwości mogą dołożyć drugie tyle). Kolejny Program będzie dotyczył audytów energetycznych (do 70% dotacji, z założeniem że skończą się z rekomendacjami co najmniej 7% poprawy efektywności energetycznej lub energooszczędności), prac remontowych (do 75% kosztów kwalifikowanych) oraz gospodarki nisko-zasobowej warunkiem jest przedstawienie projektów, które zaoszczędzą 15% materiałów bądź wody. Program będzie ogłoszony 21 lipca, wnioski będzie można składać od 21 sierpnia do 21 września. NFOŚiGW uruchomi w sierpniu jeszcze program dla małych i średnich przedsiębiorstw, który będzie kontynuacją programu PolSEFF. Bonusy wyniosą 10-20% z opcją uzyskania dodatkowych 15% dopłaty do kredytu, gdy wdraża się system zarządzania ekologicznego.

10 Bezpieczeństwo Środowiskowe okiem AIG Podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa środowiskowego określaja dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r., która została implementowana do polskiego porządku prawnego Ustawą z r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Ustawa ta weszła w życie 30 kwietnia 2007 r., mniej więcej rok później weszły w życie dwa istotne akty wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia. Paweł Holnicki-Szulc, Dyrektor Regionalny odpowiedzialny za rozwój ubezpieczeń środowiskowych w AIG przypomniał, że zgodnie z wspomnianą Ustawą podmioty korzystające ze środowiska są odpowiedzialne za spowodowanie szkody środowiskowej bądź bezpośredniego zagrożenia szkodą. Szkody w środowisku mogą dotyczyć czterech obszarów: powierzchni ziemi, wód, gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych. Zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci, zawsze koszty prowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych ponosi podmiot korzystający ze środowiska. Ustawa wskazuje, że podejmowanie działań naprawczych wymaga uzgodnienia ich warunków z organem ochrony środowiska, którym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Reprezentant AIG przypomniał również o powszechnym dostępie do informacji o stanie i ochronie środowiska (zgodnie art. 74 ust. 3 Konstytucji RP). Przez informacje o środowisku i jego ochronie rozumieć należy wiadomości o danym środowisku (lub jego elemencie), dotyczące jego stanu, ocen, zamierzeń, co do przeznaczenia lub wykorzystania, przewidywanego oddziaływania na otoczenie i środków przeciwdziałających temu oddziaływaniu. Zasadą informacji jest jawność, ale w pewnych przypadkach, np. dla ochrony bezpieczeństwa publicznego, praw innych osób, ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego lub ze względu na tajemnicę handlową, przewidziano wyjątki od zasady dostępu do informacji. Paweł Holnicki-Szulc przedstawił uczestnikom kilka przykładów dotyczących szkód środowiskowych m.in. katastrofę w Gutkowie oraz wypadek w Wilczowoli w 2012 roku. Ekspert

11 podkreślił, że naprawa szkód środowiskowych trwa latami i wymaga zainwestowania ogromnych środków pieniężnych. AIG w swojej ofercie dysponuje różnymi mechanizmami ubezpieczającymi ryzyka środowiskowe ich szczegółowe specyfikacje można uzyskać kontaktując się z firmą. Ogromna inwestycja SEJ zainspirowana dyrektywą IED jak pogodzić ochronę środowiska z biznesem? Mając na uwadze implementację Dyrektywy IED od 2016r., SEJ prowadziła działania w postaci analiz techniczno-ekonomicznych już od 2007 roku. Badania dostarczyły danych odnośnie możliwości odtworzenia majątku wytwórczego, który mógłby zastąpić wyeksploatowane oraz niespełniające obecnych standardów sprawności i emisyjności, jednostki w EC Zofiówka. Zbigniew Opałko, Zastępca Prezesa Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju SEJ S.A. poinformował, że kontrakt na wykonanie bloku opiewa na kwotę 507 mln PLN. Ekspert zaakcentował, że wypełnienie wymogów dyrektywy było tylko jednym z elementów, który zadecydował o rozpoczęciu prowadzenia inwestycji. Projekt budowy bloku fluidalnego CFB w Zofiówce rozwiązuje problem niemożliwości prowadzenia racjonalnej finansowo i społecznie produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni po wejściu w życie Dyrektywy IED od stycznia 2016 roku. Podtrzymanie produkcji oraz zwiększenie jej ilości od 2016 roku jest możliwe przede wszystkim dzięki synergii z JSW, a konkretnie dzięki możliwości spalania mułów węglowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez reprezentanta SEJ realizacja projektu pozwoli na spalanie niskokalorycznych paliw węglowych pochodzących z JSW, zwiększenie efektywności energetycznej EC Zofiówka o ok. 30% oraz na istotne ograniczenie emisji SO2, NOx, CO2 i pyłu (195, 150, 10), innymi słowy na spełnienie wymagań IED. Oczywiście dzięki projektowi możliwe będzie zaspokojenie potrzeb odbiorców oraz odbudowa aktywów wytwórczych SEJ w EC Zofiówka, a także zabezpieczenie uzasadnionego ekonomicznie funkcjonowania elektrociepłowni przez kolejne 30 lat. Po wygłoszeniu prelekcji Opałko stwierdził: Jak się chce, to można. Jeśli się ma trochę szczęścia i dobre otoczenie oraz można złapać dużo synergii, to jest się też w stanie pogodzić wymogi prawne z normalnym biznesem z opłacalnym i racjonalnym... W oczach banku projekt musi mieć szansę powodzenia. Nasz projekt banki oceniły pozytywnie, co utwierdziło nas w przekonaniu, że przygotowane przez nas modele bronią się nie tylko u naszych analityków, ale

12 również w oczach tych, którzy żyją z pożyczania pieniędzy. SCR sposobem na radzenie sobie z emisjami tlenku azotu Joseph McCarney reprezentujący Johnson Matthey Catalysts przypomniał, że w 2011 roku 6 z 10 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast znajdowało się w Polsce. Ekspert zaakcentował, że za zanieczyszczenie w wielu miejscach nie odpowiadają tylko instalacje energetyczne, a przede wszystkim transport drogowy. Ekspert na marginesie wspomniał, że co trzeci samochodowy katalizator został wyprodukowany przez reprezentowaną przez niego firmę. Jak powszechnie wiadomo jednym ze sposobów redukcji emisji również przemysłowych są katalizatory. W energetyce stosuje się przeważnie katalizatory SCR, które tlenki azotu z procesu spalania łączą z amoniakiem, następnie po procesie chemicznym produkowany jest azot i woda. Dwa główne typy katalizatorów dla energetyki zawodowej to katalizatory plastrowe i katalizatory płytowe. Plastrowe mają bardzo duży obszar, w który może wnikać tlenek azotu i amoniak. W instalacjach gdzie spaliny są nisko zapylone, czyli tam gdzie jako paliwo wykorzystuje się wysokiej jakości węgiel, gaz ziemny lub odpady, stosuje się katalizatory plastrowe. Katalizatory płytowe mają różny skok działania, są odporniejsze na działanie erozji oraz zatrucia i mogą działać w warunkach gdzie spaliny są wysoko zapylone np. w zakładach, w których spala się biomasę lub miały węglowe. W obu przypadkach katalizatory organizuje się w pełne moduły, które transportowane są do zakładu, w którym mają zostać zainstalowane. Firma Johnson Matthey od 2009 roku zamontowała instalacje katalityczne w 9 elektrowniach biomasowych. Wolumen katalizatorów przekroczył metrów sześciennych i firma ciągle prowadzi próbkowanie w tych zakładach oraz analizuje wyniki. Gwarancja oferowana przez JM obejmuje spadek ciśnienia, niski poziom oksydacji SO2 do SO3, wysoki poziom redukcji tlenków węgla oraz poślizg amoniaku. Referencyjne obiekty poświadczają skuteczność rozwiązań JM. Sakramentalne 200/200/20mg zderzenie z wymaganiami Dyrektywy IED na bazie doświadczeń PGNiG Termika Wiesław Jamiołkowski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, PGNiG Termika S.A.

13 poinformował, że firma dostosowała już część swoich urządzeń do wymagań dyrektywy IED. Ekspert podkreślił, że mówiąc o dyrektywie ma się głównie na uwadze to, co jest zawarte w piątym załączniku: sztywne cyfry przypisane do różnych parametrów mocowych i do typowych klasycznych zanieczyszczeń, czyli związków siarki, azotu i pyłów. Sakramentalne 200, 200 i 20mg wryło się już w naszą świadomość są to parametry dla największych źródeł, które będą musiały być spełniane od 2016 roku. Warto wspomnieć o tym, co dzieje się wokół dyskusji o BAT-ach. W procesie wdrażania dyrektywy kraje członkowskie bardzo szczegółowo renegocjowały wymagania. 200/200/20 było wynikiem wieloletnich dyskusji. Wokół BAT-ów dyskusje wydają się być bardziej kuluarowe, a wspomniane 12 mld zł na inwestycje IED może okazać się niedoszacowaną kwotą. Oprócz najlepszych dostępnych technik, warto wspomnieć o raportach początkowych, które są mało znanym i niedocenianym, a szalenie ważnym elementem, bo chcąc skonsumować derogacje, należy zmienić pozwolenia zintegrowane, a żaden urząd nie przyjmie wspomnianej zmiany bez przedstawienia raportu początkowego. Jamiołkowski podkreślił, że z jednej strony dążymy do redukcji klasycznych zanieczyszczeń, z drugiej musimy uwzględnić tzw. substancje powiązane. Przy redukcji związków azotu wykorzystuje się technologie oparte na niezupełnym spalaniu (na strefowaniu powietrza), emituje się tlenek węgla oraz związki amoniaku. Podobnie przy odsiarczaniu jakakolwiek technologia wiąże się z emisją zanieczyszczeń stowarzyszonych, czyli chlorowodoru i fluorowodoru. Ekspert zwrócił uwagę na fakt, że z wyłapanym dwutlenkiem siarki trzeba coś zrobić. Jeśli uda się wyprodukować jakościowy gips, to powstające ścieki zawierają wszystko zło, które wyłapało się w procesie filtracji. Stajemy więc przed całym procesem dotyczącym najlepszej dostępnej techniki zrzutu ścieków do odbiornika, z czym borykają się eksperci w EC Siekierki. Reprezentant PGNiG Termika stwierdził, że w przypadku emisji pyłów nie mówi się już o skuteczności elektrofiltrów, a o skuteczności wyłapywania poszczególnych frakcji, czyli pyłu PM-10, PM-2,5, ale także to, co emitujemy i osadza się na cząstkach zanieczyszczeń, czyli głównie emisje rtęci do atmosfery. Jamiołkowski przypomniał, że Polska jest niechlubnym liderem w zakresie emisyjności rtęci.

14 Wdrażanie technologii redukcji emisji pyłów Krzysztof Filipowski, Dyrektor Naczelny w Pentol-Enviro Polska poinformował, że reprezentowana przez niego firma działa w Polsce już od 30 lat i kojarzona jest z dwoma podstawowymi aspektami działalności: redukcją i kontrolą zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz z optymalizacją procesu spalania w kotłach energetycznych i piecach przemysłowych. Filipowski stwierdził, że istnieją w zasadzie dwie alternatywne metody obniżenia emisji pyłów z zainstalowanego elektrofiltru. Możliwa jest jego modernizacja lub wymiana na większy albo szukanie fizykalnych metod poprawy skuteczności istniejącego elektrofiltru, przede wszystkim przez zmniejszenie rezystywności popiołu, co nazywamy kondycjonowaniem spalin. Reprezentant firmy Pentol stwierdził, że określenie przydatności kondycjonowania spalin odbywa się przede wszystkim na podstawie analizy charakterystyk prądowo-napięciowych oraz składu popiołu. Właściwa interpretacja charakterystyki prądowo-napięciowej często umożliwia zdiagnozowanie usterek mechanicznych elektrofiltru. Usunąwszy mankamenty można na podstawie charakterystyki i=f(u) z dużą trafnością określić celowość zastosowania kondycjonowania spalin. Z kolei skład popiołu pozwala na oszacowanie poziomu jego rezystywności i wstępne określenie dawki SO3. Obniżenie rezystywności o jeden rząd wielkości można przyrównać w przybliżeniu do podwojenia gabarytu elektrofiltru. Jak poinformował Filipowski, w niektórych przypadkach spalanie węgla niskosiarkowego połączone z zastosowaniem kondycjonowania spalin umożliwiało rezygnację z budowy instalacji odsiarczania spalin bądź pozwalało znacząco odłożyć tę decyzję w czasie. Praktyka ostatnich lat pokazała nowy kierunek zastosowania kondycjonowania spalin, mianowicie w połączeniu z instalacjami mokrego odsiarczania spalin (IOS). Producenci IOS określają zazwyczaj maksymalne zapylenie spalin na wlocie do absorbera, umożliwiające zagwarantowanie wymaganej białości gipsu oraz dyspozycyjności instalacji. Zdaniem eksperta, główne problemy spowodowane nadmiernym stężeniem pyłu na wlocie do instalacji odsiarczania to po pierwsze niska jakość (białość) gipsu (rzędu 70%), co często skutkuje dyskwalifikacją do sprzedaży; po drugie konieczność okresowego (średnio co 3-4 tygodnie) odstawiania bloku na 2 dni do czyszczenia instalacji odsiarczania spalin.

15 Dodatkowe korzyści przemawiające za proponowanym przez Pentol kondycjonowaniem spalin to możliwość spalania mieszanek węgla o zawartości siarki 0,5% oraz spalanie węgla niskosiarkowego bez mieszania go. Filipowski dodał, że w przypadku nowych instalacji możliwa jest budowa elektrofiltru o mniejszych rozmiarach, jeżeli przewidziane jest jednoczesne zastosowanie kondycjonowania spalin. Ograniczenie emisji spalin w radomskiej ciepłowni "Północ" Dariusz Podgórski, Kierownik Ciepłowni Północ należącej do Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej RADPEC S.A., przypomniał, że jego firma aktualnie posiada dwa źródła ciepła Ciepłownię Południe, w której zainstalowanych jest siedem kotłów wodnych WR-25 oraz Ciepłownię Północ, w której zainstalowane są cztery takie kotły. Od 2012 roku firma realizuje zadanie ograniczenia emisji spalin poprzez modernizację wspomnianych kotłów WR-25. Projekt korzysta z dofinansowania z funduszy norweskich. 30% środków, tj PLN na realizację projektu pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Szacowany koszt projektu to 3,9 mln PLN. W skład projektu wchodzą 2 instalacje odpopielania na kotle trzecim i na kotle czwartym oraz układ zabudowy ekonomii zera na kotle czwartym. Podgórski poinformował, że RADPEC zamierza skorzystać z dobrodziejstw derogacji. Ekspert oczekuje, że w 2016 roku zakład będzie mógł dysponować takimi samymi parametrami emisji jak na 2015 rok w pozwoleniu zintegrowanym, czyli SO2-1500mg/m^3, NOX i pyły 400mg/m^3. Zgodnie z założeniami RADPEC, nowy układ odpopielania miał zmieścić się w podziałce starego układu cyklonowego. Ponadto skuteczność odpylania ma wynieść poniżej 100 mg na normalny metr sześcienny w przeliczeniu na sześcioprocentowy tlen. Dodatkowo RADPEC założył możliwość pracy wariantowej cyklofiltra do 15MW możliwość pracy cyklonami bądź workami, powyżej tego pułapu praca na dwóch urządzeniach (15MW to podstawa cieplna Radomia, takie jest obciążenie kotła w okresie letnim). Zredagował: Kamil Szkup Artykuł zostały przygotowany w oparciu o wykłady i materiały z międzynarodowej konferencji

16 "IED FORUM", która 22 maja br. została zorganizowana przez zespół CBE Polska. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz, Główny Instytut Górnictwa, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Polskich Energetyków oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu. Parterami Strategicznymi konferencji byli: AIG, Entol-Enviro Polska Sp. z o.o. i Johnson Matthey Catalysts GmbH. Sponsorem przerwy kawowej podczas IED Forum była firma Lodge Cottrell Ltd. Ponadto w IED Forum byli zaangażowani przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PGNiG Termika, Tauron Wytwarzanie S.A., Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A., RADPEC S.A., MPEC Olsztyn, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Stowarzyszenia Producentów Cementu, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz EURELECTRIC. Wśród Patronów Medialnych znaleźli się: re-database.com, eu-recycling.com, balkans.com, allconferences.com, infor.pl, inzynieria.com, magazyn Paliwa i Energetyka, gramwzielone.pl, eip-online.pl, ioze.pl, odnawialnezrodlaenergii.pl, ebiomasa.pl, ekonews.com.pl, ogrzewnictwo.pl, srodowisko.pl, Biznes & Ekologia, oze.pl, ogrzewanie.info.pl, biznesalert.pl, srodowisko.abc.com.pl, inzynierpv.pl, energetykacieplna.pl oraz energiamax.pl. Profesjonalne symultaniczne tłumaczenie wydarzenia zapewniła firma Bireta. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz zaangażowanym w wydarzenie partnerom i patronom. Zachęcamy do zadawania dodatkowych pytań dotyczących poszczególnych wystąpień, do dzielenia się z nami wnioskami oraz do uczestnictwa w kolejnych, organizowanych przez nas wydarzeniach. - Zespół CBE Polska

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED EkoDialog zaprasza na szkolenie: "Wdrożenie Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) Powiązanie Dyrektywy IED z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wpływ wdrażania dyrektywy IED na ścieki generowane przez przemysł energetyczny

Wpływ wdrażania dyrektywy IED na ścieki generowane przez przemysł energetyczny Wpływ wdrażania dyrektywy IED na ścieki generowane przez przemysł energetyczny Wiesław Jamiołkowski, Artur Zając PGNIG TERMIKA SA Bełchatów, 3-4 października 2013 r. Wprowadzenie 1. Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - NOWE PRZEPISY, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE W PRAKTYCE

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - NOWE PRZEPISY, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE W PRAKTYCE LUBELSKIE CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - NOWE PRZEPISY, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE W PRAKTYCE Kod szkolenia: 1LC246 Miejsce: Jurata Data: 27 czerwca 2016-01 lipca 2016 Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Jak dostosować się do wymagań konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania?

Jak dostosować się do wymagań konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania? Seminarium Przegląd BREF/BAT Conclusions oraz implikacje dla prowadzących instalacje Jak dostosować się do wymagań konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania? Wojciech Orzeszek Warszawa, 17 października

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. Program rozwoju dla ENEA Wytwarzanie S.A. zakłada wydłużenie czasu pracy bloków 200 MW do roku 2028. Wdrożono działania mające na celu przedłużenie żywotności

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 ANTYSMOGOWA KOALICJA W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ PODPISANIE POROZUMIENIA NISKA EMISJA 15

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Stanisław Błach Warszawa, 2 września 2010 Program spotkania 1. Cel spotkania 2. Prezentacja wprowadzająca 3. Dyskusja 4. Podsumowanie i dalsze

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Projekty rekomendowane do wsparcia PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Aktualna dostępna alokacja 1 : 168 932 615 L.p. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Województwo Tytuł

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE Joanna Kwapisz Główny specjalista Tel. 22 57 92 274 Departament Gospodarki Odpadami Obowiązujące Ochrona powierzchni regulacje ziemi prawne Poziom UE: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A.

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. Opracowali: mgr inż. Janusz Dańko inż. Jacek Kozera 1. Problem ograniczenia emisji pyłu w

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Dr Inż. Leon Kurczabiński KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA SEKTOR DROBNYCH ODBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE LOKALIZACJA ELEKTROWNI Teren w Woli w gminie Miedźna w powiecie pszczyńskim, Teren obejmuje działki wyłączonej kopalni Czeczott oraz obszar na północ

Bardziej szczegółowo

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ KRASZEWSKI BAT NAJWAŻNIEJSZY MECHANIZM DYREKTYWY IED

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ KRASZEWSKI BAT NAJWAŻNIEJSZY MECHANIZM DYREKTYWY IED PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ KRASZEWSKI BAT NAJWAŻNIEJSZY MECHANIZM DYREKTYWY IED 1 6 stycznia 2011 roku weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Wojciech Kozak Warszawa, 3 kwietnia 2014 Agenda Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O.

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. W 2000r. Katowicki Holding Węglowy i Katowicki Węgiel Sp. z o.o. rozpoczęli akcję informacyjną na temat nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE

PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE ANDRZEJ KRASZEWSKI PROFESOR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ DORADCA MINISTRA ŚRODOWISKA 1. Wyzwania wynikające z nowego systemu GOK W ubiegłym roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS. ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE

PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS. ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE Joanna Schmid Wiceprezes Zarządu Tauron PE Warszawa, 16.06.2011r. 1 13,9 % udział w krajowym rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA. Warszawa

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA. Warszawa KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA Warszawa 6.06.2008 Zarządzanie emisjami z energetyki a wymagania Pakietu klimatyczno energetycznego UE dr inż. Krajowy Administrator Handlu Uprawnieniami do Emisji Jak kraje

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE. Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE

POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE. Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE PAKIET KLIMATYCZNY 23.01. 2008 Komisja Europejska przedstawia Pakiet Klimatyczny zbiór

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań dyrektyw UE: w sprawie emisji przemysłowych IED i emisji ze średnich instalacji spalania MCP

Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań dyrektyw UE: w sprawie emisji przemysłowych IED i emisji ze średnich instalacji spalania MCP Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań dyrektyw UE: w sprawie emisji przemysłowych IED i emisji ze średnich instalacji spalania MCP Wojciech Orzeszek XVII Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie dyrektywy IED realne koszty i korzyści dla środowiska? Marzena Jasińska - Łodyga Grupa Ożarów S.A.

Wdrożenie dyrektywy IED realne koszty i korzyści dla środowiska? Marzena Jasińska - Łodyga Grupa Ożarów S.A. Wdrożenie dyrektywy IED realne koszty i korzyści dla środowiska? Marzena Jasińska - Łodyga Grupa Ożarów S.A. Historia Zakładu Czerwiec 1974 decyzja o powołaniu Cementowni Ożarów Listopad 1977 - uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A

Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia 2016 Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Spis tre ci Emisje przemys owe obecne uregulowania prawne Zmiany wprowadzone przez Dyrektywę

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 DOW-S-IV.7222.28.2015.LS Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. L.dz.3137/12/2015 DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSI"BIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10.

MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10. MIEJSKIE PRZEDSI"BIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10.2006 OLSZTYN Stolica Warmii i Mazur Liczba mieszka#ców 174 ty$. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce R A Z E M C I E P L E J Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce Janusz Lewandowski 3 lutego 2011 Wybrane Dyrektywy UE określające warunki działania i rozwoju ciepłownictwa sieciowego 1. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna. ul. Żelazna Radom

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna. ul. Żelazna Radom Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna ul. Żelazna 7 26-600 Radom RADPEC jest firmą o ponad 45-letniej tradycji. Zajmuje się wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła. Większościowym

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Prezentacja dla Członków Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ Grzegorz Myka, Olsztyn 09

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja - strategia rozwoju w Polsce

Kogeneracja - strategia rozwoju w Polsce Kogeneracja - strategia rozwoju w Polsce Międzyzdroje 2015 Agenda 1. Nowe wymagania emisyjne dla ciepłownictwa 2. Rynek gazu w Polsce 3. PGNiG Termika Nowe inwestycje Strategia M&A 2 3 Nowe wymagania emisyjne

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Nowa CHP Zabrze czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Fortum Lider w obszarze czystej energii MISJA Naszym klientom dostarczamy rozwiązania energetyczne poprawiające

Bardziej szczegółowo

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

69 Forum. Energia Efekt Środowisko Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy 69 Forum Energia Efekt Środowisko Warszawa dnia 28 stycznia 2015r Prelegent Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Programy PONE oraz programy gospodarki niskoemisyjnej dobre praktyki rozwiązań, w świetle aktualnych uregulowań prawnych i źródeł finansowania.

Programy PONE oraz programy gospodarki niskoemisyjnej dobre praktyki rozwiązań, w świetle aktualnych uregulowań prawnych i źródeł finansowania. Programy PONE oraz programy gospodarki niskoemisyjnej dobre praktyki rozwiązań, w świetle aktualnych uregulowań prawnych i źródeł finansowania. Ustawa antysmogowa -POŚ Najistotniejsze zmiany dla samorządów:

Bardziej szczegółowo

Prawo a produkcja energii w Polsce

Prawo a produkcja energii w Polsce Prawo a produkcja energii w Polsce Autor: Radosław Szczerbowski - Politechnika Poznańska ( Energia Gigawat grudzień 2014) Od wielu lat temat związany z przyszłością energetyki stanowi jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI. wczoraj dziś jutro

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI. wczoraj dziś jutro ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI wczoraj dziś jutro Opracowanie Halina Wicik Grudzień 2008 luty 1937 r.- Decyzja o

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Geneza i założenia Programu GEKON. Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach. Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści

Geneza i założenia Programu GEKON. Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach. Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści Geneza i założenia Programu GEKON Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści Jan Wiater Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE INSTALACJI SPALANIA PALIW DO WYMOGU DYREKTYWY IED

DOSTOSOWANIE INSTALACJI SPALANIA PALIW DO WYMOGU DYREKTYWY IED DOSTOSOWANIE INSTALACJI SPALANIA PALIW DO WYMOGU DYREKTYWY IED Co to jest Dyrektywa IED? Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Cel wprowadzenia regulacji Rozporządzenie określa rodzaje instalacji, których prowadzenie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Określa tym samym grupę podmiotów, będących

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020

Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020 Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020 BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IED 2010/75/WE (emisje przemysłowe): wymagania i skutki nowych przepisów dla przemysłu spożywczego w Polsce

Dyrektywa IED 2010/75/WE (emisje przemysłowe): wymagania i skutki nowych przepisów dla przemysłu spożywczego w Polsce Dyrektywa IED 2010/75/WE (emisje przemysłowe): wymagania i skutki nowych przepisów dla przemysłu spożywczego w Polsce Adam Pawełas Menedżer ds. środowiska i bezpieczeństwa, Carlsberg Polska S.A. I Kongres

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Tomasz Herodowicz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Struktura

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwianie odpadów uwarunkowania finansowe i technologiczne Ciepłownicze wykorzystanie paliwa alternatywnego

Unieszkodliwianie odpadów uwarunkowania finansowe i technologiczne Ciepłownicze wykorzystanie paliwa alternatywnego Unieszkodliwianie odpadów uwarunkowania finansowe i technologiczne Ciepłownicze wykorzystanie paliwa alternatywnego 1 Olsztyński system ciepłowniczy Ponad 60% zapotrzebowania na ciepło pokrywa MSC. Istnieją

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa Adres do korespondencji: greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Husarii 41, 02-951 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego Mając na uwadze podnoszenie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego

Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego Autorzy: Krzysztof Czarnomski Renata Osiecka http://foto.ojej.pl/ojej/6/0/1/0/27_chemia_nic_trudnego1.jpg Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Warsaw Climate and Energy Talks

Warsaw Climate and Energy Talks Warsaw Climate and Energy Talks seminarium 2014.11.27 Jan Tadeusz Przybyłek Prezes Zarządu działa w Mławie od 1973 roku W jego skład wchodzą: osiedlowa ciepłownia na miał węglowy 7 lokalnych kotłowni gazowych

Bardziej szczegółowo

7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej. Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013

7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej. Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013 7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013 1. Upór uzależnienie od węgla Maciej Muskat Greenpeace Od kilku lat Polska importuje więcej węgla niż go

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Interpretacja zapisów konkluzji BAT dla przemysłu koksowniczego

Interpretacja zapisów konkluzji BAT dla przemysłu koksowniczego Koksownictwo 2016 6-8 października 2016 Interpretacja zapisów konkluzji BAT dla przemysłu koksowniczego Jolanta Telenga-Kopyczyńska, Radosław Lajnert, Aleksander Sobolewski ZAKRES PREZENTACJI 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Sztuka dzielenia się energią

Sztuka dzielenia się energią Pozyskiwanie funduszy pomocowych studium przypadku SPEC S.A. Sztuka dzielenia się energią Proces identyfikacji Projektu -cele funduszy pomocowych Cele Unii Europejskiej dla projektów inwestycyjnych w ciepłownictwie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Systemy ochrony powietrza. Wstęp do systemów redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. 1. Techniczne. 2.

Wprowadzenie. Systemy ochrony powietrza. Wstęp do systemów redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. 1. Techniczne. 2. Wstęp do systemów redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza Wykład Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, st. inżynierskie Kazimierz Warmiński, UWM w Olsztynie 1 Wprowadzenie Obecny stopień zanieczyszczenia powietrza

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA PRZEDSIĘBIORSTWA KOGENERACYJNEGO SZANSĄ NA EFEKTYWNĄ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW

KOMPLEKSOWA OFERTA PRZEDSIĘBIORSTWA KOGENERACYJNEGO SZANSĄ NA EFEKTYWNĄ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW KOMPLEKSOWA OFERTA PRZEDSIĘBIORSTWA KOGENERACYJNEGO SZANSĄ NA EFEKTYWNĄ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW 11. Dni Oszczędzania Energii 2016 Bogusław Rybacki DZIAŁAMY LOKALNIE DLA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA - PEWNOŚĆ DOSTAW

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalnobytowym w regionie południowym Polski Polska Izba Ekologii, Katowice,

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. 2 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Strategia BEiŚ: została przyjęta przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 r. (rozpoczęcie prac

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo