Informator FUNDUSZE VENTURE CAPITAL W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator FUNDUSZE VENTURE CAPITAL W POLSCE"

Transkrypt

1 Informator FUNDUSZE VENTURE CAPITAL W POLSCE Warszawa

2 Autorzy Piotr Tamowicz Przemys³aw Rot Redakcja i korekta Arkadiusz ankowski Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2002 Projekt serii Tadeusz Korobkow Projekt ok³adki Jakub Osiñski, Jacek Pacholec Informator powsta³ na podstawie ekspertyzy Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ wykonanej na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Publikacja przygotowana i wydana w ramach realizacji Kierunków dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do 2002 roku ISBN X Wydanie I Nak³ad 5000 Druk i oprawa Toruñskie Zak³ady Graficzne Zapolex Sp. z o.o Toruñ, ul. Gen. Sowiñskiego 2/4 tel./fax (056)

3 Spis treœci Wprowadzenie... 5 Rozdzia³ I. Charakterystyka us³ugi venture capital Uwagi ogólne wyjaœnienie pojêæ Formy finansowania venture capital... 7 Rozdzia³ II. Warunki uzyskania kapita³u Analiza projektów Przedmiot analizy szczegó³owej Rozdzia³ III. Zakoñczenie wspó³pracy z funduszem venture capital Rozdzia³ IV. Lista funduszy venture capital dzia³aj¹cych na polskim rynku

4 4

5 Wprowadzenie Oddajemy do Pañstwa dyspozycji pierwszy w Polsce informator o instytucjach oferuj¹cych kapita³ udzia³owy czêsto okreœlany mianem kapita³u ryzyka a w jêzyku angielskim venture capital. W informatorze mog¹ Pañstwo znaleÿæ podstawowe informacje o tym, czym jest kapita³ ryzyka, jakie korzyœci i koszty wi¹ ¹ siê z wykorzystaniem tego rodzaju wsparcia finansowego i wreszcie gdzie mo na znaleÿæ instytucje oferuj¹ce takie finansowanie. Dane prezentowane w niniejszym informatorze w najwiêkszym stopniu oparte s¹ na badaniach i ekspertyzie Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, zrealizowanych w paÿdzierniku i listopadzie 2001 roku, na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. 5

6 Rozdzia³ I. Charakterystyka us³ugi venture capital 1. Uwagi ogólne wyjaœnienie pojêæ Fundusze venture capital to fundusze zamkniête, których dzia³alnoœæ polega na tym, e grupa inwestorów (najwy ej kilkunastu) przeznacza pieni¹dze na inwestycje okreœlonego typu niepewne, ale mog¹ce przynieœæ wysokie stopy zwrotu. Najczêœciej, ten sposób finansowania inwestycji dotyczy spó³ek niep³ynnych (nie notowanych na gie³dzie), z których nie mo na wyjœæ z dnia na dzieñ, ale trzeba czekaæ, a firma w pe³ni siê rozwinie. Trzymaj¹c siê œciœle wzorów amerykañskich, nale y wspomnieæ, e fundusze typu venture capital inwestuj¹ w przedsiêwziêcia nowe, oparte na zaawansowanych technologiach (high-tech), które budz¹ du e nadzieje na zysk, ale wi¹ ¹ siê z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Jednak w Polsce domen¹ funduszy venture capital s¹ zwykle firmy, które maj¹ dobry produkt i odnios³y ju sukces rynkowy, podbudowany szybkim wzrostem przez ostatnie lata, a którym brakuje kapita³u na szybszy rozwój i zwiêkszenie zdolnoœci produkcyjnych, zdobycie kolejnych nisz rynkowych lub rozwój sieci sprzeda y. Kapita³ wysokiego ryzyka jest jedn¹ z form finansowania rozwoju przedsiêbiorstw prywatnych, dostêpn¹ zazwyczaj w postaci œrednio- i d³ugoterminowych kapita- ³ów inwestycyjnych. Fundusze venture capital poprzez objêcie udzia³ów oraz akcji prywatnych lub prywatyzowanych firm, dziel¹ wraz z przedsiêbiorstwami ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, nie oczekuj¹c z tego tytu³u dodatkowych gwarancji czy zabezpieczeñ. Staj¹c siê wspó³w³aœcicielami firmy oraz maj¹c na uwadze fakt, e inwestowany kapita³ jest obarczony powa nym ryzykiem, inwestorzy finansowi licz¹ na wspó³pracê zarówno z przedsiêbiorcami, jak i pozosta³ymi udzia³owcami firmy, staraj¹c siê przyczyniæ do podniesienia wartoœci przedsiêbiorstwa i maksymalizacji d³ugoterminowych korzyœci. Zwykle venture capital nie anga uj¹ siê w bezpoœrednie zarz¹dzanie firm¹, utrzymuj¹ jednak kontrolê nad firm¹ poprzez udzia³ swoich przedstawicieli w radach nadzorczych spó³ek. Podstawowym celem inwestycji jest wzrost wartoœci rynkowej przedsiêbiorstwa. Zastrzyk kapita³u s³u y zawsze sfinansowaniu konkretnego, precyzyjnie opracowanego programu inwestycyjnego. Najczêœciej jest to wiêc zakup nowych maszyn i linii technologicznych, rozbudowa sieci sprzeda y, zakup nowoczesnych narzêdzi sterowania produkcj¹ i procesem zarz¹dzania. Czêsto kapita³ ten s³u y tak e restrukturyzacji finansowej czy te zwiêkszeniu œrodków obrotowych przedsiêbiorstwa. 6

7 Zyski, które wypracuje firma s¹ z regu³y w ca³oœci przeznaczane na jej dalszy rozwój, st¹d podkreœla siê czêsto, e nie mo na liczyæ na dywidendy w firmie, której udzia³owcem jest venture capital. Fundusze venture capital tworzone s¹ przez inwestorów publicznych (agencje rz¹dowe, w³adze lokalne) i prywatnych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, korporacje, fundusze emerytalne, szko³y wy sze, osoby fizyczne). Fundusze dok³adnie badaj¹ szanse projektów inwestycyjnych. Dok³adnie sprawdzaj¹ informacje o partnerze i jego firmie, poznaj¹ odbiorców produktów, by przekonaæ siê, czy sprzeda bêdzie ros³a. W przypadku startuj¹cych biznesów przeprowadzaj¹ analizê rynku. G³ównie jednak chc¹ poznaæ ludzi, którzy bêd¹ prowadziæ lub prowadz¹ przedsiêbiorstwo: czy s¹ kompetentni, przekonani o sukcesie, co wiedz¹ o konkurencji i nowoczesnym zarz¹dzaniu. Bardzo du e znaczenie ma strategia firmy i jej biznes plan na kilka najbli szych lat. Inwestycje planowane s¹ zwykle na okres od 3 do 7 lat, po czym fundusze z przedsiêwziêcia wychodz¹ akcje czêœci firm wprowadzaj¹ na gie³dê, udzia³y innych zbywaj¹ na rynku poza gie³dowym. Szukaj¹ równie inwestorów strategicznych, którym sprzedaj¹ swoje udzia³y. Pierwotni w³aœciciele bardzo rzadko odkupuj¹ czêœæ udzia³ów nale ¹cych do funduszu, gdy po zwiêkszeniu wartoœci firmy najczêœciej brakuje im na to œrodków. W uzasadnionych przypadkach fundusz venture capital mo e podj¹æ decyzjê o pozostaniu strategicznym inwestorem d³ugoterminowym. 2. Formy finansowania venture capital Przedsiêbiorstwa jakie spotykamy na rynku znajduj¹ siê w ró nych stadiach rozwoju, s¹ takie, które dopiero powstaj¹, inne wchodz¹ na zupe³nie nowy rynek, jeszcze inne wymagaj¹ restrukturyzacji. Produkt finansowy oferowany w formie kapita³u ryzyka musi wiêc byæ dostosowany do problemów, z jakimi boryka siê dane przedsiêbiorstwo. Na ogó³ mo emy mówiæ o nastêpuj¹cych formach finansowania oferowanych przedsiêbiorstwom: Finansowanie fazy zasiewu (seed capital) kapita³ dostarczany na bardzo wczesnym etapie przedsiêwziêcia, najczêœciej na zbudowanie prototypu produktu, przeprowadzenie wstêpnych badañ rynkowych, przygotowanie dok³adnego biznes planu, op³acenie procedury patentowej lub skompletowanie zespo³u mened erskiego. Ze wzglêdu na du e ryzyko inwestycyjne instytucje oferuj¹ce kapita³ ryzyka bardzo rzadko podejmuj¹ siê finansowania tego typu przedsiêwziêæ, oferuje go niewiele funduszy. W Polsce praktycznie nie ma instytucji, dostarczaj¹cych kapita³u nasiennego na rozruch firmy. 7

8 Finansowanie startu (start-up) kapita³ ryzyka w tym wypadku s³u y rozpoczêciu dzia³alnoœci i wejœciu przez przedsiêbiorcê ze swoimi produktami na rynek. Ta forma finansowania chocia generalnie jest równie rzadko spotykana, najczêœciej zwi¹zana jest z przedsiêwziêciami z obszaru tzw. wysokich technologii, zwykle z finansowaniem koñcowych prac nad rozwojem produktu i uruchomieniem przedsiêbiorstwa. Finansowanie wczesnego rozwoju oraz finansowanie ekspansji i wzrostu wiêkszoœæ funduszy preferuje inwestycje w rozwój ju dzia³aj¹cych firm i woli wspieraæ ich ekspansjê na rynku kapita³ dostarczany jest wtedy g³ównie dla sfinansowania du ych potrzeb inwestycyjnych lub rozwiniêcie sieci dystrybucji. Inwestycje te przybieraj¹ formê dofinansowania lub dokapitalizowania firmy. Ta druga forma realizowana jest poprzez niepubliczn¹ emisjê akcji i ma kilka zalet. Po pierwsze, inwestor w postaci venture capital zwiêksza poziom zaufania do firmy, czego wynikiem jest z kolei powodzenie publicznej emisji akcji. Po trzecie, venture capital obejmuj¹c akcje firm wchodz¹cych na gie³dê w transzy du ych inwestorów lub w ramach emisji kierowanej stabilizuje akcjonariat firmy. Finansowanie operacji wykupu mened erskiego wykupy mened erskie s¹ jedn¹ z bardziej popularnych w krajach Europy Zachodniej form finansowania oferowanych przez kapita³ ryzyka. Operacja ta polega na sfinansowaniu transakcji zakupu przez istniej¹ce kierownictwo firmy akcji (udzia³ów) od dotychczasowych w³aœcicieli. Innym wariantem tej transakcji jest zakup akcji przez zewnêtrzn¹ grupê mened ersk¹, która w ten sposób przejmuje zarz¹dzanie w firmie. Zdarza siê, e fundusz udziela po yczki lub gwarancji kredytowej firmie, w któr¹ zainwestowa³. Innymi rodzajami inwestycji funduszy venture capital s¹: prywatyzacja charakterystyczny rodzaj inwestycji dla gospodarek Europy Wschodniej. Udzia³ venture capital polega na przeprowadzeniu transakcji prywatyzacyjnej, restrukturyzacja venture capital pomaga firmie w przeprowadzeniu restrukturyzacji finansowej, gdy problemem jest zad³u enie i brak kapita³u lub te przygotowuje program restrukturyzacji operacyjnej, kiedy problemem s¹ b³êdy w zarz¹dzaniu, joint venture rola venture capital w tego rodzaju przedsiêwziêciach polega na zbudowaniu silnej struktury organizacyjnej (znajomoœæ rynku lokalnego). W przypadku, gdy partner osi¹gnie swoje cele strategiczne fundusz odsprzedaje mu swoje udzia³y lub akcje w joint venture. Tak w zarysie wygl¹daj¹ g³ówne typy finansowania oferowane przez instytucje dostarczaj¹ce kapita³ ryzyka. W rzeczywistoœci mo na jeszcze natkn¹æ siê na takie nietypowe produkty finansowe, jak finansowanie pomostowe, czy finansowanie procesu sanacji. 8

9 Obok kapita³u, instytucja oferuj¹ca finansowanie ryzyka mo e przedsiêbiorstwu pomóc tak e w inny, niezwykle cenny sposób, np. jej przedstawiciele zasiadaj¹cy w radzie nadzorczej to zazwyczaj œwietni fachowcy znaj¹cy wszystkie tajniki finansów, prawa, marketingu czy produkcji. Ich pomoc w wielu sytuacjach mo e okazaæ siê nieoceniona. Równie cenne s¹ kontakty jakie posiada instytucja oferuj¹ca kapita³ ryzyka zarówno w œwiecie finansów jak i biznesu. Mog¹ one zaowocowaæ nowymi znajomoœciami, kontraktami i formami wspó³pracy. Kapita³ ryzyka ma jednak swoj¹ cenê. Przede wszystkim od przedsiêbiorstwa oczekuje siê, e realizowany proces inwestycyjny doprowadzi do znacznego wzrostu wartoœci przedsiêbiorstwa. Dlatego te, nikogo nie powinno dziwiæ pytanie ze strony funduszu, czy roczna stopa zwrotu z inwestycji osi¹gnie poziom co najmniej 30% 40%. Instytucja oferuj¹ca kapita³ ryzyka jest dodatkowo bardzo wymagaj¹cym udzia³owcem. Jej przedstawiciele praktycznie zawsze zasiadaj¹ w radzie nadzorczej œciœle kontroluj¹c czy program inwestycyjny realizowany jest zgodnie z planem. 9

10 Rozdzia³ II. Warunki uzyskania kapita³u Decyzje o inwestycji podejmowane s¹ w oparciu o znajomoœæ rynków, ocenê perspektyw rozwoju firmy, czy ocenê jakoœci zarz¹dzania kwalifikacji w³aœcicieli i kadry firmy, ich zdolnoœci mened erskich, umiejêtnoœci poruszania siê na rynku. Pozyskanie œrodków finansowych z venture capital nie jest jednak rzecz¹ ³atw¹. Przyk³adowo fundusz zagraniczny Kleiner Perkins, który pomóg³ ju stworzyæ ponad 200 spó³ek, otrzymuje rocznie oko³o 2500 biznes planów od szukaj¹cych finansowego wsparcia spó³ek. Z tej liczby tylko oko³o 100 spó³ek ma szansê otrzymaæ zaproszenie na szczegó³owy przegl¹d ich oferty, a praktyczne wsparcie w postaci kapita³u otrzymuje niewiele ponad 20 spó³ek. 1. Analiza projektów Analiza projektów sk³ada siê z kilku faz, w których stopniowo ogranicza siê liczbê ocenianych koncepcji. Najczêœciej ca³y proces dzieli siê na ocenê ogóln¹ i ocenê szczegó³ow¹. Najwa niejszymi kryteriami s³u ¹cymi do wyboru przedsiêbiorstw maj¹cych stanowiæ przedmiot inwestowania venture capital s¹: mened erowie, rynek, produkt, finanse. Na tym etapie, wskutek bardzo du ej liczby z³o onych wniosków, ostra selekcja musi byæ prowadzona tak, aby zminimalizowaæ prawdopodobieñstwo wyeliminowania projektów, które mog³yby przynieœæ wysoki dochód. Dla szybkiej selekcji niektóre fundusze stosuj¹ formularze, w których dokonuje siê krótkiego opisu projektu. Jeœli chodzi o kadrê, to wa ne s¹ kwalifikacje zarówno specjalistów od produkcji, jak i od marketingu z danej bran y. Do oceny szczegó³owej trafia jedynie 1/3 z³o- onych wniosków. Warunki przeprowadzania analizy szczegó³owej przez fundusz: 1. Utrzymanie dobrej renomy i dop³ywu œrodków w przysz³oœci przez zapewnienie odpowiedniego wzrostu kapita³u, 2. Obiektywna ocena nadmiernie optymistycznych projektów, 10

11 3. Ocena s³abych punktów przedsiêbiorstwa w celu stwierdzenia, gdzie potrzebna jest najwiêksza pomoc, 4. Podjêcie decyzji o wielkoœci kapita³u i warunkach inwestycji. Celem dokonania szczegó³owej analizy, sk³adaj¹cy wniosek musi przedstawiæ potencjalnemu inwestorowi szereg dokumentów. W sk³ad takiego standardowego pakietu wchodz¹: bilanse i rachunki wyników za okres ostatnich kilku lat w przypadku przedsiêbiorstw ju istniej¹cych, a symulacyjne dla jednostek dopiero tworzonych, informacje o stosunkach kapita³owych w przedsiêbiorstwie kapita³ w³asny, ciche rezerwy, po yczki udzielone przez wspólników na rzecz spó³ki i ich zobowi¹zania, plany i analizy dotycz¹ce rozwoju przedsiêbiorstwa na tle bran y, projekcje zysku przeprowadzone na podstawie planowanych inwestycji oraz sprzeda y na rynku krajowym i zagranicznym; projekcje zad³u enia przedsiêbiorstwa oraz jego obs³ugi; wariantowe plany finansowe okreœlaj¹ce dochodowoœæ i p³ynnoœæ przedsiêbiorstwa. Plany rozwoju przedsiêbiorstwa s¹ poddawane weryfikacji i ocenie przez analityków funduszu b¹dÿ zewnêtrznych specjalistów. Jedn¹ z metod stosowanych przy podejmowaniu decyzji o wniesieniu kapita³u jest zestawienie i ocena mocnych i s³abych stron przedsiêwziêcia. Do mocnych stron nale ¹ nastêpuj¹ce fakty i ustalenia: wysokoœæ planowanych udzia³ów pozwala na realizacjê projektu, przedsiêbiorstwo i jego w³aœciciele nie s¹ zad³u eni w stopniu zagra aj¹cym bezpieczeñstwu finansowemu projektu, szanse i ryzyko dla przedsiêbiorstwa udzia³owego i funduszu venture capital s¹ wywa one w odpowiednich proporcjach, przedsiêbiorstwo, po wniesieniu kapita³u przez fundusz venture capital, bêdzie mia³o zapewnione finansowanie, tak e w oparciu o inne Ÿród³a, w okresie co najmniej 2 lat, po wejœciu kapita³owym funduszu venture capital dojdzie do ograniczenia w dostatecznym stopniu ryzyka specyficznego zarówno dla samego projektu, jak i dla bran y. Do s³abych stron nale ¹: przewidywany zysk nie stwarza adnego pola manewru w przypadku wyst¹pienia b³êdów w planowaniu b¹dÿ powstania nieprzewidzianych kosztów, potencja³ finansowy przedsiêbiorstwa nawet po wniesieniu udzia³ów przez fundusz venture capital bêdzie zbyt niski, w szczególnoœci w celu uzyskania kredytów bankowych, 11

12 przedsiêbiorstwo jest w du ym stopniu uzale nione od w¹skiej grupy klientów b¹dÿ krajów (w przypadku importu czynników produkcji b¹dÿ eksportu swoich wyrobów), produkcja przedsiêbiorstwa jest uzale niona od rzadkich czynników produkcji, przedsiêbiorstwo posiada s³ab¹ pozycjê konkurencyjn¹ na rynku, a w szczególnoœci niekorzystn¹ ocenê inwestora wywo³uje obawa, e planowane do sfinansowania przedsiêwziêcie bêdzie mia³o zbyt ma³y udzia³ w rynku, przewidziany do sfinansowania projekt by³by op³acalny tylko przy du ej skali produkcji, której nie mo e zapewniæ dane przedsiêbiorstwo, przedsiêbiorstwo sprzedaje nieliczne produkty dla ma³ej liczby du ych odbiorców, a w szczególnoœci niekorzystn¹ okolicznoœci¹ jest sytuacja, gdy wysokoœæ pojedynczych zamówieñ ma zbyt du y wp³yw na wysokoœæ ³¹cznych obrotów przy nieregularnie nap³ywaj¹cych zamówieniach. Zestaw problemów bêd¹cych przedmiotem szczegó³owej analizy z regu³y obejmuje nastêpuj¹ce kwestie: jakoœæ zespo³u zarz¹dzaj¹cego przedsiêbiorstwem i mo liwoœci realizacji przez niego innowacyjnego projektu, charakter produktu (us³ugi) w aspekcie jego nowoczesnoœci oraz problemów technicznych i technologicznych zwi¹zanych z jego wytwarzaniem, potencja³ rynku i perspektywy jego wzrostu, w szczególnoœci przy uwzglêdnieniu mo liwoœci rozwoju nowej generacji wyrobów oraz wejœcia na rynki zagraniczne, w aspekcie szans zapewnienia przedsiêbiorstwu sukcesu i doprowadzenia do oczekiwanego wzrostu jego wartoœci w perspektywie 8 12 lat, sposób finansowania projektu w oparciu o kapita³ w³asny i obcy, koszty wniesienia kapita³u i ich optymalna wysokoœæ, przy uwzglêdnieniu koniecznoœci zachowania niezbêdnego zakresu samodzielnoœci decyzyjnej przez przedsiêbiorstwo udzia³owe. 2. Przedmiot analizy szczegó³owej a) Przedsiêbiorca i mened erowie Dla wielu funduszy venture capital, management przedsiêbiorstwa jest najwa - niejszym czynnikiem branym pod uwagê przy podejmowaniu decyzji o nabyciu w nim udzia³ów. Do przeprowadzenia oceny przedsiêbiorcy i zespo³u mened erskiego fundusz venture capital ¹da przedstawienia opisu stanowisk pracy wraz z informacjami dotycz¹cymi wykszta³cenia i doœwiadczenia zawodowego osób je zajmuj¹cych. Ocena kwalifikacji przeprowadzana jest na podstawie dyplomów wykszta³cenia, ukoñczonych szkoleñ i kursów, certyfikatów, uprawnieñ, wyró nieñ. Niezmiernie wa ne jest przy tym doœwiadczenie zawodowe oraz osi¹gane dotychczas wy- 12

13 niki w zarz¹dzaniu projektami. Du ¹ wartoœæ maj¹ pozytywne referencje uzyskane od ciesz¹cych siê odpowiednim autorytetem by³ych prze³o onych b¹dÿ wspó³pracowników. Od mened erów przedsiêbiorstw innowacyjnych wymaga siê posiadania nastêpuj¹cych cech osobowoœci: energii, wiary we w³asne si³y, d¹ noœci do rozwi¹zywania problemów, wytrwa³oœci w realizacji przedsiêwziêæ o charakterze d³ugookresowym, umiejêtnoœci podejmowania ambitnych, ale realnych zadañ, akceptacji celów dzia³ania i mierników oceny opartych na zysku, gotowoœci do ponoszenia ryzyka w okreœlonych granicach, zdolnoœci do wyci¹gania wniosków i wynikaj¹cej z nich niezbêdnej zmiany postêpowania, gotowoœci do ponoszenia osobistej odpowiedzialnoœci za podejmowane decyzje, umiejêtnoœci pracy w zespole. b) Produkt Szczególne znaczenie ma techniczna wykonalnoœæ produktu, stopieñ jego nowoœci, mo liwoœci wprowadzenia w przysz³oœci nowych generacji produktu, spe³nianie przez produkt norm bezpieczeñstwa, ochrony œrodowiska, itp. Podobnie ocenia siê technologiê, mo liwoœæ jej wprowadzenia i wykorzystania, implikacje jej wprowadzenia. W zale noœci od fazy projektu przedmiotem oceny s¹ rezultaty dotychczasowych prac badawczych i rozwojowych odnosz¹cych siê do produktu (us³ugi) b¹dÿ technologii, harmonogram i koszty ewentualnych dalszych prac badawczo-rozwojowych, opinie na temat prototypów oraz reakcje na nie rynku. Ponadto, wa ne s¹ informacje na temat przebiegu procesu produkcyjnego. Nale- y okreœliæ ewentualne krytyczne punkty, jak np. trudno dostêpne surowce, pracownicy o bardzo specjalistycznych kwalifikacjach, koniecznoœæ dotrzymania norm bezpieczeñstwa i jakoœci. c) Rynek Najwa niejsze dla oceny rynku jest okreœlenie jego typu konkurencji, potencja³u popytu i jego przewidywanego rozwoju, rodzaju wystêpuj¹cych na rynku grup klientów i ich wymagañ odnoœnie ceny, jakoœci, obs³ugi. W przypadku produktów innowacyjnych, przedsiêbiorstwo wystêpuj¹ce z wnioskiem o sfinansowanie projektu musi przedstawiæ przekonuj¹c¹ strategiê marketingow¹ maj¹c¹ na celu wykreowanie nowego segmentu rynku i jego jak najszersze wykorzystanie. Przy ocenie rynku stwierdza siê czy wyrób korzysta z ochrony patentowej. Je eli nie ma na nim aktualnie konkurencji, nale y stwierdziæ dlaczego i jakie jest prawdopodobieñstwo pojawienia siê jej w najbli szej przysz³oœci. Nale y te opisaæ konkurencjê od strony jej mo liwoœci produkcyjnych i pozycji rynkowej. Oprócz analizy rynku zbytu, istotne znaczenie ma istnienie stabilnych rynków zaopatrzeniowych oraz ich stabilnoœæ. To samo odnosi siê do rynku pracy. 13

14 d) Finansowanie Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest przez inwestora do z³o enia odpowiednich dokumentów: symulacyjnych bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawienia przep³ywów pieniê nych, które s¹ sporz¹dzane najczêœciej na okres trzech lat. Okreœlaj¹ one potencja³ wzrostu wartoœci przedsiêbiorstwa. Dlatego te, przedsiêbiorstwo musi dok³adnie okreœliæ za³o enia, na podstawie których przygotowa³o plany finansowe i podaæ materia³ wyjœciowy wykorzystany do wyliczenia zawartych w nich wskaÿników. Ocena finansowych aspektów projektów uwzglêdnia równie koszty wniesienia udzia³ów kapita³owych do przedsiêbiorstwa, planowane kszta³towanie siê p³ynnoœci, wysokoœæ kapita³u w³asnego potrzebnego do sfinansowania projektu, warunki na jakich wnoszone s¹ udzia³y oraz mo liwoœci i koszty skorzystania z dodatkowych Ÿróde³ finansowania. 14

15 Rozdzia³ III. Zakoñczenie wspó³pracy z funduszem venture capital Po kilku latach, gdy wreszcie zostan¹ osi¹gniête zak³adane cele, przychodzi czas na zdyskontowanie zysków z inwestycji. Wycofanie z inwestycji ( wyjœcie z funduszu ) mo e byæ zrealizowane na kilka sposobów: a) Sprzeda akcji/udzia³ów inwestorowi strategicznemu Rozwi¹zanie to jest stosowane najczêœciej. Wszystkie akcje b¹dÿ udzia³y posiadane przez instytucjê oferuj¹c¹ kapita³ ryzyka sprzedawane s¹ wybranemu inwestorowi. Najczêœciej jest to inwestor dzia³aj¹cy w tej samej bran y zainteresowany dalszym inwestowaniem w przedsiêbiorstwo. Mo e siê jednak zdarzyæ, e kupuj¹cym bêdzie inwestor finansowy, co tak e mo e mieæ dla przedsiêbiorstwa wiele zalet. b) Wprowadzenie przedsiêbiorstwa na gie³dê Czêsto spotykanym rozwi¹zaniem jest tak e wprowadzenie przedsiêbiorstwa na gie³dê papierów wartoœciowych. Akcje posiadane przez instytucjê oferuj¹c¹ kapita³ ryzyka sprzedawane s¹ wówczas najczêœciej w kilku transakcjach gie³dowych na rzecz z góry wybranego inwestora. c) Sprzeda mened erom Innym rozwi¹zaniem rzadziej stosowanym ale równie realnym mo e byæ sprzeda akcji/udzia³ów obecnemu kierownictwu firmy, pracownikom czy te pozosta³ym w³aœcicielom. d) Umorzenie akcji/udzia³ów Kapita³ ryzyka jest wynalazkiem tak starym, jak kapitalizm. Historycy zajmuj¹cy siê gospodark¹ czêsto wspominaj¹ o finansowaniu przez zamo nych kupców i magnatów ryzykownych wypraw morskich dla zdobycia cennych kruszców i towarów. Chocia pierwowzorów kapita³u ryzyka mo na doszukiwaæ siê w œredniowieczu, ta niezwykle praktyczna forma finansowania w swojej obecnej formie narodzi³a siê pod koniec II Wojny Œwiatowej. Œwiat³o dzienne ujrza³o wówczas wiele atrakcyjnych rozwi¹zañ i patentów dotychczas s³u ¹cych wy³¹cznie wojsku. Do ich cywilnego wdro enia i zastosowania potrzeba by³o jednak kapita³u. Banki bardzo konserwatywne w swojej polityce kredytowej nie by³y zainteresowane finansowaniem prac nad produktami, których nazwy nie by³y zbyt ³atwe do zapamiêtania komputer, tranzystor. W ten w³aœnie sposób narodzi³ siê ca³y prze- 15

16 mys³ oparty na venture capital. Obecnie tylko w Europie dzia³a kilkaset funduszy oferuj¹cych kapita³ ryzyka. W roku 2000 dysponowa³y one na cele inwestycyjne kwot¹ ok. 48 mld Euro. Z kapita³ów tych skorzysta³o ok przedsiêbiorstw g³ównie z takich sektorów, jak dobra konsumpcyjne, telekomunikacja, komputery, dobra inwestycyjne, ochrona zdrowia. W nastêpnym rozdziale, prezentujemy listê fuduszy venture capital inwestuj¹cych w Polsce. 16

17 Rozdzia³ IV. Lista funduszy venture capital dzia³aj¹cych na polskim rynku Podlaski Fundusz Kapita³owy Sp. z o.o. Nazwa firmy zarz¹dzaj¹cej Osoba do kontaktu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaski Fundusz Kapita³owy Sp. z o.o. Adam Kowalczuk, Andrzej Parafiniuk, Jolanta Wawrzeniuk Adam Kowalczuk, Andrzej Parafiniuk, Jolanta Wawrzeniuk Adres Bia³ystok, ul. Starobojarska 15 Telefon /70, Fax Ca³kowity kapita³ bêd¹cy 8,4 mln z³ Kapita³ pozosta³y 5,9 mln z³ do zainwestowania Zatrudnienie osób Inne Sektory pomijane Preferowana wielkoœæ maks. 0,8 mln z³ min. 51% udzia³ kapita³u krajowego, lokalizacja w woj. podlaskim przemys³ zbrojeniowy, spirytusowy, tytoniowy, bezpoœrednia produkcja rolna 2-6 lat inwestor strategiczny, sprzeda kadrze mened erskiej i pracownikom, umorzenie udzia³ów/ akcji z czystego zysku STEKOP SA, U Zbyszka sp. z o.o., Melinsoft sp. z o.o., Agrikur PLUS sp. z o.o. 17

18 bmp Polska Sp. z o.o. Nazwa firmy zarz¹dzaj¹cej Osoba do kontaktu bmp AG/CEEV GmbH, bmp Polska bmp Polska Sp. z o.o. Jens Spytka Katarzyna G³adek Adres Warszawa, al. Jana Paw³a II 15 Telefon Fax Adres biura regionalnego Poznañ, ul. Piekary 6/13 Ca³kowity kapita³ bêd¹cy Sektory preferowane Preferowana wielkoœæ 20 mln EURO sektor TMT, rozrywka, biotechnologie, medycyna start-up, udzia³ w prywatyzacji, miêdzynarodowe joint venture (jv), pre-ipo (inwestycja w spó³kê przed jej wejœciem na gie³dê) 0,25-5 mln USD do 3 lat gie³da krajowa, inwestor strategiczny IDS SA, K2 Internet SA, Bankier.pl SA, Internet Service SA 18

19 CARESBAC-POLSKA SA Nazwa firmy zarz¹dzaj¹cej SEAF (Small Enterprise Assistance Funds /USA/), EBRD (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), Fundusz Wspó³pracy CARESBAC-POLSKA SA Piotr Kalman Osoba do kontaktu Izabela Cichocka Adres Warszawa, ul Polna 40 Telefon Fax Adres biur regionalnych Ca³kowity kapita³ bêd¹cy 38 mln z³ Kapita³ inwestycyjny pozosta³y 10 mln z³ do zainwestowania Sektory preferowane Poznañ, ul. Zakrêt 1A handel detaliczny, sektor IT Preferowana wielkoœæ 0,2-2,5 mln z³ start-up, prywatyzacja, miêdzynarodowe j-v, pre-ipo 3-5 lat gie³da krajowa, inwestor strategiczny, sprzeda kadrze mened erskiej i pracownikom Internet Technologies, Sharp-Hanmar, BPSC, LDS 19

20 Central Poland Fund LLC Osoba do kontaktu Adres Copernicus Capital Partners, Pekao SA, EBRD, IFC (International Finance Corporation) Janusz Skrzypkowski Telefon Fax Janusz Skrzypkowski, Marek Bernatek ódÿ, ul. Tymienieckiego 30A Ca³kowity kapita³ bêd¹cy 39,78 mln z³ Sektory pomijane Preferowana wielkoœæ 2-7 mln z³ przemys³ zbrojeniowy, spirytusowy, tytoniowy, produkcja niezgodna z normami ekologicznymi start-up, miêdzynarodowe jv 3-5 lat gie³da krajowa, gie³da zagraniczna, inwestor strategiczny Nowakowski Piekarnie, NC Virtual, itelecom, Agropharm 20

21 Environmental Investment Partners Nazwa firmy zarz¹dzaj¹cej Osoba do kontaktu Adres CDC-IXIS Private Equity, EBRD, VMH, SECO (The Swiss Government s State Secretariat for Economy Affairs) Environmental Asset Management Claude Sauvageot Adam de Sola Pool Telefon Fax Konstancin, Chylice, ul. Piaskowa 12C Adres zagraniczny Strawinskylaan 3105 P.O. Box BL Amsterdam Ca³kowity kapita³ bêd¹cy Kapita³ inwestycyjny pozosta³y do zainwestowania Sektory preferowane Preferowana wielkoœæ 32 mln EURO 15 mln EURO przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska 0,5-3,5 mln EURO 3-6 lat gie³da krajowa, gie³da zagraniczna, inwestor strategiczny Prochem S.A., Finesco S.A., Detox (S³owacja), Gaz West (Rumunia) 21

22 European Renaissance Capital II/ABN AMRO Renaissance Capital Nazwa firmy zarz¹dzaj¹cej osoba do kontaktu ABN AMRO Bank, ASSET Management Partners Renaissance Partners Sp. z o.o. Kornel Spiro Witold Grabowski, Piotr Bardadi Adres krajowy Warszawa, ul. owicka 44 Telefon , Fax Adres zagraniczny Renaissance Partners Praha s.r.o., Praha 2, Blanicka 28 Ca³kowity kapita³ bêd¹cy Kapita³ inwestycyjny pozosta³y do zainwestowania 50 mln USD 48 mln USD Roczny obrót od 5 mln z³ Sektory preferowane Preferowana wielkoœæ IT, us³ugi o du ym stopniu innowacyjnoœci, firmy produkcyjne z wyraÿna przewaga konkurencyjn¹ 1-5 mln USD 3-7 lat gie³da krajowa, gie³da zagraniczna, inwestor strategiczny Bielsko Busieness Center 22

23 Fundusz Pó³nocny SA Nazwa firmy zarz¹dzaj¹cej Osoba do kontaktu SEAF, Fundusz Wspó³pracy, Fundacja na rzecz Rozwoju Rolnictwa Polskiego Fundusz Pó³nocny (North Fund) SA Sylwia Taras Sylwia Taras Adres krajowy Olsztyn, ul Linki 5/5 Telefon Fax Ca³kowity kapita³ bêd¹cy 8 mln z³ Kapita³ inwestycyjny pozosta³y 5 mln z³ do zainwestowania Minimalne zatrudnienie powy ej 5 osób Roczny obrót powy ej 0,6 mln z³ Inne Sektory preferowane Sektory pomijane Preferowana wielkoœæ 0,1-1,6 lokalizacja Polska Pó³nocna przetwórstwo rolno-spo ywcze, budownictwo, dzia³alnoœæ produkcyjna handel i us³ugi start-up, udzia³ w prywatyzacji, miêdzynarodowe jv, pre-ipo 2-5 lat gie³da krajowa, inwestor strategiczny, sprzeda kadrze mened erskiej i pracownikom 23

24 Hals Fundusz Kapita³owy Sp. z o.o. Nazwa firmy zarz¹dzaj¹cej Bank Gospodarki ywnoœciowej SA Hals Fundusz kapita³owy sp. z o.o. Udzia³owcy firmy zarz¹dzaj¹cej Bank Gospodarki ywnoœciowej SA osoba do kontaktu Marcin Zagórski Marek Cioroch Adres Gdañsk, ul. D³ugi Targ 1/7 Telefon Fax Adres biur regionalnych Warszawa, ul. Wilcza 46, tel , , , fax , Ca³kowity kapita³ bêd¹cy 26 mln z³ Kapita³ inwestycyjny pozosta³y 12 mln z³ do zainwestowania Roczny obrót mln z³ Sektory preferowane Sektory pomijane Preferowana wielkoœæ 1-4 mln z³ sektor rolno-spo ywczy przemys³ tytoniowy, spirytusowy 2-5 lat gie³da krajowa, inwestor strategiczny, sprzeda kadrze mened erskiej i pracownikom ZPNO w Burkatowie Sp. z o.o., ASPROD Sp. z o.o., TB Opakowania Sp. z o.o. 24

25 Innova / 3 L.P. Nazwa firmy zarz¹dzaj¹cej Osoba do kontaktu Adres europejscy inwestorzy instytucjonalni Innova Capital LLC Telefon Fax Ca³kowity kapita³ bêd¹cy Kapita³ inwestycyjny pozosta³y do zainwestowania Preferowana wielkoœæ Steven J. Buckley, Robert L. Conn Steven J. Buckley, Robert L. Conn Warszawa, ul. Waliców 11, budynek Aurum 150 mln EURO 150 mln EURO Udzia³ w prywatyzacji, miêdzynarodowe jv, pre-ipo, inne 5-15 mln EURO 3-8 lat inwestor strategiczny Globtel (us³ugi GSM na S³owacji) 25

26 Innova/98 L.P. Nazwa firmy zarz¹dzaj¹cej osoba do kontaktu Adres krajowy amerykañscy inwestorzy instytucjonalni Innova Capital LLC Telefon Fax Ca³kowity kapita³ bêd¹cy Kapita³ inwestycyjny pozosta³y do zainwestowania Sektory preferowane Preferowana wielkoœæ Steven J. Buckley, Robert L. Conn Steven J. Buckley, Robert L. Conn Warszawa, ul. Waliców 11, budynek Aurum 125 mln USD 10 mln USD sektor TMT prywatne, prywatyzowane, miêdzynarodowe jv, pre-ipo 5-12 mln USD 3-8 lat gie³da zagraniczna, inwestor strategiczny Ceramika Gres, Carman, Liberty, MobilRom 26

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Konferencja pt. Potęga rozwoju rozwój do potęgi. Drogi innowacyjnych MSP po kapitał Poznań, 27.11.2014 dr Aleksandra Szulczewska-Remi

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

MODELE INWESTYCYJNE JAK MINIMALIZOWAĆ RYZYKO. Michał Przybyłowski Gdańsk, 14 luty 2014

MODELE INWESTYCYJNE JAK MINIMALIZOWAĆ RYZYKO. Michał Przybyłowski Gdańsk, 14 luty 2014 MODELE INWESTYCYJNE JAK MINIMALIZOWAĆ RYZYKO Michał Przybyłowski Gdańsk, 14 luty 2014 RYZYKA INWESTYCYJNE Zaniechanie działań Działanie na szkodę Błędna strategia Brak motywacji Czynniki niezależne Brak

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólny spis treœci

1.1 Ogólny spis treœci Ogólny spis treœci.. Ogólny spis treœci. Spis treœci i wykazy. Ogólny spis treœci.2 Informacje o autorach.3 Wykaz autorów.4 Recenzje ksi¹ ek 2. Wprowadzenie i aktualnoœci 2. Spis treœci 2.2 Istota controllingu.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki,

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki, 31.12.2012 Z dniem 1 stycznia 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji: I. Wykaz zmian w Prospekcie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. INFORMACJE DOTYCZÑCE EMITENTA 1.1. NAZWA I SIEDZIBA EMITENTA Bank Zachodni Spó ka Akcyjna Wroc aw Rynek 9/11, 50-950 Wroc aw telefon:

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Współczesna bankowość detaliczna

Współczesna bankowość detaliczna Tytuł: Współczesna bankowość detaliczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: "Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 242710 Temat: Środki na rozwój firmy, jak je pozyskać? - alternatywne źródła, praktyczne warsztaty 22-23 Czerwiec Warszawa, Centrum Konferencyjne Rondo 1,

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2007 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KRYZYSU FINANSOWEGO W STREFIE EURO NA SEKTOR BANKOWY W POLSCE

WPŁYW KRYZYSU FINANSOWEGO W STREFIE EURO NA SEKTOR BANKOWY W POLSCE WPŁYW KRYZYSU FINANSOWEGO W STREFIE EURO NA SEKTOR BANKOWY W POLSCE Redakcja naukowa Błażej Lepczyński Gdańsk, grudzień 2012 r. Spis treści WSTĘP 7 Charakter i przebieg europejskiego kryzysu bankowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MLP GROUP S.A. KONFERENCJA PRASOWA

MLP GROUP S.A. KONFERENCJA PRASOWA MLP GROUP S.A. KONFERENCJA PRASOWA 23 marca 2011 roku Zastrzeżenie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

BBI Capital NFI S.A.

BBI Capital NFI S.A. BBI Capital NFI S.A. Inwestujemy w innowacje Praktyczne aspekty współpracy z funduszem VC Piotr Sławski Poznań 22.09.2007r. Kim jesteśmy? Grupa inwestycyjna powołana do życia w latach 90-tych przez zaprzyjaźnionych

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1/5 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: TELIANI VALLEY POLSKA S.A. tel./fax: +48 71 339 25 09 Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo