Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Warszawa 2002 Wydawnictwo Naukowe PWN, s Fundusze inwestycyjne na Êwiecie istniejà praktycznie od poczàtku dwudziestego wieku. Szerszà uwag przyciàgn y jednak dopiero po 1971 r., kiedy w USA zacz - y powstawaç pierwsze fundusze rynku pieni nego, a ich szczególny rozwój nastàpi w latach dziewi çdziesiàtych dwudziestego wieku. Obecnie w wysoko rozwini tych gospodarkach fundusze inwestycyjne zalicza si do najbardziej znaczàcych inwestorów instytucjonalnych z powodu dysponowania ogromnymi kwotami kapita u i d ugoterminowych inwestycji. Ich wysoka pozycja na rynku kapita owym wynika z zasady wspólnego inwestowania, zgodnie z którà dzia ajà 1. Wspólne inwestowanie pozwala mi dzy innymi przezwyci yç barier niedoboru Êrodków, z którà boryka si indywidualny inwestor, a tak e zwalnia go z systematycznego Êledzenia tendencji rynkowych i samodzielnego podejmowania operacyjnych decyzji inwestycyjnych. Zaletà inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne jest równie wymóg zarzàdzania nimi przez specjalistyczne firmy mened erskie (asset management). Firmy te muszà mieç wykwalifikowanà kadr specjalistów (doradców inwestycyjnych), niezb dne doêwiadczenie w zakresie funkcjonowania rynku finansowego oraz sprawdzone strategie inwestycyjne. W Polsce fundusze inwestycyjne istniejà od 1992 r. Od tego czasu znacznie si rozwin y. W 2004 r. nastàpi a istotna zmiana przepisów prawnych regulujàcych organizacj i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zmian t spowodowa o przystàpienie Polski do Unii Europejskiej. Fundusze te mogà obecnie dzia aç jako: fundusze otwarte, specjalistyczne fundusze otwarte, fundusze zamkni te oraz fundusze o szczególnej konstrukcji lub szczególnego typu. Podstawowym celem artyku u jest przedstawienie zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce, które mogà dzia aç po 1 maja 2004 r. Zostanà tak e zaprezentowane rozwa ania o niektórych problemach rozwoju rynku tych funduszy po wejêciu Polski do Unii Europejskiej, zw aszcza w kontekêcie mo liwoêci funkcjonowania funduszy zagranicznych w Polsce. Ogólne zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce Fundusze inwestycyjne majàce swà siedzib w Polsce sà tworzone i dzia ajà na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 2. Do g ównych celów nowej ustawy nale y dostosowanie polskiego prawa do regulacji UE odnoszàcych si do funduszy inwestycyjnych. Ustawodawstwo europejskie w tym zakresie to zbiór dyrektyw, zwany w skrócie UCITS III (Undertaking Collective Investments in Transferable Securities). Zawierajà one regulacje majàce wprowadziç harmonizacj i pewnà standaryzacj przyj tych rozwiàzaƒ prawnych, gdy w paƒstwach Unii przepisy te rozwija y si niezale nie. Przepisy nowej polskiej ustawy o funduszach inwestycyjnych majà na celu u atwienie swobodnego przep ywu kapita u w ramach europejskiego rynku us ug finansowych. G ówna zmiana polega na tym, e w Polsce mogà byç dystrybuowane jednostki funduszy z innych krajów UE, a fundusze polskie na zasadzie 2 Zob. ustawa z dnia r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. nr 146, poz Jest to ju trzecia ustawa w tym zakresie, gdy pierwsza pochodzi a z 1991 r., a druga z 1997 r.

2 28 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT paêdziernik 2005 wzajemnoêci mogà dystrybuowaç swoje jednostki w krajach UE. Ustawa umo liwia krajowym funduszom równie oferowanie nowych produktów na rynku, które do tej pory by y niedost pne dla polskiego inwestora. Rozszerzono tak e przedmiot dzia alnoêci Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) o zarzàdzanie aktywami (asset management) oraz doradztwo i umo liwiono tworzenie funduszy o formie i konstrukcji odpowiadajàcych funduszom zagranicznym. Spowodowano te zmniejszenie kosztów funkcjonowania funduszy, aby prowadzàce je polskie podmioty (TFI) mog y skutecznie konkurowaç z podmiotami europejskimi. Nie wszystko jednak uda o si w tym zakresie zrobiç. Wprowadzono np. przepis nakazujàcy polskim towarzystwom funduszy inwestycyjnych spe nianie wy szych norm adekwatnoêci kapita owej ni w UE. Normy te regulujà wzrost kapita u w asnego w miar wzrostu aktywów funduszu prowadzonego przez towarzystwo. Mo e to doprowadziç do sytuacji, w której zamiast podnosiç kapita w firmie prowadzàcej fundusz majàcej siedzib w Polsce jej udzia owcy raczej przeniosà jej siedzib tam, gdzie takie wymogi sà ni sze lub nie ma ich w ogóle. Dodatkowo ustawa dosyç rygorystycznie okreêla mo liwoêci inwestowania Êrodków w asnych towarzystw inwestycyjnych. Mogà one je inwestowaç w lokaty bankowe, bony skarbowe i dzia alnoêç agenta transferowego. Fundusze inwestycyjne z siedzibà w Polsce mogà zebrane Êrodki inwestowaç w okreêlone w ustawie papiery wartoêciowe, instrumenty rynku pieni nego i inne prawa majàtkowe. Uczestnikami funduszy mogà byç osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niemajàce osobowoêci prawnej, które wp acajàc Êrodki nabywajà jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne. Ârodki do funduszu inwestycyjnego mogà byç wnoszone w gotówce lub papierach wartoêciowych dopuszczonych do publicznego obrotu, je eli zezwala na to statut. Ârodki te mo na tak e wnosiç poprzez papiery wartoêciowe niedopuszczone do publicznego obrotu oraz udzia y w spó kach z ograniczonà odpowiedzialnoêcià, pod warunkiem e ustawa i statut funduszu dopuszczajà takà mo liwoêç. Fundusz inwestycyjny jest zobligowany do wyceny swoich aktywów, ich wartoêci netto oraz wartoêci aktywów przypadajàcych na jednostk uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny. Wyceny dokonuje si wed ug wartoêci rynkowej z dnia wyceny. Rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego mo e byç prowadzony wy àcznie przez depozytariusza. Mo e nim byç bank krajowy lub oddzia banku zagranicznego z siedzibà w Polsce, je eli fundusze w asne takiego podmiotu wynoszà co najmniej 100 mln z. Depozytariuszem mo e tak e byç Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych. Fundusze inwestycyjne mogà byç zak adane i reprezentowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zorganizowane w formie spó ki akcyjnej, na której utworzenie potrzebna jest zgoda Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d (KPWiG). Spó ka taka, majàca siedzib na terytorium Polski, mo e zarzàdzaç rodzinà funduszy, z tym e utworzenie jednego funduszu wymaga zebrania wp at w wysokoêci co najmniej 4 mln z. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarzàdza funduszami odp atnie oraz mo e emitowaç akcje wy àcznie imienne, o ile nie sà one dopuszczone do obrotu publicznego. Za zgodà Komisji towarzystwo mo e rozszerzyç swojà dzia alnoêç o zarzàdzanie cudzym pakietem papierów wartoêciowych na zlecenie (asset management) oraz doradztwo w zakresie obrotu papierami wartoêciowymi. Mo e tak e zleciç zarzàdzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub cz Êcià jego aktywów, ale tylko podmiotowi prowadzàcemu dzia alnoêç maklerskà lub wyspecjalizowanemu podmiotowi majàcemu odpowiednie uprawnienia, np. w zakresie zarzàdzania nieruchomoêciami mo e to zrobiç towarzystwo zarzàdzajàce funduszem lokujàcym aktywa w nieruchomoêci. Na terytorium Polski jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze inwestycyjne mogà byç zbywane i odkupywane bezpoêrednio lub za poêrednictwem firmy zarzàdzajàcej funduszem bàdê domu maklerskiego, a tak e za poêrednictwem innych podmiotów, je eli wyrazi na to zgod Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d. Oznacza to mo liwoêç nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa za poêrednictwem osób fizycznych, jednak osoby te nie mogà przyjmowaç wp at ani dokonywaç wyp at. Uczestnicy funduszu inwestycyjnego mogà równie przekazywaç zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w formie elektronicznej. Fundusze chcà zwi kszyç wykorzystanie Internetu do sprzeda y jednostek oraz w wi kszym stopniu wykorzystaç dystrubutorów zewn trznych. Chcà tak e poprawiç skutecznoêç sprzedawania jednostek funduszy przez domy maklerskie. Na koniec 2004 r. zgod Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d na prowadzenie sprzeda y jednostek uczestnictwa funduszy mia y w Polsce 82 podmioty, w tym 21 banków komercyjnych, 25 banków spó dzielczych oraz 18 domów maklerskich. Wed ug tych samych zasad, które opisano powy- ej, swoje tytu y uczestnictwa w Polsce (zasada jednolitej licencji) mogà dystrybuowaç fundusze inwestycyjne otwarte, majàce siedzib w paƒstwie cz onkowskim Unii Europejskiej oraz nale àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a tak e w paƒstwie nale àcym do OECD (Organizacja Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju) innym ni paƒstwo cz onkowskie UE. Nie muszà wówczas ubiegaç si o zgod Komisji Papierów Warto- Êciowych i Gie d, ale sà zobowiàzane powiadomiç jà o takim zamiarze na dwa miesiàce przed rozpocz ciem dystrybucji. Komisji przys uguje jedynie prawo sprzeciwu, jeêli uzna, e dzia alnoêç funduszu jest niezgod-

3 BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 29 na z polskim prawem. Podobnie w paƒstwach UE mo- e dzia aç fundusz inwestycyjny majàcy siedzib w Polsce. Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne mogà byç dzielone, wed ug zasad okreêlonych w statucie, na równe cz Êci w razie wystàpienia takiej koniecznoêci (podobnie jest dokonywany split akcji). Wed ug tych samych zasad mo na àczyç jednostki uczestnictwa tej samej kategorii oraz certyfikaty inwestycyjne reprezentujàce jednakowe prawa majàtkowe (reverse split). Fundusz inwestycyjny w Polsce mo e byç utworzony, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d, jako: 1) fundusz otwarty, 2) specjalistyczny fundusz otwarty, 3) fundusz zamkni ty. Otwarty fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny otwarty stale emituje jednostki uczestnictwa, które zbywa swoim uczestnikom, jak równie odkupuje je, gdy zg aszajà si z takim àdaniem. Ich liczba jest nieograniczona, jednak nie sà one papierami wartoêciowymi w myêl ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartoêciowymi. Odkupione jednostki podlegajà automatycznie umorzeniu. Jednostki uczestnictwa nie mogà byç zbywane przez uczestnika funduszu na rzecz osób trzecich, ale mogà byç dziedziczone. Zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa przez fundusz odbywa si z cz stotliwoêcià okreêlonà w statucie, ale nie rzadziej ni raz na 7 dni. Cena zbycia i odkupywania jednostki uczestnictwa wynika z podzielenia wartoêci aktywów netto funduszu przez liczb jednostek wynikajàcych z rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny. Cena ta jest odpowiednio powi kszana lub pomniejszana o op aty, które pobiera fundusz od swych uczestników. Zbycie oraz odkupienie jednostek uczestnictwa nast puje w momencie wpisania do rejestru uczestników, prowadzonego przez fundusz, liczby jednostek nabytych za dokonanà wp at lub odkupionych, wraz z odnotowaniem nale nej za nie kwoty. Przyj to zasad, e wartoêç aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego nie mo e byç ni sza od 2 mln z. Je eli wystàpi taka sytuacja, to fundusz taki podlega rozwiàzaniu. Informacje o ka dym przypadku zmniejszenia si wartoêci aktywów netto funduszu poni ej poziomu 2,5 mln z fundusz powinien niezw ocznie podaç do wiadomoêci publicznej w sposób okreêlony w statucie. Fundusz inwestycyjny otwarty mo e inwestowaç zebrane Êrodki w papiery skarbowe, Narodowego Banku Polskiego oraz instrumenty rynku pieni nego i papiery wartoêciowe wyst pujàce w obrocie publicznym krajowym lub na zagranicznym rynku regulowanym albo takie, których dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w terminie nie d u szym ni rok od daty emisji, a wi c na rynku wtórnym i pierwotnym. Mogà to byç tak e inwestycje w instrumenty rynku pieni nego i papiery wartoêciowe inne ni okreêlone powy- ej, jednak ich àczna wartoêç nie mo e przewy szaç 10% wartoêci aktywów funduszu. Lokowanie w papiery wartoêciowe lub instrumenty rynku pieni nego wyst pujàce w obrocie na rynku zorganizowanym oraz takie, których dopuszczenie do takiego rynku jest zapewnione w paƒstwie nienale àcym do OECD, wymaga zgody Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d. Fundusz mo e równie lokowaç swoje Êrodki w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalnoêci nieprzekraczajàcym roku, p atne na àdanie lub takie, które mo na wycofaç przed terminem zapadalnoêci. Je eli sà to lokaty w banku zagranicznym, to powinien podlegaç nadzorowi w aêciwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak okreêla prawo Unii Europejskiej. Fundusz inwestycyjny otwarty nie mo e ulokowaç wi cej ni 25% wartoêci swoich aktywów w listy zastawne jednego banku hipotecznego, a àczna suma lokat w listy zastawne nie mo e przekraczaç 80% jego aktywów. Fundusz inwestycyjny otwarty mo e równie lokowaç swe Êrodki w instrumenty pochodne, pod warunkiem e: a) sà one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Polsce lub kraju nale àcym do UE, albo innym rynku zorganizowanym, wymienionym w statucie, b) majà na celu sprawne zarzàdzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwiàzanego ze zmianà cen bàdê wartoêci posiadanych papierów wartoêciowych, kursów walut w zwiàzku z posiadanymi lokatami i wysokoêcià stóp procentowych w zwiàzku z lokatami w depozyty i inne papiery d u ne, c) sà zgodne z celem funduszu okreêlonym w statucie. Fundusz mo e tak e inwestowaç w instrumenty pochodne niewystandaryzowane, jednak przy inwestycjach w instrumenty pochodne w ogóle fundusz jest zobligowany do opracowania i wprowadzenia odpowiednich procedur podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz monitorowania i mierzenia w ka dym czasie ryzyka inwestycyjnego swego portfela. W limitach inwestycyjnych, obowiàzujàcych otwarty fundusz inwestycyjny, posiadane w portfelu instrumenty pochodne uwzgl dnia si wed ug wartoêci instrumentów bazowych, czyli tych, które sà podstawà konstrukcji instrumentów pochodnych. Fundusz mo e te nabywaç jednostki uczestnictwa od innych funduszy otwartych majàcych siedzib w Polsce lub za granicà, przy czym w tym ostatnim przypadku tytu y uczestnictwa muszà

4 30 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT paêdziernik 2005 byç oferowane publicznie i umarzane na àdanie uczestnika. àczna wartoêç lokat dokonywanych za po- Êrednictwem innych funduszy otwartych nie mo e przewy szaç 10% wartoêci aktywów danego funduszu. Sà jeszcze inne ograniczenia nak adane na inwestowanie Êrodków przez fundusz inwestycyjny otwarty. Fundusz taki nie mo e np. lokowaç wi cej ni 5% wartoêci swoich aktywów w papiery wartoêciowe jednego emitenta i wierzytelnoêci wobec niego. Kwota ta mo e si zwi kszyç do 10%, je eli w sumie wartoêç takich lokat nie przekroczy 40% wartoêci aktywów funduszu oraz gdy jego statut na to zezwala. WartoÊç lokat funduszu mo e wzrosnàç do 35% jego aktywów, jeêli emitentami papieru wartoêciowego lub jego gwarantami sà: Skarb Paƒstwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorzàdu terytorialnego z Polski lub paƒstwa cz onkowskiego UE, paƒstwo nale àce do Unii Europejskiej lub Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju, mi dzynarodowa instytucja finansowa, której cz onkiem jest Polska lub przynajmniej jedno z paƒstw UE. Statut funduszu mo e jeszcze zezwalaç na przekroczenie tego limitu, ale musi jednoczeênie wskazaç na emitenta, w którego papiery wartoêciowe mo na inwestowaç, lub ich gwaranta. Ponadto fundusz inwestycyjny otwarty nie mo e lokowaç wi cej ni 20% wartoêci swoich aktywów w depozyty w jednym banku krajowym lub jednej instytucji kredytowej. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty dzia a wed ug tych samych zasad, które odnoszà si do funduszu otwartego. Ró nica mi dzy nimi sprowadza si do tego, e statut funduszu specjalistycznego mo e zezwalaç na dokonywanie wp at papierami wartoêciowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu, które uczestnicy nabyli na zasadach preferencyjnych lub nieodp atnie, np. w wyniku procesu prywatyzacji przedsi biorstwa. Inna ró nica polega na tym, e specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mo e lokowaç powy ej 20%, ale nie wi cej ni 50%, wartoêci swoich aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytu uczestnictwa funduszu zagranicznego bàdê instytucji wspólnego inwestowania majàcej siedzib za granicà, o ile oferuje ona publicznie emitowane tytu y uczestnictwa i umarza je na àdanie uczestnika, pod warunkiem e statut funduszu przewiduje takie mo liwoêci. Kwoty te mogà byç podwy szone nawet do 100% wartoêci aktywów, je eli b dzie to wynikaç z zasad polityki inwestycyjnej funduszu, np. fundusz inwestuje w instrumenty rynku zagranicznego. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego mo e tak e przewidywaç utworzenie organu kontrolnego w postaci rady inwestorów. W jej sk ad mo- e wchodziç uczestnik reprezentujàcy ponad 5% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa danego funduszu lub uczestnicy funduszu, reprezentujàcy àcznie ponad 5% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa tego funduszu, majà prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów, je eli statut na to zezwala. Rada rozpoczyna dzia alnoêç, gdy co najmniej trzy osoby spe niajà powy sze warunki. Ka da jednostka uczestnictwa posiadana przez cz onka rady daje prawo do jednego g osu w radzie. Celem dzia ania rady inwestorów jest kontrolowanie realizacji celu inwestycyjnego funduszu, polityki inwestycyjnej oraz stosowania si do ograniczeƒ inwestycyjnych zapisanych w przepisach prawa. Zarówno otwarte, jak i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte mogà si àczyç, je eli sà prowadzone przez to samo towarzystwo inwestycyjne i jeêli zezwoli na to Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d. Fundusze sà àczone poprzez przeniesienie majàtku funduszu przejmowanego do funduszu przejmujàcego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmujàcego w zamian za posiadane jednostki w funduszu przejmowanym. Przej cie jednostek uczestnictwa odbywa si bez dodatkowych op at dla uczestników funduszu przejmowanego. Fundusz inwestycyjny zamkni ty Fundusz inwestycyjny zamkni ty emituje certyfikaty inwestycyjne, podlegajàce albo niepodlegajàce wprowadzeniu do publicznego obrotu, w zale noêci od tego, jak okreêla to statut. Dopuszczanie certyfikatów inwestycyjnych do publicznego obrotu i nast pnie obrót nimi, który mo e si odbywaç na rynku gie dowym lub regulowanym rynku pozagie dowym, podlegajà ustawie o publicznym obrocie papierami wartoêciowymi. Certyfikaty inwestycyjne sà wi c okreêlonymi papierami wartoêciowymi. Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d, wydajàc zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkni tego, dopuszcza zarazem jego certyfikaty inwestycyjne pierwszej emisji do publicznego obrotu. Fundusz jest natomiast zobowiàzany wprowadzaç do tego obrotu ka dà kolejnà emisj certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkni tego majà charakter niepodzielnego papieru wartoêciowego emitowanego w formie imiennej lub na okaziciela, z tym e do obrotu publicznego mogà byç dopuszczane tylko certyfikaty na okaziciela. Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela danego funduszu reprezentujà jednakowe prawa, chyba e fundusz ten ma charakter funduszu sekurytyzacyjnego. Statut funduszu inwestycyjnego zamkni tego mo e natomiast przyznawaç certyfikatom imiennym kolejnych serii ró ne uprawnienia. Mogà one np. ró niç si sposobem pobierania op at obcià ajàcych aktywa funduszu, wysoko-

5 BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 31 Êcià udzia u w dochodach funduszu lub wysokoêcià udzia u w aktywach netto funduszu w przypadku jego likwidacji. Ka demu certyfikatowi inwestycyjnemu przys uguje prawo do jednego g osu, a certyfikaty imienne mogà byç uprzywilejowane w tym prawie, z tym e jednemu certyfikatowi mo na przyznaç nie wi cej ni dwa g osy. Z kolei zbycie certyfikatu imiennego mo e byç ograniczone. Mo e ono np. wymagaç zgody zgromadzenia inwestorów danego funduszu inwestycyjnego zamkni tego lub statut mo e definiowaç to ograniczenie w inny sposób. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkni tego niepodlegajàce wprowadzeniu do publicznego obrotu mogà mieç form materialnà (odpowiedniego dokumentu) lub zdematerializowanà, czyli funkcjonowaç tylko w postaci odpowiedniego zapisu elektronicznego. Emisja certyfikatów inwestycyjnych niepodlegajàcych wprowadzeniu do publicznego obrotu mo e si odbywaç albo poprzez proponowanie ich nabycia skierowane bez wykorzystania Êrodków masowego przekazu do nie wi cej ni 300 osób albo poprzez publicznà subskrypcj, bez stosowania ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartoêciowymi. W tym ostatnim przypadku emitent powinien w terminie 7 dni przed rozpocz ciem subskrypcji powiadomiç pisemnie Komisj Papierów WartoÊciowych i Gie d o emisji, a cena emisyjna jednego certyfikatu inwestycyjnego powinna byç nie mniejsza ni równowartoêç euro (wed ug Êredniego kursu NBP z dnia z o enia zawiadomienia). Poniewa fundusz inwestycyjny zamkni ty mo e dokonywaç wielokrotnych emisji certyfikatów inwestycyjnych, przyj to zasad, e danà emisj uwa a si za zamkni tà, je eli dokonano wp at na wszystkie wyemitowane certyfikaty w terminie okreêlonym w statucie i prospekcie emisyjnym. Nie mo e on byç jednak d u szy ni dwa miesiàce od daty rozpocz cia przyjmowania zapisów na certyfikaty. Ka da nast pna emisja jest mo liwa dopiero po zamkni ciu poprzedniej. Je eli emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkni tego nie b dzie podlegaç wprowadzeniu do publicznego obrotu, nie ma wymogu sporzàdzania prospektu emisyjnego. Fundusz powinien jedynie do propozycji nabycia do àczyç informacj, gdzie mo na zapoznaç si ze statutem oraz warunki emisji, które powinny przede wszystkim okreêlaç czynniki ryzyka zwiàzane z emisjà certyfikatów oraz zawieraç podstawowe dane o emitencie i emisji, a tak- e zbadane przez audytora sprawozdanie finansowe funduszu za ostatni rok obrotowy w przypadku drugiej i nast pnych emisji certyfikatów inwestycyjnych. Taka forma emisji certyfikatów inwestycyjnych jest taƒsza od emisji publicznej, a tak e mo e byç taƒsza ni pozyskiwanie Êrodków na dzia alnoêç przedsi biorstw z innych êróde, np. poprzez emisj akcji, obligacji, a nawet kredyt. Fundusz inwestycyjny zamkni ty organizujàcy emisje certyfikatów inwestycyjnych bez koniecznoêci wprowadzania ich do obrotu publicznego mo e wi c mieç charakter funduszu venture capital skierowanego do ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Firmy takie cz sto nie majà wystarczajàcych Êrodków na realizacj swoich przedsi wzi ç, które dodatkowo mogà byç obarczone znacznym ryzykiem, a emisja akcji lub pozyskanie kredytu sà albo za drogie, albo w ogóle niemo liwe. Statut funduszu inwestycyjnego zamkni tego mo- e przewidywaç wnoszenie wp at na certyfikaty inwestycyjne w postaci papierów wartoêciowych lub udzia- ów w spó kach z ograniczonà odpowiedzialnoêcià, jednak powinny one najpierw zostaç wycenione wed ug metody przyj tej przez fundusz do wyceny aktywów netto. Statut ten mo e równie przyznawaç dotychczasowym posiadaczom certyfikatów inwestycyjnych prawo pierwszeƒstwa do nabycia certyfikatów kolejnych emisji. Ponadto certyfikaty inwestycyjne imienne mogà byç wydawane przed op aceniem w ca- oêci ich ceny emisyjnej. Je eli natomiast cena ta nie zostanie zap acona w ca oêci w terminie okreêlonym przez statut, to dany certyfikat podlega umorzeniu. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych drugiej emisji i nast pnych jest ustalana wed ug wyceny aktywów netto funduszu, sporzàdzanej z cz stotliwo- Êcià okreêlonà w statucie, jednak nie rzadziej ni raz na 3 miesiàce oraz na siedem dni przed rozpocz ciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji, a tak e w dniu wykupywania certyfikatów. Nie mo e ona byç ni sza od wartoêci tych aktywów przypadajàcej na jeden taki certyfikat wed ug ostatniej wyceny aktywów poprzedzajàcych przyjmowanie zapisów na ich kolejnà emisj. Przy wydawaniu certyfikatów mogà byç pobierane op aty manipulacyjne, jednak nie mogà one byç sk adnikiem ceny emisyjnej. Fundusz inwestycyjny zamkni ty nie mo e przeprowadzaç wykupu wczeêniej wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych, chyba e statut funduszu na to zezwala. Wówczas wykupowi mogà podlegaç jedynie certyfikaty w pe ni op acone, a statut powinien okre- Êlaç przes anki, tryb i warunki takiego wykupu, jak równie terminy i sposób og aszania informacji o wykupie. Fundusz mo e tak e wykupiç certyfikat inwestycyjny na àdanie uczestnika funduszu. Cen wykupywanego certyfikatu inwestycyjnego okreêla si wed ug wyceny aktywów netto przeprowadzonej na dzieƒ wykupu. Wykupiony certyfikat inwestycyjny podlega umorzeniu z mocy prawa. Przy wykupie mo e byç równie pobierana okreêlona op ata manipulacyjna. Fundusz inwestycyjny zamkni ty w Polsce mo e lokowaç swoje aktywa w: 1) papiery wartoêciowe, 2) wierzytelnoêci, z wyjàtkiem wierzytelnoêci wobec osób fizycznych, chyba e jest to fundusz sekurytyzacyjny lub fundusz aktywów niepublicznych,

6 32 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT paêdziernik ) waluty, pod warunkiem e waluta obca jednego paƒstwa lub euro nie b dà stanowiç wi cej ni 20% wartoêci aktywów, 4) udzia y w spó kach z ograniczonà odpowiedzialnoêcià, 5) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, 6) prawa majàtkowe, których cena zale y bezpo- Êrednio lub poêrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, okreêlonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkoêci produkcji, dopuszczonych do obrotu na gie dach towarowych, 7) instrumenty rynku pieni nego. Wszystkie wymienione wy ej instrumenty muszà byç zbywalne. Warunkiem jest tak e, e papiery wartoêciowe lub instrumenty rynku pieni nego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnoêci wobec niego i udzia y w nim nie mogà stanowiç àcznie wi cej ni 20% wartoêci aktywów funduszu. Ograniczenia tego si nie stosuje, je eli emitentem, por czycielem lub gwarantem wyemitowanych papierów wartoêciowych sà Skarb Paƒstwa, Narodowy Bank Polski, paƒstwa nale àce do OECD albo mi dzynarodowe instytucje finansowe, których cz onkiem jest Polska lub przynajmniej jedno z paƒstw nale àcych do OECD. Fundusz inwestycyjny zamkni ty mo e równie lokowaç swoje aktywa w depozyty w banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej. àcznie lokaty te nie mogà stanowiç wi cej ni 20% wartoêci aktywów funduszu. Fundusz inwestycyjny zamkni ty mo e tak e inwestowaç swe Êrodki w listy zastawne wyemitowane przez bank hipoteczny, pod warunkiem e wartoêç inwestycji w jednym banku hipotecznym nie przekroczy 25% wartoêci aktywów funduszu. Mo e tak e nabywaç jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych lub tytu y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib poza granicami Polski, pod warunkiem, e Êrodki ulokowane w instrumentach jednego emitenta nie przekroczà 50% wartoêci aktywów w funduszu. Statut funduszu mo e jednak zezwalaç na przekroczenie tego limitu, nawet do 100%, ale musi to wynikaç z zasad polityki inwestycyjnej funduszu prowadzàcej do osiàgni cia przyj tego celu inwestycyjnego. Fundusz inwestycyjny zamkni ty mo e nabywaç jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarzàdzanych przez to samo towarzystwo inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, poza pierwszà emisjà, innego funduszu wchodzàcego w sk ad tego samego towarzystwa, pod warunkiem e inwestycja w certyfikaty nie przekroczy 20% wartoêci aktywów funduszu. Towarzystwo nie ma prawa pobieraç wynagrodzenia od tych dwóch ostatnich inwestycji ani obcià- aç dany fundusz kosztami dokonywania lokat. Istotnà nowoêcià zapisanà w ustawie o funduszach inwestycyjnych z 2004 r. jest mo liwoêç lokowania Êrodków przez fundusz inwestycyjny zamkni ty w nieruchomoêci (grunty, budynki, lokale), statki morskie oraz prawo u ytkowania wieczystego, z tym e na ka dà z tych lokat fundusz nie mo e przeznaczyç àcznie wi cej ni 25% swoich aktywów, a nieruchomoêci muszà mieç uregulowany stan prawny i nie mogà byç przedmiotem zabezpieczenia ani egzekucji. Takie inwestycje funduszu powinien wyceniaç zespó co najmniej trzech uprawnionych rzeczoznawców majàtkowych wybranych przez rad nadzorczà towarzystwa inwestycyjnego prowadzàcego dany fundusz. Wycena ta powinna byç robiona na miesiàc przed zawarciem umowy kupna tych aktywów oraz po up ywie 2 lat od sporzàdzenia poprzedniej wyceny, chyba e wystàpi y okolicznoêci powodujàce istotnà zmian wartoêci tych aktywów. Ponadto nie rzadziej ni raz na pó roku powinno si dokonywaç aktualizacji wartoêci powy szych aktywów z uwzgl dnieniem zmian cen na rynku. W funduszu inwestycyjnym zamkni tym dzia a równie rada inwestorów, jako organ kontrolny lub zgromadzenie inwestorów. G ównymi zadaniami rady sà: kontrola realizacji celu inwestycyjnego funduszu i jego polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeƒ w inwestowaniu Êrodków. Do rady inwestorów mogà byç wybrani jedynie uczestnicy funduszu, którzy posiadajà ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów danego funduszu, wyrazili pisemnà zgod na udzia w radzie i na rachunku papierów inwestycyjnych dokonali blokady ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów. Rada inwestorów rozpoczyna dzia alnoêç, gdy co najmniej trzech cz onków spe ni o powy sze warunki. Tryb dzia ania rady jest okreêlony przez statut funduszu. Statut ten okreêla równie sposób i warunki zwo ywania zgromadzenia inwestorów oraz podejmowania uchwa przez to zgromadzenie. Mo e byç ono zwo ywane przez towarzystwo inwestycyjne zarzàdzajàce danym funduszem inwestycyjnym zamkni tym z w asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek uczestników funduszy posiadajàcych co najmniej 10% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ten fundusz. Je eli statut funduszu nie stanowi inaczej, zgromadzenie inwestorów jest w adne podjàç decyzj inwestycyjnà dotyczàcà ulokowania Êrodków, których wartoêç przekracza 15% wartoêci aktywów funduszu. Ponadto zgromadzenie inwestorów wyra a zgod na zmian depozytariusza funduszu, emisj nowych certyfikatów inwestycyjnych, emisj obligacji oraz zmian statutu funduszu w zakresie wy àczenia prawa pierwszeƒstwa do nabycia nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych.

7 BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 33 Szczególne typy funduszy inwestycyjnych Poza omówionymi wy ej trzema podstawowymi rodzajami funduszy inwestycyjnych, którymi by y: fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz fundusz inwestycyjny zamkni ty, ustawa o funduszach inwestycyjnych dopuszcza jeszcze fundusze inwestycyjne o szczególnej konstrukcji oraz szczególne typy funduszy inwestycyjnych. Do funduszy ze szczególnà konstrukcjà ustawa zalicza: 1. Fundusze inwestycyjne z ró nymi kategoriami jednostek uczestnictwa. Mogà nimi byç fundusze otwarte lub specjalistyczne fundusze otwarte, których zbywane jednostki uczestnictwa b dà si ró niç sposobem pobierania op at manipulacyjnych lub op at obcià- ajàcych aktywa funduszu. Statut takiego funduszu powinien okreêlaç kategorie zbywanych jednostek uczestnictwa przez wskazanie wynikajàcych z nich praw i obowiàzków. Jednostki te mo na àczyç, ale tylko w ramach tej samej kategorii. 2. Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami (umbrella funds). Fundusz inwestycyjny zarówno otwarty, specjalistyczny otwarty, jak i zamkni ty mo e prowadziç dzia alnoêç jako fundusz sk adajàcy si z subfunduszy, z których ka dy mo e stosowaç innà polityk inwestycyjnà, ale nie mo e mieç osobowoêci prawnej. Ka dy z wydzielonych funduszy obowiàzany jest przestrzegaç osobno, omówionych wczeêniej, limitów inwestycyjnych przypisanych do poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych. W sk ad portfela inwestycyjnego jednego subfunduszu nie mogà wchodziç jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego subfunduszu wydzielonego przez ten sam fundusz inwestycyjny. Tak e zobowiàzania wynikajàce z danego subfunduszu, jak równie ich egzekucja mogà byç prowadzone z aktywów subfunduszu, z którego wynikajà te zobowiàzania. Zobowiàzania dotyczàce ca ego funduszu obcià ajà natomiast poszczególne fundusze prowadzone przez ten fundusz, proporcjonalnie do udzia u wartoêci aktywów netto subfunduszu w wartoêci aktywów netto ca ego funduszu. Statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami mo e dopuszczaç likwidacj danego subfunduszu po okreêlonym czasie, jak równie w przypadku zbycia wszystkich aktywów tworzàcych portfel danego subfunduszu. W ten sposób fundusz nie mo e jednak zlikwidowaç wszystkich wydzielonych subfunduszy. Wadà tworzenia funduszu z wydzielonymi subfunduszami jest brak jasnych zasad opodatkowania przenoszenia pieni dzy mi dzy subfunduszami skupionymi w jednym funduszu. W ustawie nie zapisano jednoznacznie odpowiedniego zwolnienia podatkowego i dopiero Ministerstwo Finansów zaproponowa o zmiany majàce na celu wprowadzenie takiego zwolnienia, które zosta y przyj te przez Sejm 29 lipca 2005 r. Pod koniec 2004 r. KPWiG udzieli a zezwolenia na utworzenie w Polsce pierwszego funduszu typu umbrella (w jego sk ad wesz y fundusz akcji i fundusz stabilnego wzrostu). 3. Fundusze inwestycyjne podstawowe i powiàzane (fund of funds). Towarzystwo inwestycyjne mo e utworzyç fundusz inwestycyjny i nazwaç go podstawowym. B dzie on zbywa emitowane przez siebie jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne wy- àcznie okreêlonym w statucie innym funduszom inwestycyjnym utworzonym przez to towarzystwo, oznaczonym jako powiàzane (jeden fundusz podstawowy powinien mieç co najmniej dwa fundusze powiàzane). Z kolei fundusze powiàzane mogà lokowaç swoje aktywa wy àcznie w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego. Fundusz podstawowy i fundusze powiàzane mogà byç funduszami ró nego rodzaju, czyli wyst powaç jako fundusze otwarte, specjalistyczne fundusze otwarte lub fundusze zamkni te. Fundusz podstawowy stosuje zasady i limity inwestycyjne przypisane w ustawie odpowiednio do rodzaju funduszu, w jakim zosta utworzony. W przypadku gdy fundusz podstawowy zostaje utworzony jako fundusz inwestycyjny zamkni ty, do oferowania emitowanych przez niego certyfikatów inwestycyjnych nie stosuje si przepisów o publicznym obrocie papierami wartoêciowymi. Je eli fundusz podstawowy ulega rozwiàzaniu, to równie muszà zostaç rozwiàzane fundusze powiàzane. Fundusz funduszy mo na wykorzystywaç jako inwestycj alternatywnà z punktu widzenia minimalizacji ryzyka przy inwestycjach private equity. Pozwala on bowiem na dywersyfikacj ryzyka inwestycyjnego dzi ki inwestycjom w kilka lub kilkanaêcie funduszy, co istotnie zmniejsza ryzyko ca kowite, gdy podstawà wyboru tych funduszy jest ich szczegó owa analiza. Pozwala ona uzyskaç informacje, które z nich osiàgajà najwy sze stopy zwrotu, i mieç nadziej, e mogà osiàgnàç takie same stopy w przysz oêci. Przy inwestycji private equity inwestor anga uje Êrodki w jedno przedsi biorstwo niedzia ajàce na publicznym rynku kapitalowym i w okresie Êrednim lub d ugim oczekuje odpowiednio wysokiego zwrotu z kapita u. Z kolei ustawa o funduszach inwestycyjnych wprowadzi a nast pujàce szczególne typy funduszy inwestycyjnych: 1. Fundusz rynku pieni nego. Fundusz taki mo- e byç utworzony jako fundusz inwestycyjny otwarty. Mo e on lokowaç swoje aktywa wy àcznie w instrumenty rynku pieni nego oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeƒstwa. Termin zapadalnoêci tych depozytów nie powinien jednak przekraczaç roku. Powinny byç p atne na àdanie funduszu lub powinna istnieç mo liwoêç ich wycofania przed terminem zapadalnoêci. Dodatkowo maksymalny, wa ony wartoêcià lokat, Êredni termin do wykupu wszystkich lokat fun-

8 34 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT paêdziernik Rozporzàdzenie ministra finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszà spe niaç fundusze rynku pieni nego. Dz.U. nr 187, poz duszu rynku pieni nego nie powinien przekraczaç 90 dni. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeƒstwa inwestowania za poêrednictwem funduszu rynku pieni nego, jego szczegó owy standard okreêla minister w aêciwy do spraw instytucji finansowych w swoim rozporzàdzaniu 3. Fundusz taki ma wy- àczne prawo u ywania w nazwie oznaczenia rynku pieni nego. Oznacza to, e fundusz rynku pieni nego powinien charakteryzowaç si mo liwie najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym. Dodatkowy standard tego funduszu opracowa o Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych 2. Fundusz portfelowy. Fundusz taki mo e byç utworzony jako fundusz inwestycyjny zamkni ty, który w sposób ciàg y b dzie emitowaç certyfikaty inwestycyjne podlegajàce wprowadzeniu do obrotu publicznego, pod warunkiem e portfel inwestycyjny takiego funduszu b dzie si opieraç na portfelu uznanego indeksu regulowanego rynku urz dowego papierów wartoêciowych (portfel indeksowy) albo b dzie stanowiç portfel o sk adzie okreêlonym w statucie funduszu nie opartym na takim indeksie (portfel bazowy). Emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu portfelowego mo e si odbywaç w wyniku wniesienia do funduszu pakietu papierów wartoêciowych, odpowiadajàcego certyfikatowi funduszu, lub jego wielokrotnoêci albo pakietu tytu ów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania majàcych siedzib za granicà, jak równie Êrodków pieni nych, je eli statut funduszu na to zezwala (w ten sposób mo na dokonywaç ekspozycji ryzyka na rynki zagraniczne, spó ki z ró nych bran itd.). Z kolei umarzanie certyfikatów inwestycyjnych funduszu portfelowego mo e si odbywaç na zasadzie odwrotnoêci tego procesu. Je eli wed ug statutu jeden certyfikat inwestycyjny funduszu odzwierciedla ÊciÊle okreêlony pakiet papierów wartoêciowych, to uczestnik funduszu mo e wykonywaç prawo g osu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy emitentów papierów wartoêciowych wchodzàcych w sk ad takiego pakietu. Zmiana sk adu portfela inwestycyjnego funduszu portfelowego mo e nastàpiç albo w przypadku zmiany konstrukcji lub sk adu portfela papierów wartoêciowych, na którym opiera si portfel indeksowy, albo w przypadku przekszta cenia, po àczenia, podzia u lub innego zdarzenia o podobnym charakterze dotyczàcego emitenta papierów wartoêciowych, wchodzàcych w sk ad portfela bazowego. Zmiana sk adu portfela mo- e równie nastàpiç w wyniku wycofania z obrotu na regulowanym rynku urz dowym papierów wartoêciowych, w które fundusz portfelowy dokona lokat. Fundusz portfelowy nie mo e wydzielaç subfunduszy. 3. Fundusz sekurytyzacyjny. Fundusz taki mo e prowadziç dzia alnoêç jako fundusz inwestycyjny zamkni ty. Emituje on certyfikaty inwestycyjne w celu gromadzenia Êrodków na nabycie wierzytelnoêci (w tym wierzytelnoêci finansowanych ze Êrodków publicznych) lub praw do Êwiadczeƒ z tytu u okreêlonych wierzytelnoêci. Fundusz ten mo e byç utworzony jako standaryzowany lub niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny. Ma on równie obowiàzek i wy- àczne prawo do u ywania w swojej nazwie tych oznaczeƒ. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest tworzony jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami, jednak nie mo e dokonywaç kolejnych emisji certyfikatów zwiàzanych z danym subfunduszem. Ma równie obowiàzek lokowania co najmniej 75% warto- Êci aktywów danego subfunduszu wy àcznie w jednà pul wierzytelnoêci lub prawa do wszystkich Êwiadczeƒ otrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji z tytu u jednej puli wierzytelnoêci. Mo e to byç lokata w kilka pul wierzytelnoêci lub prawa do Êwiadczeƒ z tytu u kilku pul wierzytelnoêci, jednak pod warunkiem e inicjatorem sekurytyzacji sà bank krajowy lub instytucja kredytowa oraz e wierzytelnoêci wchodzàce w sk ad wszystkich pul sà tego samego rodzaju. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiàzek rozwiàzaç dany subfundusz, je eli wszystkie nabyte przez niego wierzytelnoêci zosta y zaspokojone lub fundusz otrzyma wszystkie Êwiadczenia nale ne mu z tytu u tych wierzytelnoêci. Z kolei niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny nie mo e byç utworzony jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami. Jest on zobowiàzany lokowaç co najmniej 75% wartoêci swoich aktywów w okreêlone wierzytelnoêci bàdê prawa do Êwiadczeƒ z tytu u takich wierzytelnoêci lub papiery wartoêciowe inkorporujàce wierzytelnoêci pieni ne, przy czym te ostatnie lokaty nie mogà stanowiç wi cej ni 25% wartoêci aktywów funduszu. Uczestnikami takiego funduszu mogà byç osoby prawne, a tak e osoby fizyczne, ale tylko w przypadku gdy cena emisyjna jednego certyfikatu inwestycyjnego funduszu nie jest ni sza od równowartoêci euro. Poza wymienionymi wy ej limitami inwestycyjnymi fundusz sekurytyzacyjny mo e inwestowaç swoje aktywa wy àcznie w: a) d u ne papiery wartoêciowe, b) jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieni nego, c) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, d) instrumenty rynku pieni nego, e) instrumenty pochodne, przy czym inwestycje w te instrumenty muszà mieç na celu wy àcznie ograniczanie ryzyka inwestycyjnego. Ponadto fundusz sekurytyzacyjny mo e emitowaç poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych, które mogà reprezentowaç ró ne prawa w zakresie: a) wysokoêci udzia u w dochodach funduszu albo subfunduszu, b) wysokoêci udzia u w aktywach netto funduszu albo subfunduszu w przypadku ich likwidacji,

9 BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 35 c) kolejnoêci zaspokojenia roszczeƒ z tytu u posiadania certyfikatu. 4. Fundusz aktywów niepublicznych. Fundusz taki, zorganizowany jako fundusz inwestycyjny zamkni ty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, powinien stosowaç takie zasady i ograniczenia inwestycyjne przypisane funduszowi zamkni temu oraz lokowaç co najmniej 80% wartoêci swoich aktywów w aktywa inne ni papiery wartoêciowe dopuszczone do publicznego obrotu i instrumenty rynku pieni nego. Fundusz aktywów niepublicznych mo e wyp acaç swoim uczestnikom przychody ze zbywania swoich lokat, jednak przychody te muszà byç pomniejszone o koszty nabycia tych lokat oraz o odpowiednià cz Êç kosztów dzia ania funduszu. Udanà emisj certyfikatów inwestycyjnych pierwszego na polskim rynku funduszu nieruchomoêci przeprowadzi o w 2004 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK AIB. Dodatkowo ustawa o funduszach inwestycyjnych umo liwia zarzàdzanie zbiorczym portfelem papierów wartoêciowych. Mo e to robiç towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zezwoleniem Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d. Jednym z warunków utworzenia zbiorczego portfela papierów wartoêciowych jest opracowanie jego regulaminu, który powinien okreêlaç w szczególnoêci: a) kategorie lokat i ich procentowy udzia w portfelu, b) sposób i zasady przyjmowania wp at do portfela, sposób i zasady przydzia u tytu ów uczestnictwa w portfelu, c) minimalnà i maksymalnà liczb tytu ów uczestnictwa w portfelu oraz liczb tych tytu ów stanowiàcà przes ank likwidacji portfela, d) polityk inwestycyjnà oraz zasady zarzàdzania portfelem. Nast pnie towarzystwo prowadzàce zbiorczy portfel papierów wartoêciowych przyjmuje wp aty w drodze zapisów na tytu y uczestnictwa w zbiorczym portfelu, przydziela tytu y uczestnictwa osobom, które dokona y wp at, oraz za wp acone Êrodki nabywa sk adniki zbiorczego portfela. Zbiorczy portfel papierów wartoêciowych jest wspó w asnoêcià àcznà posiadacza tytu ów uczestnictwa do tego portfela. Oznacza to, e ka dy z tytu ów uczestnictwa reprezentuje prawo jego posiadacza do àdania zbycia proporcjonalnej cz Êci aktywów zbiorczego portfela papierów wartoêciowych i przeniesienia na rzecz tego posiadacza Êrodków pieni nych uzyskanych w wyniku tego zbycia. Tytu uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów warto- Êciowych jest niezbywalny, jednak podlega umorzeniu na àdanie jego posiadacza. Zbiorczy portfel papierów wartoêciowych jest tworzony przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych poprzez nabycie sk adników tego portfela na rachunek w asny towarzystwa. Uczestnik tego portfela nie mo e wi c rozporzàdzaç udzia em w nim ani udzia em w poszczególnych sk adnikach portfela. Ma on jedynie prawo do àdania zbycia okreêlonej cz Êci aktywów zbiorczego portfela. Towarzystwo natomiast wykonuje we w asnym imieniu prawa i obowiàzki wynikajàce z poszczególnych sk adników zbiorczego portfela papierów wartoêciowych oraz obowiàzki wynikajàce z zarzàdzania tym portfelem. Je eli np. jednym ze sk adników zbiorczego portfela sà akcje, to towarzystwo tworzàce portfel ma prawa przypisane do tych akcji, czyli prawo do dywidendy, prawo do udzia u w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta akcji itd. Po utworzeniu zbiorczego portfela papierów wartoêciowych towarzystwo inwestycyjne mo e przyjmowaç kolejne wp aty na nabycie tytu ów uczestnictwa. Zwróçmy jeszcze uwag, e zbiorczy portfel papierów wartoêciowych nie ma osobowoêci prawnej, a jest tylko wyodr bnionà cz Êcià majàtku towarzystwa inwestycyjnego. Z przedstawionego powy ej opisu powstawania zbiorczego portfela papierów wartoêciowych wynika, e koncepcj jego tworzenia wypracowuje towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub wynaj ta przez nie firma zarzàdzajàca. Podstawowà rzeczà w tej koncepcji jest podj cie decyzji, jakie rodzaje papierów warto- Êciowych b dà wchodzi y w sk ad zbiorczego portfela i jaka b dzie ich struktura. Mo na w tym celu wykorzystaç pewne wzorce. Takim wzorcem mogà np. byç portfel okreêlonego indeksu gie dowego bàdê okreêlony koszyk papierów wartoêciowych dobieranych z ró nych sektorów gospodarki danego kraju albo ró nych krajów. Po utworzeniu zbiorczego portfela papierów wartoêciowych jego procentowy sk ad nie mo- e si zmieniaç, poza dok adnie okreêlonymi wyjàtkami, np. w przypadku wystàpienia zdarzenia losowego lub prawnego, które powodowaç b dzie umorzenie, wykup bàdê utrat z innej przyczyny przez dany sk adnik portfela statusu papieru wartoêciowego. Zmiana taka mo e równie wynikaç ze stosowania polityki inwestycyjnej zapisanej w regulaminie zbiorczego portfela. Je eli struktura zbiorczego portfela papierów wartoêciowych nie mo e si zmieniaç, a tytu y uczestnictwa na àdanie inwestora podlegajà umorzeniu, to wraz z takim umarzaniem nast powaç b dzie sprzeda cz Êci aktywów, stosownie do wartoêci umarzanych tytu ów, w odpowiednich proporcjach. Dodajmy jeszcze, e do wyceny aktywów zbiorczego portfela papierów wartoêciowych stosuje si te same przepisy, które obowiàzujà przy wycenie aktywów funduszu inwestycyjnego. Mo liwoêç tworzenia zbiorczego portfela papierów wartoêciowych i zarzàdzania nim powinna powodowaç obni k kosztów prowadzenia takiego portfela i zwi kszyç zapotrzebowanie na us ugi typu asset management. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych przed tworzeniem takiego portfela mogà przeprowadzaç odpowiednie konsultacje z potencjalnymi inwe-

10 36 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT paêdziernik 2005 storami, np. na temat jego struktury. Zbiorczy portfel papierów wartoêciowych umo liwia równie budow portfela wed ug indywidualnego zamówienia. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce Na podstawie przedstawionego powy ej opisu mo liwoêci funkcjonowania funduszy inwestycyjnych mo na stwierdziç, e wprowadzona w 2004 r. ustawa o funduszach inwestycyjnych przystosowa a polski rynek tych funduszy do zasad obowiàzujàcych w Unii Europejskiej. Przede wszystkim ustawa ta daje mo liwoêç tworzenia ró norodnych funduszy inwestycyjnych oraz zawiera zapisy umo liwiajàce polskim funduszom konkurowanie na równych prawach na wspólnym rynku. W porównaniu z rynkiem europejskim polski rynek funduszy inwestycyjnych jest jeszcze stosunkowo s abo rozwini ty. Mimo e pierwszy fundusz inwestycyjny na polskim rynku zaczà dzia aç w 1992 r., a na koniec 2004 r. dzia a o 148 funduszy inwestycyjnych, zarzàdzanych przez 19 towarzystw inwestycyjnych, zdecydowana ich wi kszoêç ma jeszcze bardzo krótkà histori i stosunkowo ma e Êrodki. Ogólna kwota aktywów zgromadzonych w tych funduszach wynios a 37,7 mld z (na koniec 2003 r. by o 128 funduszy, zorganizowanych przez 16 towarzystw, z kwotà 33,2 mld z ). W porównaniu z 1999 r. Êrodki zgromadzone na koniec 2004 r. wzros y ponad 10-krotnie. Kwota aktywów zgromadzonych przez polskie fundusze inwestycyjne w 2004 r. stanowi a jednak tylko 4,3% wartoêci PKB (w 1999 r. 0,52%, a w 2003 r. 4,0%), a stosunek tych aktywów do lokat bankowych ludnoêci wyniós 19,6% (w 1999 r. oko o 2%, a w 2003 r. 17,1%) 4. Mimo e rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce silnie rozwinà si do 2005 r., istnieje jeszcze du y potencja jego rozwoju. Âwiadczà o tym chocia by statystyki mierzàce wartoêç aktywów funduszy przypadajàcych na jednego mieszkaƒca. Na koniec 2004 r. wartoêç tych aktywów w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca wynios a w Polsce 242 euro, w Czechach 352 euro, w Portugalii euro, we Francji euro, a w Irlandii euro 5. Liczby te Êwiadczà o ogromnym potencjale wzrostu rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w stosunku do krajów wysoko rozwini tych. Nale y si wi c spodziewaç dalszego wzrostu znaczenia rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Mo na o tym wnioskowaç po stopniowym przemieszczaniu si oszcz dnoêci gospodarstw domowych z lokat bankowych do funduszy inwestycyjnych. Zauwa a si równie powstawanie nowych form poêrednictwa finansowego, np. fundusze inwestycyjne konkurujàc z bankami o oszcz dnoêci inwestycyjne 4 Zob. Raport 2003 i 2004, Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, 5 T. Mizio ek: Europejski rynek funduszy inwestycyjnych w 2004 r. Nasz Rynek Kapita owy, maj tworzà nowe rodzaje instrumentów finansowych. Oznacza to, e rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce b dzie si coraz bardziej upodabnia do rynku istniejàcego w rozwini tych gospodarkach. Polska oferta funduszy inwestycyjnych jest ju bogata i ró norodna. Pozwala na wybranie odpowiedniego funduszu stosownie do oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji i sk onnoêci do ponoszenia ryzyka. Poza tà standardowà ofertà oszcz dzania w dowolnie wybranym funduszu inwestycyjnym inwestorom proponuje si dodatkowe mo liwoêci. Jednà z nich sà plany systematycznego oszcz dzania. Zach tà do skorzystania z takiego planu sà atrakcyjne zni ki op at manipulacyjnych w zamian za wnoszenie sta ych okresowych wp at do funduszu oferujàcego plan systematycznego oszcz dzania. Jego konstrukcja jest bardzo elastyczna, co umo liwia dopasowanie planu do indywidualnych potrzeb klienta. Plan systematycznego oszcz dzania pozwala na gromadzenie Êrodków na przysz à emerytur, zakup mieszkania lub domu, pokrycie kosztów wykszta cenia dzieci itd. Innà mo liwoêcià dodatkowego inwestowania stwarzanà przez fundusze inwestycyjne sà programy rentierskie. Umo liwiajà one odkupywanie jednostek uczestnictwa w ustalonych odst pach czasu. Programy takie sà adresowane do osób w Êrednim i starszym wieku, którzy chcà uzyskiwaç regularne dochody w przysz oêci. Towarzystwa inwestycyjne stwarzajà równie mo liwoêç przenoszenia (konwersji) zainwestowanych Êrodków mi dzy funduszami. Cz sto podejmujà te ró nego rodzaju akcje promocyjne, polegajàce na okresowym obni aniu lub znoszeniu op at manipulacyjnych od wnoszenia Êrodków do funduszu. Na polskim rynku wyst pujà równie przyk ady funduszy inwestycyjnych gwarantujàcych pe nà ochron kapita u (capital guaranteed funds) i minimalnà stop zwrotu, pod warunkiem e inwestycja b dzie trwaç odpowiednio d ugo, z regu y 3 lata. Dodatkowa stopa zwrotu zale y od wzrostu wartoêci okreêlonej zmiennej rynkowej, najcz Êciej odpowiednio skonstruowanego indeksu gie dowego. Cz sto u ywanym do tego celu indeksem z rynku europejskiego jest np. indeks DJ Eurostoxx 50, w którego sk ad wchodzi 50 najwi kszych spó ek z paƒstw Unii Europejskiej. Zyski z takiego funduszu nie zale à od koniunktury gospodarczej w Polsce. Fundusze gwarantujàce pe nà ochron kapita u sà obecne na polskim rynku od 2000 r., jednak ich znaczàcy rozwój nastàpi w 2004 r. Przyk adem zagranicznego funduszu o gwarantowanej stopie zwrotu, dzia ajàcego na polskim rynku od lutego 2005 r., jest fundusz Torrus Fund z grupy Merrill Lynch. Fundusze inwestycyjne w Polsce majà tak e ofert dla pracowniczych programów emerytalnych. Programy te mogà byç realizowane poprzez umow inwestowania z funduszem inwestycyjnym. Taka konstrukcja programu pozwala na inwestowanie ca ej wnoszonej

11 BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 37 sk adki, która tworzy przysz y kapita emerytalny uczestnika takiego programu, przy najni szych kosztach uczestnictwa w stosunku do innych form pracowniczych programów emerytalnych. Konstrukcja takiego programu mo e si opieraç na jednym funduszu, przystosowanym specjalnie do potrzeb obs ugi pracowniczych programów emerytalnych, lub na kilku funduszach jednoczeênie, jeêli zarzàdza nimi to samo towarzystwo inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne zorientowane na pracownicze programy emerytalne z regu y stosujà zasady polityki inwestycyjnej w aêciwe dla funduszy stabilnego wzrostu. W przypadku oparcia pracowniczego programu emerytalnego na kilku funduszach inwestycyjnych uczestnik programu mo e wybraç fundusz, a tak e zmieniç go w dowolnym momencie uczestnictwa. Dzi ki temu uczestnik programu mo- e dostosowaç swojà lokat do czasu pozostajàcego do przejêcia na emerytur oraz indywidualnych preferencji wzgl dem ryzyka. Cz Êç Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyselekcjonowa a ze swojej oferty niektóre fundusze na potrzeby Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE). Sà to fundusze najlepiej nadajàce si do oszcz dzania na emerytur. Niektóre TFI w tym celu udost pni y ca à gam swoich funduszy. Oznacza to, e w ramach jednego IKE klienci danego TFI mogà wybraç jeden lub kilka funduszy z jego oferty, samodzielnie decydujàc o podziale swoich Êrodków. W ten sposób posiadacze IKE w takich funduszach majà mo liwoêç zbudowaç w asny portfel emerytalny (inwestycyjny), czyli dopasowaç go do swego wieku i sytuacji finansowej. Indywidualne Konta Emerytalne pozwalajà funduszom inwestycyjnym zaproponowaç swym klientom konkurencyjne op aty w zale noêci od ró nych kategorii jednostek uczestnictwa. Mogà si one ró niç sposobem i wielkoêcià pobieranych op at manipulacyjnych oraz za zarzàdzanie (mogà to byç tak e stawki preferencyjne). Z biegiem lat stawki te mogà byç ca kowicie zniesione. Dla funduszy inwestycyjnych IKE to produkt wpisujàcy si w strategi oferowania d ugoterminowych form inwestowania. Do koƒca 2004 r. 15 polskich TFI uruchomi o IKE z 89 funduszami inwestycyjnymi. Jeszcze inna oferta funduszy inwestycyjnych w Polsce jest skierowana do klientów instytucjonalnych. Fundusze umo liwiajà przedsi biorstwom zarzàdzanie nadwy kami Êrodków pieni nych. Polecajà one w szczególnoêci fundusze rynku pieni nego, które charakteryzujà si najmniejszym ryzykiem oraz zapewniajà p ynny dost p do ulokowanych Êrodków. Fundusze rynku pieni nego mogà byç odpowiednià ofertà dla klientów instytucjonalnych preferujàcych lokaty zarówno krótko-, jak i d ugoterminowe. W ramach oferty dla klientów instytucjonalnych fundusze inwestycyjne sà tak e adresowane do zak adów ubezpieczeniowych prowadzàcych ubezpieczenia na ycie w powiàzaniu z funduszem kapita owym. Wspó praca zak adu ubezpieczeniowego z funduszem inwestycyjnym polega tutaj na tym, e zak ad ubezpieczeniowy zarzàdza cz Êcià sk adki s u àcà do pokrycia ochrony ubezpieczeniowej, a fundusz inwestycyjny zagospodarowuje t cz Êç sk adki, którà ubezpieczony przeznaczy na cel inwestycyjny. Oceniajàc rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w ostatnich trzech latach, nale y stwierdziç, e rozwija si on bardzo dynamicznie. Tempo przyrostu Êrodków funduszy nale a o do najwy szych w Europie. Dodatkowo wstàpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowa o wejêcie na ten rynek europejskiej konkurencji 6. Zmieni o to sytuacj sektora funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz b dzie mia o wp yw na zachowanie si polskiego inwestora. Przede wszystkim b dzie on móg wybieraç nie tylko spoêród polskich funduszy inwestycyjnych, lecz równie spoêród bardzo wielu funduszy zagranicznych, które b dà przedstawiaç ró norakie oferty. O du ym zainteresowaniu zagranicznych funduszy inwestycyjnych polskim rynkiem po wejêciu do Unii Europejskiej Êwiadczy liczba tych funduszy, które chcà dystrybuowaç swoje tytu y uczestnictwa w Polsce. Wed ug danych Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d z lipca 2005 r., zgod na przyjmowanie wp at od inwestorów w Polsce ma ju 160 zagranicznych funduszy (wi cej ni jest obecnie zarejestrowanych funduszy z siedzibà w Polsce). WÊród nich sà fundusze z grupy Merrill Lynch, Citibank, Fortis, Raiffeisen, Nordea, Jyske oraz World Investment Opportunities Funds. Wi kszoêç z nich to fundusze zarejestrowane w Luksemburgu, gdzie sà korzystne dla nich przepisy podatkowe. Niektóre z nich inwestujà na egzotycznych rynkach, np. w Ameryce aciƒskiej, Tajlandii czy Korei, a niektóre majà wyspecjalizowane strategie inwestycyjne, np. inwestujà tylko w spó ki wzrostowe albo agresywnego wzrostu czy wy àcznie w ma e firmy. Na polski rynek b dà tak e wchodziç zagraniczne firmy zarzàdzajàce aktywami (asset management), które zaoferujà inwestorom produkty dotàd niedost pne na polskim rynku. Z jednej strony wejêcie na polski rynek zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz firm zarzàdzajàcych aktywami podniesie poziom Êwiadczonych us ug, ale z drugiej strony firmy zagraniczne mogà wygrywaç jakoêcià oferty i ni szymi kosztami zarzàdzania. Przyj to zasad, e zagraniczne fundusze inwestycyjne otwarte sprzedajàce w Polsce swoje jednostki uczestnictwa b dà dzia aç wed ug tych samych dyrektyw UE, wed ug których dzia ajà polskie fundusze (Dyrektywy UCITS). Mogà jednak wystàpiç pewne ró nice w standardach obowiàzujàcych w Polsce. Odmienny mo e byç np. spo- 6 Szerzej w M. ukaszewski: Polski sektor funduszy inwestycyjnych w aspekcie wejêcia Polski do Unii Europejskiej. Instytut Zarzàdzania Ryzykiem Wy szej Szko y Ubezpieczeƒ i BankowoÊci w Warszawie, Zarzàdzanie Ryzykiem nr 2/2004.

12 38 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT paêdziernik 2005 sób naliczania op at za zarzàdzanie. Fundusz inwestycyjny z siedzibà w Polsce mo e naliczaç t op at od Êredniej wartoêci aktywów w ciàgu roku, a fundusz zagraniczny od najwy szej wartoêci aktywów w ciàgu roku. Ponadto fundusze zagraniczne mogà w swych materia ach informacyjnych podawaç op aty tylko za zarzàdzanie, a fundusze krajowe op aty àczne, a wi c obejmujàce równie prowizje maklerskie, podatki itp. Przyj to równie zasad, e ka dy fundusz zagraniczny musi mieç w Polsce swego przedstawiciela, b dàcego àcznikiem pomi dzy funduszem a jego uczestnikami. Podmiot ten powinien mieç niezb dne informacje o funduszu w j zyku polskim, np. prospekt emisyjny czy sprawozdania finansowe. Ponadto przedstawiciel powinien posiadaç informacj o aktualnej wartoêci jednostki uczestnictwa. Takie same informacje powinny byç te dost pne u dystrybutora. Poprzez przedstawiciela uczestnik danego funduszu w Polsce mo e tak e sk adaç reklamacje na dzia alnoêç funduszu. Sporym zagro eniem dla polskich funduszy inwestycyjnych mogà byç wkraczajàce ju na polski rynek fundusze hedgingowe (np. w Polsce dzia ajà ju fundusze hedgingowe z grupy Franklin Templeton). Fundusze te sà specyficznà grupà funduszy inwestycyjnych, które inwestujà swoje Êrodki w tzw. aktywa alternatywne, czyli inne ni akcje notowane na gie dzie i obligacje. Fundusze te stosujà ró ne strategie inwestycyjne. Mogà dzia aç na zasadzie pewnego wehiku u inwestycyjnego i wykorzystywaç nadarzajàce si okazje do inwestycji w dowolne aktywa. Mogà to byç np. arbitra, krótka sprzeda, jednoczesne zajmowanie krótkiej i d ugiej pozycji na rynku. Podsumowujàc funkcjonowanie rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce rok po przystàpieniu do Unii Europejskiej mo na stwierdziç, e szansà dla polskich funduszy na jednolitym rynku europejskim jest ca kowite ujednolicenie odnoszàcych si do nich przepisów, aby warunki konkurowania na rynku by y co najmniej równe. W Polsce zwraca si jeszcze uwag na pewne przeregulowanie rynku funduszy inwestycyjnych, nie zawsze korzystne warunki podatkowe i trudniejsze warunki prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej. Trzeba mieç jednak nadziej, e w niedalekiej przysz oêci odpowiednie przepisy zmienià si na tyle, i warunki konkurowania polskich funduszy inwestycyjnych z funduszami zagranicznymi zastanà ca kowicie zrównane. Dobrà prognozà dla dalszego rozwoju rynku funduszy inwestcyjnych w Polsce jest powstanie Izby Gospodarczej Zarzàdzajàcych Funduszami i Aktywami. Ma ona wi ksze mo liwoêci prawne ni funkcjonujàce do tej pory Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i mo e uczestniczyç w pracach legislacyjnych dotyczàcych rynku funduszy inwestycyjnych, a zatem przyczyni si do dalszego rozwoju tego rynku w Polsce. Bibliografia 1. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Warszawa 2002 Wydawnictwo Naukowe PWN. 2. M. ukaszewski: Polski sektor funduszy inwestycyjnych w aspekcie wejêcia Polski do Unii Europejskiej. Instytut Zarzàdzania Ryzykiem Wy szej Szko y Ubezpieczeƒ i BankowoÊci w Warszawie, Zarzàdzanie Ryzykiem nr 2/ T. Mizio ek: Europejski rynek funduszy inwestycyjnych w 2004 r. Nasz Rynek Kapita owy, maj Raporty z 2003 i 2004 r. Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, 5. Rozporzàdzenie ministra finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszà spe niaç fundusze rynku pieni nego. Dz.U. nr 187, poz Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Dz.U. nr 146, poz

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 22 sierpnia 2002 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. dla zarzàdzanego przez nasze Towarzystwo PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 24.08.2004 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 1 stycznia - 30 czerwca 2004 r. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - funduszu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 21.02.2005 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. dla PKO/CREDIT SUISSE Akcji - funduszu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU SPIS TREÂCI str. FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020............................................... 2 INFORMACJA SZCZEGÓ OWA...............................................................

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Papierowe bogactwo sekurytyzacji

Papierowe bogactwo sekurytyzacji 16 Rynki i Instytucje Finansowe Papierowe bogactwo sekurytyzacji Aneta Waszkiewicz Wst p Sekurytyzacja nale y do grupy tych zjawisk, które na rynku finansowym funkcjonujà stosunkowo od niedawna. Po raz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Systemy Finansowe 77 Faktoring jako instrument zarzàdzania nale noêciami i kapita em obrotowym. Stan prawny na 16.08.2004 r. Agnieszka Dulian Wst p Faktoring jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2006 Miscellanea 97 Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej Factoring as a Source of Financing Economic Activity Marek Barowicz* Streszczenie Artyku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich Dziennik Ustaw Nr 226 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.31 15:40:16 +01'00' 18255 Poz. 1824 v.p l 1824 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCYJNO UBEZPIECZENIOWY PROSPERITA

PROGRAM INWESTYCYJNO UBEZPIECZENIOWY PROSPERITA PROGRAM INWESTYCYJNO UBEZPIECZENIOWY PROSPERITA SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE NA YCIE ERGO HESTIA SA REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITA OWYCH Polityka inwestycyjna funduszy Pioneer wg stanu

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo