PROSTE. WSZECHSTRONNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSTE. WSZECHSTRONNE"

Transkrypt

1 System obrazowania DRYVIEW CHROMA WSZECHSTRONNE DRUKOWANIE NA KLISZY LUB PAPIERZE Najbardziej zaufana marka w dziedzinie wydruków medycznych oferuje teraz wysoce wszechstronn drukark, która daje ca kowicie nowe mo liwo ci lekarzom i innym pracownikom opieki zdrowotnej. System obrazowania Carestream DRYVIEW Chroma umo liwia uzyskanie diagnostycznych i konsultacyjnych wydruków na kliszy lub papierze w wysokiej jako ci odcieniach szaro ci lub ywym, pe nym kolorze. Ogranicza koszty pracy, cz c drukowanie na kliszy oraz papierze w jednym systemie, zapewniaj c jako wsz dzie tam, gdzie jest potrzebna. PROSTE. WSZECHSTRONNE OBRAZ FPO

2 JEDNA DRUKARKA. WIELE ZASTOSOWA. ZDUMIEWAJ CA WSZECHSTRONNO Pot na drukarka. Zaufana marka. Drukarka DRYVIEW Chroma jest idealna dla radiologów, lekarzy innych specjalno ci i stomatologów oraz ka dego, kto podczas opieki nad pacjentem polega na informacji. Niskie koszty eksploatacyjne, prosta obs uga i du a wszechstronno sprawiaj, e nadaje si ona idealnie do szerokiego zakresu zastosowa. Przede wszystkim otrzymujesz dwie zaufane marki Carestream i DRYVIEW. W ten sposób mo esz bez obaw dokona zakupu, wiedz c, e drukarka wpisuje si w dziedzictwo jako ci, warto ci oraz dost pnego na ca ym wiecie wsparcia technicznego reaguj cego na potrzeby u ytkowników. Prostota i ekonomia sprawiaj, e ta nowa drukarka biurkowa idealnie nadaje si do szerokiego zakresu zastosowa. Papier lub klisza. Kolor lub skala szaro ci. WIELE ZASTOSOWA. Zastosowania radiologiczne: PACS, CR, DR, CT, MR, PET/CT, USG, medycyna nuklearna i radioterapia ZAAWANSOWANA WIZUALIZACJA W OBRAZOWANIU MEDYCZNYM: Renderowanie obj to ci 3D, mapowanie koloru i analiza naczy

3 WYGODNE DRUKOWANIE KONIEC Z CZEKANIEM NA OBRAZY. Drukarka DRYVIEW Chroma daje lekarzom dost p do wydruków, gdy chc dokona konsultacji w gabinetach, miejscach bada a lub poczekalniach. Wydruki na kliszy i papierze dostarczaj tak e niezb dnych informacji podczas zabiegów chirurgicznych i innych. Dost pny wsz dzie wydruk obrazów i raportów na danie. WYDRUKI NA DANIE NA PAPIERZE P LUB KLISZY ZAWSZE, GDY WYMAGANE S OBRAZY Wszechstronno drukarki DRYVIEW Chroma pozwala oddzia om radiologii ogranicza koszty kapita owe i eksploatacyjne, cz c wydruki na kliszy i papierze w jednym systemie obrazowania.

4 ZASTOSOWA- NIA SPECJALI- STYCZNE Drukarka DRYVIEW Chroma dostarcza papierowych raportów do celów konsultacyjnych, wspieraj c szeroki zakres zastosowa specjalistycznych, takich jak: Dermatologia Neurologia Po o nictwo i ginekologia Onkologia Ortopedia Patologia Radiologia Reumatologia a Chirurgia Urologia

5 DRUKOWANIE KONSULTACYJNE TWORZENIE WYSOKIEJ JAKO CI OBRAZÓW PAPIEROWYCH DLA LEKARZY W CELU DO CZENIA DO RAPORTÓW. Zak ady radiologii mog wykorzysta drukark do zapewnienia lekarzom nowych, pot nych narz dzi konsultacyjnych. Teraz jeszcze pro ciej wysy aj obrazy na wybrany no nik papier lub klisz.

6 System obrazowania DRYVIEW CHROMA Wygodne, ekonomiczne drukowanie Drukarka DRYVIEW Chroma jest perfekcyjnym rozwi zaniem dla zak adów radiologii, szpitali, gabinetów prywatnych, klinik i o rodków obrazowania medycznego oraz wsz dzie tam, gdzie do diagnostyki wykorzystywane s klisze lub monitory. Prostota i ekonomia czyni z tej nowej drukarki biurkowej perfekcyjne rozwi zanie dla szerokiego zakresu zastosowa. Produktywne i niezawodne rozwi zanie Drukarka DRYVIEW Chroma drukuje do 50 arkuszy papieru na godzin doskona ej jako ci obrazów kolorowych lub w skali szaro ci. Dzi ki konstrukcji odpowiedniej do zastosowa biurowych drukark z atwo ci mo na ustawi wsz dzie tam, gdzie potrzebne s wydruki na papierze lub na kliszy. Idealna do drukowania z PACS lub EMR Niskie koszty eksploatacyjne i wszechstronno czyni z drukarki DRYVIEW Chroma bezproblemowe urz dzenie do drukowania obrazów z PACS lub wzbogaconych w obrazy elektronicznych rejestrów medycznych na papierze lub kliszy. Poniewa wymiana informacji medycznej (ang. Health Information Exchanges, HIE) umo liwia elektroniczn wymian informacji medycznych w obr bie kraju, regionu lub szpitala, wymogi dotycz ce drukowania obrazów medycznych ewoluuj. Drukarka DRYVIEW Chroma dzi ki niskim kosztom eksploatacji i doskona ej jako ci druku jest perfekcyjnie dopasowana do zmieniaj cych si wymaga. Szerokie mo liwo ci pod czania Drukarka DRYVIEW Chroma jest zgodna z systemami CR, DR, CT, MR, PACS i EMR i wieloma innymi. Umo liwia to zapewnienie wysokiej jako ci wydruków na kliszy lub papierze praktycznie z dowolnego miejsca, gdzie s potrzebne. atwo instalacji Dzi ki prostej instalacji i intuicyjnej obs udze wymagane jest tylko minimalne szkolenie operatora. atwa obs uga zapewnia tak e, e system mo na wdro y bez d ugiej przerwy w codziennym toku pracy. Uproszczony serwis Niezawodno drukarki DRYVIEW Chroma znacznie u atwia prac i minimalizuje wymagania dotycz ce serwisowania. Opcjonalne us ugi zdalnego zarz dzania (ang. Remote Management Services, RMS) ostrzegaj specjalistów z firmy Carestream, e system wymaga sprawdzenia. Wybór uzasadniony wzgl dami rodowiskowymi i ekonomicznymi Drukarka DRYVIEW Chroma jest zgodna z norm ENERGY STAR opracowan przez Agencj Ochrony rodowiska USA (ang. Environmental Protection Agency, EPA). Energooszcz dno drukarki ogranicza koszty energii i zmniejsza ca kowity koszt pozyskania.

7 DRUKOWANIE DIAGNOSTYCZNE Drukuj obrazy diagnostyczne na kliszy. DRUKOWANIE KONSULTACYJNE Drukuj wysokiej jako ci obrazy na papierze dla lekarzy w celu do czenia do raportów. WYGODNE DRUKOWANIE Drukuj wsz dzie z na kliszy lub papierze, p aby konsultowa pacjentów. DRUKOWANIE KORPORACYJNE W razie potrzeby drukuj obrazy z PACS lub wzbogaconych w obrazy elektronicznych zapisów medycznych (ang. Electronic Medical Records, EMR)!

8 DANE TECHNICZNE PRODUKTU SYSTEM OBRAZOWANIA DRYVIEW CHROMA Technologia 10-kana owa g owica atramentowa z wyrzutem kropli na danie 11 wk adów z tuszem pigmentowym w nast puj cych kolorach: Orange (Pomara czowy), Green (Zielony), Cyan (Cyjan), Light Cyan (Jasny cyjan), Vivid Magenta ( ywa magenta), Vivid Light Magenta ( ywa jasna magenta), Yellow ( ó ty), Light Black (Jasny czarny), Light Light Black (Bardzo jasny czarny), Photo Black (Czarny fotografi czny), Matte Black (Matowy czarny) Rozdzielczo Do 360 pikseli na cal No niki wydruku Klisza medyczna DRYVIEW Chroma 14 x 17 cali (35 x 43 cm) 11 x 14 cali (28 x 35 cm) 10 x 12 cali (25 x 30 cm) 8 x 10 cali (20 x 25 cm) Papier b yszcz cy DRYVIEW Chroma A3 (29,7 x 42 cm) A4 (21 x 29,7 cm) 8,5 x 11 cali Papier matowy DRYVIEW Chroma A3 (29,7 x 42 cm) A4 (21 x 29,7 cm) 8,5 x 11 cali Wymagania elektryczne DRUKARKA: Napi cie: AC V Cz stotliwo : Hz Pr d: 1,0 A / V Zgodno z norm ENERGY STAR INTERFEJS DICOM: Napi cie: AC V Cz stotliwo : Hz Pr d: 1,5 A czno sieciowa Obs uga formatu plików DICOM przez sie Ethernet* Po czenie do drukarki Ethernet BaseT 10/100/1000 (obs uga ramek jumbo) Obs uga klas DICOM SOP* Podstawowa klasa zarz dzania wydrukiem skali szaro ci Meta SOP Klasa zarz dzania wydrukiem kolorowym Meta SOP Klasa prezentacji LUT SOP Klasa pola adnotacji podstawowych SOP Klasa weryfikacji SOP rodowisko pracy Temperatura: od 50 F do 86 F (od 10 C do 30 C) Wilgotno : od 20 do 70% wilgotno ci wzgl dnej (bez kondensacji) Warunki przechowywania Temperatura: od -4 F do 140 F (od -20 C do 60 C) Wilgotno : od 5 do 85% wilgotno ci wzgl dnej (bez kondensacji) Wymiary/masa DRUKARKA: Wysoko : 41 cm (16 cali) Szeroko : 86 cm (34 cale) G boko : 77 cm (30 cali) Masa: 52 kg (114,4 funta) INTERFEJS DICOM: Wysoko : 20,3 cm (8 cali) Szeroko : 10,2 cm (4 cale) G boko : 20,3 cm (8 cali) Masa: 2 kg (4,4 funta) Wi cej informacji mo na uzyska kontaktuj c si z lokalnym przedstawicielem firmy Carestream lub odwiedzaj c witryn dryview.carestream.com Carestream Health, Carestream i DryView s znakami towarowymi fi rmy Carestream Health. Wydrukowano w USA. X/11 Nr kat. XXX XXXX *O wiadczenie o zgodno ci z DICOM jest dost pne pod adresem