PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500"

Transkrypt

1 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

2 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa Strona odpowiedzialna Adres Numer telefonu : Digital Camera : IR-500 : OLYMPUS : : Two Corporate Center Drive, PO Box 9058, Melville, NY U.S.A. : Testowane pod wzgl dem zgodnoêci ze standardami FCC Dla u ytku domowego i biurowego Niniejsze urzàdzenie odpowiada zasadom zawartym w cz Êci 15 regu FCC. Na dzia anie takich urzàdzeƒ na o one sà nast pujàce warunki: (1) (2) Urzàdzenie nie mo e powodowaç szkodliwej interferencji oraz. Urzàdzenie musi przyjmowaç interferencje, àcznie z takà interferencjà, która mo e powodowaç nieprzewidziane dzia anie. Informacje FCC Interferencja radiowo-telewizyjna Wszelkie zmiany i modyfikacje, które nie zosta y w sposób jednoznaczny zaaprobowane przez producenta mogà pozbawiç u ytkownika uprawnieƒ do korzystania ze sprz tu. Niniejszy sprz t zosta przetestowany i stwierdzono, e jest zgodny z ograniczeniami dla urzàdzeƒ Class B, stosownie do cz Êci 15 regu FCC. Ograniczenia te zosta y na o one, aby zapewniç odpowiednià ochron przed szkodliwà interferencjà w instalacjach domowych. Niniejszy sprz t wykorzystuje oraz mo e emitowaç fale o cz stotliwoêciach radiowych i jeêli nie zostanie zainstalowany i u ytkowany zgodnie z instrukcjà mo e powodowaç szkodliwà interferencj w komunikacji radiowej. Jednak e nie ma gwarancji, e w przypadku poszczególnych instalacji nie nastàpi interferencja fal. JeÊli niniejszy sprz t powoduje szkodliwà interferencj w stosunku do odbiorników radiowych i telewizyjnych, co mo na stwierdziç przez w àczenie i wy àczenie niniejszego sprz tu, zaleca si by u ytkownik spróbowa zapobiec wyst pujàcej interferencji podejmujàc nast pujàce kroki: Dokonaj regulacji anteny odbiorczej lub przestaw jà. Zwi ksz odleg oêç pomi dzy aparatem, a danym odbiornikiem. Pod àcz sprz t do gniazda zasilania w innym obwodzie elektrycznym ni ten, do którego jest pod- àczony odbiornik. W celu uzyskania dodatkowej pomocy skontaktuj si z dealerem lub doêwiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym. Do pod àczania produktu do innych urzàdzeƒ nale y wykorzystywaç wy àcznie kable po àczeniowe dostarczane przez firm Olympus. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje wprowadzane w niniejszym urzàdzenie mogà pozbawiç u ytkownika prawa do jego u ytkowania. Dla klientów w Kanadzie Produkt jest urzàdzeniem Class B i spe nia kanadyjskie wymagania ICES-003. PL-2 Dla klientów w Europie Symbol»CE«oznacza, e produkt spe nia europejskie wymagania bezpieczeƒstwa, ochrony zdrowia i Êrodowiska. Aparaty z oznaczeniem»ce«sà przeznaczone do sprzeda y w Europie.

3 Digital Camera Appareil photo numérique Cámara digital * * OK ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL Wprowadzenie Wprowadzenie Instrukcje obs ugi do niniejszego aparatu sk adajà si z trzech przedstawionych poni ej dokumentów. W celu zapewnienia prawid owego i bezpiecznego u ytkowania prosimy o zapoznanie si z do àczonà do aparatu dokumentacjà i korzystanie z niej w razie potrzeby. Skrócona instrukcja obs ugi Zawiera informacje odnoênie podstawowych operacji obs ugi umo liwiajàce rozpocz cie korzystania z aparatu natychmiast po jego zakupie. Podstawowa instrukcja obs ugi (niniejsza instrukcja) BASIC MANUAL Zawiera informacje odnoênie ustawieƒ aparatu oraz MANUEL DE BASE MANUAL BÁSICO przedstawia niektóre podstawowe operacje. IR-500 Zalecamy poczàtkujàcym u ytkownikom, by zapoznali si najpierw z tà instrukcjà. Pe na instrukcja obs ugi dost pna w j zyku angielskim (Zamieszczona na p ycie CD-ROM) Zawiera opis wszystkich funkcji aparatu. Instrukcja ta dostarcza szczegó owych informacji odnoênie wszystkich cech oraz funkcji twojego cyfrowego aparatu fotograficznego. PL-3

4 Wprowadzenie ZawartoÊç treêciowa instrukcji obs ugi mo e ulec zmianie bez uprzedzenia. Skontaktuj si z autoryzowanym centrum serwisowym Olympus, aby uzyskaç aktualne dane odnoênie nazwy oraz numeru modelu produktu. Niniejsza dokumentacja zosta a przygotowana z zachowaniem najwy szej starannoêci, jednak e jeêli zostanà w niej stwierdzone jakiekolwiek pomy ki lub braki, bàdê informacje przedstawione w sposób niejasny, to prosimy o skontaktowanie si z autoryzowanym centrum serwisowym Olympus. TreÊç niniejszej instrukcji obs ugi nie mo e byç powielana w cz Êci ani w ca oêci, za wyjàtkiem kopii na potrzeby w asne u ytkownika. Dokumentacja nie mo e byç przekazywana dalej bez pozwolenia. Olympus nie ponosi odpowiedzialnoêci za adne straty poniesione przez klienta lub stron trzecià wynikajàce z nieprawid owego u ytkowania niniejszego produktu. Olympus nie ponosi odpowiedzialnoêci za adne straty b dàce nast pstwem utraty danych wynikajàcej z nieprawid owego funkcjonowania produktu, naprawy produktu przez stron trzecià nieupowa nionà do tego przez Olympus, bàdê z jakichkolwiek innych przyczyn. JakoÊç zdj ç uzyskiwanych poprzez fotografowanie niniejszym produktem mo e ró niç si od jakoêci zdj ç uzyskiwanych z aparatów na filmy Êwiat oczu e. Znaki handlowe _, oraz OLYMPUS Master sà znakami handlowymi OLYMPUS CORPORATION. Windows jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft Corporation. Macintosh i Apple sà znakami handlowymi Apple Computers, Inc. Inne nazwy produktów wspomniane w niniejszej instrukcji sà znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich w aêcicieli. Regu a systemu plików dla aparatów cyfrowych (DCF) Aparat wykorzystuje system plików DCF (regu a plików dla aparatów cyfrowych ang. Design rule for Camera File system) b dàcy standardem utworzonym przez JEITA (Japoƒskie Stowarzyszenie Rozwoju Przemys u Elektronicznego). PL-4

5 OK OK OK OPEN POWER Mo liwoêci aparatu Mo liwoêci aparatu Podczas fotografowania Zamykany wyêwietlacz chroniàcy LCD oraz obiektyw i u atwiajàcy noszenie aparatu. Wygodny sposób wykonywania autoportretów, dzi ki ustawianemu pod zmiennym kàtem monitorowi (w trybie autoportretu, g str. 31) Fotografowanie aparatem trzymanym wysoko lub nisko i wygodne kadrowanie uj cia dzi ki ustawianemu pod zmiennym kàtem monitorowi. Wykonywanie ostrych zdj ç dzi ki funkcji stabilizacji obrazu. Mo liwoêç wyboru spoêród 17 programów tematycznych odpowiadajàcych rozmaitym sytuacjom. Gdy aparat umieszczony jest w stacji dokujàcej U yteczne funkcje Odtwarzanie zdj ç w formie pokazu slajdów. Wygodne adowanie baterii. Zintegrowany zegar / budzik BezpoÊrednie drukowanie z aparatu. PL-5

6 Spis treêci Spis treêci Wprowadzenie Mo liwoêci aparatu Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami 7 Nazwy elementów Cyfrowy aparat fotograficzny Stacja dokujàca Informacje odnoênie baterii i karty Jak korzystaç z ustawianego pod zmiennym kàtem monitora? Operacje fotografowania / przeglàdania 19 Obiekty, dla których trudno ustawiç ostroêç przy u yciu AF (autofocus a) Zmiana kompozycji zdj cia po ustawieniu ostroêci (Blokada ostroêci) Korzystanie z zoomu Uj cia tele i szerokokàtne (W/T) Korzystanie z lampy b yskowej (#)! # $ Wykonywanie zbli eƒ (tryb makro i Supermakro) & % Korzystanie z samowyzwalacza Y Wybór trybu zapisu (D) Wybieranie programu tematycznego stosownie do fotografowanej sceny (SCENE SELECT) Odtwarzanie zdj ç Informacje dodatkowe 35 Specyfikacja techniczna aparatu Zanim skontaktujesz si z nami PL-6

7 For safe use of this product Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami For safe use of this product Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami aby bezpiecznie u ytkowaç niniejszy produkt Przed rozpocz ciem korzystania z niniejszego produktu prosimy o zapoznanie si z tà sekcjà, aby zapewniç jego bezpiecznie i prawid owe u ytkowanie. Aby ostrzec o mo liwych niebezpiecznych sytuacjach oraz zapobiec uszkodzeniu produktu, w niniejszej dokumentacji zastosowane zosta y przedstawione poni ej symbole. Podajemy tutaj ich znaczenie. Niebezpieczeƒstwo Ostrze enie Uwaga JeÊli produkt jest u ytkowany bez przestrzegania wskazaƒ podanych pod tym symbolem, mo e staç si to przyczynà powa nego kalectwa, a nawet Êmierci. JeÊli produkt jest u ytkowany bez przestrzegania wskazaƒ podanych pod tym symbolem, mo e staç si to przyczynà kalectwa, a nawet Êmierci. JeÊli produkt jest u ytkowany bez przestrzegania wskazaƒ podanych pod tym symbolem, mo e staç si to przyczynà lekkiego zranienia lub uszkodzenia sprz tu. Ostrze enia odnoszàce si do obs ugi aparatu Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami Ostrze enie Nie nale y korzystaç z aparatu w pobli u atwopalnych lub wybuchowych gazów. Aby uniknàç powstania po aru lub eksplozji nie nale y nigdy korzystaç z aparatu w pobli u atwopalnych lub wybuchowych gazów. Nie b yskaj lampà bezpoêrednio w osoby (niemowl ta, ma e dzieci, itp.) z niewielkiej odleg oêci. Nale y zachowaç ostro noêç przy zdj ciach z lampà b yskowà z niewielkiej odleg oêci. Gdy uaktywniasz lamp b yskowà powinieneê znajdowaç si przynajmniej 1 m od twarzy fotografowanej osoby, szczególnie nale y o tym pami taç fotografujàc niemowl ta, ma e dzieci. Uaktywnienie lampy b yskowej zbyt blisko oczu fotografowanej osoby mo e spowodowaç chwilowà utrat wzroku. Aparat nale y trzymaç z dala od ma ych dzieci. Nale y zachowaç ostro noêç, aby zapobiec poni szym wypadkom: Zaplàtanie si w pasek aparatu, co mo e prowadziç do uduszenia. Przypadkowe po kni cie baterii lub innych ma ych elementów, jak np. kart xd-picture Card. W takich przypadkach nale y niezw ocznie zwróciç si po pomoc medycznà. Przypadkowe b yêni cie lampà w oczy, które mo e spowodowaç pogorszenie wzroku. Przypadkowe zranienie ruchomymi cz Êciami aparatu. PL-7

8 For safe use of this product Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami W czasie adowania baterii nie dotykaj przez d u szy czas aparatu, zasilacza sieciowego, ani stacji dokujàcej. Aparat oraz stacja dokujàca nagrzewajà si podczas adowania. Opcjonalny zasilacz sieciowy te nagrzewa si przy d u szym fotografowaniu. Przez ca y czas elementy te mogà spowodowaç lekkie poparzenie. Nie u ywaj ani nie przechowuj aparatu w zakurzonych lub wilgotnych miejscach, bàdê tam gdzie gromadzi si dym lub para wodna. Mo e staç si przyczynà po aru lub pora enia pràdem. Nie zas aniaj r kà lampy przy b ysku. Nie dotykaj lampy podczas b ysku ani po kilkukrotnym u yciu lampy. Lampa nagrzewa si i jej dotkni cie mo e spowodowaç poparzenie. Nie nale y demontowaç ani modyfikowaç aparatu. Niektóre wewn trzne obwody zasilane sà wysokim napi ciem, co mo e spowodowaç powa ne poparzenie lub pora enie pràdem. Uwa aj, by woda i obce przedmioty nie dosta y si do Êrodka aparatu. JeÊli aparat przypadkowo wpadnie do wody lub rozleje si na niego ciecz, nale y zaprzestaç korzystania z aparatu, pozwoliç by wysech, a nast pnie wyjàç baterie. Nale y si póêniej skontaktowaç z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Olympus. Uwaga JeÊli zauwa ysz, e aparat wydziela dziwny zapach lub dym wy àcz go. Wyjmij baterie uwa ajàc, by nie poparzyç si, a nast pnie skontaktuj si z najbli szym dealerem lub z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Olympus. Nie zastosowanie si do tej wskazówki mo e staç si przyczynà po aru lub poparzenia. (Baterie nale y wynieêç poza pomieszczenie, z dala od atwopalnych materia ów i nale y unikaç dotykania ich go ymi r koma.) Nie obs uguj aparatu mokrymi r koma. Aby uniknàç pora enia pràdem nigdy nie obs uguj aparatu mokrymi r koma. Nie nale y pozostawiaç aparatu w miejscach, w których aparat mo e byç nara ony na dzia anie wysokich temperatur. Wysokie temperatury mogà powodowaç uszkodzenie poszczególnych cz Êci aparatu, a w szczególnych przypadkach mogà spowodowaç zapalenie si aparatu. Nie nale y te korzystaç z adowarki ani z zasilacza, gdy sà przykryte (np. kocem). Mo e to powodowaç silne nagrzewanie si tych modu ów i w efekcie skutkowaç po arem. Nie nale y dotykaç z àcz aparatu do pod àczania do stacji dokujàcej. Uwa aj na pasek, do noszenia aparatu. Gdy nosisz aparat uwa aj na jego pasek. Mo e on atwo zaczepiç si o wystajàcy przedmiot i spowodowaç powa ne uszkodzenie. PL-8

9 For safe use of this product Nie pozostawiaj aparatu w miejscach o wysokiej temperaturze. Mo e to staç si przyczynà odkszta cenia si elementów lub mo e byç przyczynà po aru. Nie nale y te przykrywaç niczym w szczególnoêci materia em lub kocem zasilacza sieciowego bàdê stacji dokujàcej. Mo e to byç przyczynà przegrzewania si tych elementów i stwarza zagro enie powstania po aru. Korzystaj wy àcznie z zasilacza przeznaczonego do niniejszego produktu. Korzystanie z innych zasilaczy mo e spowodowaç uszkodzenie aparatu, êród a zasilania lub byç przyczynà wypadku. Olympus nie ponosi odpowiedzialnoêci za adne uszkodzenia lub stary powsta e w wyniku stosowania niezalecanych zasilaczy. Uwa aj, by nie uszkodziç przewodu zasilajàcego. Nigdy nie ciàgnij ani nie modyfikuj przewodu zasilajàcego zasilacza ani innych akcesoriów. Nale y korzystaç wy àcznie z wtyczek dok adnie pasujàcych do gniazda zasilania. Zaprzestaƒ korzystania z aparatu i skontaktuj si z najbli szym centrum serwisowym firmy Olympus je eli: - Przewód zasilajàcy bardzo nagrzewa si, bàdê ze sprz tu wydziela si dym lub dziwny zapach. - Przewód zasilajàcy jest przeci ty lub uszkodzony, lub wtyczka nieprawid owo tkwi w gnieêdzie zasilania. Unikaj dotykania przez d u szy okres czasu metalowych cz Êci znajdujàcych si na zewnàtrz aparatu. Podczas d ugotrwa ego u ytkowania aparat nagrzewa si. W takim przypadku d u szy kontakt skóry z metalowymi cz Êciami aparatu mo e prowadziç do niskotemperaturowego poparzenia. W niskim temperaturach stosownie obni a si równie temperatura zewn trznych elementów aparatu. Zetkni cie skóry z takimi elementami mo e spowodowaç jej zranienie. Aby uniknàç niskotemperaturowego poparzenia lub zranienia, nale y w powy szych sytuacjach obs ugiwaç aparat w r kawiczkach. Nale y uwa aç, by adne obce przedmioty nie utkwi y w szczelinie pomi dzy ustawianym pod zmiennym kàtem wyêwietlaczem a korpusem aparatu. Szczególnie nale y uwa aç noszàc aparat w torbie. JeÊli cienki przedmiot, np. notes lub karta kredytowa utknie w szczelinie, to mo e to uszkodziç aparat. Nale y te uwa aç, by aparat nie mia mo liwoêci przypadkowego w àczenia si, gdy b dzie to powodowa o zu ywanie si baterii. Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami PL-9

10 For safe use of this product Warunki u ytkowania produktu Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami Aby zabezpieczyç zaawansowane technologicznie, wewn trzne elementy produktu nigdy nie pozostawiaj aparatu w wymienionych poni ej miejscach: - Miejsca o wysokiej temperaturze i wilgotnoêci oraz o du ych wahaniach tych parametrów, bezpoêredniego nas onecznienia, pla y, zamkni tego samochodu lub w pobli u innego êród a ciep a. - W zakurzonych i zapiaszczonych miejscach. - W pobli u ognia. - W pobli u wody i w miejscach wilgotnych. - W miejscach nara onych na silne drgania. Nale y uwa aç, aby nie upuêciç aparatu i nie nara aç go na silne drgania bàdê uderzenia. JeÊli b dziesz trzyma stacje dokujàcà do góry nogami, gdy umieszczony jest w niej aparat, to aparat mo e wypaêç ze stacji dokujàcej. Nie nale y podnosiç zestawu za sam aparat, gdy jest on umieszczony w stacji dokujàcej. Nale y trzymaç z dala od aparatu przedmioty, które sà podatne na uszkodzenie w wyniku dzia ania pola magnetycznego, takie jak np. karty kredytowe, magnetyczne karty dost powe, bàdê dyskietki. Dane zapisane na tych noênikach mogà zostaç uszkodzone w wyniku czego przedmioty te stanà si bezu yteczne. Nie nale y pozostawiaç aparatu z obiektywem skierowanym w s oƒce, jak równie nie nale y wykonywaç zdj ç, gdy obiektyw jest skierowany w taki sposób. Mo e to powodowaç, ze kolory jakie daje aparat stanà si wyblak e lub cz Êç matrycy CCD mo e zostaç wypalona. JeÊli aparat jest nara ony na nag a zmian temperatury, np. przy przenoszeniu aparatu z zimnego do ciep ego pomieszczenia, to we wn trzu aparatu mo e nastàpiç kondensacja pary wodnej. W takich przypadkach nale y przenosiç aparat w plastikowej torbie i wyjmowaç go dopiero po wyrównaniu si temperatur. JeÊli aparat b dzie nieu ywany przez d u szy okres czasu, to mo e tworzyç si na nim nalot powodujàcy nieprawid owe dzia anie aparatu. Po d u szym przechowywaniu zalecamy, by sprawdziç prawid owoêç funkcjonowania aparatu. PL-10

11 For safe use of this product Ostrze enia odnoszàce si do monitora Nie naciskaj zbyt silnie na monitor, w przeciwnym razie obraz mo e byç niewyraêny, mogà pojawiaç si b dy w wyêwietlaniu lub monitor mo e uszkodziç si ca kowicie. W przypadku p kni cia monitora, nale y uwa aç, by ciek okrystaliczny p yn nie dosta si do ust. JeÊli p yn ten dostanie si na r ce, stopy lub ubranie, nale y natychmiast przemyç je wodà z myd em. Na górze lub na dole monitora mo e pojawiç si jasny pasek, nie Êwiadczy to o nieprawid owym dzia aniu monitora. JeÊli obiekt oglàdany jest przez aparat pod kàtem, jego kraw dzie na monitorze mogà wydawaç si postrz pione. Nie Êwiadczy to o nieprawid owym dzia aniu monitora i b dzie mniej widoczne w trybie wyêwietlania. W miejscach o niskiej temperaturze monitor mo e d ugo w àczaç si, bàdê jego kolor mo e czasowo zmieniç si. W przypadku korzystania z aparatu w wyjàtkowo zimnych miejscach dobrze jest co jakiê czas ogrzaç go, np. pod kurtkà. S abo dzia ajàcy w niskich temperaturach monitor powróci do sprawnego dzia ania w normalnej temperaturze. Monitor LCD wykonany jest w wysoko-zaawansowanej technologii. Jednak e na ekranie mogà na sta e pojawiaç si czarne punkty lub niektóre piksele mogà Êwieciç si na sta e. Pod wzgl dem charakterystyki oraz zale nie od kàta, pod jakim patrzymy na monitor punkty te mogà nie mieç jednolitego koloru i jasnoêci. Zjawiska te wynikajà ze struktury monitora i nie Êwiadczy to o jego nieprawid owym dzia aniu. Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami PL-11

12 For safe use of this product Informacje odnoszàce si do zasilacza sieciowego Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami Uwaga Nale y korzystaç wy àcznie z zasilacza sieciowego dostarczanego z niniejszym produktem. Zasilacz nale y u ytkowaç w przewidzianym dla niego zakresie napi cia. Zasilacz jest przeznaczony wy àcznie do u ytku w pomieszczeniach. Nale y pami taç, by aparat zosta wy àczony zanim zostanie od niego od àczony przewód zasilacza lub zanim zasilacz zostanie od àczony od gniazda zasilania. W przeciwnym wypadku mo e mieç to niekorzystny wp yw na dane zdj ciowe zapisane w aparacie, na jego ustawienia oraz funkcje. Podczas u ytkowania zasilacz mo e nagrzewaç si, nie Êwiadczy to jednak e o jego nieprawid owym dzia aniu. Z wn trza zasilacza mogà wydobywaç si pewne sygna y, nie Êwiadczy to jednak e o jego nieprawid owym dzia aniu. Zasilacze powinny byç umieszczane z dala od odbiorników radiowych. W przeciwnym wypadku mogà one powodowaç zak ócenia w odbiorze fal radiowych. Ostrze enia odnoszàce si do pos ugiwania si bateriami Nale y post powaç zgodnie z przedstawionymi poni ej wskazówkami, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu, przegrzewaniu si baterii, mo liwoêci ich zapalenia si, eksplozji lub przypadkowego po kni cia. PL-12 Niebezpieczeƒstwo Niniejszy aparat korzysta z baterii litowo jonowych okreêlonych przez firm Olympus. Baterie nale y adowaç w sposób okreêlony przez producenta. W przeciwnym razie stwarza si sytuacje zagrodzenia powstaniem po aru lub wypadkiem. Nale y zapoznaç si z instrukcjà do àczonà do baterii i pos ugiwaç si nimi prawid owo. Nigdy nie nale y podgrzewaç baterii ani wrzucaç ich do ognia. Stwarza to zagro enie powstania po aru lub eksplozji ogniw. Nigdy nie nale y przechowywaç baterii w miejscach nara onych na bezpoêrednie Êwiat o s oneczne, lub w wysokich temperaturach np. w rozgrzanym samochodzie lub w pobli u êróde ciep a, itp. Stwarza to zagro enie powstania po aru lub eksplozji ogniw. W adnym wypadku nie nale y demontowaç baterii ani modyfikowaç ich, np. przez lutowanie, itp. Mo e to uszkodziç zabezpieczenie terminali baterii lub spowodowaç nag e rozlanie si jej zawartoêci. Nie nale y dopuszczaç, by bieguny baterii styka y si z jakimikolwiek metalowymi przedmiotami. Szczególnie nale y zwróciç uwag przy przechowywaniu i przenoszeniu baterii, aby nie styka y si z adnymi metalowymi przedmiotami, takimi jak bi uteria, spinki, spinacze, itp. JeÊli elektrolit z baterii dostanie si do oczu, nale y natychmiast przemyç oczy czystà ch odnà bie àcà wodà i nie trzeç ich. Nast pnie mo liwie szybko zwróciç si o pomoc medycznà, gdy sytuacja taka zagra a nawet utratà wzroku.

13 For safe use of this product Ostrze enie Baterie zawsze nale y przechowywaç w miejscach niedost pnych dla ma ych dzieci. JeÊli dziecko przypadkowo po knie akumulatory nale y natychmiast zwróciç si o pomoc medycznà. Baterie zawsze powinny byç suche. Nigdy nie powinny stykaç si ze Êwie à lub s onà wodà. Nie nale y nara aç baterii na silne uderzenia lub uszkodzenia mechaniczne. JeÊli z ogniw wycieka elektrolit, sà one odbarwione lub zdeformowane lub wykazujà inne oznaki uszkodzenia podczas korzystania z nich, to nale y natychmiast zakoƒczyç u ytkowanie aparatu. JeÊli elektrolit z ogniw dostanie si na ubranie lub skór, nale y natychmiast przemyç zabrudzone miejsca czystà, ch odnà bie àca wodà. JeÊli p yn elektrolitu wywo a poparzenie skóry nale y zwróciç si o pomoc medycznà. Uwaga Niniejsza bateria jest przeznaczona do u ytkowania wy àcznie w cyfrowych aparatach fotograficznych Olympus. Nie nale y korzystaç z niej w innym sprz cie. Zabrudzone terminale baterie (dodatni i ujemny) nieprawid owo przewodzà pràd. W takich przypadkach nale y przetrzeç je suchà szmatkà. W czasie d ugotrwa ego u ywania baterie mogà staç si goràce. Aby uniknàç poparzenia, nie wyjmuj ich od razu po skoƒczeniu u ywania aparatu. W przypadku obs ugiwania aparatu zasilanego akumulatorkami w niskich temperaturach, staraj si trzymaç ogniwa oddzielnie w ciep ym miejscu. Baterie, które b dà wykazywa y oznaki wyczerpania w niskich temperaturach, mogà powróciç do normalnego dzia ania, po ogrzaniu do temperatury pokojowej. Powtarzalne adowanie prowadzi z czasem do utraty sprawnoêci ogniw. Gdy czas pracy baterii znacznie skróci si mimo adowania ich przez odpowiedni okres czasu, oznacza to, e baterie osiàgn y swojà ywotnoêç. W takich przypadkach nale y wymieniç baterie na nowe. Zu yte baterie stanowià cenny surowiec wtórny. Nale y odpowiednio zabezpieczyç bieguny baterii i oddaç zu yte ogniwo do znajdujàcego si w sklepach elektrycznych punktu odbioru materia ów recyclingowych. Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami PL-13

14 For safe use of this product Uwagi i ostrze enia dotyczàce korzystania z kart pami ci Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami Ostrze enie Karty pami ci nale y przechowywaç w miejscach niedost pnych dla dzieci. W przeciwnym wypadku stwarza si zagro enie przypadkowego po kni cia karty. Uwaga Karty pami ci sà precyzyjnymi urzàdzeniami elektronicznymi. Nie nale y ich zginaç lub nara aç na uderzenia. Karty nie powinny byç nara ane na dzia anie adunków elektrostatycznych. Dane zapisywane na karcie przechowywane sà w nieulotnej pami ci pó przewodnikowej, jednak e mo e nastàpiç przypadkowe skasowanie tych danych. W przypadku korzystania z karty nale y przestrzegaç poni szych zaleceƒ. W przypadku uszkodzenia (skasowania) danych nie ma mo liwoêci ich przywrócenia. - Nie nale y zginaç karty, ani nara aç jej na uderzenia lub silny nacisk. - Nie nale y korzystaç z karty ani przechowywaç jej w pobli u materia ów atwopalnych lub generujàcych ciep o, jak równie w miejscach o wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotnoêci oraz tam gdzie gromadzà si znaczne iloêci kurzu. - Nie nale y nara aç karty na zamoczenie. - Nie nale y dotykaç do terminali karty adnymi metalowymi przedmiotami. - W czasie gdy dane sà zapisywane na kart lub odczytywane z niej, nie nale y wy àczaç aparatu, nara aç go na wstrzàsy, nie nale y te próbowaç wyjmowaç karty lub baterii z aparatu. Odciski palców lub zabrudzenia pozostawione na metalowych stykach karty (terminalach) mogà utrudniaç prawid owe odczytywanie lub zapis danych. W takich przypadkach nale y przetrzeç styki mi kkà suchà szmatkà. Karta zapisujàca dane obrazu jest materia em eksploatacyjnym. Po d u szym okresie u ytkowania, zapisywanie danych na kart oraz kasowanie z niej danych staje si niemo liwe. W takim przypadku nale y wymieniç kart na nowà. JeÊli wczeêniej karta by a sformatowana na komputerze lub w innym aparacie fotograficznym, to przed przystàpieniem do korzystania z karty nale y sformatowaç jà w tym aparacie. Olympus nie ponosi odpowiedzialnoêci za utrat danych zapisanych na innych noênikach ani za strat danych, które by y zapisane na karcie. PL-14

15 Nazwy elementów Nazwy elementów Cyfrowy aparat fotograficzny Na poni szym rysunku pokazano aparat fotograficzny wraz z wyêwietlaczem, który mo e byç obracany o 360 stopni. A B H I POWER C D E F G M N O Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami J QUICK VIEW P K L OPEN OPEN OK Q R S T U PL-15

16 Nazwy elementów Stacja dokujàca Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami Widok z do u X Y A/V OUT (MONO) - + DC IN 5V Nr Nazwa elementu Nr Nazwa elementu A Spust migawki O Pokr t o trybów B Lampka samowyzwalacza P G oênik C Dêwignia zoom (W/T) (G/U) Q Zaczep paska D Obiektyw R Przycisk menu E Lampa b yskowa S Przyciski strza ek a(y)/b(&)/ c(z)/d(#) F Mikrofon T Przycisk OK i G Z àcze stacji dokujàcej U Przycisk kasowania S H Wskaênik zasilania V Prze àcznik z àcza aparatu I W àcznik aparatu W Z àcze aparatu J Monitor X _Z àcze Dock&Done K Ustawiany pod zmiennym kàtem Y Terminal wyjêciowy A/V monitor L Pokrywa baterii / karty Z Z àcze zasilacza (DC) M Lampka dost pu do karty! Z àcze USB N Przycisk szybkiego podglàdu USB Z! V W PL-16

17 Informacje odnoênie baterii i karty Informacje odnoênie baterii i karty Informacje na temat baterii Niniejszy aparat Olympus wykorzystuje do zasilania bateri litowo jonowà LI-12B (w komplecie z aparatem) lub LI-10B. Nie mo na stosowaç innych rodzajów baterii. W momencie zakupu aparatu bateria nie jest w pe ni na adowana. Przed przystàpieniem do korzystania z aparatu na aduj w pe ni bateri korzystajàc ze znajdujàcej si w komplecie z aparatem stacji dokujàcej. Szczegó y, patrz» adowanie baterii«(g str. 33), Pe na instrukcja obs ugi w j zyku angielskim (p yta CD-ROM). Informacje na temat karty S owo karta w tej instrukcji odnosi si do xd-picture Card. Na karcie tej aparat zapisuje zdj cia. Zdj cia rejestrowane i przechowywane na kartach mo na bez trudu skasowaç, zapisaç w ich miejscu inne lub edytowaç je przy u yciu komputera osobistego. PojemnoÊci pami ci Podana jest tu pojemnoêç karty pami ci (16 MB/ 32 MB/64 MB/128 MB/ 256 MB/512 MB) Obszar indeksu Mo na tu opisaç zawartoêç karty. Obszar styków Miejsce to styka si z odpowiednimi z àczami w aparacie i przekazuje sygna y. Nigdy nie nale y dotykaç tego miejsca na karcie. Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami Karty kompatybilne xd-picture Card ( MB) Co to jest karta xd-picture Card? Karta xd-picture Card to miniaturowy noênik pami ci opracowany specjalnie do wykorzystania w cyfrowych aparatach fotograficznych. Tego typu karta mo e byç stosowana w ka dym aparacie fotograficznym kompatybilnym z xd-picture Card. Uwaga Aparat mo e nie rozpoznawaç kart innych producentów ni Olympus lub kart, które by y sformatowane na innych urzàdzeniach (np. na komputerze). Przed u yciem nale y sformatowaç kart w tym aparacie. Szczegó y dotyczàce formatowania karty, patrz»formatowanie kart (FORMAT)«, (g str. 172) Pe na instrukcja obs ugi w j zyku angielskim (CD-ROM). PL-17

18 OPEN QUICK VIEW VIVID P-AUTO OK SCENE Jak korzystaç z ustawianego pod zmiennym kàtem monitora? Jak korzystaç z ustawianego pod zmiennym kàtem monitora? Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami Ustawiany pod zmiennym kàtem monitor aparatu pozwala na wygodne fotografowanie i kadrowanie uj ç, gdy aparat trzymany jest przez u ytkownika w ró nym po o eniu. Wykonujàc zdj cie ustaw monitor pod takim kàtem, jaki w danej sytuacji zapewnia najlepszà obserwacj. Przy normalnym fotografowaniu obróç monitor o 360 stopni. Mo esz wykonaç autoportret patrzàc na obraz wyêwietlany na monitorze aparatu. Ustaw pokr t o trybów w pozycji o, a obraz na monitorze zostanie odwrócony, abyê móg wygodnie sprawdziç uj cie. Fotografowanie z podniesionym aparatem Monitor mo na wygodnie ustawiç przy wykonywaniu zdj ç aparatem trzymanym powy ej linii wzroku. Fotografowanie przy opuszczonym aparacie Monitor mo na wygodnie ustawiç przy wykonywaniu zdj ç aparatem trzymanym znacznie poni ej linii wzroku, np. przy fotografowaniu dziecka bàdê psa. Uwagi Nie nale y zbyt silnie naciskaç na ustawiany pod zmiennym kàtem monitor. Mo e to prowadziç do jego uszkodzenia. Przy fotografowaniu z opuszczonym nisko aparatem s oƒce mo e odbiç si od monitora i te refleksy Êwietlne mogà zak óciç obraz zdj cia. PL-18

19 Obiekty, dla których trudno ustawiç ostroêç przy u yciu AF (Autofocus a) Operacje fotografowania / przeglàdania Obiekty, dla których trudno ustawiç ostroêç przy u yciu AF (Autofocus a) Funkcja Autofocus a aparatu automatycznie ustawia ostroêç na fotografowany obiekt. Jednak e w niektórych warunkach Autofocus mo e nie dzia aç prawid owo. W takich sytuacjach skorzystaj z przedstawionych poni ej metod, aby uzyskaç ostry obraz na zdj ciu. Obiekty, dla których trudno ustawiç ostroêç Obiekty o wyjàtkowo ma ym kontraêcie Ustaw ostroêç na obiekt o odpowiednio du ym kontraêcie, jaki znajduje si w tej samej odleg oêci co fotografowany obiekt (Blokada ostroêci). Nast pnie przekomponuj uj cie do finalnej postaci i naciênij spust migawki. Obiekty z wyjàtkowo jasnym polem w centrum kadru Ustaw ostroêç na obiekt o odpowiednio du ym kontraêcie, jaki znajduje si w tej samej odleg oêci co fotografowany obiekt (Blokada ostroêci). Nast pnie przekomponuj uj cie do finalnej postaci i naciênij spust migawki. Operacje fotografowania / przeglàdania Obiekty bez pionowych linii Trzymajàc pionowo aparat ustaw i zablokuj ostroêç. Nast pnie przestaw aparat z powrotem do pozycji poziomej i wykonaj zdj cie. Gdy obiekt jest nieostry nawet gdy na monitorze Êwieci si zielony wskaênik Pokrywajàce si obiekty w ró nej odleg oêci JeÊli zdj cie ma rozmyty obraz, nawet gdy Êwieci si zielony wskaênik na monitorze, to ustaw ostroêç na inny obiekt znajdujàcy si w tej samej odleg oêci co fotografowany obiekt (Blokada ostroêci). Nast pnie przekomponuj uj cie do finalnej postaci i naciênij spust migawki. Szybko poruszajàce si obiekty Ustaw ostroêç na inny obiekt znajdujàcy si w tej samej odleg oêci, w jakiej ma znaleêç si fotografowany obiekt (Blokada ostroêci). Nast pnie przekomponuj uj cie do finalnej postaci i naciênij spust migawki. Wskazówka Szczegó y, patrz»zmiana kompozycji uj cia po zablokowaniu ostroêci (Blokada ostroêci)«(g str. 20). PL-19

20 Zmiana kompozycji zdj cia po ustawieniu ostroêci (Blokada ostroêci) Zmiana kompozycji zdj cia po ustawieniu ostroêci (Blokada ostroêci) Operacje fotografowania / przeglàdania JeÊli obiekt, na który chcesz ustawiç ostroêç znajduje si poza Êrodkiem kadru, mo esz ustawiç ostroêç na inny punkt znajdujàcy si w podobnej odleg oêci (blokada ostroêci), a nast pnie wykonaç zdj cie w sposób przedstawiony poni ej. Funkcj t okreêla si mianem Blokady ostroêci. 1 Ustaw wskaênik pola Autofocus a na obiekt, który ma byç ostry na zdj ciu. 4M Wskazanie pola AF Wskazówka Fotografujàc obiekty, dla których trudno ustawiç ostroêç, skieruj aparat na obiekt znajdujàcy si w podobnej odleg oêci, co przedmiot, jaki chcesz sfotografowaç. 2 NaciÊnij do po owy przycisk migawki. Wskazówka Po okreêleniu ostroêci i ekspozycji ich ustawienia sà blokowane i zapala si zielona lampka. Je eli zielona lampka miga, oznacza to, e ostroêç oraz ekspozycja nie zosta y zablokowane. Zdejmij wtedy palec ze spustu migawki, przesuƒ nieco pole widzenia obiektywu i ponownie naciênij do po owy spust migawki. 3 Przytrzymujàc wciêni ty do po owy spust migawki, zmieƒ kompozycj obrazu, który ma znaleêç si na zdj ciu. 4M 4 NaciÊnij do koƒca spust migawki, aby wykonaç zdj cie. PL-20

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY AZ-2 ZOOM PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY AZ-2 ZOOM PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY AZ-2 ZOOM PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI Dzi kujemy Paƒstwu za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Przed rozpocz ciem u ytkowania nowego aparatu prosimy o

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu SPIS TREŚCI Charakterystyka... 3 Zawartość zestawu... 3 Budowa i opis... 4 Montaż baterii... 5 Praca... 5 Wyposażenie dodatkowe Detektor RC 9... 5 Dane techniczne... 6 Ważne informacje... 7 Uwagi i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

PL INSTRUKCJA OBS UGI

PL INSTRUKCJA OBS UGI PL Informacje wst pne INSTRUKCJA OBS UGI Nazwy elementów Z àcze s uchawkowe Lampka nagrywania / odtwarzania G ówne urzàdzenie Z àcze mikrofonowe Wbudowany mikrofon* WyÊwietlacz (panel LCD) Przycisk FOLDER/MENU

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ BASIC II 1 UWAGA: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zwróć uwagę na wymagania bezpieczeństwa i obsługi, ostrzeżenia i ograniczenia. Używaj tego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 PL Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 Spód urzàdzenia Potencjometr zmierzchu Potencjometr Êwiat a Potencjometr deszczu Dane ogólne 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Potencjometr

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny C-170 D-425. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

Cyfrowy aparat fotograficzny C-170 D-425. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi Cyfrowy aparat fotograficzny C-170 D-425 Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Dzi kujemy Paƒstwu za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Przed rozpocz ciem

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

elero SoloTel Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj!

elero SoloTel Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj! SoloTel elero Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 Spis treêci

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym Flo Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA Wraz z seri¹ odbiorników FLO dostêpn¹ w wersji wewnêtrznej i uniwersalnej lub modularnej o mo liwoœci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251778/1 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HS-38W spe³nia wszystkie wymagania ujête w klauzulach dyrektywy 1999/5/WE.

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

newss.pl Kamera gotowa na wodne szaleństwa

newss.pl Kamera gotowa na wodne szaleństwa Wraz z rozpoczęciem letniego sezonu coraz więcej fanów sportów wodnych bierze kurs na polskie jeziora, morze oraz rzeki, aby po długim okresie wyczekiwania ponownie poczuć wiatr w żagle. Wśród najbardziej

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k.

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133, Bud. 6 tel: +48 22 7520852 fax: +48 22 7520851 NIP: 118-205-43-37, KRS: 0000373568 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESLOMIERZ CYFROWY

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Ekran początkowy. Ekran początkowy

Ekran początkowy. Ekran początkowy Ekran początkowy Informacje o urządzeniu Menu ustawienia Wybierz podsumowanie Rozpocznij operację pól Przycisk zasilania Ekran początkowy Diagnostyka GPS Obszar Panel świetlny na ekranie Prędkość Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

Dzi kujemy za zakup aparatu fotograficznego marki Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat korzystania z aparatu, w tym

Dzi kujemy za zakup aparatu fotograficznego marki Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat korzystania z aparatu, w tym Instrukcja u ytkownika Dzi kujemy za zakup aparatu fotograficznego marki Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat korzystania z aparatu, w tym fotografowania, pobierania obrazów i u ywania

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo