PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500"

Transkrypt

1 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

2 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa Strona odpowiedzialna Adres Numer telefonu : Digital Camera : IR-500 : OLYMPUS : : Two Corporate Center Drive, PO Box 9058, Melville, NY U.S.A. : Testowane pod wzgl dem zgodnoêci ze standardami FCC Dla u ytku domowego i biurowego Niniejsze urzàdzenie odpowiada zasadom zawartym w cz Êci 15 regu FCC. Na dzia anie takich urzàdzeƒ na o one sà nast pujàce warunki: (1) (2) Urzàdzenie nie mo e powodowaç szkodliwej interferencji oraz. Urzàdzenie musi przyjmowaç interferencje, àcznie z takà interferencjà, która mo e powodowaç nieprzewidziane dzia anie. Informacje FCC Interferencja radiowo-telewizyjna Wszelkie zmiany i modyfikacje, które nie zosta y w sposób jednoznaczny zaaprobowane przez producenta mogà pozbawiç u ytkownika uprawnieƒ do korzystania ze sprz tu. Niniejszy sprz t zosta przetestowany i stwierdzono, e jest zgodny z ograniczeniami dla urzàdzeƒ Class B, stosownie do cz Êci 15 regu FCC. Ograniczenia te zosta y na o one, aby zapewniç odpowiednià ochron przed szkodliwà interferencjà w instalacjach domowych. Niniejszy sprz t wykorzystuje oraz mo e emitowaç fale o cz stotliwoêciach radiowych i jeêli nie zostanie zainstalowany i u ytkowany zgodnie z instrukcjà mo e powodowaç szkodliwà interferencj w komunikacji radiowej. Jednak e nie ma gwarancji, e w przypadku poszczególnych instalacji nie nastàpi interferencja fal. JeÊli niniejszy sprz t powoduje szkodliwà interferencj w stosunku do odbiorników radiowych i telewizyjnych, co mo na stwierdziç przez w àczenie i wy àczenie niniejszego sprz tu, zaleca si by u ytkownik spróbowa zapobiec wyst pujàcej interferencji podejmujàc nast pujàce kroki: Dokonaj regulacji anteny odbiorczej lub przestaw jà. Zwi ksz odleg oêç pomi dzy aparatem, a danym odbiornikiem. Pod àcz sprz t do gniazda zasilania w innym obwodzie elektrycznym ni ten, do którego jest pod- àczony odbiornik. W celu uzyskania dodatkowej pomocy skontaktuj si z dealerem lub doêwiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym. Do pod àczania produktu do innych urzàdzeƒ nale y wykorzystywaç wy àcznie kable po àczeniowe dostarczane przez firm Olympus. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje wprowadzane w niniejszym urzàdzenie mogà pozbawiç u ytkownika prawa do jego u ytkowania. Dla klientów w Kanadzie Produkt jest urzàdzeniem Class B i spe nia kanadyjskie wymagania ICES-003. PL-2 Dla klientów w Europie Symbol»CE«oznacza, e produkt spe nia europejskie wymagania bezpieczeƒstwa, ochrony zdrowia i Êrodowiska. Aparaty z oznaczeniem»ce«sà przeznaczone do sprzeda y w Europie.

3 Digital Camera Appareil photo numérique Cámara digital * * OK ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL Wprowadzenie Wprowadzenie Instrukcje obs ugi do niniejszego aparatu sk adajà si z trzech przedstawionych poni ej dokumentów. W celu zapewnienia prawid owego i bezpiecznego u ytkowania prosimy o zapoznanie si z do àczonà do aparatu dokumentacjà i korzystanie z niej w razie potrzeby. Skrócona instrukcja obs ugi Zawiera informacje odnoênie podstawowych operacji obs ugi umo liwiajàce rozpocz cie korzystania z aparatu natychmiast po jego zakupie. Podstawowa instrukcja obs ugi (niniejsza instrukcja) BASIC MANUAL Zawiera informacje odnoênie ustawieƒ aparatu oraz MANUEL DE BASE MANUAL BÁSICO przedstawia niektóre podstawowe operacje. IR-500 Zalecamy poczàtkujàcym u ytkownikom, by zapoznali si najpierw z tà instrukcjà. Pe na instrukcja obs ugi dost pna w j zyku angielskim (Zamieszczona na p ycie CD-ROM) Zawiera opis wszystkich funkcji aparatu. Instrukcja ta dostarcza szczegó owych informacji odnoênie wszystkich cech oraz funkcji twojego cyfrowego aparatu fotograficznego. PL-3

4 Wprowadzenie ZawartoÊç treêciowa instrukcji obs ugi mo e ulec zmianie bez uprzedzenia. Skontaktuj si z autoryzowanym centrum serwisowym Olympus, aby uzyskaç aktualne dane odnoênie nazwy oraz numeru modelu produktu. Niniejsza dokumentacja zosta a przygotowana z zachowaniem najwy szej starannoêci, jednak e jeêli zostanà w niej stwierdzone jakiekolwiek pomy ki lub braki, bàdê informacje przedstawione w sposób niejasny, to prosimy o skontaktowanie si z autoryzowanym centrum serwisowym Olympus. TreÊç niniejszej instrukcji obs ugi nie mo e byç powielana w cz Êci ani w ca oêci, za wyjàtkiem kopii na potrzeby w asne u ytkownika. Dokumentacja nie mo e byç przekazywana dalej bez pozwolenia. Olympus nie ponosi odpowiedzialnoêci za adne straty poniesione przez klienta lub stron trzecià wynikajàce z nieprawid owego u ytkowania niniejszego produktu. Olympus nie ponosi odpowiedzialnoêci za adne straty b dàce nast pstwem utraty danych wynikajàcej z nieprawid owego funkcjonowania produktu, naprawy produktu przez stron trzecià nieupowa nionà do tego przez Olympus, bàdê z jakichkolwiek innych przyczyn. JakoÊç zdj ç uzyskiwanych poprzez fotografowanie niniejszym produktem mo e ró niç si od jakoêci zdj ç uzyskiwanych z aparatów na filmy Êwiat oczu e. Znaki handlowe _, oraz OLYMPUS Master sà znakami handlowymi OLYMPUS CORPORATION. Windows jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft Corporation. Macintosh i Apple sà znakami handlowymi Apple Computers, Inc. Inne nazwy produktów wspomniane w niniejszej instrukcji sà znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich w aêcicieli. Regu a systemu plików dla aparatów cyfrowych (DCF) Aparat wykorzystuje system plików DCF (regu a plików dla aparatów cyfrowych ang. Design rule for Camera File system) b dàcy standardem utworzonym przez JEITA (Japoƒskie Stowarzyszenie Rozwoju Przemys u Elektronicznego). PL-4

5 OK OK OK OPEN POWER Mo liwoêci aparatu Mo liwoêci aparatu Podczas fotografowania Zamykany wyêwietlacz chroniàcy LCD oraz obiektyw i u atwiajàcy noszenie aparatu. Wygodny sposób wykonywania autoportretów, dzi ki ustawianemu pod zmiennym kàtem monitorowi (w trybie autoportretu, g str. 31) Fotografowanie aparatem trzymanym wysoko lub nisko i wygodne kadrowanie uj cia dzi ki ustawianemu pod zmiennym kàtem monitorowi. Wykonywanie ostrych zdj ç dzi ki funkcji stabilizacji obrazu. Mo liwoêç wyboru spoêród 17 programów tematycznych odpowiadajàcych rozmaitym sytuacjom. Gdy aparat umieszczony jest w stacji dokujàcej U yteczne funkcje Odtwarzanie zdj ç w formie pokazu slajdów. Wygodne adowanie baterii. Zintegrowany zegar / budzik BezpoÊrednie drukowanie z aparatu. PL-5

6 Spis treêci Spis treêci Wprowadzenie Mo liwoêci aparatu Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami 7 Nazwy elementów Cyfrowy aparat fotograficzny Stacja dokujàca Informacje odnoênie baterii i karty Jak korzystaç z ustawianego pod zmiennym kàtem monitora? Operacje fotografowania / przeglàdania 19 Obiekty, dla których trudno ustawiç ostroêç przy u yciu AF (autofocus a) Zmiana kompozycji zdj cia po ustawieniu ostroêci (Blokada ostroêci) Korzystanie z zoomu Uj cia tele i szerokokàtne (W/T) Korzystanie z lampy b yskowej (#)! # $ Wykonywanie zbli eƒ (tryb makro i Supermakro) & % Korzystanie z samowyzwalacza Y Wybór trybu zapisu (D) Wybieranie programu tematycznego stosownie do fotografowanej sceny (SCENE SELECT) Odtwarzanie zdj ç Informacje dodatkowe 35 Specyfikacja techniczna aparatu Zanim skontaktujesz si z nami PL-6

7 For safe use of this product Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami For safe use of this product Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami aby bezpiecznie u ytkowaç niniejszy produkt Przed rozpocz ciem korzystania z niniejszego produktu prosimy o zapoznanie si z tà sekcjà, aby zapewniç jego bezpiecznie i prawid owe u ytkowanie. Aby ostrzec o mo liwych niebezpiecznych sytuacjach oraz zapobiec uszkodzeniu produktu, w niniejszej dokumentacji zastosowane zosta y przedstawione poni ej symbole. Podajemy tutaj ich znaczenie. Niebezpieczeƒstwo Ostrze enie Uwaga JeÊli produkt jest u ytkowany bez przestrzegania wskazaƒ podanych pod tym symbolem, mo e staç si to przyczynà powa nego kalectwa, a nawet Êmierci. JeÊli produkt jest u ytkowany bez przestrzegania wskazaƒ podanych pod tym symbolem, mo e staç si to przyczynà kalectwa, a nawet Êmierci. JeÊli produkt jest u ytkowany bez przestrzegania wskazaƒ podanych pod tym symbolem, mo e staç si to przyczynà lekkiego zranienia lub uszkodzenia sprz tu. Ostrze enia odnoszàce si do obs ugi aparatu Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami Ostrze enie Nie nale y korzystaç z aparatu w pobli u atwopalnych lub wybuchowych gazów. Aby uniknàç powstania po aru lub eksplozji nie nale y nigdy korzystaç z aparatu w pobli u atwopalnych lub wybuchowych gazów. Nie b yskaj lampà bezpoêrednio w osoby (niemowl ta, ma e dzieci, itp.) z niewielkiej odleg oêci. Nale y zachowaç ostro noêç przy zdj ciach z lampà b yskowà z niewielkiej odleg oêci. Gdy uaktywniasz lamp b yskowà powinieneê znajdowaç si przynajmniej 1 m od twarzy fotografowanej osoby, szczególnie nale y o tym pami taç fotografujàc niemowl ta, ma e dzieci. Uaktywnienie lampy b yskowej zbyt blisko oczu fotografowanej osoby mo e spowodowaç chwilowà utrat wzroku. Aparat nale y trzymaç z dala od ma ych dzieci. Nale y zachowaç ostro noêç, aby zapobiec poni szym wypadkom: Zaplàtanie si w pasek aparatu, co mo e prowadziç do uduszenia. Przypadkowe po kni cie baterii lub innych ma ych elementów, jak np. kart xd-picture Card. W takich przypadkach nale y niezw ocznie zwróciç si po pomoc medycznà. Przypadkowe b yêni cie lampà w oczy, które mo e spowodowaç pogorszenie wzroku. Przypadkowe zranienie ruchomymi cz Êciami aparatu. PL-7

8 For safe use of this product Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami W czasie adowania baterii nie dotykaj przez d u szy czas aparatu, zasilacza sieciowego, ani stacji dokujàcej. Aparat oraz stacja dokujàca nagrzewajà si podczas adowania. Opcjonalny zasilacz sieciowy te nagrzewa si przy d u szym fotografowaniu. Przez ca y czas elementy te mogà spowodowaç lekkie poparzenie. Nie u ywaj ani nie przechowuj aparatu w zakurzonych lub wilgotnych miejscach, bàdê tam gdzie gromadzi si dym lub para wodna. Mo e staç si przyczynà po aru lub pora enia pràdem. Nie zas aniaj r kà lampy przy b ysku. Nie dotykaj lampy podczas b ysku ani po kilkukrotnym u yciu lampy. Lampa nagrzewa si i jej dotkni cie mo e spowodowaç poparzenie. Nie nale y demontowaç ani modyfikowaç aparatu. Niektóre wewn trzne obwody zasilane sà wysokim napi ciem, co mo e spowodowaç powa ne poparzenie lub pora enie pràdem. Uwa aj, by woda i obce przedmioty nie dosta y si do Êrodka aparatu. JeÊli aparat przypadkowo wpadnie do wody lub rozleje si na niego ciecz, nale y zaprzestaç korzystania z aparatu, pozwoliç by wysech, a nast pnie wyjàç baterie. Nale y si póêniej skontaktowaç z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Olympus. Uwaga JeÊli zauwa ysz, e aparat wydziela dziwny zapach lub dym wy àcz go. Wyjmij baterie uwa ajàc, by nie poparzyç si, a nast pnie skontaktuj si z najbli szym dealerem lub z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Olympus. Nie zastosowanie si do tej wskazówki mo e staç si przyczynà po aru lub poparzenia. (Baterie nale y wynieêç poza pomieszczenie, z dala od atwopalnych materia ów i nale y unikaç dotykania ich go ymi r koma.) Nie obs uguj aparatu mokrymi r koma. Aby uniknàç pora enia pràdem nigdy nie obs uguj aparatu mokrymi r koma. Nie nale y pozostawiaç aparatu w miejscach, w których aparat mo e byç nara ony na dzia anie wysokich temperatur. Wysokie temperatury mogà powodowaç uszkodzenie poszczególnych cz Êci aparatu, a w szczególnych przypadkach mogà spowodowaç zapalenie si aparatu. Nie nale y te korzystaç z adowarki ani z zasilacza, gdy sà przykryte (np. kocem). Mo e to powodowaç silne nagrzewanie si tych modu ów i w efekcie skutkowaç po arem. Nie nale y dotykaç z àcz aparatu do pod àczania do stacji dokujàcej. Uwa aj na pasek, do noszenia aparatu. Gdy nosisz aparat uwa aj na jego pasek. Mo e on atwo zaczepiç si o wystajàcy przedmiot i spowodowaç powa ne uszkodzenie. PL-8

9 For safe use of this product Nie pozostawiaj aparatu w miejscach o wysokiej temperaturze. Mo e to staç si przyczynà odkszta cenia si elementów lub mo e byç przyczynà po aru. Nie nale y te przykrywaç niczym w szczególnoêci materia em lub kocem zasilacza sieciowego bàdê stacji dokujàcej. Mo e to byç przyczynà przegrzewania si tych elementów i stwarza zagro enie powstania po aru. Korzystaj wy àcznie z zasilacza przeznaczonego do niniejszego produktu. Korzystanie z innych zasilaczy mo e spowodowaç uszkodzenie aparatu, êród a zasilania lub byç przyczynà wypadku. Olympus nie ponosi odpowiedzialnoêci za adne uszkodzenia lub stary powsta e w wyniku stosowania niezalecanych zasilaczy. Uwa aj, by nie uszkodziç przewodu zasilajàcego. Nigdy nie ciàgnij ani nie modyfikuj przewodu zasilajàcego zasilacza ani innych akcesoriów. Nale y korzystaç wy àcznie z wtyczek dok adnie pasujàcych do gniazda zasilania. Zaprzestaƒ korzystania z aparatu i skontaktuj si z najbli szym centrum serwisowym firmy Olympus je eli: - Przewód zasilajàcy bardzo nagrzewa si, bàdê ze sprz tu wydziela si dym lub dziwny zapach. - Przewód zasilajàcy jest przeci ty lub uszkodzony, lub wtyczka nieprawid owo tkwi w gnieêdzie zasilania. Unikaj dotykania przez d u szy okres czasu metalowych cz Êci znajdujàcych si na zewnàtrz aparatu. Podczas d ugotrwa ego u ytkowania aparat nagrzewa si. W takim przypadku d u szy kontakt skóry z metalowymi cz Êciami aparatu mo e prowadziç do niskotemperaturowego poparzenia. W niskim temperaturach stosownie obni a si równie temperatura zewn trznych elementów aparatu. Zetkni cie skóry z takimi elementami mo e spowodowaç jej zranienie. Aby uniknàç niskotemperaturowego poparzenia lub zranienia, nale y w powy szych sytuacjach obs ugiwaç aparat w r kawiczkach. Nale y uwa aç, by adne obce przedmioty nie utkwi y w szczelinie pomi dzy ustawianym pod zmiennym kàtem wyêwietlaczem a korpusem aparatu. Szczególnie nale y uwa aç noszàc aparat w torbie. JeÊli cienki przedmiot, np. notes lub karta kredytowa utknie w szczelinie, to mo e to uszkodziç aparat. Nale y te uwa aç, by aparat nie mia mo liwoêci przypadkowego w àczenia si, gdy b dzie to powodowa o zu ywanie si baterii. Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami PL-9

10 For safe use of this product Warunki u ytkowania produktu Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami Aby zabezpieczyç zaawansowane technologicznie, wewn trzne elementy produktu nigdy nie pozostawiaj aparatu w wymienionych poni ej miejscach: - Miejsca o wysokiej temperaturze i wilgotnoêci oraz o du ych wahaniach tych parametrów, bezpoêredniego nas onecznienia, pla y, zamkni tego samochodu lub w pobli u innego êród a ciep a. - W zakurzonych i zapiaszczonych miejscach. - W pobli u ognia. - W pobli u wody i w miejscach wilgotnych. - W miejscach nara onych na silne drgania. Nale y uwa aç, aby nie upuêciç aparatu i nie nara aç go na silne drgania bàdê uderzenia. JeÊli b dziesz trzyma stacje dokujàcà do góry nogami, gdy umieszczony jest w niej aparat, to aparat mo e wypaêç ze stacji dokujàcej. Nie nale y podnosiç zestawu za sam aparat, gdy jest on umieszczony w stacji dokujàcej. Nale y trzymaç z dala od aparatu przedmioty, które sà podatne na uszkodzenie w wyniku dzia ania pola magnetycznego, takie jak np. karty kredytowe, magnetyczne karty dost powe, bàdê dyskietki. Dane zapisane na tych noênikach mogà zostaç uszkodzone w wyniku czego przedmioty te stanà si bezu yteczne. Nie nale y pozostawiaç aparatu z obiektywem skierowanym w s oƒce, jak równie nie nale y wykonywaç zdj ç, gdy obiektyw jest skierowany w taki sposób. Mo e to powodowaç, ze kolory jakie daje aparat stanà si wyblak e lub cz Êç matrycy CCD mo e zostaç wypalona. JeÊli aparat jest nara ony na nag a zmian temperatury, np. przy przenoszeniu aparatu z zimnego do ciep ego pomieszczenia, to we wn trzu aparatu mo e nastàpiç kondensacja pary wodnej. W takich przypadkach nale y przenosiç aparat w plastikowej torbie i wyjmowaç go dopiero po wyrównaniu si temperatur. JeÊli aparat b dzie nieu ywany przez d u szy okres czasu, to mo e tworzyç si na nim nalot powodujàcy nieprawid owe dzia anie aparatu. Po d u szym przechowywaniu zalecamy, by sprawdziç prawid owoêç funkcjonowania aparatu. PL-10

11 For safe use of this product Ostrze enia odnoszàce si do monitora Nie naciskaj zbyt silnie na monitor, w przeciwnym razie obraz mo e byç niewyraêny, mogà pojawiaç si b dy w wyêwietlaniu lub monitor mo e uszkodziç si ca kowicie. W przypadku p kni cia monitora, nale y uwa aç, by ciek okrystaliczny p yn nie dosta si do ust. JeÊli p yn ten dostanie si na r ce, stopy lub ubranie, nale y natychmiast przemyç je wodà z myd em. Na górze lub na dole monitora mo e pojawiç si jasny pasek, nie Êwiadczy to o nieprawid owym dzia aniu monitora. JeÊli obiekt oglàdany jest przez aparat pod kàtem, jego kraw dzie na monitorze mogà wydawaç si postrz pione. Nie Êwiadczy to o nieprawid owym dzia aniu monitora i b dzie mniej widoczne w trybie wyêwietlania. W miejscach o niskiej temperaturze monitor mo e d ugo w àczaç si, bàdê jego kolor mo e czasowo zmieniç si. W przypadku korzystania z aparatu w wyjàtkowo zimnych miejscach dobrze jest co jakiê czas ogrzaç go, np. pod kurtkà. S abo dzia ajàcy w niskich temperaturach monitor powróci do sprawnego dzia ania w normalnej temperaturze. Monitor LCD wykonany jest w wysoko-zaawansowanej technologii. Jednak e na ekranie mogà na sta e pojawiaç si czarne punkty lub niektóre piksele mogà Êwieciç si na sta e. Pod wzgl dem charakterystyki oraz zale nie od kàta, pod jakim patrzymy na monitor punkty te mogà nie mieç jednolitego koloru i jasnoêci. Zjawiska te wynikajà ze struktury monitora i nie Êwiadczy to o jego nieprawid owym dzia aniu. Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami PL-11

12 For safe use of this product Informacje odnoszàce si do zasilacza sieciowego Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami Uwaga Nale y korzystaç wy àcznie z zasilacza sieciowego dostarczanego z niniejszym produktem. Zasilacz nale y u ytkowaç w przewidzianym dla niego zakresie napi cia. Zasilacz jest przeznaczony wy àcznie do u ytku w pomieszczeniach. Nale y pami taç, by aparat zosta wy àczony zanim zostanie od niego od àczony przewód zasilacza lub zanim zasilacz zostanie od àczony od gniazda zasilania. W przeciwnym wypadku mo e mieç to niekorzystny wp yw na dane zdj ciowe zapisane w aparacie, na jego ustawienia oraz funkcje. Podczas u ytkowania zasilacz mo e nagrzewaç si, nie Êwiadczy to jednak e o jego nieprawid owym dzia aniu. Z wn trza zasilacza mogà wydobywaç si pewne sygna y, nie Êwiadczy to jednak e o jego nieprawid owym dzia aniu. Zasilacze powinny byç umieszczane z dala od odbiorników radiowych. W przeciwnym wypadku mogà one powodowaç zak ócenia w odbiorze fal radiowych. Ostrze enia odnoszàce si do pos ugiwania si bateriami Nale y post powaç zgodnie z przedstawionymi poni ej wskazówkami, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu, przegrzewaniu si baterii, mo liwoêci ich zapalenia si, eksplozji lub przypadkowego po kni cia. PL-12 Niebezpieczeƒstwo Niniejszy aparat korzysta z baterii litowo jonowych okreêlonych przez firm Olympus. Baterie nale y adowaç w sposób okreêlony przez producenta. W przeciwnym razie stwarza si sytuacje zagrodzenia powstaniem po aru lub wypadkiem. Nale y zapoznaç si z instrukcjà do àczonà do baterii i pos ugiwaç si nimi prawid owo. Nigdy nie nale y podgrzewaç baterii ani wrzucaç ich do ognia. Stwarza to zagro enie powstania po aru lub eksplozji ogniw. Nigdy nie nale y przechowywaç baterii w miejscach nara onych na bezpoêrednie Êwiat o s oneczne, lub w wysokich temperaturach np. w rozgrzanym samochodzie lub w pobli u êróde ciep a, itp. Stwarza to zagro enie powstania po aru lub eksplozji ogniw. W adnym wypadku nie nale y demontowaç baterii ani modyfikowaç ich, np. przez lutowanie, itp. Mo e to uszkodziç zabezpieczenie terminali baterii lub spowodowaç nag e rozlanie si jej zawartoêci. Nie nale y dopuszczaç, by bieguny baterii styka y si z jakimikolwiek metalowymi przedmiotami. Szczególnie nale y zwróciç uwag przy przechowywaniu i przenoszeniu baterii, aby nie styka y si z adnymi metalowymi przedmiotami, takimi jak bi uteria, spinki, spinacze, itp. JeÊli elektrolit z baterii dostanie si do oczu, nale y natychmiast przemyç oczy czystà ch odnà bie àcà wodà i nie trzeç ich. Nast pnie mo liwie szybko zwróciç si o pomoc medycznà, gdy sytuacja taka zagra a nawet utratà wzroku.

13 For safe use of this product Ostrze enie Baterie zawsze nale y przechowywaç w miejscach niedost pnych dla ma ych dzieci. JeÊli dziecko przypadkowo po knie akumulatory nale y natychmiast zwróciç si o pomoc medycznà. Baterie zawsze powinny byç suche. Nigdy nie powinny stykaç si ze Êwie à lub s onà wodà. Nie nale y nara aç baterii na silne uderzenia lub uszkodzenia mechaniczne. JeÊli z ogniw wycieka elektrolit, sà one odbarwione lub zdeformowane lub wykazujà inne oznaki uszkodzenia podczas korzystania z nich, to nale y natychmiast zakoƒczyç u ytkowanie aparatu. JeÊli elektrolit z ogniw dostanie si na ubranie lub skór, nale y natychmiast przemyç zabrudzone miejsca czystà, ch odnà bie àca wodà. JeÊli p yn elektrolitu wywo a poparzenie skóry nale y zwróciç si o pomoc medycznà. Uwaga Niniejsza bateria jest przeznaczona do u ytkowania wy àcznie w cyfrowych aparatach fotograficznych Olympus. Nie nale y korzystaç z niej w innym sprz cie. Zabrudzone terminale baterie (dodatni i ujemny) nieprawid owo przewodzà pràd. W takich przypadkach nale y przetrzeç je suchà szmatkà. W czasie d ugotrwa ego u ywania baterie mogà staç si goràce. Aby uniknàç poparzenia, nie wyjmuj ich od razu po skoƒczeniu u ywania aparatu. W przypadku obs ugiwania aparatu zasilanego akumulatorkami w niskich temperaturach, staraj si trzymaç ogniwa oddzielnie w ciep ym miejscu. Baterie, które b dà wykazywa y oznaki wyczerpania w niskich temperaturach, mogà powróciç do normalnego dzia ania, po ogrzaniu do temperatury pokojowej. Powtarzalne adowanie prowadzi z czasem do utraty sprawnoêci ogniw. Gdy czas pracy baterii znacznie skróci si mimo adowania ich przez odpowiedni okres czasu, oznacza to, e baterie osiàgn y swojà ywotnoêç. W takich przypadkach nale y wymieniç baterie na nowe. Zu yte baterie stanowià cenny surowiec wtórny. Nale y odpowiednio zabezpieczyç bieguny baterii i oddaç zu yte ogniwo do znajdujàcego si w sklepach elektrycznych punktu odbioru materia ów recyclingowych. Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami PL-13

14 For safe use of this product Uwagi i ostrze enia dotyczàce korzystania z kart pami ci Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami Ostrze enie Karty pami ci nale y przechowywaç w miejscach niedost pnych dla dzieci. W przeciwnym wypadku stwarza si zagro enie przypadkowego po kni cia karty. Uwaga Karty pami ci sà precyzyjnymi urzàdzeniami elektronicznymi. Nie nale y ich zginaç lub nara aç na uderzenia. Karty nie powinny byç nara ane na dzia anie adunków elektrostatycznych. Dane zapisywane na karcie przechowywane sà w nieulotnej pami ci pó przewodnikowej, jednak e mo e nastàpiç przypadkowe skasowanie tych danych. W przypadku korzystania z karty nale y przestrzegaç poni szych zaleceƒ. W przypadku uszkodzenia (skasowania) danych nie ma mo liwoêci ich przywrócenia. - Nie nale y zginaç karty, ani nara aç jej na uderzenia lub silny nacisk. - Nie nale y korzystaç z karty ani przechowywaç jej w pobli u materia ów atwopalnych lub generujàcych ciep o, jak równie w miejscach o wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotnoêci oraz tam gdzie gromadzà si znaczne iloêci kurzu. - Nie nale y nara aç karty na zamoczenie. - Nie nale y dotykaç do terminali karty adnymi metalowymi przedmiotami. - W czasie gdy dane sà zapisywane na kart lub odczytywane z niej, nie nale y wy àczaç aparatu, nara aç go na wstrzàsy, nie nale y te próbowaç wyjmowaç karty lub baterii z aparatu. Odciski palców lub zabrudzenia pozostawione na metalowych stykach karty (terminalach) mogà utrudniaç prawid owe odczytywanie lub zapis danych. W takich przypadkach nale y przetrzeç styki mi kkà suchà szmatkà. Karta zapisujàca dane obrazu jest materia em eksploatacyjnym. Po d u szym okresie u ytkowania, zapisywanie danych na kart oraz kasowanie z niej danych staje si niemo liwe. W takim przypadku nale y wymieniç kart na nowà. JeÊli wczeêniej karta by a sformatowana na komputerze lub w innym aparacie fotograficznym, to przed przystàpieniem do korzystania z karty nale y sformatowaç jà w tym aparacie. Olympus nie ponosi odpowiedzialnoêci za utrat danych zapisanych na innych noênikach ani za strat danych, które by y zapisane na karcie. PL-14

15 Nazwy elementów Nazwy elementów Cyfrowy aparat fotograficzny Na poni szym rysunku pokazano aparat fotograficzny wraz z wyêwietlaczem, który mo e byç obracany o 360 stopni. A B H I POWER C D E F G M N O Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami J QUICK VIEW P K L OPEN OPEN OK Q R S T U PL-15

16 Nazwy elementów Stacja dokujàca Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami Widok z do u X Y A/V OUT (MONO) - + DC IN 5V Nr Nazwa elementu Nr Nazwa elementu A Spust migawki O Pokr t o trybów B Lampka samowyzwalacza P G oênik C Dêwignia zoom (W/T) (G/U) Q Zaczep paska D Obiektyw R Przycisk menu E Lampa b yskowa S Przyciski strza ek a(y)/b(&)/ c(z)/d(#) F Mikrofon T Przycisk OK i G Z àcze stacji dokujàcej U Przycisk kasowania S H Wskaênik zasilania V Prze àcznik z àcza aparatu I W àcznik aparatu W Z àcze aparatu J Monitor X _Z àcze Dock&Done K Ustawiany pod zmiennym kàtem Y Terminal wyjêciowy A/V monitor L Pokrywa baterii / karty Z Z àcze zasilacza (DC) M Lampka dost pu do karty! Z àcze USB N Przycisk szybkiego podglàdu USB Z! V W PL-16

17 Informacje odnoênie baterii i karty Informacje odnoênie baterii i karty Informacje na temat baterii Niniejszy aparat Olympus wykorzystuje do zasilania bateri litowo jonowà LI-12B (w komplecie z aparatem) lub LI-10B. Nie mo na stosowaç innych rodzajów baterii. W momencie zakupu aparatu bateria nie jest w pe ni na adowana. Przed przystàpieniem do korzystania z aparatu na aduj w pe ni bateri korzystajàc ze znajdujàcej si w komplecie z aparatem stacji dokujàcej. Szczegó y, patrz» adowanie baterii«(g str. 33), Pe na instrukcja obs ugi w j zyku angielskim (p yta CD-ROM). Informacje na temat karty S owo karta w tej instrukcji odnosi si do xd-picture Card. Na karcie tej aparat zapisuje zdj cia. Zdj cia rejestrowane i przechowywane na kartach mo na bez trudu skasowaç, zapisaç w ich miejscu inne lub edytowaç je przy u yciu komputera osobistego. PojemnoÊci pami ci Podana jest tu pojemnoêç karty pami ci (16 MB/ 32 MB/64 MB/128 MB/ 256 MB/512 MB) Obszar indeksu Mo na tu opisaç zawartoêç karty. Obszar styków Miejsce to styka si z odpowiednimi z àczami w aparacie i przekazuje sygna y. Nigdy nie nale y dotykaç tego miejsca na karcie. Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami Karty kompatybilne xd-picture Card ( MB) Co to jest karta xd-picture Card? Karta xd-picture Card to miniaturowy noênik pami ci opracowany specjalnie do wykorzystania w cyfrowych aparatach fotograficznych. Tego typu karta mo e byç stosowana w ka dym aparacie fotograficznym kompatybilnym z xd-picture Card. Uwaga Aparat mo e nie rozpoznawaç kart innych producentów ni Olympus lub kart, które by y sformatowane na innych urzàdzeniach (np. na komputerze). Przed u yciem nale y sformatowaç kart w tym aparacie. Szczegó y dotyczàce formatowania karty, patrz»formatowanie kart (FORMAT)«, (g str. 172) Pe na instrukcja obs ugi w j zyku angielskim (CD-ROM). PL-17

18 OPEN QUICK VIEW VIVID P-AUTO OK SCENE Jak korzystaç z ustawianego pod zmiennym kàtem monitora? Jak korzystaç z ustawianego pod zmiennym kàtem monitora? Zapoznaj si najpierw z ogólnymi informacjami Ustawiany pod zmiennym kàtem monitor aparatu pozwala na wygodne fotografowanie i kadrowanie uj ç, gdy aparat trzymany jest przez u ytkownika w ró nym po o eniu. Wykonujàc zdj cie ustaw monitor pod takim kàtem, jaki w danej sytuacji zapewnia najlepszà obserwacj. Przy normalnym fotografowaniu obróç monitor o 360 stopni. Mo esz wykonaç autoportret patrzàc na obraz wyêwietlany na monitorze aparatu. Ustaw pokr t o trybów w pozycji o, a obraz na monitorze zostanie odwrócony, abyê móg wygodnie sprawdziç uj cie. Fotografowanie z podniesionym aparatem Monitor mo na wygodnie ustawiç przy wykonywaniu zdj ç aparatem trzymanym powy ej linii wzroku. Fotografowanie przy opuszczonym aparacie Monitor mo na wygodnie ustawiç przy wykonywaniu zdj ç aparatem trzymanym znacznie poni ej linii wzroku, np. przy fotografowaniu dziecka bàdê psa. Uwagi Nie nale y zbyt silnie naciskaç na ustawiany pod zmiennym kàtem monitor. Mo e to prowadziç do jego uszkodzenia. Przy fotografowaniu z opuszczonym nisko aparatem s oƒce mo e odbiç si od monitora i te refleksy Êwietlne mogà zak óciç obraz zdj cia. PL-18

19 Obiekty, dla których trudno ustawiç ostroêç przy u yciu AF (Autofocus a) Operacje fotografowania / przeglàdania Obiekty, dla których trudno ustawiç ostroêç przy u yciu AF (Autofocus a) Funkcja Autofocus a aparatu automatycznie ustawia ostroêç na fotografowany obiekt. Jednak e w niektórych warunkach Autofocus mo e nie dzia aç prawid owo. W takich sytuacjach skorzystaj z przedstawionych poni ej metod, aby uzyskaç ostry obraz na zdj ciu. Obiekty, dla których trudno ustawiç ostroêç Obiekty o wyjàtkowo ma ym kontraêcie Ustaw ostroêç na obiekt o odpowiednio du ym kontraêcie, jaki znajduje si w tej samej odleg oêci co fotografowany obiekt (Blokada ostroêci). Nast pnie przekomponuj uj cie do finalnej postaci i naciênij spust migawki. Obiekty z wyjàtkowo jasnym polem w centrum kadru Ustaw ostroêç na obiekt o odpowiednio du ym kontraêcie, jaki znajduje si w tej samej odleg oêci co fotografowany obiekt (Blokada ostroêci). Nast pnie przekomponuj uj cie do finalnej postaci i naciênij spust migawki. Operacje fotografowania / przeglàdania Obiekty bez pionowych linii Trzymajàc pionowo aparat ustaw i zablokuj ostroêç. Nast pnie przestaw aparat z powrotem do pozycji poziomej i wykonaj zdj cie. Gdy obiekt jest nieostry nawet gdy na monitorze Êwieci si zielony wskaênik Pokrywajàce si obiekty w ró nej odleg oêci JeÊli zdj cie ma rozmyty obraz, nawet gdy Êwieci si zielony wskaênik na monitorze, to ustaw ostroêç na inny obiekt znajdujàcy si w tej samej odleg oêci co fotografowany obiekt (Blokada ostroêci). Nast pnie przekomponuj uj cie do finalnej postaci i naciênij spust migawki. Szybko poruszajàce si obiekty Ustaw ostroêç na inny obiekt znajdujàcy si w tej samej odleg oêci, w jakiej ma znaleêç si fotografowany obiekt (Blokada ostroêci). Nast pnie przekomponuj uj cie do finalnej postaci i naciênij spust migawki. Wskazówka Szczegó y, patrz»zmiana kompozycji uj cia po zablokowaniu ostroêci (Blokada ostroêci)«(g str. 20). PL-19

20 Zmiana kompozycji zdj cia po ustawieniu ostroêci (Blokada ostroêci) Zmiana kompozycji zdj cia po ustawieniu ostroêci (Blokada ostroêci) Operacje fotografowania / przeglàdania JeÊli obiekt, na który chcesz ustawiç ostroêç znajduje si poza Êrodkiem kadru, mo esz ustawiç ostroêç na inny punkt znajdujàcy si w podobnej odleg oêci (blokada ostroêci), a nast pnie wykonaç zdj cie w sposób przedstawiony poni ej. Funkcj t okreêla si mianem Blokady ostroêci. 1 Ustaw wskaênik pola Autofocus a na obiekt, który ma byç ostry na zdj ciu. 4M Wskazanie pola AF Wskazówka Fotografujàc obiekty, dla których trudno ustawiç ostroêç, skieruj aparat na obiekt znajdujàcy si w podobnej odleg oêci, co przedmiot, jaki chcesz sfotografowaç. 2 NaciÊnij do po owy przycisk migawki. Wskazówka Po okreêleniu ostroêci i ekspozycji ich ustawienia sà blokowane i zapala si zielona lampka. Je eli zielona lampka miga, oznacza to, e ostroêç oraz ekspozycja nie zosta y zablokowane. Zdejmij wtedy palec ze spustu migawki, przesuƒ nieco pole widzenia obiektywu i ponownie naciênij do po owy spust migawki. 3 Przytrzymujàc wciêni ty do po owy spust migawki, zmieƒ kompozycj obrazu, który ma znaleêç si na zdj ciu. 4M 4 NaciÊnij do koƒca spust migawki, aby wykonaç zdj cie. PL-20

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka

MultiSync LCD1525M. Podr cznik u ytkowinka MultiSync LCD1525M Podr cznik u ytkowinka Declaration Declaration of the Manufacturer We hereby certify that the colour monitor MultiSync LCD1525M (LA-1528HMW) (LA-1528HMW-BK) are in compliance with Council

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie Atlas wartoêci tonalnych w offsecie dla grafików i drukarzy 48 tablic barw systemu CMYK z 12 096 odcieniami 12 tablic barw systemu HKS w 4 kolorach, stopniowane co 10% systemy barw w komputerowym przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo