ZBAWCZY dane przescieradlo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZBAWCZY dane przescieradlo"

Transkrypt

1 ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu tests min; VIVID technology Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA Life Technologies Limited 3 Fountain Drive Inchinnan Business Park Paisley, PA4 9RF SCOTLAND Numer telefonu w sytuacji krytycznej Outside of the U.S Tylkodocelów badawczych.ninamenjenodiagnosticnialiterapevtskiuporabinaljudehaliživalih. 2. Identyfikacja zagrozen Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008 Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE GHS - Classification Haslo ostrzegawcze nie stwarza zagrozenia Zagrozenie dla zdrowia nie stwarza zagrozenia Zagrozenia fizyczne nie stwarza zagrozenia Strona 1 / 7

2 Unia Europejska Rekawice ochronne EU Specific Hazard Statements R -zdanie(a) Potencjalne skutki zdrowotne Oczy Skóra Wdychanie Polkniecie Efekty szczególne dzialanie rakotwórcze Dzialanie mutagenne Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc Dzialanie uczulajace Skutki dla narazonych organów Moze powodowac podraznienie oczu u osób podatnych. Moze powodowac podraznienie skóry u osób podatnych. May be harmful by inhalation. Substancja moze byc szkodliwa po spozyciu. No known effects under normal use conditions 3. Sklad/informacja o skladnikach Nr CAS Nr EINECS Procent wagowy mab (clone HIT2), Qdot <0.1 Produkt nie zawiera substancji, które w podanych stezeniach moga byc uwazane za niebezpieczne dla zdrowia. Natrijev azid lahko reagira s svincenimi in bakrenimi cevmi in pri tem ustvari mocno eksplozivne kovinske azide. Zalecamy obslugi wszystkich chemikaliów z ostroznoscia. 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY Kontakt przez skóre Przeplukac obficie woda. If symptoms arise, call a physician. Kontakt z oczami Natychmiast przeplukac duza iloscia wody, takze pod powiekami przynajmniej 15 minut Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza Polkniecie Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza Nie wywolywac wymiotów bez konsultacji z lekarzem Wdychanie Przeniesc na swieze powietrze Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza W przypadku braku oddychania zastosowac sztuczne oddychanie Uwagi dla lekarza Leczenie objawowe. 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU Strona 2 / 7

3 Stosowne srodki gasnicze Specjalne wyposazenie ochronne dla strazaków pyl wodny dwutlenek wegla (CO2) piana Suche proszki gasnicze Zalozyc sprzet do oddychania z obiegiem zamknietym i odziez ochronna. 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA Indywidualne srodki ostroznosci Uzyc srodków ochrony osobistej Metody oczyszczania Wchlonac w obojetny material sorpcyjny. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska Zapobiegac dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jezeli to bezpieczne See Section 12 for additional information. 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE Postepowanie z substancja/preparatem Magazynowanie Unikac kontaktu ze skóra, oczami i ubraniem. Stosowac srodki ochrony osobistej. Przechowywac w suchym, chlodnym i dobrze wentylowanym miejscu 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej Limity natezen At this time, the limited evidence available suggests caution when potential exposures to nanoparticles may occur. Due to the limited information about health risks from nanomaterials, it is prudent to take steps for minimizing worker exposures. Research is still needed to understand the impact of nanotechnology on health, and to determine appropriate exposure monitoring and control strategies. 800 EU OEL (TWA) EU OEL (STEL) EU Skin Notation Skin Austria Belgium (TWA) Denmark (TWA) Finland OEL (TWA) mg/m mg/m ppm 0.27 mg/m³ France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Ireland (TWA) Italy OEL (TWA) mg/m mg/m mg/m mg/m 3 Netherlands OEL (MAC) Spain OEL (TWA) Wielka Brytania Strona 3 / 7

4 mg/m mg/m mg/m³ 800 Unia Europejska Wielka Brytania France OEL (VME) 0.1 mg/m 3 Germany OEL (TWA) 0.2 mg/m Italy OEL (TWA) Portugalia Netherlands OEL (MAC) Finland OEL (TWA) 0.1 mg/m mg/m ppm 0.27 mg/m³ Austria Dania Polska Szwajcaria mg/m 3 mab (clone HIT2), Qdot 800 Irlandia Norwegia Spain OEL (TWA) 0.1 mg/m 3 Srodki techniczne Zapewnic odpowiednia wentylacje szczególnie w pomieszczeniach zamknietych. Sprzet ochrony osobistej Personal Protective Equipment requirements are dependent on the user institution's risk assessment and are specific to the risk assessment for each laboratory where this material may be used. Ochrone dróg oddechowych W przypadku niedostatecznej wentylacji zalozyc odpowiedni sprzet ochrony dróg oddechowych. Ochrone rak Ochrona oczu Ochrona skóry i ciala Srodki higieny Nieprzepuszczalne rekawice. Okulary ochronne z oslonami bocznymi. lekka odziez ochronna. Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Kontrola narazenia srodowiska Nie dopuscic do przedostania sie produktu do kanalizacji. 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Informacje ogólne Postac zawiesina Strona 4 / 7

5 Postac Zapach Temperatura wrzenia/zakres Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia Temperatura zaplonu Temperatura samozaplonu Wlasciwosci utleniajace. Rozpuszczalnosc w wodzie ciecz Brak dostepnej informacji Brak dostepnej informacji rozpuszczalny Trwalosc Trwaly w warunkach normalnych. Czynniki, których nalezy unikac No dangerous reaction known under conditions of normal use. Natrijev azid lahko reagira s svincenimi in bakrenimi cevmi in pri tem ustvari mocno eksplozivne kovinske azide. Niebezpieczne produkty brak podczas normalnego stosowania rozkladu polimeryzacja Nie wystepuje niebezpieczna polimeryzacja Ostra toksycznosc 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE At this time, the limited evidence available suggests caution when potential exposures to nanoparticles may occur. Due to the limited information about health risks from nanomaterials, it is prudent to take steps for minimizing worker exposures. Occupational health risks associated with manufacturing and using nanomaterials are not yet clearly understood. Studies have indicated that low solubility nanoparticles are more toxic than larger particles on a mass for mass basis. There are strong indications that particle surface area and surface chemistry are responsible for observed responses in cell cultures and animals. There are indications that nanoparticles can penetrate through the skin or move from the respiratory system to other organs. LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse) mab brak dostepnych danych brak dostepnych danych brak dostepnych danych (clone HIT2), Qdot 800 = 27 mg/kg (Rat) brak dostepnych danych brak dostepnych danych Potencjalne skutki zdrowotne Oczy Skóra Wdychanie Polkniecie dzialanie rakotwórcze Dzialanie mutagenne Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc Dzialanie uczulajace Skutki dla narazonych organów Moze powodowac podraznienie oczu u osób podatnych. Moze powodowac podraznienie skóry u osób podatnych. May be harmful by inhalation. Substancja moze byc szkodliwa po spozyciu No known effects under normal use conditions Strona 5 / 7

6 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksycznosc Mobilnosc Biodegradacja Bioakumulacja Brak dostepnej informacji. Brak dostepnej informacji. Ulega naturalnej biodegradacji. Nie ulega bioakumulacji. Usunac zgodnie z przepisami lokalnymi. 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU IATA Prawidlowa nazwa przewozowa UN Klasa zagrozenia Klasa dodatkowa Grupa opakowaniowa Nr ONZ Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych. None 15. Informacje dotyczace przepisów prawnych Listy miedzynarodowe EINECS ELINCS ENCS PICCS Listed - Listed Listed AICS KECL DSL NDSL Listed Listed Listed INNE INFORMACJE Powód wprowadzenia zmiany (M)SDS sections updated Tylkodocelówbadawczych.Ninamenjenodiagnosticnialiterapevtskiuporabinaljudehaliživalih. References National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), U.S., 2010: National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), U.S., 2009: Strona 6 / 7

7 Powyzsza informacja zostala uzyskana dzieki dokladnym poszukiwaniom a/i dochodzena i rekomendacje sa oparte na rozwaznym zastosowaniu oceny zawodowej. Onformacje nie powinny byc uwazane za ostateczne i powinny byc uzywanej jedynie jako wskazówki. Wszystkie materialy i mieszaniny moga posiadac obecnie nieznane wlasciwosci, które stanowia zagrozenie i powinny byc uzytkowane z zachowaniem ostroznosci. Jako ze Spólka nie jest w stanie kontrolowac rzeczywistych metod, stosowanych ilosci lub warunków uzytkowania, Spólka nie bedzie ponosic ospowiedzialnosci za jakiekolwiek poniesione szkody lub straty wynikajace ze stosowania lub narazenia niniejszym produktem, opisanym w niniejszym. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ KARCIE BEZPIECZENSTWA PRODUKTU NIE STANOWIA GWARANCJI, WYRAZONEJ LUB IMPLIKOWANEJ, GWARANCJI MOZLIWOSCI HANDLOWYCH LUB ZDOLNOSCI DO POSZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA. End of Safety Data Sheet Strona 7 / 7

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 648/2004 Data zatwierdzenia karty: 08-sie-2011 Przejrzano dnia: 08-sie-2011

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30 Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz.

Bardziej szczegółowo

{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia 01.06.2007

{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia 01.06.2007 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Danych technicznych numer : 8113 Firma : Polifarb Cieszyn-Wrocław Spółka Akcyjna ul.kwidzyńska

Bardziej szczegółowo

karta charakterystyki preparatu (substancji) niebezpiecznej zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

karta charakterystyki preparatu (substancji) niebezpiecznej zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwę handlową Numer produktu Inne sposoby identyfikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych Rozdział 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji

Karta charakterystyki substancji 1. Identyfikacja produktu i firmy Produkt: Czysty silikonowy olej do dyferencjału 30000cps, 60 ml (OEM-700130) Producent: Conrad Electronic SE Adres: Conrad Electronic Polska, Kniaźnina 12, 31-637 Kraków

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006) Strona 1 z 6 PKT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa. PRODUKT Opis produktu: Olej mineralny

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 A 02-672 Warszawa, Tel: (+48 22) 85 40 320 Fax: (+48 22) 85 40 329 Całodobowy kontakt w

Bardziej szczegółowo

SOLUGEN ANTIGUM 312045 - SOLUGEN ANTIGUM

SOLUGEN ANTIGUM 312045 - SOLUGEN ANTIGUM Stránka č. 1 z 5 Karta charakterystyki substancji 312045 SOLUGEN ANTIGUM Środek do usuwania gumy do żucia 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA Kod produktu i nazwa handlowa: Uso

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo