Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District:"

Transkrypt

1 Zespół Projektowy DREMA / Project Team DREMA tel +48/61/ , +48/61/ , fax +48 /61/ ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA termin nadsyłania zgłoszeń APPLICATION FORM application deadline Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Kraj / Country: Telefon / Phone: Fax: Adres do korespondencji dot. targów (jeśli inny) / Address for organizational issues (if different): Internet: Właściciel lub dyrektor firmy (imię i nazwisko, stanowisko) / Owner or manager of company (name, position): Wpis do KRS (ewidencji działalności gospodarczej) nr / Company registration no: Data i miejsce/ Date and place: Dane o wystawcy / We are: (właściwe zakreślić / mark where applicable) producent / manufacturer firma handlowa / trader inne / others Zgodnie z Ustawą z dnia r. (Dz.U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyraŝam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. drogą elektroniczną na ww. adres / I hereby declare my consent to receive marketing information from Poznań International Fair Ltd. on a/m adress (according to Act on Electronic Service Providing of 18 th TAK / YES July 2002, published in Journal of Laws no 144 item 1204). Zamawiamy następującą powierzchnię: / We order exhibition space as follows: Rodzaj powierzchni Kind of space Niezabudowana, w pawilonie Indoors, raw space (without a booth) Niezabudowana-kryta-piętro Indoors-upper floor-raw space Niezabudowana, otwarta (poza pawilonem) Outdoors, raw space (without a booth) Jednostka miary Measurement unit Zgłoszenie do Application by Cena netto najmu w PLN * Net lease price in PLN * Zgłoszenie po Application after m 2 370,- 410,- 1 m 2 200,- 230,- 1 m 2 160,- 220,- Wielkość zamówionej powierzchni nie moŝe być mniejsza niŝ 6m 2 / Space ordered may not be less than 6m 2. * Ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług. / The prices do not include VAT. OPŁATA REJESTRACYJNA / REGISTRATION FEE PLN + 22% VAT BranŜa (MTP lokalizują ekspozycje wystawców w układzie branŝowym. Prosimy o podanie wyłącznie 1 branŝy zgodnie z załączonym ZakresemTematycznym) Branch (PIF allocates space by branches. Please indicate only one branch acc. to the Thematic Scope enclosed) Zamawiana powierzchnia Space required.. m 2.. m 2.. m 2 Numer branŝy do lokalizacji / Branch number for stand location:... Nazwa branŝy/ Branch name:... śyczenia dot. lokalizacji stoiska spełniane przez MTP w miarę moŝliwości Stand location requirements to be fulfilled by PIF if possible Dane o największym eksponacie (dł., szer., wys., cięŝar) Dimensions of the biggest exhibit (length, width, height, weight) Podpisując niniejsze Zgłoszenie Uczestnictwa akceptujemy jako obowiązujące nas: REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW**, PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOśAROWE, POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA. Oświadczamy, Ŝe przejmujemy zobowiązania wobec MTP wynikające z niniejszego zamówienia w przypadku, gdy wskazany przez nas płatnik nie ureguluje naleŝności za zamówioną powierzchnię. ** Regulamin dla uczestników targów jest dostępny na stronie internetowej Na Ŝyczenie Wystawcy Regulamin zostanie wysłany drogą pocztową. Wystawca / Exhibitor Firma wymieniona w formularzu A0 NIE / NO By signing the present Application Form we declare to comply with the following: REGULATIONS FOR TRADE FAIR PARTICIPANTS**, TECHNICAL AND FIRE SAFETY REGULATIONS, SPECIFIC PROVISIONS and TERMS OF PARTICIPATION. We hereby declare our responsibility towards PIF for all the liabilities resulting from the order in case the payer indicated should not meet the payments for the space lease. ** Regulations for trade fair participants are available on the website On Exhibitors request Regulations will be send by post. FORMULARZ / FORM A1

2 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCÓW termin nadsyłania zgłoszeń CO-EXHIBITORS application deadline Wnioskujemy niniejszym o wyraŝenie zgody na udostępnienie zamówionej przez nas powierzchni wystawienniczej niŝej wymienionym firmom. Firmy te będą wystawiać własne eksponaty i oddelegują na targi własny personel (patrz Regulamin dla uczestników targów, p.2.3.). Hereby we apply for PIF s consent to make a segment of our exhibition space / stand ordered available to companies listed below. These companies will display their own exhibits at our stand and will delegate their own personnel to the Fair (Regulations for trade fair participants, p.2.3.). OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY CO-EXHIBITOR APPLICATION FEE 300 PLN + 22% VAT za kaŝdego współwystawcę for each co-exhibitor Firma / Company: Ulica, nr / Street, no.: Firma jest / Company is: (zaznaczyć właściwe / mark the applicable) Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Producentem Manufacturer Województwo / District: Kraj / Country: Dane o największym eksponacie Data on the biggest exhibit Tel. / Phone: Fax: Udostępniona pow. w m2 Space shared in square metres Właściciel firmy lub dyrektor Owner or managing director Wpis do KRS-u / ew. dz. gosp. nr / Company Reg. No. Data i miejsce / Date and place: BranŜa (wg Zakresu Tematycznego) Branch (acc. to Thematic Scope) Firmą handlową Trader Inną Other Firma / Company: Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Firma jest / Company is: (zaznaczyć właściwe / mark the applicable) Producentem Manufacturer Województwo / District: Kraj / Country: Dane o największym eksponacie Data on the biggest exhibit Tel. / Phone: Fax: Udostępniona pow. w m2 Space shared in square metres Właściciel firmy lub dyrektor Owner or managing director Wpis do KRS-u / ew. dz. gosp. nr / Company Reg. No. Data i miejsce / Date and place BranŜa (wg Zakresu Tematycznego) Branch (acc. to Thematic Scope) Firmą handlową Trader Inną Other FORMULARZ / FORM A2

3 ZGŁOSZENIE FIRM REPREZENTOWANYCH termin nadsyłania zgłoszeń REPRESENTED COMPANIES application deadline Wnioskujemy niniejszym o wyraŝenie zgody na wystawienie produktów niŝej wymienionych firm w ich imieniu. Oświadczamy, Ŝe posiadamy pełnomocnictwo firmy reprezentowanej do prowadzenia tego rodzaju działalności. Firmy te będą podczas targów reprezentowane przez nas, a nie przez własny personel (patrz Regulamin dla uczestników targów, p.2.3.). Hereby we apply for PIF s consent to display at our stand products of companies listed below. We hereby declare to have represented company authority to lead this kind of activity. At the Fair the below listed companies will be represented by us and not by their own personnel (Regulations for trade fair participants, p.2.3.). Firma / Company: Ulica, nr / Street, no.: Firma jest / Company is: (zaznaczyć właściwe / mark the applicable) Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Producentem Manufacturer Firmą handlową Trader Inną Other Województwo / District:: Telefon / Phone: Kraj / Country: Fax: Eksponaty (kod wg Zakresu Tematycznego) Exhibits (No. on Thematic Scope) Firma / Company: Ulica, nr / Street, no.: Firma jest / Company is: (zaznaczyć właściwe / mark the applicable) Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Producentem Manufacturer Firmą handlową Trader Inną Other Województwo / District:: Telefon / Phone: Kraj / Country: Fax: Eksponaty (kod wg Zakresu Tematycznego) Exhibits (No. on Thematic Scope) Firma / Company: Ulica, nr / Street, no.: Firma jest / Company is: (zaznaczyć właściwe / mark the applicable) Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Producentem Manufacturer Firmą handlową Trader Inną Other Województwo / District:: Telefon / Phone: Kraj / Country: Fax: Eksponaty (kod wg Zakresu Tematycznego) Exhibits (No. on Thematic Scope) FORMULARZ / FORM A3

4 Zespół Projektowy Furnica / Furnica Project Team ZGŁOSZENIE WPISU DO KATALOGU* termin nadsyłania zgłoszeń CATALOGUE* ENTRY ORDER application deadline Prosimy o podanie danych adresowych do fakturowania. / Please enter address for the invoice purpose. Firma Wystawcy (pełna nazwa) / Exhibitor s company (full name) Ulica / Street: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Kraj / Country: Telefon / Phone: Fax: Internet/ web-site: Osoba kontaktowa / Contact person: Lp. 1. Wyszczególnienie Specification Obligatoryjny wpis adresowy w ALFABETYCZNYM SPISIE WYSTAWCÓW Obligatory address entry in the ALPHABETICAL DIRECTORY OF EXHIBITORS Obligatoryjny wpis adresowy obejmuje nazwę, adres i dane kontaktowe firmy (adres zgodny z danymi do fakturowania). Obligatory address entry contains name, address and contact data of the company (address acc. to the data for the invoice purpose). Wpis firmy prosimy umieścić pod następującą literą alfabetu: Please list the entry under the following character: Cena jednostkowa netto w PLN** Unit net price in PLN** Zamawiamy We order 2. Dodatkowy adres / Additional address Dodatkowy adres umieszczany jest pod głównym (obligatoryjnym) wpisem adresowym. Warunkiem zamieszczenia dodatkowego adresu w katalogu wystawców jest jego przesłanie pod adres lub w formie drukowanej. The additional address is placed beneath the main address entry (obligatory entry). The address should be send to address: or in printed version. 100,- 3. Tekst oferty targowej / Text of trade offer Tekst (do 600 znaków) powinien dotyczyć Państwa oferty prezentowanej na targach. Warunkiem zamieszczenia tekstu oferty targowej w katalogu wystawców jest jego przesłanie pod adres lub w formie drukowanej. Prosimy o przesłanie tekstu w języku polskim oraz w miarę moŝliwości w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim w celu zachowania poprawności tłumaczeń. W przypadku braku tłumaczeń, zostaną one wykonane przez MTP. Redakcja katalogu zastrzega sobie prawo do korekty tekstu niezgodnego z tematyką targów i charakterem katalogu. Przy obliczaniu naleŝności jako jednostkę miary stosuje się 1 linię (60 znaków) w języku polskim. Text of trade offer (max 600 characters) should contain only information concerning offer presented during the fair. Text in key words should be send to address: or in printed version. In order to keep the translations correct please send us the text of trade offer in the following languages if possible: Polish, English, German and Russian. In case of lack of translations, they will be carried out by PIF. The entries may be verified by PIF if irrelevant to exhibition s scope. One line (60 characters) in Polish text = one rate unit. 65,- za 1 linię tekstu / per 1 line of the text 4. Odnośnik do głównego wpisu adresowego / Reference to the main address entry Odnośnik do wpisu obligatoryjnego prosimy umieścić pod następującym hasłem: Please place the reference to the obligatory entry under the following text:. 50,- 5. Umieszczenie wpisu w ramce / Frame around the text 340, Logo Warunkiem zamieszczenia logo w katalogu wystawców jest jego przesłanie w formacie: *.tiff, *.jpg, *.gif, *.cdr pod adres lub w formie drukowanej. The logo should be send in one of the following formats: *.tiff, *.jpg, *.gif, *.cdr to the address: or in printed version. Wpis w SPISIE WYSTAWCÓW WG ZAKRESU TEMATYCZNEGO / Entry in the DIRECTORY OF EXHIBITORS ACC. TO THE THEMATIC SCOPE Numery grup towarowych (zgodnie z załączonym Zakresem Tematycznym): Numbers of product groups (acc. to the Thematic Scope enclosed): Umieszczeenie Logo na rzucie stoisk w katalogu/ The logo will be printed provided in the catalogue. 100,- * Katalog umieszczony jest równieŝ w Internecie. / The catalogue is also available on the Internet. 390,- Wpis do 5 grup w cenie powierzchni 5 groups included in the space price 30,- kaŝdy następny wpis / per each next group ** Przy fakturowaniu doliczony zostanie podatek od towarów i usług / Invoice will be inclusive of VAT. NaleŜność za wykonanie usług uregulujemy w terminie 5 dni od dnia otrzymania faktury lub 14 dni od daty jej wystawienia. Oświadczamy, Ŝe przejmujemy zobowiązania wobec MTP wynikające z niniejszego zamówienia w przypadku, gdy wskazany przez nas płatnik nie ureguluje naleŝności za zamówione usługi. Wystawca / Exhibitor We will meet the payments due for the above services within 5 days from the receipt of the invoice or within 14 days from the date of its issue. We hereby declare our responsibility towards PIF for all the liabilities resulting from the order in case the payer indicated should not meet the payments for the services ordered. Firma wymieniona w formularzu A0 FORMULARZ / FORM K

5 Zespół Projektowy Furnica / Furnica Project team ZAMÓWIENIE OGŁOSZENIA REKLAMOWEGO W KATALOGU termin nadsyłania zgłoszeń CATALOGUE ADVERTISEMENT ORDER application deadline Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Kraj / Country: Telefon / Phone: Fax: Wpis do KRS-u (ewidencji działalności gospodarczej) nr / Company registration no: Data i miejsce / Date and place: Zamawiamy następujące ogłoszenie reklamowe w katalogu / We order the following advertisement in catalogue: Wyszczególnienie Specification Cena jednostkowa netto w PLN *Unit net price in PLN Ogłoszenie czarno-białe 1/1 strony / Black and white ad: 1/1 page 1.150,- Ogłoszenie kolorowe 1/1 strony / Colour ad: 1/1 page 1765,- Ogłoszenie czarno-białe 1/2 strony / Black and white ad: 1/ 2 page 650,- Ogłoszenie czarno-białe na II stronie okładki / Black and white ad: cover, page II 4.100,- Ogłoszenie czarno-białe na III stronie okładki / Black and white ad: cover, page III 3.500,- Ogłoszenie czarno-białe na IV stronie okładki / Black and white ad: cover, page IV 4.900,- Ogłoszenie kolorowe 1/2 strony / Colour ad: 1/ 2 page 1265,- Ogłoszenie kolorowe na II stronie okładki ** / Colour ad: cover, page II ** 4.715,- Ogłoszenie kolorowe na III stronie okładki ** / Colour ad: cover, page III ** 4.115,- Ogłoszenie kolorowe na IV stronie okładki ** / Colour ad: cover, page IV ** 5.515,- Umieszczenie w katalogu wkładki reklamowej dostarczonej przez uczestnika targów: 1 kartka wkładka reklamowa, moŝe być obustronna; wymiary maksymalne: 200mm wys., 100mm szer. Placing an advertisement insert delivered by an exhibitor: 1 page advertising insert (bookmark with a tape) can be front and back; maximum dimensions: 200mm height; 100mm width. Wykonanie projektu ogłoszenia reklamowego do druku offsetowego (na podstawie załączonych wzorów: tekst, znak firmowy, fotografie). Projekt ogłoszenia MTP przesyła do akceptacji. Design of an advertisement for offset print (up to the enclosed patterns: a text, a company s logo, a photography). PIF will send an advertisement design for approval. Wykonanie korekty w projekcie gotowym do druku offsetowego. Proof-reading of a ready-to-offset-print design. Ogłoszenie reklamowe wg naszego projektu, gotowe do naświetlenia i druku prześlemy do dnia: We will send a ready-to-print design of our advertisement by (date): * Przy fakturowaniu doliczony zostanie podatek od towarów i usług / Invoice will be inclusive of VAT. ** Zamówienie ogłoszeń reklamowych na okładkach katalogu przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń / Ads on the covers are accepted on first come, first serve basis Reklamy są zamieszczane w części alfabetycznej katalogu. / Advertisement are published in the alphabetical part of catalogue. Warunki techniczne przygotowania reklam do druku: Format pracy: reklamy przygotowane do formatu netto katalogu (115 x 210 mm) + 3 mm spadu. Grafika wektorowa: format plików EPS wszystkie uŝyte czcionki muszą być zamienione na krzywe. Grafika rastrowa: Rozdzielczość 300 dpi, format EPS, TIFF, JPEG (maksymalna utrata jakości do 20%). Format katalogu przed obcięciem - 121mm x 216mm Format katalogu po obcięciu - 115mm x 210 mm Format kolumny tekstowej (ogłoszenie w ramce) - 88mm x 170mm Formaty ogłoszeń reklamowych: 1/1 stron - 88mm x 170mm 1/ 2 strony - 88mm x 85mm NaleŜność za wykonanie usług uregulujemy w terminie 5 dni od dnia otrzymania faktury lub 14 dni od daty jej wystawienia. Oświadczamy, Ŝe przejmujemy zobowiązania wobec MTP wynikające z niniejszego zamówienia w przypadku, gdy wskazany przez nas płatnik nie ureguluje naleŝności za zamówione usługi. Wystawca / Exhibitor Firma wymieniona w formularzu A0 Technical requirements for advertisement image submissions: 1.150,- 220,- Zamawiamy We order 80,- Job size: advertisement images should be prepared at the net format used in the catalogue (115 x 210 mm) + 3 mm of bleed. Vector graphics: File format: EPS; all fonts must be converted to curves. Raster graphics: Resolution: 300 dpi; file formats: EPS, TIFF or JPEG (maximum quality loss up to 20%). Size of catalogue before trimming Size of catalogue after trimming - 121mm x 216mm - 115mm x 210mm Text column size (boxed advertisement) - 88mm x 170mm Advertisement sizes: 1/ 1 page (boxed) - 88mm x 170mm 1/ 2 page (boxed) - 88mm x 85mm We will meet the payments due for the above ordered services within 5 days from the receipt of the invoice or within 14 days from the date of its issue. We hereby declare our responsibility towards PIF for all the liabilities resulting from the order in case the payer indicated should not meet the payments for the services ordered. FORMULARZ / FORM R

6 ZAMÓWIENIE KONSTRUKCJI I INNYCH USŁUG REKLAMOWYCH termin nadsyłania zamówień STRUCTURE & OTHER ADVERTISING SERVICES ORDER order deadline Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Kraj / Country: Telefon / Phone: Fax: Wpis do KRS-u (ewidencji działalności gospodarczej) nr / Company registration no: Data i miejsce / Date and place: ZAMAWIAMY: / WE ORDER: Wyszczególnienie Specification 1. Wykonanie i ustawienie przez MTP na terenach targowych konstrukcji reklamowych (konstrukcje z pleksiglasu, o podstawie trójkąta, składające się z trzech plansz o wymiarach 1,0 x 1,5 m; usługa obejmuje wykonanie konstrukcji oraz jej montaŝ i demontaŝ; po zakończeniu targów ww. plansze pozostają własnością wystawcy, natomiast konstrukcje, na których eksponowano reklamy pozostają własnością MTP) Making and assembling by the PIF on the fairgrounds of advertising structures (triangle-based plexiglass structures consisting of three boards of 1,0 m x 1,5 m each; this service is inclusive of construction, assembly and disassembly. After the Fair s termination the above-enumerated boards will remain the Exhibitor s property whereas the structures used for the advertisements display will remain the PIF s property) Cena jednostkowa netto w PLN*Unit net price in PLN* 2. Ustawienie przez uczestników targów własnych konstrukcji reklamowych (po uzyskaniu zgody MTP na ich lokalizację na terenach targowych): Placement of own advertising structures by the participant (the PIF s prior consent regarding location is required): 2.1. Konstrukcje o wymiarach do 5m 2 Structures with boards up to 5 m Konstrukcje o wymiarach ponad 5m 2 do 10 m 2 Structures with boards between 5 m 2 and 10m Konstrukcje wymiarach powyŝej 10m 2 Structures with boards over 10 m 2 3. Umieszczenie flagi firmy na maszcie na czas trwania targów 1 flaga na 1 maszcie Hanging of the company s flag on a mast 1 flag, 1 mast 3.1. Zawieszenie flagi na maszcie MTP Flag hanging on a PIF mast 3.2. Zawieszenie flagi na maszcie wystawcy Flag hanging on an exhibitor s mast 4. Reklama ruchoma na terenach targowych (zamawiający otrzymuje jedną kartę wstępu dla 1 osoby / reklamy): Moving advertisement on the PIF grounds (An Orderer will receive one entry card for 1 person / advertisement): 4.1. Reklama - osoba (np. osoba charakterystycznie przebrana, rozdająca ulotki) 1 osoba Advertisement person / alive advertisement (eg. a person specially dressed and/or carrying an advertisement around the PIF grounds) 1 person 4.2. Reklama - inne - 1 reklama Advertisement others - 1 advertisement 1.450,- 650, , ,- 800,- 400,- 500, ,- Zamawiana ilość Amount ordered Lokalizacja Location * Przy fakturowaniu doliczony zostanie podatek od towarów i usług / Invoice will be inclusive of VAT. NaleŜność za wykonanie usług uregulujemy w terminie 5 dni od dnia otrzymania faktury lub 14 dni od daty jej wystawienia. Oświadczamy, Ŝe przejmujemy zobowiązania wobec MTP wynikające z niniejszego zamówienia w przypadku, gdy wskazany przez nas płatnik nie ureguluje naleŝności za zamówione usługi. We will meet the payments due for the above services within 5 days from the receipt of the invoice or within 14 days from the date of its issue. We hereby declare our responsibility towards PIF for all the liabilities resulting from the order in case the payer indicate should not meet the payments for the services ordered. Wystawca / Exhibitor Firma wymieniona w formularzu A0 FORMULARZ / FORM R1

7 Płatnik VAT / Active VAT payer, NIP / TAX Id: KRS , Kapitał zakładowy / Share capital ,00 PLN ZAMÓWIENIE ZAPROSZEŃ termin nadsyłania zamówień INVITATIONS ORDER order deadline Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Kraj / Country: Telefon / Phone: Fax: Wpis do KRS-u (ewidencji działalności gospodarczej) nr / Company registration no: Data i miejsce/ date and place: ZAMAWIAMY ZAPROSZENIA NA TARGI: WE ORDER INVITATIONS TO THE FAIR: Zamawiana ilość zaproszeń: The number of required invitations:... szt. / pcs Cena jednostkowa Unit price - 15 PLN (cena uwzględnia podatek od towarów i usług) - 15 PLN (including VAT) Organizator nie gwarantuje realizacji zamówienia złoŝonego po terminie: The organizer does not guarantee realization the order placed after: Adres, na który naleŝy wysłać zaproszenia: Address to which the invitations should be sent : Uczestnicy targów, zamawiający zaproszenia dla swoich kontrahentów lub reprezentantów środowisk branŝowych uiszczają naleŝność tylko za wykorzystane zaproszenia. Faktury wystawione są przez MTP na podstawie zebranych odcinków ankietowych od zaproszonych gości, którym wydano bilety wstępu. Exhibitors ordering invitations for their partners and clients pay only for utilised invitations. PIF will charge the Orderer according to the number of survey coupons left by visitors collecting entry tickets for trade visitors. NaleŜność za wykonanie usług uregulujemy w terminie 5 dni od dnia otrzymania faktury lub 14 dni od daty jej wystawienia. Oświadczamy, Ŝe przejmujemy zobowiązania wobec MTP wynikające z niniejszego zamówienia w przypadku, gdy wskazany przez nas płatnik nie ureguluje naleŝności za zamówione usługi. We will meet the payments due for the above services within 5 days from the receipt of the invoice or within 14 days from the date of its issue. We hereby declare our responsibility towards PIF for all the liabilities resulting from the order in case the payer indicate should not meet the payments for the services ordered. Wystawca / Exhibitor Firma wymieniona w formularzu A0 FORMULARZ / FORM Z

8 Płatnik VAT / Active VAT payer, NIP / TAX Id: KRS , Kapitał zakładowy / Share capital ,00 PLN ZAMÓWIENIE KART WJAZDU, PARKOWANIA, DODATKOWYCH KART WSTĘPU termin nadsyłania zamówień CAR ENTRY, PARKING CARDS, ADDITIONAL EXHIBITOR S CARDS ORDER order deadline Ulica / Street: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Kraj / Country: Telefon / Phone: Fax: ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCE KARTY: WE ORDER THE FOLLOWING CARDS: Karta wystawcy Exhibitor s card Wyszczególnienie Specification NiezaleŜnie od kart wystawcy przydzielonych według zasad określonych w Postanowieniach Szczegółowych, pkt. 4. Regardless of exhibitor s cards assigned acc. to Specific Provisions, point 4. Stała karta wjazdu Permanent car entry card Stała karta parkingowa Permanent parking card Cena jednostkowa w PLN (uwzględnia podatek od towarów i usług) Unit price in PLN (including VAT) Zamawiana ilość kart The number of cards required 60,-. szt. / pcs 120, szt. / pcs. szt. / pcs KARTA WYSTAWCY upowaŝnia do wejścia na tereny targowe MTP w okresie trwania targów oraz montaŝu i demontaŝu stoisk; jest kartą imienną i nie moŝe być udostępniona osobom trzecim. Odbioru zamówionych kart naleŝy dokonać w Recepcji Wystawców Gmach Administracyjny (parter), ul. Głogowska 14. STAŁA KARTA WJAZDU uprawnia do wjazdu i parkowania na terenach targowych MTP w okresie trwania targów oraz montaŝu i demontaŝu stoisk. Wystawiana jest dla potrzeb wjazdu samochodu osobowego lub busa. Przy odbiorze w Recepcji Wystawców na karcie wpisywany jest numer rejestracyjny pojazdu. STAŁA KARTA PARKINGOWA uprawnia do korzystania z parkingu MTP zlokalizowanego przy ul. Matejki. Wystawiana jest dla potrzeb parkowania samochodu osobowego lub busa. Przy odbiorze na parkingu na karcie wpisywane są dane pojazdu marka, numer rejestracyjny, kolor. EXHIBITOR S CARD permits to enter the PIF fair grounds during fairtime and during construction and dismantling periods; it is issued with the name of the holder and cannot be passed on the third parties. Cards are to be collected from Exhibitors Reception Desk located in Administration Building (ground floor) at Głogowska Street 14. PERMANENT CAR ENTRY CARD entitles to drive into and park at PIF fair grounds during fairtime, and during construction and dismantling periods; issued to car or minibus drivers/owners. Registration number is put on a card upon collection from Exhibitors Reception Desk. PERMANENT PARKING CARD entitles to park at PIF parking site in Matejki Street; issued to car or minibus drivers/owners. Car details (make, registration number and colour) are put on a card upon collection from parking site in Matejki Str. Płatność przy odbiorze gotówką lub kartą płatniczą. Faktury wystawiane są przez MTP na podstawie dowodów odbioru kart w Recepcji Wystawców lub na parkingu. Uczestnicy targów, zamawiający karty dla swoich pracowników i personelu pomocniczego, uiszczają naleŝność tylko za wykorzystane (odebrane) karty wstępu. Payment upon collection in cash or by credit card. Invoices are issued by the PIF on the basis of collection receipts at the Exhibitors Reception Desk or at car par. Fair participants ordering entry cards for their employees and support staff pay for all entry cards that are collected. KARTA ZA KARTĘ (dotyczy kart wstępu wystawcy) w przypadku zaistnienia konieczności zmiany osoby upowaŝnionej do wejścia na tereny targowe w czasie trwania targów, istnieje moŝliwość wydania przez Zespół Projektowy nowej, bezpłatnej karty wstępu wystawcy. CARD FOR CARD (exhibitor s entry card) - only if needed, Project Team can exchange a used exhibitor s entry card for a new one during the fair. Oświadczamy, Ŝe przejmujemy zobowiązania wobec MTP wynikające z niniejszego zamówienia w przypadku, gdy wskazany przez nas płatnik nie ureguluje naleŝności za zamówione usługi. We hereby declare our responsibility towards PIF for all the liabilities resulting from the order in case the payer indicated should not meet the payments for the services ordered. Wystawca / Exhibitor Firma wymieniona w formularzu A0 FORMULARZ / FORM WA

9 PŁATNIK PAYER Firma Płatnika (pełna nazwa) / Payer s company (full name): Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Kraj / Country: Telefon / Phone: Fax: Osoba upowaŝniona do reprezentowania firmy (imię i nazwisko, stanowisko, telefon, ) / Person authorised to company s representation (name, position, phone, ): Wpis do KRS-u (ewidencji działalności gospodarczej) nr / Company registration no: Data i miejsce/ Date and place: Oświadczamy niniejszym, Ŝe przyjmujemy wszystkie zobowiązania Wystawcy firmy:.. wymienionej w formularzu A1, powstałe wobec MTP w wyniku zamówienia poniŝszych usług. We hereby declare to accept all obligations towards the PIF of the Exhibitor company:.. mentioned in A1 form, that will result from the following orders placed. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (Formularz A1) APPLICATION FORM (A1 form) ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY(Formularz A2) CO-EXHIBITORS (A2 form) ZGŁOSZENIE WPISU DO KATALOGU (Formularz K) CATALOGUE ENTRY ORDER (K form) ZAMÓWIENIE OGŁOSZENIA REKLAMOWEGO (Formularz R) CATALOGUE ADVERTISEMENT ORDER (R form) ZAMÓWIENIE KONSTRUKCJI I INNYCH USŁUG REKLAMOWYCH (Formularz R1) STRUCTURE & OTHER ADVERTISING SERVICES ORDER (R1 form) ZAMÓWIENIE KART WJAZDU, PARKOWANIA, DODATKOWYCH KART WSTĘPU (Formularz WA ) CAR ENTRY, PARKING CARDS, ADDITIONAL EXHIBITOR S CARDS ORDER (WA form) ZAMÓWIENIE ZAPROSZEŃ (Formularz Z) INVITATIONS ORDER (Z form) Pięczęć Płatnika / Payer s stamp Podpis osoby upowaŝnionej do reprezentowania firmy FORMULARZ / FORM A0

10 ZGŁOSZENIE NOWOŚCI PREZENTOWANEJ PODCZAS TARGÓW NEW PRODUCT PRESENTED AT THE FAIR Poznań, Targi Komponentów do Produkcji Mebli Fair of Components for Furniture Nazwa firmy Company s name Kraj Country Adres Address Nazwa produktu lub technologii Name of the new product or technology Krótka informacja o nowym produkcie lub technologii (max 400 znaków ze spacjami) Short description of the new product or technology (max 400 characters including space) Światowa premiera World premiere YES NO Formularz prosimy wysłać: fax +48/61/ lub do dnia Dla kaŝdej nowości prosimy wypełnić osobny formularz. Please, send it by fax +48/61/ or by until 15 January Each novelty is one application form.... pieczątka i podpis Wystawcy stamp and legally binding signature of Exhibitor

11 Płatnik VAT / Active VAT payer, NIP / TAX Id: KRS , Kapitał zakładowy / Share capital ,00 PLN Poznań, DEKLARACJA UCZESTNICTWA W DWÓCH KOLEJNYCH EDYCJACH TARGÓW FURNICA W LATACH 2009 I 2010 termin nadsyłania zgłoszeń application deadline DECLARATION OF PARTICIPATION IN TWO CONSECUTIVE EDITIONS OF THE FURNICA FAIR IN 2009 AND 2010 Ulica / Street: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Kraj / Country: Telefon / Phone: Fax: Adres korespondencyjny dot. targów (jeśli inny) / Address for organizational issues (if different): Internet: Właściciel firmy lub Dyrektor Naczelny/Owner or General Manager: Osoba decyzyjna w sprawach targów (imię i nazwisko, stanowisko) / Person in charge of trade fair organization (name, position): Wpis do KRS/ ewidencji działalności gospodarczej/company registration no: Data i miejsce/ date and place: Osoba kontaktowa (telefon komórkowy)/ Contact person (mobile): Dane o wystawcy / We are: (Właściwe zakreślić / Mark the appropriate) producent / manufacturer firma handlowa / trader inne / other Zgodnie z Ustawą z dnia r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyraŝam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. drogą elektroniczną na ww. adres / I hereby declare my consent to receive marketing information from Poznań International Fair Ltd. to the a/m address (according to the Act on the Provision of Electronic Services of 18 th July, 2002, published in Journal of Laws no. 144 item 1204). TAK/YES NIE/NO Wystawca deklarujący uczestnictwo w dwóch kolejnych edycjach targów FURNICA, w latach 2009 i 2010, otrzymuje rabat w wysokości 5% ceny najmu niezabudowanej powierzchni wystawienniczej zarówno w roku 2009, jak i w roku Niniejsza deklaracja nie zapewnia uzyskania konkretnej lokalizacji powierzchni wystawienniczej. WARUNKI UZYSKANIA RABATU 1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej w dwóch kolejnych edycjach targów FURNICA w latach 2009 i Warunkiem koniecznym jest przesłanie formularzy A1 (odrębnych na kaŝdą z wymienionych edycji). 2. Powierzchnia wystawiennicza wynajęta w edycji targów FURNICA 2010 nie moŝe być mniejsza niŝ 75% powierzchni wystawienniczej wynajętej w edycji targów DREMA UTRATA PRAWA DO RABATU 1 W przypadkach: a) nie zgłoszenia uczestnictwa w targach FURNICA 2010, b) wynajęcia w edycji targów FURNICA 2010 powierzchni wystawienniczej mniejszej niŝ 75% powierzchni wynajętej w edycji targów, c) rezygnacji z uczestnictwa w targach FURNICA 2010, wystawca traci prawo do rabatu. Ponadto jest zobowiązany do zapłacenia, na podstawie faktury VAT wystawionej przez MTP, róŝnicy w cenie za powierzchnię wynajętą w edycji, powstałej w wyniku udzielenia rabatu. 2 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w edycji targów FURNICA 2010 wystawca traci prawo do rabatu w edycji targów. Deklarujemy uczestnictwo w dwóch kolejnych edycjach targów FURNICA w latach 2009 i Podpisując niniejszą Deklarację Uczestnictwa akceptujemy jako obowiązujące nas powyŝsze WARUNKI. The exhibitor who declares participation in two consecutive editions of the FURNICA fair in 2009 and 2010 shall receive a 5% discount for the price of the exhibition area (without a booth) both in 2009 and in This declaration does not guarantee any specific location of the exhibition area. DISCOUNT TERMS 1. Exhibition area must be leased in two consecutive editions of FURNICA in 2009 and A1 forms must be submitted (separately for each edition). 2. The exhibition area leased for FURNICA 2010 cannot be smaller than 75% of the exhibition area leased for. LOSS OF RIGHT TO RECEIVE A DISCOUNT 1. The exhibitor shall lose the right to receive a discount in the following cases: a) the exhibitor does not register for participation in FURNICA 2010, b) the exhibition area for FURNICA 2010 is smaller than 75% of the area leased at, c) the exhibitor resigns from participation in FURNICA Moreover, the exhibitor shall pay, on the basis of a VAT invoice issued by PIF, the difference in the price for the area leased at due to the discount. 2. If the exhibitor resigns from participation in FURNICA 2010 he shall lose the right to receive a discount at. We declare participation in two editions of FURNICA in 2009 and By signing the present Application Form we declare to comply with the above-mentioned TERMS AND CONDITIONS. Pieczęć firmy Wystawcy (Company s Stamp) Podpis osoby upowaŝnionej do reprezentowania firmy (Signature of person authorised to company's representation) FORMULARZ / FORM D

12 Zespół Projektu FURNICA/ FURNICA Project Team tel +48/61/ , fax +48/61/ Osoba kontaktowa: Karolina Kozubska; Foreign exhibitors: PL SWIFT: CITIPLPX Płatnik VAT czynny / Active VAT payer NIP / Tax Id: Poznań ZAMÓWIENIE USŁUGI - SERWIS PRASOWY WYSTAWCÓW termin nadsyłania zamówień: EXHIBITORS PRESS SERVICE ORDER order deadline: Ulica / Street: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District:* Kraj / Country: Telefon / Phone: Fax: Osoba kontaktowa / Contact person: Wpis do KRS-u (ewidencji działalności gospodarczej) nr / Company registration no:* Data i miejsce/ date and place: ZAMAWIAMY: / WE ORDER: Wyszczególnienie / Specification: 1. MTP Media Content - zamieszczenie wraz z możliwością pobrania jednej notatki prasowej w formie pliku WORD i PDF, w takich wersjach językowych w jakich funkcjonuje strona www targów (możliwość zamieszczenia w tekście danych teleadresowych i logotypów a także zdjęć w formacie JPG) na okres od momentu zgłoszenia (nie wcześniej niż 4 miesiące przed danymi targami) do 1 miesiąca po zakończeniu danych targów; - tłumaczenie tekstu na język polski, niemiecki, angielski i rosyjski (do 3600 znaków bez dopłaty); - dostęp do wzoru listownika prasowego z opcją wklejania tekstu, logotypu i danych teleadresowych; MTP Media Content - publication of one downloadable press release in the WORD and PDF file format in language versions of the trade fair website (you can also include your contact data and logos in the text and publications of photos in the JPG) for the period following the registration to the fair (not earlier than 4 months before a given show) until 1 month after the show; - translation of the text into Polish, German, English and Russian (without extra fee up to 3,600 characters); - access to the press release template with options of pasting text, logos and contact data; 2. MTP Kontakt dla Mediów - umieszczenie danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami w Państwa firmie na stronie danych targów w sekcji Informacje dla mediów/serwis prasowy wystawców/kontakty z mediami przez okres od momentu zgłoszenia (nie wcześniej niż 4 miesiące przed danymi targami) do 1 miesiąca po zakończeniu targów; - umieszczenie danych kontaktowych w drukowanym biuletynie zbiorczym z kontaktami firmowymi dla mediów (dostępny w Centrum Prasowym podczas trwania danych targów); MTP Contact for the Media - publication of contact data for a person responsible for media relations in your company on a website of a trade fair in which your company participates as an exhibitor. The information is published: - under Press Corner / Exhibitors Press Service / Contact for the Media for the period following the registration to the fair (not earlier than 4 months before a given show) until 1 month after the show; - publication of contact data for a person responsible for media relations in your company in a printed collective newsletter with contact information for the media (available in the Press Centre during a given trade show); 3. MTP Press Center - wyłożenie przygotowanych przez Państwa materiałów dla mediów w Centrum Prasowym podczas trwania danych targów; - wyłożenie magazynów wydawnictwa = wystawcy (z wyłączeniem ulotek promocyjnych wystawcy) w Centrum Prasowym); MTP Press Center - presentation of your corporate materials for the media on a display in the Press Centre during the trade fair; - presentation of the magazines of the publisher = exhibitor (except for the exhibitor s promotional leaflets) on a display in the Press Centre during the trade fair; * Dotyczy polskich wystawców / Polish companies only. ** Przy fakturowaniu doliczony zostanie podatek od towarów i usług/ Invoice will be inclusive of VAT. Cena jednostkowa netto w PLN** / Unit net price in PLN** 1800,- 600,- 800,- Zamawiam/ Order Należność za wykonanie usług uregulujemy w terminie 5 dni od dnia otrzymania faktury lub 14 dni od daty jej wystawienia. Oświadczamy, że przejmujemy zobowiązania wobec MTP wynikające z niniejszego zamówienia w przypadku, gdy wskazany przez nas płatnik nie ureguluje należności za zamówione usługi. Wystawca / Exhibitor We will meet the payments due for the above services within 5 days from the receipt of the invoice or within 14 days from the date of its issue. We hereby declare our responsibility towards PIF for all the liabilities resulting from the order in case the payer indicate should not meet the payments for the services ordered. Firma wymieniona w formularzu A0. FORMULARZ / FORM SPW

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District:

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 20 00 e-mail: dremasilesia@mtp.pl; www.dremasilesia.pl Konto / Bank account:

Bardziej szczegółowo

1. Zgłoszenie udziału - application form (I)

1. Zgłoszenie udziału - application form (I) 1. Zgłoszenie udziału - application form (I) Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres najpóźniej do 15.08.2012 application deadline 15.08.2012,, ; tel.:, e-mail: WYSTAWCA EXHIBITOR Właściciel

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 5-6 marca 2013r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 12-13 marca 2013r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę: dotyczy:

Zapytanie o cenę: dotyczy: Łysomice, 26 Października 2017 roku Zapytanie o cenę: dotyczy: jest przygotowanie i przeprowadzenie 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatów i oznakowań wyrobów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

18-19 czerwca 2013 r.

18-19 czerwca 2013 r. 18-19 czerwca 2013 r. Przedstawiamy Państwu propozycję współpracy oraz możliwość sponsorowania konferencji Logistyka Odzysku, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2013 r. we Wrocławiu. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa Instrukcja do Umowy Uczestnictwa 1. Umowa Uczestnictwa obejmuje udział w Targach Produktów Regionalnych Regionalia 2. Umowę Uczestnictwa należy wypełnić czytelnie i w całości. 3. Wypełnioną Umowę Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓWY: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓW: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 4-5 marca 2014r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 11-12 marca 2014r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

NOMINACJE. Kategorie Cena netto Nazwa zgłaszanego produktu. Podpis zgłaszającego: AMAEL Sp. z o.o. ul. Anieli Krzywoń 14 31-464 Kraków

NOMINACJE. Kategorie Cena netto Nazwa zgłaszanego produktu. Podpis zgłaszającego: AMAEL Sp. z o.o. ul. Anieli Krzywoń 14 31-464 Kraków NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA, PLATFORMY CYFROWE, NADAWCY, OPERATORZY SATELITARNI, KABLOWI I TELEKOMUNIKACYJNI PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY SPRZĘTU DO ODBIORU TELEWIZJI CYFROWEJ PRODUCENCI SPRZĘTU DO STUDIA

Bardziej szczegółowo

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016 Gdańsk, 19-20.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

, Janów Lubelski

, Janów Lubelski MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 25 37; tel. +48/61 869 20 00; e-mail: ekolas@mtp.pl; www.ekolas.mtp.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Cenniki, warunki techniczne, harmonogram

Cenniki, warunki techniczne, harmonogram Cenniki, warunki techniczne, harmonogram 2017 CENNIK wybrane formaty reklamowe NAZWA FORMATY W MM CENA NETTO Winieta pierwsza strona 46,5 x 78 6200 PLN Winieta pierwsza strona SIL do winiety M5 pierwsza

Bardziej szczegółowo

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY Gdańsk, 21-22.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH Wystawca: Adres: (Ulica, kod pocztowy, miasto, kraj) KRS: NIP REGON: Jesteśmy płatnikiem VAT nie jesteśmy płatnikiem VAT Osoba kontaktowa ( Imię nazwisko, Stanowisko,

Bardziej szczegółowo

Cenniki, warunki techniczne, harmonogram

Cenniki, warunki techniczne, harmonogram Cenniki, warunki techniczne, harmonogram 2017 CENNIK wybrane formaty reklamowe NAZWA FORMATY W MM CENA NETTO Winieta pierwsza strona 46,5 x 78 6200 PLN Winieta pierwsza strona SIL do winiety M5 pierwsza

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

6. TARGI GRA I ZABAWA 2017

6. TARGI GRA I ZABAWA 2017 Gdańsk, 18-19.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 235,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW: 1-2 marca 2016r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala sportowa OSiR ul. Słowiańska 10 8-9 marca 2016r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY TARGÓW:

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Image Media Group Sp. z o.o., 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13, tel.: 636 70 10, 636 70 17, fax: 838 87 53, www.image.pl Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Przedstawiamy Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Organizator: Miesięcznik Napędy i Sterowanie wydawany przez Wydawnictwo Druk Art SC 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, NIP: 639-17-30-130, Regon 276300521 Tel./fax +48 32 755 24 56, 755

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM A DANE DO FAKTURY INVOICE DATA Właściciel lub dyrektor firmy Owner or manager of company: Ulica Street: Telefon Phone: ( ) Kod pocztowy Post code: Miasto City: Państwo

Bardziej szczegółowo

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online Poniżej przedstawiamy instrukcję rejestracji w ACCA dla studentów Programu Accelerate. Dzięki niemu studenci zyskują zwolnienie: - z pierwszej opłaty rocznej

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;-

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;- ZGŁOSZENIE - UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH 1 ORGANIZATOR 2 W YSTAW CA ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA ADRES: 43-316 Bielsko-Biała Aleja Armii Krajowej 220 NAZWA FIRMY... Używany skrót firmy K a p i t a ł z a k ł

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMY MTP 6-9.10.2015

OFERTA REKLAMY MTP 6-9.10.2015 OFERTA REKLAMY MTP 6-9.10.2015 1 2 Baner w Wejściu Wschodnim (wchodzący z PKP) - na antresoli Cena 5 000 PLN netto - wymiary 8 x 1,5m (Cena zawiera koszt druku, montażu i demontażu) 3 Baner w Wejściu Wschodnim

Bardziej szczegółowo

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN UKS ZRYW UKS ZRYW ul. Wilanowska 218 05-507 SŁOMCZYN tel/fax (48-22) 7544410; (48)601317734 Announcement V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie MIEJSCE TARGÓW EXPO XXI IgnACEgO PRąDZYŃSKIEgO STR 12/14 01-222 WARSAW ETAP MONTAŻ STANOWISK DATA 2 listopada

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Nina Węgrzynowicz Trzebiatowska tel. +4858 554 93 63, fax +4858

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Nina Węgrzynowicz Trzebiatowska tel. +4858 554 93 63, fax +4858

Bardziej szczegółowo

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND PROGRAM OF EVENTS AUGUST 11 th -14 th, 2017 AUGUST 11th, 2017 (Friday) Warsaw 9:00 am Bus departure from Warsaw Polonia Palace Hotel to 12:00 noon Bus departure

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015 ul. Dubois 86 80 419 Gdańsk tel/fax. 058 341 75 40, 0601 615 549 Konto: Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy Państwa na 128 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku nr 2/1.2POIR Inquiry No. 2/1.2POIR

Rozeznanie rynku nr 2/1.2POIR Inquiry No. 2/1.2POIR Kraków, 10.10.2017 r. FlyTech UAV Sp. z o. o. ul. Balicka 18A 30-149 Kraków tel. + 48 690 446 590 e-mail: dotacje@flytechuav.com Rozeznanie rynku nr 2/1.2POIR Inquiry No. 2/1.2POIR Dostawa urządzenia MEMS

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016 RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION Termin nadsy³ania zg³oszeñ objêtych rabatem up³ywa 30 maja 014 r. Ostateczny termin zg³oszeñ up³ywa 1 lipca 014 r. Deadline for applications with rabate is 30 May 014 Deadline for applications is 1 July

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 C

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 C Organizator: Polskie Stowarzyszenie Vendingu, ul. Czerniakowska 71/111, 00-715 Warszawa kontakt Aldona Witak, tel. +48 512 008 609, e-mail: a.witak@psv.org.pl INSTRUKCJA DO UMOWY UCZESTNICTWA 1. Umowę

Bardziej szczegółowo

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE MIEJSCE TARGÓW EXPO XXI UL.IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO 12/14 01-222 WARSZAWA ETAP MONTAŻ STANOWISK DATA 14 września (poniedziałek) 15 września (wtorek) GODZINY OTWARCIA

Bardziej szczegółowo

Dokumenty firmowe wersja 1.0 // 05.04.2008

Dokumenty firmowe wersja 1.0 // 05.04.2008 Dokumenty firmowe wersja.0 // 0.04.008 Informacje podstawowe 0 Druki firmowe są jedną z głównych i najważniejszych metod komunikacji między grupą Global a klientem. Niniejszy przewodnik zawiera wszystkie

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do otrzymania części zapłaty za zakupione w

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax producent / manufacturer firma handlowa / trader firma usługowa / service company inne / others

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax producent / manufacturer firma handlowa / trader firma usługowa / service company inne / others ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Director: Dorota Solochewicz tel. / fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858) 554 92 05 dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl www.urodatargi.pl

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 2014

Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 2014 Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 1. Organizator: Spółka Targowa Sp. z o.o. (MTŁ) ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź tel. +48 42 674 15 00 fax +48 42

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA WRAZ Z KIGO W TARGACH POLEKO 2011 PAWILON 5, SEKTOR C, STOISKO NR 97

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA WRAZ Z KIGO W TARGACH POLEKO 2011 PAWILON 5, SEKTOR C, STOISKO NR 97 SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA WRAZ Z KIGO W TARGACH POLEKO 2011 PAWILON 5, SEKTOR C, STOISKO NR 97 Szanowni Państwo - Członkowie KIGO, informujemy, że w dniach 22-25 listopada

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROMOCYJNY

FORMULARZ PROMOCYJNY FORMULARZ PROMOCYJNY (OBAWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W DWÓCH EDYCJACH TARGÓW ŚLUBNYCH) Dolnośląskie Targi Ślubne 23 listopada 2014 oraz 8 lutego 2015 Hala Orbita Wrocław, ul Wejherowska

Bardziej szczegółowo

Key Info. Some white chocolates are taken out of the box. There are now 30 chocolates in the box. The number of white chocolates has halved.

Key Info. Some white chocolates are taken out of the box. There are now 30 chocolates in the box. The number of white chocolates has halved. Key Info A box contains dark, milk and white chocolates. There are twice as many milk chocolates as dark chocolates. There are 36 chocolates in the box. Some white chocolates are taken out of the box.

Bardziej szczegółowo

Vehicle data. DEKRA Poland - Headquarters Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (22) , faks (22)

Vehicle data. DEKRA Poland - Headquarters Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (22) , faks (22) DEKRA' s commission No. : RL(W)/WAR/61937/16/10/17 commission/ damage No. : 16/010298 Date of commission: 17-10-2016 DEKRA Poland - Headquarters tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Client : Raiffeisen-Leasing

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

TRAVEL & LOVE 2011 Salon Podróży Romantycznych i Poślubnych Romantic and Honeymoon Trip Showroom

TRAVEL & LOVE 2011 Salon Podróży Romantycznych i Poślubnych Romantic and Honeymoon Trip Showroom Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Dorota Solochewicz tel. / fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858)

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo