AKADEMIA'COACHINGU' JOANNY'FLANAGAN' ' PROGRAM'SZKOLENIOWY' INTUICYJNY'COACH '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA'COACHINGU' JOANNY'FLANAGAN' ' PROGRAM'SZKOLENIOWY' INTUICYJNY'COACH '"

Transkrypt

1 AKADEMIACOACHINGU JOANNYFLANAGAN PROGRAMSZKOLENIOWY INTUICYJNYCOACH PrzygotowaniecoachadoakredytacjiICF nazaawansowanympoziomiepcc ProgramposiadaakredytacjęICFnanajwyższympoziomie: PrezentacjaProgramu

2 IntuicyjnyCoachwpigułce 2 Akademia Coachingu Joanny Flanagan oferuje wszystkim zainteresowanym profesją coacha całościowe programy szkoleniowe umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia własnej praktyki coachingowej, oraz przygotowujące do uzyskania akredytacji ICF na poziomie Associate CerKfied Coach (ACC) i ProfessionalCerKfiedCoach(PCC). Program Intuicyjny Coach jest kompleksowy i składa się ze wszystkich elementów wymaganych do akredytacji coachanapoziomiepcc.jestzatwierdzonynajwyższympoziomakredytacjiprzyznawanymprzezicf ACTP.Posiada uprawnieniaicfdoprzeprowadzaniakońcowegoegzaminuustnegonapoziomiepcc. IntuicyjnyCoach todrogagłębokiegorozwojudlazaawansowanychcoachów,czylitych,którzy: przygotowująsiędoakredytacjiicfnapoziomiepcc(professionalcerkfiedcoach) doświadczyliprzynajmniej350godzinwłasnejpraktykicoachingowejzagruntowanejwprzynajmniejjednym pełnym(minimum60ygodzinowym)szkoleniuuczącymkompetencjicoachingowychipostawyetycznejcoacha ceniąrozwójosobisty,sągotowidzielićsięswoimidoświadczeniamizinnymicoachami sąotwarcinazanurkowaniewnieznane,abstrakcyjneperspektywyiprzekraczanieswoichgranic szanująisążyczliwiwstosunkudoinnych,angażująsięwproceskształceniaibiorąodpowiedzialnośćzaswój rozwój. PodczasprogramuuczestnicypogłębiąnapoziomiePCCwszystkie11kompetencjicoachingowychzdefiniowanych przezicf: zrozumiejąfundamentalneróżnicepomiędzypoziomemtychkompetencjiocenianychpodczasegzaminuna poziomachpcciacc będąmieliświadomość,najakimpoziomiesąobecnieichkompetencje rozwinąswojekompetencjewkierunkupccimcc(mastercerkfiedcoach). Programskładasięzczterechmodułówodbywającychsięcook.6W8tygodni,wtym: 7dniszkoleniowychwgrupieuczestnikówwkontakciezprowadzącąnasali, wtym7godzinmentorcoachingugrupowego 3indywidualnychsesjiobserwowanychdlakażdegouczestnika: sesjicoachingowychuczestnikazklientem,któresąobserwowaneprzezprowadzącąipodlegają indywidualnejewaluacjiustnejipisemnejz11kompetencjicoachingowychicf 3indywidualnychsesjimentorcoachingudlakażdegouczestnika KońcowegoegzaminuustnegonapoziomakredytacjiICFPCC.

3 Fundamentprocesurozwoju coachapccw IntuicyjnymCoachu 3 Fundamentemprocesurozwojuuczestnikówbędzieichpodróżwkierunkuesencji:wgłąbsiebie,wgłąbklientaiw głąbtworzonejprzezklientaicoachawspólnierelacjicoachingowej. PO CO? Ponieważ misją coachingu zdefiniowaną przez ICF jest transformacja klienta jako człowieka. O ile na poziomaccspełniwymaganiaakredytacyjnecoachwpierającyklientawyłączniew co?,czyliw: znalezieniujednorazowegorozwiązaniawodniesieniudouzgodnionegoceluoraz posługującysięnarzędziamicoachingowymi, tonapoziompccocenianejestznaczniewięcej: uwagacoachana kto?,czyliklientajakoczłowieka,wpieranieklientawjegowewnętrznejtransformacji, ewolucjinakolejnypoziomświadomościirozwojuyczyliniejednorazowerozwiązanie,aletrwała transformacja. jakośćspontanicznej,intuicyjnejrozmowycoachingowej,jakośćpołączeniacoachazklientemprzy jednoczesnymzachowaniupartnerstwaineutralnościcoachaorazodpowiedzialnościzaswojeżycieirozwój postronieklienta, obecnościcoacha tuiteraz,akceptacjisiebie,byciasobą,odwagiwpodejmowaniuryzykaoraz niewiedzeniu kierowaniesięstrukturąnarzędzicoachingowychzamiastsłyszeniaipodążaniazaklientemwkażdejchwili tuiteraz będziepowodemnieprzyznaniaakredytacji. Aby tam dotrzeć, uczestnicy spotkają się z esencją własnego życia, swojej tożsamości i powołania, które niosą w sobie, swoim naturalnym stylem pracy oraz profilem klienta, któremu naturalnie służą. Korzystanie z tego programu wymaga dużego poziomu otwartości u uczestników, gotowości na głęboką pracę na poziomie esencji, intuicjiienergii. Wszystkie grupowe moduły szkoleniowe to 80% doświadczania, eksperymentowania, refleksji i poszerzania świadomości,20%teorii. Nasza Akademia Coachingu zaobserwowała jak ważne i rozwijające są dla uczestników sesje obserwowane oraz indywidualny rozwój w kontakcie z prowadzącą. Dlatego w ramach opłaty za program każdy uczestnik ma zapewnione3indywidualnesesjeobserwowane*oraz3indywidualnesesjementorcoachingu*. Cały program zostanie zakończony egzaminem prowadzonym przez niezależnych egzaminatorów, będących zatwierdzonymiasesoramiicfnapoziomakredytacjipcc. Definicje* SesjaobserwowanaW30Yminutowasesjauczestnikazklientemobserwowanalubodsłuchiwanaprzezinstruktoraszkolenia,po którejnastępujeprzekazaniepisemnejorazustnejewaluacjiuczestnikowiz11kluczowychkompetencjiicf. SesjamentorcoachinguYto60Yminutowasesjacoachingowa,którejprzedmiotemjestrozwójuczestnikajakocoachaorazjego kompetencjicoachingowych,przygotowującygodoakredytacjiicfnapoziomiepcc.

4 IntuicyjnyCoach iakredytacjaicfnapoziompcc 4 Programszkoleniowy IntuicyjnyCoach jestkompleksowyiskładasięzewszystkichelementówwymaganych doakredytacjinapoziomieicfpcc(professionalcerkfiedcoach): " Wymaganejliczbygodzinszkoleniowych(minimum125hłączniepododaniuliczbygodzinwcześniejszego szkoleniazcoachingu) " Wymaganejliczbygodzinmentorcoachingu(10h,wtym3hindywidualneoraz7hwgrupiemaksymalnie 10Ycioosobowej) " Kończy się ustnym egzaminem praktycznym na poziomie ICF PCC w języku polskim, przeprowadzonym przez niezależnych egzaminatorów, zatwierdzonych przez ICF na poziom PCC. Zdanie tego egzaminu w ramach programu Intuicyjny Coach jest traktowane przez ICF równorzędnie ze zdaniem ustnego egzaminunapccbezpośredniowicf. Ukończeniepełnego ProgramuIntuicyjnyCoach łączniezezdaniemegzaminuustnegouprawniauczestnika doaplikowaniadoicfoakredytacjęnapoziompcctzw.ścieżką ACTP. Taścieżkajesttańsza,okrótszym czasie oczekiwania, wynikających ze zdanego już egzaminu ustnego i mniejszej ilości wymaganych formalności,którewcześniejzostałyzweryfikowaneprzezprogramactp. MinimalneWymaganiaICFwprocesieakredytacjinapoziomICFPCCścieżkąACTP: " CertyfikatukończeniaprogramuACTP " 750 godzin praktyki coachingowej z klientami (w tym minimum 675h odpłatnych), 25 klientów przy złożeniuaplikacjidoicfdo30września2015,potymterminiewystarczy500godzinpraktykialeliczonej oddniarozpoczęciapierwszegospecyficznegoszkoleniazcoachingu.do30września2016będziemożna wybrać,wktórysystemieaplikować:starymczynowym. " Egzamin pisemny w języku polskim przeprowadzony wyłączenie i zawsze przez ICF. Egzamin ten nie obowiązujecoachów,którzygozdaliwprocesieakredytacjinapoziomacc. Jeślipoukończeniuprogramu IntuicyjnyCoach liczbagodzinypraktykicoachingowejuczestnikajestniższa niż750godzin,topozdaniuegzaminupisemnegoicfprzyznapoczątkowoakredytacjęnapoziomieacc. Kiedycoachosiągniepróg750godzin,toICFpotwierdziakredytacjęnapoziomiePCC.Dotyczytozłożenia aplikacjinapccdoicfdo30września2015,potymterminiewystarczy500godzinpraktykialeliczonejod dniarozpoczęciapierwszegospecyficznegoszkoleniazcoachingu.do30września2016będziemożna wybrać,wktórysystemieaplikować:starymczynowym.

5 5 AUTOPORTRETCOACHA MENTORCOACHING Modułpierwszy IntuicyjnegoCoacha Modułpierwszyjestgrupowymmentorcoachingiem.Jegocelemjest: odświeżenieizagruntowaniekodeksuetycznegoicforaz11kluczowychkompetencjizdefiniowanychprzez ICFiocenianychwprocesieakredytacji. kalibracjaswoichkompetencjiprzezuczestnikówwstosunkudowymagańicfnapoziompcc. Moduł ten stanowi fundament spójności w rozumieniu coachingu przez uczestników o różnym doświadczeniu i wcześniejszej edukacji. Na nim opiera się pogłębiająca praca w mistrzostwie coachingowym w kolejnych modułach. Przed rozpoczęciem modułu pierwszego wszyscy uczestnicy otrzymają do przeczytania opis Kodeksu EtycznegoICForaz11KluczowychKompetencjiICF. Podczastegomodułu: uczestnicypogłębiąznajomośćkodeksuetycznegoicf uczestnicypogłębiąznajomość11kluczowychkompetencjiicf prowadząca wyjaśni poziom minimalnych wymagań ww. kompetencji ocenianych przez ICF w procesie akredytacjinapcciróżnicewtychwymaganiachwstosunkudopoziomuacc. podczas ćwiczeń uczestników, prowadząca wstępnie zaobserwuje poziom kompetencji uczestników w odniesieniu do wymagań ICF na poziom ICF PCC i udzieli informacji zwrotnej, które zostaną pogłębione podczasindywidualnejsesjiobserwowanej. Logistyka: " 1dzieńszkoleniawgrupienasali " Pomiędzyspotkaniami: " Pracaindywidualnauczestników prowadzeniewłasnychsesjicoachingowych " Jednaindywidualnasesjaobserwowana 0,5honYlinezinstruktorem " Sesjaobserwowanazuczestnikamiszkolenia " Bibliografia

6 COACHWSUPERPOZYCJI Modułdrugi IntuicyjnegoCoacha 6 Celemtegomodułujestzanurkowaniecoachadoswoichzasobówjakoczłowiekaiaplikacjaichdopracycoachingowejz klientem.coachsięgniedoswojejesencjijakoczłowieka,domiejsca,wktórymmaposzerzonydostępdoswojejintuicji, doswoichzasobówimożliwości nazywanejwfizycekwantowej Superpozycją.Coachowaniewtakimwewnętrznym stanietofundamentcoachanapoziomiepccimccwodróżnieniudokierowaniasięstrukturąnarzędzicoachingowych, akceptowanychnapoziomieacc. Podczastegomodułuuczestnicy: zagruntują się w tu i teraz i w swojej intencji, akceptacji siebie, klienta i tego, co się wydarza podczas sesji, zaufaniadoklienta,dosiebieiprocesucoachingowego.icfdefiniujetękompetencjęjako obecnośćcoachinowa. UczestnicypoznająidoświadcząróżnicypomiędzydemonstracjątejkompetencjinapoziomieACCiPCC. Doświadczą i będą praktykować mocy połączenia z klientem z tego płynącej i jednocześnie jakości kompetencji zdefiniowanejprzezicfjako Budowaniezaufaniaipoczuciabezpieczeństwaklienta napoziomiepcc. Poczują poszerzanie się ich intuicji, która czerpie z tego połączenia i objawia się pytaniami sięgającymi sedna (kompetencja ICF), poszerzającymi świadomość klienta (kompetencja ICF) i w efekcie transformującymi klienta jako człowieka, co jest misją coachingu, a demonstracja jej przez coacha jest oceniana na poziomie PCC i MCC. Czylibędąpraktykowaćspontaniczną,intuicyjnąrozmowęcoachingowąnapoziomiePCCbezużywanianarzędzi. Nauczą się obserwować i podążać za energią pola podczas sesji niezależnie, czy jest to sesja osobista czy telefonicznazamiastkierowaniasięstrukturązastosowanegonarzędziacoachingowego. Będą ćwiczyć jak pogłębić cel wyrażony przez klienta na początku sesji, aby wspierać klienta w odkrywaniu tego celujakoportaludoosobistejewolucjiklientajakoczłowieka czylikontraktowaniecoachingunapoziomiepcc. Będą ćwiczyć zakończenie coachingu, które zakorzenia świadomy rozwój klienta i rodzi działania, które klient prawdziwie chce podjąć, bo stanowią one pogłębienie i zakorzenienie procesu jego transformacji w jego codziennymżyciu. Logistyka: " 2dniszkoleniawgrupienasali " Pomiędzyspotkaniami: " Pracaindywidualnauczestników prowadzeniewłasnychsesjicoachingowych " Jednaindywidualnasesjaobserwowana 0,5honYlinezinstruktorem " Jednaindywidualnasesjamentorcoachingu 1honYlinezinstruktorem " Sesjaobserwowanazuczestnikamiszkolenia " Bibliografia

7 COACHWPRZESTRZENIKREATYWNEJ Modułtrzeci IntuicyjnegoCoacha 7 Celemtegomodułujestposzerzenierozmowycoachingowejosadzonejwjakości SUPERPOZYCJI oprawopółkulowe, kreatywneportaleotwierająceiposzerzającedostępklientówdoswojejintuicji: rysunekintuicyjny dźwięk ciało ruch geografięenergetycznąwcoachingu. Tego rodzaje portale są szczególnie użyteczne w pracy w coachingu grupowym i tam, gdzie klientem jest system: zespół, rodzina, relacja. W coachingu indywidualnym oferują cenną alternatywę dla klientów, którzy w rozmowie coachingowej zataczają pętle. Uruchamiając ciało i zmysły, klient przeskakuje analityczny umysł i dociera do prawdy o sobie, odkrywczych, często zaskakujących odpowiedzi, które są zgodne z nim. Łączy się ze swoją intuicją, swoją podświadomością i nadświadomością. Poszerza dzięki temu świadomość (kompetencja ICF), dzięki której wychodzizpętliidokonujetransformacjijakoczłowiek(misjacoachingunapoziomiepccimcc). Podczastegomodułuuczestnicy: Doświadcząjakcoachingwzbogaconysztukąiruchemwspanialewspieraprocesintegracjiklientanawszystkich trzechpoziomach:duszy,umysłuiciała. Poznająprawdziwość,głębokośćorazlekkośćtakprzebiegającychprocesów,wktórychpołączeniezintuicją przebiegaznacznieszybciej,skuteczniejiprzyjemniej. Pogłębiąobserwacjępolaenergetycznegopodczassesjiiumiejętnośćpodążaniazanim. Poddadząrefleksji,ujakiegorodzajuklientówiwjakichokolicznościachwartościowebędziedlanich poszerzenierozmowycoachingowejoww.kanałydostępu. Zdecydują,czyktóryśztychportalirezonujeznimiwichnaturalnymstyluiintencjipracyzklientemiwzbogacą oniegoswójwarsztatrozmowycoachingowejnapoziomie początkującym. Logistyka: " 2dniszkoleniawgrupienasali " Pomiędzyspotkaniami: " Pracaindywidualnauczestników prowadzeniewłasnychsesjicoachingowych " Jednaindywidualnasesjaobserwowana 0,5honYlinezinstruktorem " Jednaindywidualnasesjamentorcoachingu 1honYlinezinstruktorem " Sesjaobserwowanazuczestnikamiszkolenia " Bibliografia

8 INTUICYJNYCOACH WRELACJIZKLIENTEM Modułczwarty IntuicyjnegoCoacha 8 Celem ostatniego, czwartego modułu jest integracja wszystkich odkryć z poprzednich modułów, efektem czego będzieosiągnięcieprzezuczestnikówświadomościobejmującej: Zrozumienie,dlakogojestemcoachem,kimsąmoinaturalniklienci: Zkimchcępracować,nadczymipoco? Cownoszędomoichklientów,cojestwemnie,codopełniamoichklientówisłużyimwrozwojuna tym etapie ich życia, w którym nasze połączenie im służy a ja wnoszę swoją prawdziwą esencję i realizujęsię. Obserwacja, jaką relację tworzę z klientem obecnie i jaki mam potencjał tworzyć pracując ze swoim naturalnymklientem będącwpełnisobą,wkontakciezeswojąesencją: Jakajestosobowośćtejrelacji? Jakiesąjejzasoby,jakiesąjejmożliwości,potencjał? Oczymonamarzy,czegopotrzebuje? Cocoachdoniejwnosi,dojejosobowości,dojejjakości,dojejpotencjału? Wydobycie i osadzenie świadomości swojego naturalnego stylu prowadzenia coachingu, w którym w pełni służęswoimklientomirealizujęsięjakocoachijakoczłowiek. Zbudowanie osobistego planu swojej praktyki coachingowej, w której będę doświadczać w życiu tego, co wyżejopisane. Logistyka: " 2dniszkoleniawgrupienasali " Pospotkaniu: " Pracaindywidualnauczestników prowadzeniewłasnychsesjicoachingowych " Jednaindywidualnasesjamentorcoachingu 1honYlinezinstruktorem wybórsesji egzaminacyjnych " Sesjaobserwowanazuczestnikamiszkolenia " Bibliografia " Egzaminustny,gdzieoceniepodlegajądwa nagraniaaudiosesjiuczestnikazklientem, przesłanedoprowadzącejonyline

9 HARMONOGRAMIIedycja 9 DatyzjazdówiegzaminuustnegonaICFPCC 1moduł:mentorcoaching 3listopada2015 godz moduł: 11Y12stycznia2016 godz moduł: 7Y8marca2016 godz moduł: 9Y10maja2016 godz EgzaminonYline: dosłanienagrańsesjido8czerwca,wynikido24czerwca2016 " 2dniszkoleniawgrupienasali " Pospotkaniu: " Pracaindywidualnauczestników prowadzeniewłasnychsesji coachingowych " Jednaindywidualnasesjamentor coachingu1honylinezinstruktorem wybórsesjiegzaminacyjnych " Sesjaobserwowanazuczestnikami szkolenia " Bibliografia " 1dzieńszkoleniawgrupienasali " Pospotkaniu: " Pracaindywidualnauczestnikówprowadzeniewłasnychsesjicoachingowych " Jednaindywidualnasesjaobserwowana0,5honYlinezinstruktorem " Sesjaobserwowanazuczestnikamiszkolenia " Bibliografia " 2dniszkoleniawgrupienasali " Pomiędzyspotkaniami: " Pracaindywidualnauczestnikówprowadzenie własnychsesjicoachingowych " Jednaindywidualnasesjaobserwowana0,5honY linezinstruktorem " Jednaindywidualnasesjamentorcoachingu1honY linezinstruktorem " Sesjaobserwowanazuczestnikamiszkolenia " Bibliografia Miejsceszkolenia WarszawaBiałołęka.Dokładnyadreszostaniepodanyuczestnikomna2tygodnieprzedrozpoczęciemkursu.

10 Twójwybór DlaczegowartouczyćsięwAkademiiCoachinguJoannyFlanagan? 10 Posiada ponad 1800 godzin praktyki coachingowej: indywidualnej: life i biznes, zespołowej i grupowej, referencje m.in.ibm,cocaycola,scm,aviva,rwe Jestnauczycielemorazautorką IntuicyjnegoCoacha iwspółautorką NarodzinCoacha programówszkoleniowychz coachinguakredytowanychprzezicfjakoactpiacsth. PrzygotowaławielucoachówobecnieakredytowanychobecnienapoziomieACCiPCC. Jest absolwentką studiów magisterskich HolisKc Science w Schumacher College, Plymouth University w Wielkiej Brytanii(2015),MBAYnajlepsząabsolwentkąroku200wSzkoleBiznesuprzyPolitechniceWarszawskiej,Magistrem EkonomiiospecjalizacjiBankowośćiFinanse(UW1996). Zanimrozpoczęładrogęcoachingu10latdoświadczałaprowadzeniabiznesuwmiędzynarodowychkorporacjach:ING, Fujistu(dawniej ICL). Zarządzała wielopoziomowymi strukturami składającymi się z kilkuset osób, kilkumilionowymi budżetamiwobszarach:operacje,sprzedaż,markekng,strategiabiznesowaizarządzanieprogramem. Powyższekompetencjeposzerzałaorozwójwłasnywkilkunastuholistycznychprogramachłączącychciałozumysłem izsercem. WARTOŚCI,PASJE KOMPETENCJECOACHA,NAUCZYCIELA,EGZAMINATORA JoannaFlanaganjestcoachemakredytowanymprzezICFnapoziomie PCCProfessionalCerKfiedCoach JestegzaminatoremICFwprocesieakredytacjicoachównapoziomPCCiACC Reprezentuje Polskę i Europę w ICF Global Standards Core Team Y międzynarodowym zespole ekspertówmerytorycznychicfwzakresieakredytacjiistandardówcoachingu VYvePrezesICFPolandwlatach2009Y2011 Spełniającasiękobieta,żonaw20YletnimzwiązkuzPatrickiem,matka16YletniegoMichaelai12YletniegoDaniela. Widzi przełożenie coachingu nie tylko na biznes, ale także na poprawę wzajemnych relacji, na rozwój zaufania międzyludzkiego, a w efekcie na rozwój zdrowego społeczeństwa. Dlatego z przyjemnością i pasją dzieli się swoją wiedzązkolejnymipokoleniamicoachów. Ma przekonanie do standardów coachingu opracowanych przez ICF. W roli egzaminatora ICF według nowych standardów oraz członka międzynarodowego zespołu ekspertów ICF w obszarze akredytacji wspiera rozwój profesji coachingowejorazpromujewartościwyrażonewkodeksieetycznymcoachaicf. ŁączyżyciewspołeczeństwieludzkimzbyciemczłonkiemspołecznościNaturyinaszejplanetyZiemi. W swojej pracy magisterskiej, która będzie kontynuowana w pracy doktorskiej zgłębia język oscylacji w partycypacyjnym kontakcie międzygatunkowym. Odnosi go do wszelkich relacji pomiędzy żyjącymi istotami zorganizowanymiwspołeczności. WcoachinguindywidulanymspecjalizujesięwInicjacjiKobietorazHolistycznymPrzywództwie. Autorskimodel SpiralaEwolucjiBiznesu jestbaząpartnerstwazorganizacjąwewolucjiwkierunkuecoybiznesu. Autorskiewarsztatyrozwojuosobistegołącząciało,umysłisercezmetodącoachinguizartystycznąkreacją:muzyką, tańcemirysunkiem.podczasnichkobietyodkrywająnowąodsłonęswojejkobiecości,pewnościsiebie,uczniowie gimnazjumwybierająjakośćdorosłegożycia,wktórewkraczają,anauczycieleposzerzająspektrumichwspierania.

11 RekrutacjaWwarunkiuczestnictwa 11 Warunkiuczestniczeniawprogramie: etyczna i współpracująca postawa, otwartość na wymianę i inny punkt widzenia, gotowość do dzielenia się, szacunekiżyczliwośćdodrugiegoczłowieka,pasjaizaangażowaniewproceswłasnegorozwoju praktyka własna: minimum 350 godzin, aby uczestnicy mogli wzajemnie się dzielić swoim doświadczeniem ipogłębiaćswójjużzaawansowanyrozwójzamiastuczyćsiępodstaw wcześniejsze ukończenie programu szkoleniowego z coachingu w wymiarze minimum 60 godzin. Program ten powinienbyćwzgodziezzasadamiustalonymidlaprogramówszkoleniowychzcoachinguprzezicf,kształciću uczestnikówkompetencjecoachingoweorazzasadyetycznewzgodzieztymi,zdefiniowanymiprzezicf.podtę kategoriępodlega: Programszkoleniowy NarodzinyCoacha AkademiiCoachinguJoannyFlanagan orazwszelkieinneprogramyzweryfikowaneizaaprobowaneprzezicfnapoziomie: ACTP ACSTH CCEUlubinnyzaakceptowanyprzezICFwprocesieakredytacjiaplikantanapoziomACCiPCC Inny:ponieważwPolscejestwielucoachów,którzymająsolidnepodstawyorazpraktykę,którajest opartanafundamentachedukacjiniezweryfikowanejprzezicf.zazgodąicfstworzyliśmyimwtym programiemożliwośćdalszegorozwojuorazprzygotowaniadoakredytacjiicfbezpośredniona poziomiepcc.oznaczatobrakkoniecznościotrzymaniauprzednioakredytacjiacclubukończenia szkoleniaakredytowanegolubaprobowanegoprzezicf Wtakimprzypadku,programukończonegoprzeznichwcześniejkursuzostaniezweryfikowanyprzez AkademięCoachinguJoannyFlanagan.Jeśliokażesię,żesąpodstawydozaakceptowaniagojako fundamentprogramu IntuicyjnyCoach,toaplikantzostaniezaproszonydouczestnictwa.Godzinyjej/ jegowcześniejszegoszkoleniazostanąwłączonedościeżkiakredytacjicoachaactp.oznaczato,że godzinyszkolenioweimentorcoachingoweprogramu IntuicyjnyCoach wrazzgodzinamiszkoleniowymi wpoprzednioodbytymprogramiestanowićbędąłącznie125lubwięcejgodzinszkoleniowychzcoachingu oraz10lubwięcejgodzinmentorcoachinguwymaganychprzezicfnapoziompcc.czylistanowićbędą podstawędowydaniacertyfikatuactp(pozdaniuegzaminuustnego).

12 Inwestycja 12 Cena CenauczestnictwawpełnymprogramieIntuicyjnyCoachto7900złnejoibrujozaosobę. Ofertyspecjalne: cenadlaczłonkówinternakonalcoachfederakonorazcoachówicfacc:6900złnejoibrujozaosobę dlaosób,którezarezerwująuczestnictwodo30września2015wrabat1000złnejoibrujo zapraszajączaprzyjaźnionegocoachadouczestnictwawkursiewrabat500złnejoibrujo Cenaobejmuje: 67godzinszkoleniowychłącznie,wtym: 7dniszkoleniowychwkontakcieosobistymzprowadzącąnasali,wtym7godzinmentorcoachingu grupowego 3indywidualnesesjeobserwowane:każdasesjato:odsłuchanielubobserwacja30minsesjiuczestnika,30 minutowaindywidualnarozmowaewaluacyjnazuczestnikiemprzezskypelubtelefon(wykonywanyprzez uczestnika),ewaluacjanapiśmie wodniesieniudo11kompetencjicoachingowychikodeksuetycznego ICF. 3indywidualnesesjementorcoachingowe:każda60minutowaprzezSkypelubtelefon(wykonywany przezuczestnika) EgzaminnapoziomieICFPCC Materiałyszkoleniowe Wyżywieniepodczasszkoleniawgrupie:obiad,drobneprzekąskiinapoje. Rezerwacjamiejsca ZatwierdzenieaplikacjiprzezJoannęFlanaganorazwpłatazaliczkiprzezuczestnikawwysokości1000złstanowi rezerwacjęmiejsca.dopłatadocałoścido r.jestzatwierdzeniemmiejsca.istniejemożliwośćpłatnościw ratach. Zapisy JoannaFlanagan: tel Pomagamywznalezieniudogodnegonoclegu.

AKADEMIA COACHINGU JOANNY FLANAGAN PROGRAM INTUICYJNY COACH

AKADEMIA COACHINGU JOANNY FLANAGAN PROGRAM INTUICYJNY COACH AKADEMIA COACHINGU JOANNY FLANAGAN PROGRAM INTUICYJNY COACH Przygotowanie do akredytacji ICF na poziomie PCC Prezentacja Programu Intuicyjny Coach w pigułce 2 Akademia Coachingu Joanny Flanagan oferuje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA COACHINGU JOANNY FLANAGAN PROGRAM INTUICYJNY COACH

AKADEMIA COACHINGU JOANNY FLANAGAN PROGRAM INTUICYJNY COACH AKADEMIA COACHINGU JOANNY FLANAGAN PROGRAM INTUICYJNY COACH Przygotowanie do akredytacji ICF na poziomie PCC Program posiada aprobatę Prezentacja Programu Intuicyjny Coach w pigułce 2 Akademia Coachingu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA COACHINGU EVOLUTION PROGRAM SZKOLENIOWY INTUICYJNY COACH

AKADEMIA COACHINGU EVOLUTION PROGRAM SZKOLENIOWY INTUICYJNY COACH AKADEMIA COACHINGU EVOLUTION PROGRAM SZKOLENIOWY INTUICYJNY COACH Przygotowanie coacha do akredytacji ICF na zaawansowanym poziomie PCC Program posiada akredytację ICF na najwyższym poziomie: Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Coaching Academy. Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej

Coaching Academy. Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej Coaching Academy Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej Zapraszam do Coaching Academy, miejsca, które stworzyliśmy dla managerów, coachów, trenerów i innych osób poszukujących rozwoju osobistego, spełnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programów Szkoleniowych prowadzonych w ramach Akademii Coachingu Joanny Flanagan

Regulamin Programów Szkoleniowych prowadzonych w ramach Akademii Coachingu Joanny Flanagan Regulamin Programów Szkoleniowych prowadzonych w ramach Akademii Coachingu Joanny Flanagan Niniejszy Regulamin Programów Szkoleniowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Studia Zawodowe Coachingu Słów kilka o naszym kursie

Studia Zawodowe Coachingu Słów kilka o naszym kursie Studia Zawodowe Coachingu Słów kilka o naszym kursie Co nas wyróżnia W odróżnieniu od wielu innych kursów coachingu nasze Studia Zawodowe Coachingu kompleksowo przygotowują do podjęcia i wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI COACHA ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.... 2 NASZA PRZEWAGA....... 3 PROGRAM SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

"MISTRZ COACHINGU" SZKOŁA COACHÓW MERITUM ul. Polna 21 c 05-500 Mysiadło k/warszawy

MISTRZ COACHINGU SZKOŁA COACHÓW MERITUM ul. Polna 21 c 05-500 Mysiadło k/warszawy "MISTRZ COACHINGU" Program szkolenia coachów uczący zaawansowanych umiejetności coachingowych zgodnych ze standardami i Kodeksem Etycznym ICF. Jego realizacja przygotowuje do zdobycia międzynarodowej akredytacji

Bardziej szczegółowo

Collegium Da Vinci ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, Poznań tel.: , cdv.pl. Oferta współpracy

Collegium Da Vinci ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, Poznań tel.: ,   cdv.pl. Oferta współpracy Oferta współpracy Szanowni Państwo, Collegium Da Vinci wraz z NEW PROFIL przedstawia ofertę na realizację kursu ACSTH akredytowanego przez International Coach Federation: Kluczowe kompetencje w praktyce

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW MERITUM ul. Polna 21 c 05-500 Mysiadło k/warszawy

SZKOŁA COACHÓW MERITUM ul. Polna 21 c 05-500 Mysiadło k/warszawy Programy szkolenia coachów zgodne ze standardami i Kodeksem Etycznym ICF, przygotowujące uczestników do zdobycia międzynarodowej akredytacji coacha na poziomie ACC, PCC lub MCC bądź służące jej odnowieniu.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA COACHINGU JOANNY FLANAGAN PROGRAM NARODZINY COACHA

AKADEMIA COACHINGU JOANNY FLANAGAN PROGRAM NARODZINY COACHA AKADEMIA COACHINGU JOANNY FLANAGAN PROGRAM NARODZINY COACHA Program zgodny ze standardami i kodeksem etycznym ICF Zatwierdzony i zaaprobowany przez ICF na poziomie ACSTH (Approved Coach Specific Training

Bardziej szczegółowo

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH Filary Coachingu - Leader Business Institute Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/21/7990/4376 Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł

Bardziej szczegółowo

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/13/8270/5974 Cena netto

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia coachingowe w pracy Menedżera

Narzędzia coachingowe w pracy Menedżera Narzędzia coachingowe w pracy Menedżera Szkolenie otwarte 25-26 września 2014 r., Warszawa Jeżeli : Już za 1290 zł netto możesz diametralnie podnieśd swoje umiejętności w zakresie motywowania i wydobywania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA COACHINGU JOANNY FLANAGAN PROGRAM NARODZINY COACHA

AKADEMIA COACHINGU JOANNY FLANAGAN PROGRAM NARODZINY COACHA AKADEMIA COACHINGU JOANNY FLANAGAN PROGRAM NARODZINY COACHA Program zgodny ze standardami i kodeksem etycznym ICF Zatwierdzony i zaaprobowany przez ICF na poziomie ACSTH (Approved Coach Specific Training

Bardziej szczegółowo

Akademia Akredytowany Coach

Akademia Akredytowany Coach Akredytowane szkolenie z przygotowaniem do egzaminu na poziomie ACC (Associated Certified Coach) International Coach Federation Akademia Akredytowany Coach w Katowicach to pierwsza akademia łącząca akredytowane

Bardziej szczegółowo

MENTOR COACHING PLUS. Kurs przygotowujący do odnowienia lub uzyskania akredytacji ICF na poziomie ACC.

MENTOR COACHING PLUS. Kurs przygotowujący do odnowienia lub uzyskania akredytacji ICF na poziomie ACC. Nasi partnerzy: MENTOR COACHING PLUS Kurs przygotowujący do odnowienia lub uzyskania akredytacji ICF na poziomie ACC. DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA MENTOR COACHINGU PLUS.... 3 NASZA PRZWAGA...

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA

SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA AKADEMII SET Zaawansowany, kompleksowy projekt rozwijający inteligencję systemową coacha i trenera. ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY......

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW MERITUM

SZKOŁA COACHÓW MERITUM MISTRZ COACHINGU Program szkolenia coachów zgodny ze standardami i Kodeksem Etycznym ICF, przygotowujący uczestników do zdobycia międzynarodowej akredytacji coacha na poziomie ACC ICF lub PCC ICF w trybie

Bardziej szczegółowo

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy. Program rozwoju dla kobiet aspirujących lub będących na stanowiskach kierowniczych

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy. Program rozwoju dla kobiet aspirujących lub będących na stanowiskach kierowniczych KOBIECA LIDERKA Program rozwoju dla kobiet aspirujących lub będących na stanowiskach kierowniczych Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy Naszą misją jest ewolucja człowieka przez coaching. Wspieramy kobiety

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU Diet coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego,

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY KURS COACHINGU Z ELEMENTAMI MENTORINGU I TUTORINGU przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC

PROFESJONALNY KURS COACHINGU Z ELEMENTAMI MENTORINGU I TUTORINGU przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC PROFESJONALNY KURS COACHINGU Z ELEMENTAMI MENTORINGU I TUTORINGU przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU pomagamy rozwinąć inteligencję emocjonalną i kompetencje

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes Oferta cenowa Szkoły Coachingu I i II stopnia Dla kogo: Dla Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia otwarte jesień 2014

Szkolenia otwarte jesień 2014 Szkolenia otwarte jesień 2014 ROZWÓJ TRENERÓW Szkoła Trenerów Wszechnicy UJ kompleksowy program przygotowujący do efektywnego projektowania, prowadzenia i ewaluacji szkoleń rozwija najważniejsze kompetencje

Bardziej szczegółowo

Standardy certyfikacji

Standardy certyfikacji Standardy certyfikacji w Instytucie Liderów Zmian 1 sierpnia 2013 1. Wymagania uczestnictwa w szkoleniach Instytutu. W szkoleniach może uczestniczyć osoba po osiemnastym roku życia, która zgadza się z

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów.

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. Projekt Bo chcę! WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. AUTORSKI PROJEKT stworzony i prowadzony z pasją przez: Katarzyna DUJANOWICZ Gabriela BOROWCZYK WARSZAWA, 21-22.02.2015

Bardziej szczegółowo

WWW.GRY-SZKOLENIOWE.PL. Kluczowe kompetencja coacha

WWW.GRY-SZKOLENIOWE.PL. Kluczowe kompetencja coacha Kluczowe kompetencja coacha OPIS: Poniższy artykuł jest przedrukiem za stroną International Coach Federation. Czytelny opis procesu coachingowego i zasad jakimi powinien się kierować każdy coach niezależnie

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

Akademia Coacha ACC. Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej!

Akademia Coacha ACC. Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej! Akademia Coacha ACC Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej! RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl STANDARD

Bardziej szczegółowo

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Podsumowanie wyników Inicjatywa Wszechnicy UJ Poniższy raport stanowi podsumowanie Badań Losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Wszechnicy

Bardziej szczegółowo

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 28h Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 28h Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Coaching budowanie świadomości możliwości rozwoju (program akredytowany). Kierunek: Coaching for life and business Kod przedmiotu: Specjalność: - Forma zajęć: ĆWICZENIA Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

COACHING WEEK 2015 W LUBLINIE PROGRAM

COACHING WEEK 2015 W LUBLINIE PROGRAM COACHING WEEK 2015 W LUBLINIE PROGRAM Data i adres 18-20.05.2015 Międzynarodowy Tydzień Coachingu po raz pierwszy odbędzie się w Lublinie! Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

"Stwarzamy możliwości do rozwoju

Stwarzamy możliwości do rozwoju Jesteśmy członkiem: Pomagamy: MODEL KOMPETENCJI COACHINGOWYCH "Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując niebanalny klimat do dokonywania trwałych i odważnych zmian Misja Grupy SET WIEDZA Kiedy zaczynamy

Bardziej szczegółowo

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 8 h W; 20h Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 8 h W; 20h Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Coaching for Leaders (program akredytowany). Kierunek: Kod przedmiotu: Specjalność: - Forma zajęć: WYKŁAD ĆWICZENIA Coaching for life and business Poziom studiów: PODYPLOMOWE Forma studiów/liczba

Bardziej szczegółowo

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH.

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH. LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH www.dtexperts.pl LEADERSHIP COACHING najskuteczniejsza droga do budowania kultury coachingowej w Twojej Firmie! Pierwszy program, który poszerza i

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE KOMPETENCJE COACHA ICF

KLUCZOWE KOMPETENCJE COACHA ICF KLUCZOWE KOMPETENCJE COACHA ICF A. USTALANIE ZASAD WSPÓŁPRACY 1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodowymi 2. Uzgodnienie kontraktu na coaching B. WSPÓŁTWORZENIE RELACJI 3. Budowanie

Bardziej szczegółowo

POZNAJ AKADEMIĘ COACHINGU PETRICHOR

POZNAJ AKADEMIĘ COACHINGU PETRICHOR POZNAJ AKADEMIĘ COACHINGU PETRICHOR Gdy pierwsze krople deszczu uderzają w wyschniętą glebę, ziemia budzi się, oddycha, oddaje wyjątkowy aromat petrichor. Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie

Bardziej szczegółowo

Pakiety rozwojowe CoachWise. Dla praktyków w biznesie. Nowe propozycje w korzystniejszych cenach na koniec 2014r.

Pakiety rozwojowe CoachWise. Dla praktyków w biznesie. Nowe propozycje w korzystniejszych cenach na koniec 2014r. Pakiety rozwojowe CoachWise Dla praktyków w biznesie Nowe propozycje w korzystniejszych cenach na koniec 2014r. 1 Chcąc wyjść naprzeciw Państwa potrzebom przygotowaliśmy kilka gotowych pakietów usług i

Bardziej szczegółowo

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 8 h W; 20h Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 8 h W; 20h Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Coaching możliwości rozwoju (program akredytowany). Kierunek: Kod przedmiotu: Specjalność: - Forma zajęć: WYKŁAD ĆWICZENIA Coaching for life and business Poziom studiów: PODYPLOMOWE Forma

Bardziej szczegółowo

CYKL SZKOLENIOWY PROFESJONALNY COACH

CYKL SZKOLENIOWY PROFESJONALNY COACH CYKL SZKOLENIOWY PROFESJONALNY COACH 1. Filozofia Coachingu w Polskiej Szkole Coachingu (PSC): a) wierzymy, że każdy Człowiek w swej istocie posiada wszystko, czego potrzebuje, a człowiek zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł III: COACHING Projekt

Bardziej szczegółowo

Coaching w Biznesie. Dla wczesnych wpłat - super zniżki oraz 3 bezpłatne sesje coachingowe. Zadzwoń nr kom. 601 477 764, a uzyskasz dodatkowy bonus.

Coaching w Biznesie. Dla wczesnych wpłat - super zniżki oraz 3 bezpłatne sesje coachingowe. Zadzwoń nr kom. 601 477 764, a uzyskasz dodatkowy bonus. 7 oraz 8 EDYCJA KURSU Coaching w Biznesie Kraków: 25-27 Października 2013 Warszawa: 8-10 Listopada 2013 Dla wczesnych wpłat - super zniżki oraz 3 bezpłatne sesje coachingowe. Zadzwoń nr kom. 601 477 764,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH i SPOŁECZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte 81-127 Gdynia, ul. inż. J. Śmidowicza 69, tel./fax 261 626 25 85 Program kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PM.Coaching Profesjonalny kurs coachingu przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC

PM.Coaching Profesjonalny kurs coachingu przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC PM.Coaching Profesjonalny kurs coachingu przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC O SZKOLENIU Rozwój kompetencji osobistych, to fundament, na którym każdy lider powinien budować swoją karierę.

Bardziej szczegółowo

Działalność Izby Coachingu

Działalność Izby Coachingu Jak przynależność do organizacji pomaga w budowaniu własnej marki? Działalność Izby Coachingu Łódź, 15 maja 2015 r Izba Coachingu www.ic.org.pl Sylwia Rogala Marciniak Dyrektor Łódzkiego Oddziału Izby

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

Coaching Studia Zawodowe Coachingu Mentoring Konsultacje

Coaching Studia Zawodowe Coachingu Mentoring Konsultacje Wykaz 11 kompetencji Coacha wg ICF A. USTALANIE ZASAD WSPÓŁPRACY 1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu 2. Uzgodnienie kontraktu coachingu B. WSPÓŁTWORZENIE RELACJI 3.

Bardziej szczegółowo

POZNAJ AKADEMIĘ COACHINGU PETRICHOR

POZNAJ AKADEMIĘ COACHINGU PETRICHOR POZNAJ AKADEMIĘ COACHINGU PETRICHOR Gdy pierwsze krople deszczu uderzają w wyschniętą glebę, ziemia budzi się, oddycha, oddaje wyjątkowy aromat petrichor. Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA Tryb niestacjonarny

PODYPLOMOWE STUDIA Tryb niestacjonarny PODYPLOMOWE STUDIA Tryb niestacjonarny (MEDYCZNY) TRENER PERSONALNY (ujęcie holistyczne) 1. Opis Kierunku Krótka charakterystyka programu Kierunek ma na celu przygotowanie słuchacza do bycia pomocnikiem

Bardziej szczegółowo

Akademia coachingu. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku.

Akademia coachingu. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Akademia coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Osoby chcące osiągać wybitne rezultaty, np. w biznesie, sporcie, życiu osobistym coraz chętniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP

Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP w oparciu o model zarządzania coachingiem 4 filary CoachWise Inkubatory Przedsiębiorczości AIP Charakterystyka projektu

Bardziej szczegółowo

Rozwój zwycięskich zespołów zarządzających oparte na studium przypadku projektu coachingu w IBM Polska. Evolution

Rozwój zwycięskich zespołów zarządzających oparte na studium przypadku projektu coachingu w IBM Polska. Evolution Rozwój zwycięskich zespołów zarządzających oparte na studium przypadku projektu coachingu w IBM Polska Edyta Wojnar IBM Joanna Flanagan Evolution Plan wystąpienia Od menedżerów do inspirujących liderów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET

PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET PI INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO Kamila Jeżowska Hułas, Radom, 6.08.2013 Człowiek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO:

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Menadżer w roli coacha! Cele szkolenia: Poznanie nowoczesnych technik zarządzania

Bardziej szczegółowo

Człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu tylko ułatwić naukę.

Człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu tylko ułatwić naukę. AKADEMIA KOMPETENCJI TRENERSKICH WPROWADZENIE: POTENCJAŁ ZAWODOWY I OSOBISTY TRENERA Magdalena Bergmann Toruń, 9 września 2011 r. Fundacja Gospodarcza Pro Europa www.fundacja-proeuropa.org.pl Człowieka

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA COACHINGU w SGH

PODYPLOMOWE STUDIA COACHINGU w SGH PODYPLOMOWE STUDIA COACHINGU w SGH PROGRAM STUDIÓW Program studiów złożony jest z 4 bloków tematycznych, w ramach których prowadzonych jest w sumie 25 modułów. Wszystkie razem składają się na szerokie,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Coaching. Materiały szkoleniowe Autor: Tomasz Dulewicz Wydanie III Kraków, 2013

Tytuł: Coaching. Materiały szkoleniowe Autor: Tomasz Dulewicz Wydanie III Kraków, 2013 Copyright 2010 by Coaching Company Tomasz Dulewicz. All rights reserved. Wydanie III copyright 2013 by Coaching Company Tomasz Dulewicz. All rights reserved. Tytuł: Coaching. Materiały szkoleniowe Autor:

Bardziej szczegółowo

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 4 h W; 2 h Ćw. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 4 h W; 2 h Ćw. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Standardy etyczne coacha. Kierunek: Kod przedmiotu: Specjalność: - Forma zajęć: WYKŁAD ĆWICZENIA Coaching for life and business Poziom studiów: PODYPLOMOWE Forma studiów/liczba godzin/semestr:

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Agile Coaching Proactive Coaching Model

Agile Coaching Proactive Coaching Model Agile Coaching Proactive Coaching Model Przyciąganie i utrzymanie talentów jest głównym zadaniem kierownictwa. Kompetentni pracownicy mają wiele możliwości i należy ich traktować jak ochotników. Interesuje

Bardziej szczegółowo

Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie

Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie Opis szkolenia: Szkolenie Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju jest podstawowym i najbardziej ogólnym kompendium

Bardziej szczegółowo

Otwarcie na ponadnarodowy wymiar Gestalt i oparta na nim wieloletnia bliska współpraca Norwegian Gestalt Institute i Instytutu Gestalt zaowocowały

Otwarcie na ponadnarodowy wymiar Gestalt i oparta na nim wieloletnia bliska współpraca Norwegian Gestalt Institute i Instytutu Gestalt zaowocowały Szkoła Superwizorów Otwarcie na ponadnarodowy wymiar Gestalt i oparta na nim wieloletnia bliska współpraca Norwegian Gestalt Institute i Instytutu Gestalt zaowocowały wspólnym projektem Szkoły Superwizorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15. Komunikacja

Załącznik 15. Komunikacja Załącznik 15 Komunikacja Dzień I 9.00-10.45 Powitanie i wzajemne przedstawienie się trenera i uczestników Wstępna integracja grupy Analiza oczekiwań uczestników, prezentacja celów i założeń treningu i

Bardziej szczegółowo

Coach w klasyfikacji zawodów

Coach w klasyfikacji zawodów Coach w klasyfikacji zawodów Zawód coacha został umieszczony w projekcie zaktualizowanej klasyfikacji zawodów i specjalności pod nazwą Trener osobisty (coach, mentor, tutor), grupa elementarna 2359, Specjaliści

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Grupa Tempo S.C. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie akredytowanego egzaminu zewnętrznego IFC (International Coach Federation) ACC (Associate Certified Coach)

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA COACHINGU w SGH

PODYPLOMOWE STUDIA COACHINGU w SGH PODYPLOMOWE STUDIA COACHINGU w SGH PROGRAM STUDIÓW Program studiów złożony jest z 4 bloków tematycznych, w ramach których prowadzonych jest w sumie 25 modułów. Wszystkie razem składają się na szerokie,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla trenerów Analizy Potencjału Zawodowego (train the trainer).

Szkolenie dla trenerów Analizy Potencjału Zawodowego (train the trainer). Szkolenie dla trenerów Analizy Potencjału Zawodowego (train the trainer). 1 Nazwa szkolenia: Odbiorcy: Czas trwania: Cel: Terminy: Miejsce: Zgłoszenia: Cena: Cena zawiera: Analiza Potencjału Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Jedyny w Polsce certyfikowany przez Association for Coaching (AC) kurs Coachingu i Mentoringu Warszawa 2015 1 O coachingu i mentoringu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie realizowane przez RCS Sp. z o.o. i GT Mentor. Opinie uczestników II edycji Akademii

Szkolenie realizowane przez RCS Sp. z o.o. i GT Mentor. Opinie uczestników II edycji Akademii Akademia Coachingu, III edycja Szkolenie realizowane przez RCS Sp. z o.o. i GT Mentor Opinie uczestników II edycji Akademii Jestem praktykującym coachem i zamierzam przystąpić do procesu akredytacji. Akademia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla dyrektorów oddziałów

Szkolenia dla dyrektorów oddziałów Szkolenia dla dyrektorów oddziałów Zarządzanie poprzez wartości jak wprowadzić wielopoziomową integrację wszystkich osób w oddziale Uczestnik szkolenia poznaje nowoczesny model zarządzania oddziałem oparty

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Coaching przy rodzinnym stole

Coaching przy rodzinnym stole Coaching przy rodzinnym stole czyli jak skutecznie komunikować się, odkrywać swój potencjał i budować pozytywne relacje? Dr Małgorzata Jedynak Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb niestacjonarny. Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb niestacjonarny. Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera Zgodnie z wymogami SWPS Moduł

Bardziej szczegółowo

COACHING DLA ES OFERTA SPECJALNA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

COACHING DLA ES OFERTA SPECJALNA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ COACHING DLA ES OFERTA SPECJALNA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin, tel: 94 34 12 317 www.fundacja.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jak korzystać z książki?... 19

Spis treści. Jak korzystać z książki?... 19 Słowo wstępne Sir Johna Whitmore a... 11 Podziękowania... 13 CZĘŚĆ I. Przegląd i wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie... 17 Jak korzystać z książki?... 19 ROZDZIAŁ 2. Czym jest coaching kadry kierowniczej?...

Bardziej szczegółowo

Jak pracować z Points-of-You. Dorota Raniszewska

Jak pracować z Points-of-You. Dorota Raniszewska Jak pracować z Points-of-You Dorota Raniszewska Tak wygląda gra coachingowa Points-of-You Notes Książeczka Karty Plansze W środku jest 65 kart, książka z opowiadaniami, cytatami, dobrymi pytaniami, 4 gotowe

Bardziej szczegółowo

"Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy, przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 30 WARSZAWA Nasi partnerzy: "Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując niebanalny klimat do dokonywania

Bardziej szczegółowo

"Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy, przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 34 WARSZAWA Nasi partnerzy: "Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując niebanalny klimat do dokonywania

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

i ich wpływ na uruchamianie motywacji

i ich wpływ na uruchamianie motywacji Zarządzanie jest to sztuka kierowania ludzką aktywnością. - Getty i ich wpływ na uruchamianie motywacji Instytut Rozwoju Personalnego Ganesa 1. ADRESACI SZKOLENIA Niniejszą ofertę szkolenia dedykujemy

Bardziej szczegółowo

POZNAJ AKADEMIĘ COACHINGU PETRICHOR

POZNAJ AKADEMIĘ COACHINGU PETRICHOR POZNAJ AKADEMIĘ COACHINGU PETRICHOR Gdy pierwsze krople deszczu uderzają w wyschniętą glebę, ziemia budzi się, oddycha, oddaje wyjątkowy aromat petrichor. Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Twój podręczny Mentor 60 narzędzi

Twój podręczny Mentor 60 narzędzi Lilianna Kupaj Twój podręczny Mentor 60 narzędzi coachingowych Wydawnictwo Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj Copyright by Lilianna Kupaj, 2017 Lilianna Kupaj Twój podręczny Mentor. 60 narzędzi coachingowych

Bardziej szczegółowo

Zawód Coach Akredytacja ICF Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute

Zawód Coach Akredytacja ICF Szkoła Coachingu ACSTH Filary Coachingu - Leader Business Institute Zawód Coach Akredytacja ICF Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/26/7990/4898 Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

"Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując SZKOŁA COACHINGU ZESPOŁOWEGO AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy, przygotowujący do pracy w roli coacha zespołowego. Edycja 1 WARSZAWA Nasi partnerzy: "Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując niebanalny

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez coaching

Zarządzanie przez coaching Zarządzanie przez coaching Trening dla Managerów Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super szkolenie.

Bardziej szczegółowo

MASTER OF ART OF NLP

MASTER OF ART OF NLP MASTER OF ART OF NLP Trenerzy firmy ITEM zapraszają na wyjątkowe przedsięwzięcie Program Master of Art of NLP Trzeciej Generacji NLP,,Fascynująca podróż w głąb siebie, ścieżką własnego mistrzostwa i wiedzy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Dr Małgorzata Kołodziejczak Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 17 maja 2015 r. Plan na dzisiejsze spotkanie Co to jest coaching?

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Coaching w pracy nauczyciela

Coaching w pracy nauczyciela Coaching w pracy nauczyciela Coaching- czyli "-Kim jesteś? - Jestem Nauczycielem Drugiego Kroku... - Drugiego? A co z pierwszym? - Pierwszy Każdy musi zrobić sam SKĄD POCHODZI SŁOWO COACH I COACHING?.

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE

CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE Nazwa i zakres tematyczny porady Termin porady Godzina Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo