SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego OOG Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel Celem projektu Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku jest rozwój systemu e-usług publicznych poprzez zwiększenie wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Gminie Łask. II. Podmioty biorące udział w zamówieniu 1. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łasku, ul. Jana Pawła II 6b, Łask 2. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Łasku, ul. Narutowicza 11a, Łask 3. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łasku, ul. Łączna 1, Łask 4. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łasku, ul. Jana Pawła II 11, Łask 5. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Łasku, ul. Batorego 32, Łask 6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, ul. 9 Maja 12, Łask 7. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łasku, ul. Toruńska 1, Łask 8. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku, ul. Szkolna 1, Łask 9. Szkoła Podstawowa w Bałuczu, Bałucz 32, Łask 10. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie Małym, Okup Mały, ul. Akacjowa 4, Łask 11. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie, Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1, Łask 12. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. S. Kardynała Wyszyńskiego w Łasku, ul. Narutowicza 28, Łask 13. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łasku, ul. Berlinga 1, Łask 14. Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Łasku, ul. Toruńska 1, Łask III. Szacunkowa liczba użytkowników: Mieszkańcy Rodzice / opiekunowie osób Dzieci i Uczniowie osób Nauczyciele osób Pracownicy administracyjni oraz radni osoby Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1

2 IV. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz jednostkach organizacyjnych gminy, przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań informatycznych, które umożliwią skuteczne zarządzanie gminą, w tym oświatą oraz przyczynią się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W ramach zamówienia wymaga się realizacji następujących zadań: 1. Podłączenie sieci informatycznej UM w Łasku w bezpieczny sposób do Internetu; 2. Zakup i instalację sprzętu oraz urządzeń sieci teleinformatycznej; 3. Zakup i instalacja sprzętu komputerowego; 4. Zakup i instalacja serwerów aplikacyjnego i bazodanowego; 5. Zakup i uruchomienie Systemu Backupu i Archiwizacji Danych; 6. Zakup i uruchomienie systemu antywirusowego i antyspamowego; 7. Zakup i wdrożenie modułów systemu oświatowego; 8. Przeprowadzenie szkoleń z obsługi dostarczonego oprogramowania. V. Wymagania co do terminu realizacji projektu Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 7 września 2015 roku, z zastrzeżeniem, że zadania wymienione w części IV podpunkty 1 6 należy wykonać do dnia 15 lipca 2015 roku. VI. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Rozwiązanie dostarczone i uruchomione w ramach niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. 2. Rozwiązanie dostarczone przez Wykonawcę, powinno obejmować Zamawiającego oraz wszystkie jednostki wymienione, w rozdziale II, przez co Zamawiający rozumie udzielenie bezterminowej, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonego rozwiązania dla wszystkich użytkowników pracujących u Zamawiającego oraz jego jednostkach, a także dla wszystkich uczniów, podopiecznych uczęszczających do tych placówek oraz ich rodziców i opiekunów prawnych, których liczba została określona w rozdziale II. 3. Dostarczany sprzęt i oprogramowanie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 4. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania). 5. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z zaoferowanych produktów nie będzie stanowić naruszenia praw majątkowych osób trzecich. 6. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone do wycofania ze sprzedaży. 7. Oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego. 8. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert. 9. Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć licencje potwierdzające legalność użytkowania 10. Zamawiający wymaga dostarczenia dla całego oprogramowania aplikacyjnego dokumentacji użytkownika 11. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania tajemnicy o przetwarzanych w oprogramowaniu danych i nie ujawni danych osobom trzecim, zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej wygaśnięciu. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2

3 12. Zaproponowany w rozdziale X podział na jednostki funkcjonalne ma jedynie charakter porządkowy. Zamawiający nie wymaga, aby zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie było zbudowane z dokładnie takich jednostek funkcjonalnych. Wykonawca może zaproponować inny podział na jednostki funkcjonalne wynikający z zastosowanej technologii, architektury rozwiązania czy struktury oferowanych przez siebie produktów. Niemniej jednak Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby Wykonawca w zaproponowanym rozwiązaniu jako całości, spełnił wszystkie wymienione dla jednostek funkcjonalnych wymagania techniczne i funkcjonalne. 13. W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z wymaganiami technicznymi bądź funkcjonalnymi opisanymi w SIWZ, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, parametrów funkcjonalnych lub technicznych, Zamawiający jest uprawniony do: wezwania Wykonawcy do zaprezentowania funkcjonalności budzących wątpliwość lub wykazania, że oferowane rozwiązanie posiada zadeklarowane parametry techniczne, zwrócenia się do producenta oferowanych produktów lub innego podmiotu posiadającego odpowiednia wiedzę, o potwierdzenie ich zgodności z SIWZ (poprzez przekazanie temu podmiotowi niezbędnych informacji z oferty umożliwiających weryfikację), zlecenia producentowi oferowanych produktów lub innemu podmiotowi, inspekcji produktów lub przeprowadzenia testów funkcjonalnych pod kątem ich zgodności z SIWZ oraz legalności i zakresu uprawnień licencyjnych. Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże niezgodność produktów z SIWZ lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób producenta, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia produktów zgodnych z SIWZ oraz pokrycia kosztu inspekcji, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 5% wartości oferty (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania lub nowych urządzeń). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza, ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania roszczeń odszkodowawczych. VII. Warunki gwarancji, opieki aktualizującej oraz asysty technicznej 1. Na cały dostarczany sprzęt musi być udzielona gwarancja na okres każdorazowo określony przy wymaganiach na poszczególne pozycje sprzętowe. 2. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów lub ich autoryzowanych w zakresie serwisu partnerów. 3. Wymaga się by serwis gwarancyjny świadczony był w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 7 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki; Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, lub WWW przez cała dobę. 4. W przypadku Sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy niż określony w pkt. 3 czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. 5. W cenie oferty należy uwzględnić 60 miesięczną opiekę aktualizacyjną i asystę techniczną na całe zaoferowane oprogramowanie aplikacyjne. 6. W ramach opieki aktualizacyjnej Wykonawca jest zobowiązany do: 6.1. udostępnienia użytkownikowi poprawionych oraz nowych wersji oprogramowania, 6.2. zapewnienia zgodności oprogramowania z aktualnym stanem prawnym, Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3

4 7. W ramach asysty technicznej Wykonawca jest zobowiązany do: 7.1. zdalnego świadczenia usług wsparcia technicznego przy wykorzystaniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia realizowanego z siedziby Wykonawcy, w zakresie: 7.2. usunięcia błędów i usterek w użytkowanym oprogramowaniu, w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili ich zgłoszenia; 7.3. pomocy w wyjaśnianiu i usuwaniu skutków błędów popełnionych przez pracowników Zamawiającego w trakcie eksploatacji systemu; 7.4. pomoc w bieżącej obsłudze; VIII. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania. Projekt Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działania IV.2 E-usługi publiczne, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA- RPLD /12-00 z dnia 19 listopada 2014 roku. Wszystkie działania promocyjne projektu muszą być zgodne z wymogami, o których mowa w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także zgodne z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 956/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 lipca 2013 r.) oraz innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi odwołującymi się do kwestii związanych z promocją. IX. Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych Rozwiązanie dostarczone i uruchomione w ramach niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. W ramach niniejszego zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest również zweryfikowanie aktualnie obowiązujących w placówkach uczestniczących w projekcie dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych, a w przypadku konieczności zaproponowanie uaktualnienia tych dokumentów lub sporządzenia wzorców nowych koniecznych dokumentów, tak by zapewnić zgodność wdrożonego rozwiązania z wymogami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 4

5 X. Szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne dla oferowanego rozwiązania Zadanie 1 Podłączenie sieci informatycznej UM w Łasku w bezpieczny sposób do Internetu Do obowiązków Wykonawcy zamówienia w ramach tego zadania należy dostawa urządzeń przeznaczonych do podłączenia w bezpieczny sposób do Internetu siedziby Zamawiającego, o minimalnych wymaganiach określonych poniżej wraz z ich rozmieszczeniem oraz wykonaniem wszystkich niezbędnych usług instalacyjnych i konfiguracyjnych, koniecznych by dostarczone zestawy pracowały w środowisku sieciowym Zamawiającego. Lp. Nazwa komponentu Opis minimalnych wymagań technicznych 1. Typ Urządzenie spełniające zadania bezpiecznego styku z internatem typu UTM zapewniające funkcjonalność zapory sieciowej, routera, filtru antyspamowego, filtru antywirusowego, wykrywania włamań, filtrowania treści oraz innych usług sieciowych 2. Interfejsy sieciowe (minimum) 1. 2 x GE RJ45 WAN x GE RJ45 LAN 10/100/1000 (miedziane) 3. 2 x GE SFP DMZ 3. Inne gniazda Wejście USB (klient/serwer) Podłączenie do konsoli RJ45 4. Pamięć lokalna 64 GB 5. Wydajność (minimum) 6. Wymagane certyfikaty i dokumenty 1. Wydajność systemu Firewall min. 2,5 Gbps 2. Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus min. 500 Mbps 3. Wydajność ochrony przed atakami (IPS) min. 1,5 Gbps. 4. Wydajność szyfrowania AES, nie mniej niż 1,2 Gbps 1. ICSA dla funkcjonalności IPS 2. ICSA lub EAL4 dla funkcjonalności Firewall 3. Opis przedmiotu zamówienia - w przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania, jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. 4. Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. 7. Inne wymagania Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowe. Dopuszcza się, aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. Dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności: 1. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 2. Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu. 3. Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników powinny dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent 4. Możliwość tworzenia min 230 interfejsów wirtualnych definiowanych, jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. 5. W zakresie Firewall a obsługa nie mniej niż 1,4mln jednoczesnych połączeń oraz 50 tys. nowych połączeń na sekundę. 6. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: a) Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 5

6 8. Licencje (subskrypcje) dla funkcji bezpieczeństwa b) Ochrona przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). System kontroli AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip. c) Poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN d) Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] e) Kontrola stron Internetowych Web Filter [WF] f) Kontrola zawartości poczty antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) g) Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] h) Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P i) Możliwość analizy ruchu szyfrowanego SSL em j) Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) 7. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: a) Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń Client-to-site b) Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem c) Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności d) Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh e) Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF f) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 8. Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM 9. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 10. Możliwość budowy min 2 oddzielnych instancji systemów bezpieczeństwa (fizycznych lub logicznych) w zakresie routingu, Firewall a, Antywirus a, IPS a, Web Filter a. 11. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety) 12. Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ 13. Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) 14. Ochrona IPS powinna opierać się, co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać, co najmniej 6000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. 15. Funkcja kontroli aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP 16. Baza filtra WWW o wielkości, co najmniej 45 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne min 46 kategorii (np. IT, Zakupy). Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 17. Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 18. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: a) Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu b) Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP c) Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych d) Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory 19. Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi platformami do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. Wymaga się, aby dostawa obejmowała również licencje dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa producentów na okres minimum 5 lat, liczoną od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu. 9 Gwarancja System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym Next Business Day przez okres 5 lat, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. (w przypadku, gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 6

7 Zadanie 2 Zakup i instalację sprzętu oraz urządzeń sieci teleinformatycznej Do obowiązków Wykonawcy zamówienia w ramach tego zadania należy dostawa urządzeń sieci teleinformatycznej o minimalnych wymaganiach określonych poniżej wraz z rozmieszczeniem ich we wskazanych przez Zamawiającego miejscach oraz wykonaniem wszystkich niezbędnych usług instalacyjnych koniecznych by dostarczone urządzenia pracowały w środowisku sieciowym Zamawiającego. 2.1 Przełącznik rdzeniowy 1 sztuka Lp. Komponent Minimalne wymagania 1 Ilość portów 1) Min 24 porty 10 Gigabit Ethernet BaseT 2) Możliwość rozbudowy min o : a) 2 porty 40GbE (QSFP+) lub b) 4 porty 10Gigabit Ethernet SFP+ lub c) 4 porty 10Gigabit Ethernet 10GBaseT 3) 1 port RJ45 umożliwiający zarządzanie poprzez konsolę, 4) 1 port Ethernet RJ45 dedykowany do zarządzania Out-Of-Band 5) 1 port USB 2 Wymiar 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 48 cm 3 Funkcjonalność 1) Stakowalny do minimum 10 urządzeń w stosie portami 40GbE lub 10GbE (min 160Gbps) 2) Musi wspierać inny niż stackowanie mechanizm wielościeżki warstwy 2 na min.: 2 urządzeniach, umożliwiający budowę topologii sieci bez pętli. 3) Możliwość obsługi modułów QSFP+ 40GE-SR4 4) Możliwość obsługi modułów SFP+ co najmniej typów: a) 10GBase-SR b) 10GBase-LR c) 10GBase-LRM 5) Możliwość obsługi modułów SFP co najmniej typów: d) 1000Base-SX e) 1000Base-LX f) 1000BaseT 6) Możliwość obsługi kabli DAC 40GbE (Direct Attached Cable) min długości: g) 0.5m h) 1m i) 3m j) 5m k) 7m 7) Możliwość obsługi kabli DAC 10GbE (Direct Attached Cable) min długości: l) 0.5m m) 1m n) 3m o) 5m p) 7m 8) Możliwość obsługi kabli rozszywających DAC (Direct Attached Cable) 1 x 40GbE na 4 x 10GbE min długości: q) 0.5m r) 1m s) 3m t) 5m u) 7m 9) Redundantne min 2 zasilacze AC 10) Redundantne min wiatraki 11) Chłodzenie przełącznika od portów Eth w kierunku zasilaczy (od przodu do tyłu urządzenia) 12) Forwarding Rate min. 470 Mpps 13) Switching fabric min. 640 Gbps 14) Wsparcie dla Jumbo Frame min 9KB 15) Obsługa IPv6 16) Obsługa PVST+ i RPVST+ lub technologii równoważnych 17) Obsługa protokołów CDP lub równoważnych 18) Obsługa routingu, min.: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 7

8 4 Zarządzanie, zabezpieczeni a 5 Warunki gwarancji - RIP v1/2; - OSPF v1/2/3 19) Obsługa multicastu, min.: - IGMP v1/2/3; - IGMP Snooping Querier - IGMP Proxy - PIM-SM i SSM 20) Rozmiar tablicy routingu min.: wpisów IPv4, wpisów IPv6 21) Pamięć MAC adresów min ) Wsparcie multicast, min 2000 Grup multicastowych 23) ACL minimum 100 list, minimum 1000 reguł na ACL, min 4000 reguł na wszystkie ACL 24) Min 1000 aktywnych VLANów 25) Obsługa Prywatnych VLANów 26) Pobór mocy max 180 W 1. Połączenie szyfrowane: SSL/SSH, 2. Autentykacja dostępu do przełącznika w oparciu o Radius lub TACACS+ 3. Listy dostępu (ACL) warstwy 2/3/4 4. Listy dostępu (ACL) konfigurowalne dla fizycznego portu, łącza zagregowanego LAG i VLAN 5. Obsługa RMON, 6. Obsługa SNMP v2 i v3, 7. Obsługa sflow, 8. Możliwość przechowywania dwóch wersji oprogramowania na przełączniku, 9. Obsługa DHCP Server i Relay Agent, 10. Obsługa 802.1x w tym: - MAC-based authentication - MAC authentication bypass - Guest VLAN 11. Zarządzenie przez CLI i przez przeglądarkę internetową, Gwarancja czasu życia (Limited Lifetime warranty) obejmująca: przełącznik, zasilacze i wiatraki, moduły SFP, SFP+ i QSFP+ - bezterminowy dostęp do nowych wersji oprogramowania 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, zgłaszanie 24x7x365, możliwość wydłużeni gwarancji przez producenta do 7 lat. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 2.2 Przełącznik brzegowy 2 sztuki Lp. Komponent Minimalne wymagania 1 Obudowa Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn, wyposażona w zintegrowany zasilacz o mocy nie przekraczającej 100W, możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego zasilacza. 2 Porty Minimum 48 portów GigabitEthernet w standardzie BaseT, minimum 2 zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP+, minimum 2 porty do łączenia przełączników w stos, minimum 1 port USB do konfiguracji przełącznika, 1 port RJ45 do portu konsoli wraz z odpowiednim kablem RJ45-RS Wydajność przełącznika - Minimum 8000 adresów MAC - switch fabric capacity min. 220Gbps w trybie full-duplex) - forwarding rate min. 164Mbps - pamięć flash min. 256MB - bufor pamięci dla pakietów minimum 4MB - pamięć procesora minimum 1GB - obsługa minimum 4000 wirtualnych sieci - możliwość połączenia w stos do 12 urządzeń tego samego typu, w komplecie odpowiedni kabel o dł. Min. 1m. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 8

9 4 Zgodność z protokołami 5 Zarządzanie siecią i bezpieczeństwo 6 Warunki pracy 802.1AB LLDP 802.1D Bridging, Spanning Tree 802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping) 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP 802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP) 802.1v Protocol-based VLANs 802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) BPDU guard, BPDU filtering 802.1X Network Access Control, Auto VLAN Logical Link Control BASE-T 802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging 802.3ad Link Aggregation with LACP 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) 802.3AX LAG Load Balancing 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on Management Ports 802.3x Flow Control 802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X) ANSI LLDP-MED (TIA-1057) MTU 9,216 byte Funkcjonalność warstwy 3 : 1058 RIPv RIP-2 MD5 Auth 1724 RIPv2 MIB Extension 2453 RIPv2 Multicast 2365 Admin scoped IP Mcast 4541 IGMP v1/v2/v3 Snooping 2932 IPv4 MIB and Querier IEEE 802.1ag draft 8.1 Connectivity Fault Management QoS: 2474 DiffServ Field 2697 srtcm 2475 DiffServ Architecture 4115 trtcm 2597 Assured Fwd PHB L4 Trusted Mode Port Based QoS (TCP/UDP) Services Mode Flow Based QoS Services Mode (IPv4/IPv6) 1155 SMIv1, 1157 SNMPv1, 1212 Concise MIB Definitions, 1213 MIB-II, 1215 SNMP Traps, 1286 Bridge MIB, 1442 SMIv2, 1451 Manager-to-Manager MIB, 1492 TACACS+, 1493 Managed Objects for Bridges MIB, 1573 Evolution of Interfaces, 1612 DNS Resolver MIB Extensions, 1643 Ethernet-like MIB, 1757 RMON MIB, 1867 HTML/2.0 Forms with File Upload Extensions, 1901 Community-based SNMPv2, 1907 SNMPv2 MIB, 1908 Coexistence Between SNMPv1/v2, 2011 IP MIB, 2012 TCP MIB, 2013 UDP MIB, 2068 HTTP/1.1, 2096 IP Forwarding Table MIB, 2233 Interfaces Group using SMIv2, 2246 TLS v1, 2271 SNMP Framework MIB, 2295 Transport Content Negotiation, 2296 Remote Variant Selection, 2346 AES Ciphersuites for TLS, 2576 Coexistence Between SNMPv1/v2/v3, 2578 SMIv2, 2579 Textual Conventions for SMIv2, 2580 Conformance Statements for SMIv2, 2613 RMON MIB, 2618 RADIUS Authentication MIB, 2620 RADIUS Accounting MIB, 2665 Ethernet-like Interfaces MIB, 2666 Identification of Ethernet Chipsets, 2674 Extended Bridge MIB 2737 ENTITY MIB, 2818 HTTP over TLS, 2819 RMON MIB (groups 1,2, 3, 9), 2856 Text Conv. For High Capacity Data Types, 2863 Interfaces MIB, 2865 RADIUS, 2866 RADIUS Accounting, 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Prot, 2869 RADIUS Extensions 3410 Internet Standard Mgmt. Framework, 3411 SNMP Management Framework, 3412 Message Processing and Dispatching 3413 SNMP Applications, 3414 User-based security model, 3415 View-based control model, 3416 SNMPv2, 3417 Transport Mappings, 3418 SNMP MIB, 3577 RMON MIB, X with RADIUS, 3737 Registry of RMOM MIB, 4086 Randomness Requirements, 4113 UDP MIB, 4251 SSH Protocol, 4252 SSH Authentication, 4253 SSH Transport, 4254 SSH Connection Protocol, 4419 SSH Transport Layer Protocol, 4521 LDAP Extensions, 4716 SECSH Public Key File Format, 6101 SSL, 6398 IP Router Alert -Wydajność pracy zasilaczy na poziomie min. 80% - temperatura pracy w zakresie od 0 do 50 stopni Celsjusza - wilgotność dla trybu pracy 85% Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 9

10 7 Certyfikaty i standardy Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik: - został wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO (dokumenty załączyć do oferty) - posiadał deklarację CE (dokument załączyć do oferty) - jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela załączyć do oferty) 8 Gwarancja Gwarancja czasu życia (Limited Lifetime warranty) obejmująca: przełącznik, zasilacze i wiatraki, moduły SFP, SFP+ i QSFP+, bezterminowy dostęp do nowych wersji oprogramowania 5 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, zgłaszanie 24x7x365, możliwość wydłużeni gwarancji przez producenta do 7 lat. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 10

11 Zadanie 3 Zakup i instalację sprzętu komputerowego Do obowiązków Wykonawcy zamówienia w ramach tego zadania należy dostawa sprzętu komputerowego o minimalnych wymaganiach określonych poniżej wraz z jego rozmieszczeniem we wskazanych przez Zamawiającego miejscach oraz wykonaniem wszystkich niezbędnych usług instalacyjnych koniecznych by dostarczone urządzenia pracowały w środowisku sieciowym Zamawiającego. 3.1 Zestaw komputerowy Typ A 50 sztuk Wymaga się by dostarczone komputery przenośne charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wymienione poniżej: Komputer Lp. Nazwa komponentu Opis minimalnych wymagań technicznych 1 Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2 Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych osiągający w teście 3 Procesor PassMark CPU Mark wynik min pkt według wyników ze strony na dzień nie wcześniejszy niż 12/02/2015 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony) 4 Pamięć 4 GB DDR3 możliwość rozbudowy do min. 32GB, dwa sloty wolne operacyjna RAM 5 Parametry pamięci Min. 500 GB SATA 7200 obr./min masowej 6 Grafika Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 11, OpenGL 3.0, Shader Wyposażenie multimedialne 8 Obudowa Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition; Wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera; Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 1) Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25 zewnętrzne i 2 szt 3,5 wewnętrzne, 2) Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5 lub dysków 2,5 3) Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 96cm, waga max 11 kg, 4) Zasilacz o mocy max. 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% 5) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5 dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). 6) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera. 7) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 8) Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu, który nie wystaje poza obrys obudowy i musi być usytuowany na bocznym panelu. 9) Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: Uszkodzenie lub brak pamięci RAM; Uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej; Uszkodzenie kontrolera Video; Uszkodzenie dysku twardego; Awarię BIOS u; Awarię procesora; 10) Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 11

12 9 Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami 10 Bezpieczeństwo 11 Zdalne zarządzanie 12 Wirtualizacja 13 BIOS slotów wymaganych dla płyty głównej 11) Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca min.: Monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; Zdalną konfigurację ustawień BIOS, Zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; Zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. Sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 1) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: Wersji BIOS, Nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, Ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, Typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, Wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, Rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, Kontrolerze audio 2) Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 3) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 4) Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. 5) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 6) Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 7) Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 8) Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 9) Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. 14. Certyfikaty i Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 12

13 15 standardy Wsparcie techniczne producenta 16 Oprogramowanie 17 Wymagania dodatkowe 18 Warunki gwarancji wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi posiadać certyfikat Energy Star 5.0, (załączyć do oferty, dopuszcza się wydruk ze strony lub ) Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. 1. System operacyjny zgodnie z wymaganiami punktu 3.4. Licencja musi umożliwiać downgrade do poprzedniej wersji systemu. 2. Oprogramowanie biurowe zgodnie z wymaganiami punktu 3.5 1) Wbudowane porty: RS232, VGA, min. 2 x PS/2, min. 2 x DisplayPort, min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera (4 z przodu, 6 z tyłu) w tym min 4 porty USB 3.0; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 2) Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); 3) Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, wyposażona w min 2 złącza PCI Express x16 Gen.3 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, min. 1 wolne złącze PCI Express x 1, min. 1 wolne złącze PCI 32bit, min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; 4) Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1; 5) Klawiatura USB w układzie polski programisty 6) Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll); 7) Nagrywarka DVD +/-RW; 8) Dołączony nośnik ze sterownikami; 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7/365, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Oferowany okres i poziom gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i byc weryfikowalny na stronie internetowej producenta sprzętu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku Monitor 1. Typ i rodzaj ekranu (minimalnie) LCD 21,5 IPS Full HD 2. Proporcje wymiarów matrycy 16: 9 lub 16:10 3. Jasność (minimalnie) 250 cd/m2 4. Kontrast(minimalnie) 1000:1 5. Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni 6. Max czas reakcji matrycy (szary do szarego) 8 ms 7. Podświetlenie LED 1. Zarządzanie energią Energy Star Pobór energii (nie więcej niż) W w trybie normalnej pracy 3. 0,6W w trybie uśpienia 9. Złącza Co najmniej jedno złącze Analogowe (D-Sub), Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 13

14 Co najmniej jedno złącze cyfrowe (DVI-D i/lub DisplayPort) 10. Multimedia Wbudowane głośniki lub dołączone/podwieszane w listwie 1. dot. Normy PN-EN ISO 9001: 2008 dla producenta 11. Certyfikaty i dokumenty 2. dot. Normy Energy Star 3. dot. zgodności CE 1. Regulacja kąta pochylenia 12. Dodatkowa funkcjonalność 2. Regulacja wysokości 3. Regulacja kąta obrotu 4. Wyposażony w zabezpieczenie Kensington Lock 1. 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 2. przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7/365, 13 Warunki gwarancji 3. czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 4. Oferowany okres i poziom gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i byc weryfikowalny na stronie internetowej producenta sprzętu. 3.2 Komputer przenośny Typ A 21 sztuk Wymaga się by dostarczone komputery przenośne charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż: Lp. Nazwa komponentu Opis minimalnych wymagań technicznych 1 Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 2 Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6 o rozdzielczości HD (1366x768) matryca matowa, maksymalny rozmiar plamki: 0,255mm, jasność matrycy min. 200 nitów, kontrast min. 400:1 3 Wydajność Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU mark wynik min.2500 punktów według wyników ze strony na dzień nie wcześniejszy niż 10/02/2015 (do oferty załączyć wydruk ze strony) 4 Pamięć RAM 4GB możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagany jeden slot wolny 5 Pamięć masowa Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. 6 Karta graficzna 7 Multimedia 8 Bateria i zasilanie 9 Waga 10 Obudowa 11 Wirtualizacja 12 BIOS Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11.1, Shader Dwu-kanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodną z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x2W 2. Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720p dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy trwale zainstalowane w obudowie matrycy. Bateria o pojemności min. 50Whr Waga max 2,5kg z baterią Obudowa notebooka wykonana ze włókna węglowego, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). 1. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługą za pomocą klawiatury i myszy. 2. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 3. Wersji BIOS, 4. Nr seryjnym i dacie produkcji komputera 5. Zainstalowanej pamięci RAM (rozmiar, prędkość, obsadzenie slotów) 6. Zainstalowanym procesorze (typ, ilość rdzeni, aktualna prędkość, pamięć cache L2 i L3 procesora, 7. Zainstalowanym dysku twardym 8. MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej 9. Kontrolerze video i jego wersji BIOS 10. Typie zainstalowanej matrycy i jej rozdzielczości natywnej 11. Kontrolerze audio 12. Zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej 13. Zainstalowanym układzie 14. Poziomie naładowania baterii zainstalowanej w komputerze, Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 14

15 13 Certyfikaty 14 Diagnostyka 15 Bezpieczeństwo 16 System operacyjny 17 Dodatkowe oprogramowanie 15. Mocy podpiętego zasilacza 16. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 17. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB 18. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi. 19. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. 20. Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN, 21. Możliwość włączenia/wyłączenia PXE, 22. Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, 23. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, 24. Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB, 25. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, 26. Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego w klawiaturę, 27. Możliwość włączenia/wyłączenia kamery, mikrofonu, czytnika kart multimedialnych, 28. Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii 29. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN, 30. Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, 31. Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, 32. Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla starszych aplikacji, wymagane min. dwa tryby: aktywny jeden rdzeń oraz aktywne dwa rdzenie, 33. Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. 1. Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 2. Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 3. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 4. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki 5. Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty wydruk z strony producenta oprogramowania) 6. EnergyStar min. 5.0 do oferty należy załączyć certyfikat lub wydruk ze strony albo Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego, system dostępny z szybkiego menu boot. Minimalna funkcjonalność: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test baterii, test wentylatora, test dysku twardego, test portów USB, test matrycy LCD, test karty graficznej, test zasilacza 1. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego; 2. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej; 3. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy; 4. Wbudowany czytnik kart inteligentnych (SmartCard); 5. Wbudowany czytnik linii papilarnych; 6. Złącze typu Kensington Lock; 3. System operacyjny zgodnie z wymaganiami punktu 3.4 Licencja musi umożliwiać downgrade do poprzedniej wersji systemu. 4. Oprogramowanie biurowe zgodnie z wymaganiami punktu 3.5 Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych przywracania danych, umożliwiające: 1. tworzenie kopii zapasowych na podstawie harmonogramu 2. tworzenie OS media 3. tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze użytkownika lokalizacjach (lokalnie, sieć, chmura) 18 Wymagania 1. Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3x USB 3.0 w tym jeden Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 15

16 dodatkowe 19 Warunki gwarancji port USB dodatkowo zasilony, czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0, złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone), możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB 2. Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów trackpoint 3. Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE a/b/g/n, moduł bluetooth Wbudowany modem 4G LTE 5. Klawiatura odporna na zalanie cieczą, z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną, z wbudowanym podświetleniem z możliwością manualnej regulacji pod systemem operacyjnym, (układ US -QWERTY) 6. Dedykowana torba naramienna do przechowywania i przenoszenia. 7. Mysz USB trzy przyciskowa z kółkiem 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku 3.3 Komputer przenośny Typ B 4 sztuki Wymaga się by dostarczone komputery przenośne charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż: Lp. Nazwa komponentu Opis minimalnych wymagań technicznych Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 2 Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) LED, matryca matowa. 3 Wydajność Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów według wyników ze strony na dzień nie wcześniejszy niż 22/12/2014 do oferty załączyć wydruk ze strony 4 Pamięć RAM 8GB DDR3 możliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny 5 Pamięć masowa Min. 1 TB SATA 6 Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 Czterokanałowa, 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 7 Wyposażenie Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 1W multimedialne Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pikseli trwale zainstalowana w obudowie matrycy, mikrofon cyfrowy z funkcją redukcji szumów 8 9 Waga Wymagania dotyczące baterii i zasilania Min. 65Whr umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 65W Waga max 2,6 kg z baterią 10 Obudowa Obudowa, szkielet i zawiasy notebooka wzmocnione, wykonane z metalu. 11 Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). Zgodność z systemami Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu 12 operacyjnymi i operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z standardami oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta systemu) BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 1. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 13 BIOS podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 2. Wersji BIOS, 3. Nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 4. Ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 5. Typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 6. Pojemności zainstalowanego dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 16

17 14 Certyfikaty 15 Bezpieczeństwo 16 Oprogramowanie 17 Wymagania dodatkowe 7. Rodzaju napędu optycznego 8. MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 9. Zainstalowanej grafice 10. Typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości 11. Kontrolerze audio 12. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 13. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB 14. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 15. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 16. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, napędu optycznego, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, Pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 17. Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii 18. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN. 19. Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego. 20. Możliwość włączenia / wyłączenia wbudowanego podświetlenia klawiatury 21. Możliwość ustawienia natężenia podświetlenia klawiatury w jednej z czterech dostępnych opcji. 22. Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza. 23. Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii, oraz informacji o podłączonym zasilaczu. 24. Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera. 1. Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). 2. Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). 3. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 4. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. 5. Certyfikat EnergyStar min. 5.0 do oferty należy złączyć certyfikat albo wydruk ze strony lub 1. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 2. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 3. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy. 4. Złącze typu Kensington Lock 5. System operacyjny zgodnie z wymaganiami punktu 3.4 Licencja musi umożliwiać downgrade do poprzedniej wersji systemu. 6. Oprogramowanie biurowe zgodnie z wymaganiami punktu Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45, min. 4x USB w tym min. 2x USB 3.0, czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0, złącze express card, złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone). 2. Klawiatura (układ US -QWERTY), min 104 klawisze, odporna na zalanie cieczą, z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną, podświetlana od spodu. 3. Możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów niezajmującego złącza USB 4. Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 5. Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania. 6. Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express karta sieci WLAN obsługująca standard IEEE a/b/g/n + bluetooth. 7. Wbudowany napęd DVD +/- RW. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 17

18 18 Wsparcie techniczne 19 Warunki gwarancji Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. 3.4 System operacyjny 75 sztuk Najnowszy stabilny system operacyjny, przeznaczony dla architektury 64 bitowej, spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy (bez użycia dodatkowych aplikacji): 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 1.1. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 1.2. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet, 2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w tym Polskim i Angielskim, 3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 4. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem uczenia się pisma użytkownika obsługa języka polskiego. 7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu użytkownika. 8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 18

19 18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 22. Obsługa standardu NFC (near field communication), 23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: Login i hasło, karty z certyfikatami (smartcard), 27. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 28. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 29. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 30. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 31. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 32. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 33. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 34. Wsparcie dla środowisk Java i.net Framework 4.x możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 35. Wsparcie dla JScript i VBScript możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 36. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 37. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 38. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, 39. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 40. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 41. Udostępnianie modemu, 42. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 43. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci 44. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 45. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 19

20 46. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 47. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 49. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. 50. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 51. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 3.5 Oprogramowanie biurowe 75 sztuk Wymaga się by dostarczone komputery przenośne były wyposażone w pakiet oprogramowania biurowego spełniający następujące minimalne funkcjonalności: 1. Wymagania ogólne: 1.1. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 1.2. Intuicyjność obsługi, 1.3. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się 1.4. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) umożliwia wykorzystanie schematów XML wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) 1.5. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów do potrzeb oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców 1.6. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 1.7. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim 1.8. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstu arkusz kalkulacyjny narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)" 1.9. Wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych poszczególnych produktów odnoszą się do natywnej funkcjonalności oferowanego oprogramowania bez użycia dodatkowego oprogramowania. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 20

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III Załącznik nr 1c Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia Część nr III Dostawa urządzenia brzegowego 1szt. 1. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gmina Celestynów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego routera do Urzędu Gminy. W celu wyliczenia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 16.11.2016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁENIENIU WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OFEROWANE URZĄDZENIA BIUROWE

OŚWIADCZENIE O SPEŁENIENIU WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OFEROWANE URZĄDZENIA BIUROWE Zał. nr 8 do SIWZ Pieczątka Wykonawcy OŚWIADCZENIE O SPEŁENIENIU WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OFEROWANE URZĄDZENIA BIUROWE Oświadczam, że przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Siemiatycze, 08.05.2014 r. Wykonawcy Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nasz znak: Zm.271.5.2014 Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ: Komputer Stacjonarny typ I- 200 szt. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera stacjonarnego, drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 6 listopada 2014r. Zamawiający Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.21.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca)

Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, (wypełnia wykonawca) Załącznik nr 2.0 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna 2. Chipset 3. Procesor 4. BIOS min.1 złącza PCI Express x16, min.1 złącze PCI Express x4 min.1 złącze

Bardziej szczegółowo

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych Załącznik nr 1h do Formularza Ofertowego Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu wymagane podanie konkretnych parametrów i informacji na temat oferowanego sprzętu. Specyfikacja techniczna 62 zestawów

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych: 1. Urządzenie A 1 sztuka 2. Urządzenie B 3 sztuki 3. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dla systemu:

Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy: (ZW/29/2014) Załącznik Nr 2 (do Zaproszenia do złożenia oferty Nr 2 do Umowy). / pieczęć firmowa Wykonawcy/ Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. B-pa I. Świrskiego 17 08-110 Siedlce SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Zestaw komputerowy mały PC2.01 Autor: DSI Data: 2014.09.01

Specyfikacja Zestaw komputerowy mały PC2.01 Autor: DSI Data: 2014.09.01 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r.

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY www.kz.rcre.opolskie.pl Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do części I SIWZ

Załącznik nr 4b do części I SIWZ Lp. Nazwa Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena jedn. brutto Cena RAZEM a b c d e f g = e*f 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

W niniejszym dokumencie przedstawiono szczegółowe wymagania dla wszystkich elementów zakresu zadania:

W niniejszym dokumencie przedstawiono szczegółowe wymagania dla wszystkich elementów zakresu zadania: Zał. nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) W niniejszym dokumencie przedstawiono szczegółowe wymagania dla wszystkich elementów zakresu zadania:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

Formularz wymaganych minimalnych warunków technicznych komputery stacjonarne 18 sztuk

Formularz wymaganych minimalnych warunków technicznych komputery stacjonarne 18 sztuk Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Znak sprawy: ZP-0822/05/MM/2011 Lp. Nazwa komponentu Załącznik nr 1 do projektu umowy / załącznik nr 1.1 do SIWZ Formularz wymaganych

Bardziej szczegółowo

Dostawa urządzenia sieciowego UTM.

Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Załącznik Nr 1 Pak Nr 1 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia sieciowego UTM (1 szt.) wraz z jego instalacją i konfiguracją. Wyznaczony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych wymagań:

1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych wymagań: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A do SIWZ Część 1: Dostawa notebooków w ilości 7 sztuk o parametrach nie gorszych niż: 1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Przetarg na sukcesywną dostawę komputerów mobilnych PARTIA I - Notebooki (umowa nr 907/4355/16 z dnia r.)

Przetarg na sukcesywną dostawę komputerów mobilnych PARTIA I - Notebooki (umowa nr 907/4355/16 z dnia r.) Przetarg na sukcesywną dostawę komputerów mobilnych PARTIA I - Notebooki (umowa nr 907/4355/16 z dnia 12.09.2016r.) Umowa będzie realizowana maksymalnie do wysokości całkowitej wartości umowy, nie dłużej

Bardziej szczegółowo

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie b) Komputery przenośne Zadanie b) obejmuje zakup i dostawę do Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka przy ul. Nadwiślańskej 2 4 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz projektora mobilnego 30213100-6 komputery przenośne 48620000-0 systemy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Strona 2 z 46 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów dla stacji roboczej administracja 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2.

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Część 1. Wymagane minimalne parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia Część 1. Wymagane minimalne parametry techniczne Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa komponentu Komputer stacjonarny Szt. 1 Typ Procesor Pamięć masowa Pamięć RAM Grafika Obsługa wideo Dźwięk Komunikacja Wymagania elektryczne System

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 Załacznik Nr 2 1. Komputer 25 szt. Nazwa Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Parametry pamieci masowej Grafika Wyposażenie multimedialne Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Komputer

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność DA/MB/-232 232-10/14 DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia 1. Urządzenie sieciowe (3 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: Parametr Charakterystyka Obudowa 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja: Zestaw komputerowy PC1.01 Autor: DSI Data:

Specyfikacja: Zestaw komputerowy PC1.01 Autor: DSI Data: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Parametry pamieci masowej Wydajność grafiki Wyposażenie multimedialne Obudowa Zgodność systemami operacyjnymi standardami z i Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

1. Komputer DELL OptiPlex 7050 Small Form Factor HDD TYP 1

1. Komputer DELL OptiPlex 7050 Small Form Factor HDD TYP 1 Przetarg na sukcesywną dostawę zestawów komputerowych z systemem operacyjnym (z monitorem lub bez) z prawem opcji Umowa zawarta w trybie przetargu nieograniczonego (umowa nr 907/4600/17 z dnia 11.10.2017r.)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla stacji roboczej

Specyfikacja dla stacji roboczej Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Pakiet A Zestawy komputerowe stacjonarne składające się z komputera oraz monitora o parametrach technicznych co najmniej jak podane w poniższej specyfikacji 40 szt. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Zestaw komputerowy wydajny PC3.01 Autor: DSI Data:

Specyfikacja Zestaw komputerowy wydajny PC3.01 Autor: DSI Data: Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 do SIWZ sprawa: Prez. BG 2317-11/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K-DZP.362.1.5.2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I... 2 Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3 Pozycja nr 1 1 szt. Komputer

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Województwa Opolskiego w ramach Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Człowiek najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę sprzętu komputerowego dla Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Komputery stacjonarne

UWAGA!!! Komputery stacjonarne UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo