na,,dostawg orflz wdroienie zaawansowanych aplikacji klasy LIMS dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na,,dostawg orflz wdroienie zaawansowanych aplikacji klasy LIMS dla"

Transkrypt

1 Szczecin. dnia25, r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyiej kwoty, o ktdrej mowa w urt, 11 ust, I Pzp, na,,dostawg orflz wdroienie zaawansowanych aplikacji klasy LIMS dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" - DZP/S 2/PN>/2 0 I 4, Pytanie nrr 1: Dot. czgsci I SIWZ,,Instrukcja dla Wykonawcy". Pytanie odnosnie $ 6 Termin wykonania Zam6wienia, punkt 1, podpunkt 1) Czy za wr1zqcy maksymalny termin rcalizacji Zam6wienia naie?y przyjqt 180 dni od daty zawarcia umowy, kt6ry to termin jest takze wskazany w ogloszeniu o zam6wieniu (Ogloszenie w witrynie TED, Sekcja II, punkt Il.3), czy tez termin do 5 miesigcy liczonych od dnia zawarcia umowy wskazany w ZaLqczniku nr 9 do SIWZ w punkcie 1.1 rozdzialu,,szczeg6lowe wymagania techniczno-funkcjonalne, wymagania gwarancyjne i gwarancyjnych uslug serwisowych, wymagania dotycz4ce wdrohenia i walidacji, warunki szkolenia personelu oraz warunki Swiadczenia uslngi wsparcia technicznego zamawianego systemu or az utzqdzeh."? Odpowied2: Zamawtaj1cy informuje, 2e obowi4zuje terrnin w wymiarze ds 180 dni od daty zawarcia umowy. Pytanie nr 2: Dot. warunk6w udzialu w postgpowaniu. Pytanie odnosnie $ 7 Warunki udzialu w postgpowaniu, wykaz olwiadczeri i dokument6w, jakie maj4 dostarczyi wykonawcy w celu potwierdzenia warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunk6w, punkt 2. Czy Zamawiajqcy uzna warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia za spelniony jezeli Wykonawcavtykuze sie zrealizawaniem przynajmniej jednego zam6wienia odpowiadajqcego przedmiotowi zam6wienia o wartosci brutto ,00 zlna: Dostawg wraz z oprogramowaniem bazodanowym otaz wdrozenie, uruchomienie, walidacjg i przeszkolenie personelu - w zakresie systemu zaruqdzania laboratoriami molekularnymi typu LIMS obejmuj4cego: a. pracg laboratori6w w wigcej niz2lokalizacjach b. ujgcie w systemie dzialania minimum jednego zurzqdzen wymienionych w punkcie ,,Wykaz sprzgtu do integracji w/g typ6w wraz z uwagami" ZaNqcznika nr 9 do SIWZ c. minimum 10 licencii dla uzvtkownik6w Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 70"204 Szczecin, ul. Rybacka 1, tel, , fax , e"mail: ww,pum.edu,p

2 d. dodatkowo Wykonawca zobowr4zarry jest wykaza6, i2 co najmniej jeden z dostarczonych przezniego system6w klasy LIMS obejmowal zarz4dzanie biobankiem? Odpowiedt: Zamaw iaj 1cy p o dtr zymuj e dotychczas ob owi 4zuj 4c e zap i sy. Pytanie nr 3: Dot. tresci $$ CzgSci I SIWZ. Pytanie odnosnie $ 8 Wykaz oswiadczefr oraz dokument6w opisuj4cych przedmiot oferty, punkt 5 Czy Zamawiaj4cy mohe wskaza6 zakres zadan nr I oraz II, kt6re powinny byd objqte wersj4 demonstracyjn4 systemu? Zamawiaj4cy informuj e, 2e w ust $8 ust. 5, sformulowanie o tresci:,,(dotyczy zadaf m I oraz II)" zostaje wykre6lone. Pytanie nr 4: Dot. tresci $8 CzgSci I SIWZ. Pyanie odnosnie $ 8 Wykaz oswiadczeri oraz dokument6w opisuj4cych przedmiot oferty, punkt 5 a) Czy w przypadku oprogramowania o architekturze klient-serwer dzialajqcego przez przegl4darkg internetow4, dla kt6rego warunki licencyjne producenta nie przewiduj4 udostgpniania' wersji instalacyjnych na ptrytach CD przed zakupem oprogramowania, Zamawiajqcy vryr aza zgo dg na: a) zdalne udostgpnienie wersji demonstracyjnej zainstalowanej na serw rze w lokalizacji wykonawc y ot az pr zekazanie o dpowiednich instrukcj i dla zamawiaj qce go, lub b) pokaz wersji demonstracyjnej systemu w siedzibie Zamawiaj4cego dokonany przez konsultanta Wykonawcy na sprzgoie Wykonawcy? Zamav',iaj4cy informuje, 2e rwersja instalacyjna musi by6 dostarczona na nodniku np, plyta CD. Jest to niezbgdne w ce,lu weryfikacji kompatybilno.dci wsp6lpracy oprogramowama z serwerami i systemami jakie posiada Zamawiaj4cy. Ma to r6rmie2 na celu sarnodzieln4 instalacj g i weryfikaej g funkcj onalnosci. Pytanie nr 5: Dot. tresci $8 Czg5ci I SIWZ. Pltanie odnosnie $ 8 Wykaz oswiadczeri oraz dokument6w opisuj4cych przedmiot oferty, punkt 5 c) Czy w ramach uruchomienia funkcjonalnosci systemu dla jednego z wzqdzeh okreslonych w punkcie 5.16 Zalqcznika nr 9 do SIWZ Wykonawca ma zaprezentowal w wersji demonstracyjnej rcalizacjg tylko tych zadah. kt6rych opis przyporz4dkowany jest do konkretnego sprzgtu? Zamawiajqcy informuje, 2e wersja demo ma byi spojna i funkcjonalna z aplikacj4 Lims (kt6ra bgdzie przedmiotem zam6wienia), a nie jedynie jej czgsci4 lub prezerfiacjq. Wersja

3 demo ma zawieral peln1 funkcjonalnosi oraz obslugiwad min. I ze sprzgt6w z listy opisanych w zan4czniku. Pytanie nr 6: Dot. tresci $8 CzgSci I SIWZ. Pytanie odnosnie $ 8 Wykaz oswiadczeri oraz dokument6w opisuj4cych przedmiot oferty, punkt 5 e) Czy Zamawiaj4cy dopuszcza, aby udostgpnione w wersji demonstracyjnej licencje umozliwialy wykonanie test6w w zakresie zgodnosci zwmaganiami SIWZ w nastgpuj4cych obszarach: a) Zar zqdzanie ap arutvr4 kontro kio -p omi arow4 b) Zarzqdzanie pacj entami c) Zarzqdzanie badaniami i metodami d) Obsluga zleceh e) Gospodarka magazynowa f) Biobankowanie g)zaruqdzanieszkoleniamiwewnetrznymiizewnetrznymi Przygotowanie systemu spelniaj4cego wszystkie funkcjonalnosci oczekiwane przez Zamawiajqcego jest przedmiotem wdrozenia i przeprowadzenie test6w w zakresie zgodnosci zrymaganiami SIWZ jest mozliwe dopiero po zakonczeniu prac. W wersji demo Zamawiajqcy chce zobaczye funkcjonalnosci aplikacji o tematyce zawartej w wymaganiach og6lnych systemu punkt 2-15, a nie gotowy skonfigurowany system z wprowadzonymi danymi. Pytanie nr 7: Dotyczy CzgSci II SIWZ,,Projekt Umowy". Pytanie odnosnie $ 3, punkt 1, Czy zawiqhqcy okres gwarancji i rgkojmi udzielonej Zamawiajqcemu na dostarczony system naie?y uznad czas 36 miesigcy czy tel 60 miesiecy, jak to wskazano w Zalqczniku,nr 9 do SIWZ w punkcie I.2 podpunkt c) rozdzialu,,szczeg6lowe wymagania tectxdcznofunkcjonalne, wymagania gwarancyjne i gwarancyjnych uslug serwisowych, wymagaria dotyczqce wdrozenia i walidacji, warunki szkolenia personelu oraz warunki Swiadczenia ustru gi wsp arci a te chni czne go zamawiane go sy stemu orcz ur zqdzen."? Zamawiajqcy informuje, 2e wymagany jest okres gwarancji i rgkojmi w wymiarze 60 miesigcy. W zwryzku z powylszym modyfikacj i ulegaj 4: 1) W CzgSci II SIWZ -,,Wz6r umowy" $3 ust. 1, kt6ry otrzymuje nowe, nastgpuj4ce brzmienie:,,wykonawca udziela Zamawiajqcemu na dostarczony system, o kt6ryru mowa w S I ust. I 6)-miesigcznej gwarancji jakoici oraz rgkojmi. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sig od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamfwieniao'. 2) W Zal4cznrkunr 1 do SIWZ -zdame:

4 ,,Na przedmiot zam6wienia oferujemy 36 miesigczn4 gwarancjg i rgkojmig" otrzymuje nowe, nastgpuj 4ce brzmienie:,,na przedmiot zam6wienia o/brujemy 60 miesigcznq gwarancjg i rgkojmig (...)" Pytanie nr 8: Dot. $ 3, ust. 4 wzoru umowy. Czy za wiq2qce warunki serwisu gwarancyjnego naiely uznad stawiennictwo w miejscu wskazanym w tresci reklamacji Zamawiajqcego w terminie 72 godzin od otrzymania zawradomtenia o awarii, usterce lub wadzie systemu ortz do jej usunigcie w terminie maksymalnie 21 dni licz4c od zawtadomienia o zaistnialej awarii, usterce lub wadzie, czy tel, jak to wskazano w Zal4czniku nr 9 do SIWZ w punkcie 1.2 podpunkt c) rozdzialu,,szczeg6lowe wymagania techniczno-funkcjonalne, wymagania gwarancyjne i gwarancyjnych ustrug serwisowyc-h, wymagania dotycz4ce wdrohenia i walidacji, warunki szkolenia personelu oraz warunki Swiadczenia ustrugi wsparcia techniczne go zarnawianego systemu orazurzqdzeri.", usunigcie usterki poptzez stawiennictwo serwisanta lub tozwiqzanie problemu przez polqczenie zdalne ptzez bezpieczne l4cze, telefonicznie bqdl owo, przywr6cenie dzialania systernu w 1o-rmie umozliwiaj 1cej biezqcq pracq musi nast4pii nie p62niej nil 24 godziny, natonriast pelnej sprawnosci systemu musi nast4pi6 w czasie nie dlulszym niz 72 godziny, licz4c od mornentt przyjecia zgloszenia usterki przez serwis z wyl4czeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedt: Zamawiajqcy informuje, 2e $3, ustgp 4 wzom umowy otrzymuje nowe, nastgpuj4ce brzmienie:,,lilykonawca zobowiqzuje sig w ramach serwislt gtruarancyjnego do przystqpienia do nienttlocznego usunigcia usterki poprzez stawiennictwo serwisanta lub ronuiqzanie problemu przez polqczenie zdalne przez bezpieczne lqcze, telefonicznie bqdi owo, przywrdcenie dzialania systemu w formie umohliwiajqcej biezqcq pracg m.usi nastqpit nie pdiniej nii 24 godziny, natomiast pelnej sprawnoici systemu musi nastqpit w czasie nie dtu2szym ni2 72 godziny, liczqc od momentu przyjgcia zgloszenia'usterki przez serwis z wltitqczeniem dni ustawotvo wolnych od pracy;". W zwiqzku z powylszym ztrianie ulega tresd $3, ustgp 5 wzorca umowy i otrzymuje nowe, nastgpuj 4ce brzmienie:,,wykonawca zobowiqzuje sig do przedluzenia olcresu gwarancji i rgkojmi w przypadku napraw trwajqcych dluhej ni7 3 dni. Do uplywu terminu wlicza sig r6wnie2 dni wolne od pracy" Pytanie nr 9: Dot. wzoru umowy $ 6, ust. 1. Czy Zamawiaj4cy dopuszcza realizowanie platnosci za licencje programowania objgtego postgpowaniem po protokolarnym odebraniu tych element6w projektu przed ostatecznym podpisaniem Protokolu Odbioru Koricowego? Oprogramowanie to jest niezbgdne do przeprowadzeniaprac konfiguracyjnych, integracyjnych, testowych i szkoleniolvych. Zamawiajqcy informuj e,2e w $ 6 dodany zoslaje ustgp 6 o nastgpuj4cej tresci: Zmawiajqcy przewiduje mo2liwo66 zaplaty v,rynagrodzenia umownego w rutach na wniosek Wykonawcy w spos6b nastgpuj4cy:

5 1) I rata w..uqvmiav:e do 35% nalebnego wynagrodzenia po dostarczeniu wymaganych licencji i sprzgtu oraz instalacji, 2) li rata - w wymiarze do 20% nalehnego wynagrodzenia - po wdrozeniu i przeprowadzeniu szkolenia, 3) III rata - w wymiarze pozostalej czgsci wynagrodzenia - po wykonaniu calo5ci zam6wi enia i po dpi s aniu kofrcowe go protokolu zdaw czo- o dbiorcze go JednoczeSnie w $ 6 dodany zostajeustgp 7 o tresci:,,podstawq wystawienia faktury w przypadku rat: I, II jest podpisany przez Zamawiajqcego i WykonawcA protok6t zdawczo-odbiorczy potwierdzajqcy realizacjg okreslonego zakresu iwiadczenia". Pytanie nr 10: Dot. wzoru umowy. Pytanie odnosnie $ 7, punkt 3 Czy Zamawtajqcy wyrtza zgodg na wprowadzenie limitu odpowiedzialnosci Wykonawcy do 100% wartosci umowy brutto i wprowadzenie zapisu:,,strony postanawiaj q,, tz w przypadku powstania szkody przev'rylszajqcej wysokosd kar umownych Zamawiajqcy bgdzie m6gl dorchodzil odszkodowatiauzupelniaj4cego, przy czym calkowita odpowiedzialnos6 kazdej ze Stron z wszelkich tytul6w wynikaj4cych z Umowy oraz obowiqzuj4cych przepis6w prawa nie przekroczy l00oh wartosci umowy brutto"? Taki limit jest powszechnie stosowany w umowach La rynku wdrozeri system6w informatycznych w Polsce i zapewniar6wne traktowanie Zamawiaj4cego i Wykonawcy. Zamawiaj4cy nie Wra?azgody. W przypadku powstania szkody, ktorej rozmiar przel<roczylby warto$6 wynagrodzenia nmownego - Zamawiaj4ey musi pozostaw.ii sobie mozliwo5d doehodzenia roszczen w adekwatnym wymiarze i nie mohe zrzec sig z g6ry tego uprawnieriia. Pytanie nr 11: Pytanie odnosnie punktu 1 Rozwi4zanie proponowane ptzez Wykonawca obejmujg 2 serwery wirtualne: Serwer Aplikacyjny i Serwer Bazodanowy. Czy Zarnawiajqcy dopuszcza, aby systemy operacyjne Windows Serwer na Ww serwerach wirtualnych byty w wersji Windows Serwer 2008 R2? Czy w zwiqzku z zapewnieniem pelnej kompatybilnosci platformy sprzgtowo - programowej systemu klasy LIMS w obszarze: systemu operacyjnego, systemu bazy danych, narzgdziowego systemu backupu, Zamawiajqcy dopuszcza, aby systemy operacyjne'v/indows Serwer na serwerach wirtualnych byty w angielskiej wersji jgzykowej (co nie bgdzie mialo wptywu na zapevmienie pol skie go interfej su uzytkowania systemu LIM S )? Zapewnienie pelnej kompatybilno6ci platformy sprzgtowo-programowej systemu bgdzie z korzysci4 dla Zamawiaj qce go. Jakie maksymalne zasoby RAM i ilosd logicznych CPU Zamawiajqcy dopuszcza nakaldq z w/w maszyn wirtualnych?

6 Odpowied2: Zamawiaj4cy informuj e,2e ze wzglgdu na posiadan4 platformg programowq oprogramowanie powinno byi dostosowane do pracy z systemem Windows Server 2012 Data Center. Windows Server 2012 umolliwia zmiang jgzykapoprzez zainstalowirnie pakietu jgzykowego, dlatego tez jest mozliwe zastosowanie dla potrzeb poszczeg6lnych serwer6w wirtualnych innej wersji j gzykowej. Zamawiaj4cy dopuszcza 2 serwery przy czyrn na calosi systemu przeznaczona moae by6 riofid 32 Gb RAM, 8 procesor6w logicznych Intel Xeon E GHz (po 4 na maszyng wirtualn4 lub 8 na jedn4). (Zarcnwiaj4cy posiada omawian4 infrastrukturg) W wypadku koniecznosci zapewnienia wigkszej ilosci pamigci nale y t4 ilosd uwzglgdnid dodatkowo w cenie oferty. Pytanie nr 12: Pytanie odnosnie punktu 1b Bior4c pod uwagg vrrymagania teehniczne opisane w Zalqczniku nr 9 do SIWZ oraz moaliwe udogodnienia codziennej pracy pracownik6w laboratorium, czy Zamawiaj4cy dopttszcza, Ze: a) 10 u2ytkownik6w (zpuli 25 u2ytkownik6w) bgdzie korzystad z systemu LIMS zapomocq dostarczonych przez WykonawcE kompletnych stanowisk stacjonarnych (zestaw: licencja dostgpu jednoczesnego wtaz z komputerem stacjonarnym lub przenodnym wyposazonym w system operacyjny i standardowe oprogramowanie biurowe) a) 15 u2ytkownik6w (z puli 25 uzytkownik6w) bgdzie korzysta6 z systemu LIMS zapomoc4 dostarczonych przez Wykonawcg kompletnych stanowisk mobilnych (zestaw licencji mobilnej wraz z ltz4dzeniem mobilnym typu tablet, kt6ry spelnia wymagania techniczne oferowanego systemu LIMS). Praca na urz1dzeniach mobilnych ograniczy potencjalne trudnosciami pracy w labolatorium na komputerach stacjonarnych oraz ulatwi realizacjg zadafi w laboratorium w obszatze obslugi magazynu, aparatury kontrolno-pomiarowej czy procesu wprowadzania wynik6w. Zamawiaj4cy dopuszcza jedynie stanowiska stacjonarne dla wszystkich uzytkownik6w (25). Zamaw i aj qcy pr ze dklada sp ec yfi kacj g minimalnych wyrna gari sprz gtu : SPECYT'IKACJA KOMPUTERoW Wymagania techniczne: 1) System operacyjny: a. z gwarantowanym przez producenta systemu wsparciem technicznym przez okres przynajmniej 3 lat od daty ogloszenia przedmiotowego postgpowania, b. z licencj4 typu professional lub daj4c4 Zamawiajqcemu r6wnowa2ne uprawnienia, c. zapewniaj4cy prawidlowe dzia\anie systemu LIMS, w pelni wsp6lpracuj4cy i kompatybilny z posiadan4 przez Zamawiaj4cego platform4 programow4 z systemem Windows Server 2012Data Center (to jest - zapev'rniaj1cy, 2e bgdzie mozliwe rcalizowanie w dostarczanych

7 systemach operacyjnych wszystkich funkcji posiadanego oprogramowania), d. umozliwiajqcy u?ytkowanie takle ju? posiadanego przez Zamawiajqcego oprogramowania - kt6re wymaga do instalacji systemu Windows, a wspomaga r62ne funkcje laboratorium (Obsluga skaner6w, decaper6w, sorter, wagu wsp6lpraca z biobankiem, w szczeg6lnosci programy pisane specj alnie dla Zanawiaj 4ce go) 2) Sterowanie dotykiem - min, l0-punktowy ekran dotykowy 3) Typ: stacjonarny, All-in.One 4) Przekqtna ekranu: min,23 cale max 26 cali 5) Format obrazul6:9 6) Panel dotykowy Tak 7 ) Procesor min 2 r dzerie ftzy ezne taktowane zegarem min. 2,40 Ghz, minimum 3 MB pamigci cache 8) Pamig6 RAM zainstalowana (pojemnosi min.) 8 GB 9) Dysk twardy (pojemnos6),,mini 500 GB 10) Dysk twardy (interfojs) SATA 11) Napgd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RWRAM 12) Karta gr afrcnra min. 1 GB dedykowanej pamigci gr aficznej karty 13) Wbudowana kamera Tak 14) Wbudowany mikrofon Tak I 5) Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps 16) Karta sieciowa bezprzewodowa blgln I7)Karta dzwigkowa Tak 18)GtoSniki2xmin.2W; 19) HDMI Tak 20) WyjScie audio Tak 21) WejSoie mikrofon Tak 22)USB 2.0 minimtun 3 gniazda 23)USB 3.0 minimum 3 gniazda 24)Czylnik kart pamigci 6 -w-1: SD/ SDHC/ SDXC/ MS/ MS Pro/ MMC 25)Kolor Czamy 26) KIaw iafin a B ezpr zewo dowa 27)MyszBezprzewodowa 28) Wymiary: maks. glgbokosi 75 mm 29)Wagamaks. 12ke 30) Panoramiczny ekran, rczdzielczosi minimum Full HD 1920x1080, PodSwietlenie diodami LED, K4t widzenia min. 178 stopni W zwi4zku z powyhszym modyfikacji ulega czgsci II SIWZ -,,Wz6r umowy" w ponizszym zakresie: w $1 dodany zostaje ustep 5 o tresci:,,ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajqcego z chwilq dokonania odbioru przed.miotu umowy, potwierdzonego protokolem zdawczo-odbiorczym". $2 ustgp 2 otrzymuje nowe nastgpuj4ce brzmienie,,dostawa rmorfia? odbywa sig na koszt iryzyko Wykonawcy"

8 $3 ustgp 1 otrzymuje nowe nastgpuj4ce brzmienie:,,wykonawca udzi w S I ust. I oraz gwarancji rozpoczy na doslarczony sjtstem, o ktdrym mowa gwarancji jakoici oiaz rgkoimi. Bieg termintt ia odbioru przedmiotu zam1wienia", JednoczeSnie - l) w Za\4czniku nr 9 do SIWZ dodany zostaje punkt 16 zawieraj4cy opis wymaganych parametr6w sprzgtu. 2) ZaNqcznikrtr2 do SIWZ otrzyrnuje brzmienie o tresci nastgpuj4cej: Dostawa oraz wdroienie Systemu Zarzqdzania Laboratoriami i Biobankami typu LIMS zgodnie z wymaganiami SIWZ 2, I Przeszkolenie pracownik6w Komputer osobisty klasy PC z oprogramowaniem zgod nie z wymaganiami SIWZ zgodnie z wymaganiami SIWZ Pytanie nr 13: Pytanie odnosnie punktu ld Czy w ramaeh,,oprogramowania do backuprl" Zarnawiajqcy dqpuszcza oprogramowanie, kt6re bgdzie przenosid (na dedykowane zasoby do przechowywanila kopii zapasowych) tylko kopie baz danyoh SQL, kt6re sq wystarczaj4ce do pelnego odtworzpnia danych s)zsternu i jego konfiguracji? Zamawiaj4cy Nie - oprogramowanie do backupu ma ofero przechowanie calej kopii (obraz6w system6w z systernem orcz dodatkowo mozliwosi kopi odtworzenie systemu a nie calej maszyny wirt Pytanie nr 14: Pytanie odnosnie punktu ld Czy Zamawiajqcy doptszcza instalacjg dw6ch serwer6w nastgpuj4co: jeden jako Serwer Aplikacyjny, drugi jako Serwer Ba4o<lanowy? pracuj4cych

9 Czy Zamawiajqcy mohe udostgpni6 opis zasob6w sprzgtolvych przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania systemu LIMS? Zalqcznik nr 9 do SIWZ nie zawiera punktu 16 z takimr danymi. Zamawiajqcy informuje, 2e jest mozliwos6 zastosowania 2 serwer6w wirtualnych w oparciu o ww. ilosd procesor6w i pamigci RAM. dla potrzeb systemu zostanie r6v,niez wydzielona przesftzen dyskowa niezbgdna do prawidlowego dzialania. Pytanie nr 15: Dot. opisu przedmiotu zamdwienia, Pytanie odnosnie punktu 1.11 Czy Zamawiajqcy dopuszcza, aby niewykorzystane godziny wsparcia technicznego byly rozliczane w cyklu kwartalnym? Zamawiajqcy dopuszcza jedynie wsparcie techniczne zgodne z opisem w zalqczniku nr 9 punkt Dotychczas obowi4zuj4ce zapisy zostajqpodtrzymane. Pytanie nr 16: Pytanie odnosnie punktu 1.13 W kt6rym miejscu ofer-ty Wykonawca ma poda6 czas reakcji na zgloszenie zapotrzebowania na uslugg wsparcia? Zamawiajqcy informtrje, ze punkt 1.13 zostaje wykreslony. Pytanie nr 17z Pytanie odnosnie punktu 1.20 Czy Zamawiajqcy rlzna, i2 1,00% integracji z aparuttx1 i bazant danych bedzie dokonane wtedy, kiedy Wykonawca zintegruje system tylko ztymiurzqdzeniamirbazami danych, kt6re zap evtniajq, takie mozliwo Sci techniczne? Zamawiaj qcy nie wyru2a zgody. Pytanie nr 18: Pytanie odnosnie punktu 2.7 Czy Zamawiaj4cy dopuszcza, aby interfejs uzytkownika dostgpny byl w jgzyku polskim i jgzyku angielskim, natomiast kreator systemowy, jako narzedzie programistyczne systemu, byl dostgpny w jgzyku angielskim?

10 Odpowiedt: Zamawraj4cy informuje, 2e lkeator systemowy jako narzgdzie programistyczne systemu mohe byd w jgzyku angielskim natomiast wszystkie pozostate interfejsy powinny byi dostgpne w jgzyku zgodnym z w wymogami SIWZ. Pytanie nr 19: Pytanie odnosnie punktu Czy Zanawiajqcy dopuszcza, aby szczeg6towa dokumentacja uzytkownika zostala przygotowana i udostgpniana w jgzyku polskim natomiast podreczna pomoc kontekstowa, jako jej uzupelnienie,byla dostgpna w jgzyku angielskim? Zamawiaj4cy dopuszcza aby pelna dokumentacja i interfejs uzytkownika byla w jgzyku polskim, a menu kontekstowe dopuszcza w jgzyku angielskim. Pytanie nr 20: Dot. opisu przedmiotu zam6wieniai,, : Pytanie odnosnie punktu 2.13 Czy Zamawiajqcy dopuszcza, aby przed wykonaniem alctualizacji wersji NET FRAMEWORK i przegl4darki Intemet Explorer do wyzszej wersji sprawdzi6 ich zgodnosd z systemem LIMS iw razie potrzeby najpierw zaktualizowad system LIMS? Zamawiajqcy dopuszcza proponowane rozwi4zaniepod warunkiem zachowania r6wnoczesnie pelnej funkcjonalno$ci systemu na pozostalych przegl4darkach internetowych (mo21iwo56 zmiany przegl4darki) System ma funkcjonowad na62nychprzeglqdarkach bez przywiqzania z j edn4 platform4 systemow4 typu Windows/linux. Pytanie nr 2lz Pytanie odnosnie punktu 3.3 Czy ZamawiajQcy dopuszcza, aby pelna funkcjonalno6i system,u byla, dostgpna z poziorm platforml' prog{amowej, Windows lub Linux, a wybrana funkcjonalnos6 okreslona przez Zamawiajqcego byla dostgpna z poziomu platformy programowej ios lub Android (tablet, smartfon)? Zamawrajqcy informuje, 2e Pelna funkcjonalnosd systemu ma byd dostgpna poprzez przeglqdarke internetow4. Platfonna programowa Windows server slu yt moae vrylqcznie jakobaza serwera systemu i do ewentualnych czynnosci instalacyjno-konfiguracyjnych. Pytanie nr 22: Pytanie odnosnie punktu 3.3 Czy Zanawiajqcy wyralazgodg na nastgpuj4c4 modyfikacjg zapisu:,,mo2liwosi uruchomienia w pelni funkcjonalnych klient6w na minimum jednej platformie programowej (Windows, Linux lub ios) poprzezprzeglqdarkg internetow4. Wymaga sig, aby 10

11 klient pracowal bezproblemowo z minimum jedn4 przeglqdark4 intemetow4 opart4 o powszechnie obowi4zuj4ce standardy (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) w wersji najnowszej dostgpnej w oficjalnym kanale dystrybucji danej przegl4darki w momencie wdrozenia systemu." Zamawiajqcy nie wyru\a zgody. Pytanie nr 232 Pytanie odnosnie punktu 6.1 Czy Zamawiajqcy mohe wymieni6 jaki zakres danych (format, nazry kolumn, ilosd kolumn, wielkosi p6l w kolumnach do migracji, itp.) jest wymagany do przeniesienia przez Wykonawc Q z poszczegolnych baz dany ch? Zamaw nj 1cy niniej s zym prze dstawia tab el g z wy maganiami : Nazwa Bazy IloSc tabel Nazwa Tabeli IloSi rekord6w (okolo) Ilosc kolumn (okolo) Uwaei MZ AGA } baza Access }JIZ t4 baza Access }J t4 baza Access M baza Access }i baza Access rezetwa baza Access BazaBeti2 2 MoiaBaza baza Access Inne chorobv I 500 8l baza Access Baza pluca I Raki pluc 100 a- JI baza Access Kolejne Sutki I Koleine Sutki s0000 2t0 baza Access Nowa Baza Selen Glowna baza prostat I Pacjent 4OOO PROSTAT TSURVIVAL) ANKIETY PROSTATY KOLEJNE BIOPSJE STERCZA KONTROLE POLSKA KONTROLE POPULACYJNE MEN baza Access, l- 13 kwerend +15 formularzy + I raport -F3 makra +3 tabele slownikowe baza Access baza Access baza Access 270 T9 baza Access r baza Access Lt

12 BAZA-20r3 KOLEJNE RAKI Lontnxl. Kolejne RJG i kontrole Projekt_RJG_WSZY STKO Baza "przychodniana'l ADAMA I RAK PROSTATY ALL CASES 2OI t29 baza Access STAROMLYNSKA MEN baza Access Kolejne MM I Koleine MM 900 a J baza Access dbl=22 1 Arkuszl baza Access grupa kontrolna 1 backun grupa kontrolna baza Access KOLEJNE NERKI3- XP 1 KOLEJNE NERKI baza Access 2012-BAZA-od 2005 Od 2O05-Rodzinne Rodzinny rak 2ol4dka I ruki2oladka baza Access BAZA-2OIO- KOLEJNE RAKI ZozAoxl^ l baza Access I kolejne rjg I 800 9I baza Access I Arkuszl baza Access -47 tabel gl6wn yoh -20 tabel dodat koury ch Dane Facjenta rekord6w; Wizyty rekord6w; Skierowania rekord6w; Pozostale ok rekord6w BazaSQL z relacjami - schemat gl6wny: Dane Pacjenta (1 do wiele) badania, wizyly, rozpoznania, skierowania; Dodatkowo polqczeniaz Laboratorium (m pr6bki) z v-vynikami (1 do wielu) Pytanie nr 242 Pytanie odnosnie pwtktu Czy w zwi:4zku z op62nieniem wprowadzenia dowod6w biometrycznych, kt6re umozliwilyby proste przeroszenie zawartych w nich danych personalnych do systemu LIMS, Zamawiajqcy dopuszcza, aby powyhsze wymaganie zostalo wylqczone zniniejszego postgpowania? Zamawiaj 1cy nie wyr a2a zgo dy. 12

13 Pytanie nr 25: Pytanie odnosnie punktu 8.2 Czy Zamawiaj4cy dopuszcza, aby powi4zanie diagnoz lekarskich byl.o realizowane w formie Zamawiaj qcy nie W r aza zgo dy. Pytanie nr 26: Pytanie odnosnie punktu 8.3 Czy Zamawiajqcy dopuszcza, aby wskazani chorego odbywalo sig poprzez automatyczpe os6b w oparciu o zebrane dane osobowe? Zamaw iaj qcy ni e dopuszcza prop ono wane g o ro zwl 4 zanla. Pytanie nr 272 wykahe takq do wymiany Zamawiajqcy informuje, ze punkt:8.4 zostaje wykreslony. Pytanie nr 28: Dot. opisu przedmiotu zam,6wienia. Pytanie odnosnie punktu 9.2 Czy Zamawiajqcy rno?e zdefiniowad i udostgpnii Wykonawcy przed zlohenrem oferty przebreg pracy (,,workflow") z iwzglgdnieniem calego procesu badania; kt6rv ma zostai przygotowany przez WykonawcE w ramach wdrohenia? Zamawiajqcy udostgpni i zdefiniuje przebieg prac po podpisaniu umowy, ze wzglgdu na ochrong taj emnicy firmy. Pytanie nr 292 Pytanie odnosnie punktu 10.5 Czy Zamawiajqcy mohe zdefiniowa6 jak urygl4da proces przygotowanie pr6bki do badafr, kt6ry w ramach wdrozenia mazostad odzwierciedlony przez Wykonawcg? Zamawiajqcy udzieli Wykonawcy niezbgdnych informacji po podpisaniu umowy, na etapie wdro2enia systemu. 13

14 Pytanie nr 30: Dot. opisu przed Pytanie odnosnie Cty Zamawiaj przygotowane Zamawiajqcy wdrozenia system iotu zam6wienia mohe zdefiniowa6 liczbe szablon6w raport6w, kt6re majq zostat Wykonawcg w ramach wdrozenia? i Wykonawcy niezbgdnych informacji po podpisaniu umowy, na etapie Pytanie nr 31: Dot. opisu przed Pytanie odnosnie Czy Zamawnjqc systemie LIMS? Zamawiaj4cy zamowlenla. t I3.2 mohe sprecyzowal, jakie analizy statystyczne maj4 byd prowadzone w, ze punkt 13.2 zostaje wykreslony. Pytanie nr 32: Dot. CzgSci II S,rProjekt Umowy" $ 1, ust. 1 i 2. OkreSlenie zarzqdzania" s ZaLaczntkiem nr przezw bazdanych. Czy wobec Projektu Umowy iot umowy jako "sprzeda?" i "nab1'cie wlasnosci informatycznego systemu je przeniesienie praw autorskich do oprogramowania, a zgodnie z do SIWZ punkty 1.15 i 1.16 wymaganiem Zarnawiajacego jest udzielenie wieczystych licencji na uzytkowanie systemv oraz na integracjg:aparatury i Zamawiaj4cy v,yraza zgode na zmiang brzrnienia $ 1, ust. 1 i 2 1. Wykonawca Zarnawiaj4cemusyster-nzarzqdzaniawzakresie nat,wle 2. W zakresie iotowej dostawy Wykonawca zobowiqzany jest w cenie oferty system dostarczvl. zu uruchomii, wdro7y6, zwalidowad oraz ptzeszkalil personel w zakresie dziataniai obslugi systemu. Odoowiedi: Zamawiajqcy infi oprogfamowanla. Dotychczasowe nabycie, awigc z rmuje, 2e przedmiotem dostawy nie jest przeniesienie praw autorskich do tanowienia zostajq podtrzymane poniewa? przedmiotem kontaktu jest no-prawnego punktu widzenia jest to sprzedaz. Pytanie nr 33: Dot. CzgSci II SI Z rrprojekt Umowy" $ 3, ust. 1,. Czy Zamawiajqc wymaga okresu rgkojmi zgodnego z art $ 1. Kodeksu Cywilnego? t4

15 Zamawiaj1cy informuj e, i2 wymagary do zaoferowania okres rgkojmi zostal okre$lony w SIWZ w wymiarze 60 miesigcy. Pytanie nr 34: Dot. CzgSci II SIWZ,,Projekt Umowy" $ 3, ust. 5. Czy zawi4\qcy zapis dotyczqcy przedlulenia okresu gwarancji nalely uzna1 ust. 5 z $ 3 Projektu Umowy czy tel punkt l.l0 zzal4cznika nr 9 do SIWZ? Zamawiajqcy informuje, 2e punkt 1.10 w Zalqcznika nr 9 do SIWZ otrzymuje nowe nastgpujqce brzmienie:,,w przypadku nqprqw trwajqcych dluzej niz 3 dni gwarancja ulega auton'tatycznie przedluzeniu o olves nqprqwy. Jeili termin uplywu gwarancji wypada w dziefi wolny od pracy termin ten jest automatycznie przedluzony do pierwszego dnia roboczego przypadajqcego po terminie ustalonym w Ltmowie". Pytanie nr 35: Dot. Czg5ci II SIWZ,,Projekt Umowy" $ 7, ust. 1.2) Czy Zamawiajqcy mo7e zweryfikowai poprawnosd odwolania sig do obowi4zk6w, o kt6rych mowa w $ 2, ust. 5? Zamawiajqcy nie jest w stanie z tresci zapylania wywnioskowa6, jakich konkretnie odwolani doty czy wnio sek Wykonawcy. Pytanie nr 36: Dot. Czg5ci II SIWZ,,Projekt flmowy" $ 7, ust. 2 pkt2) Czy Zamawiajqcy Wrahazgodg na modyfikacjg zapisu i nadanie mu brzmipnia: 2) odbioru przedmiotu umowy wraz z Wznaczeniem terminu dla usunigcia stwierclzonych wad i usterek, a w razie zwloki Wykonawcy do naliczenia kar umownych w wysokos ci 0,2 Yo wartosci przedmiotu umowy, jednak nie wigcej niz I0%o ceny okreslonej w $5 ust. 1? W zwr4zku z povryhszym zapytaniem zapis w $ 7, ust. 2 pkt 2 otrzymuje nowe, nastgpuj4ce brzmienie:,,odbioru przed.miotu umowy wrqz z wyznaczeniem terminu dla usunigcia siwierdzonych wad i usterek, a w razie op6inienia Wykonawcy do naliczenia kar umownych w wysokoici 0,2 ok wartoici przedmiotu umowy jednak nie wigcej niz I0% ceny okreilonej w $ 5 ust. I ". Pytanie nr 37: Dot. CzgSci II SIWZ,,Projekt Umowy" $ 9 ust. 1. c) Czy Zarnawiajqcy mohe doprecyzowad warunki umowy, kt6rych istotne naruszenie bedzie dawalo prawo do rozwiqzania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz?qdanra zaplaty kar umownych? Zamawiajqcy informuje, 2e $ 9 ust. 1 umowy otrzymuje nowe, nastgpuj4ce brzmienie:,,zamawiajqcy ma prawo rczwiqzac umowg ze skutkiem natychmiastowym, zqdajqc zaplaty kar umownych, jezeli Wykonawca: 15

16 a) pomimo wezwania go, nie dochowuje termin6w umownych, pozostaj4c w zwtoce w wypelnieniu zobowiqzaf przez okres dnuhszy niz27 dni, b) dwukrotnie bezzasadnie odm6wil uznania reklamacji zgloszonej przez Zarnawianego, c) zostanie postawiony w stan likwidacji lub upadlodci, to jest zostanie wobec niego wszczete postgpowanie w takirn zakresie, d) zostanie obciqzony kararni umownymi w wymiarze odpowiadaj4cym wartosci 10% nalelnegowynagrodzeniabruttoziytv\lumowy". Pytanie nr 38: Czy Zamawiaj4cy zaakceptuje tazwiqzanie oparte na platformie serwerowej Windows z klientami Windows 7(1)? OdpowiedZ: Je2eli pytanie dotyczy klienta prograrnu LIMS, instalowanego na komputerze i uzytkownika wyposazonego w system W7, to Zarnawiaj1cy nie v,ryruza zgody. W SIWZ jest mowa o aplikacji pracuj4cej bez instalaeji czegokolwiek (specjalnych wtyczek do przegl4darki, klient6w) po stronie u2ytkownika,. Dodatkowo SIWZ narzvca programowi LIMS prac1 takae z innymi systemami po stronie klienta. Pytanie nr 39: Czy Zamawiajqcy, zaakceptuje rozwiqzanie pracujqee w drodowisku Citrix z moaliwosciq, wdro2enia r62nyeh platform, wlqczajqc VMware (1)? Odpowiedz: Zamawiajqcy Zamawiaj1cy posiada platformg serwerow4 Windows z HY, a nie posiada ani Vmware, ani Citrix-a. Posiadany sbrzet p'ozwala na instalacjg obu tych Srodowisk pod warunkiem, 2e calkowity koszt ich instalacji, ze wszystkimi wymaganymi licencjami, zostanie w.liczony w ceng systemu LIMS, kt6ry v.vygra przetarg. Pytanie nr 40: Czy Zamawiajqcy zaakceptuje gwarancjg o charakterze hotfix (1.6)? Odpowiedl: Zamawiaj 4cy nie wyr tza zgo dy. Pytanie nr 41: Dot. opsu przedmiotu zam6wienia. Czy Zumawiajqcy zaakceptuje przywr6cenie dzialania systemu w ci4gu nie p6zniej niz 72 h (1.8)? Zamawiaj4cy nie wyrala zgody. 16