na,,dostawg orflz wdroienie zaawansowanych aplikacji klasy LIMS dla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na,,dostawg orflz wdroienie zaawansowanych aplikacji klasy LIMS dla"

Transkrypt

1 Szczecin. dnia25, r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyiej kwoty, o ktdrej mowa w urt, 11 ust, I Pzp, na,,dostawg orflz wdroienie zaawansowanych aplikacji klasy LIMS dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" - DZP/S 2/PN>/2 0 I 4, Pytanie nrr 1: Dot. czgsci I SIWZ,,Instrukcja dla Wykonawcy". Pytanie odnosnie $ 6 Termin wykonania Zam6wienia, punkt 1, podpunkt 1) Czy za wr1zqcy maksymalny termin rcalizacji Zam6wienia naie?y przyjqt 180 dni od daty zawarcia umowy, kt6ry to termin jest takze wskazany w ogloszeniu o zam6wieniu (Ogloszenie w witrynie TED, Sekcja II, punkt Il.3), czy tez termin do 5 miesigcy liczonych od dnia zawarcia umowy wskazany w ZaLqczniku nr 9 do SIWZ w punkcie 1.1 rozdzialu,,szczeg6lowe wymagania techniczno-funkcjonalne, wymagania gwarancyjne i gwarancyjnych uslug serwisowych, wymagania dotycz4ce wdrohenia i walidacji, warunki szkolenia personelu oraz warunki Swiadczenia uslngi wsparcia technicznego zamawianego systemu or az utzqdzeh."? Odpowied2: Zamawtaj1cy informuje, 2e obowi4zuje terrnin w wymiarze ds 180 dni od daty zawarcia umowy. Pytanie nr 2: Dot. warunk6w udzialu w postgpowaniu. Pytanie odnosnie $ 7 Warunki udzialu w postgpowaniu, wykaz olwiadczeri i dokument6w, jakie maj4 dostarczyi wykonawcy w celu potwierdzenia warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunk6w, punkt 2. Czy Zamawiajqcy uzna warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia za spelniony jezeli Wykonawcavtykuze sie zrealizawaniem przynajmniej jednego zam6wienia odpowiadajqcego przedmiotowi zam6wienia o wartosci brutto ,00 zlna: Dostawg wraz z oprogramowaniem bazodanowym otaz wdrozenie, uruchomienie, walidacjg i przeszkolenie personelu - w zakresie systemu zaruqdzania laboratoriami molekularnymi typu LIMS obejmuj4cego: a. pracg laboratori6w w wigcej niz2lokalizacjach b. ujgcie w systemie dzialania minimum jednego zurzqdzen wymienionych w punkcie ,,Wykaz sprzgtu do integracji w/g typ6w wraz z uwagami" ZaNqcznika nr 9 do SIWZ c. minimum 10 licencii dla uzvtkownik6w Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 70"204 Szczecin, ul. Rybacka 1, tel, , fax , e"mail: ww,pum.edu,p

2 d. dodatkowo Wykonawca zobowr4zarry jest wykaza6, i2 co najmniej jeden z dostarczonych przezniego system6w klasy LIMS obejmowal zarz4dzanie biobankiem? Odpowiedt: Zamaw iaj 1cy p o dtr zymuj e dotychczas ob owi 4zuj 4c e zap i sy. Pytanie nr 3: Dot. tresci $$ CzgSci I SIWZ. Pytanie odnosnie $ 8 Wykaz oswiadczefr oraz dokument6w opisuj4cych przedmiot oferty, punkt 5 Czy Zamawiaj4cy mohe wskaza6 zakres zadan nr I oraz II, kt6re powinny byd objqte wersj4 demonstracyjn4 systemu? Zamawiaj4cy informuj e, 2e w ust $8 ust. 5, sformulowanie o tresci:,,(dotyczy zadaf m I oraz II)" zostaje wykre6lone. Pytanie nr 4: Dot. tresci $8 CzgSci I SIWZ. Pyanie odnosnie $ 8 Wykaz oswiadczeri oraz dokument6w opisuj4cych przedmiot oferty, punkt 5 a) Czy w przypadku oprogramowania o architekturze klient-serwer dzialajqcego przez przegl4darkg internetow4, dla kt6rego warunki licencyjne producenta nie przewiduj4 udostgpniania' wersji instalacyjnych na ptrytach CD przed zakupem oprogramowania, Zamawiajqcy vryr aza zgo dg na: a) zdalne udostgpnienie wersji demonstracyjnej zainstalowanej na serw rze w lokalizacji wykonawc y ot az pr zekazanie o dpowiednich instrukcj i dla zamawiaj qce go, lub b) pokaz wersji demonstracyjnej systemu w siedzibie Zamawiaj4cego dokonany przez konsultanta Wykonawcy na sprzgoie Wykonawcy? Zamav',iaj4cy informuje, 2e rwersja instalacyjna musi by6 dostarczona na nodniku np, plyta CD. Jest to niezbgdne w ce,lu weryfikacji kompatybilno.dci wsp6lpracy oprogramowama z serwerami i systemami jakie posiada Zamawiaj4cy. Ma to r6rmie2 na celu sarnodzieln4 instalacj g i weryfikaej g funkcj onalnosci. Pytanie nr 5: Dot. tresci $8 Czg5ci I SIWZ. Pltanie odnosnie $ 8 Wykaz oswiadczeri oraz dokument6w opisuj4cych przedmiot oferty, punkt 5 c) Czy w ramach uruchomienia funkcjonalnosci systemu dla jednego z wzqdzeh okreslonych w punkcie 5.16 Zalqcznika nr 9 do SIWZ Wykonawca ma zaprezentowal w wersji demonstracyjnej rcalizacjg tylko tych zadah. kt6rych opis przyporz4dkowany jest do konkretnego sprzgtu? Zamawiajqcy informuje, 2e wersja demo ma byi spojna i funkcjonalna z aplikacj4 Lims (kt6ra bgdzie przedmiotem zam6wienia), a nie jedynie jej czgsci4 lub prezerfiacjq. Wersja

3 demo ma zawieral peln1 funkcjonalnosi oraz obslugiwad min. I ze sprzgt6w z listy opisanych w zan4czniku. Pytanie nr 6: Dot. tresci $8 CzgSci I SIWZ. Pytanie odnosnie $ 8 Wykaz oswiadczeri oraz dokument6w opisuj4cych przedmiot oferty, punkt 5 e) Czy Zamawiaj4cy dopuszcza, aby udostgpnione w wersji demonstracyjnej licencje umozliwialy wykonanie test6w w zakresie zgodnosci zwmaganiami SIWZ w nastgpuj4cych obszarach: a) Zar zqdzanie ap arutvr4 kontro kio -p omi arow4 b) Zarzqdzanie pacj entami c) Zarzqdzanie badaniami i metodami d) Obsluga zleceh e) Gospodarka magazynowa f) Biobankowanie g)zaruqdzanieszkoleniamiwewnetrznymiizewnetrznymi Przygotowanie systemu spelniaj4cego wszystkie funkcjonalnosci oczekiwane przez Zamawiajqcego jest przedmiotem wdrozenia i przeprowadzenie test6w w zakresie zgodnosci zrymaganiami SIWZ jest mozliwe dopiero po zakonczeniu prac. W wersji demo Zamawiajqcy chce zobaczye funkcjonalnosci aplikacji o tematyce zawartej w wymaganiach og6lnych systemu punkt 2-15, a nie gotowy skonfigurowany system z wprowadzonymi danymi. Pytanie nr 7: Dotyczy CzgSci II SIWZ,,Projekt Umowy". Pytanie odnosnie $ 3, punkt 1, Czy zawiqhqcy okres gwarancji i rgkojmi udzielonej Zamawiajqcemu na dostarczony system naie?y uznad czas 36 miesigcy czy tel 60 miesiecy, jak to wskazano w Zalqczniku,nr 9 do SIWZ w punkcie I.2 podpunkt c) rozdzialu,,szczeg6lowe wymagania tectxdcznofunkcjonalne, wymagania gwarancyjne i gwarancyjnych uslug serwisowych, wymagaria dotyczqce wdrozenia i walidacji, warunki szkolenia personelu oraz warunki Swiadczenia ustru gi wsp arci a te chni czne go zamawiane go sy stemu orcz ur zqdzen."? Zamawiajqcy informuje, 2e wymagany jest okres gwarancji i rgkojmi w wymiarze 60 miesigcy. W zwryzku z powylszym modyfikacj i ulegaj 4: 1) W CzgSci II SIWZ -,,Wz6r umowy" $3 ust. 1, kt6ry otrzymuje nowe, nastgpuj4ce brzmienie:,,wykonawca udziela Zamawiajqcemu na dostarczony system, o kt6ryru mowa w S I ust. I 6)-miesigcznej gwarancji jakoici oraz rgkojmi. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sig od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamfwieniao'. 2) W Zal4cznrkunr 1 do SIWZ -zdame:

4 ,,Na przedmiot zam6wienia oferujemy 36 miesigczn4 gwarancjg i rgkojmig" otrzymuje nowe, nastgpuj 4ce brzmienie:,,na przedmiot zam6wienia o/brujemy 60 miesigcznq gwarancjg i rgkojmig (...)" Pytanie nr 8: Dot. $ 3, ust. 4 wzoru umowy. Czy za wiq2qce warunki serwisu gwarancyjnego naiely uznad stawiennictwo w miejscu wskazanym w tresci reklamacji Zamawiajqcego w terminie 72 godzin od otrzymania zawradomtenia o awarii, usterce lub wadzie systemu ortz do jej usunigcie w terminie maksymalnie 21 dni licz4c od zawtadomienia o zaistnialej awarii, usterce lub wadzie, czy tel, jak to wskazano w Zal4czniku nr 9 do SIWZ w punkcie 1.2 podpunkt c) rozdzialu,,szczeg6lowe wymagania techniczno-funkcjonalne, wymagania gwarancyjne i gwarancyjnych ustrug serwisowyc-h, wymagania dotycz4ce wdrohenia i walidacji, warunki szkolenia personelu oraz warunki Swiadczenia ustrugi wsparcia techniczne go zarnawianego systemu orazurzqdzeri.", usunigcie usterki poptzez stawiennictwo serwisanta lub tozwiqzanie problemu przez polqczenie zdalne ptzez bezpieczne l4cze, telefonicznie bqdl owo, przywr6cenie dzialania systernu w 1o-rmie umozliwiaj 1cej biezqcq pracq musi nast4pii nie p62niej nil 24 godziny, natonriast pelnej sprawnosci systemu musi nast4pi6 w czasie nie dlulszym niz 72 godziny, licz4c od mornentt przyjecia zgloszenia usterki przez serwis z wyl4czeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedt: Zamawiajqcy informuje, 2e $3, ustgp 4 wzom umowy otrzymuje nowe, nastgpuj4ce brzmienie:,,lilykonawca zobowiqzuje sig w ramach serwislt gtruarancyjnego do przystqpienia do nienttlocznego usunigcia usterki poprzez stawiennictwo serwisanta lub ronuiqzanie problemu przez polqczenie zdalne przez bezpieczne lqcze, telefonicznie bqdi owo, przywrdcenie dzialania systemu w formie umohliwiajqcej biezqcq pracg m.usi nastqpit nie pdiniej nii 24 godziny, natomiast pelnej sprawnoici systemu musi nastqpit w czasie nie dtu2szym ni2 72 godziny, liczqc od momentu przyjgcia zgloszenia'usterki przez serwis z wltitqczeniem dni ustawotvo wolnych od pracy;". W zwiqzku z powylszym ztrianie ulega tresd $3, ustgp 5 wzorca umowy i otrzymuje nowe, nastgpuj 4ce brzmienie:,,wykonawca zobowiqzuje sig do przedluzenia olcresu gwarancji i rgkojmi w przypadku napraw trwajqcych dluhej ni7 3 dni. Do uplywu terminu wlicza sig r6wnie2 dni wolne od pracy" Pytanie nr 9: Dot. wzoru umowy $ 6, ust. 1. Czy Zamawiaj4cy dopuszcza realizowanie platnosci za licencje programowania objgtego postgpowaniem po protokolarnym odebraniu tych element6w projektu przed ostatecznym podpisaniem Protokolu Odbioru Koricowego? Oprogramowanie to jest niezbgdne do przeprowadzeniaprac konfiguracyjnych, integracyjnych, testowych i szkoleniolvych. Zamawiajqcy informuj e,2e w $ 6 dodany zoslaje ustgp 6 o nastgpuj4cej tresci: Zmawiajqcy przewiduje mo2liwo66 zaplaty v,rynagrodzenia umownego w rutach na wniosek Wykonawcy w spos6b nastgpuj4cy:

5 1) I rata w..uqvmiav:e do 35% nalebnego wynagrodzenia po dostarczeniu wymaganych licencji i sprzgtu oraz instalacji, 2) li rata - w wymiarze do 20% nalehnego wynagrodzenia - po wdrozeniu i przeprowadzeniu szkolenia, 3) III rata - w wymiarze pozostalej czgsci wynagrodzenia - po wykonaniu calo5ci zam6wi enia i po dpi s aniu kofrcowe go protokolu zdaw czo- o dbiorcze go JednoczeSnie w $ 6 dodany zostajeustgp 7 o tresci:,,podstawq wystawienia faktury w przypadku rat: I, II jest podpisany przez Zamawiajqcego i WykonawcA protok6t zdawczo-odbiorczy potwierdzajqcy realizacjg okreslonego zakresu iwiadczenia". Pytanie nr 10: Dot. wzoru umowy. Pytanie odnosnie $ 7, punkt 3 Czy Zamawtajqcy wyrtza zgodg na wprowadzenie limitu odpowiedzialnosci Wykonawcy do 100% wartosci umowy brutto i wprowadzenie zapisu:,,strony postanawiaj q,, tz w przypadku powstania szkody przev'rylszajqcej wysokosd kar umownych Zamawiajqcy bgdzie m6gl dorchodzil odszkodowatiauzupelniaj4cego, przy czym calkowita odpowiedzialnos6 kazdej ze Stron z wszelkich tytul6w wynikaj4cych z Umowy oraz obowiqzuj4cych przepis6w prawa nie przekroczy l00oh wartosci umowy brutto"? Taki limit jest powszechnie stosowany w umowach La rynku wdrozeri system6w informatycznych w Polsce i zapewniar6wne traktowanie Zamawiaj4cego i Wykonawcy. Zamawiaj4cy nie Wra?azgody. W przypadku powstania szkody, ktorej rozmiar przel<roczylby warto$6 wynagrodzenia nmownego - Zamawiaj4ey musi pozostaw.ii sobie mozliwo5d doehodzenia roszczen w adekwatnym wymiarze i nie mohe zrzec sig z g6ry tego uprawnieriia. Pytanie nr 11: Pytanie odnosnie punktu 1 Rozwi4zanie proponowane ptzez Wykonawca obejmujg 2 serwery wirtualne: Serwer Aplikacyjny i Serwer Bazodanowy. Czy Zarnawiajqcy dopuszcza, aby systemy operacyjne Windows Serwer na Ww serwerach wirtualnych byty w wersji Windows Serwer 2008 R2? Czy w zwiqzku z zapewnieniem pelnej kompatybilnosci platformy sprzgtowo - programowej systemu klasy LIMS w obszarze: systemu operacyjnego, systemu bazy danych, narzgdziowego systemu backupu, Zamawiajqcy dopuszcza, aby systemy operacyjne'v/indows Serwer na serwerach wirtualnych byty w angielskiej wersji jgzykowej (co nie bgdzie mialo wptywu na zapevmienie pol skie go interfej su uzytkowania systemu LIM S )? Zapewnienie pelnej kompatybilno6ci platformy sprzgtowo-programowej systemu bgdzie z korzysci4 dla Zamawiaj qce go. Jakie maksymalne zasoby RAM i ilosd logicznych CPU Zamawiajqcy dopuszcza nakaldq z w/w maszyn wirtualnych?

6 Odpowied2: Zamawiaj4cy informuj e,2e ze wzglgdu na posiadan4 platformg programowq oprogramowanie powinno byi dostosowane do pracy z systemem Windows Server 2012 Data Center. Windows Server 2012 umolliwia zmiang jgzykapoprzez zainstalowirnie pakietu jgzykowego, dlatego tez jest mozliwe zastosowanie dla potrzeb poszczeg6lnych serwer6w wirtualnych innej wersji j gzykowej. Zamawiaj4cy dopuszcza 2 serwery przy czyrn na calosi systemu przeznaczona moae by6 riofid 32 Gb RAM, 8 procesor6w logicznych Intel Xeon E GHz (po 4 na maszyng wirtualn4 lub 8 na jedn4). (Zarcnwiaj4cy posiada omawian4 infrastrukturg) W wypadku koniecznosci zapewnienia wigkszej ilosci pamigci nale y t4 ilosd uwzglgdnid dodatkowo w cenie oferty. Pytanie nr 12: Pytanie odnosnie punktu 1b Bior4c pod uwagg vrrymagania teehniczne opisane w Zalqczniku nr 9 do SIWZ oraz moaliwe udogodnienia codziennej pracy pracownik6w laboratorium, czy Zamawiaj4cy dopttszcza, Ze: a) 10 u2ytkownik6w (zpuli 25 u2ytkownik6w) bgdzie korzystad z systemu LIMS zapomocq dostarczonych przez WykonawcE kompletnych stanowisk stacjonarnych (zestaw: licencja dostgpu jednoczesnego wtaz z komputerem stacjonarnym lub przenodnym wyposazonym w system operacyjny i standardowe oprogramowanie biurowe) a) 15 u2ytkownik6w (z puli 25 uzytkownik6w) bgdzie korzysta6 z systemu LIMS zapomoc4 dostarczonych przez Wykonawcg kompletnych stanowisk mobilnych (zestaw licencji mobilnej wraz z ltz4dzeniem mobilnym typu tablet, kt6ry spelnia wymagania techniczne oferowanego systemu LIMS). Praca na urz1dzeniach mobilnych ograniczy potencjalne trudnosciami pracy w labolatorium na komputerach stacjonarnych oraz ulatwi realizacjg zadafi w laboratorium w obszatze obslugi magazynu, aparatury kontrolno-pomiarowej czy procesu wprowadzania wynik6w. Zamawiaj4cy dopuszcza jedynie stanowiska stacjonarne dla wszystkich uzytkownik6w (25). Zamaw i aj qcy pr ze dklada sp ec yfi kacj g minimalnych wyrna gari sprz gtu : SPECYT'IKACJA KOMPUTERoW Wymagania techniczne: 1) System operacyjny: a. z gwarantowanym przez producenta systemu wsparciem technicznym przez okres przynajmniej 3 lat od daty ogloszenia przedmiotowego postgpowania, b. z licencj4 typu professional lub daj4c4 Zamawiajqcemu r6wnowa2ne uprawnienia, c. zapewniaj4cy prawidlowe dzia\anie systemu LIMS, w pelni wsp6lpracuj4cy i kompatybilny z posiadan4 przez Zamawiaj4cego platform4 programow4 z systemem Windows Server 2012Data Center (to jest - zapev'rniaj1cy, 2e bgdzie mozliwe rcalizowanie w dostarczanych

7 systemach operacyjnych wszystkich funkcji posiadanego oprogramowania), d. umozliwiajqcy u?ytkowanie takle ju? posiadanego przez Zamawiajqcego oprogramowania - kt6re wymaga do instalacji systemu Windows, a wspomaga r62ne funkcje laboratorium (Obsluga skaner6w, decaper6w, sorter, wagu wsp6lpraca z biobankiem, w szczeg6lnosci programy pisane specj alnie dla Zanawiaj 4ce go) 2) Sterowanie dotykiem - min, l0-punktowy ekran dotykowy 3) Typ: stacjonarny, All-in.One 4) Przekqtna ekranu: min,23 cale max 26 cali 5) Format obrazul6:9 6) Panel dotykowy Tak 7 ) Procesor min 2 r dzerie ftzy ezne taktowane zegarem min. 2,40 Ghz, minimum 3 MB pamigci cache 8) Pamig6 RAM zainstalowana (pojemnosi min.) 8 GB 9) Dysk twardy (pojemnos6),,mini 500 GB 10) Dysk twardy (interfojs) SATA 11) Napgd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RWRAM 12) Karta gr afrcnra min. 1 GB dedykowanej pamigci gr aficznej karty 13) Wbudowana kamera Tak 14) Wbudowany mikrofon Tak I 5) Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps 16) Karta sieciowa bezprzewodowa blgln I7)Karta dzwigkowa Tak 18)GtoSniki2xmin.2W; 19) HDMI Tak 20) WyjScie audio Tak 21) WejSoie mikrofon Tak 22)USB 2.0 minimtun 3 gniazda 23)USB 3.0 minimum 3 gniazda 24)Czylnik kart pamigci 6 -w-1: SD/ SDHC/ SDXC/ MS/ MS Pro/ MMC 25)Kolor Czamy 26) KIaw iafin a B ezpr zewo dowa 27)MyszBezprzewodowa 28) Wymiary: maks. glgbokosi 75 mm 29)Wagamaks. 12ke 30) Panoramiczny ekran, rczdzielczosi minimum Full HD 1920x1080, PodSwietlenie diodami LED, K4t widzenia min. 178 stopni W zwi4zku z powyhszym modyfikacji ulega czgsci II SIWZ -,,Wz6r umowy" w ponizszym zakresie: w $1 dodany zostaje ustep 5 o tresci:,,ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajqcego z chwilq dokonania odbioru przed.miotu umowy, potwierdzonego protokolem zdawczo-odbiorczym". $2 ustgp 2 otrzymuje nowe nastgpuj4ce brzmienie,,dostawa rmorfia? odbywa sig na koszt iryzyko Wykonawcy"

8 $3 ustgp 1 otrzymuje nowe nastgpuj4ce brzmienie:,,wykonawca udzi w S I ust. I oraz gwarancji rozpoczy na doslarczony sjtstem, o ktdrym mowa gwarancji jakoici oiaz rgkoimi. Bieg termintt ia odbioru przedmiotu zam1wienia", JednoczeSnie - l) w Za\4czniku nr 9 do SIWZ dodany zostaje punkt 16 zawieraj4cy opis wymaganych parametr6w sprzgtu. 2) ZaNqcznikrtr2 do SIWZ otrzyrnuje brzmienie o tresci nastgpuj4cej: Dostawa oraz wdroienie Systemu Zarzqdzania Laboratoriami i Biobankami typu LIMS zgodnie z wymaganiami SIWZ 2, I Przeszkolenie pracownik6w Komputer osobisty klasy PC z oprogramowaniem zgod nie z wymaganiami SIWZ zgodnie z wymaganiami SIWZ Pytanie nr 13: Pytanie odnosnie punktu ld Czy w ramaeh,,oprogramowania do backuprl" Zarnawiajqcy dqpuszcza oprogramowanie, kt6re bgdzie przenosid (na dedykowane zasoby do przechowywanila kopii zapasowych) tylko kopie baz danyoh SQL, kt6re sq wystarczaj4ce do pelnego odtworzpnia danych s)zsternu i jego konfiguracji? Zamawiaj4cy Nie - oprogramowanie do backupu ma ofero przechowanie calej kopii (obraz6w system6w z systernem orcz dodatkowo mozliwosi kopi odtworzenie systemu a nie calej maszyny wirt Pytanie nr 14: Pytanie odnosnie punktu ld Czy Zamawiajqcy doptszcza instalacjg dw6ch serwer6w nastgpuj4co: jeden jako Serwer Aplikacyjny, drugi jako Serwer Ba4o<lanowy? pracuj4cych

9 Czy Zamawiajqcy mohe udostgpni6 opis zasob6w sprzgtolvych przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania systemu LIMS? Zalqcznik nr 9 do SIWZ nie zawiera punktu 16 z takimr danymi. Zamawiajqcy informuje, 2e jest mozliwos6 zastosowania 2 serwer6w wirtualnych w oparciu o ww. ilosd procesor6w i pamigci RAM. dla potrzeb systemu zostanie r6v,niez wydzielona przesftzen dyskowa niezbgdna do prawidlowego dzialania. Pytanie nr 15: Dot. opisu przedmiotu zamdwienia, Pytanie odnosnie punktu 1.11 Czy Zamawiajqcy dopuszcza, aby niewykorzystane godziny wsparcia technicznego byly rozliczane w cyklu kwartalnym? Zamawiajqcy dopuszcza jedynie wsparcie techniczne zgodne z opisem w zalqczniku nr 9 punkt Dotychczas obowi4zuj4ce zapisy zostajqpodtrzymane. Pytanie nr 16: Pytanie odnosnie punktu 1.13 W kt6rym miejscu ofer-ty Wykonawca ma poda6 czas reakcji na zgloszenie zapotrzebowania na uslugg wsparcia? Zamawiajqcy informtrje, ze punkt 1.13 zostaje wykreslony. Pytanie nr 17z Pytanie odnosnie punktu 1.20 Czy Zamawiajqcy rlzna, i2 1,00% integracji z aparuttx1 i bazant danych bedzie dokonane wtedy, kiedy Wykonawca zintegruje system tylko ztymiurzqdzeniamirbazami danych, kt6re zap evtniajq, takie mozliwo Sci techniczne? Zamawiaj qcy nie wyru2a zgody. Pytanie nr 18: Pytanie odnosnie punktu 2.7 Czy Zamawiaj4cy dopuszcza, aby interfejs uzytkownika dostgpny byl w jgzyku polskim i jgzyku angielskim, natomiast kreator systemowy, jako narzedzie programistyczne systemu, byl dostgpny w jgzyku angielskim?

10 Odpowiedt: Zamawraj4cy informuje, 2e lkeator systemowy jako narzgdzie programistyczne systemu mohe byd w jgzyku angielskim natomiast wszystkie pozostate interfejsy powinny byi dostgpne w jgzyku zgodnym z w wymogami SIWZ. Pytanie nr 19: Pytanie odnosnie punktu Czy Zanawiajqcy dopuszcza, aby szczeg6towa dokumentacja uzytkownika zostala przygotowana i udostgpniana w jgzyku polskim natomiast podreczna pomoc kontekstowa, jako jej uzupelnienie,byla dostgpna w jgzyku angielskim? Zamawiaj4cy dopuszcza aby pelna dokumentacja i interfejs uzytkownika byla w jgzyku polskim, a menu kontekstowe dopuszcza w jgzyku angielskim. Pytanie nr 20: Dot. opisu przedmiotu zam6wieniai,, : Pytanie odnosnie punktu 2.13 Czy Zamawiajqcy dopuszcza, aby przed wykonaniem alctualizacji wersji NET FRAMEWORK i przegl4darki Intemet Explorer do wyzszej wersji sprawdzi6 ich zgodnosd z systemem LIMS iw razie potrzeby najpierw zaktualizowad system LIMS? Zamawiajqcy dopuszcza proponowane rozwi4zaniepod warunkiem zachowania r6wnoczesnie pelnej funkcjonalno$ci systemu na pozostalych przegl4darkach internetowych (mo21iwo56 zmiany przegl4darki) System ma funkcjonowad na62nychprzeglqdarkach bez przywiqzania z j edn4 platform4 systemow4 typu Windows/linux. Pytanie nr 2lz Pytanie odnosnie punktu 3.3 Czy ZamawiajQcy dopuszcza, aby pelna funkcjonalno6i system,u byla, dostgpna z poziorm platforml' prog{amowej, Windows lub Linux, a wybrana funkcjonalnos6 okreslona przez Zamawiajqcego byla dostgpna z poziomu platformy programowej ios lub Android (tablet, smartfon)? Zamawrajqcy informuje, 2e Pelna funkcjonalnosd systemu ma byd dostgpna poprzez przeglqdarke internetow4. Platfonna programowa Windows server slu yt moae vrylqcznie jakobaza serwera systemu i do ewentualnych czynnosci instalacyjno-konfiguracyjnych. Pytanie nr 22: Pytanie odnosnie punktu 3.3 Czy Zanawiajqcy wyralazgodg na nastgpuj4c4 modyfikacjg zapisu:,,mo2liwosi uruchomienia w pelni funkcjonalnych klient6w na minimum jednej platformie programowej (Windows, Linux lub ios) poprzezprzeglqdarkg internetow4. Wymaga sig, aby 10

11 klient pracowal bezproblemowo z minimum jedn4 przeglqdark4 intemetow4 opart4 o powszechnie obowi4zuj4ce standardy (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) w wersji najnowszej dostgpnej w oficjalnym kanale dystrybucji danej przegl4darki w momencie wdrozenia systemu." Zamawiajqcy nie wyru\a zgody. Pytanie nr 232 Pytanie odnosnie punktu 6.1 Czy Zamawiajqcy mohe wymieni6 jaki zakres danych (format, nazry kolumn, ilosd kolumn, wielkosi p6l w kolumnach do migracji, itp.) jest wymagany do przeniesienia przez Wykonawc Q z poszczegolnych baz dany ch? Zamaw nj 1cy niniej s zym prze dstawia tab el g z wy maganiami : Nazwa Bazy IloSc tabel Nazwa Tabeli IloSi rekord6w (okolo) Ilosc kolumn (okolo) Uwaei MZ AGA } baza Access }JIZ t4 baza Access }J t4 baza Access M baza Access }i baza Access rezetwa baza Access BazaBeti2 2 MoiaBaza baza Access Inne chorobv I 500 8l baza Access Baza pluca I Raki pluc 100 a- JI baza Access Kolejne Sutki I Koleine Sutki s0000 2t0 baza Access Nowa Baza Selen Glowna baza prostat I Pacjent 4OOO PROSTAT TSURVIVAL) ANKIETY PROSTATY KOLEJNE BIOPSJE STERCZA KONTROLE POLSKA KONTROLE POPULACYJNE MEN baza Access, l- 13 kwerend +15 formularzy + I raport -F3 makra +3 tabele slownikowe baza Access baza Access baza Access 270 T9 baza Access r baza Access Lt

12 BAZA-20r3 KOLEJNE RAKI Lontnxl. Kolejne RJG i kontrole Projekt_RJG_WSZY STKO Baza "przychodniana'l ADAMA I RAK PROSTATY ALL CASES 2OI t29 baza Access STAROMLYNSKA MEN baza Access Kolejne MM I Koleine MM 900 a J baza Access dbl=22 1 Arkuszl baza Access grupa kontrolna 1 backun grupa kontrolna baza Access KOLEJNE NERKI3- XP 1 KOLEJNE NERKI baza Access 2012-BAZA-od 2005 Od 2O05-Rodzinne Rodzinny rak 2ol4dka I ruki2oladka baza Access BAZA-2OIO- KOLEJNE RAKI ZozAoxl^ l baza Access I kolejne rjg I 800 9I baza Access I Arkuszl baza Access -47 tabel gl6wn yoh -20 tabel dodat koury ch Dane Facjenta rekord6w; Wizyty rekord6w; Skierowania rekord6w; Pozostale ok rekord6w BazaSQL z relacjami - schemat gl6wny: Dane Pacjenta (1 do wiele) badania, wizyly, rozpoznania, skierowania; Dodatkowo polqczeniaz Laboratorium (m pr6bki) z v-vynikami (1 do wielu) Pytanie nr 242 Pytanie odnosnie pwtktu Czy w zwi:4zku z op62nieniem wprowadzenia dowod6w biometrycznych, kt6re umozliwilyby proste przeroszenie zawartych w nich danych personalnych do systemu LIMS, Zamawiajqcy dopuszcza, aby powyhsze wymaganie zostalo wylqczone zniniejszego postgpowania? Zamawiaj 1cy nie wyr a2a zgo dy. 12

13 Pytanie nr 25: Pytanie odnosnie punktu 8.2 Czy Zamawiaj4cy dopuszcza, aby powi4zanie diagnoz lekarskich byl.o realizowane w formie Zamawiaj qcy nie W r aza zgo dy. Pytanie nr 26: Pytanie odnosnie punktu 8.3 Czy Zamawiajqcy dopuszcza, aby wskazani chorego odbywalo sig poprzez automatyczpe os6b w oparciu o zebrane dane osobowe? Zamaw iaj qcy ni e dopuszcza prop ono wane g o ro zwl 4 zanla. Pytanie nr 272 wykahe takq do wymiany Zamawiajqcy informuje, ze punkt:8.4 zostaje wykreslony. Pytanie nr 28: Dot. opisu przedmiotu zam,6wienia. Pytanie odnosnie punktu 9.2 Czy Zamawiajqcy rno?e zdefiniowad i udostgpnii Wykonawcy przed zlohenrem oferty przebreg pracy (,,workflow") z iwzglgdnieniem calego procesu badania; kt6rv ma zostai przygotowany przez WykonawcE w ramach wdrohenia? Zamawiajqcy udostgpni i zdefiniuje przebieg prac po podpisaniu umowy, ze wzglgdu na ochrong taj emnicy firmy. Pytanie nr 292 Pytanie odnosnie punktu 10.5 Czy Zamawiajqcy mohe zdefiniowa6 jak urygl4da proces przygotowanie pr6bki do badafr, kt6ry w ramach wdrozenia mazostad odzwierciedlony przez Wykonawcg? Zamawiajqcy udzieli Wykonawcy niezbgdnych informacji po podpisaniu umowy, na etapie wdro2enia systemu. 13

14 Pytanie nr 30: Dot. opisu przed Pytanie odnosnie Cty Zamawiaj przygotowane Zamawiajqcy wdrozenia system iotu zam6wienia mohe zdefiniowa6 liczbe szablon6w raport6w, kt6re majq zostat Wykonawcg w ramach wdrozenia? i Wykonawcy niezbgdnych informacji po podpisaniu umowy, na etapie Pytanie nr 31: Dot. opisu przed Pytanie odnosnie Czy Zamawnjqc systemie LIMS? Zamawiaj4cy zamowlenla. t I3.2 mohe sprecyzowal, jakie analizy statystyczne maj4 byd prowadzone w, ze punkt 13.2 zostaje wykreslony. Pytanie nr 32: Dot. CzgSci II S,rProjekt Umowy" $ 1, ust. 1 i 2. OkreSlenie zarzqdzania" s ZaLaczntkiem nr przezw bazdanych. Czy wobec Projektu Umowy iot umowy jako "sprzeda?" i "nab1'cie wlasnosci informatycznego systemu je przeniesienie praw autorskich do oprogramowania, a zgodnie z do SIWZ punkty 1.15 i 1.16 wymaganiem Zarnawiajacego jest udzielenie wieczystych licencji na uzytkowanie systemv oraz na integracjg:aparatury i Zamawiaj4cy v,yraza zgode na zmiang brzrnienia $ 1, ust. 1 i 2 1. Wykonawca Zarnawiaj4cemusyster-nzarzqdzaniawzakresie nat,wle 2. W zakresie iotowej dostawy Wykonawca zobowiqzany jest w cenie oferty system dostarczvl. zu uruchomii, wdro7y6, zwalidowad oraz ptzeszkalil personel w zakresie dziataniai obslugi systemu. Odoowiedi: Zamawiajqcy infi oprogfamowanla. Dotychczasowe nabycie, awigc z rmuje, 2e przedmiotem dostawy nie jest przeniesienie praw autorskich do tanowienia zostajq podtrzymane poniewa? przedmiotem kontaktu jest no-prawnego punktu widzenia jest to sprzedaz. Pytanie nr 33: Dot. CzgSci II SI Z rrprojekt Umowy" $ 3, ust. 1,. Czy Zamawiajqc wymaga okresu rgkojmi zgodnego z art $ 1. Kodeksu Cywilnego? t4

15 Zamawiaj1cy informuj e, i2 wymagary do zaoferowania okres rgkojmi zostal okre$lony w SIWZ w wymiarze 60 miesigcy. Pytanie nr 34: Dot. CzgSci II SIWZ,,Projekt Umowy" $ 3, ust. 5. Czy zawi4\qcy zapis dotyczqcy przedlulenia okresu gwarancji nalely uzna1 ust. 5 z $ 3 Projektu Umowy czy tel punkt l.l0 zzal4cznika nr 9 do SIWZ? Zamawiajqcy informuje, 2e punkt 1.10 w Zalqcznika nr 9 do SIWZ otrzymuje nowe nastgpujqce brzmienie:,,w przypadku nqprqw trwajqcych dluzej niz 3 dni gwarancja ulega auton'tatycznie przedluzeniu o olves nqprqwy. Jeili termin uplywu gwarancji wypada w dziefi wolny od pracy termin ten jest automatycznie przedluzony do pierwszego dnia roboczego przypadajqcego po terminie ustalonym w Ltmowie". Pytanie nr 35: Dot. Czg5ci II SIWZ,,Projekt Umowy" $ 7, ust. 1.2) Czy Zamawiajqcy mo7e zweryfikowai poprawnosd odwolania sig do obowi4zk6w, o kt6rych mowa w $ 2, ust. 5? Zamawiajqcy nie jest w stanie z tresci zapylania wywnioskowa6, jakich konkretnie odwolani doty czy wnio sek Wykonawcy. Pytanie nr 36: Dot. Czg5ci II SIWZ,,Projekt flmowy" $ 7, ust. 2 pkt2) Czy Zamawiajqcy Wrahazgodg na modyfikacjg zapisu i nadanie mu brzmipnia: 2) odbioru przedmiotu umowy wraz z Wznaczeniem terminu dla usunigcia stwierclzonych wad i usterek, a w razie zwloki Wykonawcy do naliczenia kar umownych w wysokos ci 0,2 Yo wartosci przedmiotu umowy, jednak nie wigcej niz I0%o ceny okreslonej w $5 ust. 1? W zwr4zku z povryhszym zapytaniem zapis w $ 7, ust. 2 pkt 2 otrzymuje nowe, nastgpuj4ce brzmienie:,,odbioru przed.miotu umowy wrqz z wyznaczeniem terminu dla usunigcia siwierdzonych wad i usterek, a w razie op6inienia Wykonawcy do naliczenia kar umownych w wysokoici 0,2 ok wartoici przedmiotu umowy jednak nie wigcej niz I0% ceny okreilonej w $ 5 ust. I ". Pytanie nr 37: Dot. CzgSci II SIWZ,,Projekt Umowy" $ 9 ust. 1. c) Czy Zarnawiajqcy mohe doprecyzowad warunki umowy, kt6rych istotne naruszenie bedzie dawalo prawo do rozwiqzania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz?qdanra zaplaty kar umownych? Zamawiajqcy informuje, 2e $ 9 ust. 1 umowy otrzymuje nowe, nastgpuj4ce brzmienie:,,zamawiajqcy ma prawo rczwiqzac umowg ze skutkiem natychmiastowym, zqdajqc zaplaty kar umownych, jezeli Wykonawca: 15

16 a) pomimo wezwania go, nie dochowuje termin6w umownych, pozostaj4c w zwtoce w wypelnieniu zobowiqzaf przez okres dnuhszy niz27 dni, b) dwukrotnie bezzasadnie odm6wil uznania reklamacji zgloszonej przez Zarnawianego, c) zostanie postawiony w stan likwidacji lub upadlodci, to jest zostanie wobec niego wszczete postgpowanie w takirn zakresie, d) zostanie obciqzony kararni umownymi w wymiarze odpowiadaj4cym wartosci 10% nalelnegowynagrodzeniabruttoziytv\lumowy". Pytanie nr 38: Czy Zamawiaj4cy zaakceptuje tazwiqzanie oparte na platformie serwerowej Windows z klientami Windows 7(1)? OdpowiedZ: Je2eli pytanie dotyczy klienta prograrnu LIMS, instalowanego na komputerze i uzytkownika wyposazonego w system W7, to Zarnawiaj1cy nie v,ryruza zgody. W SIWZ jest mowa o aplikacji pracuj4cej bez instalaeji czegokolwiek (specjalnych wtyczek do przegl4darki, klient6w) po stronie u2ytkownika,. Dodatkowo SIWZ narzvca programowi LIMS prac1 takae z innymi systemami po stronie klienta. Pytanie nr 39: Czy Zamawiajqcy, zaakceptuje rozwiqzanie pracujqee w drodowisku Citrix z moaliwosciq, wdro2enia r62nyeh platform, wlqczajqc VMware (1)? Odpowiedz: Zamawiajqcy Zamawiaj1cy posiada platformg serwerow4 Windows z HY, a nie posiada ani Vmware, ani Citrix-a. Posiadany sbrzet p'ozwala na instalacjg obu tych Srodowisk pod warunkiem, 2e calkowity koszt ich instalacji, ze wszystkimi wymaganymi licencjami, zostanie w.liczony w ceng systemu LIMS, kt6ry v.vygra przetarg. Pytanie nr 40: Czy Zamawiajqcy zaakceptuje gwarancjg o charakterze hotfix (1.6)? Odpowiedl: Zamawiaj 4cy nie wyr tza zgo dy. Pytanie nr 41: Dot. opsu przedmiotu zam6wienia. Czy Zumawiajqcy zaakceptuje przywr6cenie dzialania systemu w ci4gu nie p6zniej niz 72 h (1.8)? Zamawiaj4cy nie wyrala zgody. 16

17 Pytanie nr 422 W zwiqzku ze struktur4 proponowanego rczwiqzania opartego na koncepcji Named User License, jakiej liczby licencji tego typu Zamawiajqcy wymaga 25 czy 100 (1.1 8X OdpowiedZ: Zamawiajqcy wymaga 100 licencji. Pytanie nr 432 CzyZamawiaj4cyzaakceptujezas.tosowanierczwiqzaniabezekran6wdotykowych(2.I)? Zamawial4cy nie wyruza zgody. Pytanie nr 442 Dot. opisu przedmiotu zam6wienia; Czy Zamawiajqcy zaakceptuje rozwiqzanie, w kt6rym nie bgdzie mozliwe udostepnienie szczeg6lowej struktury bazy dany ch (2.9)? Zamawiajqcy nie wyr ala zgo dy. Prawa autorskie do struktury zostanqzachowane przez Wykonawc7. Zamawiaj4cy przewiduje konieczno66 wsp6lpracy z iwrymi aplikacjarni, kt6re mog4 potrze-bowai pobiera1 dane z systemu LIMS. W drug4 strong mohe byi konieczny,zapis z zewnqtrz dodatkowych informacji do bazy i najbeqpieczniejjest realizowad to przy pomoey udostgpnione-go API. Pytanie nr 45: Czy Zamawiajqcy zaakceptuj e rozwiqzanie, kt6re nie bgdzie otwarte na aplikacj e zawmgtrzne (2.r0)? Prawa autorskie do struktury zostanqzachowane ptzez Wykonawc7. Zamawiaj4cy przewiduje koniecznosd wsp6lpracy z innymi aplikacjami, kt6re mog? potrzebowa6 pobierae dana z systemu LIMS. W drug4 strong mole by6 konieczny zapis z zew41trz dodatkowych informacji do bazy i najbezpie czniej jest realizowai to przy pomocy udostgpnionego API. Pytanie nr 462 Czy Zamawiajqcy zaakceptuje rozwiqzanie o architekturze klient - operacyjnym Windows Server 2008 (3.2)? serwer w systemie Zamawiajqcy Zamawiajqcy posiada Windows Serwer 2012 i downgrade systemu nie jest przewidywany. t7

18 Pytanie nr 47: Czy Zamawiajqcy zaakceptuje rozwiqzanie, w kt6rym poprzez przeglqdarkg mo2liwabylaby rejestracja i funkcjonalnos6 podpisu elektronicznego, wszystkie pozostale poprzez Citrix (3.3X Odpowied2: Zamawiaj1cy Instalacja Citrix Receiver-a nie do korica jest zgodna z wpogiem SIWZ dotyczqcym mozliwo6ci pracy z,,czystq" przegl4dark4, jednak ze wzgledu na mo2liwosd instalacji Citrix Receiver-a na wielu platformaeh Zatnawiaj4cy dopuszcza tak4 opcjg. Po stronie dostawcy pozo staj e zadanie zapewnienia wszystkich niezb gdnych licencj i. Pytanie nr 48: Dot. opisu przedmiotu zam6wienia. W zwi4zku z tozwojem prqponowanego rozwi4zania czy Zamawnjqcy zaakceptuje rozwiniecie oferowanego systemu o mozliwosi monitorowania stopnia obci4henia wykonywanymi zadaniami poszczeg6lnych pracownik6w w ramach upgrade'u w nastgpnym roku (3.11) Zamawiaj 1cy nie wyr ala zgo dy. Pytanie nr 492 Dot. opisu przeditriotu zam6wienia. Czy Zamawiajqary zaakceptuje rozwiqzanie, w kt6rym kaldy aparat ptodlqczarry do systemu LIMS wymaga licencji, j:ednak liczba licencji i mo2liwo6i rozbudowy systemu jest nieo gr aniczo na :( 5. 4)? Zamawiajqcyniedopuszcza,,proponowanegorczwipzania. Pytanie nr 50: Dot. opisu pizedntiotu zam6wienia. Czy Zamawiajqcy zaakceptuje spos6b integracji aparatury badawczo-pomiarowej poprzez RS232-TCP/P (s.13)? Zamawnjqcy Zamawiaj4cy wyraha zgodg, pod warunkiem, 2e dostawca zapewni wymagane urzqdzenia i zap ewni b ezaw ary jn4 pr ac7 w takiej konfi guracj i. Pytanie nr 5L: Dot. opisu przedrniotu zam6wienia. Czy Zamawiajqcy zaakceptuje brak interfejsu umo2liwiajqcego podl4czenie telefonu (7.3.4)? 18

19 Zamawiaj qcy nie wyr ala zgo dy. Pytanie nr 52: Czy Zamawiajqcy zaakceptuje w zakresie obstugi definiowalnych rodowod6w na zastosowanie zewngtrznego programu dostarczonego/uzytkowanego przez Zamawiajqcego (8)? Zamawiajqcy Zamawiaj1cy nie dostarczaprogramu, Jest to obowi4zek Wykonawcy. Zamawiajqcy wymaga dostarczenia wersji demo przy skladaniu oferty przetargowej v,taz z demo Lims. Pytanie nr 53: Czy Zamawiajqcy zaakceptuje rno21iwo.66 przy tworzeniu raport6w wyboru ztzechjgzyk6w: polskiego, angielskiego, niemieekiego (1 1.4)? Zamawnjqcy v'ryrala zgodg, pod warunkiem 2e przedmiotowy wyb6r jest kazdorazowo po stronie tworz4cego raporl. Pytanie nr 54: W zwiqzkuztym, ze oferowany program oferowany jest jedl'nie w pelnej formie uzytkowej i nie dostgpna jest jego forma demo, czy ZarnawiaJqcy zaakceptuje w zamian odbycie przed podjgciem decyzji o zakupie dwudniowyph warsztat6w pozwalaj4cych zapoznad sig z dziataniem systemu, jego funkcjonalno$ciami pod kierunkiem specjalist6w,(siwz par. 8 pkt. sx Zamawiaj 1cy nie WraZa zgody. Pytanie nr 55: Czy Zamawiaj4cy dopuszczaby zarriast,,(...) w pelni funkcjonalnych klient6w na dowolnej platformie programowej (Windows, Linux, ios) poprzez przeglqdarkg internetowq - bez koniecznosci instalowania dodatkowych komponent6w..." pkt 3.3 wykorzystad klienta i protok6l RDP? Zamawiaj1cy nie wyr uza zgody. JednoczeSnie Zamawiaj4cy dzialajqc napodstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia29 stycznia2004 r, Prawo zam6wieri publicznych dokonuje modyfikacji tresci SIWZ poprzez: - usunigcie z $3 ustgpu 6, a w zwiqz,ku z tym ustgpy 7,8,9 otrzymuj4 odpowiednio numery: 6,7,8. 19

20 Pomorski i Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje, Prawo zam6wieri ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - nastgpuj4cy termin skladania i otwarcia ofert: o termin skladania ofert 06, r, godz termln otwarcia ofert r. sodz e, dziatajqc na podstawie art. 38 ust. 4 publicznych zostaje v,iiznaczony nowy, W imieniu Zamaw iaj 4ce go Pomorskiego $ol,dr hab.n. W zal4czeniu: 1. SIWZ po zmianach, 2. Zalqczniknr 2 po zmianach, 3. ZaLryczniknr 9 do SIWZ po zmianach. 20

,HffiffiilffiffT;"H;;f#i"""

,HffiffiilffiffT;H;;f#i Pomorski Uniwersytet Medycznv w Szczecinie Kanclerz Szczecin. dnia 1 L09.2014 r. DZP-K-400120t4 www.pum.edu.pl Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA. llanclerz. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu

WYJASNIENIA. llanclerz. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie '. r,z I llanclerz Szczecin, dnia 19.03.2015 r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej kwoty, o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym" a

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym a UMOWA nr Zawarta w dniu... w Warszawie pomiqdzy:.../sk/... Zatpcznik nr 4 do SIWZ - lstotne postanowienia umowy SZPITALEM KLINICZNYM im. ks. Anny Mazowieckiej z siedzibq w Warszawie: 00-315 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

na,,dostawg sprzgtu komputerowego dla Pomorskiego (Iniwersytetu Medycznego w Szczecinie " - DZP/8 0/PN42 0 I 4.

na,,dostawg sprzgtu komputerowego dla Pomorskiego (Iniwersytetu Medycznego w Szczecinie  - DZP/8 0/PN42 0 I 4. Pomorski Uniwersvtet Medvcznv w Szczecinie Kanclerz Szzecin, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zumdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponihej kwoty, o ktdrej mowa

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRY TECHNICZNE

FORMULARZ PARAMETRY TECHNICZNE FORMULARZ PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik nr 6. Składając w imieniu: ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Dostawa wyposażenia TIK w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód" Oferujemy następujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Zadanie nr 2 I. Laptop biurowy #1 2 Ekran TFT 15. LED HD o rozdzielczości 13x78 7 Karta graficzna 10 Połączenia i karty sieciowe 13 Kamera Wbudowana

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty

Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty Załącznik nr 3 do siwz Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego ( laptopa wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Dostępna szkoła jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Dostępna szkoła jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.6.2017 Częstochowa, 19.07.2017 r. ZMIANA SIWZ dot. postępowania przetargowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i fotograficznego na potrzeby projektu pn. Dostępna szkoła.

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi Warszawa: OPIEKA SERWISOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SIMPLE ERPlCRM WRAZ Z SERWERAMI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

OFERTA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OFERTA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA na Dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami do podpisu elektronicznego dla Systemu Wspomagania Zarządzania Edukacją w Tarnowie EduNet (nazwa i adres Wykonawcy) miejscowość,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

ZDM-DZP. ZARZAD DROG M EJSK CH. Faktura wystawiana przez WykonawcA zawien w swojej tresci Wkaz transakcji

ZDM-DZP. ZARZAD DROG M EJSK CH. Faktura wystawiana przez WykonawcA zawien w swojej tresci Wkaz transakcji ZARZAD DROG M EJSK CH ul. Chmielna 120, 00-80'l Warszawa, tel,22 55 89 000, faks 22 620 06 08 kancelaria@zdm.wawpl, www.zdm,waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa ZDMIDZPI ZDM-DZP. 15.MSZ Dotyczy : postgpowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'"rze

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'rze + Unia Europejska *tl Publikacja Suplementu do Dziennika Urzqdowego Unii Europejskiej * * 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42670 * * f E-mail: ojs@publications.europa.e, Iflil.::fli::r;r'"rze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny typu Asus Zenbook UX303UB-R4049T Pro lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne):

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w...

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w... UMOWA nr...ski... Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiqdzy: Zalqcznik nr 7 do SlWZ lstotne postanowienia umowy SZPlTALEM KLlNlCZNYM im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2, 00-315 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa, konfiguracja i rozruch serwera administracyjnego w ZUOK Olsztyn. Numer postępowania: ZGOK 18/ZO/2015 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ZRZ 3/2011 Jasionka, 01.04.2011 r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 roku ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

domowyinformatyk24.pl firmowyinformatyk24.pl PREZENTACJA USŁUGI ISO/IEC 27001:2005 Certified ISO/IEC 20000:2011 Certified ISO/IEC 9001:2008 Certified

domowyinformatyk24.pl firmowyinformatyk24.pl PREZENTACJA USŁUGI ISO/IEC 27001:2005 Certified ISO/IEC 20000:2011 Certified ISO/IEC 9001:2008 Certified domowyinformatyk24.pl firmowyinformatyk24.pl PREZENTACJA USŁUGI domowyinformatyk24.pl / firmowyinformatyk24.pl 2 Usługa Rozwiązujemy problemy natury informatycznej. Od drobnych usterek, aż po złożone awarie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu CDN XL. Aktualizacja dokumentu: 2009-06-01 Wersja 9.

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu CDN XL. Aktualizacja dokumentu: 2009-06-01 Wersja 9. Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu CDN XL Aktualizacja dokumentu: 2009-06-01 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

- rzeczywisty numer abonenta odbieraj4cego pol4czenie (w przypadku poleczef

- rzeczywisty numer abonenta odbieraj4cego pol4czenie (w przypadku poleczef \liasto I}IA{-\,STOK Bialystok, aniu ll.sierpnia 2014 r. INF-V.271.26.2014 Biuletyn Informacji Publicznej Dziatajqc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiei publicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2)

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2) Nr postępowania: Zp/107/PN-94/10 Wrocław, 14.01.2011 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 03.01.2014 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego do obsługi platformy B2B realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo