Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Olsztyn: Dostawa programów komputerowych wraz ze świadczeniem obsługi technicznej tych programów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks (089) Adres strony internetowej zamawiającego: uwm.edu.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa programów komputerowych wraz ze świadczeniem obsługi technicznej tych programów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa programów komputerowych wraz ze świadczeniem obsługi technicznej tych programów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Przedmiot zmaówienia podzielony został na 10 części. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

2 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie ww. warunku Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny ich spełnienia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie cześci nr 10, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, realizację minimum dwóch dostaw oprogramowań do obliczeń fizycznych wraz ze świadczeniem obsługi technicznej tego oprogramowania o wartości nie mniejszej niż zł brutto, każda. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie ww. warunku Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny ich spełnienia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie ww. warunku Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny ich spełnienia.

3 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie ww. warunku Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny ich spełnienia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

4 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego, formularz ofertowy sporządzony przez Wykonawcę według wzoru zamieszczonego na stronie Działu Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, opis przedmiotu zamówienia będący również formularzem cenowym sporządzony przez Wykonawcę według wzoru zamieszczonego na stronie Działu Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy możliwość zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć przed jej zawarciem, pomimo zachowania należytej staranności. 2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy możliwość zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w pkt. 1 oraz pkt. 2 strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

5 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn, pok IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn, pok IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Oprogramowanie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Adobe Master Collection CS5 PL Win - licencja edukacyjna sztuka 1 2 Adobe InDesign CS5.5 MLP PL - licencja edukacyjna sztuka 1 3 Adobe Photoshop Ext CS5 v.12 Win PL - licencja edukacyjna sztuka 1 4 Adobe Illustrator CS5 v.15 Win PL - licencja edukacyjna sztuka 1 5 Corel DRAW Graphics Suite X5 - licencja edukacyjna sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Oprogramowanie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 WinPro 7 SNGL Upgrd MVL (FQC-02452) licencja edukacyjna sztuka 6 2 WinSvrEnt 2008R2 SNGL MVL (P ) licencja edukacyjna sztuka 1 3 WinSvrStd 2008R2 SNGL MVL (P ) licencja edukacyjna sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Oprogramowanie.

6 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 SolidWorks Subscription Service dla SolidWorks Edu Edition (obsługa serwisowa z roczną aktualizacją) Oprogramowanie SolidWorks Edu Edition zawiera: 1.SolidWorks - program do modelowania parametrycznego części, złożeń i wykonywania dokumentacji technicznej. Program zawiera m.in. konstrukcję spawaną, konstrukcję blaszaną, projektowanie form, modelowanie powierzchniowe, 2.SolidWorks Simulation - program do analizy konstrukcji metodą elementów skończonych m.in. w zakresie: statycznej i dynamicznej analizy wytrzymałościowej, wyznaczanie częstości drgań własnych, wyboczenie, analizę termiczną, analizę nieliniową, 3.SolidWorks Motion - program do symulacji w zakresie kinematyki i dynamiki modeli maszyn, w tym: wyznaczanie prędkości, przyspieszeń, sił reakcji, zapotrzebowania mocy itp. 4.SolidWorks FloSimulation - program do obliczeń numerycznej mechaniki płynów, obliczeń w zakresie przepływów wewnętrznych i zewnętrznych cieczy i gazów. W programie możliwa jest analiza konstrukcji z ruchomymi, w tym obrotowymi ścianami oraz stosowanie wymuszeń w postaci wentylatorów z zadaną charakterystyką. Licencja musi obejmować następujące pakiety: 1.Licencja sieciowa SolidWorks Edu Edition, 2.Nieograniczona liczba licencji Student Design Kit, 3.Dostęp do pełnej licencji w ramach pakietu Student Access dla studentów i pracowników. Firma dostarczająca oprogramowanie musi posiadać certyfikat: SolidWorks Preferred Education Reseller.. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Oprogramowanie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Program EndNote 15 /win/single user/box edition OPIS SZCZEGÓŁOWY: Baza danych programu EndNote zorganizowana jest w formie rekordów, z który każdy może zawierać pola określonych rodzajów. Różne typy rekordów pozwalają przechowywać w jednej bazie informacje bibliograficzne o różnorodnych dokumentach źródłowych. Mogą to być klasyczne pozycje książkowe czy artykuły w czasopismach ale też pliki np. w formacie pdf dostępne w sieci lokalnej instytucji lub na odległych serwerach. Setki filtrów importu, dostosowanych do formatów bibliotek źródłowych są gwarancją szybkiego dostępu do danych. Przeszukiwanie internetowych baz danych Odpowiednie funkcje programu umożliwiają przeszukiwanie baz danych dostępnych za pośrednictwem Internetu. Przeszukiwanie tych baz jest tak samo proste jak operowanie na bazach lokalnych. Ponad 3900 predefiniowanych połączeń do baz dostępnych w światowej sieci Web daję szybki dostęp do zgromadzonych w nich informacji.

7 Setki baz danych włącznie z bibliotekami Web of Science, Ovid, PubMedczy Library ofus Congressl katalogami bibliotek renomowanych uczelni światowych dostępnych jest z poziomu programu EndNote. Tworzenie bibliografii w środowisku edytorów tekstu. Program EndNote współpracuje z większością popularnych edytorów tekstu, wykorzystywanych do tworzenia publikacji. Wśród nich znajdują się najpopularniejsze: MS Word oraz WordPerfect. Mechanizm Cite While You Write pozwala korzystać w środowisku edytora na bieżąco z bazy danych programu EndNote celem dokonywania ytowani w tekście tworzonego dokumentu. Setki zdefiniowanych formatów bibliografii pozwalają dostosować przygotowywaną publikacje do wymogów określonego wydawcy.. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Oprogramowanie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 ESRI Arc Info Desktop - ( licencja) sztuka 2 2 ArcGIS Spatial Analyst -rozszerzenie (licencja) sztuka 2 3 ArcGIS 3D Analyst -rozszerzenie (licencja) sztuka 2 4 ArcGIS Geostatistical Analyst -rozszerzenie (licencja) sztuka 2 5 Teaching&Research LabKit ArcGIS ArcEditor sieciowa Master 10.0 (licencja + nośnik) sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Oprogramowanie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 ABBYY FineReader 11 Professional Edition edu sztuka 2 2 ABBYY FineReader 11 Professional Edition edu upgrade sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Oprogramowanie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Program qbase PLUS roczna licencja typu academic/non comercial/non profit sztuka 1.

8 CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Oprogramowanie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Program do obróbki danych dyfrakcyjnych. Program do analizy i wizualizacji danych o następujących możliwościach: 1.Tworzenie wykresów dla prezentacji 2D i 3D z możliwością tworzenia map izolinii w układzie kartezjańskim i biegunowym, wykresów z wielokrotnymi osiami Y, mechanizmem przerywania osi X oraz procedurą zarządzania biblioteką szablonów wykresów. 2.Analiza statystyczna danych obejmująca między innymi wyznaczanie statystyk opisowych, testowanie hipotez, ANOVA (również w wersji repeated measures), test nieparametryczne, analiza przeżywalności i krzywe ROC. 3.Analiza danych obejmująca: interpolacje i ekstrapolacje 2D i 3D, różniczkowanie, całkowanie. 4.Liniowe i nieliniowe dopasowanie krzywych z szerokim zestawem wbudowanych modeli, możliwością definiowania własnych funkcji dopasowania oraz modułem zarządzania zestawem wzorców funkcji dopasowania 5.Procedury dopasowania pików w opcji single peak fit i multiple peak fit oraz procedury dopasowania powierzchni 3D do zadanych punktów XYZ. 6.Procedury z grupy signal processing (między innymi wygładzanie danych, filtracja FFT, transformacja FFT, przekształcenie falkowe - wavelets, transformacja Hilberta, korelacja, Short-Time FFT) i image processing (między innymi regulowanie parametrów obrazu, transformacje arytmetyczne włącznie z filtrami morfologicznymi, konwersje obrazu, transformacje geometryczne, filtry uśredniające i wyostrzające, detekcja krawędzi). 7.Bezpośredni import danych z przyrządów laboratoryjnych poprzez pliki ASCII z możliwością definiowania filtrów importu. 8.Definiowanie szablonów wykresów, arkuszy danych, procedur importu danych, procedur analizy danych. 9.Definiowanie wariantów wizualizacji jako środek do szybkiej zmiany formatu rysunku np. zmiana z prezentacji kolorowej na prezentację w odcieniach szarości, podmiana kroju pisma we wszystkich tekstach na rysunku, itp. 10.Dopisywanie procedur w języku skryptowym i w języku C z obszerną biblioteką procedur numerycznych z zakresu algebry liniowej i funkcji specjalnych. 11.Możliwość czytania plików i współpracy z LabView, MATLAB i Mathematica. 12.Pełna kompatybilność oraz możliwość pracy na plikach projektów opj (Origin Project Files) oraz pełna kompatybilność z plikami typu opx (Origin Package Files). 1 sztuka.

9 CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Oprogramowanie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Windows Server 2008 R2 Datacenter 2 procesory S26361-F2567-L330 sztuka 3 2 Microsoft System Center Configuration Manager Enterpirse License J7A sztuka 3 3 Microsoft System Center Operations Managaer Enterpirse License UAS sztuka 3 4 Microsoft System Center Virtual Machine Manager Enterpirse License CJA sztuka 3 5 Adapter kątowy do szaf Primecenter 38U o wysokości 2U nośności min.150kg S26361-F2735-E15 sztuka 50. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Oprogramowanie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Program do obliczeń fizycznych Funkcjonalność programu 1. Biblioteka elementów programu: elementy liniowe (kratowe, belkowe, sprężyny, podnośniki, gap/cable, kontakt, rigid, rod, slider, pulley), powierzchniowe (powłoki, membrany, płyty, tarcze, kompozyt, podkładka/gasket), bryłowe (4,5,6,8,21 węzłowe). 2. Modelowanie, siatka: kreator siatki, analiza i porównanie siatek, analiza czułości siatki, tworzenie tzw. seedpoints, kreator połączeń śrubowych, połączenia typu pin i ball, automatyczne tworzenie medium cieczy, tworzenie scenariuszy projektowania. 3. Modele materiału w analizie strukturalnej: Elastic, Plastic, Variable tangent, Curvedescription, Curve description with cutoff tension, Drucker-Prager, von Mises with isotropic hardening, von Mises with kinematic hardening, von Mises curve with isotropic hardening, von Mises curve with kinematic hardening, Temperature-dependent orthotropic, Thermoelastic, Thermoplastic, Viscoelastic (thermal-creep), Viscoplastic (thermal-creep), Mooney-Rivlin (2, 5 and 9 constants), Ogden (1st - 6th order), Arruda-Boyce (thermal and finite-strain viscoelastic), Blatz-Ko (thermal and finite-strain viscoelastic), Hyperfoam (1st - 6th order), Linearelasticisotropic, Linearelasticorthotropic, Lineartemperature-dependent isotropic, Lineartemperature-dependent orthotropic, Gasket (geometrically linear and nonlinear), Piezoelectric, General piezoelectric, General piezoelectric temperature-dependent anisotropic, Anisotropic, Temperature-dependent composite, Compositelaminate. 4. Obciążenie: Siły odśrodkowe, powierzchniowe, ciężar własny, ciśnienie radiacja, konwekcja, temperatura, napięcie, prędkość przepływu, obciążenia przykładane do węzła, linii, powierzchni, obciążenie zmienne, kreator obciążeń zdalnych. 5. Mechaniczna Symulacja Zdarzeń: ruch ciała sztywnego, ruch ciała wraz analizą naprężeń (liniowa i nieliniowa geometrycznie imateriałowo), analiza kontaktu (pełny/bonded, brzegowy/welded, wolny/free, powierzchniowy/surface),

10 kontakt nieliniowy, kontakt powierzchni do powierzchni, uwzględnienie tarcia. 6. Przepływy analizy ustalonego i nieustalonego przepływu cieczy i gazów, analiza przepływu przez porowate media, analiza transferu masy, sprzężona analiza przepływu cieczy i analizy termicznej, możliwość analizy naprężeń korzystając z wyników analizy elektrostatycznej, możliwość analizy nagrzewania Joula. 7. Analiza zmęczeniowa podejście naprężeniowe i odkształceniowe 8. Licencjonowanie 99 licencji do 3 licencji dołączony niezależny modeler 3D współpracujący z MES.