SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Warszawa, dn

2 I. ZAMAWIAJĄCY Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa, tel.: (+48 22) , fax: (+48 22) , II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK. CPV: (macierz dyskowa) (serwery) (części, akcesoria i wyroby do komputerów) (pakiety oprogramowania użytkowego) III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie firmy Microsoft w podziale na 2 części w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej MIBMiK: Cześć 1: 1.1. Dostawa macierzy dyskowej 1 szt Rozbudowa serwera Dell PowerEdge R 510 (dostawa fabrycznie nowych części do posiadanych przez Zamawiającego dwóch serwerów Dell PowerEdge R510 - karta sieciowa (2 szt.) do komunikacji z macierzą dyskową oraz 8GB modułów pamięć RAM (12 szt.) Dostawa szafy serwerowej HP AF001A Universal Rack G2 Pallet Rack 1 szt Dostawa przełącznika KVM z monitorem LCD 1 szt. Cześć 2: Dostawa licencji na oprogramowanie Microsoft Open Academic szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego, zawierający rodzaj sprzętu wraz z jego wyposażeniem oraz rodzaj licencji oprogramowania, został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 3. W przypadku, gdy Zamawiający wskazuje w SIWZ na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów, jednocześnie dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 29 ustawy Pzp. Zaproponowane produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w SIWZ. Przy zastosowaniu rozwiązań równoważnych Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, tzn. zobowiązany jest do złożonej oferty dołączyć opis tych rozwiązań wraz z pełnym podaniem parametrów technicznych i funkcjonalności proponowanego sprzętu. 4. Wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia: a) Przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 1 powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz powinien posiadać instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim, b) Katalogi producenta dla każdego oferowanego sprzętu. 5. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 2

3 a) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) sprzętu komputerowego z istniejącym system plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft Windows oraz serwerem pocztowym Microsoft Exchange, b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na warunkach opisach w specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, c) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych usterek, d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. IV. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp (zakres zamówienia: dostawa dodatkowego osprzętu komputerowego dotyczy Części nr 1 oraz dodatkowych licencji oprogramowania Microsoft Open Academic - dotyczy Części nr 2). V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: dla Części nr 1: 8 tygodni od daty podpisania umowy, dla Części nr 2: 8 tygodni od daty podpisania umowy. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU ICH OCENY O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności: posiadania uprawnień do dystrybucji akademickiego/ edukacyjnego oprogramowania komputerowego (Dotyczy Części nr 2). 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII SIWZ wg formuły spełnia nie spełnia. VII. FORMALNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 1. Zgodnie z art. 24 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3

4 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Wykonawców, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (osoby fizyczne, wspólnicy w spółce jawnej, partnerzy lub członkowie zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, urzędujący członkowie organu zarządzającego osób prawnych); 5) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 6) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 7) Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 8) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 9) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokument i oświadczenie, o których mowa w pkt. VIII SIWZ. 3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie określonych przepisami art.22 ust.1 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ); 2. Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do dystrybucji akademickiego/ edukacyjnego oprogramowania komputerowego (Dotyczy Części nr 2). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ); 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 4

5 terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć: 1) Opis parametrów technicznych oferowanych urządzeń (zamieszczony w odpowiedniej kolumnie Załącznika nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna, 2) Oryginalne katalogi potwierdzające parametry oferowanych urządzeń w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym, jeżeli jest to język angielski Zamawiający nie wymaga ich tłumaczenia na język polski dopuszcza się wydruki ze stron internetowych producenta, Złożone dokumenty powinny swą treścią wykazać spełnienie przez Wykonawcę wymagań dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, które zostały wyznaczone przez Zamawiającego. 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie VIII. ust. 2 pkt. 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju. IX. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 3. Dokumenty sporządzone w innym, niż język polski muszą być składane z tłumaczeniem na język polski (z wyłączeniem kart katalogowych). 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii 5

6 pełnomocnictwa musi ona być potwierdzona przez osobę udzielającą pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy określonych w VI pkt 2) 4) polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy określonych w VI pkt. 1) 4) polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VIII ust. 2 pkt. 1)-2). Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 6 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 8. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania przekazywane będą pisemnie. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane z pomocą faksu, pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze Stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. 3. Korespondencję należy oznaczać numerem postępowania i przekazywać: a) pocztą elektroniczną na adres b) faksem na numer (+48 22) ; c) pisemną, na adres Zamawiającego Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa 4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Anna Brzezińska tel. (+48 22) lub dr Roman Szczepanowski - tel. (+48 22) XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6

7 2. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie, jak i na poszczególne części zamówienia. 2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 3. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy składania ofert. 4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia i inne dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym wraz przepisami prawa. 5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają przedłożenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 7. Wykonawca może zastrzec poufność części oferty, która zawiera informacje stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie części oferty powinno być jednoznacznie oznaczone ze stosownym opisem Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 8. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte/spięte w sposób trwały. 9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz posiadającej następujące oznaczenia: Znak sprawy: ADZ-23-08/2012 Oferta przetargowa na rozbudowę infrastruktury informatycznej MIBMiK część nr oraz nazwę i adres Wykonawcy. 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (budynek D, Sekretariat, pok. 004). 2. Termin składania ofert upływa dnia 20 czerwca 2012 roku o godzinie 11: Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 20 czerwca 2012 o godzinie 11:30, w Sali 003 w siedzibie Zamawiającego. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej z części zamówienia. 7. W trakcie otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Dane te będą niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 8. Informacje, o których mowa w pkt. 7 Zamawiający prześle Wykonawcom nieobecnym przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. 7

8 XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Wykonawca jest zobowiązany obliczyć cenę dla każdej części oferty uwzględniające wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ i określenia w nim jednostkowych cen za poszczególne pozycje. 3. Ceny jednostkowe w ofercie muszą być podane w polskich złotych, cyfrowo i słownie i muszą być określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty będzie sumą cen jednostkowych poszczególnego sprzętu komputerowego. Cenę oferty należy podać netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). 5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty. 8. W przypadku złożenia oferty, zawierającej omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na mocy art. 87 ust.2 ustawy Pzp lub błędy w obliczeniu ceny, oferta taka zostanie odrzucona. XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z części Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem: Cena oferty % Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz z najniższą ceną brutto. XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając faktyczne i prawne uzasadnienie odrzucenia, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając faktyczne i prawne uzasadnienie wykluczenia. 8

9 d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi dostosowanie jej treści do nowo obowiązujących przepisów; b) gdy zaistnieją zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej lub niezależne od stron okoliczności wynikające z działań osób trzecich, które to okoliczności uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy - może zostać odpowiednio zmieniony termin jej realizacji po uprzednim udokumentowaniu przez Strony wystąpienia wskazanych okoliczności; c) wycofania z dystrybucji lub braku dostępności na rynku oferowanego modelu dopuszczalna jest zmiana sprzętu na równoważny o parametrach nie gorszych niż wynikających z SIWZ. XIX. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 3-4 ustawy, przysługuje wyłącznie odwołanie wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. INNE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478). XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 - Formularz oferty 9

10 Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 5 Projekt umowy Zatwierdził:. Data i podpis Kierownika Jednostki 10

11 Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZEŚĆ 1 TABELA I Dostawa macierzy dyskowej 1 szt. (przykładowy model DELL PowerVault MD3600i) Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry komponentu techniczne komputerów 1. Obudowa Do instalacji w standardowej szafie RACK 19. Wysokość maksymalnie 2U 2. Kontrolery Dwa kontrolery posiadające łącznie min. 4 porty Ethernet 10Gb. Wymagane poziomy RAID 0,1,5,6,10. Możliwość rozbudowy do dwóch kontrolerów RAID pracujących w układzie active-active. 3. Cache 2GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii 4. Dyski Zainstalowanych 12 dysków 600GB SAS 15krpm, Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, Możliwość obsługi łącznie minimum 190 dysków, wydajnych dysków SAS, ekonomicznych dysków typu SATA (lub NearLine SAS), samo szyfrujących dysków SED, Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy. 5. Oprogramowanie Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozszerzenia oprogramowania o funkcjonalność kopii migawkowych oraz funkcjonalność wykonywania pełnych kopii dysków logicznych. Możliwość utworzenia minimum 128 Opis parametrów oferowanego sprzętu 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ 6. Wsparcie dla systemów operacyjnych LUN-ów Licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 32 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Licencja na tworzenie min 16 kopii migawkowych per LUN. MS Windows 2003/ 2008, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux. 7. Bezpieczeństwo Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. 8. Warunki gwarancji dla macierzy 9. Dokumentacja użytkownika 10. Certyfikaty Wymagane trzy lata gwarancji od momentu podpisania umowy z czasem reakcji do 4 godzin od zgłoszenia awarii. Naprawa w miejscu instalacji, w przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Wykonawca zapewni możliwość przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat na podstawie odrębnej umowy. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO TABELA II Rozbudowa serwera Dell PowerEdge R510 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części do posiadanych dwóch serwerów Dell PowerEdge R510. Rozbudowa polega na dołożeniu do każdego serwera po jednej dedykowanej karcie sieciowej (łącznie 2 szt.) do komunikacji z macierzą dyskową oraz pamięci RAM tak, aby po rozbudowie każdy serwer posiadał 48GB RAM (łącznie 12 szt. 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ 8GB modułów pamięci RAM). Komponenty do rozbudowy muszą być autoryzowane przez producenta serwerów posiadanych przez Zamawiającego. Nazwa Lp. komponentu 1. Dwuportowa serwerowa karta sieciowa 2 szt. 2. Moduły pamięci RAM 12 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne komponentów Intel X520-T2 10GbE Dual Port Server Adapter, Cu, PCIe - Kit Warunki gwarancji : gwarancja producenta 8 GB Memory Module for Dell PowerEdge R510 - DDR RDIMM (2RX4X72 ECC) Warunki gwarancji : gwarancja producenta Opis parametrów oferowanego sprzętu TABELA III Szafa serwerowa HP AF001A Universal Rack G2 Pallet Rack 1 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafy serwerowej stanowiącej uzupełnienie posiadanych w Instytucie 7 szaf serwerowych HP AF001A konieczne jest zachowanie zgodności kolorystycznej i funkcjonalnej. Warunki gwarancji: gwarancja producenta Nazwa Lp. komponentu 1. Szafa serwerowa AF001A HP Universal Rack G2 Pallet Rack Wymagane minimalne parametry techniczne Wymiary produktu (S x G x W) x x cm Waga: kg Ładowność: 908 kg Kolor: drzwi: grafitowy metalik rama: karbon Opis parametrów oferowanego sprzętu 2. Moduły zasilające 2 szt B31 HP 32A High Voltage Modular PDU 3. Panel frontowy 10 szt. AF070A HP Carbt 1U Universal Filler Panel Zamawiający posiada już inne elementy wyposażenia ww. szafy np. HP 10642G2 Sidepanel Kit 13

14 Załącznik nr 1 do SIWZ TABELA IV Przełącznik KVM z monitorem LCD 1 szt. (przykładowy model ATEN KVM CL-5716MA16 port LCD 17''+klawiatura+touchpad USB-PS/2) Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry komponentu techniczne 1. Obudowa Wyświetlacz LCD z przełącznikiem KVM, klawiaturą, touchpadem oraz interfejsem USB musi stanowić jedno urządzenie, które po złożeniu zajmuje w szafie wysokość 1U; Możliwość montażu w szafie RACK 19"; Posiada w zestawie szyny umożliwiające montaż przełącznika KVM w szafie RACK 19 ; 2. Porty Posiada min. 16 portów umożliwiających podłączenie min. 16 komputerów (podłączone do przełącznika KVM muszą być następujące interfejsy wyjściowe komputera: karta graficzna VGA, mysz, klawiatura); Umożliwia obsługę komputerów z wyjściami na mysz i klawiaturę: PS/2 lub USB; Obsługuje autodetekcję portów PS/2 i USB; Posiada wbudowany port USB usytuowany przy klawiaturze lub wyświetlaczu LCD od strony operatora. Port ten w przypadku połączenia przełącznika KVM z komputerem za pomocą interfejsu USB umożliwia podłączanie do niego urządzeń zewnętrznych: np. Pendrive, do których będzie dostęp w systemie operacyjnym, którego obraz widoczny jest aktualnie na wyświetlaczu LCD; 3. Klawiatura Posiada klawiaturę min. 105 przyciskową i touchpad; 4. Wyświetlacz LCD Posiada wbudowany min. 17" monitor LCD o uzyskujący rozdzielczość nominalną min x 1024 pikseli; Umożliwia automatyczne dostosowanie parametrów Opis parametrów oferowanego sprzętu 14

15 Załącznik nr 1 do SIWZ wyświetlacza do podłączonego sygnału VGA z komputera; 5. Bezpieczeństwo Posiada mechanizm zabezpieczający przed dostępem do konsoli osób nieuprawnionych -hasło administratora wpisywane z klawiatury przełącznika KVM; 6. Funkcje dodatkowe Przełączanie pomiędzy konsolami musi się odbywać min. Na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD; Umożliwia podłączanie i odłączanie PC bez wyłączania przełącznika KVM; 7. Zasilanie Urządzenie musi być zasilanie prądem przemiennym 230V. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej oraz posiadać przewód zasilający; 8. Warunki min. 12 miesięcy gwarancji 9. Dokumentacja użytkownika Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim 10. Certyfikaty Urządzenie musi posiadać certyfikat CE. Niespełnienie wymagań/parametrów określonych w tabelach skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako nie odpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy 15

16 Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy ADZ-23-08/2012 CZEŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę licencji na oprogramowanie Microsoft Open Academic (łącznie 108 szt.) zgodnie z poniższym wykazem: 1. Windows Server 2008 R2 Datacenter: Windows Server Datacenter 2008R2 SNGL OLP NL Academic 1Proc. (P ) - 4 szt. 2. Microsoft Exchange 2010 Standard Server License: Exchange Server Standard 2010 SNGL OLP NL Academic ( ) - 4 szt. 3. Microsoft Windows Server CAL 2008 User: Windows Server CAL 2008 SNGL OLP NL Academic User CAL (R ) - 50 szt. 4. Microsoft Exchange Server 2010 Standard CAL User: Exchange Standard CAL 2010 SNGL OLP NL Academic User CAL ( ) - 50 szt. Niespełnienie wymagań/parametrów określonych w tabelach skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako nie odpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy 16

17 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) ( miejscowość, data) FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY:. ADRES: NIP: Telefon:. FAX, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego nr sprawy ADZ-23-08/2012 składamy niniejszą ofertę: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Rozbudowę infrastruktury informatycznej MIBMiK 1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach: a) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 1 za cenę netto: zł, podatek VAT.. % w wysokości.., tj. brutto zł (słownie brutto złotych: ) * ) b) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 2 za cenę netto: zł, podatek VAT.. % w wysokości.., tj. brutto zł (słownie brutto złotych: ) * ) 2. Termin realizacji: dla części nr 1 * ) niepotrzebne skreślić dla części nr 2 3. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 17

18 Załącznik nr 2 do SIWZ 6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 8. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części.. 9. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 12. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 13. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: Imię i nazwisko: Adres:.... Telefon.. fax .. dnia 2012 roku Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy 18

19 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY: CZĘŚĆ 1 Lp. Nazwa Macierz dyskowa 1. (TABELA I) 2. Rozbudowa serwera Dell PowerEdge R510 (TABELA II): Dwuportowa serwerowa karta sieciowa Cena jedn. netto Ilość szt. 1 2 Wartość netto Producent / Oznaczenie modelu wg producenta Rozbudowa serwera Dell PowerEdge R510 (TABELA II): Moduły pamięci RAM 3. Szafa serwerowa (TABELA III) 4. Przełącznik KVM z monitorem LCD (TABELA IV) RAZEM: CZĘŚĆ 2 Lp. Nazwa 1. Windows Server 2008 R2 Datacenter 2. Exchange 2010 Standard Server Cena jedn. netto Ilość szt. License 3. Windows Server CAL 2008 User Wartość netto Producent / Oznaczenie modelu wg producenta 4. Exchange Server 2010 Standard CAL User 50 RAZEM: 19

20 Załącznik nr 2 do SIWZ Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy 20