Warunki Promocji All Inclusive 24m - kurier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Promocji All Inclusive 24m - kurier"

Transkrypt

1 Warunki Promocji All Inclusive 24m - kurier Oferta ITI Neovision S.A. - dostawcy platformy satelitarnej nc+. Promocja umożliwia korzystanie przez Abonenta ze Sprzętu typ mediabox+/wifi PremiumBox+, Pakietu Comfort+, Opcji dodatkowych: Extra+, Premium Sport&Film, Multi+, HBO, Cinemax, Filmbox, Redlight HD, Noc, History HD, H2, Adventure HD, Sundance HD, Usługi HBO GO, Kolekcji VOD+: Seriale+, Prapremiery TVP, Fun VOD+, CANAL+ VOD, Konta podstawowego w usłudze nc+ go TV oraz Kolekcji płatnych w Usłudze nc+ go TV: HBO OD, Seriale+, Dzieci, Najlepsze TVP, Kino Świat, Da Vinci Learning Extra, Hustler VOD, funvod+ net, CANAL+ VOD, AXN Now, National Geographic przez okres 24 miesięcy na zasadach promocyjnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez Klientów ITI Neovision S.A. (dalej: Dostawca usług) z promocji All Inclusive 24m - kurier (dalej: Promocja). 2. Dostawca usług świadczy usługi na podstawie niniejszych Warunków Promocji oraz zasadach określonych w: Umowie o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulaminie świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Regulamin), Cenniku z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Cennik), Szczegółowych Warunkach świadczenia Pakietu Comfort+ Premium Sport&Film HBO Cinemax Multi+ Extra+ Szczegółowych Warunkach korzystania z Kolekcji VOD+ Seriale+ Szczegółowych Warunkach korzystania z Kolekcji CANAL+ VOD Szczegółowych Warunkach korzystania ze Sprzętu typ mediabox+, WiFi PremiumBox+ Szczegółowych Warunkach udostępniania Kolekcji nc+go TV Hustler VOD Szczegółowych Warunkach udostępniania Kolekcji nc+go TV AXN Now Szczegółowych Warunkach udostępniania Kolekcji nc+go TV Da Vinci Learning Extra Szczegółowych Warunkach udostępniania Kolekcji nc+go TV Dzieci Szczegółowych Warunkach udostępniania Kolekcji nc+go TV funvod+ net Szczegółowych Warunkach udostępniania Kolekcji nc+go TV HBO OD Szczegółowych Warunkach udostępniania Kolekcji nc+go TV Kino Świat Szczegółowych Warunkach udostępniania Kolekcji nc+go TV Najlepsze TVP Szczegółowych Warunkach udostępniania Kolekcji nc+go TV National Geographic Szczegółowych Warunkach udostępniania Kolekcji nc+go TV Seriale+ Szczegółowych Warunkach udostępniania usługi HBO GO z Szczegółowych Warunkach udostępnienia usługi nc+go TV z Filmbox Redlight HD Noc History HD Adventure TV HD Sundance HD H2 z Szczegółowych Warunkach korzystania z Kolekcji VOD+ Prapremiery TVP Szczegółowych Warunkach korzystania z Kolekcji VOD+ Fun VOD+ Szczegółowych Warunkach udostępniania Zestawu antenowego Premium z dnia 22 grudnia 2014 r. 3. Dostawca usług zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych niniejszymi Warunkami Promocji, zaś Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania. 4. Niniejsza Promocja dedykowana jest dla Klientów zamierzających skorzystać ze Sprzętu typ mediabox+, WiFi PremiumBox+. Zasadą jest korzystanie z jednego Dekodera dla jednej Umowy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy Abonent korzysta z Opcji dodatkowej Multiroom. 5. W ramach niniejszej Promocji Dostawca usług udostępnia Sprzęt, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału, do używania za uiszczeniem Jednorazowej Opłaty Aktywacyjnej bądź w najem za uiszczaniem Jednorazowej Opłaty Aktywacyjnej oraz miesięcznego Czynszu. 6. Klient w ramach niniejszej Promocji może zawrzeć Umowę na okres oznaczony, tj. stanowiący: 1) łączny okres od dnia zawarcia Umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym Umowa została zawarta oraz 24 kolejne miesiące w przypadku Umów zawartych od 2. (drugiego) do ostatniego dnia miesiąca, 2) łączny okres od dnia zawarcia Umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym Umowa została zawarta oraz 23 kolejne miesiące w przypadku Umów zawartych 1. (pierwszego) dnia miesiąca. 7. Klient w ramach niniejszej Promocji może skorzystać z udostępnienia Zestawu antenowego Premium na warunkach określonych w Tabeli 1 oraz w Szczegółowych Warunkach udostępniania Zestawu antenowego Premium z dnia 22 grudnia 2014 r. 8. W ramach niniejszej Promocji Dostawca usług może wymagać od Klienta okazania przed zawarciem Umowy rachunku/faktury (za okres nie starszy niż 3 miesiące poprzedzające dzień zawarcia Umowy), innego dokumentu poświadczającego fakt korzystania przez Klienta z usług innych dostawców usług telewizyjnych. 9. Po upływie okresu oznaczonego, o którym mowa w ust. 6 niniejszego Rozdziału, Umowa ulega przekształceniu na okres nieoznaczony na zasadach określonych w Regulaminie, niniejszych Warunkach Promocji, w szczególności określonych w Tabeli Opłat Promocyjnych (patrz Tabela 1). 10. Dostawca usług świadczy usługi na warunkach promocyjnych określonych w niniejszej Promocji: 1) Tabela Opłat Promocyjnych (patrz Tabela 1), 2) do Opłat związanych ze świadczeniem usług przez Dostawcę usług, w zakresie nieuregulowanym w pkt. 1 niniejszego ustępu, zastosowanie ma Cennik, Regulamin, Warunki Promocji, Szczegółowe Warunki właściwe dla usług, z których Abonent korzysta. 11. Niniejsza Promocja obowiązuje od dnia 16 lutego 2014 r. do odwołania (dalej: Okres Obowiązywania Promocji) i jest dostępna

2 za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy usług oraz Biura Obsługi Klienta Dostawca usług zastrzega sobie prawo zawieszenia, odwołania Promocji w każdym okresie, z zachowaniem praw nabytych Abonentów. Informację o zawieszeniu, odwołaniu Promocji Dostawca usług poda do publicznej wiadomości, w szczególności zamieści stosowną informację na stronie Rozdział II. Postanowienia szczegółowe 1. Warunkami skorzystania/korzystania z Promocji są: 1) zawarcie przez Klienta w Okresie Obowiązywania Promocji Umowy na korzystanie z Pakietu Comfort+ na zasadach określonych w niniejszej Promocji, 2) korzystanie przez Abonenta z Pakietu Comfort+ przez okres oznaczony Umowy, o którym mowa w Rozdziale I ust. 6 (dalej: Okres gwarantowanego korzystania z Pakietu Comfort+) oraz w okresie nieoznaczonym Umowy, 3) korzystanie przez Abonenta z Opcji dodatkowych: Multi+, Extra+, Premium Sport&Film, HBO, Cinemax, Filmbox, History HD, H2, Adventure HD, Sundance HD, Redlight HD, Noc, usługi HBO GO przez okres oznaczony Umowy, o którym mowa w Rozdziale I ust. 6 (dalej: Okres gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowych), 4) korzystanie przez Abonenta z Kolekcji VOD+: Seriale+, PrepremieryTVP, funvod+, CANAL+ VOD przez okres oznaczony Umowy, o którym mowa w Rozdziale I ust. 6 (dalej: Okres gwarantowanego korzystania z Kolekcji VOD+), 5) korzystanie przez Abonenta z Konta podstawowego w ramach Usługi nc+ go TV przez okres oznaczony Umowy, o którym mowa w Rozdziale I ust. 6 (dalej: Okres gwarantowanego korzystania z Usługi nc+ go TV). 6) korzystanie przez Abonenta z Kolekcji płatnych w ramach Usługi nc+ go TV, w skład których wchodzą Kolekcje: HBO OD, Seriale+, National Geographic, Najlepsze TVP, Kino Świat, Dzieci, Da Vinci Learning Extra, AXN Now, Hustler VOD, fun VOD+ net, CANAL+ VOD, Multi+ przez okres oznaczony Umowy, o którym mowa w Rozdziale I ust. 6 (dalej: Okres gwarantowanego korzystania z Kolekcji płatnych nc+ go TV). 2. Abonent ma prawo wybrać dodatkowe usługi z oferty Dostawcy usług nie objęte niniejszą Promocją z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku zobowiązany będzie do uiszczania na rzecz Dostawcy usług Opłat za każdą dodatkowo wybraną usługę z oferty Dostawcy usług, zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami, Warunkami Promocji, właściwymi dla wybranej usługi. 3. Po Okresie gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowych, Opcje dodatkowe: Multi+, Extra+, Premium Sport&Film, HBO, Cinemax, Filmbox, History HD, H2, Adventure HD, Sundance HD, Redlight HD, Noc, usługa HBO GO świadczone będą na warunkach określonych we właściwych dla danej Opcji dodatkowej/usługi Szczegółowych Warunkach świadczenia Opcji dodatkowej/usługi z dnia 22 grudnia 2014 r., Regulaminie. 4. Abonent ma prawo zrezygnować z Opcji dodatkowej: Multi+, Extra+, Premium Sport&Film, HBO, Cinemax, Filmbox, History HD, H2, Adventure HD, Sundance HD, Redlight HD, Noc, usługi HBO GO udostępnianej na warunkach niniejszej Promocji: 1) w Okresie gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowych, ze skutkiem wyłączenia na koniec Okresu rozliczeniowego, w którym przypada koniec Okresu gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowych, 2) po Okresie gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowych, na warunkach określonych we właściwych dla danej Opcji dodatkowej/usługi Szczegółowych Warunkach świadczenia Opcji dodatkowej/usługi Regulaminie. 5. Po Okresie gwarantowanego korzystania z Kolekcji VOD+ Kolekcje VOD+: Seriale+, PrepremieryTVP, funvod+, CANAL+ VOD świadczone będą na warunkach określonych w Szczegółowych Warunkach właściwych dla danej Kolekcji Regulaminie. 6. Abonent ma prawo zrezygnować z Kolekcji VOD+ udostępnianych na warunkach niniejszej Promocji: 1) w Okresie gwarantowanego korzystania z Kolekcji VOD+, ze skutkiem wyłączenia na koniec Okresu rozliczeniowego, w którym przypada koniec Okresu gwarantowanego korzystania z Kolekcji VOD+, 2) po Okresie gwarantowanego korzystania z Kolekcji VOD+, na warunkach określonych w Szczegółowych Warunkach świadczenia poszczególnych Kolekcji VOD+ Regulaminie. 7. Po Okresie promocyjnym Usługi nc+ go TV, Konto podstawowe świadczone będzie na warunkach określonych w Szczegółowych Warunkach udostępnienia usługi nc+go TV Regulaminie. 8. Abonent ma prawo zrezygnować z Konta podstawowego w ramach Usługi nc+ go TV udostępnianego na warunkach niniejszej Promocji: 1) w Okresie gwarantowanego korzystania z Usługi nc+ go TV, ze skutkiem wyłączenia na koniec Okresu rozliczeniowego, w którym przypada koniec Okresu gwarantowanego korzystania z Usługi nc+ go TV, 2) po Okresie gwarantowanego korzystania z Usługi nc+ go TV, na warunkach określonych w Szczegółowych Warunkach udostępnienia usługi nc+go TV Regulaminie. 9. Po Okresie gwarantowanego korzystania z Kolekcji płatnych nc+ go TV Kolekcje płatne w ramach Usługi nc+ go TV świadczone będą na warunkach określonych w Szczegółowych Warunkach właściwych dla danej Kolekcji Regulaminie. 10. Abonent ma prawo zrezygnować z Kolekcji płatnych w ramach Usługi nc+ go TV udostępnianych na warunkach niniejszej Promocji: 1) w Okresie gwarantowanego korzystania z Kolekcji płatnych nc+ go TV, ze skutkiem wyłączenia na koniec Okresu rozliczeniowego, w którym przypada koniec Okresu gwarantowanego korzystania z Kolekcji płatnych nc+ go TV, 2) po Okresie gwarantowanego korzystania z Kolekcji płatnych nc+ go TV, na warunkach określonych w Szczegółowych Warunkach świadczenia właściwych dla danej Kolekcji Regulaminie. 11. Abonent w Okresie gwarantowanego korzystania z Pakietu Comfort+ ani też po tym Okresie nie może zrezygnować z Pakietu Comfort+ poza przypadkami rozwiązania/wygaśnięcia Umowy. 12. Abonent może wypowiedzieć Umowę zawartą na warunkach niniejszej Promocji z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia na zasadach określonych w Regulaminie. 13. W przypadku rozwiązania Umowy w okresie oznaczonym, zgodnie z ust. 15 niniejszego Rozdziału lub wcześniejszego rozwiązania Umowy w okresie oznaczonym, z przyczyn uzasadniających wcześniejsze rozwiązanie, a leżących po stronie Abonenta, Dostawca usług ma prawo żądać od Abonenta kary z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy, w wysokości udzielonych Abonentowi ulg pomniejszonych o proporcjonalną wartość ulg za okres świadczenia usług od dnia rozpoczęcia korzystania z usług na podstawie Warunków Promocji do dnia Dezaktywacji usług, zgodnie z Rozdziałem III niniejszej Promocji. Rozdział III. Ulga udzielona Abonentowi Zawarcie Umowy na podstawie niniejszej Promocji związane jest z udzieleniem Abonentowi ulgi w wysokości: 3152 zł. Rozdział IV. Postanowienia końcowe 1. Abonent w ramach niniejszej Promocji ma prawo korzystać z innych promocji organizowanych przez Dostawcę usług, o ile ich Warunki Promocji nie stanowią inaczej. 2. W nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji kwestiach zastosowanie będą miały postanowienia: Regulaminu, Umowy, Cennika, Szczegółowych Warunków świadczenia Pakietu Comfort+ z dnia Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej Premium Sport&Film Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej HBO Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej Cinemax Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej Multi+ Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej Extra+ Szczegółowych Warunków korzystania z Kolekcji VOD+ Seriale+ Szczegółowych Warunków korzystania z Kolekcji CANAL+ VOD z ITI Neovision S.A., Warszawa, al. Gen. W. Sikorskiego 9, dane do korespondencji: Warszawa, skr. pocztowa 8, Biuro Obsługi Klienta: tel , (opłata według cennika operatorów) NIP: , REGON: , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: , kapitał zakładowy zł, w całości wpłacony, nr GIOŚ E WZBW

3 Szczegółowych Warunków korzystania ze Sprzętu typ mediabox+, WiFi PremiumBox+ Hustler VOD AXN Now Da Vinci Learning Extra Dzieci funvod+ net HBO OD Kino Świat Najlepsze TVP National Geographic Seriale+ Szczegółowych Warunków udostępniania usługi HBO GO z dnia Szczegółowych Warunków udostępnienia usługi nc+go TV z dnia Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej Filmbox Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej Redlight HD Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej Noc z Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej History HD Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej Adventure TV HD Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej Sundance HD Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej H2 z Szczegółowych Warunków korzystania z Kolekcji VOD+ Prapremiery TVP Szczegółowych Warunków korzystania z Kolekcji VOD+ Fun VOD+ Szczegółowych Warunków udostępniania Zestawu antenowego Premium z dnia 22 grudnia 2014 r. 3. W przypadku chęci korzystania z Opcji dodatkowej Multiroom w wariancie Standard, Abonent ma możliwość skorzystania z co najmniej jednego, a nie więcej niż pięciu Sprzętów Uzupełniających w oparciu o Szczegółowe Warunki udostępniania Opcji dodatkowej Multiroom z dnia 22 grudnia 2014 r. 4. Szczegółowa zawartość usług regulowanych niniejszymi Warunkami Promocji dostępna jest na stronie internetowej Dostawcy usług oraz w Biurze Obsługi Klienta. 5. W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi w: Regulaminie, Umowie, Cenniku, Szczegółowych Warunkach świadczenia Pakietu Comfort+ z dnia Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej Premium Sport&Film Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej HBO Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej Cinemax Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej Multi+ Szczegółowych Warunków świadczenia Opcji dodatkowej Extra+ Szczegółowych Warunków korzystania z Kolekcji VOD+ Seriale+ Szczegółowych Warunków korzystania z Kolekcji CANAL+ VOD z Szczegółowych Warunków korzystania ze Sprzętu typ mediabox+, WiFi PremiumBox+ Hustler VOD AXN Now Da Vinci Learning Extra Dzieci funvod+ net HBO OD Kino Świat Najlepsze TVP National Geographic Seriale+ Szczegółowych Warunków udostępniania usługi HBO GO z dnia Szczegółowych Warunków udostępnienia usługi nc+go TV z dnia Filmbox Redlight HD Noc z History HD Adventure TV HD Sundance HD H2 z Szczegółowych Warunkach korzystania z Kolekcji VOD+ Prapremiery TVP Szczegółowych Warunkach korzystania z Kolekcji VOD+ Fun VOD+ Szczegółowych Warunków udostępniania Zestawu antenowego Premium a postanowieniami niniejszych Warunków Promocji, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszych Warunków Promocji. Tabela Opłat Promocyjnych: Tabela 1 Opłaty Jednorazowa Opłata Aktywacyjna Sprzęt typ mediabox+/wifi PremiumBox+ (w przypadku, gdy Abonent nie korzysta z najmu Sprzętu typ mediabox+/wifi PremiumBox+) 199 zł Jednorazowa Opłata Aktywacyjna Sprzęt typ mediabox+/wifi PremiumBox+ (w przypadku, gdy Abonent korzysta z najmu Sprzętu typ mediabox+/wifi PremiumBox+) 0 zł

4 Jednorazowa Opłata Aktywacyjna Zestaw Antenowy Premium Usługi okres oznaczony Umowy liczony w miesiącach Okres gwarantowanego korzystania z Pakietu Comfort+ Okres gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowych Okres gwarantowanego korzystania z Kolekcji VOD+ Okres gwarantowanego korzystania z Usługi nc+ go TV Okres gwarantowanego korzystania z Kolekcji płatnych nc+go TV do końca 24 miesiąca w przypadku zawarcia Umowy, o którym mowa w Miesiąc Rozdziale I ust. 6 pkt 1 Aktywacji do końca 23 miesiąca w przypadku zawarcia Umowy, o którym mowa w Rozdziale I ust. 6 pkt 2 Pakiet Comfort+ Opcje dodatkowe: Multi+ Extra+ Premium Sport&Film HBO Cinemax Filmbox History HD H2 Adventure TV HD Sundance HD Noc Redlight HD usługa HBO GO Kolekcje VOD+: Prapremiery TVP Seriale+ fun VOD+ CANAL+ VOD Usługa nc+go TV Konto podstawowe Kolekcje płatne nc+ go TV: Seriale+ National Geographic Najlepsze TVP Kino Świat Dzieci Da Vinci Learning Extra AXN Now funvod+ net Hustler VOD HBO OD CANAL+ VOD 0 zł* lub 199,90 zł** 199,90 zł miesięcznie okres nieoznaczony Umowy 5 zgodnie z Cennikiem, Szczegółowymi Warunkami świadczenia Pakietu Comfort+ z dnia 22 grudnia 2014 r. dodatkowej Multi+ z dnia 22 grudnia 2014 r. dodatkowej Extra+ z dnia 22 grudnia 2014 r. 6 dodatkowej Premium Sport&Film z dnia 22 grudnia 2014 r. 2 dodatkowej HBO z dnia 22 grudnia 2014 r. dodatkowej Cinemax z dnia 22 grudnia 2014 r. dodatkowej Filmbox z dnia 22 grudnia 2014 r. 1,9 dodatkowej History HD z dnia 22 grudnia 2014 r. 1,9 dodatkowej H2 z dnia 22 grudnia 2014 r. 1,9 dodatkowej Adventure HD z dnia 22 grudnia 2014 r. 2,9 dodatkowej Sundance HD z dnia 22 grudnia 2014 r. 2 dodatkowej Noc z dnia 22 grudnia 2014 r. dodatkowej Redlight HD z dnia 22 grudnia 2014 r. zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami udostępniania usługi HBO GO z dnia 22 grudnia 2014 r. Prapremiery TVP z dnia 22 grudnia 2014 r. Seriale+ z dnia 22 grudnia 2014 r. funvod+ z dnia 22 grudnia 2014 r. 0 zł miesięcznie zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami korzystania z Kolekcji CANAL+ VOD z dnia 22 grudnia 2014 r. 1,9*** zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami udostępnienia usługi nc+go TV z dnia 22 grudnia 2014 r. go TV Seriale+ z dnia 22 grudnia 2014 r. 3 zł miesięcznie go TV National Geographic z dnia 22 grudnia 2014 r. 6 zł miesięcznie go TV Najlepsze TVP z dnia 22 grudnia 2014 r. 6 zł miesięcznie go TV Kino Świat z dnia 22 grudnia 2014 r. go TV Dzieci z dnia 22 grudnia 2014 r. go TV Da Vinci Learning Extra z dnia 22 grudnia 2014 r. go TV AXN Now z dnia 22 grudnia 2014 r. 1 zł

5 Najem Sprzętu typ mediabox+/ WiFi PremiumBox+ 0 zł* lub 5 zł** Czynsz najmu go TV funvod+ net z dnia 22 grudnia 2014 r. go TV Hustler VOD z dnia 22 grudnia 2014 r. go TV HBO OD z dnia 22 grudnia 2014 r. Czynsz najmu 20 zł*** miesięcznie *W przypadku zawarcia Umowy od drugiego do ostatniego dnia miesiąca Aktywacji **W przypadku zawarcia Umowy pierwszego dnia miesiąca Aktywacji ***Dostawca usług zastrzega sobie prawo do stosowania promocji i upustów odnośnie wskazanej Opłaty, w stosunku do poszczególnych grup Abonentów. Więcej w Biurze Obsługi Klienta.

Comfort+ Cinemax z Internetem 10 GB 24m

Comfort+ Cinemax z Internetem 10 GB 24m Warunki Promocji Comfort+ Cinemax z Internetem 10 GB 24m Oferta ITI Neovision S.A. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI Neovision

Bardziej szczegółowo

Warunki Promocji Comfort+ Cinemax & Sport z Internetem 10 GB 24m

Warunki Promocji Comfort+ Cinemax & Sport z Internetem 10 GB 24m Warunki Promocji Comfort+ Cinemax & Sport z Internetem 10 GB 24m Oferta ITI Neovision S.A. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI

Bardziej szczegółowo

Universe+ HBO z telefonem 24m

Universe+ HBO z telefonem 24m Warunki Promocji Universe+ HBO z telefonem 24m Oferta ITI Neovision S.A. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI Neovision S.A. i usług

Bardziej szczegółowo

Warunki Promocji nc+ z Internetem 24m

Warunki Promocji nc+ z Internetem 24m Warunki Promocji nc+ z Internetem 24m Oferta ITI Neovision Sp. z o.o. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów K zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI Neovision Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m

Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m Warunki Promocji Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m Oferta ITI Neovision S.A. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI Neovision

Bardziej szczegółowo

Warunki Promocji Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m

Warunki Promocji Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m Warunki Promocji Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m Oferta ITI Neovision S.A. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI Neovision

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROMOCJI Najlepsze filmy + Telefon + Internet Oferta ITI Neovision Sp. z o.o. we współpracy z Netia S.A.

WARUNKI PROMOCJI Najlepsze filmy + Telefon + Internet Oferta ITI Neovision Sp. z o.o. we współpracy z Netia S.A. WARUNKI PROMOCJI Najlepsze filmy + Telefon + Internet Oferta ITI Neovision Sp. z o.o. we współpracy z Netia S.A. Promocja gwarantuje: W zakresie usług ITI Neovision Sp. z o.o.: 1) dokonanie opłaty aktywacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Lato Świetlne z Internetem Plus

Regulamin i Cennik Promocji Lato Świetlne z Internetem Plus Regulamin i Cennik Promocji Lato Świetlne z Internetem Plus 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji. Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon

Regulamin i cennik Promocji. Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon Organizatorem promocji są: Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus z Internetem

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus z Internetem Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus z Internetem 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji KOLNET TV POWER

Regulamin i Cennik Promocji KOLNET TV POWER Regulamin i Cennik Promocji TV POWER I. Organizator Promocji sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mazańcowickiej (43-0 Czechowice-Dziedzice) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem Plus

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem Plus Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem Plus 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV+Internet

Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV+Internet Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV+Internet 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis EVIO EVIO Polska Łukaszem Wajs Operatorem lokalnym

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis EVIO EVIO Polska Łukaszem Wajs Operatorem lokalnym Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą XLTE Taniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus 1. Organizatorem promocji są: Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji. Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis

Regulamin i cennik Promocji. Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA tylko SIM DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warunków Promocji: NC+ TELEFON 10GB TV W KIESZENI RODZINNA (MNP z TV) 24m (09/17)

Regulamin Warunków Promocji: NC+ TELEFON 10GB TV W KIESZENI RODZINNA (MNP z TV) 24m (09/17) Regulamin Warunków Promocji: NC+ TELEFON 10GB TV W KIESZENI RODZINNA (MNP z TV) 24m (09/17) 1. Organizator Promocji: ITI Neovision S.A. (Dostawca usług). 2. Nazwa Promocji: NC+ TELEFON 10GB TV W KIESZENI

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1262 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw XLTE (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw XLTE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2191 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ X Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej pod nazwą X

Bardziej szczegółowo

ANEKS AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY

ANEKS AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY ANEKS AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY Operator CYFRY+ przygotował dla Abonentów specjalną ofertę promocyjną pod nazwą GOTÓWKA Z GÓRY, polegającą na zaoferowaniu Abonentom promocyjnych warunków Umowy, określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Świetlny Wybór: MINI i SMART

Regulamin i cennik Promocji Świetlny Wybór: MINI i SMART Regulamin i cennik Promocji Świetlny Wybór: MINI i SMART Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV + Internet

Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV + Internet Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV + Internet 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw Komfort

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. Promocja gwarantuje:

WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. Promocja gwarantuje: WARUNKI PROMOCJI Telefon + Internet +Telewizja Oferta Netia SA we współpracy z ITI Neovision Sp. z o.o. W zakresie usług Netii SA: Promocja gwarantuje: 1) obniŝoną opłatę za aktywację Usługi Internetowej

Bardziej szczegółowo

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat- Świąteczna Promocja II 2011 D2D z dnia roku Część Ogólna

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat- Świąteczna Promocja II 2011 D2D z dnia roku Część Ogólna Centrum Obsługi Klienta 801 08 08 08, 222 127 222 lub 699 00 2222 (opłata wg taryfy operatora) www.cyfrowypolsat.pl Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat- Świąteczna Promocja II 2011 D2D z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus na 3 miesiące gratis

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus na 3 miesiące gratis Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus na 3 miesiące gratis 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ANEKS. AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY

ANEKS. AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY ANEKS. AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY Operator CYFRY+ przygotował dla Abonentów specjalną ofertę promocyjną pod nazwą GOTÓWKA Z GÓRY polegającą na zaoferowaniu Abonentom promocyjnych warunków Umowy, określonych

Bardziej szczegółowo

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST z dnia 23.05.2013 roku Część Ogólna

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST z dnia 23.05.2013 roku Część Ogólna Centrum Obsługi Klienta 801 08 08 08, 222 127 222 lub 699 00 2222 (opłata wg taryfy operatora) www.cyfrowypolsat.pl Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST z dnia 23.05.2013 roku Część

Bardziej szczegółowo

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2012 Zima ST z dnia 05.03.2013 roku Część Ogólna

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2012 Zima ST z dnia 05.03.2013 roku Część Ogólna Centrum Obsługi Klienta 801 08 08 08, 222 127 222 lub 699 00 2222 (opłata wg taryfy operatora) www.cyfrowypolsat.pl Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2012 Zima ST z dnia 05.03.2013 roku Część

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Jeszcze Świetlniej Plus dla usług TV+Internet

Regulamin i cennik Promocji Jeszcze Świetlniej Plus dla usług TV+Internet Regulamin i cennik Promocji Jeszcze Świetlniej Plus dla usług TV+Internet Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ocean możliwości Strona 1 z 5

Regulamin promocji Ocean możliwości Strona 1 z 5 Regulamin promocji Ocean możliwości Strona 1 z 5 Regulamin promocji Ocean możliwości. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji Ocean możliwości, zwanej dalej Promocją jest Telefonia DIALOG S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Multioferta

Regulamin Promocji Multioferta Regulamin Promocji Multioferta 2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. obowiązuje od 26 czerwca 2012 r. do 30 września 2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Multioferta 2012 z

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Świetlne Święta Plus

Regulamin i cennik Promocji Świetlne Święta Plus Regulamin i cennik Promocji Świetlne Święta Plus 1. Organizatorem promocji Świetlne Święta Plus są: EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-708, ul. Chopina 4, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Zima z dnia roku Część Ogólna

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Zima z dnia roku Część Ogólna Centrum Obsługi Klienta 801 08 08 08, 222 127 222 lub 699 00 2222 (opłata wg taryfy operatora) www.cyfrowypolsat.pl Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Zima z dnia 20.05.2013 roku Część

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Internet dla Każdego K z dnia 1 marca 2012 r. obowiązuje od 01.03.2012.2012 r. do 30.06.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Internet dla każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FIBRA MEDIA (dotyczy usługi INTERNET + TV HD)

REGULAMIN PROMOCJI FIBRA MEDIA (dotyczy usługi INTERNET + TV HD) REGULAMIN PROMOCJI FIBRA MEDIA (dotyczy INTERNET + TV HD) 1. Organizatorem promocji jest firma ITALNET Sebastian Hazlik z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwoleńskiej 16A, zwana dalej Operatorem. 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 2173 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Kod promocji: 2173 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Kod promocji: 2173 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWY NET 3 DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem Oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WYPRÓBUJ HBO GO PAKIET DANYCH ( Regulamin ) wersja z dnia 23/12/2016 r.

REGULAMIN PROMOCJI WYPRÓBUJ HBO GO PAKIET DANYCH ( Regulamin ) wersja z dnia 23/12/2016 r. REGULAMIN PROMOCJI WYPRÓBUJ HBO GO PAKIET ( Regulamin ) wersja z dnia 23/12/2016 r. Postanowienia ogólne 1. Promocja Wypróbuj HBO GO pakiet danych ( Promocja ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Dobrana paczka technologia FTTH

Regulamin promocji Dobrana paczka technologia FTTH Regulamin promocji Dobrana paczka technologia FTTH I. Organizator promocji Organizatorem promocji jest INTROLAN Marzenna Barbara Bronakowska z siedzibą Mazowiecka 1/29 18-400 Łomża II. Udział w promocji

Bardziej szczegółowo

Opłata instalacyjna Opłata w promocji Opłata bez promocji Ulga w promocji 0 PLN 99 PLN 99 PLN. VLNet + VLTv 0 PLN 458 PLN 458 PLN

Opłata instalacyjna Opłata w promocji Opłata bez promocji Ulga w promocji 0 PLN 99 PLN 99 PLN. VLNet + VLTv 0 PLN 458 PLN 458 PLN Regulamin promocji Podgrzewamy atmosferę Dwupak 1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki świadczenia usługi dostępu do sieci Internet i VLTv i/lub VLTel i/lun TOYAmobilna jako usługi pakietowej uczestnikowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Dobrana paczka technologia Ethernet

Regulamin promocji Dobrana paczka technologia Ethernet Regulamin promocji Dobrana paczka technologia Ethernet I. Organizator promocji Organizatorem promocji jest INTROLAN Marzenna Barbara Bronakowska z siedzibą Mazowiecka 1/29 18-400 Łomża II. Udział w promocji

Bardziej szczegółowo

Opłata instalacyjna Opłata w promocji Opłata bez promocji Ulga w promocji 0 PLN 99 PLN 99 PLN. VLNet + VLTv 0 PLN 458 PLN 458 PLN

Opłata instalacyjna Opłata w promocji Opłata bez promocji Ulga w promocji 0 PLN 99 PLN 99 PLN. VLNet + VLTv 0 PLN 458 PLN 458 PLN Regulamin promocji Podgrzewamy atmosferę Dwupak 1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki świadczenia usługi dostępu do sieci Internet i VLTv pakiet wygodny i/lub VLTel i/lun TOYAmobilna jako usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Bez Limitu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI E-sales Oferty Specjalne. 1 Czas trwania i Uczestnicy promocji. 2 Oferta i dodatkowe usługi

REGULAMIN PROMOCJI E-sales Oferty Specjalne. 1 Czas trwania i Uczestnicy promocji. 2 Oferta i dodatkowe usługi REGULAMIN PROMOCJI E-sales Oferty Specjalne 1. Promocja trwa od dnia 12.09.2015 do 31.12.2015 roku, przy czym oferty z 3 miesiącami za 10 zł są oferowane do 30.09.2015r. 2. Z promocji mogą skorzystać pełnoletnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia stycznia 20 roku do odwołania DEFINICJE. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ dostępnej w sieci sprzedaży Premium Mobile S.A. stosowany przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Internet dla Każdego obowiązuje od 26.06. .2012 r. lub do odwołania. 1 Zasady ogólne

Regulamin. Promocji Internet dla Każdego obowiązuje od 26.06. .2012 r. lub do odwołania. 1 Zasady ogólne Regulamin Promocji Internet dla Każdego K - Trafny Wybór z dnia 26 czerwca 2012 r. obowiązuje od 26.06.06.2012.2012 r. do 31.08.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocja jesienna xplay

Regulamin Promocja jesienna xplay Regulamin Promocja jesienna xplay I. Organizator promocji Organizatorem promocji jest INTROLAN Marzenna Barbara Bronakowska z siedzibą Mazowiecka 1/29 w Łomży, oraz SGT S.A. której siedzibą są Katowice,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja Jesienna

Regulamin Promocji Promocja Jesienna 1. Organizatorem promocji Promocja Jesienna jest Łukasz Wajs prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: CITYLAN z siedzibą w Wolsztynie (64-200) przy ul. Sturnego 8, NIP: 9231568136, REGON: 411496840

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pakiety 2013 Identyfikator promocji: 079/06/13

Regulamin Promocji Pakiety 2013 Identyfikator promocji: 079/06/13 1 [Definicje] 1. Organizator Promocji FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża z siedzibą przy ul. Zagrzebskiej 3, 51-206 Wrocław 2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

SHOWMAX W PLAY SHOWMAX W PLAY STRONA 1 Z 5

SHOWMAX W PLAY SHOWMAX W PLAY STRONA 1 Z 5 SHOWMAX W PLAY Niniejszy dokument składa się z następujących części: 1. Regulamin promocji: Showmax przez rok bez dodatkowych opłat w Play 2. Regulamin dodatkowy do "Regulaminu świadczenia usług Showmax

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Multioferta

Regulamin Promocji Multioferta Regulamin Promocji Multioferta z Nowym Cyfrowym Polsatem 2012 z dnia 07 lutego 2013 r. obowiązuje od 07 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Multioferta

Regulamin Promocji Multioferta Regulamin Promocji Multioferta z Nowym Cyfrowym Polsatem z dnia 17 stycznia 2012 r. obowiązuje od 17 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji

Bardziej szczegółowo

JZ2016/OFERTA STANDARDOWA DLA NOWYCH ABONENTÓW

JZ2016/OFERTA STANDARDOWA DLA NOWYCH ABONENTÓW Korzyści Promocji: Pierwszy pełny Okres Rozliczeniowy za 1 zł Obniżone Opłaty Abonamentowe w całym Okresie Obniżone Opłaty Jednorazowe Krótszy Okres Po Okresie Abonamentowa bez zmian I. Definicje Nowy

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne. 2 Opis Promocji

1 Zasady ogólne. 2 Opis Promocji Regulamin Promocji Internet dla Każdego K - Trafny Wybór z dnia 30 października 2012 r. obowiązuje od 30.10.10.2012.2012 r. do 31.12.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

I OFERTA PODSTAWOWA* dla Usługi Telewizji Cyfrowej:

I OFERTA PODSTAWOWA* dla Usługi Telewizji Cyfrowej: Cennik Usług Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń, działająca i świadcząca usługi telewizji kablowej, wykonująca działalność w formie spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn r.)

Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn r.) Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 S dla Firm Sklep Internetowy obowiązuje od 22 marca 2013 r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 S dla Firm Sklep Internetowy obowiązuje od 22 marca 2013 r. Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 Sklep Internetowy obowiązuje od 22 marca 2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjątkowe Pakiety Biznesowe (2015-2)

REGULAMIN PROMOCJI Wyjątkowe Pakiety Biznesowe (2015-2) II. TWOJE OPŁATY REGULAMIN PROMOCJI I. W PROMOCJI OTRZYMUJESZ Upusty na Usługę Internetową, Telewizyjną i Telefoniczną przez cały okres zobowiązania, Dodatkowe produkty w ramach oferty zintegrowanej przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Internet za grosz (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji Internet za grosz (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji Internet za grosz (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 1.08.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który

Bardziej szczegółowo

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko Regulamin promocji TrioPack HD 1. Organizatorem promocji jest NET-KONT@KT S.C. z siedzibą w Lipsku przy ulicy 1 Maja 18, zwany dalej operatorem. 2. Promocja trwa od 01.02.2015 do 30.04.2015. Operator zastrzega

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 28 maja 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z netbookiem"

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z netbookiem Regulamin promocji z netbookiem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z netbookiem, zwana dalej Promocją, jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA WSZYSTKO NA MAKSA OFERTA DLA ABONENÓW

PROMOCJA WSZYSTKO NA MAKSA OFERTA DLA ABONENÓW Korzyści Promocji: Rozszerzony w stosunku do posiadanego Pakietu zakres świadczenia Usług przez 2 (dwa) pełne y Rozliczeniowe bez dodatkowych opłat Pierwszy pełny Rozliczeniowy za 1 zł dla każdej z Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 14 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Promocji Internet dla Każdego.2012 r. lub do odwołania

Promocji Internet dla Każdego.2012 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Internet dla Każdego K - Trafny Wybór z dnia 23 kwietnia 2012 r. obowiązuje od 23.04.2012.2012 r. do 09.05.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pakiety WIOSNA 2017 Identyfikator promocji: 140/04/17

Regulamin Promocji Pakiety WIOSNA 2017 Identyfikator promocji: 140/04/17 1 [Definicje] 1. Organizator Promocji FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża z siedzibą przy ul. Zagrzebskiej 3, 51-206 Wrocław 2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania MAS/PDF74/0414 Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania Nowy telefon co 12 miesięcy (dalej: Promocja ) to promocja dostępna dla abonentów: zawierających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Multioferta

Regulamin Promocji Multioferta Regulamin Promocji Multioferta z Nowym Cyfrowym Polsatem Migracja z dnia 24 września 2012 r. obowiązuje od 24 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ obowiązuje od 18 lutego 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

ITI Neovision S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange

ITI Neovision S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange Regulamin Oferty wspólnej ITI Neovision S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange Rozdział I. Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto podanych dalej wyrazów lub zwrotów należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telewizyjnych

Umowa o świadczenie usług telewizyjnych Załącznik nr 3 do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa o świadczenie usług telewizyjnych Zawarta dnia...... roku, pomiędzy: Panem/Panią/Firmą:. Zamieszkanie/siedziba: Adres korespondencyjny:.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł) (Internet 8 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie"

Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie" obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja Everywhere z netbookiem w E-sklepie, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

JZ2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT

JZ2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT Korzyści Promocji: Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Po Okresie Zobowiązania Opłata Abonamentowa i Powiązana bez zmian Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Umowy o Abonament (zwanej dalej Umową ) oraz Regulaminu Umowy o Abonament (zwanym dalej Regulaminem )

ANEKS do Umowy o Abonament (zwanej dalej Umową ) oraz Regulaminu Umowy o Abonament (zwanym dalej Regulaminem ) ANEKS do Umowy o Abonament (zwanej dalej Umową ) oraz Regulaminu Umowy o Abonament (zwanym dalej Regulaminem ) CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z faktem wzbogacenia swojej oferty programowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny Regulamin promocji Więcej Minut w obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Tabela Opłaty instalacyjne i aktywacyjne. Opłaty instalacyjne i aktywacyjne neostrada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NO- WEGO NUMERU obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NO- WEGO NUMERU obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NO- WEGO NUMERU obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo