2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Adres pocztowy: UL. DĄBROWSKIEGO 10 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: STRZYŻÓW Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Jolanta Fąfara Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 20

2 Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 20

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Oprogramowanie specjalistyczne i wdrożenie, zakup sprzętu i integracja z PSIM na potrzeby projektu Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. 700-lecia 1 Kod NUTS: PL323 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 20

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiotem zamówienia jest budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), przez który Zamawiający rozumie zbiór programów komputerowych (Aplikacji) w tym: Oprogramowanie administracyjne i medyczne, Oprogramowanie do Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Oprogramowanie do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z Integracją z PSIM (Podkarpacki System Informacji Medycznej) wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą. Budowa ZSI będzie polegała w szczególności na dostawie sprzętu i oprogramowania dla potrzeb projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej zwanego dalej PSIM, wdrożenie oprogramowania i przeszkolenie personelu oraz integracja z PSIM. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Zakres: I.Zakup oprogramowania w ilości: Finanse Księgowość 2 moduły, Fakturowanie - 1, Obsługa kasy - 1, Obsługa windykacji - 1, Obsługa rachunku kosztów - 2, Kalkulacja kosztów procedur medycznych - 1, Wycena PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 20

5 kosztów leczenia - 1, Ewidencja wyposażenia - 1, Kadry - 1, Płace - 1, Wspomaganie budżetowania - 2, System Informowania Kierownictwa- 1, Apteka - 1, Apteczka oddziałowa - 6, Ruch chorych - 30, Obsługa zleceń - 15, Obsługa dokumentacji medycznej (open) - 1, Blok operacyjny - 2, Rozliczenia kontraktów z NFZ(open) - 1, Przychodnia Rejestracja oraz Gabinet lekarski - 15 (licencja płynna), Przychodnia Statystyka, Przychodnia Gabinet zabiegowy - 6, Rehabilitacja - 3, Pracownie diagnostyczne - 4, Zakażenia szpitalne - 1, Szpitalny Portal Informacyjny - 1, Ia. Oprogramowanie podlegające wymianie w przypadku składania oferty wariantowej bądź podlegające nadzorowi autorskiemu i obsłudze gwarancyjnej w przypadku oferty podstawowej: Moduł Finansowo Księgowy -2, Rachunek Kosztów -1, Rejestr Sprzedaży -1, Kadry -1, Płace -1, Grafiki -2, Gospodarka Magazynowo Materiałowa -1, Środki Trwałe -1, Obsługa Zamówień i Przetargów -1. II. Sprzęt komputerowy: Serwer główny (bazodanowy) udostępniający usługi katalogowe, pliki oraz bazy danych 1szt., Serwer zapasowy (domenowy)- zabezpieczający ciągłość działania systemu informatycznego w wypadku awarii serwera głównego 1 szt., Sieciowe systemy serwerowe dla 2 serwerów z licencją do obsługi 110 użytkowników, Silnik bazy danych szt.2, Oprogramowanie antywirusowe dla serwerów i stacji roboczych 110 lic, Stacje robocze wraz z monitorem i oprogramowaniem 83szt., Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne (małe) 10szt., Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne z faksem 2szt., Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe 1szt., Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne (duże) 2szt., Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne z faksem 1szt., Drukarka monochromatyczna sieciowa 16szt., Zasilacz awaryjny 1szt., Infomat 1szt., Zestaw do podpisu elektronicznego 9szt., Drukarka kodów kreskowych 1szt., Czytniki kodów paskowych 4szt., Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić instalację zakupionego sprzętu oraz konfigurację oprogramowania. III. Ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej: : System archiwizacji i dystrybucji PACS, Oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD, Radiologiczny System Informatyczny RIS, Biblioteka LTO, Serwer wraz z zasilaczem awaryjnym, Robot CD/DVD, IV. Oprogramowanie dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Rejestracja, Proces analityczny, Kontrola jakości, Statystyka i zestawienia, Dokumentacja systemu jakości, Moduł magazynowy- apteka. V. Integracja z Podkarpackim Systemem Informacji Medycznej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 29/07/2013 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 30/11/2013 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 20

6 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawcy, którzy przystąpią do przetargu obowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: zł (słownie: dwadzieścia pięć tys. zł.). Wadium należy złożyć najpóźniej w terminie składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Środki pieniężne należy wpłacić na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego o/rzeszów Pojęcie wpłacenie wadium należy rozumieć jako fakt wpłynięcia ww. sumy na konto Zamawiającego. 4. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub wręczyć Zamawiającemu przy składaniu oferty. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne na zasadach okreśłonych w projekcie umowy. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) Umowa cywilnoprawna. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania w trakcie postępowania. W takim przypadku zobowiązani są oni do dostarczenia dokumentu upoważniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania, określającego zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawców (załącznik nr 25). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym wymagane załączniki nr 8, 9 lub 9a, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 26 składa osobno każdy z Wykonawców. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 20

7 III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), załącznik nr 8, Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 9, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy załącznik 9a Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 10 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania składania ofert - załącznik nr 11 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 12; Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 13; Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 14; Dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA OD WYKONAWCY PRZEDSTAWIENIA W ODNIESIENIU DO TYCH PODMIOTÓW WW. DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i osoba mająca miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013r. Poz. 231) zamiast ww. załączników składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zamiast załącznika nr 9, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 20

8 całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zamiast załączników nr 10 i 11, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zamiast załącznika nr 13; d) zamiast załączników nr 12 i 14 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem z zachowaniem zastrzeżonych dla nich terminów. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania w trakcie postępowania. W takim przypadku zobowiązani są oni do dostarczenia dokumentu upoważniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania, określającego zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawców (załącznik nr 25). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym wymagane załączniki nr 8, 9 lub 9a, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 26 składa osobno każdy z Wykonawców. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) Ocena warunku na podstawie dokumentów: Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), - załącznik nr 1 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 5 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - załącznik nr 6 W tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej zł b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min zł III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków: 1) dotyczących wiedzy i doświadczenia na podstawie treści oświadczeń i dokumentów: I. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2) u.p.z.p. w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w sposób należyty potwierdzony stosownymi dokumentami (np.: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 20

9 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych art. referencjami): w tym zakresie warunkiem udziału w 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowaniu jest: (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - 1) Wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem załącznik nr 1 wszczęcia postępowania 2 podobnych inwestycji o nie Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń mniejszej kwocie niż zł brutto, a jeżeli okres okresowych lub ciągłych również wykonywanych, prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech co najmniej: lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli - jedno zamówienie polegające na budowie (tj. okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym dostawie i wdrożeniu) ZSI w szpitalu (tj. jednostce okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, opieki zdrowotnej prowadzącej działalność szpitalną) dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy przeznaczonej co najmniej dla 100 użytkowników, lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem obejmującej część szpitalną i administracyjną o dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane wartości zamówienia nie mniejszej niż zł należycie; Zamawiający żąda WSKAZANIA W brutto. WYKAZIE INFORMACJI O DOSTAWACH LUB - jedno zamówienie sprzęt w ramach jednego USŁUGACH NIEWYKONANYCH LUB WYKONANYCH zamówienia o wartości co najmniej zł brutto; NIENALEŻYCIE, w celu zweryfikowania rzetelności, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy w/w zamówienia te zostały wykonane należycie. załącznik nr 2, według formuły spełnia/ nie spełnia. 2) Wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem 2) dysponowania osobami podstawie treści złożonego wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia wykazu osób, które będą uczestniczyć (zał. nr 3) oraz działalności jest krótszy w tym okresie, należycie oświadczenia (zał. nr 4) co najmniej 95% zamówień wymienionych w wykazie dostaw lub usług. II. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób posiadającym kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 1) Minimum 1 kierownik projektu, posiadający: - co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, w tym co najmniej dwoma projektami informatycznymi w zakresie budowy i wdrożenia systemu infrastruktury informatycznej, z których jeden trwał co najmniej 6 miesięcy, - praktyczną wiedzę z zakresu metodyki PRINCE2, na poziomie Practitioner" lub kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem PMP (PMI) lub IPMA (na poziomie przynajmniej C) lub równoważnym w stosunku do metodyki PRINCE2; 2) Zespół ds. wdrożeń systemu informatycznego, w którego skład wchodzą: a) Koordynator ds. Wdrożeń systemów informatycznych posiadający: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów informatycznych na stanowisku koordynatora wdrożenia systemów informatycznych, - doświadczenie w zakresie koordynowania wdrożenia nie mniej niż 2 systemów informatycznych, dla co najmniej 100 użytkowników każdy, - doświadczenie w zakresie koordynowania i nadzorowania wdrożenia 2 projektów o wielkości nie mniejszej niż 600 tys. złotych każdy projekt, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 20

10 - doświadczenie w zakresie koordynowania wdrożenia nie mniej niż 2 projektów, które trwały co najmniej 6 miesięcy; b) Konsultanci ds. systemów medycznych 3 osobowy zespół, w którym każdy z członków posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu prac wdrożeniowych w zakresie budowy i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych, składających się z modułów medycznych opartych o relacyjną bazę danych, c) Konsultanci ds. systemów administracyjnych 2 osobowy zespół, w którym każdy z członków posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu prac wdrożeniowych w zakresie budowy i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych, składających się z modułów administracyjnych opartych o relacyjną bazę danych, d) Analityk medycznych systemów informatycznych 1 osoba, która posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie w wykonywaniu analiz względem dedykowanych medycznych systemów informatycznych opartych o relacyjną bazę danych, w tym udział w co najmniej 2 projektach, których przedmiotem było zaprojektowanie, budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego opartego o relacyjną bazę danych, e) Analityk administracyjnych systemów informatycznych 1 osoba, która posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie w wykonywaniu analiz względem dedykowanych administracyjnych systemów informatycznych opartych o relacyjną bazę danych, w tym udział, w co najmniej 2 projektach, których przedmiotem było zaprojektowanie, budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego opartego o relacyjną bazę danych; 3) Kierownik ds. Bezpieczeństwa odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem Systemu PSIM, posiadający : - certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie normą ISO (PN-ISO/ICE ) np. : CISA lub CISSP lub równoważnymi w stosunku do ISO 27001, - wiedzę w zakresie zarządzania usługami informatycznymi zgodnymi z metodyką ITILv2 potwierdzoną certyfikatem udziału w szkoleniu w obszarze ITILv2 lub równoważnym w stosunku do metodyki ITILv2; 4) Zespół ds. Sprzętu komputerowego, w którego skład wchodzą: a) Konsultant ds. wirtualizacji - posiadający: - certyfikat z obszaru wdrażania i obsługi technologii wirtualizacji zaproponowanej przez Wykonawcę, - co najmniej 3 - letnie doświadczenie w obszarze wdrażania technologii wirtualizacji, w tym udział, w co najmniej dwóch projektach z których każdy obejmował PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 20

11 konfigurację środowiska wirtualizacji z 2 serwerami fizycznymi, b) Konsultant ds. systemów operacyjnych posiadający: - certyfikat z obszaru wdrażania i obsługi zaproponowanych systemów operacyjnych dla serwerów i stacji roboczych, - co najmniej 3 - letnie doświadczenie w obszarze wdrażania systemów operacyjnych, w tym udział, w co najmniej dwóch projektach z których każdy obejmował konfigurację środowiska z 2 serwerami fizycznymi oraz 50 stacjami roboczymi, 5) Zespół ds. radiologii i ucyfrowienia - konsultanci ds. medycznego sprzętu komputerowego 2 osóby, z których każda posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konfiguracji medycznych urządzeń informatycznych, komputerowych oraz cyfrowych, w tym oprogramowania RIS/PACS. Każda z wyżej wymienionych osób powinna władać językiem polskim w mowie i piśmie. W innym przypadku Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę tłumacza dla osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę w/w funkcji w projekcie. Zamawiający nie żąda dla ww. osób przedłożenia stosownych certyfikatów. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 20

12 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców: albo Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga 1. Cena Funkcjonalności Gwarancja PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 20

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo