STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1

2 SPIS TRECI Wprowadzenie Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu transportu kolejowego do roku Misja i strategia oraz cele dla polskiego kolejnictwa Działania w zakresie zmiany społecznego odbioru kolei Cele strategiczne i narzdzia ich realizacji Grupa PKP Przedmiot działania PKP S.A Podatkowa grupa kapitałowa PKP Prywatyzacja spółek PKP PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Przedmiot działania PLK S.A Majtek PLK S.A Zakłady napraw infrastruktury Dworce i przystanki kolejowe Ceny usług PLK S.A System informacji zarzdczej PLK S.A Zatrzymanie tendencji ograniczania długoci sieci kolejowej w Polsce Inwestycje w sie kolejow Finansowanie budowy, modernizacji i eksploatacji skrzyowa linii kolejowych z drogami publicznymi Rozwój kolei duych prdkoci Powizania kapitałowe PLK S.A PKP Cargo S.A Przewozy regionalne Usamorzdowienie przewozów regionalnych Przewozy midzywojewódzkie Alternatywna obsługa przewozów regionalnych przez PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o PKP Intercity Wsparcie finansowania w zakresie przewozów midzynarodowych Zasady pomocy pastwa dla samorzdów w zakresie inwestycji taborowych dla przewozów pasaerskich Jednolity system taryfowy i koordynacja rozkładów jazdy w przewozach pasaerskich Gospodarka zasobami pracy Zakładane parametry finansowe wdroenia Strategii Finansowanie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej Finansowanie przewozów midzywojewódzkich i midzynarodowych Oddłuenie spółki PKP Przewozy Regionalne Obsługa zadłuenia zewntrznego PKP S.A Wykorzystanie rodków unijnych Harmonogram działa Rzdu do roku Zakres koniecznych prac legislacyjnych

3 Definicje i skróty Grupa PKP PGK PLK S.A. PKP S.A. PKP Cargo PKP PR PKP Intercity PO Ii PSP Rozporzdzenie o stawkach dostpu Program Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji PKP S.A., PLK S.A.i spółki z wikszociowym udziałem PKP S.A. podatkowa grupa kapitałowa PKP S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Polskie Koleje Pastwowe S.A. PKP Cargo S.A. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Intercity Sp. z o.o. Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko Podmioty Specjalnego Przeznaczenia Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dostpu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz.U. Nr 83, poz. 768) Program dalszej restrukturyzacji i prywatyzacji spółek Grupy PKP do 2006 r. Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Grupy PKP S.A. przyjta przez Rad Ministrów w dniu 22 lutego 2005 r. obejmujca lata Strategia Strategia dla transportu kolejowego do roku 2009 SRK Strategia rozwoju kraju TK Ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu ldowego Ustawa o restrukturyzacji Ustawa o transporcie kolejowym UTK Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu ldowego (Dz.U. Nr 267, poz. 2251) Ustawa z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe (Dz.U. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz.1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz i Nr 240, poz.2055, z 2003 r. Nr 6,poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz.959 i Nr 120, poz.1252 z 2005 Nr 157, poz.1315 i Nr 184 poz oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz.883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63) Urzd Transportu Kolejowego 3

4 Wprowadzenie Strategia dla transportu kolejowego do roku 2009 obejmuje szczególny okres w funkcjonowaniu i rozwoju polskiego kolejnictwa. Przeprowadzone dotychczas reformy miały stworzy podstawy funkcjonowania mechanizmów rynkowych na kolei. Wprowadzone na wzór innych sektorów gospodarczych, bez uwzgldnienia specyfiki brany kolejowej i przy braku dowiadcze w demonopolizacji i deregulacji kolei w innych krajach, doprowadziły do pewnych patologii, a przede wszystkim nie zapewniły oczekiwanej poprawy sprawnoci działania kolei w Polsce. Realizacja kolejowego procesu przewozowego została w niektórych przypadkach w sposób nienaturalny rozczłonkowana midzy wiele podmiotów gospodarczych, funkcjonujcych według prawa handlowego, a zarazem w warunkach monopolu naturalnego wobec siebie. Sprawia to, e niektóre podmioty, realizujce okrelone fragmenty procesu przewozowego, znalazły si w korzystniejszej pozycji rozliczeniowej, jako naturalni monopolici, inne uzalenione mocno od zewntrznych warunków funkcjonowania, nie s w stanie prawidłowo realizowa swoich zada. Zła kondycja przedsibiorstw Grupy PKP, w zestawieniu z decyzjami pełnej liberalizacji rynku kolejowych przewozów rzeczy i dostpu do infrastruktury kolejowej od 1 stycznia 2007r (a po roku 2010 take przewozu osób), wymaga podjcia i wprowadzenia odpowiednich instrumentów wsparcia funkcjonowania polskiego transportu kolejowego. Dotychczasowe kierunki działa w zakresie restrukturyzacji finansowej PKP S.A. miały na celu: sfinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, zamian zobowiza krótkoterminowych na długoterminowe, dofinansowanie spółki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., Przewozy kolej w Polsce realizowane s na podstawie udzielanej przez UTK licencji na wykonywanie przewozów osób, rzeczy i udostpnianie pojazdów trakcyjnych. Według stanu na dzie 22 grudnia 2005 roku, licencj na przewóz osób posiada 27 przewoników, na przewóz rzeczy 65 przewoników, za licencj na udostpnianie pojazdów trakcyjnych posiada 44 przewoników. 4

5 Funkcjonowanie przewoników towarowych jak i pasaerskich w Polsce realizowane jest z zachowaniem zasady równego dostpu do infrastruktury. Dotychczasowy przebieg działa restrukturyzacyjnych realizowanych w obrbie PKP oraz osignite rezultaty wskazuj, i zakres zmian w funkcjonowaniu PKP, wyznaczony przez: Ustaw z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe, Program dalszej restrukturyzacji i prywatyzacji spółek Grupy PKP do 2006 roku, przyjty przez Rad Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r., Strategi restrukturyzacji i prywatyzacji Grupy PKP S.A., przyjt przez Rad Ministrów w dniu 22 lutego 2005 r. obejmujc lata , wyczerpał si w swojej formule. Powstałe w czerwcu 2001 r. spółki kolejowe zajmujce si przewozami i zarzdzaniem infrastruktur kolejow, które rozpoczły działalno w okresie wrzesie/padziernik 2001 r., nie doprowadziły do poprawy efektywnoci funkcjonowania kolei. Zadłuenie Grupy PKP wzrosło. Przyczyn takiego stanu mona upatrywa w fakcie, e dotychczasowe programy restrukturyzacji transportu kolejowego koncentrowały si na stworzeniu warunków do działania mechanizmów rynku i prywatyzacji wyodrbnionych czci PKP. Tego rodzaju działania nie przyniosły podanego rezultatu i nie doprowadziły do rozwoju polskiego kolejnictwa. Std wnioskowa naley, i zmianie naley podda dotychczasow koncepcj. Niniejszy dokument przedstawia strategiczne załoenia kształtowania instrumentów polityki Pastwa oraz sposoby i zakres rekonstrukcji narzdzi organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych, które naley wypracowa i wdroy w polskim systemie transportu kolejowego. Schemat na rys. 1 ilustruje przedmiot i zakres merytoryczny niniejszej strategii w relacji do działa i rodków jakie zostały ju podjte i bd podejmowane w odniesieniu do polskiego transportu, w tym i transportu kolejowego. Naley jednoznacznie podkreli, e niniejsza strategia nie zastpuje i nie wypełnia swoj treci tych wszystkich funkcji, które bd realizowane czy to poprzez Master Plan dla polskiego kolejnictwa przygotowywany w perspektywie do roku 2030, czy te poprzez biznes plany poszczególnych podmiotów gospodarczych. Strategia nie zastpuje funkcji zwizanych zwłaszcza z biecym działaniem 5

6 kolejowych podmiotów gospodarczych, poniewa jest to zadanie przynalene poszczególnym zarzdom firm i organom nadzorczym. W odniesieniu do tych elementów systemu transportu kolejowego, do których strategia nie nawizuje wprost, nie naley przyjmowa, e s one mniej wane, nieistotne. Wrcz przeciwnie. Jednak w ich funkcjonowaniu nie dostrzega si na obecnym etapie koniecznoci istotnych zmian. Rys. 1 Główne cele i narzdzia Strategii MASTER PLAN TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO ROKU 2030 SZCZEGÓLOWE PROJEKTY I PROGRAMY DZIALAN RESTRUKTURYZACYJNYCH STRATEGIA DLA TRANSORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 R. BIZNES PLANY SPÓLEK GRUPY PKP Cele strategiczne: Ochrona miejsc pracy Wzrost efektywnosci Podnoszenie poziomu jakosci swiadczonych uslug GLÓWNE NARZEDZIA: PODATKOWA GRUPA KAPITALOWA NOWE FUNKCJE POLSKICH LINII KOLEJ. oraz: wdrozenie kontrolingowych technik zarzadzania, Zapewnienie transparentnosci kosztów oddzielenie funkcji utrzymaniowych od inwestycyjnych ODDLUZENIE KOLEJNICTWA PRYWATYZACJA USAMORZADOWIENIE KOLEI REGIONALNYCH RACJONALZACJA SYSTEMU ORGANIZACJI I FINASOWANIA PRZEWOZÓW REGIONALNYCH, MIEDZYWOJEW. I MIEDZYNAROD. Najwazniejsze obszary regulacyjnej dzialalnosci panstwa w kolejnictwie: -Zatrzymanie niekorzystnego trendu zmniejszajacego sie udzialu kolei w obsludze zadan przewozowych, -Sfinalizowanie procesu restrukturyzacji finansowej i organizacyjno-prawnej grupy PKP, -Zapewnienie absorpcji srodków pomocowych. -Zapewnienie wlasciwego systemu wsparcia finansowego kolejnictwa w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury kolejowej. W niniejszej strategii zaprezentowano przede wszystkim kierunkowe zamierzenia działa, które przed ich praktycznym wdroeniem bd kadorazowo poddane szczegółowej analizie w postaci biznes planów lub projektów wykonawczych dla poszczególnych przedsiwzi. Złoony charakter zagadnie zwizanych z restrukturyzacj kolei, powodowa moe w przyszłoci potrzeb adaptacji niektórych rozwiza do powstajcych nowych uwarunkowa. Omawiana strategia to przede wszystkim plan działa w odniesieniu do polskiego kolejnictwa, który ma zapewni realizacj trzech celów: 1. Wzrost efektywnoci gospodarowania w sektorze kolejnictwa, 2. Sprzyjanie systematycznemu podnoszeniu jakoci obsługi uytkowników kolei, 3. Ochrona miejsc pracy. 6

7 Chodzi o tak formuł przekształce w pierwszych dwóch celach (jako podstawowych płaszczyznach walki konkurencyjnej na liberalnym rynku kolejowym), która w maksymalnie moliwym stopniu nie bdzie zmierzała do likwidacji miejsc pracy ale bdzie je racjonalizowa, stwarza nowe, w miejsce tych dla których funkcje zanikaj. W Ministerstwie Transportu i Budownictwa, niezalenie od Strategii i Master Planu trwaj prace nad trzema dokumentami planistycznymi, tj.: 1. Polityk transportow pastwa na lata (PTP) - wskazywa bdzie ona cele rozwojowe transportu, 2. Strategi rozwoju transportu na lata (SRT) (wyznaczy ona kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin transportu), 3. Programem operacyjnym Infrastruktura i rodowisko na lata (PO Ii). Dokumentem wiodcym (nadrzdnym) jest Strategia rozwoju kraju (SRK). Dokument ten zastpi Narodowy plan rozwoju na lata SRK bdzie okrela: główne kierunki rozwoju Polski, koordynacj polityki spójnoci z innymi politykami współfinansowanymi z funduszy unijnych, przestrzenie w których skoncentruje si wsparcie rodkami publicznymi, obszary na których skoncentruj si działania rzdu i innych instytucji publicznych. 31 stycznia br. Rada Ministrów zaakceptowała załoenia do opracowania Strategii rozwoju kraju W załoeniach tych uwzgldnia si zasad zrównowaonego rozwoju, polegajc na równorzdnym traktowaniu trzech podstawowych filarów: 1) gospodarczego, 2) społecznego, 3) rodowiskowego. Załoenia SRK okrelaj nastpujce priorytety: wzrost konkurencyjnoci i innowacyjnoci gospodarki, poprawa stanu infrastruktury podstawowej: społecznej i technicznej, 7

8 wzrostu zatrudnienia i podniesienia jego jakoci, budowa zintegrowanej wspólnoty, systemu bezpieczestwa i zasad współpracy, rozwój regionalny i podniesienie spójnoci terytorialnej kraju. Na podstawie Strategii rozwoju kraju opracowane zostan: 1. Narodowe strategiczne ramy odniesienia (NSRO), które s opracowywane na podstawie Strategicznych wytycznych Wspólnoty, 2. Programy operacyjne, 3. Rzdowe i samorzdowe programy rozwoju. Rada Ministrów 14 lutego b.r. zaakceptowała wstpny projekt dokumentu Narodowe strategiczne ramy odniesienia na lata (NSRO). Jest to dokument okrelajcy działania o charakterze rozwojowym jakie Rzd Polski zamierza podj w latach w zakresie: programowania stałego wzrostu gospodarczego, wzrostu konkurencyjnoci oraz wzrostu zatrudnienia, wykorzystujc rodki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci. NSRO bd realizowane przy pomocy 6 ciu programów operacyjnych oraz 16 regionalnych programów operacyjnych, zarzdzanych przez samorzdy poszczególnych województw. Program operacyjny Infrastruktura i rodowisko (PO Ii) zawiera bdzie list projektów, lub grup projektów, które bd mogły by współfinansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z Funduszu Spójnoci (FS). Zgodnie z projektem układu programów operacyjnych i priorytetów na lata (zaakceptowanym przez Rad Ministrów w dniu 24 stycznia 2006), w skład PO Infrastruktura i rodowisko, maj wej nastpujce priorytety rozwojowe: Transport miejski, Wsparcie rozwoju województw wschodniej Polski, Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Transeuropejskie sieci transportowe, Transport przyjazny dla rodowiska, Krajowe sieci transportowe, Infrastruktura rodowiskowa, 8

9 Ochrona rodowiska naturalnego, Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku, Bezpieczestwo energetyczne, Bezpieczestwo zdrowotne społeczestwa i poprawa efektywnoci systemu ochrony zdrowia. Prezentowana Strategia nawizuje do przedstawionych załoe albo w sposób bezporedni, albo tylko poredni, w tym sensie, e efekty przyjtych w strategii rozwiza bd współbiene z zarysowanymi kierunkami rozwojowymi. Strategia jest wic jednym z wielu narzdzi kształtowania i oddziaływania na polsk infrastruktur kolejow i kolejowych operatorów przewozowych. Rozwizania przyjte w Strategii musz umoliwia zarówno realizacj programu SRK, jak i by narzdziem realizacji tego programu. Jednak aby moliwe było właciwe oddziaływanie pastwa na sfer transportu kolejowego konieczne jest uporzdkowanie i zracjonalizowanie obecnego systemu kolejnictwa. Std te podstawowe elementy strategii zawarte w niniejszym dokumencie s zwizane z: długoterminowymi celami gospodarczymi dla transportu kolejowego, utrzymaniem niezalenego kapitałowo gospodarza narodowej sieci kolejowej, silniejsz integracj i koordynacj działa w Grupie PKP nie tylko w sferze techniki, technologii, organizacji, ale równie w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych, nowymi lub usprawniajcymi zasadami finansowania wybranych obszarów działalnoci kolejowej, dostosowaniem rozwiza regulacyjnych (w tym ustawowych) do przyjtych załoe strategicznych, polegajcych na nadaniu transportowi kolejowemu nalenej pozycji w gospodarce kraju. Niniejsze komponenty strategii wpisa si musz w rzeczywisto finansow Grupy PKP. Zewntrzne zadłuenie Grupy PKP przekroczy w roku 2006 poziom 6 mld zł. W zwizku z tym, kluczowym zagadnieniem zwizanym z realizacj niniejszej Strategii jest pomoc pastwa w oddłueniu Grupy PKP, a zwłaszcza spółki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. 9

10 Warunkiem realizacji tego rodzaju działa jest jednak stworzenie nowych systemowych rozwiza zapewniajcych właciwe mechanizmy funkcjonowania kolejnictwa, tak aby zapobiegały pogłbianiu si deficytu finansowego, tak w samej Grupie PKP, jak i innych przedsibiorstwach operatorskich i zarzdzajcych infrastruktur. Cho przedstawione w niniejszej strategii rozwizania koncentruj si przede wszystkim na przeobraeniach przedsibiorstw Grupy PKP, to jednak projekty kształtowania relacji rynku usług kolejowych, wsparcia finansowego kolei przez rzd i samorzdy odnosz si do wszystkich operatorów działajcych w zakresie transportu kolejowego w Polsce oraz zarzdów infrastruktury kolejowej. 10

11 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu transportu kolejowego do roku Misja i strategia oraz cele dla polskiego kolejnictwa Transport kolejowy stanowi istotne ogniwo polskiego systemu transportowego. W transporcie kolejowym upatrywa naley realizatora celów gospodarczych, społecznych, a take ekologicznych, zwizanych z podan obsług potrzeb przewozowych. Transport kolejowy, w sposób szczególny predestynowany jest do urzeczywistnienia idei zrównowaonego rozwoju, zwłaszcza wobec uwarunkowa wynikajcych z procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej i nienaleytego stanu polskiej sieci dróg kołowych. Std te, za strategiczne uznaje si te wszystkie działania, które pozwol przywróci właciw rol kolei w realizacji zarówno krajowych jak i midzynarodowych zada przewozowych. Proces podanej rewitalizacji kolei przebiega powinien z wykorzystaniem regulatorów ekonomicznych właciwych dla otwartej gospodarki rynkowej i akceptowanych przez podmioty rynku przewozowego, tj. usługobiorców, przedsibiorstwa kolejowe, samorzdy i pastwo. Misj rzdu w kształtowaniu polskiego transportu kolejowego jest podejmowanie przedsiwzi promujcych i aplikujcych rozwój transportu kolejowego w zakresie i tempie najbardziej odpowiednim do współczesnych wymogów społecznych i moliwoci gospodarczych kraju. Działanie takie doprowadzi ma do zapewnienia zrównowaonego rozwoju kolei zarówno w relacji wewntrznej jak i w stosunku do innych gałzi transportu, a take do zbudowania trwałych mechanizmów proefektywnociowych w podmiotach gospodarczych zajmujcych si transportem kolejowym. Sformułowana w powyszy sposób misja wynika w bezporedni sposób z idei zrównowaonego rozwoju kraju i przekłada si w trzy zasadnicze kierunki działa rzdu, tj.: 1. Ochrona miejsc pracy w sferze polskiego kolejnictwa, 2. Zapewnienie efektywnoci, gospodarnoci i skutecznoci działania, 3. Podnoszenie jakoci wiadczonych usług i obsługi klientów. 11

12 Pierwszy kierunek działa ma bezporedni wymiar społeczny i wynika z programowego załoenia, e rzd pragnie podnosi efektywno gospodarowania w sektorze kolejowym nie prost drog zmniejszania kosztów zatrudnienia, lecz stawia ostre wymagania menedmentowi firm kolejowych szukania oszczdnoci kosztowych tkwicych w wielu innych i w głbszych pokładach nieracjonalnego dzisiaj działania oraz szukania nowych ródeł przychodów: lepszej obsłudze rynku usług kolejowych, poszerzaniu oferty o nowe rodzaje i standardy usług. Cel drugi i trzeci zwizany jest bezporednio z wyznaczeniem głównych płaszczyzn na których powinna rozgrywa si konkurencja polskich firm kolejowych z firmami innych krajów, w zwizku z liberalizacj rynków kolejowych. Pomidzy osi efektywnoci (cicia kosztów i/lub zwikszania przychodów) a osi podnoszenia jakoci, znajduje si cały obszar działa do zastosowania przez zarzdy firm kolejowych, do poszukiwania i wykorzystywania których przyczynia si maj rozwizania niniejszej Strategii. Okrelone w ten sposób kierunkowe cele osiga si bdzie przy pomocy całego spektrum narzdzi właciwych gospodarce rynkowej, przy wykorzystaniu dowiadczenia w restrukturyzacji kolei krajów starej unii. Chodzi wic o zbudowanie takich mechanizmów organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych i instytucjonalnych, które doprowadz w cigu najbliszych lat do właciwego ukształtowania podmiotów gospodarczych zajmujcych si wiadczeniem kolejowych usług przewozowych w formule jak najbardziej zblionej do tej, która wypełnia bdzie nastpujce postulaty: 1) sprzyja bdzie skutecznemu i efektywnemu funkcjonowaniu kolejnictwa w naszym kraju, 2) zapewnia bdzie transparentno podmiotów wiadczcych dotowane i wspomagane rodkami budetowymi usługi kolejowe, 3) umoliwia bdzie absorpcj rodków pomocowych, 4) dostosowywa bdzie potencjał zdolnoci przewozowej, tak pod wzgldem iloci jak i jakoci do oczekiwa społecznych, zarówno w perspektywie długookresowej jak i krótkookresowej, 5) stwarza bdzie warunki do walki konkurencyjnej na zliberalizowanym rynku kolejowym, 12

13 6) chroni bdzie miejsca pracy, a dalsz konieczn redukcj kosztów zatrudnienia pozwoli prowadzi w sposób i tempie odpowiednim do rozwoju postpu technicznego i organizacyjnego w polskim kolejnictwie, wykorzystujc w midzyczasie odejcia naturalne, przekwalifikowania, migracje, 7) pozwala bdzie na restrukturyzacj zadłuenia Grupy PKP siłami własnymi jak i poprzez oddłuenie przez budet pastwa, 8) tworzy bdzie warunki do spokoju społecznego w Grupie PKP, 9) pozwala bdzie na realizacj strategii zrównowaonego rozwoju. W ramach tak zdefiniowanej misji, podejmie si działania w nastpujcych obszarach: 1. Dokoczenie alokacji majtku produkcyjnego do poszczególnych podmiotów gospodarczych, stosownie do realizowanych przez te podmioty podstawowych zada. Dotyczy to w szczególnoci gospodarza narodowej infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 2. Przejcie przez pastwo funkcji koordynacji działa w zakresie rozwoju sieci kolejowej, 3. Wzmocnienie funkcji włacicielskiej w ramach grupy kapitałowej PKP S.A. Podstawowym obszarem aktywnoci bdzie tu wzmocnienie nadzoru włacicielskiego oraz lepsza koordynacja przepływów finansowych, wspólnych przedsiwzi inwestycyjnych oraz zmian organizacyjnych. Niezbdnym warunkiem realizacji tego zakresu aktywnoci jest powołanie podatkowej grupy kapitałowej i wdroenie narzdzi, technik oraz metod zarzdzania holdingowego, 4. Koordynacja wydatków na transport kolejowy realizowanych ze ródeł zewntrznych. Podstawowym zadaniem rzdu bdzie okrelanie zakresu, poziomu i procedur realizacji wsparcia finansowego ze rodków publicznych i pomocowych dla podmiotów i procesów rynku kolejowego. Odbywa si to moe wyłcznie w warunkach odpowiedniego programowania rozwoju i funkcjonowania transportu kolejowego na szczeblu ogólnokrajowym, 5. Zbudowanie racjonalnych mechanizmów funkcjonowania i wsparcia finansowego w zakresie przewozów regionalnych, przewozów 13

14 midzywojewódzkich, przewozów midzynarodowych (zwłaszcza objtych porozumieniami i umowami midzynarodowymi) oraz zakupów taborowych realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego, 6. Kształtowanie integracji polskiego systemu transportu kolejowego z systemem transportowym Unii Europejskiej. W tym obszarze zostan podjte działania majce na celu wdroenie postanowie II pakietu kolejowego Unii Europejskiej, przewidujcych harmonizacj bezpieczestwa i interoperacyjno, liberalizacj rynków przewozów towarowych (od 2007 r.) oraz podjte zostan działania w zakresie wdroenia III pakietu kolejowego, zwizanego z liberalizacj rynku midzynarodowych przewozów pasaerskich. Istotn spraw dla całego procesu naprawy funkcjonowania podmiotów Grupy PKP jest restrukturyzacja finansowa. Zakłada si, e warunkiem podstawowym do rozwizania tego problemu jest przede wszystkim doprowadzenie do stabilizacji finansowej PKP S.A. i całej Grupy PKP. W tym celu, jako najistotniejsze działania na rok 2006 przewiduje si pełn realizacj obsługi zobowiza publicznoprawnych. Tego rodzaju działania i nowa sytuacja w podmiotach grupy PKP powinna stanowi przesłank do oddłuenia całej grupy przez budet pastwa. Majc z jednej strony zobowizania wynikajce z zaprezentowanej wczeniej misji kolejnictwa w kraju z drugiej za realne przemiany organizacyjno prawne oraz proefektywnociowe, a take oddłuenie kolejnictwa wraz z perspektyw pełnej absorpcji rodków unijnych, niniejszy dokument staje si jedyn racjonaln drog dla strategicznych działa pastwa Działania w zakresie zmiany społecznego odbioru kolei Lata zaniedba i próby marginalizacji transportu kolejowego w Polsce, doprowadziły do sytuacji w której ta gał transportu jest traktowana przez społeczestwo jako zło konieczne bdce jedynie znaczcym obcieniem podatników, niejako pełnicym rol pasoytnicz na rynkowym organizmie pastwa. Wpłynło to na brak społecznej akceptacji do przeznaczania niezbdnych rodków na finansowanie słuby publicznej wykonywanej przez transport kolejowy oraz rozwój infrastruktury kolejowej. Dlatego w obecnej sytuacji, kiedy zmienia si w 14

15 kraju optyka patrzenia na kolejnictwo, niezbdne s działania realizowane niejako w otoczeniu kolei, aby przełoyły si one w przyszłoci na znaczc popraw sytuacji społeczno ekonomicznej w transporcie kolejowym w Polsce. Chodzi tu o szczególny awans społeczny kolei, który jest niezbdny równie do poprawy wyników ekonomicznych kolejowych podmiotów gospodarczych. Działania w tym zakresie zostan skoncentrowane w trzech głównych obszarach: 1. Kampania informacyjna o charakterze proekologicznym, ukazujca niskie koszty społeczne transportu kolejowego w zestawieniu ze społecznymi kosztami transportu drogowego (w tym kosztami zanieczyszczenia powietrza, kongestii, wypadków, hałasu). Konieczna jest prezentacja nowoczesnych kolei funkcjonujcych w krajach Europy zachodniej oraz zalet korzystania z nowoczesnej kolei: prestiu, moliwoci wypoczynku, bezpieczestwa, oszczdnoci czasu, 2. Opracowanie i wdroenie programów edukacyjnych, majcych na celu ukazanie kolei jako nonika postpu technicznego i ekologicznego, bezpiecznego, posiadajcego klimat kulturowy, 3. Stworzenie warunków do przywrócenia, w zakresie adekwatnym do potrzeb, kolejowego szkolnictwa na poziomie szkoły redniej (profilowane licea kolejowe). Realizacja dwóch pierwszych kierunków działa moe nastpi ze znaczcym udziałem organizacji pozarzdowych, działajcych na polu rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Ostatni obszar działa bdzie moliwy do realizacji po konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi przedsibiorstwami kolejowymi. 15

16 2. Cele strategiczne i narzdzia ich realizacji 2.1 Grupa PKP Od 1999 r. były realizowane trzy programy restrukturyzacji transportu kolejowego. Kolejne programy kontynuowały procesy rozpoczte Ustaw z dnia 8 wrzenia 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji Przedsibiorstwa Pastwowego Polskie Koleje Pastwowe. Funkcjonowanie grupy kapitałowej PKP S.A. w okresie od wdroenia ustawy o restrukturyzacji kolei w Polsce do chwili obecnej nie rozwizało podstawowych problemów ekonomiczno - finansowych kolei, a zwłaszcza nie doprowadziło do: zatrzymania trendu spadku iloci przewozów rzeczy i osób, zmniejszenia skali zadłuenia zewntrznego PKP, rozładowania zatorów płatniczych wewntrz Grupy PKP, naleytego przygotowania spółek do procesu prywatyzacji, uregulowania spraw zwizanych z wyposaeniem w majtek spółek utworzonych na podstawie ustawy o restrukturyzacji, wyranego oddzielenia zarzdcy infrastruktury od działalnoci komercyjnej spółek kolejowych Przedmiot działania PKP S.A. Z punktu widzenia niniejszej strategii głównym zadaniem PKP S.A. bdzie: 1) przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej Grupy PKP poprzez: przygotowanie spółek Grupy do prywatyzacji (podniesienie wartoci spółek), zahamowanie zatorów płatniczych midzy spółkami kolejowymi, podniesienie efektywnoci gospodarowania w spółkach, ustabilizowanie zadłuenia Grupy PKP i zapewnienie biecej obsługi zadłuenia, biece zarzdzanie płynnoci w Grupie, 2) uregulowanie kwestii majtkowych (niezbdne dla urealnienia kosztów operacyjnych i okrelenia wielkoci kapitałów), 16

17 3) zarzdzanie budynkami dworcami i przystankami kolejowymi oraz infrastruktur wokół dworcow, 4) zarzdzanie majtkiem zbdnym, do czasu jego upłynnienia lub innego rodzaju zagospodarowania, 5) zarzdzanie procesami inwestycyjnymi w sferze infrastruktury kolejowej, 6) organizowanie i kierowanie pracami badawczo-rozwojowymi kolejnictwa z wykorzystaniem struktur midzynarodowej współpracy kolejowej, 7) zarzdzanie holdingiem, 8) wiadczenie usług w zakresie kolejowej medycyny pracy. Zarzdzanie holdingowe ma zapewni pełniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego spółek, przede wszystkim w zakresie usług informatycznych, telekomunikacyjnych, taborowych, energetycznych, itd. Holding nie bdzie ograniczał moliwoci funkcjonowania spółek zalenych na rynkach poza kolejowych. Wszystkie tego rodzaju działania prorynkowe i racjonalizacyjne prowadzi bd do zachowania (przy uwzgldnieniu naturalnych odej) liczby dotychczasowych miejsc pracy. Nie wyklucza si jednak procedur migracyjnych wewntrz Grupy PKP. Holder bdzie uzyskiwał przychody z nastpujcych ródeł: sprzeday zbdnego majtku (nastpi aktywizacja działa w zakresie sprzeday zbdnego majtku oraz mieszka kolejowych, powinno nastpi przyspieszenie w regulowaniu statusu prawnego nieruchomoci), sprzeday mniejszociowych pakietów udziałowych w spółkach, prywatyzacji (przychody z czciowej lub pełnej sprzeday spółek kolejowych nalecych do podatkowej grupy kapitałowej PKP S.A.), dywidend ze spółek podatkowej grupy kapitałowej PKP S.A., czynszów i opłat ze wiadczonych usług (np. kolejowej medycyny pracy, przychody z dzieraw pomieszcze i lokali, reklam), zarzdzania działalnoci inwestycyjn w infrastruktur kolejow, usług wiadczonych w zakresie prac rozwojowych i na potrzeby transportu szynowego, opłat z dzieraw majtku produkcyjnego (do czasu zakoczenia przemieszczania majtku z PKP S.A. do spółek kolejowych). 17

18 W odniesieniu do Zarzdu PKP SA oraz zarzdów spółek Grupy PKP, rozpatrzy si moliwo wykorzystania kontraktów menederskich. Działanie to uzalenione jest od zakresu i kierunku modyfikacji ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujcych niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej kominow. Podstawowymi kryteriami zawieranych kontraktów na zarzdzanie spółkami bd dwie grupy celów finansowo ekonomicznych: wzrost wartoci rynkowej spółki oraz wzrost efektywnoci gospodarowania Podatkowa grupa kapitałowa PKP Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) jest prawn form konsolidacji fiskalnej podmiotów prawa handlowego spełniajc warunki zapisane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. PGK mog tworzy co najmniej dwie spółki prawa handlowego majce osobowo prawn, tj. spółki akcyjne bd spółki z ograniczon odpowiedzialnoci, z siedzib na terytorium Polski, które zawarły umow o utworzeniu PGK zarejestrowan we właciwym urzdzie skarbowym. PGK nie jest nowym podmiotem gospodarczym. Grupy podatkowe tworzone s jako: Podatkowe grupy kapitałowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), Podatkowe grupy kapitałowe w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Przepisy polskie nie przewiduj moliwoci utworzenia podatkowej grupy kapitałowej w zakresie podatku od towarów i usług. Moliwo taka jest natomiast zawarta w art. 4 Szóstej Dyrektywy Rady Unii Europejskiej, z dnia 17 maja W przypadku, gdy z rónych wzgldów niemoliwe bdzie wprowadzenie zmian w ustawie o VAT pozwalajcych na utworzenie grupy podatkowej VATowskiej, wówczas aby zapobiec sytuacjom tworzenia si uciliwych zatorów płatniczych, zaburzajcych czsto płynno finansow spółek kolejowych, zostan podjte działania, majce na celu wprowadzenie usprawnie w rozliczaniu podatku VAT pomidzy firmami Grupy PKP. Dokona tego mona poprzez odpowiedni zmian ustawy Ordynacja podatkowa, w tym kierunku, aby za zgod organu podatkowego mona było wprowadzi rozliczenia VAT-u na zasadzie kompensowania w ramach PGK PKP VAT-u nalenego z VAT-em naliczonym. 18

19 W przypadku PGK utworzonej dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), status PGK uregulowany jest w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak podmioty nalece do Grupy PKP nie spełniaj zapisanych w ustawie warunków dla utworzenia PGK. Z uwagi na wany problem społeczny i ekonomiczno-gospodarczy, zwizany z restrukturyzacj polskiego kolejnictwa, konieczne bdzie wprowadzenie stosownych zmian w ustawie z dnia 8 wrzenia 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe, umoliwiajcych utworzenie CIT-owskiej podatkowej grupy kapitałowej PKP. Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej PKP poprawi warunki biecej obsługi zadłuenia PKP S.A., poprzez ograniczenie w skali całej grupy wysokoci płaconego podatku dochodowego, co wpłynie na popraw kondycji finansowej grupy PKP. Zrónicowana struktura dochodowoci poszczególnych spółek z grupy PKP ma charakter stały m.in. z uwagi na specyfik działalnoci niektórych spółek. Spółki takie jak PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska w Trójmiecie Sp. z o.o., czy Warszawka Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., wykonuj usługi o charakterze uytecznoci publicznej, w niepełnej wysokoci subsydiowane przez pastwo. Z kolei PKP CARGO S.A., PKP Energetyka sp. z o.o., realizujc inne funkcje w kolejowym procesie przewozowym, s dochodowe i odprowadzaj do budetu pastwa znaczce kwoty z tytułu podatku dochodowego. Tworzc PGK Grupa PKP bdzie mogła rozlicza si z podatku CIT wynikowo, odprowadzajc podatek w zalenoci od wyniku całej grupy. Niewtpliw korzyci wynikajc z utworzenia podatkowej grupy kapitałowej PKP bdzie równie moliwo kształtowania kosztów i przychodów w poszczególnych spółkach poprzez stosowanie cen transferowych, co jest konieczne w obecnym przejciowym okresie, przed osigniciem zakładanych celów restrukturyzacji grupy PKP. Spółki tworzce tak grup mogłyby swobodnie kształtowa wzajemne rozliczenia bez ryzyka oszacowania dochodów przez organy podatkowe. Narzdzie w postaci podatkowej grupy kapitałowej PKP S.A. przyczyni si do skutecznej i bardziej racjonalnej regulacji stanu prawnego majtku PKP S.A. PGK posłuy bowiem do przeprowadzenia właciwej alokacji majtku produkcyjnego pomidzy spółkami Grupy PKP. Głównym kryterium alokacji pozostanie niezbdno 19

20 danego składnika majtkowego do realizacji podstawowego zakresu działalnoci danego podmiotu gospodarczego. Szczegółowe zasady funkcjonowania Grupy PKP w formule PGK s przedmiotem szczegółowych analiz i projekcji, tak od strony realnoci jak i od strony skutecznoci wykorzystania tego narzdzia w racjonalizacji funkcjonowania kolei Prywatyzacja spółek PKP Procesy prywatyzacyjne obejm trzy rodzaje spółek nalecych do PKP S.A.: spółki które utworz podatkow grup kapitałow, spółki spoza podatkowej grupy kapitałowej PKP S.A., nalece do PKP S.A., spółki, których mniejszociowe udziały s w posiadaniu PKP S.A. Proces prywatyzacji spółek tworzcych PGK bdzie przeprowadzony po okresie przygotowawczym. Celem tego okresu bdzie podniesienie wartoci rynkowej spółek i dostosowanie mechanizmów zarzdzania wewntrz spółek do działania w warunkach rozwinitego rynku przewozów kolejowych. Prywatyzacja powinna dokonywa si przede wszystkim, poprzez sprzeda akcji na regulowanych rynkach kapitałowych oraz poprzez sprzeda udziałów, z uwzgldnieniem indywidualnych warunków sprzeday, takich jak: moliwo dofinansowania, zapewnienie rozwoju ze strony inwestora, zachowanie i ewentualny wzrost poziomu zatrudnienia, poszerzenie rynków zbytu, zwikszenie oferty usług, poprawa jakoci wiadczonych usług przewozowych itp. Przewiduje si, e w pierwszej kolejnoci na regulowany rynek kapitałowy mog by wprowadzone spółki PKP Intercity i PKP Cargo. Sprzeda spółek nie wchodzcych w skład podatkowej grupy kapitałowej PKP, a bdcych w posiadaniu PKP S.A. bdzie dokonywana po analizie szans rozwojowych tych podmiotów. Mniejszociowe pakiety akcji i udziałów bd sprzedawane w zalenoci od potrzeb finansowych PKP S.A. Generaln zasad, któr kierowa si bdzie PKP S.A. w zarzdzaniu portfelem własnociowym bdzie strategia zmniejszania liczby spółek, w których PKP S.A. posiada lub bdzie posiadała mniejszociowe udziały. 20

MINISTERSTWO TRANSPORTU STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2013

MINISTERSTWO TRANSPORTU STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2013 Warszawa, kwiecie 2007 SPIS TRECI SPIS TRECI... 2 Wprowadzenie... 4 1 Kierunki polityki transportowej rzdu w zakresie transportu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W celu realizacji Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013, jest niezbdne dokoczenie procesu wyposaania spółek, które PKP SA utworzyła na podstawie ustawy z dnia 8 wrzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA RESTRUKTURYZACJI I PRYWATYZACJI GRUPY PKP S.A. przyjta przez Rad Ministrów w dniu 22 lutego 2005 r.

STRATEGIA RESTRUKTURYZACJI I PRYWATYZACJI GRUPY PKP S.A. przyjta przez Rad Ministrów w dniu 22 lutego 2005 r. STRATEGIA RESTRUKTURYZACJI I PRYWATYZACJI GRUPY PKP S.A. przyjta przez Rad Ministrów w dniu 22 lutego 2005 r. Spis treci 1. Wprowadzenie 4 2. Podstawowe załoenia polityki transportowej Pastwa 5 3. Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe PROJEKT USTAWA z dnia...2005 o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r.

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r. Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl Wisła 5-7.09 2007 r. Słuba Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje w realnej rzeczywistoci, ukształtowanej

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URZDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2006 2013

STRATEGIA URZDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2006 2013 STRATEGIA URZDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2006 2013 Warszawa, maj 2006 Załoenia przyjte przy konstruowaniu Strategii Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: horyzont

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1 ISL, Shipping Statistics 2001.

1 ISL, Shipping Statistics 2001. 1 UZASADNIENIE Wstp Celem ustawy jest wprowadzenie w Polsce instytucji podatku tonaowego, majc na wzgldzie potrzeb dostosowania warunków działania armatorów krajowych do warunków działania armatorów pastw

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały Zarzdu Banku BPH S.A. Nr 20/2007

Załcznik do Uchwały Zarzdu Banku BPH S.A. Nr 20/2007 Sprawozdanie Zarzdu Banku BPH S.A. uzasadniajce podział Banku BPH S.A. przez przeniesienie czci majtku Banku BPH S.A. w postaci zorganizowanej czci przedsibiorstwa na Bank Pekao S.A., sporzdzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO GEOLOGICZNE BUDOWNICTWA WODNEGO HYDROGEO w Krakowie

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO GEOLOGICZNE BUDOWNICTWA WODNEGO HYDROGEO w Krakowie SP.III.DD.0935-11-04 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: przeprowadzonej: przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Projekt z 16 lutego Ustawa z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady kształtowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Lustracja: tel./fax (0-22) 828-65-23

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 215/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 padziernika 2008 roku

Uchwała Nr 215/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 padziernika 2008 roku Uchwała Nr 215/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 padziernika 2008 roku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie porczenia zobowizania wynikajcego z obligacji emitowanych przez Agencj

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 26.04.2006 r.

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Województwo mazowieckie było pierwszym województwem w Polsce, w którym okrelone zostały programy ochrony powietrza. Sze rozporzdze Wojewody Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu na klasyfikacj projektu pod ktem długu i deficytu sektora publicznego 5. 2.5 Trwało projektu Projekty ppp s

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX. Sektor finansów publicznych. 1. Kształt sektora finansów publicznych

Rozdział IX. Sektor finansów publicznych. 1. Kształt sektora finansów publicznych Rozdział IX Sektor finansów publicznych 1. Kształt sektora finansów publicznych Trwały rozwój gospodarczy wymaga stabilnych i zdrowych finansów publicznych. Finanse publiczne s z jednej strony odbiciem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Urzd przyjazny obywatelom Kodeks Etyki Pracy w Urzdzie zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Warszawa 2006 1. Wprowadzenie Potrzeba opracowania i wdroenia w Urzdzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny

Wprowadzenie. Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny Noworól Aleksander Wprowadzenie! "#$% &'#( $( )"*"*# +,$"-)*.,.( / "#!/!#''*)"' * )", #-)* #),.0, # & 1 #2*$#",. -! $/!/#)* $ #".$* "*$.,( #'*223.*( 4 5 06$",( )2( /. $!7"*"$' (!2/"#!/!#''*)"'$ 2.*-$*#)*4*"*.,..#"$*

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

5.5. Szczegółowa analiza rekomendowanego wariantu realizacji Inwestycji w ramach PPP

5.5. Szczegółowa analiza rekomendowanego wariantu realizacji Inwestycji w ramach PPP 5.5. Szczegółowa analiza rekomendowanego wariantu realizacji Inwestycji w ramach PPP 5.5.1.Beneficjent Jak wskazano w pkt. 4.5.1. zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIi beneficjentami

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo