2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe (Dyrektywa 2004/17/WE) Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: PGNiG TERMIKA SA Adres pocztowy: ul. Modlińska 15 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Krzysztof Motyka Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I ) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II ) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III ) I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych Sektor wodny Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 25

2 Inny: I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 2 / 25

3 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych: Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Elektrociepłownia Żerań, Warszawa, ul. Modlińska 15 Kod NUTS: PL127 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w Elektrociepłowni Żerań bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej w granicach od 420 MWe do 490 MWe netto i mocy cieplnej powyżej 250 MWt wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi. Głównymi elementami bloku gazowo-parowego będzie turbina gazowa, kocioł odzyskowy i turbina parowa. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz wykonanie usług takich, jak zaprojektowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 3 / 25

4 kogeneracyjnego bloku energetycznego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi, szkolenie personelu Zamawiającego oraz świadczenie wieloletniego serwisu wybranych urządzeń tego bloku. Okres wskazany w punkcie II.3) niniejszego ogłoszenia ( Ogłoszenie ) jest szacunkowym okresem realizacji całego zamówienia, na który składa się okres realizacji inwestycji oraz okres serwisu wybranych urządzeń bloku trwający co najmniej 144 miesiące, ale nie krócej niż dwa pełne cykle remontowe tych urządzeń. Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia będzie określony przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ). II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych : Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EUR (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 4 / 25

5 Jest to zamówienie podlegające wznowieniu : tak nie Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i : (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji : Okres w miesiącach : 180 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 5 / 25

6 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Na etapie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wadium nie pobiera się. Wadium będzie wymagane na etapie złożenia oferty. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), przez Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty. Wymagania dotyczące formy, terminu oraz sposobu wniesienia wadium zostaną określone w treści SIWZ. Wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną określone w SIWZ. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze będą określone przez Zamawiającego w SIWZ III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda od tych Wykonawców umowy regulującej ich współpracę. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: 1. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim. 2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w oparciu o następujące systemy zarządzania: system zarządzania jakością w zakresie projektowania, dostaw, montażu i uruchamiania instalacji energetycznych zgodny z normą ISO 9001:2008 lub równoważną, system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2004 lub równoważną, system zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodny z normą ISO 18001:2004 lub równoważną, łącznie stosowanych jako zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o dostarczone przez Wykonawców dokumenty na zasadzie spełnia nie spełnia. Warunki udziału: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 6 / 25

7 O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zwanego dalej w treści Ogłoszenia "Wnioskiem"): a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp; b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1, ust. 2 i ust. 2a oraz art. 24b ust. 3 Ustawy Pzp. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczących: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - należy złożyć jedno wspólne oświadczenie podpisane przez wszystkich Wykonawców albo podpisane i złożone w imieniu wszystkich Wykonawców przez ustanowionego przez nich pełnomocnika albo każdy z Wykonawców złoży oświadczenie we własnym imieniu; - Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki według punktów a, b, c i d Oświadczenia. 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - należy złożyć jedno wspólne oświadczenie podpisane przez wszystkich Wykonawców, albo podpisane i złożone w imieniu wszystkich Wykonawców przez ustanowionego przez nich pełnomocnika albo każdy z Wykonawców złoży oświadczenie we własnym imieniu; - żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1, ust 2 i ust. 2a oraz art. 24b ust. 3 Ustawy Pzp. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 7 / 25

8 administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania Wniosków, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca. 8. Lista podmiotów należących do tej samej (co Wykonawca) grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z póżn.zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp w powiązaniu z art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy Wykonawca. 9. Dokumenty ujawniające zasadę reprezentacji Wykonawcy oraz wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w tym wszystkie niezbędne pełnomocnictwa (ogólne lub szczególne) do podpisania Wniosku (dokumentów tworzących Wniosek) lub do dokonywania innych czynności związanych z przygotowaniem Wniosku i z niniejszym postępowaniem, udzielone osobom fizycznym lub osobom prawnym. - Dokumenty ujawniające zasadę reprezentacji i wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy składa każdy Wykonawca (w tym Wykonawca zagraniczny), jeżeli zasada reprezentacji i wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu wymienionego w punkcie 3. powyżej. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni przedłożyć dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia Kontraktu w sprawie zamówienia publicznego. - Pełnomocnictwo składa ten Wykonawca, który pełnomocnictwa udziela. Treść każdego pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielenia dalszych pełnomocnictw. - Wszystkie pełnomocnictwa składane we Wniosku powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 10. UWAGI DLA WYKONAWCY ZAGRANICZNEGO: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając we Wniosku dokumenty wymienione powyżej w sekcji III.2 1) Ogłoszenia, stosuje zasady Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: w punkcie 3 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia (Aktualny odpis z właściwego rejestru), w punkcie 4 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia (Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego), punkcie 5 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia (Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) i w punkcie 7 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia (Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca podmiotów zbiorowych), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków (ad punkt 3 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia); b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków (ad punkt 4 i punkt 5 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia); c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków (ad punkt 7 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w punkcie 6 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia, składa zaświadczenie właściwego PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 8 / 25

9 organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w punktach i dotyczących wykonawcy zagranicznego, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenia Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odnośnie dokumentów wymienionych wyżej w punktach: a), c) i dotyczących Wykonawcy zagranicznego, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków, a oświadczenie Wykonawcy dotyczące dokumentów wymienionych wyżej w punkcie b) dotyczącym Wykonawcy zagranicznego, powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania poniższych wymogów udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o dokumenty dostarczone przez Wykonawcę na zasadzie spełnia nie spełnia. Wymogi: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania Wniosków spełniają następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 1. posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN (słownie: trzysta milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie; 2. posiadają średnioroczne przychody z działalności operacyjnej, za okres trzech ostatnich lat obrotowych na poziomie nie niższym niż ,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, i dodatni wynik (zysk) z działalności operacyjnej w ostatnim zaudytowanym roku (finansowym). Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymogów: Ad 1. Informacja/Informacje z banku/banków lub spółdzielczej/spółdzielczych kasy/ kas oszczędnościowo kredytowej/kredytowych, potwierdzająca/potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN (słownie: trzysta milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie - PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 9 / 25

10 wystawiona/wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. Środki własne lub zdolności kredytowe sumują się, tzn. Wykonawca może przedstawić informacje o posiadanych własnych środkach finansowych lub zdolności kredytowej z różnych banków. Informacja powinna jednoznacznie wskazywać, czy Wykonawca posiada wymagane środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości odpowiadającej stawianym wymogom. Za prawidłowe będą uznawane informacje banków o następującej lub podobnej treści: Na prowadzonym przez bank rachunku Wykonawca posiada na dzień... środki finansowe w wysokości... lub Na dzień... Wykonawca posiada zdolność kredytową co najmniej w wysokości.... Jeżeli z uzasadnionej przyczyny, Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku. Ad 2. Sprawozdania finansowe Wykonawcy albo ich części, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, potwierdzające posiadanie średniorocznych przychodów z działalności operacyjnej na poziomie nie niższym niż ,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych) - za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to za ten okres oraz potwierdzające, że Wykonawca uzyskał dodatni wynik (zysk) z działalności operacyjnej w ostatnim zaudytowanym roku (finansowym). - W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Wykonawca przedstawi inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności, potwierdzające spełnianie powyższego warunku za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to za ten okres. - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny (zgodnie z art.26 ust.2c Ustawy Pzp) Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku. - Zamawiający do oceny przyjmie tylko przychody z działalności operacyjnej (z wyłączeniem przychodów finansowych oraz przychodów powstałych w wyniku zdarzeń gospodarczych nienależących do działalności statutowej). - Średnioroczny przychód z działalności operacyjnej to suma przychodów z działalności operacyjnej z PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 10 / 25

11 ostatnich trzech lat obrotowych podzielona przez 3, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to średnioroczny przychód z działalności operacyjnej to suma przychodów z działalności operacyjnej z tego okresu podzielona przez ilość lat odpowiadających temu okresowi - W przypadku, gdy Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, należy przedstawić jednostkowe sprawozdania finansowe Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania takich jednostkowych sprawozdań - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności, w wystarczający sposób potwierdzające spełnianie powyższego warunku przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie składających Wniosek wymogi określone w punkcie 1 i 2 będą spełnione, gdy spełniać je będzie jeden albo kilku albo łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania poniższych wymogów udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o dokumenty i oświadczenia dostarczone przez Wykonawcę na zasadzie spełnia nie spełnia. Wymogi: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: 1. wykażą się należytym wykonaniem na terenie państw członków GPA, przynajmniej 3 (trzech) zamówień, których zakres przedmiotowy obejmował łącznie: zaprojektowanie, dostawy, budowę, montaż i uruchomienie zakończone przyjęciem do eksploatacji bloku gazowo-parowego z turbozespołem gazowym o mocy minimum 240 MWe brutto w rozwiązaniach wielowałowych (multi-shaft) lub bloku gazowo-parowego, jednowałowego (single-shaft), o mocy minimum 400 MWe netto, przekazanych do eksploatacji w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie; 2. wykażą się należytym wykonaniem, przynajmniej 3 (trzech) zamówień, których zakres przedmiotowy obejmował łącznie: zaprojektowanie, wytworzenie i dostarczenie turbiny gazowej, o mocy minimum 240 MWe brutto, która została zainstalowana na terenie państw członków GPA w bloku gazowo-parowym w rozwiązaniach wielowałowych (multi-shaft) lub turbiny gazowej, która została zainstalowana na teranie państw członków GPA w bloku gazowo-parowym jednowałowym (single-shaft), o mocy bloku minimum 400 MWe netto, w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 11 / 25

12 okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie; 3. wykażą, że przez okres co najmniej 5 (pięciu) kolejnych lat przypadających w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie wykonali lub wykonują na terenie państw członków GPA co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na świadczeniu długoterminowego serwisu dla turbiny gazowej o mocy turbozespołu gazowego minimum 240 MWe brutto w rozwiązaniach wielowałowych (multi-shaft) bloku gazowo-parowego lub dla turbiny gazowej w układzie jednowałowym (single-shaft) w bloku gazowo-parowym o mocy minimum 400 MWe netto; 4. wykażą się posiadaniem wdrożonych i potwierdzonych certyfikatami wydanymi przez jednostki akredytowane, następujących systemów zarządzania: - system zarządzania jakością w zakresie projektowania, dostaw, montażu i uruchamiania instalacji energetycznych zgodny z normą ISO 9001:2008 lub równoważną, - system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2004 lub równoważną, - system zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodny z normą ISO 18001:2004 lub równoważną, Wykonawca może złożyć również równoważne certyfikaty wystawione przez niezależne podmioty zajmujące się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymogów: Ad 1. Wykonawca złoży wykaz zamówień spełniających wymóg określony w punkcie 1. powyżej, wykonanych w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie. W wykazie należy podać dla każdego zamówienia następujące informacje: - nazwę i dane teleadresowe użytkownika/właściciela bloku gazowo-parowego, - nazwę i dane teleadresowe zamawiającego, - nazwę i dane teleadresowe wykonawcy bloku gazowo-parowego, - miejsce wybudowania bloku gazowo-parowego (państwo, miasto, nazwa elektrowni lub elektrociepłowni), - zakres prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach zamówienia, - rodzaj rozwiązania bloku: jednowałowy/wielowałowy, - moc elektryczną netto bloku gazowo-parowego [MWe] oraz w przypadku rozwiązania wielowałowego (multi- PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 12 / 25

13 shaft) moc elektryczną brutto turbozespołu gazowego [MWe], - rodzaj gazu spalanego w bloku, - datę przekazania bloku gazowo-parowego do eksploatacji (dzień, miesiąc, rok). Ad 2. Wykonawca złoży wykaz zamówień spełniających wymóg określony w punkcie 2. powyżej, wykonanych w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie. W wykazie należy podać dla każdego zamówienia następujące informacje: - nazwę i dane teleadresowe użytkownika/właściciela turbiny gazowej, - nazwę i dane teleadresowe zamawiającego, - nazwę i dane teleadresowe wytwórcy turbiny gazowej, - miejsce zabudowania turbiny gazowej (państwo, miasto, nazwa elektrowni lub elektrociepłowni), - zakres prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach zamówienia, - moc elektryczną brutto turbozespołu w skład, którego wchodzi turbina gazowa[mwe], - rodzaj bloku gazowo-parowego, (multi-shaft/single shaft), w którym zabudowany jest turbozespół, o którym mowa powyżej, - rodzaj gazu spalanego w turbinie gazowej, - datę przekazania do eksploatacji turbiny gazowe (dzień, miesiąc, rok). Dla wykazania spełnienia wymogu określonego w punkcie 2. Wykonawca może uwzględnić turbiny gazowe objęte zakresem zamówień wskazanych dla potwierdzenia spełnienia wymogu określonego w punkcie 1, jeżeli wykonanie tych zamówień w zakresie turbin gazowych spełnia jednocześnie kryteria wymogu określonego w punkcie 2. Ad. 3. Wykonawca złoży wykaz zamówień spełniających wymóg określony w punkcie 3. powyżej, które wykonywał lub wykonuje przez okres co najmniej 5 (pięciu) kolejnych lat przypadających w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie. W wykazie należy podać dla każdego zamówienia następujące informacje: - nazwę i dane teleadresowe użytkownika/właściciela bloku gazowo-parowego lub turbiny gazowej, - nazwę i dane teleadresowe zamawiającego, - nazwę i dane teleadresowe wykonawcy serwisu turbiny gazowej, - lokalizację turbiny gazowej objętej przedmiotem umowy o wykonywanie długoterminowej umowy PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 13 / 25

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo