2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe (Dyrektywa 2004/17/WE) Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: PGNiG TERMIKA SA Adres pocztowy: ul. Modlińska 15 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Krzysztof Motyka Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I ) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II ) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III ) I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych Sektor wodny Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 25

2 Inny: I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 2 / 25

3 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych: Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Elektrociepłownia Żerań, Warszawa, ul. Modlińska 15 Kod NUTS: PL127 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w Elektrociepłowni Żerań bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej w granicach od 420 MWe do 490 MWe netto i mocy cieplnej powyżej 250 MWt wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi. Głównymi elementami bloku gazowo-parowego będzie turbina gazowa, kocioł odzyskowy i turbina parowa. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz wykonanie usług takich, jak zaprojektowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 3 / 25

4 kogeneracyjnego bloku energetycznego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi, szkolenie personelu Zamawiającego oraz świadczenie wieloletniego serwisu wybranych urządzeń tego bloku. Okres wskazany w punkcie II.3) niniejszego ogłoszenia ( Ogłoszenie ) jest szacunkowym okresem realizacji całego zamówienia, na który składa się okres realizacji inwestycji oraz okres serwisu wybranych urządzeń bloku trwający co najmniej 144 miesiące, ale nie krócej niż dwa pełne cykle remontowe tych urządzeń. Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia będzie określony przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ). II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych : Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EUR (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 4 / 25

5 Jest to zamówienie podlegające wznowieniu : tak nie Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i : (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji : Okres w miesiącach : 180 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 5 / 25

6 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Na etapie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wadium nie pobiera się. Wadium będzie wymagane na etapie złożenia oferty. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), przez Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty. Wymagania dotyczące formy, terminu oraz sposobu wniesienia wadium zostaną określone w treści SIWZ. Wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną określone w SIWZ. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze będą określone przez Zamawiającego w SIWZ III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda od tych Wykonawców umowy regulującej ich współpracę. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: 1. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim. 2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w oparciu o następujące systemy zarządzania: system zarządzania jakością w zakresie projektowania, dostaw, montażu i uruchamiania instalacji energetycznych zgodny z normą ISO 9001:2008 lub równoważną, system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2004 lub równoważną, system zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodny z normą ISO 18001:2004 lub równoważną, łącznie stosowanych jako zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o dostarczone przez Wykonawców dokumenty na zasadzie spełnia nie spełnia. Warunki udziału: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 6 / 25

7 O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zwanego dalej w treści Ogłoszenia "Wnioskiem"): a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp; b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1, ust. 2 i ust. 2a oraz art. 24b ust. 3 Ustawy Pzp. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczących: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - należy złożyć jedno wspólne oświadczenie podpisane przez wszystkich Wykonawców albo podpisane i złożone w imieniu wszystkich Wykonawców przez ustanowionego przez nich pełnomocnika albo każdy z Wykonawców złoży oświadczenie we własnym imieniu; - Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki według punktów a, b, c i d Oświadczenia. 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - należy złożyć jedno wspólne oświadczenie podpisane przez wszystkich Wykonawców, albo podpisane i złożone w imieniu wszystkich Wykonawców przez ustanowionego przez nich pełnomocnika albo każdy z Wykonawców złoży oświadczenie we własnym imieniu; - żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1, ust 2 i ust. 2a oraz art. 24b ust. 3 Ustawy Pzp. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 7 / 25

8 administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania Wniosków, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca. 8. Lista podmiotów należących do tej samej (co Wykonawca) grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z póżn.zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp w powiązaniu z art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy Wykonawca. 9. Dokumenty ujawniające zasadę reprezentacji Wykonawcy oraz wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w tym wszystkie niezbędne pełnomocnictwa (ogólne lub szczególne) do podpisania Wniosku (dokumentów tworzących Wniosek) lub do dokonywania innych czynności związanych z przygotowaniem Wniosku i z niniejszym postępowaniem, udzielone osobom fizycznym lub osobom prawnym. - Dokumenty ujawniające zasadę reprezentacji i wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy składa każdy Wykonawca (w tym Wykonawca zagraniczny), jeżeli zasada reprezentacji i wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu wymienionego w punkcie 3. powyżej. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni przedłożyć dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia Kontraktu w sprawie zamówienia publicznego. - Pełnomocnictwo składa ten Wykonawca, który pełnomocnictwa udziela. Treść każdego pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielenia dalszych pełnomocnictw. - Wszystkie pełnomocnictwa składane we Wniosku powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 10. UWAGI DLA WYKONAWCY ZAGRANICZNEGO: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając we Wniosku dokumenty wymienione powyżej w sekcji III.2 1) Ogłoszenia, stosuje zasady Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: w punkcie 3 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia (Aktualny odpis z właściwego rejestru), w punkcie 4 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia (Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego), punkcie 5 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia (Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) i w punkcie 7 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia (Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca podmiotów zbiorowych), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków (ad punkt 3 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia); b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków (ad punkt 4 i punkt 5 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia); c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków (ad punkt 7 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w punkcie 6 w sekcji III.2.1) Ogłoszenia, składa zaświadczenie właściwego PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 8 / 25

9 organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w punktach i dotyczących wykonawcy zagranicznego, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenia Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odnośnie dokumentów wymienionych wyżej w punktach: a), c) i dotyczących Wykonawcy zagranicznego, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków, a oświadczenie Wykonawcy dotyczące dokumentów wymienionych wyżej w punkcie b) dotyczącym Wykonawcy zagranicznego, powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania poniższych wymogów udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o dokumenty dostarczone przez Wykonawcę na zasadzie spełnia nie spełnia. Wymogi: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania Wniosków spełniają następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 1. posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN (słownie: trzysta milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie; 2. posiadają średnioroczne przychody z działalności operacyjnej, za okres trzech ostatnich lat obrotowych na poziomie nie niższym niż ,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, i dodatni wynik (zysk) z działalności operacyjnej w ostatnim zaudytowanym roku (finansowym). Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymogów: Ad 1. Informacja/Informacje z banku/banków lub spółdzielczej/spółdzielczych kasy/ kas oszczędnościowo kredytowej/kredytowych, potwierdzająca/potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN (słownie: trzysta milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie - PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 9 / 25

10 wystawiona/wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. Środki własne lub zdolności kredytowe sumują się, tzn. Wykonawca może przedstawić informacje o posiadanych własnych środkach finansowych lub zdolności kredytowej z różnych banków. Informacja powinna jednoznacznie wskazywać, czy Wykonawca posiada wymagane środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości odpowiadającej stawianym wymogom. Za prawidłowe będą uznawane informacje banków o następującej lub podobnej treści: Na prowadzonym przez bank rachunku Wykonawca posiada na dzień... środki finansowe w wysokości... lub Na dzień... Wykonawca posiada zdolność kredytową co najmniej w wysokości.... Jeżeli z uzasadnionej przyczyny, Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku. Ad 2. Sprawozdania finansowe Wykonawcy albo ich części, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, potwierdzające posiadanie średniorocznych przychodów z działalności operacyjnej na poziomie nie niższym niż ,00 PLN (słownie: jeden miliard złotych) - za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to za ten okres oraz potwierdzające, że Wykonawca uzyskał dodatni wynik (zysk) z działalności operacyjnej w ostatnim zaudytowanym roku (finansowym). - W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Wykonawca przedstawi inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności, potwierdzające spełnianie powyższego warunku za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to za ten okres. - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny (zgodnie z art.26 ust.2c Ustawy Pzp) Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku. - Zamawiający do oceny przyjmie tylko przychody z działalności operacyjnej (z wyłączeniem przychodów finansowych oraz przychodów powstałych w wyniku zdarzeń gospodarczych nienależących do działalności statutowej). - Średnioroczny przychód z działalności operacyjnej to suma przychodów z działalności operacyjnej z PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 10 / 25

11 ostatnich trzech lat obrotowych podzielona przez 3, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to średnioroczny przychód z działalności operacyjnej to suma przychodów z działalności operacyjnej z tego okresu podzielona przez ilość lat odpowiadających temu okresowi - W przypadku, gdy Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, należy przedstawić jednostkowe sprawozdania finansowe Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania takich jednostkowych sprawozdań - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności, w wystarczający sposób potwierdzające spełnianie powyższego warunku przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie składających Wniosek wymogi określone w punkcie 1 i 2 będą spełnione, gdy spełniać je będzie jeden albo kilku albo łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania poniższych wymogów udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o dokumenty i oświadczenia dostarczone przez Wykonawcę na zasadzie spełnia nie spełnia. Wymogi: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: 1. wykażą się należytym wykonaniem na terenie państw członków GPA, przynajmniej 3 (trzech) zamówień, których zakres przedmiotowy obejmował łącznie: zaprojektowanie, dostawy, budowę, montaż i uruchomienie zakończone przyjęciem do eksploatacji bloku gazowo-parowego z turbozespołem gazowym o mocy minimum 240 MWe brutto w rozwiązaniach wielowałowych (multi-shaft) lub bloku gazowo-parowego, jednowałowego (single-shaft), o mocy minimum 400 MWe netto, przekazanych do eksploatacji w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie; 2. wykażą się należytym wykonaniem, przynajmniej 3 (trzech) zamówień, których zakres przedmiotowy obejmował łącznie: zaprojektowanie, wytworzenie i dostarczenie turbiny gazowej, o mocy minimum 240 MWe brutto, która została zainstalowana na terenie państw członków GPA w bloku gazowo-parowym w rozwiązaniach wielowałowych (multi-shaft) lub turbiny gazowej, która została zainstalowana na teranie państw członków GPA w bloku gazowo-parowym jednowałowym (single-shaft), o mocy bloku minimum 400 MWe netto, w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 11 / 25

12 okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie; 3. wykażą, że przez okres co najmniej 5 (pięciu) kolejnych lat przypadających w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie wykonali lub wykonują na terenie państw członków GPA co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na świadczeniu długoterminowego serwisu dla turbiny gazowej o mocy turbozespołu gazowego minimum 240 MWe brutto w rozwiązaniach wielowałowych (multi-shaft) bloku gazowo-parowego lub dla turbiny gazowej w układzie jednowałowym (single-shaft) w bloku gazowo-parowym o mocy minimum 400 MWe netto; 4. wykażą się posiadaniem wdrożonych i potwierdzonych certyfikatami wydanymi przez jednostki akredytowane, następujących systemów zarządzania: - system zarządzania jakością w zakresie projektowania, dostaw, montażu i uruchamiania instalacji energetycznych zgodny z normą ISO 9001:2008 lub równoważną, - system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2004 lub równoważną, - system zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodny z normą ISO 18001:2004 lub równoważną, Wykonawca może złożyć również równoważne certyfikaty wystawione przez niezależne podmioty zajmujące się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymogów: Ad 1. Wykonawca złoży wykaz zamówień spełniających wymóg określony w punkcie 1. powyżej, wykonanych w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie. W wykazie należy podać dla każdego zamówienia następujące informacje: - nazwę i dane teleadresowe użytkownika/właściciela bloku gazowo-parowego, - nazwę i dane teleadresowe zamawiającego, - nazwę i dane teleadresowe wykonawcy bloku gazowo-parowego, - miejsce wybudowania bloku gazowo-parowego (państwo, miasto, nazwa elektrowni lub elektrociepłowni), - zakres prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach zamówienia, - rodzaj rozwiązania bloku: jednowałowy/wielowałowy, - moc elektryczną netto bloku gazowo-parowego [MWe] oraz w przypadku rozwiązania wielowałowego (multi- PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 12 / 25

13 shaft) moc elektryczną brutto turbozespołu gazowego [MWe], - rodzaj gazu spalanego w bloku, - datę przekazania bloku gazowo-parowego do eksploatacji (dzień, miesiąc, rok). Ad 2. Wykonawca złoży wykaz zamówień spełniających wymóg określony w punkcie 2. powyżej, wykonanych w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie. W wykazie należy podać dla każdego zamówienia następujące informacje: - nazwę i dane teleadresowe użytkownika/właściciela turbiny gazowej, - nazwę i dane teleadresowe zamawiającego, - nazwę i dane teleadresowe wytwórcy turbiny gazowej, - miejsce zabudowania turbiny gazowej (państwo, miasto, nazwa elektrowni lub elektrociepłowni), - zakres prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach zamówienia, - moc elektryczną brutto turbozespołu w skład, którego wchodzi turbina gazowa[mwe], - rodzaj bloku gazowo-parowego, (multi-shaft/single shaft), w którym zabudowany jest turbozespół, o którym mowa powyżej, - rodzaj gazu spalanego w turbinie gazowej, - datę przekazania do eksploatacji turbiny gazowe (dzień, miesiąc, rok). Dla wykazania spełnienia wymogu określonego w punkcie 2. Wykonawca może uwzględnić turbiny gazowe objęte zakresem zamówień wskazanych dla potwierdzenia spełnienia wymogu określonego w punkcie 1, jeżeli wykonanie tych zamówień w zakresie turbin gazowych spełnia jednocześnie kryteria wymogu określonego w punkcie 2. Ad. 3. Wykonawca złoży wykaz zamówień spełniających wymóg określony w punkcie 3. powyżej, które wykonywał lub wykonuje przez okres co najmniej 5 (pięciu) kolejnych lat przypadających w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie. W wykazie należy podać dla każdego zamówienia następujące informacje: - nazwę i dane teleadresowe użytkownika/właściciela bloku gazowo-parowego lub turbiny gazowej, - nazwę i dane teleadresowe zamawiającego, - nazwę i dane teleadresowe wykonawcy serwisu turbiny gazowej, - lokalizację turbiny gazowej objętej przedmiotem umowy o wykonywanie długoterminowej umowy PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 13 / 25

14 serwisowej (państwo, miasto, nazwa elektrowni lub elektrociepłowni), - zakres prac wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę w ramach zamówienia, - moc elektryczną netto bloku gazowo-parowego [MWe] oraz w przypadku rozwiązania wielowałowego (multishaft) moc elektryczną brutto turbozespołu gazowego [MWe], - rodzaj gazu spalanego w turbinie gazowej, - okres świadczenia usługi serwisowej: od (dzień, miesiąc, rok) - do (dzień, miesiąc, rok). Do wykazów wykonanych zamówień potwierdzających spełnienie wymogów opisanych powyżej w punktach 1., 2. i 3. należy załączyć dowody określające, że zamówienia: - zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone dla zamówień zakwalifikowanych jako robota budowlana, - zostały wykonane należycie dla zamówień zakwalifikowanych jako dostawa lub usługa. Dowodami takimi mogą być: - poświadczenie zleceniodawcy lub użytkownika, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług serwisowych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Ad 4 Wykonawca złoży wykaz posiadanych, wdrożonych i potwierdzonych certyfikatami systemów zarządzania określonych w punkcie 4 powyżej, uzupełniony o zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi potwierdzające, że Wykonawca posiada wdrożone i potwierdzone certyfikatami te systemy, aktualne na dzień składania Wniosku. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zdolność techniczna i doświadczenie Wykonawcy oceniane są łącznie, tzn. powyższe warunki udziału w postępowaniu będą spełnione gdy każdy z tych warunków spełniać będzie jeden albo kilku albo łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 14 / 25

15 III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu : tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi : tak nie PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 15 / 25

16 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga 1. Kryterium techniczno-ekonomiczne IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy) 14DFZZ291 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak) Okresowe ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: _ (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 16 / 25

17 IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Data: _ Godzina: Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Podać cenę: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: 15/01/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Do: : _ albo Okres w miesiącach : albo w dniach : (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.7) Warunki otwarcia ofert: Data : _ (dd/mm/rrrr) Godzina: (jeżeli dotyczy)miejscowość : Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : tak nie (jeżeli tak)dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia : PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 17 / 25

18 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) 1. Wykonawca przygotuje Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu według wzoru umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien zawierać: nazwę i adres Wykonawcy, adres do korespondencji, nazwę zamówienia, wykaz składanych oświadczeń i dokumentów, miejsce i datę sporządzenia Wniosku. Zapisane strony Wniosku powinny być ponumerowane. Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie, Wniosek musi zawierać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców. Wniosek powinien być sporządzony w sposób trwały (np. zszyty). 3. Oryginał Wniosku musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez prawidłowo umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. Jeżeli dokument wydany przez właściwy organ rejestrowy nie zawiera informacji o zasadach reprezentacji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zamieścić we Wniosku te informacje w formie oświadczenia. Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie, Wniosek musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo przez pełnomocnika, o którym mowa w sekcji III.2.1) punkt 9 Ogłoszenia. Jeżeli dokument wydany przez właściwy organ rejestrowy nie zawiera informacji odnośnie składu organu zarządzającego lub Wykonawca składa dokumenty zgodnie z punktem 10.1 sekcji III.2.1), które nie zawierają informacji odnośnie składu organu zarządzającego Wykonawcy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, w którym poda skład swojego organu zarządzającego lub organów zarządzających wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca złoży we Wniosku wzory podpisów osoby/osób podpisującej/podpisujących Wniosek, a także osób dokonujących innych czynności związanych z przygotowaniem Wniosku (np. potwierdzających zgodność kopii dokumentu z oryginałem). 5. Wykonawca złoży we Wniosku wszystkie niezbędne pełnomocnictwa (ogólne lub szczególne) udzielone osobom fizycznym lub osobom prawnym. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielenia dalszych pełnomocnictw. Wszystkie pełnomocnictwa składane we Wniosku powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Wniosek musi być złożony w 4 egzemplarzach: "oryginał" i 3 "kopie" (sporządzone z oryginału Wniosku) wraz z kopią elektroniczną w formacie PDF, zawierającą skany oryginału Wniosku z kompletem podpisów. 7. W postępowaniu obowiązuje język polski. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, materiały, wykazy, itd. będące integralną częścią Wniosku muszą być sporządzone w języku polskim, bądź przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie musi być podpisane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące Wniosek, tzn. upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy zgodnie z właściwym rejestrem, bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć pełnomocnictwo. PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 18 / 25

19 8. Dokumenty wymagane wraz z Wnioskiem mogą być składane w formie oryginału lub kopii. Kopia z oryginału musi być poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (za wyjątkiem pełnomocnictw oraz pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby niezbędne do realizacji zamówienia na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy, które to dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Poświadczenie musi być podpisane przez: osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji, (np. Krajowy Rejestr Sądowy), albo osobę/osoby upoważnioną/upoważnione, dla której/których we Wniosku załączono stosowne pełnomocnictwo, udzielone przez Wykonawcę zgodnie z zasadą jego reprezentacji wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy, albo notariusza. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadcza swoje własne dokumenty według zasady jak wyżej lub poświadcza je ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania podmiotów składających ofertę wspólną, jeśli wystawione mu pełnomocnictwo obejmuję tę czynność. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Wszystkie dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby składane w kopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 9. Wykonawca w ramach niniejszego postępowania może złożyć tylko jeden Wniosek, a następnie tylko jedną ofertę wstępną i ofertę. Wykonawca może być samodzielnym Wykonawcą albo może być uczestnikiem tylko jednego Wniosku/oferty wstępnej/oferty składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10. Do złożenia ofert wstępnych w niniejszym postępowaniu zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 (pięciu) Wykonawców, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 11. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 (pięć), to do złożenia ofert wstępnych zostanie zaproszonych 5 (pięciu) Wykonawców, którzy uzyskają najwyższe oceny za spełnienie wymogów udziału w postępowaniu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 12 i 13 poniżej. 12. Lista rankingowa Wykonawców zostanie ustalona w pierwszej kolejności w oparciu o punktację przyznaną za wykonane zamówienia spełniające wymogi określone w podpunktach 1, 2 i 3 sekcji III.2.3) Ogłoszenia. Do oceny będą uwzględniane wyłącznie zamówienia zrealizowane przez Wykonawców (bez uwzględniania zamówień wykonanych przez podmioty trzecie, które udostępniły Wykonawcom swoje zasoby w trybie art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp). Zasady przyznawania punktów będą następujące:: a) za każde zamówienie spełniające wymóg określony w sekcji III.2.3) podpunkt 1. Ogłoszenia zrealizowane przez Wykonawcę, Wykonawca otrzyma: 1 punkt, b) za każde zamówienie spełniające wymóg określony w sekcji III.2.3) podpunkt 2. Ogłoszenia zrealizowane przez Wykonawcę, Wykonawca otrzyma 2 punkty, c) za każde zamówienie spełniające wymóg określony w sekcji III.2.3) podpunkt 3. Ogłoszenia zrealizowane przez Wykonawcę, Wykonawca otrzyma 1 punkt 13. Jeżeli na podstawie zasad opisanych powyżej w punkcie 12 dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taka samą ocenę punktową, to jako dodatkowe kryterium ustalenia kolejności Wykonawców na liście rankingowej Zamawiający zastosuje wartość wykazanych we Wniosku średniorocznych przychodów z działalności operacyjnej własnych Wykonawcy (wymóg opisany w podpunkcie 2 sekcji III.2.2) Ogłoszenia). Wyższa pozycja na liście rankingowej zostanie przyznana temu z Wykonawców o jednakowej ilości punktów przyznanych na podstawie punktu 12, który wykaże się wyższą wartością średniorocznych przychodów z działalności operacyjnej własnych Wykonawcy. 14. W przypadku, kiedy Wykonawca w celu udokumentowania spełnienia wymogów udziału w postępowaniu dostarczy we Wniosku dokumenty, w których kwoty będą podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 19 / 25

20 celu oceny spełnienia wymogów postawionych przez Zamawiającego przeliczy podane kwoty na PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 15. Okres realizacji inwestycji wskazany w punkcie II.3) Ogłoszenia liczony jest od dnia wystawienia przez Zamawiającego Polecenia rozpoczęcia prac (na warunkach opisanych w SIWZ) do zakończenia okresu świadczenia usługi serwisowej dla wybranych urządzeń bloku. 16. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp Wykonawca ma prawo - nie później niż w terminie składania Wniosków - zastrzec, że nie mogą być ujawniane zawarte we Wniosku informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. W przypadku zamieszczenia we Wniosku informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zastrzeżone informacje wyspecyfikuje w punkcie 6 formularza Wniosku (wzoru, o którym mowa w punkcie 1. niniejszej sekcji, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego), a zastrzeżony materiał zamieści w oddzielnej kopercie oznakowanej jako Tajemnica przedsiębiorstwa oraz nagra na oddzielną płytę CD/DVD. W odpowiednich miejscach Wniosku Wykonawca zamieści stosowną informację o utajnieniu części treści Wniosku. 17. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2a Ustawy Pzp. 18. W celu potwierdzenia spełnienia wymogów opisanych w punktach 1 i 2 Sekcji III.2.2) oraz w punktach 1, 2 i 3 Sekcji III.2.3 Ogłoszenia, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na odpowiednich zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp musi jednoznacznie określać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz zawierać oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy podmiot udostępniający zasoby. Wykonawca korzystając z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: a) pisemne (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, b) dokument/-y poświadczający/-e, że osoba/-y podpisujące zobowiązanie była/były do tego uprawniona/-e, c) dokumenty innych podmiotów potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postepowaniu, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia, w zakresie w jakim podmiot ten udostępnia swoje zasoby. Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust.2b Ustawy Pzp składa oświadczenie o tym, że będzie polegał na zasobach innych podmiotów (podając w nim firmy podmiotów, z zasobów których będzie korzystał i zakres, w jakim będzie korzystał z zasobów tych podmiotów). Wzór oświadczenia załączono w Załączniku nr 16 do wniosku zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego. VI.4) Procedury odwoławcze: VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 20 / 25

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu. 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17236-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31117-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:22231-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2016/S 015-022231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 2015/S 191-346330

Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 2015/S 191-346330 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346330-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7125-2014:text:pl:html Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90144-2015:text:pl:html Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349363-2014:text:pl:html Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273932-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Włókno szklane 2012/S 173-286120 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

PL-Warszawa: Włókno szklane 2012/S 173-286120 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy PL-Warszawa: Włókno szklane 2012/S 173-286120 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Instytut Elektrotechniki ul. Pożaryskiego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 67 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279315-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195749-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Komunikacja Miejska

Bardziej szczegółowo