Tomasz Nowakowski NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tomasz Nowakowski NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH"

Transkrypt

1

2 omasz Nowakowski NIZAWODNOŚĆ SYSMÓW LOGISYCZNYCH Oficyna Wyawnicza oliechniki Wrocławskiej Wrocław

3 Recenzenci Dionizy DUDK Zbigniew SMALKO Oracowanie reakcyjne Alina KACZAK Koreka Kaarzyna SOSNOWSKA Agnieszka ŚCIURO Wszelkie rawa zasrzeżone. Żana część niniejszej książki, zarówno w całości, jak i we fragmenach, nie może być reroukowana w sosób elekroniczny, foograficzny i inny bez zgoy wyawcy i właściciela raw auorskich. Coyrigh by Oficyna Wyawnicza oliechniki Wrocławskiej, Wrocław OFICYNA WYDAWNICZA OLICHNIKI WROCŁAWSKIJ Wybrzeże Wysiańskiego 7, 5-7 Wrocław www: oficyna.wr.wroc.l; ISBN Drukarnia Oficyny Wyawniczej oliechniki Wrocławskiej. Zam. nr 477/.

4 SIS RŚCI. Wsę Rola logisyki we wsółczesnej gosoarce oliyka logisyczna Unii uroejskiej..... oliyka logisyczna olski..... Cele funkcjonowania logisyki rzykłay najleszych rozwiązań logisycznych Sysem logisyczny ojęcie sysemu Definicja sysemu Definicja rocesu Logisyka ojęcie logisyka Definicja sysemu logisycznego Klasyfikacja sysemów logisycznych Srukura sysemów logisycznych rocesy logisyczne Sysemy wsarcia logisycznego rzykła san infrasrukury logisycznej w olsce Moele sysemów logisycznych Moel elemenu sysemu Moel sysemu rzykła moel sysemu logisycznego olski Miary oceny sysemów logisycznych Koncecje niezawoności sysemu osawowe efinicje Miary niezawoności rzykła oceny goowości sysemu logisycznego Moele niezawoności elemenu echnicznego Moel niezawoności elemenu nieonawialnego Moel niezawoności elemenu onawialnego Moel rocesu onowy elemenu z omijalnym czasem onowy Moel rocesu onowy elemenu z nieomijalnym czasem onowy Moele niezawoności elemenu logisycznego Moel niezawoności elemenu nieonawialnego rzykła oceny niezawoności rocesu zaoarzenia rzykła oszacowania wskaźnika OIF rzykła niezawonościowej oceny rocesu magazynowania Moele niezawoności elemenu onawialnego Niezawoność elemenu z omijalnym czasem onowy Niezawoność elemenu z nieomijalnym czasem onowy Funkcja goowości nasysemu z rezerwą czasową rzykła roceur onowy elemenu logisycznego... 44

5 4 7. Moele niezawoności sysemu echnicznego roces Markowa rocesy semimarkowskie Moele niezawoności sysemu logisycznego Wielofazowy moel niezawoności rzykła analizy moelu fazowego niezawoności sysemu rzykła moelu niezawoności sysemu ransoru inermoalnego rójfazowy moel niezawoności sysemu ransoru inermoalnego ięciofazowy moel niezawoności sysemu ransoru inermoalnego roces Markowa ięciofazowy moel niezawoności sysemu ransoru inermoalnego roces semi-markowa orównanie moeli osumowanie... 9 Lieraura...

6 . WSĘ Nauka o niezawoności obieków echnicznych rozwija się już o ona ięćziesięciu la. O rzełomu la 5. i 6. XX wieku oracowano się zarówno znaczących moeli eoreycznych, jak i zasosowań rzemysłowych. Ciągle ojawiają się nowe roblemy rakyczne, wymagające oszukiwań w obszarze zaganień eoreycznych. a akywność rzejawia się w sekach czy nawe ysiącach arykułów naukowych rezenowanych corocznie na konferencjach naukowych i ublikowanych w czasoismach o szeroko rozumianych zaganieniach niezawoności. rzykłaem akiej akywności na erenie uroy mogą być konferencje SRL uroean Safey an Reliabiliy Conference gromazące 4 5 uczesników ze wszyskich krajów euroejskich i innych konynenów. W olsce każego roku obywa się arę konferencji emaycznych, a największą raycję ma Zimowa Szkoła Niezawoności AN, kóra w ciągu 4 la isnienia sworzyła liczące się śroowisko naukowe. Na ocząku XXI wieku okonano analizy sanu nauki o niezawoności [7]. Do rzyszłościowych kierunków rozwoju ej zieziny, obok klasycznych zaganień serowania jakością i niezawonością w roukcji masowej oraz roblemów moelowania srukury lub urzymania obieków zaliczono: analizę efekywności i zolności o orawnego funkcjonowania obieków związaną z możliwością wysęowania uszkozeń częściowych, nie rowazących o rzejścia obieku w san niezaności, a ylko o ograniczenia jego wyajności, moelowanie oorności obieku na nierzewiywalne oziaływania survivabiliy wynikające n. z błęów wewnęrznych sysemu, wływu ooczenia lub wrogich ziałań człowieka erroryzm; rzeciwny zakres analizy rezenują baania oaności na uszkozenia vulnerabiliy, roblemy moelowania, baania i zarzązania bezieczeńswem w asekcie wysęowania skuków uszkozeń obieku la człowieka i ooczenia nauralnego safey oraz zabezieczenia rze nieuoważnionym osęem o oziaływania na obiek securiy, niezawoność orogramowania sofware reliabiliy ze wzglęu na roblemy ze zefiniowaniem osawowych la klasycznej eorii niezawoności założeń oy-

7 6 Rozział czących: sochasycznej naury uszkozeń, zależności uszkozeń o czasu i niezależności wysęowania uszkozeń. Nowe wyzwania wiążą się z analizą i oceną niezawoności, n.: jenoskowych unikaowych obieków lub sysemów o wyjąkowo użej nieuszkazalności, sysemów o zasięgu globalnym, sieci informacyjnych lub komunikacyjnych, sysemów rozwijających się, sysemów osawy części wymiennych, sysemów z rezerwą czasową, szacowania rzyszłych koszów eksloaacji i wyznaczania okresu gwarancji, moelowania sysemów o ciągłej srukurze niezawoności i sysemów wielosanowych, rowazenia baań rzysieszonych niezawoności czy synezy anych z baań eksloaacyjnych. Niekóre z wymienionych zaganień m.in. roblemy rezerwowania czasowego, moelowania sysemów wsarcia logisycznego, oceny efekywności sysemu były rozważane w rakcie rowazonych rzez auora rac naukowo-baawczych, a niniejsza ublikacja sanowi osumowanie części zrealizowanych rojeków ukierunkowanych na baania, ocenę i moelowanie niezawoności sysemów logisycznych. Zaganienie niezawoności sysemu logisycznego wymaga m.in. zmiany oejścia o sosobu efiniowania sysemu. Doychczas w baaniach niezawoności sysemów echnicznych ominowało oejście w sensie rzeczowym sysem echniczny jes worzony rzez zbiór elemenów echnicznych rzeznaczonych o wykonania określonego zaania. Na rzykła, sysem ransorowy jes zbuowany ze zbioru echnicznych śroków ransoru; w rzyaku mobilnych śroków ransoru wykonujących racę użykową i rzewozową [9]. Zaania sojące rze sysemem logisycznym są jenak barziej złożone. Ocena jakości i niezawoności wykonania zaania logisycznego jes określona oziomem sełnienia kilku kryeriów, w ym kryerium zaowolenia kliena. Wobec ego barziej aekwane o analizowanego roblemu wyaje się oejście w sensie czynnościowym. Sysem logisyczny sanowi zesół czynności związanych z celowym rzemieszczaniem i rozmieszczeniem w czasie i rzesrzeni łaunków i związanych z nimi informacji. Ocena sonia orawności wykonania oszczególnych czynności ozwala wówczas na ocenę jakości i niezawoności akże całego sysemu logisycznego. raca jes ozielona na 7 części meryorycznych. W rozziale rzesawiono rolę logisyki we wsółczesnej gosoarce, komenując akualną oliykę ransorowo-logisyczną Unii uroejskiej i olski oraz określając oczekiwany rzez rzesiębiorców wzros znaczenia niezawoności rocesów logisycznych w rzyszłej ziałalności gosoarczej. W rozziale skuiono się na omówieniu ojęcia sysemu logisycznego, onosząc się o efinicji sysemu i sysemu echnicznego oraz rzesawiając, znane z lieraury zaganienia, sosoby moelowania sysemów logisycznych i miarę oceny funkcjonowania ej klasy sysemów. W rozziale 4 zarezenowano różne sosoby rozumienia ojęcia niezawoności sysemu logisycznego, wskazano na różnice w efiniowaniu zaań logisyki biznesowej i wojskowej oraz określono znaczenie logisyki jako sysemu wsierającego funkcjonowanie

8 Wsę 7 sysemu oeracyjnego. W rozziałach o 5 o 8 omówiono moele niezawoności: elemenu echnicznego onawialnego i nieonawialnego, elemenu logisycznego realizującego elemenarne zaanie logisyczne, sysemu echnicznego zbuowanego z elemenów nieonawialnych srukury niezawoności i elemenów onawialnych moel Markowa i moel semi-markowa oraz sysemu logisycznego z użyciem moeli niezawoności sysemów wielofazowych. rezenowane moele, oyczące elemenu i sysemu logisycznego, uzuełniono o rzykłay oceny niezawoności rzeczywisych obieków logisycznych.

9 . ROLA LOGISYKI W WSÓŁCZSNJ GOSODARC Ocenia się [], że uział branży logisycznej w świaowym KB wynosi około 4% 5,4 biliona euro w 6 r.. Roczne wyaki na realizacje zaań logisycznych w uroie i Ameryce ółnocnej kszałują się na oziomie około biliona euro w każym z ych regionów. Koszy logisyki w ym m.in. ransoru i magazynowania sanowią śrenio 5% końcowego koszu goowego rouku. O ocząku XXI wieku ynamika wzrosu sekora logisycznego rzekracza śreni wskaźnik wzrosu gosoarki ańsw członkowskich U [5]. Jenocześnie obserwuje się użą konkurencję w euroejskim sekorze logisycznym. Można o wyjaśnić [5] małą koncenracją niezależnych rzesiębiorsw logisycznych w uroie uział największych rzesiębiorsw w rynku wynosi zalewie %. Jenocześnie śroki logisyczne są niezbęne o urzymania i zwiększenia euroejskiej konkurencyjności i obrobyu, zgonie z onowioną sraegią lizbońską na rzecz wzrosu gosoarczego i zarunienia [4]. Inegralnym elemenem logisycznego łańcucha osaw jes ransor. Na sekor en rzyaa około 7% KB oraz ona 5% całkowiego zarunienia w U. ransor wymaga akich elemenów, jak: infrasrukura, ojazy, wyosażenie, ineligenne sysemy ransorowe oraz roceury oeracyjne, umożliwiające srawną wsółracę oczas efekywnego rzemieszczania luzi i owarów [5]. Zwiększenie liczby oeracji ransorowych buzi nieokój w związku z jego wływem na śroowisko. Weług anych uroejskiej Agencji Śroowiska ransor jes oowiezialny za blisko czwarą część,8% całkowiej emisji gazów cielarnianych i nieco ona czwarą część 7,9% całkowiej emisji CO w U-7 w 6 roku [5]. W 97% ransor jes uzależniony o aliwa koalnianego, ak więc sarania o ograniczenie zmian klimaycznych są związane z wysiłkiem zmierzającym o orawienia bezieczeńswa osaw energii. W orównaniu z anymi z roku 99 rys.. ylko w sekorze ransoru obserwuje się ciągły wzros emisji CO śrenio o około,4% rocznie. a syuacja była osawą o sformułowania w roku oliyki U oyczącej rzyszłości logisyki. Oublikowane nieawno barzo obszerne baania świaowego rynku logisycznego [6] ujawniły kilka nowych kierunków. Co rawa, baania zosały zrealizowane

10 Rola logisyki we wsółczesnej gosoarce 9 rze wysąieniem osaniego kryzysu w gosoarce świaowej, ale bieżąca analiza syuacji, n. [87], wskazuje na akualność uzyskanych wówczas wyników. Rys... misja gazów cielarnianych rzez oszczególne sekory gosoarki U-7 99 = % [5] Rys... Srukura baanych rzesiębiorsw weług branż Źróło: Oracowanie własne na osawie [6] Rys... Srukura baanych rzesiębiorsw weług rejonów geograficznych Źróło: Oracowanie własne na osawie [6]

11 Rozział Baania [6] rzerowazono wśró ona rzesiębiorsw hanlowych, rzemysłowych, ransorowych w uroie głównie Niemcy, Chinach i Sanach Zjenoczonych rys.. i.. Uział rzesiębiorsw usługowych i rzemysłowych w baanej róbce jes oobny około 45%. W rozkłazie eryorialnym ominują naomias firmy niemieckie 69%. W ocenie resonenów znaczenie rocesów logisycznych la efekywnego funkcjonowania firmy bęzie w najbliższych laach rosło rys..4. Zmiana oyczy oinii o barzo małym znaczeniu logisyki liczba akich oowiezi zmalała z około 5% o około 5% oraz ocen oyczących barzo użego znaczenia logisyki wzros z około % o około % resonenów. Rys..4. Znaczenie logisyki % wybranych oowiezi Źróło: Oracowanie własne na osawie [6] Analizując [6] ersekywę wzrosu znaczenia orawnej realizacji rocesów logisycznych w różnych branżach, uzyskano oowiezi o użym i barzo użym znaczeniu rzee wszyskim w rzemyśle elekronicznym i rzemyśle buowy maszyn rys..5. Dość oczywisa oinia oyczy wzrosu znaczenia orawnego funkcjonowania sysemów logisycznych w hanlu wysyłkowym i sosunkowo małego zaineresowania roblemem w rzemyśle wyobywczym. aki charaker oowiezi wskazuje na orawność sosowanej meoy baań i wiarygoność uzyskanych oinii.

12 Rola logisyki we wsółczesnej gosoarce Rys..5. Branże o użym i barzo użym wływie na rozwój logisyki Źróło: Oracowanie własne na osawie [6] O rzyszłym rozwoju ak znaczących la gosoarki krajowej i globalnej zieziny jaką jes logisyka, ecyuje w użym soniu oowienia oliyka ransorowa lub ujmując roblem szerzej oliyka logisyczna Unii uroejskiej i olski... OLIYKA LOGISYCZNA UNII UROJSKIJ uroejska oliyka ransorowa, a obecnie akże oliyka logisyczna, należy o ięciu najważniejszych obszarów ziałalności sołeczno-gosoarczej Unii uroejskiej [7]. ojęcie oliyki ransorowej oznacza ziałalność ańswa i jego organów w ym rzyaku Unii uroejskiej i jej komisji ransoru i energeyki mającą na celu zaewnienie ilościowej i rzesrzennej osęności usług ransorowych o możliwie najleszej srukurze, la osęnych zasobów inwesycyjnych i eksloaacyjnych [9]. Cele i założenia oliyki ransorowej Unii są rzee wszyskim uwarunkowane zaaniami wynikającymi z rocesu inegracji krajów członkowskich oraz orzebą ososowania euroejskiego sysemu ransorowego o warunków funkcjonowania w ramach wsólnego rynku. Do najważniejszych okumenów określających kierunki oliyki ransorowej Unii na rzełomie XX i XXI wieku należą [7]:

13 Rozział Zielona Księga Ku srawieliwemu i efekywnemu sanowieniu cen w ransorcie, CC, 995, Biała Księga Srawieliwe ołay za użykowanie infrasrukury, CC, 998, Biała Księga uroejska oliyka ransorowa ; czas na ecyzje, CC,, Dyrekywa o ołaach za infrasrukurę kolejową, CC /4, Kee uroe Moving Recenzja Białej Księgi, CC, 6. Biała Księga [7] zawiera rogram ziałania obejmujący szesnaście roozycji, kóre miały być zrealizowane w ramach wsólnoowej oliyki ransorowej. Srecyzowano śroki ziałania o roku wraz z zasaami oceny osęów w oszczególnych rzeziałach czasu; oceny czy cele określone rzez oowienie wielkości liczbowe zosały osiągnięe i czy inne ziałania ososowawcze są niezbęne. Szczegółowe roozycje ozielono na czery części oyczące []: I. Zrównoważenia gałęzi ransoru. II. Usunięcia wąskich gareł infrasrukury ransorowej. III. Umiejscowienia wymagań użykownika w cenrum oliyki ransorowej. IV. Oanowania globalizacji ransoru. Część I rogramu ziałań koncenruje się na []: uruchomieniu rzeczywisej konkurencji w obszarze ransoru rzez: o wzmocnienie jakości w sekorze rogowym, w ym: organizacja resrukuryzacji, rozwój rzeisów rawnych, wzmocnienie konroli i sankcji, o ożywienie kolei rzez: inegrację ransoru kolejowego na rynku wewnęrznym, oymalizację wykorzysania infrasrukury, moernizację usług, o moniorowanie wzrosu ruchu owierznego: walka z załoczeniem nieba, analiza rzeusowości i wykorzysania orów owierznych, ogozenie wzrosu ransoru owierznego z ochroną śroowiska; owiązaniu wykorzysania śroków ransoru rzez: o zaewnienie ołączenia morze żegluga śróląowa kolej: rozwój auosra morskich, oferowanie innowacyjnych usług, o omoc na sarcie oeraorom inermoalnym rogram Marco olo II, o worzenie srzyjających warunków echnicznych: srzyjanie wyłanianiu inegraorów łaunku, sanaryzacja konenerów i nawozi ruchomych. Część II rogramu ziałania oyczy []: oblokowania wielkich sieci ransorowych rzez:

14 Rola logisyki we wsółczesnej gosoarce o buowę koryarzy mulimoalnych naających riorye rzewozom owarowym, o buowę szybkich sieci ołączeń asażerskich, o orawę warunków ruchu, o realizację użych rojeków infrasrukuralnych obejmujących: okończenie róg alejskich, zaewnienie rzejazu rzez ireneje, wrowazenie nowych rojeków rioryeowych, oniesienie bezieczeńswa ruchu w unelach; rozwiązanie roblemów finansowania rojeków związanych z: o ograniczonymi bużeami ublicznymi, o zaewnieniem wsółziałania inwesorów rywanych, o uruchomieniem wsółfinansowania rojeków. Część III rogramu skuia się na roblemie uczynienia z użykownika sysemu ransorowego omiou ziałania i roonuje []: zmniejszenie niebezieczeńswa na rogach w celu: o ograniczenia rocznej liczby osób zabiych 4 w krajach sarej 5 w wyakach rogowych o ołowę, rzez: harmonizację kar, sosowanie nowych echnologii o orawy bezieczeńswa rogowego; onoszenie rzez użykowników rzeczywisych koszów ransoru: o sosowanie rogresywnej aryfikacji za korzysanie z infrasrukury, srukura cen owinna ozwiercielać koszy zewnęrzne, ujenolicenie rzeisów w krajach członkowskich, konieczność wrowazenia ram wsólnoowych, o konieczność wrowazenia harmonizacji ooakowania aliw; wrowazenie ransoru rzyjaznego la asażera: o inermoalność la asażerów, rozwój zinegrowanych bileów, rozszerzony zakres obsługi bagaży, zaewnienie konynuacji oróży, o rozszerzenie raw i obowiązków użykowników: wzmocnienie raw użykowników, orecyzowanie obowiązków użykowników, wzros jakości usług ransorowych; racjonalizację ransoru miejskiego: o ywersyfikacja energii la ransoru rzez: sworzenie nowych ram rawnych la aliw subsyucyjnych, symulowanie oaży orzez ekserymeny, o romocje obrej rakyki.

15 4 Rozział Część IV Białej Księgi oyczy roblemów z oanowaniem globalizacji ransoru i zajmuje się []: zmianami związanymi z rozszerzeniem Unii o nowych członków w ym olskę: o wyzwania infrasrukuralne, o szansa na rozwój sieci kolejowej, o nowe zaganienia związane z bezieczeńswem morskim; umocnieniem się rozszerzonej Unii na scenie świaowej: o jenolią rerezenacją Unii w organizacjach mięzynaroowych, o naaniu ransorowi owierznemu wymiaru zewnęrznego, o realizacji rogramu nawigacji saeliarnej Galileo. Zaganienia niezawoności i bezieczeńswa sysemu ransorowego wymagają barziej szczegółowego oniesienia się o rogramów oniesienia jakości oszczególnych gałęzi ransoru. orzeba ożywienia kolei [] wiąże się ze sraegicznym znaczeniem ransoru kolejowego. Ożywienie ej gałęzi ransoru wymaga wzmocnienia konkurencji omięzy rzesiębiorswami kolejowymi. owsanie nowych rzesiębiorsw kolejowych może rzyczynić się o wzmocnienia konkurencyjności w ym sekorze. Biorąc o uwagę aseky socjalne i warunki racy, wzmocnieniu konkurencji owinny owarzyszyć śroki zabezieczające resrukuryzację rzesiębiorsw. Głównym celem o osiągnięcia jes owarcie rynku la mięzynaroowego ransoru owarów oraz kaboażu na rynkach krajowych. Dąży się akże o owarcia ransoru mięzynaroowego asażerów. rocesom owinien owarzyszyć harmonijny rozwój ineroeracyjności i bezieczeńswa w ruchu kolejowym. Komisja zaroonowała akie śroków, kóre owinny umożliwić ozyskanie, w szczególności la rzewozów owarowych, wiarygoności ransoru; rzee wszyskim w sosunku o regularności i unkualności oeraorów. określono orzebę soniowego włączania sieci linii kolejowych rzeznaczonej wyłącznie o rzewozów owarowych, co owinno rowazić o zwiększenia znaczenia rzewozów owarowych la rzesiębiorsw w sosunku o rzewozów asażerskich. Wzmocnienie jakości ransoru rogowego [] oyczy jego zolności o rzewożenia owarów o całej uroie rzy bezkonkurencyjnej elasyczności i o sosunkowo niskiej cenie. Sekor en ogrywa ominującą rolę w sysemie ransorowym, ale jes barziej wrażliwy o wzglęem ekonomicznym niż ozosałe gałęzie. W sekorze rogowym różnice mięzy cenami usług ransorowych są nieznaczne ze wzglęu na rozrobnienie rzesiębiorsw i uże możliwości wywierania rzez usługobiorców resji na ceny. Niekóre rzesiębiorswa ransoru rogowego są również skłonne o sosowania rakyk umingu cenowego i rzekraczania innych rzeisów socjalnych i bezieczeńswa, aby zrównoważyć sobie gorszą syuację rynkową. Komisja zaroonowała wrowazenie rzeisów umożliwiających harmonizację określonych klauzul zawieranych w umowach w celu ochrony rzewoźników wobec załaowców, ak aby mogli oni zmieniać swoje aryfy w rzyaku nagłego zwiększenia ceny aliwa. Zmieniono również

16 Rola logisyki we wsółczesnej gosoarce 5 śroki zmierzające o moernizacji funkcjonowania ransoru rogowego w zakresie rzeisów socjalnych i rawa racy. Konieczna sała się harmonizacja i wzmocnienie roceur konroli w celu wyeliminowania rakyk zakłócających konkurencję. romowanie ransoru morskiego i żeglugi śróląowej [] wynika ze zolności ych wóch gałęzi ransoru o rzejęcia owarów z zakorkowanej infrasrukury rogowej i nieoinwesowanej infrasrukury kolejowej. Ożywienie żeglugi morskiej bliskiego zasięgu miało być rzerowazone rzez sworzenie auosra morskich w ramach sysemu ransorowej sieci ranseuroejskiej. Założono uruchomienie leszego ołączenia orów z siecią kolejową i siecią róg wonych śróląowych oraz zwiększenie jakości usług orowych. Niekóre ołączenia morskie szczególnie e, kóre ozwalają na obchozenie wąskich gareł, wysęujące m.in. w Alach i irenejach mają worzyć część sieci ranseuroejskiej, ak jak rogi lub linie kolejowe. Unia uroejska owinna rozwinąć rzeisy wzmacniające bezieczeńswo morskie. Komisja, w orozumieniu z Mięzynaroową Organizacją Morską i Mięzynaroową Organizacją racy, miała zaroonować scalenie rzeisów oyczących minimów socjalnych olegających konroli rzez insekcję na saku i rozwoju skuecznego euroejskiego sysemu zarzązania ruchem morskim. Jenocześnie, w celu wsierania zwiększenia liczby saków o banerami wsólnoowymi, Komisja miała rzesawić roozycję yrekywy oyczącej oaku onażowego na wzór legislacji, jaką rozwijają niekóre ańswa członkowskie. Dla żeglugi śróląowej zaroonowano wzmocnienie jej ozycji rzez usanowienie ogałęzień róg wonych śróląowych i insalację urzązeń o rzełaunku, ak aby umożliwić wykonywanie usług rzez cały rok. ełna harmonizacja rzeisów echnicznych, oyczących saków, ceryfikaów kierowników saków i warunków socjalnych skłau załóg saków, ma zynamizować rozwój ego sekora. Skoorynowania ransoru loniczego z wymaganiami ochrony śroowiska nauralnego [] oczekiwano o wrowazeniu w 4 r. akieu konkrenych roozycji sanowiących rzeisy wsólnoowe oyczące ruchu loniczego i sworzenia skuecznej wsółracy, zarówno z włazami wojskowymi, jak i z uroconrol. Reorganizacji euroejskiego ruchu owierznego miała owarzyszyć oliyka ążąca o ego, aby nieunikniony rozwój wyajności orów loniczych, związany rzee wszyskim z rozszerzeniem, bezośrenio olegał nowym rzeisom oyczącym zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia owoowanego rzez samoloy. Znaczącego wzrosu uziału ransoru kombinowanego [] oszukiwano w ziałaniach ojęych w celu leszej inegracji gałęzi, oferujących znaczący oencjał wyajności ransoru w ramach ołączeń ransorowych oowienio zarzązanych, gzie wszyskie świaczenia są zinegrowane. Śroki harmonizacji echnicznej i ineroeracyjności mięzy sysemami sanowiły riorye, zwłaszcza la ransoru konenerów. Nowe rogramy omocowe n. [5], [6] Marco olo I i Marco olo II, nakierowane na rojeky innowacyjne, miały orowazić o rozwoju ransoru kombinowanego i uzyskania rzeczywisej konkurencyjności i użej efekywności ekonomicznej.

17 6 Rozział Buowa ransorowych sieci ranseuroejskich [] jes związana z roblemem kongesii wysęującym na wielu głównych rasach komunikacyjnych. Zgonie z wnioskami Ray uroejskiej z Göeborga Komisja zaroonowała skoncenrowanie się na usunięciu wąskich gareł w zakresie ransoru kolejowego i uosęnieniu rioryeowych róg w celu sworzenia możliwości rzejęcia ooków łaunków związanych z rozszerzeniem Unii rzee wszyskim w regionach rzygranicznych oraz zwiększenia osęności regionów eryferyjnych. Aby oleszyć osę o sieci ranseuroejskiej, rioryeem realizowanym w ramach funuszy srukuralnych ozosał rozwój sieci rugorzęnej. W ym konekście swierzono, że lisa czernasu użych rioryeowych rojeków zaakceowanych rzez Raę uroejską w ssen i rzyjęych o realizacji w ecyzji z 996 r. owinna zosać zmieniona. Doano w kolejnych ranszach szesnaście nowych rojeków. Sośró rzyziesu rojeków rioryeowych o 9 roku zakończono ięć rojeków m.in. mos rogowo-kolejowy mięzy Malme a Koenhagą oraz kolej użej rękości mięzy aryżem a Lonynem. W celu zagwaranowania omyślnego rozwoju sieci ranseuroejskich złożono roozycję jenoczesnej zmiany rzeisów finansowych oyczących rzyznawania omocy finansowej, ak aby ozwolić na maksymalny uział Wsólnoy w ransgranicznych rojekach kolejowych okonujących bariery nauralne, akie jak rojek Lyon uryn. Biorąc o uwagę niski oziom finansowania z bużeów krajowych i ograniczenia arnerswa ublicznorywanego, uznano za niezbęne innowacyjne rozwiązania oare na wsomaganiu finansowania ze srony ochoów z oła za wykorzysanie infrasrukury. Aby wzmocnić bezieczeńswo rogowe [], należy w sosób ilościowy ukierunkować zmniejszenie liczby ofiar o 5%. ańswa członkowskie nie wyrażają chęci o ziałań na oziomie wsólnoowym, jeśli chozi o użykowanie asów bezieczeńswa rzez zieci i w auokarach oraz o rzyjęcia maksymalnego ouszczalnego oziomu alkoholu we krwi. Komisja zamierzała już o 5 r. naać riorye rzykłaom obrej rakyki, z zachowaniem możliwości ojęcia inicjaywy rawoawczej, jeśli liczba wyaków się nie zmniejszy. Zawano sobie srawę, że liczba ofiar śmierelnych jes szczególnie uża w krajach kanyujących o Unii. Komisja miała ojąć wie inicjaywy ograniczone o sieci ranseuroejskich: ujenolicać oznaczenia miejsc szczególnie niebeziecznych, ujenolicać la mięzynaroowego zarobkowego ransoru rzeisy onoszące się o konroli i sankcji oyczących rzekraczania ozwolonej rękości i ouszczalnego oziomu alkoholu we krwi kierowców. rzyjęcie oliyki oyczącej efekywnych oła w ransorcie [] jes związane z fakem, że gałęzie ransoru nie onoszą na ogół żanych koszów. Syuacja znacznie różni się w oszczególnych ańswach i różnych rozajach ransoru. ociąga o zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wewnęrznego i zakłóca konkurencję w ramach sysemu ransorowego. W rezulacie nie isnieje realny sosób umożliwiający skłonienie o użykowania gałęzi ransoru mniej zanieczyszczających śroowisko nauralne lub sieci mniej załoczonych.

18 Rola logisyki we wsółczesnej gosoarce 7 Biała Księga roonuje nasęujące ziałania: harmonizację ooakowania aliwa la ransoru zarobkowego, rzee wszyskim ransoru rogowego; zbliżenie rzeisów oyczących oła za użykowanie infrasrukury; uwzglęnienie koszów zewnęrznych, co owinno zachęcić o użykowania śroków ransoru mających mniejszy negaywny wływ na śroowisko i umożliwić inwesycje, z ochoów w en sosób uzyskanych, w nową infrasrukurę. aki rozaj reformy wymaga równego rakowania oszczególnych oeraorów i oszczególnych gałęzi ransoru. Cena za użykowanie infrasrukury owinna zmieniać się weług ej samej zasay w zależności o kaegorii użykowanej infrasrukury, okresu nia, oległości, rozmiaru i ciężaru ojazu i innego czynnika, kóry ma wływ na załoczenie, egraację infrasrukury lub śroowiska. Uznanie raw i obowiązków użykowników [] sysemu ransorowego wiąże się z rawem obywaeli euroejskich o osęu o usług ransoru o wysokiej jakości, zawierających zinegrowane świaczenia o rzysęnych cenach. Uważa się, że zmniejszenie ceny za ransor nie musi oznaczać rezygnacji z najbarziej elemenarnego rawa. rzykłaem jes kara rawa asażerów ransoru loniczego, kóra n. zaewnia informację, rekomensaę w rzyaku omowy zabrania na okła z owou narezerwacji, oszkoowanie w razie wyaku. Swierzono, że en sosób osęowania owinien być rozciągnięy na inne rozaje ransoru. Wrowazenie baań i echnologii o usług ransorowych [] wymagało użych inwesycji w zakresie baania i rozwoju echnologii ona miliar euro w laach 997 zainwesowanych w zieziny ak zróżnicowane, jak ransor kombinowany, czyse ojazy lub zasosowanie elemayki w ransorcie. Sworzona uroejska rzesrzeń Baawcza realizuje kolejne Ramowe rogramy Baawcze, m.in. baania zmierzające o uzyskania efeku barziej czysego i beziecznego ransoru rogowego i morskiego, jak również o inegracji ineligennych sysemów we wszyskich gałęziach, ających możliwość skuecznego zarzązania infrasrukurą. lan ziałania e-uroa roonuje ojęcie rzez ańswa członkowskie i Komisję akich ziałań, jak rozszerzenie nowoczesnych usług informaycznych i konroli na sieciach ranseuroejskich i w miasach oraz wrowazenie akywnych sysemów bezieczeńswa w ojazach. rzesawiono roozycję yrekywy harmonizującej śroki łanicze la określonej infrasrukury, zwłaszcza oła za rzejaz o auosraach i yrekywę oyczącą norm bezieczeńswa w unelach. W zakresie ransoru loniczego riorye zosał ołożony na zmniejszenie negaywnego wływu na śroowisko emisji i hałasu ochozącego z silników, jak również na oleszenie bezieczeńswa i zużycia aliwa rzez samoloy. Serowanie globalizacją [] jes związane z runościami wsólnoowej oliyki w zakresie ransoru. roblem olega na wyważeniu akywności, z jenej srony w wyawaniu norm mięzynaroowych na olu uworzonych organizacji, z rugiej w koorynacji rzeisów krajowych częso chroniących rynek wewnęrzny. Unia uroejska owinna chronić rze kaasrofami morskimi oraz znosić nieososowane

19 8 Rozział rzeisy oyczące walki z hałasem z silników samoloowych oraz oszkoowania la asażerów w razie wyaku. W ramach negocjacji rowazonych w Świaowej Organizacji Hanlu, Unia uroejska konynuowała ziałania zmierzające o owarcia głównych świaowych rynków ransorowych, srzegąc jakości usług ransorowych i bezieczeńswa użykowników. Komisja lanowała złożenie roozycji wzmocnienia miejsca Wsólnoy na forum organizacji mięzynaroowych, akich jak Mięzynaroowa Organizacja Morska, Mięzynaroowa Organizacja Lonicwa Cywilnego oraz Komisja Dunajska, w celu zabezieczania na oziomie świaowym ineresów euroejskich. Uznano, że jes wiele śroków i insrumenów oliycznych niezbęnych o wrowazenia rocesu rowazącego o sysemu zrównoważonego ransoru oraz że orzebny jes czas, aby osiągnąć cel finalny, a śroki zalecane w Białej Księze sanowią ylko ierwszy ea, kóry wyznacza sraegię ziałania w ługim okresie. W czerwcu 6 r. rzerowazono ocenę realizacji celów oliyki ransorowej sformułowanych w Białej Księze z r. Wyniki omówiono w okumencie.: uroa w ruchu: oliyka ransorowa służąca zrównoważonej mobilności []. określono, że mobilność sanowi niezbęny czynnik obrobyu uroy i swoboy rzemieszczania się jej obywaeli. Swierzono, że naal należy zmniejszyć negaywne skuki mobilności związane z zużyciem energii i ogarszaniem się jakości śroowiska i wobec ego obok ziałań rzewizianych w Białej Księze z r. niezbęne bęą oakowe ziałania, akie jak, m.in.: ineligenne sysemy ransorowe, zięki kórym mobilność sanie się barziej wyajna i rzyjazna la śroowiska; ebaę na ema zmian charakeru mobilności na obszarach miejskich; lan ziałań mający na celu rozwój szlaków żeglugi śróląowej oraz ambiny rogram wrowazenia naęu ekologicznego w ojazach samochoowych. Insrumeny rzewiziane w Białej Księze z r. zosały ososowane o nowych warunków związanych z rozszerzeniem U, wzrosem cen aliwa, zobowiązaniami z Kioo oraz globalizacją []. W celu oymalizacji ziałania każej formy ransoru oraz ich ołączenia, euroejska oliyka zrównoważonej mobilności wymaga zasosowania narzęzi oliycznych. Komisja rzyjęła w 7 r. lan ziałań oyczący logisyki, kóry zaewnił lesze wsółziałanie ransoru rogowego, morskiego, kolejowego i rzecznego oraz zinegrowała różne formy ransoru w łańcuchy logisyczne. akie ziałania rzyczyniły się o wzrosu konkurencyjności rzemysłu, a akże zmniejszyły soień oziaływania ransoru owarów na śroowisko. rzeglą [] kłazie wzmożony nacisk na ineligenne sysemy ransorowe. Zwrócono uwagę, że nie ma owou, la kórego saki, samochoy ciężarowe i ociągi nie miałyby korzysać z równie skomlikowanych sysemów komunikacji i nawigacji, akich jak samoloy. Zarzązanie rzeływem ruchu i zolnością rzewozową w czasie rzeczywisym, a akże wykorzysanie sysemów ślezenia owinno ozwolić na obniżenie koszów, orawę jakości śroowiska oraz wzros bezieczeńswa. Kluczową rolę w romowaniu nowych echnologii ma ogrywać rogram Galileo.

20 Rola logisyki we wsółczesnej gosoarce 9 Dokumen [] wskazuje również na konieczność ojęcia barziej ambinych ziałań oyczących zmiany charakeru mobilności na obszarach miejskich uroy. Komisja chce oegrać rolę kaalizaora, zachęcając ecyenów o zajęcia się kwesiami naężenia ruchu, zanieczyszczenia i wyaków rzez ojęcie innowacyjnych ziałań. Część ebay sanowi wyraźne określenie, jaki szczebel rząowy jes oowiezialny za nowe ziałania. W osumowaniu swierzono [], że osiągnięcia osanich la są ozyywne, ale niezbęne jes wrowazenie kolejnych insrumenów. Kierunek oliyczny nakreślony w Białej Księze zosanie orecyzowany na osawie ublicznych konsulacji ze wszyskimi zaineresowanymi sronami oraz baań oyczących rzyszłości ransoru. Jenym z nowych ojęć wrowazonych rzez Komisje w 6 r. jes komoalność comoaliy [8]. Komoalność oznacza wyajne wykorzysanie form ransoru ziałających orębnie lub zinegrowanych mulimoalnie w ramach euroejskiego sysemu ransorowego w celu oymalnego i zrównoważonego wykorzysania zasobów. o ojęcie wrowaza nowe oejście o euroejskiej oliyki ransorowej, w kórym nie rzeciwsawia się jenej gałęzi ransoru rugiej n. ransoru rogowego innym alernaywom, a oszukuje się oymalnych warunków eksloaacji la oszczególnych gałęzi ransoru i wsółziałania. o analizie skuków realizacji oliyki ransorowej Unii w laach swierzono [5], że isnieje rosnąca orzeba rzyjęcia rzez Unię uroejską sójnego oejścia o logisyki, co zaewni możliwość wzmocnionej wsółracy i koorynacji mięzy różnymi łaszczyznami oliyki ransorowej i owinno sać się najisoniejszym czynnikiem branym o uwagę w oejmowaniu ecyzji. roonowany lan ziałań na rzecz logisyki ransoru owarowego [66] należy o całej serii inicjayw jenocześnie rozoczęych rzez Komisję uroejską w celu orawy wyajności ransoru owarowego w uroie i zmniejszenia obciążenia, jakie sanowi la śroowiska nauralnego. rzesawiono w nim króko- i śrenioerminowe ziałania, n. [5], kóre omogą uroie srosać obecnym i rzyszłym wyzwaniom oraz zaewnią jej konkurencyjny i zgony z zasaami zrównoważonego rozwoju sysem ransoru owarowego. Konieczne jes skueczne włączenie w łańcuch logisyczny krajów rzecich, a zwłaszcza krajów sąsiaujących z Unią. Sraegia uroa, omówiona w [5], w części oyczącej ransoru kłazie nacisk na wa obszary: ekarbonizacja : o ziałania, akie jak: wczesne worzenie infrasrukury sieci mobilności elekrycznej, ineligenne zarzązanie ruchem, lesza logisyka, oracowanie euroejskiej inicjaywy ekologicznych samochoów; o wizja zmian srukuralnych i echnologicznych; rozwój infrasrukury: o wykorzysanie insrumenów finansowych U, o rzyśieszenie rozłaowania największych rzeciążeń,

Kluczowe wnioski ze Światowego Badania Bezpieczeństwa Informacji 2012. 4 grudnia 2012

Kluczowe wnioski ze Światowego Badania Bezpieczeństwa Informacji 2012. 4 grudnia 2012 Kluczowe wnioski ze Świaowego Badania Bezpieczeńswa Informacji 2012 4 grudnia 2012 Erns & Young 2012 Świaowe Badanie Bezpieczeńswa Informacji Świaowe Badanie Bezpieczeńswa Informacji Erns & Young 2012

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Majątek trwały

Rozdział 3. Majątek trwały Rozdział 3. Mająek rwały Charakerysyka i odział rodzajowy środków rwałych Środki rwałe są rzeczowymi składnikami mająku rwałego o znacznej warości, rwale użykowanymi w jednosce gosodarczej, wykorzysywanymi

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło

ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło 0-0-0 ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU Henryk J. Wnorowski, Doroa Perło Plan wysąpienia Cel referau. Kluczowe założenia neoklasycznej

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tyuł programu: Sysem zielonych inwesycji (GIS Green Invesmen Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświelenie uliczne. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwulenku węgla

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Sławomir Juściński Kaedra Energeyki i Pojazdów Uniwersye

Bardziej szczegółowo

NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI

NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Kaedra Energeyki i Pojazdów, Uniwersye Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE Janusz Sowiński, Rober Tomaszewski, Arur Wacharczyk Insyu Elekroenergeyki Poliechnika Częsochowska Aky prawne

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WASZAWIE ul. Majdańskia 38/40, 04-110 Warszawa

BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WASZAWIE ul. Majdańskia 38/40, 04-110 Warszawa DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA SCENARIUSZ ODNIESIENIA (baseline) oraz OSZACOWANIE EMISJI I REDUKCJI, OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ

Bardziej szczegółowo

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl IX OLIMPIADA FIZYCZNA (959/960). Soień III, zadanie doświadczalne D. Źródło: Komie Główny Olimiady Fizycznej; Aniela Nowicka: Olimiady Fizyczne IX i X. PZWS, Warszawa 965 (sr. 6 69). Nazwa zadania: Działy:

Bardziej szczegółowo

BADANIE NIESPŁACALNOŚCI KREDYTÓW ZA POMOCĄ BAYESOWSKICH MODELI DYCHOTOMICZNYCH - ZAŁOŻENIA I WYNIKI 1. 1. Wprowadzenie.

BADANIE NIESPŁACALNOŚCI KREDYTÓW ZA POMOCĄ BAYESOWSKICH MODELI DYCHOTOMICZNYCH - ZAŁOŻENIA I WYNIKI 1. 1. Wprowadzenie. Jerzy Marzec, Kaedra Ekonomerii i Badań Oeracyjnych, Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie Jerzy Marzec BADANIE NIESPŁACALNOŚCI KREDYTÓW ZA POMOCĄ BAYESOWSKICH MODELI DYCHOTOMICZNYCH - ZAŁOŻENIA I WYNIKI 1

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin KGHM CUPRUM CB-R Wrocław

prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin KGHM CUPRUM CB-R Wrocław dr inż. PIOTR WOJTAS rof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JULIAN WOSIK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice mgr inż. GRZEGORZ BUGAJSKI KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin

Bardziej szczegółowo

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro Rozdział i. Srukura sekorowa finansowania wydaków na B+R w krajach srefy euro Rober W. Włodarczyk 1 Sreszczenie W arykule podjęo próbę oceny srukury sekorowej (sekor przedsiębiorsw, sekor rządowy, sekor

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sposoby usalania płac w gospodarce Jednym z głównych powodów, dla kórych na rynku pracy obserwujemy poziom bezrobocia wyższy

Bardziej szczegółowo

Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC

Jednofazowe przekształtniki DC AC i AC DC z eliminacją składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC Akademia Górniczo-Hunicza im. Sanisława Saszica w Krakowie Wydział Elekroechniki, Auomayki, Informayki i Inżynierii Biomedycznej Kaedra Energoelekroniki i Auomayki Sysemów Przewarzania Energii Auorefera

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo - Elastyczność - Efektywność. safetydrive: Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo - Elastyczność - Efektywność. safetydrive: Bezpieczeństwo funkcjonalne Technika napędowa \ Auomayzacja napędów \ Inegracja sysemowa \ Usługi 1 Bezpieczeńswo - Elasyczność - Efekywność safeydrive: Bezpieczeńswo funkcjonalne 2 safeydrive: Bezpieczeńswo funkcjonalne : Bezpieczeńswo

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015 EKONOMICZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI NOWEGO WYROBU Janusz WÓJCIK Fabryka Druu Gliwice Sp. z o.o. Jolana BIJAŃSKA, Krzyszof WODARSKI Poliechnika Śląska Sreszczenie: Realizacja prac z zakresu przygoowania

Bardziej szczegółowo

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak Ocena wyników zarządzania porelem Analiza i Zarządzanie Porelem cz. 6 Dr Kaarzyna Kuziak Eapy oceny wyników zarządzania porelem: - (porolio perormance measuremen) - Przypisanie wyników zarządzania porelem

Bardziej szczegółowo

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Insyu Technik Innowacyjnych EMAG Wykorzysanie opycznej meody pomiaru sężenia pyłu do wspomagania oceny paramerów wpływających na możliwość zaisnienia wybuchu osiadłego pyłu węglowego

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. Jak samorządy terytorialne mogą wspierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych społeczności

Młody obywatel. Jak samorządy terytorialne mogą wspierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych społeczności Młody obywatel Jak samorządy terytorialne mogą wsierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych sołeczności Zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz ich otoczenia zostawi ślad, który

Bardziej szczegółowo

KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD **

KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD ** Górnicwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszy 2 2007 Kazimierz Czopek* KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD ** 1. Wprowadzenie Uwzględniając ylko prosy bilans energii

Bardziej szczegółowo

WITAMY W DOLINIE ŚMIERCI

WITAMY W DOLINIE ŚMIERCI WITAMY W DOLINIE ŚMIERCI Alernaywny mechanizm wsparcia finansowania wysoko zaawansowanych echnologii. Nowy model finansowania innowacji Park Naukowo-Technologiczny przy Narodowym Cenrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Akumulatory kolejowe Saft. Rozwiązania dla ruchomego świata

Akumulatory kolejowe Saft. Rozwiązania dla ruchomego świata Akumulaory kolejowe Saf Rozwiązania dla ruchomego świaa Wydajność i niezawodność udoskonalona dla zasosowań kolejowych Sawiamy czoła wyzwaniom nowoczesnej branży kolejowej Saf posiada ponad 60 la doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Przejmowanie ciepła z powierzchni grzejnika płaszczyznowego

Przejmowanie ciepła z powierzchni grzejnika płaszczyznowego Przejmowanie cieła z owierzchni grzejnika łaszczyznowego Mgr inż. Tomasz Cholewa Sreszczenie: Zakład Jakości Powierza Zewnęrznego i Wewnęrznego Wydział Inżynierii Środowiska Poliechnika Lubelska.cholewa@wis.ol.lublin.l

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW Udosępnione na prawach rękopisu, 8.04.014r. Publikacja: Knyziak P., "Propozycja nowej meody określania zuzycia echnicznego budynków" (Proposal Of New Mehod For Calculaing he echnical Deerioraion Of Buildings),

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

Bankructwo państwa: teoria czy praktyka

Bankructwo państwa: teoria czy praktyka Bankrucwo pańswa: eoria czy prakyka Czy da się zapanować nad długiem publicznym? Maciej Biner Lenie Seminarium Ekonomiczne Czeszów 11 września 2011 Plan 1. Wprowadzenie do problemayki długu od srony księgowej.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Regionalny Program Operacyjny Wojewóztwa Dolnośląskiego 2014 2020 Wrocław, gruzień 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO

Bardziej szczegółowo

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną

Bardziej szczegółowo

K25.pl Knauf Fireboard Obudowy belek i słupów

K25.pl Knauf Fireboard Obudowy belek i słupów K.pl Sysemy Suchej Zauowy 01/ K.pl Knauf Fireoar Ouowy elek i słupów K2.pl Knauf Fireoar Ouowy elek salowych K3.pl Knauf Fireoar Ouowy słupów salowych K.pl Knauf Fireoar ouowy elek i słupów salowych zawarość

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 MAŁGORZATA WASILEWSKA PORÓWNANIE METODY NPV, DRZEW DECYZYJNYCH I METODY OPCJI REALNYCH W WYCENIE PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: www.partnerstwo-nyskie2020.pl

Wykonawca: www.partnerstwo-nyskie2020.pl PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 NA LATA 20162026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 www.parnerswonyskie2020.pl Wykonawca: Spis

Bardziej szczegółowo

Reakcja banków centralnych na kryzys

Reakcja banków centralnych na kryzys Reakcja banków cenralnych na kryzys Andrzej Rzońca Warszawa, 18 lisopada 2011 r. Plan Podsawowa lekcja z kryzysu dla poliyki pieniężnej Jak wyglądała reakcja poliyki pieniężnej na kryzys? Dlaczego reakcja

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE

POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE Anea Kłodzińska, Poliechnika Koszalińska, Zakład Ekonomerii POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE Sopy procenowe w analizach ekonomicznych Sopy procenowe

Bardziej szczegółowo

Obszary zainteresowań (ang. area of interest - AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking

Obszary zainteresowań (ang. area of interest - AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking Inerfejs użykownika - Kansei w prakyce 2009 107 Obszary zaineresowań (ang. area of ineres - AOI) jako meoda analizy wyników badania eye racking Pior Jardanowski, Agencja e-biznes Symeria Ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Model logistycznego wsparcia systemu eksploatacji środków transportu

Model logistycznego wsparcia systemu eksploatacji środków transportu Poliechnika Wrocławska Insyu Konsrukcji i Eksploaacji Maszyn Zakład Logisyki i Sysemów Transporowych Rozprawa dokorska Model logisycznego wsparcia sysemu eksploaacji środków ransporu Rapor serii: PRE nr

Bardziej szczegółowo

Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego An alternative model of measuring human capital

Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego An alternative model of measuring human capital Zeszyy Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria: Adminisracja i Zarządzanie Nr 105 2015 dr Wojciech Kozioł 1 Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie, Kaedra Rachunkowości Alernaywny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW DYSKRECJONALNYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI FISKALNEJ NA ZMIANY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW DYSKRECJONALNYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI FISKALNEJ NA ZMIANY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Ryszard Barczyk ROZDZIAŁ 10 WPŁYW DYSKRECJONALNYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI FISKALNEJ NA ZMIANY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Wsęp Organy pańswa realizując cele poliyki sabilizacji koniunkury gospodarczej sosują

Bardziej szczegółowo

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego 252 Dr Wojciech Kozioł Kaedra Rachunkowości Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie Sała poencjalnego wzrosu w rachunku kapiału ludzkiego WSTĘP Prowadzone do ej pory badania naukowe wskazują, że poencjał kapiału

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DRZEW KLASYFIKACYJNYCH DO BADANIA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

ZASTOSOWANIE DRZEW KLASYFIKACYJNYCH DO BADANIA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO 120 Krzyszof STOWARZYSZENIE Gajowniczek, Tomasz Ząbkowski, EKONOMISTÓW Michał Goskowski ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe om XVI zeszy 6 Krzyszof Gajowniczek, Tomasz Ząbkowski, Michał Goskowski

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków handlowych przystąpienia do Europejskiej Unii Monetarnej dla Polski przy użyciu uogólnionego modelu grawitacyjnego

Prognoza skutków handlowych przystąpienia do Europejskiej Unii Monetarnej dla Polski przy użyciu uogólnionego modelu grawitacyjnego Bank i Kredy 40 (1), 2009, 69 88 www.bankikredy.nbp.pl www.bankandcredi.nbp.pl Prognoza skuków handlowych przysąpienia do Europejskiej Unii Monearnej dla Polski przy użyciu uogólnionego modelu grawiacyjnego

Bardziej szczegółowo

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności)

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności) Różnica bilansowa dla Operaorów Sysemów Dysrybucyjnych na laa 2016-2020 (kórzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności) Deparamen Rynków Energii Elekrycznej i Ciepła Warszawa 201 Spis

Bardziej szczegółowo

Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczytaj koniecznie!

Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczytaj koniecznie! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczyaj koniecznie! Jeseś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, jeśli: prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą na podsawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA Makroekonomia II Wykład 3 POLITKA PIENIĘŻNA POLITKA FISKALNA PLAN POLITKA PIENIĘŻNA. Podaż pieniądza. Sysem rezerwy ułamkowej i podaż pieniądza.2 Insrumeny poliyki pieniężnej 2. Popy na pieniądz 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

BAYESOWSKI MODEL TOBITOWY Z ROZKŁADEM t STUDENTA W ANALIZIE NIESPŁACALNOŚCI KREDYTÓW 1

BAYESOWSKI MODEL TOBITOWY Z ROZKŁADEM t STUDENTA W ANALIZIE NIESPŁACALNOŚCI KREDYTÓW 1 Jerzy Marzec, Kaedra Ekonomerii i Badań Oeracyjnych, Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie Jerzy Marzec BAYEOWKI MODEL TOBITOWY Z ROZKŁADEM TUDENTA W ANALIZIE NIEPŁACALNOŚCI KREDYTÓW 1 1. Wrowadzenie Głównym

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 667 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 40 2011 ADAM ADAMCZYK Uniwersytet Szczeciński WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 GRZEGORZ MICHALSKI POZIOM ZAANGAŻOWANIA KAPITAŁU W ZAPASACH W ORGANIZACJACH NON-PROFIT * Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia i Układów Automatyki Instrukcja Wykonania Projektu

Urządzenia i Układów Automatyki Instrukcja Wykonania Projektu KAEDRA ENERGOELEKRYKI POLIECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Urądenia i Układów Auomayki Insrukcja Wykonania Projeku Auory: rof. dr hab. inż. Eugenius Rosołowski dr inż. Pior Pier dr inż. Daniel Bejmer Wrocław 5 I.

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze normatywy w sterowaniu zapasami

Najważniejsze normatywy w sterowaniu zapasami Najważniejsze normatywy w sterowaniu zaasami Q artia ostawy ilość materiałów ostarczanych jenorazowo, Q artia ostawy ilość materiałów ostarczanych jenorazowo, T okres mięzy ostawami, C czas realizacji

Bardziej szczegółowo

1 LWM. Defektoskopia ultradźwiękowa. Sprawozdanie powinno zawierać:

1 LWM. Defektoskopia ultradźwiękowa. Sprawozdanie powinno zawierać: L Defetosoia ultraźwięowa Srawozanie owinno zawierać:. Króti ois aaratury i metoy.. Rysune słua z zwymiarowanym ołożeniem wa. L Elastootya ynii baań elastootycznych Rzą izochromy m Siła na ońcu źwigni

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚCI CENOWE W ŁAŃCUCHACH DOSTAW ŻYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE CEN MIĘSA

ZALEŻNOŚCI CENOWE W ŁAŃCUCHACH DOSTAW ŻYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE CEN MIĘSA Sudia Ekonomiczne. Zeszyy Naukowe Uniwersyeu Ekonomicznego w Kaowicach ISSN 083-8611 Nr 49 015 Uniwersye Oolski Wydział Ekonomiczny aluczak@uni.oole.l ZALEŻNOŚCI CENOWE W ŁAŃCUCHACH DOSTAW ŻYWNOŚCI NA

Bardziej szczegółowo

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WPROWADZENIE Opcje są instrumentem pochonym, zatem takim, którego cena zależy o ceny instrumentu

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIENNOŚCI CENY INSTRUMENTU BAZOWEGO NA CENĘ OPCJI BARIEROWYCH

WPŁYW ZMIENNOŚCI CENY INSTRUMENTU BAZOWEGO NA CENĘ OPCJI BARIEROWYCH Ewa Dziawgo Uniwersye Mikołaja Kopernika w oruniu WPŁYW ZMIEOŚCI CEY IRUMEU BAZOWEGO A CEĘ OPCJI BARIEROWYCH Wprowazenie Znaczne wahania zmienności warunków rynkowych wpływają na wzros ryzyka związanego

Bardziej szczegółowo

MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ

MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Agaa MESJASZ-LECH * MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Sreszczenie W arykule przedsawiono wyniki analizy ekonomerycznej miesięcznych warości w

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Akuariuszy XXXVIII Egzamin dla Akuariuszy z 20 marca 2006 r. Część I Maemayka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minu 1 1. Ile

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Barbara Baóg Iwona Foryś PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH Wsęp Koszy dosarczenia wody

Bardziej szczegółowo

Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Agaa Srzelczyk Transakcje insiderów a ceny akcji spółek noowanych na Giełdzie Papierów Warościowych w Warszawie S.A. Wsęp Inwesorzy oczekują od każdej noowanej na Giełdzie Papierów Warościowych spółki

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych** Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie

Bardziej szczegółowo

B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji

B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji Akaemia Sztuki w Szczecinie yział Sztuk izualnych kierunek: grafika secjalność: grafika rojektowa oziom: stuia ierwszego stonia forma: stacjonarne rofil: ogólnoakaemicki KARTA KU RSU A. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku projekt

Analiza rynku projekt Analiza rynku projek A. Układ projeku 1. Srona yułowa Tema Auor 2. Spis reści 3. Treść projeku 1 B. Treść projeku 1. Wsęp Po co? Na co? Dlaczego? Dlaczego robię badania? Jakimi meodami? Dla Kogo o jes

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUOWANIE ENERGII SWOBODNEJ POWIERZCHNI WIĄZKĄ LASERA

KONSTYTUOWANIE ENERGII SWOBODNEJ POWIERZCHNI WIĄZKĄ LASERA KONSTYTUOWANIE ENERGII SWOBODNEJ POWIERZCHNI WIĄZKĄ LASERA Barbara CIECIŃSKA Streszczenie: W ostatnich latach obróbka laserowa staje się coraz owszechniejsza, a obszary jej stosowania są barzo zróżnicowane.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelu systemu gospodarki odpadami hutniczymi do modernizacji systemu składowania i transportu

Wykorzystanie modelu systemu gospodarki odpadami hutniczymi do modernizacji systemu składowania i transportu AKADEIA GÓRNICZO-HUTNICZA i. Sanisława Saszica w Krakowie Wydział InŜynierii echanicznej i Roboyki PRACA DOKTORSKA Wykorzysanie odelu syseu gospodarki odpadai huniczyi do odernizacji syseu składowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na zatrudnienie i bezrobocie w Polsce. pod redakcją Macieja Bukowskiego

Wpływ wprowadzenia euro na zatrudnienie i bezrobocie w Polsce. pod redakcją Macieja Bukowskiego Wpływ wprowadzenia euro na zarudnienie i bezrobocie w Polsce pod redakcją Macieja Bukowskiego Warszawa, czerwiec 2008 Spis reści Spis reści Spis ablic Spis rysunków i v vii Wprowadzenie 1 Część I. Inegracja

Bardziej szczegółowo

Cechy osobowości kierowców skazanych na karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Cechy osobowości kierowców skazanych na karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości Psychiar. Pol. 2015; 49(2): 315 324 PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) www.sychiariaolska.l DOI: h://dx.doi.org/10.12740/pp/27823 Cechy osobowości kierowców skazanych na karę ozbawienia

Bardziej szczegółowo

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE Wnioskowanie saysyczne w ekonomerycznej analizie procesu produkcyjnego / WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE W EKONOMETRYCZNEJ ANAIZIE PROCESU PRODUKCYJNEGO Maeriał pomocniczy: proszę przejrzeć srony www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/zadl4.hml

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Przykładowy graf stanów procesu z dyskretnymi położeniami.

Rysunek 1 Przykładowy graf stanów procesu z dyskretnymi położeniami. Procesy Markowa Proces stochastyczny { X } t t nazywamy rocesem markowowskim, jeśli dla każdego momentu t 0 rawdoodobieństwo dowolnego ołożenia systemu w rzyszłości (t>t 0 ) zależy tylko od jego ołożenia

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE EKONOMICZNE ELEKTROWNI GAZOWO - PAROWYCH BEZ I Z WYCHWYTEM CO 2

PORÓWNANIE EKONOMICZNE ELEKTROWNI GAZOWO - PAROWYCH BEZ I Z WYCHWYTEM CO 2 Sr. 88 Rynek nergii Nr 3(112) - 2014 PORÓWNANI KONOMIZN LKTROWNI GAZOWO - PAROWYH BZ I Z WYHWYTM O 2 Maeusz Brzęczek, Marcin Job Słowa kluczowe: ekrownie gazowo parowe, insalacja wychwyu O 2, spalanie

Bardziej szczegółowo

Kalorymetria paliw gazowych

Kalorymetria paliw gazowych Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cielnych W9/K2 Miernictwo energetyczne laboratorium Kalorymetria aliw gazowych Instrukcja do ćwiczenia nr 7 Oracowała: dr inż. Elżbieta Wróblewska Wrocław,

Bardziej szczegółowo

1.2.1 Ogólny algorytm podejmowania decyzji... 18. 1.2.2 Algorytm postępowania diagnostycznego... 23. 1.2.3 Analiza decyzyjna... 27

1.2.1 Ogólny algorytm podejmowania decyzji... 18. 1.2.2 Algorytm postępowania diagnostycznego... 23. 1.2.3 Analiza decyzyjna... 27 3 Spis reści Spis reści... 3 Użye oznaczenia... 7 Wsęp i założenia pracy... 9 1. Akualny san wiedzy medycznej i echnicznej związanej zagadnieniami analizy decyzyjnej w chorobach górnego odcinka przewodu

Bardziej szczegółowo

Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro

Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro Skala i efekywność anycyklicznej poliyki fiskalnej w konekście wsąpienia Polski do srefy euro dr Michał Mackiewicz dr Pior Krajewski Uniwersye Łódzki Narodowy Bank Polski 14 maja 2008, Warszawa Cel projeku

Bardziej szczegółowo

Kobiety w przedsiębiorstwach usługowych prognozy nieliniowe

Kobiety w przedsiębiorstwach usługowych prognozy nieliniowe Pior Srożek * Kobiey w przedsiębiorswach usługowych prognozy nieliniowe Wsęp W dzisiejszym świecie procesy społeczno-gospodarcze zachodzą bardzo dynamicznie. W związku z ym bardzo zmienił się sereoypowy

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej w świetle teorii rozwoju regionalnego i teorii lokalizacji

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej w świetle teorii rozwoju regionalnego i teorii lokalizacji T.Laocha, Bezpośrednie inwesycje zagraniczne w UE w świele eorii Tomasz Laocha * Bezpośrednie inwesycje zagraniczne w Unii Europejskiej w świele eorii rozwoju regionalnego i eorii lokalizacji 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn 011-05-17 Posawy Konsrukcji Maszyn Część Wykła nr.5 1 Przekłania (walcowa) w ukłazie napęowym myśliwca z czasów II wojny 1 011-05-17 1. Koła zębae walcowe o zębach skośnych W kołach zębaych walcowych o

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych

Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszy specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Janusz SOWIÑSKI* Analiza koszów wywarzania energii elekrycznej w elekrowniach sysemowych STRESZCZENIE. Zaporzebowanie na energiê elekryczn¹

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 2007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Anna Krauze Uniwersye Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK Jan M. KELNER, Cezary ZIÓŁKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elekroniki, Insyu Telekomunikacji doi:1.15199/48.15.3.14 Zasosowanie echnologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI

Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI Maciej Tondos PODSTAWY ENERGOELEKTRONIKI 1. Co o jes energoelekronika? Sr. 1.1. DEFINICJA ENERGOELEKTRONIKI...2 1.2. HISTORIA ENERGOELEKTRONIKI...2 1.3.ZASTOSOWANIA ENERGOELEKTRONIKI...3 2.Podsawowe problemy

Bardziej szczegółowo

ISBN (ebook) 978-83-7969-048-0

ISBN (ebook) 978-83-7969-048-0 Recenzen Krysyna Srzała Redakor Wydawnicwa UŁ Iwona Gos Okładkę projekowała Barbara Grzejszczak Rozprawa habiliacyjna napisana w Kaedrze Ekonomerii Uniwersyeu Łódzkiego Copyrigh by Pior Wdowiński, Łódź

Bardziej szczegółowo

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR Zerowe sopy procenowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR 111 seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 25 lisopada 21 Plan Wprowadzenie Hipoezy I, II, III i IV Próba (zgrubnej)

Bardziej szczegółowo

Sprawujesz osobistą opiekę nad dzieckiem? Przeczytaj koniecznie!

Sprawujesz osobistą opiekę nad dzieckiem? Przeczytaj koniecznie! Sprawujesz osobisą opiekę nad dzieckiem? Przeczyaj koniecznie! Czy z yułu sprawowania osobisej opieki nad dzieckiem podlegasz ubezpieczeniom społecznym i zdrowonemu Od 1 września 2013 r. osoba sprawująca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 505 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 505 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK USAW RZECZYOSOLIEJ OLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. oz. 505 ROZORZĄDZENIE MINISRA GOSODARKI 1) z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Jacek Wrodarczyk Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Wprowadzenie W obecnej syuacji rynkowej wzmożona konkurencja

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015 Sudia Ekonomiczne. Zeszyy Naukowe Uniwersyeu Ekonomicznego w Kaowicach ISSN 2083-86 Nr 29 205 Alicja Ganczarek-Gamro Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Wydział Informayki i Komunikacji Kaedra Demografii

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODEE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Joanna Małgorzaa andmesser Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Opcje na stopy procentowe

Regulamin Opcje na stopy procentowe Regulamin Opcje na stopy procentowe Warszawa, Listopa 2013 mank.pl Spis treści: Rozział I Postanowienia ogólne...3 Rozział II Warunki transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe...4 Rozział III Zasay

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TELESTEROWANIE I MONITORING UKŁADÓW NAPĘDOWYCH

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TELESTEROWANIE I MONITORING UKŁADÓW NAPĘDOWYCH TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Leszek SZYCHTA 1 Andrzej SZAFRANIEC 2 Telemeria, serowanie układów napędowych, bezprzewodowy przesył danych,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Efektywności energetycznej. Technologia dla efektywności energetycznej

Rozwiązania dla Efektywności energetycznej. Technologia dla efektywności energetycznej Rozwiązania dla Efekywności energeycznej Technologia dla efekywności energeycznej Sysem zarządzania energią Oprogramowanie do zarządzania energią udyy energeyczne Energeyczna i echniczna diagnoza insalacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego

Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego No. 158 NBP Working Paper Maeriały i Sudia nr 300 www.nbp.pl Wpływ inegracji monearnej na wymianę owarową w warunkach kryzysu gospodarczego Elżbiea Czarny, Paweł Folfas, Kaarzyna Śledziewska, Barosz Wikowski

Bardziej szczegółowo